Планав., 6 кл..2010

(VІ клас агульнаадукацыйных устано з беларускай і рускай мовамі навучання)
105 гадзін на год; 3 гадзіны на тыдзень,
з іх 14 гадзін на пісьмовыя работы
Размеркаванне вучэбнага матэрыялу прыводзіцца адпаведнасці са зместам і структурай вучэбнага дапаможніка:
Красней В.П. Беларуская мова: вучэб. дапам. для 6-га кл. агульнаадукац. устано з беларус. і рус. мовамі навучання / В.П. Красней, Я.М. Ларэль, С.Р. Рачэскі. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2009. – 304 с.

№ урока і
дата правядзення
Тэма раздзела, урока
Мэты і задачы рока
Матэрыял вучэбнага дапаможніка, дамашняе заданне

І чвэрць
(27 урока)1


Беларуская мова – нацыянальная мова беларускага народа
2 гадзіны


Беларуская мова як адлюстраванне нацыянальнага бачання свету

Дапамагчы вучням усвядоміць ролю беларускай мовы як нацыянальнай, як каштонага сацыяльна-культурнага скарбу народа, які сваёй мове, вусна-паэтычнай творчасці, літаратуры адлюстрава самабытную і непаторную карціну бачання свету, выказа сваё разуменне каштонага, разумнага і прыгожага. Спрыяць узбагачэнню слонікавага і фразеалагічнага складу мовы вучня. Пазнаёміць са структурай і зместам вучэбнага дапаможніка. Выпрацоваць уменне арыентавацца кнізе, выховаць беражлівыя адносіны да яе
Лінгвістычны тэкст на с. 3, вусны адказ на пытанні, § 1, практ. 1 – 4
Д/з: § 1 практ. 5


2
Літаратурная мова і народныя гаворкі.
Нарматынасць – асноная рыса літаратурнай мовы

Пазнаёміць вучня з аснонымі формамі існавання мовы літаратурнай (вуснай і пісьмовай) і дыялектнай (вуснай), сферай і мэтай іх выкарыстання, асаблівасцямі лексіцы, фанетыцы, граматыцы; навучыць адрозніваць гэтыя формы і правільна карыстацца імі маленчай практыцы, выховаць паважлівыя адносіны да гаворкі сваіх бацько, дыялектнай мовы як крыніцы збагачэння літаратурнай мовы.
Спрыяць практычнаму знаёмству школьніка з аснонымі нормамі беларускай літаратурнай мовы лексічнымі, граматычнымі, арфаграфічнымі, арфаэпічнымі,стылістычнымі. Выпрацоваць уменне чытаць і пераказваць тэксты розных стыля і тыпа, вызначаць іх тэму і асноную думку, падбіраць загаловак, складаць план; папаняць слонікавы склад мовы вучня. Выпрацоваць уменне бачыць парушэнні норма у вуснай і пісьмовай літаратурнай мове, заховаць літаратурныя і этычныя нормы ва ласным маленні
§ 2, практ. 6 – 9
Д/з: § 2, практ. 10.


Патарэнне вывучанага V класе (4 гадзіны)


3
Тэкст, яго стылі і тыпы

Спрыяць узналенню і паглыбленню паняцця вучня пра тэкст, яго стылі і тыпы; выпрацоваць уменні спрымаць тэкст як цэласнае выказванне, аб'яднанае тэмай, сэнсам і граматычна; суадносіць кожнае выказванне з тыповай маленчай сітуацыяй, вызначаць стыль выразных у стылёвых адносінах тэкста; усведамляць залежнасць тыпу тэксту ад зместу выказвання, вызначаць тып выразных па змесце і будове тэкста; самастойна складаць невялікія мастацкія тэксты з элементамі апісання прадмета

§ 3, практ. 11 -- 14
Д/з: § 3, практ. 15


4
Словазлучэнне і сказ. Знакі прыпынку простых і складаных сказах

Актуалізаваць і сістэматызаваць веды і менні вучня, атрыманыя на папярэднім этапе навучання. Спрыяць узналенню веда вучня пра агульныя асаблівасці сэнсавай і граматычнай будовы словазлучэння, іх віды і функцыі: называць прадмет, дзеянне ці прымету і служыць састанымі часткамі для сказа. Удасканальваць уменні вылучаць назонікавыя і дзеяслоныя словазлучэнні са сказа, парановаць словазлучэнні з асобнымі словамі, вызначаць пры дапамозе пытання сэнсавыя адносіны паміж кампанентамі словазлучэння, называць галонае і залежнае словы, іх: характэрныя марфалагічныя асаблівасці, вызначаць сродкі выражэння граматычнай залежнасці, праводзіць адэкватныя замены галонага і залежнага сло іншымі аднакаранёвымі словамі, адрозніваць свабодныя словазлучэнні ад фразеалагізма, уласных назва і тэрміна. Выпрацоваць у школьніка імкненне жываць разнастайныя словазлучэнні ва ласным маленні.
Узнавіць веды пра агульныя прыметы сказа і яго функцыянальныя разнавіднасці, уяленне пра члены сказа, іх падзел на галоныя і даданыя, граматычную аснову, будову простых развітых, неразвітых і складаных сказа, у тым ліку складненых звароткамі і аднароднымі членамі; актуалізаваць уменні вучня адрозніваць розныя віды сказа у маленні, праводзіць іх сінтаксічны разбор, свядома карыстацца разнастайнымі відамі сказа у маленні; удасканальваць інтанацыйныя і пунктуацыйныя навыкі школьніка
§ 4, практ. 16 -- 22
Д/з: § 4, практ. 23


5
Гукі беларускай мовы. Іх вымаленне і абазначэнне на пісьме.
Слова, яго лексічнае значэнне

Садзейнічаць адналенню памяці вучня і актуалізацыі найважнейшых палажэння, якія характарызуюць беларускую гукавую сістэму і яе ролю маленні, даць магчымасць сфармуляваць гэтыя веды выглядзе звязнага выказвання з прывядзеннем неабходных прыклада; удасканальваць уменні чуць, вылучаць, вымаляць гукі і іх спалучэнні, абазначаць літарамі маленчай плыні; патарыць правілы літаратурнага вымалення і напісання запазычаных сло.
Арганізаваць патарэнне вучнямі асноных паняцця раздзела «Лексіка», спрыяць папаненню і актуалізацыі слонікавага і фразеалагічнага складу мовы школьніка, выховаць павагу да роднага слова. Выпрацоваць уменні характарызаваць тэксты паводле іх тыпу і стылю, слонікавага складу, ужываць словы адпаведнасці з іх лексічным значэннем і стылістычнай афарбокай ва ласным маленні, карыстацца рознымі відамі слоніка
§ 5, 6, практ. 24 –- 27, 28 -- 32
Д/з: § 5, 6, практ. 33


6
Марфемная будова слова. Асноныя спосабы словатварэння

Садзейнічаць узналенню і актуалізацыі асноных словатваральных паняцця, удасканальваць і развіваць уменні школьніка арыентавацца структуры слова, вычляняць у ім розныя тыпы моных значэння, праводзіць структурны аналіз на зроні словатваральных абагульнення, рабіць словатваральны разбор, размяжоваць з'явы словатварэння і словазмянення. Замацоваць арфаграфічныя навыкі; папаняць слонікавы склад мовы вучня; развіваць навуковы стыль малення
[1] § 7, практ. 34 – 38
Д/з: § 7, практ. 39


Марфалогія і арфаграфія

7
Самастойныя і службовыя часціны мовы

Спрыяць засваенню вучнямі паняцця і тэрміна марфалогія, пазнаёміць з прынцыпамі падзелу сло на часціны мовы і іх групы, абазначыць тэкстатваральную ролю самастойных і службовых часцін мовы. Выпрацоваць уменне пазнаваць і групаваць словы як часціны мовы, правільна вымаляць і запісваць марфалагічныя тэрміны; развіваць лінгвістычнае мысленне і навуковы стыль малення школьніка
§ 8, практ. 40 – 45
Д/з: § 8, практ. 46


Назонік
25 гадзін, з іх 3 гадзіны -- на пісьмовыя работы

8
Назонік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма

Дапамагчы вучням засвоіць асноныя прыметы назоніка як часціны мовы, сфарміраваць паняцце граматычнага прадмета, пашырыць уяленне пра лексічныя межы назоніка, паказаць розніцу значэнні і жыванні суадносных форма назоніка, прыметніка і дзеяслова, папоніць слонік школьніка новымі лексічнымі групамі сло.
Выпрацоваць уменні фармуляваць азначэнне назоніка, распазнаваць назонікі тэксце, у тым ліку ва скосных склонах, адрозніваць ад іншых часцін мовы, вызначаць сэнсава-стылістычную ролю тэксце; класіфікаваць назонікі паводле пэных лексіка-семантычных груп, вызначаць пачатковую форму, марфалагічныя прыметы (род, лік, склон), сінтаксічную ролю назоным склоне і словазлучэннях; адрозніваць назонікі назоным склоне ролі дзейніка і зваротка. Выпрацоваць уменні выдзяляць коскамі зваротак, інтанаваць сказы са звароткам, дзейнікам і выказнікам, выражанымі формай назонага склону назоніка, ставіць на пісьме працяжнік, замацоваць навык вызначэння граматычнай асновы сказа; складаць з назонікамі словазлучэнні, сказы і невялікія тэксты
§ 9, практ. 47 – 52
Д/з: § 9, практ. 53


9
Агульныя і ласныя назонікі. Правапіс уласных назва (практычна)

Садзейнічаць асэнсаванню вучнямі сутнасці падзелу назоніка на агульныя і ласныя, пазнаёміць з ужываннем уласных назоніка у значэнні агульных і агульных у значэнні ласных, спрыяць засваенню напісання вялікай літары і двукосся ва ласных назвах. Выпрацоваць уменне вызначаць у тэкстах агульныя і ласныя назонікі, падбіраць да агульных назоніка уласныя назвы, адрозніваць словы з аднолькавым гучаннем, якія жываюцца тэкстах як агульныя і ласныя назонікі; правільна жываць у пісьмовым маленні ласныя назвы, у склад якіх уваходзяць агульныя назонікі або словазлучэнні; развіваць монае чуццё школьніка
§ 10, практ. 54 -- 57
Д/з:.: § 10, практ. 58


10
Назонікі адушалёныя і неадушалёныя

Дапамагчы вучням усвядоміць паняцце адушалёнасці-неадушалёнасці назоніка як пастаяннай марфалагічнай прыметы, абапіраючыся на сэнс і суаднесенасць граматычных форма роднага і вінавальнага склона множнага ліку з назоным, адрозніваць гэту катэгорыю ад біялагічнага паняцця «жывое-нежывое», папоніць слонік вучня новымі групамі сло. Выпрацоваць уменне адрозніваць у тэкстах адушалёныя і неадушалёныя назонікі, правільна жываць іх вусным і пісьмовым маленні
§ 10, практ. 59 -- 64
Д/з: § 10, практ. 65


11
Назонікі канкрэтныя і абстрактныя

Пазнаёміць вучня з лексіка-граматычнымі разрадамі канкрэтных і абстрактных назоніка, спрыяць засваенню адпаведных паняцця і тэрміна. Выпрацоваць уменне адрозніваць такія назонікі маленні, правільна іх ужываць; пашыраць слонікавы склад мовы вучня
§ 11, практ. 66 – 68
Д/з: § 11, практ. 69


12
Назонікі зборныя, рэчыныя. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам, якія выражаны назонікамі
Пазнаёміць вучня з лексіка-граматычнымі разрадамі зборных і рэчыных назоніка, асаблівасцямі іх ужывання маленні, спрыяць засваенню адпаведных паняцця і тэрміна. Выпрацоваць уменне адрозніваць такія назонікі тэксце, правільна жываць у вусным і пісьмовым маленні; ставіць працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам, якія выражаны назонікамі; пашыраць слонікавы склад мовы вучня
§ 12, практ. 70 – 73, дадатковы дыдакт. матэрыял
Д/з: § 12, практ. 74


13
Афіцыйны стыль малення, яго жанры, сфера выкарыстання

Садзейнічаць засваенню вучнямі паняцця пра афіцыйны стыль, пазнаёміць з тыповымі маленчымі сітуацыямі яго жывання (вытворчая дзейнасць чалавека), мэтай (дакладная інфармацыя пра рэчаіснасць), аснонымі стылёвымі рысамі (канкрэтнасць і дакладнасць, адсутнасць эмацыянальнасці, вобразнасці) і жанрамі. Выпрацоваць уменні адрозніваць тэксты афіцыйнага стылю, вызначаць сферу і мэту іх выкарыстання, жанры, асноныя стылёвыя рысы і некаторыя моныя сродкі іх выражэння. Навучыць пісаць аб'явы на даступныя вучням тэмы, а таксама падпісваць адрас на канверце
§ 13, практ. 75 -- 81
Д/з: § 13, практ. 82


14
Род назоніка

Спрыяць узналенню вучня веда пра пастаянную марфалагічную прымету роду назоніка, пазнаёміць з асаблівасцямі жывання маленні назоніка мужчынскага роду, якія абазначаюць асоб мужчынскага і жаночага полу. Удасканальваць уменні вызначаць род назоніка, арыентуючыся на семантычныя і марфалагічныя паказчыкі, а таксама на семантычныя сувязі з іншымі часцінамі мовы (прыметнікамі, займеннікамі, дзеясловамі ва моным ладзе і прошлым часе абвеснага ладу, дзеепрыметнікамі), правільна жываць у вусным і пісьмовым маленні назонікі, пры вызначэнні роду якіх нярэдка дапускаюцца парушэнні норма літаратурнай мовы
§ 14, практ. 83 -- 90
Д/з: § 14, практ. 91


15
Назонікі агульнага роду

Пазнаёміць вучня з назонікамі агульнага роду (іх лексічнай і сінтаксічнай адметнасцю, асаблівасцю жывання мове). Выпрацоваць уменне пазнаваць такія назонікі тэкстах, правільна спалучаць займеннікі, прыметнікі, дзеясловы прошлым часе з іншымі словамі, вызначаць сінтаксічную і сэнсава-стылістычную ролю тэксце, дарэчы жываць ва ласным вусным і пісьмовым маленні.
§ 15, практ. 92 – 95
Д/з: § 15, практ. 96


16
Змяненне назоніка. Лік і склон назоніка. Назонікі, якія маюць форму толькі адзіночнага ці толькі множнага ліку

Садзейнічаць асэнсаванню вучнямі форма змянення назоніка, узнавіць і пашырыць іх веды пра зменныя марфалагічныя прыметы ліку і склону назоніка; пазнаёміць з групамі назоніка, якія маюць форму толькі адзіночнага або толькі множнага ліку, узбагачаць слонік вучня новымі семантычнымі групамі сло. Выпрацоваць уменне вызначаць лік і склон назоніка, адрозніваць назонікі, якія маюць форму толькі аднаго з ліка, правільна жываць такія назонікі маленні.
§ 16, , практ. 97 -- 105
Д/з: § 16, практ. 106


17
Несупадзенне ліку і роду некаторых назоніка у беларускай і рускай мовах
Дапамагчы вучням асэнсаваць, што беларускай і рускай мовах лік і род некаторых назоніка не супадае, практычна пазнаёміць з такімі назонікамі, навучыць правільна жываць у вусным і пісьмовым маленні
Практыкаванні са зборніка дыдактычных матэрыяла па беларускай мове

18
Асновы назоніка.
Асаблівасці правапісу канчатка назоніка І скланення (у давальным і месным склонах адзіночнага ліку)

Дапамагчы вучням асэнсаваць сутнасць падзелу асно назоніка на 4 групы, залежнасць ужывання склонавых канчатка ад характару асновы назоніка.. Садзейнічаць засваенню вучнямі сістэмы канчатка назоніка I скланення, усведамленню залежнасці правапісу канчатка у давальным і месным склонах адзіночнага ліку ад апошняга зычнага асновы або месца націску слове.
Удасканальваць уменні вызначаць аснову і канчатак у формах прамога і скоснага склона назоніка, хутка і правільна скланяць разнастайныя назонікі I скланення і правільна жываць у вуснай і пісьмовай мове іх склонавыя формы, у тым ліку жаночыя прозвішчы на -а, -я, -ка. Выпрацоваць навуковы стыль малення вучня
§ 17 практ. 107 -- 111
Д/з: § 17, практ. 112.
.

19
20

Асаблівасці правапісу канчатка назоніка ІІ скланення (у родным і месным склонах адзіночнага ліку)

Дапамагчы вучням засвоіць правапіс канчатка назоніка II скланення, усвядоміць залежнасць канчатка назоніка мужчынскага роду родным і месным склонах ад лексічнага значэння або характару апошняга зычнага асновы; пашырыць слонікавы склад мовы школьніка новымі групамі сло. Выпрацоваць уменні вызначаць назонікі II скланення, правільна адносіць да груп адушалёных-неадушалёных, асабовых, зборных, прасторавых, рэчыных, абстрактных; тлумачыць выбар канчатка пэнага склону; правільна жываць у вусным і пісьмовым маленні назонікі мужчынскага і ніякага роду родным і месным склонах, у тым ліку назонікі, якія абазначаюць лінгвістычныя тэрміны, імёны і прозвішчы людзей, назвы гарадо; карыстацца пры неабходнасці тлумачальным, арфаграфічным і перакладным слонікамі
§ 18, практ. 113, 114, 116, 117
Д/з: § 18, практ. 115, 118


21
Асаблівасці правапісу канчатка назоніка ІІІ скланення (у творным склоне адзіночнага ліку)

Асаблівасці правапісу канчатка назоніка III скланення (у творным склоне адзіночнага ліку).
Садзейнічаць засваенню вучнямі правапісу канчатка ПІ скланення, асэнсаванню імі залежнасці выбару канчатка у творным склоне ад апошняга зычнага асновы. Удасканальваць уменні вызначаць склон назоніка па склонавых і сэнсавых пытаннях, перадаваць на пісьме падажэнне зычнага асновы назоніка у творным склоне, правільна жываць назонікі III скланення вусным і пісьмовым маленні
§ 19, практ. 119 -- 122
Д/з: § 19, практ. 123

22
Правапіс канчатка назоніка у множным ліку (у родным і давальным склонах)

Дапамагчы вучням засвоіць сістэму канчатка назоніка трох тыпа скланення множным ліку, асэнсаваць адрозненне канчатка адушалёных і неадушалёных назоніка у вінавальным склоне, асэнсаваць агульныя заканамернасці тварэння форма назоніка роднага склону множнага ліку. Удасканальваць уменні вызначаць лік, склон і скланенне назоніка, характарызаваць аснову, тлумачыць правапіс канчатка, правільна жываць назонікі трох тыпа скланення множным ліку вусным і пісьмовым маленні
§ 20, практ. 124 -- 130
Д/з: § 20, практ. 131


23

Кантрольны дыктант
Выявіць узровень сфарміраванасці арфаграфічных і пунктуацыйных навыка вучня


24
Скланенне назоніка, якія абазначаюць імёны, прозвішчы і назвы населеных пункта на –о, -ё, -а, -ын, -ін.

Пазнаёміць вучня з адрозненнямі змяненні ласных назоніка, якія абазначаюць прозвішчы і назвы населеных пункта, навучыць правільна твараць формы творнага і меснага склона уласных назва на -о, -ё, -а, -ын, -ін, ужываць такія назонікі вусным і пісьмовым маленні. Пазнаёміць з парадкам і правіламі марфалагічнага разбору назоніка
§ 21, практ. 132 – 134, складанне спіса вучня і назва населеных пункта сваёй мясцовасці
Д/з: § 21, практ. 135


25
Рознаскланяльныя назонікі

Дапамагчы вучням выразна акрэсліць і запомніць 4 групы рознаскланяльных назоніка:
назонікі ніякага роду з канчаткамі -я, -ё;
тры назонікі на -мя (імя, племя, стрэмя і г.д.);
назонікі мужчынскага роду з канчаткамі -а, -я;
назонікі агульнага роду.
Засвоіць асаблівасці змянення і жывання маленні гэтых груп назоніка. Выпрацоваць уменні вызначаць і твараць разнастайныя формы гэтых назоніка, правільна жываць у вусным і пісьмовым маленні
§ 22, практ. 136 – 143
Д/з: § 22, практ. 144


26
Нескланяльныя назонікі
Пазнаёміць вучня з лексічнымі групамі нескланяльных назоніка, асаблівасцямі іх ужывання маленні. Узбагачаць слонік школьніка новымі групамі сло. Выпрацоваць уменні вызначаць нескланяльныя назонікі тэксце, дакладна высвятляць значэнне іншамоных назоніка, выяляць значэнне склону нескланяльных назоніка па сувязі з іншымі словамі сказе (па дапасаваным прыметніку, выказніку, па слове, якое кіруе назонікам, па прыназоніку); правільна вызначаць род такіх назоніка і сувязі з гэтым правільна жываць у вусным і пісьмовым маленні.
§ 23, практ. 145 -- 148
Д/з: § 23, практ. 149


27

Спосабы тварэння назоніка. Правапіс назоніка з суфіксамі –ак,
-ык, -ік, -ачк-,
-ечк-
Дапамагчы вучням пазнаёміцца з аснонымі спосабамі тварэння назоніка, спрыяць засваенню правапісу назоніка з суфіксамі -ак, -ык, -ік, -ачк-, -ечк-, правільна жываць такія назонікі вусным і пісьмовым маленні
§ 24, 25, практ. 150 -- 160


ІІ чвэрць
(21 урок)
Назонік (працяг, 5 гадзін)

28
Мяккі знак перад суфіксамі –к, -чык- і суфіксах –аньк-,
-еньк-
Спрыяць засваенню напісання мяккага знака перад суфіксамі –к, -чык- і суфіксах –аньк-, -еньк-, правільна жываць такія назонікі вусным і пісьмовым маленні


29
Складаныя назонікі, спосабы тварэння, скланенне, ужыванне, правапіс

Пазнаёміць вучня з утварэннем, ужываннем і правапісам складаных назоніка, папоніць слонікавы запас вучня новымі групамі сло. Выпрацоваць уменні знаходзіць такія назонікі тэкстах, выяляць іх лексічнае значэнне і сэнсава-стылістычную ролю тэксце, правільна жываць у вусным і пісьмовым маленні
§ 27, практ. 167 -- 171
Д/з: § 27, практ. 172


30
Правапіс не (ня), ні з назонікамі

Спрыяць засваенню вучнямі правапісу не (ня), ні з назонікамі. Выпрацоваць уменні адрозніваць назонікі, якія без не (ня) не жываюцца, падбіраць да назоніка сінонімы ці блізкія па значэнні выразы, адэкватна спрымаць сэнс сказа з супрацьпасталеннем ці адмаленнем чаго-небудзь, правільна жываць назонікі з не (ня), ні вусным і пісьмовым маленні
§ 28, практ. 173 – 175
Д/з: § 28, практ. 176


31
Сачыненне-апавяданне мастацкім стылі па апорных словах
Садзейнічаць выпрацоцы вучня умення выказваць свае думкі на прапанаваную тэму, заховаючы неабходны тып і стыль малення; вучыць творча асэнсоваць аб’ём зместу і межы тэмы сачынення з улікам апорных сло, падпарадковаць сваю работу аснонай думцы, сістэматызаваць назіранні, вызначаць план выказвання, падбіраць неабходныя выяленчыя моныя сродкі для найбольш выразнага раскрыцця тэмы і аснонай думкі; удасканальваць напісанае


32
Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме "Назонік"

Паглыбіць і сістэматызаваць веды вучня па асноных пытаннях тэмы. Удасканальваць уменні адрозніваць разнастайныя лексіка-семантычныя групы назоніка у тэкстах, выяляць іх сэнсава-стылістычную ролю, даваць поную марфалагічную характарыстыку, правільна адбіраць назонікі пэных тэматычных груп, выкарыстоваючы іх сінанімічныя, антанімічныя, стылістычныя і экспрэсіныя магчымасці для раскрыцця тэмы і аснонай думкі ва ласных выказваннях
Кантрольныя заданні на с.92 -- 94, поны марфалагічны разбор назоніка
Д/з: падрыхтаваць вуснае паведамленне “Назонік як часціна мовы”


Прыметнік
17 гадзін. з іх 3 гадзіны – на пісьмовыя работы


33
Прыметнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма

Дапамагчы вучням глыбей асэнсаваць спецыфіку прыметніка як часціны мовы, пашырыць уяленне пра яго семантыку, граматычныя сувязі паміж прыметнікам і тым назонікам, да якога ён адносіцца складзе словазлучэння, сінтаксічную ролю сказе. Выпрацоваць уменні фармуляваць азначэнне прыметніка, вылучаць прыметнікі з тэксту складзе словазлучэння, інтанацыйна правільна чытаць словазлучэнні з прыметнікамі сказах і тэкстах, выяляць сэнсавую і граматычную сувязь паміж часцінамі мовы, праводзіць марфалагічны разбор, устаналіваць пачатковую форму, вызначаць семантычную групу, ацэньваць сэнсава-стылістычную ролю прыметніка тэксце. Вучыць дарэчы жываць прыметнікі ва ласным вусным і пісьмовым маленні
§ 29, практ. 177 – 183
Д/з: § 29, практ. 184


34
Паглыбленне паняцця пра апісанне: спосабы апісання. Апісанне прымет рэча, з'я, людзей, жывёл, ладшафта, мясцовасці, памяшкання

Садзейнічаць паглыбленню і пашырэнню веда вучня пра апісальны тэкст як важнейшы элемент малення, які дазваляе ярка, зрокава наглядна, вобразна явіць прадмет, чалавека, падзею, з'яву. Пазнаёміць з аснонай прыметай апісання паказам шэрагу прымет, з'я, прадмета ці падзей, якія неабходна явіць сабе се адначасова; замацоваць паняцце лагічнай схемы (агульнае ражанне, пералік асобных прымет, выснова); засяродзіць увагу школьніка на ролі прыметніка у апісанні. Выпрацоваць уменні знаходзіць апісанні тэкстах мпстацкага, навуковага і афіцыйнага стыля, аналізаваць апісальныя тэксты, вызначаць тэму і асноную думку, вылучаць кампазіцыйныя часткі, тлумачыць падзел на абзацы; складаць план, даваць часткам плана загалокі, пераказваць тэкст. Выпрацоваць навык стварэння ласных апісальных тэкста
§ 30, практ.185 – 189
Д/з: § 30, практ. 190


35
Якасныя, адносныя і прыналежныя прыметнікі, іх роля маленні

Дапамагчы вучням засвоіць агульнае паняцце пра семантыка-граматычныя разрады прыметніка, пазнаёміць з іх сэнсавымі і граматычнымі асаблівасцямі, асобнымі семантычнымі групамі, раскрыць стылістычную своеасаблівасць і функцыю тэксце. Выпрацоваць уменні адрозніваць якасныя, адносныя і прыналежныя прыметнікі тэкстах, тлумачыць асаблівасці іх значэння, дапасоваць да адпаведных назоніка, падбіраць, па магчымасці, антонімы і сінонімы, складаць з імі сказы і тэксты, адзначаць выпадкі прамога і пераноснага жывання якасных прыметніка, пераходу адносных і прыналежных прыметніка у якасныя, пераноснага жывання прыналежных прыметніка у адносным і якасным значэннях.
§ 31, практ. 191 -- 195
Д/з: § 31, практ. 196


36

Ступені паранання якасных прыметніка, іх утварэнне і жыванне.
Поная і кароткая формы якасных прыметніка
Садзейнічаць засваенню вучнямі асаблівасцей утварэння, значэння, сінтаксічнай і стылістычнай функцый форма ступеней паранання якасных прыметніка. Пазнаёміць з ужываннем у мове словазлучэння «прым. + наз. з прыназ.». Выховаць лінгвістычную назіральнасць школьніка. Выпрацоваць уменні вылучаць такія формы маленні; вызначаць спосаб іх утварэння, адзначаць семантыка-стылістычныя асаблівасці тэкстах розных стыля. Актывізаваць ужыванне вучнямі разнастайных форма ступеней паранання ва ласным вусным і пісьмовым маленні.
Дапамагчы вучням асэнсаваць семантыка-граматычную спецыфіку кароткіх форма якасных прыметніка, іх фармальныя прыметы, спосаб утварэння, сінтаксічную і стылістычную функцыі маленні. Практычна пазнаёміць з тэкстамі, у якіх ужываюцца кароткія формы прыметніка.
Выпрацоваць уменні бачыць кароткія формы прыметніка у тэксце, вызначаць сінтаксічную і стылістычную ролі; правільна перакладаць з рускай мовы на беларускую, дарэчы жываць ва ласным маленні
§ 32, практ. 197 – 201 (на выбар).
§ 33, практ. 203 – 206 (на выбар).

Д/з: § 32, практ. 202, 207 (на выбар)37
38
Кантрольны пісьмовы пераказ мастацкага тэксту з элементамі апісання
рэча, жывёл або памяшкання
Выявіць узровень выпрацокі вучня умення аналізаваць апавядальны тэкст, вызначаць яго тэму і асноную думку, тып і стыль, кампазіцыйныя асаблівасці, бачыць “тэхніку” яго стварэння; узналяць прапанаваны тэкст, карыстаючыся словам з улікам яго значэння, стылістычных выяленчых магчымасцей, лексічнай спалучальнасці. Фарміраваць у вучня эмацыянальныя адносіны да прадмета апісання, уменне перадаваць іх адпаведнымі монымі сродкамі. Развіваць і мацоваць адчуванне стылю, узбагачаць маленне вучня лексічнымі, фразеалагічнымі і граматычнымі сродкамі мовы


39
Скланенне якасных і адносных прыметніка Правапіс канчатка прыметніка у мужчынскім і ніякім і жаночым родзе адзіночнага ліку

Садзейнічаць абагульненню вучнямі матэрыялу пра скланенне якасных і адносных прыметніка, вывучанага пачатковай школе. Паглыбіць разуменне залежнасці склонавых форма прыметніка ад азначальнага назоніка. Дапамагчы наглядна явіць агульную парадыгму скланення прыметніка з вылучэннем цвёрдага і мяккага варыянта. Забяспечыць трывалае і асэнсаванае запамінанне канчатка, якія з'яляюцца цяжкімі для правапісу. Выпрацоваць уменні вылучаць словазлучэнні «прым. + наз.», выяляць у іх сэнсавую і граматычную сувязь, называць адпаведныя моныя сродкі (інтанацыя, канчатак залежнага слова), асаблівую вагу засяродзішы на словазлучэннях, у якіх назонікі жыты з прыназонікам; скланяць прыметнікі разам з назонікамі, абапіраючыся на чуццё роднай мовы і пытанне ад азначальнага назоніка да прыметніка; вычляняць канчаткі формах прыметніка і вызначаць іх ролю выражэнні сінтаксічнай сувязі прыметніка з назонікам. Інтанацыйна правільна чытаць словазлучэнні з прыметнікам у складзе сказа і тэкста, ужываць ва ласным вусным і пісьмовым маленні
§ 34, практ. 208 –218
Д/з: § 34, практ. 219


40
Скланенне прыметніка у множным ліку

Спрыяць засваенню вучнямі агульнай сістэмы скланення якасных і адносных прыметніка у множным ліку. Выпрацоваць уменні дапасоваць прыметнікі да назоніка у множным ліку, адрозніваць асновы на цвёрды і зацвярдзелы зычны, г, к, х і мяккі зычны, вылучаць і характарызаваць словазлучэнні «прым. + наз.», тлумачыць правапіс канчатка прыметніка, ужываць прыметнікі ва ласным маленні
§ 35, практ. 220 – 223
Д/з: § 35, практ.224


41
Утварэнне, скланенне і правапіс прыналежных прыметніка

Дапамагчы вучням усвядоміць сутнасць прыналежнага значэння і спосаб утварэння прыналежных прыметніка, практычна авалодаць сістэмай скланення і правапісам склонавых форма такіх прыметніка, раскрыць магчымасці іх пераноснага жывання адносным і якасным значэннях. Выпрацоваць уменні вылучаць у тэксце і падбіраць прыналежныя прыметнікі і іх формы, тлумачыць сутнасць іх прыналежнага значэння, асаблівасці тварэння і марфемнай структуры, адзначаць выпадкі пераноснага жывання; пісаць вялікую літару прыналежных прыметніках, утвораных ад уласных імёна; дарэчы жываць ва ласным маленні
§ 36, практ. 225 -- 228
Д/з: § 36, практ. 229


42
Асноныя спосабы тварэння прыметніка

Дапамагчы вучням пазнаёміцца з аснонымі спосабамі тварэння прыметніка. Выпрацоваць уменні адрозніваць невытворныя і вытворныя словы, вызначаць спосаб утварэння вытворных прыметніка і графічна фіксаваць яго па адпаведнай схеме, утвараць прыметнікі разнастайнымі спосабамі, развіваць навуковы стыль малення вучня . Пазнаёміць вучня з парадкам і правілам понага марфалагічнага разбору прыметніка; выпрацоваць навуковы стыль малення вучня
§ 37, практ. 230 -- 233
Д/з: § 37, практ. 234


43
Прыметнікі з суфіксамі ацэнкі, сфера іх ужывання і правапіс
Садзейнічаць знаёмству вучня з групамі ацэначных прыметніка, асаблівасцямі іх лексічнага значэння, спосабамі утварэння і сферай ужывання. Спрыяць засваенню школьнікамі правапісу вытворных прыметніка. Выпрацоваць уменні бачыць ацэначныя прыметнікі тэксце, вызначаць іх сэнсава-стылістычную ролю, правільна твараць і пісаць, дарэчы жываць ва ласным вусным і пісьмовым маленні
§ 38, практ. 235 – 238
Д/з: § 38, практ. 239

44
Прыметнікі з суфіксам –ск-, іх вымаленне і правапіс

Дапамагчы вучням засвоіць правілы вымалення і напісання адносных прыметніка, утвораных пры дапамозе суфікса -ск-. Удасканальваць уменні станаліваць разрад прыметніка, утваральную аснову, канцавы зычны, тлумачыць умовы вымалення і напісання суфікса -ск-, ужываць адносныя прыметнікі вусным і пісьмовым маленні
§ 39, практ. 240 --243
Д/з: § 39, практ. 244


45
Правапіс –н-, -нн- у прыметніках. Творчае спісванне тэксту

Дапамагчы вучням засвоіць правіла напісання -н- або -нн- у прыметніках. Выпрацоваць уменні станаліваць утваральную аснову і словатваральны суфікс прыметніка, карыстацца правілам і адпаведным алгарытмам разважання пры напісання -н- ці -нн- у прыметніках; папаняць слонікавы склад мовы вучням новымі групамі сло; вучыць ужываць прыметнікі ва ласным маленні з пэнымі выяленчымі і стылістычнымі мэтамі
§ 40, практ. 245 -- 248
Д/з: § 40, практ. 249


46

Утварэнне і правапіс складаных прыметніка

Дапамагчы вучням усвядоміць марфолага-сінтаксічную прыроду складаных прыметніка, вылучыць асноныя разнавіднасці складання, стварыць умовы для трывалага засваення правіла дэфіснага і злітнага напісання прыметніка, акрэсліць стылістычную сферу іх ужывання. Выпрацоваць уменні адрозніваць утварэнне складаных прыметніка на аснове словазлучэння з удзелам і без удзелу спалучальных галосных і суфікса і на аснове спалучэння сло, звязаных спалучальнай сувяззю; падбіраць складаныя прыметнікі ад спалучэння сло розных тыпа і тэрміналагічных назва, прымяняць алгарытм разважання для станалення злітнага або дэфіснага напісання; ужываць складаныя прыметнікі вусным і пісьмовым маленні
§ 41, практ. 250 – 254
Д/з: § 41, практ. 255


47
Правапіс не (ня) з прыметнікамі

Дапамагчы вучням засвоіць правіла напісання не (ня) з прыметнікамі. Выпрацоваць уменні прымяняць неабходны алгарытм разважання, адрозніваць прыметнікі, якія без не (ня) не жываюцца, падбіраць да прыметніка сінонімы ці блізкія па значэнні выразы, браць пад увагу наянасць у сказах супрацьпасталення або сло далёка не, зусім не, нічуць не; правільна жываць прыметнікі з не (ня) у вусным і пісьмовым маленні
§ 42, практ. 256 -- 259
Д/з: § 42, практ. 260

48
Сачыненне-апавяданне мастацкім стылі з апісаннем прымет рэча, жывёл або памяшкання
Удасканальваць уменне вучня ствараць тэксты мастацкім стылі з уключэнннем у іх апісання прымет рэча, жывёл або памяшкання; папаняць слонікавы склад мовы вучня; вучыць творча выкарыстоваць вобразна-выяленчыя магчымасці прыметніка
Праца над асэнсаваннем тэмы і мэты тэксту, яго тыпу і стылю, складанне плана сачынення, вызначэнне месца апісання, падбор апорных словазлучэння і сказа, самастойная праца над першым варыянтам тэксту, абмеркаванне некалькіх работ, рэдагаванне тэксту

ІІІ чвэрць
(31 урок)

49
Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага

Паглыбляць і сістэматызаваць веды вучня па асноных пытаннях раздзела. Удасканальваць уменні адрозніваць прыметнікі тэксце, даваць марфалагічную і словатваральную характарыстыку, выкарыстоваць сінанімічныя, антанімічныя, стылістычныя і выяленчыя магчымасці прыметніка ва ласных вусных і пісьмовых выказваннях
Кантрольныя пытанні і заданні на с. 138 -- 140
Д/з: вуснае паведамленне аб прыметніку як часціне мовы


Лічэбнік
14 гадзін, з іх на пісьмовыя работы 1 гадзіна

50
Лічэбнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.
Лічэбнікі колькасныя і парадкавыя, зборныя і дробавыя
Ствараць умовы для фарміравання вучня агульнага ялення аб лічэбніку як часціне мовы, яго лексіка-граматычным значэнні, марфалагічных прыметах і сінтаксічных асаблівасцях у структуры словазлучэння і сказа, разрадах лічэбніка па значэнні. Выпрацоваць уменні фармуляваць азначэнне лічэбніка, распазнаваць лічэбнікі тэксце, адрозніваць ад вытворных назоніка, прыметніка і прыслоя, характарызаваць іх марфалагічныя прыметы і сінтаксічную ролю словазлучэнні і сказе; ужываць лічэбнікі ва ласным маленні
§ 43, практ. 261 – 267
Д/з: § 43, практ. 268


51
Паглыбленне паняцця пра разважанне: асаблівасці разгортвання думкі тэкстах-разважаннях
Садзейнічаць паглыбленню вучня паняцця пра разважанне: асаблівасці разгортвання думкі тэкстах-разважаннях; удасканальваць уменні аналізаваць тэксты-разважанні навуковага стылю, дзяліць тэкст на сэнсавыя часткі, складаць план
§ 44, практ. 272
Д/з: практ. 273

52
Простыя, складаныя і састаныя колькасныя лічэбнікі, іх скланенне, ужыванне і правапіс

Садзейнічаць знаёмству вучня са структурай лічэбніка, іх этымалогіяй і на гэтай аснове паглыбляць разуменне семантыкі і словатварэння часціны мовы. Выпрацоваць у вучня уменне адрозніваць простыя, складаныя і састаныя лічэбнікі, тлумачыць іх структуру, адрозніваць колькасныя і парадкавыя лічэбнікі, замяняць на пісьме лічбавыя абазначэнні слонымі, правільна вымаляць лічэбнікі, ужываць ва ласным вусным і пісьмовым маленні
§ 45, практ. 274 -- 276
Д/з: § 45, практ. 277


53
Лічэбнікі, якія абазначаюць цэлыя лікі, іх ужыванне і правапіс. Скланенне лічэбніка ад пяці да дваццаці і лічэбніка трыццаць. Лічэбнікі адзін, адна, адно, адны
Стварыць умовы для знаёмства вучня са спалучальнасцю колькасных лічэбніка, што абазначаюць цэлыя лікі. з назонікамі; паказаць іх сінтаксічную ролю сказе, а таксама своеасаблівасць тэкста з такімі лічэбнікамі. Выпрацоваць уменні вымаляць разнастайныя формы колькасных лічэбніка, запісваць словамі, змяняць па склонах, дапасоваць да назоніка; вызначаць марфалагічныя прыметы, сінтаксічную рою сказе і сэнсава-граматычную ролю тэксце, ужываць у вусным і пісьмовым маленні
§ 45, тэарэтычны матэрыял на с.151, 153, практ. 280 – 285
Д/з: § 45, практ. 286


54
Колькасныя лічэбнікі два, дзве, тры, чатыры і зборныя абое, абодва, абедзве, іх ужыванне

Дапамагчы вучням засвоіць асаблівасці спалучэння з назонікамі, скланенне і правапіс колькасных лічэбніка названай групы. Выпрацоваць уменні твараць словазлучэнні з гэтымі назонікамі, змяняць іх па склонах, правільна афармляць на пісьме, ужываць у вусным і пісьмовым маленні
§ 45, тэарэтычны матэрыял на с.155, практ. 280 -- 285
Д/з: § 45, практ. 296


55
Змяненне і жыванне лічэбніка сорак, сто, дзевяноста; змяненне і правапіс складаных лічэбніка ад пяцідзесяці да васьмідзесяці, ад двухсот да дзевяцісот, а таксама лічэбніка нуль, тысяча, мільён, мільярд
Спрыяць засваенню вучнямі асаблівасцей скланення і спалучэння з назонікамі лічэбніка названых груп. Выпрацоваць уменні выразна вымаляць і пісаць лічэбнікі ва сіх склонавых формах у спалучэнні з разнастайнымі назонікамі, свядома і правільна жываць у вусным і пісьмовым маленні
§ 45, тэарэтычны матэрыял на с. 158, 159, практ. 297 – 299
Д/з: § 45, практ. 300


56
Ужыванне састаных колькасных лічэбніка

Дапамагчы вучням засвоіць асаблівасці змянення і спалучэння з назонікамі састаных колькасных лічэбніка. Выпрацоваць уменні выразна вымаляць і пісаць лічэбнікі разнастайных склонавых формах, спалучаць з назонікамі, актына карыстацца ва ласным вусным і пісьмовым маленні
§ 45, тэарэтычны матэрыял на с.159, практ. 301, дадатковы дыдактычны матэрыял
Д/з: § 45, практ.302


57
Абазначэнне прыблізнай колькасці
Садзейнічаць знаёмству вучня са спосабамі перадачы прыблізнай колькасці, паказаць разнастайнасць сродка: 1) парадак сло (тон сем , кіламетры тры); 2) спалучэнні двух лічэбніка (сем–восем метра, трыста -- чатырыста машын); 3) словы і спалучэнні сло (каля, за, прыблізна, больш за, больш чым, больш як); выпрацоваць уменне перадаваць прыблізную колькасць у адпаведнасці са стылем малення
§ 45, тэарэтычны матэрыял на с.161, практ. 303 – 307
Д/з: § 45, практ. 308

58
Пераклад з рускай мовы на беларускую тэксту навуковага стылю з элементамі разважання
Спрыяць паглыбленню вучня паняцця пра лагічную структуру тэксту тыпу разважання.
Выпрацоваць уменне перакладаць тэкст навуковага стылю з элементамі разважання, дакладна перадаючы лагічную структуру арыгінала, навуковую тэрміналогіюСскланенне, ужыванне і правапіс парадкавых лічэбніка

Садзейнічаць засваенню вучнямі значэння парадкавых лічэбніка, іх граматычнай суаднесенасці з адноснымі прыметнікамі і словатваральнай сувязі з колькаснымі лічэбнікамі, сінтаксічнай ролі сказе. Выпрацоваць уменні выдзяляць словазлучэнні з парадкавымі лічэбнікамі, устаналіваць іх значэнне, вызначаць род, лік і склон, спосаб утварэння, сінтаксічную ролю сказе; правільна змяняць разнастайныя групы парадкавых лічэбніка; ужываць ва ласным вусным і пісьмовым маленні
§ 48, практ. 329 – 336
Д/з: § 48, практ. 337 або 338


60
Скланенне, ужыванне і правапіс дробавых лічэбніка
Стварыць умовы для паглыблення ялення вучня пра значэнне дробавых лічэбніка, засваення асаблівасцей іх змянення і жывання. Спрыяць засваенню вучнямі правіла спалучэння лічэбніка патара і патары з назонікамі мужчынскага, ніякага і жаночага роду. Выпрацоваць уменні чытаць, запісваць словамі, дапасоваць да дробавых лічэбніка назонікі, выпраляць памылкі ва жыванні гэтых лічэбніка, свядома карыстацца вусным і пісьмовым маленні
§ 46, практ. 309 – 319
Д/з: § 46, практ. 320


61
62
Скланенне, ужыванне і правапіс зборных лічэбніка

Дапамагчы вучням асэнсаваць значэнне зборных лічэбніка, якія перадаюць колькасць прадмета як сукупнасць і маюць адценне сумеснасці; пазнаёміць з іх марфалагічнымі асаблівасцямі (не маюць роду і ліку) і абмежаваннямі спалучэнні з назонікамі (ужываюцца з назонікамі, якія абазначаюць парныя і састаныя прадметы, асоб мужчынскага полу, маладых істот, са словамі дзеці, людзі, а таксама з асабовымі займеннікамі); паказаць сферу выкарыстання (пераважна гутарковым, мастацкім і публіцыстычным стылях), магчымасці сінанімічнай замены зборных лічэбніка пэна-колькаснымі. Выпрацоваць уменні адрозніваць зборныя лічэбнікі тэксце, спалучаць з адпаведнымі групамі назоніка, утвараць склонавыя формы, адчуваць іх размоны характар, выконваць пры неабходнасці сінанімічныя замены, ужываць ва ласным вусным і пісьмовым маленні. Пазнаёміць з парадкам і правіламі понага марфалагічнага разбору лічэбніка
§ 47, практ. 321 – 326, 339
Д/з: § 47, практ. 328, 341


63

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме "Лічэбнік"

Паглыбіць і сістэматызаваць веды вучня па асноных пытаннях тэмы. Удасканальваць менні адрозніваць лічэбнікі тэкстах, выяляць іх сэнсава-стылістычную ролю, даваць марфалагічную і словатваральную характарыстыку, ужываць ва ласных вусных і пісьмовых выказваннях у адпаведнасці з літаратурнымі нормамі
Кантр. пытанні і зад. на с. 177
Д/з: практ. 340, вуснае паведамленне пра лічэбнік як часціну мовы

Займеннік
12 гадзін, з іх на пісьмовыя работы 3 гадзіны

64
Займеннік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.
Разрады займенніка па значэнні (знаёмства)
Дапамагчы вучням асэнсаваць асаблівасці займенніка як часціны мовы (агульнае значэнне казальнасці, адсутнасць здольнасці называць прадмет або прымету), засвоіць іх граматычныя прыметы, сінтаксічную ролю сказе і тэксце. Спрыяць знаёмству вучня з падзелам займенніка на групы паводле значэння і граматычных функцый, забяспечыць практычнае засваенне стылістычнай своеасаблівасці жывання некаторых займенніка у маленні. Выпрацоваць уменні даваць азначэнне займенніка, бачыць займеннікі тэксце, вызначаць пачатковую форму, устаналіваць іх марфалагічныя прыметы і сінтаксічную ролю простым і складаным сказах, функцыю тэксце; ужываць займеннікі ва ласным вусным і пісьмовым маленні. Удасканальваць уменне перакладаць тэкст навуковага стылю, дакладна прадаючы лагічную структуру і навуковую тэрміналогію арыгінала.
§ 49, практ. 342 – 346
Д/з: § 49, практ. 347


65
Паглыбленне паняцця пра апавяданне (асаблівасці разгортвання думкі ім)
Садзейнічаць паглыбленню веда вучня пра апавяданне, асаблівасці разгортвання думкі ім; выпрацоваць уменне пазнаваць апавядальныя тэксты, вызначаць іх будову, тэму і асноную думку, моныя асаблівасці. Удасканальваць вуснае і пісьмовае маленне вучня
§ 50, практ. 348 – 349
Д/з: § 50, практ. 350

66
Складаны план. Падрабязны пісьмовы пераказ апавядальнага тэксту па складаным плане
Выпрацоваць уменне састаляць складаны план апавядання, падрабязна пераказваць тэкст па плане, заховаючы кампазіцыю і моныя асаблівасці тэксту
§ 51, практ. 351
Д/з: § 51, практ. 352

67
Асабовыя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і правапіс
Актуалізаваць і паглыбіць веды пра асабовыя займеннікі, удакладніць іх семантыку, асаблівасці склонавых форма і іх ужывання дыялагічным і маналагічным маленні. Удасканальваць уменні вылучаць займеннікі з тэксту, вызначаць іх разрад (з апорай на падручнік), устаналіваць семантыку асабовых займенніка, дарэчна жываць у вусным і пісьмовым маленні. Пазнаёміць з некаторымі правіламі маленчага этыкету: няветліва гаварыць “ён”, “яна” пра асобу, што прысутнічае пры размове; разгледзець выпадкі жывання займеннік Вы пры ветлівай форме звароту да аднаго суразмоніка вуснай і пісьмовай формах
§ 52, практ. 353 – 359
Д/з: § 52, практ. 360


68
Зваротны займеннік сябе.
Прыналежныя займеннікі, іх ужыванне і правапіс
Дапамагчы вучням асэнсаваць спецыфіку лексічнага значэння займенніка сябе, які можа казваць на любую з трох асоб; пазнаёміць з граматычнымі асаблівасцямі, магчымасцямі жывання зваротнага займенніка маленні. Пазнаёміць з фразеалагізмамі, у склад якіх уваходзіць займеннік сябе. Выпрацоваць уменні вызначаць займеннік сябе тэксце, яго адносіны да адпаведнай асобы, склон; раскрываць значэнне стойлівых словазлучэння з займеннікам сябе, самастойна водзіць прапанаваныя фразеалагізмы кантэкст; ужываць зваротны займеннік ва ласным вусным і пісьмовым маленні. Стварыць умовы для асэнсавання вучнямі значэння прыналежных займенніка, устанавіць іх саста, своеасаблівасці змянення, пазнаёміць з правіламі пабудовы сказа з прыналежнымі займеннікамі, каб пазбегнуць двухсэн-сонасці. Выпрацоваць уменні вызначаць прыналежныя займеннікі, іх граматычныя прыметы, устаналіваць, на якую асобу яны казваюць, правільна жываць прыналежныя займеннікі вусным і пісьмовым маленні
§ 52, практ. 361 – 363, 364 -- 368
Д/з: § 52, практ. 369


69
Указальныя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і правапіс
Дапамагчы вучням асэнсаваць спецыфіку значэння казальных займенніка, іх марфалагічныя прыметы, сінтаксічную ролю сказе і сэнсава-стылістычную ролю тэксце. Прапедэтычна пазнаёміць са складаназалеж-нымі сказамі, структурнымі кампанентамі якіх з'яляюцца казальныя займеннікі. Выпрацоваць уменні бачыць указальныя займеннікі тэксце, вызначаць, на што яны казваюць, змяняць па родах, ліках і склонах або толькі па склонах (гэтулькі, столькі), будаваць складаназалежныя сказы з указальнымі займеннікамі, ужываць у вусным і пісьмовым маленні
§ 52, практ. 370 – 373
Д/з: § 52, практ. 374


70
Азначальныя займеннікі, іх скланенне, утварэнне і правапіс
Спрыяць засваенню вучнямі агульнага значэння азначальнасці, што ласціва займеннікам, пазнаёміць з адценнямі значэння, тыповымі для пэных займенніка: самы (самая, самае, самыя) мае выдзяляльна-змацняльнае значэнне, можа казваць на максімаль.нае прыбліжэнне да прадмета; кожны, любы, усякі сінонімы, але кожны абазначае «се да аднаго», «усе без выключэння», любы «які загодна, на выбар з усіх», усякі «разнастайны», іншы «не такі», паказвае на адрозненне прыметы, якасці прадмета. Дапамагчы засвоіць формы словазмянення азначальных займенніка, увесці актыны слонікавы запас устойлівыя словазлучэнні з азначальнымі займеннікамі. Выпрацоваць уменні бачыць азначальныя займеннікі тэксце, вызначаць іх марфалагічныя прыметы, сінтаксічную і сэнсавую ролю, ужываць у вусным і пісьмовым маленні
§ 52, практ. 375 -- 384
Д/з: § 52, практ. 385


71
Пытальныя і адносныя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і правапіс
Стварыць умовы для засваення вучнямі сэнсавых і функцыянальных асаблівасцей пытальных і адносных займенніка, іх граматычных форма і сінтаксічнай ролі сказе. Выпрацоваць уменні адрознівадь у тэксце займеннікі-амонімы, характарызаваць іх граматычныя формы, ужываць у вусным і пісьмовым маленні
§ 52, практ. 386 – 390
Д/з: § 52, практ. 391


72
73
Няпэныя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і правапіс
Адмоныя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і правапіс

Дапамагчы вучням пазнаёміцца з асаблівасцямі няпэных займенніка, засвоіць семантычныя адрозненні паміж імі, усвядоміць спосаб утварэння, формы змянення, сінтаксічную ролю сказе, сэнсава-граматычную ролю тэксце. Выпрацоваць уменні вызначаць няпэныя займеннікі тэкстах, удакладняць іх семантыку,
суадносіць з адпаведнымі часцінамі мовы, вызначаць будову, правільна вымаляць і пісаць, дарэчы жываць у вусным і пісьмовым маленні. Стварыць умовы для асэнсавання вучнямі спецыфікі значэння адмоных займенніка у кантэксце, дапамагчы засвоіць вымаленне і правапіс, формы змянення, спосаб утварэння, сінтаксічную ролю сказе, сэнсава-стылістычную ролю тэксце. Выпрацоваць уменні вызначаць адмоныя займеннікі тэксце, састаляць сказы з адмонымі займеннікамі, вызначаць іх марфалагічныя прыметы, сінтаксічную і сэнсавую ролю сказе і тэксце; ужываць адмоныя займеннікі маленні Развіваць навуковы стыль малення вучня.
§ 52, практ. 392 – 396, 397 -- 401
Д/з: § 52, , практ. 402


74
Кантрольны дыктант
Выявіць узровень сфарміраванасці арфаграфічных і пкнктуацыйных навыка вучня


75
Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме "Займеннік як часціна мовы"
Паглыбіць і сістэматызаваць веды вучня па асноных пытаннях тэмы. Пазнаёміць з парадкам і правіламі понага марфалагічнага разбору займенніка. Удасканальваць уменні адрозніваць разрады займенніка паводле значэння, выяляць іх сэнсавую і граматычную ролю тэксце, выкарыстоваць іх сінанімічныя, антанімічныя, выяленчыя магчымасці ва ласных выказвання
§ 53 , кантрольныя і заданні на с. 211 -- 212
Д/з: практ.403

Дзеясло
(26 гадзін, з іх 4 гадзіны на пісьмовыя работы)

76
Дзеясло як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля
Патарыць, паглыбіць і сістэматызаваць веды вучня пра дзеясло як часціну мовы. Дапамагчы засвоіць асноныя прыметы дзеяслова, канкрэтызаваць змест граматычнага тэрміна "дзеянне", пашырыць уяленне пра лексічныя групы дзеяслова, паказаць іх сэнсава-граматычную ролю тэксце, папоніць слонік вучня новымі лексіка-семантычнымі групамі сло; выпрацоваць уменне фармуляваць азначэнне дзеяслова, распазнаваць дзеясловы тэксце, адрозніваць іх ад іншых часцін мовы, вызначаць сэнсава-граматычную ролю тэксце, класіфікаваць паводле пэных лексіка-семантычных груп, вызначаць зменныя марфалагічныя прыметы (час, асобу, лік, род), сінтаксічную ролю словазлучэнні і сказе
§ 54, практ.404 – 411
Д/з: § 54,, практ. 412


77
Правапіс не (ня), ні з дзеясловамі
Спрыяць засваенню вучнямі правапісу не (ня), ні з дзеясловамі; удасканальваць уменні вызначаць дзеясловы тэксце, адрозніваць дзеясловы, якія без не(ня) не жываюцца, падбіраць да дзеяслова сінонімыці блізкія па значэнні выразы, адэкватна спрымаць сэнс сказа з супрацьпасталеннем, адмаленнем ці сцвярджэннем чаго-небудзь; узбагачаць мову вучня беларускімі прыказкамі і прымакамі, правільна жываць дзеясловы з не (ня), ні вусным і пісьмовым маленні
§ 55, практ. 413 -- 415
Д/з: практ.41778
Неазначальная форма дзеяслова, яе сінтаксічная роля

Дапамагчы вучням зразумець асаблівасці значэння неазначальнай формы дзеяслова, усвядоміць яе граматычныя прыметы, сінтаксічную ролю сказе і прызначэнне маленні; выпрацоваць уменні правільна падбіраць інфініты да кожнай формы асабовага дзеяслова, вызначаць неазначальную форму дзеяслова тэксце па пытаннях, асаблівасцях значэння і граматычных прыметах; правільна пісаць і жываць у вусным і пісьмовым маленні; узбагачаць мову вучня інфінітынымі канструкцыямі.
§ 56, практ. 418 -- 423IV чвэрць
(26 урока)

79
Публіцыстычны стыль, яго жанры, сфера выкарыстання
Садзейнічаць фарміраванню вучня уялення пра сферу і мэту выкарыстання, асноныя моныя прыметы, жанры публіцыстычнага стылю; выпрацоваць уменне вызначаць тэксты публіцыстычнага стылю, называць сферу і мэту выкарыстання жанру, асноныя моныя прыметы, выдзяляць у іх апорныя словы і словазлучэнні; складаць вусныя і пісьмовыя тэкст віншавання, пісаць лісты
§ 57, практ. 430 -- 434
Д/з: § 57, практ. 436


80
Асабовыя дзеясловы, іх ужыванне і правапіс
Актуалізаваць і пашырыць веды вучня пра сэнсавае значэнне (паказвае на адносіны дзеяння і яго тваральніка да таго, хто гаворыць), граматычныя асаблівасці і ролю тэксце асабовых форма дзеяслова; пазнаёміць з ужываннем дзеяслова адной асобы значэнні іншай; выпрацоваць уменне бачыць асабовыя формы дзеяслова тэксце, вызначаць іх лік і асобу цяперашнім і будучым часе, сінтаксічную ролю сказе і сэнсава-стылістычную ролю тэксце; удасканальваць арфаграфічныя навыкі
§ 58, практ. 437 – 440
Д/з: § 58, практ. 441

81
Безасабовыя дзеясловы, іх ужыванне і правапіс

Дапамагчы вучням асэнсаваць значэнне безасабовых дзеяслова, асаблівасці іх словазмянення, сінтаксічную ролю сказе, функцыянаванне маленні; практычна пазнаёміць з усімі тыпамі безасабовых дзеяслова і адпаведнымі безасабовымі канструкцыямі; выпрацаваць уменне выдзяляць безасабовыя дзеясловы тэкстах, утвараць усе магчымыя формы, вызначаць сэнсава-стылістычную ролю, мэту жывання (жаданне падкрэсліць значнасць самога дзеяння; паказ дзеяння, якое адбываецца незалежна ад волі асобы; значэнне стыхійнасці, міжвольнасці дзеяння; апісанне стану прыроды);выкарыстоваць безасабовыя дзеясловы вусным і пісьмовым маленні
§ 59, практ442 -- 446
Д/з: § 59, практ. 447

82

Зваротныя дзеясловы, іх ужыванне і правапіс

Дапамагчы вучням засвоіць сутнасць паняцця "зваротныя дзеясловы", практычна пазнаёміць з разнастайнымі семантычнымі групамі і іх значэннямі (аб'ектам дзеяння з'яляецца сам утваральнік дзеяння: апранацца, мыцца, галіцца..; дзеянне двух або некалькіх суб'екта, якія адначасова з'яляюцца і аб'ектамі таго самага дзеяння: вітацца, абдымацца, біцца, цалавацца..; дзеянне, якое перадае нутраны стан суб'екта: весяліцца, злавацца, здзіляцца..; дзеянне, утворанае суб'ектам на сваю карысць: будавацца, запасацца, збірацца і інш.); выпрацоваць уменне пазнаваць зваротныя дзеясловы тэкстах, вызначаць сэнсава-граматычную ролю, утвараць разнастайныя формы і правільна пісаць фармальны паказчык зваротнасці постфікс -ся (-ца, -цца), ілюстраваць семантычныя групы зваротных дзеяслова прыкладамі, вызначаць сінтаксічную ролю сказе, ужываць у вусным і пісьмовым маленні
§ 60, практ. 448 – 452
Д/з: § 60, практ. 45383
84
Трыванні дзеяслова. Утварэнне і жыванне дзеяслова закончанага і незакончанага трывання

Дапамагчы вучням асэнсаваць сутнасць трывальных адносін дзеяслова, іх формы, значэнне і функцыю маленні, пазнаёміць з сэнсавымі прыметамі трывальных пар (указваюць на абмежаванасць або неабмежаванасць дзеяння) і найбольш даступнымі прыёмамі распазнавання па пытаннях, устанавіць залежнасць форма часу ад трывання, пазнаёміць са спосабамі выражэння трывальных адрознення; выпрацоваць уменне станаліваць трыванне дзеяслова як пастаянную граматычную прымету, заховаць пры вызначэнні неазначальнай формы дзеяслова, практычна пазнаёміць вучня з групай дзеяслова, якія адначасова маюць значэнне незакончанага і закончанага трывання, навучыць вызначаць трыванне такіх дзеяслова у кантэксце; Спыніць увагу вучня на разнастайных выпадках чаргавання галосных і зычных гука пры тварэнні форма дзеяслова, трывальных пар; выпрацоваць адпаведныя арфаграфічныя навыкі; вызначаць мэту жывання дзеяслова незакончанага і закончанага трывання тэкстах рознага тыпу і стылю; свядома карыстацца атрыманымі ведамі і меннямі вусным і пісьмовым маленні
§ 61, практ. 454 – 458,
460, 461
Д/з: § 61, практ. 459, 462


85
Правапіс дзеяслова з суфіксамі -ава-
(-ява-), -ыва (-іва-)-,
-ва-, -ова-
(-ёва-)
Спрыяць засваенню вучнямі правапісу суфікса –ава-(-ява-), -ыва- (-іва-),-ва-, -ова- (-ёва-) у дзеясловах незакончанага трывання, выпрацоваць адпаведны алгарытм разважання; удасканальваць навыкі вызначэння трывання дзеяслова, асабовых форма, выдзяляць канчаткі і суфіксы дзеясловах, утвараць трывальныя пары пры дапамозе суфікса, прыставак і суфікса; правільна жываць такія дзеясловы вусным і пісьмовым маленні
§ 62, практ.463 -- 467
Д/з: § 62, практ. 468


86
Апісанне моных з'я, знаходжанне апісання тэкстах наувковага стылю.

Дапамагчы вучням засвоіць лагічную схему тэкста тыпу апісання, выпрацоваць уменне аналізаваць выказванне кампазіцыйнай форме апісання, раскрываць тэму і асноную думку, падрабязна перадаваць сутнасць прадмета і іх прымет.
Тэарэтычны матэрыял на с.224, практ.470, 515. Чытанне тэкста-апісання моных з’я, вызначэнне іх стылю і тыпу, тэмы і аснонай думкі, вызначэнне адрасата і мэтанакіраванасці тэксту, характарыстыка структуры тэксту, асаблівасці разгортвання думкі; вызначэнне формы трывання і часу, сэнсава-стылістычнай ролі дзеяслова у тэксце


87
Кантрольны дыктант
Выявіць узровень сфарміраванасці арфаграфічных і пкнктуацыйных навыка вучня


88
Часы дзеяслова. Утварэнне і жыванне прошлага часу дзеяслова
Дапамагчы вучням, абапіраючыся на раней вывучанае, асэнсаваць наянасць у мове разнастайных форма дзеяслова (змяняюцца па ладах, ліках, часах, асобах, родах); асэнсаваць наянасць у мове форма цяперашняга, прошлага і будучага часу дзеяслова, выразна свядоміць значэнні гэтых часо, суадноснасць паміж рэальным і граматычным часам, пазнаёміць з граматычнай мнагазначнасцю і стылістычным ужываннем форма, са спосабамі выражэння часавых значэння, навучыць выяляць часавыя значэнні на аснове канкрэтнага зместу тэксту; засвоіць правілы тварэння форма прошлага часу дзеяслова закончанага і незакончанага трывання; пашырыць разуменне іх сэнсава-граматычный ролі тэксце (патор форма прошлага часу незакончанага трывання дазваляе перадаць падзеі і з’явы, што адбываліся адначасова, а жыванне форма прошлага часу закончанага трывання дае магчымасць расказаць пра падзеі, што адбываліся паслядона); выпрацоваць уменне вызначаць і твараць формы прошлага часу дзеяслова адзіночным і множным ліку, пазбягаючы змешвання трывання, асэнсавана жываць ва ласным вусным і пісьмовым маленні пры падрыхтоцы апісальных і апавядальных выказвання; замацоваць неабходныя арфаграфічныя навыкі
§ 63, практ. 474 – 478, 480 – 483
Д/з: § 63, практ.479 або 48489
90
Цяперашні і будучы час, іх утварэнне і жыванне

Паглыбіць веды вучня пра спецыфіку тварэння форма цяперашняга і будучага часу, практычна пазнаёміць з іх аснонымі значэннямі і асаблівасцямі жывання маленні (напры-«»клад, значэнне бліжэйшага будучага дзеяння, выражанае формай цяперашняга часу, пастаянства і заканамернасці пэнага дзеяння, не аднесенага да пэнага часу; ужыванне цяперашняга часу для "ажылення" мінулага, абагульненае значэнне будучага простага часу і інш.); выпрацоваць уменне вызначаць і твараць формы цяперашняга часу ад дзеяслова незакончанага трывання, формы будучага часу ад дзеяслова закончанага і незакончанага трывання; тлумачыць, якое значэнне перадаецца пэнымі формамі тэксце, аналізаваць іх будову; паглыбляць і пашыраць разумовыя здольнасці вучня, узбагачаць іх маленне свядомым ужываннем форма таго ці іншага часу для дасягнення неабходнага выяленчага эфекту
§ 64, практ. 165 – 170, 173 – 175, 182
Д/з: § 64, практ. 490 або 492
.

91
92
Змяненне дзеяслова І і ІІ спражэння

Прадожыць фарміраванне вучня паняцця пра падзел дзеяслова у залежнасці ад асабовых канчатка на два спражэнні, спрыяць засваенню вучнямі спецыфікі тварэння форма цяперашняга і будучага часу і сістэмы асабовых канчатка I і II спражэння, выпрацоваць уменне вызначаць тып спражэння дзеяслова, у тым ліку і з ненаціскнымі канчаткамі, правільна жываць формы асабовых дзеяслова у вусным і пісьмовым маленні, удасканальваць правапіс канчатка асабовых дзеяслова
§ 65, практ. 493 – 498, 500 – 504, 506 – 510
Д/з: § 65, практ.499, 505


93
Рознаспрагальныя дзеясловы

Садзейнічаць засваенню вучнямі асаблівасцей утварэння асабовых форма дзеяслова бегчы, есці, даць і іх прыставачных варыянта; папярэдзіць магчымыя дыялектныя і прастамоныя памылкі, выпрацоваць уменне жываць гэтыя дзеясловы вуснай і пісьмовай мове адпаведнасці з літаратурнай нормай; удасканальваць уменне рабіць паведамленне на лінгвістычную тэму
§ 66, практ. 512 – 514
Д/з: § 66, практ. 515


94
95
Патрабаванні да сціслага пераказу
Сціслы пераказ апавядальных тэкста. з элементамі апісання
Пазнаёміць вучня з патрабаваннямі да сціслага пераказу тэксту. Садзейнічаць выпрацоцы вучня умення сцісла пераказваць зыходны тэкст, заховаючы стыль, тып і жанр малення, логіку і паслядонасць падзей, узаема-абумоленасць тэм і падтэм тэксту, асаблівасці атарскага выкладу і яго адносін да зместу; дарэчна жываць у пераказе займеннікі
Тэарэтычны матэрыял на с. 266 – 267, практ. 517 – 518. Фармулёка задачы сціслага пераказу; праца па асэнсаванні зместу тэксту, загалока, яго суадноснасці з тэмай ці аснонай думкай, вызначэнне стылю, тыпу і жанру малення, логікі і паслядонасці выкладу, узаемаабумоленасці тэм і падтэм, адметнасці атарскага выкладу і яго адносін да зместу; вызначэнне зместавага монага матэрыялу, які можна не выкарыстоваць пры сціслым пераказе; вусны сціслы пераказ тэксту; узаемаацэнка выказвання; напісанне пісьмовага варыянту; удасканаленне напісанага пасля праверкі.
Д/з: практ. 511

96
Лады дзеяслова. Абвесны лад, яго значэнне, утварэнне, ужыванне і правапіс

Дапамагчы вучням асэнсаваць граматычнае значэнне ладу дзеяслова, падагульніць і сістэматызаваць веды вучня пра значэнне, утварэнне і асаблівасці жывання дзеяслова абвеснага ладу; удасканальваць уменні вызначаць дзеясловы абвеснага ладу тэксце, даваць ім характарыстыку, правільна жываць ва ласным вусным і пісьмовым маленні.
§ 67, практ.519 -- 521
Д/з: § 67, практ.522


97
Умоны лад, яго значэнне, утварэнне, ужыванне і правапіс
Дапамагчы вучням засвоіць асноныя значэнні дзеяслова умонага ладу (нерэальнае дзеянне як магчымае, пажаданае ці мяркуемае), пазнаёміць з асаблівасцямі жывання, утварэння і правапісу форма, а таксама прапедэтычна прэзентаваць адпаведныя тыпы простых і складаназалежных сказа, у якіх ужываюцца дзеясловы загаднага ладу; выпрацоваць уменні вылучаць дзеясловы монага ладу маленні, правільна выпісваць для разбору, канкрэтызаваць значэнне, вызначаць род і лік, правільна жываць ва ласным вусным і пісьмовым маленні. Пазнаёміць з парадкам і правіламі понага марфалагічнага разбору дзеяслова
§ 68, 70 практ.523 – 524, 541.
Д/з: § 68, 70, практ.525


98
Загадны лад, яго значэнне, утварэнне, ужыванне і правапіс.
Спосабы тварэння дзеяслова
Садзейнічаць знаёмству вучня з аснонымі формамі загаднага ладу і іх значэннямі, функцыяй у маленні, асаблівасцямі тварэння і правапісу; пазнаёміць з выпадкамі жывання форма загаднага ладу паэтычнай мове; выпрацоваць уменні вылучаць формы загаднага ладу тэкстах, называць іх прыватныя адценні значэння, спосаб утварэння, асаблівасці жывання мове.
Дапамагчы вучням пазнаёміцца з аснонымі спосабамі тварэння дзеяслова; выпрацоваць уменні вызначаць вытворныя дзеясловы, спосаб іх утварэння, утваральную аснову ці слова, адрозніваць выпадкі словатварэння і форматварэння; удасканальваць арфаграфічныя навыкі, вучыць правільна жываць вытворныя дзеясловы вусным і пісьмовым маленні
§ 69, практ.526 – практ. 535 (на выбар), 539;
§ 71, практ. 542-543 (на выбар)

Д/з: § 69, 71 практ. 540, 544 (на выбар)

99
100
Кантрольны
падрабязны пераказ апавядальнага тэксту
Праверыць узровень умення вучня падрабязна пераказваць змест прапанаванага тэксту па складаным плане, выкарыстоваць атарскую кампазіцыю, лексіку, сінтаксіс, карыстацца словам, улічваючы яго стылістычныя і выяленчыя магчымасці


101
Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле "Дзеясло"

Паглыбіць і сістэматызаваць веды вучня па асноных пытаннях раздзела, удасканальваць уменні адрозніваць разнастайныя лексіка-семантычныя групы дзеяслова, выяляць іх сэнсава-стылістычную ролю тэксце, даваць поную марфалагічную характарыстыку, выкарыстоваць сінанімічныя, антанімічныя, стылістычныя і экспрэсіныя магчымасці дзеяслова ва ласных вусных і пісьмовых выказваннях
Кантрольныя пытанні і заданні на с.284 – 285

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год
2 гадзіны

102-103
Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год
Актывізаваць і сістэматызаваць веды вучня па вывучаных раздзелах і тэмах. Садзейнічаць авалоданню вымаленчымі, лексічнымі, граматычнымі, правапіснымі, стылістычнымі нормамі беларускай мовы. Удасканальваць вуснае і пісьмовае маленне школьніка
Практ. 546 – 557

104
105
Рэзервовыя гадзіны


13PAGE 15


13PAGE 142315
15

Приложенные файлы

 • doc 23942433
  Размер файла: 259 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий