Вопросы ДПА 7 класс


Вопросы к ДПА по программе 7 класса
1. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.
«І йде пшениця за сіль, хутра - за оксамит, мед – за коней, віск – за рибу. Пускають в хід гривну й куни, рези й драхми, диргени й динари».
В уривку йдеться про торговельні операції часів
А Боспорського царства
Б Антського царства
В Київської Русі
Г Великої Скіфії
2. Походи яких київських князів відображено на картосхемі?

А Кия та Аскольда
Б Олега та Ігора
В Ольги та Святослава
Г Володимира Великого та Ярослава Мудрого
3. Що стало безпосереднім наслідком битви, описаної в уривку з історичного джерела:«… і зійшлися супротивники (на р. Альті), і бій був жорстокий, і не могли печеніги допомогти (Святополкові). І одолів Ярослав Святополка і той утік…»?
А поділ між Ярославом та Мстиславом Русі по Дніпру
Б запровадження Ярославом нової системи престолонаслідування
В утвердження Ярослава єдиновладним володарем Русі
Г здобуття Ярославом великокняжого столу
4. Утворення князем Романом Мстиславовичем Галицько-Волинської держави відбулося наприкінці
А Х ст.
Б ХІ ст.
В ХІІ ст.
Г ХІІІ ст
5. У «Слові о полку Ігоревім» ідеться про
А один із походів руських князів на половців.
Б монгольську навалу на руські князівства.
В розгром Хозарського каганату.
Г набіги печенігів на руські землі.
6. Коли відбулася битва, наслідком якої стала подія, описана в уривку з історичного джерела: «Гедимінів син, великий князь Ольгерд.., прилучив до своєї держави подільську землю та вигнав звідти татар…»?
А 1362 р.
Б 1385 р.
В 1449 р.
Г 1471 р.
7. Установіть відповідність між назвою соціальної групи Київської Русі та її характеристикою.
1 ізгої
2 бояри
3 смерди
4 закупи
А представники правлячого стану в Київський Русі, які займали друге після князів панівне становище в державі
Б особисто вільні селяни, які вели своє господарство та виконували повинності на користь держави
В тимчасово залежні селяни, які через різні обставини змушені були відпрацьовувати землевласнику грошову позику
Г особи, які з певних причин вийшли зі своїх соціальних груп і втратили з ними законний зв’язок
Д люди, які перебували в повній власності землевласників (продавалися, дарувалися, передавалися в спадщину)
8. Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.
А «У той же час поїхав був Данило в Угри до короля (Бели), бо він іще не чув про прихід татар на Київ. А коли Батий узяв Київ і почув він про Данила, що той в Уграх є, то рушив сам до (города) Володимира…»
Б «І говорили (половці) руським князям: «Якщо ви не поможете нам, (то) ми нині порубані були, а ви завтра порубані будете…» І вирішили князі: «Лучче б нам зустріти їх на чужий землі, аніж на своїй»…»
В «Прибули Святополк (Ізяславич), і Володимир (Всеволодович), і Давид Ігоревич, і Василько Ростиславич, і Давид Святославич, і брат його Олег, і зібралися в (городі) Любечі, щоб уладнати мир…»
Г «Прийшли іноплемінники на Руську землю, половці многі. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на р. Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. …і побігли руські князі, і перемогли половці…»
9. Проаналізуйте зображену картосхему

Картосхема дає змогу
1 окреслити територію Антського царства.
2 указати основний шлях грецької колонізації.
3 визначити межі розселення племен трипільської культури.
4 указати територію Боспорського царства.
5 окреслити територію Великої Скіфії.
6 указати напрямок походу перського царя Дарія І.
7 визначити торговельний шлях «із варяг у греки».
10. Коли на Русі утвердилася династія Рюриковичів?
А V-VІ ст.
Б VІІ-VІІІ ст.
В ІХ-Х ст.
Г ХІ-ХІІІ ст.
11. На картосхемі зображено напрямок військових походів великого князя київського.

Землі яких союзів племен увійшли до складу Русі в результаті цих походів?
А полян і древлян
Б волинян і білих хорватів
В сіверян і в'ятичів
Г уличів і тиверців
12. Боротьбу проти нападів половців на Русь найбільш успішно вели князі
А Володимир Великий і Ярослав Мудрий.
Б Володимир Мономах і Мстислав Великий.
В Данило Галицький і Юрій І Львович.
Г Ігор Рюрикович і Святослав Ігоревич.
13. Яка соціальна група становила переважну більшість населення Київської Русі в ІХ-ХІІ ст.?
А смерди
Б бояри
В священики
Г міщани
14. Пріоритет у зовнішній політиці князя Данила Романовича Галицького в другій половині 1240-х - 1260-х рр. полягав у
А здобутті великокнязівського столу в Литві для свого сина Лева.
Б зміцненні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену.
В створенні коаліції європейських держав для боротьби із Золотою Ордою.
Г розширенні території держави за рахунок володінь Угорщини.
15. Установіть відповідність між іменем князя (княгині) Київської Русі та історичною подією.
1 Ігор
2 Ольга
3 Святослав
4 Олег
А запровадження християнства як державної релігії
Б загибель руського флоту від «грецького вогню»
В розгром Хозарського каганату
Г організація погостів та запровадження системи уроків
Д об'єднання північних та південних руських земель
16. Установіть послідовність суспільно-політичних подій другої половини ХІV - другої половини ХVІ ст.
А ліквідація Київського удільного князівства
Б битва на річці Сині Води
В перша згадка про українських козаків у писемних джерелах
Г укладення Кревської унії
17. На землі яких князівств поширювалася влада князя Данила Романовича напередодні монгольської навали на Русь (1239 р.)?
1 Чернігівського
2 Переяславського
3 Новгород-Сіверського
4 Волинського
5 Галицького
6 Володимиро-Суздальського
7 Київського
18. Київ був центром східнослов’янського племінного союзу (об’єднання)
А древлян
Б сіверян
В полян
Г дулібів
19. До якого великого князя київського звертався візантійський імператор Іоанн Цимісхій із таким посланням: «Вважаю, що ти не забув про поразку батька твого.., який, порушивши клятвений договір, приплив до столиці нашої з величезним військом на 10 тисячах кораблях, а повернувся лише з десятком човнів, сам став передвісником своєї біди. Не згадую я вже про його подальшу жалюгідну долю...»?
А Олега
Б Святослава
В Володимира Великого
Г Ярослава Мудрого
20. Зображені на фото шедеври давньоруського зодчества є пам’ятками архітектури.

А Чернігова
Б Переяслава
В Києва
Г Галича
21. В уривку давньоруського літопису: «Посланці прийшли до Давида і сказали йому: Це... мовлять брати: "Ми не дамо тобі стола володимирського, бо ти кинув ножа в нас, а сього не було в Руській землі"...» ідеться про
А розподіл полюддя
Б наділення помістями бояр
В надання містам маґдебургського права
Г боротьбу князів за уділи
22. Об’єднання князем Романом Мстиславичем Галицького та Волинського князівств відбулося в
А 1187 р.
Б 1199 р.
В 1223 р.
Г 1240 р.
23. Зображену картосхему потрібно використовувати, характеризуючи боротьбу руських князів із

А хозарами
Б монголами
В печенігами
Г половцями
24. Установіть послідовність створення давньоруських літературних пам’яток.
А "Ізборник Святослава"
Б "Слово о полку Ігоревім"
В "Остромирове Євангеліє"
Г "Повість минулих літ" (перша редакція ченця Нестора)
25. Що в історії Київської Русі пов’язано з діяльністю князя Володимира Мономаха?
1Запровадження перших писаних законів
2 Ініціювання нової системи престолонаслідування
3 Хрещення Русі
4 Скликання князівських з’їздів (снемів)
5 Розбудова Києва - будівництво "міста Володимира"
6 Здійснення походу на Константинополь
7 Об’єднання руських князів для боротьби проти половецької загрози
26. Укажіть характерні риси суспільно-політичного життя Великого князівства Литовського в ХІV-ХV ст.
1 Збереження судочинства на основі норм "Руської правди"
2 Поступова ліквідація удільного устрою земель
3 Формування нової суспільної верстви - реєстрового козацтва
4 Укладення уній з Польським королівством
5 Збереження язичництва як державної релігії
6 Запровадження кріпацтва
7 Надання литовській і польській мовам статусу офіційних
27. Визначте характерні риси суспільно-політичного життя Великого князівства Литовського в XIV—XV ст.
1 ліквідація дорадчого та станово-представницького органів державної влади
2 здійснення судочинства на основі норм «Руської правди»
3 поступова ліквідація удільних князівств
4 формування реєстрового козацтва
5 укладення міждержавних уній
6 посилення залежності литовських князів від ханів Золотої Орди
7 утвердження абсолютної монархії як форми державного правління
28. «...[Вони], як ударна сила князівських військ Русі, не тільки принесли з собою високу для тих часів систему організації, навчання й озброєння армії, а й зробили вагомий внесок у формування й зміцнення державних інституцій Русі» — це оцінка істориками ролі
А варягів.
Б печенігів.
В половців.
Г хозар.
29. Великий київський князь Ярослав Мудрий 1036 р. «став єдиновладним володарем Руської землі» завдяки
А перемозі над печенігами в битві під Києвом.
Б створенню збірника законів «Руська правда».
В заснуванню Києво-Печерського монастиря.
Г успадкуванню земель князя Мстислава Володимировича.
30. Характеристику якої доби наведено в уривку з історичного джерела: «Перестали князі невірних воювати, стали один одному казати: се моє, а се моє теж, брате! Стали вони діла дрібні вважати за великі, на себе самих підіймати чвари, — а невірні з усіх сторін находили, землю Руську долали...»?
А розселення племінних союзів східних слов'ян.
Б утворення Київської Русі.
В політичної роздробленості Київської Русі.
Г золотоординського панування на південно-західних землях Русі.
31. Хто з великих київських князів почав карбувати перші монети із зображенням тризуба — родового знаку Рюриковичів, який став Державним Гербом України?
А Олег
Б Святослав
В Володимир Великий
Г Ярослав Мудрий
32. Яка пам'ятка часів Київської Русі містить зображений портрет князівської родини?

А «Остромирове Євангеліє»
Б «Ізборник Святослава»
В «Слово о полку Ігоревім»
Г «Повчання дітям» Володимира Мономаха
33. Кревську унію між Польським королівством і Великим князівством Литовським укладено
А 1362 р.
Б 1370 р.
В 1385 р.
Г 1392 р.
34. Установіть відповідність між пронумерованими на карті теренами давньоруських удільних князівств у період політичної роздробленості та їхніми назвами.

А Київське
Б Галицьке
В Волинське
Г Чернігівське
Д Переяславське
35. Установіть послідовність панування кочовиків у Північному Причорномор'ї.
А кримські татари
Б печеніги
В сармати
Г половці
36. Що стало одним із результатів посольства великої київської княгині Ольги до Константинополя, про яке повідомляє літописець?
А повернення Ольгою під владу Києва древлян
Б прийняття княгинею християнства
В розпуск княгинею варязьких дружин
Г оголошення Ольгою війни Хозарському каганатові
37. Кого з великих київських князів історик О. Субтельний охарактеризував так:«Його слов’янське ім’я, варязьке виховання, кочовий спосіб життя віддзеркалювали поєднання європейського та азіатського начал. Його управління ознаменувало апогей ранньої героїчної доби в історії Київської Русі»?
А Олега
Б Ігоря
В Святослава
Г Володимира
38. У якому році на з’їзді руських князів ухвалено таке рішення:«…Кожен хай держить отчину свою: Святополк – Ізяславів [уділ]; Володимир – Всеволодів [уділ]; Давид, Олег, Ярослав – Святославів [уділ]; іншим [хай будуть] уділи, які їм роздав Всеволод…»?
А 1054 р.
Б 1097 р.
В 1113 р.
Г 1187 р.
39. У 1238 р. під Дорогичином військо князя Данила Галицького завдало поразки
А монголам.
Б угорцям.
В полякам.
Г хрестоносцям.
40. Твори давньоруського героїчного епосу, що прославляють здебільшого подвиги народних героїв-богатирів і своїм сюжетом пов’язані з Києвом та князем Володимиром Святославичем, – це
А билини.
Б балади.
В поеми.
Г думи.
41. Яка соціальна верства становила переважну більшість населення Київської Русі IX–XII ст.?
А міщани
Б бояри
В смерди
Г дружинники
42. Про який регіон йдеться в уривку з історичного джерела:
«Після смерті короля Казимира III Великого цей край перейшов під владу Угорщини. Однак після укладення Кревської унії Польща знову набирає силу і остаточно приєднує його до своїх володінь і утворює на його теренах Руське воєводство»?
А Галичину
Б Волинь
В Поділля
Г Закарпаття
43. Військові походи великого київського князя Святослава Ігоревича призвели до
А приєднання земель Червоної Русі.
Б усунення варягів від влади.
В розширення кордонів держави.
Г розорення господарства Русі.
44. Подія, відображена на мініатюрі з давньоруського літопису, пов’язана з діяльністю великого київського князя

А Ігоря Рюриковича.
Б Володимира Святославича.
В Ярослава Володимировича.
Г Всеволода Ярославича.
45. Яку мету переслідував великий київський князь Ярослав Мудрий, заповідаючи своїм синам:«Осе я одходжу зі світу сього. А ви… майте межи собою любов, бо ви є брати… Тепер же поручаю я, — замість себе, — стіл свій, Київ, найстаршому синові Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він вам буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду — Переяславль, а Ігорю — Володимир, а В’ячеславу — Смоленськ…»?
А убезпечити державу від князівських міжусобиць
Б запровадити станово-представницьку монархію
В упорядкувати систему збирання данини
Г ліквідувати удільні князівства
46. Виникнення самостійних політичних центрів на Русі в XII — на початку XIII ст. було наслідком
А монгольської навали.
Б політичної роздробленості.
В розпаду тріумвірату Ярославичів.
Г господарського занепаду Києва.
47. Кому з князів літописець приписує вислови: «Не личить держати нашу батьківщину крижевникам (хрестоносцям)», «Не дам півотчини своєї, але поїду до Батия сам»?
А Ярославу Осмомислу
Б Роману Мстиславовичу
В Данилу Галицькому
Г Юрію I Львовичу
48. Давньоруські мозаїки, фрагменти яких зображено на фото, є елементом оздоблення

А Спасо-Преображенського собору в Чернігові.
Б церкви святого Пантелеймона поблизу Галича.
В П’ятницької церкви в Чернігові.
Г Софійського собору в Києві.
49. Етапи історичного розвитку якого народу викладено літописцем:«Народ же цей даниною руським князям служив. Коли ж відчув, що його господарі [руські князі] розтрощені татарами, він змужнів і на знесилених русів владу свою поширив, а з часом всю руську землю перейняв у татар у своє володіння і став володіти її широкими просторами...»?
А половців
Б поляків
В литовців
Г печенігів
50. Установіть відповідність між іменами князів та періодами їхнього правління.
1 Володимир Великий
2 Данило Галицький
3 Ярослав Мудрий
4 Олег
А 882–912 рр.
Б 980–1015 рр.
В 1019–1054 рр.
Г 1113–1125 рр.
Д 1238–1264 рр.
51. Із діяльністю якого давньоруського правителя пов’язано встановлення норм данини («устави», «уроки») та створення осередків князівської влади на місцях («погости», «становища»)?
А Аскольда
Б Олега
В Ігоря
Г Ольги
52. Що сприяло початку карбування зображених на рисунку давньоруських монет?

А запровадження християнства як державної релігії Київської Русі
Б створення «Руської правди» — першої писаної збірки законів
В призначення главою церкви митрополита-русича Іларіона
Г утвердження в Києві князівської династії Рюриковичів
53. На карті жирною лінією позначено кордони Київської Русі за часів князювання

А Ігоря Рюриковича.
Б Святослава Ігоревича.
В Володимира Великого.
Г Ярослава Мудрого.
54. Яка пам’ятка давньоруської літератури містить такі настанови:
«... Паче всього — убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих — як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе...»?
А «Слово о полку Ігоревім»
Б «Руська правда» Ярослава Мудрого
В «Повчання дітям» Володимира Мономаха
Г «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона
55. У боротьбі з якою державою Папа Римський Інокентій IV обіцяв надати допомогу князеві Данилу Галицькому?
А Тевтонським орденом
Б Золотою Ордою
В Великим князівством Литовським
Г Польським королівством
56. Установіть відповідність між подіями культурного життя та іменами князів, причетними до них.
1 створення «Ізборника» — одного з перших енциклопедичних збірників Київської Русі
2 відкриття першої школи для дітей знаті
3 заснування першої бібліотеки при Софіївському соборі в Києві
4 укладання Галицько-Волинського літопису
А Володимир Великий
Б Ярослав Мудрий
В Святослав Ярославич
Г Володимир Мономах
Д Данило Романович
57. Які найголовніші причини грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму в VІІI–VІ ст. до н. е.?
А суспільно-політичні
Б культурно-ідеологічні
В соціально-економічні
Г воєнно-стратегічні
58. Що на карті позначено суцільною жирною лінією?

А традиційний шлях збирання полюддя за часів князювання Олега
Б шлях місії єпископа Адальберга до Києва та Константинополя
В походи князя Святослава на Новгород і Візантію
Г військово-торговельний «шлях із варягів у греки»
59. Прочитайте уривок зі статті М. Ф. Котляра «Володимир Святославич» і виконайте завдання.«Язичницька релігія не забезпечувала підтримки державній владі... Тому Володимир Святославич у середині 980-х рр. почав схилятися до запровадження на Русі християнства, служителі якого були вірними слугами государів і провідниками їхньої політики…»У цитованому уривку історик указав на
А результат запровадження християнства.
Б привід до запровадження християнства.
В причину запровадження християнства.
Г наслідки запровадження християнства.
60. Який князь відіграв провідну роль в організації походів, напрямки яких позначено на карті?

А Ярослав Мудрий
Б Володимир Мономах
В Ярослав Осмомисл
Г Данило Галицький
61. У якому році створено цитований нижче твір?
«...І сказав йому буй-тур Всеволод: «Один брат, один світ світлий — ти, Ігорю! Обидва ми Святославичі!» ...«Хочу-бо, — сказав Ігор, — списа переломити кінець поля половецького; з вами, русичі, хочу голову свою положити або напитися шоломом з Дону!..»
А 1054 р.
Б 1187 р.
В 1205 р.
Г 1240 р.
62. На яку верству суспільства переважно спирався Данило Галицький у боротьбі проти боярського свавілля?
А іноземних колоністів
Б міщан
В селян
Г удільних князів
63. Яка культура мала вирішальний вплив на розвиток храмового будівництва Київської Русі в період її розквіту?
А західноєвропейська
Б варязька
В хозарська
Г візантійська
64. У результаті якої битви Велике князівство Литовське закріпило за собою Поділля, Київщину, Чернігово-Сіверщину?
А Битви на Синіх Водах
Б Битви на р. Ворскла
В Вількомирської битви
Г Грюнвальдської битви
65. Установіть відповідність між назвами творів давньоруської літератури та уривками з них.
1 «Повість минулих літ»
2 «Києво-Печерський патерик»
3 «Повчання дітям» Володимира Мономаха
4 «Слово о полку Ігоревім»
А «Був дехто з Києва, який постригся під іменем Агапіта... цей Агапіт... допомагав хворим. І коли хто з братії хворів... то оздоровлювався молитвою його. І через те прозваний він був Лікарем...»
Б «...Паче всього — убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті ...гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих — як братів...»
В «Данило вийшов з військом із Холма та на третій день став у Галичі. ...ввійшов у свій город... та прийняв стіл свого батька, та проголосив перемогу...»
Г «Коли ж поляни жили осібно і володіли родами своїми... — то було між них три брати: одному ім’я Кий, а другому — Щек, а третьому — Хорив, і сестра їх — Либідь. ...Зробили вони городок і... назвали його Києвом...»
Д «Галицький Осмомисле Ярославе! Високо сидиш ти на своїм золотокованім столі... Стріляй, господарю, Кончака, раба поганого, за землю Руську, за рани Ігореві, смілого Святославича!..»
66. Що спричинило політичну роздробленість Київської Русі?
1 занепад сільського господарства й торгівлі
2 відсутність чіткого механізму спадкоємності велико-князівської влади
3 утвердження нової династії Гедиміновичів у Києві
4 зміцнення вотчинного землеволодіння
5 етнічна неоднорідність населення держави
6 падіння Візантійської імперії
67. На карті жирною лінією позначено межі Київської Русі за часів князювання

А Аскольда.
Б Олега.
В Святослава.
Г Володимира.
68. З якою метою княгиня Ольга здійснювала заходи, про які йдеться в уривках з історичних джерел?«Ішла Ольга до Новгорода. І встановила вона… погости і оброки. І ловища її є по всій землі, і знаки (її), …і сани її стоять у Пскові й до сьогодні...»«…І пішла Ольга по древлянській землі з сином своїм і дружиною, встановлюючи устави й уроки; й існують становища її й ловища…»
А упорядкувати систему управління державою і збору данини
Б окреслити межі Київської Русі для сусідніх держав
В помститися повсталим проти неї племенам
Г поширити християнську віру серед язичників
69. Зміна торговельної кон’юнктури, занепад Києва як головного торгового центру зумовили
А втрату державної незалежності Київською Руссю.
Б занепад ремесла та сільського господарства Київської Русі.
В політичну роздробленість Київської Русі.
Г посилення залежності Київської Русі від Візантійської імперії.
70. Яке князівство в першій половині ХІІІ ст. стало центром об’єднання земель Південно-Західної Русі?
А Чернігівське
Б Волинське
В Київське
Г Переяславське
71. Який фактор був вирішальним у поширенні писемності в Київській Русі?
А розвиток торгівлі
Б запровадження християнства
В створення писаних законів
Г розширення кордонів держави
72. Унаслідок якої події відбулися зміни, описані в уривку з історичного джерела?«...і відтоді з Поділля вигнано владу татарську. Цей Ольгерд інші руські землі під свою владу взяв, і Київ з-під Федора-князя, ставленика хана, взято і посадив в ньому Володимира, сина свого, і почав над ними володіти...»
А битви на р. Сині Води (1362 р.)
Б Кревської унії (1386 р.)
В битви під Грюнвальдом (1410 р.)
Г Городельської унії (1413 р.)
73. Установіть відповідність між творами та їхніми авторами.
1 «Повчання дітям»
2 «Слово про закон і благодать»
3 «Повість минулих літ»
4 «Руська правда»
А митрополит Іларіон
Б Володимир Мономах
В Ярослав Мудрий
Г чернець Нестор
Д Володимир Великий
74. Укажіть події культурного життя України в другій половині XVI — першій половині XVII ст.
1 створення Пересопницького Євангелія
2 заснування колегіумів у Чернігові, Харкові та Переяславі
3 видання у Львові Іваном Федоровим «Апостола» та «Букваря»
4 створення козацького літопису Самійла Величка
5 об’єднання Київської братської та Лаврської шкіл у колегіум
6 видання «Синопсиса» — першого підручника з історії України

Приложенные файлы

  • docx 23959682
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий