7 клас


Календарно-тематичне планування
з української мови
7 клас
№ ЗМІСТ УРОКУ К-ть годДАТА ПРИМІТКА
план факт ТЕМА 1. Вступ. Повторення та узагальнення вивченого в 6 класі. 8 1. Вступ. Мова – скарбниця духовності народу. 1 2.
3. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях. 2 4. РЗМ 1. Повторення вивченого про текст. 1 5.
6. Частини мови. Вивчені групи орфограм. 2 7. РЗМ 2. Повторення вивченого про мовні стилі. Публіцистичний стиль. 1 8. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 (різнорівневі завдання). 1 ТЕМА 2. Морфологія. Дієслово. 25 9.
Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 1 10. РЗМ 3. Різновиди читання. Ознайомлювальне читання. 1 11. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник. 1 12. РЗМ 4. Повторення вивченого про стилі мовлення і жанри: оповідання, замітка, розписка, особливості їх побудови. 1 3. Неозначена форма (інфінітив) та особові форми. 1 14. РЗМ 5. Складний план власного висловлювання. 1 5. Доконаний і недоконаний вид дієслова. 1 16. Часи дієслова. Минулий, теперішній, майбутній час. 1 17. Часи дієслів. Зміна дієслів. Уживання дієслів в одному часі замість іншого. 1 18. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 (різнорівневі завдання).
ЧИТАННЯ МОВЧКИ. 1 19. Дієслова І та ІІ дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу. 1 20. Дієслова І та ІІ дієвідмін. Чергування приголосних в особових формах дієслова. 1 21. РЗМ 6. Особливості побудови опису зовнішності людини. 1 22. РЗМ 7. Переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини. 23.
24. Способи дієслів. Творення дієслів умовного і наказового способу. Буква ь у дієсловах наказового способу. 2 25. Безособові дієслова. 1 26. РЗМ 8. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини. 1 27. КОНТРОЛЬНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ. 1 28. Способи творення дієслів. 1 29. НЕ з дієсловами (повторення). 1 30. Правопис дієслів (узагальнення). 1 31. Узагальнення вивченого матеріалу. 1 32. РЗМ 9. Роздум дискусійного характеру. 1 33. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 (різнорівневі завдання). ТЕМА 3. Морфологія. Дієприкметник. 15 34. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 1 35. Активні та пасивні дієприкметники. 1 36. РЗМ 10. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю. 1 37. Творення активних дієприкметників теперішнього і минулого часу. 1 38. Творення пасивних дієприкметників. 1 39.
40. Дієприкметниковий зворот. 2 41. КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. 1 42. Безособові дієслівні форми на –но, -то. 1 43.
44. Написання –н- у дієприкметниках і –нн- у прикметниках дієприкметникового походження. 2 45. Не з дієприкметниками. 1 46. Правопис дієприкметників. 1 47. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 (різнорівневі завдання). 1 48. РЗМ 11. Діалог дискусійного характеру 1 ТЕМА 4. Морфологія. Дієприслівник. 8 49. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 1 50. РЗМ 12. Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі. 1 51. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. 1 52. Дієприслівниковий зворот. 1 53. РЗМ 13. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною (художній стиль). 1 54. НЕ з дієприслівниками. 1 55. Узагальнення вивченого матеріалу. 1 56. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5(різнорівневі завдання). АУДІЮВАННЯ. 1 ТЕМА 5. Морфологія. Прислівник. 19 57. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 1 58. РЗМ 14. Особливості побудови опису процесу праці. 1 59. 60. Розряди прислівників (практично). 2 61.
62. РЗМ 15-16. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі. 2 63. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення. 1 64. Букви –н- і –нн- у прислівниках. 1 65. НЕ і НІ з прислівниками. 1 66. И та і в кінці прислівників. 1 67. РЗМ 17. Усний твір-опис процесу праці за власним спостереженням. 1 68. РЗМ 18. Твір-опис процесу праці за власним спостереженням. 1 69. Правопис прислівників на –о, -е, утворених від прикметників та дієприкметників. 1 70. Написання прислівників разом і через дефіс. 1 71. РЗМ 19. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці в художньому стилі. 1 72. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР-ОПИС ПРОЦЕСУ ПРАЦІ ЗА ВЛАСНИМ СПОСТЕРЕЖЕННЯМ. 1 73. Написання прислівників разом і через дефіс. 1 74. Написання прислівників словосполучень типу: раз у раз, з дня на день і подібних. 1 75. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 (різнорівневі завдання). 1 ТЕМА 6. Морфологія. Прийменник. Сполучник. 13 76. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні. 1 77. РЗМ 20. Усний стислий переказ тексту наукового стилю. 1 78. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ 1 79. Непохідні і похідні прийменники. 1 80.
81. Правопис прийменників. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс. 2 82. Сполучник як службова частина мови. 1 83. РЗМ 21. Усний твір-роздум дискусійного характеру (публіцистичний стиль). 1 84.
85. Уживання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності. 1 86. Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо. 1 87. РЗМ 22. Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом. 1 88. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7 (різнорівневі завдання) 1 ТЕМА 7. Морфологія. Частка. Вигук. 17 89. Частка як службова частина мови. 1 90. Розряди часток за значенням. 1 91. РЗМ 23. Замітка дискусійного характеру в газету (публіцистичний стиль). 1 92.
93. Правопис часток. Написання часток –бо, -но, -то, -таки. 1 94. НЕ і НІ з різними частинами мови. 1 95. РЗМ 24. Ділові папери. Розписка. 1 96. Вигук як особлива частина мови. 1 97 Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках. 1 98 КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. 1 99 РЗМ 25. Створення і розігрування діалогів дискусійного характеру. 1 100 Узагальнення вивченого матеріалу про службові частини мови та вигук. 1 101 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7 (різнорівневі завдання) 1 102. 103 Узагальнення й систематизація вивченого про самостійні частини мови, їх правопис і використання в мові. 2 104. Узагальнення й систематизація вивченого про службові частини мови, їх правопис і використання в мові. 1 105. Підсумковий урок. 1
Календарно-тематичне планування
з української літератури
7 КЛАС
№ ЗМІСТ УРОКУ К-ть годДАТА ПРИМІТКА
план факт ТЕМА 1. Вступ. Із пісенних скарбів. Про далекі минулі часи України 32 1. ВСТУП. Художній твір як явище мистецтва. Новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливості й значення. Функції мистецтва. 1 2.
Суспільно-побутові пісні, їхнє ідейно-художнє багатство, жанрово-тематичне розмаїття. Козацькі пісні: «Ой на горі да женці жнуть», «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві». 1 3. Чумацькі пісні. «Ой у степу криниченька». Трагічний та героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень. Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. 1 4. Коломийки – «перли розсипаного намиста». «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки». Особливість жанру і його життєвість. Будова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос. 1 5. ПЧ №1. Фольклорне свято козацької пісні «А ми тую червону калину підіймемо.» 1 6. ІВАН ФРАНКО. Розповідь про письменника, його творчість. Історична повість «Захар Беркут» (фрагменти). Робота над змістом VІ розділу повісті. 1 7. Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників у повісті (робота над змістом твору: розділи VІ, продовження, VІІІ). 1 8. Тема, ідея повісті, патріотичний мотив твору (робота над змістом ІХ розділу повісті). 1 9. Образи Захара Беркута, Максима та Мирослави, Тугара Вовка. Роль художніх засобів у повісті «Захар Беркут», особливості мови твору. 1 10. РЗМ 1. Навчальний твір-характеристика літературного героя. Характеристика персонажів повісті І. Франка «Захар Беркут» (на вибір). 1 11. ТАРАС ШЕВЧЕНКО. Життєпис поета, «N. N.» («Мені тринадцятий минало…») Роздуми про сирітське дитинство. Мотив всеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Прийом контрасту у творі. 1 12. Т.Г. Шевченко. Балада «Тополя». Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності. Фольклорні символи, народнопісенний прийом метаморфози. Казково-фантастичні мотиви в баладі. 1 13. Т.Г. Шевченко. «Заповіт» - твір, що єднає минуле, теперішнє й майбутнє. Історія написання вірша. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього. 1 14. РЗМ 2. Вироблення навичок виразного читання віршованих творів на прикладі поезій Тараса Шевченка. 1 15. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 1 16. АНДРІЙ ЧАЙКОВСЬКИЙ. Коротко про письменника. «За сестрою». Відтворення в повісті історичних подій (робота над змістом ІV розділу повісті). 1 17. Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків(робота над змістом V й VІ розділів повісті). 1 18. Напружений, динамічний сюжет повісті (робота над змістом VII, VIII, IX розділів повісті). 1 19. Образ Павлуся Судаченка, його геройство та лицарська відвага. 1 20. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР. 1 21. МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ. «Гуси-лебеді летять» (фрагменти). Розповідь про письменника, його дитячі та шкільні роки. 1 22. Автобіографічна повість про дитинство. Образи матері, діда Дем’яна, бабуні. 1 23. Образи батька, подружки Люби. Головний герой – малий Михайлик, його життя в дорослому світі. Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях). 1 24. Звичаї, традиції українців, елементи фольклору в повісті. 1 25. Художні засоби в повісті. Зміст образу гусей-лебедів у повісті. Визначення головної ідеї твору. 1 26. ПЧ №2. Михайло Стельмах. «Щедрий вечір». 1 27. ГРИГІР ТЮТЮННИК. Коротко про письменника, цікавий епізод з його життя. «Климко» - повість про дітей війни. 1 28. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. 1 29. Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь). Художня деталь, її роль у творі. 1 30. Образ Климка. Ідея самопожертви. 1 31. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2. 1 32. ЛРК 1. Тема рідного краю, Донеччини в художньому слові. 1 ТЕМА 2. Ти знаєш, що ти людина ? 16 33. ОЛЕКСА СТОРОЖЕНКО. «Скарб».
Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Морально-етичні проблеми оповідання. 1 34. Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб – узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання. 1 35.
36. БОГДАН ЛЕПКИЙ. «Мишка (Казка для дітей: для малих і великих)».
Коротко про письменника. Прагнення кожної людини бути щасливою, істинні та фальшиві цінності на дорозі до щастя. Трагічна й комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі. 2 37. ПЧ №3. Богдан Лепкий. «Цвіт щастя». Уривок із роману «Сагайдачний». 1 38.
39. ЛІНА КОСТЕНКО. «Чайка на крижині», «Крила».
Коротко про письменницю. Розгорнута притчова метафора про глибоке духовне наповнення людини – її «крилатість», що проявляється індивідуально. Духовне багатство – найбільший скарб у житті.
Напам’ять один вірш (на вибір) 2 40. БОРИС ХАРЧУК. «Планетник». Коротко про письменника. Спогади про нелегке дитинство, про родину. Казкове й реалістичне в повісті-притчі, час теперішній і минулий у ній. 1 41. Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожної людини. Тема землі, народні прикмети. Добро і зло в повісті, в сучасному світі і в людині. 1 42. Особливості композиції: обрамлення. Образ Планетника, аналіз його вчинків, визначення найголовніших рис характеру героя. 1 43. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР за оповіданням Б. Харчука. 1 44. ЄВГЕН ГУЦАЛО. «Сім’я дикої качки».
Твір про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем. 1 45. Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу. 1 46. ПЧ № 4. Є. Гуцало. Оповідання та повісті. 1 47. ЛЮБОВ ПОНОМАРЕНКО. «Гер переможений».
Наскрізний гуманістичний пафос новели. Художні засоби його втілення (деталь, поєднання різних часових площин тощо). 1 48. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. 1 ТЕМА 3. Ми – українці 22 49. ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО. В. Симоненко – «лицар на білому коні» в українській літературі. «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти – людина?», «Гей, нові Колумби й Магеллани», «Перехожий». 1 50. Громадянські, патріотичні мотиви, романтичний пафос його лірики. Втілення в ній особливостей української ментальності, рис національного характеру. 1 51. Загальнолюдські цінності та ідеї. Проблема індивідуальності й натовпу («Перехожий»).
Напам’ять «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти – людина?» 1 52. АНДРІЙ МАЛИШКО. «Пісня про рушник», «Стежина» («Чому, сказати, й сам не знаю…»), «Вогник», «В завійну ніч з незвіданих доріг».
Відомий український поет і його пісні, що стали народними. Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них. 1 53.
54. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті. Ліризм поезій А.Малишка.
Напам’ять 2 вірші (на вибір) 2 55. АНАТОЛІЙ ДІМАРОВ. «Блакитна дитина» (скорочено).
Автобіографічна повість (перша частина тетралогії «На коні й під конем»). 1 56. Динамічний сюжет, прозорість та іронічність оповіді, морально-етична проблематика твору. Доброта і любов, розуміння, взаємо підтримка в українській родині. 1 57. Внутрішня гідність і повага до людей – риси характеру юного героя, стимули його поведінки. 1 58. Доброта і любов, розуміння, взаємопідтримка в українській родині. Характеристика образу головного героя. 1 59. ВАСИЛЬ ГОЛОБОРОДЬКО. «Наша мова», «Ми йдемо», «З дитинства : Дощ» («Я плетений..»), «Лелека» (фрагмент).
Самобутня постать поета в українській літературі. 1 60. Наскрізний патріотизм, філософічність, фольклорна основа його поезій, народознавчі аспекти. 1 61. Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок.
Напам’ять одну поезію на вибір 1 62. Робота над фрагментом поеми «Лелека». Образи в поемі. 1 63. РЗМ 3. Свято поезії «Україно, ти для мене диво». 1 64. ЛЕОНІД КИСЕЛЬОВ. «Стати б хоч на менти лічені…», «Земля така гаряча», «Додому», «Катерина». Доля молодого поета. Наскрізний гуманістичний пафос його віршів. Ідея оптимізму, життєствердження. 1 65. Патріотичний мотив вірша «Додому». Вселюдське і національне значення образу української Мадонни («Катерина»).
Напам’ять один вірш (на вибір) 1 66. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. 1 67. РЗМ 4. Усна розповідь про улюбленого літературного героя. 1 68. ЛРК 2. “Мова – це душа народу”. Тема української мови у творчості письменників-земляків. 1 69. Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільшу зацікавленість. 1 70. Підсумковий урок. Завдання на літо. 1

Приложенные файлы

  • docx 23959560
    Размер файла: 50 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий