задача т.6

Тема 6
Задача 4
У зв’язку з ліквідацією шахти „Переможна” в Краснодонськомі районі Луганської області відбулось значне загазування приповерхневого шару ґрунту та просідання поверхні, що призвело, в свою чергу, до надходження шахтних газів до житлових будинків мешканців села Малий Суходіл, розтріскування фундаментів стін та перекосу деяких будинків, господарських приміщень, а також до настання загрози їх руйнування.
Під час проведення ряду перевірок дотримання земельного законодавства з боку шахт „Луганська”, „Максимівська”, „Брянська” та деяких інших було виявлено наступне:
– згадані підприємства не беруть участі в розробці місцевих, регіональних та загальнодержавних програм поводження з відходами;
не дотримуються проектні вимоги з боку дирекцій згаданих шахт;
не передбачено у поточному році і рекультивації земель промислових майданчиків шахт, породних відвалів та їх озеленення.
Водночас моніторинг земель, зайнятих шахтами, що ліквідуються, здійснюється лише на шахтах ім. С.Тюленіна та „Донецька”, а на більшості з них відсутній контроль виконання робіт з відновлення стану земель з боку керівництва компанії „Укрвуглеструктуризація”.
Після чергових звернень жителів с. Малий Суходіл на загальних зборах жителів села було прийнято рішення про звернення до прокурора Луганської області з вимогою про притягнення винних у порушеннях осіб до кримінальної відповідальності. Вони вимагали від сільської ради здійснення землеохоронних та природоохоронних заходів, аби запобігти підтопленню територій та просіданню земної поверхні в зоні впливу гірничих робіт.

Окреслити коло суспільних відносин, що склались.
Які органи державного регулювання та управління уповноважені здійснювати контроль у сфері використання та охорони земель у даному випадку? Вирішити справу.
Розв’язок
В даній ситуації склались екологічні правовідносини. В умові зазначено, що відбулось значне загазування приповерхневого шару ґрунту та просідання поверхні призвело, в свою чергу, до надходження шахтних газів до житлових будинків мешканців села Малий Суходіл, розтріскування фундаментів стін та перекосу деяких будинків, господарських приміщень, а також до настання загрози їх руйнування. Тому також тут будуть присутні цивільні правовідносини, а саме в частині відшкодування збитків.
Відповідно до п. 8 ч.1 ст.18 Гірничого закону України основними вимогами до проведення гірничих робіт є:8) приведення земельних ділянок, що вивільняються гірничими підприємствами після їх ліквідації або консервації, у стан, придатний для використання за призначенням відповідно до Земельного кодексу України.
Згідно із п.п. 5-9 ч.1 ст.34 цього ж Закону: основними екологічними вимогами у сфері проведення гірничих робіт є: 5) організація санітарно-захисної зони між гірничим підприємством і жилими будівлями відповідно до законодавства;
6) запобігання осіданню, підтопленню,заболочуванню, засоленню, висушенню та забрудненню відходами виробництва поверхні землі;
7) запобігання несприятливому впливу водовідведення з гірничих виробок на рівень грунтових вод і поверхневі водні об'єкти;
8) зниження рівня викидів, скидів речовин, що забруднюють довкілля упроцесі гірничоговиробництва, та вжиття заходів щодо запобігання аварійним ситуаціям, пов'язаним із залповими та раптовими викидами і скидами;
9) своєчасне проведення рекультивації земель.
Згідно п.4 ч.1 ст.26 ЗУ “Про надра”:право користування надрами припиняється у разі: користування надрами з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров'я населення.
Що стосовно ліквідації шахти,то: Згідно з п.4 Постанови КМУ від від 27 серпня 1997 р. N 939 «Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств» рішення про ліквідацію гірничого підприємства приймається Кабінетом Міністрів України за пропозицією Мінвуглепрому, погодженою в установленому порядку із заінтересованими органами виконавчої влади, в тому числі з відповідними облдержадміністраціями.
Згідно з п.2 Постанови КМУ від від 27 серпня 1997 р. N 939 «Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств» Ліквідації підлягає гірниче підприємство, яке не спроможне провадити передбачену статутом діяльність і подальша діяльність якого згідно з техніко-економічним обгрунтуванням визнана недоцільною.
У п. 10 ЗУ «Про охорону земель» зазначено : власники і землекористувачі, в тому числі орендарі,
земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов'язані: 10) забезпечувати захист земель від ерозії,виснаження, забруднення, засмічення, засолення, осолонцювання, підкислення,перезволоження, підтоплення,заростання бур'янами, чагарниками і дрібноліссям.
Згідно з ч. 3 ст. 5 ЗУ «Про державний контроль за використанням та охороною земель » :Моніторинг родючості ґрунтів проводить спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань аграрної політики. У цьому ж законі у ст. 9 зазначено ; Моніторинг ґрунтів у системі центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики проводить Державна служба охорони родючості ґрунтів та її територіальні органи.
Державний контроль за використанням та охороною земель, дотриманням вимог законодавства України про охорону земель і моніторинг ґрунтів здійснюються шляхом: проведення перевірок;
розгляду звернень юридичних і фізичних осіб;
участі у роботі комісій при прийнятті в експлуатацію меліоративних систем і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об'єктів, які споруджуються з метою підвищення родючості ґрунтів та забезпечення охорони земель;
розгляду документації із землеустрою, пов'язаної з використанням та охороною земель;
проведення моніторингу ґрунтів та агрохімічної паспортизації емель сільськогосподарського призначення.
Відповідно до ч.1 ст.22 ЗУ “Про охорону навколишнього природнього середовища” з метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації про стан навколишнього природного середовища, прогнозування його змін та розробки науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень в Україні створюється системадержавного моніторингу навколишнього природного середовища. Спостереження за станомнавколишнього природного середовища, рівнем його забруднення здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів,іншими спеціально уповноваженими державними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища. Зазначені підприємства, установи та організації зобов'язані безоплатно передавати відповідним державним органам аналітичні матеріали своїх спостережень.
Щодо органів державного регулювання та управління уповноважених здійснювати контроль у сфері використання та охорони земель,то : у ст. 5 ЗУ «Про державний контроль за використанням та охороною земель » : Державний контроль за використанням та охороною земель здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
Державний контроль за додержанням законодавства про охорону земель здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
У ст.ст. 35 і 36 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» зазначено :
Державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюється Радами та їх виконавчими і розпорядчими органами, спеціальноуповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органами на місцях, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів та іншими спеціально уповноваженими державними органами.
Державному контролю підлягають використання і охорона земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони республіки, природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні, стан навколишнього природного середовища, а також дотримання заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів навколишнього природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі.
Порядок здійснення державного контролю за охороною навколишнього природного середовища та використанням природних ресурсів визначається Ст. 36 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» та іншим законодавством України.:
Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища згідно з Положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
Громадські інспектори охорони навколишнього природного середовища:
а) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про охорону навколишнього природного середовища, додержання норм екологічної безпеки та використання природних ресурсів;
б) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища і подають їх органам державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;
в) подають допомогу органам державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища в діяльності по запобіганню екологічним правопорушенням.
Органи громадського контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища можуть здійснювати й інші функції відповідно до законодавства України.
Основними завданнями державного контролю за використанням та охороною земель є:
забезпечення додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами земельного законодавства України;
забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель;
запобігання порушенням законодавства України у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;
забезпечення додержання власниками землі та землекористувачами стандартів і нормативів у сфері охорони та використання земель, запобігання забрудненню земель та зниженню родючості ґрунтів, погіршенню стану рослинного і тваринного світу, водних та інших природних ресурсів.
В даній ситуації є численні порушення. Жителі даного села цілком законно звернулися до прокуратури за захистом своїх порушених прав.


Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 171 від 27.10.97
15

Приложенные файлы

  • doc 23947139
    Размер файла: 52 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий