[Правознавство] Робочий зошит (6 тем) 2014


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Навчально
-
науковий інститут економіки та управління


Факультет менеджменту


Кафедра менеджменту

організацій та праваРОБОЧИЙ ЗОШИТ

з дисципліни «ПРА
ВОЗНАВСТВО»Студента_______________________
_________

Групи

________________________________
Миколаїв

201
4


2


УДК 340

ББК 67


Р 58

Друкується за рішенням науково
-
методичної комісії факультету
менеджменту Миколаївського національного аграрного університету
від
21.03.
2013 р., протокол №
7


Укладачі:

А. М. Павлюк
-


асистент кафедри менеджменту організацій та
права Миколаївського національного аграрного
університету


Рецензенти:

В. В. Щукін
-

канд.істор.наук, доцент кафедри гуманітарних
дисциплін Миколаївського навчального
центру
Одеської національної юридичної академії

Т. С. Кузьменко
-

канд.юрид.наук, доцент кафедри менеджменту
організацій та права Миколаївського
національного аграрного університету
© Миколаївський

національний аграрний

університет, 201
4
Тема 1.
Основи

теорії

держави та права


3


Тема 1.
Основи

теорії держави та права


План практичного заняття

1.

Поняття та ознаки держави

2.

Форма держави

3.

Функції та механізм держави

4.

Поняття та ознаки права

5.

Право в системі соціальних норм

6.

Форми (джерела) права

7.

Сис
тема права та система законодавства

8.

Правовідносини
Тема 1.
Основи

теорії

держави та права


4


1. Визначте основні теорії походження держави та дайте їм стислу
характеристику (
до 1 б.
)


Назва

Коротка характеристикаКількість балів _____

Тема 1.
Основи

теорії

держави та права


5


2. Назвіть та охарактер
изуйте декілька сучасних монархій (
до 1 б.
)


Назва

Коротка характеристикаКількість балів _____

Тема 1.
Основи

теорії

держави та права


6


3. Визначте поняття «Правова система (сім

я)». Випишіть основні правові
системи (сім

ї) світу, та охарактеризуйте їх (
до 1

б.
)


«Правова система (сім

я)»________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Назва

Коротка характеристика


Кількість балів _____

Тема 1.
Основи

теорії

держави та права


7


4.
Визначте, форму держав, що описано в наведених інформаціях
(
до 1 б.
)


Форма держави

Коротка характеристика


кожні п'ять років у країні проводять вибори
парламенту


народних зборів. Після чергових
виборів народн
і збори формують уряд на чолі з
прем'єр
-
міністром. Держава поділяється на області,
якими керують глави адміністрацій, яких призначає
уряд держави


державу очолює королева, усі закони набувають
чинності після затвердження парламентом і
підписання королевою
. Парламент обирають
строком на сім років. До парламенту входять
представники 12 земель, кожна з яких має власний
уряд і законодавство


влада в країні в руках генерала, який очолив державу
внаслідок заколоту. Дію конституції зупинено. Крім
центральної про
вінції, до складу держави входять
три землі, захоплені внаслідок військової операції. Є
обраний парламент, але його влада дуже обмежена


президент та парламент переобираються раз на
чотири роки. Вибори формальні, допускається
фальсифікація. Існує цензура.

Держава поділена на
округи, що мають власні конституції, законодавство,
формальне право виходу зі складу держави

Кількість балів _____

Тема
2
. Основи

конституц
і
йного

права


8


Тема 2. Основи конституційного права


План практичного заняття

1. Поняття конституційного (державного права)

2. Понятт
я та класифікація конституцій

3. Конституція України


основний закон держави

4. Правовий статус особи. Його склад та види

5. Система прав та обов’язків громадян

6. Система державних органів України. Місцеве самоврядування

7.
Судові та правоохоронні органи

в Україні

8. Виборча система та референдум в УкраїніТема
2
. Основи

конституц
і
йного

права


9


1. Порівняйте Конституцію України з конституцією іншої держави
(
до
0,5

б.)


Конституція України


За державним устроєм


За юридичною формою


За порядком прийняття,
зміни та відміни
За р
івнем втілення
приписів конституції в
життяКількість балів _____


2.
Визначте основні повноваження Конституційного Суду України
(
до
0,5

б.)Кількість балів _____

Тема
2
. Основи

конституц
і
йного

права


10


3. З
аповніть таблицю «Система конституційних прав та обов’язків людини т
а
громадянина»
(
до

1 б.)


Особисті права

Соціально
-
економічні права
Політичні права

Обов

язки

Кількість балів _____Тема
2
. Основи

конституц
і
йного

права


11


4
.Визначте компетенцію органів місцевого самоврядування в
Україні та
заповніть таблицю
(до 1 б.)


Сільсь
кі,
селищні, міські
ради

Виконавчі органи
рад


Сільський,
селищний,
міський голова

Районні та
обласні ради


Кількість балів __________

Тема
2
. Основи

конституц
і
йного

права


12


5. Визначте види виборчих систем. Дайте їхню стислу характеристику. Виділіть
яка виборча система
існує в Україні
(до 1 б.)


Виборча система

Характерні риси

Кількість балів __________

Тема 3. Основи

цивільного права


13


Тема 3. Основи цивільного права


План практичного заняття

1.

Поняття та предмет цивільного права України.

2.

Цивільні правовідносини.

3.

Суб’єкти

цивільного права:Правосуб’єктність у цивільному праві;Опіка та піклування;Юридична особа, як суб’єкт цивільного права.

4.

Право власності. Інтелектуальна власність.

5.

Поняття цивільного договору, його елементи. Види договорів.


Тема 3. Основи

цивільного права


14


1
.Поясніть поняття «дрібни
й побутовий правочин»
(до
1

б.)

Кількість балів _____Тема 3. Основи

цивільного права


15


2
.
В
изначте підстави виникнення правовідносин
(
до 1

б.)Кількість балів _____

Тема 3. Основи

цивільного права


16


3
.
В
иріш
і
т
ь

задачу
(до 1

б.)
:

К., зловживаючи спиртними напоями, всю заробітну платню витрачав
на їх придбання. Сім'я К. через це опинилася в скрутному матеріальному
становищі: дружина К. перебувала у відпустці по догляду за двома
малолітніми дітьми. Вона звернулася до суду із за
явою про обмеження К. у
дієздатності, щоб мати можливість отримувати його заробітну плату
самостійно.Яке рішення має винести суд (відповідь пояснити)?

Які правові наслідки обмеження дієздатності фізичної особи?


Кіль
кість балів _____

Тема 3. Основи

цивільного права


17


4. Вирішіть задачу
(
до 1

б.)
:

17
-
річна заміжня Марина

П.

продала одержану від бабусі у спадок
квартиру. Батьки, коли дізналися про це, стали вимагати розірвання договору
купівлі
-
продажу.Чи мають права батьки Марини П. вимагати розірванн
я договору?Дайте правову оцінку ситуації.

Кількість балів _____

Тема
4
. Основи

сімейного

права


18


Тема
4
. Основи сімейного права


План практичного заняття

1. Поняття шлюбу та сім’ї

2. Порядок укладення шлюбу:Умови укладення шлюбу;Перешкоди до укладення шлюбу.

3. Шлюбний договір.

4. Припинення шлюбу.

5. Права та обов’язки подружжя.

6. Взаємні права та обов’язки батьків та дітей.

7. Позбавлення батьківських прав. Наслідки позбавлення.

8
. Влаштування дітей, позбавлених батьківського п
іклування
(усиновлення, опіка (піклування), патронат).


Тема
4
. Основи

сімейного

права


19


1.
В
изнач
ити

права

та обов’язки

подружжя (
до 1 б.
):


Майнові права подружжя

Особисті немайнові права подружжя


Кількість балів _____

Тема
4
. Основи

сімейного

права


20


2. Визначте правові наслідки
(до 1 б.)
:


-

розірвання шлюбу

-

визнання шлюбу недійсним

Кількість балів _____

Тема
4
. Основи

сімейного

права


21


3. Вирішити

задачу(
до
1

б.
):

Громадянин
Ч
. та громадянка
Ж
. звернулися до
органу
РАЦС з проханням
зареєструвати їх шлюб. Прийнявши заяву, співробітники
органу
РАЦС

призначили строк реєстрації шлюбу через місяць після подання заяви. Але
молоді не погодилися з цим, вони пояснили, що багато років знають один
одного, тому для них додаткові роздуми не потрібні, до того ж
Ч
.
-

геолог,
через кілька днів повинен виїжджа
ти в експедицію на весь польовий сезон


більше, ніж півроку.Чи можна вирішити цю проблему?
Кількість балів _____

Тема
4
. Основи

сімейного

права


22


4. Користуючись Сімейним кодексом, вирішити

задачу(
до
1

б.
)

Олена перебувала у шлюбі з Петром понад 10
років. В останній рік
перебування у шлюбі Петро був помічений у подружній зраді. На неодноразові
зауваження дружини з цього приводу, чоловік звернувся до суду з позовом про
розірвання шлюбу. Через півроку після розірвання шлюбу, Олена зробила
невдалу спроб
у покінчити життя самогубством. Внаслідок цього вона стала
інвалідом II групи. Олена вважає, що вона має право на аліменти від Петра,
оскільки стала інвалідом до закінчення одного року з моменту розірвання
шлюбу. Петро вважає, що такого права у неї немає,
оскільки Олена стала
інвалідом внаслідок своєї ж поведінки.Хто правий у цій ситуації? Свою відповідь обґрунтуйте.

Кількість балів _____

Тема
5
. Основи

спадкового

права


23


Тема 5. Основи спадкового права


План практичного заняття

1.

Поняття спадщини та спадкува
ння

2.

Відкриття спадщини

3.

Спадкування за законом

4.

Спадкування за заповітом

5.

Порядок оформлення прав на спадщинуТема
5
. Основи

спадкового

права


24


1. Заповніть таблицю «Черги спадкування за законом»
(
до 1 б.
)


Черга

Спадкоємці

Перша


Друга


Третя


Четверта


П'ята


Кі
лькість балів _____

Тема
5
. Основи

спадкового

права


25


2. Вирішіть задачу
(
до 1 б.
)

Майно померлого А. Антонова (А) складається з будинку (1/2 вартості
всього майна) та банківського вкладу (1/2 вартості всього майна). Будинок А
заповів своїй повнолітній доньці (Б). Щодо іншого майна спадкод
авець
розпоряджень не залишив. Крім дочки у Азалишились: дружина (В),
неповнолітній син (Г) і малолітній внук (Д), батько якого помер за два місяці
до смерті спадкодавця.Визначте коло спадкоємців та частку спадщини кожного з них.Чи є

спадкоємцем?

Част
ка у
спадщині

Підстава та пояснення

БВГДКількість балів _____

Тема
5
. Основи

спадкового

права


26


3. Вирішіть задачу
(
до 1 б.
)

Данило Сокол
ов

мав трьох дітей. Старший син Дмитро (17 років) своєю
поведінкою постійно завдавав чимало неприємностей батькам. Післ
я чергового
конфлікту з батьком Дмитро пішов з дому й не повернувся. Батько, укладаючи
заповіт, позбавив Дмитра частки в спадщині.1.
Чи мав право Данило позбавити сина частки у спадщині?2.
Визначте випадки, коли згідно закону воля батька після його смер
ті
буде виконана і коли ні.
Кількість балів _____


Тема
5
. Основи

спадкового

права


27


4. Вирішіть задачу
(
до 1 б.
)

Після смерті громадянина І. Петрова єдиним спадкоємцем виявився його
повнолітній племінник Микола. Після прийняття спадщини Микола несподів
ано
дізнався, що дядько за місяць до смерті уклав за всіма правилами договір
позики з громадянином К. Нестеренком й одержав від нього гроші (2

000 грн.)
терміном на 6 місяців, які не повернув. Позикодавець вимагає повернення боргу
спадкоємцем. Микола не по
годжується, оскільки особисто він ніяких грошей у
не позичав.Чи повинен Микола віддати гроші К. Нестеренку? Відповідь
обґрунтуйте.Кількість балів _____

Тема
6
. Основи

трудового

права


28


Тема 6. Основи трудового права


План практичного заняття

1.

Поняття
трудового права та трудових правовідносин

2.

Трудовий договір: поняття, форма, сторони, умови, види

3.

Порядок укладення трудового договору (прийняття на роботу)

4.

Припинення трудового договору

5.

Час роботи та час відпочинку

6.

Дисципліна праці

7.

Оплата праці


Тема
6
. Основи

трудового

права


29


1.
Заповн
іть таблицю
(до 1 б.)

Адміністрація підприємства веде набір нових працівників для виконання
підсобних робіт. На дверях відділу кадрів
розміщене оголошення з переліком
документів
,
необхідних
для оформлення на роботу

(зазначені в таблиці нижче).Поясніть зак
онність та обґрунтованість вимог адміністрації.


Назва документа

Пояснення

паспорт


трудова книжка


атестат про середню
освіту


довідка про партійну
приналежність


медична довідка


довідка про відсутність
заборгованості з
комуналь
них платежів


Кількість балів _____

Тема
6
. Основи

трудового

права


30


2. Встановіть випадки та підстави повної матеріальної відповідальності
працівника
(до 1 б.)Кількість балів _____

Тема
6
. Основи

трудового

права


31


3. Визначте види відпусток та їх тривалість
(до 1

б.)Кількість балів _____

Тема
6
. Основи

трудового

права


32


4.
Проаналізуйте ситуацію, спираючись на правові норми
(до 1 б.)
:

Сергій Петренко влаштувався на роботу до конструкторського бюро на
посаду програміста з випробувальним строком
три місяці. Коли цей строк
закінчився, йому запропонували подовжити його ще на три місяці. Він
погодився, але наприкінці цього додаткового строку його було звільнено як
такого, що не витримав випробування.Чи відповідають дії адміністрації вимогам закону?

Відповідь
аргументуйте.
Кількість балів _____

Тема
6
. Основи

трудового

праваТ
е
ст
и

Тест 1.

Тест 1.


Тест 2.

Тест 2.

Спроба 1.

Варіа
нт ___

Спроба
2
.

Варіант ___


Спроба 1.

Варіант ___

Спроба
2
.

Варіант ___

1

1


1

1

2

2


2

2

3

3


3

3

4

4


4

4

5

5


5

5

6

6


6

6

7

7


7

7

8

8


8

8

9

9


9

9

10

10


10

10
Тема
6
. Основи

трудового

права


Тест
3
.

Тест
3
.


Тест
4
.

Тест
4
.

Спроба 1.

Варіа
нт ___

Спроба
2
.

Варіант ___


Спроба 1.

Варіант ___

Спроба
2
.

Варіант ___

1

1


1

1

2

2


2

2

3

3


3

3

4

4


4

4

5

5


5

5

6

6


6

6

7

7


7

7

8

8


8

8

9

9


9

9

10

10


10

10
Тема
6
. Основи

трудового

права


Тест
5
.

Тест
5
.


Тест
6
.

Тест
6
.

Спроба 1.

Варіа
нт ___

Спроба
2
.

Варіант ___


Спроба 1.

Варіант ___

Спроба
2
.

Варіант ___

1

1


1

1

2

2


2

2

3

3


3

3

4

4


4

4

5

5


5

5

6

6


6

6

7

7


7

7

8

8


8

8

9

9


9

9

10

10


10

10


Тема
6
. Основи

трудового

праваМодульна контрольна роботаМКР

1.

МКР

1.


МКР

2.

МКР

2.

Спроба 1.

Варіа
нт ___

Спроба
2
.

Варіант ___


Спроба 1.

Варіант ___

Спроба
2
.

Варіант ___

1

1


1

1

2

2


2

2

3

3


3

3

4

4


4

4

5

5


5

5

6

6


6

6

7

7


7

7

8

8


8

8

9

9


9

9

10

10


10

10

11

11


11

11

12

12


12

12

13

13


13

13

14

14


14

14

15

15


15

15

16

16


16

16

1
7

1
7


1
7

1
7

18

18


18

18

19

19


19

19

20

20


20

20


Тема
6
. Основи

трудового

праваЗалікове завдання

ПІБ, група
________________________
__________________________________


Варіант ______

1

21

2

22

3

23

4

24

5

25

6

26

7

27

8

28

9

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40Навчально
-
методичне видання


РОБОЧИЙ ЗОШИТ

з дисципліни «ПРАВОЗНАВСТВО»Укладачі:

Павлюк

Андрій Миколайович


Гусенко

Анжела Анатоліївна.
Формат 60х84 1/16. Ум. друк. арк. 2
,1

Тираж 25 прим. Зам. № ___


Надруковано в видавничому відд
ілі

Миколаївського національного аграрного університету

54020, м. Миколаїв, вул. Паризької Комуни, 9


Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1155 від 17.12.2002 р.Розрахунок балів1

2

МКР 1

3

4

5

6

МКР 2

Усна відповідь

Тест

Робочий зошит

Всього
Приложенные файлы

  • pdf 23948702
    Размер файла: 844 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий