Олімпіадні завдання І етапу з хімії для 7 класу..

Завдання І етапу шкільної олімпіади з хімії у 2011 – 2012 н. р.
( 7 клас)
1.Розрахувати співвідношення мас Гідрогену й Оксигену в гідроген пероксиді H2O2.
( 5 балів)
2. Обчисліть масові частки Бору та Оксигену в бор оксиді B2O3.
(6 балів )
3. Розрахувати відносні молекулярні маси речовин : C6H12O6, (NH4)2S.
(4 бали)
4.У якій із речовин, формули яких N2O5 і NH3 масова частка Нітрогену більша?
(5 балів)

Завдання І етапу шкільної олімпіади з хімії у 2011 – 2012 н. р.
(8 клас)
1. Чи може 1 моль індивідуальної речовини за нормальних умов займати об’єм більший, ніж 22,4 л? Якщо ні, поясніть, чому, якщо так, наведіть приклади, підтвердьте їх справедливість розрахунком.
(4 бали)
2.У чотирьох пробірках знаходяться порошки купрум (ІІ) оксиду, ферум (ІІІ) оксиду, металічних срібла й заліза. Як хімічно відрізнити ці речовини, використовуючи лише, один реактив?
(4 бали)
3.Визначте масу натрій нітрату Na2NO3, у якому міститься стільки йонів Натрію, скільки їх є в зразку натрій карбонату Na2CO3 масою 26,5 г.
(6 балів)
4.Невідомий газ має відносну густину за повітрям 2,21. Визначте масу цього газу, якщо його об’єм дорівнює 2,8 л. (н. у.).
(6 балів)
Завдання І етапу шкільної олімпіади з хімії у 2011- 2012 н. р.
(9 клас)
1.Визначте об’єм розчину калій гідроксиду (густина 1,25 г/мл.) з масою часткою KOH 20%, який потрібно розбавити водою, щоб приготувати розчин об’ємом 250 мл.(густина 1,08 г/мл.) з масовою часткою KOH 6 %.
(6 балів)
2.Методом електронного балансу розставте коефіцієнти в рівнянні окисно – відновної реакції K2Cr2O7+KI+H2SO4 I2+Cr2(SO4)3 +K2SO4+H2O.
(4 бали)
3.Який об’єм розчину сульфатної кислоти з масовою часткою 50 % (
·= 1,4 г/см3) необхідно додати до розчину натрій гідрооксиду масою 200 г. з масовою часткою 9 %, щоб зменшити її до 5 %?
(6 балів)
4.У воді масою 250 г. розчинили кристалогідрат CuSO4 5 H2O масою 18 г. Визначте масову частку (у %) купрум (ІІ) сульфату в отриманому розчині.
(6 балів)
Завдання І етапу шкільної олімпіади з хімії у 2011 – 2012 н. р.
(10 клас)
1.При взаємодії 9,0 г. заліза з 4,8 г. сірки виділилося 15,1 кДж теплоти, а при взаємодії 8,4 г. заліза з 9,0 г. сірки виділиться 15,2 кДж теплоти. Запишіть рівняння основної реакції і розрахуйте її тепловий ефект. Чому експериментально визначені теплоти описаних процесів трохи відмінні?
(6 балів)
2.Елемент утворює дві сполуки із Сульфуром, у яких виявляє валентність 3 і 5 масові частки Сульфуру в цих сполуках відносяться як 1 : 1,323. Визначте елемент і напишіть формули сполук.
(6 балів)
3. Чому екологи занепокоєні, з одного боку, потоншенням озонового шару, а з другого – збільшенням концентрації озону в атмосфері?
(3 бали)
4.Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення: магній карбонат 13 EMBED Equation.3 1415 магній оксид 13 EMBED Equation.3 1415 магній сульфат13 EMBED Equation.3 1415магній нітрат13 EMBED Equation.3 1415магній гідрооксид13 EMBED Equation.3 1415магній бромід.
(5 балів)Завдання І етапу шкільної олімпіади з хімії у 2011 – 2012 н. р.
(11клас)
1.Визначте молекулярну формулу органічної речовини, якщо при спалюванні 1,5г.цієї речовини утворилось 4,4 г. карбон (IV) оксиду та 2,7 г. води. Густина органічної речовини дорівнює 1,34 г/л(н. у.).
(6 балів)
2. У чотирьох пробірках міститься гліцерин,рідкий білок, крохмальний клейстер, розчин мила. В який спосіб можна визначити вміст кожної пробірки?
Запишіть рівняння реакцій.
(5 балів)
3.Поясніть, чому стійкі до окиснення в нейтральному та лужному середовищі третинні спирти окислюються калій перманганатом у присутності сульфатної кислоти.
Напишіть рівняння окиснення будь – якого первинного, вторинного та третинного спиртів за цих умов.
(5 балів)
4.Напишіть структурні формули всіх ізомерних сполук складу C5H12O. Назвіть ці сполуки за систематичною номенклатурою.
(4бали)


Приложенные файлы

  • doc 23959546
    Размер файла: 34 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий