тема 7,8,9

РОЗДІЛ 3. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Тема 7. Ресурсний потенціал підприємства

1. Яким терміном можна охарактеризувати можливості підприємства здійснювати виробничо-господарську діяльність за рахунок використання ресурсів, що є в його розпорядженні?
1. Потужність.
2. Активи.
3. Ресурсний потенціал.
4. Виробнича програма.
2. Елементи ресурсного потенціалу обумовлюють:
і. Обсяг і структуру ресурсів підприємства.
2. Оптимальність використання ресурсів.
3. Немає правильної відповіді.
4. Обсяг виробництва, кількість працюючих, рівень спеціалізації та кооперації.
3.Яким терміном можна охарактеризувати сукупність засобів та працездатного населення, за допомогою яких підприємство може досягти поставлені цілі?
1. Активи.
2. Економічні ресурси.
3. Капітал.
4. Виробничі фонди.
4.Яка властивість ресурсів пав 'язана з неможливістю використання одних видів ресурсів при відсутності певного обсягу інших видів ресурсів?
1. Взаємозамінність.
2. Комплексність використання.
3. Обмеженість.
4. Взаємодоповнюваність.
5. Яка властивість ресурсів пов 'язана з можливістю досягнення мети при різному співвідношенні окремих видів ресурсів ?
1. Взаємодоповнюваність.
2. Комплексність використання.
3. Взаємозамінність.
4. Обмеженість.
6.Яка властивість ресурсів характеризується багатоцільовою переробкою, що забезпечує максимальне використання їх споживчих якостей?
1. Взаємодоповнюваність.
2. Взаємозамінність.
3. Комплексність використання.
4. Обмеженість.
7.На які елементи поділяється ресурсний потенціал?
1. Матеріальні та нематеріальні ресурси.
2. Оборотні та необоротні активи.
3. Трудові, матеріальні та фінансові ресурси.
4. Основні засоби та трудові ресурси.
8. Яке з визначень найбільш повно відображає економічну сутність ефективності ресурсного потенціалу підприємства?
1. Це рентабельність ресурсного потенціалу підприємства.
2. Це оптимальна кількість ресурсів, яка використовується підприємством за певний період часу.
3. Немає правильної відповіді.
4. Це оптимальне використання виробничих ресурсів з метою досягнення максимальних результатів.
9. Сукупність науково-технологічних, виробничих, фінансово-економічних, соціальних та культурно-освітніх можливостей, необхідних для забезпечення інноваційного розвитку:
1. Інноваційний проект.
2. Комерціалізація інновацій.
3. Моніторинг інновацій.
4. Інноваційний потенціал.
10. На які елементи поділяється ресурсний потенціал?
1. Матеріальні та нематеріальні ресурси.
2. інноваційні ресурси та інноваційна культура.
3. Матеріальні та нематеріальні ресурси.
4. Інноваційні ресурси та каталізатори.
11. Що з перерахованого є джерелом трудових ресурсів?
1. Природа.
2. Працездатне населення.
3. Виробнича сфера економіки.
4. Усе перераховане є джерелом трудових ресурсів.
12. Що з перерахованого не є джерелом матеріальних ресурсів?
1. Природа.
2. Працездатне населення.
3. Сфера матеріального виробництва.
4. Усе перераховане не є джерелами матеріальних ресурсів.
13.Що із перерахованого не береться до уваги при оцінці трудового (кадрового) потенціалу підприємства?
1. Кваліфікація персоналу підприємства.
2. Спроможність персоналу реалізувати цілі та завдання підприємства.
3. Демографічний склад працівників.
4. Усе перераховане необхідно брати до уваги при оцінці трудового (кадрового) потенціалу підприємства.
14. Що з перерахованого не є елементом .матеріальних ресурсів підприємства ?
1. Основні засоби.
2. Власний капітал.
3. Виробничі запаси.
4. Запаси готової продукції.
15. Сукупність можливостей підприємства, що дає змогу цілеспрямовано вводити у виробництво нові відносно стабільні матеріальні та соціальні елементи економічного зростання, - це:
1. Інноваційна діяльність.
2.Інноваційні ресурси.
3. Інноваційний цикл.
4. Технологічний прорив.
16. Складова інноваційного потенціалу, що характеризує рівень освітньої, загальнокультурної та соціально-психологічної підготовки особистості та суспільства до сприйняття ідеї розвитку економіки країни на інноваційн их засадах:
1. Інноваційна інфраструктура.
2. Інноваційна комунікація.
3. Інноваційна культура.
4. Інноваційна сфера.
17. Умови, що забезпечують оптимальне використання інноваційних ресурсів для досягнення стратегічної мети підприємства, - це:
1. Елементи механізму управління.
2. Інноваційна комунікація.
3. Каталізатори.
4. Інноваційна сфера.
18. У наведеному переліку виберіть показник оцінки інноваційного потенціалу на етапі створення інновацій:
1. Рентабельність (прибутковість) реалізованої інновації.
2. Рівень професіоналізму науково-технічного персоналу.
3. Частка витрат на НДДКР у загальній сумі витрат.
4. Фізичний знос обладнання для здійснення НДДКР.
19. Який з наведених показників не належить до показників оцінки інноваційного потенціалу на етапі освоєння інновацій?
1. Частка нових товарів у річних обсягах продажу у поточному році.
2. Рівень забезпечення інноваційної діяльності науково-дослідним обладнанням.
3. Коефіцієнт вибуття обладнання для проведення НДДКР.
4. Коефіцієнт оновлення обладнання для проведення НДДКР.
20. Який термін характеризує сукупність грошових коштів, що формуються з метою розвитку підприємства у майбутньому?
1. Капітал.
2. Фінансові ресурси.
3. Нематеріальні ресурси.
4. Ресурсний потенціал.
21.Капітал, що вкладається в заходи, пов'язані з підвищеним ризиком при розробці та організації виробництва нового продукту або впровадженні нової технології:
1. Венчурний капітал.
2. Власний капітал.
3. Інноваційний капітал.
4. Оборотний капітал.
22. Який з перерахованих показників не належить до показників оцінки ефективності використання ресурсів?
1. Ресурсовіддача.
2. Рентабельність окремих видів ресурсів.
3. Темпи зростання обсягів окремих елементів ресурсів.
4. Можлива (або умовна) економія ресурсів у зв'язку : покращенням ефективності їх використання.
23. Який показник, з одного боку, характеризує інтенсивність використання всіх видів ресурсів, а з іншого -дозволяє оцінити ефективність інноваційної діяльності в цілому в динаміці?
1. Темп зростання інноваційного потенціалу.
2. Річне зростання інноваційних витрат підприємства.
3. Частка нових технологій, освоєних у поточному році, в загальній кількості технологічних процесів.
4. Частка щорічного оновлення продукції у загальному обсязі виробленої товарної продукції.
24. Ресурсоємність - це:
1. Співвідношення певного виду ресурсу до вартості відповідного ресурсу.
2. Співвідношення певного виду ресурсу до загальної їх кількості.
3. Співвідношення загальної вартості ресурсів до кінцевого результату діяльності підприємства.
4. Усе перераховане характеризує ресурсоємність.
25. Ресурсовіддача - це:
1. Зворотний показник матеріалоємності.
2. Продуктивність праці, рентабельність, фондовіддача, матеріаловіддача.
3. Співвідношення кінцевого результату діяльності до загальної вартості ресурсів.
4. Усе перераховане не характеризує ресурсовіддачу.
26. Що характеризує показник ресурсовіддачі?
1. Обсяг залучених ресурсів у розрахунку на 1 грн. виробництва (реалізації) продукції.
2. Суму прибутку у розрахунку на 1 грн залучених ресурсів.
3. Обсяг виробництва (реалізації) продукції у розрахунку на 1 грн. залучених ресурсів.
4. Обсяг залучених ресурсів у розрахунку на 1 грн. прибутку підприємства.
27. Що не характеризує показник ресурсомісткості?
1. Це показник, обернений до показника ресурсовіддачі.
2. Обсяг виробництва (реалізації) продукції у розрахунку на 1 грн використаних ресурсів.
3. Це співвідношення обсягів залучених ресурсів та обсягів виробництва (реалізації) продукції.
4. Це показник ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства.
28. Що з перерахованого не береться до уваги при оцінці фінансового потенціалу підприємства?
1. Стан активів підприємства.
2. Ліквідність активів підприємства.
3. Можливість отримання та обсяг кредитів.
4. Усе перераховане необхідно брати до уваги при оцінці фінансового потенціалу підприємства.
29. Що являє собою економічна рентабельність ресурсів?
1. Усе перераховане.
2. Співвідношення чистого прибутку до середнього значення ресурсів за певний період часу.
3. Співвідношення чистого прибутку до всіх видів ресурсів.
4. Економію ресурсів, що споживаються у процесі виробництва.
30. Який з перерахованих показників не є частковим показником ефективності використання ресурсного потенціалу?
1. Рентабельність власного капіталу.
2. Зарплатовіддача.
3. Матеріаловіддача.
4. Продуктивність основних засобів.

Тема 8. Трудові ресурси підприємства

1. Що розуміють під трудовими ресурсами на макрорівні?
1. Населення, яке безпосередньо зайняте у виробництві.
2. Все населення регіону.
3. Частину населення певного регіону, що має необхідний рівень професійної підготовки та знаходиться у відповідному віці.
4. Частина населення регіону, що має відповідний рівень освіти.
2. Що розуміють під персоналом підприємства?
1. Колектив постійних і тимчасових працівників, що вкладають свою працю у здійснення господарської діяльності підприємства.
2. Сукупність працівників підприємства як найважливішого елементу ресурсного потенціалу підприємства, що приводить у дію всі інші види ресурсів.
3. Все населення регіону.
4. Частина населення регіону, що має відповідний рівень освіти.
3. Яким терміном характеризується сукупність робітників різних професійно-кваліфікаційних груп, що зайняті на підприємстві та входять до його облікового складу?
1. Трудовий колектив.
2. Кадри.
3. Персонал.
4. Кожен з перерахованих термінів характеризує сукупність працівників за різними характеристиками.
4. До персоналу підприємства належать:
1. Тимчасові та постійні працівники.
2. Сезонні й тимчасові працівники.
3. Постійні працівники.
4. Усе працездатне населення.
5. На які групи поділяються трудові ресурси за характером трудових відносин ?
1. Постійні та тимчасові (сумісники).
2. Персонал основної діяльності та персонал неосновної діяльності.
3. Керівники, спеціалісти, службовці, робітники.
4. Висококваліфіковані, кваліфіковані, малокваліфіковані та некваліфіковані робітники.
6. На які групи поділяються трудові ресурси за функціональними обов'язками?
1. Постійні та тимчасові (сумісники).
2. Персонал основної діяльності та персонал неосновної діяльності.
3. Керівники, спеціалісти, службовці, робітники.
4. Висококваліфіковані, кваліфіковані, малокваліфіковані та некваліфіковані робітники.
7. Як класифікують трудові ресурси за відношенням до основної діяльності?
1. Спеціалісти, робітники.
2. Промислово-виробничий персонал та непромисловий персонал.
3. Керівники, спеціалісти, службовці, робітники.
4. Постійні та тимчасові.
8. Як класифікують трудові ресурси за віком?
1. До 18 років, з 18 до 30 років, від 30 років.
2. До 18 років, з 20 до 30 років, від 35 років.
3. До 20 років, з 21 до 30 років, від 30 років.
4. До 18 років, з 18 до 49 років, від 50 років.
9. Як за характером виконуваних функцій називаються працівники, що очолюють підприємство та його структурні підрозділи?
1. Спеціалісти.
2. Службовці.
3. Керівники.
4. Робітники.
10. Як ні характером виконуваних функцій називаються працівники, що виконують спеціальні інженерно-технічні, економічні та інші роботи?
1. Керівники.
2. Спеціалісти.
3. Службовці.
4. Робітники.
11. Як за характером виконуваних функцій називаються працівники, що здійснюють підготовку та оформлення документів, облік та контроль, господарське обслуговування?
1. Службовці.
2. Спеціалісти.
3. Керівники.
4. Робітники.
12. Як за характером виконуваних функцій називаються працівники, що створюють продукцію або здійснюють виробничі послуги?
1. Робітники.
2. Спеціалісти.
3. Керівники.
4. Службовці.
13. До якої групи працівників за характером виконуваних функцій належать економісти?
1. Спеціалісти.
2. Керівники.
3. Службовці.
4. Робітники.
14. Як називається вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідного комплексу спеціальних знань та практичних павичок?
1. Спеціальність.
2. Кваліфікація.
3. Спеціалізація.
4. Професія.
15. Як називається більш-менш вузький різновид трудової діяльності в межах професії?
1. Професія.
2. Кваліфікація.
3. Спеціалізація.
4. Спеціальність.
16. Як називається сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання окремих функцій відповідної складності?
і. Спеціальність.
2. Професія.
3. Спеціалізація.
4. Кваліфікація.
17. Що з перерахованого є прикладами професій?
1. Економіст з праці, токар-карусельник.
2. Економіст, токар.
3. Кухар другої категорії.
4. Керівники, спеціалісти, службовці, робітники.
18. Що з перерахованого є прикладами спеціальностей?
1. Економіст, токар.
2. Економіст з праці, токар-карусельник.
3. Кухар другої категорії.
4. Керівники, спеціалісти, службовці, робітники.
19. Що з перерахованого не належить до принципів формування персоналу підприємства в умовах ринку?
1. Свобода вибору спеціальності та місця роботи.
2. Добровільність праці та трудових відносин.
3. Державне регулювання умов праці та забезпечення соціального захисту працівників.
4. Усе перераховане належить до принципів формування персоналу підприємства в умовах ринку.
20. Що с метою управління персоналом?
1. Підвищення собівартості продукції.
2. Задоволення потреб підприємства в ньому і найбільш ефективне його використання для досягнення бажаних результатів діяльності підприємства.
3.Задоволення потреб власника та отримання певного результату.
4. Зниження рентабельності діяльності підприємства.
21. Які завдання управління персоналом?
1. Усе перераховане нижче.
2. Забезпечувати стабільність персоналу.
3. Оптимізувати кількісний та якісний склад працівників.
4. Формувати та розвивати трудовий колектив відповідно до загальної стратегії розвитку підприємств.
22. Яким терміном характеризується кількість працівників облікового складу, що з'явились на роботу?
1. Облікова чисельність.
2. Середньооблікова чисельність.
3. Облікова чисельність персоналу.
4. Явочна чисельність.
23. Які існують кількісні показники, що характеризують обсяг, склад та рух персоналу у часі?
1. Облікова чисельність працівників підприємства, середньооблікова чисельність за певний період.
2. Рівень організації праці, середній стаж роботи за спеціальністю керівників і спеціалістів підприємства.
3. Озброєність праці працівників підприємства, середній розряд робітників за спеціальностями.
4. Коефіцієнт втрати робочого часу, підвищення кваліфікації.
24. Які існують якісні показники, що характеризують обсяг та склад персоналу?
1. Рівень організації праці, середній стаж роботи за спеціальністю керівників і спеціалістів підприємства.
2. Облікова чисельність працівників підприємства, середньооблікова чисельність за певний період.
3. Явочна чисельність працівників, темп зростання чисельності працівників.
4. Трудовий потенціал підприємства.
25. Що з перерахованого є об'єктами аналізу трудових ресурсів?
1. Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами, аналіз використання робочого часу, аналіз продуктивності праці, аналіз оплати праці.
2. Оцінка резервів покращення ефективності використання персоналу та його матеріального стимулювання.
3. План з праці підприємства, штатний розпис, контракти з окремими працівниками.
4. Кваліфікація персоналу, рух персоналу, відпрацьований робочий час, обсяг виробленої продукції.
26. Що з перерахованого є етапами аналізу трудових ресурсів?
1. Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами, аналіз використання робочого часу, аналіз продуктивності праці, аналіз оплати праці.
2. Кваліфікація персоналу, рух персоналу, відпрацьований робочий час, обсяг виробленої продукції.
3. Оцінка резервів покращення ефективності використання персоналу та його матеріального стимулювання.
4. Аналіз динаміки персоналу, аналіз динаміки витрат на оплату праці, аналіз виробництва продукції.
27.Який з перерахованих показників належить до структурних показників трудових ресурсів промислового підприємства ?
1. Плинність персоналу.
2. Співвідношення чисельності основних та допоміжних робітників.
3. Продуктивність праці.
4. Облікова чисельність персоналу.
28. Показники руху персоналу підприємства визначаються за відношенням до:
1. Середньооблікової чисельності.
2. Чисельності персоналу на початок періоду.
3. Чисельності персоналу на кінець періоду.
4. Чисельності персоналу за весь період.
29. Що таке коефіцієнт оновлення персоналу?
1. Відношення чисельності працівників, що звільнилися з будь-яких причин, до середньооблікової чисельності працюючих.
2. Відношення чисельності працівників, які працювали весь період, до середньооблікової чисельності персоналу за той же період.
3. Відношення чисельності прийнятих на роботу за період до середньооблікової чисельності персоналу.
4. Правильна відповідь відсутня.
30. Що таке коефіцієнт постійності персоналу?
1. Відношення чисельності прийнятих на роботу за період до середньооблікової чисельності персоналу.
2. Відношення чисельності працівників, що звільнилися з будь-яких причин, до середньооблікової чисельності працюючих.
3. Відношення чисельності працівників, які працювали весь період, до середньооблікової чисельності персоналу за той же період.
4. Правильна відповідь відсутня.
31. Які існують показники руху трудових ресурсів?
1. Коефіцієнти прийому, звільнення, плинності.
2. Облікова та наявна чисельність.
3. Середньорічна чисельність працюючих.
4. Правильна відповідь відсутня.
32. Ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві можна оцінити за допомогою показника:
1. Фондоозброєності праці.
2. Продуктивності праці.
3. Плинності персоналу.
4. Рівня дисциплінованості персоналу.
33. Ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві можна оцінити за допомогою показника:
1. Середній стаж роботи працівників.
2. Рентабельність персоналу.
3. Частка висококваліфікованого персоналу.
4. Рівень дисциплінованості персоналу.

34.Продуктивність праці розраховується як:
1. Усі відповіді правильні.
2. Відношення результату праці до витрат праці.
3. Відношення вартісних обсягів виробництва до чисельності працюючих на підприємстві.
4. Виробіток (у натуральному вимірі) на одного працюючого на підприємстві.
35.3а допомогою яких показників вимірюється продуктивність праці?
1. Матеріаломісткість та матеріаловіддача.
2. Прибутковість та капіталовіддача.
3. Виробіток та трудомісткість.
4. Фондовіддача та фондоозброєність.
36. Яким терміном характеризується кількість продукції, що виготовлена за одиницю часу?
1. Трудомісткість.
2. Прибутковість.
3. Фондовіддача.
4. Виробіток.
37. Які існують методи визначення рівня продуктивності праці?
1. Натуральний, вартісний, трудовий.
2. Емпіричний, експертний, факторний.
3. Прогнозний, сітьовий, програмно-цільовий.
4. Нормативний, факторно-аналітичний, економіко-статистичний.
38. Що можна зробити за допомогою показників трудомісткості?
1. Усе нижче перераховане.
2. Порівнювати (зіставляти) витрати праці на однакові вироби з підприємствами-конкурентами, із галузевими показниками.
3. Відображати прямий зв'язок між обсягами виробництва і витратами праці, в т.ч. по підрозділах підприємства.
4. Ув'язати продуктивність праці із резервами її зростання.
39. Який з показників є оберненим показником продуктивності праці?
1. Виробіток.
2. Фондоозброєність.
3. Такий показник не існує.
4. Трудомісткість.
40. При розрахунку продуктивності праці за показник результату праці можна використовувати:
1. Обсяг виробленої продукції у вартісному вимірі.
2. Обсяг виробленої продукції у фізичних одиницях.
3. Обсяг виробленої продукції у нормо-годинах.
4. Усі перераховані показники можна використовувати як результат праці при розрахунку продуктивності праці.
41. При розрахунку продуктивності праці за показник витрат праці можна використовувати:
1. Витрати на оплату праці.
2. Чисельність працюючих.
3. Фонд робочого часу.
4. Усі перераховані показники можна використовувати як виграти праці при розрахунку продуктивності праці.
42. Який з перерахованих показників характеризує витрати робочого часу на виробництво (виготовлення) одиниці продукції у натуральному виразі по всій номенклатурі продукції, що випускається?
1. Виробіток.
2. Трудомісткість продукції.
3. Фондоозброєність.
4. Фондовіддача.
43. Що з перерахованого є наслідком зростання продуктивності праці робітників?
1. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку.
2. Зниження рівня використання виробничої потужності.
3. Підвищення собівартості продукції.
4.Зниження рентабельності господарської діяльності підприємства.
44. Що слід віднести до внутрішніх факторів зміни продуктивності праці?
1. Технологію виробництва та обладнання.
2. Зміну рівня цін і інфляції.
3. Рівень освіти та кваліфікації.
4. Рівень конкуренції.
45. Що слід віднести до зовнішніх факторів зміни продуктивності праці?
1. Технологію виробництва та обладнання.
2. Систему мотивації праці.
3. Рівень конкуренції.
4. Організацію виробництва та праці.
46. Які існують зовнішні чинники, що впливають на рівень продуктивності праці на підприємстві?
1. Організація виробництва та праці.
2. Рівень спеціалізації, кооперування.
3. Стан НТП, рівень освіти та кваліфікації.
4. Технологічний рівень виробництва, форми оптимізації використання робочого часу.
47. Що використовують існуючі системи мотивації праці?
1. Сучасні теорії потреб.
2. Умови праці.
3. Участь у розподілі прибутку.
4. Усе перераховане вище.
48. Які існують шляхи посилення мотивації праці?
1. Усе нижчеперераховане.
2. Гнучкі графіки, творчі групи.
3. Підвищення освітнього рівня.
4. Моральні та психологічні стимули.
49. Що з перерахованого є економічними важелями стимулювання трудових ресурсів?
1. Заробітна плата, матеріальні заохочення.
2. Подяки, грамоти, державні нагороди.
3. Продуктивність праці.
4. Усі відповіді правильні.
50. Що з перерахованого належить до форм мотивації праці на підприємстві?
1. Матеріальна винагорода певної форми.
2. Форми участі в управлінні підприємством.
3. Негрошове стимулювання.
4. Усі відповіді правильні.
51. Яке з наведених нижче визначень найбільш точно характеризує поняття «мінімальна заробітна плата»?
1. Будь-який заробіток, який за трудовим договором оплачується працівникові за виконану роботу.
2. Будь-який заробіток, який залежить від результатів праці робітників і визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами.
3. Встановлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не може проводитись оплата за фактично виконану роботу або за відпрацьований час.
4. Будь-який заробіток, який виплачується робітникам за виконану роботу на даному підприємстві.
52. Яке з наведених визначень характеризує поняття «основна заробітна плата» ?
1. Будь-який заробіток, який за трудовою угодою виплачується робітникові за виконану роботу та надані послуги.
2. Заробіток, що залежить від результатів праці робітника і визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими окладами.
3. Установлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не можна здійснювати оплату за фактично виконану роботу.
4. Будь-який заробіток, що виплачується робітникові на основній роботі відповідно до умов оплати за трудовою угодою.
53. Яке із зазначених понять визначається як обчислена у грошовій формі частина доходу підприємства, яку за трудовим договором (контрактом) власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги?
1. Заробітна плата.
2. Додаткова заробітна плата.
3. Винагорода за підсумками роботи за рік.
4. Дивіденди, що сплачуються робітникові, який входить до складу засновників підприємства.
54. Додаткова оплата праці включає:
1. Всі перераховані відповіді.
2. Премії і винагороди.
3. Заохочувальні та компенсаційні виплати.
4. Надбавки і доплати, не передбачені чинним законодавством.
55. Чи може нарахована заробітна плата бути нижчою встановленого державного мінімального рівня?
1. Не може.
2. Може, якщо підприємство-роботодавець є монополістом продукції, що випускається.
3. Може, якщо підприємство-роботодавець є монополістом на ринку робочої сили.
56. Яким терміном визначається заробіток робітника за одиницю виробленої продукції?
1. Тарифна ставка.
2. Посадовий оклад.
3. Відрядна розцінка.
4. Середня заробітна плата.
57. Яким терміном визначається заробіток робітника за одиницю відпрацьованого часу?
1. Відрядна розцінка.
2. Тарифна ставка.
3. Посадовий оклад.
4. Середня заробітна плата.
58. Чим визначається середня заробітна плата на підприємстві?
1. Розміром мінімальної заробітної плати.
2. Витратами на оплату праці і розмірами чистого прибутку на споживання на одного працюючого на підприємстві.
3. Тарифною системою, яка діє на підприємстві.
4. Витратами на оплату праці серед підприємств -аналогів галузі.
59. Які існують основні форми оплати праці?
1. Відрядна, повна, неповна.
2. Погодинна, внутрішня, зовнішня.
3. Погодинна, відрядна, змішана.
4. Змішана, натуральна, матеріальна.
60. У чому полягає сутність відрядно-прогресивної системи?
1. Система передбачає визначення певного обсягу робіт і відповідної, встановленої завчасно, суми оплати праці за його виконання (в тому числі за строками).
2. Здійснюється за кількість виготовленої чи реалізованої продукції за встановленими відрядними розцінками, основою визначення яких є встановлені годинні ставки та норми виробітку.
3. Система оплати праці передбачає, що продукція, виготовлена в межах встановлених норм, сплачується за звичайними розцінками, а при виготовленні понад норму - за підвищеними розцінками.
4. Заробіток визначається шляхом множення кількості одиниць виробленої продукції на відрядну розцінку за одиницю продукції певного виду.
61. У чому полягає сутність акордної відрядної системи?
1. Система оплати праці передбачає, що продукція, виготовлена в межах встановлених норм, сплачується за звичайними розцінками, а при виготовленні понад норму - за підвищеними розцінками.
2. Здійснюється за кількість виготовленої чи реалізованої продукції за встановленими відрядними розцінками, основою визначення яких є встановлені годинні ставки та норми виробітку.
3. Заробіток визначається шляхом множення кількості одиниць виробленої продукції на відрядну розцінку за одиницю продукції певного виду.
4. Система передбачає визначення певного обсягу робіт і відповідної, встановленої завчасно, суми оплати праці за його виконання (в тому числі за строками).
62. У чому полягає сутність відрядної оплати праці?
1. Здійснюється за кількість виготовленої чи реалізованої продукції за встановленими відрядними розцінками, основою визначення яких є встановлені годинні ставки та норми виробітку.
2. Система передбачає визначення певного обсягу робіт і відповідної, встановленої завчасно, суми оплати праці за його виконання (в тому числі за строками).
3. Система оплати праці передбачає, що продукція, виготовлена в межах встановлених норм, сплачується за звичайними розцінками, а при виготовленні понад норму - за підвищеними розцінками.
4. Заробіток визначається шляхом множення кількості одиниць виробленої продукції на відрядну розцінку за одиницю продукції певного виду.
63. У чому полягає сутність прямої відрядної оплати праці?
1. Здійснюється за кількість виготовленої чи реалізованої продукції за встановленими відрядними розцінками, основою визначення яких є встановлені годинні ставки та норми виробітку.
2. Система передбачає визначення певного обсягу робіт і відповідної, встановленої завчасно, суми оплати праці за його виконання (в тому числі за строками).
3. Система оплати праці передбачає, що продукція, виготовлена в межах встановлених норм, сплачується за звичайними розцінками, а при виготовленні понад норму - за підвищеними розцінками.
4. Заробіток визначається шляхом множення кількості одиниць виробленої продукції на відрядну розцінку за одиницю продукції певного виду.
64. Що з перерахованого характеризує умови використання відрядної форми оплати праці?
1. Усе перераховане є необхідними умовами використання відрядної форми оплати праці.
2. Можливість встановлення обґрунтованих норм виробітку для окремого працівника.
3. Можливість організації чіткого обліку виконання норми виробітку.
4. Необхідність стимулювання працівника до збільшення випуску продукції.
65. Що з перерахованого включається до відрядної форми оплати праці?
1. Немає правильної відповіді.
2. Акордна заробітна плата.
3. Оплата за посадовими окладами.
4. Оплата за відпрацьований час.
66. Що з перерахованого включається до погодинної форми оплати праці?
1. Немає правильної відповіді.
2. Відрядний заробіток.
3. Оплата за посадовими окладами.
4. Дивіденди працівникам підприємства.
67. Яка система оплати праці належить до погодинної форми?
1. Жодна з наведених систем не належить до погодинної форми.
2. Непряма відрядна.
3. Відрядно-преміальна.
4. Акордна.
68. За якої системи оплати праці заробіток працівника залежить не від його особистого виробітку, а від результатів праці робітників, яких він обслуговує?
1. Непрямої відрядної.
2. Відрядно-преміальної.
3. Відрядно-прогресивної.
4. Акордної.
69.3а якої системи оплати праці заробіток працівника складається з відрядного заробітку та премії за досягнення певних результатів?
1. Відрядно-прогресивної.
2. Непрямої відрядної.
3. Відрядно-преміальної.
4. Акордної.
70. Яка система оплати праці передбачає оплату робіт, виконаних у межах встановленої норми за звичайними відрядними розцінками, а робіт, виконаних понад нормативний рівень, - за підвищеними розцінками?
1. Відрядно-прогресивна.
2. Відрядно-преміальна.
3. Непряма відрядна.
4. Акордна.
71. Ознакою якої системи оплати праці є встановлення розцінок не за кожну операцію окремо, а за весь комплекс робіт із визначенням кінцевого строку його виконання?
1. Відрядно-преміальної.
2. Відрядно-прогресивної.
3. Акордної.
4. Непрямої відрядної.
72. Яка система оплати праці використовується при визначенні заробітку робітників, що зайняті на допоміжних і підсобних роботах?
1. Відрядно-преміальна.
2. Відрядно-прогресивна.
3. Непряма відрядна.
4. Акордна відрядна.
73. При якій системі оплати праці заробіток робітника визначається тарифною ставкою встановленого розряду і кількістю відпрацьованого часу?
1. Простій відрядній.
2. Простій погодинній.
3. Акордній.
4. Колективній.
74. Що з перерахованого є системою участі працівників у прибутках підприємства?
1. Системи розповсюдження опціонів акцій підприємства.
2. Системи преміальних виплат (бонусів).
3. Системи участі у прибутках залежно від продуктивності.
4. Усе перераховане.
75. Які існують основні чинники, що визначають рівень оплати праці на підприємстві?
1. Усе перераховане.
2. Результати господарської діяльності підприємства, рівень його продуктивності.
3. Рівень безробіття в регіоні серед працівників відповідних спеціальностей.
4. Кадрова політика підприємства.
76. У якому випадку систему оплати праці можна назвати при інших рівних умовах ефективною?
1. Продуктивність праці зростає більшими темпами, ніж середня заробітна плата.
2. Витрати на оплату праці зростають меншими темпами, ніж обсяг діяльності.
3. Всі відповіді правильні.
77. Яка з наведених позицій входить до галузі державного регулювання оплати праці згідно з чинним законодавством?
1. Регулювання мінімальної заробітної плати.
2. Регулювання розмірів посадових окладів керівників державних підприємств.
3. Регулювання оплати праці в організаціях та установах, що фінансуються з бюджету.
4. Всі наведені тут позиції.
78. Що є метою розробки плану з праці підприємства?
1. Визначення необхідної чисельності та складу персоналу підприємства, а також потреби у коштах на стимулювання праці.
2. Визначення необхідної чисельності та складу персоналу підприємства.
3. Визначення потреби у коштах на стимулювання праці.
4. Визначення планової продуктивності праці.
79. Що не є вихідними даними для розробки плану з праці?
1. Виробнича програма.
2. Штатний розпис.
3. План витрат.
4. Бюджет робочого часу.

Тема 9. Майнові ресурси (активи) підприємства

1. З точки зору бухгалтерського обліку активи - це:
1. Контрольовані ним економічні ресурси, які сформовані за рахунок інвестованого в них капіталу та характеризуються детермінованою вартістю, продуктивністю, спроможністю генерувати дохід, постійний оборот яких пов'язаний з факторами часу, ризику та ліквідності.
2.Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, сприятиме надходженню економічних вигод у майбутньому.
3.Це сукупність майнових цінностей, які використовуються в господарській діяльності підприємством з метою отримання прибутку.
4.Сукупність грошових коштів підприємства та їх еквівалентів, що знаходяться на його рахунках.
2. З економічної точки зору активи підприємства це:
Контрольовані ним економічні ресурси, які сформовані за рахунок інвестованого в них капіталу та характеризуються детермінованою вартістю, продуктивністю, спроможністю генерувати дохід, постійний оборот яких пов'язаний з факторами часу, ризику та ліквідності.
Сукупність грошових коштів підприємства та їх еквівалентів, що знаходяться на його рахунках.
Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, сприятиме надходженню економічних вигод у майбутньому.
Це сукупність майнових цінностей, які використовуються в господарській діяльності підприємством з метою отримання прибутку.
3. У якій формі фінансової звітності підприємства відображається інформація про вартість усіх видів його активів?
У балансі (форма № 1).
У звіті про фінансові результати (форма № 2).
У звіті про рух грошових коштів (форма № 3).
В усіх зазначених формах фінансової звітності.
4. Яким терміном визначаються активи, сукупність яких забезпечує ведення окремої підприємницької діяльності на постійній основі?
Баланс.
Капітал.
Матеріально-технічна база.
Цілісний майновий комплекс.
5. До якого виду активів за формою їх функціонування необхідно зарахувати кредиторську заборгованість (КЗ) підприємства ?
1. Питання є некоректним, оскільки КЗ не належить до
активів підприємства.
Довгострокову КЗ - до фінансових, а поточну КЗ - до матеріальних активів.
До фінансових активів.
До нематеріальних активів.
6. Активи підприємства за характером участі у різних видах діяльності підприємства поділяються на:
Валові та чисті.
Операційні та інвестиційні.
Нематеріальні, матеріальні та фінінсові.
Оборотні та необоротні.
7. За формою функціонування активи поділяються на:
Операційні та інвестиційні активи.
Нематеріальні, матеріальні, фінансові.
Валові та чисті активи.
Оборотні та необоротні.
8. За якою ознакою активи підприємства розподіляються на матеріальні, нематеріальні та фінансові?
Характер участі в господарському обороті.
Швидкість обігу.
Форма функціонування.
Ступінь ліквідності.
9. До якого виду активів, що виділяються залежно від форми їх функціонування, належать грошові активи підприємства ?
Матеріальних.
Фінансових.
Нематеріальних.
Готівкові кошти - до матеріальних, безготівкові - до нематеріальних, еквіваленти грошових коштів - до фінансових.
10. Які активи належать до фінансових активів підприємства?
Усі зазначені.
Векселі, одержані від покупців товарів.
Грошові кошти та їх еквіваленти.
Дебіторська заборгованість.
11. Які активи належать до матеріальних активів підприємства?
Незавершене будівництво.
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств.
Корисні моделі та промислові зразки.
Дебіторська заборгованість.
12. Який вид активів мас матеріальну (речову) форму?
Гудвіл.
Довгострокові фінансові інвестиції.
Векселі одержані.
Жоден із зазначених.
13.3а характером участі у господарському процесі активи поділяються на:
Нематеріальні, матеріальні, фінансові.
Оборотні та необоротні.
Операційні та інвестиційні.
Валові та чисті.
14. За характером фінансових джерел формування активи поділяються на:
Нематеріальні, матеріальні, фінансові.
Операційні та інвестиційні.
Оборотні та необоротні.
Ванові та чисті.
15. Яким терміном визначається вартісна сукупність майнових цінностей підприємства, сформованих винятково за рахунок його власного капіталу?
Валові активи.
Чисті активи.
3.Операційні активи.
4.Поточні активи.
16. Як співвідносяться між собою чисті активи (ЧА) та валові активи (ВЛ) підприємства за нормальних умов його функціонування? 1.ЧА<ВА. 2.ЧА>ВА. З.ЧА = ВА. 4. Питання є некоректним, оскільки зазначені види активів непорівняні між собою.
17. Чи може величина чистих активів підприємства бути від'ємною?
Так, якщо дане підприємство не має зобов'язань.
Так, якщо від'ємним є власний капітал даного
підприємства.
З.Ні, найменше значення величини чистих активів для будь-якого підприємства за будь-яких умов є нуль.
4. Ні, крім випадку понесення значних втрат від надзвичайних подій.
18. Як зміниться вартість чистих активів підприємства у випадку проведення операції погашення основної суми боргу за банківським кредитом?
Зросте.
Знизиться.
Залишиться незмінною.
Залежно від форми кредиту може або зрости, або знизитись.
19. Сукупність майнових цінностей підприємства, що багаторазово беруть участь у процесі операційного циклу та переносять частинами свою вартість на вартість виготовленої продукції, - це:
Необоротні активи.
Оборотні активи.
Власні активи.
Залишкова вартість активів.
20. Необоротні активи за характером володіння поділяються на:
Власні необоротні активи та орендовані необоротні активи.
Орендовані необоротні активи, інвестиційні необоротні активи та невиробничі необоротні активи.
Нематеріальні активи, основні засоби та довгострокові фінансові інвестиції.
Нематеріальні, матеріальні та фінансові активи.
21.3а функціональними видами необоротні активи поділяються на:
Нематеріальні активи, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції.
Нематеріальні активи, основні засоби.
Нематеріальні активи, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, незавершене будівництво, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи.
Нематеріальні, матеріальні та фінансові активи.
22. До якої групи активів належить вартість торгової марки підприємства?
Оборотні активи.
Нематеріальні активи.
Запаси.
Власний капітал.

23. Матеріальні активи, які утримуються підприємством для використання у виробництві або постачанні товарів, для здачі в оренду іншим особам або для адміністративних цілей і використовуються впродовж:періоду більше року, - це:
Відстрочені податкові активи.
Незавершене будівництво.
Основні засоби.
Фінансові інвестиції.
24. Процес поступового відновлення вартості основних засобів через механізм амортизаційних відрахувань - це:
Кругообіг основних засобів.
Знос основних засобів.
Цикл відтворення основних засобів.
Норма амортизації основних засобів.
25. Основні засоби за характером використання поділяються на:
Активні та пасивні основні засоби.
Нерухомі та рухомі основні засоби.
Основні невиробничі та виробничі засоби.
Оборотні та необоротні основні засоби.
26. За характером володіння основні засоби поділяються на:
1. Безпосередньо основні засоби та орендовані основні засоби.
Рухомі та нерухомі основні засоби.
Виробничі та невиробничі основні засоби.
Власні основні засоби, орендовані основні засоби.
27.3а участю у процесі виробництва основні засоби класифікують як:
Виробничі та невиробничі.
Активні та пасивні.
Нерухомі та рухомі.
Власні та орендовані.
28. Що таке систематичний розподіл вартості необоротних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання?
1 Відтворення.
Знос.
Амортизація.
Витрати.
29. Часткова або повна втрата основними засобами їх споживчих властивостей та вартості в процесі використання та утримання називається:
Знецінення основних засобів.
Ліквідація основних засобів.
Амортизація основних засобів.
Знос основних засобів.
30. Назвіть два основних види зносу, якщо його розглядати залежно від факторів, що його спричиняють?
Фізичний та моральний знос.
Усувний та неусувний знос.
Економічний та політичний знос.
Усі відповіді правильні.
31. Залежно від рівня втрати функціональних властивостей основних засобів та можливості їх відновлення знос поділяється на:
Усувний та неусувний.
Моральний та психічний.
Фізичний та психічний.
Моральний та фізичний.
32. Від чого залежить інтенсивність зносу основних засобів?
Усі відповіді правильні.
Від якості виготовлення.
Від характеру та умов експлуатації.
Від їх виду.
33. Який метод оцінки основних засобів характеризує їх вартість на момент введення в дію або придбання?
За залишковою вартістю.
За первісною вартістю.
За ліквідаційною вартістю.
За середньорічною вартістю.
34. Як прийнято називати суму коштів, яку підприємство очікує отримати від реалізації необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання(експлуатації) за вирахуванням витрат, пов'язаних з їх продажем?
Первісною вартістю.
Залишковою вартістю.
Ліквідаційною вартістю.
Переоціненою вартістю.
35. Який вид зносу враховує втрату споживчої вартості основних засобів під дією сил природи?
Фізичний знос.
Моральний знос.
Природний знос.
Сили природи не впливають на втрату споживчих властивостей основних засобів.
36. Вартість якого виду необоротних активів підприємства не підлягає амортизації?
Усіх зазначених видів активів.
Незавершеного будівництва.
Довгострокової дебіторської заборгованості.
Відстрочених податкових активів.
37.Які активи підприємства можуть зазнавати морального зносу в процесі їх використання або утримання на підприємстві?
Основні засоби.
Нематеріальні активи.
Дебіторська заборгованість.
Нематеріальні активи та основні засоби.
38. Які активи підприємства можуть зазнавати фізичного зносу в процесі їх використання або утримання на підприємстві?
Нематеріальні активи та основні засоби.
Нематеріальні активи.
Основні засоби.
Незавершене виробництво.
39. Що розуміється під моральним зносом основних засобів?
Часткова чи повна втрата споживчих якостей основних засобів у процесі їх експлуатації.
Правильні всі відповіді.
Зниження їх вартості, обумовлене зниженням відтворення діючих чи створених аналогічних нових основних засобів.
Жодна з наведених відповідей.
40. Що є причиною фізичного зносу основних засобів?
Вплив природних сил на основні засоби.
Висока інтенсивність використання основних засобів.
Недостатня кваліфікація робітників та неналежна якість ремонтного обслуговування основних засобів.
Усі зазначені причини.
41. Від чого залежить інтенсивність зносу основних засобів?
Від їх виду.
Від якості виготовлення.
Від характеру та умов експлуатації.
Усі перераховані відповіді.
42. Яким чином здійснюється відшкодування неусувного фізичного зносу основних засобів підприємства?
Шляхом їх ремонту.
Шляхом їх модернізації.
Усіма зазначеними способами.
Шляхом їх заміни.
43. Для розрахунку сум амортизаційних відрахувань основних засобів відповідно до П(С)БО 7 застосовують методи:
Метод прямого розрахунку, економіко-статистичний, нормативний.
Економіко-статистичний, нормативний, метод прискореного зменшення залишкової вартості.
Прямолінійний метод, метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний метод, виробничий метод.
Метод прямого розрахунку, ритмічний метод розрахунку, виробничий метод.
44. Нарахування амортизації відповідно до П(С)БО 7 здійснюється:
Щомісячно.
Щоквартально.
Щорічно.
Кожні 5 років.
45. Відповідно до П(С)БО 8 нематеріальні активи - це:
Сукупність грошових коштів підприємства та їх еквівалентів, що знаходяться на його рахунках.
Немонетарні активи, які мають матеріальну форму, можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше п'яти років для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.
Немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.
Сума коштів, яку підприємство очікує отримати від реалізації необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації) за вирахуванням витрат, пов'язаних з їх продажем.
46. Який вид активів підприємства визначається відповідно до стандартів бухгалтерського обліку як немонетарні активи, що не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року?
Довгострокові фінансові інвестиції.
Довгострокова дебіторська заборгованість.
Нематеріальні активи.
Необоротні активи.
47. Який вид активів можливо віднести до групи нематеріальних активів підприємства?
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств.
Незавершене будівництво.
Витрати майбутніх періодів.
Права на знаки для товарів і послуг.
48. Які активи підприємства не належать до нематеріальних?
Гудвіл.
Ноу-хау.
Витрати підприємства на проведення науково-технічних досліджень.
Корисні моделі та промислові зразки.
49. Яке визначення розкриває сутність поняття «гудвіл»? Умовні позначення: ЦМК - цілісний майновий комплекс; ГА - грошові активи.
Нематеріальний актив - різниця між ринковою вартістю ЦМК підприємства та вартістю його чистих активів.
Безнадійна дебіторська заборгованість, строк позовної давності якої минув.
3.Тимчасово вільні ГА, які використовуються для проведення спекулятивних фінансових операцій з високою дохідністю.
4.Різновид фінансових інвестицій підприємства, що полягає у придбанні похідних цінних паперів (деривативів).
50. До якої групи активів підприємства необхідно віднести гудвіл?
Нематеріальних необоротних.
Матеріальних оборотних.
Нематеріальних оборотних.
Фінансових довгострокових або до фінансових поточних інвестицій (залежно від умов його утворення).
51. Протягом якого строку може проводитись нарахування амортизації нематеріальних активів підприємства?
Протягом усього строку їх корисного використання, який встановлюється самим підприємством, без обмежень.
Протягом 10 років з моменту придбання або створення нематеріального активу.
Протягом строку їх корисного використання, але не більше 20 років.
Питання є некоректним, оскільки нематеріальні активи підприємства не підлягають амортизації.
52. До нематеріальних активів підприємства належать:
Гудвіл, права користування природними ресурсами, грошові кошти.
Гудвіл, авторські та суміжні з ними права, грошові кошти.
Гудвіл, авторські та суміжні з ними права, фінансові інвестиції.
Гудвіл, права користування природними ресурсами, авторські та суміжні з ними права.
53. Активи, які утримує підприємство з метою отримання прибутку за рахунок відсотків, дивідендів, зростання вартості капіталу або отримання інших вигод, - це:
Оборотні активи.
Фінансові інвестиції.
3. Відстрочені податкові активи.
4. Основні засоби.
54. Що таке довгострокові фінансові інвестиції підприємства?
Інвестиції у фінансові інструменти на період більше 1 року та такі, що не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент.
Заборгованість фізичних та юридичних осіб перед даним підприємством, строк погашення якої більше ніж 1 рік.
Інвестиції у будь-які необоротні активи інших підприємств.
Усі види позикових фінансових коштів, що залучені підприємством, із строком повернення більше 1 року.
55. Які з наведених активів підприємства можливо віднести до фінансових інвестицій?
Виробничі запаси.
Довгострокову дебіторську заборгованість.
Інвестиції у спільну діяльність без створення юридичної особи.
Векселі одержані.
56. Які активи підприємства можливо віднести до фінансових інвестицій?
Інвестиції у дочірні підприємства.
Усі зазначені.
Інвестиції у спільну діяльність із створенням юридичної особи.
Інвестиції у спільну діяльність без створення юридичної особи.
57. Вартість якого різновиду фінансових інвестицій (ФІ) може амортизуватися відповідно до стандартів бухгалтерського обліку?
ФІ, що обліковуються за методом участі в капіталі.
Будь-яких довгострокових ФІ.
ФІ, що утримуються підприємством до моменту їх погашення.
Питання є некоректним, оскільки вартість ФІ не підлягає амортизації у жодному випадку.
58. Що з наведеного нижче належить до складу немонетарних нематеріальних активів?
Дебіторська заборгованість підприємства.
Основні засоби підприємства.
Запаси товарно-матеріальних цінностей.
Гудвіл.
59. Ліквідність активу характеризує:
Здатність активу швидко трансформуватися в грошову форму за своєю ринковою вартістю.
Кількість разів обороту середньої суми активів підприємства у звітному періоді.
Віддачу на одиницю активів підприємства.
Здатність підприємства розрахуватися за поточними зобов' язаннями.
60. Активи, які можуть бути конвертованими в грошову форму без значної втрати їх ринкової вартості в термін до 1 місяця, являють собою:
Високоліквідні активи.
Середньоліквідні активи.
Слабколіквідні активи.
Готові засоби платежу.
61. Активи, які можуть бути конвертовані в грошову форму без значної втрати їх ринкової вартості в термін від 1 до 6 місяців, являють собою:
Неліквідні активи.
Слаболіквідні активи.
Середньоліквідні активи.
Високоліквідні активи.
62. Які активи підприємства практично не піддаються впливу інфляції і захищені від ризику знецінення у зв'язку з невиконанням партнерами підприємства своїх зобов'язань?
1. Грошові кошти та їх еквіваленти.
Фінансові інвестиції.
Нематеріальні активи та основні засоби.
Дебіторська заборгованість.
63. Які активи підприємства необхідно відносити до групи високоліквідних?
Поточні фінансові інвестиції.
Довгострокову дебіторську заборгованість.
Незавершене виробництво.
Нематеріальні активи.
64. Які активи можуть бути конвертовані в грошову форму без суттєвих втрат своєї поточної (балансової)вартості лише через тривалий термін часу?
Поточні фінансові інвестиції.
Запаси та поточна дебіторська заборгованість.
Еквіваленти грошових коштів.
Нематеріальні активи та основні засоби.
65. Який вид активів підприємства належить до групи неліквідних активів, що можуть бути реалізовані лише винятково у складі цілісного майнового комплексу?
Безнадійна дебіторська заборгованість.
Витрати майбутніх періодів.
Гудвіл.
Усі зазначені.
66. Довгострокові фінансові інвестиції - це:
Фінансові інвестиції на період більше одного кварталу, а також інші фінансові інвестиції, які можуть бути вільно реалізовані у будь-який час.
Фінансові інвестиції на період більше одного місяця, а також інші фінансові інвестиції, які можуть бути вільно реалізовані у будь-який час.
Фінансові інвестиції на період більше одного року, а також інші фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який час.
Фінансові інвестиції на період більше одного дня, а також інші фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який час.
67. Які показники характеризують стан необоротних активів за ступенем зносу та придатності до використанні в господарському процесі?
Показники інтенсивності оновлення необоротних активів.
Показники ефективності використання.
Показники зносу необоротних активів.
Жодної правильної відповіді.
68. Які показники характеризують рух необоротних активів на підприємстві, рівень та швидкість їх оновлення?
Показники ефективності використання.
Показники зносу необоротних активів.
Показники інтенсивності оновлення необоротних активів.
Усі відповіді правильні.
69. Які показники характеризують ефективність їх використання в господарському процесі?
Показники зносу необоротних активів.
Показники ефективності використання.
Показники інтенсивності оновлення необоротних активів.
Усі відповіді правильні.
70. До показників стану необоротних активів підприємства не належить:
Коефіцієнт зносу основних засобів.
Коефіцієнт придатності основних засобів.
Коефіцієнт введення в дію необоротних активів.
Коефіцієнт амортизації нематеріальних активів.
71.До показників інтенсивності оновлення необоротних активів підприємства не належить:
Коефіцієнт амортизації нематеріальних активів.
Коефіцієнт введення в дію необоротних активів.
Коефіцієнт вибуття необоротних активів
Коефіцієнт оновлення необоротних активів.
72. До показників ефективності використання необоротних активів підприємства не належить:
Коефіцієнт рентабельності необоротних активів.
Коефіцієнт продуктивності необоротних активів.
Коефіцієнт придатності основних засобів.
Коефіцієнт виробничої місткості необоротних активів.
73. Згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку оборотні активи - це:
1. Грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом одного операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Сукупність економічних ресурсів підприємства, що знаходяться в постійному кругообігу, змінюють свою матеріальну форму впродовж одного операційного циклу (одного року) та в повному обсязі переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції.
Немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.
Сукупність майнових цінностей підприємства, що багаторазово беруть участь у процесі операційного циклу та переносять частинами свою вартість на вартість виготовленої продукції (реалізованих товарів, робіт, послуг).
74. Як економічна категорія оборотні активи - це:
Грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом одного операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.
Сукупність економічних ресурсів підприємства, що знаходяться в постійному кругообігу, змінюють свою матеріальну форму впродовж одного операційного циклу (одного року) та в повному обсязі переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції.
Сукупність майнових цінностей підприємства, що багаторазово беруть участь у процесі операційного циклу та переносять частинами свою вартість на вартість виготовленої продукції (реалізованих товарів, робіт, послуг).
75. Активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності, - це:
Нематеріальні активи.
Готова продукція.
Запаси.
Товари.
76. Що з наведеного нижче не входить до складу оборотних активів підприємства?
Запаси сировини та матеріалів.
Грошові кошти на рахунках підприємства.
Довгострокова дебіторська заборгованість.
Короткострокова дебіторська заборгованість.
77. Процес безперервного руху оборотних активів при здійсненні господарської діяльності, який супроводжується послідовною трансформацією їх видів та зміною вартості, - це:
Операційний цикл підприємства.
Виробничий цикл підприємства.
Фінансовий цикл (цикл грошового обороту) підприємства.
Оборот оборотних активів.
78. Період повного обороту усієї суми оборотних активів, в процесі якого відбувається зміна окремих їх видів, - це:
Виробничий цикл підприємства.
Операційний цикл підприємства.
Фінансовий цикл (цикл грошового обороту) підприємства.
Оборот оборотних активів.
79. Період повного обороту обсягу матеріальних оборотних активів - це:
Фінансовий цикл (цикл грошового обороту) підприємства.
Оборот оборотних активів.
Операційний цикл підприємства.
Виробничий цикл підприємства.
80. Проміжок часу між: початком оплати постачальникам поставленої сировини, матеріалів, напівфабрикатів та початком надходження грошових коштів від покупців за реалізовану продукцію - це:
Виробничий цикл підприємства.
Операційний цикл підприємства.
Оборот оборотних активів.
Фінансовий цикл підприємства.
81. Яким чином впливає тривалість операційного циклу підприємства на загальний обсяг необхідного запасу грошових коштів?
Чим коротший операційний цикл, тим більший запас грошей необхідно утримувати підприємству.
Чим довший операційний цикл, тим більший запас грошей необхідно підприємству.
Не здійснює суттєвого впливу.
Питання є некоректним, оскільки характер впливу визначити неможливо.
82. Яким терміном під час оцінки платоспроможності підприємства визначається сукупність грошових коштів та їх еквівалентів, що придатні для проведення негайних (термінових) платежів?
Власні фінансові ресурси.
Оборотний капітал.
Чистий рух грошових коштів.
Готові засоби платежу.
83. Яким терміном визначається період повного обороту грошових коштів, які інвестовані в оборотні активи підприємства, починаючи з моменту погашення кредиторської заборгованості за придбану сировину та закінчуючи інкасацією дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію?
Фінансовий цикл.
Операційний цикл.
Комерційний цикл.
Кругообіг оборотного капіталу.
84. Які показники прямо характеризують спроможність підприємства генерувати необхідний прибуток у процесі своєї господарської діяльності і визначають загальну ефективність використання наявних активів?
Коефіцієнти оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.
Коефіцієнти оцінки оборотності активів підприємства.
Коефіцієнти оцінки рентабельності.
Усі зазначені показники.
85. Як вплине на коефіцієнт економічної рентабельності (ЕР) підприємства зростання швидкості обороту його активів (яка вимірюється кількістю оборотів за період) за інших незмінних умов?
Призведе до зниження ЕР.
Не вплине на ЕР.
Сприятиме зростанню ЕР.
Питання є некоректним, оскільки характер впливу визначити неможливо.
86. Яких активів, як правило, немає у новоствореного підприємства ?
Нематеріальних активів.
Чистих активів.
Дебіторської заборгованості.
Усіх зазначених видів активів.
87. Якому виду серед наведених оборотних активів підприємства в найменшому ступені властивий ризик втрати своєї вартості внаслідок інфляції?
Поточні фінансові інвестиції.
Дебіторська заборгованість.
Запаси.
Грошові кошти та їх еквіваленти.
88. Який вид оборотних активів підприємства має властивість генерувати прибуток у ситуації, коли виробничо-комерційний процес на підприємстві тимчасово зупиняється?
Запаси готової продукції, призначені для реалізації.
Грошові кошти та їх еквіваленти.
Поточні фінансові інвестиції.
Питання є некоректним, оскільки жоден із видів оборотних активів підприємства такої властивості не має.
89. Чи можуть амортизуватися оборотні активи підприємства відповідно до стандартів бухгалтерського обліку?
Так, усі види оборотних активів можуть зношуватися, тому амортизуються подібно до необоротних активів.
Так, можуть амортизуватися за рішенням керівництва підприємства, крім грошових коштів та їх еквівалентів.
Ні, за винятком окремих різновидів поточних фінансових інвестицій у частині їх дисконту або премії.
Беззаперечно, ні, оскільки це суперечить їх природі.
90. Як оцінити величину чистих оборотних активів підприємства?
Як різницю між сумою оборотних активів та необоротних активів.
Як різницю між сумою оборотних активів та поточних зобов'язань.
Як різницю між сумою оборотних активів та власного капіталу.
Як різницю між загальною сумою оборотних активів та неліквідних й слаболіквідних оборотних активів.
91. Який показник підприємства визначається за такою формулою: ВК +ДЗ - НА, де ВК - власний капітал; ДЗ - довгострокові зобов'язання; НА - необоротні активи?
Системна частина оборотних активів.
Постійна частина оборотних активів.
Чисті необоротні активи.
Чисті оборотні активи.
92. Як зміниться вартість чистих оборотних активів підприємства у випадку проведення ним операції з погашення частки кредиторської заборгованості за реалізовану продукцію, якщо при цьому використовувалася грошова форма розрахунків?
Зросте.
Знизиться.
Питання є некоректним, характер змін оцінити неможливо без надання додаткових даних.
Залишиться незмінною.
93. Як зміниться вартість чистих оборотних активів підприємства у випадку проведення ним додаткового випуску акцій, якщо їх оплата здійснюється шляхом передачі основних засобів?
Зросте.
Залишиться незмінною.
Знизиться.
Залежно від виду акцій, які випущені, може або зрости, або знизитись.
94. Які наслідки для підприємства потягне за собою суттєва іммобілиація оборотних активів у зв'язку з формуванням портфеля довгострокових фінансових інвестицій, якщо потреба в оборотних активах на підприємстві не скоротиться?
Зниження рівня платоспроможності й порушення операційного циклу.
Підвищення забезпеченості підприємства ліквідними активами.
Скорочення швидкості обертання оборотних активів.
Зростання обсягу реалізації та доходів від операційної діяльності.
95. Який показник характеризує ступінь покриття поточних зобов'язань підприємства готовими засобами платежу на певну дату?
Коефіцієнт поточної ліквідності.
Коефіцієнт фінансової автономії.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
Коефіцієнт маневреності активів.
96. При зростанні періоду погашення дебіторської заборгованості на підприємстві буде (за інших рівних умов):
Зростати тривалість виробничого циклу.
Зменшуватися тривалість фінансового циклу.
Зменшуватися потреба підприємства в оборотних коштах.
Зростати тривалість операційного циклу.
97.Який з наслідків буде мати місце на підприємстві при скороченні періоду обороту кредиторської заборгованості (за інших рівних умов)?
Зросте тривалість фінансового циклу.
Зменшиться тривалість виробничого циклу.
Зросте тривалість операційного циклу.
Зменшиться тривалість фінансового циклу.
98. Зростання коефіцієнтів обороту та зменшення періодів обороту, що сприяє економії коштів за рахунок їх вивільнення з обороту та підвищує рентабельність оборотних активів, є:
Ознакою уповільнення рівня оборотності оборотних активів.
Ознакою прискорення рівня оборотності оборотних активів.
Ознакою прискорення рівня оборотності необоротних активів.
Ознакою уповільнення рівня оборотності необоротних активів.
99. Матеріальна частина оборотних активів підприємства, яка має детерміновану вартість, використовується в господарській діяльності для забезпечення безперервної операційної діяльності з метою отримання прибутку (з економічної точки зору), - це:
1. Запаси.
2.Ггрошові активи.
Дебіторська заборгованість.
Кредиторська заборгованість.
100.До запасів підприємства неможна віднести:
Незавершене виробництво.
Готову продукцію.
Грошові активи.
Товари.
101. Які основні види балансової вартості запасів підприємства?
Первісна та вторинна вартість реалізації.
Первісна та чиста вартість реалізації.
Основна та вторинна вартість реалізації.
Чиста та процентна вартість реалізації.
102. Сума заборгованості юридичних та фізичних осіб (дебіторів) на користь підприємства являє собою:
Усі відповіді правильні.
Кредиторську заборгованість.
Поточну заборгованість.
Дебіторську заборгованість.
103.Дебіторська заборгованість за типом дебіторів поділяється на:
Усі відповіді правильні.
Заборгованість покупців, заборгованість постачальників, заборгованість інших дебіторів.
Заборгованість за розрахунками з бюджетом, заборгованість із внутрішніх розрахунків.
Нормальна дебіторська заборгованість, прострочена дебіторська заборгованість.
104.3а рівнем надійності дебіторська заборгованість поділяється на:
Нормальну дебіторську заборгованість, прострочену дебіторську заборгованість.
Надійну дебіторську заборгованість, сумнівну дебіторську заборгованість, безнадійну дебіторську заборгованість.
Надійну дебіторську заборгованість, сумнівну дебіторську заборгованість, прострочену дебіторську заборгованість.
4.Надійну дебіторську заборгованість, безнадійну дебіторську заборгованість
105.До якого виду активів за формою їх функціонування необхідно зараховувати дебіторську заборгованість (ДЗ) підприємства?
Нематеріальних активів.
Матеріальних активів.
Довгострокову ДЗ - до фінансових, а поточну ДЗ - до матеріальних.
Фінансових активів.
106.До якого виду активів підприємства, що виділяються за характером участі в господарському обороті та швидкістю обігу, належить довгострокова дебіторська заборгованість?
Оборотних.
Неліквідних.
Необоротних.
Довгострокових зобов'язань.
107.Яка з названих статей активів підприємства, що відображаються у його балансі, належить до дебіторської заборгованості?
Жодна із зазначених.
Витрати майбутніх періодів.
Векселі одержані.
Поточні фінансові інвестиції.
108. Яким терміном визначається фінансово-кредитна операція трансформації дебіторської заборгованості покупця на грошові кошти, що передбачає передачу комерційному банку для врахування переказних векселів дебітора?
Факторинг.
Форфейтинг.
Індосамент.
Хеджування.
109. Згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку грошові активи підприємства являють собою:
Грошові кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банку, які можуть бути використані для поточних операцій, та еквіваленти грошових коштів.
Тільки грошові кошти в касі.
Тільки грошові кошти на поточних та інших рахунках у
банку.
4. Усі відповіді правильні.
110. Що являють собою еквіваленти грошових коштів підприємства? Умовні позначення: ГК-грошові кошти.
Цінні папери, які випустило дане підприємство.
ГК в іноземній валюті на рахунках у банках та в касі
підприємства.
Грошові документи, які знаходяться в касі підприємства (поштові марки, марки гербового збору тощо).
Високоліквідні поточні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в ГК і мають незначний ризик зміни вартості.
111. Планова потреба в якому елементі оборотних активів розраховується на основі норм?
Потреба в грошових коштах.
Потреба в товарній дебіторській заборгованості.
Потреба у поточних фінансових інвестиціях.
Потреба в запасах готової продукції.
112. Який з наведених факторів впливає на розмір потреби підприємства в оборотних активах під матеріальні запаси?
1. Рівень поточних витрат підприємства, що здійснюються
в грошовій формі.
Чисельність робітників підприємства.
Середньоринкова ставка відсотка за користування кредитами банків.
Швидкість обертання матеріальних запасів.
113.До факторів, що визначають потребу підприємства в оборотних активах, належать:
Усі відповіді правильні.
Вид діяльності підприємства.
Довжина операційного циклу та його окремих складових.
Умови реалізації готової продукції.
114. До методів планування оборотних активів належать:
Метод прямого розрахунку, економіко-статистичний, нормативний.
Метод прямого розрахунку, економіко-статистичний. метод ЛІФО.
Метод прямого розрахунку, економіко-статистичний, метод ФІФО.
Метод прямого розрахунку, економіко-статистичний, метод ціни продажу.
115.Який метод передбачає обґрунтування потреби в кожному елементі оборотних активів з урахуванням конкретних умов постачання, технології та організації виробництва, збуту продукції тощо?
Економіко-статистичний.
Нормативний.
Метод прямого розрахунку.
Метод ФІФО.
116. Планова потреба в якому елементі оборотних активів розраховується на основі норм?
Потреба в грошових коштах.
Потреба в товарній дебіторській заборгованості.
Потреба в запасах готової продукції.
Потреба у поточних фінансових інвестиціях.
117. Виходячи з планового платіжного обороту підприємства, визначається потреба у:
Коштах, що відволікаються в дебіторську заборгованість.
Запасах.
Грошових коштах.
Усі відповіді правильні.
118.Джерелами фінансування оборотних активів є:
Тільки позиковий капітал.
Тільки власний капітал.
Власний капітал, позиковий капітал.
Усі відповіді правильні.
119. Плановий документ, в якому узгоджується планова потреба в оборотних активах з можливими джерелами їх фінансування, - це:
Баланс оборотних коштів.
Баланс необоротних коштів.
Звіт про фінансові результати.
Звіт про рух грошових коштів.


Приложенные файлы

  • doc 23954920
    Размер файла: 282 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий