4 დაზიანების მოლეკულური საფუძვლები და უჯრ&#430


ujredis dazianebis morfologia
morfologTa mravali Taoba "ujredis paTologiis" – citopaTologiis fuZemdebelad Tvlis rudolf virxovs (1821-1902). am koncefciis avtorebi da mimdevrebi SecdomaSi Sehyavs virxovis cnobili wignis "Die Zellulapathologie"-s dasaxelebas. virxovis damsaxureba udavod didia – man pirvelma gaacnobiera, rom yvela paTologiis safuZvelia ujredis doneze ganviTarebuli cvlilebebi da, rom paTologiuri anatomiis yovelgvari koncefcia ujredamde dadis. virxovis sicocxlis periodSi teqnikis ganviTareba ar iZleoda imis saSualebas, rom safuZvlianad gamokvleuliyo TviT ujredi. termin "die zellulapathologie"-s qveS, savaraudod,virxovi gulisxmobda ujredis rols paTologiis CamoyalibebaSi da ara ujredis paTologias.
ujredis paTologia, anu paTocitologia.
yvela paTologiuri procesis dros ujredis paTologiis kvlevis sagans warmoadgens ujredis morfologiuri, bioqimiuri da fiziologiuri gadaxrebinormidan. paTocitologiis kvlevis sfero mxolod ujredis morfologiuri sazRvrebiT ar Semoifargleba. misi interesebi moicavs agreTve ujredis mikrogaremos, anu ujredis uSualo siaxloveSi arsebuli ujredSorisi sivrcis gamokvlevas. aRniSnulis gamo sazRvari paTocitologiasa da paTohistologias Soris aramkveTria da erTi disciplina SeumCnevlad gadadis meoreSi. cneba "ujredis paTologia" gulisxmobs rogorc ujredis zogad (ujredis SeSupeba, infiltraciuli da degeneraciuli cvlilebebi, zrdisa da diferenciaciis, gadaadgilebisa da kontaqtebis paTologia, dabereba da sikvdili), ise kerZo paTologias (ujredis birTvis, zedapirisa da organelebis paTologias).
ujredis SeSupeba da wyalmankovani gadagvareba (degeneracia).
ujredis mier Warbi raodenobiT wylis STanTqma da SeSupeba ujredis paTologiis yvelaze metad gavrcelebuli saxea. SeSupeba safuZvlad udevs ujredSi mimdinare rig struqturul cvlilebebs. zogierTi am cvlilebaTagani iwvevs dazianebuli qsovilisa da Sesabamisad, mis makroskopulSeSupebas, sxvebi ki gamovlindeba mxolod ultrastruqturul doneze. eleqtronul mikrofotogramebze SeSupebuli ujredebis citoplazma naTelia, organelebs Senacvlebuli aqvs mdebareoba da zogierT maTganSi aRiniSneba damaxasiaTebeli cvlilebebi. wylis intensiuri STanTqmis gamo mitoqondriebi SeSupebulia, rac xSirad iwvevs vakuolebis warmoqmnas. ujredis SeSupebis pirobebSi SeiZleba gamovlindes endoplazmuri badis elementebis cvlilebebic.
ujredis SeSupebisaTvisdamaxasiaTebelia vakuolebis gaCena. vakuolebis gaCenis genezisisa da vakuolizaciis diferenciacia ori sxvadasxva, zogjer antagonisturi procesia (SeSupebis dros ujredSi wyali ganawilebulia Tanabrad, difuzurad, xolo vakuolizaciis pirobebSi ki, wylis raodenoba momatebulia mxolod gansazRvrul adgilebSi). ujredis reaqcias arasasurvel zemoqmedebazewarmoadgensvakuolebis gaCena. vakuolebis warmoqmnis mizezebi mravalgvaria da, Sesabamisad, TviT vakuolebic gansxvavdeba erTmaneTisagan. zogierTi maTgani warmoadgens ujredSorisi wylis pinocitozis saboloo stadias, sxvebi ki warmoiSoba endoplazmuri badis cisternebSi da mitoqondriebSi dagrovebuli wylis Sedegad. calke aRniSvnas saWiroebs lipoproteinuli kompleqsebis rRvevis Sedegad (lipofanerozi) gamoTavisuflebuli wyliT Seqmnili vakuolebi.
normaSi ujredis SigTavss koncentraciis zrdis tendencia gaaCnia e.i. mimdinareobs wylis aqtiuri gadatana ujredidan ujredSoris sivrceSi. SeSupebis pirobebSi irRveva an mcirdeba aqtiuri gadatanis SesaZlebloba da wylis cvla mimdinareobs osmosuri gziT. aRniSnul procesebs Tan axlavs metabolizmis darRvevac da, ujredSorisi siTxis osmosuri koncentraciis matebis gamo, ujredSi wyali kidev ufro meti raodenobiT Sedis. aRwerili naTlad vlindeba ujredebis JangbadiT momaragebis Semcirebis an Sewyvetis –anaerobiozis pirobebSi. organizmis ujredSorisi siTxis osmosuri koncentraciis regulacia (ujredSorisi siTxis maRali da dabali osmosuri wnevisagan dacva) warmoebs iseTi fiziologiuri meqanizmebiT, rogoricaa wyurvili da diurezi.
wyalmankovani gadagvarebis dasawyisi normuli ujredebisaTvis, ra Tqma unda, paTologiuri mdgomareobaa, magram zogjer SesaZlebelia am etapzec moxdes maTi sruli aRdgena. normul mdgomareobaSi dabruneba ujredebs SeuZlia vakuolebis gaCenisa da cilebis precipitaciis Semdegac.
zemoaRwerili procesebisagan gansxvavebuli xasiaTisaa citoplazmaSi wylis Sesvla da ganviTarebuli cvlilebebiujredis sikvdilis dros. energiis miwodebis Sewyvetis gamo ujredSida urTierTobebi mxolod fizikur-qimiur xasiaTs inarCunebs. citoplazmis cilebi ganicdis koagulacias –iwyeba proteolizi, romelic mogvianebiT gadadis aqtiur fazaSi da iwyeba subujreduli struqturebis rRveva.
infiltraciuli da degeneraciuli cvlilebebi.
ujredSi sxvadasxva anomaluri nivTierebebis Calageba aseve erT-erTi yvelaze xSiri da aSkarad gamoxatuli paTologiuri cvlilebaa. endogenuri naleqi warmoiqmneba ujredSive mimdinare paTologiuri procesebis mimdinareobis pirobebSi ujredis erTi an ramdenime komponentis transformaciis Sedegad. egzogenuri naleqi ujredSi Semodis ujredSorisi sivrcidan fagocitozis an pinocitozis an ujredis garsis SerCeviTi ganvladobis darRvevis an sxva mizezisgamo. iSviaTad ujredebSi warmoqmnili naleqi SesaZlebelia iyos rogorc endogenuri, ise egzogenuri. amgvari naleqi warmoiqmneba ujredSorisi sivrcidan ujredSi ucxo nivTierebis Sesvlisa da misi Semdgomi fizikuri an qimiuri gardaqmnis Sedegad.
cilovani bunebis naleqi ujredSi SeiZleba warmoiqmnas amiloiduri da hialinuri infiltraciis an mukoiduri da cviliseburi gadagvarebis Sedegad.
amiloidi qimiuri TvalsazrisiT warmoadgens globulinis tipis hidrofilur cilas, romelic SekavSirebulia naxSirwylebTan (glukozamini, galaqtozamini, manoza, fukoza) da mcire raodenobis lipidebTan. eleqtronuli mikroskopiiT kvlevam daadastura, rom amiloidi fibriluri struqturisaa. TiToeuli fibrilas sigrZe 120 – 600 nm-is, xolo diametri 50-100 nm-is farglebSia. amiloidis aRmoCena SesaZlebelia rogorc ujredSida, ise ujredSoris sivrceSi ujredis zedapirTan SexebaSi. xSirad igi gamovlindeba endoTeluri ujredebis bazalur membranaSi im SemTxvevaSic, rodesac TviT endoTelur ujredebSi misi aRmoCena SeuZlebelia. amiloidis depo ZiriTadad SemaerTebeli qsovilia. mogvianebiT igi gars ekvris da awveba ujredebs. aRsaniSnavia, rom Tavidan aRniSnuli procesi ar iwvevs ujredis metabolur da struqturul cvlilebebs. droTa ganmavlobaSi amiloiduri infiltraciis gamo ujredi mkvrivdeba, mikroxaoebi qreba, iklebs ribosomebis raodenoba, mitoqondriebi da goljis aparati ganicdis hipertrofias da ujredSi mkveTrad izrdeba amiloidis fibrilebis grovebis raodenoba.
hialini, amiloidis msgavsad, Sedgeba globulinis tipis cilebisa da naxSirwylebisagan (glikozaminglikanebi). amiloidisagan gansxvavebiT hialini azianebs sxvadasxva tipis ujredebs, ZiriTadad qmnis globularuli bunebis ujredSida CanarTebs, romlebic zogjer ukavSirdeba endoplazmuri badis komponentebs. SemTxvevaTa umravlesobaSi ujredSoris sivrceSi hialinis Calageba mimdinareobs gamoxatuli paTologiuri cvlilebebis gareSe. hialiniT infiltracias ujredi aRiqvams, rogorc indiferentuli masis Tanaarsebobas.
mukoiduri gadagvareba ZiriTadad ujreduli paTologiaa da normis pirobebSi lorwos gamomuSavebis process waagavs. zogierTi epiTeluri ujredis mier lorwos gamomuSaveba SesaZlebelia ganxilul iyos, rogorc mukoiduri gadagvareba (degeneracia). im SemTxvevaSi, Tu normis pirobebSi, romelime konkretuli ujredi lorwos ar gamoimuSavebs da masSi daiwyo amgvari degeneraciuli procesi – dagrovili lorwo ujreds mTlianad lorwod gadaaqcevs da ujredi daiRupeba. amgvari movlenebi SesaZlebelia aRiniSnos mezenqimuri warmoSobis ujredebSic. muciniTa da lorwoTi infiltracia aRwerilia aTeromatozuli arteriebis SemaerTebeli qsovilis elementebSi, malTaSua diskebSi da xandazmuli Sexorcebebis adgilas.
cvilisebri gadagvareba azianebs mxolod ganivzoliani kunTebis boWkoebs da warmoadgens aqtomiozinis paTologiuri gardaqmnis saboloo stadias.
garqaveba, anu keratizacia, normis pirobebSi mimdinareobs eqtodermuli epiTeliumis (epidermisi da sxva eqtodermuli warmonaqmnebi) ujredebSi. rogorc paTologiuri procesi igi warmoiqmneba eqtodermuli epiTeliumis ujredebSi garqavebis intensivobis gazrdisas an im ujredebSi, romelSic normis pirobebSi ar garqavdeba.
keratini warmoadgens cilas, romelic Sedgeba gogirdSemcveli aminomJavebisagan (cistini da cisteini) da mis molekulas gaaCnia α-spiralis konfiguracia. garqavebis procesi moicavs keratinis fibrilebis Seqmnisa da gamravlebis, ujredebis keratinis fibrilebiT gavsebisa da ujredis sikvdilis etapebs. zogjer amgvar ujredSi Cndeba lipiduri CanarTebic.
cximovani gadagvareba da infiltracia.
ujredSi Calagebuli cximovani warmonaqmnebi, qimiuri bunebiT, erTmaneTisagan gansxvavebuli tipisaa. SemTxvevaTa umravlesobaSi isini gliceridebi (neitraluri cximebi, cximovani mJavebi) an fosfolipidebia (mielinuri warmonaqmnebi).
miuxedavad imisa, rom normis pirobebSi citoplazmis mTeli masis 30%-s lipidebi Seadgens, isini cocxal ujredSi uxilavni arian, anu SeniRbul mdgomareobaSi imyofebian. makromolekulebis lipiduri hidrofobuli nawili, SemTxvevaTa umravlesobaSi, ganTavsebulia makromolekuluri struqturebis centralur nawilSi da SeniRbulia periferiuli hidrofiluri zonebiT. periferiuli zonebis danawevrebisa da gadaadgilebis – lipofanerozis pirobebSi, lipidebis molekulebi xiluli xdeba. es procesi dakavSirebulia lipoproteinuli makromolekulebis paTologiur rRvevasTan. paTologiuri cximovani CanarTebi (ZiriTadad neitraluri cximebi) sakmoad swori, momrgvalo-ovaluri formis warmonaqmnebia, maTi zoma 50 nm-dan ramdenime mikrometramde meryeobs da isini xiluli membraniT ar aris SemosazRvruli. SigTavsis dabali siblantis gamo, amgvari lipiduri wveTebi ujredis organelebTan kontaqtisas advilad ganicdis deformacias.
paTologiis pirobebSi, aRweril cximovan CanarTebTan erTad, ujredSi xSirad aRiniSneba cilovan-fosfolipiduri bunebis warmonaqmnebi. wylis STanTqmis pirobebSi aRniSnuli warmonaqmnebi gadaiqceva mielinur figurebad, romelTac gaaCnia martivi an rTuli firfitovani ultrastruqtura – zogjer mielinuri figurebi Sedgeba mxolod koncentrulad ganlagebuli firfitebisagan. mielinur figurebs gaaCnia sxvadasxva qimiuri bunebis centraluri birTvi, romelic garSemortymulia mravalfenovani garsiT. SemTxvevaTa umravlesobaSi, mielinuri warmonaqmnebi warmoadgens gardaqmnili molekuluri organizaciis cilovan-fosfolipiduri kompleqsis proteolizis produqts.
qolesterinis naleqi, cilebTan SekavSirebul trigliceridebTan erTad, yovelTvis aRiniSneba ujredebis citoplazmis SemadgenlobaSi. qolesterins gaaCnia mtkice ConCxi, ris gamoc, iSviaTi gamonaklisis garda, proteolizuri fermentebiT zemoqmedebiT igi ar iSleba. fagocitozis gziT STanTqmuli qolesterinis brtyeli nawilakebifagocitis sicocxlis bolomde imyofeba mis SigTavsSi. qolesterini Tavisi bunebiT inertuli nivTierebaa da ar eqvemdebareba sxvadasxva qimiur zemoqmedebas. formis mixedviT qolesterinis naleqi ujredSi SesaZlebelia warmodgenili iyos marcvlebis (granulebis) an lipoiduri CanarTebisa da Tavisufali qolesterinis depos saxiT. trigliceridebis msgavsad, Tavisufali an cximovan mJavebTan SekavSirebuli qolesterini ujredSi SesaZlebelia warmoiqmnas lipoproteinuli kompleqsis daSlis an ujredSorisi garemodan misi ujredSi SeRwevis Sedegad. mozard an aqtiur ujredebs (retikulocitebi, histiocitebi, neiroblastebi, Tirkmelzeda jirkvlis ujredebi da a.S.) gaaCnia qolesterinis anabolizmis unari, magram misi katabolizmi ar SeuZlia,rac ujredebSi qolesterinis dagrovebis erT-erTi mizezTagania.
glikogeniT infiltracia.
glikogeni polisaqaridia, romelic warmoiqmneba glukozis molekulebis kondensaciis Sedegad. igi ujredSi warmodgenilia mcire zomis pirveladi nawilakebis saxiT, romelTa centraluri zonis diametri 13 nm-ia. pirveladi nawilakebi erTiandeba 60-150 nm-is zomis jgufebad da qmnis agregatebs. es ukanasknelni ki erTiandebian mesame rigis nawilakebad, anu im zomis agregatebad, romelebic moCans sinaTluri mikroskopiiT. ujredSi glikogenis nawilakebi ganTavsebulia citoplazmur matriqsSi, citoplazmis fibrilebsa da endoplazmuri badis elementebs Soris.
gansazRvruli pirobebis Camoyalibebisas, glikogenis Semcveloba ujredSi mniSvnelovnad imatebs, rasac xSirad Tan axlavs cximis raodenobis momatebac. amgvari procesebis aRmoCena SesaZlebelia xandazmuli infarqtis ubnis periferiaze, tuberkulozur keraSi da gulis kunTis gadagvarebis zonaSi. Saqriani diabetis pirobebSi glikogenis nawilakebi zogierT qsovilSi imdenad didi raodenobiTaa, rom TiTqmis birTvis zomis glikogenis ujredSida blokebs warmoqmnis.
kalciumis paTologiuri dagroveba.sxeulis romelime nawilis ujredebSi kalciumis paTologiuri CalagebisTvis, aucilebel pirobas warmoadgens: 1) metabolizmis Tavisebureba da 2) mocemul ubanSi qsovilis gansakuTrebuli mdgomareoba, anu erTgvari "ganwyoba" kalciumis Calagebisadmi. nivTierebaTa cvlis darRveva, romelic iwvevs kalcemias, Sedgeba sami faqtorisagan– hiperparaTireozi, D hipervitaminozi da alkalozi. metabolizmis darRveviT gamowveul kalcemias yovelTvis Tan sdevs fosforis cvlis moSlac da Sesabamisad, kalciumisa da fosforis cvlis darRveva viTardeba paralelurad. aRniSnuli darRvevebi iwvevs kalciumis marilebis daleqvas rogorc normul, ise nekrozul qsovilebSi. cocxali ujredebi arasdros ar ikireba, mxolod ujredebisa da qsovilebis sicocxlis unars moklebuli komponentebi warmoadgens Sesaferis substrats kalciumis marilebis CalagebisaTvis.
kalciumis ujredSida Calageba iSviaTi movlenaa da misi aRmoCena SesaZlebelia Tirkmelebis proqsimaluri milakebis epiTelur ujredebSi mikrosxeulakebis, zogierTi mitoqondriis matriqsSi mkvrivi marcvlebisa da Sim-dadebiTi citoplazmuri granulebis saxiT.
rkinis dagroveba.
rkinis atomebi yvela cocxali organizmis SemadgenlobaSia, sadac igi SekavSirebulia im nivTierebebTan, romelTa meSveobiTac xorcieldeba Jangbadis gadatana. amgvar cilas warmoadgens feritini. misi eleqtronulmikroskopuli gamokvleviT dadgenilia, rom igi poligonaluri formisaa, SemTxvevaTa umravlesobaSi eqvskuTxovani, romlis diametri 10-11 nm-ia, xolo mxareebi 7-8 nm. molekulebs Soris manZili 9,3 nm-is tolia. feritini normis pirobebSi didi raodenobiTaa retikulur, RviZlisa da nawlavebis ujredebSi da eriTroblastebSi. organizmis rkinis ionebiT zedmetad datvirTvis dros, igi Cndeba Tirkmelebisa da sxva parenqimuli organoebis ujredebSi. feritinis kristalebTan erTad, aRniSnul pirobebSi, SesaZlebelia aRmoCndes heterogenuli tipis warmonaqmnebic, romlebic Seicavs erTmaneTSi Sereul feritinisa da apoferitinis molekulebs.
siderocitebisa da sideroblastebis ultrastruqturis gamokvleviT dadgenilia, rom granulebi, romlebic iZleva "berlinis laJvardis" reaqcias, warmoadgens feritinis molekulis grovebs. eriTroblastebis gamokvleviT ki dadgenilia, rom did gadidebebze maT citoplazmaSi yovelTvis aRiniSneba gabneuli an grovebis saxiT warmodgenili feritinis molekulebi.
pigmentebiT ujredebis paTologiuri infiltracia dakavSirebulia melaninuri, lipoqromuli da sisxlis pigmentebis cvlis moSlasTan.
ujredebis zrdis paTologia.
ujredis zrda Sedgeba ori jgufis procesebisagan – molekulebis koduri sinTezisa da ujredis sxvadasxva ultrastruqturebSi Seqmnili molekulebis ganawilebisa da fiqsaciisagan. zrdasrul ujredSi gayofis meqanizmis amoqmedebamde, aRniSnuli procesebi droSi sakmaod swrafad mimdinareobs.
zrdis procesebis mimdinareobaSi, molekulebisa da makromolekulebis doneze, SesaZlebelia daSvebuli iyos normidan mcdari gadaxvevebi, rac Tavis mxriv asaxvas hpovebs ujredis ultrastruqturaze – zogjer esa Tu is struqtura saerTod ar warmoiqmneba an warmoiqmneba Secvlili saxiT. amrigad, ujredis zrdis paTologia dakavSirebulia ujredul teratologiasTan. dReisaTvis, ujredis zrdis darRvevis buneba da meqanizmi srulad ar aris gacnobierebuli.aRniSnul problemas ikvlevspaTologiuri citogenetika – bioqimiisa da molekuluri biologiis meTodebis gamoyenebiT.
ujredis hipertrofia.
yvela tipis ujredisaTvis gansazRvruli zoma saxasiaTo maCvenebelia. rodesac ujredi aRwevs maqsimalur sidides, igi iyofa or Svileul ujredad, romlebic aseve izrdeba, aRwevs maqsimalur zomas da iyofa da a.S. gayofis gareSe zezRurblovan sazRvrebs zemoT zrda warmoadgens ujredis hipertrofiul mdgomareobas da dakavSirebulia, sxvadasxva mizezebiT ujredSi normasTan SedarebiT zedmeti dnm-is arsebobasTan. aRniSnul pirobebSi ujredi qromosomebis diploiduri nakrebis nacvlad Seicavs ramdenime nakrebs (poliploidia). aRniSnuli TiTqmis yovelTvis iwvevs ujredis met-naklebad gamoxatul hipertrofias. WeSmariti hipertrofia dakavSirebulia ara ujredis moculobis gazrdasTan, aramed misi citoplazmis masis momatebasTan. SeSupebuli ujredi ar iTvleba hipertrofiul ujredad.
ujredis atrofia, zogierT SemTxvevaSi mTeli ujredis momcveli procesia, xolo sxva SemTxvevaSi aRiniSneba mxolod calkeuli ultrastruqturebis gardaqmna da gaqroba. erTi ujredis farglebSi, normuli ultrastruqturebis gverdiT, SesaZlebelia arsebobdes atrofiuli ultrastruqturebi.
ujredis diferenciaciis paTologia.
ujredis diferenciaciis paTologia paTologiuri bioqimiis Seswavlis sagania, magram miuxedavad zemoTqmulisa, logikuri iqneba, ujredis paTologiis CarCoebSi zogadad mimovixiloT ujredSida molekuluri transformaciis saxe, romelic ganapirobebs ujredis diferenciaciis paTologias – malignizacias. yoveli organizmis yovelgvarma ujredma SesaZlebelia ganicados malignizacia, anu gardaiqmnas simsivnur ujredad. misi dazianebis xarisxisa da funqciis moSlis Sedegad ganviTarebuli cvlilebebi vlindeba mikroskopul doneze. miuxedavad imisa, Tu ra mizezebiT gardaiqmna normuli ujredi simsivnurad, organizmi reagirebas axdens malignizebuli ujredis ukontrolo gamravlebaze. sqematurad ujredis malignizaciis daxasiaTeba SesaZlebelia Semdegi niSnebiT: ujredis gamravlebisa da diferenciaciis moSla, struqturisa da funqciis darRveva, progresuli zrda da metastazebis warmoqmna.
ujredebis moZraobis paTologia.
citoplazmis moZraobis paTologiuri cvlilebebidan aRsaniSnavia moZraobis intensivobis daqveiTeba, SeCereba an momateba. citoplazmis moZraobis intensivoba Seesabameba ujredis metabolur aqtivobas. sxvadasxva mizezebiT ujredis metabolizmis intensivobis Semcirebis pirobebSi citoplazmis moZraobam SesaZlebelia ganicados Seneleba da sruli gaCerebac ki.
aqtiuri cxovelmyofelobis pirobebSi yvela ujredis citoplazma moZraobs, xolo TviT ujredis moZraoba, gamonaklisebis garda (leikocitebi, histiocitebi, fibroblastebi da a.S.), umravles SemTxvevaSi SezRudulia. ujredTa gadaadgileba SesaZlebelia iyos mouwesrigebeli, anu SemTxveviTi da mowesrigebuli, anu gansazRvruli mimarTulebiT da igi damokidebulia garemo pirobebze. erTi saxis ujredebi (leikocitebi, fibroblastebi da a.S.) qsovilebsa da organoebSi gadaadgildeba mokle manZilze, rac safuZvlad udevs iseT procesebs, rogoricaa regeneracia da anTeba. sxva ujredebi ki (embrionuli ganviTarebis procesSi – gonocitebi) gadaadgildeba did manZilze da maTi gadanacvlebis darRveva iwvevs embriogenezis anomalias. ujredTa did manZilze gadaadgilebiT gamowveul paTologiur process miekuTvneba simsivnuri ujredebis gadaadgilebac.
ujredebis kontaqti, adhezia, Serwyma da maTi paTologia.
ujredebis kontaqti warmoadgens mdgomareobas, rodesac ujredebi erTmaneTs exeba.Uujredebs Soris kontaqti SesaZlebelia Camoyalibdes uSualod ujredebis sxeulebs, maT fsevdopodiebsa da erTi ujredis sxeulsa da meore ujredis fsevdopodias Soris.
kontaqtSi myofi ujredebis membranebs Soris yovelTvis aRiniSneba 10-20 nm-is siganis Sualeduri manZili – naprali. normis pirobebSi, nebismieri qsovilis kontaqtSi myofi ujredebis membranebi, arasdros ar Seerwymeba erTmaneTs. kontaqtis adgilas ujredSorisi napralis arseboba ganpirobebulia sawinaaRmdego mimarTulebis Zalebis (vandervaalsisa da eleqtrostatikuri Zalebi) wonasworobiT da damokidebulia ujredebis metabolizmis intensivobaze. Tu raime mizezis gamo manZili ujredebs Soris 1 nm-ze ufro naklebi gaxda, warmoiqmneba kalciumis xidakebi da yalibdeba ujredebis xangrZlivi adhezia, romelic droTa ganmavlobaSi gadadis ufro rTul procesSi da sabolood SesaZlebelia Camoyalibdes ujredebis Serwyma desmosomebis an naoWebis ujredebSi urTierTSeWris gziT.
ujredebis kontaqtebis, adheziisa da Serwymis paTologia dakavSirebulia TviT ujredebis metabolizmis darRvevasTan da masTan dakavSirebul energiis deficitTan, ujredebis zedapiris cvlilebebTan da mikrogaremos Tvisebebis SecvlasTan.
ujredis dabereba da sikvdili.
ujredis fiziologiuri daberebisagan gansxvavebiT, paTologiuri dabereba dakavSirebulia ujredSoris sivrcesa an ujredSi warmoqmnil sxvadasxva paTologiur gadaxrebTan. ujredis komponentebs Soris arsebobs moqmedebaTa zustad gansazRvruli koordinacia. ama Tu im xarisxiT romelime organelas dazianeba zemoqmedebs sxva organelebis cxovelmyofelobaze. uaryofiTi zegavleniT gamowveuli ujredis ama Tu im komponentis dazianeba, SesaZlebelia, ujredis paTologiuri daberebis mizezi gaxdes. ujredis cxovelmyofelobis dasasruli SesaZlebelia pirobiTad daiyos – dazianebis, agoniis, sikvdilisa da nekrozis periodebad. normul mdgomareobasa da ujredis sikvdils Soris periods nekrobiozi ewodeba da igi ganekuTvneba agoniis fazas. am periodSi ujredi, marTalia tovebs cocxalis STabeWdilebas (citoplazmaSi aRiniSneba moZraoba), magram, miuxedavad amisa, viTardeba Seuqcevadi cvlilebebi da ujredis sikvdili gardauvali xdeba.
ujredis organelebis paTologia
ujredis birTvis paTologia.
ujredis birTvis nekrozi,paTologiuri procesis ganviTarebis Semdegi TanmimdevrobiT midinareobs – iwyeba birTvis centraluri nawilis vakuolizaciiT, rasac qromatinis koagulacia,anu misi mkveTrad bazofilur da homogenur masad gadaqceva (piknozi) an birTvis nivTierebis naTlad gamoxatuli Semcireba (karioreqsisi)mohyveba. qromatinis xiluli nawilis Semcireba (qromatolizisi) win uswrebs birTvis gaqrobas (kariolizisi). dezoqsiribonukleoproteidebis Zafebis gamkvrivebisa da homogenur warmonaqmnebad gadaqcevis Sedegad mkafiod vlindeba qromatinis kondensacia mkvrivi masebis saxiT. aRniSnulTan erTad birTvSi warmoqmnili vakuolebi TandaTan izrdeba zomaSi da procesi mTavrdeba birTvis gaqrobiT. birTvis adgilas rCeba qromatinis mxolod ramdenime marcvali (flemingis sxeulakebi).
piknozi iwyeba organoSi sisxlis mimoqcevis Sewyvetidan xanmokle periodSi (Tirkmelebis ujredebSi 90 wuTis Semdeg). pirvel fazaSi, birTvis cilebis daleqvis gamo, birTvi Zlier muqdeba. meore faza ki nekrofanerozia. aRniSnulTan erTad SesaZloa birTvSi gamovlindes anomaluri CanarTebis gaCena, misi paTologiuri deformacia da birTvis membranis dazianeba.
paTologiurad Secvlil ujredebSi birTvis dazianebisas, am ukanasknelis SigTavsSi xSirad warmoiqmneba anomaluri CanarTebi – granulebi, kristaluri Cxirebi da a.S., romelTa buneba, SemTxvevaTa umravlesobaSi, ucnobia.
paTologiis pirobebSi ujredis birTvi xSirad ganicdis sxvadasxva deformacias. aRniSnuli ar exeba ujredis SeSupebas, radgan karioplazma am SemTxvevaSi daZabulia da deformacias naklebad eqvemdebareba.
birTvis membranis paTologiuri cvlilebebis swori interpretaciisaTvis aucilebelia imis aRniSvna, rom TvisebebiTa da reaqciis bunebiT igi miekuTvneba endoplazmuri badis sistemas. membranis ormagi Sre SesaZlebelia miuaxlovdes an daSordes erTmaneTs, rac Sesabamisad iwvevs perinuklearuli sivrcis moculobis Secvlas. rac Seexeba birTvis membranis SerCeviT ganvladobas, citoplazmisagan gansxvavebiT, mis membranaSi didi zomis molekulebi martivad gadis. farmakodinamikis kvlevis TvalsazrisiT sayuradReboa, rom Senelebuli moqmedebis qimiuri agentebi birTvs azianebs ufro swrafad, vidre citoplazmas.
birTvakis struqturis SemadgenlobaSia Zafismagvari komponenti –nukleonema, romelsac eleqtronuli mikroskopiiT fibriluri qselis Sesaxedaoba aqvs da Svileuli birTvebisaTvis warmoadgens birTvakis organizators. birTvakebi gamoirCeva plastikurobiT da, Sesabamisad, maTi forma Zlier cvalebadia. ramdenime birTvakis arsebobisas isini xangamoSvebiT erwymian erTmaneTs da warmoqmnian naoWebs. birTvakebs gaaCnia adheziis gamoxatuli Tviseba da amis gamo xSirad ekvrian erTmaneTs. maT SigTavsSi, zogjer, SesaZlebelia gamWvirvale wveTebis aRmoCena, romlebic SesaZloa birTvakis zedapirze gaskdes.
ujredis zedapiris paTologia.
ujredis zedapiris paTologia dakavSirebulia iseT mniSvnelovan procesebTan, rogoricaa ujredSoris sivrcesa da ujreds Soris nivTierebaTa cvla. ujredis zedapiris submikroskopuli gamokvleviT dadgenilia, rom igi Sedgeba sami komponentisagan – gareTa cilovani are (mikrogaremo), romelSic mimdinareobs ujredSorisi metabolizmi; Sida cilovani are, romelic dakavSirebulia ujredSida metabolizmTan da maT Soris ganTavsebuli fosfolipidebis hidrofiluri Sre, romelic warmoadgens ujredis membranis ZiriTad nawils da qmnis ganvladobis bariers. SerCeviTi ganvladobis regulacia xorcieldeba difuziis, filtraciis, osmosisa da aqtiuri gadaTavsebis erTobliobiT.
plazmalemis mniSvnelovani funqciis – SerCeviTi ganvladobis regulaciis moSla iwvevs ujredSida da ujredgareTa Na+-is da K+-is ionebis koncentraciis gaTanabrebas, ujredSi ionebisa da kaTionebis SeRwevas, ujredSida osmosuri wnevis momatebas da masTan dakavSirebul ujredis SeSupebasa da Sesivebas. aRniSnuli ganapirobebs ujredSi misTvis ucxo nivTierebebis Sesvlas da dagrovebas, ris Sedegadac warmoiqmneba ujredSida, infiltraciuli genezisis mqone, nivTierebaTa cvlis darRveva.
ujredis zedapiris cvlilebebi paTologiisa da normis pirobebSi ZiriTadad erTi saxisaa, gasxvaveba gamoixateba am cvlilebaTa mxolod raodenobrivi maCveneblebiT. martiv cvlilebebs ganekuTvneba – ujredis sferosmagvari wanazardebi–sferulebi. mravali maTgani warmoiqmneba da qreba (brundeba ujredSi) ujredis zedapiris sxvadasxva adgilas, drois mcire monakveTSi. paTologiis pirobebSi aRniSnuli sferulebi aRar qreba, grovdeba da krialosanis Sesaxedaobis warmonaqmnebis saxiTaa warmodgenili. aRniSnuli, ujredis agoniuri mdgomareobisaTvisaa damaxasiaTebeli.
ialqnismagvari wanazardi ujredis zedapiris gansakuTrebuli saxis warmonaqmnia da warmoadgens ialqnis Sesaxedaobis firfitas, romelic erTi mxridan mimagrebulia ujredis sxeulze, xolo Tavisufali nawili ganfenilia garemoSi. aRwerili warmonaqmnebi damaxasiaTebelia normis pirobebSi aqtiur fazaSi myofi mezenqimuri warmoSobis ujredebisaTvis (histiocitebi, makrofagebi). epiTeluri ujredebisaTvis ialqnimagvari wanazardebi paTologiur mdgomareobas (tuberkulozi, keTri, pnevmokoniozi) Seesabameba. aRniSnul SemTxvevaSi erTi ujredis ialqnimagvari warmonaqmnebi mWidro kontaqtSia meore ujredis analogiur warmonaqmnebTan, magram maTi Serwyma ar xdeba. amgvari urTierToba ganapirobebs mWidro kavSirs ujredebs Soris da amasTan SenarCunebulia TiToeulis individualobac.
Zafismagvari wanazardebi swori formisaa da ujredis citoplazmis zedapiris aqtiuri zrdis Sedegia. isini damaxasiaTebelia upiratesad maRali funqciuri aqtivobiT gamorCeuli mezenqimuri warmoSobis ujredebisaTvis da aSkaradaa gamoxatuli paTologiurad Secvlil ujredebSi.
TiTismagvari wanazardebi, anu fsevdopodiebi dakavSirebulia iseT mniSvnelovan procebTan, rogoricaa ujredTa gadaadgileba da fagocitozi. maTi warmoqmnis siswrafe gansxvavebulia (ramdenime wamidan, ramdenime saaTamde da iSviaTad ramdenime dRemdec) da dakavSirebulia ujredebis TaviseburebebTan da garemo pirobebTan.
buStukismagvari wanazardebi sferosmagvari wanazardebisagan gansxvavebiT arasdros ar brundeba ujredSi. igi xSirad gadazonrvis meSveobiT CamoSordeba ujreds da rCeba ujregareTa sivrceSi. aRniSnuls safuZvlad udevs cilebis sulfhidrilur (SH-) jgufebTan moqmedi agentis meSveobiT alkiluri da JangviTi reaqciebis mimdinareoba an merkaptidebis warmoqmna. procesebis amgvari ganviTareba iwvevs – ganvladobis darRvevas (wylis momatebul STanTqmas), wylisa da mineraluri nivTierebebis utilizaciis Semcirebasa da ujredis zedapiris dazianebas. mikroxaoebi mravali gansxvavebuli ujredis damaxasiaTebel ultrastruqturas warmoadgens.
mikroxaoebs miekuTvneba e.w. cocxiseburi arSia, romelic didi raodenobiTaa Tirkmlis milakebisa da nawlavis epiTelur ujredebSi. mikroxaoebi, swori cilindruli formis fsevdopodiebia, romelTa diametri (50 nm) Tanabaria yvela saxis ujredisaTvis. diametrisagan gansxvavebiT, mikroxaoebis sigrZe meryeobs 80-1000 nm-is farglebSi. yovel gansazRvrul ujredSi mikroxaoebis sigrZe mudmivi maCvenebelia, magram igi SesaZlebelia Seicvalos ujredis funqciuri aqtivobisa da paTologiuri mdgomareobis dros. mikroxaoebis SigTavsi gamWvirvalea da gaaCnia dabali eleqtronul-optikuri simkvrive. normis pirobebSi igi ar Seicavs granulebsa da Zafebs. arasasurveli zemoqmedebis pirobebSi mikroxaoebi qreba.cocxiseburi arSiis mikroxaoebi cilindruli formis warmonaqmnebia. wvril nawlavebSi 1 mkm2-ze 20-75 mikroxaoa. maT ukavia ujredis zedapiris 60% da Sesabamisad ujredis zedapiris farTobs zrdis 15-20-jer. Tirkmlis milakebis dazianebis pirobebSi misi cocxiseburi arSia ujredis sxeuls fragmentebad Camoefcqvneba.
klazmatozi ewodeba ujredis nawilis mowyvetas da ujredSoris sivrceSi mis calke erTeulad arsebobas. droTa ganmavlobaSi mowyvetili fragmenti ganicdis gadagvarebas (degeneracias) da sabolood ujredSoris sivrceSi xdeba misi galxoba, xolo gamoTavisuflebuli nivTierebebi, SemTxvevaTa umravlesobaSi, SeiTviseba ujredebis mier. zrdasruli organizmebis sisxlis cilebis (globulinebis garda) umravlesoba warmoiqmneba RviZlis ujredebis klazmatoziT. ujredis fragmentebi srul gaqrobamde ganicdis cilis Seuqcevad denaturacias da Sesabamisad, rogorc ucxo cilas SeuZlia gamoiwvios imunologiuri reaqciebis gaaqtiveba e.i. SesaZlebelia warmoiqmnas autoantigenebi, romelTac antisxeulebis warmoqmnis induqcia SeuZlia.
ujredis zedapiris Cazneqiloba ori gansxvavebuli tipis procesis gansaxierebaa. pirveli maTgani warmoadgens plazmuri membraniT SemosazRvrul, zogjer sakmaod Rrma naoWebs. aRwerilis naTeli magaliTia Tirkmlis milakebis proqsimaluri segmentis naoWebi. meore tipis Cazneqiloba ki warmoadgens mcire siRrmis warmonaqmnebs, romelTa ZirSi gadazonrviT iqmneba wvrili buStukebi. warmoqmnili wvrili mikropinocituri buStukebis erTi nawili citoplazmaSi ixsneba da qreba, xolo meore nawili erTiandeba da qmnis SedarebiT didi zomis vakuolebs. aRwerili, ujredis fiziologiisa da paTologiis fundamenturi procesis, garemodan ujredis mier nivTierebaTa STanTqmis morfologiuri gamoxatulebaa.
mitoqondriaTa paTologiuri reaqcia.
ujredSi mitoqondriaTa cvlilebebi SesaZlebelia exebodes maT raodenobasa da mdebareobas. sxvadasxva saxis ujredebSi gansxvavebuli ganlagebisa da raodenobis mitoqondriebia.
calkeul mitoqondriaTa zomebi da forma aseve cvladi sididea, magram maTi saSualo maCvenebeli gansazRvruli saxis ujredebisaTvis sakmaod myaria. mitoqondriebis moculobis Secvla ZiriTadad dakavSirebulia SeSupebasTan. hepatocitebis mitoqondriebis diametri SimSilis pirobebSi SesaZlebelia SeSupebis gamo gaizardos 80-dan 1060 nm-mde. gulis kunTis iSemiis dros kardiomiocitebis mitoqondriebi SesaZlebelia aseve gaizardos 10-60-jer.
SeSupebis pirobebSi, mitoqondriis moculobis ramdenime aTeuljer momatebis dros, misi gareTa membrana, maRali elastiurobis gamo, ar ziandeba. Seqcevadi SeSupebis dros mitoqondriis gareTa membrana naoWebis warmoqmnis gareSe ubrundeba Tavis adrindel zomebs. mitoqondriis gareTa membrana Tavisi TvisebebiT safuZvlianad gansxvavdeba ujredisa da endoplazmuri badis cisternebis membranisagan –igi ar warmoqmnis wanazardebs, buStukebs da mas arasdros ar miemagreba ribosomebi. mitoqondriis Sida membranac aseve gansxvavdeba gareTa membranisagan. Sida membranisagan warmoqmnil kristebs gaaCnia funqciuri datvirTva – rac met Jangbads moixmars qsovilebi, miT ufro metia mitoqondriaSi kristebis raodenobac. mitoqondriis Sida membranis mTlianoba advilad irRveva, rasac yovelTvis moyveba kristebis dazianeba. mitoqondriebSi Sida da gareTa membranebiT gaimijneba ori sivrce (sakani). erTi ganTavsebulia gareTa da Sida membranebs Soris, xolo meore Semofarglulia Sida membraniT da am ukanasknels mitoqondriis matriqsi ewodeba. SeSupebis dros wyali Sedis Sida sakanSi, izrdeba misi moculoba da Sesabamisad swordeba kristebic. zogjer, kristebis SigTavsi, romelic gareTa sakans miekuTvneba, SeiZleba SeSupdes gancalkevebulad, magram aRniSvnis Rirsia is faqti, rom SeSupebas, SemTxvevaTa umravlesobaSi, ganicdis Sida kameris SigTavsi – matriqsi. matriqsis SigTavsi normis pirobebSi sakmaod mkvrivi warmonaqmnia, xolo paTologiis pirobebSi misi eleqtronul-optikuri simkvrive mkveTrad ecema.
mitoqondriis Sida kameraSi, rogorc normis, ise paTologiis pirobebSi SesaZlebelia sxvadasxva saxis CanarTebis aRmoCena. morfologiurad aRniSnuli CanarTebi warmodgenilia granulebis, iSviaTad Zafebisa da kristalebis saxiT. amasTanave, SesaZlebelia aRmoCndes egzogenuri xasiaTis danaleqi –Ca-is, Sr-is, Ba-is, P-is, Mn-is, Fe-is,SiO2-is naerTebisa da glikogenis saxiT. negatiuri kontrastis meTodis gamoyenebisas eleqtronuli mikroskopiiT dadgenilia, rom mitoqondriebis Sida membranebSi arsebobs 8 nm diametris elementuri nawilakebi, romelic Sedgeba 8 nm diametris mravalwaxnagiani Tavisa da 5 nm-is sigrZis sxeulisagan. es nawilakebi Seicavs Jangva-aRdgeniT fermentebs, romelTa Semadgenlobis 30% lipidebi, kerZod fosfolipidebia.
ribosomebis paTologia.
ujredSi ribosomebi SesaZlebelia iyos sami saxis: 1) polisomebi, romlebic mimagrebulia endoplazmuri badis membranebTan; 2) polisomebi, romlebic citoplazmaSi imyofeba Tavisufal mdgomareobaSi da 3) calkeuli ribosomebi, romlebic citoplazmaSi gabneulia Tavisufal mdgomareobaSi, normis pirobebSi ar arian SekavSirebuli rrnm-Tan da araqtiuria, magram SekavSirebis Semdeg aqtiurdeba. retikulocitebSi hemoglobinis sinTezs axorcielebs mxolod polisomebi, xolo calkeuli ribosomebi am unars moklebulia.
imis gaTvaliswinebiT, rom zogierTi ribosoma aqtiuria, xolo danarCeni SesaZlebelia iyos naklebad aqtiuri an araaqtiuri, SeiZleba davaskvnaT, rom morfologiuri an histoqimiuri monacemebi ribosomebis raodenobis Sesaxeb, ar iZleva saSualebas, obieqturad Sefasdes cilis sinTezis intensivoba ama Tu im ujredSi.
endoplazmuri badis paTologia.
ujredebze sxvadasxvagvari zemoqmedeba ganapirobebs endoplazmuri badis cvlilebebsac. kerZod, mis hipertrofias an atrofias da ultrastruqturis Secvlas. endoplazmuri badis struqturis cvlilebebi gamoixateba cisternebis moculobisa da membranebze mimagrebuli ribosomebis raodenobisSecvliT. zogierTi milaki SesaZlebelia gadaiqces mozrdil vakuolad, sxva SemTxvevaSi milakebi ganicdis fragmentacias da gadaiqceva wvril buStukebad, romlebic mogvianebiT SesaZloa gaizardos zomaSi. amgvari vakuolebi arasdros ar imyofeba erTmaneTTan uSualo SexebaSi – maT Soris yovelTvisaa 4-5 nm-is siganis mikrogaremo. ujredis mravali dazianebisa da maT Soris SeSupebis Sedegad, endoplazmuri badis cisternebis Sesivebis gamo warmoiqmneba didi zomis vakuolebi. autolizis dros, zogierT ujredSi endoplazmuri badis SeSupebuli cisternebi gadaiqceva daklaknili Sesaxedaobis mqone struqturebad, romelTa mravalfirfitovani sistemebi erTmaneTTanaa mierTebuli. cximebSi xsnadi farmakologiuri saSualebebi iwvevs hepatocitebis agranularuli endoplazmuri badis hipertrofias. testosteronis, androsteronisa da estradiolisadmi mgrZnobiare RviZlis fermentebi ganTavsebulia endoplazmuri badis membranebSi. aRniSnuli naTlad warmoaCens kavSirs agranularul badesa da qolesterinis biosinTezs Soris da Sesabamisad steroidebis warmomqmnel jirkvlebSic (yviTeli sxeuli, saTesle jirkvlebis intersticiuli ujredebi, Tirkmelzeda jirkvlebis qerqovani nivTiereba) aRiniSneba intensiurad ganviTarebuli agranularuli endoplazmuri bade.
badis membranebis SemadgenlobaSi imyofeba glikogenolizuri fermentebi da Sesabamisad hepatocitebis agranularul endoplazmur badesa da glikogenis dagrovebas Soris arsebobs gansazRvruli kavSiri. badis hipertrofiis pirobebSi, rac misi membranebis intensiuri ganviTarebiT gamoixateba, ujredebSi mcirdeba glikogenis marcvlebis Semcveloba.
lizosomebi da proteolizuri procesebi.
lizosomebis mniSvnelovan fiziologiur Taviseburebas warmoadgens maTi Tviseba, rom fermentuli komponentebis gaaqtiveba, anu proteolizuri aqtivobis realizacia iwyeba mxolod maTi membranebis mTlianobis darRvevisa da sruli daSlis pirobebSi.zogjer, SesaZlebelia, aRniSnulma procesma moicvas mTeli ujredi, rasac moyveba ujredis autolizi e.i. gavrcelebuli proteolizi. yovelive zemoaRniSnuli iwvevs ujredis struqturul da funqciur rRvevasa da sikvdils.
proteolizi Tan sdevs fagocitozis process, magram aRniSnuli procesebis Tanxvedra yovelTvis ar aRiniSneba. fagocitozis Sedegad STanTqmuli nawilakebi, magaliTad naxSiri, monelebas ar ganicdis. Tu nawilaki eqvemdebareba monelebas, igi moeqceva momnelebel vakuolaSi, rac fagocitozis meore fazas Seesabameba. aRniSnul vakuolas uaxlovdeba da miekvreba fagocitis lizosomebi, maTi membranebi erTiandeba da lizosomis SigTavsi CaiRvreba vakoulaSi. proteolizuri fermentebis aqtivobis Sedegad xdeba vakuolaSi moqceuli nawilakis galxoba, magram sxvadasxva mizezebiT SesaZlebelia proteolizis procesis SeCereba da fagocituri vakuola xdeba ujredis mudmivi struqtura – postfagocituri sxeulaki, anu fagosoma. es ukanaskneli safuZvlianad gansxvavdeba WeSmariti lizosomisagan. fagosoma Seicavs latentur mdgomareobaSi myof fermentebsa da nawilobriv gadamuSavebul ucxo nawilaks. zogjer, postfagocituri sxeulaki ar rCeba ujredSi – misi SigTavsi gadmoinTxeva ujredidan an mTlianad gamoidevneba ujredSoris sivrceSi. postfagocituri struqturis SigTavsis aminomJavebamde an peptidebamde daSlis pirobebSi isini gadaTavsdeba citoplazmaSi, sadac xdeba maTi aTviseba. eleqtronuli mikroskopiiT paTologiurad Secvlil qsovilebSi xSirad aRmoCndeba ucnauri formisa da SigTavsis mqone postfagocituri struqturebi. araiSviaTad, maT SigTavsSi aRiniSneba mielinuri an lipiduri warmonaqmnebi, rkinis an kalciumis naleqi da a.S.
xSirad citoplazmaSi, upiratesad paTologiis pirobebSi, SesaZlebelia membraniT SemosazRvruli proteolizuri rRvevis sxvadasxva zomis ubnebis aRmoCena. aRniSnuli nekrozuli ubnebi ganicdis sekvestracias da waagavs fagosomebs, magram arsebiTad gansxvavdeba am ukanasknelisagan, radgan aRwerili ganekuTvneba ujredSida process da ara fagocitozis Sedegad ujredSi SeWril nawilakebs. sekvestraciis Sedegad warmoqmnil struqturebs sxvadasxva avtori gansxvavebulad moixseniebs – autofaguri vakuolebi, autolizis vakuolebi, autolisomebi, autofagosomebi da a.S.
autofagosomebi, heterofagosomebis msgavsad, droTa ganmavlobaSi ganicdis srul proteolizs da qreba. zogjer, SesaZlebelia darCes e.w. narCeni sxeulaki, anu nivTiereba, romelic ar daiSala. nekrozuli ubnebi, fagosomebis msgavsad, gamoisroleba ujredis SigTavsidan da maTi Semdgomi bedic fagosomebis bedis analogiuria. aRwerili lokaluri degeneracia, SesaZlebelia moxdes im ujredebSic, romelTaTvis fagocitozi ucxoa.
proteolizurma procesebma SesaZlebelia moicvas mTeli ujredic, e.i. Camoyalibdes ujredSida generalizebuli autolizi, anu citolizi. citolizisagan gansxvavebiT, heterolizi mimdinareobs ujredSorisi fermentebis zemoqmedebiT. autolizi dakavSirebulia cilebis ganaxlebasTan da igi ufro metad gamoxatulia im qsovilebis ujredebSi (RviZli, Tirkmelebi, jirkvlebi), romelTac axasiaTebs intensiuri metabolizmi. dabali intensivobis metabolizmis mqone qsovilebSi (fibrozuli qsovili) autolizuri procesebi sustadaa gamoxatuli.
filtvebis alveoluri makrofagebis mier xdeba CasunTquli araorganuli mtvris mcire nawilakebis – mineralebisa da metalebis STanTqma, romelTa gadamuSaveba ujredebis fermentebisaTvis SeuZlebelia. zogierT SemTxvevaSi fagocitebuli nawilaki TviT xdeba destruqciuli procesebis sawyisi da iwvevs Tavis garSemo sivrceSi cilebis denaturacias. Semdgom, dazianebuli citoplazmis nawilze zemoqmedebas iwyebs lizosomebis fermentebi da iwyeba proteolizuri procesebi. SesaZlebelia dazianebuli zonis garSemo warmoiqmnas membrana da zonam ganicados sekvestracia. warmoqmnili momnelebeli vakuola Seicavs, rogorc proteolizis mdgomareobaSi myof citoplazmis nawils, ise toqsiur nawilaks. vakuoliT Semofargvla da mimdinare proteolizi ver uzrunvelyofs ucxo, toqsiuri nawilakis uvnebelyofas. droTa ganmavlobaSi ziandeba fagosomis membrana da proteolizis procesi vrceldeba ujredSi.
inertuli mineraluri nawilakebis fagocitozis pirobebSi autolizi ar yalibdeba. ujredis dazianebis mizezi SeiZleba gaxdes misi zezRvruli gadavseba inertuli nawilakebiT, ris Sedegadac irRveva ujredis cxovelmyofelobisaTvis aucilebeli pirobebi.
goljis aparatis paTologia.
goljis aparatis ganviTarebis xarisxida zoma dakavSirebulia ama Tu im ujredis nivTierebaTa cvlis intensivobasTan. igi mravladaa warmodgenili lorwovani Srisa da im qsovilebis ujredebSi, romlebic ganicdian lorwovan da koloidur gadagvarebas. glikogeniT ujredis infiltraciis dros goljis aparati zogjer zomebSi Zalian izrdeba.
goljis aparatis yvelaze xSirad gamoxatul cvlilebas ganekuTvneba wvrili buStukebis didi raodenobiT warmoqmna da maTi jgufuri ganlageba kompleqsis centraluri komponentis garSemo. amasTan, citoplazmaSi goljis aparatis mimdebared imatebs sekreciuli marcvlebisa da vezikulebis raodenoba. im SemTxvevaSi, Tu ama Tu im nivTierebaTa sinTezma gadaaWarba mis moxmarebas – es nivTierebebi grovdeba gafarToebuli goljis aparatis kompleqsSi.
goljis aparatis funqciuri aqtivobis daqveiTebisas, magaliTad organizmis cilovani SimSilis dros, mcirdeba kompleqsis zomebi da ikargeba sekreciuli marcvlebisa da vezikulebis raodenoba.
citoplazmuri matriqsis paTologiuri cvlilebebi.
paTologiis pirobebSi citoplazmuri matriqsi ganicdis cvlilebebs – Seiwovs wyals an ganicdis gauwylovanebas, ganicdis koagulacias an proteolizs, SesaZlebelia warmoiqmnas "axali" substruqturebi an gadajgufdes arsebuli da a.S.

Приложенные файлы

  • docx 23917395
    Размер файла: 39 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий