КТП. 2010. 6 кл


(VІ клас агульнаадукацыйных устано з беларускай і рускай мовамі навучання)
Размеркаванне вучэбнага матэрыялу праводзіцца адпаведнасці са зместам і структурай вучэбнага дапаможніка:
Бельскі А.І., Цітова, Л. К. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 6-га кл. агульнаадукац. шк. з беларус. і рус. мовамі навучання/ А.І.Бельскі. Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2010.

№ урока
Тэма рока, колькасць гадзін
Мэты і задачы рока
Матэрыял падручніка,
хатняе заданне

1
Уводзіны
Кніга адкрывае свет
(1 гадзіна)
Акрэсліць (з дапамогай вучня) ролю літаратуры жыцці чалавека, значэнне кнігі мудрага спадарожніка і дарадцы. Прыгадаць важнейшыя прыёмы і сродкі мастацкага адлюстравання літаратуры (аднавіць веды вучня, набытыя 5 класе). Пазнаёміць шасцікласніка з падручнікам (зместам, структурай, афармленнем), прачытаць і абмеркаваць уступны артыкул «Кніга адкрывае свет»
Артыкул «Кніга адкрывае свет»
Д/з. Паразважаць над сэнсам народных выслоя «Кніга маленькае акенца, а праз яго весь свет відаць», «Чалавек без кнігі бяскрылая птушка», «Хто шмат чытае, той многа знае», «Дзе розумам не дайду, дык у кніжцы знайду». Падрыхтаваць вусную замалёку пра ролю кнігі жыцці чалавекаІ. МОЙ РОД. РОДНАЯ ЗЯМЛЯ. НАРОД
(5 гадзін)


2
Уладзімір Ліпскі. «Ад роду да народу»
(з кнігі «Я»)
(1 гадзіна)
Абудзіць у вучня усведамленне таго, што чалавек выключная, непаторная асоба, якая наследуе якасці, рысы, прыкметы сваіх бацько і дзядо, свайго роду, і кожны абавязаны ведаць і шанаваць сваіх продка. Дапамагчы падлеткам зразумець, што чалавек маленькая часцінка свету належыць да свайго народа і павінен годна яго прадсталяць, ведаць сваю гісторыю і ганарыцца ёю, любіць і берагчы родную зямлю. Навучыць складаць радаводнае дрэва
Тэкст твора У. Ліпскага «Ад роду да народу» (з кнігі «Я») і метадычны апарат да яго. Рэпрадукцыя фрагмента роспісу Эдуарда Рымаровіча «Дзяцінства»
Д/з. Перачытаць твор, адказаць на пытанні, змешчаныя падручніку. Паспрабаваць скласці радаводнае дрэва сваёй сям’і

3
Алесь Пісьмянко. «Продкі»;
Едакія Лось. «Продкі»
(1 гадзіна)
Данесці да вучня патрыятычны пафас верша; дапамагчы свядоміць неабходнасць шанавання свайго роду, сваіх блізкіх, захавання іх памяці і традыцый. Выпрацоваць уменні падлетка выразна чытаць і аналізаваць паэтычныя творы
Вершы А. Пісьмянкова «Продкі» і Е. Лось «Продкі» і метадычны апарат да іх. Рэпрадукцыя карціны Эдуарда Белагурава «Партрэт бацько»
Д/з. Выразнае чытанне верша, адказ на пытанні да іх. Верш А. Пісьмянкова вывучыць на памяць

4
Пятрусь Брока.
«Зямля Беларусі»
(урывак з паэмы «Беларусь»)
(1 гадзіна)
Абудзіць патрыятычныя пачуцці вучня (любо да сваёй зямлі, захапленне яе прыгажосцю, гонар за сланую гісторыю Бацькашчыны, шматвекавыя традыцыі, культуру свайго народа). Прааналізаваць вобразна-выяленчыя сродкі мовы твора. Развіваць творчае яленне вучня пры спрыманні карцін прыроды, створаных паэтам, удасканальваць іх уменні вызначаць настраёвасць, танальнасць, пафас твора
Тэкст урыка з паэмы П. Брокі «Беларусь» і метадычны апарат да твора. Рэпрадукцыя карціны Віктара Грамыкі «Ільны беларускія»
Д/з. Падрыхтаваць выразнае чытанне твора П. Брокі. Прачытаць і прааналізаваць вершы Ю. Свіркі «Верны крэнаму брацтву», Л. Якубовіча «О, Беларусь! Старонка дарагая... », Л. Тарасюк «Імя Айчыны»

5
Уладзімір Караткевіч. «Лебядзіны скіт»
(2 гадзіны)
Дапамагчы вучням пераадолець моныя цяжкасці пры чытанні твора, зарыентавацца змесце казкі-легенды, асноную вагу засяродзіць на абмалёцы двух вобраза-антыпода паэце Юсуфі і хане Бату (знешні выгляд хана апісваецца падрабязна, з нагляднымі дэталямі-вобразамі, а паэта вельмі лаканічна; звярнуць увагу на размовы-спрэчкі героя, іх паводзіны, манеру выказвацца, трымацца на людзях, на іх разважанні, жыццёвую філасофію. Раскрыць ролю вобраза Юсуфі раскрыцці ідэі твора
Тэкст казкі У. Караткевіча «Лебядзіны скіт» і метадычны апарат да твора
Д/з. Перачытаць казку «Лебядзіны скіт» У. Караткевіча (асаблівую вагу звярнуць на выразнае чытанне дыялога). Падрыхтаваць вуснае паведамленне пра хана Бату (звярнуць увагу на яго партрэт, паводзіны і меркаванні, размовы са старцам і паэтам Юсуфі)

6

Атарская пазіцыя творы
Ахарактарызаваць старога дэрвіша (у якім увасобіліся лепшыя чалавечыя якасці адданасць свайму народу, гатонасць ахвяраваць сваім жыццём дзеля выратавання людзей, нянавісць да ворага, душэная прыгажосць і высакароднасць); спрыяць спасціжэнню высокага патрыятычнага гучання твора, яго паэтычнай рамантыкі, узнёсласці, вобразнасці. Дапамагчы вучням зразумець атарскую пазіцыю творы
Тэкст казкі У. Караткевіча «Лебядзіны скіт» і метадычны апарат да твора
Д/з. Падрыхтаваць вусны аповед пра старога дэрвіша і яго самаахвярны подзвіг сведчанне маральнай перамогі над ханам

7
Урок пазакласнага чытання
(1 гадзіна)
Разгляд твора на выбар настаніка
ІІ. ФАЛЬКЛОР І ЛІТАРАТУРА
(12 гадзін)
Раздзел падручніка
«Свет загадак і цуда»
(7 гадзін)


8
Узнікненне вобразнага, мастацкага слова. Міфы пра баго
(1 гадзіна)
Распавесці пра светаспрыманне нашых продка, іх паэтычнае асэнсаванне жыцця, уяленні пра прыроду і месца ёй чалавека; пазнаёміць з найбольш значнымі сходнеславянскімі язычніцкімі багамі, іх функцыянальнай роляй прыродзе. Развіваць рэпрадуктынае і творчае яленне вучня, удасканальваць іх уменне «маляваць» словамі (звяртаць увагу на апісанне знешняга выгляду баго, іх характара і звычак, занятка, паводзін, учынка і г. д.)
Артыкулы «Міфы», «Пра баго»
Д/з. Прачытаць артыкулы «Міфы»,
«Пра баго» і адказаць на пытанні падручніка. Скласці вусную замалёку пра аднаго з міфалагічных баго (на выбар)

9
Міфы пра духа
(1 гадзіна)
Пазнаёміць шасцікласніка з міфалагічнымі вобразамі міфічных істот (духа), іх звычаямі, схільнасцямі, характарамі; вучыць аналізаваць паводзіны і чынкі духа, парановаць іх паводле сталення да чалавека. Развіваць вобразнае спрыманне, эмацыянальную чуйнасць, творчае яленне вучня, дапамагчы адчуць незвычайную фантазію нашых далёкіх продка, іх назіральнасць, уражлівасць, паэтычнае спрыманне свету
Артыкул «Пра міфічных істот (духа)». Рэпрадукцыя ілюстрацыі Валерыя Славука «Волат»
Д/з. Перачытаць артыкул «Пра міфічных істот (духа)». Разгледзець рэпрадукцыю ілюстрацыі Валерыя Славука «Волат». Падрыхтаваць вусную замалёку пра адну з міфічных істот

10
Янка Купала.
«Як у казцы»
(1 гадзіна)
Паглыбіць яленні вучня пра светапогляд нашых прашчура, іх характары, звычкі, традыцыі, пра паступовую эвалюцыю светаспрымання і веры беларуса; прааналізаваць атарскае сталенне да гэтых змен. Дапамагчы спрыняць мастацкую адметнасць твора (адсутнасць выразнага дзеяння, адкрытае выяленне атарскай пазіцыі)
Тэкст твора Я. Купалы
«Як у казцы» і метадычны апарат да яго
Д/з. Перачытаць твор Я. Купалы «Як у казцы», адказаць на пытанні, змешчаныя падручніку, паразважаць над пытаннем: «Чаму нашы продкі прынялі да сваіх баго і новага Бога?»

11
Ян Баршчэскі.
«Вужыная карона»
(1 гадзіна)
Садзейнічаць у спасціжэнні вучнямі галонай думкі твора, асэнсаванні спрадвечных маральных выснова жыцця, разуменні сапрадных матыва паводзін панскага лочага. Звярнуць увагу шасцікласніка на падабенства і адрозненне міфалагічных і літаратурных вобраза; удасканальваць уменні вучня вызначаць у творы сэнсавыя часткі, складаць план, пераказваць тэкст
Тэкст фантастычнага апавядання Яна Баршчэскі «Вужыная карона» і метадычны апарат да яго
Д/з. Прыгадаць фальклорную легенду пра Вужынага Караля.
Перачытаць твор Яна Баршчэскі «Вужыная карона», адказаць на пытанні падручніка, скласці сціслы план і падрыхтаваць сціслы пераказ апавядання

12
Максім Багдановіч. «Вадзянік»
(1 гадзіна)
Пашырыць уяленні вучня пра вобразы міфалагічных істот і іх увасабленне літаратурных творах. Удасканальваць уменне шасцікласніка выразна чытаць вершы, суадносіць інтанацыю з агульным пафасам твора. Дапамагчы выявіць функцыянальную ролю тропа, гукапісу перадачы пачуцця атара і стварэнні вобраза вадзяніка. Вучыць супасталяць вобразы міфалагічных і літаратурных героя (што агульнае, чым розняцца іх выгляд, заняткі, характары)
Верш М. Багдановіча «Вадзянік» і метадычны апарат да яго. Тэкст легенды «Дамавік ездзіць на конях» і метадычны апарат да твора
Д/з. Падрыхтаваць выразнае чытанне верша. Паранаць вобраз Вадзяніка, створаны паэтам М. Багдановічам, з міфалагічным вобразам вадзяніка

13
Якуб Колас.
«Жывая вада»
(1 гадзіна)
Садзейнічаць спасціжэнню вучнямі галонай думкі твора, яго падтэксту. Абагульніць і паглыбіць веды шасцікласніка пра жанравыя адметнасці алегарычнай літаратурнай казкі (на матэрыяле казак «Жывая вада» і «Крыніца», што вывучалася пятым класе) спалучэнне казачнага і рэальнага, алегарычны сэнс, філасофскі падтэкст, незвычайныя героі, элегічнасць аповеду, лірызм, афарыстычнасць мовы, спецыфіка выялення атарскай пазіцыі
Тэкст алегарычнай казкі Я. Коласа «Жывая вада» і метадычны апарат да твора
Д/з. Перачытаць казку Я. Коласа «Жывая вада», адказаць на пытанні, падабраць назвы да кожнай часткі, скласці план і падрыхтаваць падрабязны пераказ твора (асобую вагу звярнуць на атарскую характарыстыку вобраза, арыгінальную лексіку)

14
Казімір Камейша. «Камень ля вёскі Камень»
(1 гадзіна)
Пазнаёміць вучня з арыгінальнай трактокай міфалагічнага сюжэта паэтычнай легендзе К. Камейшы, прааналізаваць вобразны лад твора. Паглыбіць веды вучня пра міфалагічныя сюжэты і вобразы, спецыфіку іх узналення мастацкіх творах. Развіваць творчае яленне падлетка, удасканальваць іх аналітычныя і маленчыя менні (выразна чытаць і расказваць легенды, карыстаючыся адпаведнай лексікай і заховаючы эмацыянальную афарбоку твора)
Верш К. Камейшы «Камень ля вёскі Камень», метадычны апарат да яго. Рэпрадукцыя карціны Эдуарда Рымаровіча «Камяні»
Д/з. Падрыхтаваць выразнае чытанне верша К. Камейшы і адказы на пытанні да твора. Самастойна прачытаць легенду «Палешукі і палевікі»

15
Урок развіцця малення
«Мой свет загадак і цуда»
(1 гадзіна)
Абагульніць і сістэматызаваць веды вучня, набытыя пры вывучэнні раздзела падручніка
«Свет загадак і цуда». Пазнаёміць пяцікласніка з рэпрадукцыямі карцін міфалагічнай тэматыкі, дапамагчы асэнсаваць іх
Д/з. Падрыхтаваць вусную замалёку пра міфалагічнага бога або духа (з апорай на літаратурныя і жывапісныя творы) або расказаць легенду пра паходжанне назвы сваёй мясцовасці (горада, вёскі, паселішча, рэчкі), прачытаную самастойна ці пачутую ад бацько, знаёмыхРаздзел падручніка
«Сэрцам народжаны спе»
(5 гадзін)


16
Народныя песні.
Каляндарна-абрадавыя песні «Прыехала Каляда на белым кані», «Вы, калядачкі» бліны-ладачкі»
(1 гадзіна)
Узнавіць і сістэматызаваць веды вучня пра фальклор і яго жанры. Расказаць пра знікненне народных песень, іх ролю і месца жыцці чалавека, даць уяленне пра тэматычную разнастайнасць, жанравае багацце і мастацкія вартасці народных песень. Пазнаёміць вучня з беларускімі народнымі каляднымі песнямі, дапамагчы зразумець іх месца кантэксце пэнага свята
Артыкул «Народная песня», тэксты каляндарна-абрадавых калядных песень і метадычны апарат да твора. Рэпрадукцыя карціны Эдуарда Рымаровіча «Каляды»
Д/з. Перачытаць артыкул «Народная песня» і тэксты саміх песень. Расказаць пра традыцыю святкавання Каляда

17
Каляндарна-абрадавыя песні «Благаславі, маці, вясну заклікаці», «А на Купалу рана сонца іграла», «Добра жаць шырокая ніка»
(1 гадзіна)
Пазнаёміць вучня з беларускай народнай каляндарна-абрадавай паэзіяй, дапамагчы зразумець яе месца кантэксце пэнага земляробчага абраду ці свята, садзейнічаць спасціжэнню тэматычнай і настраёвай разнастайнасці народных песень, іх глыбокага лірызму, меладычнасці, напенасці
Тэксты каляндарна-абрадавых песень і метадычны апарат да іх. Рэпрадукцыя карціны Віктара Барабанцава«На Купалле»
Д/з. Распавесці, карыстаючыся адпаведнай літаратурай (па рэкамендацыі настаніка), пра святкаванне аднаго з каляндарных абрада або свята (Гуканне вясны, Сёмуха, Купалле і інш.)

18
Народныя песні
«Каля месяца, каля яснага», «Рэчанька»
(1 гадзіна)
Раскрыць сувязь сямейна-абрадавай паэзіі з аснонымі этапамі жыццёвага шляху чалавека нараджэннем, шлюбам, смерцю, з яго побытам і працонай дзейнасцю, паказаць прызначэнне песень: паплываць на лёс чалавека, яго здарое і дабрабыт, абараніць ад злога і шкоднага, спрыяць шчасліваму жыццю. Паглыбіць уяленні вучня пра асноны мастацкі прыём абрадавых песень паэтычную ідэалізацыю, пра неад’емныя элементы абрадавай паэзіі велічанне і заклінанне. Расказаць шасцікласнікам пра адметнасці лірычных песень, скіраваць увагу на лексічнае і інтанацыйнае багацце народных песень, іх музычнае афармленне
Тэксты народных песень «Каля месяца, каля яснага», «Рэчанька» і метадычны апарат да іх
Д/з. Перачытаць тэксты песень, адказаць на пытанні, змешчаныя падручніку. Падрыхтаваць замалёку пра святкаванне беларускага вяселля, падабраць тэксты вясельных песень ці іх фоназапісы (ансамбль «Песняры», гурты «Троіца», «Палац», «Ліцвіны» і інш.), каб праслухаць на року

19
Літаратурная песня.
Алесь Ставер. «Журалі на Палессе ляцяць»
(1 гадзіна)
Даць пачатковае яленне пра літаратурную песню, пра адметнасці літаратурных (атарскіх) песень. Выклікаць у вучня эмацыянальны водгук на адну з песенных візітак Беларусі, створаную на верш А. Ставера. Абудзіць у падлетка патрыятычныя пачуцці, прааналізаваць атарскія перажыванні, выказаныя вершы, вучыць за словам бачыць мастацкі вобраз, разумець атарскі настрой, адчуваць інтанацыю, вызначаць функцыянальную ролю тропа у мастацкім тэксце
Артыкул «Літаратурная песня».
Верш А. Ставера «Журалі на Палессе ляцяць» і метадычны апарат да яго
Д/з. Прачытаць артыкул «Літаратурная песня». Вывучыць верш А. Ставера «Журалі на Палессе ляцяць» на памяць

20
Генадзь Буракін. «Малітва»,
Алесь Бачыла.
«Радзіма мая дарагая...»
(1 гадзіна)
Данесці да вучня шчырасць і вышыню чалавечых помысла вершы Генадзя Буракіна, выразную грамадзянскую пазіцыю атара. Дапамагчы спасцігнуць думкі і пачуцці, выказаныя вершы-споведзі А. Бачылы «Радзіма мая дарагая...»: любо і пяшчоту да сваёй зямлі, захапленне яе прыгажосцю, пажаданне росквіту і шчасця. Пазнаёміць вучня з музычным афармленнем верша, выклікаць эмацыянальны водгук
Тэксты верша Г. Буракіна «Малітва», А. Бачылы «Радзіма мая дарагая...», метадычны апарат да іх Д/з. Выразнае чытанне верша, вусны аналіз аднаго з іх (на выбар). Прыгадаць вядомыя песні на словы беларускіх паэта, падрыхтаваць іх выкананне або праслухованне фоназапіса на рокуІІІ. БІБЛІЯ
(4 гадзіны)
Раздзел падручніка
«Біблія вечная і дзівосная кніга»


21
Біблія.
Біблейскае казанне «Стварэнне свету»
(1 гадзіна)
Даць агульнае яленне пра Біблію найвыдатнейшы старажытны помнік сусветнай культуры (з выкарыстаннем ілюстрацый Г. Дарэ, рэпрадукцый твора беларускага іканапісу, карцін на біблейскія сюжэты Мікельанджэла, Рэмбранта, Рафаэля, А. Іванова, І. Крамскога і інш.). Пазнаёміць вучня з некаторымі біблейскімі сюжэтамі са Старога Запавету (кніга «Дзіцячая Біблія»), прааналізаваць іх змест
Артыкул «Біблія вечная і дзівосная кніга», тэкст біблейскага казання «Стварэнне свету» і метадычны апарат да яго. Рэпрадукцыя беларускага абраза «Узнясенне» (мастак Сілініч)
Д/з. Прачытаць артыкул «Біблія вечная і дзівосная кніга» і біблейскае казанне «Стварэнне свету», адказаць на пытанні

22
Біблейскае казане «Прытча пра блуднага сына»
(1 гадзіна)
Прааналізаваць змест і вобразы біблейскага казання «Прытча пра блуднага сына»; звярнуць увагу на маральную ацэнку паводзін героя біблейскага сюжэту, на спрадвечныя маральныя каштонасці, прынятыя чалавечым грамадстве са старажытных часо; дапамагчы вучням усвядоміць выхавачую ролю біблейскіх сюжэта і іх персанажа
Біблейскія казанні «Прытча пра блуднага сына», « Ной будуе качэг. Патоп», метадычны апарат да твора
Д/з. Перачытаць біблейскае казане «Прытча пра блуднага сына», падрыхтаваць яго пераказ. Самастойна прачытаць казанне «Ной будуе качэг. Патоп», адказаць на пытанні

23
Францыск Скарына. «Біблія»
(урывак з прадмовы паэтычным узналенні
Алеся Разанава)
(1 гадзіна)
Пашырыць веды вучня пра Францыска Скарыну беларускага першадрукара Бібліі, асветніка і вучонага; дапамагчы ім спасцігнуць глыбіню выказаных думак, мастацкую вартасць вобраза, яркасць і арыгінальнасць тропа, адметнасць формы, своеасаблівасць мелодыкі верша
Францыск Скарына. «Біблія» (урывак з прадмовы паэтычным узналенні Алеся Разанава) і метадычны апарат да твора
Д/з. Самастойна прачытаць і прааналізаваць вершы Я. Коласа «Не дай Божа сэрцам знікнуць» і М. Танка «Божа мой шчодрасці»

24
Біблейскія вобразы батлейцы.
«Цар Ірад»
(1 гадзіна)
Даць звесткі пра беларускі народны лялечны тэатр батлейку, пазнаёміць вучня з персанажамі і аснонымі кампанентамі батлейкі; засяродзіць увагу на біблейскай аснове п’есы «Цар Ірад», адвольнай інтэрпрэтацыі біблейскага вобраза цара Ірада, яго статычнай абмалёцы. Пашырыць веды вучня пра жанравыя адметнасці п’есы, звярнуць увагу на спосабы абмалёкі героя; зацікавіць дзяцей батлейкай
Артыкул «Біблейскія вобразы батлейцы», тэкст урыка з п’есы «Цар Ірад» і метадычны апарат да твора
Д/з. Прачытаць артыкул «Біблейскія вобразы батлейцы», падрыхтавацца да выразнага чытання біблейскай п’есы «Цар Ірад» па роляхІV. МАСТАЦКАЕ СЛОВА: ВОБРАЗНАСЦЬ, ВЫРАЗНАСЦЬ, ХАРАСТВО
(8 гадзін)
Раздзел падручніка
«Каляндар прыроды»


25
Змітрок Бядуля. «Зямля».
Метафара літаратурным творы
(1 гадзіна)

Данесці да шасцікласніка патрыятычны пафас лірычнай мініяцюры З. Бядулі, абагульніць іх уяленні пра родную зямлю. Вучыць «узірацца» і «слуховацца» мастацкі тэкст, развіваць вобразнае яленне, творчыя здольнасці вучня. Узнавіць веды школьніка пра мастацкія тропы эпітэт і парананне, растлумачыць на канкрэтных прыкладах сутнасць больш складанага паняцця метафары, паказаць яе ролю стварэнні мастацкага вобраза. Пазнаёміць з рэпрадукцыямі карцін вядомых мастако (альбом «Мая зямля»: жывапіс беларускіх мастако. Мінск, 1996. і інш.), краявідамі з фотаальбома
Тэкст лірычнай мініяцюры З. Бядулі і пытанні да твора. Артыкул «Пра метафару». Рэпрадукцыя карціны Уладзіміра Масленікава «Зямля дзядо»
Д/з. Перачытаць артыкул «Пра метафару». Падрыхтаваць выразнае чытанне лірычнай мініяцюры З. Бядулі «Зямля», знайсці тэксце метафары і растлумачыць іх мастацкую ролю. Падрыхтаваць вусную замалёку «Мая зямля» (з апорай на творы літаратуры і жывапісу)

26
Палюк Трус. «Падаюць сняжынкі» (урывак з паэмы «Дзесяты падмурак»)
(1 гадзіна)
Выклікаць у вучня эмацыянальнае зрушэнне ад сустрэчы з высокамастацкім творам, захапленне прыгажосцю і гармоніяй карціны зімовай прыроды; дапамагчы адчуць стан душы атара; засяродзіць увагу на вобразным і інтанацыйным ладзе верша.Удасканальваць уменне вучня выразна чытаць паэтычныя творы
Тэкст твора П. Труса «Падаюць сняжынкі» (урыку з паэмы «Дзесяты падмурак» і метадычны апарат да яго. Рэпрадукцыя карціны Мацвея Беляніцкага «Мосцік»
Д/з. Вывучыць на памяць урывак з паэмы «Дзесяты падмурак» П. Труса

27
Рыгор Барадулін. «Уцякала зіма ад вясны».
Увасабленне літаратурным творы
(1 гадзіна)
Развіваць рэпрадуктынае і творчае яленне вучня, дапамагчы спасцігнуць вобразы і карціны прыроды, створаныя паэтам, багацце сродка мастацкага выялення, паглыбіць веды пра мастацкія тропы (эпітэт, парананне, метафару), растлумачыць сутнасць разнавіднасці метафары увасаблення
Верш Р. Барадуліна «Уцякала зіма ад вясны» і метадычны апарат да яго. Рэпрадукцыя карціны Мікалая Ліханенкі «Сакавік». Артыкул «Пра васабленне»
Д/з. Перачытаць артыкул «Пра васабленне», знайсці васабленні вершы і патлумачыць іх мастацкую ролю. Падрыхтаваць выразнае чытанне твора (або вывучыць яго на памяць)

28
Янка Брыль. «Над зямлёй красавіцкае неба»
(1 гадзіна)
Выклікаць у вучня яркія зрокавыя і слыхавыя ражанні ад сустрэчы з адлюстраваннем веснавой прыроды лірычнай мініяцюры Я. Брыля; дапамагчы заважыць сувязь мастацкага апісання прыроды з характарам і настроем атара, вучыць шасцікласніка адрозніваць нюансы выяленні атарскіх пачуцця. Удасканальваць уменне вучня выразна чытаць пейзажныя апісанні празаічным творы. Прааналізаваць рэпрадукцыі пейзажных палотна беларускіх мастако, сугучныя агульнаму настрою твора Я. Брыля (паводле настраёвасці, танальнасці, атарскай пазіцыі)
Тэкст лірычнай мініяцюры Я. Брыля і метадычны апарат да твора. Рэпрадукцыя карціны Фердынанда Рушчыца «Вясна»
Д/з. Падрыхтаваць выразнае чытанне тэксту, вытлумачыць ролю тропа у стварэнні мастацкіх вобраза. Самастойна прааналізаваць рэпрадукцыю карціны Фердынанда Рушчыца, супаставіць яе з літаратурным тэкстам Я. Брыля

29
Анатоль Вялюгін. «Спелы бор»
(1 гадзіна)
Выховаць эмацыянальную чуйнасць школьніка, фарміраваць іх творчае яленне, вобразнае спрыманне, вучыць адчуваць танальнасць, настраёвасць верша, спасцігаць пачуцці паэта. Паглыбіць уяленні шасцікласніка пра мастацкі вобраз у паэтычным творы, пра ролю вершаванага памеру, рытму, інтанацыі, моных выяленчых сродка у яго раскрыцці. Удасканальваць уменне выразна чытаць прыродаапісальныя вершы
Тэкст верша А. Вялюгіна «Спелы бор» і метадычны апарат да яго
Д/з. Падрыхтаваць выразнае чытанне верша А. Вялюгіна «Спелы бор» (або вывучыць на памяць). Скласці невялікую вусную замалёку пра свае ражанні ад наведвання лесу

30
Іван Мележ. «Першы іней» (урывак з рамана «Подых навальніцы»)
(1 гадзіна)
Далучыць вучня да мастацкага свету пейзажнай прозы, звярнуць увагу на «фатаграфічную» дакладнасць апісання восеньскай прыроды творы; вучыць «бачыць» карціны навакольнага свету паводле атарскіх апісання; развіваць уменне шасцікласніка аналізаваць празаічныя пейзажныя замалёкі, супасталяць іх з творамі жывапісу, сугучнымі па тэматыцы і настрою
Тэкст урыка з рамана І. Мележа «Подых навальніцы» і метадычны апарат да твора
Д/з. Падрыхтаваць выразнае чытанне рыка. Скласці вусную пейзажную замалёку з элементамі апісання паводле ласных назірання за зімовай прыродай

31
Аляксей Коршак. «Кляновы ліст»
(1 гадзіна)
Дапамагчы вучням уявіць карціну восені, створаную паэтам А. Коршакам. Развіваць увагу вучня да слова і вобраза; вучыць супасталяць вершаваны і празаічны пейзаж, блізкія па настраёвасці, танальнасці, пафасе. Звярнуць увагу школьніка на спосабы выялення атарскіх пачуцця у паэтычным і празаічным творах, вучыць супасталяць літаратурныя творы з жывапісным палатном
Верш А. Коршака «Кляновы ліст», пытанні і заданні да яго. Рэпрадукцыя карціны Эдуарда Рымаровіча «Золата восені»
Д/з. Падрыхтаваць выразнае чытанне твора. Паранаць верш А. Коршака «Кляновы ліст» з празаічным апісаннем восені творы І. Мележа «Першы іней»

32
Іван Грамовіч. «Воблакі»
(1 гадзіна)
Настроіць вучня на спрыманне малянічага пейзажнага апісання, дапамагчы ім спасцігнуць карціны, вобразы, фарбы, дэталі, таленавіта апісаныя атарам. Дапамагчы шасцікласнікам раскрыць мастацкую ролю вобразных сродка мовы апісанні прыроды і выяленні пачуцця пісьменніка
Тэкст апавядання І. Грамовіча «Воблакі», пытанні і заданні да яго. Рэпрадукцыя карціны Пала Масленікава «Подзень»
Д/з. Падрыхтавацца да выразнага чытання твора. Скласці вусную замалёку з элементамі апісання «Воблакі мары пра нязведанае»

33
Урок развіцця малення
(1 гадзіна)
Арганізаваць экскурсію (звычайную ці завочную) у прыроду. Фарміраваць у вучня уменні эмацыянальна спрымаць навакольную прыроду, заважаць у ёй выразныя падрабязнасці і дэталі, колеры і фарбы, маляваць словамі цэласную карціну, перадаваць свае ражанні праз канкрэтныя вобразы. Дапамагчы шасцікласнікам падрыхтаваць калектыную вусную замалёку на падставе ласных назірання
Д/з. Падрыхтаваць вуснае сачыненне-мініяцюру (на падставе ласных назірання ці з апорай на творы літаратуры і жывапісу). Прыкладныя тэмы: «Усход сонца», «Летняя раніца (у горадзе, лесе, полі, на лузе, возеры)», «Першы гром», «Зімовая казка» і інш.V. ЛІТАРАТУРА ЯК ЧАЛАВЕКАЗНАѕСТВА
(8 гадзін)
Раздзел падручніка
«Чалавек гэта цэлы свет»


34
Алена Васілевіч. «Сябры».
(2 гадзіны)
Развіваць уменні школьніка уважліва чытаць вострасюжэтны твор, сачыць за развіццём дзеяння, вызначаць асноныя эпізоды і эпізоды, важныя для характарыстыкі героя; звяртаць увагу на спосабы абмалёкі чалавечых характара і выялення атарскіх адносін да героя і падзей. Узнавіць і паглыбіць веды вучня пра жанр апавядання і пра сюжэт у літаратурным творы
Тэкст твора А. Васілевіч «Сябры» і метадычны апарат да яго
Д/з. Перачытаць твор, скласці яго план, адказаць на пытанні, змешчаныя падручніку. Вызначыць эпізоды, важныя для характарыстыкі Лёні і Грышы, і мець падрабязна пераказаць іх

35
Апавяданне як літаратурны жанр
Прааналізаваць ключавыя эпізоды апавядання, звярнуць увагу вучня на якасці характара Лёні і Грышы, іх паводзіны і адносіны паміж сабой і з сябрамі, на спосабы абмалёкі вобраза у творы, пазіцыю атара.
Прапанаваць школьнікам прыкладны план характарыстыкі героя празаічным творы, дапамагчы ахарактарызаваць кожнага з героя паводле іх паводзін, перажывання, мовы, атарскіх адносін
Тэкст апавядання А. Васілевіч «Сябры» і метадычны апарат да яго. Артыкул «Пра апавяданне»
Д/з. Прачытаць артыкул падручніка «Пра апавяданне». Падрыхтаваць паранальную характарыстыку Лёні і Грышы (звярнуць увагу на паводзіны хлопца, узаемаадносіны з бацькамі, аднакласнікамі і настанікамі, на сталенне да вучобы і іншых абавязка і г. д.)

36
Кузьма Чорны. «Насцечка». Аповесць як літаратурны жанр
(5 гадзін)
Зацікавіць вучня падзеямі, апісанымі аповесці, выклікаць да актынага суперажывання героям, дапамагчы асэнсаваць і ацаніць паводзіны Насцечкі, Сержа, старога Закрэскага (звяртаючы вагу вучня на апісанні знешняга выгляду персанажа, іх манеры трымацца, гаварыць і г. д.), зразумець аснову канфлікту паміж героямі
Тэкст двух першых раздзела аповесці К. Чорнага «Насцечка», пытанні і заданні да іх
Д/з. Перачытаць 1 2 раздзелы аповесці, вызначыць эпізоды, важныя для разумення характара Насцечкі, Сержа, старога Закрэскага

37
Кузьма Чорны. «Насцечка».

Засяродзіць увагу вучня на аналізе падзей, адлюстраваных у трэцім раздзеле аповесці. Назапашваць матэрыял для аналізу паводзін Сержа, разгледзець яго стасункі са старым Закрэскім і Мішкам. Засяродзіць увагу на адносінах Сержа з бацькамі, выявіць сапрадныя прычыны паводзін Сержа дома, у школе, на вуліцы
Тэкст аповесці К.Чорнага «Насцечка» (трэці раздзел), метадычны апарат да яго
Д/з. Прачытаць трэці раздзел аповесці, расказаць, як паводзі сябе Серж дома, як складваліся яго адносіны з бацькамі

38
Кузьма Чорны. «Насцечка
Разгледзець 45 раздзелы тэксту, сачыць за развіццём падзей, вылучыць ключавыя эпізоды, у якіх раскрываюцца характары героя. Дапамагчы вучням зразумець значэнне спаміна Сержавага бацькі пра сваю маладосць у наладжванні яго адносін з сынам. Удасканальваць набытыя раней уменні працаваць з празаічным тэкстам, назапашваць матэрыял для пісьмовай працы
Тэкст аповесці К.Чорнага «Насцечка» (4 5 раздзелы), метадычны апарат да іх
Д/з. Прачытаць 45 раздзелы, адказаць на пытанні. Апісаць знешні выгляд Насцечкі, паразважаць над яе характарам і паводзінамі, прааналізаваць адносіны з сяброкамі і дзядулем

39
Кузьма Чорны. «Насцечка».

Прыгадаць і разгледзець асноныя эпізоды 67 раздзела аповесці, падрабязна прааналізаваць фінал твора з’яленне Сержа і яго бацько у кватэры Закрэскіх. Звярнуць увагу на паводзіны кожнага з героя старога Закрэскага, Сержа і яго бацько, Насцечкі і яе матулі
Тэкст аповесці К. Чорнага і метадычны апарат да твора
Д/з. Дачытаць тэкст аповесці і адказаць на пытанні да двух апошніх раздзела. Перачытаць артыкул «Пра аповесць», ведаць асноныя прыкметы аповесці як літаратурнага жанру

40
Кузьма Чорны. «Насцечка». Аповесць як літаратурны жанр

Падвесці вынікі вывучэння аповесці Кузьмы Чорнага «Насцечка», высветліць адносіны вучня да твора, узгадаць эпізоды, якія больш зацікавілі шасцікласніка, ахарактарызаваць учынкі Сержа, паранаць яго ласную ацэнку сваіх «подзвіга» з ацэнкай бацько, настаніцы, Закрэскага, дзячатак. Засяродзіць увагу на жанравых і мастацкіх адметнасцях твора
Тэкст аповесці К. Чорнага і метадычны апарат да твора
Д/з. Падрыхтаваць вусную характарыстыку Сержа (апісаць знешні выгляд, манеру трымацца, раскрыць яго стасункі з аднакласнікамі, настаніцай, бацькамі, старым Закрэскім), узгадаць асноныя эпізоды з удзелам Насцечкі, пракаменціраваць яе паводзіны

41
Урок развіцця малення
(1 гадзіна)

Даць пісьмовую характарыстыку аднаго з героя аповесці К. Чорнага «Насцечка» (апісаць знешні выгляд, паводзіны, узаемаадносіны з іншымі дзейнымі асобамі, выявіць атарскае сталенне да героя і свае адносіны). Развіваць і удасканальваць уменне вучня самастойна працаваць над тэкстам
Тэкст аповесці К. Чорнага і метадычны апарат да твора

42
Урок пазакласнага чытання
(1 гадзіна)VІ. ТЭМЫ І ВОБРАЗЫ МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ
(20 гадзін)
Гістарычная тэма
(5 гадзін)
Раздзел падручніка
«Покліч мінулых стагоддзя»

43
Уладзімір Бутрамее
«Славутая дачка Полацкай зямлі»
(1 гадзіна)
Пашырыць веды вучня пра славутую палачанку Рагнеду, пра далёкія часы і падзеі айчыннай гісторыі. Пазнаёміць з празаічным апісаннем жыццёвага лёсу гераіні, звярнуць увагу шасцікласніка на заемаадносіны Рагнеды са сваякамі, мужам Уладзімірам і сынам Ізяславам
Тэкст твора У. Бутрамеева
«Славутая дачка Полацкай зямлі». Рэпрадукцыя карціны Алега Карповіча «Рагнеда і Ізясла»
Д/з. Перачытаць твор У. Бутрамеева, адказаць на пытанні падручніка

44
Лявон Случанін. «Рагнеда»
(урыкі з паэмы)
(1 гадзіна)
Паранаць паэтычнае апісанне жыцця Рагнеды з празаічным (творы У. Бутрамеева і Л.Случаніна), стварыць з дапамогай літаратурных тэкста і твора жывапісу цэласнае яленне пра Рагнеду; звярнуць увагу вучня на спосабы абмалёкі гераіні (гераізацыя і рамантызацыя асобы, псіхалагічная матывірока паводзін і учынка, спалучэнне пэнай долі мастацкага вымыслу з дакументальна пацверджанымі фактамі і інш.)
Тэкст урыка з паэмы Л. Случаніна «Рагнеда», пытанні да твора
Д/з. Знайсці дадатковыя звесткі пра Рагнеду (скарыстаць адпаведныя літаратурныя крыніцы, даведнікі і інш.). Асэнсаваць і абагульніць атрыманую інфармацыю пра Рагнеду і падрыхтаваць вуснае паведамленне пра яе

45
Сяргей Тараса. «Ефрасіння Полацкая»
(2 гадзіны)
Прааналізаваць час і месца дзеяння творы. Засяродзіць увагу вучня на вобразе ігуменні Ефрасінні Полацкай. Узнавіць і пашырыць веды вучня пра беларускую асветніцу і святую. Разгледзець і прааналізаваць рэпрадукцыю карціны Сяргея Лагуновіча-Чарапко «Ефрасіння Полацкая»
Тэкст апавядання С. Тарасава «Ефрасіння Полацкая» і метадычны апарат да яго. Рэпрадукцыя карціны Сяргея Лагуновіча-Чарапко «Ефрасіння Полацкая»
Д/з. Перачытаць апавяданне С. Тарасава «Ефрасіння Полацкая», адказаць на пытанні падручніка

46

Вячасла Адамчык. «Салодкія яблыкі».

Пазнаёміць вучня з мастацкім увасабленнем Ефрасінні творах жывапісу і выявіць непасрэдныя вучнёскія ражанні; супаставіць вобраз Ефрасінні Полацкай у творах літаратуры і жывапісу. Дапамагчы вучням асэнсаваць веліч постаці асветніцы, яе ролю беларускай гісторыі і культуры
Тэкст апавядання С. Тарасава «Фрэскі» і метадычны апарат да яго
Д/з. Падрыхтаваць вуснае выказванне (на падставе літаратурных твора, рэпрадукцый карцін жывапісу, іншых крыніц) пра Ефрасінню Полацкую

47
Генрых Сянкевіч.
«Незабыная старонка славянскай мінушчыны» (урыкі з рамана «Крыжакі»)
(1 гадзіна)

Выклікаць эмацыянальную рэакцыю вучня на мастацкае апісанне Грунвальдскай бітвы; пашырыць набытыя на роках гісторыі веды пра падзею тых далёкіх часо пры дапамозе створанай пісьменнікам мастацкай карціны славутай бітвы; засяродзіць увагу на спосабах стварэння вобраза яе героя ліцвінскага князя Вітата Вялікага і вялікага магістра Тэтонскага ордэна барона Ульрыка фон Юнгінгена; паказаць ролю сродка мастацкага выялення (выразнасць і дакладнасць апісання, псіхалагічная матывірока паводзін ваяро, багацце гука і фарба у апісанні бітвы, экспрэсія перадачы падзей і інш.)
Тэкст урыка з рамана «Крыжакі» Г. Сянкевіча «Незабыная старонка славянскай мінушчыны», метадычны апарат да твора
Д/з. Падрыхтаваць выразнае чытанне твора, адказы на пытанні падручніка. Знайсці тэксце і пракаменціраваць партрэты і паводзіны галоных кіраніко бітвы пад Грунвальдам Вітата Вялікага, Ульрыка фон Юнгінгена і польскага караля ЯгайлыВаенная тэма
(6 гадзін)
Раздзел падручніка
«Вайна боль і памяць народа»


48
Мікола Сурначо.
«У стоптаным жыце»
(1 гадзіна)
Расказаць пра жыццёвы лёс атара верша паэта Міколу Сурначова. Давесці да вучня шчырасць, цеплыню, задушэнасць лірычнага спаміну пра вайну, выклікаць эмацыянальную рэакцыю на падзеі тых далёкіх часо, суперажыванне лёсу героя
Верш М. Сурначова
«У стоптаным жыце», метадычны апарат да яго
Д/з. Падрыхтаваць выразнае чытанне верша.

49
Аляксей Пысін. «Проня»
(1 гадзіна)
Засяродзіць увагу вучня на спасціжэнні ідэйна-мастацкага зместу верша, на сродках перадачы пачуцця атара (экспрэсінасць выказвання, арыгінальнасць формы, адметнасці рытму, багацце сродка мастацкага выялення). Удасканальваць уменне вучня парановаць сюжэтныя вершы, блізкія па тэматыцы (на прыкладзе верша М. Сурначова і А. Пысіна).
Верш А. Пысіна «Проня» і метадычны апарат да твора
Д/з. Паранаць вершы М. Сурначова «У стоптаным жыце» і А. Пысіна «Проня» (па тэматыцы, праблематыцы, будове, вобразах, моных выяленчых сродках, гучанню, атарскай пазіцыі). Вывучыць адзін з верша на памяць

50
Анатоль Вярцінскі. «Два полі»
(1 гадзіна)
Удасканальваць уменне вучня аналізаваць паэтычныя сюжэтныя творы (вызначыць тэму, ідэю, пафас, асноныя вобразы, сродкі мастацкага выялення, атарскую пазіцыю). Дапамагчы вучням прааналізаваць верш «Два полі» А. Вярцінскага, абапіраючыся на пытанні, змешчаныя падручніку
Верш А. Вярцінскага «Два полі», метадычны апарат да яго
Д/з. Падрыхтаваць паранальны аналіз праграмных верша пра вайну (М. Сурначова «У стоптаным жыце», А. Пысіна «Проня», А. Вярцінскага «Два полі»)

51
Вячасла Адамчык. «Салодкія яблыкі».
(3 гадзіны)
Пазнаёміць вучня з героямі твора, звярнуць увагу на час і месца дзеяння, прасачыць за развіццём сюжэта, выдзеліць ключавыя эпізоды і эпізоды, важныя для характарыстыкі Тоніка (дзіцячыя забавы на рэчцы, наведванне хлопчыкам Жолудзевай хаты, прыход да Тоніка паліцая)
Тэкст апавядання В. Адамчыка “Салодкія яблыкі”, метадычны апарат да твора
Д/з. Прачытаць 12 раздзелы апавядання, адказаць на пытанні, умець сцісла пераказаць асноныя эпізоды згаданых раздзела твора

52
Вячасла Адамчык. «Салодкія яблыкі».
Галоная ідэя твора
Прааналізаваць змест трох наступных раздзела апавядання, разгледзець асноныя эпізоды твора, вучыць школьніка вызначаць ролю асобнага эпізоду раскрыцці галонай ідэі твора. Паглыбіць веды вучня пра ролю апісання і бытавых дэталя у раскрыцці характару героя
Тэкст апавядання В.Адамчыка «Салодкія яблыкі» і метадычны апарат да яго
Д/з. Дачытаць твор, скласці падрабязны цытатны план апавядання, назапашваць матэрыял для характарыстыкі Тоніка

53
Вячасла Адамчык. «Салодкія яблыкі».

Мастацкі вобраз у літаратурным творы
Паглыбіць веды вучня пра мастацкі вобраз у літаратурным творы, удасканальваць іх уменні характарызаваць героя паводле яго паводзін, учынка, перажывання. Паказаць ролю мастацкіх дэталя, дыялога, атарскіх апісання у раскрыцці характару героя. Засяродзіць увагу шасцікласніка на характарыстыцы вобраза твора і спосабах іх абмалёкі
Тэкст апавядання В.Адамчыка «Салодкія яблыкі». Артыкул «Пра мастацкі вобраз»
Д/з. Перачытаць і асэнсаваць тэарэтычны артыкул пра мастацкі вобраз у літаратурным творы. Падрыхтаваць вусную разгорнутую характарыстыку Арсеніка

54
Урок пазакласнага чытання
(1 гадзіна)
Экалагічная тэма
(7 гадзін)
Раздзел падручніка
«Зямля мая зялёны дом»


55
Пімен Панчанка.
«Сармацкае кадзіла»
(1 гадзіна)
Данесці да вучня галоную думку, увасобленую творы: занядбанне, спусташэнне прыроды, абыякавасць да яе непазбежнае збядненне чалавека; спрыяць спасціжэнню патрыятычнага і гуманістычнага пафасу верша Пашырыць уяленні вучня пра свет роднай прыроды, яе непаторнасць, багацце, шматколернасць
Верш П. Панчанкі «Сармацкае кадзіла» і метадычны апарат да яго Д/з. Выразнае чытанне верша П. Панчанкі «Сармацкае кадзіла». Падрыхтаваць замалёку на тэму: “У чым праяляецца любо чалавека да прыроды, да роднай зямлі?”

56
Іван Пташніка. «Алені»
(3 гадзіны)
Увесці вучня у мастацкі свет твора (знаёмства з часам і месцам дзеяння, падзеямі, героямі), асноную вагу скіраваць на майстэрства пісьменніка абмалёцы прыроды). Данесці да шасцікласніка гуманістычны пафас твора, ідэю дабрыні, духонай шчырасці і прыгажосці, міласэрнасці чалавека да прыроды (на прыкладзе адносін дзячынкі Іркі да аленя)
Тэкст апавядання І. Пташнікава «Алені», метадычны апарат да яго
Д/з. Прачытаць першую палову твора, адказаць на пытанні падручніка, вызначыць эпізоды, важныя для характарыстыкі галонай гераіні твора Іркі

57

Іван Пташніка. «Алені» Паводзіны дарослых, прычыны іх душэнай чэртвасці

Прааналізаваць другую палову апавядання, разгледзець асноныя эпізоды, звярнуць увагу на паводзіны дарослых, высветліць прычыны іх душэнай чэрствасці. Разгледзець рэпрадукцыю карціны Галіны Шапялевіч «У пушчы», паранаць свет прыроды, створаны мастаком і пісьменнікам.
Тэкст апавядання І. Пташнікава «Алені», метадычны апарат да яго. Рэпрадукцыя карціны Галіны Шапялевіч «У пушчы»
Д/з. Дачытаць апавяданне, прааналізаваць рэпрадукцыю карціны Г. Шапялевіч

58
Іван Пташніка. «Алені» Тэма і асноная думка апавядання


Акрэсліць тэму і асноную ідэю апавядання; прасачыць, як паказвае пісьменнік перажыванні і хваробу Іркі, як раскрываецца пазіцыя атара, яго сталенне да героя і падзей. Выховаць гуманныя, беражлівыя адносіны да прыроды
Тэкст апавядання І. Пташнікава «Алені»
Д/з. Падрыхтаваць вусную замалёку на адну з тэм: «Ірка і яе алені», «Ірчына пушча», «Свет Ірчыных захаплення»

59
Алесь Жук.
«Стары бабёр»
(урывак з аповесці «Паляванне на Апошняга Жураля»)
(1 гадзіна)
Высветліць уражанні вучня ад твора (што схвалявала, што асабліва разіла і запомнілася); прыгадаць гісторыю старога бабра (яго ранейшае жыццё, як апынуся новай мясцовасці, чаму вымушаны на старасці шукаць сабе новае жытло, што змянілася прыродзе на яго памяці), пракаменціраваць паводзіны бабра падчас яго вандрокі. Звярнуць увагу вучня на адухоленасць атарскіх апісання, адносіны атара да свайго героя
Тэкст твора А. Жука «Стары бабёр» (урывак з аповесці «Паляванне на Апошняга Жураля») і метадычны апарат да яго
Д/з. Прачытаць тэкст, адказаць на пытанні падручніка, падрыхтаваць вусны аповед пра старога бабра

60
Янка Мар. «Багіра». Кампазіцыя літаратурнага твора
(2 гадзіны)
Выклікаць эмацыянальны водгук шасцікласніка на твор Янкі Мара, прыгадаць паводзіны Багіры на вуліцы і хаце, ацаніць дзеянні людзей, што аказваліся побач з Багірай. Выховаць любо і пашану да сяго жывога на зямлі; падвесці вучня да думкі, што кожная жывая істота мае права на жыццё
Тэкст апавядання Я.Мара «Багіра» і метадычны апарат да яго
Д/з. Падрыхтаваць вусную замалёку «Лёс Багіры»

61
Янка Мар. «Багіра” Будова апавядання.
Засяродзіць увагу падлетка на будове апавядання, прааналізаваць размяшчэнне эпізода, дыялога, апісання у тэксце. Даць пачатковае яленне пра кампазіцыю літаратурнага твора
Тэкст апавядання Я.Мара «Багіра» і метадычны апарат да яго. Артыкул «Пра кампазіцыю»
Д/з. Перачытаць артыкул «Пра кампазіцыю». Прааналізаваць будову апавядання Я. Мара “Багіра”.

62
Пімен Панчанка. «Вясёлай маланкаю ластака бліскае»
(1 гадзіна)
Удасканальваць уменні вучня аналізаваць лірычныя творы, успрымаць іх вобразны лад, спасцігаць атарскія перажыванні, выразна чытаць вершы, каб данесці да слухачо агульны пафас твора і выявіць сваё разуменне тэксту і перадаць свае адносіны
Верш П Панчанкі «Вясёлай маланкаю ластака бліскае», метадычны апарат да яго
Д/з. Падрыхтаваць выразнае чытанне верша. Скласці вусную замалёку пра свайго хатняга сябра (котку, сабаку, іншую жывёліну)

63
Урок развіцця малення
(1 гадзіна)
Падрыхтаваць вуснае сачыненне з элементамі апісання і разважання пра свае адносіны з любой жывой істотай або даць свае прапановы (распрацаваць план), як зберагчы куточак прыроды (лес, луг, рэчку, вуліцу, парк, сад) у сваёй мясцовасці
Алегарычныя і сатырычныя вобразы
(2 гадзіны)
Раздзел падручніка
«І досціп, і мудрасць»


64
Якуб Колас.
«Конь і сабака»
(1 гадзіна)
Прааналізаваць змест байкі, звярнуць увагу на вобраз Рудзькі, ацэнку яго паводзін малымі дзецьмі. Пашырыць уяленне вучня пра байку як літаратурны жанр, раскрыць асноныя састаныя кампаненты байкі, паказаць пераемнасць тэм, сюжэта, вобраза у байках розных народа
Байка Я Коласа «Конь і сабака», метадычны апарат да яе.
Артыкул «Пра байку»
Д/з. Перачытаць артыкул «Пра байку». Падрыхтаваць выразнае чытанне байкі Я. Коласа «Конь і сабака»

65
Уладзімір Корбан.
«Малпін жарт».
Байка як літаратурны жанр
(1 гадзіна)
Разгледзець калізію байкі «Малпін жарт» У. Корбана, прааналізаваць учынак Малпы, сфармуляваць галоную думку байкі. Удасканальваць уменне шасцікласніка выразна чытаць байкі і інсцэніраваць асобныя эпізоды, разумець іх падтэкст, каменціраваць мараль
Байка У. Корбана «Малпін Жарт», метадычны апарат да яе. Тэкст апавядання Я. Брыля «Ветэрынар»
Д/з. Падрыхтаваць выразнае чытанне байкі. Самастойна прачытаць і прааналізаваць апавяданне Я. Брыля «Ветэрынар»VІІ. ФАНТАСТЫКА
(4 гадзіны)
Раздзел падручніка
«Святло далёкай зоркі»


66
Фантастыка
Раіса Баравікова.
«Гальштучнік» (урывак з
«Аповесці чатырох падарожжа»

Даць агульнае яленне пра фантастыку (далучыць да тлумачэння фантастычнага жанру літаратуры рэпрадукцыі карцін Язэпа Драздовіча, іншых беларускіх мастако).
Увесці вучня у кола падзей «Аповесці чатырох падарожжа», прасачыць за фантастычнымі падзеямі, што разгортваюцца прапанаваным фрагменце твора, вяртанне астраната з касмічнага падарожжа, наведванне імі невядомай Зялёнай планеты, сустрэча з яе жыхарамі
Тэкст урыка з «Аповесці чатырох падарожжа» Р. Баравіковай. Артыкул «Пра фантастыку». Рэпрадукцыя карціны Язэпа Драздовіча «Пейзаж на Сатурне»
Д/з. Перачытаць артыкул «Пра фантастыку». Прачытаць вызначаную настанікам частку твора, падрыхтаваць падрабязны пераказ найбольш значных эпізода, намаляваць ілюстрацыю да аднаго з іх (на выбар)

67
Фантастыка
Раіса Баравікова.
«Гальштучнік» (урывак з «Аповесці чатырох падарожжа»

Засяродзіць увагу на гуманістычным пафасе твора, яго займальным сюжэце, незвычайных, фантастычных героях, якія дзейнічаюць поруч з доктарам Савічам, на тых пераменах, што адбыліся яго паводзінах пасля міжпланетнай вандрокі і сустрэчы з гуманоідамі. Прааналізаваць вобраз загадкавай істоты, яе чаронае перавасабленне на Зямлі птушку з дзінай палоскай-гальштукам
Тэкст урыка з «Аповесці чатырох падарожжа» Р. Баравіковай
Д/з. Дачытаць твор. Выказаць свае адносіны да героя і падзей. Падрыхтаваць вусную замалёку на адну з тэм: «Таямніца дзінай птушкі», «Вандрока доктара Савіча» (на выбар)

68
Дзінтрэ Шулцэ. «Роберцік»
(1 гадзіна)
Засяродзіць увагу вучня на апісанні незвычайнай планеты Фаіс, на вобразе робата Роберціка штучнага механізма, створанага чалавекам, на яго адносінах з Увісам і іншымі астранатамі, перавасабленні робата (пасля вандрокі на Зямлю) у істоту з тонкай душэнай арганізацыяй, абвостранымі пачуццямі, іншым сталеннем да сваіх ранейшых абавязка
Тэкст апавядання Д. Шулцэ «Роберцік» і метадычны апарат да яго
Д/з. Падрыхтаваць вусную замалёку пра Роберціка, улічваючы традыцыйныя прыёмы стварэння мастацкага вобраза (партрэт, учынкі, паводзіны, мова, адносіны з іншымі персанажамі, атарская характарыстыка)

69
Урок пазакласнага чытання
(1 гадзіна)
Разгляд твора на выбар настаніка


70
Абагульняльны рок
(1 гадзіна)
Падвесці вынікі навучальнага года, высветліць уражанні шасцікласніка ад курса літаратуры, акрэсліць будучыя перспектывы, даць вучням парады для чытання летку15

Приложенные файлы

 • doc 23942434
  Размер файла: 212 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий