6 клас


Календарно-тематичне планування
з української мови
6 КЛАС
№ Тема К-сть годДата ПРИМІТКА
план факт Тема 1. Вступ. Повторення, узагальнення і поглиблення вивченого в 5 класі 11 1 Краса і багатство української мови. 1 2 РЗМ 1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові. 1 3 РЗМ 2.Жанри мовлення особливості їх побудови. Навчальне аудіювання тексту художнього стилю. 1 4 Словосполучення і речення. Просте речення. Головні члени речення 1 5 Звертання . Вставні слова. Однорідні члени речення. Розділові знаки в простому реченні. 1 6 Складне речення. Пряма мова. 1 7 Структура тексту. Тема і основна думка тексту. Види зв’язку речень у тексті. 1 8 Типи і стилі тексту. Поняття про офіційно – діловий стиль 1 9 РЗМ 3. Текст, його основні ознаки. Структурні особливості тексту. Навчальне читання мовчки тексту- роздуму художнього стилю 1 10 РЗМ 4. Навчальний письмовий докладний переказ художнього тексту – роздуму 1 11 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 (різнорівневі завдання). 1 Тема 2. Лексикологія 12 12 Групи слів за їх походженням (власне українські, запозичені ) 1 13 Робота з тлумачним словником української мови, зі словником іншомовних слів 1 14 Активна і пасивна лексика української мови 1 15 Уживання застарілих слів та неологізмів у мовленні. Визначення їх ролі у текстах різних стилів 1 16 РЗМ 5. Типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення 1 17 РЗМ 6. Навчальний докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення. 1 18 Групи слів за вживанням 1 19 Стилістична роль діалектизмів, професійних слів.термінів, просторічних слів і жаргонізмів 1
20 Офіційно – ділова лексика 1 21 РЗМ 7. Ділові папери. План роботи 1 22 РЗМ 8. Ділові папери. Оголошення 1 23 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 (різнорівневі завдання). ЧИТАННЯ МОВЧКИ. 1 Тема 3. Словотвір. Орфографія. 12 24 Змінювання і творення слів. Основні способи словотвору. 1 25 Основні способи словотвору 1 26 Поняття про словотвірний словник. Творення відомих слів, поетичних неологізмів. 1 27 КОНТРОЛЬНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИМІЩЕННЯ. 1 28 Зміни приголосних при творенні слів – іменників із суфіксами –ин, від прикметників на ськ, цьк, і буквосполученням – чн, -шн1 29 Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами – сік, цьк, зьк та іменників із суфіксами -ств, цтв, зтв1 30 РЗМ 9. Усний твір – опис приміщення на основі особистих вражень 1 31 РЗМ 10. Навчальний письмовий твір – опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі 1 32 Складні слова, їх правопис 1 33 Творення і правопис складноскорочених слів 1 34 Написання слів з пів-. Словотворчий аналіз самостійних частин мови 1 35 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 (різнорівневі завдання). 1 Тема 4. Морфологія. Орфографія. Іменник. 26 36 Загальна характеристика частин мови 1 37 Іменник як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 1 38 Іменники – назви істот і неістот, загальні і власні назви. 1 39 Велика буква і лапки у власних назвах. Система тренувальних вправ 1 40 КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ 1 41 РЗМ 11. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи 1 42 Рід іменників. Іменники спільного роду 1 43 Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини чи множини 1 44 Відмінки іменників, їх значення 1 45 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 (різнорівневі завдання). 1 46 Відмінювання іменників, поділ їх на відміни 1 47 РЗМ 12. Усний твір – опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі 1 48 Особливості творення іменників. Морфологічний розбір. 1 49 Відмінювання іменників в українській мові. 1 50 Відмінювання іменників І, ІІ відмін 1 51 Відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку ІІ відміни. Букви -а, -я, -у, -ю в закінченнях іменників чоловічого роду. 1 52 Правопис іменників І,ІІ відмін у кличному відмінку. 1 53 Відмінювання іменників ІІІ, ІV відмін. 1 54
РЗМ 13. Основні джерела матеріалу до твору та його систематизація. Складний план готового тексту і простий план власного висловлювання. 1 55
56 РЗМ 14-15. Навчальний письмовий твір-опис природи за картиною в художньому стилі. 2 57 Букви е,и,і в суфіксах –ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -инн(я),-н(я) -ив(о), -ев(о). 1 58 Правопис незмінюваних іменників. Відмінювання іменників, що мають лише форму множини. 1 59 Не з іменниками. Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові. 1 60 РЗМ 16. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей. 1 61 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 (різнорівневі завдання). 1 Тема 5. Прикметник. 20 62 Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 1 63 Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. 1 64
65 Перехід прикметників з однієї групи в іншу. Повні і короткі форми прикметників. 1 66 РЗМ 16-17. Навчальний письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням. 2 67 Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. 1 68 Творення форм вищого і найвищого ступенів порівняння якісних прикметників. 1 69 Прикметники твердої і м’якої груп. 1 70 Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники. Морфологічний розбір прикметників. Тренувальні вправи. 1 71 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 (різнорівневі завдання). АУДІЮВАННЯ. 1 72 Відмінювання прикметників твердої і м’якої груп. 1 73 Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-. 1 74 Букви е, и, о у прикметникових суфіксах -ев-,-єв-, -ов-, -ьов-, -ин-, -ін-, -ичн-. 1 75 РЗМ 18. Усний докладний переказ наукового стилю. 1 76 КОНТРОЛЬНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ. 1 77 Написання не з прикметниками. 1 78 Написання -н- та -нн- у прикметниках. 1 79 Написання складних прикметників разом і через дефіс. 1 80 Написання прізвищ прикметникової форми. 1 81 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7 (різнорівневі завдання). 1 Тема 6.Числівник. 12 82 Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 1 83 Числівники кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. 1 84
85 РЗМ 19-20. Навчальний письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі «Чи маю я добре серце?» 2 86 Числівники прості, складні і складені.. Роздільне написання складених числівників. 1 87 Відмінювання кількісних числівників. 1 88 Буква Ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Уживання кількісних числівників з іменниками. 1 89 Відмінювання порядкових числівників. 1 90 КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ 1 91 Творення числівників. Морфологічний розбір числівників. 1 92 РЗМ 21. Усне повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі. 1 93 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8 (різнорівневі завдання). 1 Тема 7. Займенник. 12 94 Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 1 95 Розряди займенників за значенням. 1 96 Особові займенники, їх відмінювання. Зворотний займенник себе. 1 97 Відносні і питальні займенники, їх відмінювання. Заперечні і неозначені займенники. 1 98 Написання разом і через дефіс неозначених і заперечних займенників. Написання займенників із прийменниками окремо. 1 99 КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР-ОПОВІДАННЯ НА ОСНОВІ ПОБАЧЕНОГО. 1 100 Присвійні, вказівні і означальні займенники. Приставний –н- у формах особових і вказівних займенників. 1 101 Уживання займенників для зв’язку речень у тексті. Морфологічний розбір займенників. РЗМ 23. Аналіз контрольних творів. 1 102 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9 (різнорівневі завдання). 1 103 РЗМ 24. Складання діалогів. Вживання займенників для зв’язку речень у тексті. Засвоєння фразеологізмів, прислів’їв, крилатих висловів, до складу яких входять займенники. 1 104 Узагальнення і систематизація вивченого з лексикології., словотвору, морфології та орфографії. 1 105 Підсумок за рік. 1
Календарно-тематичне планування
з української літератури
6 КЛАС
№ ЗМІСТ УРОКУ К-ть годДАТА ПРИМІТКА
план факт ТЕМА 1 Вступ. Загадково прекрасна і славна давнина України. 16 1. ВСТУП. Книжка в житті людини. Письменник – особливо обдарована людина, його праця над художнім твором. Книги в Київській Русі. Ярослав Мудрий – великий шанувальник освіти, книжкової мудрості. Сучасний читач і його роль у новому «житті твору». 1 2.
Календарно-обрядові пісні. Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди. 1 3. Календарно-обрядові пісні літнього циклу. 1 4. Календарно-обрядові пісні зимового циклу. 1 5. Календарно-обрядові пісні весняного циклу. 1 6. ЛРК № 1. Календарно-обрядові пісні Донеччини. 1 7. Народні колискові пісні «Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя спать». 1 8. Пісні літературного походження. «Ще не вмерла України» П. Чубинського, М. Вербицького – національний гімн нашої держави. 1 9.
Пісні літературного походження. Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею, «Молитва» О.Кониського. «На долині туман» В.Діденка – пісня, що стала народною. 1 10. Стрілецькі пісні. «Ой у лузі червона калина похилилася» С. Чарнецького і Г.Труха, «Гей, видно село» Л. Лепкого. 1 11. М. Вороний. Розповідь про письменника. Поема «Євшан-зілля» 1 12. М. Вороний. Поема «Євшан-зілля», її головна думка, образи та художні особливості. 1 13. Т.Г. Шевченко. «Думка» («Тече вода в синє море…») 1 14. Т.Г. Шевченко. Поема «Іван Підкова». 1 15. Т.Г. Шевченко. Поема «Тарасова ніч». 1 16. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 (різнорівневі завдання) 1 ТЕМА 2. Я і світ. 25 17. Леся Українка. «Мрії», «Як дитиною, бувало…» 1 18. РЗМ 1. Виразне читання віршів Лесі Українки напам’ять» 1 19. Леся Українка. «Тиша морська». 1 20. В. Винниченко. Розповідь про письменника. «Федько-халамидник» 1 21. ПЧ 1. В.Винниченко. «Намисто». 1 22. В. Винниченко. «Федько-халамидник». Головний герой як особистість. 1 23. С. Черкасенко. Розповідь про письменника. «Маленький горбань». 1 24. С. Черкасенко. «Маленький горбань». Краса і незахищеність людської душі. 1 25. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР 1 26. С. Чернілевський. Розповідь про письменника. «Теплота родинного інтиму», «Забула внучка в баби черевички» 1 27. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 (різнорівневі завдання) 1 28. О. Довженко – видатний кінорежисер і письменник. Кіноповість «Зачарована Десна». 1 29. О.Довженко. «Зачарована Десна» - великий і чарівний світ дитинства 1 30. ПЧ 2. О.Донченко. Оповідання. 1 31. РЗМ 2. Художнє малювання за картиною. «Світ який – мереживо казкове! Світ який – ні краю, ні кінця!» 1 32. Ліна Костенко. Розповідь про поетесу. «Дощ полив», «Пісенька про космічного гостя». 1 33. Ліна Костенко. «Кольорові миші». 1 34. Є. Гуцало. Розповідь про письменника. «Олень Август» 1 35. І.Жиленко. Розповідь про письменницю. «Жар-птиця», «Підкова», «Гном у буфеті». 1 36. І.Калинець. Розповідь про письменника. «Писанки», «Дивосвіт». 1 37. І. Калинець «Хлопчик-Фігурка, який задоволений собою». 1 38. РЗМ 3. І.Калинець. Нові пригоди Хлопчика-Фігурки. 1 39. Е. Андієвська – українська письменниця і художниця, що живе в Німеччині. Її казки-притчі. 1 40. Е. Андієвська. «Казка про яян». 1 41. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 (різнорівневі завдання) 1 ТЕМА 3. Пригоди і романтика. 15 42. В.Нестайко. Розповідь про письменника. «Тореадори з Васюківки». 1 43.44. В. Нестайко. «Тореадори з Васюківки» 2 45. ПЧ 3. В.Нестайко. «Тореадори з Васюківки» (позапрограмні розділи) 1 46. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР 1 47. В.Близнець. Розповідь про письменника. «Звук павутинки». 1 48.49. В.Близнець. «Звук павутинки». 2 50. Я. Стельмах. Розповідь про письменника. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера» 1 51-
53. Я. Стельмах. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера» 3 54.55. Б.Комар. Розповідь про письменника. «Диваки». 2 56. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4(різнорівневі завдання) 1 ТЕМА 4. Гумористичні твори. 14 57. Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів. Велика роль гумору в житті українців. Л.Глібов. «Щука». 1 58. Л. Глібов. «Муха і Бджола», «Жаба і Віл». 1 59. С. Руданський. «Пан та Іван в дорозі», «Козак і король», «Запорожці у короля». 1 60. С.Васильченко. Розповідь про письменника. «Басурмен». 1 61. С.Васильченко. «Свекор». 1 62.
С. Олійник. Розповідь про письменника. «Ля-ля-ля», «Чудо в черевику». 1 63. П.Глазовий. розповідь про письменника. «Тарас Бульба в Києві», «Найважча роль», «Заморські гості». 1 64. РЗМ 4. Виразне читання напам’ять гуморесок С.Олійника, П.Глазового. 1 65. ПЧ 4. Свято гумору. 1 66. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 (різнорівневі завдання) 1 67. ЛРК 2. Літературні сторінки мого міста. 1 68.69. Повторення та узагальнення вивченого у шостому класі. 2 70. Повторення та систематизація знань з теорії літератури. 1

Приложенные файлы

  • docx 23947521
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий