6 Лаб р ФГМО до комплексу

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Історичний факультет
Кафедра географії та краєзнавства


Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних робіт
з навчальної дисципліни
«ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ»Напрям підготовки: 0401 Природничі науки
Спеціальність: 6.040104 Географія
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалаврУкладач : доцент кафедри географії та краєзнавства
Вішнікіна Любов Петровна


Полтава
· 2013
_________________________________________________________________________

Рекомендації до підготовки та виконання лабораторних робіт

Лабораторна робота – одна з форм навчальної роботи студентів, мета якої закріплення теоретичного матеріалу лекцій, більш глибоке його засвоєння, формування практичних вмінь та навичок. Лабораторна робота на відміну від лекції вимагає активної участі студентів у розгляданні питань, які виносяться на обговорення та виконання практичних завдань.
Підготовка до лабораторної роботи здійснюється відповідно до планів лабораторних робіти, в яких указані їх теми, питання для обговорення, практичні завдання, питання винесені на самостійне вивчення, а також наводиться список основної навчальної літератури.
Підготовка до лабораторної роботи включає:
– ознайомлення з питаннями, які виносяться на обговорення;
– вивчення і конспектування рекомендованої літератури;
складання тез чи розгорнутого виступу з кожного питання, розрахованого на 3-5 хв.;
ознайомлення з практичними завданнями.
Рекомендації до виконання лабораторних робіт:
– відповіді на питання повинні мати логічну послідовність (починаючи від обґрунтування проблеми і закінчуючи висвітленням конкретних шляхів її вирішення);
– доповнення повинні бути по суті обговорюваного питання;
– зауваження – конструктивними, конкретними та аргументованими;
практичні завдання виконуються у письмовій формі.

Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів
Для перевірки і оцінювання знань та вмінь студентів, аудиторної та позааудиторної самостійної роботи з кожного модуля дисципліни можуть бути використані такі види контролю: поточний, модульний та підсумковий.
Поточний контроль з дисципліни "Фізична географія материків та океанів" містить:
поточні короткі контрольні роботи та тестування з ключових питань курсу під час лекцій чи лабораторних занять;
усне опитування з питань винесених на обговорення або самостійне вивчення, перевірка завдань під час лабораторних робіт;
перевірка рівня засвоєння номенклатури;
перевірка практичних завдань лабораторних робіт.
Модульний контроль полягає у проведенні модульних письмових контрольних робіт чи тестування для ґрунтовного оцінювання рівня знань та вмінь студентів.
Підсумковий контроль здійснюється заліках або екзаменах у кожному семестрі. Максимальна оцінка, яку може отримати студент на екзамені – 40 балів. Студент може бути допущеним до заліку або екзамену, якщо він має позитивні оцінки за підсумками поточного та модульного контролю із загальною сумою балів не менше 35.

1.4. Оцінювання навчальної діяльності студентів з усіх дисциплін за кожний семестр в ПНПУ імені В.Г.Короленка здійснюється за 100-бальною шкалою
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалоюдля екзамену

90 – 100
А
відмінно

83-89
В
добре

75-82
С


68-74
D
задовільно

60-67
Е


35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання

0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


1.5. Розподіл балів за види навчальної діяльності студентів упродовж семестру
Поточний та модульний контроль
Індивідуальне завдання (навчальний проект)
Підсумковий контроль
Загальна с у м а

Бали за кожний модуль:
а) середня поточна оцінка за усні відповіді, самостійне виконання лабораторних робіт, контроль знання географічної номенклатури;
б) оцінка за модульну контрольну роботу.

20 балів
40 балів
екзамен
100 балів

3 змістові модулі на семестр
2-й модуль на семестр
Упродовж семестру виконується одне індивідуальне завдання
Репродуктивні питання чи завдання - 12 б., проблемні - 16 б.
100 балів

45 балів
20 балів
Кількість балів за модуль № 1: 15,0 балів
самостійне виконання практичного завдання лабораторної роботи – до 5 балів;
усна доповідь на лабораторному занятті – до 5 балів;
номенклатура – до 3 балів; - (за названі види робіт виставляється середня арифметична оцінка);
модульна контрольна робота – від 0 до 5 балів.
МОДУЛЬ 4
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1
ТЕМА: Тектонічна будова та рельєф Північної Америки
МЕТА: розкрити зв’язки між тектоничною будовою, корисними копалинами та рельєфом материка.
ОБЛАДНАННЯ: - карта будови земної кори
орографічна карта
географічні атласи
контрні карти, простий та кольорові олівці
Питання для обговорення
Назвіть основні єтапи формування території материка.
Охарактеризуйте основні фактори формування сучасного рельєфу Північної Америки
Виділіть території, які піддавалися і піддаються зледенінню і назвіть форми рельєфу, які утворилися внаслідок діяльності льодовика і льодовикових вод на рівнинах і в горах.
Виявіть закономірності росповсюдження морфоскульптур різних типів в межах Північної Америки.
Завдання
Вивчить тектонічну карту Пн.Америки. Нанесіть кольором на контурну карту основні тектонічні структури: древню кристалічну платформу і, в її межах, щити; складчасті області. Виявіть, які орографічні одиниці знаходяться в межах цих структур, підпишіть їх.
Вивчить карту морфоструктур Пн. Америки. Виявіть, які морфоструктури властиві кожній з виділених тектонічних структур і позначте їх під назвою орографічних одиниць.
Необхідний географічний мінімум
Моря: Лінкольна, Бофорта, Баффіна, Гренландське, Карібське, Саргасове.
Миси: Барроу, Мрріс Джесеп, Мерчісон, Мар’ято, Принца Уельського, Канаверал, Сент-Чарльз.
Затоки: Амундсена, Коцебу, Нортон, Кускокуім, Брістольська, Кука, Аляска, Якутат, Сан-Франциско, Каліфорнійська,Туантепек, Москітос, Гондураська, Кампече, Мексиканська, Чесопікська, Делавер, Мен, Фанді, Св.Лаврентія, Унгава, Гудзонова, Джеймс.
Протоки: Датська, Девісова, Гудзонова, Ланкастер, Барроу, Вайкаут-Мелвілл, Мак-Клур, Берінгова, Унімак, Шеліхова,Юкатанська, Флорідська, Навітрена, Кабота.
Півострови: Бутія, Мелвілл, Сьюарт, Аляска, Кенай, Каліфорнія, Юкатан, Флоріда, Делавер, Нова Шотландія, Лабрадор.
Острови: Гренландія; Канадський Арктичний архіпелаг: Баффінова Земля, Вікторія, Елсмір, Банкс, Архіпелаг Паррі,Девон, Свердруп; Алеутські; Кадіак; Афогнак; Архіпелаг Олександра: Баранова; Королеви Шарлотти;Ванкувер; Великі Антильські: Куба, Ямайка, Гаїті, Пуерто-Ріко; Малі Антильські: Гваделупа, Домініка, Мартініка, Барбадос; Багамські: Андрос; Бермудські: Антікості; Лонг-Айленд; Ньюфаундленд.
А. Позакордильєрський схід.
Височини і плато: Лаврентійська височина, Центральні рівнини, Великі рівнини, плато Міссурі, Озарк, Ллано-Естакадо, Едуардс.
Гори: Аппалачі: плато Камберленд, Голубий хребет, Велика долина, плато Підмонт, Зелені гори; Торнгат, Уошито.
Низовини: Гудзонська, Маккензі, Приатлантична, Примексиканська, Міссісіпська.
Б. Кордильєрський захід.
Плато і нагір’я: Юкон, Фрейзер, Річардсон, Маккензі, Скелясті (Робсон, 3954), Передовий хребет, Східна С’єрра Мадре, Алеутський хребет (Мак-Кінлі, 6193), Кускокуім, Чугач, Святого Іллі (Логан, 5484), Береговий хребет, Каскадні гори, С’єрра-Невада, Берегові хребта США, Західна С’єрра Мадре, Південна С’єрра Мадре, С’єрра Маєстра.
Низовини і міжгірні долини: Аляскинська арктична, Нижньо-Юконська, долина Уілламетт, Каліфорнійська, долина смерті (-85).
Вулкани: Катмай (2289), Рейнір (4392), Попокатепетль (5452), Орісаба (5700), Тахумулько (4211), Ірасу (5452).
Пустелі: Хіла, Мохаве
Література
Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.:Высш. Шк.,1988.-592 с.
Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 640 с.
Гаврилюк В.С. Природа Північної Америки: Бібліотека вчителя географії. В.С. Гаврилюк. – К.: Видавництво «Радянська школа», 1971. – 104 с.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2
ТЕМА: Клімат Північної Америки
МЕТА: розкрити зв’язки між факторами формування клімату Пн.Америки, розподілом тепла, атмосферного тиску і циркуляцією атмосфери. Виявити їх вплив на формування кліматів материка.
ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Пн. Америки
кліматична карта Пн. Америки
географічні атласи
контурні карти, простий та кольорові олівці

Питання для обговорення
1.Проаналізуйте карту розподілу атмосферного тиску в межах Північної Америки. Визначіть чинники, що впливають на атмосферну циркуляцію материка.
2. Порівняйте характер атмосферної циркуляції на узбережних територіях Пн. Америки та Азії. Поясніть спільні і відмінні риси.
3.Проаналізуйте карти ізотерм і простежте характер їх простягання взимку і влітку. Виділіть райони з найвищими і найнижчими температурами.
4. Поясніть причини виникнення торнадо, визначте райони, в яких вони найчастіше спостерігаються.
5. Поясніть причини виникнення ураганів. Визначте райони, в яких вони спостерігаються.

Питання для самостійного вивчення
1. Несприятливі кліматичні явища в межах Північної Америки. Торнадо. Урагани.
Завдання
За кліматичними картами визначити, які баричні центри формуються на території Пн.Америки і прилягаючих частинах океанів взимку і влітку. Нанести їх на контурну карту і стрілками показати напрями пов’язаних з ними вітрів.
На контурну карту нанесіть кліматичні пояси і області. В їх межах нанесіть такі метеопункти: Барроу, Упернівик, Доусон, Пангніртанг, Резольюшн-Айленд, Прінс-Руперт, Вінніпег, Квебек, Сан-Франциско, Амарілло, Чарльстон,Мехіко, Сан-Сальвадор, Беліз.
Проаналізуйте діаграми кліматичних показників по цих метеопунктах, охарактеризуйте за ними клімат кожного кліматичного поясу. Виявіть, за якими показниками відрізняються між собою кліматичні пояси, а за якими – кліматичні області. Висновки запишіть у зошит.

Література
Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988. - 592 с.
Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 640 с.
Гаврилюк В.С. Природа Північної Америки: Бібліотека вчителя географії. В.С. Гаврилюк. – К.: Видавництво «Радянська школа», 1971. – 104 с.
Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.
Щербань М.І. Клімати земної кулі - К.: Радянська школа, 1986.
Ковалишин Д.І. Практикум з фізичної географії материків і океанів (для студентів географічних спеціальностей вузів). – Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – 88 с.


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3
ТЕМА: Ріки і озера Північної Америки
МЕТА: розкрити закономірності розміщення річкової сітки і озер на території Пн.Америки, вплив клімату і орографії на їх формування.
ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Пн. Америки
карта кліматичних поясів Пн. Америки
географічні атласи
контурні карти, простий та кольорові олівці

Питання для обговорення
1. Відповідно до кліматичних поясів і областей сгрупуйте річки за джерелами живлення. Визначте характер їх водного режиму.
2 .По фізичній карті Пн.Америки вивчити річкову сітку материка. Знайти на карті головні ріки, їх витоки, найбільші притоки, гирла. Визначити, по яких великих орографічних районах і кліматичних поясах протікають найважливіші ріки і їх притоки.
3. На фізичній карті Пн.Америки знайдіть найбільші озера, визначте їх географічне положення; встановіть, яким тектонічним структурам і орографічним одиницям вони відповідають. Виділіть райони з найбільшою кількістю озер
4. Згрупуйте озера за генезисом улоговин, за солоністю і стічністю

Питання для самостійного вивчення
1. Пороги та водоспади на річках Північної Америки.
Завдання
На контурній карті надпишіть назви найбільших річок та їх притоків; нанесіть межі океанських та річкових басейнів..
На контурній карті надпишіть назви найбільших озер Пн.Америки.
Зробіть порівняльну фізико-географічну характеристику річок Місіссіпі і Маккензі. Результати запишіть у таблицю.

Необхідний географічний мінімум
Річки: Міссісіпі: Міссурі (Йєллоустоун), Арканзас, Платт, Ред-Рівер, Іллінойс, Огайо; Гамільтон; Юкон; Ріо-Гранде; Колорадо: Грін-Рівер, Хіла; Колумбія: Снейк, Уілометт; Саскачеван; Пік-Рівер; Маккензі; Нельсон;Черчілл;Олбані; Бальсас; Колорадо; Фрейзер; Кускокуім; Атабаска; Алабама; Св.Лаврентія: Оттава; Невольнича; Гудзон; Коннектікут; Делавер; Саскуехана; Потомак; Джеймс; Саванна; Ніагара; Сакраменто.
Озера: Верхнє, Гурон, Мічіган, Ері, Онтаріо, Велике Ведмеже, Вел.Невольниче, Вінніпег, Вінніпегасіс, Атабаска, Оленяче, Вел.Солоне, Нікарагуа, Манагуа, Йєллоустоун.
Література
Физическая география материков и океанов / Под общ. Ред. А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988. - 592 с.
Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 640 с.
Гаврилюк В.С. Природа Північної Америки: Бібліотека вчителя географії. В.С. Гаврилюк. – К.: Видавництво «Радянська школа», 1971. – 104 с.
Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.
Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. пособие для студ. вузов / Константин Константинович Эдельштейн. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4
ТЕМА: Порівняльна фізико-географічна характеристика Лаврентійського плато, Центральної та Великої рівнин
МЕТА: виявити ступінь подібності і відмінності природних умов внутрішніх рівнин Пн. Америки і фактори, що їх обумовлюють.
ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Пн.Америки
картосхеми
географічні атласи
контурні карти

Питання для обговорення
За фізичною картою порівняйте географічне положення фізико-географічних країн, їх природні межі, протяжність з півночі на південь і з заходу на схід. Виявіть, за якими ознаками вони виділені.
Охарактеризуйте орографію зазначених країн. За відповідними картами виявіть, до яких тектонічних структур вони належать.
Порівняйте фізико-географічні країни за їх абсолютними висотами, морфоструктурами та морфоскульптурами. Зробіть висновки про найбільш поширені минулі і сучасні геоморфологічні процеси.
Охарактеризуйте фактори формування клімату цих країн. Покажіть відмінності між розподілом по їх території температур і опадів в меридіональному і широтному напрямах.
Порівняйте гідрографічну сітку країн. У яких з них переважають транзитні ріки? Покажіть відмінності між будовою річкових долин, між джерелами живлення і режимом річок.
Розкрийте закономірності поширення рослинного і грунтового покривів, тваринного населення
Несприятливі природні явища регіонів. Екологічні проблеми.

Питання для самостійного вивчення
Дослідження природи та господарське освоення Північноамериканського сектору Арктики.
Несприятливі природні явища в межах Центральної рівнини.
Екологічні проблеми Приозер’я.
Завдання
1.На контурній карті позначте межі субконтинентів та фізико-географічних країн материка.
2. Результати порівняння коротко запишіть у вигляді таблиці. Зробіть висновки про характер антропогенного впливу на природу кожної з фізико-географічних країн.

Література
Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988. - 592 с.
Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 640 с.
Гаврилюк В.С. Природа Північної Америки: Бібліотека вчителя географії. В.С. Гаврилюк. – К.: Видавництво «Радянська школа», 1971. – 104 с.
Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.
Хрестоматия по географии материков и океанов: Пособие для учителя / Сост. Т. А. Смирнова. – М.: Просвещение, 1987. – 415 с.
Смирнова Н.П., Шибанова А.А. По материкам и странам: (Южная и Северная Америка, Евразия). Кн. Для чтения по географии материков / Сост. Н.П. Смирнова, А.А. Шибанова. – 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1981. – 208 с.
Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. пособие для студ. вузов / Константин Константинович Эдельштейн. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5
ТЕМА: Порівняльна фізико-географічна характеристика Кордильєр Аляски та Південних Кордильєр
МЕТА: виявити ступінь подібності і відмінності природних умов різних фізико-географічних країн в межах гірської системи Кордильєр і фактори, що їх обумовлюють.
ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Пн.Америки
картосхеми
географічні атласи
контурні карти
Питання для самостійного вивчення
Сучасний вулканізм. Сейсмічні зони Північної Америки.
Різноманітність природи Канадських Кордильєр.
Національні парки США.
Різноманітність природи Великих та Малих Антильських островів.
Завдання (письмово)
За фізичною картою порівняйте географічне положення обох фізико-географічних країн, протяжність їх основних хребтів. Виявіть, за якими ознаками ці країни виділені.
Вивчіть орографію обох країн. За відповідними картами виявіть, до яких тектонічних структур вони належать.
Порівняйте фізико-географічні країни за їх абсолютними висотами, морфоструктурами та морфоскульптурами. Зробіть висновки про найбільш поширені минулі і сучасні геоморфологічні процеси.
Визначіть характер прояву вулканізму в обох країнах, з якими тектонічними зонами він пов’язаний.
Охарактеризуйте фактори формування клімату обох країн. Покажіть відмінності між розподілом по їх території температур і опадів в меридіональному і широтному напрямах.
Порівняйте гідрографічну сітку обох країн. Визначіть, до яких басейнів належать річки. Розкрийте особливості будови річкових долин і їх зв’язок з орографією та тектонікою. Згрупуйте ріки за джерелами живлення і режимом. Покажіть їх господарське значення.
Розкрийте закономірності поширення основних типів рослин і грунтових покривів, а також тваринного населення. Охарактеризуйте особливості висотної поясності кожної країни.
Охарактеризуйте несприятливі природні явища в межах регіонів.
Результати порівняння коротко запишіть у вигляді таблиці. Зробіть висновки про характер антропогенного впливу на природу кожної з фізико-географічних країн.
Література
1. Гаврилюк В.С. Природа Північної Америки: Бібліотека вчителя географії. В.С. Гаврилюк. – К.: Видавництво «Радянська школа», 1971. – 104 с.
2. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.
3. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – Суми:ВТД «Університетська книга», 2005. – 128 с.
4. Хрестоматия по географии материков и океанов: Пособие для учителя / Сост. Т. А. Смирнова. – М.: Просвещение, 1987. – 415 с.
5. Смирнова Н.П., Шибанова А.А. По материкам и странам: (Южная и Северная Америка, Евразия). Кн. Для чтения по географии материков / Сост. Н.П. Смирнова, А.А. Шибанова. – 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1981. – 208 с.
6. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. пособие для студ. вузов / Константин Константинович Эдельштейн. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.
7. Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988. - 592 с.
8. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 640 с.
МОДУЛЬ 5

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6
ТЕМА: Географічне положення, тектоніка та рельєф Південної Америки
МЕТА: розкрити фактори формування сучасної поверхні Південної Америки.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Пд. Америки
- карта будови земної кори
картосхеми
географічні атласи
контурні карти

Питання для обговорення
Порівняйте фізико-географічне положення тропічних материків. Виділіть спільні та відмінні риси.
В межах давньої Південно-Американської платформи виділяють ділянки виходів на поверхню кристалічного фундаменту та ділянки, де фундамент вкритий осадовим чохлом. Як називаються ці ділянки? Які форми рельєфу їм відповідають?
Що стало причиною утворення Андійського складчастого поясу? Які форми рельєфу зустрічаються в його межах? Чим пояснюється його сучасна сейсмічна активність?

Питання для самостійного вивчення
Сучасний вулканізм. Сейсмічні зони Південної Америки.
Архипелаг Вогняна Земля.
Національні парки.
Завдання
1. На контурній карті позначте номенклатурні об’єкти берегової лінії материка.
2. Проаналізуйте фізичну та тектонічну карти Південної Америки. Визначте закономірності розташування тектонічних структур, форм рельєфу, геологічної будови та розташування родовищ корисних копалин. Результати запишіть у таблицю.

Основні види корисних копалин
Де знаходяться
Тектонічні структури
Орографічні одиниці

Паливні:
нафта
природний газ
вугілля
Руди чорних металів:
залізні
марганцеві
хромові
Руди кольорових металів:
мідні
олов’яні
поліметалеві
алюмінієві
Дорогоцінні метали:
золото
срібло
платина
Нерудні корисні копалини:
Селітра
фосфорити


Необхідний географічний мінімум
Моря: Карибське, Скотія.
Затоки: Парія, Венесуельська, Дар’їнська, Панамська, Буенавентура, Гуаякіль, Корковадо, Пеньяс, Баійя-Гранде, Сан-Хорхе, Сан-Матіас, Баійя-Бланка, Ла-Плата.
Протоки: Панамський канал, Магелланова, Дрейка, Фолклендська.
Миси: Гальінас, Паріньяс, Кабу-Бранку, Фроуерд, Горн.
Півострови: Парагуана, Гуахіра, Таїтао, Брансуїк.
Острови: Підвітрені, Трінідад, Моражо, Фолклендські, Вогняна Земля, арх. Чонос, Чілое, Хуан-Фернандес, Галапагос.
Щити: Гвіанський, Західно-Бразильський, Східно-Бразильський.
Синеклізи: Амазонська, Паранська, Чако-Пампи, Патагонська плита.
Гори: Анди (г.Аконкагуа, 6960), Берегова Кордільєра, Західна Кордільєра, Центральна Кордільєра, Східна Кордільєра, Кордільєра Реаль, Сьєрра-Невада-де-Санта-Марта, Кордільєра-де-Меріда, Кордільєра-де-Періха; Передкордільєри: Сьєрра-де-Кордова; Патагонські Кордільєри.
Вулкани: Котопахі (5990), Коропуна (6425), Льюльяйльяко (6723).
Вершини: Чимборасо (6262), Аконкагуа (6960), Ільямпу (6650), Ільїмані (6462), Охос-дель-Саладо (6900).
Височини, нагір’я: Гвіанське (масив Рорайма 2772), Бразильське: Сьєрра-ду-Еспіньясо, Сьєрра-да-Мантікейра, Сьєрра-ду-Мар; плато Мату Гросо, Гояс; Пунас (Альтіплано або Андійське плато).
Рівнини, низовини: Амазонська (Сельвас), Орінокська, Льянос, Гвіанська, Ла-Платська, Гран-Чако, Пампа, Патагонія.
Пустелі: Атакама.

Література
1. Физическая география материков и океанов / Под ред. Рябчикова А.М. - М.: Высшая школа, 1988.
2. Власова Т.В. Физическая география материков. - М.: Просвещение, 1986.
3. Жучкевич В.А., Лавринович М.В. Физ.география материков и океанов. - М.: Изд-во Университетское, 1986.
4. Гаврилюк В.Ф. Фізична географія Південної Америки. - К.: Вища школа, 1993 .
5. Притула Т.Ю., Еремина В.А., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВДАДОС, 2003.
6. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків: Навчальний посібник. В 2 ч. – Ч. 1. Материки південної півкулі. – Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1999.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

ТЕМА: Клімат Південної Америки
МЕТА: розкрити фактори формування клімату Пд.Америки і закономірності зміни кліматичних показників на території материка.
ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Південної Америки
кліматична карта Пд.Америки
географічні атласи
контурні карти
шкільні підручники з ФГМО
Питання для обговорення
Охарактеризуйте основні чинники, які впливають на формування клімату Пд. Америки. Назвіть баричні центри, які формуються на материку та на прилеглих частинах океанів.
2. За кліматичною картою Пд. Америки охарактеризуйте пасатно-мусонний характер атмосферної циркуляції.
3. Поясніть причини утворення пустелі Атаками на Тихоокеанічному узбережжі.
Питання для самостійного вивчення
1. Вплив течії Ель-Ніньо на клімат Пд. Америки.
2. Висотна кліматична поясність у Андах.
Завдання
1. Зробіть графічну схему, яка б зображувала у схематичному вигляді чинники, що сприяють формуванню клімату Пд. Америки. Позначте на ній кліматичні пояси та області Південної Америки.
Кліматичний пояс
Тип клімату
Переважаючі повітряні маси
Середньомісячні температури повітря
Кількість опадів

екваторіаль- ний
екваторіаль-ний
екваторіальні вологі

?
1500 – 2500 мм
Схили Анд – більше 5000 мм


?
субекваторі- альний
літо –
зима –тропічні сухі
упродовж року – вище +200
весна - +280 - +300
від
до


?
тропічний вологий

тропічний континенталь- ний

тропічний пустельний
тропічні вологі


?


?літо - +240 - +280, максимум +490
зима - +140 - +160


?


?


менше 100 мм, вологість повітря 85%

субтропічний
?


?

?
літо – тропічні вологі
зима – помірні вологі

літо – тропічні сухі
зима – помірні сухі
вітри памперос

літо – тропічні сухі
зима – помірні вологі
?200 мм – північ
більше 2000 мм - південь
?
?
?

помірні сухі

помірні вологі


?


?


2. Користуючись кліматичною картою, кліматограмами та рекомендованою літературою доповніть таблицю „Характеристика типів клімату Південної Америки”.

Питання для контролю та самоконтролю знань
Перевір себе:
в яких кліматичних поясах розташована Південна Америка?
які температури переважають у екваторіальному та субекваторіальному кліматичних поясах?
в яких частинах материка випадає багато опадів? Де випадає найбільше опадів?
в яких частинах материка випадає мало опадів? Де випадає найменше опадів?
де на материку спостерігаються найвищі та найнижчі температури повітря?

2. Охарактеризуйте зміну температур та розподіл опадів упродовж року у екваторіальному та субекваторіальному кліматичних поясах;
3. Які типи клімату характерні для кліматичних областей тропічного поясу? Визначте їх особливості;
4. Які типи клімату характерні для кліматичних областей субтропічного кліматичного поясу? Порівняйте зміну температур та розподіл опадів упродовж року в межах цих областей;
5. Поясніть, чому у помірному кліматичному поясі сформувались дві кліматичні області? Чим пояснюється значна відмінність кліматичних показників в їх межах?

Література
1.Физическая география материков и океанов. Под ред. Рябчикова А.М. - М.: Высшая школа, 1988.
2. Власова Т.В. Физическая география материков. Часть 2. - М.: Просвещение, 1986.
3. Гаврилюк В.С. Фізична географія Південної Америки. - К.: Вища школа, 1993.
4. Лукашова Е.Н. Южная Америка. Физическая география. - М.: Учпедгиз. 1958.
5. Притула Т.Ю., Еремина В.А., Спряли А.Н. Физическая география материков и океанов. – Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.

Для довідки
Вздовж Тихоокеанічного узбережжя з півдня на північ несе антарктичні води холодна Перуанська течія. Завдяки їй температура води в районі екватора коливається від 15 0 до 19 0 С. Приблизно раз в 12 років, а останнім часом раз в 3 – 4 роки уздовж північно-західних берегів Південної Америки проходить тепла течія Ель – Ніньо (в перекладі з іспанської „немовля”). Ця течія приносить теплі води (до +290 С) до 130 пд. ш. і відтісняє холодну Перуанську течію від берегів материка. Дія Ель – Ніньо триває упродовж 3-4 місяців і спричиняє катастрофічні явища на узбережжі Тихого океану: зливові дощі, паводки, зсуви та селі. Вона спричиняє кліматичні зміни не тільки у Південній Америці, але і в інших районах земної кулі.
Найбільш різноманітним є клімат Анд. Тут спостерігається висотна кліматична поясність. У нижньому поясі гір клімат такий самий, як і на рівнинах. При піднятті на 1 км температура знижується приблизно на 60 С. Зволоженість до певної висоти зростає, а потім стає меншою. Так, наприклад, біля екватора у нижньому поясі гір екваторіальний клімат, а на вершинах лежить сніг і лід. Анди, простягнувшись з півночі на південь, потрапляють у різні кліматичні пояси. Гори відділяють тихоокеанічні повітряні маси від атлантичних, тому клімат західних схилів гір відрізняється від клімату східних схилів. Відповідно відрізняється висотна кліматична поясність західних і східних схилів Анд.ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8
ТЕМА: Внутрішні води Південної Америки
МЕТА: розкрити вплив орографії і кліматичних умов на формування внутрішнього стоку Пд.Америки. Охарактеризувати основні ріки і озера.

ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Південної Америки
кліматична карта Пд.Америки
географічні атласи
картосхеми Пд.Америки
Питання для обговорення
Згрупуйте річки Пд. Америки за характером живлення.
Назвіть озера Пд.Америки, поділіть їх за генезисом улоговин. Виділіть прісноводні, солоні, стічні і безстічні озера. Охарактеризуйте о.Тітікака.
Охарактеризуйте сучасне зледеніння в межах Пд. Америки.
Питання для самостійного вивчення
1. На контурній карті зробити картосхему фізико-географічного районування Пд. Америки.
2. Екологічні проблеми, пов’язані з господарським використанням водних ресурсів Пд. Америки.
3. Види господарської діяльності у Пампі та Амазонії. Артропогенні зміни природи.
4. Види господарської діяльності у межах Бразильського плоскогір’я та Патагонії. Антропогенні зміни природи.
Несприятливі природні явища в межах Південної Америки.
Завдання
1. Надпишіть на контурній карті найбільші річки Пд. Америки.
2.Складіть таблицю-характеристику водного режиму основних річок Пд.Америки.
ВОДНИЙ РЕЖИМ РІЧОК ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ
Назва
річки
Кліматичний
пояс, в межах якого тече річка
Режим опадів

Високий рівень води в річці
Низький рівень води в річціВологий
сезон
Сухий сезонАмазонка
екваторіальний
упродовж року

повноводна упродовж року, найвищий рівень - квітень-травень

праві притоки
Амазонки
південний субекваторіальний
з грудня по травень
з травня по грудень
квітень-травень
вересень-жовтень

ліві притоки Амазонки
північний субекваторіальний

Оріноко

північний субекваторіальний

Магдалена
північний субекваторіальний

Сан-Франсіску
південний субекваторіальний

Парана
субтропічний, тропічний
упродовж року
притоки Парани: Парагвай, Уругвай
південний субекваторіальний


Необхідний географічний мінімум
Острови: Підвітрені, Трінідад, Моражо, Фолклендські, Вогняна Земля, арх. Чонос, Чілое, Хуан-Фернандес, Галапагос.
Щити: Гвіанський, Західно-Бразильський, Східно-Бразильський.
Синеклізи: Амазонська, Паранська, Чако-Пампи, Патагонська плита.
Гори: Анди (г.Аконкагуа, 6960), Берегова Кордільєра, Західна Кордільєра, Центральна Кордільєра, Східна Кордільєра, Кордільєра Реаль, Сьєрра-Невада-де-Санта-Марта, Кордільєра-де-Меріда, Кордільєра-де-Періха; Передкордільєри: Сьєрра-де-Кордова; Патагонські Кордільєри.
Вулкани: Котопахі (5990), Коропуна (6425), Льюльяйльяко (6723).
Вершини: Чимборасо (6262), Аконкагуа (6960), Ільямпу (6650), Ільїмані (6462), Охос-дель-Саладо (6900).
Височини, нагір’я: Гвіанське (масив Рорайма 2772), Бразильське: Сьєрра-ду-Еспіньясо, Сьєрра-да-Мантікейра, Сьєрра-ду-Мар; плато Мату Гросо, Гояс; Пунас (Альтіплано або Андійське плато).
Рівнини, низовини: Амазонська (Сельвас), Орінокська, Льянос, Гвіанська, Ла-Платська, Гран-Чако, Пампа, Патагонія.
Пустелі: Атакама.
Моря: Карибське, Скотія.
Затоки: Парія, Венесуельська, Дар’їнська, Панамська, Буенавентура, Гуаякіль, Корковадо, Пеньяс, Баійя-Гранде, Сан-Хорхе, Сан-Матіас, Баійя-Бланка, Ла-Плата.
Протоки: Панамський канал, Магелланова, Дрейка, Фолклендська.
Миси: Гальінас, Паріньяс, Кабу-Бранку, Фроуерд, Горн.
Півострови: Парагуана, Гуахіра, Таїтао, Брансуїк.

Ріки: Оріноко; Магдалена; Амазонка з притоками Мараньйон, Іса, Жапура, Ріу-Негру (ліві), Укаялі, Журуа, Пурус, Мадейра, Тапажос, Токантінс (праві); Сан-Франсіску; Парана з притоками Паранаібу, Ріу-Гранді, Парагвай, Уругвай; Ріо-Колорадо; Чубут.
Водоспади: Анхель (1054 м, р.Чурун), Ігуасу (80 м, р.Ігуасу), Паулу-Афонсу (84 м, р.Сан-Франсіску).
Озера: Маракайбо, Тітікака, Поопо, Мар-Чікіта, Лагоа-Мірін, Патус, Буенос-Айрес.

Література
1. Физическая география материков и океанов. Под ред. Рябчикова А.М.- М.:Высшая школа, 1988 .
2. Власова Т.В. Физическая география материков. Часть 2. -М.: Просвещение, 1986 .
3. Гаврилюк В.С. Фізична географія Південної Америки. - К.: Вища школа, 1993 .
4. Лукашова Е.Н. Южная Америка. Физическая география. - М.: Учпедгиз. 1958 .

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

ТЕМА: Природні зони Південної Америки
МЕТА: виявити взаємозв’язки між природними компонентами межах зональних природних комплексів Пд. Америки.
ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Південної Америки
карта природних зон Пд.Америки
географічні атласи
картосхеми Пд.Америки


Питання для обговорення
1. Поясніть причинно-наслідкові зв’язки між природними компонентами в межах однієї з природних зон Південної Америки.
2. Порівняйте розташування природних зон Пд. Америки їх розташуванням на материках Африка та Австралія. Поясніть причини вівдмінностей.

Питання для самостійного вивчення
1. Екологічні проблеми природних комплексів сельви, саван та степів Пд. Америки.

Завдання
Використавши основну та додаткову літературу, зробіть паралельне порівняння природних комплексів екваторіальних лісів, саван, степів та пустель Пд. Америки за планом:
Географічне положення.
Тектонічна будова і рельєф.
Клімат: постійні вітри, t0, опади (кількість, режим), кліматичний пояс, тип клімату).
Внутрішні води.
Грунти.
Рослини.
Тварини.
Господарська діяльність людей.
Природоохоронні території.

Результати порівняння запишіть у вигляді таблиці.
Література

1. Физическая география материков и океанов. Под ред. Рябчикова А.М.- М.:Высшая школа, 1988 .
2. Власова Т.В. Физическая география материков. Часть 2. -М.: Просвещение, 1986 .
3. Гаврилюк В.С. Фізична географія Південної Америки. - К.: Вища школа, 1993 .
4. Лукашова Е.Н. Южная Америка. Физическая география. - М.: Учпедгиз. 1958 .ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10
ТЕМА: Фізико-географічне районування Південної Америки
МЕТА: розкрити фактори диференціації природи материка і дати фізико-географічну рактеристику окремих регіонів.
ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Південної Америки
- картосхема фізико-географічного районування Пд. Америки
географічні атласи
контурні карти, простий та кольорові олівці

Питання для обговорення
1. Порівняйте фізичну, тектонічну та кліматичну карти з картою природних зон Пд. Америки. Виявіть, з межами яких компонентів природи найбільше збігаються межі фізико-географічних країн, зробіть висновки про критерії районування.
2. Порівняйте фізико-географічне районування Південної Америки з аналогічним районуванням Північної Америки. Виявіть спільні та відмінні риси, що впливають на фізико-географічне районування материків.
Питання для самостійного вивчення
1. Особливості висотної поясності Анд.
2. Дослідження природи та господарське освоення Амазонії.
3. Екологічні проблеми Внутрішніх рівнин.
Завдання
Нанесіть на контурну карту схему фізико-географічного районування.
Фізико-географічне районування Південної Америки
I Рівнинний схід материка
Рівнини Оріноко (льянос)
Гвіанська плоскогірно-низовинна країна
Амазонія (Західна, Східна)
Бразильська плоскогірна країна
Внутрішні рівнини: Маморе, Пантанал, Межиріччя, Гран-Чако
Пампа
Прекордильєри і Пампінські сьєри
Патагонія
II Андійський захід материка
Північні Анди (Карибські, Північно-Західні, Екваторіальні)
Центральні Анди: Перуанські (субекваторіальні), Болівійські
Субтропічні (Чілійсько-Аргентинські) Анди
4. Патагонські Анди
За картами атласів та підручниками дайте комплексну порівняльну характеристику фізико-географічних областей Внутрішніх рівнин і Пампи. Результати порівняння запишіть у вигляді таблиці, складеній самостійно.
План характеристики
1). Склад території фізико-географічної країни.
2). Особливості тектоніки, геологічної будови та основні риси орографії.
3). Особливості кліматичних умов.
4). Характер внутрішніх вод.
5). Грунти, рослинний покрив та тваринне населення, ступінь його збереження.
6).Господарська діяльність населення. Види традиційного природокористування.
3. Зробіть схему висотної поясності в межах Анд.
Література
1. Физическая география материков и океанов / Под ред. Рябчикова А.М. - М.: Высшая школа, 1988.
2. Власова Т.В. Физическая география материков. - М.: Просвещение, 1986.
3. Жучкевич В.А., Лавринович М.В. Физ.география материков и океанов. - М.: Изд-во Университетское, 1986.
4. Гаврилюк В.Ф. Фізична географія Південної Америки. - К.: Вища школа, 1993 .
5. Притула Т.Ю., Еремина В.А., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВДАДОС, 2003.
6. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків: Навчальний посібник. В 2 ч. – Ч. 1. Материки південної півкулі. – Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1999.
7. Лукашова Е.Н. Южная Америка. Физическая география. -М.: Учпедгиз,1958.


МОДУЛЬ 6
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11

ТЕМА: Географічне положення Африки
МЕТА: розкрити вплив географічного положення Африки на формування її природи.
ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Африки
географічні атласи
вимірювальна лінійка, олівці

Питання для обговорення
Визначте положення Африки відносно екватора, північного і південного тропіків, нульового меридіану і
опишіть, які риси природи зумовлюються таким положенням. Порівняйте з положенням інших тропічних материків. Зробіть висновки.
Знайдіть на карті крайні точки материка, визначте їх координати і опишіть положення. При цьому вкажіть моря,
затоки і протоки, поблизу яких знаходиться мис.

Завдання
Виміряйте протяжність Африки з півночі на південь, із заходу на схід (у градусах і кілометрах), по меридіану між
паралелями мисів Ель-Аб’яд і Голковий; по паралелі між меридіанами мисів Альмаді і Рас-Гафун за масштабом карти і за довжиною одного градуса дуги. Порівняйте величини, отримані різними способами вимірів і вкажіть, який із них найточніший і чому.
2. Обрахуйте ступінь розчленування материка відомими вам способами.
Необхідні дані:
а) площа Африки з островами – 30,3 млн. км2;
б) площа островів Африки – 1,1 млн. км2;
в) довжина берегової лінії – 30500 км

Необхідний географічний мінімум:
Моря: Середземне, Червоне.
Миси: Ель-Аб’яд (Рас-Енгела), Альмаді, Доброї Надії, Голковий (Агульяс), Рас-Гафун, Гвардафуй.
Затоки: Сідра, Габес, Туніська, Гвінейська, Бенін, Біафра, Аденська, Суецька.
Протоки: Гібралтарська, Туніська, Баб-ель-Мандебська, Мозамбіцька.
Півострови: Сомалі, Зелений.
Острови: Мадейра, Канарські, Тенеріфе, Зеленого мису, Прінсіпі, Біоко, Пагалу, Вознесіння, Св.Єлени,
Трістан-да-Кунья, Гоф, Мадагаскар, Маскаренські (Реюньон, Маврікій, Родрігес), Коморські, Альдабра, Амірантські, Сейшельські, Занзібар, Сокотра.

Література
1. Физическая география материков и океанов. Под ред. Рябчикова А.М. - М.: Высшая школа, 1988 .
2. Власова Т.В. Физическая география материков. Часть 2. - М.: Просвещение, 1986.
3. Белозёров С.Т. Африка. - К.: Рад.школа, 1957 .
4. Масляк П.О., Шищенко П.Г. Географія Африки. -К.: Стафед-2. 2000 .

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12
ТЕМА: Тектонічна будова, рельєф та мінеральні ресурси Африки
МЕТА: встановити особливості тектонічної будови та зв’язок рельєфу з тектонікою, вивчити основні особливості типов морфоструктур і морфоскульптур, закономірності залягання корисних копалин.
ОБЛАДНАННЯ: - фізична карта Африки
географічні атласи
геоморфологічна карта Африки
контурні карти, простий та кольорові олівці

Питання для обговорення
1. Залежність розташування родовищ корисних копалин від тектонічної та геологічної будови материка.
Питання для самостійного вивчення
1. Фізико-географічне положення Африки.
2. Несприятливі природні явища в межах Африки.
Завдання
На контурну карту Африки нанесіть основні тектонічні структури, надпишіть орографічні одиниці, які їм відповідають.
Позначте цифрами морфоструктури, що відповідають орографічним одиницям за такою легендою:
1 – цокольні рівнини;
2 – пластові рівнини, плато;
3 – акумулятивні рівнини;
4 – відроджені епіплатформені гори;
5 – гори області кайнозойської складчастості;
6 – вулканічні гори, плоскогір’я та плато областей мезозойських та кайнозойських ефузивів.
У вигляді таблиці опишіть мінерально-ресурсні області Африки: Пн.Африка, Сх.Африка, Центр.Африка, Зх.Африка, Пд.Африка.

мін.- ресурсна область
країни
корисні копалини

Контрольні питання
Основні етапи формування природи:
а) докембрій і палеозой;
б) мезозой і кайнозой.
Вплив епох горотворення на формування рельєфу Африки.
Тектонічна будова та основні структурні елементи платформ (щити, плити, синеклізи).
Основні риси рельєфу Африки.
Типи морфоструктур та їх зв’язок з тектонічною будовою материка.
Типи морфоскульптур та їх зв’язок з геологічною основою та кліматичними особливостями материка.
Зв’язок родовищ корисних копалин з тектонічною та геологічною будовою на прикладі окремих регіонів Африки.

Необхідний географічний мінімум
Моря: Середземне, Червоне.
Миси: Ель-Аб’яд (Рас-Енгела), Альмаді, Доброї Надії, Голковий (Агульяс), Рас-Гафун, Гвардафуй.
Затоки: Сідра, Габес, Туніська, Гвінейська, Бенін, Біафра, Аденська, Суецька.
Протоки: Гібралтарська, Туніська, Баб-ель-Мандебська, Мозамбіцька.
Півострови: Сомалі, Зелений.
Острови: Мадейра, Канарські, Тенеріфе, Зеленого мису, Прінсіпі, Біоко, Пагалу, Вознесіння, Св.Єлени,
Трістан-да-Кунья, Гоф, Мадагаскар, Маскаренські (Реюньон, Маврікій, Родрігес), Коморські, Альдабра, Амірантські, Сейшельські, Занзібар, Сокотра.
Щити: Ахагарський, Тібесті, Сьєрра-Леонський, Регібатський, Нумібійсько-Аравійський, Еритрейський, Центрально-Африканський, Східно-Африканський, Родезійський, Мадагаскарський.
Синеклізи: Лівійсько-Єгипетська, Чад, Вольта, Конго, Калахарі, Карру, Сенегал.
Області герцинської складчастості: Капські гори, Атлаські гори.
Області кайнозойської складчастості: Ель-Ріф, Тель-Атлас.
Розломи і грабени: Абіссінський, Східно-Африканський.
Гори: Атлаські: Ель-Ріф, Тель-Атлас, Високий Атлас (Тубкаль, 4165), Антіатлас, Сахарський Атлас, Туніський Атлас; Капські, Драконові (Каткін-Пік, 3657), масив Рувензорі (5109), масив Кіліманджаро (5895), Мітумба, масив Камерун (4070), масив Царатанана (2876), влк.Кенія (5199).
Нагір’я: Ахаггар, Тібесті, Ефіопське (Рас-Дашан, 4620).
Плоскогір’я: Східно-Африканське.
Плато, височини: Джос, Еннеді, Тассілін-Аджер, Фута-Джалон, Кару.
Рівнини, низовини і улоговини: Калахарі, Мозамбікська, Сахель, Сенегало-Мавританська, Сомалійська, Чадська, Білого Нілу, Конго, Окованго, Каттара (-133), Ассаль (-150), Боделе.

Література
Белозёров С.Т. Африка. - К.: Рад.школа,1957.
Масляк П.О., Шишченко П.Г. Географія Африки. - К.: Стафед-2, 2000.
Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988.
Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
Ковалишин Д.І. Практикум з фізичної географії материків і океанів (для студентів географічних спеціальностей вузів). – Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – 88 с.
Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.
Панасенко Б.Д. Фізична географія материків: Навчальний посібник. В 2 ч. – Ч. І. Материки південної півкулі. – Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1999.
Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. пособие для студ. вузов / Константин Константинович Эдельштейн. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – Суми:ВТД «Університетська книга», 2005.
Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Практикум по физической географии материков и океанов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032500 «География» / В.А. Еремина, Т.Ю.Притула, А.Н. Спрялин. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2005.
Хрестоматия по географии материков и океанов: Пособие для учителя / Сост. Т. А. Смирнова. – М.: Просвещение, 1987.
Смирнова Н.П., Шибанова А.А. По материкам и странам: (Африка, Австралия, Антарктида, Индийский и Тихий океаны). Кн. Для чтения по географии материков / Сост. Н.П. Смирнова, А.А. Шибанова. – 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1988.
Гвоздецький М.А., Ігнатьєв Г.М., Михайлов Л.О. Хрестоматія з фізичної географії: Посібник для вчителів. – К.: Видавництво «Радянська школа», 1973.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 13-14
ТЕМА: Клімат і внутрішні води Африки
МЕТА: встановити характерні особливості клімату Африки, виявити характерні риси кожного типу клімату.
ОБЛАДНАННЯ: - кліматична карта Африки
географічні атласи
контурні карти, простий та кольорові олівці
карта кліматичного районування Африки
Питання для обговорення
1. Проаналізуйте карти ізотерм за січень і липень, простежте зміну температур по сезонах. Виділіть райони з найвищими для північної і південної півкуль температурами.
2. Порівняйте зимові і літні температури тропічних і субтропічних широт північної і південної півкуль. Зробіть висновок, у якій півкулі ці широти тепліші, і поясніть чому.
3. За відповідною картою вивчіть розподіл опадів на території Африки і поясніть, якими вітрами вони приносяться. Виділіть території з найбільшою і найменшою кількістю опадів.
Завдання для самостійного вивчення
1. Найбільші водоспади Африки.
Завдання
1. Зробіть картосхему Африки, на якій покажіть, які баричні центри формуюються на території Африки і прилеглих частинах океанів влітку і взимку. Покажіть перехід пасатів із південної півкулі у північну і навпаки..
2. Охарактеризуйте особливості клімату кожної кліматичної області за планом:
а) яка територія Африки знаходиться в її межах;
б) особливості атмосферної циркуляції;
в) розподіл температур по сезонах;
г) розподіл опадів по сезонах та їх загальна кількість.
3. Складіть таблицю-характеристику головних рік Африки: Нілу, Конго, Нігера, Замбезі. У таблиці заповніть такі графи: назва ріки, розміри (довжина, площа басейну), характер итоку та гирла, ухил русла (вирахувати), характер течії, кліматичні пояси, через які протікає річка, джерела живлення, режим, пороги та водоспади, господарське значення.
Необхідний географічний мінімум
Ріки: Ніл: Білий Ніл (Бахр-ель-Аб’яд), Собат, Голубий Ніл (Бахр-ель-Азрак), Атбара; Сенегал, Гамбія, Вольта (Біла та Чорна), Нігер (Бенуе), Конго – вдсп. Лівінгстона (Касайї, Луалаба – вдсп. Стенлі, Убангі,), Кванза, Кунене, Оранжева, Лімпопо, Замбезі – вдсп.Вікторія, Рувума, Джубба (Уабі-Шабеле), Окаванго ( Кубанго), Шарі.
Озера: Ассаль (-153 м), Чад, Вікторія, Рудольф (Туркан), Кйога, Альберт (Мобуту-Сесе-Секо), Едуард (Іді-Амін-Лада), Ківу, Танганьїка, Мверу, Бангвеулу, Ньяса, Тана.
Водоспади: Лівінгстона (каскад на Р. Конго – довж. 360 км, падіння 220 м), Стенлі (60 м, р. Конго), Ауграбіс (146 м, р. Оранжева), Мерчісон (120 м, р. Вікторія-Ніл), Каламбо (427 м, р. Каламбо, впадає у оз. Танганьїка).
Література
1. Масляк П.О., Шишченко П.Г. Географія Африка. - К.: Стафед-2, 2000.
2. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків: Навчальний посібник. В 2 ч. – Ч. І. Материки південної півкулі. – Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1999.
3. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
4. Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988.
5. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 15-16
ТЕМА: Фізико-географічне районування Африки
МЕТА: вивчити особливості територіальної диференціації природи материка, закріпити уміння характеризувати та порівнювати регіони; дати обгрунтування схеми фізико-географічного районування.
ОБЛАДНАННЯ: - кліматична карта Африки
географічні атласи
контурні карти, простий та кольорові олівці
тематичні картосхеми Африки
Питання для обговорення
Дати обгрунтування схеми фізико-географічного районування Африки. Показати на карті субконтиненти та фізико-географічні країни.
Дати комплексну фізико-географічну характеристику Центральної Африки.
Питання для самостійного вивчення
1. Екологічні проблеми Африки.
2. Національні парки Африки.
Завдання
На контурну карту Африки нанести межі фізико-географічних країн, надписати їх назви.
Охарактеризувати загальні особливості і внутрішні відмінності природи Південної Африки (у вигляді таблиці).
Назва фізико-географічної країни
Тектонічна будова
Рельєф
Клімат
Поверхневі води
Ландшафтні зони (грунти, рослини, тварини)

Південно-Африканське плоскогір’я:
а) рівнини Калахарі;
б) Східний Великий Уступ з Драконовими горами і Мозамбіцька низовина;


Капські гори


Пустеля Наміб


о. Мадагаскар


Контрольні запитання
Фактори, що обумовлюють географічну зональність материка.
Характеристика природних зон Африки.
Формування пустель на території материка. Характеристика Сахари і Наміб.
Висотна поясність Атлаських гір.
Висотнат поясність Капських гір.
Рослини і тварини – ендеміки Африки.
Література
1. Панасенко Б.Д. Фізична географія материків: Навчальний посібник. В 2 ч. – Ч. І. Материки південної півкулі. – Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1999.
2. Масляк П.О., Шишченко П.Г. Географія Африки -К.: Стафед-2, 2000.
3. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
4. Смирнова Н.П., Шибанова А.А. По материкам и странам: (Африка, Австралия, Антарктида, Индийский и Тихий океаны). Кн. Для чтения по географии материков / Сост. Н.П. Смирнова, А.А. Шибанова. – 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1988.
5. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – Суми:ВТД «Університетська книга», 2005.
6. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Практикум по физической географии материков и океанов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032500 «География» / В.А. Еремина, Т.Ю.Притула, А.Н. Спрялин. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2005.

Рекомендована література:
Физическая география материков и океанов / Под общ. Редакцией А.М. Рябчикова. – М.: Высш. Шк., 1988. - 592 с.
Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Т.В. Власова, М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 640 с.
Ковалишин Д.І. Практикум з фізичної географії материків і океанів (для студентів географічних спеціальностей вузів). – Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – 88 с.
Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 688 с.
Панасенко Б.Д. Фізична географія материків: Навчальний посібник. В 2 ч. – Ч. І. Материки південної півкулі. – Вінниця: ЕкоБізнесЦентр, 1999. – 200 с.
Додаткова література:
6. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: Учеб. пособие для студ. вузов / Константин Константинович Эдельштейн. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.
7. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – Суми:ВТД «Університетська книга», 2005. – 128 с.
8. Еремина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Практикум по физической географии материков и океанов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032500 «География» / В.А. Еремина, Т.Ю.Притула, А.Н. Спрялин. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 255 с.
9. Хрестоматия по географии материков и океанов: Пособие для учителя / Сост. Т. А. Смирнова. – М.: Просвещение, 1987. – 415 с.
10. Смирнова Н.П., Шибанова А.А. По материкам и странам: (Африка, Австралия, Антарктида, Индийский и Тихий океаны). Кн. Для чтения по географии материков / Сост. Н.П. Смирнова, А.А. Шибанова. – 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1988. – 191 с.
11. Гвоздецький М.А., Ігнатьєв Г.М., Михайлов Л.О. Хрестоматія з фізичної географії: Посібник для вчителів. – К.: Видавництво «Радянська школа», 1973. – 480 с.Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 23946940
    Размер файла: 376 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий