6_kl._mova

Погоджую Затверджую
Заступник директора Директор школи
з навчально-виховної Н.М. Шевчук
роботи Т.В. Троїцька
Українська мова 6 клас
122 годин, 3,5 години на тиждень
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

Графік фронтальних видів робіт

І семестр
ІІ семестр


Кількість
Дата
Кількість
ДатаКонтрольні роботи у формі:

Перевірка мовної теми
4

4


Письмо:переказ
1

1


твір
-

1


Правопис:диктант
1

1


аудіювання
-

1


Читання мовчки
1

-

№ п/п
Зміст навчального матеріалу
Мовленнєва змістова лінія
Соціокультурна змістова лінія
К – сть
год.
Дата
Примітка

1
Вступ. Краса і багатство української мови


Краса і багатство української мови.
12

ЗМ №1. Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності.
Ситуація спілкування

13, 4
Повторення та поглиблення вивченого (7 год.)
Словосполучення. Речення. Головні і другорядні члени речення.
Однорідні члени речення.

Моя земля - земля моїх батьків
25

Просте і складне речення. Розділові знаки в простих і складних реченнях

Мати – берегиня роду
16
Звертання. Вставні слова

Родина . твій рід
17, 8
Пряма мова

Мати – берегиня роду
29
Правопис префіксів, суфіксів, голосних в коренях слів і на межі значущих частин слова на основ

Наше духовне коріння
110

ЗМ № 2. Докладний усний переказ тексту художнього стилю.

111
Контрольна робота №1. Повторення вивченого в попередніх класах. Контрольний диктант № 1


112
Лексикологія. Фразеологія ( 12 год.) Групи слів за їхнім походженням. Власне українські слова. Тлумачний словник української мови.

Пісня – душа народу
113, 14
Запозичені (іншомовного походження) слова. Словник іншомовних слів

Пісня – душа народу
215
Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми, пароніми

Мамина колиска
116

ЗМ № 3. Особливості опису приміщення.
Усний переказ (докладний або вибірковий) розповідного тексту з елементами опису приміщення

117, 18
Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми

Наші пращури
219

Офіційно - ділова лексика

Моя школа
120


ЗМ № 4. Поняття про діловий стиль. Ділові папери. Оголошення. План роботи

121-
22
23
24
25
Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела українських фразеологізмів. Прислів'я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів. Фразеологізми в ролі членів речення. Ознайомлення із фразеологічним словником.

Наші пращури
526

ЗМ № 5 . Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису приміщення.


127
Контрольна робота № 2. Лексикологія. Фразеологія. (тестування).

Видатні українці
128
29
30
Словотвір. Орфографія (9 год.) Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально -суфіксальний, безафіксальний, складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник.

Жовтокоса осінь, листя золоте..
331

ЗМ № 6. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі.
Контрольне читання мовчки

132
Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин (а) від прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн- (-шн-).

Інтер’єр української хати
133
Зміни приголосних при творені слів: відносних прикметників з суфіксами -ськ, -цьк, -зьк та іменників -ств(о), -цтв(о), -зтв(о)

Інтер’єр української хати
134

ЗМ № 7. Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі

135, 36
Складні слова. Сполучні -о, -е в складних словах. Творення складноскорочених слів

Прекрасне в природі.
237, 38
Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з nie-; правопис складноскорочених слів.

краса природи України
239, 40

ЗМ № 8 - 9. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (опис приміщення)

241
Контрольна робота №3. Словотвір. Орфографія (диктант або тестування).


142
Морфологія. Орфографія. Загальна характеристика частин мови

Лікувальні грязі
143, 44
Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники - назви істот і неістот (повторення). Іменники загальні і власні. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах.

Різноманітність рослинного і тваринного світу на Землі
245
Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.
Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини

Народні обряди
146
Відмінки іменників, їх значення

Ліс – легені планети
147

ЗМ № 10. Аналіз контрольного переказу. Удосконалення писемного мовлення
Різноманітність рослинного і тваринного світу на Землі
148, 49
Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників І відміни.

Традиції і святкування в Україні
250, 51

Відмінювання іменників II відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а, (-я), -у, (-ю) В закінченнях іменників чоловічого роду II відміни


Різноманітність рослинного і тваринного світу на Землі
252, 53
Відмінювання іменників III відміни


·

Вам доводилось коли – небудь мандрувати морем?
254
Контрольний диктант №2


55
Відмінювання іменників IV відміни

Народні обряди
256
Відмінювання іменників. Тренувальні вправи

Народні обряди
157

ЗМ № 11. Усне повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

158
Незмінювані іменники. Відмінювання іменників, що форму лише множини

Мої друзі,товариші
159
Не з іменниками

Хато моя, рідна хато!
160
Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн (я), -ення (-я), ~инн (-я), -ив (о), -ев (о)

Народні обряди
161
Особливості написання іменників у кличному відмінку.

Міцна родина
162, 63
Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

Брати наші менші
264, 65
Правопис складних іменників.

Явища природи
266

ЗМ № 12. Особливості опису природи.
Усний (докладний або вибірковий) переказ розповідного тексту з елементами опису природи

167
Морфологічний розбір іменника. Тренувальні вправи


168
Контрольна робота № 4. Іменник (тестування або диктант)


Явища природи
169
Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль


Історії та традиції українського народу
170
71
72
Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників із однієї групи в іншу групи в іншу

Народні обряди
373, 74
Ступені порівняння якісних прикметників, їхнє творення


Історії та традиції українського народу
275

ЗМ № 13. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту з елементами опису природи

176
Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників

Народні обряди
177
Повні й короткі форми прикметників.

Винаходи людства
178
Творення прикметників. Написання прикметників із суфіксами: -ЕНЬК, -ЕСЕНЬК, -ІСІНЬК, -ЮСІНЬК, -СЬК, -ЦЬК, -ЗЬК-

Ліс – легені планети
179
Букви -е, -о у прикметникових суфіксах -ев (-єв), -ов (-йов-, -ьов-), -ин, -ін, чин-

Вам доводилось коли – небудь мандрувати морем?
180


ЗМ № 14. Усний твір – опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі

181
Перехід прикметників в іменники


Культура мовлення
182
Написання не з прикметниками


Народні обряди
183
Написання -н- і -нн- у прикметниках

Народні обряди
184, 85
Написання складних прикметників разом і через дефіс

Моя родина
286

ЗМ № 15. Особливості побудови роздуму.
Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму. Контрольне аудіювання

187
Написання прізвищ прикметникової форми

Народні обряди
188
Морфологічний розбір прикметника. Тренувальні вправи

Моя родина
189
Контрольна робота № 5. Прикметник (диктант або тестування)

Історія народного житла
190

ЗМ № 16. Письмовий твір – роздум про вчинки людей на основі власних спостережень

191
Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Моя родина
192 - 94
Числівники кількісні ( на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні і складені. Роздільне написання складених числівників. Написання разом порядкових числівників з – тисячний

Інтер’єр народної оселі
395

ЗМ № 17. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей. Складання діалогів

196, 97
Відмінювання кількісних числівників


Краса і багатство рідної природи
298, 99
Відмінювання порядкових числівників

Тваринний світ
2100,
101

ЗМ № 18 - 19. Контрольний переказ із творчим завданням

2102
Творення числівників

Цінність навчання
1103
Морфологічний розбір числівника. Тренувальні вправи

Цінність навчання
1104
Контрольний диктант № 2


1105

ЗМ № 20. Аналіз контрольного переказу. Усний твір - оповідання за жанровою картиною.

1106
Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль


1107
Розряди займенників за значенням. Особові займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах особових займенників

Мої однокласники
2108

ЗМ № 21. Письмовий твір - оповідання за жанровою картиною

1109
Зворотний займенник себе, його відмінювання.
Присвійні займенники, їх відмінювання

Нашому роду нема переводу
1110, 111
Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників

Батьківщина – то найкращий край!
2112, 113

ЗМ № 22 - 23. Контрольний твір – оповідання на основі побаченого

2114
Питальні й відносні займенники, їх відмінювання

Шкільне життя
1115, 116
Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання

Складна професія вчителя.
2117

Морфологічний розбір займенника. Тренувальні вправи

Музичні інструменти.
1118
Аналіз контрольного твору.
Контрольна робота № 6. Тест ( Займенник. Числівник)

Моя шкільна родина
1119
Повторення та узагальнення вивченого матеріалу за рік. Лексикологія. Фразеологія

Повага до старших
1120
Словотвір і орфографія


Повага до старших
1121
Морфологія й орфографія

Моя шкільна родина
1122
Морфологія й орфографія. Підсумковий урок за рік

Без навчання нема пізнаня
1


 н Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 23943492
    Размер файла: 192 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий