5-МЕТОДИЧКА-Пр-С

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Одеська державна академія будівництва і архітектуриКафедра менеджменту та управління проектамиМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу»
до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентівдля студентів напряму підготовки 6.030507 – “Маркетинг"
денної форми навчання
ОДЕСА - 2013
УДК 65.01:339.1(075)
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Вченою Радою

________________________________

протокол № ___ від ________ 2013 року

Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні науково-методичної комісії ОДАБА, протокол № ___ від ________ 2013 року.

Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри менеджменту та управління проектами, протокол № __ від __________ 2013 року.


Укладач:
к.е.н., доцент кафедри менеджменту та управління проектами Ажаман І.А.


Рецензент:
Анотація.
В методичних вказівках до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» з метою повного представлення курсу наводяться: навчальна програма, питання та завдання до практичних занять, питання для самостійної роботи, теми рефератів, питання до іспиту, а також перелік рекомендованої літератури.


Відповідальний за випуск:
Завідуючий кафедрою менеджменту
та управління проектами
д.е.н., професор М.П. Сахацький
ЗМІСТ

13 TOC \o "1-3" \h \z \u 1413 LINK \l "_Toc346387887" 14ВСТУП 13 PAGEREF _Toc346387887 \h 1441515
13 LINK \l "_Toc346387888" 141 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 13 PAGEREF _Toc346387888 \h 1451515
13 LINK \l "_Toc346387889" 14Підготовка до практичних занять 13 PAGEREF _Toc346387889 \h 1461515
13 LINK \l "_Toc346387890" 14Виконання контрольної роботи 13 PAGEREF _Toc346387890 \h 1461515
13 LINK \l "_Toc346387891" 142 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ КУРСУ 13 PAGEREF _Toc346387891 \h 1471515
13 LINK \l "_Toc346387892" 14МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ 13 PAGEREF _Toc346387892 \h 1471515
13 LINK \l "_Toc346387893" 14Практичне заняття №1 13 PAGEREF _Toc346387893 \h 1471515
13 LINK \l "_Toc346387894" 14Практичне заняття №2 13 PAGEREF _Toc346387894 \h 14111515
13 LINK \l "_Toc346387895" 14Практичне заняття №3 13 PAGEREF _Toc346387895 \h 14161515
13 LINK \l "_Toc346387896" 14Практичне заняття №4 13 PAGEREF _Toc346387896 \h 14241515
13 LINK \l "_Toc346387897" 14МОДУЛЬ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ 13 PAGEREF _Toc346387897 \h 14311515
13 LINK \l "_Toc346387898" 14Практичне заняття №5 13 PAGEREF _Toc346387898 \h 14311515
13 LINK \l "_Toc346387899" 14Практичне заняття №6 13 PAGEREF _Toc346387899 \h 14341515
13 LINK \l "_Toc346387900" 14Практичне заняття №7 13 PAGEREF _Toc346387900 \h 14361515
13 LINK \l "_Toc346387901" 14Практичне заняття №8 13 PAGEREF _Toc346387901 \h 14411515
13 LINK \l "_Toc346387902" 143. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 13 PAGEREF _Toc346387902 \h 14471515
13 LINK \l "_Toc346387904" 144 ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 13 PAGEREF _Toc346387904 \h 14501515
13 LINK \l "_Toc346387905" 145 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13 PAGEREF _Toc346387905 \h 14531515
15

ВСТУП

Одним з найсуттєвіших елементів навчального процесу є практичні заняття. Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно сформульованих завдань.
Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем і її обговорення, розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.
У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або в малих групах (при попередньому поясненні викладача) вирішують запропоновані завдання різного рівня складності, виробничі ситуації чи ділові ігри.
Практичні заняття з основ менеджменту і маркетингу дають можливість студентам напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» ознайомитися не тільки з технічними методами роботи в професійній галузі, а й з організаційно-економічними.
Звертається увага на формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, прийняття адекватних управлінських рішень; просування товарів на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів і забезпечення ефективної діяльності підприємства. Тобто практичні заняття разом з лекційним курсом і самостійною роботою формують економічну й правову культуру студентів, завдяки чому вони можуть швидше адаптуватися в умовах ринкової економіки.
Розроблені методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів допоможуть засвоїти набуті теоретичні знання та отримати практичні навички з реалізації завдань з основ менеджменту і маркетингу. Вони містять навчальну програму, рекомендації щодо вивчення курсу, теми рефератів, питання до заліку, а також список літератури.

1 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Структура та зміст дисципліни
Номер блоку змістовних модулів
Назва блоку змістовних модулів
Номер змістовних модулів, що входять до даного блоку
Назва змістовних модулів, що входять до даного блоку

1
Менеджмент
1.1.
Теоретичні основи менеджменту1.2.
Функції менеджменту1.3.
Методи менеджменту1.4.
Управлінські рішення

2
Маркетинг
2.1.
Маркетинг як нова філософія управління2.2.
Функції та види маркетингу2.3.
Процес формування товарної та цінової політики підприємства2.4.
Маркетингова політика розподілу


Практичні заняття – 16 год.
№ п/п
Найменування розділів, тем
К-ть годин

1
2
3

МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ

1.
Тема 1 Теоретичні основи менеджменту
2


Поняття, сутність та види менеджментуЦілі і задачі в системі менеджменту організаційЗакони, закономірності і принципи менеджменту


2.
Тема 2 Функції менеджменту
2


Поняття та класифікація функцій менеджментуПланування як загальна функція менеджментуОрганізаційна діяльність як загальна функція менеджментуМотивування як загальна функція менеджментуКонтролювання як загальна функція менеджментуРегулювання як загальна функція менеджменту


3
Тема 3 Методи менеджменту
2


Сутність та класифікація методів менеджментуЕкономічні методи менеджментуАдміністративні методи менеджменту.Соціально-психологічні методи менеджменту.


4
Тема 4 Управлінські рішення
2


Сутність управлінських рішень.Класифікація управлінських рішеньФактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.


1
2
3

МОДУЛЬ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ

5
Тема 5 Маркетинг як нова філософія управління
3


Поняття та сутність маркетингу. Маркетинг як наука. Сучасна концепція маркетингуЕволюція маркетингу.Маркетинг як новий підхід до управління в ринковому середовищі.Принципи маркетингуЗовнішнє та внутрішнє середовище підприємства


6.
Тема 6 Функції та види маркетингу
1


Функції маркетингу та їх характеристикаВиди маркетингу


7.
Тема 7 Процес формування товарної та цінової політики підприємства
2


Поняття та види товаруЖиттєвий цикл товарівПоняття та види цінцінова стратегія підприємства


8.
Тема 8 Маркетингова політика розподілу
2


Мета збутової політики. Канали збутуЗасоби формування попиту та стимулювання збутуІмідж підприємстваСамостійна робота – 49 год.
№ п/п
Зміст (теми) занять
К-ть годин

1
Підготовка до практичних занять
44

2
Виконання контрольної роботи
52 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ КУРСУ

МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Практичне заняття №1
ТЕМА 1: Теоретичні основи менеджменту
Форма проведення: семінар, практичне.
Мета: ознайомлення з теоретичними та методологічними аспектами менеджменту.

Питання на практичне заняття за темою:
Поняття, сутність та види менеджменту
Цілі і задачі в системі менеджменту організацій
Закони, закономірності і принципи менеджменту

Питання для самостійної роботи:
Японський, американський і європейський менеджмент
Адаптація людини в організації. Роль типу особи
Керівник і підприємець в сучасній організації.
Якості сучасного менеджера.
Проблеми сучасного менеджменту.

Теми рефератів до заняття:
Історичні етапи розвитку світового менеджменту
Етапи розвитку управлінської думки в Україні
Вклад українських вчених у розвиток менеджменту в нашій державі
Особливості розвитку та проблеми менеджменту на сучасному етапі становлення ринкової економіки в Україні
Менеджмент як вид професійної діяльності
Особливості сучасних підходів до керівництва трудовими колективами

Тестові питання для оцінки знань студентів за темою:
Головний елемент, який розкриває поняття "Менеджмент".
Підхід до управління як до процесу базується на:
Коли будь-яка група людей може стати організацією:
Діяльність організації можна признати успішною коли:
В чому полягає різниця між менеджером та підприємцем
Яка з внутрішніх перемінних організації може бути віднесена до головної:
Сфери управління - це:
Менеджмент - це:
Метою менеджменту є:
Найважливішими завданнями менеджменту є:
Зміст менеджменту складають такі аспекти:
Економічний аспект менеджменту відображає:
Соціально-психологічний аспект менеджменту відображає:
Правовий аспект менеджменту відображає:
Менеджмент як вид діяльності виник:
Причинами виникнення менеджменту були:
Менеджмент як діяльність і як наука:
Формування світової практики менеджменту відбувалося під впливом:
Практика сучасного управління в країнах Західної Європи формувалася під впливом:
Предметом праці в управлінні виступають:
Керівник - це особа, яка:
Предметом вивчення науки менеджменту є:
У сучасній науці менеджменту виділяють підходи:
Згідно з поглядами прихильників процесного підходу, управління - це:
Системний підхід характеризує менеджмент як:
Ситуаційний підхід у менеджменті - це:
Одним з найбільш видатних теоретиків у сучасній американській науці менеджменту є:
Біля витоків української управлінської науки стоїть:
Організація - це:
Організації, як соціальні утворення, поділяються на:
Ознаками формальної організації є:
Ознаками неформальної організації є:
Будь-яка виробничо-господарська організація має наступні атрибути, які характеризують її індивідуальність:
Формальні організації поділяються на:
Неформальні організації - це:
Організаційно-правовоа форма підприємства визначається:
За розмірами організації поділяються на:
Управління підприємством - це:
Кінцевий стан або бажаний результат, якого намагається досягти організація - це:
За масштабами цілі менеджменту поділяють на:
За періодом досягнення цілі менеджменту поділяють на:
За змістом цілі менеджменту бувають:
Цілі менеджменту:
Місія організації - це:
Об'єкт менеджменту - це:
Г. Мінцберг класифікував ролі менеджера за такими категоріями:
До ролей менеджера належить:
До категорій менеджменту не відноситься:
До соціально-психологічних якостей менеджера належать:
Безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг із метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності в порядку, встановленому законодавством, це:
До якої функції підприємництва належить діяльність, пов'язана із сприянням процесу продукування нових технічних, організаційних та управлінських ідей, проведення науково-дослідних робіт та розробок, впровадження інновацій:
До якої функції підприємництва відноситься діяльність, пов'язана з ефективним використанням трудових, матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів:
Розстановка членів організації згідно повноважень та статусу - це:
До функцій технічного рівня управління відносяться:
До функцій управлінського рівня управління відносяться:
До функцій інституційного рівня управління відносяться:
Менеджери низової ланки управління відповідають за:
Топ- менеджери відповідають за:
Суб'єктом менеджменту виступають:
Господарська функція підприємництва полягає в:
До якого типу управління відноситься управління, пов'язане з поведінкою окремих організацій, соціальних груп:
До якого типу управління належать управління, що являє собою систему заходів, спрямовану на задоволення економічних потреб:
Сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів із метою досягнення цілей організації, - це:
Генотип людини є підґрунтям для формування таких якостей, як:

Практичне завдання
Тест «Чого люди хочуть від своєї роботи».
Тест заснований на мотиваційній теорії Херцберга. Його можна використати для визначення того, які фактори (гігієнічні або мотиваційні) актуалізовані у опитуваних. Знаючи це, можна найбільш ефективно впливати на їхню мотивацію.
Інструкція
Кожному учасникові тесту необхідно оцінити по п'ятибальній шкалі ступінь важливості для нього кожного з 12 нижчезазначених факторів, що впливають на його відношення до роботи.
Дуже Важливо, Не важливо
важливо але не дуже
5 4 3 2 1
Крайніми полюсами цієї шкали є «дуже важливо» і «не важливо», середньою позицією - «важливо, але не дуже».
Опитувальний лист
Як ви оцінюєте вплив кожного з наступних факторів на ваше відношення до роботи?
Цікавий зміст роботи.
Гарний начальник.
Визнання проробленої вами роботи, повага до вас.
Можливість просування по службі.
Задоволеність особистим життям.
Престижна робота.
Відповідальна робота.
Гарні умови для роботи.
Розумні правила й процедури, що існують у даній компанії.
Можливість самовдосконалення.
Робота, що ви можете добре робити й процвітати в цьому.
12. Почуття безпеки, пов'язане з роботою.
Підведіть підсумки
За результатами тесту необхідно заповнити таблицю й з'ясувати, які фактори (мотиваційні або гігієнічні) переважають у того або іншого учасника.
Гігієнічні фактори
Мотиваційні фактори

Номер фактора
Бал
Номер фактора
Бал

2

1


5

3


6

4


8

7


9

10


12

11


Разом:

Разом:


Необхідно розбити учасників у групи по 5-6 чоловік і зрівняти результати:
а) наскільки вони (результати) схожі у всіх членів міні-групи?
6) які мотиваційні фактори найбільш істотні для вашої міні-групи в цілому?

Література до тем
Виханский О.С. Менеджмент : Учебник .
· 4-е изд., перераб. и доп.
· Москва : Экономистъ, 2005 .
· 670с.
Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Підручник – Львів: Магнолія плюс, 2004. – 352с.
Дідковська Л.Г. Менеджмент: Навчальний посібник / Л.Г.Дідковська,П.Л.Гордієнко .
· К. : Алерта КНТ, 2007 .
· 516с.
Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.
Навчальний посібник. Ділові ігри із дисципліни "Основи менеджменту і маркетингу" для студентів бакалаврів напрямку 0601 "Будівництво".
· Одеса : ОДАБА, 2010.
Сердюк О.Д. Теорія та практика менеджменту: Навчальний посібник – К.: Професіонал, 2004. – 432с.
Стеценко І.Г. Основи менеджменту: Хто такий менеджер: Навчальний посібник – К.: Видавництво АСК, 2004. – 224с.

Практичне заняття №2
ТЕМА 2: Функції менеджменту
Форма проведення: семінар, практичне.
Мета: ознайомлення з основними функціями менеджменту.

Питання на практичне заняття за темою:
Поняття та класифікація функцій менеджменту
Планування як загальна функція менеджменту
Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту
Мотивування як загальна функція менеджменту
Контролювання як загальна функція менеджменту
Регулювання як загальна функція менеджменту

Питання для самостійної роботи:
Мистецтво спілкування в роботі менеджера.
Розробка процедури контролю в організації.
Характеристика негативних наслідків контролю.
Види контролю за його об’єктом
Організація самоконтролю
Техніка проведення контролю
Значення і місце контролю в системі функцій менеджменту
Суть поняття «управління конфліктами».
Основні напрями вдосконалення процесу мотивації

Теми рефератів до заняття:
Форми заохочення працівників у їх діяльності згідно GMP (Основний принцип менеджменту (Greatest Management Principle)
Дієвість системи стягнень на сучасному етапі розвитку сільськогосподарських підприємств
Метод соціометрії у дослідженнях керівного статусу членів трудового колективу
Типи менеджерів відповідно до керівництва трудовими колективами
Шляхи удосконалення керівництва колективом
Конфлікти в менеджменті: їх суть та природа.

Тестові питання для оцінки знань студентів за темою:
Така характеристика управління, яка дозволяє визначити проблему і скорегувати відповідно діяльність організацій до того, як ці проблеми перейдуть в кризу називається:
Контроль поділяють на:
Контроль, який здійснюється в області матеріальних, трудових ресурсів називається:
Який вид контролю виконує 2 функції:
Контроль, що проводиться після проведення конкретного виду робіт і спрямований на досягнення цілі називається:
Зворотний зв'язок - це:
Вкажіть правильний набір, який характеризує процес контролю:
Особливостями цілей контролю є:
Встановлення реальних стандартів, двохстороннє спілкування, уникнення надмірного контролю, встановлення досяжних стандартів, винагорода за результат є:
Стратегічна спрямованість; орієнтація на результати; відповідність справі; своєчасність; гнучкість; простота; економічність є:
До принципів контролю не належать:
Функція контролю має основні завдання, до яких відносяться:
Контроль - одна із найважливіших функцій менеджменту, застосування якої дає керівникові можливість стежити за:
Суб'єктами контролю не виступають:
Об'єктами контролю виступають:
Якими спеціальними органами державного апарату здійснюється державний позавідомчий контроль?
З якою метою проводиться незалежний фінансовий контроль?
Внутрішньогосподарський контроль здійснюється:
Процес контролю має проходити через такі етапи:
Попередній контроль використовується до таких видів ресурсів:
Попередній контроль фінансових ресурсів полягає в:
Поточний контроль матеріальних ресурсів не полягає в:
Завершальний контроль трудових ресурсів полягає в:
Поточний контроль інформаційної діяльності полягає в:
До завдань контролю не відноситься:
До властивостей контролю не відноситься:
При оцінювані виконання робіт необхідно використовувати:
Стандарт - це:
Централізований контроль має такі характеристики:
Суцільний контроль передбачає перевірку:
До основних складових організаційної діяльності належать:
Процес групування робіт та видів діяльності в певні блоки (групи, відділи, сектори) - це:
Необхідність, обов'язок посадової особи відповідати за свої дії, виконуючи поставлені завдання, - це:
Процес передавання керівником частини своєї роботи та необхідних для її виконання повноважень підлеглому, який бере на себе відповідальність за її виконання, - це:
Кількість працівників, що безпосередньо підпорядковуються конкретному керівникові, - це:
Процес узгодження дій, досягнення єдності зусиль усіх підрозділів та співробітників організації для реалізації її завдань та цілей, - це:
Складність організаційної структури управління визначається:
Процес виділення, з'ясування змісту і опису кожної роботи в організації - це:
Вид повноважень, які передаються від начальник безпосередньому підлеглому і далі іншим підлеглим:
Вид повноважень, що дозволяють особі, якій вони передаються, в межах її компетенції пропонувати або забороняти певні дії підлеглим лінійних керівників:
Тип організаційної структури управління, побудованої за принципами єдиноначальності та централізму, у якій керівник одноосібно виконує увесь комплекс робіт з управління організацією або окремими підрозділами:
Впорядкована сукупність органів (підрозділів), які дають змогу управляти організацією та взаємовідносинами в ній, - це:
Вимоги, яким мають відповідати організаційні структури управління:
Під час побудови організаційної структури управління можна використовувати метод:
Тип організаційної структури управління, в якій функціональні ланки позбавлені безпосереднього впливу на виконавців, готують рішення для лінійного керівника, який здійснює прямий адміністративний влив:
Тип організаційної структури управління, який розроблений в інтересах великих організацій, для який функціональні структури вже не є ефективними:
Обмежене право використовувати ресурси організації і спрямовувати зусилля її співробітників на виконання визначених завдань - це:
Передавання прав щодо прийняття рішень з вищого рівня до нижчого - це:
До суб'єктів планування належить:
Які види планів виокремлюються за класифікаційною ознакою предмет планування:
Генеральні плани, які містять установлення цілей організації, аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, оцінку стратегічних альтернатив та вибір базової стратегії бізнесу, - це:
До методів організаційного планування не належить:
До принципів управлінського планування не належить:
Плани робіт, які виконуються особисто менеджером, - це:
Оперативне планування передбачає:
Поточне планування передбачає:
Стратегічне планування передбачає:
Тактичне планування включає такі різновиди:
До адміністративних важелів досягнення планових показників належать:

Практичне завдання
Ситуація 1: Уміння сформувати команду - «Як ви створюєте мотивацію для інших?»
Цю вправу було розроблено для того. Щоб допомогти Вам краще усвідомити, як і чому Ви створюєте мотивацію для інших, і зосередитись на потребах працівників, для яких Ви хочете створити мотивацію.
Крок 1.
Студенти поділяються на групи з приблизно п’яти-семи осіб у кожній. Кожний член групи особисто відповідатиме за таке завдання:
Ситуація. Ви – власник і президент компанії, в якій працює 50 осіб у кожній. Ваше завдання полягає в мотивації усіх 50 працівників, так щоби вони докладали до роботи максимум зусиль.
Завдання 1. На окремому аркуші паперу напишіть засоби. За допомогою яких Ви створювали б мотивацію для своїх працівників. Уникайте загальних тверджень, як-от «я підвищу їх по службі». Намагайтеся бути максимально конкретними.
Завдання 2. Розташуйте за рангом (від найвищого до найнижчого) усі засоби, перелічені в завданні 1.
Ситуація . Тепер припустіть, що Ви – один із 50 працівників, що розглядалися з погляду чинників. Які можуть бути для них мотиваторами.
Завдання 3. Як працівник, перелічіть чинники, які є для Вас найефективнішими мотиваторами. Знову ж таки, будьте максимально конкретними.
Завдання 4. Розташуйте за рангом (від найвищого до найнижчого) усі чинники, перелічені в завданні 3.
Крок 2.
Кожний член групи має обмінятися своїми аркушами з переліченими за пріоритетністю чинниками (завдання 2 і 4) з іншими членами групи.
Крок 3.
Після того як кожний член групи подав свій аркуш, група має відповісти на такі запитання:
Чи аркуші кожної особи (завдання 2 і 4) подібні між собою? Про що може свідчити відмінність або схожість?
Що Ви дізналися про те, як і чому слід мотивувати інших. І як Ви можете застосувати ці знання?

Тест «ХАРАКТЕР СПІВРОБІТНИКА»
Характер працівника безпосередньо впливає на його мотивацію, ставлення до справи, до інших членів групи, до керівництва. Ефективний керівник повинен знати як основні риси свого власного характеру, так і особливості характеру своїх співробітників. Пропонований тест допоможе зробити це.
Інструкція
Перед вами оцінний аркуш (див. табл. 6). З його допомогою по семибальній шкалі визначіть вираженість важливих для ділової діяльності рис свого характеру або характеру іншої оцінюваної особи, поставивши відповідну точку на шкалі балів. Після цього з'єднаєте всі точки суцільною лінією, і ви одержите профіль характеру. При цьому сімома балами (ліва частина шкали) оцінюються яскраво виражені риси високоморальної поведінки.
Підведіть підсумки
Оцініть свій характер. Максимальна сума балів, яку можна одержати, дорівнює 84. Сприятливим для дій у злагодженій групі вважається профіль із сумою балів понад 48.
Зробіть висновок про чотири види відносин. Для цього підрахуйте отримані бали по секціях: ставлення до людей 1, 2, 3;
Таблиця 1 Оцінка характеру співробітника
7
6
5
4
3
2
1

1 Тактовність
Безтактність

2 Принциповість
Безпринципність

3 Чуйність
Байдужість

4 Організованість
Безалаберність

5 Працьовитість
Лінь

6 Самокритичність
Зарозумілість

7 Ініціативність
Безініціативність

8 Альтруїзм
Егоїзм

9 Впевненість у собі
Непевність

10 Охайність
Неохайність

11 Ощадливість
Марнотратність

12 Помірність у потребах
Прагнення до наживи

до справи 4, 5, 6;
до себе 7, 8, 9;
до речей 10, 11, 12.
Завдання:
1. Попросіть інших осіб заповнити форму.
2. Порівняйте дані двох оцінок.
3. Зробіть висновки.

Література до теми
Басовский Менеджмент: Учебное пособие-Москва: ИНФРА-М, 2007.- 216с.
Виханский О.С. Менеджмент : Учебник .
· 4-е изд., перераб. и доп.
· Москва : Экономистъ, 2005 .
· 670с.
Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Підручник – Львів: Магнолія плюс, 2004. – 352с.
Дідковська Л.Г. Менеджмент: Навчальний посібник / Л.Г.Дідковська,П.Л.Гордієнко .
· К. : Алерта КНТ, 2007 .
· 516с.
Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.
Навчальний посібник. Ділові ігри із дисципліни "Основи менеджменту і маркетингу" для студентів бакалаврів напрямку 0601 "Будівництво".
· Одеса : ОДАБА, 2010.
Стеценко І.Г. Основи менеджменту: Хто такий менеджер: Навчальний посібник – К.: Видавництво АСК, 2004. – 224с.
Практичне заняття №3
ТЕМА 3: Методи менеджменту
Форма проведення: семінар, практичне.
Мета: ознайомлення з основними методами, які використовуються в менеджменті.

Питання на практичне заняття за темою:
Сутність та класифікація методів менеджменту
Економічні методи менеджменту
Адміністративні методи менеджменту.
Соціально-психологічні методи менеджменту.

Питання для самостійної роботи:
Головний принцип менеджменту та його стратегії винагород
Погляди на роль конфліктів у менеджменті різних наукових теорій менеджменту.
Методики аналізу конфліктів у практиці менеджменту. Управління конфліктами.

Теми рефератів до заняття:
Ефективність менеджменту.
Роль менеджменту на підприємстві.
Розробка комунікаційного процесу (на прикладі організації, відділу, групи і ін.).

Тестові питання для оцінки знань студентів за темою:
В області прийняття рішень виділяють:
До рівнів прийняття рішень належать:
Діагностика проблеми є етапом процесу:
Вибір, який має зробити керівник, щоб виконати обов'язки зумовлені його посадою називається:
Організаційні рішення класифікують на (дві відповіді):
Забезпечення просування руху до поставленої перед організацією цілі є метою:
Поведінка керівника будується згідно з програмою і задача менеджера полягає в ідентифікації ситуації, а потім прийнятті відповідальності за початок певних дій називається:
Рівень прийняття рішення на якому від керівника вимагається ініціатива і свобода дій, але в певній мірі, керівник оцінює переваги рішень та вибирає найбільш раціональне називається:
Рівень прийняття рішення, на якому керівник творчо підходить до прийняття рішень, оскільки є набір перевірених можливостей і нових рішень називається:
Рівень прийняття рішень, на якому від керівника вимагається новий підхід до прийняття рішень і розробка нових методів називається:
Процес прийняття рішень може мати такий характер:
Процес прийняття раціонального рішення складається з наступних етапів:
До факторів, які впливають на процес прийняття рішення належать:
До умов прийняття рішень належать:
Рішення, результати яких не є визначеними, але ймовірність кожного результату відома приймаються в умовах:
визначеності;
Керівник використовує 2 можливості: намагається отримати додаткову релевантну інформацію і ще раз проаналізувати проблему; діяти у відповідності з минулим досвідом або інтуїцією і зробити передбачення про можливість подій в умовах:
Інформація, яка адекватно описує досліджуване явище і суттєво необхідна для прийняття рішення називається:
За формою управління рішення можуть бути:
Управлінські рішення, залежно від способу розробки, поділяються на:
За змістом управлінські рішення поділяються на:
Вид управлінського рішення, яке лише приблизно позначає схему дій підлеглих і дає їм широкий простір для вибору засобів і методів їх втілення:
Рішення, які потребують певною мірою нових ситуацій, вони в середині неструктуровані або пов'язані з невідомими чинниками:
Вибір, зумовлений знаннями та накопиченим досвідом, - це:
Завдання керівника на цьому етапі процесу прийняття рішення полягає в аналізі проблемної ситуації, вивченні справи та цілі, попередньому формуванні критеріїв рішення:
Вид управлінською рішення, яке гранично жорстко регламентує діяльність підлеглих і практично виключає їх ініціативу:
Чинники, що впливають на прийняття управлінських рішень:
Єдиний на сьогодні систематизований спосіб побачити варіанти майбутнього і визначити потенційні наслідки альтернативних рішень, що дає змогу їх ефективно порівнювати:
У випадку, коли треба з'ясувати найважливіші чинники, що впливають на прийняття рішення в умовах конкурентної боротьби, застосовують:
Ці моделі використовують для визначення оптимальної кількості каналів обслуговування відносно потреби в них, щоб збалансувати витрати у випадку їх занадто великої чи малої кількості:
Модель прийняття рішення, яка застосовується для визначення оптимального способу розподілу дефіцитних ресурсів за наявності конкуруючих потреб:
Схематичне зображення проблеми прийняття рішення:
Один з методів статистичної теорії рішень, який корисний за умови, якщо керівник установлює, яка стратегія найбільше сприятиме досягненню цілей:
Метод, у якому використовують накопичений в минулому досвід і поточні передбачення щодо майбутнього для визначення рішення:
Метод, що використовується для обґрунтування управлінських рішень в умовах невизначеності ситуації, яка є наслідком дії об'єктивних обставин, що невідомі або мають випадковий характер:
Методи обґрунтування управлінських рішень, що використовуються в умовах, коли фактори, які визначають прийняття рішення, не можна кількісно охарактеризувати, або вони взагалі не піддаються кількісному вимірюванню:
Кількісні методи прогнозування можна використовувати, якщо:
За допомогою управлінських рішень здійснюється:
Суб'єктами управлінського рішення є:
Управлінські рішення класифікуються за часом дії на:
Управлінські рішення класифікуються за напрямом впливу на:

Практичне завдання
Тест «Командувати або підкорятися?»
Тест покликаний допомогти виявити ступінь вираженості лідерських якостей.
Інструкція
Виберіть закінчення, прийнятне для вас одне із трьох для кожного з 10 суджень.
1. Дружба для вас -
а) співробітництво;
б) підтримка;
в) альтруїзм.
2. Справжній художник (артист) повинен насамперед мати
а) талант;
б) рішучість;
в) підготовку.
3. На вечірці ви частіше почуваєте себе
а) «півником»;
б) «куркою»;
в) «курчам».
4. Якби ви були геометричною фігурою, то у вигляді
а) циліндра;
б) сфери;
в) куба.
5. Коли вам подобається чоловік (жінка), ви
а) робите перший крок;
б) чекаєте, поки він (вона) зробить перший крок;
в) робите дрібні кроки назустріч.
6. Ви, зіштовхуючись із несподіванкою (не тільки сидячи за кермом)
а) гальмуєте;
б) додаєте швидкість;
в) губитеся.
7. Якщо вам доводиться говорити на публіці, то звичайно ви почуває, що:
а) вас слухають;
б) вас критикують, вам заперечують;
в) ви бентежитеся.
8. В експедицію краще брати товаришів
а) міцних;
б) розумних;
в) досвідчених.
9. Скажемо правду, Попелюшка була
а) нещасна дівчинка;
б) хитрюга-кар'єристка;
в) буркун.
10. Як би ви визначили своє життя:
а) партія в шахи;
б) матч боксу;
в) гра в покер.
Підведіть підсумки
Використовуючи ключ, підрахуйте бали. Знайдіть їхню суму й оцініть свій результат.
Варіанти відповідей
Оцінка відповідей, бали


Номер міркування


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

а
3
3
3
1
3
3
3
3
1
2

б
2
2
2
3
2
2
2
2
3
1

в
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3


Якщо ви набрали не більше 16 балів, то в суспільстві ви простий рядовий. Ви занадто поважаєте інших і ототожнюєте себе зі слабостями найближчих, а тому сьогодні не здатні командувати й успішно конкурувати, адже для цього необхідно вміти поглинати й переварювати чужі труднощі. Може бути, за вашою відмовою від влади ховається страх або обмануті надії? Тоді, перш ніж робити які-небудь висновки, проаналізуйте, скільки разів ваші спроби керувати зазнавали невдачі. Якщо ж відвертість вимагає визнати, що ви й без лідерства почуваєте себе прекрасно, залишіться трохи осторонь від подій, у сутності це не так вуж і погано - так спокійніше.
Якщо ви набрали від 17 до 23 балів, то в суспільстві ви молодший офіцер. Це досить неспритне положення: між молотом і ковадлом. Ви й на роботі із працею приймаєте рішення, так адже? Ви - трошки керівник, трошки - командуючий, а трошки - військо. Вам важко домагатися визнання, ваші аргументи - занадто раціональні й засновані лише на власному досвіді. Вам належить розвивати свої лідерські якості. Це дозволить підвищити вплив на інших і придбати більшу впевненість у собі.
Якщо ви набрали більше 24 балів, то в суспільстві ви генерал. З дитячого років ви завжди в числі перших пропонували свої послуги, коли мова йшла про суспільні справи, чи не так? З віком ваш вплив на інших людей міцніє й особливо проявляється у важкі хвилини. Якщо ви честолюбні й не боїтеся роботи, цей дарунок може підняти вас дуже високо. Якщо ж немає - задовольняйтеся тим, що вас уважають прекрасним другом (або подругою), порадником і ви завжди виявляєтеся в центрі уваги на вечірках (у суспільстві знайомих).
Ситуація 1
№ 1. Керівник відділу Іван Іванович знає всіх своїх співробітників, їх життєві турботи і прагнення. Він завжди готовий піти назустріч їх особистим інтересам, крім тих, що зачіпають термін або зміст виробничих завдань. Слово "треба" діє на Івана Івановича магічно, не підлягає ніяким сумнівам і завжди виконується. При цьому він не йде на конфлікт з колегами - "м'яко стеле", за будь-яких обставин привітний та ввічливий, але ніколи не поступається своїми принципами і готовий покарати за помилку будь-кого з підлеглих. Підлеглі ставляться до Івана Івановича з І підозрою та побоюванням: чи то він висловлює прохання, чи то доводить наказ? А дехто взагалі вважає Івана Івановича непослідовною, навіть малодушною людиною, яку і не поважають і не прагнуть зачіпати водночас. І
№ 2. Петро Петрович не просто керівник лабораторії, він її "душа"! Саме завдяки зусиллям Петра Петровича між співробітниками налагоджені дружні стосунки, без дотримання субординації і суворого розподілу обов'язків - "один за всіх та всі за одного". Взагалі до формальностей, яких необхідно дотримуватися, Петро Петрович, а з ним і його підлеглі, ставляться вельми зневажливо, за що їм нерідко перепадає від керівництва. Проте це не надто засмучує Петра Петровича, оскільки головним для нього є дружня атмосфера в колективі. Будь-які виробничі успіхи та невдачі завжди розглядаються через призму їх людської значущості. Підлеглі люблять та цінять Петра Петрович, хоча й не всім подобається його нездатність організувати роботу, коли цього нагально вимагають жорсткі зовнішні обставини. Лабораторія частенько залишається без премії через недотримання термінів виконання завдань, але всі заздрять її працівникам, оскільки у них існує такий чудовий мікроклімат.
№ 3. Сергій Сергійович - легендарний керівник. Про нього із захопленням розповідають історії, у яких він все брав на себе і діяв по-своєму навіть тоді, колі ні "зверху", ні "знизу", його ніхто не підтримував. Сергій Сергійович фанатично відданий справі, яка ним обрана, ні за ким не визнає права завадити її здійсненню. Всі важелі управління та влади він тримає у своїх руках, а його відсутність дуже дошкуляє стану справ. Співробітники, як правило, не розуміють ухвалених Сергієм Сергійовичем рішень і змушені покладатися лише на віру у те, що "раз уже сам Сергій Сергійович так вирішив." Він буває жорстким та байдужим до людей, може несподівано для всіх перекреслити те, що ще вчора здавалося єдино правильним, ні в що не ставить субординацію, заведених порядків та правил для нього не існує. Його побоюються, але високий професіоналізм, компетенція, залізна воля та енергійність викликають повагу колег, яка, щоправда, більше схожа на ідолопоклонство, ніж на дружню симпатію.
№ 4. Віктор Вікторович всім відомий як енергійний твердий керівник. У його відділі залізна дисципліна, всі точно знають свої обов'язки, суворо дотримуються порядок, єдиного для всіх без винятку. Вказівки співробітників, які наділені великими повноваженнями, як і розпорядження керівництва, не обговорюються, а виконуються. За невиконання поставлених завдань неминуче настає покарання без врахувань об'єктивних обставин та індивідуальних особливостей. Інтереси спільної справи завжди ставляться вище особистих. Сам Віктор Вікторович подає підлеглим зразок бездоганної старанності і навіть педантичності. Деяка консервативність робить його дії менш вдалими там, де необхідне творче рішення. В той же час і сам Віктор Вікторович, і його колектив спроможні виконати величезний обсяг робіт. Його відділ особливо надійний у ситуаціях, коли вимагається ліквідувати "прорив". За це вони нерідко отримують премії та винагороди. Однак у відділі висока плинність кадрів, ініціативні працівники тут довго не затримуються. Підлеглі недолюблюють свого керівника, постійна загроза покарання робить моральну атмосферу вкрай напруженою.
Завдання: Прокоментуйте стилі керівництва вищезгаданих осіб.

Ситуація 2.
Політика - це галузь, де харизматичний вплив особливо відчутний. Найбільш відомі харизматичні особистості стали лідерами, видатними постатями у державній політиці. Наведемо кілька прикладів того, як люди з харизматичним ефектом і здатністю здійснювати вплив на всіх оточуючих залишали помітний слід в історії розвитку суспільства.
Перед другою світовою війною шлях Вінстона Черчілля до влади був тернистим, а його уряд було відправлено у відставку, як тільки війна скінчилася. Але протягом тих років, коли саме існування Британії було поставлене на карту, англійці йшли на відчайдушні жертви лише тому, що їх про це попросив Черчілль.
По другу сторону Ла-Маншу приблизно в той же час, коли Черчілль робив політичну кар'єру, інший тип особистості викликав схожі відчуття у душі німецького народу. Філософія Ніцше, розпатякування Гітлера на тему вищої раси, непомірні амбіції, пиха та хибне світосприйняття, з яких насміхався увесь світ, викликали неадекватну реакцію німецького народу, задовольняючи їх потреби в повазі, оскільки самолюбство німців все ще страждало від принижень через поразку у першій світовій війні. Гітлер, без сумніву, був однією з найхаризматичніших особистостей всіх часів та народів, оскільки звершення під його керівництвом були грандіозними. І все ж таки, коли військова фортуна відвернулася від нього, вплив Гітлера на Генеральний штаб різко впав, а до того часу, як він покінчив із собою, прихильників фюрера майже не залишилося.
Така яскрава постать в історії Америки як Джон Ф. Кеннеді, виявляє слабкі сторони у можливостях харизми. У 60-х роках XX ст. Кеннеді завоював любов та симпатії американського народу. Однак Конгрес реагував на його харизму по-іншому і чинив йому такий бурхливий опір, що на думку багатьох, президентство Кеннеді виявилось неефективним.
Крім політики, харизматичні особистості характерні для спорту вищих досягнень, світу естради, моди, кіно і телебачення тощо.
Завдання:
1. Об'єктивно оцініть власні лідерські здібності, давши бальну оцінку наведеним висловам по шкалі від 1 до 10 балів (1 - категорично незгоден, 2-4 - сумнівне твердження, 5, 6 - можливо, 7-9 - скоріше "так" аніж "ні", 10 - абсолютно згоден).
Я за те, щоб будь-який колектив сам обирав собі керівника.
Коли це необхідно, я вмію змусити людей працювати.
Нерідко мені довіряють свої власні таємниці.
Усі прагнуть до влади, і я не виключення.
Я приймаю сторону скривдженого кожного разу, коли з ним обійшлися несправедливо.
"Якщо кінь везе погано - його треба підганяти" - вірне прислів'я.
Люди, що сперечаються, часто просять мене виступити у ролі арбітра,
Я вважаю, що керівник повинен бути суворим і жорстким.
Я вмію ладити з людьми, навіть якщо вони мені не до душі.
Головне - зуміти будь-якими засобами змусити людей зробити те, що треба.
Як правило, я готовий діяти для загального блага.
Люди різні, але наказ повинен бути однаковим.
В інтересах справи я можу погодитися з думкою, що суперечить моїй.
Успіху досягне лише той, кого бояться.
Необхідно, щоб кожен міг проявити свої здібності.
Обговорення питань вимагає часу. Думаю, що не помилюсь, коли прийму рішення сам.
Мені вдається повести за собою навіть тих людей, які від мене незалежні,
Коли це необхідно, я зумію повести себе так, що зі мною не сперечаються.
Нерідко мені доручають діяти від імені колективу.
Повне єдиновладдя ось секрет успіху колективу.
Підрахуйте суму балів окремо по парних рядках ("лідер") та непарних ("неформал"), і Ви дізнаєтеся про власне співвідношення керівних і неформальних якостей. Відмітьте отримані значення на осях "Л" і "Н".
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

Якщо точка з Вашими координатами потрапила в квадрат:
1 - лідерські здібності у Вас поєднуються з адміністративними, тобто Ви вважаєте, що "не треба витрачати зайвих слів там, де можна скористатись владою";
2 - у Вас переважають лідерські якості;
3 - поки що на роль лідера Вам претендувати не варто;
4 - Ви природжений лідер-неформал, Вам важко підкорятися загальним правилам, краще вже спробувати знайти свій шлях, хоча він, як правило, хибний.

Література до тем
Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Підручник – Львів: Магнолія плюс, 2004. – 352с.
Гордиенко Ю.Ф. Менеджмент: Учебник / Под ред. Ю.Ф. Гордиенко – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 288 с.
Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.
Сердюк О.Д. Теорія та практика менеджменту: Навчальний посібник – К.: Професіонал, 2004. – 432с.
Стеценко І.Г. Основи менеджменту: Хто такий менеджер: Навчальний посібник – К.: Видавництво АСК, 2004. – 224с.
Басовский Менеджмент: Учебное пособие-Москва: ИНФРА-М, 2007.- 216с.
Дідковська Л.Г. Менеджмент: Навчальний посібник / Л.Г.Дідковська,П.Л.Гордієнко .
· К. : Алерта КНТ, 2007 .
· 516с.
Виханский О.С. Менеджмент : Учебник .
· 4-е изд., перераб. и доп.
· Москва : Экономистъ, 2005 .
· 670с.
Навчальний посібник. Ділові ігри із дисципліни "Основи менеджменту і маркетингу" для студентів бакалаврів напрямку 0601 "Будівництво".
· Одеса : ОДАБА, 2010.
Сухарський В.С. Менеджмент : Навчальний посібник .
· 2-е вид. доп. переробл.
· Тернопіль : Астон, 2004 .
· 350с.
Практичне заняття №4
ТЕМА 4: Управлінські рішення
Форма проведення: семінар, практичне.
Мета: ознайомлення з особливостями прийняття управлінських рішень

Питання на практичне заняття за темою:
Сутність управлінських рішень.
Класифікація управлінських рішень
Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.

Питання для самостійної роботи:
Моделі розробки і прийняття управлінських рішень
Процес розробки і прийняття рішень
Властивості якісних рішень. Умови та фактори якості рішень
Організаційно-психологічні передумови якості рішень
Негативні ефекти при прийнятті рішень в групі
Якість групових рішень
Методики прийняття групових рішень
Метод мозкового штурму та його модифікації
Технологія розробки рішень
Методологія процесу розробки рішень
Інформаційне забезпечення рішень та інформаційна безпека
Управлінські рішення і відповідальність
Оцінка ефективності управлінських рішень
Організація і контроль виконання рішень

Теми рефератів до заняття:
Управлінські комунікації
Поняття і побудова інформаційних систем
Мова та ділове письмо як складові комунікацій
Документація та її класифікація
Рішення в менеджменті: його суть, природа.
Вчені, які займаються питаннями розробки і розвитку теорій прийняття рішень
Критерії, з допомогою яких порівнюються варіанти рішень
Методи оптимізації рішень в менеджменті

Тестові питання для оцінки знань студентів за темами 1-4 (поточна контрольна робота №1):
Головний елемент, який розкриває поняття "Менеджмент".
Підхід до управління як до процесу базується на:
Коли будь-яка група людей може стати організацією:
Діяльність організації можна признати успішною коли:
В чому полягає різниця між менеджером та підприємцем
Яка з внутрішніх перемінних організації може бути віднесена до головної:
Сфери управління - це:
Менеджмент - це:
Метою менеджменту є:
Найважливішими завданнями менеджменту є:
Зміст менеджменту складають такі аспекти:
Економічний аспект менеджменту відображає:
Соціально-психологічний аспект менеджменту відображає:
Правовий аспект менеджменту відображає:
Менеджмент як вид діяльності виник:
Причинами виникнення менеджменту були:
Менеджмент як діяльність і як наука:
Формування світової практики менеджменту відбувалося під впливом:
Практика сучасного управління в країнах Західної Європи формувалася під впливом:
Предметом праці в управлінні виступають:
Керівник - це особа, яка:
Предметом вивчення науки менеджменту є:
У сучасній науці менеджменту виділяють підходи:
Згідно з поглядами прихильників процесного підходу, управління - це:
Системний підхід характеризує менеджмент як:
Ситуаційний підхід у менеджменті - це:
Одним з найбільш видатних теоретиків у сучасній американській науці менеджменту є:
Біля витоків української управлінської науки стоїть:
Організація - це:
Організації, як соціальні утворення, поділяються на:
Ознаками формальної організації є:
Ознаками неформальної організації є:
Будь-яка виробничо-господарська організація має наступні атрибути, які характеризують її індивідуальність:
Формальні організації поділяються на:
Неформальні організації - це:
Організаційно-правовоа форма підприємства визначається:
За розмірами організації поділяються на:
Управління підприємством - це:
Кінцевий стан або бажаний результат, якого намагається досягти організація - це:
За масштабами цілі менеджменту поділяють на:
За періодом досягнення цілі менеджменту поділяють на:
За змістом цілі менеджменту бувають:
Цілі менеджменту:
Місія організації - це:
Об'єкт менеджменту - це:
Г. Мінцберг класифікував ролі менеджера за такими категоріями:
До ролей менеджера належить:
До категорій менеджменту не відноситься:
До соціально-психологічних якостей менеджера належать:
Безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг із метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності в порядку, встановленому законодавством, це:
До якої функції підприємництва належить діяльність, пов'язана із сприянням процесу продукування нових технічних, організаційних та управлінських ідей, проведення науково-дослідних робіт та розробок, впровадження інновацій:
До якої функції підприємництва відноситься діяльність, пов'язана з ефективним використанням трудових, матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів:
Розстановка членів організації згідно повноважень та статусу - це:
До функцій технічного рівня управління відносяться:
До функцій управлінського рівня управління відносяться:
До функцій інституційного рівня управління відносяться:
Менеджери низової ланки управління відповідають за:
Топ- менеджери відповідають за:
Суб'єктом менеджменту виступають:
Господарська функція підприємництва полягає в:
До якого типу управління відноситься управління, пов'язане з поведінкою окремих організацій, соціальних груп:
До якого типу управління належать управління, що являє собою систему заходів, спрямовану на задоволення економічних потреб:
Сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів із метою досягнення цілей організації, - це:
Генотип людини є підґрунтям для формування таких якостей, як:
Така характеристика управління, яка дозволяє визначити проблему і скорегувати відповідно діяльність організацій до того, як ці проблеми перейдуть в кризу називається:
Контроль поділяють на:
Контроль, який здійснюється в області матеріальних, трудових ресурсів називається:
Який вид контролю виконує 2 функції:
Контроль, що проводиться після проведення конкретного виду робіт і спрямований на досягнення цілі називається:
Зворотний зв'язок - це:
Вкажіть правильний набір, який характеризує процес контролю:
Особливостями цілей контролю є:
Встановлення реальних стандартів, двохстороннє спілкування, уникнення надмірного контролю, встановлення досяжних стандартів, винагорода за результат є:
Стратегічна спрямованість; орієнтація на результати; відповідність справі; своєчасність; гнучкість; простота; економічність є:
До принципів контролю не належать:
Функція контролю має основні завдання, до яких відносяться:
Контроль - одна із найважливіших функцій менеджменту, застосування якої дає керівникові можливість стежити за:
Суб'єктами контролю не виступають:
Об'єктами контролю виступають:
Якими спеціальними органами державного апарату здійснюється державний позавідомчий контроль?
З якою метою проводиться незалежний фінансовий контроль?
Внутрішньогосподарський контроль здійснюється:
Процес контролю має проходити через такі етапи:
Попередній контроль використовується до таких видів ресурсів:
Попередній контроль фінансових ресурсів полягає в:
Поточний контроль матеріальних ресурсів не полягає в:
Завершальний контроль трудових ресурсів полягає в:
Поточний контроль інформаційної діяльності полягає в:
До завдань контролю не відноситься:
До властивостей контролю не відноситься:
При оцінювані виконання робіт необхідно використовувати:
Стандарт - це:
Централізований контроль має такі характеристики:
Суцільний контроль передбачає перевірку:
До основних складових організаційної діяльності належать:
Процес групування робіт та видів діяльності в певні блоки (групи, відділи, сектори) - це:
Необхідність, обов'язок посадової особи відповідати за свої дії, виконуючи поставлені завдання, - це:
Процес передавання керівником частини своєї роботи та необхідних для її виконання повноважень підлеглому, який бере на себе відповідальність за її виконання, - це:
Кількість працівників, що безпосередньо підпорядковуються конкретному керівникові, - це:
Процес узгодження дій, досягнення єдності зусиль усіх підрозділів та співробітників організації для реалізації її завдань та цілей, - це:
Складність організаційної структури управління визначається:
Процес виділення, з'ясування змісту і опису кожної роботи в організації - це:
Вид повноважень, які передаються від начальник безпосередньому підлеглому і далі іншим підлеглим:
Вид повноважень, що дозволяють особі, якій вони передаються, в межах її компетенції пропонувати або забороняти певні дії підлеглим лінійних керівників:
Тип організаційної структури управління, побудованої за принципами єдиноначальності та централізму, у якій керівник одноосібно виконує увесь комплекс робіт з управління організацією або окремими підрозділами:
Впорядкована сукупність органів (підрозділів), які дають змогу управляти організацією та взаємовідносинами в ній, - це:
Вимоги, яким мають відповідати організаційні структури управління:
Під час побудови організаційної структури управління можна використовувати метод:
Тип організаційної структури управління, в якій функціональні ланки позбавлені безпосереднього впливу на виконавців, готують рішення для лінійного керівника, який здійснює прямий адміністративний влив:
Тип організаційної структури управління, який розроблений в інтересах великих організацій, для який функціональні структури вже не є ефективними:
Обмежене право використовувати ресурси організації і спрямовувати зусилля її співробітників на виконання визначених завдань - це:
Передавання прав щодо прийняття рішень з вищого рівня до нижчого - це:
До суб'єктів планування належить:
Які види планів виокремлюються за класифікаційною ознакою предмет планування:
Генеральні плани, які містять установлення цілей організації, аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, оцінку стратегічних альтернатив та вибір базової стратегії бізнесу, - це:
До методів організаційного планування не належить:
До принципів управлінського планування не належить:
Плани робіт, які виконуються особисто менеджером, - це:
Оперативне планування передбачає:
Поточне планування передбачає:
Стратегічне планування передбачає:
Тактичне планування включає такі різновиди:
До адміністративних важелів досягнення планових показників належать:
В області прийняття рішень виділяють:
До рівнів прийняття рішень належать:
Діагностика проблеми є етапом процесу:
Вибір, який має зробити керівник, щоб виконати обов'язки зумовлені його посадою називається:
Організаційні рішення класифікують на (дві відповіді):
Забезпечення просування руху до поставленої перед організацією цілі є метою:
Поведінка керівника будується згідно з програмою і задача менеджера полягає в ідентифікації ситуації, а потім прийнятті відповідальності за початок певних дій називається:
Рівень прийняття рішення на якому від керівника вимагається ініціатива і свобода дій, але в певній мірі, керівник оцінює переваги рішень та вибирає найбільш раціональне називається:
Рівень прийняття рішення, на якому керівник творчо підходить до прийняття рішень, оскільки є набір перевірених можливостей і нових рішень називається:
Рівень прийняття рішень, на якому від керівника вимагається новий підхід до прийняття рішень і розробка нових методів називається:
Процес прийняття рішень може мати такий характер:
Процес прийняття раціонального рішення складається з наступних етапів:
До факторів, які впливають на процес прийняття рішення належать:
До умов прийняття рішень належать:
Рішення, результати яких не є визначеними, але ймовірність кожного результату відома приймаються в умовах:
визначеності;
Керівник використовує 2 можливості: намагається отримати додаткову релевантну інформацію і ще раз проаналізувати проблему; діяти у відповідності з минулим досвідом або інтуїцією і зробити передбачення про можливість подій в умовах:
Інформація, яка адекватно описує досліджуване явище і суттєво необхідна для прийняття рішення називається:
За формою управління рішення можуть бути:
Управлінські рішення, залежно від способу розробки, поділяються на:
За змістом управлінські рішення поділяються на:
Вид управлінського рішення, яке лише приблизно позначає схему дій підлеглих і дає їм широкий простір для вибору засобів і методів їх втілення:
Рішення, які потребують певною мірою нових ситуацій, вони в середині неструктуровані або пов'язані з невідомими чинниками:
Вибір, зумовлений знаннями та накопиченим досвідом, - це:
Завдання керівника на цьому етапі процесу прийняття рішення полягає в аналізі проблемної ситуації, вивченні справи та цілі, попередньому формуванні критеріїв рішення:
Вид управлінською рішення, яке гранично жорстко регламентує діяльність підлеглих і практично виключає їх ініціативу:
Чинники, що впливають на прийняття управлінських рішень:
Єдиний на сьогодні систематизований спосіб побачити варіанти майбутнього і визначити потенційні наслідки альтернативних рішень, що дає змогу їх ефективно порівнювати:
У випадку, коли треба з'ясувати найважливіші чинники, що впливають на прийняття рішення в умовах конкурентної боротьби, застосовують:
Ці моделі використовують для визначення оптимальної кількості каналів обслуговування відносно потреби в них, щоб збалансувати витрати у випадку їх занадто великої чи малої кількості:
Модель прийняття рішення, яка застосовується для визначення оптимального способу розподілу дефіцитних ресурсів за наявності конкуруючих потреб:
Схематичне зображення проблеми прийняття рішення:
Один з методів статистичної теорії рішень, який корисний за умови, якщо керівник установлює, яка стратегія найбільше сприятиме досягненню цілей:
Метод, у якому використовують накопичений в минулому досвід і поточні передбачення щодо майбутнього для визначення рішення:
Метод, що використовується для обґрунтування управлінських рішень в умовах невизначеності ситуації, яка є наслідком дії об'єктивних обставин, що невідомі або мають випадковий характер:
Методи обґрунтування управлінських рішень, що використовуються в умовах, коли фактори, які визначають прийняття рішення, не можна кількісно охарактеризувати, або вони взагалі не піддаються кількісному вимірюванню:
Кількісні методи прогнозування можна використовувати, якщо:
За допомогою управлінських рішень здійснюється:
Суб'єктами управлінського рішення є:
Управлінські рішення класифікуються за часом дії на:
Управлінські рішення класифікуються за напрямом впливу на:

Література до тем 1-4
Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Підручник – Львів: Магнолія плюс, 2004. – 352с.
Гордиенко Ю.Ф. Менеджмент: Учебник / Под ред. Ю.Ф. Гордиенко – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 288 с.
Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.
Морозов Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие – М.: Изд. Дом «Дашков и Ко», 2002. – 156 с.
Сердюк О.Д. Теорія та практика менеджменту: Навчальний посібник – К.: Професіонал, 2004. – 432с.
Стеценко І.Г. Основи менеджменту: Хто такий менеджер: Навчальний посібник – К.: Видавництво АСК, 2004. – 224с.

МОДУЛЬ 2 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ
Практичне заняття №5
ТЕМА 5: Маркетинг як нова філософія управління
Форма проведення: семінар, практичне.
Мета: ознайомлення з сутністю та значенням маркетингу для сучасних підприємств

Питання на практичне заняття за темою:
Поняття та сутність маркетингу. Маркетинг як наука. Сучасна концепція маркетингу
Еволюція маркетингу.
Маркетинг як новий підхід до управління в ринковому середовищі.
Принципи маркетингу
Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства

Питання для самостійної роботи:
Критичний огляд сучасних підходів до розуміння соціально-економічної сутності та змісту маркетингу.
Історичні віхи формування теорії маркетингу.
Аналіз проблем і тенденцій розвитку концепції соціально-відповідального маркетингу.
Критичний огляд сучасних підходів до розуміння соціально-етичного маркетингу та шляхів його ефективного застосування в Україні.


Теми рефератів до заняття:
Вклад економістів-нобеліантів в теорію маркетингу.
Становлення та розвиток маркетингу в Україні.
Критичний огляд передумов виникнення концепції маркетингу.
Походження комплексу маркетингу та принципи його ефективності.
Аналітичний огляд теоретичних засад маркетингу як філософії бізнесу національних товаровиробників в умовах глобального конкурентного середовища.
Історичні віхи розвитку маркетингової думки.

Тестові питання для оцінки знань студентів за темою:
Попит відбиває:
Сфери застосування маркетингу:
Міжнародні передумови розвитку маркетингу в Україні:
Один із принципів маркетингу:
Головна ідея маркетингу полягає в тому, що:
В умовах ринку маркетингової орієнтації основна увага приділяється:
Правильне визначення обміну:
Сучасне визначення маркетингу:
Сутність синхромаркетингу:
Сутність конверсійного маркетингу:
Концепції соціально-етичного маркетингу відповідає наступна орієнтація комерційної діяльності:
Концепції удосконалення виробництва відповідає наступне твердження:
Який з видів маркетингу застосовує підприємство, що продає цитрусові, якщо апельсини і лимони вживають споживачі різного віку і різних смаків:
Відмінні риси ринку маркетингової орієнтації полягають в тому, що:
Компанія "СП" вийшла на ринок, де попит значно перевищує пропозицію. У цьому випадку найдоцільніше для компанії буде застосування концепції:
Концепцію фірми "ДС" можна сформулювати так: успіху на ринку можна досягнути лише, якщо пропонувати споживачам товари, які мають найвищу якість, найкращі експлуатаційні властивості та характеристики. Названа фірма сповідує концепцію:
За ступенем настійності потреби розміщуються у такій послідовності (від більш настійних до менш настійних):
На ринку все більш популярними стають ті підприємства, які пропонують екологічно нешкідливі товари. Ці фірми застосовують концепцію:

Практичне завдання
Задача №1
Допустимо, що на ринку шампанських вин працює 11 фірм, яким було продано продукції протягом року в обсязі:
Торгова марка
Млн.. грн.
%

Французький бульвар
3,7
6,6

Одеса
9,8
17,5

Золота Амфора
2,9
5,2

Винко
1,4
2,5

Гетьман
6,7
12,0

Союз Віктан
12,1
21,6

Коблево
0,7
1,3

Таврия
1,1
2,0

Шустов
15,2
27,2

Одеський степ
1,8
3,2

Молдова (КЗШВ)
0,5
0,9


55,9
100

ВИЗНАЧИТИ:
Розрахуйте ринкові частки вказаних фірм;
Визначте відносну ринкову частку фірми „Шустов”
Розрахуйте середню ринкову часту, коефіцієнт варіації ринкових часток та дисперсію ринкових часток
Розрахуйте індекс Хіршмана-Харфіндела та прокоментуйте отриманий результат
Якщо фірми „Шустов” і „Одеса” забажають об’єднатися, чи дозволять державні органи таке злиття, коли відомо, що монопольним визнається положення фірми, частка якої складає 35%
Розрахуйте чотирьохдольний індекс концентрації (4 провідні фірми)
Розрахуйте выдносну ринкову частку „Шустов” до найбільшого ринкового конкурента
Задача №2
Визначте загальний потенціал ринку художньої літератури на підставі таких умов і застережень. Загальна кількість населення – 50 млн. осіб, у т.ч.: неписьменних 0,5%; дітей віком до 12 років – 17%; осіб з низьким рівнем доходів – 35%; літніх людей – 0,09%. У великих містах – 25% населення, у малих містах і селищах міського типу – 37%. Середня ціна книжки – 1,7 у.о. кожен із потенційних покупців на рік купує: у великих містах – 1,8; у малих – 0,65, у селах – 0,11 % книжок.

Література до теми
Армстронг Гарі Маркетинг: Загальний курс / Г. Армстронг, Ф. Котлер. Пер з англ.. – 5-е вид. – Москва – С-Петербург-Київ: Діалектика, 2007. – 602с.
Бєлявцев М.І. Маркетинг : Навчальний посібник / М.І. Бєлявцев, Л.М. Іваненко .
· К. : Центр навчальної літератури, 2005 .
· 328с.
Бронникова Т.С. Маркетинг : Учебное пособие .
· Москва : ПРИОР, 2002 .
· 128с.
Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навчальний посібник – К.: Вища школа, 1994. – 327 с.
Гірченко Т.Д. Маркетинг: Навчальний посібник / Т.Д.Гірченко,О.В.Дубовик .
· К. : ІНКОС, 2007 .
· 255с.
Липчук В.В. Маркетинг .
· Львів : Новий Світ-2000 ; Магнолія плюс, 2003 .
· 288с.
Маркетинг. : Навчальний посібник / Сахацький М.П., Запша Г.М., Крутій Ю.С., Шинкарук Л.В.. Частина1, Теоретичні основи маркетингу та інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства.
· Одеса : "Пальміра", 2008 .
· 170с.
Морозов Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие – М.: Изд. Дом «Дашков и Ко», 2002. – 156 с.


Практичне заняття №6
ТЕМА 6: Функції та види маркетингу
Форма проведення: семінар, практичне
Мета: ознайомлення з основними функціями та видами маркетингу

Питання на практичне заняття за темою:
Функції маркетингу та їх характеристика
Види маркетингу

Питання для самостійної роботи:
Індивідуальний маркетинг.
Виникнення і основні напрями "екологічного маркетингу".
Сутність і переваги маркетингу партнерських стосунків.
Критичний огляд сучасних підходів до розуміння функцій маркетингу.
Критичний огляд сучасних підходів до розуміння основних принципів маркетингу.

Теми рефератів до заняття:
Інтерактивний маркетинг.
Емоційний маркетинг (маркетинг вражень).
Латеральний ( креативний ) маркетинг.
Глобальний маркетинг: переваги та недоліки.
Сутність, різновиди і переваги інтернет-маркетингу.

Тестові питання для оцінки знань студентів за темою:
Комплекс маркетингу включає:
Функція маркетингу:
Комплексне дослідження ринку передбачає:
Маркетингова ціль повинна бути лише:
Внутрішнє маркетингове середовище включає:
Один із чинників мікросередовища фірми
Один із приведених факторів відноситься до зовнішнього маркетингового середовища підприємства:
Макроекономічне середовище фірми формують фактори:
Контактні аудиторії це:
Яка з приведених цілей відповідає маркетинговим вимогам?

Практичне завдання
Задача №1
Повна собівартість одиниці продукції становить 2 тис. грн.., в тому числі змінні витрати становлять 75%. Планується виробити 40000 т (Q) продукції та реалізувати її по ціні 2,3 тис. грн. (Р)
ВИЗНАЧИТИ:
Маржинальний прибуток (МП)
Точку беззбитковості в натуральному і вартісному виразі (ТБнат; ТБв);
Межу та коефіцієнт безпеки (МБ, КБ);
Прибуток запланованого обсягу виробництва (3-ма способами);
Як зміниться прибуток і положення ТБ, якщо знизити собівартість одиниці продукції до 1,9 тис. грн. за рахунок зниження постійних витрат;
Побудувати графік прибутку.

Задача №2
Підприємство прогнозує річний обсяг продажу товарів – 10000 шт. По прогнозу витрати складають:
змінні витрати на одиницю товару – 14 грн.;
постійні витрати – 20000 грн. на рік.
Підприємство розраховує отримати прибуток в обсязі 40000 грн.
Розрахуйте ціну товару, що прогнозує випускати підприємство.

Література до теми
Армстронг Гарі Маркетинг: Загальний курс / Г. Армстронг, Ф. Котлер. Пер з англ.. – 5-е вид. – Москва – С-Петербург-Київ: Діалектика, 2007. – 602с.
Бєлявцев М.І. Маркетинг : Навчальний посібник / М.І. Бєлявцев, Л.М. Іваненко .
· К. : Центр навчальної літератури, 2005 .
· 328с.
Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навчальний посібник – К.: Вища школа, 1994. – 327 с.
Маркетинг. : Навчальний посібник / Авт. кол.: Крамаренко В.І., Холод Б.І., Ванеєва Н.В. та ін. ; Під ред. Крамаренка В.І., Холода Б.І.
· Київ : ЦУЛ, 2003 .
· 258с.
Маркетинг. : Навчальний посібник / Сахацький М.П., Запша Г.М., Крутій Ю.С., Шинкарук Л.В.. Частина1, Теоретичні основи маркетингу та інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства.
· Одеса : "Пальміра", 2008 .
· 170с.
Морозов Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие – М.: Изд. Дом «Дашков и Ко», 2002. – 156 с.
Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: навчальний посібник – К.: Вища школа, 1994. – 256с.

Практичне заняття №7
ТЕМА 7. Процес формування товарної та цінової політики підприємства
Форма проведення: семінар, практичне.
Мета: ознайомлення з особливостями організації товарної і цінової політики підприємства

Питання на практичне заняття за темою:
Поняття та види товару
Життєвий цикл товарів
Поняття та види цін
цінова стратегія підприємства

Питання для самостійної роботи:
Аналітичний огляд сучасних підходів до створення економічної ефективності цінової політики підприємства.
Потреби, як основний орієнтир маркетингу.
Суть та особливості маркетингового ціноутворення.

Теми рефератів
Аналіз відповідності екологічних товарів потребам ринку.
Економічні, пихологічні та соціологічні аспекти маркетингу.
Культурологічні аспекти маркетингу.
Особливості американського та європейського підходів до теорії маркетингу.

Тестові питання для оцінки знань студентів за темою:
Поняття послуга розкривається як:
На різних етапах життєвого циклу товару перед фірмою постають різні завдання. На етапі зростання головним для фірми є:
Життєвий цикл товару складається із 4 етапів. Етап виведення товару на ринок характеризується:
До товарів попереднього вибору відносять:
Здійснення сервісу пов’язано з:
Життєвий цикл товару це:
Який етап життєвого циклу товару характеризується мінімальною ціною:
Новим товаром на ринку вважається товар:
Заключним етапом в процесі створення нового товару є:
Крива поновлення життєвого циклу товару описує:
Товар в маркетингу це:
Товар в реальному втіленні характеризують:
Товари повсякденного попиту характеризуються:
В життєвому циклі товару на стадії впровадження:
На якому етапі життєвого циклу товару фірма отримує максимальний прибуток:
До видів кривих життєвих циклів товару не відноситься:
На якому етапі життєвого циклу товару конкуренція максимальна:
На якому етапі життєвого циклу товару конкуренція мінімальна:
Крива захоплення життєвого циклу товару описує:
Під час розробки нового товару на стадії формування ідей виробник має за мету:
Маркетингова оцінка товару включає характеристики:
Першим етапом в процесі створення нового товару є:
До видів кривих життєвих циклів товару не відноситься:
На якому етапі життєвого циклу товару конкуренція максимальна:
На якому етапі життєвого циклу товару конкуренція мінімальна:
Крива захоплення життєвого циклу товару описує:
Під час розробки нового товару на стадії формування ідей виробник має за мету:
Формування попиту використовується:
Які з факторів можуть бути причинами провалу нового товару на ринку?
Виробничою фірмою удосконалено зручність і комфорт користування меблями. Яка споживча властивість товару змінилася?
Фірма розробляє послідовність етапів формування асортименту. З якого етапу необхідно починати?
Товарний асортимент характеризують за допомогою ознак:
Товар "з підкріпленням " передбачає:
Визначте, які з названих нижче товарів взаємозамінні за попитом?
З точки зору маркетингу "товар" визначають як:
На ринку покупця характерними рисами ціноутворення є:
До довгострокових цілей ціноутворення відносять:
До короткострокових цілей ціноутворення відносять:
Умовою постановки цілі ціноутворення – максимізація поточного прибутку може бути:
Намагання підприємством через цінову політику зберегти завойовану частку ринку передбачає встановлення:
Намагання підприємства через цінову політику збільшити свою ринкову частку передбачає встановлення :
Ціль – збільшення обсягів збуту може досягатися через зниження цін за умови:
В умовах вільної (досконалої) конкуренції при формуванні цін окремого підприємства:
В умовах монополістичного ринку при формуванні цін підприємства-монополіста:
В умовах олігополістичної конкуренції при формуванні цін окремого підприємства:
Аналіз витрат при формуванні цін дозволяє встановити:
Ринок характеризується наявністю високої кількості продавців і покупців певного товару, при цьому цінова політика кожного продавця має мінімальне значення. Мова йде про ринок:
На товарному ринку працює декілька крупних підприємств. Цінова політика кожного з них значною мірою залежить від цінових політик конкурентів. До якого типу конкурентних ринків належить описаний?
Продавець змушений був знизити ціну від максимальної до середньої у першу чергу під впливом:
Стратегію орієнтації на цінового лідера застосовують підприємства, що функціонують в умовах ринку:
До заходів прямого державного регулювання цін відносяться:
До заходів побічного регулювання цін відносяться:
До методів визначення цін на основі витрат відносяться:
До методів визначення цін на основі попиту відносяться:
Встановлення цін виходячи з того, що покупець сприймає високі ціни як ознаку високої якості товару це:
Цінова стратегія „зняття вершків ” це:
Цінова стратегія проникнення на ринок це:
В умовах вільної (досконалої) конкуренції при формуванні цін окремого підприємства:
В умовах монополістичного ринку при формуванні цін підприємства-монополіста:
В умовах олігополістичної конкуренції при формуванні цін окремого підприємства:
Аналіз витрат при формуванні цін дозволяє встановити:
До маркетингових стратегій ціноутворення в межах товарної номенклатури відносяться:
Встановлення цін на побічні продукти виробництва відносяться до цінових стратегій:

Практичне завдання
Задача №1
Підприємство знизило ціну на товар з 45 до 42 грн. Обсяг продажу зріс з 64200 до 66100 шт. Визначить еластичність попиту.
На основі аналізу еластичності попиту виберіть варіант подальших дій підприємства:
а) зменшити ціну ще на 5% для збільшення ринкової частини;
б) зберегти цю ціну та знизити собівартість;
в) повернути стару ціну;
г) збільшити ціну до 50 грн. за одиницю.
Задача №2
Торгова фірма закупає товар за ціною 170 грн. за одиницю і продає в кількості 200 шт. Щотижня за ціною 250 грн. маркетинговий відділ за результатами дослідження рекомендує знизити ціну на тиждень на 105. розрахуйте, скільки одиниць товару потрібно реалізувати фірмі, щоб зберегти свій валовий прибуток на попередньому рівні.
Задача №3
Визначити, чи збільшиться виручка від продажу при зниженні ціни на 0,5 грн., якщо еластичність попиту за ціною складала 1,5, початкова ціна – 5 грн. за кг, а прогнозний обсяг продажу 100 т.

Практичне завдання для самостійної роботи
За допомогою програми EXEL побудуйте графіки життєвого циклу, використовуючи дані щоквартального обсягу реалізації кожного товару
Для виконання даного завдання необхідно:
Створити свою папку під своїм ім’ям
У своїй папці створити EXEL - файл „ЖЦТ”
перенести дані таблиці у комп’ютер
на базі даних побудувати графік кривої для товару А:
У меню „Вставка” _ кнопка „Діаграма”
У меню „Діаграма” – „Стандартні” кнопка „Графік”
Кнопка „Далі”
Вибрати діапазон даних у стовпцях (стовпець товару А)
Кнопка „Далі”
„Заголовки” – „Назва діаграми” (ЖЦТ товару А), „Вісь Х” (квартал), „Вісь Y” (обсяг реалізації)
Кнопка „Далі”
Помістити діаграму на окремому листі з ім’ям „А”
Готово
Аналогічно побудуйте графіки для товарів Б, В, Г, Д, Е.
Поясні отримані результати
Квартал
Товари


А
Б
В
Г
Д
Е

1
12
12
65
11
12
4

2
14
18
90
41
68
20

3
16
25
121
54
479
30

4
19
56
139
123
123
40

5
24
76
156
220
159
55

6
26
102
170
323
197
63

7
30
189
200
498
211
79

8
38
200
239
551
225
95

9
49
211
240
559
241
123

10
63
212
238
589
245
145

11
75
220
211
590
251
165

12
101
187
187
591
260
198

13
121
158
158
592
264
215

14
156
103
142
592
270
240

15
195
189
123
560
269
273

16
225
201
113
400
275
311

17
229
210
114
361
280
356

18
231
218
110
300
281
394

19
249
185
95
265
285
415

20
258
158
123
260
290
312

21
260
109
148
250
290
294

22
261
159
160
246
291
211

23
259
198

240
294
194

24
245
202

239
298
156

25
232
215

234
300
111

26
221
210

230
301
95

27
213
200

239
302
76

28
195
19061

29
177


30
158


31
132


32
111


33
90Література до теми
Армстронг Гарі Маркетинг: Загальний курс / Г. Армстронг, Ф. Котлер. Пер з англ.. – 5-е вид. – Москва – С-Петербург-Київ: Діалектика, 2007. – 602с.
Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства : Навчальний посібник / Л.В.Балабанова, В.В.Холод, І.В.Балабанова .
· К. : Центр учб. літ-ри, 2012 .
· 612с.
Бєлявцев М.І. Маркетингова цінова політика : Навчальний посібник / М.І.Белявцев,І.В.Петенко,І.В.Прозорова .
· К. : Центр навчальної літератури, 2005 .
· 332с.
Гірченко Т.Д. Маркетинг: Навчальний посібник / Т.Д.Гірченко,О.В.Дубовик .
· К. : ІНКОС, 2007 .
· 255с.
Липчук В.В. Маркетинг .
· Львів : Новий Світ-2000 ; Магнолія плюс, 2003 .
· 288с.
Маркетинг. : Навчальний посібник / Сахацький М.П., Запша Г.М., Крутій Ю.С., Шинкарук Л.В.. Частина1, Теоретичні основи маркетингу та інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства.
· Одеса : "Пальміра", 2008 .
· 170с.
Морозов Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие – М.: Изд. Дом «Дашков и Ко», 2002. – 156 с.

Практичне заняття №8
ТЕМА 8: Маркетингова політика розподілу
Форма проведення: семінар, практичне
Мета: ознайомлення з особливостями політики розподілу підприємства

Питання на практичне заняття за темою:
Мета збутової політики. Канали збуту
Засоби формування попиту та стимулювання збуту
Імідж підприємства

Питання для самостійної роботи:
Новітні тенденції в маркетинговій політиці розподілу.
Управління розподілом і збутом аграрних підприємств.
Аналіз сучасних особливостей та перспектив підвищення ефективності застосування вітчизняними товаровиробниками маркетингових методів управління виробничо-збутовою діяльністю на прикладі агропромислової галузі.
Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM – customer relationship management).
Франчайзинг в організації процесу розподілу продукції.

Практичне завдання
Письмова робота для поточного контролю знань студентів за темами курсу 5 – 8. Тестові питання до контрольної роботи:
Попит відбиває:
Сфери застосування маркетингу:
Міжнародні передумови розвитку маркетингу в Україні:
Один із принципів маркетингу:
Головна ідея маркетингу полягає в тому, що:
В умовах ринку маркетингової орієнтації основна увага приділяється:
Правильне визначення обміну:
Сучасне визначення маркетингу:
Сутність синхромаркетингу:
Сутність конверсійного маркетингу:
Концепції соціально-етичного маркетингу відповідає наступна орієнтація комерційної діяльності:
Концепції удосконалення виробництва відповідає наступне твердження:
Який з видів маркетингу застосовує підприємство, що продає цитрусові, якщо апельсини і лимони вживають споживачі різного віку і різних смаків:
Відмінні риси ринку маркетингової орієнтації полягають в тому, що:
Компанія "СП" вийшла на ринок, де попит значно перевищує пропозицію. У цьому випадку найдоцільніше для компанії буде застосування концепції:
Концепцію фірми "ДС" можна сформулювати так: успіху на ринку можна досягнути лише, якщо пропонувати споживачам товари, які мають найвищу якість, найкращі експлуатаційні властивості та характеристики. Названа фірма сповідує концепцію:
За ступенем настійності потреби розміщуються у такій послідовності (від більш настійних до менш настійних):
На ринку все більш популярними стають ті підприємства, які пропонують екологічно нешкідливі товари. Ці фірми застосовують концепцію:
Комплекс маркетингу включає:
Функція маркетингу:
Комплексне дослідження ринку передбачає:
Маркетингова ціль повинна бути лише:
Внутрішнє маркетингове середовище включає:
Один із чинників мікросередовища фірми
Один із приведених факторів відноситься до зовнішнього маркетингового середовища підприємства:
Макроекономічне середовище фірми формують фактори:
Контактні аудиторії це:
Яка з приведених цілей відповідає маркетинговим вимогам?
Поняття послуга розкривається як:
На різних етапах життєвого циклу товару перед фірмою постають різні завдання. На етапі зростання головним для фірми є:
Життєвий цикл товару складається із 4 етапів. Етап виведення товару на ринок характеризується:
До товарів попереднього вибору відносять:
Здійснення сервісу пов’язано з:
Життєвий цикл товару це:
Який етап життєвого циклу товару характеризується мінімальною ціною:
Новим товаром на ринку вважається товар:
Заключним етапом в процесі створення нового товару є:
Крива поновлення життєвого циклу товару описує:
Товар в маркетингу це:
Товар в реальному втіленні характеризують:
Товари повсякденного попиту характеризуються:
В життєвому циклі товару на стадії впровадження:
На якому етапі життєвого циклу товару фірма отримує максимальний прибуток:
До видів кривих життєвих циклів товару не відноситься:
На якому етапі життєвого циклу товару конкуренція максимальна:
На якому етапі життєвого циклу товару конкуренція мінімальна:
Крива захоплення життєвого циклу товару описує:
Під час розробки нового товару на стадії формування ідей виробник має за мету:
Маркетингова оцінка товару включає характеристики:
Першим етапом в процесі створення нового товару є:
До видів кривих життєвих циклів товару не відноситься:
На якому етапі життєвого циклу товару конкуренція максимальна:
На якому етапі життєвого циклу товару конкуренція мінімальна:
Крива захоплення життєвого циклу товару описує:
Під час розробки нового товару на стадії формування ідей виробник має за мету:
Формування попиту використовується:
Які з факторів можуть бути причинами провалу нового товару на ринку?
Виробничою фірмою удосконалено зручність і комфорт користування меблями. Яка споживча властивість товару змінилася?
Фірма розробляє послідовність етапів формування асортименту. З якого етапу необхідно починати?
Товарний асортимент характеризують за допомогою ознак:
Товар "з підкріпленням " передбачає:
Визначте, які з названих нижче товарів взаємозамінні за попитом?
З точки зору маркетингу "товар" визначають як:
На ринку покупця характерними рисами ціноутворення є:
До довгострокових цілей ціноутворення відносять:
До короткострокових цілей ціноутворення відносять:
Умовою постановки цілі ціноутворення – максимізація поточного прибутку може бути:
Намагання підприємством через цінову політику зберегти завойовану частку ринку передбачає встановлення:
Намагання підприємства через цінову політику збільшити свою ринкову частку передбачає встановлення :
Ціль – збільшення обсягів збуту може досягатися через зниження цін за умови:
В умовах вільної (досконалої) конкуренції при формуванні цін окремого підприємства:
В умовах монополістичного ринку при формуванні цін підприємства-монополіста:
В умовах олігополістичної конкуренції при формуванні цін окремого підприємства:
Аналіз витрат при формуванні цін дозволяє встановити:
Ринок характеризується наявністю високої кількості продавців і покупців певного товару, при цьому цінова політика кожного продавця має мінімальне значення. Мова йде про ринок:
На товарному ринку працює декілька крупних підприємств. Цінова політика кожного з них значною мірою залежить від цінових політик конкурентів. До якого типу конкурентних ринків належить описаний?
Продавець змушений був знизити ціну від максимальної до середньої у першу чергу під впливом:
Стратегію орієнтації на цінового лідера застосовують підприємства, що функціонують в умовах ринку:
До заходів прямого державного регулювання цін відносяться:
До заходів побічного регулювання цін відносяться:
До методів визначення цін на основі витрат відносяться:
До методів визначення цін на основі попиту відносяться:
Встановлення цін виходячи з того, що покупець сприймає високі ціни як ознаку високої якості товару це:
Цінова стратегія „зняття вершків ” це:
Цінова стратегія проникнення на ринок це:
В умовах вільної (досконалої) конкуренції при формуванні цін окремого підприємства:
В умовах монополістичного ринку при формуванні цін підприємства-монополіста:
В умовах олігополістичної конкуренції при формуванні цін окремого підприємства:
Аналіз витрат при формуванні цін дозволяє встановити:
До маркетингових стратегій ціноутворення в межах товарної номенклатури відносяться:
Встановлення цін на побічні продукти виробництва відносяться до цінових стратегій:
Маркетингова оцінка товароруху (розподілу товару) включає характеристики:
Один із етапів особистого продажу включає:
В процесі особистого продажу при виявленні дійсних намірів замовника важливо:
В процесі особистого продажу при виявленні дійсних намірів замовника використовують питання:
В процесі особистого продажу аргументація щодо необхідності зробити замовлення наводиться:
В процесі особистого продажу заперечення з боку клієнта виникають:
Однорівневий канал товароруху включає
Вертикальна маркетингова система включає
Франшиз (франчайзинг) – це:
Керівництво виробничої фірми "Росток" вимагає, щоб маркетологи сформулювали визначення, яке найбільш точно відповідає змісту маркетингової політики розповсюдження. Ви вважаєте, що це:
Фірма виходить на ринок з новим товаром. Виробничі потужності дозволяють вже на першому етапі забезпечити цим товаром весь платоспроможний попит споживачів. Фірма не має досвіду в організації торгівлі, не має власної роздрібної мережі. Найбільш оптимальним каналом розподілу товарів є:
До складу яких збутових маркетингових систем входять франчайзингові системи?
Представництво "Цептер" має у своєму штаті працівника, який здійснює збут посуду вдома у покупців. Як називається такий працівник?
Підприємство використовує для збуту своєї продукції канал: "Виробник - оптовий посередник - споживач". Підприємство найбільш ймовірно випускає:
Спортивний одяг можна придбати у будь-якому спеціалізованому магазині або замовити його за каталогом виробника. Який це тип конкуренції?
Прямим каналом називається той, за допомогою якого товар продається:
Кількість незалежних учасників розповсюдження, що перебувають на одному й тому самому етапі ланцюга по просуванню товарів від виробників до споживачів - це:
Іваненко та Петренко - торговельні посередники, діяльність яких полягає у тому, що вони підшукують партнерів для фірм, підписують з ними контракти, але не беруть на себе комерційних ризиків. Названі особи працюють:
Керівництво мережі магазинів "Сільпо" прийняло рішення збільшити обсяги збуту товарів за допомогою більш агресивного маркетингу. У даному випадку фірма застосовує стратегію:
До каналу розповсюдження входить виробник, оптовий та роздрібний торговець і споживач. Скільки рівнів має названий канал розповсюдження?
Оптове підприємство, яке закуповує товари у закордонного виробника з метою їх продажу місцевим виробникам - це:
Завод "Соса-Соlа" має величезну потужність, яка дуже приваблює різноманітних партнерів і є координуючим фактором їх співпраці. Йдеться про:
Різноманітну діяльність, завдяки якій забезпечується фізична доступність товару для цільових споживачів, відносять до:
Взуттєва фабрика "Крок" продає свою продукцію через оптові бази, роздрібні магазини, торговельних агентів та інших посередників, які в системі розповсюдження даного виробника є:
Виробник реалізує посуд через оптову базу, три роздрібні магазини та два кіоски. Якою є ширина даного каналу розповсюдження?
Пекарня продає випічку через універсами міста, магазини "Продтовари", мережу кіосків "Завжди свіжий хліб", застосовуючи при цьому:
Співробітниця компанії "Аvоn" займається реалізацією обмеженого асортименту продукції, яку вона продає за готівку, доставляючи її безпосередньо споживачам. Такі функції виконує:
Проаналізувавши результати діяльності фірми спеціалісти виявили внутрішні резерви для зростання обсягів продажу. Йдеться про:
Фірма „Volkswagen” купила ряд підприємств-конкурентів. Звідси робимо висновок, що вона застосовує стратегію:
Спеціалісти фірми "Олком" вважають, що розповсюджувати товари через посередників їм зручніше, тому що:
Чотири роздрібні магазини однакової спеціалізації об'єдналися в асоціацію з метою досягнення спільних цілей. Така система розповсюдження має назву:
М'ясокомбінат продає ковбасу міському холодильнику, який реалізує її через шість роздрібних магазинів. Довжина каналу розповсюдження у даному випадку становить:
Підприємство "ТОВ" для реалізації своїх товарів застосовує інтенсивне розповсюдження. З цього можна зробити висновок, що попит на товари даного підприємства:

Література до тем
Армстронг Гарі Маркетинг: Загальний курс / Г. Армстронг, Ф. Котлер. Пер з англ.. – 5-е вид. – Москва – С-Петербург-Київ: Діалектика, 2007. – 602с.
Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства : Навчальний посібник / Л.В.Балабанова, В.В.Холод, І.В.Балабанова .
· К. : Центр учб. літ-ри, 2012 .
· 612с.
Бєлявцев М.І. Маркетинг : Навчальний посібник / М.І. Бєлявцев, Л.М. Іваненко .
· К. : Центр навчальної літератури, 2005 .
· 328с.
Бєлявцев М.І. Маркетингова цінова політика : Навчальний посібник / М.І.Белявцев,І.В.Петенко,І.В.Прозорова .
· К. : Центр навчальної літератури, 2005 .
· 332с.
Бронникова Т.С. Маркетинг : Учебное пособие .
· Москва : ПРИОР, 2002 .
· 128с.
Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навчальний посібник – К.: Вища школа, 1994. – 327 с.
Гірченко Т.Д. Маркетинг : Навчальний посібник / Т.Д.Гірченко,О.В.Дубовик .
· К. : ІНКОС, 2007 .
· 255с.
Липчук В.В. Маркетинг .
· Львів : Новий Світ-2000 ; Магнолія плюс, 2003 .
· 288с.
Маркетинг. : Навчальний посібник / Авт. кол.: Крамаренко В.І., Холод Б.І., Ванеєва Н.В. та ін. ; Під ред. Крамаренка В.І., Холода Б.І.
· Київ : ЦУЛ, 2003 .
· 258с.
Маркетинг. : Навчальний посібник / Сахацький М.П., Запша Г.М., Крутій Ю.С., Шинкарук Л.В.. Частина1, Теоретичні основи маркетингу та інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства.
· Одеса : "Пальміра", 2008 .
· 170с.
Морозов Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие – М.: Изд. Дом «Дашков и Ко», 2002. – 156 с.
Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: навчальний посібник – К.: Вища школа, 1994. – 256с.

3. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
Менеджмент
Історичні етапи розвитку світового менеджменту
Етапи розвитку управлінської думки в Україні
Вклад українських вчених у розвиток менеджменту в нашій державі
Особливості розвитку та проблеми менеджменту на сучасному етапі становлення ринкової економіки в Україні
Менеджмент як вид професійної діяльності
Управлінські комунікації
Поняття і побудова інформаційних систем
Мова та ділове письмо як складові комунікацій
Документація та її класифікація
Рішення в менеджменті: його суть, природа.
Вчені, які займаються питаннями розробки і розвитку теорій прийняття рішень
Критерії, з допомогою яких порівнюються варіанти рішень
Методи оптимізації рішень в менеджменті
Головний принцип менеджменту та його стратегії винагород
Форми заохочення працівників у їх діяльності згідно GMP (Основний принцип менеджменту (Greatest Management Principle)
Дієвість системи стягнень на сучасному етапі розвитку будівельних підприємств
Основні напрями вдосконалення процесу мотивації
Метод соціометрії у дослідженнях керівного статусу членів трудового колективу
Типи менеджерів відповідно до керівництва трудовими колективами
Шляхи удосконалення керівництва колективом
Особливості сучасних підходів до керівництва трудовими колективами
Конфлікти в менеджменті: їх суть та природа.
Погляди на роль конфліктів у менеджменті різних наукових теорій менеджменту.
Методики аналізу конфліктів у практиці менеджменту. Управління конфліктами.
Суть поняття «управління конфліктами».
Значення і місце контролю в системі функцій менеджменту
Види контролю за його об’єктом
Організація самоконтролю
Техніка проведення контролю
Ефективність менеджменту.
Проблеми сучасного менеджменту.
Роль менеджменту на підприємстві.
Якості сучасного менеджера.
Японський, американський і європейський менеджмент
Адаптація людини в організації. Роль типу особи
Керівник і підприємець в сучасній організації.
Розробка комунікаційного процесу (на прикладі організації, відділу, групи і ін.).
Мистецтво спілкування в роботі менеджера.
Розробка процедури контролю в організації.
Характеристика негативних наслідків контролю.

Маркетинг
Критичний огляд сучасних підходів до розуміння соціально-економічної сутності та змісту маркетингу.
Історичні віхи формування теорії маркетингу.
Вклад економістів-нобеліантів в теорію маркетингу.
Становлення та розвиток маркетингу в Україні.
Критичний огляд передумов виникнення концепції маркетингу.
Аналіз проблем і тенденцій розвитку концепції соціально-відповідального маркетингу.
Походження комплексу маркетингу та принципи його ефективності.
Аналітичний огляд теоретичних засад маркетингу як філософії бізнесу національних товаровиробників в умовах глобального конкурентного середовища.
Аналіз сучасних особливостей та перспектив підвищення ефективності застосування вітчизняними товаровиробниками маркетингових методів управління виробничо-збутовою діяльністю на прикладі агропромислової галузі.
Критичний огляд сучасних підходів до розуміння основних принципів маркетингу.
Критичний огляд сучасних підходів до розуміння функцій маркетингу.
Критичний огляд сучасних підходів до розуміння соціально-етичного маркетингу та шляхів його ефективного застосування в Україні.
Критичний огляд сучасних підходів до розуміння сутності, системи та змісту маркетингових досліджень.
Аналітичний огляд теоретичних засад маркетингового дослідження ринку та підприємства.
Сутність, різновиди і переваги інтернет-маркетингу.
Сутність і переваги маркетингу партнерських стосунків.
Нові тенденції в суспільстві і світовій економіці, що сприяють зміні характеру маркетингової діяльності.
Аналіз відповідності екологічних товарів потребам ринку.
Аналітичний огляд сучасних підходів до створення економічної ефективності цінової політики підприємства.
Управління розподілом і збутом аграрних підприємств.
Новітні тенденції в маркетинговій політиці розподілу.
Історичні віхи розвитку маркетингової думки.
Економічні, пихологічні та соціологічні аспекти маркетингу.
Культурологічні аспекти маркетингу.
Особливості американського та європейського підходів до теорії маркетингу.
Японська школа маркетингу.
Скандинавська школа маркетингу, та її внесок в розвиток теорії маркетингу послуг.
Потреби, як основний орієнтир маркетингу.
Глобальний маркетинг: переваги та недоліки.
Латеральний ( креативний ) маркетинг.
Емоційний маркетинг (маркетинг вражень).
Інтерактивний маркетинг.
Клієнтські бази даних і маркетинг баз даних.
Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM – customer relationship management).
Індивідуальний маркетинг.
Виникнення і основні напрями "екологічного маркетингу".
Суть та особливості маркетингового ціноутворення.
Франчайзинг в організації процесу розподілу продукції.
Сутність маркетингу та еволюція його концепції.
Тенденції розвитку сучасної концепції маркетингу.


4 ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій «управління» та «менеджмент».
Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління.
Закони та закономірності менеджменту: закон відповідності систем цілям; закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу; закон інтеграції управління; закон економії часу; закон інерції систем; закон еластичності систем; закон безперервного удосконалення систем.
Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації.
Поняття організації. Ознаки організації. Внутрішнє середовище організації, взаємозв'язок внутрішніх змінних.
Різновиди організацій: органістичні та механістичні, прості та складні, формальні та неформальні.
Загальні риси організацій: ресурсний, вертикальний та горизонтальний поділ праці, залежність від зовнішнього оточення, об'єктивність управління, структуризація.
Зовнішнє середовище організації: фактори прямої та непрямої дії. Загальні характеристики зовнішнього середовища: об'єктивність, взаємозв'язок факторів, складність, динамічність, невизначеність.
Поняття функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту.
Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв'язок.
Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування: визначення місій та цілей; оцінка сильних і слабких боків організації; розроблення стратегії. Базові стратегії.
Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.
Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання.
Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи процесу регулювання.
Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану.
Сутність управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень.
Інформація, її види та роль в менеджменті. Класифікація інформації.
Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» комунікацій.
Сутність результативності та ефективності менеджменту. Економічна, організаційна та соціальна ефективність управління.
Показники економічної, організаційної та соціальної ефективності управління, їх склад і методи визначення.
Комплексний підхід до удосконалення управління організаціями
Історичні передумови виникнення маркетингу як способу ефективного управління діяльністю.
Теоретичні основи маркетингу та практичне застосування їх при функціонуванні підприємств в умовах ринкових відносин. Сутність маркетингу, еволюція його визначення.
Основні цілі та принципи маркетингу як програмно-цільової концепції управління підприємницькою діяльністю, що орієнтована на задоволення потреб споживачів.
Види маркетингу залежно від сфери і масштабів діяльності (внутрішній, міжнародний), виду продукту (товарів (споживчих, виробничого призначення), засобів виробництва, послуг).
Різновиди та завдання маркетингу підприємства, що діє в умовах різного співвідношення між попитом і пропозицією. Маркетинг у сфері некомерційної діяльності.
Взаємодія сукупності елементів системи маркетингу. Функції маркетингу: аналітичні, планово-управлінські, виробничо-збутові, контрольні.
Поняття маркетингової інформаційної системи. Маркетингові дослідження як основна складова формування банку даних маркетингової інформаційної системи підприємства.
Сутність маркетингових досліджень, практика організації проведення на зарубіжних та вітчизняному ринках.
Зміст етапів проведення маркетингових досліджень: визначення проблеми і формулювання мети досліджень, складання плану досліджень, збір маркетингової інформації, аналіз та інтерпретація даних, підготовка та подання звіту (розроблення рекомендацій).
Поняття товару і товарної одиниці в теорії маркетингу. Види класифікації продуктів (товарів, послуг). Три рівні товару. Характеристика споживчих товарів, товарів виробничого призначення, послуг.
Концепція життєвого циклу товару. Характеристика етапів життєвого циклу.
Торговельна марка, її складові, вимоги до марочних товарів. Поняття та значення брендингу, проблеми створення корпоративних символів, марок.
Поняття якості товару. Петля якості. Значення системи сертифікації товарів у підвищенні рівня їх якості.
Поняття конкурентоспроможності продукту. Фактори, що впливають на формування конкурентоспроможності товару та критерії її оцінки. Методи визначення конкурентоспроможності продуктів.
Сутність та завдання цінової політики в системі маркетингу підприємства. Цілі ціноутворення: максимізація прибутку, збільшення частки ринку, забезпечення виживання підприємства.
Види цінових стратегій: стратегії високих, низьких цін, цін на принципово нові товари, цін на товари-імітатори, не округлених цін; єдиних цін, гнучких цін, стратегії у межах товарного асортименту (цінових ліній, цін на товари, що доповнюють, на комплектуючі товари.
Методи ціноутворення. Структура ціни.
Значення, цілі, завдання та місце політики розповсюдження в системі маркетингу. Поняття системи розповсюдження та її складові елементи.
Види маркетингових систем розповсюдження (традиційні, багатоканальні, горизонтальні, вертикальні).
Роль реклами. Розроблення програми рекламної діяльності. Зміст, схема, форма та структура рекламного звернення. Вибір носіїв рекламних об'яв та критерії оцінки ефективності реклами.
Напрями здійснення стимулювання збуту: стимулювання споживачів, співробітників підприємства, посередників. Особливості застосовування засобів стимулювання збуту.
Сутність стратегій маркетингу. Стратегічний аналіз стану підприємства на ринку. Ключові фактори успіху в бізнесі. Дерево цілей.
Поняття внутрішньої та зовнішньої конкурентної переваги. Варіанти поведінки підприємства на ринку залежно від конкурентної ситуації. Використання “SWOT” - аналізу для визначення позиції підприємства на ринку; оцінка конкурентоспроможності; вибір і застосування стратегії. Позиціювання підприємства на ринку з метою досягнення конкурентних переваг.
Маркетингові стратегії підприємства щодо товару: диференціації (високої якості, комплексного продажу, фірмового товару, технічного лідерства), вузької спеціалізації, низьких витрат (використання нових технологій, відмова від дорогого сервісу, використання дешевої робочої сили, дешевої сировини та матеріалів).
Маркетингові стратегії щодо ринку. Види стратегій, спрямованих на зміну ринку чи його частки (наступальні, оборонні та наступально-оборонні). Стратегічне та оперативне планування маркетингу.
Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві. Принципи та умови ефективної діяльності служби маркетингу.
Основні вимоги до побудови організаційних структур служб маркетингу, їх види, переваги і недоліки.
Характеристики, особливості та умови застосування функціональної, товарної, географічної, ринкової та матричної організаційної структури, їх спільні риси та відмінності.
Маркетинговий контроль: за виконанням річних планів, за відповідністю результатів діяльності підприємства обраній маркетинговій стратегії.

5 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна
Армстронг Гарі Маркетинг: Загальний курс / Г. Армстронг, Ф. Котлер. Пер з англ.. – 5-е вид. – Москва – С-Петербург-Київ: Діалектика, 2007. – 602с.
Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навчальний посібник – К.: Вища школа, 1994. – 327 с.
Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Підручник – Львів: Магнолія плюс, 2004. – 352с.
Гордиенко Ю.Ф. Менеджмент: Учебник / Под ред. Ю.Ф. Гордиенко – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 288 с.
Липчук В.В. Маркетинг: основи теорії та практики: Навчальний посібник – Львів: Новий Світ – 2003 . – 288с.
Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.
Морозов Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие – М.: Изд. Дом «Дашков и Ко», 2002. – 156 с.
Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: навчальний посібник – К.: Вища школа, 1994. – 256с.
Сердюк О.Д. Теорія та практика менеджменту: Навчальний посібник – К.: Професіонал, 2004. – 432с.
Стеценко І.Г. Основи менеджменту: Хто такий менеджер: Навчальний посібник – К.: Видавництво АСК, 2004. – 224с.

Додаткова
Абчук В.А. Лекции по менеджменту:Решение.Предвидение.Риск .
· С.-Петербург : Союз, 1999 .
· 336с.
Асаул А.Н. Маркетинг- менеджмент в строительстве. : Научное и учебно-методическое справочное пособие / Под ред. А.Н. Асаула .
· Санкт-Петербург : Гуманистика, 2006 .
· 248с.
Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства : Навчальний посібник / Л.В.Балабанова, В.В.Холод, І.В.Балабанова .
· К.: Центр учб. літ-ри, 2012 .
· 612с.
Басовский Менеджмент: Учебное пособие-Москва: ИНФРА-М, 2007.- 216с.
Басовский Л.Е. Маркетинг: Курс лекций.
· Москва : Инфра-М, 2005.- 219с.
Бєлявцев М.І. Маркетинг : Навчальний посібник / М.І. Бєлявцев, Л.М. Іваненко .
· К. : Центр навчальної літератури, 2005 .
· 328с.
Бєлявцев М.І. Маркетингова цінова політика : Навчальний посібник / М.І.Белявцев,І.В.Петенко,І.В.Прозорова .
· К. : Центр навчальної літератури, 2005 .
· 332с.
Бронникова Т.С. Маркетинг : Учебное пособие .
· Москва : ПРИОР, 2002 .
· 128с.
Виханский О.С. Менеджмент : Учебник .
· 4-е изд., перераб. и доп.
· Москва : Экономистъ, 2005 .
· 670с.
Гірняк, О.М. Менеджмент .
· К. : "Магнолія плюс" ; Львів : "Новий світ-2000", 2003 .
· 336с.
Гірченко Т.Д. Маркетинг : Навчальний посібник / Т.Д.Гірченко,О.В.Дубовик .
· К. : ІНКОС, 2007 .
· 255с.
Дідковська Л.Г. Менеджмент: Навчальний посібник / Л.Г.Дідковська,П.Л.Гордієнко .
· К. : Алерта КНТ, 2007 .
· 516с.
Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: Підручник / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник .
· 2-евид., виправл., допов.
· К. : Академвидав, 2007 .
· 464с.
Лебедев О.Т. Основы маркетинга : Учебное пособие / Под ред. О.Т.Лебедева. 2-е изд., доп.
· С.-Петербург : МиМ, 1997 .
· 221с.
Липчук В.В. Маркетинг.
· Львів : Новий Світ-2000 ; Магнолія плюс, 2003 .
· 288с.
Маркетинг. : Навчальний посібник / Авт. кол.: Крамаренко В.І., Холод Б.І., Ванеєва Н.В. та ін. ; Під ред. Крамаренка В.І., Холода Б.І.
· Київ : ЦУЛ, 2003 .
· 258с.
Маркетинг. : Навчальний посібник / Сахацький М.П., Запша Г.М., Крутій Ю.С., Шинкарук Л.В.. Частина1, Теоретичні основи маркетингу та інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства.
· Одеса : "Пальміра", 2008 .
· 170с.
Навчальний посібник з основ маркетингу / Г.В. Магалецький, П.Г. Білоконний , М.В. Рудюк, О.А. Мельничук .
· К. : Новація ЛТД, 1994 .
· 171с.
Навчальний посібник.Ділові ігри із дисципліни "Основи менеджменту і маркетингу" для студентів бакалаврів напрямку 0601 "Будівництво".
· Одеса : ОДАБА, 2010.
Старостіна А.О. Маркетинг : Навчальний посібник .
· 3-е вид., переробл.
· Київ : Знання, 2006 .
· 327с.
Сухарський В.С. Менеджмент : Навчальний посібник .
· 2-е вид. доп. переробл.
· Тернопіль : Астон, 2004 .
· 350с.
Сухарський В.С. Менеджмент: Навчальрий посыбник .
· Тернопіль : Астон, 2001 .
· 339с .
Туленков Сучасні теорії менеджменту: Навчальний посібник .
· К. : Каравела, 2007 .
· 304с.
Уткин Э.А. Курс менеджмента: Учебник .
· М. : Зеркало, 2000 .
· 448с.
Черваньов Д. Менеджмент: Терміни, тести, вправи, завдання .
· Київ : Вид.-поліграф. центр "Київський Університет", 2001 .
· 853с.
Ширяева Н.Ю. Опорный конспект лекций по дисциплине "Основы менеджмента": для студ. образовательно-квалификационного уровня "бакалавр" направления подготовки "Менеджмент". Часть1 .
· Одесса : ОГАСА, 2008 .
· 88с.
Юргутіс І.А. Основи менеджменту : Навчальний посібник .
· К. : Освіта, 1998 .
· 256с.

13PAGE 15


13PAGE 145515100

50

0

4

1

2

3

0

100

Н

Л
Приложенные файлы

  • doc 23933782
    Размер файла: 614 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий