задач тести 1-5

Частина
перша
ПРАКТИЧНІ
ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ 1
ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
13EMBED Word.Picture.81415
Яку роль виконують фінанси підприємств в умовах трансформації ринкових відносин?
За яких умов функціонування фінансів підприємств найбільш ефективне?
Як класифікуються фінансові відносини, з якими пов’язана дія фінансів підприємств?
Які загальні ознаки мають фінанси мікро- і макрорівня?
Які специфічні ознаки притаманні фінансам підприємств?
Визначте роль розподільчої функції фінансів підприємств у господарській діяльності.
Чому розподіл прибутку є кінцевим етапом у реалізації розподільчої функції фінансів підприємств?
Які принципи допомагають у реалізації функцій фінансів підприємств і чому необхідно дотримуватись цих принципів?
Назвіть основні економічні методи регулювання фінансових ресурсів підприємств.
Які причини впровадження державного регулювання фінансових ресурсів підприємств в умовах трансформації ринкових відносин?
Як впливає форма власності на організацію фінансів підприємств?
Які економічні відносини визначають зміст категорії «фінанси підприємств»?
Які функції виконує фінансова служба підприємства?
Назвіть основні напрямки фінансової роботи на підприємстві.
Назвіть джерела формування фінансових ресурсів підприємств.
13EMBED Word.Picture.81415
Визначте правильну відповідь.
Тест 1. Фінанси підприємств це
грошові кошти;
кредитні ресурси;
економічні відносини в грошовій формі, які виявляються в процесі руху вартості;
грошові фонди підприємства;
немає правильної відповіді.
Тест 2. Об’єктом розподільчих фінансових відносин є...
грошові надходження на підприємство;
валовий дохід від операційної діяльності;
дохід від здачі в оренду майна;
необоротні активи підприємства;
немає правильної відповіді.
Тест 3. Грошові кошти підприємства це...
амортизаційні відрахування і прибуток;
кошти, що перебувають на всіх рахунках і в касі підпри- ємства;
фонд оплати праці;
резервний і страховий фонд;
немає правильної відповіді.
Тест 4. До складу власних і прирівняних до власних джерел фінансових ресурсів входять:
статутний капітал;
цільові внески юридичних і фізичних осіб;
короткострокові банківські кредити;
субсидії бюджетні;
страхові відшкодування.
Тест 5. До складу залучених джерел формування фінансових ресурсів підприємства не належать:
кредиторська заборгованість;
довгострокові банківські кредити;
кошти, мобілізовані на фінансовому ринку;
амортизаційні відрахування;
немає правильної відповіді.
Тест 6. Фінанси підприємств не виконують таких функцій:
відтворювальну;
розподільчу;
контрольну;
цільову;
немає правильної відповіді.
Тест 7. За яким критерієм фінансові ресурси поділяються на фондові й не фондові?
За способом формування;
за джерелом формування;
за часом формування;
за способом використання;
немає правильної відповіді.
Тест 8. Продовжити визначення:
«Фінансові ресурси це...».
Тест 9. Продовжити визначення:
«Фінансовий механізм це...».
Тест 10. Основний орієнтир для підприємства, що діє в умовах ринку, це
максимізація грошових коштів;
максимізація прибутку;
максимізація обсягів виробництва;
підвищення рентабельності;
немає правильної відповіді.
Тест 11. Організація фінансів підприємств базується на:
фінансових розрахунках;
економічних розрахунках;
саморегулюючому механізмі;
прогнозних розрахунках;
немає правильної відповіді.
Тест 12. До об’єктів фінансового управління не належать:
фінансові ресурси підприємства;
фінансові відносини з іншими підприємствами;
товарний оборот;
грошовий оборот;
немає правильної відповіді.
Тест 13. За яким із вказаних напрямків не проводиться аналіз фінансового стану?
Аналіз та оцінка складу й динаміки майна;
аналіз фінансової стійкості підприємства;
аналіз ліквідності балансу;
комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємств;
аналіз і контроль виробничо-господарської діяльності.
РОЗДІЛ 2
ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВ
13EMBED Word.Picture.81415
Чим пояснюється зміна порядку здійснення готівкових і безготівкових розрахунків із 2001 року?
Назвіть і поясніть принципи організації грошових розрахунків.
Які рахунки і в якій кількості можуть мати суб’єкти господарювання?
У чому полягає сутність розподільчого рахунка в іноземній валюті?
Чому існують різні форми платіжних інструментів під час здійснення розрахункових операцій?
У чому сутність черговості платежів і який існує порядок в оплаті платіжних документів з рахунків підприємств?
Яка гранична сума готівкового розрахунку підприємства (підприємця) з іншими суб’єктами господарювання протягом одного дня?
Розкрийте порядок організації готівкових розрахунків.
З якою метою встановлюється граничний обсяг зберігання готівки в касі підприємства («ліміт каси»)?
У чому особливість здійснення розрахунків готівкою?
Які вимоги висуваються до контролю за дотриманням порядку ведення касових операцій?
У чому полягають особливості розрахунків за платіжними дорученнями?
Яка відмінність платіжної вимоги-доручення від платіжного доручення?
Які особливості розрахунків чеками?
Які переваги й недоліки має акредитивна форма розрахунків для покупця та продавця?
Назвіть причини недостатнього застосування акредитивної форми розрахунків між суб’єктами господарювання.
Яке головне призначення векселя і в чому відмінність переказного векселя від простого?
Поясніть, чому вексель не має широкого застосування в розрахунках між підприємствами.
Розкрийте суть вексельної форми взаєморозрахунків за участю банків.
Поясніть словосполучення «трасирувати переказний вексель».
Із чим пов’язане введення календарної черговості платежів з розрахунків підприємств?
Назвіть причини появи в підприємства кредиторської заборгованості.
Із чим пов’язана криза платоспроможності підприємств на початку 90-х років і які заходи були вжиті для її подолання. Що, на Вашу думку, доцільно було б застосувати?
13EMBED Word.Picture.81415
Визначте правильну відповідь.
Тест 1. Момент здійснення платежу повинен максимально наближуватись до моменту відвантаження товарів це один із принципів:
господарського розрахунку;
кредитування;
безготівкових розрахунків;
факторингу;
немає правильної відповіді.
Тест 2. Платіжний документ, за яким банк дає розпорядження іншому банку за рахунок спеціально заброньованих коштів оплатити товарно-транспортні документи за відвантажений товар, це:
акцепт;
чек;
платіжне доручення;
акредитив;
немає правильної відповіді.
Тест 3. В якому разі банк відмовляє підприємству у відкритті поточний рахунок:
підприємство не має печатки;
підприємство не подало баланс до управління статистики;
підприємство не зареєструвало статут;
у підприємства погана репутація;
немає правильної відповіді.
Тест 4. Протягом якого часу дійсний виписаний чек?
Упродовж одного дня з моменту його заповнення;
упродовж трьох днів з моменту його заповнення;
упродовж місяця з моменту його заповнення;
протягом 10 календарних днів (день виписки розрахункового чека не враховується);
протягом 10 календарних днів (день виписки розрахункового чека враховується).
Тест 5. Якого пріоритету у виконанні розрахункових документів дотримується банк при надходженні кількох розрахункових документів?
Платіжне доручення за поставку товарів;
платіжна вимога-доручення за відвантажені товарно-матеріальні цінності;
платіжна вимога на підставі судового рішення;
платіжне доручення на сплату платежів до бюджету;
немає правильної відповіді.
Тест 6. Планом обороту наявних грошей, в якому відображають надходження й витрачання готівки, є:
баланс доходів і витрат;
кредитний план;
платіжний календар;
касовий план;
немає правильної відповіді.
Тест 7. Грошовий оборот це:
формування й розподіл грошових фондів;
розподіл виручки від реалізації продукції;
виявлення сутності грошей у русі;
виробництво та реалізація продукції;
немає правильної відповіді.
Тест 8. Безготівкові розрахунки це
розрахунки, які здійснюються готівкою;
розрахунки за бартером;
розрахунки за допомогою чеків;
розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках;
немає правильної відповіді.
Тест 9. Прямі безготівкові розрахунки це
розрахунки, пов’язані з кредитною системою;
розрахунки, які здійснюються в межах одного населеного пункту;
розрахунки, що здійснюються безпосередньо між постачальниками;
розрахунки, які забезпечують гарантію платежу за рахунок депонування коштів;
немає правильної відповіді.
Тест 10. Готівкові розрахунки це
списання коштів з рахунків платника;
розрахунки, за яких платіж не гарантується;
розрахунки, які здійснюються між покупцем і постачальником, що перебувають в одному регіоні;
платежі готівкою між підприємствами за реалізовану продукцію;
платежі готівкою між підприємствами за операції, які не пов’язані з реалізацією продукції.
Тест 11. Платіжне доручення це
документ, що містить доручення чекодавця банку переказати з його рахунка певну суму;
письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми;
письмове доручення платника банку про списання з його рахунка певної суми й переказування на рахунок одержувача;
комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника;
немає правильної відповіді.
Тест 12. Знайдіть у правій колонці правильне визначення кожного виду розрахунків:
А. Розрахунки за товарними операціями.
1) розрахунки підприємства з бюджетом;

Б. Розрахунки за нетоварними операціями.
2) платежі за виконані роботи, послуги;


3) обов’язкові відрахування в державні цільові фонди;


4) розрахунки з кредитними установами;


5) платежі за відвантажену продукцію.

Тест 13. Платіжна вимога це...
комбінований документ, який містить вимогу постачальника й доручення платника;
розрахунковий документ, що містить доручення банку покупця банкові постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;
розрахунковий документ, який містить доручення чекодавця банкові здійснити платіж;
розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача (утримувача за договірного списання) до банку платника здійснити без погодження з платником переказ коштів на рахунок отримувача;
усі відповіді помилкові.
Тест 14. Розрахунковий чек це
доручення банку покупця банкові постачальника оплатити рахунки постачальника;
форма розрахунку, за якої банк-емітент з доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;
письмове доручення власника рахунка банкові-емітенту сплатити отримувачу коштів зазначену в чеку суму;
розрахунковий документ, в якому вказано конкретне місце платежу;
усі відповіді помилкові.
Тест 15. Акредитив це
розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника;
розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові здійснити платіж;
документ, що містить зобов’язання банку-емітента з доручення клієнта виконати платіж на користь бенефіціара;
письмове зобов’язання, яке дає право його власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;
усі відповіді правильні.
Тест 16. Непокритий акредитив це акредитив
який не може бути змінений або анульований без згоди постачальника, для котрого він був відкритий;
який може бути анульований банком-емітентом без попередньої згоди постачальника;
за яким платежі постачальникові гарантує банк;
немає правильної відповіді.
Тест 17. Якщо покупець (платник) заздалегідь депонує кошти для розрахунку з постачальником, тоді такий акредитив слід вважати
безвідзивним;
непокритим;
акцептованим;
покритим;
немає правильної відповіді.
Тест 18. Знайдіть у правій колонці правильні визначення таких термінів:
А. Акредитив відзивний це такий, що...
1) може бути анульований чи змінений, але тільки за згодою бенефіціара, для якого його було відкрито, і банку-емітента;

Б. Акредитив безвідкличний це такий, що...
2) для нього попередньо резервуються кошти на окремому рахунку;


3) може бути анульований чи змінений з ініціативи платника або банку-емітента, але без згоди постачальника;


4) може бути змінений або анульований банком-емітентом з попереднім пові- домленням бенефіціара.

Тест 19. Вексель це
доручення банку покупця банкові постачальника оплатити рахунки постачальника;
письмове зобов’язання, боргова розписка відповідної форми, яке дає право її власнику вимагати сплати відповідної суми визначеної у векселі у відповідний термін;
форма розрахунку, за якої банк-емітент з доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;
комбінований документ, який містить вимогу постачальника й доручення платника;
немає правильної відповіді.
Тест 20. Вексельна форма розрахунків це
розрахунки між постачальником і платником за товари (послуги) з відстроченням платежу;
письмове розпорядження власника рахунка банкові переказати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів;
розрахунки між постачальником і платником за товари (послуги) з відстроченням платежу на підставі спеціального документа;
немає правильної відповіді.
Тест 21. Знайдіть у правій колонці правильне визначення таких термінів:
А. Трасант це особа, яка
виписує вексель;
переказує свій платіж на іншу особу;
має вексельні повноваження;
є платником за векселем;
немає правильної відповіді.

Б. Трасат це особа, яка
видала переказний вексель;
зобов’язана сплатити за векселем;
переказує свій платіж на іншу особу;
немає правильної відповіді.

В. Індосат це
перший власник переказного векселя;
платник за векселем;
останній власник векселя;
немає правильної відповіді.

Тест 22. Доміцильований вексель це вексель
який сплачується негайно;
в якому вказано конкретне місце платежу;
який існує в безпаперовій формі;
який існує тільки в паперовій формі;
немає правильної відповіді.
Тест 23. Переказний вексель це...
письмовий документ, який містить зобов’язання особи, котра видала вексель (боржника), сплатити власникові векселя певну суму;
зобов’язання банку-емітента векселя сплатити вказаній у векселі особі відповідну суму в установлений строк;
письмовий документ, який містить зобов’язання особи, котра видала вексель, сплатити вказану у векселі суму третій особі;
немає правильної відповіді.
Тест 24. Ремітент це особа, яка...
переказує свій платіж на іншу особу;
є власником переказного векселя;
є платником за векселем;
зобов’язана сплатити за переказним векселем.
Тест 25. За якої умови підприємство буде звільнене від обов’язкового продажу 50 % отриманої валютної виручки...
за умови направлення коштів на погашення податкової заборгованості;
за умови направлення коштів на погашення банківського кредиту, отриманого в іноземній валюті;
за умови направлення коштів на оплату іноземним постачальникам;
за умови зняття коштів, що надійшли готівкою до каси підприємства;
правильної відповіді немає.
13EMBED Word.Picture.81415


Підприємство «Машбудпостач» придбало облігації державної позики на загальну суму 20 000 грн під 24 % річних строком на 3 місяці. Через 2 місяці підприємство «Машбудпостач» розрахувалося з заводом «Будмаш» облігаціями державної позики.
Дохід за облігаціями державної позики нараховується що- місяця.
Визначити суму контракту між підприємством «Машбудпостач» та «Будмашем». Який додатковий прибуток отримає завод «Будмаш» у результаті цього контракту?Підприємство МП «Мрія» в рахунок своєї заборгованості перед банком за неповернений кредит оформило вексель строком на 3 місяці під 36 % річних.
Банк, купуючи комп’ютерну техніку через 2 місяці після оформлення векселя, розрахувався з фірмою «Інтертехніка» векселем, перевівши його на суму 10 600 грн.
Яка первісна вартість векселя? Яку суму отримає «Інтертехніка» від МП «Мрія» після інкасації векселя по закінченні терміну його дії?Для забезпечення господарських потреб підприємства відділу постачань було виділено 20.05 три чекові книжки на загальну суму 1 500 000 грн, які були депоновані банком на рахунку «Розрахунки чеками», причому ліміт третьої книжки становив 600 000 грн.
20.06 відділ збуту, звітуючи перед бухгалтерією, склав реєстр використаних чеків, загальна сума якого за першою книжкою становить 420 000 грн.
Залишок за другою книжкою 140 000 грн.
Третя книжка використана повністю.
Усього відділ збуту використав чеків на загальну суму 1 300 000 грн.
Визначити, у межах якої суми ліміту була видана кожна книжка.Підприємство станом на 10.04 на поточному рахунку мало кошти в сумі 4350 грн.
Протягом дня на поточний рахунок було ще зараховано платежів на загальну суму 20 700 грн.
Крім того, до банку надійшло ряд платіжних доручень щодо списання з рахунка підприємства сум податку на прибуток у розмірі 2750 грн, оплати рахунка-фактури за поставку комплектуючих у сумі 9500 грн.
Також банк отримав вимоги-доручення від енергопостачальної організації державного комунального господарства в сумі 3730 грн, підприємства-постачальника на підставі рішення арбітражного суду у сумі 10 000 грн.
В якому порядку візьме до сплати ці розрахункові документи операціоніст банку? Чи вистачить коштів на поточному рахунку? Якщо ні, то які можливі дії підприємства?Підприємство станом на 20.05 отримало такі платежі:
виручку від реалізації на суму 2350 грн;
попередню оплату за продукцію у сумі 1 570 грн;
комунальні платежі за передане в оренду приміщення 590 грн.
Залишок коштів на поточному рахунку станом на 20.05 дорівнював 3 750 грн.
20.05 термін, коли банк здійснює розрахунки за договором про касове обслуговування. Відповідно до цього договору послуги банку становлять 1 % від обороту по касі та оплата за перебування коштів на поточному рахунку 0,5 % від обороту за поточним рахунком. Оборот по касі за звітний місяць становив 15 780 грн.
Протягом звітного місяця на поточному рахунку підприємства щоденно в середньому було коштів на суму 2500 грн.
Платежів упродовж 20.05 підприємство не здійснювало.
Визначити залишок коштів на поточному рахунку станом на 21.05.


Протягом операційного дня 15.03 підприємство отримало такі кошти:
1) касову виручку від реалізації готової продукції в сумі 3 275 грн;
2) повернення підзвітних сум готівкою на суму 981,50 грн;
3) премію від участі в аукціоні на суму 2500 грн.
Підприємство в лютому мало тимчасово вільні кошти на загальну суму 10 000 грн, які були 04.02 покладені на депозитний рахунок банку під 24 % безстроково на невизначений термін.
Для здійснення платежів 15.03 підприємство відкликало депозитні кошти разом з нарахованими відсотками. Станом на 15.03 підприємство доходу від депозиту не отримувало.
Визначити надходження на поточний рахунок.Станом на 15.07 підприємство виплачує заробітну плату своїм працівникам.
За звітний період до позабюджетних фондів було нараховано такі платежі (нарахування на заробітну плату, яка має бути видана 15.07): до фонду страхування від безробіття (1,9 %) 311,4 грн; прибутковий податок у розмірі 1620 грн, а також платежі до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування (розрахувати самостійно).
Протягом липня було нараховано витрати на відрядження на суму 1280 грн.
Яка сума коштів повинна бути в підприємства на поточному рахунку станом на 15.07?
Яка сума коштів буде оформлена за чеком на отримання готівки в банку?Кінцевий розрахунок із заробітної плати та з підзвітними особами припадає на 19 число кожного місяця.
Станом на 19.07 підприємству необхідно здійснити такі виплати та платежі:
заробітна плата в сумі 35 900 грн;
витрати на відрядження, що становлять 14 135 грн;
на господарські потреби у сумі 9000 грн;
прибутковий податок із заробітної плати у розмірі 6400 грн;
платежі в бюджет із заробітної плати (нарахування (з фондів підприємства) та відрахування (безпосередньо з заробітної плати)).
Яка сума коштів повинна бути у підприємства на поточному рахунку станом на 19.07 з урахуванням платежів до бюджету? Яка сума коштів буде оформлена за чеком на отримання готівки в банку?Завод «Склобетон» оформив заборгованість перед енергопостачальною організацією простим векселем.
Енергопостачальна організація розрахувалась за обладнання з постачальником ТОВ «Енерготрейд» векселем заводу «Склобетон» способом передання векселя наступним власникам (індосанту). Вексель було індосовано з від’ємним дисконтом 30 % на загальну суму 28 000 грн. Яка первинна вартість векселя?Підприємство «Машбудпостач» придбало облігації державної позики на загальну суму 35 000 грн під 24 % річних строком на 6 місяців. Через 4 місяці підприємство «Машбудпостач» розрахувалося з заводом «Будмаш» облігаціями державної позики.
Дохід за облігаціями державної позики нараховується щомісяця.
Визначити суму контракту між підприємством «Машбудпостач» та «Будмашем». Який додатковий прибуток отримає завод «Будмаш» у результаті цього контракту?Підприємство МП «Мрія» в рахунок своєї заборгованості перед банком за неповернений кредит оформило вексель строком на 4 місяці під 54 % річних.
Банк, купуючи комп’ютерну техніку через 2 місяці після оформлення векселя, розрахувався з фірмою «Інтертехніка» векселем, перевівши його на суму 10 900 грн.
Яка первісна вартість векселя? Яку суму отримає «Інтертехніка» від МП «Мрія» після інкасації векселя по закінченні терміну його дії?


Для забезпечення господарських потреб підприємства відділу постачань було виділено 20.05 три чекові книжки на загальну суму 2000 грн, які були депоновані банком на рахунку «Розрахунки чеками», причому ліміт другої книжки становив 700 грн.
20.06 відділ збуту, звітуючи перед бухгалтерією, склав реєстр використаних чеків, загальна сума якого за першою книжкою становить 300 грн; залишок за третьою книжкою 150 грн.
Друга книжка використана повністю.
Усього відділ збуту використав чеків на загальну суму 1750 грн.
Визначити, у межах якої суми ліміту була видана кожна книжка.Підприємство станом на 10.04 на поточному рахунку мало кошти у сумі 5400 грн.
Протягом дня на поточний рахунок було ще зараховано платежів на загальну суму 22 300 грн.
Крім того, до банку надійшло багато платіжних доручень щодо списання з рахунка підприємства: сум податку на прибуток у сумі 3950 грн; оплати рахунка-фактури за поставку комплектуючих у сумі 10 500 грн.
Також банк отримав вимогу-доручення від: енергопостачальної організації державного комунального господарства в сумі 3900 грн; підприємства-постачальника на підставі рішення арбітражного суду у сумі 10 000 грн.
В якому порядку візьме до сплати ці розрахункові документи операціоніст банку? Чи вистачить коштів на поточному рахунку? Якщо ні, то які можливі дії підприємства?Підприємство станом на 20.05 отримало такі платежі:
виручку від реалізації на суму 3495 грн;
попередню оплату за продукцію на суму 2500 грн;
3) комунальні платежі за передане в оренду приміщення 390 грн.
Залишок коштів на поточному рахунку станом на 20.05 дорівнював 4870 грн.
20.05 термін, коли банк здійснює розрахунки за договором про касове обслуговування. Відповідно до цього договору послуги банку становлять 1 % від обороту за касою та оплата за перебування коштів на поточному рахунку 0,5 % від обороту за поточним рахунком. Оборот по касі за звітний місяць становив 20 050 грн.
Протягом звітного місяця на поточному рахунку підприємства щоденно в середньому було коштів на суму 3000 грн.
Платежів упродовж 20.05 підприємство не здійснювало.
Визначити залишок коштів на поточному рахунку станом на 21.05.Протягом операційного дня 15.03 підприємство отримало такі кошти:
касову виручку від реалізації готової продукції в розмірі 2575 грн;
повернення підзвітних сум готівкою на суму 2815 грн;
премію від участі в аукціоні на суму 500 грн.
Підприємство в лютому мало тимчасово вільні кошти на загальну суму 8000 грн, які були 04.02 покладені на депозитний рахунок банку під 24 % безстроково на невизначений термін.
Для здійснення платежів 15.03 підприємство відкликало депозитні кошти разом з нарахованими відсотками. Станом на 15.03 підприємство доходу від депозиту не отримувало.
Визначити надходження на поточний рахунок.Станом на 15.07 підприємство виплачує заробітну плату своїм працівникам.
За звітний період до позабюджетних фондів було нараховано такі платежі (нарахування на заробітну плату, яка має бути видана 15.07): до фонду страхування від безробіття (1,9 %) 515,4 грн; прибутковий податок у розмірі 2620 грн, а також суму платежів до Пенсійного фонду та соціального страхування (розрахувати самостійно).
Протягом липня було нараховано витрати на відрядження на суму 540 грн.
Яка сума коштів повинна бути в підприємства на поточному рахунку станом на 15.07?
Яка сума коштів буде оформлена по чеку на отримання готівки в банку?


Кінцевий розрахунок із заробітної плати та з підзвітними особами припадає на 19 число кожного місяця.
Станом на 19.07 підприємству необхідно здійснити такі виплати та платежі:
заробітна плата в сумі 14 828,58 грн;
витрати на відрядження, що становили 4135 грн;
витрати на господарські потреби, які дорівнювали 900 грн;
прибутковий податок із заробітної плати в сумі 3400 грн;
платежі в бюджет із заробітної плати (нарахування (з фондів підприємства) та відрахування (безпосередньо з заробітної плати)).
Яка сума коштів повинна бути в підприємства на поточному рахунку станом на 19.07 з урахуванням платежів до бюджету? Яка сума коштів буде оформлена по чеку на отримання готівки в банку?Завод «Склобетон» оформив заборгованість перед енергопостачальною організацією простим векселем.
Енергопостачальна організація розрахувалась за обладнання з постачальником ТОВ «Енерготрейд» векселем заводу «Склобетон» шляхом індосанту. Вексель було індосовано з від’ємним дисконтом 40 % на загальну суму 48 000,00 грн. Яка первинна вартість векселя?Підприємство «Граніт» уклало договір з іноземним партнером «Transit» на закупівлю технологічного обладнання. Порядок розрахунків у договорі передбачено шляхом відкриття акредитиву.
Акредитивний договір передбачає оплату послуг банку в розмірі 4 % від суми поставки.
Акредитив було відкрито 20,05 на суму 50 000 $. Через 5 днів після відкриття було поставлено обладнання на суму 38 000 $. Решту обладнання було поставлено на 10-й день від моменту відкриття акредитиву.
На яку суму було зроблено другу поставку? Яку суму отримає банк за обслуговування акредитиву?


Підприємство «МИР» уклало договір з іноземним партнером «Transit» на закупівлю технологічного обладнання. Порядок розрахунків у договорі передбачено способом відкриття акредитиву.
Акредитивний договір передбачає оплату послуг банку в розмірі 5 % від суми поставки, що становить 5000 $.
Акредитив було відкрито 20,05. Через 5 днів після відкриття було поставлено обладнання на суму 69 000 $. Решту обладнання було поставлено на 20-й день від моменту відкриття акредитива.
На яку суму було зроблено другу поставку? Яка загальна сума поставки?


РОЗДІЛ 3
ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
13EMBED Word.Picture.81415
Як формуються грошові надходження підприємства відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку?
Чим відрізняється звичайна діяльність підприємства від надзвичайної діяльності (події)?
Які складові надходжень від операційної діяльності підприємства?
Що містить фінансова діяльність підприємства і які способи її організації?
Які операції пов’язані з інвестиційною діяльністю підприємства?
У чому відмінність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від валового доходу?
Дати пояснення визначення доходу за бухгалтерським і податковим обліком.
Пояснити, як впливають на обсяг грошових надходжень підприємства умови розрахунків?
Назвіть причини появи у підприємства дебіторської та кредиторської заборгованості.
Як ціна реалізації впливає на обсяг грошових надходжень. У чому відмінність вільної відпускної ціни від ціни виробника?
Які недоліки має метод прямого розрахунку під час планування виручки від реалізації продукції (робіт, послуг)?
У чому сутність укрупненого методу планування виручки і відмінність його від прямого?
У чому сутність капітальних (реальних) та фінансових інвестицій?
Що характеризує показник Сash-flow та які існують методи його розрахунку на практиці?
Чому вважається, що показник Сash-flow відображає більшу ефективність операційної діяльності, ніж чистий прибуток?
13EMBED Word.Picture.81415
Визначте правильну відповідь.
Тест 1. До зовнішніх факторів, які впливають на величину грошових надходжень підприємств, належать...
обсяг виробництва;
умови та порядок банківського кредитування;
склад і структура витрат підприємства;
система оподаткування підприємств;
правильної відповіді немає.
Тест 2. Грошові надходження підприємства це...
дохід від товарообмінних операцій підприємства;
грошові кошти, які після первинного розподілу надходять до централізованих фондів;
кошти, які надходять у касу та на поточні й інші банківські рахунки підприємств;
податковий кредит, який виникає в результаті придбання сировини;
правильної відповіді немає.
Тест 3. До зовнішніх джерел формування грошових потоків належать...
чистий прибуток підприємства;
амортизаційні відрахування;
банківські кредити;
виручка від реалізації продукції;
правильної відповіді немає.
Тест 4. До складу надходжень від надзвичайних подій відносять...
надходження від іншої операційної діяльності;
надходження коштів у вигляді страхового відшкодування;
надходження коштів унаслідок погашення векселів;
надходження від фінансових операцій;
правильної відповіді немає.
Тест 5. Не визнаються доходами...
надходження за договорами комісії;
надходження від первинного розміщення цінних паперів;
надходження податкових платежів у виручці від реалізації продукції;
усі попередні відповіді правильні;
усі попередні відповіді неправильні.
Тест 6. Фіксовані ціни встановлюються...
для регулювання рівня рентабельності товарів першої необхідності;
під впливом попиту та пропозиції за домовленістю сторін;
з метою поширення експорту виготовлених товарів;
на товари, які монопольно виготовляються державою;
правильної відповіді немає.
Тест 7. З метою встановлення ціни може бути використані такі методи ціноутворення...
витратний;
маркетинговий;
дизбалансний;
«великих хвиль»;
правильної відповіді немає.
Тест 8. Сутність пропорційного методу ціноутворення полягає в тому, що...
ціна встановлюється, як функція цін на аналогічну продукцію конкурентів;
доцільно встановлювати ціни залежно від обсягів продажу продукції;
ціна формується з урахуванням відсотка на вкладений ка- пітал;
ціна формується в результаті оцінювання переваг, які матиме споживач;
усі відповіді правильні.
Тест 9. Зміст комбінованого методу розрахунку плану реалізації продукції полягає в...
розрахунку виручки від реалізації шляхом множення кількості реалізованих виробів на їх реалізаційну ціну та додавання отриманих значень;
розрахунку виручки шляхом додавання залишків нереалізованої продукції на кінець періоду до обсягу виробництва та віднімання дебіторської заборгованості;
множенні середнього залишку дебіторської заборгованості на період її обертання та додаванні до отриманої величини результату від множення кількості реалізованих виробів на їх реалізаційну ціну;
розрахунку виручки від реалізації основних видів продукції шляхом множення кількості реалізованих виробів на їх реалізаційну ціну, а для інших виробів користуються укрупненим методом;
правильної відповіді немає.
Тест 10. Основним джерелом відшкодування коштів на виробництво та реалізацію продукції, утворення доходів і формування фінансових ресурсів є...
банківські кредити;
кредиторська заборгованість;
чистий дохід від реалізації продукції;
сплачені податкові зобов’язання;
правильної відповіді немає.
Тест 11. Курсові різниці, що виникають від фінансової та інвестиційної діяльності, є...
неопераційними;
операційними;
надзвичайними;
основними;
правильної відповіді немає.
Тест 12. До складу доходів від фінансових операцій включають...
дохід від участі в капіталі;
дохід від реалізації основних фондів;
дохід від реалізації іноземної валюти;
одержані гранти та субсидії;
правильної відповіді немає.
Тест 13. Сутність прямого методу розрахунку руху грошового потоку (Сash-flow) полягає у...
коригуванні операційних прибутків (збитків) на статті доходів та витрат, які не впливають на обсяг грошових коштів, а також на зміни в оборотних активах і зобов’язаннях;
визначенні різниці безпосередньо між вхідними та вихідними грошовими потоками;
визначенні грошового вільного потоку, спрямованого на використання в інвестиційних процесах підприємства з коригуванням на амортизацію;
додаванні приросту оборотних та необоротних активів підприємства;
правильної відповіді немає.
Тест 14. Прямий вплив на розмір виручки від реалізації продукції здійснює...
асортимент продукції;
ціна на продукцію;
якість продукції;
пропозиція і попит на продукцію;
правильної відповіді немає.
Тест 15. Доходи від фінансових інвестицій це...
надходження від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць;
надходження від продажу акцій або боргових зобов’язань інших підприємств;
надходження від продажу основних засобів і нематеріальних активів підприємства;
надходження в результаті настання надзвичайних обставин;
правильної відповіді немає.
Тест 16. Рух грошового потоку (Сash-flow) можна розглядати як...
індикатор ліквідності та платоспроможності підприємства;
показник результативності фінансово-господарської діяльності;
індикатор спроможності до фінансування за рахунок внутрішніх джерел;
усі попередні відповіді правильні;
усі попередні відповіді неправильні.
13EMBED Word.Picture.81415


На основі наведених даних визначити доходи від основної операційної діяльності та від надзвичайних подій: надійшло страхове відшкодування за збитки від стихійного лиха 2000 грн; реалізовано продукції з відстрочкою платежу 3 дні 3500 грн; надано послуг 2500 грн; отримано дохід від реалізації основних фондів  3400 грн; надійшло відшкодування від технічних аварій 1500 грн; здійснено для замовників ремонтні роботи загальною вартістю 5650 грн.На основі наведених даних визначити доходи від іншої операційної діяльності та від фінансових операцій: дохід від інвестицій в асоційовані підприємства 1000 грн; дохід від реалізації іноземної валюти 350 грн; одержані штрафи, пені, неустойки  250 грн; дохід від спільної діяльності 500 грн; отримані відсотки за облігаціями 650 грн; виручка від реалізації продукції 2000 гри; дохід від реалізації основних фондів 1400 грн.


На основі наведених даних розрахувати операційний Сash-flow прямим методом: сплата відсотків за користування позиками  1000 грн; грошові видатки на утримання персоналу 1500 грн; грошові надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 15 000 грн; інші грошові надходження, які не належать до інвестиційної та фінансової діяльності, 5000 грн; грошові виплати за сировину, матеріали, послуги 10 000 грн; отримані відсотки за облігаціями 650 грн; дохід від реалізації іноземної валюти 350 грн; дохід від інвестицій в асоційовані підприємства 1000 грн; сплата податку на прибуток 350 грн.На основі наведених даних розрахувати операційний Сash-flow непрямим методом: доходи, не пов’язані з грошовими надходженнями, 1000 грн; виручка від реалізації продукції 2000 грн; приріст оборотних активів 1500 грн; чистий прибуток від операційної діяльності 1500 грн; витрати, не пов’язані з грошовими виплатами, 5000 грн; збільшення поточних зобов’язань 1000 грн; одержані штрафи, пені, неустойки 250 грн.На основі наведених даних розрахувати виручку від реалізації товарів прямим методом: обсяг виробництва товарів А та Б, відповідно, 1000 шт. та 900 шт.; залишок товарів на початок періоду  100 шт. та 120 шт., а на кінець 150 шт. та 60 шт.; витрати на оплату праці за звітний рік, відповідно, 1000 грн та 1200 грн, а вартість використаної сировини 12 000 грн та 8000 грн; ціна товару А 30,0 грн/шт., а товару Б 25,0 грн/шт.На основі наведених даних розрахувати ціну товарів за умови, що: обсяг реалізації товарів А та Б, відповідно, 8500 грн та 15 900 грн; вартість запасів товарів на початок періоду 1000 грн та 1500 грн, а на кінець 2500 грн та 600 грн; кількість одиниць виробленого товару А 2000 шт., а товару Б  1000 шт.; ціна товару А в три рази більша за ціну товару Б.Навчальний центр «Ерудит» проводить 3-місячні курси з підготовки бухгалтерів. Початок навчання з 1 січня поточного року, курс навчання 120 годин. Загальна вартість навчання згідно з затвердженим кошторисом 9000 грн.
Надійшла оплата за навчання згідно з угодами про надання послуг: за перший місяць поточного року 6000 грн, за другий місяць поточного року 2000 грн, за третій місяць поточного року 1000 грн. Усього 9000 грн (без ПДВ).
У січні було проведено занять загальним обсягом 40 год.;
у лютому 30 год.;
у березні 50 год.
Згідно з кошторисом витрат оплата викладачам за навчальну годину (включаючи податок на доходи фізичних осіб та нарахування на обов’язкове страхування) становить 20 грн, адміністративні та загальногосподарські витрати щомісяця 1500 грн.
Необхідно визначити валовий дохід навчального центру «Ерудит» за кожний місяць І кварталу поточного року за фінансовим і податковим обліком.Юридичною фірмою укладено договір на консультаційне обслуговування підприємства протягом І півріччя поточного року. Згідно з умовами договору щомісячна оплата послуг встановлена в розмірі 1200 грн, у т. ч. ПДВ.
Виконання консультаційних послуг підтверджується актом приймання-передавання виконаних робіт за кожний місяць із зазначенням суми місячної оплати згідно з договором. Детальний перелік і обсяг виконаних робіт за кожний місяць договором не передбачається, консультаційні послуги надаються в міру необхідності.
На початок дії договору підприємством (клієнтом) перераховано на поточний рахунок юридичної фірми авансований платіж у сумі 3600 грн. Решта суми перерахована в останній день терміну дії договору.
Визначити щомісячний валовий дохід юридичної фірми І півріччя згідно з податковим та фінансовим обліком.


1. У липні поточного року фірмою «Моноліт» відвантажені товари російській компанії «Русь» на суму 3000 доларів США, що підтверджено вантажно-митною декларацією. Курс НБУ за один долар становив = 5,33 грн (протягом ІІІ кварталу не змінювався).
2. У серпні поточного року на валютний рахунок фірми «Моноліт» надійшли кошти за відвантажені товари, які підлягають продажу згідно з чинним законом у розмірі 50 %. Комісійні банку становлять 0,4 %.
3. Фірма «Моноліт» має нерухомість, яку надає в оренду фірмі «Скайнлайн» протягом ІІІ кварталу. Договором передбачається щомісячна сплата оренди за 206 м2 площі за ціною 47 грн/м2 (в т. ч. ПДВ) не пізніше 20 числа наступного за звітним місяця.
Визначити суму, яка буде визнана валовим та чистим доходом фірми «Моноліт» за ІІІ квартал поточного року за податковим обліком, а також залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку на 30.09 поточного року.Товариство «Медікус» закупило в оптовій фірмі «ВВС+» лікарські засоби та вироби медичного призначення для подальшої реалізації в такому асортименті, визначеному нижче.
Найменування товару
Ціна виробника за одиницю товару, грн
Закуплено за оптовою ціною за одиницю товару, грн
Кількість реалізованого товару, тис. шт.
Питома вага продукції, реалізованої оптом, %

1. Анальгін
1,2
1,23
100
20

2. Цитрамон
0,22
0,27
300
30

3. Новопасіт
7,88
8,91
30
10

Оптова торгова націнка визначена підприємством на рівні 15 % від ціни виробника й на рівні 30 % для реалізації через роздрібну торгівлю.
Розрахувати обсяг грошових надходжень товариства «Медікус» за звітний період:
І варіант: від реалізації товарів оптом.
ІІ варіант: від реалізації через мережу аптек.
ІІІ варіант: загальний по товариству.


Фірма «Вітамін» протягом звітного періоду реалізувала 1300 одиниць товару, які закупила у іноземного партнера фірми «Доктор V». Перелік закуплених товарів визначено нижче:
Асортимент товару
Ціни за інвойсом за 1 упаковку, дол. США
Мито, %
Кількість реалізованого товару, шт.

Провіск (операційна нитка)
29,4
0
100

Арифон (у таблетках)
4,75
5
200

Шприц інсуліновий
0,72
10
1000

Усього


1300

При цьому сплата митних послуг становить 375 грн, брокерських послуг 570 грн;
курс НБУ на день розмитнення і реалізації товару 1 долар США = 5,33 грн.
При реалізації товару була встановлена торгова націнка 8 % (ПДВ не нараховується).
Визначити обсяг виручки фірми «Вітамін» від реалізації товарів за звітний період.На основі наведених нижче даних необхідно визначити виручку від реалізації продукції на внутрішньому ринку України методом прямого розрахунку. Підприємство жодних пільг з оподаткування не має.
Вироби
Залишок нереалізованої продукції на початок планового періоду, шт.
Випуск товарної продукції в плановому періоді, шт.
Залишок нереалізованої продукції на кінець планового періоду, шт.
Повна собівартість одиниці реалізованої продукції, грн
Рентабельність одиниці виробу, %

А
120
2300
140
20
15

Б
150
5400
90
40
17

В
110
6400
40
30
25На основі наведених даних необхідно визначити грошові надходження за видами діяльності підприємства за звітний період, якщо мали місце такі операції:
на поточний рахунок надійшло коштів за реалізовану продукцію в сумі 350 тис. грн, у тому числі ПДВ і акцизний збір 65 тис. грн;
підприємство отримало короткостроковий кредит у сумі 50 тис. грн і довгостроковий кредит у сумі 250 тис. грн;
отримано кошти з державного бюджету для виконання державного замовлення на суму 30 тис. грн;
отримано дивідендів у сумі 10 тис. грн.Визначити фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування на кінець звітного періоду та чистий фінансовий результат, виходячи з такої ситуації.
У складі оборотних активів підприємства є депозитні сертифікати на суму 10 тис. грн на строк 3 місяці під 15 % річних. Крім того, підприємство отримало короткостроковий кредит у банку в сумі 100 тис. грн під 35 % річних на 6 місяців з умовою щомісячної сплати процентів, а кредит погашається в кінці терміну дії договору.
Валовий прибуток підприємства від реалізації продукції 200 тис. грн; доходи від операційної оренди активів = 3 тис. грн, адміністративні витрати у звітному періоді 40 тис. грн; витрати на збут 24 тис. грн, інші операційні витрати (сумнівні борги) становлять 1 тис. грн. Податок на прибуток дорівнює 15 тис. грн. Підприємство здійснило внесок до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю в розмірі 40 %. Але це товариство у звітному періоді зазнало збитків у сумі 30 тис. грн.На підприємстві «Сатін» вартість залишків готової продукції (за повною собівартістю) на складі відвантажених товарів, строк оплати яких не настав, та неоплачених у строк на 1 липня поточного року становили 236 тис. грн. До кінця року підприємство планує прискорити відвантаження готової продукції покупцям і завершити розрахунки з ними на 15 %. Сума виручки від реалізації товарної продукції підприємства без ПДВ за перше півріччя звітного року становила 2184 тис. грн, за собівартістю 1820 тис. грн.
Визначити обсяги виручки, яку не доотримає підприємство «Сатін» станом на 1.01 наступного року.Загальний капітал акціонерного товариства 40 500 грн. Прибуток, що спрямовується на виплату дивідендів, 8000 грн. Кількість випущених акцій 4500 штук, у тому числі привілейованих 500 шт. з фіксованою ставкою дивідендів у розмірі 33,3 %.
Розрахувати розмір дивідендів на 1 звичайну акцію.Визначити дохід підприємства, якщо відомі такі дані:
Собівартість одиниці продукції 510 тис. грн. Рентабельність продукції 15 %. Залишки товарної продукції (за собівартістю) на початок року становили 14 тис. грн, на кінець року 36 тис. грн. Продукція оподатковується ПДВ.
Підприємство отримало штраф від постачальників за порушення господарських угод у розмірі 2500 грн, сплатило відсотки й пеню за 15 днів просрочення за невчасно повернуті 100 000 грн кредиту, отриманого під 16 % річних.
Крім того, підприємство реалізувало основні засоби, які перебували на балансі, на суму 50 тис. грн (без ПДВ) за залишковою вартістю 20 тис. грн, витрати на реалізацію становили 5500 грн.
Прибуток від володіння корпоративними правами 4 тис. грн.Акціонерне товариство «Ярило», що виробляє безалкогольні напої, на початок звітного періоду мало власний капітал у такому складі: статутний капітал 800 тис. грн, резервний фонд 250 тис. грн, нерозподілений прибуток 130 тис. грн.
Собівартість 1 літра продукції в середньому по підприємству становить 1,5 грн.
Рентабельність продукції 15 %.
Продукція оподатковується ПДВ.
Керівництво акціонерного товариства «Ярило» має на меті на кінець звітного року:
направити на виплату дивідендів 10 % чистого прибутку (ставка податку на прибуток дорівнює 25 %);
відрахувати в резервний фонд 56 тис. грн;
збільшити нагромаджувальну суму нерозподіленого прибутку на 80 тис. грн.
Визначити:
Необхідний обсяг виробництва по підприємству для досягнення намічених цілей на кінець звітного року.
Обсяг грошових надходжень від реалізації безалкогольних напоїв на кінець звітного року.Підприємство «Неофіт» у поточному році планує розширити асортимент випуску своєї продукції за допомогою виробництва нового товару.
Про новий товар відомо:
собівартість одиниці товару 8 грн;
рентабельність товару 20 %;
акцизний збір 3 грн з одиниці товару;
торгова націнка 25 %.
У поточному році планується виробити 1000 одиниць продукції.
Залишки нереалізованої продукції на кінець поточного року становили 200 шт.
Витрати на реалізацію нової продукції через роздрібну мережу, тобто на рекламу й передпродажну підготовку товарів, оформлення вітрин, транспортно-експедиційні витрати передбачаються по підприємству в розмірі 2000 грн.
У поточному році підприємство «Неофіт» має на меті збільшити валові доходи. Тому перед фінансовим відділом постав- лене завдання: зробити розрахунки та визначити, як доцільно реалізувати новий товар: через мережу роздрібних магазинів чи оптом.На основі наведених даних визначте виручку від реалізації продукції комбінованим методом:
залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду 87 тис. грн;
випуск товарної продукції в плановому кварталі за виробничою собівартістю 160 тис. грн;
позавиробничі витрати (у % до виробничої собівартості) 2,5 %;
усього активів 300 тис. грн;
співвідношення відпускних цін і повної собівартості (коефіцієнт)  1,2;
норма перебування запасу готової продукції на складі на кінець планового періоду 8 днів.На основі наведених даних визначте обсяг реалізації продукції на плановий період методом прямого розрахунку:
випуск товарної продукції в плановому кварталі становитиме 4140,0 тис. грн;
залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду 146 тис. грн;
норма перебування запасу готової продукції на складі на кінець планового періоду 3 дні.Яким повинен бути запланований товарний випуск виробів по підприємству «Факел» (у натуральних одиницях), якщо залишки на початок планового періоду становили 7200 грн, залишки на кінець планового періоду передбачаються в розмірі 3300 грн, ціна кожного виробу планується на рівні 2,1 грн за одиницю. Обсяг реалізації в плановому періоді по підприємству повинен становити 25 000 грн.Визначити доходи підприємства «Олімп» від фінансових операцій, якщо:
У квітні підприємством планується придбання облігацій на суму 12 000 грн; за цими облігаціями очікується виплата дивідендів у розмірі 45 % річних.
У жовтні підприємство планує вкласти в депозити тимчасово вільні кошти в розмірі 9000 грн на 2 місяці під 18 % річних.
Підприємство бере участь у спільній діяльності іншого підприємства шляхом вкладення вільних коштів у статутний фонд спільного підприємства; причому його частка у статутному фонді СП становить 30 %.
Спільне підприємство передбачає такі результати господарської діяльності:
очікуваний прибуток 45 тис. грн;
розподіл 30 % прибутку між учасниками спільної діяльності.ТОВ «Паритет» володіє інвестиційним портфелем, до складу якого входять:
привілейовані акції АКБ «Форум» на загальну суму 40 тис. грн з річною ставкою дивідендів 30 %;
облігації державної позики на загальну суму 8500 грн з дохідністю 15 % річних, термін дії облігації 10 місяців;
450 акцій ВАТ «Агроконтракт» на загальну суму 6750, що становить 14 % від загальної кількості випущених акцій. Причому в поточному році передбачається розподілити між акціонерами 75 тис. грн чистого прибутку.
Визначити суму грошових надходжень підприємства «Паритет» за поточний рік.На основі наведених даних необхідно визначити суму чистого доходу підприємства:
За звітний період реалізовано продукції на суму 1680 тис. грн, продукція оподатковується ПДВ.
Протягом звітного періоду було повернуто покупцями продукції на суму 24 тис. грн.
Матеріальні витрати й амортизація становлять 450 тис. грн; заробітна плата 145 тис. грн.Визначити доходи підприємства від фінансових операцій, якщо:
фабрика планує придбати в травні акції на суму 8000 грн; за цими акціями очікується виплата дивідендів у розмірі 30 % річних;
фабрика в жовтні планує вкласти в депозити тимчасово вільні кошти в розмірі 6000 грн на 2 місяці під 24 % річних;
фабрика бере участь у спільній діяльності іншого підприємства шляхом вкладення вільних коштів у статутний фонд СП; частка фабрики в статутному фонді становить 20 %. Спільне підприємство передбачає отримати прибуток від господарської діяльності в розмірі 20 тис. грн. Передбачається розподіл між учасниками спільної діяльності 30 % прибутку.Статутний капітал акціонерного товариства становить 30 тис. грн. Акціонерним товариством усього продано 3000 шт. акцій, у тому числі звичайних 2700 шт. і привілейованих 300 шт.
Загальна сума чистого прибутку, яка підлягає розподілу у вигляді дивідендів, дорівнює 6300 грн. За привілейованими акціями фіксована ставка затверджена в розмірі 30 %.
Визначити розмір дивідендів на кожну привілейовану та звичайну акцію.
РОЗДІЛ 4
ФОРМУВАННЯ Й РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ
13EMBED Word.Picture.81415
Розкрийте сутність прибутку підприємства.
Назвіть складові загального прибутку підприємства та охарактеризуйте їх.
У чому відмінність прибутку, розрахованого за податковим та бухгалтерським обліками?
Як визначається прибуток підприємства від операційної діяльності?
Як формується прибуток підприємства від фінансових операцій?
У чому відмінність понять «собівартість» і «витрати»?
Які витрати відносяться на собівартість (виробничу собівартість) реалізованої продукції?
Які фактори впливають на зміну собівартості продукції? Виділіть основні етапи розподілу прибутку підприємства.
У чому сутність методу прямого розрахунку прибутку від реалізації продукції та його недоліки?
За яким порядком здійснюється розрахунок прибутку від реалізації продукції укрупненим методом? Які особливості його застосування?
У чому особливість економічного (аналітичного) методу розрахунку прибутку?
Назвіть складові операційних витрат за Положеннями (стандартом) бухгалтерського обліку.
Розкрийте сутність показника рентабельності (дохід- ності).
Як визначається рентабельність підприємства, окремих видів продукції (робіт, послуг)? Наведіть інші показники рентабельності (які відомі). Як вони визначаються?
За якими напрямами використовується прибуток підприємства?
13EMBED Word.Picture.81415
Тест 1. Інформація про формування прибутку підприємства відображається у таких формах фінансової звітності:
баланс;
звіт про рух грошових коштів;
звіт про фінансові результати;
звіт про власний капітал;
примітки до фінансової звітності.
Тест 2. Показники, які враховуються під час обчислення прибутку від реалізації продукції, це
сплата процентів за банківськими кредитами;
собівартість реалізованої продукції;
надходження від продажу облігацій власної емісії;
податок на додану вартість і акцизний збір;
виручка від реалізації продукції.
Тест 3. Чистий прибуток підприємства використовується за такими напрямками:
фінансування забезпечень наступних витрат і платежів;
сплата процентів за позиками;
виплата грошових дивідендів;
формування резервного фонду;
поповнення статутного капіталу.
Тест 4. Складові відпускної ціни одиниці продукції підприємства це
собівартість продукції;
дивіденди;
акцизний збір;
прибуток;
податок на додану вартість.
Тест 5. Повна собівартість продукції підприємства формується з таких елементів, як:
нерозподілений прибуток;
непрямі податки;
виробнича собівартість реалізованої продукції;
витрати на реалізацію;
грошові дивіденди;
Тест 6. Виробнича собівартість реалізованої продукції підприємства складається з таких елементів, як:
адміністративні витрати;
податок на додану вартість;

·прямі витрати на оплату праці;
виплати матеріального заохочення працівникам;
змінні та постійні загальновиробничі витрати.
Тест 7. Прибуток підприємства від фінансових операцій формують...
надходження грошових дивідендів;
надходження від розміщення акцій власної емісії;
надходження в результаті розподілу доходів згідно з договором про спільну діяльність без створення юридичної особи;
завершення строку позовної давності за нарахованими, але не виплаченими дивідендами;
надходження в рахунок погашення комерційного кредиту.
Тест 8. До повної собівартості реалізованої продукції можна включити такі з наведених статей:
викуп акцій власної емісії;
фонд оплати праці;
викуп та погашення конвертованих облігацій;
закупівля напівфабрикатів;
виконання гарантійних зобов’язань щодо продукції.
Тест 9. Чистий прибуток підприємства використовується на...
виплату матеріального заохочення працівникам підприємства;
виплату основної заробітної плати;
поповнення резервного фонду;
формування резерву сумнівних боргів;
сплату податку на прибуток.
Тест 10. Резервний капітал створюється за рахунок:
валового доходу;
чистого прибутку;
нерозподіленого прибутку;
чистого доходу;
валових витрат.
Тест 11. Для визначення чистого прибутку підприємства використовуються такі показники:
непрямі податки;
загальний прибуток підприємства;
надходження від продажу акцій власної емісії;
виплата дивідендів;
податок на прибуток.
Тест 12. Ціну виробника формують:
собівартість продукції;
сума виплачених дивідендів;
акцизний збір;
норма прибутку в ціні;
податок на додану вартість.
Тест 13. Мінімальна частина чистого прибутку підприємства, що відраховується до резервного капіталу, становить...
не менше 5 % чистого прибутку;
не менше 10 % нерозподіленого прибутку;
не менше 25 % чистого прибутку;
не менше 5 % нерозподіленого прибутку;
не менше 5 % валового прибутку.
Тест 14. Для визначення прибутку підприємства від реалізації продукції методом прямого розрахунку застосовуються...
собівартість одиниці продукції;
обсяг продукції в натуральному виразі;
відпускна ціна одиниці продукції;
ціна виробника одиниці продукції;
немає правильної відповіді.
Тест 15. Щоб визначити рентабельність продажу підприємства, слід застосовувати такі показники:
валюта балансу;
собівартість продукції;
виручка від реалізації продукції;
чистий прибуток;
податок на додану вартість.
Тест 16. Рентабельність операційної діяльності підприємства визначається з урахуванням таких показників:
прибуток від операційної діяльності;
операційні надходження;
виручка від реалізації продукції в цінах виробника;
поточні витрати на операційну діяльність;
нерозподілений прибуток.
13EMBED Word.Picture.81415


Грошові надходження від покупців (споживачів) продукції підприємства 873,5 тис. грн, у т. ч. у рахунок погашення дебіторської заборгованості 119,2 тис. грн. Визнана у звітному періоді дебіторська заборгованість склала 124,7 тис. грн. Сума матеріальних витрат підприємства, пов’язаних з виробництвом у звітному періоді, становить 598,7 тис. грн. Сума нарахованого податку на прибуток підприємства 67,5 тис. грн.
Визначте величину чистого прибутку за звітний період (продукція підприємства не є підакцизною).Визначте прибуток підприємства за фінансовими операціями, використовуючи таку інформацію про результати його діяльності у звітному періоді. Здійснено покриття збитку від спільної діяльності після її припинення на суму 72,5 тис. грн. Сплачено власникам 65,0 тис. грн як грошові дивіденди, у т. ч. нерезиденту 28,0 тис. грн. Проведено уцінку фінансової інвестиції в асоційоване підприємство на 42,5 тис. грн. Сплачено процентів (купонних платежів) за облігаціями 39,0 тис. грн. Отримано відсотків (купонних платежів) за облігаціями 13,5 тис. грн.Визначте прибуток відприємства, що буде отриманий від реалізації інвестиційного проекту, виходячи з таких даних. Вартість інвестиційного проекту, розрахованого на 9 місяців, становить 100 тис. грн і на 60 % фінансується за рахунок банківського кредиту. Ставка за користування банківським кредитом 27 % річних. Строк залучення кредиту дорівнює терміну реалізації проекту плюс 2 тижні. Проценти за кредитом виплачуються одноразово в момент погашення кредиту після завершення терміну його використання. Рентабельність інвестиції планується на рівні 27,5 % від вкладених коштів.


Визначте суму чистого прибутку від фінансових операцій, використовуючи таку інформацію про діяльність підприємства у звітному періоді.
Надійшли дивіденди від резидента в сумі 31 тис. грн, від нерезидента 20 тис. грн. Проведено дооцінку балансової вартості основних засобів з 298,2 до 437,5 тис. грн. Продано патент за 124 тис. грн при його залишковій вартості в 103,5 тис. грн. Надійшов черговий купонний платіж від емітента корпоративних облігацій на суму 10 тис. грн.Визначте, які зміни абсолютної величини фінансового результату (прибутку) підприємства від операційної діяльності очікуються в плановому періоді. У звітному періоді ціна виробника за одиницю продукції становила 17 грн і, враховуючи тенденції ринку, у плановому періоді зміна її величини не очікується. За рахунок удосконалення технологічних норм виробничого процесу очікується скорочення середніх умовно-змінних витрат підприємства на одиницю продукції з 11,25 грн до 10,80 грн. Така можливість забезпечується за рахунок введення в дію нових технологій, що, у свою чергу, призводить до збільшення умовно-постійних витрат на 10 %. Врахуйте, що у звітному періоді підприємство за обсягів реалізації в 135,4 тис. виробів зазнало збитків у сумі 87 450 грн. За рахунок збільшення місткості ринку та посилення ринкової конкурентної позиції підприємства очікується зростання обсягів реалізації продукції на 25 %.Визначте величину чистого прибутку підприємства в плановому періоді за умови, що величина чистого доходу від реалізації товарів становитиме 715 тис. грн; витрати підприємства 565 тис. грн; нарахований податок на прибуток 75 тис. грн; податкові зобов’язання з ПДВ 138 тис. грн; дохід від володіння корпоративними правами 85 тис. грн, у т. ч. корпоративними правами резидента 62 тис. грн, нерезидента 23 тис. грн; визнаний дохід від курсових різниць 8,5 тис. грн.


Визначте зміну величини прибутку підприємства від основної діяльності в плановому періоді. Оцініть також зміну величини витрат на 1 грн товарної продукції. У звітному періоді за обсягу реалізації 98 750 виробів за ціною виробника 30 грн підприємство отримало прибутку в розмірі 414,75 тис. грн. У плановому періоді за рахунок удосконалення виробничого процесу очікується скорочення на 4,5 коп. витрат на 1 грн товарної продукції. Враховуючи збільшення попиту на продукцію, підприємство планує підвищити ціну виробника до 34,0 грн без зменшення обсягів реалізації.Розрахуйте абсолютну величину прибутку підприємства від реалізації продукції в плановому періоді, якщо розглядаються два варіанти дій підприємства, та виберіть найкращий з них. За рахунок посилення ринкових позицій і підвищення попиту підприємство може розраховувати на зростання обсягів реалізації на 15 % за умови збереження рівня ціни виробника. Як альтернатива розглядається можливість підвищення ціни з 24,0 грн до 28,0 грн, що забезпечить незмінність обсягів реалізації продукції. Середні умовно-змінні витрати на одиницю продукції підприємства становлять 18,0 грн, а за обсягів реалізації у звітному періоді на рівні 175,5 тис. виробів підприємство отримувало прибуток у розмірі 83,0 тис. грн.Визначте прибуток (збиток) підприємства від зміни реальної вартості активів, які перебувають у його власності. Вперше щодо даної групи основних засобів проведено дооцінку їх балансової вартості на 38,5 тис. грн. Отримано дохід від спільної діяльності (переоцінка частки підприємства в спільноконтрольованих активах) 19,5 тис. грн. Переоцінено балансову вартість ліценції (за залишкового вартістю) з 50,0 тис. грн до 35,0 тис. грн (дооцінка раніше не проводилася). Визнано збиток від курсових різниць 2,8 тис. грн.Визначте максимально можливе скорочення ціни виробника за одиницю продукції підприємства, яке дозволить забезпечити незмінність величини рентабельності продажу в плановому періоді. У звітному періоді за обсягу реалізації 35,6 тис. виробів за оптовою ціною 15 грн підприємство отримало прибуток у сумі 93,45 тис. грн при величині постійних витрат 66,7 тис. грн. За рахунок завершення реконструкції виробничої лінії та виведення з експлуатації надлишкових основних засобів очікується скорочення середніх умовно-змінних витрат з 10,5 грн до 9,8 грн, а умовно-постійних на 15 % від рівня звітного періоду.На основі наведених нижче даних визначте величину чистого та нерозподіленого прибутку ВАТ «Акціонерне». У звітному періоді чиста виручка від реалізації продукції становила 840 000 грн; грошові витрати на виробництво та реалізацію товарної продукції 475 000 грн, величина нарахованої амортизації  145 000 грн; нарахований до сплати податок на прибуток за звітний період 90 000 грн; ПДВ 120 000 грн; у зв’язку з виплатою грошових дивідендів за попередній період підприємство нарахувало та сплатило до бюджету податок у сумі 40 000 грн; відповідно до статутних документів здійснено відрахування до резервного капіталу 15 %; виплата грошових дивідендів не передбачалася.На основі основних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Виробник» у звітному періоді визначте величину чистого прибутку та нерозподіленого прибутку підприємства. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ) становила 925 000 грн; величина нарахованої амортизації 120 000 грн; рентабельність продажу 36,0 %. Нарахований податок на прибуток 90 000 грн. Відповідно до статутних документів здійснено відрахування до резервного капіталу 15 %; на виплату грошових дивідендів спрямовано 30 % чистого прибутку.Яким буде нерозподілений прибуток ЗАТ «Виробник», якщо результати фінансово-господарської діяльності товариства у звітному періоді такі. Прибуток підприємства за звітний період дорівнює 825 000 грн, нарахований до сплати податок на прибуток  175 000 грн. Проведено переоцінку (дооцінку) балансової вартості нематеріальних активів на суму 42,35 тис. грн. Підприємство здійснює розподіл чистого прибутку за такими напрямами: резервний капітал 10 %; виплата дивідендів за корпоративними правами 40, %; виплата матеріального заохочення працівникам 25 %.Виходячи з таких даних, визначте абсолютну величину нерозподіленого прибутку ВАТ «Акціонерне» за звітний рік, якщо на формування резервного капіталу передбачено відрахування в розмірі 12 % чистого прибутку. Підприємство емітувало 110 тис. простих та 10 тис. привілейованих акцій. За привілейованими акціями дивіденди виплачуються в розмірі 2,25 грн на акцію виключно в грошовій формі. За результатами фінансово-господарської діяльності у звітному році чистий прибуток товариства становив 500 тис. грн, з яких за рішенням загальних зборів акціонерів на виплату дивідендів за простими акціями спрямовано 20 % чистого прибутку (виплатили у формі акцій).Яку суму нерозподіленого прибутку підприємство може спрямувати на фінансування інвестиційних проектів після виплати стабільних дивідендів, враховуючи такі дані? Підприємство випускало лише прості акції в кількості 20 тис. За результатами діяльності у звітному році прибуток становив 170 тис. грн, нарахований до сплати податок на прибуток 52,5 тис. грн. Із чистого прибутку здійснюється відрахування до резервного капіталу в розмірі 6 %. У попередніх періодах як дивіденди підприємство виплачувало 2,5 грн на акцію.Визначте, ураховуючи наведені дані, суму нерозподіленого прибутку ВАТ «Акціонерне» станом на кінець звітного року. Товариство випускало 9 тис. простих та 1 тис. привілейованих акцій. За привілейованими акціями передбачено дивіденд у розмірі 15 грн на акцію. Чистий прибуток за звітний період становив (80,5 тис. грн), і було вирішено не відмовлятися від виплати грошових дивідендів. Нерозподілений прибуток товариства за попередні періоди дорівнював 38,5 тис. грн.
РОЗДІЛ 5
ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
13EMBED Word.Picture.81415
Поняття системи та принципів оподаткування.
Назвіть суттєві (на Вашу думку) недоліки оподаткування підприємств в Україні та причини, що їх зумовлюють.
Місце оподаткування прибутку підприємств у підсистемі оподаткування суб’єктів господарювання.
Особливості оподаткування прибутку підприємств в Україні.
Сфера застосування податку на прибуток різних суб’єктів господарювання відповідно до чинного законодавства України.
Поняття й розрахунок валового та скоригованого валового доходу суб’єкта господарювання.
Поняття та розрахунок валових витрат суб’єкта господарювання.
Порядок визначення амортизаційних відрахувань з метою обчислення оподаткованого прибутку.
Пільги щодо податку на прибуток згідно з чинним законодавством України.
Порядок оподаткування виплати дивідендів у системі оподаткування прибутку підприємств.
Дайте характеристику економічної сутності непрямих податків.
Визначте механізм впливу непрямих податків на діяльність суб’єктів підприємницької діяльності в Україні.
Платники, об’єкт і база оподаткування, терміни сплати до бюджету податку на додану вартість.
Пільги з податку на додану вартість згідно з чинним законодавством України. Визначте сутність і порядок розрахунку податкового кредиту, його формування та відшкодування суб’єктам підприємницької діяльності.
Платники, об’єкти та порядок сплати акцизного збору до бюджету України.
Платники, об’єкти та порядок сплати мита до бюджету України.
Платники, об’єкти та порядок сплати земельного податку в Україні.
Платники, об’єкти та порядок сплати податку на транспортні засоби в Україні.
13EMBED Word.Picture.81415
Тест 1. Платниками податку на прибуток на території України є:
відкрите акціонерне товариство резидент України;
постійне представництво нерезидента;
філія підприємства, що здійснює консолідовану сплату податку на прибуток;
об’єднання юридичних осіб, що утримуються лише за рахунок внесків засновників і не проводять господарської діяльності;
приватний підприємець.
Тест 2. Об’єктом оподаткування податком на прибуток на території України є:
чистий прибуток підприємства;
валовий прибуток підприємства;
оподаткований прибуток підприємства;
чистий дохід підприємства;
правильної відповіді немає.
Тест 3. Об’єкт оподаткування податком на прибуток на території України визначається як
скоригований валовий дохід «–» валові витрати «–» амортизаційні відрахування;
виручка від реалізації продукції «–» собівартість продукції;
виручка від реалізації продукції «–» сума непрямих податків «–» собівартість;
скоригований валовий дохід «–» валові витрати «+» амортизаційні відрахування;
правильної відповіді немає.
Тест 4. Які показники включають до складу скоригованого валового доходу підприємства?
Податок на додану вартість;
дохід від реалізації товарів, робіт і послуг;
виручку від реалізації цінних паперів;
суми штрафів, одержаних за рішенням суду;
дивіденди від нерезидентів.
Тест 5. Які показники не входять до складу скоригованого валового доходу підприємства?
Сума емісійного доходу, одержаного платником податку;
вартість основних фондів, безоплатно отриманих платником податку з метою їх подальшого перепродажу;
майно, що надходить у вигляді міжнародної технічної допомоги;
доходи від спільної діяльності на території України без створення юридичної особи;
номінальна вартість взятих на облік і оплачених цінних паперів, які засвідчують відносини позики.
Тест 6. Назвіть показники, що їх включають до складу валових витрат підприємства?
Витрати на придбання сировини й матеріалів для ведення господарської діяльності (без ПДВ);
витрати на придбання матеріалів для подальшого продажу (без ПДВ);
погашена дебіторська заборгованість (без ПДВ);
суми коштів, спрямованих на формування резерву сумнівних боргів;
податок з власників транспортних засобів.
Тест 7. Які показники не належать до валових витрат підприємства?
Суми коштів, внесені до страхових резервів;
благодійна допомога професійній спілці, зареєстрованій згідно з законодавством;
витрати на придбання матеріалів для власних потреб, що не використані у звітному періоді та є на складі;
суми виплачених дивідендів;
сплата відсотків за використання адміністративної будівлі підприємства.
Тест 8. Податок на прибуток може обчислюватись за ставкою:
25 %;
15 %;
3 %;
20 %;
правильної відповіді немає.
За позитивної відповіді визначте, в яких випадках яка ставка застосовується.
Тест 9. Об’єктом оподаткування ПДВ в Україні за ставкою 20 % є
оподатковуваний прибуток;
вартість проданої продукції;
вартість вивезеної з території України продукції;
вартість ввезених товарів на територію України;
амортизаційні відрахування.
Тест 10. Базою для оподаткування ПДВ в Україні є
скоригований валовий дохід «–» валові витрати «+» амортизаційні відрахування;
податкове зобов’язання «–» податковий кредит;
податкове зобов’язання «+» податковий кредит «–» амортизаційні відрахування;
митна вартість товару з урахування сум акцизного збору та мита;
правильної відповіді немає.
Тест 11. Необхідно реєструватись платником податку на прибуток якщо...
обсяг операцій із придбання товарів за останніх дванадцять календарних місяців перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
обсяг оподатковуваних операцій із продажу товарів за останні дванадцять календарних місяців перевищував 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
обсяг оподатковуваних операцій із продажу товарів за останні дванадцять календарних місяців перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
правильної відповіді немає.
Тест 12. Від оподаткування ПДВ звільнено операції з...
продажу вітчизняних продуктів дитячого харчування молочними кухнями;
продажу ввезених на територію України продуктів дитячого харчування молочними кухнями;
надання благодійної допомоги релігійним організаціям, які мають статус неприбуткових;
надання благодійної допомоги громадським організаціям, які мають статус неприбуткових;
продажу (передплати) і доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва;
правильної відповіді немає.
Тест 13. Джерелом сплати ПДВ є...
чистий прибуток;
дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг;
чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг;
собівартість реалізованої продукції;
оподатковуваний прибуток.
Тест 14. Об’єктом оподаткування акцизним збором в Україні є:
обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів;
обороти з передання товарів для своїх працівників;
вартість підакцизної продукції, що експортується;
митна вартість продукції, яка імпортується в межах бартерних операцій;
правильної відповіді немає.
Тест 15. Платниками акцизного збору в Україні є...
виробники підакцизної продукції резиденти України;
виробники підакцизної продукції нерезиденти України;
міжнародні об’єднання та організації, що ввозять на митну територію України підакцизні товари;
фізичні особи, які пересилають на митну територію України підакцизні товари в обсягах вартістю до 200 екю;
виробники підакцизної продукції, обсяг операцій яких за останні 12 місяців перевищив 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Тест 16. Підакцизними товарами в Україні є...
спирт;
пиво солодове;
ювелірні вироби;
кольорові телевізори;
вироби з шоколаду.
Тест 17. Які види мита застосовуються в Україні? Дайте визначення кожному вибраному виду.
Ввізне;
вивізне;
антидемпінгове;
спеціальне;
сезонне;
компенсаційне мито;
транзитне мито.
Тест 18. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка...
сільськогосподарського виробника;
що орендується сільськогосподарським виробником;
використана під багаторічні насадження;
зайнята навчальним закладом сільськогосподарського профілю;
на якій розташовано ботанічний сад;
що належить релігійній організації.
Тест 19. Об’єктом оподаткування податком з власників транспортних засобів є:
колісні трактори;
автомобілі легкові;
велосипеди;
спортивні яхти;
літаки.
Тест 20. Джерелом сплати відрахувань до державних цільових фондів є...
чистий прибуток;
чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг;
собівартість реалізованої продукції;
валові витрати.
Тест 21. Об’єктом оподаткування збором на обов’язкове державне пенсійне страхування є...
витрати (у грошовій формі) на виплату основної та додаткової заробітної плати працівників;
фактичні витрати на оплату праці працівників у натуральній формі;
сума операцій з купівлі-продажу валют;
сума операцій з купівлі-продажу продовольчих товарів;
вартість легкового автомобіля.
Тест 22. Товариство з обмеженою відповідальністю, що користується спрощеною системою оподаткування за ставкою 10 %, сплачує:
податок на додану вартість;
єдиний податок за ставкою 10 %;
єдиний податок за ставкою 6 %;
податок на землю;
збір на обов’язкове соціальне страхування;
податок на рекламу;
імпортне мито.
13EMBED Word.Picture.81415


За звітний рік підприємство «Бета» отримало такі результати:

Показники / квартал
Валові доходи
Валові витрати
Амортизаційні відрахування
Оподатковуваний прибуток
Податок на прибуток

2
І кв. звіт. року
230
120
17,53
ІІ кв. звіт. року
80
160
16,84
ІІІ кв. звіт. року
150
160
16,25
IV кв. звіт. року
170
150
15,56
Усього за звіт. рік
630
590
667
І кв. наступного року
200
100
14Визначте податок на прибуток за звітний рік і за І квартал наступного за звітним року.


Акціонерне товариство «Гамма» 15 вересня звітного року за результатами роботи попереднього року виплатило дивіденди своїм акціонерам у розмірі 20 тис. грн.
За звітний рік товариство отримало такі фінансові результати:

Показники / Квартал
Валові доходи
Валові витрати
Амортизаційні відрахування
Плата за торговий патент
Оподатковуваний прибуток
Нарахований податок на прибуток
Податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету

2
І
600
450
73
5
3
ІІ
930
800
69
5
4
ІІІ
680
730
65,2
5
5
IV
680
450
61,7
5
6
Усього
2890
2430
268,9
20
Визначте оподатковуваний прибуток та податок на прибуток до бюджету, який товариство сплатило за звітний рік.Підприємство «Омега» займається роздрібним та оптовим продажем канцелярських товарів. Знайдіть указані нижче показники, використовуючи результати роботи підприємства за І квартал звітного року.
Дано

Показники за результатами роботи підприємства А за І квартал звітного року
Сума


тис. грн

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)
500

приріст балансової вартості запасів
100

повернення товару
10

заниження суми доходів у попередньому періоді
15

витрати на придбання товарів (робіт, послуг)
350

витрати на оплату праці
50

Закінчення табл.
Дано

Показники за результатами роботи підприємства А за І квартал звітного року
Сума


тис. грн

податок на землю
1

комунальний податок
0,2

податок з власників транспортних засобів
3

позов до суду з заявою про стягнення дебіторської заборгованості
50

сума амортизаційних відрахувань
120

від’ємне значення оподатковуваного прибутку за попередній рік
10

вартість торгових патентів, придбаних у звітному періоді
1,2

Знайти


Розрахункові показники за результатами роботи підприємства


скоригований валовий дохід


валові витрати


сума страхових внесків до фондів державного соціального страхування


об’єкт оподаткування (прибуток, що підлягає оподаткуванню)


нарахована сума податку


зменшення нарахованої суми податку


сума податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету

Використовуючи дані таблиці, визначте, які витрати підприємство може включити до складу валових з метою визначення податку на прибуток у ІІ кварталі звітного року, якщо у ІІ кварталі звітного року підприємство провело такі операції (у тис. грн, без ПДВ):
29 березня оприбутковано матеріалів, оплата за які відбулась 2 квітня
100

28 березня нараховано заробітної плати та внесків до державних цільових фондів за березень
27,4

10 квітня з розрахункового рахунка фірми списано коштів в оплату товарно-матеріальних цінностей, які надійшли 8 квітня
42

15 квітня одержано сировини, оплату за яку проведено 30 березня
24

18 квітня одержано та оплачено 5 принтерів для використання у виробничій діяльності
7

3 квітня відбулась виплата заробітної плати
15

5 квітня перераховано до бюджету прибутковий податок з фізичних осіб
4

15 квітня сплачено податку на додану вартість
12

18 квітня перераховано до бюджету плату за землю
0,5

18 квітня перераховано до бюджету комунального податку
0,2

3 травня придбано торговий патент для проведення роздрібної торгівлі
2

15 травня одержано штрафів від контрагентів за невиконання умов договору
3

20 травня сплачено штрафів за недотримання умов договору
1,8(
Підприємство «Лілея» здійснює продаж товарів для садівництва та квітів і є платником ПДВ. У звітному кварталі воно здійснило такі операції:
відвантажило товарів фірмі «Колібрі» на суму 24 тис. грн, при цьому 20 % товарів згідно з договорами має бути оплачено в наступному кварталі;
оприбуткувало, але не оплатило товарів, що надійшли від фірми «Садівник», на суму 18 тис. грн;
перерахувало авансові внески фірмі «Агрус» у сумі 12 тис. грн за продукцію, що надійде в наступному кварталі;
перерахувало товариству «Благоустрій» 30 тис. грн як попередню оплату за поставку офісних меблів для виробничих потреб, що будуть відвантажені в наступному кварталі;
для подальшої реалізації одержало від постачальника «Транш» 20 газонокосарок за ціною 1,25 тис. грн за кожну, оплата яких передбачена в наступному кварталі;
імпортувало зрізаних троянд 500 шт. та орхідей 300 шт. контрактною вартістю 1 та 3 долари США відповідно, ввізне мито за 1 троянду становить 0,5 євро, за 1 орхідею 1 євро. Уся імпортована продукція реалізована на внутрішньому ринку України у звітному кварталі за ціною 15 грн за троянду та 60 грн за орхідею;
одержало від банку короткостроковий кредит на місяць у сумі 5 тис. грн, погашення якого передбачається у звітному кварталі. Ставка банку за кредит становить 12 % річних;
нарахувало основної та додаткової заробітної плати в розмірі 5 тис. грн.
Визначте оподатковуваний прибуток, податок на прибуток, податок на додану вартість і мито, які необхідно сплатити підприємству «Лілея» за результатами роботи звітного кварталу, якщо на його розрахунковий рахунок у звітному періоді надійшло штрафів за недотримання договірних термінів оплати в розмірі 7 тис. грн.
Врахуйте, що всі українські контрагенти підприємства «Лілея» є платниками податку на додану вартість.
Проаналізуйте причини збитковості підприємства «Лілея» та визначте основні причини відсутності об’єктів оподаткування з податку на прибуток і податку на додану вартість.Товариство в березні звітного року отримало на розрахунковий рахунок виручку від реалізації товарів, робіт і послуг на митній території України загальною вартістю 180 тис. грн. У цьому самому періоді оприбутковано сировини, комплектуючих матеріалів і електроенергії на суму 120 тис. грн і сплачено авансових внесків у сумі 18 тис. грн.
Визначте суму податку на додану вартість, яку необхідно сплатити до бюджету за звітний період, якщо товариство та його контрагенти є платниками податку на додану вартість і податку на прибуток. При цьому пільг з податків товариство не має.Підприємство «Алегро» є платником ПДВ і здійснює продаж товарів, як на митній території України, так і за її межами. У І кварталі звітного року продано товарів на суму 167 517 грн, у тому числі на експорт на суму 141 523 грн. При цьому відповідно до договорів оплата за продукцію, що відвантажена на експорт, буде проведена в наступному за звітним періоді.
У цьому самому періоді підприємство придбало товарів на суму 32 104 грн (у т. ч. ПДВ), зокрема медпрепарати першої необхідності на суму 620 грн та бензин для легкового автомобіля, що перебуває на балансі підприємства, на суму 6 300 грн.
За попередній звітний період бухгалтерією підприємства встановлено заниження податкового кредиту на суму 26 грн.
Визначити суми податкового кредиту, податкового зобов’язання та суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню.Фармацевтичне підприємство, що має пільгу з ПДВ, зареєстроване в Україні в установленому законодавством порядку, у ІІ кварталі звітного року відвантажило продукції:
закладам освіти на суму 10 тис. грн, у тому числі оплата вартості ліків за рахунок бюджетних коштів, що буде проведена в ІІІ кварталі звітного року, становить 7 тис. грн;
аптекам на суму 50 тис. грн;
лікарням 105 тис. грн, у тому числі оплата вартості ліків за рахунок бюджетних коштів, яку проведено в ІІ кварталі, становить 75 тис. грн.
Витрати підприємства в ІІ кварталі складалися з:
витрат на основну та додаткову заробітну плату (10 тис. грн);
витрат на закупівлю сировини (126 тис. грн, у т. ч. ПДВ);
витрати на електроенегрію (6 тис. грн, у т. ч. ПДВ);
благодійної допомоги дитячому садочку (3 тис. грн, без ПДВ);
витрати на організацію та проведення прийомів (2,4 тис. грн, у т. ч. ПДВ);
амортизаційних відрахувань (11 тис. грн).
Інвентарні запаси сировини на початок кварталу становили 10 тис. грн, на кінець 7 тис. грн.
Визначте суму податку на прибуток і податку на додану вартість, яку фармацевтичне підприємство сплатить до бюджету за ІІ квартал звітного року, якщо оподаткований прибуток попереднього року становив 10 тис. грн.Підприємство, яке є платником ПДВ, у звітному кварталі отримало виручку від реалізації товарів і послуг у розмірі 2400 тис. грн. У цьому самому періоді воно закупило матеріалів і оплатило послуг на суму 1 800 тис. грн (у т. ч. ПДВ). Амортизаційні відрахування становили 250 тис. грн. Знайдіть суми ПДВ і податку на прибуток, які підприємство має сплатити до бюджету у звітному кварталі, якщо плата за торгові патенти щомісячно становить 2 тис. грн.


Акціонерне товариство, що є платником ПДВ, у звітному кварталі отримало виручку від реалізації товарів на суму 150 тис. грн, у т. ч. ПДВ 20 тис. грн, акцизний збір 18 тис. грн. Виручка від реалізації послуг дорівнює 60 тис. грн. Акціонерним товариством оприбутковано сировини й матеріалів на 78 тис. грн (у т. ч. ПДВ). Оплачено рахунки за використання електроенергії в сумі 12 тис. грн. Нараховано заробітної плати в розмірі 50 тис. грн. Витрати на ремонт основних фондів становили 100 тис. грн, при цьому балансова вартість власних основних фондів на початок року дорівнювала 900 тис. грн, орендованих 110 тис. грн. Амортизаційних відрахувань за звітний квартал нараховано в розмірі 25 тис. грн.
Визначте податок на прибуток і податок на додану вартість, які необхідно сплатити до бюджету за звітний період.
Знайдіть суму виручки від реалізації, що звільняється від оподаткування ПДВ. Вкажіть основну причину відсутності об’єкта оподаткування.Фірма «Продтек» є платником ПДВ і в І кварталі звітного року отримала:
виручку від реалізації виробленої нею продукції (744 тис. грн);
виручку від реалізації консультаційних послуг (12 тис. грн);
відсотки за вкладені на депозит кошти (9,5 тис. грн).
Витрати фірми у звітному кварталі становили:
на сировину та допоміжні матеріали 104,4 тис. грн;
на електроенергію 12 тис. грн;
нараховано заробітну плату 10 тис. грн і сплачено до бюджету відрахування до державних цільових фондів у розмірах, установлених законодавством;
нараховано амортизаційних відрахувань 7,5 тис. грн;
сплачено комунального податку та податку на землю в розмірі 2,5 тис. грн;
перераховано в бюджет плати за торговий патент у сумі 1,3 тис. грн.
Визначте суму податку на прибуток і суму податку на додану вартість, що має сплатити фірма «Продтек» за І квартал звітного року, за умови, що пільг з податків фірма не має.


Визначте суму податку на прибуток і податку на додану вартість підприємства «Зета», використовуючи наведені нижче дані.
У ІІІ кварталі звітного року підприємством «Зета» проведено такі операції:
оприбутковано сировини, матеріалів і комплектуючих на 990 тис. грн, у тому числі використано на виробництво 90 %;
нараховано заробітної плати в розмірі 450 тис. грн;
оплачено рахунки з орендної плати (за використання виробничого приміщення) в сумі 18 тис. грн;
нараховано амортизаційних відрахувань на суму 25 тис. грн;
оплачено рахунки з електроенергії на 12 тис. грн.
У ІІІ кварталі звітного року за продукцію, яка відвантажена в цьому кварталі, на рахунок підприємства «Зета» надійшла виручка від реалізації в розмірі 1800 тис. грн.
Врахуйте, що підприємство «Зета» та його контрагенти є платниками податку на додану вартість і податку на прибуток.Підприємство «Карат» і всі його контрагенти є платниками податку на додану вартість та податку на прибуток. Вартість придбаної підприємством «Карат» сировини для виробництва у звітному періоді у фірми «Смарагд» становить 1200 тис. грн, при цьому залишки сировини підприємства «Карат» на початок звітного періоду становили 10 тис. грн, на кінець 5 тис. грн. Підприємство «Карат» у фірми «Вета» закупило для виробничих потреб обладнання вартістю 170 тис. грн і нематеріальних активів на 60 тис. грн. У звітному періоді підприємство «Карат» відвантажило продукції на суму 1800 тис. грн, у тому числі фірмі «Світанок» за грошові кошти  75 % й підприємству «Колібрі» за бартером 25 %. На розрахунковий рахунок підприємства «Карат» надійшло коштів за продукцію на суму 1500 тис. грн; і в цьому самому періоді здійснено балансуючу операцію за бартером (отримання продукції від підприємства «Колібрі») на суму 180 тис. грн. Уся продукція, що виробляється підприємством, оподатковується ПДВ, при цьому підприємство надає перевагу попередній оплаті за свої товари, і всі податкові накладні за звітний період дійсні з дати отримання коштів на розрахунковий рахунок підприємства.
Знайдіть суму ПДВ і податку на прибуток, що мають бути перераховані до бюджету.


Фірма «Електрон» виробляє комплектуючу деталь до електронних апаратів та закуповує необхідні для виробництва деталі й реалізовує свою продукцію виключно на внутрішньому ринку України. Фірма «Електрон» та її контрагенти є платниками податку на додану вартість і податку на прибуток.
У ІІІ кварталі звітного року фірма «Електрон» провела такі операції:
оприбуткувала деталей на суму 1 080 000 грн, у тому числі вартість сировини, яка використана у виробництві у звітному кварталі, дорівнювала 996 000 грн;
виплатила заробітної плати в розмірі 480 000 грн, у тому числі виробничому персоналу 350 000 грн;
нарахувала амортизаційних відрахувань на суму 255 000 грн;
оплатила рахунки з орендної плати за використання виробничого приміщення на суму 24 000 грн й офісного приміщення в розмірі 18 000 грн, які використовуються фірмою на умовах оперативного лізингу;
витратила 12 000 грн на оплату рахунків з орендної плати за використання складського приміщення;
оплатила рахунки з проведення ремонту й поліпшення орендованого виробничого та офісного приміщень у ІІІ кварталі на суму 960 000 грн, при цьому можливість проведення ремонту і поліпшення зафіксовано в орендному договорі. На початок звітного року вартість основних виробничих фондів ІІ та ІІІ груп, що стоять на балансі та власником яких є фірма «Електрон», становила 7 000 000 грн.
Фірмою «Електрон» 5000 деталей вироблено протягом ІІІ кварталу. З них наприкінці ІІІ кварталу виробництво 420 деталей завершено на рівні 30 % та ще 50 на рівні 10 %. У ІІІ кварталі звітного року 4 100 деталей продано по 1025 гривень за штуку.
Визначте суму оподаткованого прибутку та суму податку на прибуток у ІІІ кварталі звітного року, якщо на початок звітного кварталу не було жодних інвентарних запасів.ТОВ «Артекс», що продає текстильні вироби, з 01.01 звітного року перейшло на сплату єдиного податку за ставкою 6 % і зареєструвалось платником ПДВ. У І кварталі звітного року підприємство отримало виручку від реалізації товарів на суму 120 тис. грн та старих офісних меблів на 6 тис. грн, залишкова вартість яких становила 1 тис. грн. У цьому самому періоді ТОВ «Артекс» оприбуткувало товарів на суму 69 тис. грн; придбало автомобіль для використання у виробничій діяльності за 72 тис. грн та виплатило заробітну плату робітникам на суму 10 тис. грн. Крім того, засновники додали до статутного фонду товариства 250 тис. грн.
Визначте суму податків і зборів, які необхідно ТОВ «Артекс» перерахувати до бюджету за І квартал звітного року.Мале виробниче підприємство, що користується спрощеною системою оподаткування за ставкою 6 %, у звітному кварталі отримало:
виручку від реалізації своєї продукції 180 тис. грн;
виручку від реалізації цінних паперів 5 тис. грн, куплених у попередньому кварталі за 6 тис. грн;
безповоротної фінансової допомоги 1 тис. грн.
У звітному кварталі закінчився строк позовної давності кредиторської заборгованості підприємства за надані послуги в розмірі 30 тис. грн.
Визначте суму єдиного податку, що підлягає сплаті до бюджету малим виробничим підприємством за спрощеною системою оподаткування.Торговельне підприємство «Мій затишок» (роздрібна торгівля молочними продуктами харчування) є платником ПДВ і податку на прибуток, але планує перейти на спрощену систему оподаткування. У наступному кварталі торговельне підприємство передбачає отримати на розрахунковий рахунок виручку від реалізації:
основних фондів на суму 24 тис. грн, залишкова вартість яких становила на момент продажу 6 тис. грн;
транспортних послуг 12 тис. грн;
цінних паперів (облігацій місцевої позички) на суму 10 тис. грн, які були куплені в попередньому кварталі за 7 тис. грн.
У касу підприємства повинно надійти виручки від реаліза- ції товарів і авансових платежів від контрагентів на суму 620 тис. грн.
Витрати підприємства в наступному кварталі плануються в таких розмірах:
витрати на придбання ТМЦ для їх подальшої реалізації 210 тис. грн, при цьому інвентарні запаси ТМЦ на початок наступного кварталу повинні досягти 5 тис. грн, на кінець 7 тис. грн;
витрати на виплату заробітної плати 50 тис. грн;
витрати на придбання торгового патенту 1 тис. грн щомісячно;
витрати на придбання холодильних установок для використання в господарській діяльності підприємства 300 тис. грн;
орендна плата за користування земельною ділянкою 300 грн та складським приміщенням 400 грн щомісячно;
комунальний податок 51 грн щомісячно.
Визначте, чи вигідно торговельному підприємству «Мій затишок» перейти на спрощену систему оподаткування? Якщо вигідно, то яку ставку обрати? У разі переходу на спрощену систему оподаткування, платником яких податків торговельне підприємство буде? Обґрунтуйте свою відповідь на підставі відповідних норм законів.Підприємство «Моріон» виготовляє ювелірні вироби на давальницьких умовах на замовлення фірми «Хвилинка». За серпень звітного року підприємством «Моріон» вироблено та передано фірмі «Хвилинка» продукцію вартістю 882 500 грн, у тому числі 232 500 грн (вартість виготовлення) перераховано на розрахунковий рахунок підприємства. Фірма «Хвилинка», у свою чергу, у вересні продала до магазину ювелірних виробів цю продукцію за ціною 958 500 грн. Укажіть платників акцизного збору, терміни сплати та суми акцизного збору, які мають бути перераховані до бюджету, якщо ставка акцизного збору становить 55 %.Підприємство «Транзитпаливо» виробляє та продає на території України бензин. Визначте суму акцизного збору, належного до сплати в бюджет, якщо у звітному кварталі обсяги реалізації бензину становили 300 000 кг, у тому числі бензину моторного з вмістом не менш як 5 % високооктанових кисневмісних добавок  100 000 кг та бензину моторного А-98 200 000 кг. Причому ставка акцизного збору й виручка від реалізації першого становили відповідно 30 євро за 1000 кг та 250 000 грн; від реалізації другого відповідно 60 євро за 1000 кг і 500 000 грн.Страхова компанія придбала за кордоном два легкові автомобілі: один новий i один, що був у користуванні 3 роки. Вартість кожного автомобіля 3200 дол. США, об’єм циліндрів двигуна  1500 см3. На дату розмитнення валютний курс за 1 дол. США був 5,2 грн, за 1 євро 6,3 грн. Крім того, за транспортування, перевантаження та страхування кожного автомобіля додатково сплачено 400 дол. США.
Визначте суму податків і зборів, що має сплатити компанія під час розмитнення автомобілів, якщо ставка митних зборів на момент розвантаження становила 0,2 % митної вартості, акцизний збір 0,2 євро (за 1500 см3).Фірма подала на митне оформлення 1000 кг ікри осетрових риб, що розфасована в 100-грамові скляні банки для роздрібного продажу. Вага брутто дорівнювала 1150 кг. Визначте суму мита, що має бути сплачена на кордоні, якщо товар закуплено в Росії, а курс євро на день розмитнення становив 6,3 грн за 1 євро.Підприємство з Чехії імпортувало в Україну 1200 м2 скла для вітражів контрактною вартістю 100 дол. США за 1 м2 та 500 пар окулярів, що коригують зір, вартість яких згідно з вантажно-митною декларацією становить 10 дол. США за пару. Брокерська винагорода та витрати зі страхування додатково становили 5 % вартості товару. Визначте суму податку на додану вартість і мито, що необхідно сплатити під час розмитнення, якщо курс НБУ на день подання митної декларації дорівнював 5,2 грн за 1 дол США.Кооперативна автостоянка є користувачем земельної ділянки у 250 м2. Кооператив розташовано в населеному пункті, чисельність якого 280 000 осіб. Визначте суму податку на землю, якщо грошову оцінку землі не проведено, і заповніть наведений нижче розрахунок.
№ з/п
Вид земель
Кадастровий номер земельної ділянки
Площа (кв. м)
Ставка податку, грн/м2
Коефіцієнт, визначений ч. 7 або 8 ст. 7 Закону України «Про плату за землю»
Коефіцієнт індексації на поточний рік
Сума нарахованого податку за даними платника, грн
загальна
оподатковується

1
Земельні ділянки, зайняті житловим фондом, кооперативними автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, гаражно-будівельними, дачно-будівельними кооперативамиВиробниче підприємтво є користувачем земельної ділянки в 120 м2, на якій розташовано виробничі цехи, адміністративну будівлю та складові приміщення. Підприємство міститься на території Запорізької області. Визначте суму податку на землю, якщо грошова оцінка землі з урахуванням коєфіцієнта індексації за даними державного земельного кадастру становить 5300 грн за 1 га.Визначте суму податку на землю, якщо товаровиробник сільськогосподарської продукції за межами населеного пункту має такі земельні ділянки сільськогосподарського призначення:
пасовищ, загальна площа яких становить 3,8 га. Грошова оцінка 1 га становить 1500 тис. грн;
яблучний сад 5 га. Грошова оцінка 1 га становить 1700 тис. грн;
грушевий сад 3 га. Грошова оцінка 1 га становить 1900 тис. грн.


Визначте податок із власників транспортних засобів у звітному періоді, якщо консалтингова фірма має на обліку автомобіль для перевезення пасажирів (розрахований на 32 пасажири), об’єм циліндра двигуна якого становить 6200 см3, і два легкові автомобілі з об’ємами циліндрів двигунів 2300 см3 і 3700 см3.На основі наведених даних необхідно визначити податок із власників транспортних засобів у звітному періоді, що має сплатити підприємство до бюджету.

Транспортний засіб
Об’єм циліндра
двигуна, см3
Балансова вартість, грн

1
Вантажний автомобіль
8300
50 000

2
Вантажний автомобіль
15 500
118 000

3
Вантажний автомобіль
9300
110 000
На основі наведених даних необхідно визначити податок із власників транспортних засобів у звітному періоді, який має сплатити торговельне підприємство до бюджету.

Транспортний засіб
Об’єм циліндра
двигуна, см3
Балансова вартість, грн

1
Вантажний автомобіль
9200
65000

2
Легковий автомобіль
3400
28000

3
Легковий автомобіль
1800
10000
На основі наведених даних необхідно визначити податок із власників транспортних засобів у звітному періоді, який має сплатити підприємство товаровиробник сільськогосподарської продукції:

Транспортний засіб
Об’єм циліндра двигуна, см3

1
Вантажний автомобіль
9200

2
Трактор колісний
10 000

3
Автобус для перевезення людей з кількістю місць 45
6300

4
Легковий автомобіль
3400
Розрахуйте суму комунального податку, що підприємство має сплатити за звітний квартал, якщо середньоспискова чисельність штатних працівників становила за:
липень 103 працівники;
серпень 100 працівників;
вересень 107 працівників.На підприємстві згідно із штатним розкладом у І кварталі звітного року працювало: постійно 185 робітників і 15 за сумісництвом. Визначте суму комунального податку.Заповніть розрахунок сплати комунального податку за лютий, якщо середньоспискова чисельність штатних працівників становила 223 особи.
РОЗРАХУНОК
сплати комунального податку
за лютий 200 року
№ з/п
Показники
Сума

1
Середньоспискова чисельність штатних працівників спискового складу, осіб


2
Розмір неоподатковуваного мінімуму доходу одного працівника на місяць, грн


3
Фонд оплати праці працюючих за звітний період, обчислений, виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходу (п. 1 х п. 2), грн


4
Ставка комунального податку (% від місячного фонду оплати праці, обчисленого, виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходу)


5
Сума комунального податку, що підлягає нарахуванню за звітний період (п. 3 х п. 4), грн
Ремламному агентові «Вист» рекламодавцем «Альтар» подано заяву на розміщення реклами на телебаченні (телеканал «СТБ») та радіо («Апельсин»). Рекламодавець сплатив рекламному агентові 12 000 грн в оплату послуг з розміщення реклами. Телевізійна компанія «СТБ» виставила рахунок рекламному агентові на суму 7500 грн. Компанія з радіомовлення надіслала рахунок-фактуру на суму 1500 грн.
Визначте суму податку на рекламу й платників податку на рекламу.Підприємство «Алегрія», яке продає меблі, власними силами вирішило розмістити зовнішню рекламу, що буде розміщена на фасаді магазину, де підприємство реалізує свою продукцію. Витрати з установлення рекламного щита становитимуть 7500 грн.
Крім того, у звітному періоді підприємство «Алегрія» замовило такі види реклами рекламному агентові «Вист»:
рекламу на телебаченні на суму 6000 грн;
рекламу на радіо на суму 3000 грн;
одноразову рекламу в газеті на суму 6300 грн;
рекламний щит на магістралі на суму 12 000 грн.
Визначити суму податку на рекламу та платників податку на рекламу.Бухгалтерією підприємства нараховано заробітну плату працівникам у розмірі 130 тис. грн. Визначте суми зборів до державних цільових фондів, які бухгалтерія підприємства повинна нарахувати для виплати заробітної плати працівникам підприємства, якщо розміри мінімальної й максимальної заробітної плати становлять 320 грн і 1500 грн відповідно. Страховий тариф відрахувань до фонду страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, 1,26 %.


Акціонерним товариством за звітний квартал нараховано заробітну плату та інші виплати працівникам у розмірах, що вказані в таблиці.
ПІБ
Оклад, грн
Персональна надбавка, %
Премії за виконання виробничих завдань, грн
Комісійна винагорода, %
Оплата відпусток
Компенсація за невикористані відпустки
Вартість путівки на санаторно-курортне лікування, оплаченої за рахунок чистого прибутку
Вартість туристичної путівки, оплаченої за рахунок чистого прибутку
Вихідна допомога
Витрати на відрядження в межах норм (добові, оплата проїзду, витрати на проживання)
Дивіденди

Кравченко
530
10
150
20
100


1500


200

Петренко
800
10
150
20


200

Іваненко
530
10
0
20

350


500
400
200

Сидоренко
200
10
50
20
400

800200

Макаренко
300
40
3000

Товариство належить до 7 класу класифікації галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва, тобто страховий тариф становить 1,02 % до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників. 
Визначте, які утримання та нарахування має провести бухгалтерія акціонерного товариства для виплати заробітної плати робітникові. Яку суму отримають працівники?Бухгалтерія підприємства за звітний період своїм робітникам провела нарахування, дані яких подано у таблиці.
Підприємство належить до 10 класу класифікації галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва, тобто страховий тариф становить 1,3 % до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників.
Визначте суму нарахувань та утримань, що необхідно сплатити до Пенсійного фонду та фонду державного страхування за звітний період.
ПІБ
Основна зарплата, грн
Додаткова зарплата, грн
Допомога з вагітності та пологів
Оплата виконаних робіт, згідно з договорами цивільно-правового характеру
Одноразова матеріальна допомога
Витрати на відрядження в межах норм (добові, оплата проїзду, витрати на проживання)
Витрати на відрядження понад встановлені законодавством норми

Полтавець
500
150

300
200Лимарець
500
200


200
300
200

Тимчук
200
100
700

Іваненко
500
170


200
( Тут і надалі * виділено задачі підвищеної складності.

13PAGE 14321513EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415

13EMBED CorelDRAW.Graphic.121415 "$&(,¦Т
·
·
·
·
·
·
·
·
·ІЄІё
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· 

Приложенные файлы

  • doc 23934472
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 2

Добавить комментарий