Методика мова маг.5 курс

Змістовий модуль 9.
Методика навчання орфографії.
Тема 1. Місце занять орфографією в системі роботи з розвитку мовлення та вивчення елементарного курсу граматики.
Орфографія як система правил, яка обумовлює єдність способів передачі мовлення на письмі. Українська орфографія та її особливості.
Орфографічно правильне письмо як свідома, автоматизована дія. Передумови формування орфографічної навички.
Специфічні особливості навчання орфографії в школі для дітей із ТПМ. Вплив загального недорозвитку мовлення на засвоєння орфографії. Типові помилки та утруднення дітей із ТПМ при оволодінні орфографією.
Роль занять з розвитку фонематичного слуху, формування правильної вимови, словникового запасу та граматичної будови мовлення, практики усного спілкування, навчання грамоти у створенні сприятливих умов для опанування правописом. Завдання та зміст роботи з навчання орфографії.
Тема 2. Методика формування орфографічних умінь та навичок у молодших школірів із ТПМ.
Етапи роботи над орфограмою (орфографічним правилом). Удосконалення навичок звуко-буквеного, складового, морфемного аналізу та синтезу як необхідна передумова успішного опанування орфографією. Комплексне використання всіх форм та видів мовлення в роботі над орфограмами (опора на слуховий, зоровий, мовно-руховий аналізатори, моторний компонент акту письма).
Забезпечення свідомого засвоєння орфографічних правил. Формування орфографічної навички шляхом навчання окремих операцій та засвоєння порядку їх виконання. Поступове підведення учнів до автоматизму орфографічних дій через систему спеціальних вправ (списування, диктанти). Прийоми аналізу, синтезу, співставлення, класифікації в процесі навчання орфографії. Робота над орфографічними помилками. Планування роботи з орфографії.

Тематика семінарсько-практичного заняття.
Тема: Методика формування орфографічних умінь та навичок у молодших школірів із ТПМ на уроках української мови.
План
Українська орфографія та її особливості.
Передумови формування орфографічної навички.
Труднощі у засвоєнні орфографії школярами із ТПМ.
Завдання та зміст роботи з навчання орфографії.
Етапи формування орфографічної навички. Методика вивчення орфографічного правила.
Система граматико-орфографічних вправ, спрямована на забезпечення свідомого засвоєння орфографічних правил.
Планування роботи з орфографії.

Тематика лабораторного заняття
Перевірка та аналіз різних видів письмових робіт учнів, аналіз помилок, допущених учнями, визначення основних напрямків роботи в залежності від характеру виявлених помилок. Підготовка матеріалу до роботи над помилками.
Підбір різних видів усних та письмових граматичних вправ, спрямованих на формування в учнів фонетичних, морфологічних та синтаксичних узагальнень на закріплення набутих практичних умінь та навичок в галузі фонетики, морфології, синтаксису, лексикології.
Підготовка рефератів, повідомлень, доповідей на певну тему, спираючись на літературу, рекомендовану до лекційного курсу.
Самостійне проведення уроків української мови, індивідуальних та підгрупових логопедичних занять.
Завдання для самостійної роботи
(змістовий модуль 8, 9)
1. Аналіз розділу програми «Знання про мову.Мовленнєві уміння» (113, 114).
2. Аналіз методичних посібників, підручників української мови (19, 25, 32, 45,46, 89, 91, 99, 117, 140,157, 159).
3. Аналіз літературних джерел з розділу (10, 13, 177, 174, 175, 176)
4. Самостійне складання уроків української мови на різні граматичні теми: «Апостроф», «Корінь. Спільнокореневі слова», «Префікс» (за програмою), «Іменник», «Речення».
5. Підбір різних видів усних та граматичних вправ та завдань, спрямованих на формування в учнів основних граматичних понять, що вивчаються у молодших класах.
6. Підбір різних видів письмових граматичних вправ, що сприяють виробленню у дітей орфографічних умінь та навичок та формування в учнів основних граматичних понять, що вивчаються у молодших класах.
7. Підбір різних видів наочності до уроків української мови з метою формування в учнів граматичних понять.
8.Підготовка рефератів, повідомлень, доповідей на певну тему, спираючись на літературу, рекомендовану до лекційного курсу. («Методика вивчення іменника (прикметника, дієслова, прийменника) у спеціальній школі для дітей із ТПМ», «Методика формування граматичного поняття «Корінь» (префікс, суфікс, закінчення) у дітей із ТПМ», «Методика формування граматичного поняття «Речення» (словосполучення) у молодших школярів із ТПМ»; «Види усних граматичних вправ та методика їх проведення у спеціальній школі для дітей із ТПМ»; «Досягнення міцності граматичних знань та орфографічних умінь через систему тренувальних вправ»).
Література (змістовий модуль 8, 9)
1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27,32, 33, 34, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 68, 76, 89, 91, 96, 97, 99, 101, 103, 104, 109, 111, 114, 116, 117, 118, 122, 135, 139, 140, 158, 159, 161, 163, 164, 168, 170, 172, 174, 175, 179, 180, 183.

Змістовий модуль 10.
Методика розвитку зв’язного усного та писемного мовлення.
Тема 1. Поняття про мовленнєве спілкування, його види та форми.
Характеристика стану мовленнєвого спілкування у дітей із ТПМ, які навчаються в підготовчому класі спеціальної школи. Динаміка розвитку усного спілкування дітей із ТПМ у процесі спеціального навчання. Функції розмовного мовлення. Спонукальні, питальні, розповідні фрази та їх використання на початковому етапі формування навичок живого спілкування.
Завдання, зміст роботи з розвитку усного мовлення. Складові частини занять з розвитку усного розмовного мовлення. Організація роботи по формуванню мовленнєвого спілкування.
Тема 2. Методика роботи з розвитку діалогічного мовлення у молодших школярів із ТПМ.
Методичні вимоги до розвитку усного діалогічного мовлення. Розвиток усного мовлення у зв’язку з ознайомленням оточуючою дійсністю, опора на власні враження, образи, уявлення. Розвиток розуміння усного мовлення.
Методи навчання усного спілкування. Прийоми та форми роботи з навчання розумінню усного мовлення. Методичні прийоми навчання діалогу, бесіди. Види діалогів, бесід.
Планування роботи з розвитку усного мовлення. План-схема уроків.
Наочний матеріал, який використовується в процесі формування мовленнєвого спілкування.
Тема 3. Методика роботи з розвитку монологічного мовлення у молодших школярів із ТПМ.
Особливості монологічного мовлення, його різновиди (розповідь, опис, міркування, пояснення). Значення роботи з навчання монологічного мовлення. Труднощі оволодіння учнями спеціальної школи навичками побудови зв”язного усного висловлювання.
Робота над реченням як підготовчий етап роботи над зв’язним висловлюванням.
Писемне мовлення, його характерні риси. Писемне мовлення як опосередковане узагальнення. Особливості оволодіння учнями із ТПМ писемним мовленням.
Місце самостійних письмових робіт у системі занять з розвитку мовлення (оволодіння словником, граматичною будовою, абстрактно-логічним мисленням).
Формування зв’язного (монологічного) мовлення на основі навичок набутих в процесі розвитку усного спілкування в діалогічній формі. Розвиток з’язного мовлення на основі пізнання оточуючого, у зв’язку з різними формами діяльності учнів (екскурсії, спостереження, праця, читання тощо ). Систематичність та послідовність виконання різних видів вправ з розвитку зв’язного мовлення. Поступовий перехід від наочних форм роботи до завдань на словесній основі. Форми роботи, види завдань та вправ з розвитку усного та писемного монологічного мовлення. Види тренувальних вправ з розвитку навичок побудови речень. Послідовність етапів складання розповідей, описів (переказів, творів). Прийоми навчання складання плану при підготовці до письмової роботи. Види планів. Види роботи з розвитку навичок складання зв’язних усних та письмових висловлювань. Прийоми фронтальної та індивідуальної роботи над помилками в писемному мовленні учнів.

Тематика лабораторно-практичних занять.
Тема 1. Методика розвитку усного діалогічного та монологічного мовлення.
План
Поняття про мовленнєве спілкування, його види та форми.
Характеристика стану мовленнєвого спілкування у дітей із ТПМ.
Завдання, зміст роботи з розвитку усного мовлення. Складові частини занять з розвитку усного розмовного мовлення.
Методи навчання усного спілкування. Прийоми та форми роботи з навчання розуміння усного мовлення.
Планування роботи з розвитку усного зв’язного мовлення.
Особливості монологічного мовлення, його різновиди (розповідь, опис, міркування, пояснення).
Труднощі оволодіння учнями спеціальної школи навичками побудови зв’язного усного висловлювання.
Робота на реченням як підготовчий етап роботи над зв’язним висловлюванням.
Методика роботи над описом та розповіддю.
Методика роботи над картиною та серією сюжетних картин.


Тема 2. Методика розвитку зв’язного писемного мовлення.
План
Основні види зв’язних писемних висловлювань.
Методика роботи над письмовим переказом.
Методика роботи над твором.
Місце самостійних письмових робіт у системі занять з розвитку зв’язного писемного мовлення.
Спостереження та аналіз уроків розвитку з’язного мовлення.
Самостійне складання уроків розвитку усного та писемного з’язного мовлення, їх обговорення.

Завдання для самостійної роботи
1. Аналіз частини розділу програми «Розвиток мовлення» (тема «Розвиток зв’язного мовлення»), «Знання про мову.Мовленнєві уміння» (тема «Текст») (113, 114).
2. Аналіз методичних посібників, підручників української мови, читанок (11, 26, 32, 37, 58, 72, 86, 99, 133, 157).
3. Аналіз літературних джерел з розділу (77, 120, 121).
4. Самостійне складання уроків української мови з розвитку усного та писемного зв’язного мовлення.
5. Підбір різних видів усних та письмових підготовчих вправ та завдань, спрямованих на формування умінь складати описи предмету, переказувати текст, описувати сюжетну картину.
6. Складання різних варіантів планіу зв’язного висловлювання.
7. Підбір різних видів наочності у зв’язку з роботою над текстом.
8. Підготовка рефератів, доповідей на певну тему, спираючись на літературу, рекомендовану до лекційного курсу. («Розвиток зв’язного усного мовлення на уроках читання», «Розвиток описового зв’язного мовлення під час читання оповідань та науково-популярних статей», «Розвиток творчого зв’язного мовлення учнів під час роботи над казкою», «Методика складання розповіді за картинами в молодших класах», «Особливості формування монологічного мовлення у дітей із ТПМ»).


Приложенные файлы

  • doc 23932863
    Размер файла: 61 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий