P-8_0-1_C-417

Українська мова (за професійним спрямуванням) Модуль 1. Українська мова (за професійним спрямуванням) (для українців) Текстові тестові завдання 1. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ЗалозА, алкогOльний, диспАнсер, проникнИй. B. НевропАтія, хірургIя, ветеринарIя, сигмоїдоскопIя. C. КропивА, призOв, прокАжений, новИй. D. ЛегенЕвий, ознАки, тЕкстовей, сИроватка. E. *ФенOмен, парАліч, пIдлітковий, сЕча. 2. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ФеномЕн, парАліч, підліткOвий, сЕча. B. НевропатIя, хірургIя, ветеринарIя, сигмоїдоскопIя. C. КропИва, прИзов, прокажЕний, нOвий. D. ЛегЕневий, Oзнаки, текстовИй, сирOватка. E. *ЗАлоза, алкогOльний, диспансЕр, проникнИй. 3. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ЗАлоза, Алкогольний, диспАнсер, проникнИй. B. ФеномЕн, паралIч, пIдлітковий, сЕча.. C. КропивА, призOв, прокажЕний, нOвий. D. ЛегенЕвий, ознАки, тЕкстовий, сИроватка. E. *НевропАтія, хірургIя, ветеринАрія, сигмоїдоскопIя. 4. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ФенOмен, паралIч, підліткOвий, сЕча. B. ЗалозА, алкогOльний, диспАнсер, проникнИй. C. НевропАтія, хірургIя, ветеринарIя, сигмоїдоскOпія. D. ЛегенЕвий, Oзнаки, тЕкстовий, сирOватка. E. *КропивА, прИзов, прокажЕний, новИй. 5. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ФеномЕн, парАліч, підліткOвий, сЕча. B. ЗалозА, алкогOльний, диспансЕр, пронИкний. C. НевропатIя, хірургIя, ветеринарIя, сигмоїдоскопIя. D. КропИва, призOв, прокажЕний, новИй. E. *ЛегенЕвий, ознАки, текстовИй, сирOватка. 6. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. П’ Яниця, бюлетЕнь, зАлоза, кИшка. B. СантИметр, фаховИй, симптOм, пOказ. C. ПаховИй, завданнЯ, надкістковИй, аджЕ. D. ДжгутOвий, дозимЕтр, босOніж, багатошарOвий. E. *ДіалOг, пахвИнний, прогУлянковий, Oчний. 7. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ДіАлог, пахвИнний, прогУлянковий, Oчний. B. СантимЕтр, фаховИй, сИмптом, покАз. C. ПаховИй, завданнЯ, надкісткOвий, аджЕ. D. ДжгутовИй, дозИметр, босOніж, багатошАровий. E. *П’ янИця, бюлетЕнь, зАлоза, кИшка. 8. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ДіалOг, пахвИнний, прогУлянковий, очнИй. B. П’ янИця, бЮлетень, зАлоза, кИшка. C. ЗавдАння, пАховий, надкістковИй, аджЕ. D. ДжгутOвий, дозИметр, босонIж, багатошАровий. E. *СантимЕтр, фаховИй, симптOм, пOказ. 9. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ДіАлог, пахвИнний, прогУлянковий, Oчний. B. П’ янИця, бюлетЕнь, зАлоза, кишкА. C. СантимЕтр, фаховИй, сИмптом, пOказ. D. ДжгУтовий, дозИметр, босOніж, багатошарOвий. E. *ПаховИй, завдАння, надкістковИй, аджЕ. 10. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ДіалOг, пахвИнний, прогулянкOвий, очнИй. B. П’ янИця, бюлетЕнь, залозА, кИшка. C. СантимЕтр, фАховий, симптOм, пOказ. D. ЗавданнЯ, пАховий, надкістковИй, аджЕ. E. *ДжгутOвий, дозИметр, босOніж, багатошарOвий. 11. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. РентгенографIя, епілЕпсія, ім’ Я, газета «Київські вIдомості». B. М’ язовИй, танатофOбія, пристаркувАтий, медикамЕнт. C. ПодаткOвий, оковимірнИй, Oбруч, багаторазOвий. D. ЦілодобовИй, фенOмен, децимЕтр, істIвний. E. *КишковИй, корИсний, близькИй, камфOровий. 12. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. КишковИй, кOрисний, близькИй, камфOровий. B. М’ язOвий, танатофOбія, пристАркуватий, медикамЕнт. C. ПодаткOвий, оковимIрний, Oбруч, багаторазOвий. D. ЦілодобовИй, фенOмен, децИметр, істівнИй. E. *РентгеногрАфія, епілЕпсія, ім’ Я, газета «Київські відOмості». 13. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. КишковИй, корИсний, близькИй, кАмфоровий. B. РентгеногрАфія, епілЕпсія, Iм’ я, газета «Київські відOмості». C. ПодаткOвий, оковимIрний, обрУч, багаторАзвий. D. ЦілодобовИй, феномЕн, децимЕтр, істівнИй. E. *М’ ЯзовИй, танатофOбія, пристАркуватий, медикамЕнт. 14. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. КорИсний, кИшковий, близькИй, камфOровий. B. РентгеногрАфія, епілепсIя, ім’ Я, газета «Київські відOмості». C. М’ язовИй, танатофOбія, пристАркуватий, медикАмент. D. ЦілодобовИй, фенOмен, децИметр, істівнИй. E. *ПодаткOвий, оковимIрний, обрУч, багаторазOвий. 15. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. КишковИй, корИсний, близькИй, кАмфоровий. B. РентгенографIя, епілЕпсія, ім’ Я, газета «Київські відOмості». C. М’ язOвий, танатофOбія, пристАркуватий, медикамЕнт. D. ПодаткOвий, оковимIрний, обрУч, багаторАзовий. E. *ЦілодобовИй, фенOмен, децимЕтр, істівнИй. 16. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ПриЯтель, щЕлепа, м’ ЯзовИй, ім’ Я. B. НедУга, урOчистий, пільговИй, агрАфія. C. ПристАрілий, кАмфора, парАліч, грошовИй. D. ТонкИй, клаустрофIлія, прИріст, підліткOвий. E. *СудовИй, запитАння, одинАдцять, асиметрIя. 17. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. СудовИй, запИтання, одинАдцять, асиметрIя. B. ПристАрілий, камфорА, паралIч, грошOвий. C. ТонкИй, клаустрофілIя, прИріст, підліткOвий. D. НедУга, урочИстий, пільгOвий, агрАфія. E. *ПрИятель, щЕлепа, м’ ЯзовИй, ім’ Я. 18. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. СудOвий, запитАння, одинАдцять, асиметрIя. B. ПрИятель, щелЕпа, м’ ЯзовИй, ім’ Я. C. ПристарIлий, кАмфора, парАліч, грошовИй. D. ТонкИй, клаустрофIлія, прирIст, пIдлітковий. E. *НедУга, урочИстий, пільговИй, агрАфія. 19. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. СудовИй, запитАння, одинАдцять, асимЕтрія. B. ПрИятель, щЕлепа, м’ язOвий, Iм’ я. C. НедУга, урOчистий, пільговИй, агрАфія. D. КлаустрофілIя, тOнкий, прИріст, пIдлітковий. E. *ПристАрілий, камфорА, парАліч, грошовИй. 20. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. СудовИй, запИтання, одинАдцять, асиметрIя. B. ПрИятель, щелЕпа, м’ ЯзовИй, ім’ Я. C. НедУга, урOчистий, пільговИй, агрАфія. D. ПристарIлий, кАмфора, парАліч, грошовИй. E. *ТонкИй, клаустрофIлія, прИріст, пIдлітковий. 21. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. СпИна, Алкоголь, лікАрські рослини, томогрАфія. B. НадстрокOвИй, мілімЕтр, агорафOбія, п’ Яниця. C. СпектроскопIя, більмOвий, вИдужання, скронЕвий. D. ПедіатрIя, бюлетЕнь, підсліпувАтий, чотирнАдцять. E. *ФетопАтія, сЕча, платіжна вIдомість, вИпадок. 22. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ФетопАтія, сечА, платіжна вIдомість, вИпадок. B. НадстрOковий, мілімЕтр, агорафOбія, п’ Яниця. C. СпектроскопIя, більмовИй, видУжання, скронЕвий. D. ПедіатрIя, бЮлетень, підслIпуватий, чотирнАдцять. E. *СпИна, алкогOль, лікАрські рослини, томогрАфія. 23. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ФетопАтія, сЕча, платіжна відOмість, вИпадок. B. СпИна, алкогOль, лIкарські рослини, томогрАфія. C. СпектроскопIя, більмовИй, вИдужання, скрOневий. D. ПедіатрIя, бюлетЕнь, підслIпуватий, чотИрнадцять. E. *НадстрокOвИй, мілімЕтр, агорафOбія, п’ янИця. 24. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ФетопАтія, сечА, платіжна вIдомість, вИпадок. B. СпИна, алкогOль, лікАрські рослини, томографIя. C. НадстрOковий, мілIметр, агорафOбія, п’ янИця. D. ПедіатрIя, бЮлетень, підслIпуватий, чотирнАдцять. E. *СпектроскопIя, більмовИй, вИдужання, скронЕвий. 25. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ФетопАтія, сечА, платіжна вIдомість, вИпадок. B. СпинА, алкогOль, лікАрські рослини, томогрАфія. C. НадстроковИй, мілімЕтр, агорафOбія, п’ Яниця. D. СпектроскопIя, більмOвий, вИдужання, скронЕвий. E. *ПедіатрIя, бюлетЕнь, підслIпуватий, чотирнАдцять. 26. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. СпектрOграф, лікАрський обхід, ортодонтIя, одноразOвий. B. НезручнИй, урочИсто, токсикомАнія, тЕстовий. C. НаркоманIя, пOристий, читАння, сечовИй. D. ПсихопатIя, ненАвисть, правопИсний, черговИй. E. *СпиртовИй, борOдавка, перетинчАстий, різнOвид. 27. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. СпектрOграф, лIкарський обхід, ортодонтIя, однорАзовий. B. СпиртовИй, борOдавка, перетИнчастий, різнOвид. C. НаркомАнія, пOристий, чИтання, сечовИй. D. ПсихопАтія, нЕнависть, правопИсний, черговИй. E. *НезрУчний, урочИсто, токсикомАнія, тЕстовий. 28. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. СпектрогрАф, лIкарський обхід, ортодонтIя, одноразOвий. B. СпиртовИй, бородАвка, перетинчАстий, різнOвид. C. НезрУчний, урочИсто, токсикомАнія, тестOвий. D. ПсихопАтія, ненАвисть, правOписний, черговИй. E. *НаркомАнія, пOристий, читАння, сечовИй. 29. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. СпектрOграф, лIкарський обхід, ортодOнтія, одноразOвий. B. СпиртовИй, борOдавка, перетинчАстий, різновИд. C. НезрУчний, урOчисто, токсикомАнія, тЕстовий. D. НаркомАнія, пOристий, чИтання, сечовИй. E. *ПсихопАтія, ненАвисть, правопИсний, черговИй. 30. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ПахвовИй, електрокардіогрАфія, рукопИсний, фармацIя. B. СередИна, клУбовий, квартАл, восковИй. C. РізкИй, флюорографIя, сітчАстий, атрофIя. D. ПоказнИк, шизофренIя, кИшка, рентгеномЕтрія. E. *НедУга, очнИк, кардіолOгія, дозимЕтрія. 31. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. КардіолOгія, очнИк, нЕдуга, дозимЕтрія. B. СерЕдина, клубOвий, квартАл, восковИй. C. РізкИй, флюорографIя, сітчАстий, атрофIя. D. ПокАзник, шизофренIя, кишкА, рентгеномЕтрія. E. *ПахвOвий, електрокардіогрАфія, рукопИсний, фармацIя. 32. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. НедУга, Oчник, кардіолOгія, дозиметрIя. B. ПахвOвий, електрокардіографIя, рукOписний, фармацIя. C. РізкИй, флюорогрАфія, сIтчастий, атрофIя. D. ПоказнИк, шизофренIя, кИшка, рентгеномЕтрія. E. *СерЕдина, клУбовий, квартАл, восковИй. 33. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. НедУга, очнИк, кардіолOгія, дозиметрIя. B. ПахвOвий, електрокардіогрАфія, рукопИсний, фармАція. C. СерЕдина, клУбовий, квАртал, восковИй. D. ПокАзник, шизофренIя, кишкА, рентгеномЕтрія. E. *РізкИй, флюорогрАфія, сітчАстий, атрофIя. 34. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. ДозимЕтрія, недУга, Oчник, кардіолOгія. B. ПахвOвий, електрокардіогрАфія, рукопИсний, фармАція. C. СерЕдина, клУбовий, квартАл, вOсковий. D. РізкИй, флюорографIя, сітчАстий, атрофIя. E. *ПокАзник, шизофренIя, кИшка, рентгеномЕтрія. 35. У якому реченні допущено помилку? A. Ліки приймайте згідно з приписом лікаря. B. Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря. C. Кардіограму зробили за п’ ять хвилин. D. Препарат непридатний до вжитку. E. *Адрес діагностичного кабінету. 36. У якому реченні допущено помилку? A. Адреса діагностичного кабінету. B. Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря. C. Кардіограму зробили за п’ ять хвилин. D. Препарат непридатний до вжитку. E. *Ліки приймайте згідно припису лікаря. 37. У якому реченні допущено помилку? A. Адреса діагностичного кабінету. B. У лікарню був прийнятий тяжкохворий. C. Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря. D. Препарат непридатний до вживання. E. *Кардіограму серця зробили за п’ ять хвилин. 38. У якому реченні допущено помилку? A. Адреса діагностичного кабінету. B. Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря. C. Кардіограму зробили за п’ ять хвилин. D. Препарат непридатний до вживання. E. *У лікарню поступив важкий хворий. 39. У якому реченні є стилістична помилка? A. Це мій давній друг. B. Я мешкаю в новому будинку. C. Пробачте, я ненароком зачепила Вас. D. Це мій улюблений поет. E. *Я вибачаюсь, що не прийшла вчасно. 40. У якому реченні допущено помилку? A. Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася. B. Дату прийняття у лікарню хворого на цукровий діабет вказано неправильно. C. Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря. D. Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію. E. *Він був моїм самим кращим товаришем. 41. У якому реченні допущено помилку? A. Він був моїм найкращим товаришем. B. Дату госпіталізації хворого на цукровий діабет вказано неправильно. C. Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря. D. Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію. E. *Незважаючи на усі протиепідемічні міроприємства, інфекція поширювалася. 42. У якому реченні допущено помилку? A. Він був моїм найкращим товаришем. B. Дату прийняття у лікарню хворого на цукровий діабет вказано неправильно. C. Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря. D. Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію. E. *Незважаючи на усі противоепідемічні заходи, інфекція поширювалася. 43. У якому реченні допущено помилку? A. Він був моїм найкращим товаришем. B. Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася. C. Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря. D. Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію. E. *Дата поступлення у лікарню хворого на цукровий діабет вказана неправильно. 44. У якому реченні допущено помилку? A. Він був моїм найкращим товаришем. B. Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася. C. Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря. D. Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію. E. *Дата госпіталізації хворого цукровим діабетом вказана неправильно. 45. У якому реченні допущено помилку? A. Він був моїм найкращим товаришем. B. Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася. C. Дату прийняття у лікарню хворого на цукровий діабет вказано невірно. D. Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію. E. *Профілактика захворювань - одна з задач лікаря. 46. У якому реченні допущено помилку? A. Він був моїм найкращим товаришем. B. Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася. C. Дата госпіталізації хворого на цукровий діабет вказано неправильно. D. Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря. E. *Пацієнт на протязі двох тижнів приймав обліпихову олію. 47. У якому реченні допущено помилку? A. Він був моїм найкращим товаришем. B. Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася. C. Дату прийняття у лікарню хворого на цукровий діабет вказано неправильно. D. Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря. E. *Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихове масло. 48. У якому реченні допущено помилку? A. Він був моїм найкращим товаришем. B. Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася. C. Дату госпіталізації хворого на цукровий діабет вказано неправильно. D. Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря. E. *Пацієнт протягом двох тижднів приймав обліпихову олію. 49. У якому реченні допущено помилку? A. Будь-який хірург зробить таку операцію. B. Докладати всіх зусиль для профілактики захворювань. C. Для лікування цього вірусного захворювання застосовують нову сироватку. D. У відділення хворий був прийнятий з порушеннями діяльності дихальної системи. E. *Хірург Петренко був найдосвідченіший у відділі. 50. У якому реченні допущено помилку? A. Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу. B. Докладати всіх зусиль для профілактики захворювань. C. Для лікування цього вірусного захворювання застосовують нову сироватку. D. У відділення хворий був прийнятий з порушеннями діяльності дихальної системи. E. *Любий хірург проведе таку операцію. 51. У якому реченні допущено помилку? A. Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу. B. Будь-який хірург зробить таку операцію. C. Для лікування цього вірусного захворювання застосовують нову сироватку. D. У відділення хворий був прийнятий з порушеннями діяльності дихальної системи. E. *Прикладати всі зусилля для профілактики захворювань. 52. У якому реченні допущено помилку? A. Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу. B. Будь-який хірург зробить таку операцію. C. Для лікування цього вірусного захворювання застосовують нову сироватку. D. У відділення хворий був прийнятий з порушеннями діяльності дихальної системи. E. *Прикладати всіх зусиль для профілактики захворювань. 53. У якому реченні допущено помилку? A. Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу. B. Будь-який хірург зробить таку операцію. C. Докладати всіх зусиль для профілактики захворювань. D. У відділення хворий був прийнятий з порушеннями діяльності дихальної системи. E. *Для лікування цього віруса застосовують нову сироватку. 54. У якому реченні допущено помилку? A. Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу. B. Будь-який хірург зробить таку операцію. C. Докладати всіх зусиль для профілактики захворювань. D. Для лікування цього вірусного захворювання застосовують нову сироватку. E. *У відділення хворий поступив з порушеннями діяльності дихальної системи. 55. У якому реченні допущено помилку? A. Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу. B. Будь-який хірург зробить таку операцію. C. Докладати всіх зусиль для профілактики захворювань. D. Для лікування цього вірусного захворювання застосовують нову сироватку. E. *У відділення хворий був прийнятий з нарушеннями діяльності дихальної системи. 56. У якому реченні допущено помилку? A. Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи. B. Не зашкодь. C. Після госпіталізації пацієнт знепритомнів. D. СНIД - глобальна проблема. E. *Ця людина більш хвора, як пацієнт у сусідній палаті. 57. У якому реченні допущено помилку? A. Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті. B. Не зашкодь. C. Після прийняття у лікарню пацієнт знепритомнів. D. СНIД - глобальна проблема. E. *Протигрипозні міроприємства успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи. 58. У якому реченні допущено помилку? A. Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті. B. Не зашкодь. C. Після госпіталізації пацієнт знепритомнів. D. СНIД - глобальна проблема. E. *Противогрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи. 59. У якому реченні допущено помилку? A. Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті. B. Не зашкодь. C. Після прийняття у лікарню пацієнт знепритомнів. D. СНIД - глобальна проблема. E. *Протигрипозні заходи успішно завершилися, так як в них брали участь усі медичні установи. 60. У якому реченні допущено помилку? A. Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті. B. Не зашкодь. C. Після госпіталізації пацієнт знепритомнів. D. СНIД - глобальна проблема. E. *Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них приймали участь усі медичні установи. 61. У якому реченні допущено помилку? A. Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті. B. Не зашкодь. C. Після прийняття у лікарню пацієнт знепритомнів. D. СНIД - глобальна проблема. E. *Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медицинські установи. 62. У якому реченні допущено помилку? A. Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті. B. Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи. C. Після госпіталізації пацієнт знепритомнів. D. СНIД - глобальна проблема. E. *Не причини зла. 63. У якому реченні допущено помилку? A. Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті. B. Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи. C. Не зашкодь. D. СНIД - глобальна проблема. E. *Після поступлення у лікарню пацієнт знепритомнів. 64. У якому реченні допущено помилку? A. Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті. B. Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи. C. Не зашкодь. D. СНIД - глобальна проблема. E. *Після госпіталізації пацієнт впав в обморок. 65. У якому реченні допущено помилку? A. У палаті перебували тільки тяжкохворі. B. До проведення операції залучили найкращих хірургів лікарні. C. Усій групі зробили щеплення від дифтерії. D. У березні відбудеться конференція молодих вчених. E. *Препарат негодний до вживання. 66. У якому реченні допущено помилку? A. У палаті перебували тільки тяжкохворі. B. Препарат непридатний до вживання. C. Усій групі зробили щеплення проти дифтерії. D. У березні відбудеться конференція молодих вчених. E. *До проведення операції задіяли найкращих хірургів лікарні. 67. У якому реченні допущено помилку? A. У палаті перебували тільки тяжкохворі. B. Препарат непридатний до вжитку. C. Усій групі зробили щеплення від дифтерії. D. У березні відбудеться конференція молодих вчених. E. *До проведення операції залучили самих кращих хірургів лікарні. 68. У якому реченні допущено помилку? A. У палаті перебували тільки тяжкохворі. B. Препарат непридатний до вживання. C. Усій групі зробили щеплення від дифтерії. D. У березні відбудеться конференція молодих вчених. E. *До проведення операції залучили самих лучших хірургів лікарні. 69. У якому реченні допущено помилку? A. У палаті перебували тільки тяжкохворі. B. Препарат непридатний до вжитку. C. До проведення операції залучили найкращих хірургів лікарні. D. У березні відбудеться конференція молодих вчених. E. *Усій групі зробили прививки проти дифтерії. 70. У якому реченні допущено помилку? A. У палаті перебували тільки тяжкохворі. B. Препарат непридатний до вживання. C. До проведення операції залучили найкращих хірургів лікарні. D. Усій групі зробили щеплення проти дифтерії. E. *У березні місяці відбудеться конференція молодих вчених. 71. У якому реченні допущено помилку? A. Гострий біль в ділянці серця. B. Пухка поверхня рани. C. Хворий скаржився на появу болю у суглобах. D. Студенти написали автобіографії. E. *Кардіограму серця зробили за п’ ять хвилин. 72. У якому реченні допущено помилку? A. Кардіограму зробили за п’ ять хвилин. B. Пухка поверхня рани. C. Хворий скаржився на появу болю у суглобах. D. Студенти написали автобіографії. E. *Гостра біль в ділянці серця. 73. У якому реченні допущено помилку? A. Кардіограму зробили за п’ ять хвилин. B. Пухка поверхня рани. C. Хворий скаржився на появу болю у суглобах. D. Студенти написали автобіографії. E. *Гострий біль в області серця. 74. У якому реченні допущено помилку? A. Кардіограму зробили за п’ ять хвилин. B. Гострий біль в ділянці серця. C. Хворий скаржився на появу болю у суглобах. D. Студенти написали автобіографії. E. *Рихла поверхність рани. 75. У якому реченні допущено помилку? A. Кардіограму зробили за п’ ять хвилин. B. Гострий біль в ділянці серця. C. Хворий скаржився на появу болю у суглобах. D. Студенти написали автобіографії. E. *Пухка поверхність рани. 76. У якому реченні допущено помилку? A. Кардіограму зробили за п’ ять хвилин. B. Гострий біль в ділянці серця. C. Пухка поверхня рани. D. Студенти написали автобіографії. E. *Хворий жалівся на появу болю у суглобах. 77. У якому реченні допущено помилку? A. Кардіограму зробили за п’ ять хвилин. B. Гострий біль в ділянці серця. C. Пухка поверхня рани. D. Студенти написали автобіографії. E. *Хворий скаржився на появу болі у суглобах. 78. У якому реченні допущено помилку? A. Кардіограму зробили за п’ ять хвилин. B. Гострий біль в ділянці серця. C. Пухка поверхня рани. D. Студенти написали автобіографії. E. *Хворий скаржився на появу болю в суставах. 79. У якому реченні допущено помилку? A. Кардіограму зробили за п’ ять хвилин. B. Гострий біль в ділянці серця. C. Пухка поверхня рани. D. Хворий скаржився на появу болю у суглобах. E. *Студенти написали свої автобіографії. 80. У якому реченні допущено помилку? A. На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги. B. Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’ я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання. C. Забуті документи надіслали рекомендованим листом. D. Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці. E. *Лікар знаходився у гарних відносинах з пацієнтами. 81. У якому реченні допущено помилку? A. Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами. B. Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’ я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання. C. Забуті документи надіслали рекомендованим листом. D. Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці. E. *На адрес лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги. 82. У якому реченні допущено помилку? A. Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами. B. Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’ я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання. C. Забуті документи надіслали рекомендованим листом. D. Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці. E. *На адресу лікарні поступив грошовий переказ за медичні послуги. 83. У якому реченні допущено помилку? A. Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами. B. Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’ я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання. C. Забуті документи надіслали рекомендованим листом. D. Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці. E. *На адресу лікарні надійшов грошовий перевод за медичні послуги. 84. У якому реченні допущено помилку? A. Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами. B. На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги. C. Забуті документи надіслали рекомендованим листом. D. Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці. E. *Згідно рішення лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’ я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання. 85. У якому реченні допущено помилку? A. Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами. B. На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги. C. Забуті документи надіслали рекомендованим листом. D. Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці. E. *Відповідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’ я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання. 86. У якому реченні допущено помилку? A. Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами. B. На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги. C. Забуті документи надіслали рекомендованим листом. D. Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці. E. *Згідно з рішенням лікарсько-консультативної комісії йому по стану здоров’ я рекомендовано звільнення від занять по фізкультурі. 87. У якому реченні допущено помилку? A. Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами. B. На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги. C. Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’ я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання. D. Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці. E. *Забуті документи надіслали заказним листом. 88. У якому реченні допущено помилку? A. Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами. B. На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги. C. Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’ я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання. D. Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці. E. *Забуті документи надіслали рекомендованим письмом. 89. У якому реченні допущено помилку? A. Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами. B. На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги. C. Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’ я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання. D. Забуті документи надіслали рекомендованим листом. E. *Пацієнт відчув ниючу біль в потиличній ділянці. 90. У якому реченні допущено помилку? A. Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами. B. На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги. C. Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’ я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання. D. Забуті документи надіслали рекомендованим листом. E. *Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній області. 91. У якому реченні допущено помилку? A. Бандероль надіслали післяплатою. B. Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання. C. Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медичних працівників. D. Аптека працює цілодобово. E. *Адрес діагностичного кабінету такий: м. Львів, бульвар Перемоги, 9, кв. 30. 92. У якому реченні допущено помилку? A. Бандероль надіслали післяплатою. B. Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання. C. Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медичних працівників. D. Аптека працює цілодобово. E. *Адреса діагностичного кабінету слідуюча: м. Львів, бульвар Перемоги, 9, кв. 30. 93. У якому рядку всі слова наголошені правильно? A. СпиртOвий, борOдавка, перетинчАстий, різнOвид. B. НезрУчний, урOчисто, токсикомАнія, тЕстовий. C. НаркомАнія, порИстий, читАння, сечовИй. D. ПсихопАтія, нЕнависть, правопИсний, черговИй. E. *СпектрOграф, лIкарський обхід, ортодонтIя, одноразOвий. 94. У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? A. Н.П.Литвиненко. Фахова мова медика. - К.: Здоров’ я, 2002. - 365 с. B. Черкес Надія, стаття «Питання культури мови лікаря», надрук. в «Мова і культура нації», № 2 за 2001 р., стор. 182-191. C. Бурячок А. Про прийменник по // Надрук у журн. «Українська мова і література в школі», 1991, № 1, С. 76-77. D. Антоненко-Давидович Б.Д. «Як ми говоримо». - К.: «Либідь», 1991. - 256 с. E. *Золотухін Г.О. Російсько-українсько-англійський базовий словник студента-медика. - К.: Здоров’ я, 2002. - 365 с. 95. У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? A. Масенко Л.Т., Мова і політика. - К.: Соняшник, 1999, - С. 100. B. Бурячок А. Навчальний чи учбовий? // Надр. у журн. «Українська мова і література в школі», 1990. - № 9, С. 83-84. C. Непийвода Ф., стаття «Словник допомагає творити» у журналі «Дивослово», 2001, № 12, с. 22 - 24. D. Огієнко І.І. «Історія української літературної мови». - К.: Либідь, 1995. - 296 с. E. *Німчук Василь. Українська мова - священна мова // Людина і світ. - 1992. - №11. - С. 28-32. 96. У якому реченні допущено помилку? A. Він був моїм найкращим товаришем. B. Дату прийняття у лікарню хворого на цукровий діабет вказано невірно. C. Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря. D. Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію. E. *Недивлячись на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася. 97. У якому реченні допущено помилку? A. Він був моїм найкращим товаришем. B. Дату госпіталізації хворого на цукровий діабет вказано неправильно. C. Профілактика захворювань - одне із завдань лікаря. D. Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію. E. *Незважаючи на усі протиепідемічні міроприємства, інфекція поширювалася. 98. У якому реченні допущено помилку? A. Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу. B. Будь-який хірург зробить таку операцію. C. Докладати всіх зусиль для профілактики захворювань. D. У відділення хворий був прийнятий з порушеннями діяльності дихальної системи. E. *Для лікування цього вірусу застосовують нову сиворотку. 99. У якому реченні допущено помилку? A. Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу. B. Будь-який хірург зробить таку операцію. C. Докладати всіх зусиль для профілактики захворювань. D. У відділення хворий був прийнятий з порушеннями діяльності дихальної системи. E. *Для лікування цього вірусного захворювання приміняють нову сироватку. 100. У якому реченні допущено помилку? A. Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті. B. Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи. C. Не зашкодь. D. Після прийняття у лікарню (госпіталізації) пацієнт знепритомнів. E. *СНIД - найважливіша глобальна проблема. 101. У якому реченні допущено помилку? A. Препарат непридатний до вжитку. B. До проведення операції залучили найкращих хірургів лікарні. C. Усій групі зробили щеплення від дифтерії. D. У березні відбудеться конференція молодих вчених. E. *У палаті перебували тільки важкі хворі. 102. У якому реченні допущено помилку (помилки)? A. Бандероль надіслали післяплатою. B. Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання. C. Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медичних працівників. D. Аптека працює цілодобово. E. *Адреса діагностичного кабінету така: м. Львів бульвар Перемоги 9 кв. 30. 103. У якому реченні допущено помилку? A. Адреса діагностичного кабінету. B. Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання. C. Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медичних працівників. D. Аптека працює цілодобово. E. *Бандероль надіслали накладною платою. 104. У якому реченні допущено помилку? A. Адреса діагностичного кабінету. B. Бандероль надіслали післяплатою. C. Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медичних працівників. D. Аптека працює цілодобово. E. *Справка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання. 105. У якому реченні допущено помилку? A. Адреса діагностичного кабінету. B. Бандероль надіслали післяплатою. C. Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медичних працівників. D. Аптека працює цілодобово. E. *Довідка видана Петренко Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання. 106. У якому реченні допущено помилку (помилки)? A. Адреса діагностичного кабінету. B. Бандероль надіслали післяплатою. C. Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медичних працівників. D. Аптека працює цілодобово. E. *Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу у тім, що він хворів гострим респіраторним захворюванням. 107. У якому реченні допущено помилку? A. Адреса діагностичного кабінету. B. Бандероль надіслали післяплатою. C. Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання. D. Аптека працює цілодобово. E. *Наступної неділі протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медиків. 108. У якому реченні допущено помилку? A. Адреса діагностичного кабінету. B. Бандероль надіслали післяплатою. C. Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання. D. Аптека працює цілодобово. E. *Наступного тижня на протязі двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медиків. 109. У якому реченні допущено помилку? A. Адреса діагностичного кабінету. B. Бандероль надіслали післяплатою. C. Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання. D. Аптека працює цілодобово. E. *Наступного тиждня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медиків. 110. У якому реченні допущено помилку? A. Адреса діагностичного кабінету. B. Бандероль надіслали післяплатою. C. Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання. D. Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медичних працівників. E. *Аптека працює круглосуточно. 111. У якому реченні допущено помилку? A. Зачинено на перерву. B. Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій. C. Видано для подання за місцем навчання. D. Хворий скаржився на тупий біль у крижовій ділянці. E. *У регістратурі було багато відвідувачів. 112. У якому реченні допущено помилку? A. У реєстратурі було багато відвідувачів. B. Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій. C. Видано для подання за місцем навчання. D. Хворий скаржився на тупий біль у крижовій ділянці. E. *Закрито на перерву. 113. У якому реченні допущено помилку? A. У реєстратурі було багато відвідувачів. B. Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій. C. Видано для подання за місцем навчання. D. Хворий скаржився на тупий біль у крижовій ділянці. E. *Зачинено на перерив. 114. У якому реченні допущено помилку? A. У реєстратурі було багато відвідувачів. B. Зачинено на перерву. C. Видано для подання за місцем навчання. D. Хворий скаржився на тупий біль у крижовій ділянці. E. *Ця справка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій. 115. У якому реченні допущено помилку (помилки)? A. У реєстратурі було багато відвідувачів. B. Зачинено на перерву. C. Видано для подання за місцем навчання. D. Хворий скаржився на тупий біль у крижовій ділянці. E. *Ця довідка не замінює санітарно-курортної карти і не дає хворому права на поступлення в санаторій. 116. У якому реченні допущено помилку? A. У реєстратурі було багато відвідувачів. B. Зачинено на перерву. C. Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій. D. Хворий скаржився на тупий біль у крижовій ділянці. E. *Видано для пред’ явлення по місцю навчання. 117. У якому реченні допущено помилку? A. У реєстратурі було багато відвідувачів. B. Зачинено на перерву. C. Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій. D. Видано для подання за місцем навчання. E. *Хворий жалувався на тупий біль у крижовій ділянці. 118. У якому реченні допущено помилку? A. У реєстратурі було багато відвідувачів. B. Зачинено на перерву. C. Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій. D. Видано для подання за місцем навчання. E. *Хворий скаржився на тупу біль у крижовій ділянці. 119. У якому реченні допущено помилку? A. У реєстратурі було багато відвідувачів. B. Зачинено на перерву. C. Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій. D. Видано для подання за місцем навчання. E. *Хворий скаржився на тупий біль у поясничній ділянці. 120. У якому реченні допущено помилку? A. У реєстратурі було багато відвідувачів. B. Зачинено на перерву. C. Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій. D. Видано для подання за місцем навчання. E. *Хворий скаржився на тупий біль у крижовій області. 121. У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? A. Пластира, плода, профілю, хвороб. B. Вестибюля, нежитю, кіру, вош. C. Коментарю, вісі, крижів, тез. D. Віруса, попереку, тюлі, лікаря. E. *Профілакторію, болю, жовчі, нош. 122. У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? A. Профілакторію, болі, жовчі, нош. B. Вестибюля, нежиті, кіру, вошей. C. Коментаря, осі, крижів, тез. D. Віруса, попереку, тюлю, лікара. E. *Пластиру, плода, профілю, хвороб. 123. У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? A. Профілакторію, болю, жовчі, ношей. B. Пластиру, плоду, профілю, хворіб. C. Коментарю, вісі, крижів, тез. D. Вірусу, попереку, тюлі, лікаря. E. *Вестибюля, нежитю, кору, вошей. 124. У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? A. Профілакторію, болю, жовчу, нош. B. Пластира, плоду, профілю, хвороб. C. Вестибюлю, нежиті, кіру, вошей. D. Вірусу, попереку, тюлі, лікаря. E. *Коментарю, осі, крижів, тез. 125. У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? A. Профілакторію, болю, жовча, нош. B. Пластиру, плода, профілю, хворіб. C. Вестибюля, нежитю, кору, вош. D. Коментаря, осі, криж, тез. E. *Вірусу, попереку, тюлю, лікаря. 126. У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? A. Інструментарію, протигазу, недуг. B. Пилу, свербіжу, кесарового розтину. C. Бюлетня, шлунка, ясен. D. Кашля, кишечнику, вченого ступеня. E. *Гребеня, аерозолю, переймів. 127. У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? A. Гребеня, аерозолі, переймів. B. Пилі, свербежу, кесаревого розтину. C. Бюлетня, шлунка, ясен. D. Кашля, кишечника, вченого ступеня. E. *Інструментарію, протигаза, недуг. 128. У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? A. Гребеня, аерозолю, перейм. B. Інструментарію, протигаза, недугів. C. Бюлетня, шлунку, ясен. D. Кашля, кишечнику, вченого ступеня. E. *Пилу, свербежу, кесаревого розтину. 129. У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? A. Гребіня, аерозолю, переймів. B. Інструментарію, протигазу, недуг. C. Пилі, свербіжі, кесаревого розтину. D. Кашля, кишечника, вченого ступеня. E. *Бюлетеня, шлунка, ясен. 130. У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? A. Гребені, аерозолі, переймів. B. Інструментарію, протигазу, недуг. C. Пилу, свербіжу, кесаревого розтину. D. Бюлетеня, шлунку, ясен. E. *Кашлю, кишечнику, вченого ступеня. 131. У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? A. Пластирем, плодем, профілем, хворобами. B. Вестибюлем, нежитем, корем, вошами. C. Коментарем, вісем, крижами, тезами. D. Вірусем, попереком, тюлем, лікарем. E. *Профілакторієм, болем, жовчю, ношами. 132. У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? A. Гребіня, аерозолю, переймів. B. Інструментарію, протигазу, недуг. C. Пилі, свербіжі, кесаревого розтину. D. Кашля, кишечника, вченого ступеня. E. *Бюлетеня, шлунка, ясен. 133. У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? A. Гребені, аерозолі, переймів. B. Інструментарію, протигазу, недуг. C. Пилу, свербіжу, кесаревого розтину. D. Бюлетеня, шлунку, ясен. E. *Кашлю, кишечнику, вченого ступеня. 134. У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? A. Пластирем, плодом, профілем, хворобами. B. Вестибюлем, нежитем, корем, вошами. C. Коментарем, вісем, крижами, тезами. D. Вірусем, попереком, тюлем, лікарем. E. *Профілакторієм, болем, жовчю, ношами. 135. У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? A. Профілакторієм, болем, жовчем, ношами. B. Вестибюлем, нежитем, корью, вошами. C. Коментарем, вісею, крижами, тезами. D. Вірусом, попереком, тюллю, лікарем. E. *Пластиром, плодом, профілем, хворобами. 136. У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? A. Профілакторієм, біллю, жовчю, ношами. B. Пластиром, плодом, профелем, хворобами. C. Коментарем, віссю, крижми, тезами. D. Вірусем, попереком, тюлем, лікарем. E. *Вестибюлем, нежитем, кором, вошами. 137. У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? A. Профілакторієм, болем, жовчем, ношами. B. Пластиром, плодем, профілем, хворобами. C. Вестибюлем, нежиттю, кором, вошми. D. Вірусом, попереком, тюллю, лікарем. E. *Коментарем, віссю, крижами, тезами. 138. У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? A. Профілакторієм, біллю, жовчю, ношами. B. Пластирем, плодом, профілем, хворобами. C. Вестибюлем, нежитем, корем, вошами. D. Коментарем, вісею, крижми, тезами. E. *Вірусом, попереком, тюлем, лікарем. 139. У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? A. Інструментарієм, протигазем, недугами. B. Пилом, свербежем, кесаровим розтином. C. Бюлетнем, шлунком, яснами. D. Кашелем, кишечником, вченим ступенем. E. *Гребенем, аерозолем, переймами. 140. У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? A. Інструментарієм, протигазем, недугами. B. Пилом, свербежем, кесаровим розтином. C. Бюлетнем, шлунком, яснами. D. Кашелем, кишечником, вченим ступенем. E. *Гребенем, аерозолем, переймами. 141. У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? A. Гребнем, аерозолем, переймами. B. Пилем, свербежем, кесаревим розтином. C. Бюлетнем, шлунком, яснами. D. Кашелем, кишечником, вченим ступенем. E. *Інструментарієм, протигазом, недугами. 142. У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? A. Гребнем, аерозолем, переймами. B. Інструментарієм, протигазем, недугами. C. Бюлетнем, шлунком, яснами. D. Кашлем, кишечником, вченим ступінню. E. *Пилом, свербежем, кесаревим розтином. 143. У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? A. Гребенем, аерозоллю, переймами. B. Інструментарієм, протигазем, недугами. C. Пилом, свербежом, кесаревим розтином. D. Кашлем, кишечником, вченим ступінню. E. *Бюлетенем, шлунком, яснами. 144. У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? A. Гребнем, аерозолем, переймами. B. Інструментарієм, протигазем, недугами. C. Пилом, свербіжем, кесаровим розтином. D. Бюлетнем, шлунком, яснами. E. *Кашлем, кишечником, вченим ступенем. 145. У якому рядку допущено помилку? A. Відкрив фірму, мішати кашу, вступив в університет. B. Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, передплата газет. C. Відчинив двері, перекладати українською мовою, надійшов поштовий переказ. D. Відчинив вікно, добре ставлення, плутати кольори. E. *Поступив факс, заважати працювати, ставлення до пацієнтів. 146. У якому рядку допущено помилку? A. Відкрив фірму, мішати кашу, вступив в університет. B. Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, передплата газет. C. Відчинив двері, перекладати українською мовою, надійшов поштовий переказ. D. Відчинив вікно, добре ставлення, плутати кольори. E. *Надійшов факс, мішати працювати, ставлення до пацієнтів. 147. У якому рядку допущено помилку? A. Відкрив фірму, мішати кашу, вступив в університет. B. Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, передплата газет. C. Відчинив двері, перекладати українською мовою, надійшов поштовий переказ. D. Відчинив вікно, добре ставлення, плутати кольори. E. *Надійшов факс, заважати працювати, відношення до пацієнтів. 148. У якому рядку допущено помилку? A. Надійшов факс, заважати працювати, ставлення до пацієнтів. B. Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, передплата газет. C. Відчинив двері, перекладати українською мовою, надійшов поштовий переказ. D. Відчинив вікно, добре ставлення, плутати кольори. E. *Відкрив фірму, мішати кашу, поступив в університет. 149. У якому рядку допущено помилку? A. Надійшов факс, заважати працювати, ставлення до пацієнтів. B. Відкрив фірму, мішати кашу, вступив в університет. C. Відчинив двері, перекладати українською мовою, надійшов поштовий переказ. D. Відчинив вікно, добре ставлення, плутати кольори. E. *Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, підписка на газети. 150. У якому рядку допущено помилку? A. Надійшов факс, заважати працювати, ставлення до пацієнтів. B. Відкрив фірму, мішати кашу, вступив в університет. C. Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, передплата газет. D. Відчинив вікно, добре ставлення, плутати кольори. E. *Відкрив двері, перекладати на українську мову, надійшов поштовий переказ. 151. У якому рядку допущено помилку? A. Надійшов факс, заважати працювати, ставлення до пацієнтів. B. Відкрив фірму, мішати кашу, вступив в університет. C. Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, передплата газет. D. Відчинив вікно, добре ставлення, плутати кольори. E. *Відчинив двері, переводити на українську мову, надійшов поштовий переказ. 152. У якому рядку допущено помилку? A. Надійшов факс, заважати працювати, ставлення до пацієнтів. B. Відкрив фірму, мішати кашу, вступив в університет. C. Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, передплата газет. D. Відчинив вікно, добре ставлення, плутати кольори. E. *Відчинив двері, перекладати на українську мову, поступив поштовий переказ. 153. У якому рядку допущено помилку? A. Надійшов факс, заважати працювати, ставлення до пацієнтів. B. Відкрив фірму, мішати кашу, вступив в університет. C. Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, передплата газет. D. Відчинив двері, перекладати українською мовою, надійшов поштовий переказ. E. *Добре ставлення, плутати кольори, відкрив вікно. 154. У якому рядку допущено помилку? A. Надійшов факс, заважати працювати, ставлення до пацієнтів. B. Відкрив фірму, мішати кашу, вступив в університет. C. Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, передплата газет. D. Відчинив двері, перекладати українською мовою, надійшов поштовий переказ. E. *Відчинив вікно, добре відношення, плутати кольори. 155. У якому рядку є слова з орфографічною помилкою? A. Селянський, берегти, шелестіти, шести, мести, вести, щебетати. B. Характеризувати, навесні, оберігати, степовий, гречаний, береза, стривожений. C. Верба, сердечний, маленький, мереживо, пісенька, горенько, сонечко. D. Сорочечка, село, бренькати, бриніти, брести, чекати, далеч. E. *Сестра, восени, прозвеніти, крешити, алгебра, ливада, лебедіти. 156. У якому рядку допущено помилку в позначенні способу перенесення частин слова з рядка в рядок? A. Орел, во-джу, цьо-го, пе-ре-хід, око, під-зем-ний, зна-йо-мий. B. Ро-зі-гна-ти, мід-дю, са-джу, по-дзво-ни-ти, за-йшов, під-жив-лен-ня. C. Авіа-ція, май-же, зі-в'я-ну-ти, мрія, збли-жен-ня, кін-ний, каят-тя. D. Уні-вер-си-тет, за-стра-ху-ва-ти, се-стра, пись-мен-ник, під-са-ди-ти, лій-ка. E. *Кіль-кість, за-три-ма-ти-ся, ста-ро-слов'ян-ська, при-ймен-ник, ход-жу, знан-ня. 157. У якому рядку всі слова написані правильно? A. Де-який, будь-який, десь, п'ятнадцять, двіста, хтозна кому, абихто. B. Будь з ким, двісті, п'ять сот, чий-будь, шістнадцять, двохсотмільйонний, дев'ятнадцять. C. Будь на чому, що-небудь, девятьсот, абикому, аби хто, все-таки, врівень. D. Двадцятип'ятитисячний, хтось, казна-який, трьох сотий, чотирьох з половиною тисячний, казна-чий, чийсь. E. *Трьохсотий, шістдесят, стотисячний, будь-хто, який-небудь, казна-що, дехто. 158. У якому рядку допущено помилки в написанні слів іншомовного походження? A. Атестат, клас, шосе, Руссо, голландський, Андорра, ванна. B. Лібрето, комісар, нетто, інтелігент, Ніцца, Джиммі, комуна. C. Тонна, брутто, група, мулла, марокканець, шофер, клас. D. Фін, грип, мірра, гуманізм, шасі, Мюллер, сума. E. *Віла, бароко, хоббі, Міссурі, Шіллер, Мароко, іміграція. 159. У якому рядку складні прикметники написані правильно? A. Лісостеповий, правобережний, теплообмінний, легко-атлетичний, генерал-губернаторський, південносхідний, гіркосолоний. B. Західно-український, волелюбний, науково-технічний, військово-морський, глиноземний, тихий-тихий, 125-річний. C. Сільсько-господарський, важкохворий, контрольновимірювальний, кислосолодкий, густолистий, східно-слов'янський, первісно­общинний. D. Фізико-математичний, старослов'янський, семи-поверховий, сіро-голубий, віцепрезидентський, мовно-літературний, карколомний. E. *Чорноземний, машинобудівний, історико-культурний, м’ ясо-молочний, жовтогарячий, вантажно-розвантажувальний, самохідний. 160. У котрому реченні правильно розставлені розділові знаки? A. Вік звікувати не в гостях побувати (Нар. творчість). B. Бачу здалека, хвиля іскриста грає вільно по синьому морю (Леся Українка). C. Загриміло і полегшено зітхнув степ, і радісніше стало навкруги (О.Гончар). D. Коли він торкався до струн скрипки, все на світі зникало і залишалася тільки музика (В.Собко). E. *Як шовки сміються трави, як пісні шумлять поля (М. Рильський). 161. У якому реченні пропущені розділові знаки? A. У небі сонце, і весна, і журавлиний крик (О.Підсуха). B. Курна дорога з-під Маланчиних ніг біжить у поле (М.Коцюбинський). C. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі (Т.Шевченко). D. Словом, ви поїхали на лугові озера, на очерети й на тихі-тихі плеса (Остап Вишня). E. *Оновлена земля наче з глибин своїх, піднесла могутню силу і закрасувалися жита вищі росту людського (М.Стельмах). 162. У якому реченні допущена помилка при звертанні? A. Чим тобі, любий краю, віддячу, де слова-самоцвіти зберу? (Л.Дмитерко). B. Ні, не клич мене, весно, - казала я їй, - не чаруй і не ваб надаремно (Леся Українка). C. Не всихайте, пишні квіти, цвітіть хоч до літа! (Леся Українка). D. На світі за все наймиліше лиш юність, о друзі мої (В.Сосюра). E. *Бідна, волошко, чому ти у житі, а не на клумбі волієш рости? (М.Рильський). 163. У якому рядку у словах є орфографічні помилки? A. Експрес-аналіз, Богдана, імбир, каланхое, конфорка. B. Євразія, бразильці, інжир, квінтесенція, обліпиха. C. Дивіденди, альма-матер, кон'юнктивіт, Коперник, Охрімович. D. Бестселер, бліцкриг, інцидент, Словаччина, наїзники. E. *Компрометувати, експрезидент, енцифаліт, дедектив, дермантин. 164. У якому реченні є зайве слово (плеоназм)? A. Під час підрахунку голосів допущено фальшування. B. Університет став осередком духовного і політичного життя молоді. C. Підтвердження цього треба шукати в біології. D. Знайомство набуло ознак братніх взаємин. E. *Танцювального дансингу в кафе сьогодні не було. 165. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку? A. А може, ви знаєте, що мені сниться, як в полі хвилюється яра пшениця? (Л. Первомайський) B. Ридаю, молю ридаючи: пошли, подай душі убогій силу, щоб огненно за­говорила, щоб слово пламенем взялось, щоб людям сонце розтопило(Т. Шевченко). C. Фундамент, на якому стоїть школа і будується все, що робиться в шко­лі, - це різнобічні знання, багате розумове життя, широта кругозору кож­ного вчителя (В. Сухомлинський). D. Потім, як дійшли ми повноліття, боронить готові ми були те, що найдорожче нам у світі, що в серцях гарячих ми несли (О. Ющенко). E. *Пам'ятайте: що перед тим як взятися за виховання людини, треба са­мому зробитися людиною (Ж.-Ж.Руссо). 166. У якому реченні неправильно вжито тире між підметом і присудком? A. Жити - означає любити (Ю. Мушкетик). B. Мати - це вічне одкровення, вічна радість природи, сталь і ніжність поезії життя (Г. Кривда). C. Очі їхні - любов та благання, синій смуток ячить з-під повік (М. Луків). D. Поезія - це діло совісне, не грайся нею безпричинно (А. Малишко). E. *Дівчина була - як у гарячці (М. Коцюбинський). 167. Укажіть, в якому реченні допущено пунктуаційну помилку. A. Тремтять, летять вабливі звуки, а з ними радощі, і сум, і гніт душевної розпуки (Г. Чупринка). B. Дощик нитками плететься, в'ється, сиплеться і ллється по ріллі (Г. Чуп­ринка). C. Сонце вже сховалося за вільшечки, пустило крізь листя тоненькі рожеві стріли (Г. Тютюнник). D. Заспівали, защебетали пташки (Марко Вовчок). E. *Взяв каганець, пішов, дивитись у клаc (В.Васильченко). 168. Яке правило, що стосується розділових знаків при прямій мові, сформульовано неправильно? A. Коли пряма мова починається з абзацу, то перед початком її ставиться тире, а в кінці, як звичайно, крапка, знак оклику, знак питання або три крапки. B. Коли пряма мова йде в рядок, без абзацу, то перед початком її стави­мо відкриті лапки, а в кінці - закриті лапки й відповідний до характеру речення розділовий знак. C. Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, то після них ставить­ся двокрапка, а пряма мова береться в лапки. D. Коли кілька реплік прямої мови йдуть у рядок, без вказівки, кому во­ни належать, то кожна з них береться в лапки, а між репліками ставиться тире. E. *Якщо слова автора стоять після прямої мови, то перед ними ставиться кома. 169. У якому реченні вжито тире на місці пропущеного члена речення? A. Найбільше добро в кожного народу - це його мова (Панас Мирний). B. Хочеш, щоб тобі не заздрили, - не хвалися (Народна творчість). C. Слово - не стріла, а ранить глибоко (Народна творчість). D. Жить - це значить жить чуттям мільйонних сил (М. Бажан). E. *Сталь гартується у вогні, а людина - в труді (Народна творчість). 170. У якому реченні перед сполучником треба поставити кому? A. А щось в душі моїй холоне і землю ту наздоганя (Т.Севернюк). B. Який простір і як легко дихати під високим небом Кавказу (Т. Масенко). C. В'їхали в лісок. Тут було затишно і пахло смолою (М.Коцюбинський). D. Надіє! Надіє!.. О хто тебе ніжно на грудях не грів і хто за тобою орлом не летів? (О. Олесь) E. *Був уже вечір і над хащами парку сходив великий повний місяць (Ю. Смолич). 171. У якому реченні неправильно розставлено розділові знаки при прямій мові? A. І журавлик заспівав радісно: «Не звіть мене журавликом, щоб я не журився! А звіть мене веселиком, щоб я веселився!» (О. Іванченко). B. Позвали Лисицю, Ведмідь і каже: «Лисичко, треба тобі йти до Лева по­балакати з ним...» - «А що ж я хіба у Бога теля з'їла, чи що? Хай хто-небудь інший піде» (Народна творчість). C. "Легше сказати, ніж зробити", - мовила стара, коли її попросили мовчати («Шведські прислів'я та приказки»). D. «Де ж твоя, мій гостю, справа?» - далі вже поет озвався (Леся Українка). E. *«Не біда - поет відмовив - як ти й сам з дороги звернеш, бо як рими повтікають, ти мені їх не завернеш» (Леся Українка). 172. У якому реченні з уточнюючими членами допущено пунктуаційну помилку? A. Птахи опускалися зовсім низько, майже до самої землі(Г. Тютюнник). B. Серце стискалося в передчутті чогось грізного, навіть трагічного (Ю. Мушкетик). C. Край берега, у затишку, прив'язані човни (Л. Глібов). D. За Києвом та за Дніпром, попід темним гаєм, ідуть шляхом чумачень­ки... (Т. Шевченко) E. *Далеко, аж до самого небосхилу хвилювалися ниви на вітрі... (М. Коцюбинський) 173. У якому реченні тире між підметом і присудком поставлено неправильно? A. Що не хата - то витвір мистецтва (О. Гончар). B. Музична ріка - найкраща характеристика для творчості нашого Павла Тичини (М. Рильський). C. Мова - це генетичний код нації, який поєднує минуле з сучасним (В. Іванишин). D. Життя прожити - не поле перейти (Народна творчість). E. *Всякий труд - почесний (Народна творчість). 174. Вкажіть, у якому рядку допущено пунктуаційну помилку у безсполучниковому складному реченні. A. Бачу здалека: хвиля іскриста грає вільно по синьому морю (Леся Укра­їнка). B. З лісу шепче гілка, з жита - перепілка, з-за широкого лиману журить­ся сопілка (А. Малишко). C. Вода все змиє, тільки злого слова - ніколи (Народна творчість). D. Спочатку попримовкали коники, тоді шелеснуло листя, потім знову за­пала тиша (Ю. Смолич). E. *Оглянувся, в порту вже кипить бій (О. Гончар). 175. З'ясуйте, в якому складносурядному реченні на місці риски треба поставити тире? A. Небо вкрили дрібні білі хмарки / і сонце крізь їх білопінне мереживо світило тепло й лагідно (Я.Гримайло). B. Тепер садок потонув у темряві / і широкі вікна будинку, ясно освітлені зсередини, ніби висіли на сутіні вечора (В. Собко). C. Незабаром там запалав вогонь, дрова були сухі / і в небо шугнуло ма­линове полум'я!.. (В. Малик) D. Сонце поволі спускалося за темний ліс / і з Дніпра війнуло вечірньою прохолодою (В. Малик). E. *Дунув вітер понад ставом / і сліду не стало (Т. Шевченко). 176. Визначте, в якому реченні правильно розставлено розділові знаки при однорідних членах речення. A. В тій великій книжці, що їй ім'я «Кобзар», клекоче ціле море горя народ­ного, в ній - невільницький поклик до помсти, і порив до свободи, муд­рий розум гуманіста і ніжна чарівна краса української пісні (О. Гончар). B. Кобзарі виспівували багатющу душу народну в думах у піснях, не давали їй вмерти... (В. Василаш) C. Мова існує у свідомості членів суспільства реалізується в процесах мовлення (В. Іванишин). D. Вдень не лише сонце - все небо, здавалось, палило дихало спекою (О. Гончар). E. *Наша дума, наша пісня не вмре, не загине... От де, люди, наша слава,слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово (Т. Шевченко). 177. У якому реченні тире вжито між частинами складного безсполучникового речення? A. Життя прожити - не поле перейти (Народна творчість). B. Дорогоцінність багатства Карпат - букові ліси (І.Цюпа). C. О, це тонка річ - гумор... (П. Загребельний) D. Прислів'я і приказки - стислі крилаті вислови: в них сконцентровано житейську мудрість і філософію народу (3 журналу). E. *Хочеш зробити добро - не відкладай його на той світ (Народна творчість). 178. Укажіть, в якому реченні допущено пунктуаційну помилку. A. Народ сам скує собі долю, аби тільки не заважали (М.Коцюбинський). B. Посіє народ вчасно - вродить пшениця рясно (Народна творчість). C. Була то пісня лебедина, у звуках сльози всі злились (М. Чернявський). D. Дитяче довір'я до вчителя - це крапля чистої води на кінці троянди: треба так зрізати квітку, щоб не струсити краплю (В. Сухомлинський). E. *Старі люди кажуть, два хитрих мудрого не переважать (Л. Глібов). 179. З'ясуйте, в якому реченні допущено пунктуаційну помилку. A. Коли в огонь живої мови чуття святого надаси, ти станеш лицарем кра­си (М. Вороний). B. Якщо палко і щиро кохаєш ти убогий і рідний свій люд, то любов може гори звернуть (Б. Грінченко). C. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя (Т. Шевченко). D. Коли б був я сокіл вільний, я б летів назустріч сонцю (О. Олесь). E. *А, якщо ви вдало виберете працю і вкладете в неї всю свою душу, то щастя само вас знайде (В.Сухомлинський). 180. Визначте, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку. A. Людині суджено не рухатись по колу (це, зрештою, й гаразд) (М. Рильський). B. Осідає чорна ніч білим снігом на хати. Осідає - дивна річ - білизна із чорноти (Д. Павличко). C. Як на моє розуміння, то нині - час товариства, нововведень (М. Олійник). D. Ніхто не може світа пережити (Народна творчість). E. *Може справа, яку розпочну сьогодні, для когось теж стане традицією (М. Олійник). 181. Вкажіть, у якому реченні допущено помилку при відокремленні прикладки. A. Далеко за синім морем на чужій чужині гинули вони, безталанні шукачі щастя (І. Цюпа). B. Мати її, родом туркменка, зовсім не була схожа на казашок Приуралля (3. Тулуб). C. Ходить вечір, мрійний мій веселик, по Дніпровій сивій ковилі (А. Малишко). D. Володар таємниць художнього слова, він знав і таємниці музики (Ю. Мартич). E. *Він був відомий, як людина широких мистецьких смаків - меценат те­атру, колекціонер шедеврів малярства, аматор музики (Ю. Смолич). 182. У якому реченні на місці риски треба поставити двокрапку? A. Струмки полощуть срібло тиші / в росі купається трава (Б.-І. Антонич). B. Зійде сонце / утру сльози, ніхто й не побачить (Т. Шевченко). C. Сонце впало / на сизу хмару / обрій полум'ям запалав... (В. Симоненко) D. Куди не глянь / просто й ясно всюди... (М. Старицький) E. *Ось послухай / десь за гаєм соловей заплакав враз (О. Олесь). 183. З'ясуйте, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку при прямій мові. A. І тихо-тихесенько я промовляла: «Сон літньої ночі! Мені тебе жаль!» (Леся Українка). B. «Здоров був, любий!» - жінка говорила, а в голосі її сльоза бриніла (Леся Українка). C. Раптом зброя заблищала, і гукнуло військо хором: «Ми готові йти до бою! Краще смерть, ніж вічний сором!» (Леся Українка). D. А голос твій бринить, співа з журбою: «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!» (Леся Українка). E. *«Ні, не треба, мій таточку, не треба, Ярино - Степан каже. - Я загинув, навіки загинув» (Т. Шевченко). 184. Укажіть, у якому реченні допущено пунктуаційну помилку. A. Не вірилося, що покидає назавжди рідні місця, що йде звідси і вже ні­коли не повернеться (М. Карплюк). B. Верхів'я дерев так тісно спліталися над нею, що сонячні промені не досягли землі і внизу стояли прохолодні зеленкуваті сутінки (В. Малик). C. Сімнадцять літ - це той час, коли журба не в силі надовго оселитися в серці, і воно сповнилося нестримною жадобою до життя, щастя, радощів (В. Малик). D. Алі здалося, що ті очі пірнули в його серце і він поніс їх з собою (М. Ко­цюбинський). E. *І навіть весною, коли знову терпко запахло бруньками, і між пружним гіллям радісно ґвалтували горобині зграї, серце її все ще відчувало холод­ні вітровії осені (В. Іванченко). 185. Визначте, в якому реченні з відокремленими означеннями правильно розставлено розділові знаки. A. Батько роздратований тим, що з Грицька поганий помічник, побив його (І. Драч). B. Десь за юртою почувся молодий жіночий голос дзвінкий і прозорий, як весняний струмок (3. Тулуб). C. Місяць закоханий в ніч чарівну сяє, щасливий, і світить (О. Олесь). D. Хвилювалося, розбуджене весняним вітерцем, жито (Г. Тютюнник). E. *Високий і ставний, повернувся Яків додому (А.Шиян). 186. У якому безсполучниковому реченні на місці риски треба поставити тире? A. Обернувся / місто на обрії стояло в бузковому серпанку (Є. Гуцало). B. Я знаю / час, немов хлоп'я збитошне, камінчик затиснув у кулаці (Д. Павличко). C. Дивлюсь я на небо та й думку гадаю / чому я не сокіл, чому не літаю? (М. Петренко) D. Се вже не раз бувало / я на чужину йшла шукать надій (Леся Українка). E. *Буде правда / прийде й віра (М. Стельмах). 187. У якому безсполучниковому складному реченні замість риски треба поставити двокрапку? A. Хмари розповзлися / виглянуло сонечко (К.Гордієнко). B. Трапиться слово зрадливе / геть його, сину, жени (Б.Олійник). C. Вода все змиє / тільки злого слова ніколи (Народна творчість). D. Щастя в повітрі не в'ється / воно в боротьбі дістається (Народна творчість). E. *Там був звичай / кожен із гостей садив дерево чи кілька дерев (М. Риль­ський). 188. З'ясуйте, в якому реченні з прямою мовою допущено пунктуаційну помилку. A. Мовили пращури: «Мудрість не в словах, а в діяннях» (Р. Іваничук). B. «А як ти думаєш, - зазираючи в очі, нахилився над ним Ничиталюк. - Хто такі генії?» (П. Загребельний). C. Слухай, Семене, - кажу йому, коли після зміни вийшли з заводу, - чого ти через Гімалаї летів сюди?» (О. Гончар). D. "Гарний хлопець! Добра дитина! Золоте серце!" - шептала сама до се­бе тітка Антося... (К. Попович) E. *«А, всі ви скептики» - відмахнулась Вірунька Івановою примовкою (О.Гончар). 189. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку? A. У неділю опівдні насунулись чорні хмари, вдарив грім, заблискала блис­кавка, пішов чималий густий літній дощ (І. Нечуй-Левицький). B. На поле синєє вечірній впав туман, над річкою пливуть його мінливі хви­лі (М. Рильський). C. А вечір, мов чарівне решето, сіє і сіє звідусіль то перші шматки пісень, то жіноче цокотання, то парубочий перегук, то запізнілий скрегіт жорен (М.Стельмах). D. Темний осінній вечір стоїть за вікнами й шкрябається в шибки дрібни­ми крапельками дощу (В. Козаченко). E. *Був теплий день світилася весна (М. Рильський). 190. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. внимательное отношение к пациенту уважне ставлення до пацієнта B. головокружение запаморочення C. внушить навіяти D. выписка из медицинской карты витяг з медичної карти E. *болел гриппом хворів грипом 191. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. выписка из медицинской карты витяг з медичної карти B. болел гриппом хворів на грип C. головокружение запаморочення D. внушить навіяти E. *внимательное отношение к пациенту уважне відношення до пацієнта 192. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. болел гриппом хворів на грип B. внимательное отношение к пациенту уважне ставлення до пацієнта C. головокружение запаморочення D. выписка из медицинской карты витяг з медичної карти E. *внушить внушити 193. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. головокружение запаморочення B. внушить навіяти C. болел гриппом хворів на грип D. внимательное отношение к пациенту уважне ставлення до пацієнта E. *выписка из медицинской карты виписка з медичної карти 194. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. жить за чужой счет жити чужим коштом B. родоразрешение розродження C. лечащий врач лікар-куратор D. больной поступил в лечебное учреждение хворий був прийнятий в лікувальний заклад E. *заведующий отделением завідуючий відділення 195. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. жить за чужой счет жити чужим коштом B. родоразрешение розродження C. лечащий врач лікар-куратор D. больной поступил в лечебное учреждение хворий був прийнятий в лікувальний заклад E. *заведующий отделением завідувач відділенням 196. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. больной поступил в лечебное учреждение хворий був прийнятий в лікувальний заклад B. заведующий отделением завідувач відділення C. родоразрешение розродження D. лечащий врач лікар-куратор E. *жить за чужой счет жити за чужий рахунок 197. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. лечащий врач лікар-куратор B. заведующий отделением завідувач відділення C. жить за чужой счет жити чужим коштом D. больной поступил в лечебное учреждение хворий був прийнятий в лікувальний заклад E. *родоразрешение пологорозрішення 198. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. заведующий отделением завідувач відділення B. жить за чужой счет жити чужим коштом C. родоразрешение розродження D. больной поступил в лечебное учреждение хворий був прийнятий в лікувальний заклад E. *лечащий врач лікуючий лікар 199. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. заведующий отделением завідувач відділення B. лечащий врач лікар-куратор C. жить за чужой счет жити чужим коштом D. родоразрешение розродження E. *больной поступил в лечебное учреждение хворий поступив в лікувальний заклад 200. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. лезвие лезо B. значимый значущий C. учебный навчальний D. меры предосторожности запобіжні заходи E. *закрыл окно закрив вікно 201. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. значимый значущий B. закрыл окно зачинив вікно C. учебный навчальний D. меры предосторожности запобіжні заходи E. *лезвие лєзвіє 202. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. лезвие лезо B. закрыл окно зачинив вікно C. учебный навчальний D. меры предосторожности запобіжні заходи E. *значимый значимий 203. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. меры предосторожности запобіжні заходи B. закрыл окно зачинив вікно C. лезвие лезо D. значимый значущий E. *учебный учбовий 204. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. закрыл окно зачинив вікно B. учебный навчальний C. лезвие лезо D. значимый значущий E. *меры предосторожности запобіжні міри 205. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. совпадать збігатись B. выписка рецепта виписування рецепта C. масло облепиховое олія обліпихова D. он считает себя вправе він вважає, що має право E. *нормальное течение болезни нормальне протікання хвороби 206. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. масло облепиховое олія обліпихова B. он считает себя вправе він вважає, що має право C. нормальное течение болезни нормальний перебіг хвороби D. выписка рецепта виписування рецепта E. *совпадать співпадати 207. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. он считает себя вправе він вважає, що має право B. нормальное течение болезни нормальний перебіг хвороби C. совпадать збігатись D. масло облепиховое олія обліпихова E. *выписка рецепта виписка рецепту 208. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. выписка рецепта виписування рецепта B. нормальное течение болезни нормальний перебіг хвороби C. совпадать збігатись D. он считает себя вправе він вважає, що має право E. *масло облепиховое масло обліпихове 209. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. масло облепиховое олія обліпихова B. нормальное течение болезни нормальний перебіг хвороби C. совпадать збігатись D. выписка рецепта виписування рецепта E. *он считает себя вправе він рахує себе правим 210. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. в конечном счете в остаточному підсумку B. поясница поперек C. многочисленный численний D. зуд свербіж E. *поступление вещества в кровь поступлення речовини в кров 211. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. зуд свербіж B. поступление вещества в кровь надходження речовини в кров C. поясница поперек D. многочисленный численний E. *в конечном счете в кінцевому рахунку 212. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. многочисленный численний B. зуд свербіж C. поступление вещества в кровь надходження речовини в кров D. в конечном счете в остаточному підсумку E. *поясница поясниця 213. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. в конечном счете в остаточному підсумку B. поступление вещества в кровь надходження речовини в кров C. поясница поперек D. зуд свербіж E. *многочисленный чисельний 214. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. многочисленный численний B. поступление вещества в кровь надходження речовини в кров C. в конечном счете в остаточному підсумку D. поясница поперек E. *зуд зуд 215. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. принимать участие в операции брати участь в операції B. перевязочный материал перев’ язний матеріал C. предварительное заключение соглашения попереднє укладання угоди D. малокровие недокрів’ я E. *заключение экспертизы заключення експертизи 216. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. предварительное заключение соглашения попереднє укладання угоди B. малокровие недокрів’ я C. заключение экспертизы висновок експертизи D. перевязочный материал перев’ язний матеріал E. *принимать участие в операции приймати участь в операції 217. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. малокровие недокрів’ я B. заключение экспертизы висновок експертизи C. принимать участие в операции брати участь в операції D. предварительное заключение соглашения попереднє укладання угоди E. *перевязочный материал перев’ язочний матеріал 218. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. перевязочный материал перев’ язний матеріал B. заключение экспертизы висновок експертизи C. принимать участие в операции брати участь в операції D. предварительное заключение соглашения попереднє укладання угоди E. *малокровие малокрів’ я 219. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. выздоровление видужання B. не смотря на обстоятельства незважаючи на обставини C. мечевидный мечоподібний D. почтовый перевод поштовий переказ E. *запущенная болезнь запущена хвороба 220. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. мечевидный мечоподібний B. почтовый перевод поштовий переказ C. запущенная болезнь задавнена хвороба D. не смотря на обстоятельства незважаючи на обставини E. *выздоровление виздоровлення 221. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. выздоровление видужання B. запущенная болезнь задавнена хвороба C. мечевидный мечоподібний D. почтовый перевод поштовий переказ E. *не смотря на обстоятельства не дивлячись на обставини 222. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. почтовый перевод поштовий переказ B. запущенная болезнь задавнена хвороба C. выздоровление видужання D. не смотря на обстоятельства незважаючи на обставини E. *мечевидный мечевидний 223. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. выздоровление видужання B. запущенная болезнь задавнена хвороба C. не смотря на обстоятельства незважаючи на обставини D. мечевидный мечоподібний E. *почтовый перевод поштовий перевод 224. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. обморок непритомність B. вероятный імовірний (правдоподібний) C. каждая минута на счету не можна гаяти ні хвилини D. выключить прибор вимкнути прилад E. *заказное письмо заказний лист 225. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. вероятный імовірний (правдоподібний) B. заказное письмо рекомендований лист C. каждая минута на счету не можна гаяти ні хвилини D. выключить прибор вимкнути прилад E. *обморок обморок 226. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. каждая минута на счету не можна гаяти ні хвилини B. выключить прибор вимкнути прилад C. заказное письмо рекомендований лист D. обморок непритомність E. *вероятный вірогідний 227. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. обморок непритомність B. заказное письмо рекомендований лист C. вероятный імовірний (правдоподібний) D. выключить прибор вимкнути прилад E. *каждая минута на счету кожна хвилина на рахунку 228. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. заказное письмо рекомендований лист B. обморок непритомність C. вероятный імовірний (правдоподібний) D. каждая минута на счету не можна гаяти ні хвилини E. *выключить прибор виключити прилад 229. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. затылочная область потилична ділянка B. головная боль головний біль C. хорошие отношения гарні взаємини D. подмышечная ямка пахвова ямка E. *лодыжка лодижка 230. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. головная боль головний біль B. хорошие отношения гарні взаємини C. лодыжка кісточка (щиколотка) D. подмышечная ямка пахвова ямка E. *затылочная область затилочна область 231. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. хорошие отношения гарні взаємини B. лодыжка кісточка (щиколотка) C. затылочная область потилична ділянка D. подмышечная ямка пахвова ямка E. *головная боль головна біль 232. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. затылочная область потилична ділянка B. головная боль головний біль C. хорошие отношения гарні взаємини D. лодыжка кісточка (щиколотка) E. *подмышечная ямка підм’ язева ямка 233. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. перевод со счета на счет переказ з рахунку на рахунок B. ведущий специалист провідний спеціаліст C. носить определенный характер мати певний характер D. считать своим долгом вважати своїм обов’ язком E. *регистратура регістратура 234. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. считать своим долгом вважати своїм обов’ язком B. ведущий специалист провідний спеціаліст C. носить определенный характер мати певний характер D. регистратура реєстратура E. *перевод со счета на счет перевод з рахунка на рахунок 235. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. носить определенный характер мати певний характер B. считать своим долгом вважати своїм обов’ язком C. регистратура реєстратура D. перевод со счета на счет переказ з рахунку на рахунок E. *ведущий специалист ведучий спеціаліст 236. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. перевод со счета на счет переказ з рахунку на рахунок B. регистратура реєстратура C. ведущий специалист провідний спеціаліст D. считать своим долгом вважати своїм обов’ язком E. *носить определенный характер носити певний характер 237. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. ведущий специалист провідний спеціаліст B. регистратура реєстратура C. перевод со счета на счет переказ з рахунку на рахунок D. носить определенный характер мати певний характер E. *считать своим долгом рахувати своїм обов’ язком 238. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. диагноз при поступлении діагноз на час прийняття B. по крайней мере принаймні C. давящая повязка стисна пов’ язка D. бедро стегно E. *подъемник підйомник 239. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. давящая повязка стисна пов’ язка B. по крайней мере принаймні C. подъемник підіймач D. бедро стегно E. *диагноз при поступлении діагноз при поступленні 240. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. давящая повязка стисна пов’ язка B. бедро стегно C. подъемник підіймач D. диагноз при поступлении діагноз на час прийняття E. *по крайней мере принаймі 241. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. бедро стегно B. подъемник підіймач C. диагноз при поступлении діагноз на час прийняття D. давящая повязка стисна пов’ язка E. *по крайней мере по крайній мірі 242. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. подъемник підіймач B. диагноз при поступлении діагноз на час прийняття C. по крайней мере принаймні D. бедро стегно E. *давящая повязка стискаюча пов’ язка 243. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. диагноз при поступлении діагноз на час прийняття B. по крайней мере принаймні C. давящая повязка стисна пов’ язка D. подъемник підіймач E. *бедро бедро 244. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. быть на хорошем счету мати добру репутацію B. высокая заболеваемость гепатитом висока захворюваність на гепатит C. мероприятие захід D. приточная вентиляция припливна вентиляція E. *крестцовая область крижова область 245. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. мероприятие захід B. приточная вентиляция припливна вентиляція C. крестцовая область крижова ділянка D. высокая заболеваемость гепатитом висока захворюваність на гепатит E. *быть на хорошем счету бути на доброму рахунку 246. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. приточная вентиляция припливна вентиляція B. мероприятие захід C. крестцовая область крижова ділянка D. быть на хорошем счету мати добру репутацію E. *высокая заболеваемость гепатитом високе захворювання гепатитом 247. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. мероприятие захід B. крестцовая область крижова ділянка C. быть на хорошем счету мати добру репутацію D. высокая заболеваемость гепатитом висока захворюваність на гепатит E. *приточная вентиляция приточна вентиляція 248. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. прививка щеплення B. в зависимости от обстоятельств залежно від обставин C. предупреждение болезни запобігання хворобі D. сдал экзамен склав іспит E. *на протяжении пяти часов на протязі п’ яти годин 249. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. в зависимости от обстоятельств залежно від обставин B. сдал экзамен склав екзамен C. предупреждение болезни запобігання хворобі D. на протяжении пяти часов протягом п’ яти годин E. *прививка прививка 250. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. мышечный м’ язовий B. отравление отруєння C. рожа бешиха D. сыворотка сироватка E. *закрыто на перерыв закрито на перерив 251. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. сыворотка сироватка B. рожа бешиха C. закрыто на перерыв зачинено на перерву D. мышечный м’ язовий E. *отравление отравлення 252. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. отравление отруєння B. закрыто на перерыв зачинено на перерву C. рожа бешиха D. сыворотка сироватка E. *мышечный м’ язевий 253. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. закрыто на перерыв зачинено на перерву B. отравление отруєння C. рожа бешиха D. мышечный м’ язовий E. *сыворотка сиворотка 254. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. подписка на журналы передплата на журнали B. наглядность наочність C. надпочечник надниркова залоза D. вазелиновое масло вазелінове масло E. *военный врач воєнний лікар 255. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. надпочечник надниркова залоза B. наглядность наочність C. военный врач військовий лікар D. вазелиновое масло вазелінове масло E. *подписка на журналы підписка на журнали 256. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. вазелиновое масло вазелінове масло B. подписка на журналы передплата на журнали C. надпочечник надниркова залоза D. военный врач військовий лікар E. *наглядность наглядність 257. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. подписка на журналы передплата на журнали B. наглядность наочність C. военный врач військовий лікар D. вазелиновое масло вазелінове масло E. *надпочечник наднирник 258. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. сопоставление зіставлення B. касторовое масло рицинова олія C. язва виразка D. благоприятный прогноз болезни сприятливий прогноз хвороби E. *паховая грыжа пахвова грижа 259. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. касторовое масло рицинова олія B. паховая грыжа пахвинна грижа C. благоприятный прогноз болезни сприятливий прогноз хвороби D. язва виразка E. *сопоставление співставлення 260. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. благоприятный прогноз болезни сприятливий прогноз хвороби B. сопоставление зіставлення C. паховая грыжа пахвинна грижа D. язва виразка E. *касторовое масло касторове масло 261. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. сопоставление зіставлення B. касторовое масло рицинова олія C. паховая грыжа пахвинна грижа D. благоприятный прогноз болезни сприятливий прогноз хвороби E. *язва язва 262. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. кожный лоскут шкірний шматок B. в значительной мере значною мірою C. по счету первый числом перший D. чесотка короста E. получить образование отримувати освіту 263. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. чесотка короста B. по счету первый числом перший C. в значительной мере значною мірою D. кожный лоскут шкірний шматок E. *получить образование отримувати освіту 264. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. по счету первый числом перший B. в значительной мере значною мірою C. получить образование здобути освіту D. кожный лоскут шкірний шматок E. *чесотка свербіж 265. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. в значительной мере значною мірою B. чесотка короста C. получить образование здобути освіту D. кожный лоскут шкірний шматок E. *по счету первый по рахунку перший 266. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. по счету первый числом перший B. чесотка короста C. получить образование здобути освіту D. в значительной мере значною мірою E. *кожный лоскут шкіряний лоскут 267. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. по счету первый числом перший B. получить образование здобути освіту C. чесотка короста D. кожный лоскут шкірний шматок E. *в значительной мере у значній мірі 268. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. подвздошная кость клубова кістка B. открывать дверь відчиняти двері C. наложенный платеж післяплата D. подъемник підіймач E. *устное заключение усне заключення 269. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. наложенный платеж післяплата B. открывать дверь відчиняти двері C. устное заключение усний висновок D. подъемник підіймач E. *подвздошная кость підвздошна кістка 270. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. наложенный платеж післяплата B. подъемник підіймач C. устное заключение усний висновок D. подвздошная кость клубова кістка E. *открывать дверь відкривати двері 271. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. подъемник підіймач B. открывать дверь відчиняти двері C. подвздошная кость клубова кістка D. устное заключение усний висновок E. *наложенный платеж накладна плата 272. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. считать своим долгом вважати своїм обов’ язком B. носить определенный характер мати певний характер C. приточная вентиляция припливна вентиляція D. давящая повязка стисна пов’ язка E. *заживление ран заживлення ран 273. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. носить определенный характер мати певний характер B. приточная вентиляция припливна вентиляція C. давящая повязка стисна пов’ язка D. заживление ран загоєння ран E. *считать своим долгом рахувати своїм обов’ язком 274. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. сыворотка сироватка B. мышечный м’ язовий C. отравление отруєння D. закрыто на перерыв зачинено на перерву E. *рожа пешиха 275. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. в зависимости от обстоятельств залежно від обставин B. предупреждение болезни запобігання хворобі C. прививка щеплення D. на протяжении пяти часов протягом п’ яти годин E. *сдал экзамен здав іспит 276. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. сдал экзамен склав іспит B. на протяжении пяти часов протягом п’ яти годин C. предупреждение болезни запобігання хворобі D. прививка щеплення E. *в зависимости от обстоятельств в залежності від обставин 277. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. на протяжении пяти часов протягом п’ яти годин B. предупреждение болезни запобігання хворобі C. сдал экзамен склав екзамен D. в зависимости от обстоятельств залежно від обставин E. *прививка прививка 278. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. сдал экзамен склав іспит B. предупреждение болезни запобігання хворобі C. в зависимости от обстоятельств залежно від обставин D. прививка щеплення E. *на протяжении пяти часов на протязі п’ яти годин 279. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. сдал экзамен склав екзамен B. в зависимости от обстоятельств залежно від обставин C. прививка щеплення D. на протяжении пяти часов протягом п’ яти годин E. *предупреждение болезни попередження хворобі 280. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. высокая заболеваемость гепатитом висока захворюваність на гепатит B. быть на хорошем счету мати добру репутацію C. крестцовая область крижова ділянка D. мероприятие захід E. *приточная вентиляция приточна вентеляція 281. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. приточная вентиляция припливна вентиляція B. быть на хорошем счету мати добру репутацію C. крестцовая область крижова ділянка D. высокая заболеваемость гепатитом висока захворюваність на гепатит E. *мероприятие міроприємство 282. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. быть на хорошем счету мати добру репутацію B. крестцовая область крижова ділянка C. мероприятие захід D. приточная вентиляция припливна вентиляція E. *высокая заболеваемость гепатитом високе захворюваня гепатитом 283. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. высокая заболеваемость гепатитом висока захворюваність на гепатит B. крестцовая область крижова ділянка C. приточная вентиляция припливна вентиляція D. мероприятие захід E. *быть на хорошем счету бути на хорошому рахунку 284. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. приточная вентиляция припливна вентиляція B. мероприятие захід C. высокая заболеваемость гепатитом висока захворюваність на гепатит D. быть на хорошем счету мати добру репутацію E. *крестцовая область крижова область 285. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. подъемник підіймач B. давящая повязка стисна пов’ язка C. по крайней мере принаймні D. диагноз при поступлении діагноз на час прийняття E. *бедро бедро 286. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. бедро стегно B. по крайней мере принаймні C. диагноз при поступлении діагноз на час прийняття D. подъемник підіймач E. *давящая повязка стискаюча пов’ язка 287. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. давящая повязка стисна пов’ язка B. диагноз при поступлении діагноз на час прийняття C. подъемник підіймач D. бедро стегно E. *по крайней мере по крайній мірі 288. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. диагноз при поступлении діагноз на час прийняття B. подъемник підіймач C. бедро стегно D. давящая повязка стисна пов’ язка E. *по крайней мере принаймні 289. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. бедро стегно B. подъемник підіймач C. по крайней мере принаймні D. давящая повязка стисна пов’ язка E. *диагноз при поступлении діагноз при поступленні 290. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. бедро стегно B. давящая повязка стисна пов’ язка C. по крайней мере принаймні D. диагноз при поступлении діагноз на час прийняття E. *подъемник підйомник 291. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. носить определенный характер мати певний характер B. перевод со счета на счет переказ з рахунку на рахунок C. регистратура реєстратура D. ведущий специалист провідний спеціаліст E. *считать своим долгом рахувати своїм обов’ язком 292. У якому рядку допущено помилку (помилки)? A. считать своим долгом вважати своїм обов’ язком B. ведущий специалист провідний спеціаліст C. регистратура реєстратура D. перевод со счета на счет переказ з рахунку на рахунок E. *носить определенный характер носити певний характер 293. Яке словосполучення є нормативним? A. Пече жжога. B. Неврологічна біль. C. Натощак. D. Лікувальне голодання. E. *Настоянка глоду 294. Яке словосполучення є нормативним? A. Алоє. B. Гумові перчатки. C. Голодний желудок. D. Запалення десен. E. *Протягом тижня. 295. Яке речення не потребує редагування? A. Відношення до пацієнтів. B. Обільне виділення слюни. C. Хворий проснувся. D. Самий любимий друг. E. *Болять суглоби. 296. Яке речення не потребує редагування? A. Сип на шкірі. B. Болять сустави. C. Відкрийте вікно. D. Больниця на сто койок. E. *Багаторазове харчування. 297. Яке речення не потребує редагування? A. Сердечна недостатність. B. Зробили чотири шва. C. Сік з клюкви. D. Обільне виділення слюни. E. *Свербить шкіра. 298. Яке речення не потребує редагування? A. Маю сип на шкірі. B. Мої рани зажили. C. Маєте лишню вагу тіла. D. Спазм кишечника. E. *Хворіла на запалення легенів. 299. Яке речення не потребує редагування? A. Тілесні побої. B. Справи йдуть до кращого. C. Хворий захворів хворобою. D. Треба забрати дружину з родильного будинка. E. *Хворіють на гепатит. 300. Яке речення не потребує редагування? A. Фармацевт по освіті. B. Вчасне оказання родопомочі. C. Кормлю дитину груддю. D. Дородовий отпуск. E. *Хворий охайний. 301. Яке речення не потребує редагування? A. Внематочна беременность B. У цій палаті - рожениці. C. Потрібна сиворотка крові. D. Шелушіння шкіри. E. *Сильне виділення слини. 302. Яке речення не потребує редагування? A. Виявили чесотку B. Пошкоджена слизиста оболочка. C. Обільне виділення слюни. D. Потрібно удалити зуб. E. *Усунути стороннє тіло. 303. Яке речення не потребує редагування? A. Треба удалити хворий зуб. B. Зробили чотири шва. C. Міри по попередженню захворювання. D. Хворому надана сама наобхідна допомога. E. *Лікарня на сто ліжок. 304. Яке речення не потребує редагування? A. Принімайте жарознижуючі лікарства. B. Приймати внутр. C. Приймайте це лікарство по годинам. D. Дозировка ліків. E. *Виписав рецепт 305. Яке речення не потребує редагування? A. Пошкоджений голіностопний сустав. B. Я підлічила ногу. C. Дрябла шкіра. D. Маю шкірний зуд. E. *Я проконсультувалася з приводу свого захворювання. 306. Яке речення не потребує редагування? A. Сильно боліли десна B. Сильний удар в висок. C. Синяк в ділянці правого виска. D. Мої рани зажили. E. *Перехопило подих. 307. Яке речення не потребує редагування? A. Хвороба привела до ускладнень, появилися ще більші болі. B. Пораження печінки. C. Мала запалення піджолудочної. D. Маю сип на шкірі. E. *У неї болить хребет. 308. Яке речення не потребує редагування? A. Хворий бредить. B. У хворого часта рвота. C. У хворого насмарк D. Хворіла запаленням легких. E. *Уражені хворобою. 309. Яке речення не потребує редагування? A. Прощупується опухоль. B. У неї болить позвоночник. C. Вскрити нарив. D. Маю язву желудка. E. *Запалення ясен. 310. Яке речення не потребує редагування? A. Мене знобить. B. Я простила. C. Хворий угорів. D. Часто падаю в обморок. E. *Маю виразку шлунка. 311. Яке речення не потребує редагування? A. Є відчуття горечі. B. Приймайте сік з клюкви. C. Регістратура поліклініки. D. Різка біль в області поясниці. E. *Потрібний догляд за хворим. 312. Яке речення не потребує редагування? A. Страдаю частим головокружінням. B. Пульс частить. C. Маю сильне головокружіння. D. Болять сустави. E. *Серцево-судинне захворювання. 313. Яке речення не потребує редагування? A. Пульс частить. B. Сердечно-сосудисте захворювання. C. Біль в поясниці. D. Різка біль в області серця. E. *Прийміть виклик. 314. Яке речення не потребує редагування? A. Вам поставили невірний діагноз. B. Потрібний уход за хворим. C. Потрібно більш серйозніше відноситись до свого здоров’ я. D. Хворобу легше попередити, ніж лічити. E. *Цей препарат багатий на вітаміни. 315. Яке речення не потребує редагування? A. Чи зроблені прививки? B. Ці ліки приймати на голодний желудок. C. Вам потрібно приймати судинорозширюючий препарат. D. Дуже вибачаюсь, що я вас побеспокоїв. E. *Мені потрібна довідка про стан здоров’ я. 316. Яке речення не потребує редагування? A. Лікар приймає по понеділкам. B. Прийом начинається в вісім годин. C. Регістрація больних обов’ язкова. D. Вам потрібна протистовбняча сиворотка. E. *Лікар сьогодні приймати не буде. 317. Котре речення не потребує редагування? A. Лікар приймає по понеділкам. B. Поскільки гість не знав української, ми розмовляли на російській. C. Ми взаємно допомагаємо одне одному. D. Піднявшись на гору, ми побачили широку річку. E. *Хворий потребує лікування. 318. Котре речення не потребує редагування? A. Поступлення речовини в кров. B. Рекомендації по догляду за хворим. C. Зустрінемось через пару днів. D. Через три години часу завдання буде виконано. E. *Я відчуваю гострий біль у грудях. 319. Котре речення не потребує редагування? A. У лікаря були налагоджені гарні відношення з пацієнтами. B. Я переписуюсь з його братом. C. Профілактика захворювання - одна із задач лікаря. D. Я з ним у добрих відношеннях. E. *Я знаю це з достовірних джерел. 320. Котре речення не потребує редагування? A. Любий хірург зробить таку операцію B. Це самий найдовший варіант із розглянутих. C. Кардіограму серця зробили за 5 хвилин. D. Дата поступлення хворого в лікарню вказана неправильно. E. *Препарат непридатний до вживання. 321. Котре речення не потребує редагування A. СНІД - найважливіша глобальна проблема. B. До характеристики прикладається справка з місця роботи. C. Пацієнт на протязі двох неділь приймав обліпихове масло. D. Вживайте пустирник. E. *Нам потрібно дотримуватися порад лікаря. 322. Довідка за призначенням є ... A. Господарсько-договірним документом. B. Документом колегіальних органів. C. Розпорядчим документом. D. Організаційним документом. E. *Довідково- інформаційним документом. 323. Довідка це - ... A. Документ, що відбиває процес і результати роботи постійних та тимчасових колегіальних органів, проведення різних зборів. B. Документ, що гарантує оплату чи надання когось. C. Встановлення факту належності до діяльності певної організації. D. Зобов'язання на виконання певного замовлення. E. *Документ, що містить опис та підтвердження тих чи інших фактів і подій. 324. У діловій характеристиці обов'язково зазначається ... A. Пункт порядку денного. B. Переказ епізодів життя і діяльності особи. C. Мовна характеристика. D. Словесний портрет. E. *Громадська думка про працівника як члена колективу. 325. Характеристика це - ... A. Документ, який повідомляє про певні події. B. Документ, у якому письмово повідомляється про виконання якоїсь разової роботи. C. Один із різновидів інформаційних документів для письмового спілкування. D. Документ, що містить перелік осіб, предметів, об'єктів у певному порядку. E. *Документ, у якому надається оцінка ділових і моральних якостей працівника. 326. Доповідна записка адресується ... A. Секретареві. B. Присутнім. C. Колегіальним органам. D. Приватній особі. E. *Керівникові установи чи організації. 327. Текст доповідної записки повинен містити ... A. Порядок денний. B. Місце проведення заходу. C. Опис наявних фактів, виконаної роботи чи службових доручень. D. Результати перевірки підрозділу. E. *Підставу для складання документа. 328. Доповідна записка призначена для ... A. Аналізу стану справ. B. Подання певного розпорядження. C. Публічного прочитання та обговорення. D. Звернення адміністрації до колективу. E. *Подання інформації про ситуацію, що склалася. 329. Текст заяви повинен мати... A. Короткі відомості про склад сім’ ї. B. Вказівку про наближення терміну обумовлених зобов'язань. C. Характер проблеми чи вирішення питання. D. Звернення чи запит до адресанта. E. *Прохання з коротким його обгрунтуванням. 330. Складні заяви містять... A. Відомості про освіту. B. Запис про якийсь факт. C. Зауваження, оцінку окремого питання. D. Висновки, підтвердження певної дії. E. *Додаток, перелік документів або інших відомостей. 331. Заява-це... A. Один із найважливіших знаків мовленнєвого етикету. B. Наведення аргументів, доказів, обгрунтування чогось. C. Окремий вияв якоїсь діяльності. D. Право користуватися чимось протягом певного терміну. E. *Документ, що містить прохання або пропозицію, адресовану установі або посадовій особі. 332. Продовжте речення: «Діалог - це...». A. ...дослівний уривок з чийогось тексту або висловлення для підтвердження якоїсь думки. B. ...синтаксична конструкція, що відтворює мовлення групи людей (більше двох). C. ...мовлення однієї особи, звернене до широкої аудиторії слухачів, глядачів, читачів з метою цілеспрямованого впливу на них. D. ...чуже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту, форми та інтонації. E. *...форма мовлення, що являє собою розмову між двома особами. 333. Продовжте речення: «Монолог-це...». A. ...дослівний уривок з чийогось тексту або висловлення для підтвердження якоїсь думки. B. ...синтаксична конструкція, що відтворює мовлення групи людей (більше двох). C. ...форма мовлення, що являє собою розмову між двома особами. D. ...чуже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту форми та інтонації. E. *...мовлення однієї особи, звернене до широкої аудиторії слухачів, глядачів, читачів з метою цілеспрямованого впливу на них. 334. З яких частин традиційно складається складне синтаксичне ціле? A. Із тези, аргументів і висновків. B. Із зачину, зав'язки та експозиції. C. Із цитат, афоризмів і крилатих висловів. D. Із прямої мови, діалогу й полілогу. E. *Із зачину, середньої частини й кінцівки. 335. Продовжіть речення: “Пряма мова - це “ A. ...дослівний уривок з чийогось тексту або висловлення для підтвердження якоїсь думки. B. ...синтаксична конструкція, що відтворює мовлення групи людей (більше двох). C. ...форма мовлення, що являє собою розмову між двома особами. D. ...мовлення однієї особи, звернене до широкої аудиторії слухачів, глядачів, читачів з метою цілеспрямованого впливу на них. E. *...чуже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту, форми та інтонації. 336. Продовжте речення: «Складне синтаксичне ціле (ССЦ) - це...». A. ...будь-яка синтаксична одиниця. B. ...основна одиниця синтаксису, яка виражає окрему завершену думку. C. ...мовлення, обов'язково зафіксовано на папері і розраховано на зорове сприйняття D. ...сукупність загальноприйнятих правил, яких додержують у процесі спілкування мовці. E. *...група речень, об'єднаних тісним змістовим і граматичним зв'язком, що забезпечують, повніший порівняно з реченням розвитком думки. 337. Продовжте речення: «Цитата - це...». A. ...синтаксична конструкція, що відтворює мовлення групи людей (більше двох). B. ...форма мовлення, що являє собою розмову між двома особами. C. ...мовлення однієї особи, звернене до широкої аудиторії слухачів, глядачів, читачів з метою цілеспрямованого впливу на них. D. ...чуже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту, форми та інтонації. E. *...дослівний уривок з чийогось тексту або висловлення для підтвердження якоїсь думки. 338. Продовжте речення: «Якщо "даним" наступного речення стає "нове" речення попереднього, йдеться про...». A. ...перехресний зв'язок. B. ...дистантний зв'язок. C. ...перспективний зв'язок. D. ...паралельний зв'язок між реченнями. E. *...послідовний зв'язок між реченнями. 339. Продовжте речення: «Роздум-це...». A. ...стійкі сполучення слів, що виражають єдине поняття. B. ...висловлення, у якому характеризуються предмети, люди, явища природи шляхом перелічення їх головних суттєвих ознак. C. ...висловлювання, мета якого - повідомити про події чи дії, що розгортаються (або розгорталися) в часі і просторі. D. ...висловлення, змістом якого є вияв ставлення мовця до того, про що він розповів, що описав, чи щодо суті явища або предмета, про який ідеться. E. *...висловлення про встановлені людиною зв'язки між предметами та явищами, про причини й наслідки ознак, якостей, подій. 340. Продовжте речення: «Опис - це...». A. ...стійкі сполучення слів, що виражають єдине поняття. B. ...висловлення про встановлені людиною зв'язки між предметами та явищами, про причини й наслідки ознак, якостей, подій. C. ...висловлення, мета якого - повідомити про події чи дії, що розгортаються (або розгорталися) в часі і просторі. D. ...висловлення, змістом якого є вияв ставлення мовця до того, про що він розповів, що описав, чи щодо суті явища або предмета, про який йдеться. E. *...висловлення, у якому характеризуються предмети, люди, явища природи шляхом перелічення їх головних суттєвих ознак. 341. Продовжте речення: «Розповідь - це...». A. ...стійкі сполучення слів, що виражають єдине поняття. B. ...висловлення про встановлені людиною зв'язки між предметами та явищами, про причини й наслідки ознак, якостей, подій. C. ...висловлення, у якому характеризуються предмети, люди, явища природи шляхом перелічення їх головних суттєвих ознак. D. ...висловлення, змістом якого е вияв ставлення мовця до того, про що він розповів, що описав, чи щодо суті явища або предмета, про який йдеться. E. *...висловлення, мета якого - повідомити про події чи дії, що розгортаються (або розгорталися) в часі і просторі. 342. Продовжте речення: «Проміжною ланкою між текстом (реченням) є...». A. ...звук. B. ...абзац. C. ...словосполучення. D. ...слово. E. *...складне синтаксичне ціле. 343. Продовжте речення: «Полілог-це...». A. ...дослівний уривок з чийогось тексту або висловлення для підтвердження якоїсь думки. B. ...форма мовлення, що являє собою розмову між двома особами. C. ...мовлення однієї особи, звернене до широкої аудиторії слухачів, глядачів, читачів з метою цілеспрямованого впливу на них. D. ...чуже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту, форми та інтонації. E. *...синтаксична конструкція, що відтворює мовлення групи людей (більше двох). 344. Продовжте речення: «Основним поняттям лінгвістики тексту є.» A. ...словосполучення. B. ...складне синтаксичне ціле (надфразна єдність). C. ...речення D. ...слово. E. *...текст. 345. Продовжте речення: «Епітет-це...». A. ...троп, в основі якого лежить підкреслене перебільшення розмірів, рис, характеристик, ознак предмета чи явища. B. ...троп, для якого характерне перенесення ознак, властивостей людини (чи живої істоти) на неживі предмети, явища та абстрактні поняття. C. ...троп, побудований на вживанні слів у переносному значенні на основі аналогії, подібності. D. ...троп, побудований на зіставленні двох явищ, предметів, фактів для пояснення одного з них за допомогою іншого. E. *...троп, художнє означення, що виділяє та образно характеризує якусь рису певного явища, предмета, дії. 346. Які мовні норми регулюють можливість використання слів відповідно до значення та відтінків, а також правила лексичної сполучуваності слів у реченні? A. Орфографічні. B. Орфоепічні. C. Стилістичні. D. Граматичні. E. *Лексичні. 347. Які мовні норми визначають літературні форми слів і правила побудови синтаксичних конструкцій - словосполучень і речень? A. Лексичні. B. Орфографічні. C. Орфоепічні. D. Слістичні. E. *Граматичні. 348. Продовжте речення: «Риторика - це...». A. ...наука про словниковий склад мови. B. ... заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому. C. ...емоційне ствердження чи заперечення якогось факту. D. ...наука про правильну вимову та наголошення слів. E. *...теорія ораторського мистецтва. 349. У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції? A. За припущенням; з ініціативи; на мою адресу. B. Старший віком; - 10 ° за Цельсієм; дослідження з діалектології. C. За Вернадським; матеріали з питань екології; зауваження до цієї книжки. D. Наказ по інституту; по обіді; після закінчення строку повноважень. E. *Відпустка по хворобі; по годинах; нарада з цього питання. 350. Слова ”До відома”, “До протоколу”, “До наказу” - це: A. Підпис. B. Штамп. C. План. D. Тези. E. *Віза. 351. Яку мовну норму порушено у словосполученнях: гістологічне заключення, виписка з медичної картки? A. Лексичну. B. Граматичну. C. Стилістичну. D. Орфографічну. E. *Лексичну. 352. Яку мовну норму порушено у словосполученнях: казаські степи, криворіжський завод, студенське товариство? A. Синтаксичну. B. Стилістичну. C. Граматичну. D. Лексичну. E. *Орфографічну. 353. Яку мовну норму порушено у словосполученнях: мішати працювати, відчинив фірму, процентне ставлення? A. Словотворення. B. Орфоепічну. C. Орфографічну. D. Граматичну. E. *Лексичну. 354. Яку мовну норму порушено у словосполученнях: підписати газету, відкрити вікно, путати кольори? A. Синтаксичну. B. Орфоепічну. C. Граматичну. D. Орфографічну. E. *Лексичну. 355. Яку мовну норму порушено у словосполученнях: грудна клітина, на протязі місяця, путати кольори? A. Стилістичну. B. Граматичну. C. Орфографічну. D. Морфологічну. E. *Лексичну. 356. Яку мовну норму порушено у словосполученнях: по дружньому ставитись, напів відчинене вікно, читаїш книжку? A. Лексичну. B. Орфоепічну. C. Граматичну. D. Словотворення. E. *Орфографічну. 357. Яку мовну норму порушено у словосполученнях: алоє, каланхоє, призвіще пацієнта? A. Акцентуаційну B. Орфоепічну. C. Лексичну. D. Граматичну. E. *Орфографічну. 358. Яку мовну норму порушено у словосполученнях: цікаве міроприємство, слідуючий пацієнт, хороше відношення? A. Орфоепічну. B. Синтаксичну. C. Орфографічну. D. Граматичну. E. *Лексичну. 359. Яку мовну норму порушено у словосполученнях: згідно прохання, згідно наказу, виконувати по вказівці? A. Акцентуаційну. B. Орфографічну. C. Лексичну. D. Синтаксичну. E. *Граматичну. 360. Яку мовну норму порушено у словосполученнях: чисельні твори, включити світло, закрити двері? A. Синтаксичну. B. Орфографічну. C. Граматичну. D. Орфоепічну. E. *Лексичну. 361. Котре словосполучення є нормативним? A. Запущена хвороба. B. З нього мало толку. C. Годиться для лікування. D. Без малого сотня. E. *Дозування ліків. 362. Котре словосполучення є нормативним? A. Захист клітки шкіри B. Пробачте мене. C. Моя автобіографія. D. Згідно розпорядження. E. *Протягом тижня. 363. Котре словосполучення є нормативним? A. Звертання крові. B. Хороше відношення. C. Подавлений настрій. D. Потерпіти поразку. E. *Багатий на вітаміни. 364. Котре словосполучення є нормативним? A. Підписка на журнали. B. Масло обліпіхове. C. Поступати в університет. D. Попередити хворобу. E. *Реєстрація учасників форуму. 365. Котре словосполучення є нормативним? A. Запалення десен. B. Хворіти діабетом. C. Поштовий ящик. D. Серцевий приступ. E. *Найважливіша справа. 366. Котре словосполучення є нормативним? A. В’ ялі рухи B. Накладна плата. C. Поступила пропозиція. D. Сама активна участь. E. *Порядок денний. 367. Котре словосполучення є нормативним? A. Підмишечна впадина. B. Любий смак. C. Сімейне положення. D. Розділяти думки. E. *Опритомніти, отямитись. 368. Котре словосполучення є нормативним? A. Обширні ожоги. B. Справка з інституту. C. Привести приклад. D. Регістрація учасників конгресу. E. *Порушити питання. 369. Котре словосполучення є нормативним? A. Зворотність стану. B. Родильниці стало важче. C. Прийти в себе. D. У нього столбняк. E. *Перепустка в гуртожиток. 370. Котре словосполучення є нормативним? A. Регістратура закрита B. Спасати людину. C. Підписка на газети. D. Переводити гроші поштою. E. *Навести приклад. 371. Котре словосполучення є нормативним? A. Нормальне протікання хвороби B. Розхідне медичне майно. C. На протязі тижня. D. Сире приміщення. E. *Переказувати гроші поштою. 372. Котре словосполучення є нормативним? A. Запущена хвороба B. Металічна посуда. C. Вільна вакансія. D. В повній мірі. E. *Надійний спосіб. 373. Котре словосполучення є нормативним? A. Зворотна деформація B. Вступати в переговори. C. Діючі особи. D. Стискуюча пов’ язка. E. *Висока захворюваність на гепатит. 374. Котре словосполучення правильне? A. Резина горить. B. Виздоровлювати швидко. C. Продали зверх плану. D. Виключити світло. E. *Купити на виплат. 375. Котре словосполучення є нормативним? A. Виздоровлювати швидко. B. Продали зверх плану. C. Виключити світло. D. Одобрити пропозицію. E. *Купити на виплат. 376. Котре словосполучення є нормативним? A. Правий висок B. Купівля-продажа. C. Не дивлячись на перешкоди. D. Насміхатися над ним. E. *Інваліди з вадами зору і слуху. 377. Котре словосполучення є нормативним? A. По вимозі лікаря. B. Каплі нафтизіну. C. Багатий вітамінами. D. Нанести удар. E. *Настоянка глоду. 378. Котре словосполучення є нормативним? A. Сип на шкірі. B. На протязі року. C. Мішає думати. D. Каплі нокспрею. E. *Наступного дня. 379. Котре словосполучення є нормативним? A. Медик по освіті B. Приймати участь. C. Мілкі гроші. D. Наболівше питання. E. *Багатий на вітаміни. 380. Котре словосполучення є нормативним? A. Обліпихове масло. B. Сік із клюкви. C. Масляна фарба. D. Насморк. E. *Лікар-куратор. 381. Котре словосполучення є нормативним? A. Словесне внушання B. Являється фахівцем. C. Любий це знає. D. Лишній раз. E. *Краплі. 382. Котре словосполучення є нормативним? A. Cлизиста оболочка B. Зазнати біду. C. Масляна фарба. D. Молоді рожениці. E. *Настоянка полину. 383. Котре словосполучення є нормативним? A. Лікарство завоювало визнання. B. Далекий путь. C. Книжний магазин. D. Кидатися в очі. E. *Ліки лише за рецептом. 384. Котре словосполучення є нормативним? A. Бути у командировці. B. Захопило дихання. C. В цілях запобігання. D. Вести переписку. E. *Жодних ознак хвороби нема. 385. Котре словосполучення є нормативним? A. Абонентський ящик. B. Звертання крові. C. Вартий до уваги. D. Настойка полині. E. *Задавнена хвороба. 386. У котрому рядку вирази зі словом „освітлений”, „освічений” неправильні? A. Освітлений коридор. B. Освічений чоловік. C. Освічений народ. D. Освітлений вогнем. E. *Освічений зал. 387. У котрому рядку вирази зі словом „змістовий”, „змістовний” неправильні? A. Змістовна відповідь. B. Змістова помилка. C. Змістовний реферат. D. Змістова неточність. E. *Змістові дослідження. 388. У котрому рядку вирази зі словом „здібний”, „здатний” неправильні? A. Здібний абітурієнт. B. Здібний студент. C. Здатний добитися успіху. D. Здібний музикант. E. *Здатний учень. 389. У котрому рядку вирази зі словом „є”, „являється” неправильні? A. Є учнем. B. Є кращим другом. C. Є студентом університету. D. Являється у сні. E. *Являється учасником гуртка. 390. У котрому рядку вирази зі словом „ефектний”, „ефективний” неправильні? A. Ефективний режим. B. Ефективний лікарський препарат. C. Ефектний танець. D. Ефективне лікування. E. *Ефектна сироватка. 391. У котрому рядку вирази зі словом „вибачатись” неправильні? A. Даруйте мені. B. Вибачте за запізнення. C. Прошу вибачення. D. Вибачте, будь-ласка. E. *Я вибачаюсь перед вами. 392. У котрому рядку вирази зі словом „музичний”, „музикальний” неправильні? A. Музичне училище. B. Музична школа. C. Музичний фільм. D. Музикальна людина. E. *Музикальний журнал. 393. У котрому рядку вирази зі словом „мішати” неправильні? A. Мішати зерно. B. Мішати ложкою. C. Мішати суп. D. Мішати кашу. E. *Мішати працювати. 394. У котрому рядку порушено норми побудови словосполучення? A. Сильний біль. B. Толідо прийняв кораблі. C. Уражені хворобою. D. Невеликий поні. E. *Хронічна нежить. 395. У котрому рядку порушено норми побудови словосполучення? A. Сік із журавлини. B. Новий тюль. C. Торкатися питання. D. Заслуговувати на увагу. E. *Завдати шкоду. 396. У котрому рядку порушено норми побудови словосполучення? A. Нестерпний біль. B. Цікаве інтерв’ ю. C. Красивий тюль. D. Безмежна любов. E. *Хронічна нежить. 397. У котрому рядку порушено норми побудови словосполучення? A. Світле кашне. B. Смердючий нежить. C. Різноманітне меню. D. Вірний собака. E. *Сильна біль. 398. У котрому рядку порушено норми побудови словосполучення? A. Серцеподібна форма. B. Лежачий камінь. C. Велике Тбілісі. D. Знамените Онтаріо. E. *Нестерпна біль. 399. У котрому рядку порушено норми побудови словосполучення? A. Сідничний нерв. B. Пекучий сором. C. Огайо прийняв гостей. D. Локомотивне депо. E. *Святкова розпродажа. 400. У котрому рядку порушено норми побудови словосполучення? A. Поганий зір. B. Злий собака. C. Віддалений Бікіні. D. Дорослий кенгуру. E. *Делегація з іноземними гістьми. 401. Котре словосполучення є ненормативним? A. Смердючий нежить. B. Порядок денний. C. Ювілейний адрес. D. Запашний шампунь. E. *З п’ ятьма колісьми. 402. Котре словосполучення є ненормативним? A. Теплий травень. B. Лікувальне голодування. C. Завдати шкоди. D. Запалення ясен. E. *Відпустка по хворобі. 403. Котре словосполучення є ненормативним? A. Лікувальне голодування. B. Невмирущий народ. C. Завдати шкоди. D. Опромінений організм. E. *Лікарняний фах. 404. У котрому рядку словосполучення неправильне? A. Відчуття гіркоти. B. Безсполучниковий зв’ язок. C. Гальмівний центр. D. Вітати з успіхом. E. *Приймати участь. 405. У котрому рядку словосполучення неправильне? A. Уражені хворобою. B. Номер наказу. C. Теплий травень. D. Вільна посада. E. *Моя автобіографія. 406. У котрому рядку всі словосполучення неправильні? A. Нічне чергування, рятувати життя. B. Незручне сидіння, зайвий квиток. C. Люди старшого віку, багатий на вітаміни. D. Випадковий перехожий, підемо в кіно. E. *Дата виписки хворого, молочне блюдо. 407. У котрому рядку всі словосполучення правильні? A. Гальмівний шлях, слідуюча зупинка. B. Обширні ожоги, падати в обморок. C. Вулиці перетинаються, сік з клюкви. D. Сходова клітина, на поверх вище. E. *Наступний пацієнт, брати участь в операції. 408. У котрому рядку всі словосполучення неправильні? A. Прибрати сміття, снігова гірка. B. Весільне вбрання, наступна зупинка. C. Не треба ризикувати, подати довідку. D. Загоєння ран, перев’ язний матеріал. E. *Падати в обморок, стискуюча пов’ язка. 409. У котрому рядку всі словосполучення неправильні? A. Листок непрацездатності, лікар-куратор. B. Огляд закінчився, боєздатні загони. C. Передплата газет, поштова скринька. D. Горнятко молока, молочні страви. E. *Надворі голольод, фамілія студента. 410. У котрому рядку всі словосполучення неправильні? A. Утамувати біль, хворого морозить. B. Строкова служба, порядок денний. C. Паперові серветки, білі шнурівки. D. Купівля-продаж, дитяча суміш. E. *Чишуйчатий лишай, ходити на костилях. 411. У котрому рядку всі словосполучення неправильні? A. Багати на вітаміни, протягом року. B. Мати перепустку, вступити в університет. C. Пацієнт був прийнятий, до котрої години. D. Опанувати професію, за власним бажанням. E. *Відкрити двері, закрити форточку. 412. У котрому рядку всі словосполучення неправильні? A. Тілесні ушкодження, на шкоду хворому. B. Прийміть виклик, пульс стає частішим. C. Заважати працювати, працювати цілодобово. D. Зацікавленість роботою, фірму закрито. E. *Любиме заняття, надіслати відкритку. 413. У котрому рядку всі словосполучення неправильні? A. Сік із журавлини, хворі на серце. B. Зачинити вікно, відкрити фірму. C. Підняти на сміх, усунути з посади. D. З наукової роботи, наперекір негоді. E. *Приносити неприємності, відноситися з повагою. 414. У котрому рядку всі словосполучення неправильні? A. Пологовий будинок, схильний до застуди. B. Довести теорему, коротко кажучи. C. Вихований учень, ввести до складу. D. Схильні до інфекції, всупереч прогнозам. E. *Справи йдуть до кращого, слизиста оболочка. 415. У котрому рядку всі словосполучення неправильні? A. Погіршується зір, широкий інфаркт. B. Пошкоджена поверхня, розумний фахівець. C. Нагальна справа, невідкладна допомога. D. Каса попереднього продажу, курити цигарки. E. *Хороше відношення, тактична людина. 416. У котрому рядку всі словосполучення неправильні? A. Сік з каланхое, серцеподібна форма. B. Численні відвідувачі, розплющити очі. C. Порушити питання, запобігання хворобі. D. Переказати на ім’ я, витяг з протоколу. E. *Словесне внушання, слизиста оболочка. 417. У котрому рядку всі словосполучення неправильні? A. Лікар-куратор, опромінений організм. B. Додаткова вартість, погодинна оплата. C. Провідний фахівець, значною мірою. D. Подзвонив телефон, нешкідливі ліки. E. *Прийшли в непридатність, розписка про получення. 418. У котрому рядку всі словосполучення неправильні? A. Цілющий напій, слушна думка. B. Зволікати з роботою, взяти викрутку. C. Посаджено вчасно, прибиральниця території. D. Задавнена хвороба, дата виписування хворого. E. *Захопило дихання, на протязі двох днів. 419. У котрому рядку всі словосполучення неправильні? A. Захист клітини шкіри, перехопило подих. B. Настоянка глоду, протягом тижня. C. Увімкнути світло, присадибна ділянка. D. Перевернути вимикач, ґума горить. E. *Налити стакан, написати свою автобіографію. 420. У котрому рядку всі словосполучення неправильні? A. Болить голова, болять суглоби. B. Порядок денний, найважливіше питання. C. Срібний ланцюжок, склянка молока. D. Нові черевики, кошики на Великдень. E. *Відноситися з повагою, слизиста оболочка. 421. У котрому рядку всі словосполучення неправильні? A. Паперові серветки, заважати іншому. B. Важке завдання, хворіти на грип. C. Купити тістечка, голити бороду. D. Бактеріоцидна мазь, болить зуб. E. *На протязі двох тижнів, список з працівників. 422. У котрому реченні є стилістичні помилки? A. Ліки приймати протягом місяця. B. У службових справах ректор приймає після третьої години дня. C. У друзів склалися добрі стосунки. D. Будь-який учень дасть визначення іменника. E. *Цього сезону я вже другий раз захворів грипом. 423. Правильність мовлення - це... A. Відповідність самого мовлення і предмета мовлення. B. Відсутність у мові лайливих слів C. Зрозумілість для адресата вираженої мовою думки. D. Прагнення висловити максимальну за обсягом інформацію. E. *Відповідність мовної структури висловлювання чинним мовним нормам. 424. Виразність мовлення - це... A. Прагнення виразити максимальну за обсягом інформацію мінімальною кількістю мовних засобів. B. Оптимальність мовного оформлення. C. Максимально можливе насичення різними мовними засобами. D. Відсутність у мові нелітературних елементів. E. *Такі особливості структури висловлювання, які підтримують увагу та інтерес слухача або читача. 425. Змістовність мовлення - це... A. Це повна відповідність мовної структури висловлювання чинним мовним нормам. B. Зрозумілість для адресата вираженої мовою думки. C. Відповідність мовлення і предмета мовлення. D. Смислова погодженість частин висловлювання і тексту. E. *Насиченість висловлювання об’ єктивно цінною інформацією. 426. Логічність мовлення - це... A. Умілість для адресата вираження думки мовою. B. Погодженість частин висловлювання і тексту. C. Дотримання стилю мовлення. D. Правила мовного етикету. E. *Повна відповідність вжитих слів їхнім мовним значенням, послідовність викладу. 427. Точність мовлення - це... A. Розуміння адресатом того, що говорить мовець. B. Відповідність мовлення мовним нормам. C. Розуміння мовцем того, що він говорить. D. Оптимальність мовного оформлення. E. *Відповідність самого мовлення і предмета мовлення. 428. Доречність мовлення - це... A. Відсутність у мові нелітературних елементів. B. Дотримання стилю мовлення. C. Правила мовного етикету. D. Відповідність мовлення правилам сучасної літературної мови. E. *Врахування ситуації спілкування, адресата мовлення, мети й умов спілкування. 429. У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? A. Н.П.Литвиненко. Фахова мова медика. - К.: Здоров’ я, 2002. - 365 с. B. Бурячок А. Про прийменник по // У журн. «Українська мова і література в школі», 1991, № 1, С. 76-77. C. Золотухін Г.О. Російсько-українсько-англійський базовий словник студента-медика. - К.: «Здоров’ я». - 2002. - 365 с. D. Черкес Надія, стаття «Питання культури мови лікаря», надрук. в «Мова і культура нації», № 2 за 2001 р., стор. 182-191. E. *Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. - К.: Либідь, 1991. - 256 с. 430. У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? A. Н.П.Литвиненко. Фахова мова медика. - К.: Здоров’ я, 2002. - 365 с. B. Золотухін Г.О. Російсько-українсько-англійський базовий словник студента-медика. - К.: «Здоров’ я». - 2002. - 365 с. C. Черкес Надія, стаття «Питання культури мови лікаря», надрук. в «Мова і культура нації», № 2 за 2001 р., стор. 182-191. D. Б.Д.Антоненко-Давидович «Як ми говоримо», К.: Либідь, 1991. - 256 с. E. *Бурячок А. Про прийменник по // Українська мова і література в школі. - 1991. - № 1. - С. 76-77. 431. У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? A. Бурячок А. Про прийменник по // У журн. «Українська мова і література в школі», 1991, № 1, С. 76-77. B. Золотухін Г.О. Російсько-українсько-англійський базовий словник студента-медика. - К.: «Здоров’ я». - 2002. - 365 с. C. Черкес Надія, стаття «Питання культури мови лікаря», надрук. в «Мова і культура нації», № 2 за 2001 р., стор. 182-191. D. «Українська мова і література в школі», 1991, № 1, С. 76-77. E. *Литвиненко Н.П. Фахова мова медика. - К.: Здоров’ я, 2002. - 365 с. 432. У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? A. Н.П.Литвиненко. Фахова мова медика. - К.: 2002, Здоров’ я, - 365 с. B. Бурячок А. Про прийменник по // У журн. «Українська мова і література в школі», 1991, № 1, С. 76-77. C. Золотухін Г.О. Російсько-українсько-англійський базовий словник студента-медика. - К.: «Здоров’ я». - 2002. - 365 с. D. Б.Д.Антоненко-Давидович «Як ми говоримо», К.: Либідь, 1991. - 256 с. E. *Черкес Н. Питання культури мови лікаря // Мова і культура нації. - 2001. - № 2. - С. 182-191. 433. У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? A. Герасименко О.І. «Судово-медичний російсько-український словник-довідник». - К., «Право», 1997, 368 с. B. Ярослав Радевич-Винницький. Україна: від мови до нації. - Дрогобич: Відродження, 1997. - 360 с. C. Сердюк А.М., Комп’ ютерні технології в медицині, видавництво «Вертекс», м. Рівне, 1997, с. 197. D. І.С.Вітенко Психологічні проблеми підготовки медичних кадрів в Україні» // Психіатрія і медична психологія, 1995, № 1, С. 22-26. E. *Вороненко Ю.В. Перспективи розвитку вищої медичної освіти в Україні // Медична освіта. - 1999. - № 1. - С. 6-11. 434. У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? A. Герасименко О.І. «Судово-медичний російсько-український словник-довідник». - К., «Право», 1997, 368 с. B. Ю.В.Вороненко «Перспективи розвитку вищої медичної освіти в Україні» // У журн.: Медична освіта. - 1999. - № 1, С. 6-11. C. Сердюк А.М., Комп’ ютерні технології в медицині, видавництво «Вертекс», м. Рівне, 1997, с. 197. D. І.С.Вітенко Психологічні проблеми підготовки медичних кадрів в Україні» // Психіатрія і медична психологія, 1995, № 1, С. 22-26. E. *Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. - Дрогобич: Відродження, 1997. - 360 с. 435. У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? A. Герасименко О.І. «Судово-медичний російсько-український словник-довідник». - К., «Право», 1997, 368 с. B. Ярослав Радевич-Винницький. Україна: від мови до нації. - Дрогобич: Відродження, 1997. - 360 с. C. Ю.В.Вороненко «Перспективи розвитку вищої медичної освіти в Україні» // У журн.: Медична освіта. - 1999. - № 1, С. 6-11. D. І.С.Вітенко Психологічні проблеми підготовки медичних кадрів в Україні» // Психіатрія і медична психологія, 1995, № 1, С. 22-26. E. *Сердюк А.М. Комп’ ютерні технології в медицині. - Рівне: Вертекс, 1997. - 197 с. 436. У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? A. Герасименко О.І. «Судово-медичний російсько-український словник-довідник». - К., «Право», 1997, 368 с. B. Ярослав Радевич-Винницький. Україна: від мови до нації. - Дрогобич: Відродження, 1997. - 360 с. C. Ю.В.Вороненко «Перспективи розвитку вищої медичної освіти в Україні» // У журн.: Медична освіта. - 1999. - № 1, С. 6-11. D. Сердюк А.М., Комп’ ютерні технології в медицині, видавництво «Вертекс», м. Рівне, 1997, с. 197. E. *Вітенко І.С. Психологічні проблеми підготовки медичних кадрів в Україні // Психіатрія і медична психологія. - 1995. - № 1. - С. 22-26. 437. У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? A. Масенко Л.Т., Мова і політика. - К.: Соняшник, 1999. - С. 100. B. Непийвода Ф., стаття «Словник допомагає творити» у журналі «Дивослово», 2001, № 12, с. 22 - 24. C. Огієнко І.І. «Історія української літературної мови». - К.: Либідь, 1995. - 296 с. D. Німчук Василь. Стаття: Українська мова - священна мова // Надрук. у: Людина і світ, 1992. - №11. - С. 28-32. E. *Бурячок А. Навчальний чи учбовий? // Українська мова і література в школі. - 1990. - № 9. - С. 83-84. 438. У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? A. Бурячок А. Навчальний чи учбовий? // Надр. у журн. «Українська мова і література в школі», 1990. - № 9, С. 83-84. B. Непийвода Ф., стаття «Словник допомагає творити» у журналі «Дивослово», 2001, № 12, с. 22 - 24. C. Огієнко І.І. «Історія української літературної мови». - К.: Либідь, 1995. - 296 с. D. Німчук Василь. Стаття: Українська мова - священна мова // Надрук. у: Людина і світ, 1992. - №11. - С. 28-32. E. *Масенко Л.Т. Мова і політика. - К.: Соняшник, 1999. - 100 с. 439. У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? A. Масенко Л.Т., Мова і політика. - К.: Соняшник, 1999. - С. 100 B. Бурячок А. Навчальний чи учбовий? // Надр. у журн. «Українська мова і література в школі», 1990. - № 9, С. 83-84. C. Огієнко І.І. «Історія української літературної мови». - К.: Либідь, 1995. - 296 с. D. Німчук Василь. Стаття: Українська мова - священна мова // Надрук. у: Людина і світ, 1992. - №11. - С. 28-32. E. *Непийвода Ф. Словник допомагає творити // Дивослово. - 2001. - № 12. - С. 22 - 24. 440. У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? A. Масенко Л.Т., Мова і політика. - К., Соняшник, 1999. - С. 100 B. Бурячок А. Навчальний чи учбовий? // Надр. у журн. «Українська мова і література в школі», 1990. - № 9, С. 83-84. C. Непийвода Ф., стаття «Словник допомагає творити» у журналі «Дивослово», 2001, № 12, с. 22 - 24. D. Німчук Василь. Стаття: Українська мова - священна мова // Надрук. у: Людина і світ, 1992. - №11. - С. 28-32. E. *Огієнко І.І. Історія української літературної мови. - К.: Либідь, 1995. – 296 с. Ситуаційні задачі 1. У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції? A. На адресу, за адресою, за бажанням, з відчаю, родич по чоловікові. B. На відміну, за вказівкою, за документом, за проектом, з міркувань. C. З участю, за участю, за призначенням, за методом, на знак вдячності. D. По змозі; повідомити телефоном; по знайомству; + 10° за Цельсієм. E. *За ініціативою, по ініціативі, по списку, по мірі сил, за домовленістю. 2. У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції? A. На адресу, за адресою, за бажанням, з відчаю, родич по чоловікові. B. З участю, за участю, за призначенням, за методом, на знак вдячності. C. За ініціативою, з ініціативи, за списком, у міру сил, за домовленістю. D. По змозі; повідомити телефоном; по знайомству; + 10 ° за Цельсієм. E. *На відміну, по вказівці, за документом, по проекту, з міркувань. 3. У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції? A. Старший віком; - 10 ° за Цельсієм; дослідження з діалектології. B. За Вернадським; матеріали з питань екології; зауваження до цієї книжки. C. Відпустка через хворобу; за годинами; нарада з цього питання. D. Йти по лікаря; по обіді; після закінчення строку повноважень. E. *По припущенню; по ініціативі; на мою адресу. 4. У якому рядку допущено помилку? A. Старший віком; - 10 ° за Цельсієм; дослідження з діалектології. B. За Вернадським; матеріали з питань екології; зауваження до цієї книжки. C. Відпустка у зв’ язку з хворобою; за годинами; нарада з цього питання. D. Піти по воду; по обіді; після закінчення строку повноважень. E. *За припущенням; з ініціативи; на мій адрес. 5. У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції? A. За припущенням; з ініціативи; на мою адресу. B. За Вернадським; матеріали з питань екології; зауваження до цієї книжки. C. Відпустка через хворобу; за годинами; нарада з цього питання. D. Наказ по інституту; по обіді; після закінчення строку повноважень. E. *Старший по віку; - 10 ° по Цельсію; дослідження з діалектології. 6. У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції? A. За припущенням; з ініціативи; на мою адресу. B. Старший віком; - 10 ° за Цельсієм; дослідження з діалектології. C. Відпустка через хворобу; за годинами; нарада з цього питання. D. Наказ по інституту; по обіді; після закінчення строку повноважень. E. *По Вернадському; матеріали по екології; зауваження до цієї книжки. 7. У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції? A. За припущенням; з ініціативи; на мою адресу. B. Старший віком; - 10 ° за Цельсієм; дослідження з діалектології. C. За Вернадським; матеріали з питань екології; зауваження до цієї книжки. D. Піти по лікаря; по обіді; після закінчення строку повноважень. E. *Відпустка по хворобі; за годинами; нарада по цьому питанню. 8. У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції? A. За припущенням; з ініціативи; на мою адресу. B. Старший віком; - 10 ° за Цельсієм; дослідження з діалектології. C. За Вернадським; матеріали з питань екології; зауваження до цієї книжки. D. Піти по лікаря; по обіді; після закінчення строку повноважень. E. *Відпустка по хворобі; по годинах; нарада з цього питання. 9. У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція? A. За свідченням; проректор з наукової роботи; семінар щодо поліпшення навчального процесу. B. Родич по чоловікові; курс лекцій з філософії; викликати у службових справах. C. Заняття з культури мови; за методом; повідомити телефоном. D. Надіслати поштою; по знайомству; на тему; на замовлення. E. *По дорученню; з усякого приводу; настанови щодо цього питання. 10. У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція? A. За свідченням; проректор з наукової роботи; семінар щодо поліпшення навчального процесу. B. Родич по чоловікові; курс лекцій з філософії; викликати у службових справах. C. Заняття з культури мови; за методом; повідомити телефоном. D. Надіслати поштою; по знайомству; на тему; на замовлення. E. *За дорученням; з усякого приводу; настанови по цьому питанню. 11. У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція? A. За дорученням; з усякого приводу; настанови з цього питання. B. Родич по чоловікові; курс лекцій з філософії; викликати у службових справах. C. Заняття з культури мови; за методом; повідомити телефоном. D. Надіслати поштою; по знайомству; на тему; на замовлення. E. *За свідченням; проректор з наукової роботи; семінар по поліпшення навчального процесу. 12. У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція? A. За дорученням; з усякого приводу; настанови щодо цього питання. B. За свідченням; проректор з наукової роботи; семінар щодо поліпшення навчального процесу. C. Заняття з культури мови; за методом; повідомити телефоном. D. Надіслати поштою; по знайомству; на тему; на замовлення. E. *Родич по чоловікові; курс лекцій по філософії; викликати у службових справах. 13. У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція? A. За дорученням; з усякого приводу; настанови щодо цього питання. B. За свідченням; проректор з наукової роботи; семінар щодо поліпшення навчального процесу. C. Родич по чоловікові; курс лекцій з філософії; викликати у службових справах. D. Надіслати поштою; по знайомству; на тему; на замовлення. E. *Заняття з культури мови; по методу; повідомити телефоном. 14. У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція? A. За дорученням; з усякого приводу; настанови щодо цього питання. B. За свідченням; проректор з наукової роботи; семінар щодо поліпшення навчального процесу. C. Родич по чоловікові; курс лекцій з філософії; викликати у службових справах. D. Заняття з культури мови; за методом; повідомити телефоном. E. *Надіслати поштою; по знайомству; по темі; на замовлення. 15. У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція? A. За дорученням; з усякого приводу; настанови щодо цього питання. B. За свідченням; проректор з наукової роботи; семінар щодо поліпшення навчального процесу. C. Родич по чоловікові; курс лекцій з філософії; викликати у службових справах. D. Заняття з культури мови; за методом; повідомити телефоном. E. *Надіслати поштою; по знайомству; по темі; на замовлення. 16. У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція? A. За дорученням; з усякого приводу; настанови щодо цього питання. B. За свідченням; проректор з наукової роботи; семінар щодо поліпшення навчального процесу. C. Родич по чоловікові; курс лекцій з філософії; викликати у службових справах. D. Заняття з культури мови; за методом; повідомити телефоном. E. *Надіслати по пошті; по знайомству; на тему; на замовлення. 17. У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція? A. Лікар за фахом; називати на ім’ я; за формою. B. Рада із захисту дисертацій; йти по лікаря; іспит з хімії. C. Комісія для складання резолюції; за лікарським приписом; з примусу. D. Підручник з фізики; йти вулицею; рекомендації щодо догляду за хворим. E. *Висновок по дисертації; за законом; з приводу чого. 18. У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція? A. Лікар за фахом; називати на ім’ я; за формою. B. Рада із захисту дисертацій; йти по лікаря; іспит з хімії. C. Комісія для складання резолюції; за лікарським приписом; з примусу. D. Підручник з фізики; йти вулицею; рекомендації щодо догляду за хворим. E. *Висновок про дисертацію; по закону; з приводу чого. 19. У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція? A. Висновок про дисертацію; за законом; з приводу чого. B. Рада із захисту дисертацій; йти по лікаря; іспит з хімії. C. Комісія для складання резолюції; за лікарським приписом; з примусу. D. Підручник з фізики; йти вулицею; рекомендації щодо догляду за хворим. E. *Лікар за фахом; називати по імені; за формою. 20. У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція? A. Висновок про дисертацію; за законом; з приводу чого. B. Лікар за фахом; називати на ім’ я; за формою. C. Комісія для складання резолюції; за лікарським приписом; з примусу. D. Підручник з фізики; йти вулицею; рекомендації щодо догляду за хворим. E. *Рада по захисту дисертацій; йти по лікаря; іспит з хімії. 21. У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція? A. Висновок про дисертацію; за законом; з приводу чого. B. Лікар за фахом; називати на ім’ я; за формою. C. Рада із захисту дисертацій; йти по лікаря; іспит з хімії. D. Підручник з фізики; йти вулицею; рекомендації щодо догляду за хворим. E. *Комісія для складання резолюції; по лікарському припису; з примусу. 22. У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція? A. Висновок про дисертацію; за законом; з приводу чого. B. Лікар за фахом; називати на ім’ я; за формою. C. Рада із захисту дисертацій; йти по лікаря; іспит з хімії. D. Комісія для складання резолюції; за лікарським приписом; з примусу. E. *Підручник по фізиці; йти вулицею; рекомендації щодо догляду за хворим. 23. У якому рядку є неправильна прийменникова конструкція? A. Висновок про дисертацію; за законом; з приводу чого. B. Лікар за фахом; називати на ім’ я; за формою. C. Рада із захисту дисертацій; йти по лікаря; іспит з хімії. D. Комісія для складання резолюції; за лікарським приписом; з примусу. E. *Підручник з фізики; йти по вулиці; рекомендації по догляду за хворим. 24. У якому рядку допущено стилістичну помилку? A. Сучасний момент надто складний і непрогнозований. B. Струмінь води, що витікає з крана, через годину міг би перетворитися на річку. C. Усе ж надали перевагу першому варіанту. D. Кожен день залишає в пам'яті свій слід. E. *Нехай увійде слідуючий студент, бо цьому треба ще трохи поготовитись. 25. У якому рядку є нелітературне слово? A. Зал - зала, теза - тезис, гість - гостя. B. Клавіш - клавіша, жираф - жирафа, ширина - широчінь. C. Перифраз - перифраза, спазм - спазма, глибина - глибінь. D. Генезис - генеза, роль - роля, відбиток - відбитка. E. *Відробіток - відробітка, бистрина-бистрінь, височина-височінь. 26. У якому рядку допущено помилку у вживанні слова? A. "Як тебе звати?" - "Василь". B. Надворі сім градусів нижче нуля. C. "Хто крайній у черзі за суницями?" - "Я". D. "Котра година?" - "Шоста вечора". E. *"Візьми газети з ящика!" - "А де ключ стоїть?". 27. У якому рядку допущено стилістичну помилку? A. Повітря було таке запашне від гірських трав. B. Нині вже розроблено ефективний метод. C. Наш клас був дружній, роботящий. D. У працелюбного життя завжди буде змістовне й повноцінне. E. *Вода з безперервним шумом обвалювалась з гори у прірву. 28. У якому рядку наведено словосполучення зі стилістич­ною помилкою? A. Додати до вище сказаного - додати до щойно сказаного - додати до сказаного попереду. B. Заввишки триста метрів - висотою у триста метрів. C. Згідно з рішенням - відповідно до рішення. D. Тримоторний літак - трьохмоторний літак. E. *Говорити українською мовою - говорити по-українському - говорити по-українськи. 29. У якому із наведених рядків порушені норми милозвучності? A. Наш учитель, там у житах, вчилася в інституті. B. Вірю в пам'ять, ішов у поле, одягнена у форму. C. Василь і Галина, поїхала в Острог, купалася в озері. D. Працював уночі, радилася з онуками, були в гостях. E. *Сосна і ялина, батьки і діти, Олена і Іван. 30. У якому рядку в усіх словах наголос має смислорозрізнювальну функцію? A. Мабуть, лікарський, ракурс, сегмент, буде. B. Будуть, римлянин, помилка, поміщик, роки. C. Нести, громадянин, хаос, договір, висіти. D. Адже, каталог, партер, розсильний, вчення. E. *Атлас, запал, вершковий, лупа, людський. 31. У котрому реченні є стилістична помилка? A. Не забудьте вимкнути світло в кімнаті. B. Телеграми надіслали численні випускники Марії Романівни. C. Спробуйте висвітлити це питання самостійно. D. У збірнику вправи були хоч і складні, та дуже цікаві. E. *Запиши мій адрес, я буду чекати листа. 32. Яке речення необхідно перебудувати на складнопідрядне? A. Важко долаючи горб, машина вибиралася на центральну дорогу. B. Засинаючи, він бачив перед собою маму. C. Повечерявши удвох, вони пішли поливати городину. D. Не відриваючи здивованих очей, ми дивилися на озеро з лататтям. E. *Шукаючи грибів, нас застала ніч. 33. Який стиль вважають необразним? A. Науково-популярний. B. Художній. C. Публіцистичний. D. Розмовний. E. *Офіційно-діловий. 34. Котре речення написане без стилістичної помилки? A. Парикмахерська була закрита на ремонт. B. Я відстав у навчанні завдяки тривалій хворобі. C. Чи ти приїдеш і на слідуючу суботу? D. На тій неділі у нас буде контрольна робота з математики. E. *Незважаючи на негоду, ми продовжили свою подорож. 35. Як називають звертання до однієї незнайомої людини на Ви (замість граматично правильного ти)? A. Зовнішня множина. B. Внутрішня множина. C. Чемна множина. D. Стилістична множина. E. *Пошанна множина. 36. У якому рядку всі сполучення слів є сталими конструкціями ділового стилю? A. Брати участь, вивчати обстановку, подати позов, бажати добра, сказати згарячу. B. Розробити заходи, визначити розмір, залагодити справу, довести до відома, довести до відчаю. C. Ухвалити наступне, з'ясувати питання, зрозуміти правильно, ділитися враженням, узгодити з директором. D. Згідно з рішенням, звернутися з проханням, буква закону, центральне місце, наступного дня. E. *Згідно з наказом, відповідно до угоди, на виконання рішення, скасувати наказ, порядок денний. 37. У якому рядку допущено помилку у відмінковій формі імені й прізвища? A. Олександра Ємця, Сергієві Волощуку, Ірині Семків, Василем Ілащуком, Юрієві Луценку. B. Вірі Бойчук, Павлом Бойчуком, Ігорем Стецем, Марією Явір, Віктору Ющенкові. C. Святослава Мельничука, Вірою Мельник, Зої Гринів, Ядвіги Русової, Олександрові Морозу. D. Юлією Нось, Ірині Уштан, Петром Уштаном, Зорині Кедь, Юлію Тимошенко. E. *Дарини Чуклі, Світлани Бойко, Василя Дарійчук, Сергієві Бойко, Миколою Томенком. 38. У якому рядку є нелітературне слово? A. Шлях, грип, нежить, нехіть, частотність, гість, дар. B. Зло, шерех, голосний, знаковий, гордувати, сім, чільний. C. Хитрість, загадка, зоріти, примарний, раз, восени, оповідь. D. Чемність, чубатий, незчутися, нерест, сто, зізнання, грім. E. *Чистилище, пошлина, зазіхати, химерний, жебрак, журба, дровітня. 39. У якому рядку є неукраїнська конструкція? A. Брати до уваги, жити дружно, сучасний інтер'єр, чемно поводитись, плинність кадрів. B. Брати за серце, жити мрією, сучасна політика, гідно жити, поточний ремонт. C. Взяти за душу, жити душа в душу, сучасні діти, триматися незалежно, приймати гостей. D. Брати до душі, жити надією, сучасна школа, спогади дитинства, вживати ліки. E. *Взяти до відома, жити вдома, сучасний стан, почуватися безпорадним, приймати участь. 40. У якому ряду фразеологізми є синонімами? A. Зачепити за живе; зривати маску; відкривати очі; пекти раки. B. Брати за серце; укривати ганьбою; зіграти в ящик; пахне смаженим. C. Обливати брудом; гав ловити; глек розбити; пекти раків. D. Пасти задніх; зуб на зуб не попадає; намилити шию; лиш дим та й нитка. E. *Ні в казці сказати, ні пером описати; очей не відірвати; хоч з лиця воду пий. 41. У якому випадку неправильно вжито сполучник? A. Зазначимо, що причиною пожежі були дитячі пустощі. B. Він знав, що доля повинна, нарешті, бути до нього милостивою. C. Це той, що Його ми давно чекали. D. Знаємо, що як би хто цього не хотів, вороття до старого не буде. E. *Ми розуміємо, щоб аби перемогти, треба наполегливо тренуватися. 42. У якому рядку всі словосполучення семантично і стилістично правильні? A. Відчинити вікно - відкрити банку, перевернути стілець - перевернути сторінку, білет на літак - екзаменаційний білет. B. Музикальна школа - музикальна пам'ять, пам'ятка архітектури - пам'ятка першокурсникові, виборча компанія - весела компанія. C. Фотографуватися в анфас, моя автобіографія, нова директива, розповідай дальше. D. Зараз сім годин, підписка газет і журналів, ставлення до тебе щире, відношення А : В. E. *Житель України - мешканець будинку, відважний мій рятівник - рятувальник на озері, ціла доба - круглий сирота. 43. У котрому випадку обидва варіанти відмінкової форми прізвища можливі? A. Швець - Швеця і Шевця, Орел - Орла і Орела. B. Вітер - Вітра і Вітру, Віра Жмут - Віри Жмут і Віри Жмути. C. Ольга Кравчук - Ольги Кравчук і Ольги Кравчукової. D. Валентина Поліщук - Валентині Поліщук і Валентині Поліщуковій. E. *Павлів - Павлова і Павліва; Кравців - Кравцева і Кравціва. 44. У якому рядку неправильно пояснено слово? A. Вuгода-користь, вигoда-зручність, зaпал-натхнення, запaл-запалювальний пристрій. B. Вступати - ставати членом якогось колективу, поступати - чинити, письменний - уміє писати, писемний - написаний, продовжити - поновити тривання чогось, подовжити - зробити довшим. C. Екземпляр - про щось рідкісне, примірник - один з тиражу, привласнювати - робити щось своєю власністю, присвоювати - закріплювати за кимсь, напр. почесне звання. D. Свідоцтво - біографічні дані і под., посвідчення - документ про особу; адреса - місце проживання, адрес - вітальний; вершковuй - з вершків, вершкoвий -рівний одному вершку (4,4 см). E. *Лiкарський - належить лікареві, лікaрський - для лікування, уява - набуті знання, уявлення - здатність набувати знань, пам'ятка писемна - пам'ятник архітектури. 45. У всіх словах якого рядка неможливе чергування у : в? A. Вчитель, врожай, вдача, указ, всесвітній. B. Взаємний, вдова, удача, вразливий, вкрасти. C. Урожай, угода, вміст, взимку, удар. D. Вдень, влітку, влада, управа, вночі. E. *Вступ, вклад, влада, увага, власний. 46. У якому рядку допущено стилістичну помилку? A. Ми готові вам допомогти, якщо бажаєте. B. Я вважаю за правильне відмовитися від цієї поїздки. C. Сивувату голову мусить трохи схиляти, бо стелі дістає. D. Варто докласти всіх зусиль до успіху цієї справи. E. *Чому ти не прийняв участь в тих змаганнях? 47. У якому ряду слів можливе чергування у:в? A. Управа, уразити, уклад, уступ, уява, увага, Угорщина. B. Учений, утопія, усувати, Уляна, Україна, удача, Врубель. C. Уява, увічі, увечері, учитель, удова, вгору, Урал. D. Увібрати, убивати, уліво, увертюра, урозгін, ущипнути, Удовиченко. E. *Україна, умовити, убивати, увібрати, увесь, уверх, урівноважений. 48. У якому рядку всі конструкції нелітературні? A. Влітку відпочиваю, задоволення попиту, колишні студенти, витяг з протоколу, замінити на новий. B. Додаткова вартість, іншим разом, і так далі, твоє ставлення до цього, двома словами підсумувати. C. Негативний попит, прогалина використання, викликає заперечення, це мене не стосується (не обходить), скасувати указ. D. Зовнішня заборгованість, генеральний підрядник, банкнотний обіг, зустрічний позов, за законами природи. E. *Висказати думку, всі без виключення, воплощатися в життя, держати слово, відділ по міжнародним зв'язкам. 49. У котрому рядку немає жодної помилки (кальки з російської мови)? A. Говорити на українській мові, агентська угода, захист капіталовложень, аналіз постачальників, цікавий захід. B. Надрукований звіт, даже дивно, остаточне рішення, по просьбі громадян, посвідка про відрядження. C. Впровадження товару, спільні зусилля, витрачати кошти, неділю тому назад, думки співпадають. D. Громадянська відповідальність, слідуюче питання, враховуючи ситуацію, пропуск на завод, визнала? E. *Брати участь, нагромадження знань, дається взнаки, нагадувати про зустріч, ринкова вартість. 50. У котрому з рядів неправильних конструкцій є одна правильна? A. Усе якраз наоборот, знаючі люди, напоминати про строки, йти на лівій стороні, я тоже. B. Круглі сутки, являється прикладом, я не сторонник, чуть-чуть краще, заборгованість по основному долгу. C. Багаточисленні слухачі, дійсне лице, визивати подив, поштовий перевод, насичення спросу. D. Внести в список, це твоє допущення, обжалувати рішення, заключити договір, накінець-то вирішили. E. *Лист "до запитання", заказний лист, срок представлення, дилерні скидки, в любий час. 51. У всіх словах якого ряду можливе чергування у:в? A. Учитися, учитель, управа, вже, усі, влада, впізнати. B. Учений, вклад, усувати, вправа, Україна, вчитель, умова. C. Уява, ввічі, увечері, учитель, уклад, вгору, уздовж. D. Ввібрати, вбивати, вліво, вступ, врозгін, узагальнити, вшир. E. *Вкраїна, умовити, убивати, увібрати, ввесь, уверх, униз. 52. Виберіть правильне твердження. A. Українською мовою розмовляє близько 15 млн. людей, в Україні - приблизно 30 млн. людей. B. Українською мовою розмовляє близько 15 млн. людей, в Україні - приблизно 10 млн. людей. C. Українською мовою розмовляє близько 5 млн. людей, в Україні - приблизно 3 млн. людей. D. Українською мовою розмовляє близько 100 млн. людей, в Україні - приблизно 300 млн. людей. E. *Українською мовою розмовляє близько 45 млн. людей, в Україні - приблизно 30 млн. людей. 53. Виберіть правильне твердження. A. Українська мова належить до південної групи слов’ янських мов. B. Українська мова належить до західної групи слов’ янських мов. C. Українська мова належить до північної групи слов’ янських мов. D. Українська мова належить до південно-західної групи слов’ янських мов. E. *Українська мова належить до східної групи слов’ янських мов. 54. Виберіть правильне твердження. A. За кількістю тих, хто розмовляє нею, українська мова стоїть на 200-му місці в світі. B. За кількістю тих, хто розмовляє нею, українська мова стоїть на 10-12-му місці в світі. C. За кількістю тих, хто розмовляє нею, українська мова стоїть на 30-му місці в світі. D. За кількістю тих, хто розмовляє нею, українська мова стоїть на 1-му місці в світі. E. *За кількістю тих, хто розмовляє нею, українська мова стоїть на 15-20-му місці в світі. 55. Виберіть правильне твердження. A. Українська мова має спільні риси з англійською, німецькою, французькою мовами, а також з гінді, івритом та їдишем. B. Українська мова має спільні риси з іспанською, арабською, португальською мовами. C. Українська мова має спільні риси з німецькою, литовською, румунською, польською мовами. D. Українська мова має спільні риси з арабською і польською мовами. E. *Українська мова має спільні риси з білоруською, російською, польською мовами, а також з сербсько-хорватською, болгарською і чеською мовами. 56. Виберіть правильне твердження. A. В одинадцятитомному “Словнику української мови” (1970 - 1980) зареєстровано понад 500 тис. слів. B. В одинадцятитомному “Словнику української мови” (1970 - 1980) зареєстровано понад 1 млн. слів. C. В одинадцятитомному “Словнику української мови” (1970 - 1980) зареєстровано понад 600 тис. слів. D. В одинадцятитомному “Словнику української мови” (1970 - 1980) зареєстровано понад 800 тис. слів. E. *В одинадцятитомному “Словнику української мови” (1970 - 1980) зареєстровано понад 134 тис. слів. 57. Виберіть правильне твердження. A. Українська національна мова існує у таких формах: літературна мова і просторіччя. B. Українська національна мова існує у таких формах: літературна мова і сленг. C. Українська національна мова існує у таких формах: діалектна мова, просторіччя, суржик. D. Українська національна мова існує у таких формах: літературна мова, жаргон, суржик. E. *Українська національна мова існує у таких формах: літературна мова, діалектна мова, просторіччя. 58. Виберіть правильне твердження. A. Слов’ янські мови входять до семіто-хамітської мовної сім’ ї. B. Слов’ янські мови входять до фінно-угорської мовної сім’ ї. C. Слов’ янські мови входять до малайсько-полінезійської мовної сім’ ї. D. Слов’ янські мови входять до австралійської мовної сім’ ї. E. *Слов’ янські мови входять до індоєвропейської мовної сім’ ї. 59. Виберіть правильне твердження. A. Українська літературна мова має сформовані стилі мови: публіцистичний, художній, розмовний. B. Українська літературна мова має сформовані стилі мови: науковий і художній. C. Українська літературна мова має сформовані стилі мови: науковий, публіцистичний, художній, розмовний. D. Українська літературна мова має сформовані стилі мови: науковий, діалектний, публіцистичний, художній, розмовний. E. *Українська літературна мова має сформовані стилі мови: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, художній, розмовний. 60. Виберіть правильне твердження. A. Соціальний діалект - це унормована, стандартна форма національної мови. B. Територіальний діалект - це унормована, стандартна форма національної мови. C. Сленг (жаргон) - це унормована, стандартна форма національної мови. D. Просторіччя - це унормована, стандартна форма національної мови. E. *Літературна мова - це унормована, стандартна форма національної мови. 61. Виберіть правильне твердження. A. Літературна мова - це мова людей певної соціальної групи. B. Територіальний діалект - це мова людей певної соціальної групи. C. Сленг (жаргон) - це мова людей певної соціальної групи. D. Просторіччя - це мова людей певної соціальної групи. E. *Соціальний діалект - мова людей певної соціальної групи. 62. Виберіть правильне твердження. A. Літературна мова - це діалект, поширений серед населення певної місцевості (території). B. Соціальний діалект - це діалект, поширений серед населення певної місцевості (території). C. Суржик - це діалект, поширений серед населення певної місцевості (території). D. Просторіччя - це діалект, поширений серед населення певної місцевості (території). E. *Територіальний діалект - це діалект, поширений серед населення певної місцевості (території). 63. Виберіть правильне твердження. A. Літературною мовою користуються люди, об’ єднані спільними інтересами, захопленнями, професією, ситуацією: любителі спорту, мистецтва, колекціонування, азартних ігор тощо. B. Соціальним діалектом користуються люди, об’ єднані спільними інтересами, захопленнями, професією, ситуацією: любителі спорту, мистецтва, колекціонування, азартних ігор тощо. C. Територіальним діалектом користуються люди, об’ єднані спільними інтересами, захопленнями, професією, ситуацією: любителі спорту, мистецтва, колекціонування, азартних ігор тощо. D. Просторіччям користуються люди, об’ єднані спільними інтересами, захопленнями, професією, ситуацією: любителі спорту, мистецтва, колекціонування, азартних ігор тощо. E. *Сленгом (жаргоном) користуються люди, об’ єднані спільними інтересами, захопленнями, професією, ситуацією: любителі спорту, мистецтва, колекціонування, азартних ігор тощо. 64. Виберіть правильне твердження. A. Літературна мова - це змішана мова, українсько-російська. B. Соціальний діалект - це змішана мова, українсько-російська. C. Територіальний діалект - це змішана мова, українсько-російська. D. Сленг (жаргон) - це змішана мова, українсько-російська. E. *Суржик - це змішана мова, українсько-російська. 65. Виберіть правильне твердження. A. Основа українського алфавіту - латиниця. B. Основа українського алфавіту - ієрогліфи. C. Основа українського алфавіту - арабська графіка. D. Основа українського алфавіту - діакритичні знаки. E. *Основа українського алфавіту - кирилиця. 66. Виберіть правильне твердження. A. Фундатор нової української літературної мови - Іван Франко, засновник - Олесь Гончар. B. Фундатор нової української літературної мови - Григорій Сковорода, засновник - Іван Франко. C. Фундатор нової української літературної мови - Леся Українка, засновник - Тарас Шевченко. D. Фундатор нової української літературної мови - Іван Франко, засновник - Леся Українка. E. *Фундатор нової української літературної мови - Іван Котляревський, засновник - Тарас Шевченко. 67. Виберіть правильне твердження. A. Останній український правописний кодекс - 1960 р. B. Останній український правописний кодекс - 1946 р. C. Останній український правописний кодекс - 1928 р. D. Останній український правописний кодекс - 1990 р. E. *Останній український правописний кодекс - 1993 р. 68. Виберіть правильне твердження. A. Офіційно-діловий стиль - стиль наукових праць. Характеризується вживанням термінів. B. Публіцистичний стиль - стиль наукових праць. Характеризується вживанням термінів. C. Художній стиль - стиль наукових праць. Характеризується вживанням термінів. D. Розмовний стиль - стиль наукових праць. Характеризується вживанням термінів. E. *Науковий стиль - стиль наукових праць. Характеризується вживанням термінів. 69. Виберіть правильне твердження. A. Науковий стиль - стиль ділових документів. Йому властиві стандартні, стереотипні звороти (мовні кліше), застосування особливої термінології. B. Публіцистичний стиль - стиль ділових документів. Йому властиві стандартні, стереотипні звороти (мовні кліше), застосування особливої термінології. C. Художній стиль - стиль ділових документів. Йому властиві стандартні, стереотипні звороти (мовні кліше), застосування особливої термінології. D. Розмовний стиль - стиль ділових документів. Йому властиві стандартні, стереотипні звороти (мовні кліше), застосування особливої термінології. E. *Офіційно-діловий стиль - стиль ділових документів. Йому властиві стандартні, стереотипні звороти (мовні кліше), застосування особливої термінології. 70. Виберіть правильне твердження. A. Науковий стиль - це стиль засобів масової інформації, мова газет, громадсько-політичних журналів, радіо-, телепередач, кінопубліцистики. Йому властиві мовні форми стандартизації та експресивності. B. Офіційно-діловий стиль - це стиль засобів масової інформації, мова газет, громадсько-політичних журналів, радіо-, телепередач, кінопубліцистики. Йому властиві мовні форми стандартизації та експресивності. C. Художній стиль - це стиль засобів масової інформації, мова газет, громадсько-політичних журналів, радіо-, телепередач, кінопубліцистики. Йому властиві мовні форми стандартизації та експресивності. D. Розмовний стиль - це стиль засобів масової інформації, мова газет, громадсько-політичних журналів, радіо-, телепередач, кінопубліцистики. Йому властиві мовні форми стандартизації та експресивності. E. *Публіцистичний стиль - це стиль засобів масової інформації, мова газет, громадсько-політичних журналів, радіо-, телепередач, кінопубліцистики. Йому властиві мовні форми стандартизації та експресивності. 71. Виберіть правильне твердження. A. Науковий стиль - це мова художніх творів (поезії і прози). B. Офіційно-діловий стиль - це мова художніх творів (поезії і прози). C. Публіцистичний стиль - це мова художніх творів (поезії і прози). D. Розмовний стиль - це мова художніх творів (поезії і прози). E. *Художній стиль - це мова художніх творів (поезії і прози). 72. Виберіть правильне твердження. A. Науковий стиль - стиль, який використовують для усної діалогічної комунікації в побуті, в неофіційних і офіційних ситуаціях. B. Офіційно-діловий стиль - стиль, який використовують для усної діалогічної комунікації в побуті, в неофіційних і офіційних ситуаціях. C. Публіцистичний стиль - стиль, який використовують для усної діалогічної комунікації в побуті, в неофіційних і офіційних ситуаціях. D. Художній стиль - стиль, який використовують для усної діалогічної комунікації в побуті, в неофіційних і офіційних ситуаціях. E. *Розмовний стиль - стиль, який використовують для усної діалогічної комунікації в побуті, в неофіційних і офіційних ситуаціях. 73. Виберіть правильне твердження. A. Лікар під час виконання професійних обов’ язків використовує такі стилі мови: розмовний, офіційно-діловий, науковий, художній, публіцистичний. B. Лікар під час виконання професійних обов’ язків використовує такі стилі мови: офіційно-діловий, науковий. C. Лікар під час виконання професійних обов’ язків використовує такі стилі мови: науковий, художній, публіцистичний. D. Лікар під час виконання професійних обов’ язків використовує такі стилі мови: розмовний, художній, публіцистичний. E. *Лікар під час виконання професійних обов’ язків використовує такі стилі мови: розмовний, офіційно-діловий, науковий. 74. Виберіть правильне твердження. A. Документ - сукупність розміщених у встановленій послідовності формулярів. B. Документ - це стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією документа й місцем, залишеним для змінної. C. Документ - це ксерокопія. D. Документ - це листок паперу. E. *Документ - це матеріальний об’ єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу. 75. Виберіть правильне твердження. A. Стандарт встановлює два формати паперу для виготовлення службових документів: А5 (210 х 297 мм) і А4 (210 х 148 мм). B. Стандарт встановлює два формати паперу для виготовлення службових документів: А6 (210 х 297 мм) і А7 (210 х 148 мм). C. Стандарт встановлює два формати паперу для виготовлення службових документів: А4 (240 х 267 мм) і А5 (240 х 248 мм). D. Стандарт встановлює два формати паперу для виготовлення службових документів: А4 (200 х 300 мм) і А5 (200 х 100 мм). E. *Стандарт встановлює два формати паперу для виготовлення службових документів: А4 (210 х 297 мм) і А5 (210 х 148 мм). 76. Продовжте визначення: «Форма (формуляр) документа - це…» A. …матеріальний об’ єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу. B. …стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією документа й місцем, залишеним для змінної. C. …листок паперу. D. …бібліотечна картка. E. *…сукупність його реквізитів і змістовно-композиційна схема, їх взаємозв’ язок, послідовність і розміщення. 77. Продовжте визначення: «Бланк документа - це…» A. …матеріальний об’ єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу. B. …листок паперу. C. …реквізити документа. D. …віза. E. *…стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією документа й місцем, залишеним для змінної. 78. Виберіть правильне твердження. A. Витяг - повторний примірник документа, виданий у зв’ язку із втратою оригіналу чи з іншої причини. B. Дублікат - копія офіційного документа, що відтворює певну його частину і відповідно засвідчена. C. У юридичному відношенні оригінал і копія нерівнозначні. D. Оригінали - документи, в яких точно відтворено інформацію інших документів, а також усі їхні зовнішні ознаки чи частину їх і відповідним чином оформлені. E. *Відпуск - повна копія вихідного документа, виготовлена водночас з оригіналом. 79. Виберіть правильне твердження. A. Відпуск - копія офіційного документа, що відтворює певну його частину і відповідно засвідчена. B. Витяг - повторний примірник документа, виданий у зв’ язку із втратою оригіналу чи з іншої причини. C. Дублікат - повна копія вихідного документа, виготовлена водночас з оригіналом. D. Оригінали - документи, в яких точно відтворено інформацію інших документів, а також усі їхні зовнішні ознаки чи частину їх і відповідним чином оформлені. E. *У юридичному відношенні оригінал і копія рівнозначні. 80. Виберіть правильне твердження. A. Відпуск - копія офіційного документа, що відтворює певну його частину і відповідно засвідчена. B. Витяг - повна копія вихідного документа, виготовлена водночас з оригіналом. C. У юридичному відношенні оригінал і копія нерівнозначні. D. Оригінали - документи, в яких точно відтворено інформацію інших документів, а також усі їхні зовнішні ознаки чи частину їх і відповідним чином оформлені. E. *Дублікат - повторний примірник документа, виданий у зв’ язку із втратою оригіналу чи з іншої причини. 81. Виберіть правильне твердження. A. Відпуск - повторний примірник документа, виданий у зв’ язку із втратою оригіналу чи з іншої причини. B. Дублікат - повна копія вихідного документа, виготовлена водночас з оригіналом. C. У юридичному відношенні оригінал і копія нерівнозначні. D. Оригінали - документи, в яких точно відтворено інформацію інших документів, а також усі їхні зовнішні ознаки чи частину їх і відповідним чином оформлені. E. *Витяг - копія офіційного документа, що відтворює певну його частину і відповідно засвідчена. 82. У якому рядку подано ненормативні конструкції, уживані в листах? A. Високоповажний Ігоре Степановичу!; вважаємо за доцільне; незважа­ючи на неодноразові нагадування; відповідно до Вашого прохання; маю­чи нагоду, повідомляємо. B. Ми уважно ознайомилися з каталогом; маємо надію зустрітися найближчим часом; просимо надіслати новий прейскурант; вдячні за запрошення; ми не маємо змоги. C. Сподіваємося, що наша праця буде плідною; завдяки Вашій підтримці; чекаємо Вашої згоди; ми дійшли висновку; доводимо до Вашого відома. D. Надсилаємо Вам копію договору; запевняємо, що ми докладемо всіх зусиль; гарантуємо оплату рахунка; з огляду на зазначені обставини; за­вдяки спільним зусиллям. E. *Завіряємо Вас; вважаємо необхідним; згідно нашої домовленості; поси­лаємо за адресою; заказний лист. 83. Користуючись довідкою, визначте пропущене в реченні слово: «Письменник вирішив додати до тексту нового оповідання...» A. ...замітку (Замітка, и, ж. 1. Невелика стаття, повідомлення в газеті, жур­налі, збірнику. 2. Короткий запис). B. ...помітку (Помітка, и, ж. Напис, позначка). C. ...позначку (Позначка, и, ж. Мітка, знак та ін., зроблені для відрізнення або позначення чого-небудь, указування на щось). D. ...відмітку (Відмітка, и, ж. Знак, який засвідчує проходження документа через когось чи щось). E. *...примітку (Примітка, и, ж. Короткий запис, що є поясненням якогось тексту, а також додаток до нього або відомості про його автора). 84. Продовжте речення: «Риторика - це...». A. ...наука про правильну вимову та наголошення слів. B. ...емоційне ствердження чи заперечення якогось факту. C. ...відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому. D. ...наука про словниковий склад мови. E. *...теорія ораторського мистецтва. 85. Вкажіть, у якому варіанті відповіді правильно визначено ознаки ділового стилю. A. Широко використовуються емоційно-забарвлені слова, суспільно-полі­тична лексика, риторичні запитання, вигуки, повтори, тон мовлення пристрасний, оцінний (іронія, сарказм, захоплення, гнів). B. Вживаються специфічні, синтаксично неподільні словосполучення, тер­міни; мовні засоби поєднуються з формулами, внаслідок чого досягаєть­ся стислість викладу, чітке дотримання логічності й послідовності складових частин; речення, як правило, розповідні. C. Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічні форми спілкування, риси індивідуалізації мовлення, вживання неповних речень, застосування міміки, жестів, багатство інтонацій різноманітних колоритів мовлення, перемовляння. D. Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічна форма спілкування поряд з авторським текстом, риси індивідуалізації мовлення, широке застосування лексики художнього зображення, тропів, стилістичних фігур синтаксису, ремарки, коментар, зміщення часових і просторо­вих понять. E. *Основна лексика - загальновживані слова, позбавлені емоційно-стилістичного забарвлення, стилістично нейтральні, які вживаються лише в конкретно логічному значенні; вживання специфічної термінології, яка в інших стилях ніколи не використовується; вживання складних слів, утворених у різний спосіб, абревіатур; вживання віддієслівних іменників, які нерідко є термінами; мовні кліше (штампи), прямий порядок слів. 86. Вкажіть, у якому рядку наведено невідредагований фрагмент автобіографії. A. Посідав призові місця на змаганнях з авіамодельного спорту. B. 1988 року вступила до середньої школи № 298 м.Києва, у якій навча­лася протягом трьох років. C. Школа розташовується за адресою: вул. Мельникова, 39, Київ-119, 04119. D. За підсумками 2004/2005 навчального року середній бал становить 10,5. E. *Тато - Усенко Євгеній Степанович, народився 1960 року (11 серпня) у Василькові. За фахом він водій. Працював водієм автомашини в м. Володимир-Волинську. 87. Продовжте речення: «Батьківщиною красномовства вважають...». A. ...Давній Китай. B. ...Давній Єгипет. C. ...Київську Русь. D. ...Італію. E. *...Античну Грецію. 88. У якому рядку наведено невідредагований фрагмент характеристики? A. Упродовж двох років обіймає посаду провідного економіста. B. Сумлінно ставиться до виконання службових обов'язків. C. Досконало володіє англійською мовою. D. Виявляв цікавість (інтерес) до точних наук. E. *Отримав друге місце в районній олімпіаді по математиці. 89. Продовжте речення: «Видатні оратори Київської Русі - це...». A. ...Демосфен і Цицерон. B. ...Феофан Прокопович і Георгій Сковорода. C. ...Михайло Ломоносов і Георгій Кониський. D. ...Арістотель і Платон. E. *...Іларіон і Кирило Туровський. 90. Вкажіть, у якому варіанті відповіді правильно визначено ознаки художнього стилю. A. Широко використовуються емоційно-забарвлені слова, суспільно-полі­тична лексика, риторичні запитання, вигуки, повтори, тон мовлення при­страсний, оцінний (іронія, сарказм, захоплення, гнів). B. Основна лексика - загальновживані слова, позбавлені емоційно-сти­лістичного забарвлення, стилістично нейтральні, які вживаються лише в конкретно логічному значенні; вживання специфічної термінології, яка в інших стилях ніколи не використовується; вживання складних слів, утво­рених у різний спосіб, абревіатур; вживання віддієслівних іменників, які нерідко є термінами; мовні штампи, прямий порядок слів. C. Вживаються специфічні, синтаксично неподільні словосполучення, тер­міни; мовні засоби поєднуються з формулами, внаслідок чого досягаєть­ся стислість викладу, чітке дотримання логічності й послідовності складових частин; речення, як правило, розповідні. D. Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічні форми спілкування, риси індивідуалізації висловлювання, вживання неповних речень, застосування міміки, жестів, багатство інтонацій різноманітних колоритів мови, перемовляння. E. *Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічна форма спілкування поряд з авторським текстом, риси індивідуалізації мовлення, широке застосування лексики художнього зображення, тропів, стилістич­них фігур синтаксису, ремарки, коментар, зміщення часових і просторо­вих понять. 91. Який із фрагментів заяви є правильним? A. Прошу дати мені відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати для здавання екзаменаційної сесії в НАУ з 10 по 14 червня 2005 р. B. Прошу надати мені відпустку на 5 днів без збереження заробітної пла­ти через екзаменаційну сесію у НАУ з 10 по 14 червня 2005 р. C. Прошу відпустити мене на 5 днів без збереження заробітної плати на сесію. D. Прошу дати відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати, бо у мене буде екзаменаційна сесія у НАУ з 10 по 14 червня 2005 р. E. *Прошу надати мені відпустку тривалістю 5 днів без збереження заробіт­ної плати у зв'язку зі складанням іспитів, передбачених екзаменаційною сесією в Національній академії управління (НАУ), з 10 по 14 червня 2005 р. 92. Вкажіть, у якому варіанті відповіді правильно визначено ознаки публіцистичного стилю. A. Основна лексика - загальновживані слова, позбавлені емоційно-сти­лістичного забарвлення, стилістично нейтральні, які вживаються лише в конкретно логічному значенні; вживання специфічної термінології, яка в інших стилях ніколи не використовується; вживання складних слів, утво­рених у різний спосіб, абревіатур; вживання віддієслівних іменників, які нерідко є термінами; мовні штампи, прямий порядок слів. B. Вживаються специфічні, синтаксично неподільні словосполучення, тер­міни; мовні засоби поєднуються з формулами, внаслідок чого досягаєть­ся стислість викладу, чітке дотримання логічності й послідовності складових частин; речення, як правило, розповідні. C. Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічні форми спілкування, риси індивідуалізації мовлення, вживання неповних речень, застосування міміки, жестів, багатство інтонацій різноманітних колоритів мови, перемовляння. D. Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічна форма спілкування поряд з авторським текстом, риси індивідуалізації мовлення, широке застосування лексики художнього зображення, тропів, стилістич­них фігур синтаксису, ремарки, коментар, зміщення часових і просторо­вих понять. E. *Широко використовуються емоційно-забарвлені слова, суспільно-полі­тична лексика, риторичні запитання, вигуки, повтори, тон мовлення при­страсний, оцінний (іронія, сарказм, захоплення, гнів). 93. Продовжте речення: «План виступу - це...». A. ...повний письмовий виклад змісту виступу. B. ...слова та звороти, що означають поняття та явища певної галузі знання. C. ...узагальнювальні думки, які мають лаконічну, відточену мовну форму. D. ...висновкові положення. E. *...послідовність і взаємозв'язок тематичних частин виступу, зафіксова­них у вигляді переліку ключових питань або суджень. 94. З'ясуйте різновид стилістичної помилки в реченні. Перед випускниками стоїть дилема: куди піти вчитися? A. Невідповідність ужитих мовних засобів стилеві висловлення. B. Мовна недостатність. C. Порушення принципу милозвучності. D. Уживання росіянізмів (суржикових слів). E. *Нерозрізнення слів-паронімів. 95. Вкажіть, у якому варіанті відповіді правильно визначено ознаки наукового стилю. A. Широко використовуються емоційно-забарвлені слова, суспільно-полі­тична лексика, риторичні запитання, вигуки, повтори, тон мовлення прис­трасний, оцінний (іронія, сарказм, захоплення, гнів). B. Основна лексика - загальновживані слова, позбавлені емоційно-стилістичного забарвлення, стилістично нейтральні, які вживаються лише в конкретно логічному значенні; вживання специфічної термінології, яка в інших стилях ніколи не використовується; вживання складних слів, утво­рених у різний спосіб, абревіатур; вживання віддієслівних іменників, які нерідко є термінами, мовні штампи, прямий порядок слів. C. Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічні форми спілкування, риси індивідуалізації мови, вживання неповних речень, застосування міміки, жестів, багатство інтонацій різноманітних мовних колоритів, перемовляння. D. Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічна форма спілкування поряд з авторським текстом, риси індивідуалізації мовлення, широке застосування лексики художнього зображення, тропів, стилістич­них фігур синтаксису, ремарки, коментар, зміщення часових і просторо­вих понять. E. *Вживаються специфічні, синтаксично неподільні словосполучення, тер­міни; мовні засоби поєднуються з формулами, внаслідок чого досягаєть­ся стислість викладу, чітке дотримання логічності й послідовності складо­вих частин; речення, як правило, розповідні. 96. Яке речення побудоване неправильно? A. З часів Ярослава, Софія Київська стає важливим культур­ним центром східнослов'янської держави (3 журналу). B. Зробивши зло, не жди добра (Народна творчість). C. Піднімаючись над обрієм, сонце дарує нові й нові світлокольорові щед­роти (3 учнівського твору). D. Можна приготувати суп інакше, перед варінням горох трохи прожарив­ши в духовці і потовкши в ступці (3 календаря). E. *Під'їжджаючи до міста, нас застала ніч (3 розмови). 97. Продовжте визначення: «Норма літературної мови - це...». A. ...міра, розмір чого-небудь. B. ...порядок, стан, вигляд. C. ...порція, пайок чогось. D. ...кількість когось, чогось. E. *...сукупність мовних засобів. 98. У якому рядку допущено помилку у відмінковій формі імені й прізвища? A. Олександра Ємця, Сергієві Волощуку, Ірині Семків, Василем Ілащуком. B. Вірі Бойчук, Павлом Бойчуком, Ігорем Стецем, Марією Явір. C. Юлією Hoc, Ірині Уштан, Петром Уштаном, Зорині Кедь. D. Святослава Мельничука, Вірою Мельник, Зої Гринів, Ядвіги Русової. E. *Дарини Чуклі, Світлани Бойко, Василя Дарійчук, Сергієві Бойко. 99. Продовжте речення: «Лаконічність мови відображає...». A. ...емоційність, натхненність, піднесеність мови. B. ...багатство словникового запасу оратора. C. ...нормативність мови оратора. D. ...діалогічну форму спілкування поряд з авторським текстом. E. *...здатність говорити стисло, проте максимально зрозуміло. 100. Які мовні норми найбільшою мірою стосуються письма? A. Лексичні та стилістичні. B. Морфологічні та орфоепічні. C. Синтаксичні та акцентуаційні (наголошення). D. Граматичні та графічні. E. *Орфографічні та пунктуаційні. 101. Яке з наведених речень потребує стилістичного редагування? A. Найбільше в людях я ціную ґречність. B. Головне, на що потрібно звернути увагу, це якість знань. C. У школі письменника тепло вітали учні та вчителі. D. Я телефонував на номер, зазначений в оголошенні. E. *Складіть, будь ласка, свою автобіографію. 102. Яке речення містить граматичну помилку? A. Кошти, отримані від реалізації конфіскованого майна, перераховують­ся до державного бюджету. B. Зробивши домашнє завдання, ти можеш відпочити. C. Вам потрібно більш відповідально ставитися до навчання. D. Через хворобу Ігор не пішов на концерт. E. *Особам, знайшовшим скарб і добровільно здавшим його, виплачується винагорода. 103. Вкажіть, яке з наведених речень потребує стилістичного редагування. A. Ця газета має велику популярність у киян. B. Яке уявлення склалося у вас про цього художника? C. Наша команда здобула ще одну вагому перемогу. D. Підсумки змагання між групами підбиваються один раз на семестр. E. *У кафе великий попит на пирожні з клубничним джемом. 104. У якому рядку всі словосполучення стилістично правильні? A. Діюче законодавство, вищий учбовий заклад, міроприємство, прожит­ковий мінімум, на слідуючий день. B. Любий із студентів, підготувати тези, ухвалити рішення, поїхати у від­рядження, конкурентноспроможна фірма. C. Мова йдеться, невстигаючий учень, аркуш паперу, кошторис будівель­них робіт, сучасна митниця. D. Приймати участь, правильна відповідь, втілюватися в життя, чергова печатка, на протязі року. E. *Колишній учитель, значні зміни, проти ночі, краєвид з вікна, для годить­ся (про людське око). 105. Вкажіть, яке речення побудоване неправильно. A. Роман Куліша займає в українській літературі особливе місце. B. Історична правда поєднується в романі з творчим домислом письмен­ника. C. Головний конфлікт роману - боротьба за гетьманську булаву між Сом­ком і Брюховецьким. D. Шрам обурюється позицією міщан і захищає козацтво, старшину. E. *Подивившись кінофільм «Чорна рада», мені стала зрозумілою суть од­нойменного роману Пантелеймона Куліша. 106. У якому випадку допущено помилку при побудові словосполучень? A. Розбіжності з питань, звести нанівець, спільне підприємство, відповідач у справі, чинити опір. B. Обопільна угода, нагальна справа, скрутні обставини, громадська дум­ка, орендні відносини. C. Очолювати Раду, скористатися пропозицією, напередодні переговорів, сплата позики, триматися осторонь. D. Зважаючи на викладене вище, у скрутному становищі, поза всяким сумнівом, позачергове скликання, залучати до роботи. E. *Вжити термінові заходи, діяти всупереч наших пропозицій, сфотограф­уватися в анфас, оплачувати за проїзд, план з продажі м'яса. 107. Визначте жанр тексту.У посібнику подано оригінальну систему роботи над самостійним напи­санням твору та переказу - основними формами державної підсумкової атестації. Вміщено творчі завдання, тренувальні вправи, поради, що полег­шать підготовку до написання творчих робіт. Призначений для учнів і абітурієнтів, учителів і методистів. Буде корисним викладачам і студентам-філологам. A. Памфлет. B. Публіцистична стаття. C. Дискусія. D. Оповідання. E. *Анотація. 108. Продовжте речення: «Текст складається з...». A. ...декількох не пов'язаних між собою змістовим зв'язком речень. B. ...речень, не пов'язаних тематично цілісністю. C. ...розділових знаків. D. ...сполучників, часток, вигуків. E. *...певної кількості пов'язаних між собою речень, рідше - з окремого ре­чення, що вичерпно виражає якусь думку. 109. Продовжте речення: «Тема тексту - це...». A. ...комунікативна мета висловлення (те, заради чого створено текст). B. ...частина тексту, що містить його головну думку. C. ...сукупність виражальних засобів мови, використаних у певному тексті. D. ...стійкі сполучення слів, що виражають єдине поняття. E. *...те, про що в ньому йдеться, його зміст. 110. Визначте жанр тексту. «Усе треба віддати в музеї, - говорив батько, - тільки в музеї». «Але ж це не варто виставляти в музеях, - заперечували йому, - і не все виставля­ється там, хіба що краще, щоб не пропадало, як пропадає маса звичаїв, слів, котрі вмирають разом з речами і звичаями». «А ти скажи, скажи! - кричав на батька приятель, - з чого починається 'Третьяковка"?» «О, це ви знаєте, ви знаєте надто багато», - уже втрачав аргументи батько (Н. Бічуя). A. Анотація. B. Памфлет. C. Публіцистична стаття. D. Оповідання. E. *Дискусія. 111. До якого стилю належить поданий текст? Гори навколо мовби висіли в повітрі, такі вони були прозорі й легкі в ці останні дні ясного гірського літа. Ліси наче світилися наскрізь. Контури кожного дерева, кожної скелі були напрочуд виразні, як у панорамі бінок­ля. Де-не-де по лісах прохоплювалось перше полум'я осіннього багрянцю, від якого вони ставали ще пишніші й барвистіші (О. Гончар). A. Публіцистичного. B. Наукового. C. Розмовного. D. Офіційно-ділового E. *Художнього. 112. Продовжте речення: «Основним поняттям лінгвістики тексту є...». A. ...слово. B. ...речення. C. ...складне синтаксичне ціле (надфразна єдність). D. ...словосполучення. E. *...текст. 113. Визначте, який із поданих варіантів становить текст. A. Безсмертя душі, важливе для нас питання, воно стосується, настільки глибока, байдужість служила, ознака втрати, будь-яка свідомість. B. Чи не нам, сьогоднішнім, що не зберегли Україну від катастроф... C. Згори гарно та тихо, а всередині ворушиться лихо. Словом, як шовком, вишиває, а ділом, як шилом шпигає. D. Досить часто київські князі були фундаторами таких бібліотек. Чутки про таке диво швидко поширились по всій країні. Вишиванням в Україні займалися майже виключно жінки. E. *Сонце ще далеко за обрієм. Його дотики до хмар ледве-ледве можна розпізнати. Це навіть ще не дотики. Це погляд здалеку, від якого голубіє небо на тім місці, де зійде сонце (Ю. Яновський). 114. Яким типом зв'язку поєднані речення у тексті? Цей чудернацький ссавець має вкриті роговим чохлом щелепи. Розмно­жується він також незвичайно: відкладає яйця, насиджує їх, а малят ви­годовує молоком. У тихих річках Австралії ця тварина ловить безхребет­них, вибираючи їх із мулу. Качкодзьоби стали дуже рідкісними тваринами. Вони перебувають під охороною закону (3 довідника). A. Перспективний зв'язок. B. Дистантний зв'язок. C. Послідовний зв'язок між реченнями. D. Перехресний зв'язок. E. *Паралельний зв'язок між реченнями. 115. У якому рядку перераховано структурні особливості тексту? A. Наказовий характер викладу, офіційність, логічність, об'єктивність, кон­кретність, стислість, знеособленість і стандартизованість викладу. B. Наявність теми, основної думки, можливість дібрати відповідний заго­ловок, змістовий зв'язок між складовими частинами. C. Наявність розділових знаків, які допомагають читачеві зрозуміти зміст написаного, передати на письмі все багатство інтонаційних відтінків усного мовлення. D. Об'ємна змістова єдність, своєрідний невеличкий художній твір. E. *Наявність зачину і кінцівки, послідовність викладу змісту, використання мовних засобів зв'язку між складовими частинами. 116. Продовжте речення: «Розповідь - це...». A. ...висловлення, змістом якого є вияв ставлення мовця до того, про що він розповів, що описав, чи щодо суті явища або предмета, про який йдеться. B. ...висловлення, у якому характеризуються предмети, люди, явища при­роди шляхом перелічення їх головних суттєвих ознак. C. ...висловлення про встановлені людиною зв'язки між предметами та явищами, про причини й наслідки ознак, якостей, подій. D. ...стійкі сполучення слів, що виражають єдине поняття. E. *...висловлення, мета якого - повідомити про події чи дії, що розгорта­ються (або розгорталися) в часі і просторі. 117. Продовжте речення: «Опис - це...». A. ...висловлення, змістом якого є вияв ставлення мовця до того, про що він розповів, що описав, чи щодо суті явища або предмета, про який йдеться. B. ...висловлення, мета якого - повідомити про події чи дії, що розгорта­ються (або розгорталися) в часі і просторі. C. ...висловлення про встановлені людиною зв'язки між предметами та явищами, про причини й наслідки ознак, якостей, подій. D. ...стійкі сполучення слів, що виражають єдине поняття. E. *...висловлення, у якому характеризуються предмети, люди, явища при­роди шляхом перелічення їх головних суттєвих ознак. 118. До якого стилю належить текст? Ще на початку XX століття геніальний учений, один з творців української науки М. С. Грушевський сказав:«Серед усіх потреб нашого національно­го життя потреба рідної школи найголовніша, бо народ, який не має своєї школи, може бути лише пасербом чужих народів, а ніколи не виб'ється на самостійну дорогу існування». Його думки про українську школу і рідну мо­ву свіжі, ніби взяті зі зрізу сьогоднішнього життя, коли давня тінь зневаги до мови нашого народу упала зі страшною силою. Найболючіша наша проблема сьогодні - стан української мови (Г.Жу­ковська). A. Наукового. B. Розмовного. C. Офіційно-ділового. D. Художнього. E. *Публіцистичного. 119. Продовжте речення: «Роздум - це...». A. ...висловлення, змістом якого є вияв ставлення мовця до того, про що він розповів, що описав, чи щодо суті явища або предмета, про який ідеться. B. ...висловлювання, мета якого - повідомити про події чи дії, що розгор­таються (або розгорталися) в часі і просторі. C. ...висловлення, у якому характеризуються предмети, люди, явища при­роди шляхом перелічення їх головних суттєвих ознак. D. ...стійкі сполучення слів, що виражають єдине поняття. E. *...висловлення про встановлені людиною зв'язки між предметами та явищами, про причини й наслідки ознак, якостей, подій. 120. Продовжте речення: «Якщо "даним" наступного речення стає "нове" речення попереднього, йдеться про...». A. ...паралельний зв'язок між реченнями. B. ...перспективний зв'язок. C. ...дистантний зв'язок. D. ...перехресний зв'язок. E. *...послідовний зв'язок між реченнями. 121. Яка з поданих тем найбільше відповідає змістові тексту? Пахучий хліб на нашому столі - то виборені радощі родинні. Пахучий хліб - то щедрий дар землі за труд і розум доблесній людині. Пахучий хліб - цілющий скарб життя, його неперевершений владика. Він наша гордість, наше майбуття, він наша творчість і мета велика (Д. Луценко). A. Хліб треба берегти. B. Радощі родинні. C. Розум людини. D. Наше майбуття. E. *Пахучий хліб. 122. Який тип змістових відношень виникає між реченнями у тексті? Ялинку ми запозичили пізніше з скандинавських країн. А для українців традиційним є дідух. Це останній снопик або пучечок колосків з поля, зібраних наприкінці жнив, так званий «обжинок» (Л.Орел). A. Ставлення кого-небудь до чого-небудь. B. Часові. C. Причинові. D. Цільові. E. *Пояснювальні. 123. Продовжте речення: «Цитата - це...». A. ...чуже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту, форми та інтонації. B. ...мовлення однієї особи, звернене до широкої аудиторії слухачів, глядачів, читачів з метою цілеспрямованого впливу на них. C. ...форма мовлення, що являє собою розмову між двома особами. D. ...синтаксична конструкція, що відтворює мовлення групи людей (біль­ше двох). E. *...дослівний уривок з чийогось тексту або висловлення для підтвер­дження якоїсь думки. 124. Протоколи загальних зборів, засідань, нарад підписують: A. Виступаючі. B. Ті, хто бажає. C. Усі присутні. D. Ті, хто виступає. E. *Голова і секретар. 125. Документ датується днем його: A. Зарахування B. Систематизації. C. Закріплення. D. Узгодження. E. *Підписання. 126. Стисло сформульовані основні положення статті, лекції, доповіді - це: A. Бесіда. B. Лекція. C. Звіт. D. Промова. E. *Тези. 127. Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою, - це: A. Адресний пункт. B. Адресант. C. Адресат. D. Адрес. E. *Адреса. 128. Точне відтворення оригіналу документа: A. Формуляр. B. Бланк.. C. Зразок. D. Витяг. E. *Копія. 129. Розпорядчим документом, який видається керівником установи і стосується організаційних та кадрових питань, називається: A. Розпорядження B. Договір. C. Постанова. D. Угода. E. *Наказ. 130. Сукупність розміщених у встановленій послідовності реквізитів документа називається: A. Рубрикацією. B. Стандартом. C. Копією. D. Індексом. E. *Формуляром. 131. Аркуш паперу з відтвореними реквізитами, що містять постійну інформацію, називається: A. Стандартом. B. Рахунком. C. Формуляром. D. Грифом.. E. *Бланком. 132. Списком літератури з певного питання є: A. Список B. Цитата. C. Виноска. D. Примітка. E. *Бібліографія. 133. Результат відображення конкретної інформації на спе­ціальному матеріалі за визначеним стандартом чи фор­мою - це: A. Довідка. B. Наказ. C. Звіт. D. Службова записка. E. *Документ. 134. Доручення - це: A. Документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами B. Документ, яким регламентуються виробничі стосунки між установою і позаштатним працівником. C. Документ, який пишуть для підтвердження певних умов, зобов’ язань. D. Документ, у якому засвідчують той чи інший факт: підтверджують одержання листів, переказів, цінних паперів. E. *Письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні дії або отримувати матеріальні цінності. 135. Контракт укладають... A. Назавжди. B. Тільки на один день. C. На невизначений термін. D. На довічно. E. *Тільки на певний термін. 136. Сторонами в контракті є: A. Підприємство та особа. B. Організація та працівник. C. Організація-замовник та виконавець. D. Приватні особи й організації та організації. E. *Підприємство в особі керівника та працівник. 137. Письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин, називається: A. Постановою. B. Заявою. C. Дорученням. D. Контрактом. E. *Договором. 138. У випадку, коли вам необхідно відтворити частину протоколу, потрібну для вирішення окремого питання, ви складаєте: A. Уривок протоколу. B. Стислий протокол. C. Короткий протокол. D. Частину з протоколу. E. *Витяг з протоколу. 139. Одним з найпоширеніших документів колегіальних органів, у якому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, усі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в результаті обговорення, є: A. Промова. B. Доповідь. C. Наказ. D. Виступ. E. *Протокол. 140. Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу є: A. План. B. Наказ. C. Пояснювальна записка. D. Доповідна записка. E. *Звіт. 141. За структурою плани поділяють на: A. Прості і непрості. B. Ускладнені і прості. C. Односкладові та двоскладові. D. Нескладні і складні. E. *Прості та складні. 142. Документ, який визначає точний перелік запланованих до виконання робіт чи заходів, їх послідовність, об­сяг, тимчасові координати керівників та конкретних виконавців, є: A. Рецензія. B. Відгук. C. Наказ. D. Звіт. E. *План. 143. Документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підпри­ємств, називається: A. Наказ. B. План. C. Звіт. D. Протокол. E. *Довідка. 144. Коли ж ви маєте намір пояснити ситуацію, що склала­ся, факти, дії, вчинки (найчастіше порушення дисцип­ліни, невиконання роботи) і робите це на вимогу керівника, складаєте: A. Звіт. B. План. C. Доповідь. D. Доповідну записку. E. *Пояснювальну записку. 145. Доповідні записки поділяються на: A. Стандартні і довільні. B. Вихідні і вхідні. C. Рукописні та друковані. D. Особисті та офіційні. E. *Внутрішні та зовнішні. 146. Якщо ви повідомляєте керівника установи, організації про певний факт, подію, виконання окремих завдань, службових доручень, оформляєте: A. Угоду. B. Доповідь. C. Звіт. D. Пояснювальну записку. E. *Доповідну записку. 147. У випадку, коли ви хочете терміново повідомити адресату певну інформацію телефоном, вам буде у нагоді: A. Мультимедійне повідомлення. B. SMS. C. Факс. D. Телеграма. E. *Телефонограма. 148. Доповідь на будь-яку тему, написана на основі критич­ного огляду літератури та інших джерел, складає по­няття: A. Диспут. B. Бесіда. C. Лекція. D. Стаття. E. *Реферат. 149. Науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті, який є результатом мисленнєвого процесу, в якому поєднуються аналіз, структурування, формулювання та висловлення думок, є: A. Планом. B. Тезами. C. Конспектом. D. Рефератом. E. *Статтею. 150. Документ, у якому уповноважені особи, комісія або ус­танова викладають свої зауваження, оцінки, рішення та їх аргументи щодо окремого питання або іншого доку­мента і який передається до вищих органів для розгляду і затвердження, називають: A. Прологом. B. Анотацією. C. Відгуком. D. Рецензією. E. *Висновками. 151. Документ, який є критичним відгуком на художній, на­уковий або інший твір, що містить зауваження, пропозиції тощо і метою якого є рекомендація твору до друку або захисту, є: A. Відгук. B. Лист. C. Висновки. D. Анотація. E. *Рецензія. 152. Документ, який є короткою, стислою характеристикою змісту книги, статті, рукопису тощо, називають: A. Кінцівкою B. Зачином. C. Висновком. D. Рецензією. E. *Анотацією. 153. Котре речення не потребує редагування? A. Словесне внушання. B. Слідувати порадам лікаря. C. Сип на шкірі. D. Легке недомагання. E. *Натще. 154. Котре речення потребує редагування? A. Схильний до застуди. B. Проведено розтин живота. C. Легке нездужання. D. Знеболювальні засоби E. *Настойка клюкви. 155. Котре речення потребує редагування? A. Настоянка шавлії. B. Компенсація у випадку каліцтва. C. Лікувальне голодування. D. Пункт охорони здоров"я E. *Насморк мучить. 156. У розпорядчій частині наказу щодо особового складу зазначається: A. Порядок денний. B. Вказівка на авторство документа. C. Підстави зарахування, переведення, звільнення. D. Термін, на який зараховується особа на певну посаду. E. *Прізвище, ім'я, по батькові особи, на яку поши­рюється дія наказу, назва відповідної посади, дата зарахування, переведення, звільнення, дата підписання наказу. 157. Наказ щодо особового складу - це: A. Документ, складений уповноваженою особою, групою уповноважених на це осіб (комісією) на підтвердження фактів або подій. B. Документ, у якому особа подає опис свого життя. C. Розпорядчий документ, який створюють на підприємствах переважно з питань інформаційно-методичного характеру. D. Правовий акт, що його видає керівник підприєм­ства (структурного підрозділу) у межах своєї ком­петенції для вирішення основних та оперативних завдань. E. *Розпорядчий документ, який регламентує призначення, переміщення, звільнення працівника. 158. Особовий листок з обліку кадрів заповнюється: A. Під час переведення на нижчу посаду. B. Під час переведення на вищу посаду. C. Під час звільнення працівника. D. Під час переведення на іншу посаду. E. *Під час оформлення на роботу. 159. За формою автобіографія: A. Трафаретний документ. B. Терміновий документ. C. Організаційний документ. D. Типовий документ. E. *Індивідуальний документ. 160. У тексті автобіографії зазначаються: A. Відомості про моральні якості особи. B. Відомості про членів родини, які перебували за кордоном. C. Рік народження; D. Ініціали та прізвище особи. E. *Прізвище, ім'я, по батькові, місце народження, відомості про навчання, відомості про трудову діяльність, короткі відомості про склад сім’ ї, дата народження і дата написання автобіографії. 161. Інформація про факти, події викладається в автобіографії: A. У вільній послідовності. B. У будь-якій послідовності. C. У послідовності, що чітко визначається стандартами оформлення документів щодо особового складу. D. У послідовності, що зумовлюється ступенем важливості певної інформації. E. *У хронологічній послідовності. 162. Автобіографія - це: A. Документ , у якому подано стислі відомості про навчання особи, її трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення. B. Письмове повідомленняі особи чи організації з метою здійснення своїх прав, захисту інтересів. C. Обов'язковий документ особової справи працівників установ, організацій, у якому фіксуються автобіог­рафічні відомості, оформлені шляхом фіксації їх у таблицях. D. Документ, що фіксує відомості про трудову діяльність робітників, службовців. E. *Обов'язковий документ особової справи, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії. 163. У тексті резюме зазначають такі відомості: A. Індивідуальні якості особи. B. Перебування за кордоном. C. Моральні якості особи. D. Розмір заробітної плати. E. *Мета складання документа, досвід роботи, освіта, знання мов. 164. Відомості про особу, якій видається характеристика, викладаються: A. За алфавітом. B. Правильної відповіді немає. C. У будь-якій послідовності. D. У хронологічній послідовності. E. *У послідовності, що зумовлюється ступенем важливості тієї чи іншої інформації. 165. Характеристика - це: A. Відомості про те, де і в який час особа навчалася, працювала. B. Документ, у якому особа подає опис свого життя. C. Документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні, професійні відомості про особу. D. Документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає. E. *Документ, у якому в офіційній формі викладено громадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи. 166. У складній заяві зазначається: A. Термін дії документа. B. Номер документа. C. Відмітка про засвідчення копій. D. Гриф обмеженого доступу до документа. E. *Перелік документів, які додаються до заяви з метою підтвердження правомірності висловленого у ній прохання. 167. Особиста заява оформляється: A. Машинописом на власному примірнику. B. Від руки у двох примірниках. C. Машинописом на бланку установи. D. Від руки на бланку установи. E. *Від руки в одному примірнику. 168. Документи щодо особового складу - це: A. Документи, що відбивають процес і результати роботи постійних та тимчасових колегіальних органів. B. Письмові повідомлення особи чи організації з метою здійснення своїх прав, захисту інтересів. C. Угоди між особами, що наймаються на роботу, та керівниками підприємств. D. Документи, у яких фіксуються угоди між сторонами про встановлення ділових відносин, пов"язаних із господарською діяльністю. E. *Документи, пов’ язані з процесом зарахування особи на роботу і її звільнення. 169. Документи, що створюються окремими особами поза сферою їх службової діяльності, -це: A. Організаційні документи. B. Власні документи. C. Службові документи. D. Індивідуальні документи. E. *Особисті документи. 170. За призначенням виділяють такі види документів: A. Внутрішні і зовнішні. B. Вхідні і вихідні. C. Типові і трафаретні. D. Загальні і спеціалізовані. E. *Щодо особового складу, фінансово-облікові документи, довідково-інформаційні документи та ін. 171. Змінний реквізит, який містить інформацію про подальшу роботу з документом, - це: A. Віза. B. Гриф затвердження. C. Підтвердження. D. Гриф погодження. E. *Резолюція. 172. Віза - це: A. Характеристика документа. B. Назва виду документа. C. Узгодження документа з підвідомчими та непідвідомчими організаціями. D. Зовнішнє узгодження документа. E. *Внутрішнє узгодження документа. 173. На бланках дату підписання документа ставлять: A. Під текстом справа. B. У лівій верхній частині під назвою виду докумен­та і заголовком. C. У правій верхній частині під назвою виду докумен­та і заголовком. D. Під текстом зліва. E. *У лівій верхній частині разом з індексом на спец­іально відведеному для цього місці. 174. Документ - це: A. Насиченість висловлювання об’ єктивно цінною інформацією B. Різновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених мовленнєвих колективах. C. Це мовна діяльність, що регулює ділові стосунки між членами суспільства. D. Сукупність реквізитів, розташованх у певній послідовності. E. *Засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища дійсності та розумову діяльність людини. 175. Мовними особливостями офіційно-ділового стилю є: A. Неточний виклад. B. Переважання складносурядних речень. C. Широке застосування слів у переносному значенні. D. Використання суспільно-політичної, емоційно забарвленої лексики. E. *Використання канцелярської лексики. 176. Обговорення, пропаганда важливих суспільно-політичних ідей, сприяння суспільному розвитку - мета мовлення: A. Епістолярного стилю. B. Офіційно-ділового стилю. C. Художнього стилю. D. Розмовного стилю. E. *Публіцистичного стилю. 177. Мовний стиль - це: A. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності. B. Основний вид ділового мовлення. C. Властивий художникові слова чи іншому носієві мови стиль, який стає об’ єктом дослідження лінгвістів. D. Різновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених мовленнєвих колективах. E. *Сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлення. 178. Сукупність норм літературної мови, що регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів, - це: A. Синтаксичні норми. B. Орфографічні норми. C. Норми інтонування слів. D. Норми наголошення слів. E. *Орфоепічні норми. 179. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації, - це: A. Типи мовлення. B. Стилі української мови. C. Граматичні правила. D. Орфографічні правила. E. *Мовні норми. 180. Розпорядча частина наказу має такі складові... A. Вступ, основна частина, висновки. B. Запросили, виступили, ухвалили. C. Слухали, виступили, ухвалили. D. Адресат, адресант, текст. E. *Призначити, зарахувати, здійснити, надати. 181. Накази охоплюють широке коло питань... A. Термін дії документа. B. Перелік товарно-матеріальних цінностей. C. Підтвердження тривалості юридичної дії. D. Перелік послуг, товарів, їх ціну. E. *Із виробничої і навчальної діяльності. 182. Наказ - це документ, у якому висвітлюється... A. Повноваження посадовцеві на виконання однотипних дій. B. Питання по управлінню майном. C. Приймання, відправлення чи видача матеріальних цінностей. D. Громадянсько-політична робота колективу. E. *Організаційні та кадрові питання. 183. Пояснювальна записка оформляється аналогічно... A. Дорученню. B. Листу - повідомленню. C. Інформаційному листу. D. Заяві. E. *Доповідній записці. 184. Пояснювальна записка подається... A. На бланку. B. В усній формі. C. На прохання колективу. D. За власним бажанням. E. *У письмовій формі на вимогу керівника. 185. Пояснювальна записка пишеться для... A. Виконання однотипних дій. B. Виконання певної одноразової дії. C. Регулювання діяльності організації. D. Визначення прав та обов'язків громадян. E. *З'ясування та пояснення причин певного факту, вчинку, події. 186. Доручення засвідчує... A. Секретар. B. Приватна особа. C. Місцеві організації. D. Рада факультету. E. *Керівник підприємства, закладу, де працює особа, або нотаріальна контора. 187. Доручення - це... A. Документ, що засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи. B. Вид службових паперів, які використовуються для обміну інформацією між установами. C. Документ, який фіксує рішення чи постанову. D. Офіційне розпорядження керівника. E. *Документ, за яким організація чи особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні дії. 188. Протокол підписують... A. Секретар зборів. B. Присутні. C. Керівники структурних підрозділів. D. Члени профкому. E. *Голова та секретар зборів. 189. Основна частина протоколу відповідає таким пунктам... A. Дата, підпис. B. Запросили, виступили, ухвалили. C. Анкетні дані, дата, підпис. D. Заголовок до тексту, описова частина. E. *Слухали, виступили, ухвалили. 190. Протоколи фіксують хід і роботу... A. Студентів. B. Керівників установ, організацій. C. Працівників установи. D. Інформаційних систем. E. *Конференцій, зборів, засідань. 191. Протоколом оформляється діяльність... A. Студентів. B. Керівників установ. C. Громадян. D. Посадових осіб. E. *Колегіальних органів. 192. Автобіографія належить до ... A. Господарсько-договірних документів. B. Обліково - фінансових документів. C. Розпорядчих документів. D. Організаційних документів. E. *Документів щодо особового складу 193. Текст автобіографії викладається ... A. Від секретаря. B. Від другої особи. C. Від імені керівника установи чи закладу. D. Від третьої особи . E. *Від першої особи. 194. Автобіографія - це ... A. Документ, що засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи. B. Розпорядження для вирішення оперативних питань. C. Інформація, яка встановлює точний перелік намічених заходів, їх послідовність, обсяг, часові координати. D. Документ правової чинності, що підтверджує будь - які встановлені факти або події. E. *Документ, у якому особа подає опис свого життя та діяльності. Тестові питання до рисунків 1 Який вид письма зображено на рисунку 1? A. Кирилиця.* B. Черти і ризи. C. Ієрогліфи. D. Латиниця. E. Діакритичні знаки 2 На рисунку 2 зображений: A. Основоположник нової української літературної мови. B. Зачинатель нової української літературної мови.* C. Винахідник нової української літературної мови. D. Викладач нової української літературної мови. E. Вчитель нової української літературної мови. 3 Виберіть роки життя і смерті зображеного на рисунку 2 відомого українського діяча. A. 1769 – 1838. * B. 1564 – 1623. C. 1796 – 1883. D. 1759 – 1840. E. 1669 – 1738. 4 Де народився відомий український діяч, зображений на рисунку 2? A. Київ. B. Львів. C. Полтава.* D. Харків. E. Одеса. 5 На який період припадає літературна творчість відомого українського діяча, зображеного на рисунку 2? A. Література кінця ХVІІІ – 40-их років XIXст.* B. Література 40 – 60-их рр. XIX ст. C. Література 70 – 90-их рр. XIX ст. D. Література кінця ХІХ вЂ“ початку ХХ століття E. Література ХХ століття. 6 На рисунку 3 зображений: A. Основоположник нової української літературної мови.* B. Зачинатель нової української літературної мови. C. Винахідник нової української літературної мови. D. Викладач нової української літературної мови. E. Вчитель нової української літературної мови. 7 Виберіть роки життя і смерті зображеного на рисунку 3 відомого українського діяча. A. 1769 – 1838. B. 1564 – 1623. C. 1796 – 1883. D. 1759 – 1840. E. 1814 – 1861.* 8 Де народився відомий український діяч, зображений на рисунку 3? A. Київщина. B. Львівщина. C. Полтавщина. D. Харківщина E. Черкащина.* 9 На який період припадає літературна творчість відомого українського діяча, зображеного на рисунку 3? A. Література кінця ХVІІІ – 40-их років XIXст. B. Література 40 – 60-их рр. XIX ст. * C. Література 70 – 90-их рр. XIX ст. D. Література кінця ХІХ вЂ“ початку ХХ століття E. Література ХХ століття. 10 Показані на схемі (рисунок 9) мови належать до групи A. східнослов’ янських мов.* B. західнослов’ янських мов. C. південнослов’ янських мов. D. північнослов’ янських мов. E. південно-західних мов. 11 До східнослов’ янських мов, крім поданих на схемі (рисунок 10), належить мова A. болгарська. B. польська. C. словацька. D. верхньолужицька. E. українська.* 12 До східнослов’ янських мов, крім поданих на схемі (рисунок 11), належить мова A. болгарська. B. польська. C. словацька. D. верхньолужицька. E. білоруська.* 13 До східнослов’ янських мов, крім поданих на схемі (рисунок 12), належить мова A. болгарська. B. польська. C. словацька. D. верхньолужицька. E. російська.* 14 Українська мова належить ... (Рисунок 13) A. До групи А.* B. До групи Б. C. До групи В. D. До груп А і Б. E. До груп Б і В. 15 Білоруська мова належить ... (Рисунок 13) A. До групи А.* B. До групи Б. C. До групи В. D. До груп А і Б. E. До груп Б і В. 16 Російська мова належить ... (Рисунок 13) A. До групи А.* B. До групи Б. C. До групи В. D. До груп А і Б. E. До груп Б і В. 17 Польська мова належить ...(Рисунок 13) A. До групи А. B. До групи Б.* C. До групи В. D. До груп А і Б. E. До груп Б і В. 18 Болгарська мова належить ...(Рисунок 13) A. До групи А. B. До групи Б. C. До групи В.* D. До груп А і Б. E. До груп Б і В. 19 Українська, російська та білоруська мови належать ... (Рисунок 13) A. До групи А.* B. До групи Б. C. До групи В. D. До груп А і Б. E. До груп Б і В. 20 Польська, чеська, словацька, верхньолужицька, нижньолужицька мови належать ... (Рисунок 13) A. До групи А. B. До групи Б.* C. До групи В. D. До груп А і Б. E. До груп Б і В. 21 Болгарська, сербська, хорватська, словенська, македонська мови належать ... (Рисунок 13). A. До групи А. B. До групи Б. C. До групи В.* D. До груп А і Б. E. До груп Б і В. 22 До якого загального поняття стосуються визначення? (Рисунок 14) A. Стилі мови. B. Види мовної діяльності. C. Форми існування української національної мови. D. Типи мовлення. E. Комунікативні якості культури мови.* 23 До якого загального поняття стосуються визначення? (Рисунок 14) A. Комунікативні якості культури мови.* B. Стилі мови. C. Види мовної діяльності. D. Форми існування української національної мови. E. Типи мовлення. 24 До якого стилю мови належить поданий документ? (Рисунок 18) A. Офіційно-ділового.* B. Наукового. C. Публіцистичного. D. Розмовного. E. Художнього. 25 Як іменують поданий документ? (Рисунок 18). A. Автобіографія. B. Пояснювальна записка.* C. Наказ. D. Угода. E. Резюме. 26 До якого виду належить поданий документ? (Рисунок 18). A. Довідково-інформаційні.* B. Господарсько-договірні документи. C. Обліково-фінансові документи. D. Організаційні. E. Розпорядчі. 27 До якого стилю мови належить зображений об’ єкт? (Рисунок 19) A. Розмовного. B. Офіційно-ділового.* C. Наукового. D. Публіцистичного. E. Художнього. 28 Як іменують поданий документ? (Рисунок 19). A. Автобіографія. B. Довідка.* C. Наказ. D. Угода. E. Резюме. 29 До якого виду належить поданий документ? (Рисунок 19). A. Документи щодо особового складу. B. Господарсько-договірні документи. C. Довідково-інформаційні.* D. Організаційні. E. Розпорядчі. 30 До якого стилю мови належить зображений об’ єкт? (Рисунок 20) A. Розмовного. B. Офіційно-ділового.* C. Наукового. D. Публіцистичного. E. Художнього. 31 Як іменують поданий документ? (Рисунок 20). A. Пояснювальна записка. B. Службова записка. C. Доповідна записка.* D. Угода. E. Резюме. 32 До якого виду належить поданий документ? (Рисунок 20). A. Документи щодо особового складу. B. Господарсько-договірні документи. C. Довідково-інформаційні.* D. Організаційні. E. Розпорядчі. 33 До якого стилю мови належить зображений об’ єкт? (Рисунок 21) A. Розмовного. B. Офіційно-ділового.* C. Наукового. D. Публіцистичного. E. Художнього. 34 Як іменують поданий документ? (Рисунок 21). A. Пояснювальна записка. B. Службова записка. C. Доручення.* D. Угода. E. Резюме. 35 До якого виду належить поданий документ? (Рисунок 21). A. Документи щодо особового складу. B. Господарсько-договірні документи. C. Довідково-інформаційні. D. Обліково-фінансові.* E. Розпорядчі. 36 До якого стилю мови належить зображений об’ єкт? (Рисунок 22) A. Розмовного. B. Офіційно-ділового.* C. Наукового. D. Публіцистичного. E. Художнього. 37 Як іменують поданий документ? (Рисунок 22). A. Пояснювальна записка. B. Службова записка. C. Доручення. D. Розписка.* E. Резюме. 38 До якого виду належить поданий документ? (Рисунок 22). A. Документи щодо особового складу. B. Господарсько-договірні документи. C. Довідково-інформаційні. D. Обліково-фінансові.* E. Розпорядчі. 39 Яку мовну норму порушено у словосполученнях? (Рисунок 24) A. Лексичну. B. Граматичну.* C. Орфографічну. D. Акцентуаційну. E. Синтаксичну. 40 Подані на рисунку 24 мовні огріхи стосуються тем A. Висловлювання і текст. B. Стилі мови. C. Українська мова. Історія і сучасність. D. Комунікативні якості культури мови. E. Мовна норма. Типи норм.* 41 Яку мовну норму порушено у словосполученнях? (Рисунок 25) A. Лексичну.* B. Граматичну. C. Орфографічну. D. Акцентуаційну. E. Синтаксичну. 42 Яку мовну норму порушено у словосполученнях? (Рисунок 26) A. Лексичну.* B. Граматичну. C. Орфографічну. D. Акцентуаційну. E. Синтаксичну. 43 Яку мовну норму порушено у словах? (Рисунок 27) A. Лексичну. B. Граматичну. C. Орфографічну.* D. Акцентуаційну. E. Синтаксичну. 44 Виберіть правильну назву орфограми, помилку у якій допущено на рисунку 27. A. Зміни приголосних при словотворенні. B. Спрощення в групах приголосних. C. Правопис префіксів. D. Правопис прізвищ іншомовного походження.* E. Особливості відмінювання іменників ІІ відміни. 45 Яку мовну норму порушено у словосполученнях? (Рисунок 28) A. Лексичну.* B. Граматичну. C. Орфографічну. D. Акцентуаційну. E. Синтаксичну. 46 Яку мовну норму порушено у словосполученнях? (Рисунок 29) A. Синтаксичну. B. Граматичну.* C. Орфографічну. D. Акцентуаційну. E. Лексичну. 47 Яку мовну норму порушено у словосполученнях? (Рисунок 30) A. Синтаксичну. B. Граматичну. C. Орфографічну. D. Акцентуаційну. E. Лексичну.* 48 Яку мовну норму порушено у словосполученнях? (Рисунок 31) A. Синтаксичну. B. Граматичну. C. Орфографічну.* D. Акцентуаційну. E. Лексичну. 49 Яку мовну норму порушено у словах? (Рисунок 32) A. Синтаксичну. B. Граматичну. C. Орфографічну.* D. Акцентуаційну. E. Лексичну. 50 Яку мовну норму порушено у словосполученнях? (Рисунок 33) A. Синтаксичну. B. Граматичну. C. Орфографічну. D. Акцентуаційну. E. Лексичну.* 51 Яку мовну норму порушено у словах? (Рисунок 34) A. Синтаксичну. B. Граматичну.* C. Орфографічну. D. Акцентуаційну. E. Лексичну. 52 Яку мовну норму порушено у словосполученнях? (Рисунок 35) A. Синтаксичну. B. Граматичну. C. Орфографічну. D. Акцентуаційну. E. Лексичну.* 53 Котра година? (Рисунок 36) A. Сьома година. B. Одинадцять хвилин на одинадцяту. C. За вісім хвилин восьма година.* D. Перша година. E. За дванадцять хвилин десята година. 54 Котра година? (Рисунок 37) A. Восьма година. B. Сім хвилин на шосту.* C. Двадцята година. D. Перша година. E. За дванадцять хвилин десята година. 55 Під яким номером знаходиться неправильна формула вибачення? (Рисунок 38). A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5.* 56 Під яким номером знаходиться неправильна формула подяки? (Рисунок 39) A. 1. B. 2.* C. 3. D. 4. E. 5. 57 Під яким номером знаходиться неправильна формула згоди? (Рисунок 40) A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.* E. 5. 58 Встановіть правильну відповідність між терміном і його визначенням на рисунку 41. A. Послідовний зв'язок речень – це А. B. Послідовний зв'язок речень – це 3. C. Послідовний зв'язок речень – це В. D. Послідовний зв'язок речень – це Б.* E. Послідовний зв'язок речень – це 2. 59 Встановіть правильну відповідність між терміном і його визначенням на рисунку 41. A. Паралельний зв'язок речень – це А.* B. Паралельний зв'язок речень – це 3. C. Паралельний зв'язок речень – це В. D. Паралельний зв'язок речень – це Б. E. Паралельний зв'язок речень – це 2. 60 Встановіть правильну відповідність між терміном і його визначенням на рисунку 41. A. Змішаний зв'язок речень – це А. B. Змішаний зв'язок речень – це 3. C. Змішаний зв'язок речень – це В.* D. Змішаний зв'язок речень – це Б. E. Змішаний зв'язок речень – це 2. 61 Яке загальне поняття об’ єднує подані на рисунку 41 терміни і їх визначення? A. Структурні типи складного синтаксичного цілого.* B. Актуальне членування речення. C. Надфразна єдність. D. Складне речення з різними видами зв’ язку. E. Складнопідрядне речення. 62 Який елемент пропущено у схемі, поданій на рисунку 46? A. Смислова цілісність. B. Зв’ язність. C. Структурна єдність. D. Мовні засоби зв’ язку.* E. Комунікативна спрямованість. 63 Який елемент пропущено у схемі, поданій на рисунку 47? A. Смислова цілісність. B. Зв’ язність. C. Структурна єдність. D. Мовні засоби зв’ язку. E. Комунікативна спрямованість.* 64 Який елемент пропущено у схемі, поданій на рисунку 48? A. Смислова цілісність. B. Належність до певного жанру і стилю.* C. Структурна єдність. D. Мовні засоби зв’ язку. E. Комунікативна спрямованість. 65 Як потрібно назвати схему, подану на рисунку 49? A. Актуальне членування речення. B. Основні ознаки тексту. C. Складне синтаксичне ціле. D. Види нотування тексту.* E. Паралельний зв’ язок речень. 66 Яке загальне поняття об’ єднує подані на рисунку 49 терміни? A. Структурні типи складного синтаксичного цілого. B. Висловлювання і текст.* C. Надфразна єдність. D. Складне речення з різними видами зв’ язку. E. Складнопідрядне речення. 67 Який елемент пропущено у схемі, поданій на рисунку 50? A. План. B. Виписки.* C. Тези. D. Конспект. E. Тема. 68 Який елемент опущено у схемі, поданій на рисунку 51? A. План.* B. Виписки. C. Тези. D. Конспект. E. Тема. 69 Який елемент пропущено у схемі, поданій на рисунку 52? A. План. B. Виписки. C. Тези.* D. Конспект. E. Тема. 70 Який елемент пропущено у схемі, поданій на рисунку 53? A. План. B. Виписки. C. Тези. D. Конспект.* E. Тема. 71 Встановіть правильну відповідність між терміном і його визначенням (Рисунок 54). A. Складне синтаксичне ціле – це А. B. Складне синтаксичне ціле – це Г. C. Складне синтаксичне ціле – це В. D. Складне синтаксичне ціле – це Б.* E. Складне синтаксичне ціле – це А, Б. 72 Встановіть правильну відповідність між терміном і його визначенням (Рисунок 54). A. Зачин – це А.* B. Зачин – це Г. C. Зачин – це В. D. Зачин – це Б. E. Зачин – це Б, В. 73 Встановіть правильну відповідність між терміном і його визначенням (Рисунок 54). A. Основна частина – це А. B. Основна частина – це Г. C. Основна частина – це В.* D. Основна частина – це Б. E. Основна частина – це Г, В. 74 Встановіть правильну відповідність між терміном і його визначенням (Рисунок 54). A. Висновок – це А. B. Висновок – це Г.* C. Висновок – це В. D. Висновок – це Б. E. Висновок – це Г, В. 75 Знайдіть помилку у формах звертання, поданих на рисунку 55. A. В B. Б C. Д D. Е E. Г.* 76 Знайдіть помилку у формах звертання, поданих на рисунку 56. A. А* B. Б C. Д D. Е E. Г. 77 Знайдіть помилку у формах звертання, поданих на рисунку 57. A. А B. Б C. В* D. Е E. Г. 78 У якому рядку схеми, поданої на рисунку 58, допущено змістовий огріх? A. Б B. Г* C. А, Б D. А E. В 79 У якому рядку схеми, поданої на рисунку 59, допущено змістовий огріх? A. Б B. Г C. А, Б D. А* E. В 80 У якому рядку схеми, поданої на рисунку 60, допущено змістовий огріх? A. Б* B. Г C. А, Б D. А E. В 81 У якому рядку схеми, поданої на рисунку 61, допущено змістовий огріх? A. Б B. Г* C. А, Б D. А E. В 82 Для якого типу мовлення характерна схема, подана на рисунку 62? A. Розповіді з елементами опису. B. Опису. C. Розповіді. D. Роздуму.* E. Опису з елементами роздуму. 83 Яке загальне поняття об’ єднує подані на рисунку 62 терміни? A. Розділи мовознавства. B. Висловлювання і текст.* C. Орфографія. D. Складне речення з різними видами зв’ язку. E. Складнопідрядне речення. 84 Встановіть пропущений елемент (Рисунок 63). A. Висновки. B. Тези.* C. Аргументи. D. Докази. E. Опис. 85 Встановіть пропущений елемент (Рисунок 64). A. Висновки. B. Тези. C. Аргументи.* D. Роздум. E. Опис. 86 Встановіть пропущений елемент (Рисунок 65). A. Висновки.* B. Тези. C. Аргументи. D. Роздум. E. Опис. 87 Який розділовий знак пропущено на місці знака запитання на рисунку 66? A. Крапка з комою. B. Лапки. C. Кома. D. Тире.* E. Крапка. 88 Який знак пропущено на місці знака запитання на рисунку 67? A. Крапка з комою. B. Дві скісні лінії.* C. Кома. D. Двокрапка. E. Крапка. 89 Який розділовий знак пропущено на місці знака запитання на рисунку 68? A. Крапка з комою. B. Лапки. C. Кома. D. Тире.* E. Крапка. 90 Таким чином оформляють бібліографічний опис (Рисунок 69) A. Статті в журналі.* B. Монографії. C. Енциклопедії. D. Дисертації. E. Автореферату дисертації. 91 На що вказує велика літера С у зразку, поданому на рисунку 71? A. Кількість сторінок у журналі. B. Кількість статей у журналі. C. Сторінки, на яких видрукувана вказана стаття.* D. Сторінка, на якій починається вказана стаття. E. Сторінка, на якій закінчується вказана стаття. 92 Таким чином оформляють бібліографічний опис (Рисунок 71) A. Статті в журналі.* B. Монографії. C. Енциклопедії. D. Дисертації. E. Автореферату дисертації. 93 Яку помилку допущено у списку наукових джерел, поданому на рисунку 72? A. Неправильно записано сторінки розміщення статті. B. Допущено орфографічні помилки. C. Допущено пунктуаційні помилки. D. Порушено алфавітний порядок.* E. Неправильно записано опис наукового збірника. 94 У якому варіанті бібліографічного списку допущено помилку (Рисунок 73)? A. У першому. B. У другому. C. У третьому. D. У першому і другому. E. У другому і третьому.* 95 У якому варіанті бібліографічного списку допущено помилку (Рисунок 74)? A. У першому. B. У всіх.* C. У третьому. D. У першому і другому. E. У другому і третьому. 96 Назвіть схему. (Рисунок 75) A. Мова медицини. B. Медична наукова мова. C. Жанри медичної наукової мови. * D. Різновиди медичної професійної мови. E. Медична розмовна мова 97 Назвіть схему. (Рисунок 76) A. Мова медицини. B. Медична розмовна мова. C. Жанри медичної розмовної мови.* D. Різновиди медичної професійної мови. E. Медична наукова мова 98 Назвіть схему. (Рисунок 77) A. Мова медицини. B. Медична розмовна мова. C. Жанри медичної розмовної мови. D. Різновиди медичної професійної мови.* E. Медична наукова мова 99 Додайте приклад до схеми, поданої на рисунку 78. A. Консультативне заключення.* B. Японець. C. Чорна мазь. D. Відкладання солей. E. Боткіна. 100 Додайте приклад до схеми, поданої на рисунку 78. A. Прививка. * B. Японець. C. Чорна мазь. D. Відкладання солей. E. Боткіна. 101 Який елемент потрібно додати до схеми? (Рисунок 79) A. Медична наукова мова.* B. Мова медицини. C. Дисертація. D. Стаття. E. Медичний словник. 102 Який елемент потрібно додати до схеми? (Рисунок 80) A. Медична наукова мова. B. Мова медицини. C. Мова медичної документації.* D. Стаття. E. Медичний словник. 103 Який елемент потрібно додати до схеми? (Рисунок 81) A. Медична наукова мова. B. Мова медицини. C. Мова медичної документації. D. Медична розмовна мова.* E. Медичний словник. 104 Який елемент потрібно додати до схеми? (Рисунок 82) A. Медична наукова мова. B. Мова медичної реклами.* C. Мова медичної документації. D. Медична розмовна мова. E. Медичний словник. 105 Встановіть правильну відповідність між терміном і його визначенням, подану на рисунку 83. A. Реферат – це А.* B. Реферат – це 3. C. Реферат – це 2. D. Реферат – це В. E. Реферат – це С. 106 Встановіть правильну відповідність між терміном і його визначенням, подану на рисунку 83. A. Анотація – це А. B. Анотація – це 3. C. Анотація – це 2. D. Анотація – це В. E. Анотація – це С. * 107 Встановіть правильну відповідність між терміном і його визначенням, подану на рисунку 83. A. Рецензія – це А. B. Рецензія – це 3. C. Рецензія – це 2. D. Рецензія – це В.* E. Рецензія – це С. 108 До якого некодифікованого різновиду усно-розмовної мови медичних працівників належать подані на рисунку 84 слова і словосполучення? A. Лікарський сленг. B. Арго. C. Суржик.* D. Лікарський жаргон. E. Територіальні діалекти. 109 Додайте приклад до схеми, поданої на рисунку 85. A. Кардіограма серця. B. Японець. C. Чорна мазь. D. Відкладання солей. E. Почуття болі.* 110 Додайте приклад до схеми, поданої на рисунку 85. A. Різка біль.* B. Японець. C. Чорна мазь. D. Відкладання солей. E. Настоянка глоду. 111 Додайте приклад до схеми, поданої на рисунку 85. A. Кардіограма серця. B. Хворий грипом.* C. Чорна мазь. D. Відкладання солей. E. Породілля. 112 Додайте приклад до схеми, поданої на рисунку 85. A. Кардіограма серця. B. Японець. C. Чорна мазь. D. Зробити прививки.* E. Болять суглоби 113 До якого некодифікованого різновиду усно-розмовної мови належать подані на рисунку 86 слова і словосполучення? A. Лікарський сленг. B. Просторіччя.* C. Суржик. D. Лікарський жаргон. E. Територіальні діалекти. 114 Додайте приклад до поданих на схемі 86 некодифікованих різновидів усно-розмовної мови. A. Зробити прививки. B. Зуд. C. Жога. D. Родильниця. E. Телевізор.* 115 Додайте приклад до поданих на схемі 86 некодифікованих різновидів усно-розмовної мови медичних працівників. A. Негодний до вживання. B. Зуд. C. Столбняк. D. Родильниця. E. Чорна мазь.* 116 Додайте приклад до поданих на схемі 86 некодифікованих різновидів усно-розмовної мови медичних працівників. A. Благоприємний прогноз хвороби. B. Схватки. C. Жога. D. Родильниця. E. Японець.* 117 До якого некодифікованого різновиду усно-розмовної мови належать подані на рисунку 87 слова і словосполучення? A. Лікарський сленг. B. Просторіччя. C. Суржик.* D. Лікарський жаргон. E. Територіальні діалекти. 118 Додайте приклад до поданих на схемі 87 некодифікованих різновидів усно-розмовної мови. A. Зробити прививки.* B. Телевізор. C. Кардіограма серця. D. Чорна мазь. E. Відкладання солей. 119 Додайте приклад до поданих на схемі 87 некодифікованих різновидів усно-розмовної мови медичних працівників. A. Відкладання солей. B. Зуд.* C. Чорна мазь. D. Боткіна. E. Телевізор. 120 До якого некодифікованого різновиду усно-розмовної мови належать подані на рисунку 88 слова і словосполучення? A. Суржик.* B. Просторіччя. C. Лікарський сленг. D. Лікарський жаргон. E. Територіальні діалекти. 121 Додайте приклад до поданих на схемі 88 некодифікованих різновидів усно-розмовної мови. A. Чорна мазь. B. Боткіна. C. Японець. D. Родильниця.* E. Телевізор. 122 До якого некодифікованого різновиду усно-розмовної мови належать подані на рисунку 89 слова і словосполучення? A. Суржик.* B. Просторіччя. C. Лікарський сленг. D. Лікарський жаргон. E. Територіальні діалекти. 123 До якого некодифікованого різновиду усно-розмовної мови належать подані на рисунку 90 слова і словосполучення? A. Суржик.* B. Просторіччя. C. Лікарський сленг. D. Лікарський жаргон. E. Територіальні діалекти. 124 Додайте приклад до поданих на схемі 90 некодифікованих різновидів усно-розмовної мови. A. Зробити щеплення. B. Мазь Вишневського. C. Чорна мазь. D. Анотація до ліків. E. Непереносимість лікарств.* 125 Додайте приклад до поданих на схемі 90 некодифікованих різновидів усно-розмовної мови. A. Пахвова западина. B. Короста. C. Печія. D. Породілля. E. Запущена хвороба.* 126 Додайте приклад до поданих на схемі 90 некодифікованих різновидів усно-розмовної мови. A. Надниркова залоза. B. Виразка. C. Запаморочення. D. Вогнестрільні ушкодження. E. Вскриття.* 127 До якого некодифікованого різновиду усно-розмовної мови належать подані на рисунку 91 слова і словосполучення? A. Суржик.* B. Просторіччя. C. Лікарський сленг. D. Лікарський жаргон. E. Територіальні діалекти. 128 Знайдіть зайвий вид документів з господарсько-договірної діяльності на рисунку 97. A. Договір. B. Контракт. C. Телеграма.* D. Трудова угода. E. Довідка. 129 На зразку (рисунок 98) подані початкові реквізити... A. Резолюції. B. Рецензії. C. Протоколу.* D. Оголошення. E. Телеграми. 130 При оформленні адреси (рисунок 99) допущено помилку у ... A. Назві населеного пункту. B. Назві району. C. Назві області. D. Імені по батькові.* E. Назві держави. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура мови. Граматичні норми. $CATEGORY: $course$/Культура мови. Граматичні норми. // question: 2200441 name: Адресант мовлення – це... ::Адресант мовлення – це...::Адресант мовлення – це... ~Той, до кого говорить мовець. =Той, хто посилає кому-небудь інформацію, лист, відправник. ~Той, кому посилається інформація. ~Той, хто слухає діалог інших осіб. ~Той, хто відповідає. // question: 2200440 name: Адресат мовлення – це... ::Адресат мовлення – це...::Адресат мовлення – це... ~Той, хто говорить до співрозмовника. ~Той, що слухає діалог інших осіб. ~Той, до кого говорить мовець. =Будь-який учасник полілогу. ~Той, хто запитує. // question: 2166802 name: Болгарська мова належить ... ::Болгарська мова належить ...::[html]Болгарська мова належить ... ~До групи А.# ~До групи Б.# =До групи В.# ~До груп А і Б.# ~До груп Б і В.# // question: 2166803 name: Болгарська, сербська, хорватська, словенська, ::Болгарська, сербська, хорватська, словенська,::[html]Болгарська, сербська, хорватська, словенська, македонська мови належать ... ~До групи А.# ~До групи Б.# =До групи В.# ~До груп А і Б.# ~До груп Б і В.# // question: 2200450 name: В українській мові виділяють основні стилі: ::В українській мові виділяють основні стилі\:::В українській мові виділяють основні стилі\: ~Розмовний, публіцистичний. ~Науковий, розмовний. ~Офіційно-діловий, художній. =Розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній, публіцистичний. ~Епістолярний розмовний. // question: 2200513 name: В якому рядку компоненти словосполучення поєднано ::В якому рядку компоненти словосполучення поєднано ::В якому рядку компоненти словосполучення поєднано за допомогою керування (за шкільною програмою)? ~чужі краї; ~не бачив ніколи; ~їхні принади; =топтати жито. ~важкий день. // question: 2200514 name: В якому рядку компоненти словосполучення поєднано ::В якому рядку компоненти словосполучення поєднано ::В якому рядку компоненти словосполучення поєднано за допомогою керування (за шкільною програмою)? ~народ-богатир; ~упевненим кроком; =слабіючі від ран; ~сестра Марія. ~шість днів. // question: 2166807 name: Виберіть правильний варіант назви поданої схем ::Виберіть правильний варіант назви поданої схем::[html]Виберіть правильний варіант назви поданої схеми. ~Класифікація української мови.# =Історичні періоди української мови.# ~Основні етапи розвитку української мови.# ~Періоди походження української мови.# ~Етапи зародження української мови.# // question: 2200433 name: Видами мовленнєвої діяльності є... ::Видами мовленнєвої діяльності є...::Видами мовленнєвої діяльності є... ~Слухання і говоріння. ~Читання і слухання. ~Говоріння і слухання. =Слухання, читання, говоріння і письмо. ~Читання і слухання. // question: 2200434 name: Висловлювання – це... ::Висловлювання – це...::Висловлювання – це... =Передача словами своїх думок, почуттів і поглядів кому-небудь. ~Виклад своїх думок у логічній послідовності. ~Чітке і зрозуміле формулювання думок. ~Володіння мовними нормами при передачі думок. ~Активність взаємодіючих людей. // question: 2200453 name: Виступ, нарис, стаття, памфлет, фейлетон, дискусія ::Виступ, нарис, стаття, памфлет, фейлетон, дискусія::Виступ, нарис, стаття, памфлет, фейлетон, дискусія – жанри, в яких реалізується... ~Розмовний стиль. ~Науковий стиль. =Публіцистичний стиль. ~Художній стиль. ~Науковий стиль. // question: 2200510 name: Вкажіть рядок, у якому всі словосполучення іменні: ::Вкажіть рядок, у якому всі словосполучення іменні\:::Вкажіть рядок, у якому всі словосполучення іменні\: ~будь – що із запропонованого, вивчений на пам’ ять, другий день. ~троє з п’ яти, намальований фломастерами, квітки нагідок. =цікава виставка, чесна гра, великі врожаї. ~шість днів, дехто з присутніх, розумніший від усіх. ~десятий день, ти з ним, вивчений напам′ять. // question: 2200511 name: Вкажіть рядок, у якому всі словосполучення іменні: ::Вкажіть рядок, у якому всі словосполучення іменні\:::Вкажіть рядок, у якому всі словосполучення іменні\: =пишний цвіт, руки матері, тиха пісня; ~знання про природу, сказати слово, дуже сильно; ~чийсь голос, підносити під соусом, батьківська хата; ~висадити в повітря, шестеро студентів, бісики пускати. ~шість днів, дехто з присутніх, розумніший від усіх. // question: 2200512 name: Вкажіть рядок, у якому всі словосполучення прикмет ::Вкажіть рядок, у якому всі словосполучення прикмет::Вкажіть рядок, у якому всі словосполучення прикметникові\: ~рідне місто, яскраве сонце, червона калина; =дуже відомий, надзвичайно цікавий, кращий за всіх; ~думати про справу, спілий аґрус, обсипаючи промінням; ~смачний обід, вся країна, моє життя. ~шість днів, дехто з присутніх, розумніший від усіх. // question: 2166817 name: Встановіть пропущений елемент у схемі \"Основн ::Встановіть пропущений елемент у схемі \"Основн::[html]Встановіть пропущений елемент у схемі "Основні етапи розвитку української мови" =Давньоукраїнська мова.# ~Староукраїнська мова.# ~Праіндоєвропейська мова.# ~Нова українська мова.# ~Протоукраїнська.# // question: 2166814 name: Встановіть пропущений елемент у схемі \"Основн ::Встановіть пропущений елемент у схемі \"Основн::[html]Встановіть пропущений елемент у схемі "Основні етапи розвитку української мови" ~Давньоруська мова.# ~Староукраїнська мова.# =Праіндоєвропейська мова.# ~Нова українська мова.# ~Праслов'янська мова.# // question: 2166815 name: Встановіть пропущений елемент у схемі \"Основн ::Встановіть пропущений елемент у схемі \"Основн::[html]Встановіть пропущений елемент у схемі "Основні етапи розвитку української мови" ~Давньоруська мова.# ~Староукраїнська мова.# ~Праіндоєвропейська мова.# ~Нова українська мова.# =Праслов'янська мова.# // question: 2166818 name: Встановіть пропущений елемент у схемі \"Основн ::Встановіть пропущений елемент у схемі \"Основн::[html]Встановіть пропущений елемент у схемі "Основні етапи розвитку української мови" ~Давньоукраїнська мова.# =Староукраїнська мова.# ~Праіндоєвропейська мова.# ~Нова українська мова.# ~Протоукраїнська.# // question: 2166816 name: Встановіть пропущений елемент у схемі \"Основн ::Встановіть пропущений елемент у схемі \"Основн::[html]Встановіть пропущений елемент у схемі "Основні етапи розвитку української мови" ~Давньоруська мова.# ~Староукраїнська мова.# ~Праіндоєвропейська мова.# ~Нова українська мова.# =Протоукраїнська.# // question: 2200468 name: Для наукового стилю характерні такі мовні особливо ::Для наукового стилю характерні такі мовні особливо::Для наукового стилю характерні такі мовні особливості\: =Терміни, складні синтаксичні конструкції. ~Нейтральні мовні засоби, канцеляризми. ~Риторичні запитання, вигуки, повтори. ~Точність викладу, слова в переносному значенні. ~Емоційно забарвленя слова. // question: 2200471 name: Для офіційно-ділового стилю характерні такі мовні ::Для офіційно-ділового стилю характерні такі мовні ::Для офіційно-ділового стилю характерні такі мовні особливості\: =Стилістично нейтральні мовні засоби, канцеляризми. ~Суспільно-політична лексика. ~Побутова лексика, емоційно забарвлені слова. ~Виклад граматично точний, побутова лексика. ~Орієнтація на усну мову. // question: 2200467 name: Для публіцистичного стилю характерні такі мовні ос ::Для публіцистичного стилю характерні такі мовні ос::Для публіцистичного стилю характерні такі мовні особливості\: ~Побутова лексика, фразеологізми. =Суспільно-політична лексика, емоційно забарвлені слова. ~Слова в переносному значенні. ~Термінологічна лексика, точність. ~Метафори, порівняння. // question: 2200469 name: Для розмовного стилю характерні такі мовні особлив ::Для розмовного стилю характерні такі мовні особлив::Для розмовного стилю характерні такі мовні особливості\: ~Складні синтаксичні конструкції, повні речення. ~Стилістично нейтральні мовні засоби. ~Жаргонізми, терміни. ~Вигуки, точність висловлювання. =Емоційно забарвлені слова, мова протиріччя, неповні речення. // question: 2200470 name: Для художнього стилю характерні такі мовні особлив ::Для художнього стилю характерні такі мовні особлив::Для художнього стилю характерні такі мовні особливості\: ~Суспільно-політична лексика. =Всі мовні засоби, особливо слова в переносному значенні. ~Логічність, точність, обґрунтованість викладу ~Політична лексика, спеціальна фразеологія. ~Діалектизми, наукова інформація. // question: 2166824 name: До східнослов\'янських мов, крім поданих на сх ::До східнослов\'янських мов, крім поданих на сх::[html]До східнослов'янських мов, крім поданих на схемі, належить мова ~Болгарська.# ~Польська.# ~Словацька.# ~Верхньолужицька.# =Російська.# // question: 2166825 name: До східнослов\'янських мов, крім поданих на сх ::До східнослов\'янських мов, крім поданих на сх::[html]До східнослов'янських мов, крім поданих на схемі, належить мова ~Болгарська.# ~Польська.# ~Словацька.# ~Верхньолужицька.# =Білоруська.# // question: 2166826 name: До східнослов\'янських мов, крім поданих на сх ::До східнослов\'янських мов, крім поданих на сх::[html]До східнослов'янських мов, крім поданих на схемі, належить мова ~Болгарська.# ~Польська.# ~Словацька.# ~Верхньолужицька.# =Українська.# // question: 2200473 name: До якого стилю належать подані речення? – Олексо, ::До якого стилю належать подані речення? – Олексо, ::До якого стилю належать подані речення? – Олексо, сьогодні у Віті в школі батьківські збори. Піди.– Чому я?– А в мене прання. І потім – ти ж батько ~Художнього. =Розмовно-побутового. ~Публіцистичного. ~Наукового. ~Офіційно-ділового. // question: 2200475 name: До якого стилю належать подані речення? Добрий ден ::До якого стилю належать подані речення? Добрий ден::До якого стилю належать подані речення? Добрий день тобі, сонечко яснеє! Ти святе, ти ясне, ти прекраснеє, Ти чисте, величне й поважне. (Р.Кибальчинська) ~Публіцистичний. =Художній. ~Розмовно-побутовий. ~Науковий. ~Епістолярний. // question: 2200476 name: До якого стилю належать подані речення? Той, хто н ::До якого стилю належать подані речення? Той, хто н::До якого стилю належать подані речення? Той, хто не знає рідної материнської мови або цурається, засуджує себе на злиденність душі....Любов до батьківщини неможлива без любові до рідного слова.(В.Сухомлинський) ~Художнього. =Публіцистичного. ~Наукового. ~Офіційно-ділового. ~Розмовного. // question: 2200474 name: До якого стилю належать подані речення? У статті 1 ::До якого стилю належать подані речення? У статті 1::До якого стилю належать подані речення? У статті 11 Закону „Про мови” записано\: „Мовою роботи, діловодства й документації, а також взаємовідносин державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ, організацій є українська мова”. ~Публіцистичний. ~Науковий. =Офіційно-діловий. ~Художній. ~Розмовний. // question: 2200472 name: До якого стилю належить подане речення? Комп’ ютер ::До якого стилю належить подане речення? Комп’ ютер ::До якого стилю належить подане речення? Комп’ ютер – електронна програмована цифрова машина, електронний пристрій для виконання складних обчислень і перетворення даних. Керований спеціальними програмами. (з журн.) =Наукового. ~Публіцистичного. ~Офіційно-ділового. ~Художнього. ~Розмовного. // question: 2200427 name: До якої групи індоєвропейських мов належить україн ::До якої групи індоєвропейських мов належить україн::До якої групи індоєвропейських мов належить українська мова? ~Романської групи. =Слов’ янської групи. ~Грецької групи. ~Германської групи. ~Латинської групи. // question: 2200428 name: До якої групи слов’ янських мов належить українська ::До якої групи слов’ янських мов належить українська::До якої групи слов’ янських мов належить українська мова? ~Південнослов’ янські мови. ~Західнослов’ янські мови. =Східнослов’ янські мови. ~Північнослов’ янські мови. ~Східно-північнослов′янські мови. // question: 2200426 name: До якої сім’ ї мов належить українська мова? ::До якої сім’ ї мов належить українська мова?::До якої сім’ ї мов належить українська мова? ~Германської. =Індоєвропейської. ~Романської. ~Грецької. ~Кашубської // question: 2200442 name: Експозиція, зав’ язка, кульмінація, розв’ язка – це ::Експозиція, зав’ язка, кульмінація, розв’ язка – це ::Експозиція, зав’ язка, кульмінація, розв’ язка – це будова... ~Наукового стилю. =Тексту-розповіді. ~Складного речення. ~Складного синтаксичного цілого. ~Надфразової єдності. // question: 2200459 name: Закон, кодекс, статут, наказ, оголошення, дорученн ::Закон, кодекс, статут, наказ, оголошення, дорученн::Закон, кодекс, статут, наказ, оголошення, доручення, розписка, протокол, акт – жанри, в яких реалізується... ~Публіцистичний стиль. ~Науковий стиль. =Художній стиль. ~Офіційно-діловий стиль. ~Епістолярний стиль. // question: 2200424 name: Зачинателем нової української мови є: ::Зачинателем нової української мови є\:::Зачинателем нової української мови є\: ~Т.Г. Шевченко. =І.П. Котляревський. ~Г.С. Сковорода. ~І. Вишенський. ~Г. Квітка-Основ′яненко. // question: 2200545 name: Зміни приголосних на письмі перед суфіксом -ськ(ий ::Зміни приголосних на письмі перед суфіксом -ськ(ий::Зміни приголосних на письмі перед суфіксом -ськ(ий), -ств(о) відбуваються, якщо твірна основа закінчується\: ~на голосний звук; ~на приголосний [д], [т], [з], [с], [ц], [л, [н]; ~на твердий приголосний; =на приголосний [г ], [ж], [з], [к], [ч], [ц], [х], [ш], [с]. ~на м′який приголосний. // question: 2200509 name: Зовнішня мова поділяється на: ::Зовнішня мова поділяється на\:::Зовнішня мова поділяється на\: =Усну і писемну. ~Егоцентричну. ~Діалог і полілог. ~Монолог. ~Правильної відповіді немає. // question: 2200439 name: Ідея тексту – це... ::Ідея тексту – це...::Ідея тексту – це... ~Те, заради чого створюється текст. ~Те, що засуджується в тексті. =Головна думка тексту. ~Те, про що говориться у тексті. ~Те, що обговорюється у тексті. // question: 2200638 name: Котре речення напсане без стилістичної помилки? ::Котре речення напсане без стилістичної помилки?::Котре речення напсане без стилістичної помилки? ~Парикмахерська була закрита на ремонт. ~Я відстав у навчанні завдяки тривалій хворобі. =Незважаючи на негоду, ми продовжили свою подорож. ~Чи ти приїдеш і на слідуючу суботу? ~На тій неділі у нас буде контрольна робота з математики. // question: 2200561 name: �Котре речення не потребує редагування? ::�Котре речення не потребує редагування?::�Котре речення не потребує редагування? =Препарат непридатний до вживання. ~Дата поступлення хворого в лікарню вказана неправильно. ~Кардіограму серця зробили за 5 хвилин. ~Це самий найдовший варіант із розглянутих. ~Любий хірург зробить таку операцію. // question: 2200562 name: Котре речення не потребує редагування? ::Котре речення не потребує редагування?::Котре речення не потребує редагування? ~Я з ним у добрих відношеннях. ~Профілактика захворювання – одна із задач лікаря. =Я знаю це з достовірних джерел. ~Я переписуюсь з його братом. ~У лікаря були налагоджені гарні відносини з пацієнтами. // question: 2200563 name: Котре речення не потребує редагування? ::Котре речення не потребує редагування?::Котре речення не потребує редагування? ~Через три години часу завдання буде виконано. ~Зустрінемось через пару днів. =Я відчуваю гострий біль у грудях. ~Виходячи з вагона, у чемодана обірвалась ручка. ~Поступлення речовини в кров. // question: 2200564 name: Котре речення не потребує редагування? ::Котре речення не потребує редагування?::Котре речення не потребує редагування? =Приймайте по столовій ложці тричі на день перед їжею. ~Гостра біль в області серця. ~Задача розв’ язана неправильно завдяки арифметичній помилці. ~Повертаючись додому, почався дощ. ~Не причина зла. // question: 2200565 name: Котре речення не потребує редагування? ::Котре речення не потребує редагування?::Котре речення не потребує редагування? ~Піднявшись на гору, ми побачили широку річку. =На протязі короткого часу він став відомим хірургом. ~Ми взаємно допомагаємо одне одному. ~Поскільки гість не знав української, ми розмовляли на російській. ~Лікар приймає по понеділкам. // question: 2200480 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? =Оскаржити вирок. ~Наболівши питання. ~Мілкі гроші. ~Приймати участь. ~Медик по освіті. // question: 2200481 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? ~Мішає думати. ~На протязі року. =Наступного дня. ~Посварити пальцем. ~Сип на шкірі. // question: 2200482 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? ~Сердечна недостатність. ~Протистовбнячна сиворотка. ~Мебельний магазин. ~Зазнати біду. =Потрапити до лікарні. // question: 2200483 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? ~На слідуючий день. ~Насміхатися над ним. =Навколишнє середовище. ~Устарівша техніка. ~Словесне внушання. // question: 2200484 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? ~Обезжирене молоко. =Завдати удару. ~Не дивлячись на перешкоди. ~Взяти у розстрочку. ~Просквозило його. // question: 2200485 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? ~Нанести удар. ~Гарні обої. =Насміхатися з нього. ~Клубніка не вродила. ~По вимозі лікаря. // question: 2200486 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? ~Знімати квартиру. ~Родильний будинок. ~Зробити прививку. ~Замоталися провода. =Справи йдуть до кращого. // question: 2200487 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? ~Грошовий перевод. ~Вірний спосіб. =Вимкнути світло. ~Резина горить. ~Сильна тошнота. // question: 2200488 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? ~Лікувальне голодування. ~Зажила рана. =Листок непрацездатності. ~Покрасочний цех. ~Лікарняний фах. // question: 2200489 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? ~Насміхатися над ним. =Інваліди з вадами зору і слуху. ~Не дивлячись на перешкоди. ~Купівля-продажа. ~Правий висок. // question: 2200490 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? ~Одобрити пропозицію. ~Виключити світло. =Купити на виплат. ~Продали зверх плану. ~Виздоровлювати швидко. // question: 2200499 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? ~Переводити гроші поштою. =Навести приклад. ~Підписка на газети. ~Спасати людину. ~Регістратура закрита. // question: 2200500 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? ~У нього столбняк. ~Прийти в себе. =Перепустка в гуртожиток. ~Родильниці стало важче. ~Зворотність стану. // question: 2200501 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? ~Регістрація учасників конгресу. =Порушити питання. ~Привести приклад. ~Справка з інституту. ~Обширні ожоги. // question: 2200502 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? ~Розділяти думки. =Опритомніти, отямитись. ~Сімейне положення. ~Любий смак. ~Підмишечна впадина. // question: 2200503 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? ~Сама активна участь. ~Поступила пропозиція. =Порядок денний. ~Накладна плата. ~В’ ялі рухи. // question: 2200504 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? =Найважливіша справа. ~Серцевий приступ. ~Поштовий ящик. ~Хворіти діабетом. ~Запалення десен. // question: 2200505 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? ~Попередити хворобу. ~Поступати в університет. =Реєстрація учасників форуму. ~Масло обліпіхове. ~Підписка на журнали. // question: 2200506 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? ~Потерпіти поразку. =Найактивніша участь. ~Подавлений настрій. ~Хороше відношення. ~Згортання крові. // question: 2200478 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? ~Непритульні діти. ~Нанести збитки. ~Наболіле питання. ~Сік з клюкви. =Словесне навіювання. // question: 2200479 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? ~Насморк. ~Масляна фарба. ~Обставити квартиру. ~Обліпихове масло. =Лікар-куратор. // question: 2200477 name: Котре словосполучення є нормативним? ::Котре словосполучення є нормативним?::Котре словосполучення є нормативним? ~Лишній раз. =Купити на виплат. ~Любий це знає. ~Являється фахівцем. ~Словесне внушання. // question: 2200625 name: Котрий фразеологізм є антонімом до фразеологізму м ::Котрий фразеологізм є антонімом до фразеологізму м::Котрий фразеологізм є антонімом до фразеологізму молоде – зелене. =З Вґ їв собаку. ~Ні риба, ні м Вґ ясо. ~Ні живий, ні мертвий. ~Ні в тин, ні в ворота. ~Пекти раки. // question: 2200429 name: Культура мови – це... ::Культура мови – це...::Культура мови – це... =Досконале володіння мовою. ~Сукупність матеріальних і духовних цінностей. ~Рівень розвитку суспільства у певну епоху. ~Освіченість, вихованість. ~Знання про навколишній свт і самого себе. // question: 2200430 name: Мова це... ::Мова це...::Мова це... ~Засіб вираження свого мислення, своїх думок. ~Найважливіша умова формування сутності людини. =Найважливіший засіб спілкування людей, вираження і повідомлення їх думок, почуттів; це безперервний процес пізнання світу. ~Засіб вираження своїх думок, почуттів. ~Спілкування між членами суспільства. // question: 2200432 name: Мовлення – це... ::Мовлення – це...::Мовлення – це... ~Манера говорити з ким-небудь. =Спілкування людей між собою за допомогою мови; мовна діяльність. ~Здатність людини говорити, висловлювати свої думки. ~Сукупність загальноприйнятих звукових знаків. ~Особлива система знаків. // question: 2200436 name: Мовна норма – це... ::Мовна норма – це...::Мовна норма – це... =Сукупність загальноприйнятих правил, якими користуються мовці. ~Це використання певного конкретного слова у відповідному стилі. ~Володіння нормами літературної мови. ~Виклад думок у логічній послідовності. ~Тип функціонування мови. // question: 2200431 name: Мовне спілкування – це... ::Мовне спілкування – це...::Мовне спілкування – це... ~Формування й організація своїх знань про людину і навколишній світ. =Активна взаємодія людей, під час якої здійснюється обмін думками, інформацією. ~Формування й організація знань про навколишній світ і про саму себе. ~Засіб вираження думок, засіб формування і оформлення думок. ~Сукупність мовних засобів, що вважаються правильними і зразковими. // question: 2166883 name: На портреті зображений: ::На портреті зображений\:::[html]На портреті зображений\: ~Основоположник нової української літературної мови.# =Зачинатель нової української літературної мови.# ~Винахідник нової української літературної мови.# ~Викладач нової української літературної мови.# ~Вчитель нової української літературної мови.# // question: 2166884 name: На портреті зображений: ::На портреті зображений\:::[html]На портреті зображений\: =Основоположник нової української літературної мови.# ~Зачинатель нової української літературної мови.# ~Винахідник нової української літературної мови.# ~Викладач нової української літературної мови.# ~Вчитель нової української літературної мови.# // question: 2166885 name: На схемі подано процес формування східнослов\'я ::На схемі подано процес формування східнослов\'я::[html]На схемі подано процес формування східнослов'янських мов на основі п'яти діалектів. Кому належить така гіпотеза походження української мови? ~Грушевському М.# ~Булаховському Л.А.# ~Шахматову О.О.# =Шевельову Ю.# ~Філіну Ф.П.# // question: 2166886 name: На фото зображені брати-просвітителі, які започ ::На фото зображені брати-просвітителі, які започ::[html]На фото зображені брати-просвітителі, які започаткували слов'янське письмо. Назвіть їх. ~Володимир і Ярослав Мудрий.# =Кирило і Мефодій.# ~Іван Богослов й Іоаникій.# ~Святослав і Володимир.# ~Кирило і Володимир.# // question: 2166887 name: На фото зображено найдавнішу форму кирилиці, я ::На фото зображено найдавнішу форму кирилиці, я::[html]На фото зображено найдавнішу форму кирилиці, яку називають... ~Уставом.# ~Напівуставом.# =Скорописом.# ~Глаголицею.# ~Латиницею.# // question: 2166889 name: На фото зображено найдавнішу форму кирилиці, я ::На фото зображено найдавнішу форму кирилиці, я::[html]На фото зображено найдавнішу форму кирилиці, яку називають... =Уставом.# ~Напівуставом.# ~Скорописом.# ~Глаголицею.# ~Латиницею.# // question: 2166888 name: На фото зображено найдавнішу форму кирилиці, я ::На фото зображено найдавнішу форму кирилиці, я::[html]На фото зображено найдавнішу форму кирилиці, яку називають... ~Уставом.# =Напівуставом.# ~Скорописом.# ~Глаголицею.# ~Латиницею.# // question: 2200508 name: Найменша одиниця мовлення: ::Найменша одиниця мовлення\:::Найменша одиниця мовлення\: ~Синтагма. ~Речення. ~Текст. =Висловлювання. ~Правильної відповіді немає. // question: 2200452 name: Обмін інформацією, думками, враженнями, прохання, ::Обмін інформацією, думками, враженнями, прохання, ::Обмін інформацією, думками, враженнями, прохання, подання допомоги, виховний вплив – це мета... =Розмовного стилю. ~Наукового стилю. ~Офіційно-ділового стилю. ~Художнього стилю. ~Епістолярного стилю. // question: 2200447 name: Основною функцією міркування є: ::Основною функцією міркування є\:::Основною функцією міркування є\: ~Зображення чогось. =Доведення або пояснення чогось. ~Опис. ~Висловлення основної думки. ~Заперечення чогось. // question: 2200446 name: Основною функцією опису є: ::Основною функцією опису є\:::Основною функцією опису є\: =Доповнення відомостей. ~Доведення чогось. ~Повідомлення. ~Висловлення тези. ~Словесне зображення чогось. // question: 2200445 name: Основною функцією розповіді є: ::Основною функцією розповіді є\:::Основною функцією розповіді є\: =Повідомлення про подію. ~Cловесне зображення предмета. ~Доведення або пояснення чогось. ~Повідомлення і доведення чогось. ~Опис чогось. // question: 2200425 name: Основоположником нової української мови є: ::Основоположником нової української мови є\:::Основоположником нової української мови є\: ~А. І.П. Котляревський. =В. Т.Г. Шевченко. ~С. Г.С. Сковорода. ~І. Вишенський. ~Г. Квітка-Основ′яненко. // question: 2166896 name: Показані на схемі мови належать до групи ::Показані на схемі мови належать до групи::[html]Показані на схемі мови належать до групи =Східнослов'янських мов.# ~Західнослов'янських мов.# ~Південнослов'янських мов.# ~Північнослов'янських мов.# ~Південно-західних мов.# // question: 2166897 name: Польська мова належить ... ::Польська мова належить ...::[html]Польська мова належить ... ~До групи А.# =До групи Б.# ~До групи В.# ~До груп А і Б.# ~До груп Б і В.# // question: 2166898 name: Польська, чеська, словацька, верхньолужицька, ::Польська, чеська, словацька, верхньолужицька,::[html]Польська, чеська, словацька, верхньолужицька, нижньолужицька мови належать ... ~До групи А.# =До групи Б.# ~До групи В.# ~До груп А і Б.# ~До груп Б і В.# // question: 2200448 name: Стилістика – це: ::Стилістика – це\:::Стилістика – це\: ~Розділ науки про мову, що вивчає будову словосполучень, речень, способи зв’ язку слів у словосполученні. =Розділ науки про мову, що вивчає стилі мовлення, їх розвиток, а також способи добору мовних засобів, залежно від умов і завдань спілкування. ~Сукупність усталених зворотів певної мови. ~Наука, що вивчає будову слів та способи їх творення. ~Наука, що вивчає усталені звороти певної мови. // question: 2200460 name: Стилістично нейтральні мовні засоби, стандартна ка ::Стилістично нейтральні мовні засоби, стандартна ка::Стилістично нейтральні мовні засоби, стандартна канцелярська лексика, відсутність емоційно забарвлених слів – мовні особливості... =Офіційно-ділового стилю. ~Публіцистичного стилю. ~Наукового стилю. ~Розмовного стилю. ~Художнього стилю. // question: 2200449 name: Стиль мови – це... ::Стиль мови – це...::Стиль мови – це... ~Характерна манера поводитися, говорити, одягатися. ~Це сукупність систем мовних засобів. ~Система літочислення. ~Сукупність ознак, які характеризують мистецтво певного народу. =Це типи її функціонування, її структурно-функціональні варіанти, які обслуговують різні види людської діяльності. // question: 2200507 name: Структурними одиницями мовлення є: ::Структурними одиницями мовлення є\:::Структурними одиницями мовлення є\: =Висловлювання. ~Морфема. ~Речення. ~Діалогічна єдність. ~Синтагма. // question: 2200443 name: Теза, аргументи, висновки – це будова... ::Теза, аргументи, висновки – це будова...::Теза, аргументи, висновки – це будова... ~Абзацу. ~Тексту-розповіді. ~Тексту-оповіді. =Тексту-міркування. ~Складного синтаксичного цілого. // question: 2200438 name: Тема тексту – це... ::Тема тексту – це...::Тема тексту – це... =Те, про що говориться у тексті. ~Те, заради чого створюється текст. ~Те, що схвалюється у тексті. ~Те, що засуджується у тексті. ~Те, що обговорюється у тексті. // question: 2200451 name: Терміни, спеціальна фразеологія, складні синтаксич ::Терміни, спеціальна фразеологія, складні синтаксич::Терміни, спеціальна фразеологія, складні синтаксичні конструкції, повні речення, логічність, точність – мовні засоби, характерні для... ~Публіцистичного стилю. ~Офіційно-ділового стилю. =Наукового стилю. ~Розмовного стилю. ~Епістолярного стилю. // question: 2200444 name: Типами мовлення є... ::Типами мовлення є...::Типами мовлення є... ~Розповідь. ~Роздум. ~Опис. =Розповідь, роздум, опис. ~Міркування. // question: 2200461 name: Трагедія, комедія, драма, водевіль, роман, повість ::Трагедія, комедія, драма, водевіль, роман, повість::Трагедія, комедія, драма, водевіль, роман, повість, оповідання, поема, вірш, байка, епіграма – жанри, в яких реалізується... ~Публіцистичний стиль. =Художній стиль. ~Офіційно-діловий стиль. ~Розмовний стиль. ~Науковий стиль. // question: 2200648 name: У всіх словах якого рядка неможливе чергування у:в ::У всіх словах якого рядка неможливе чергування у\:в::У всіх словах якого рядка неможливе чергування у\:в? ~Вчитель, врожай, вдача, указ, всесвітній. ~Взаємний, вдова, удача, вразливий, вкрасти. =Вступ, вклад, влада, увага, власний. ~Урожай, угода, вміст, взимку, удар. ~Вдень, влітку, влада, управа, вночі. // question: 2200633 name: У всіх словах якого ряду відмінкове закінчення зал ::У всіх словах якого ряду відмінкове закінчення зал::У всіх словах якого ряду відмінкове закінчення залежить від роду носія прізвища? ~Береза, Кучма, Кавчук, Сеньків, Скаб. ~Заєць, Книш, Пукаєвич, Золтан, Крига. ~Гайовий, Гердер, Лунь, Стріха, Кучеренко. =Петрів, Сенчук, Петренко, Курай, Гай. ~Шупеня, Щипавка, Криган, Лопата, Іванчук. // question: 2200644 name: У котрому випадку обидва варіанти відмінкової форм ::У котрому випадку обидва варіанти відмінкової форм::У котрому випадку обидва варіанти відмінкової форми прізвища можливі? =Павлів - Павлова і Павліва; Кравців - Кравцева і Кравціва.* ~Швець - Швеця і Шевця, Орел - Орла і Орела. ~Вітер - Вітра і Вітру, Віра Жмут - Віри Жмут і Віри Жмути. ~Ольга Кравчук - Ольги Кравчук і Ольги Кравчукової. ~Валентина Поліщук - Валентині Поліщук і Валентині Поліщуковій. // question: 2200643 name: У котрому реченні допущено стилістичну помилку? ::У котрому реченні допущено стилістичну помилку?::У котрому реченні допущено стилістичну помилку? ~Тут молодий журналіст очолює відділ культури. =Книга вчить друзів і палко ненавидіти ворогів. ~Сьогодні політ людини в небесні далі став реальністю. ~Подбаймо, щоб ця грізна зброя не потрапила до рук ворога. ~Вони теж взяли участь в урочистому засіданні ради. // question: 2200635 name: У котрому реченні є стилістична помилка? ::У котрому реченні є стилістична помилка?::У котрому реченні є стилістична помилка? ~Не забудьте вимкнути світло в кімнаті. =Запиши мій адрес, я буду чекати листа. ~Телеграми надіслали численні випускники Марії Романівни. ~Спробуйте висвітлити це питання самостійно ~У збірнику вправи були хоч і складні, та дуже цікаві. // question: 2200637 name: У котрому реченні є стилістична помилка? ::У котрому реченні є стилістична помилка?::У котрому реченні є стилістична помилка? ~Ця аптека працює цілодобово. =Цікаві міроприємства запланували на серпень місяць. ~Ми забронювали квиток до Києва. ~Хто бажає взяти участь у конкурсі? ~Наступний рік обіцяє бути більш сприятливим. // question: 2200519 name: У котрому рядку в усіх словах на місці крапок приг ::У котрому рядку в усіх словах на місці крапок приг::У котрому рядку в усіх словах на місці крапок приголосні подвоюються ? ~привіл...я, століт...я, віл...а, Німеч...ина, зміїн...ий; ~ір...аціональний, кас...а, скатерт...ю, неждан...о, письмен...ик; =поколін...я, несказа Вґ н...ий, л...ється, Віннич...ина, брут...о; ~бездоріж...я, гол...андець, ов....а, спірал...ю, кор...ектор. ~небачен...ий, імен...ий, навман...я, незлічен...ий, мід...ю. // question: 2200520 name: У котрому рядку в усіх словах на місці крапок приг ::У котрому рядку в усіх словах на місці крапок приг::У котрому рядку в усіх словах на місці крапок приголосні подвоюються ? =воз...’ єднання, священ...ий, сон...ий, підвікон...я, контр...еволюція; ~кор...ектор, об...ризкати, Туреч...ина, від...ати, пан...о; ~суд...я, міськ...ом, істин...ий, пор...ядок, ріл...я; ~небачен...ий, імен...ий, навман...я, незлічен...ий, мід...ю. ~привіл...я, століт...я, віл...а, Німеч...ина, зміїн...ий // question: 2200521 name: У котрому рядку в усіх словах на місці крапок слід ::У котрому рядку в усіх словах на місці крапок слід::У котрому рядку в усіх словах на місці крапок слід писати літеру и ? ~аж...отаж, ц...фра, д...версант, пріор...тет, віз...т; =д...ктор, К..ргизстан, ар...тмія, с...мпатія, ід...лія; ~абор...ген, ант...квар, д...ректива, г...гант, бар...када; ~реж...м, ц...клон, Ч...каго, с...лует, к...лограм. ~в...кінг, метод...ка, сп...рт, бенз...н, аж...отаж. // question: 2200522 name: У котрому рядку в усіх словах на місці крапок слід ::У котрому рядку в усіх словах на місці крапок слід::У котрому рядку в усіх словах на місці крапок слід писати літеру и ? =д...дактика, в...мпел, р...туал, з...гзаг, Пар...ж; ~к...ргиз, к...лограм, Алж...р, д...сертація, пр...нтер; ~к...лограм, кор...да, д...версант, гард..на, Ч...каго; ~ш...фер, р...нг, ш...рма, Лейпц...г, Д...дро. ~в...кінг, метод...ка, сп...рт, бенз...н, аж...отаж. // question: 2200523 name: У котрому рядку в усіх словах на місці крапок слід ::У котрому рядку в усіх словах на місці крапок слід::У котрому рядку в усіх словах на місці крапок слід писати літеру и? =Великобр...танія, ід...лія, реж...сер, с...туація, д...ктор; ~в...кінг, метод...ка, сп...рт, бенз...н, аж...отаж; ~ц...стерна, Ваш...нгтон, арт...кль, к...лограм, ш...фр; ~дез...нфекція, с...мпатія, Аркт...ка, ар...тмія, реж...м. ~ш...фер, р...нг, ш...рма, Лейпц...г, Д...дро // question: 2200555 name: У котрому рядку в усіх словах на місці крапок треб ::У котрому рядку в усіх словах на місці крапок треб::У котрому рядку в усіх словах на місці крапок треба писати букву є? ~Б...ляєв, Андр...єв, Ч...хов; ~Л...рмонтов, Радищ...во, С...ров; =Л...сков, Фад...єв, Во...нкін; ~Авд...єв, Хл...бников, Д...ржавін. ~Бестуж..в, Ігнать..в, ..ршов. // question: 2200437 name: У котрому рядку визначення тексту є правильним? ::У котрому рядку визначення тексту є правильним?::У котрому рядку визначення тексту є правильним? ~Сукупність речень. ~Папір із написаними на ньому авторськими словами. ~Відтворена письмово або в друкованому вигляді авторська праця. =Висловлювання, що складається з кількох речень, має структурну і змістову завершеність. ~Сукупність абзаців. // question: 2166936 name: У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ::У котрому рядку всі слова відповідають схемі?::[html]У котрому рядку всі слова відповідають схемі? =Морський, медовий, аптечний, косарі.# ~Радісний, брязкіт, мокнути, розрісся.# ~Глибший, щонайменший, викуп, рідкісний.# ~Високий, найдовший, безграмотний, подушка.# ~Випускники, товариський, відхід, передмова.# // question: 2166937 name: У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ::У котрому рядку всі слова відповідають схемі?::[html]У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ~М'який, давно, віконечко, світити.# ~Учнівський, морячка, нестрашний, пригода.# ~Ніжний, молоденький, заходити, світлий.# =Сільський, ранній, школярі, широкий.# ~Високий, найдовший, безграмотний, подушка.# // question: 2166934 name: У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ::У котрому рядку всі слова відповідають схемі?::[html]У котрому рядку всі слова відповідають схемі? =Пізно, жати, мліючи, добре.# ~Добро, пальто, ревіти, метро.# ~Думати, доміно, шахи, дощ.# ~Рятуючи, сьогодні, вранці, голосно.# ~Ребус, підручник, вечеря, завод# // question: 2166935 name: У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ::У котрому рядку всі слова відповідають схемі?::[html]У котрому рядку всі слова відповідають схемі? =Страшенний, моряки, липовий, красивий.# ~Ковальський, несказаний, улесливий, вісники.# ~Захисники, рибальство, землячка, учителька.# ~Випускники, товариський, відхід, передмова.# ~Рятуючи, сьогодні, вранці, голосно.# // question: 2166932 name: У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ::У котрому рядку всі слова відповідають схемі?::[html]У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ~Залік, мороз, читати, краще.# ~Ребус, підручник, вечеря, завод.# =Твердо, легко, часто, іти.# ~Глядач, вгорі, романтик, селище.# ~Джем, завтра, швачка, ліс# // question: 2166933 name: У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ::У котрому рядку всі слова відповідають схемі?::[html]У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ~Ребро, бюро, перехід, річниця.# =Нести, трюмо, добре, таксі.# ~Ходити, кордон, біло, веснянка.# ~В'язати, світло, танець, соло.# ~Ребус, підручник, вечеря, завод# // question: 2166930 name: У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ::У котрому рядку всі слова відповідають схемі?::[html]У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ~Об'єднати, вранці, учитель, додому.# =Чути, ткати, густо, дуже.# ~Вчити, загадка, лебідь, добре.# ~Глядач, вгорі, романтик, селище.# ~Джем, завтра, швачка, ліс.# // question: 2166931 name: У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ::У котрому рядку всі слова відповідають схемі?::[html]У котрому рядку всі слова відповідають схемі? =М'яко, шити, тепло, мало.# ~Театр, ювелір, пальто, єднати.# ~Хитро, доволі, вгорі, день.# ~Лебідь, безслідно, заново, тире.# ~Джем, завтра, швачка, ліс.# // question: 2166929 name: У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ::У котрому рядку всі слова відповідають схемі?::[html]У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ~Рідкість, горілиць, клас, ручка.# ~Романтик, землетрус, швачка, ніс.# =Бігти, весело, мало, мудро.# ~Радіти, сором, щодня, сьогодні.# ~Співати, празький, літо, вчора.# // question: 2166928 name: У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ::У котрому рядку всі слова відповідають схемі?::[html]У котрому рядку всі слова відповідають схемі? =Добре, дуже, вище, чути.# ~Джем, завтра, швачка, ліс.# ~Столик, дзвінок, ходити, сіль.# ~Сумно, сімдесят, щомиті, кіно.# ~Співати, празький, літо, вчора.# // question: 2166927 name: У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ::У котрому рядку всі слова відповідають схемі?::[html]У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ~Співати, празький, літо, вчора.# =Тихо, йти, добре, сухо.# ~Степ, радість, зілля, дорога.# ~Дубок, звідси, школа, стіл.# ~Джем, завтра, швачка, ліс.# // question: 2166925 name: У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ::У котрому рядку всі слова відповідають схемі?::[html]У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ~Безхмарний, сказаний, настояний, викладатися.# =Пречудовий, безвітряна, перелісники, бездушний.# ~Здерев'янілий, перебільшений, неподільний, знедолений.# ~Примирений, будова, надмірний, вимушений.# ~Волелюбний, бездушний, надхмарний, невільник.# // question: 2166926 name: У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ::У котрому рядку всі слова відповідають схемі?::[html]У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ~Картинний, задзвонити, підживлення, безкоштовний.# ~Розходитися, передсвітанковий, понадхмарний, шкільний.# =Подорожній, безсонний, налагоджений, замощена.# ~Вокзальний, розмежований, розформований, прийменник.# ~Волелюбний, бездушний, надхмарний, невільник.# // question: 2166924 name: У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ::У котрому рядку всі слова відповідають схемі?::[html]У котрому рядку всі слова відповідають схемі? =Позеленілий, невисокий, безмежний, зменшений.# ~Морожений, преславний, невільники, закиданий.# ~Безпредметний, сформувати, надвечір'я, перероблений.# ~Волелюбний, бездушний, надхмарний, невільник.# ~Зволожений, Полісся, намалюєш, переходять.# // question: 2166923 name: У котрому рядку всі слова відповідають схемі? ::У котрому рядку всі слова відповідають схемі?::[html]У котрому рядку всі слова відповідають схемі? =Перехідний, приміський, безбарвний, підбілений.# ~Необхідний, по-осінньому, всюдихід, вихід.# ~Згущений, вимостять, зустрічаються, Поділля.# ~Зволожений, Полісся, намалюєш, переходять.# ~Волелюбний, бездушний, надхмарний, невільник.# // question: 2200533 name: У котрому рядку всі слова написано правильно? ::У котрому рядку всі слова написано правильно?::У котрому рядку всі слова написано правильно? ~розв’ язати, Лисичка-Сестричка, скаженний, в нічию, півкілограма; =журі, дилетант, авіарейс, бортмеханік, честь честю; ~ескадрилья, гуси-лебеді, корректний, радіозв’ язок, Золоті ворота; ~дезінформатор, ссавці, кольє, соціал-демократичний, козаччина. ~на-гора, деколи, бортпровідниця, віч-на-віч, розм’ якнути. // question: 2200534 name: У котрому рядку всі слова написано правильно? ::У котрому рядку всі слова написано правильно?::У котрому рядку всі слова написано правильно? ~складносурядний, священник, як-таки, іподром, надвечір; ~на-гора, деколи, бортпровідниця, віч-на-віч, розм’ якнути; ~дзвякати, лінгвостилістичний, до пізна, на світанку, здоровенний, =траса, Міністр транспорту України, один-єдиний, Братислава, Президент України. ~журі, дилетант, авіарейс, бортмеханік, честь честю. // question: 2200535 name: У котрому рядку всі слова написано правильно? ::У котрому рядку всі слова написано правильно?::У котрому рядку всі слова написано правильно? =різко, Верховний Суд, сім’ я, ін’ єкція, незрівня Вґ нний; ~п’ ять, з-понад, військовогосподарський, тижневий, на жаль; ~нетто, ніякий, пів’ ящика, оббити, буквенний; ~кіно-кадр, сільськогосподарський, Лук’ ян, кисло-солодкий, з року в рік. ~на-гора, деколи, бортпровідниця, віч-на-віч, розм’ якнути // question: 2200536 name: У котрому рядку всі слова написано правильно? ::У котрому рядку всі слова написано правильно?::У котрому рядку всі слова написано правильно? ~радість, раз у раз, прінтер, каса, морквяний; ~щасливий, хліб-сіль, Руссо, по-моєму, дід мороз; =козацький, роззява, як-не-як, з-поміж, пальці; ~черв’ як, студенство, абихто, марево, корінчик. ~на-гора, деколи, бортпровідниця, віч-на-віч, розм’ якнути // question: 2200537 name: У котрому рядку всі слова написано правильно? ::У котрому рядку всі слова написано правильно?::У котрому рядку всі слова написано правильно? ~цвях, випускний, з-над, час від часу, день незалежності україни; =кінець кінцем, няньчити, брутто, благословенний, доньчин; ~збаразький, туманний, директор, контрастний, сяк-так; ~голландець, дит’ ясла, місія, дівчинакрасуня, сіллю. ~на-гора, деколи, бортпровідниця, віч-на-віч, розм’ якнути // question: 2200538 name: У котрому рядку всі слова написано правильно? ::У котрому рядку всі слова написано правильно?::У котрому рядку всі слова написано правильно? ~суддя, абиде, близький Схід, паризький, всього-на-всього; ~важкохворий, презедент, в основному, Снігуроньці, шістнадцять; =кістлявий, Голова Верховної Ради України, по-нашому, тьмяно, юннат; ~піввікна, де-таки, жовтогарячий, узгір’ я, гіганський. ~на-гора, деколи, бортпровідниця, віч-на-віч, розм’ якнути. // question: 2200515 name: У котрому рядку всі слова пишуться з апострофом? ::У котрому рядку всі слова пишуться з апострофом?::У котрому рядку всі слова пишуться з апострофом? ~цв...ях, пор...ядок, Св...ятослав, сім...я, пір...їна; ~кучер...явий, посв...ята, миш...як, пів...яблука, здоров...я; ~різдв..яний, кур...єр, об...єкт, бур...ян, черв...як; =рам...я, ім...я, комп...ютер, В...ячеслав, прем...єр. ~моркв..яний, в...юн, під...їзд, кар...єра, верф...ю; // question: 2200516 name: У котрому рядку всі слова пишуться з апострофом? ::У котрому рядку всі слова пишуться з апострофом?::У котрому рядку всі слова пишуться з апострофом? =м...який, в...юн, під...їзд, кар...єра, верф...ю; ~б...юлетень, Х...юстон, св...ященний, цв...ях, пів...ящика; ~В...єтнам, бар...єр, інтерв...ю, від...ємний, м...яч; ~п...юре, об...єм, м...ясо, рутв...яний, ад...ютант. ~цв...ях, пор...ядок, Св...ятослав, сім...я, пір...їна // question: 2200517 name: У котрому рядку всі слова пишуться з апострофом? ::У котрому рядку всі слова пишуться з апострофом?::У котрому рядку всі слова пишуться з апострофом? =здоров...я, пів...ями, без...язикий, ін...єкція, Мар...яна; ~знічев...я, р...яст, моркв...яний, кр...якати, бур...ян; ~б...юро, р...юмсати, посв...ята, підв..язати, прислів...я; ~міжгір...я, розм...якшити, з...їзд, солов...їний, пор...ядок. ~п...юре, об...єм, м...ясо, рутв...яний, ад...ютант. // question: 2200518 name: У котрому рядку всі слова пишуться з апострофом? ::У котрому рядку всі слова пишуться з апострофом?::У котрому рядку всі слова пишуться з апострофом? =полум...я, Лук...янів, верб...я, Рів..єра, кар...єра; ~передсв...ятковий, п..ять, гар...ячково, кров...ю, безхмар...я; ~пів....ящика, плоскогір...я, роз...ятрити, б...юст, пам...ять; ~торф...яний, об...їзд, дзв...якнути, р...ятівник, об...їхати. ~п...юре, об...єм, м...ясо, рутв...яний, ад...ютант. // question: 2200524 name: У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс ::У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс::У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс? =біло/зелений, нью/йоркський, екс/тренер, сон/трава, тихо/тихо; ~купівля/продаж, казна/де, інженер/електрик, навчально/виховний, зроду/віку; ~багато/гранний, учитель/словесник, пів/яблука, лісо/степ, плодово/ягідний; ~ясно/блакитний, івано/франківський, заєць/русак, кіно/кадр, пів/острів. ~ясно/чолий, вело/спорт, народно/пісенний, екс/президент, таки/тут. // question: 2200525 name: У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс ::У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс::У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс? ~червоно/гарячий, як/не/як, тонно/кілометр, біло/зубий, говори/ж/бо; =навчально/дослідний, фізик/ядерник, ритміко/інтонаційний, пів/Азії, блок/схема; ~аграрно/промисловий, кіно/кадр, льон/довгунець, фізик/астроном, скажи/но; ~ясно/чолий, вело/спорт, народно/пісенний, екс/президент, таки/тут. ~багато/гранний, учитель/словесник, пів/яблука, лісо/степ, плодово/ягідний. // question: 2200526 name: У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс ::У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс::У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс? ~вакуум/камера, контрольно/обліковий, будь/що/будь, стоп/кран, кіно/кадр; =світло/рожевий, пів/Африки, кіловат/година, ось/таки, місто/герой; ~фото/елемент, пів/відра, далеко/далеко, радикал/соціаліст, інженер/будівельник; ~людино/день, військово/полонений, енерго/система, англо/американський, будь/що. ~багато/гранний, учитель/словесник, пів/яблука, лісо/степ, плодово/ягідний. // question: 2200527 name: У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс ::У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс::У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс? ~водо/нагрівач, пів/Львова, багато/гранний, прем’ єр/міністр, казна/як; =синювато/сірий, соціально/політичний, хтозна/коли, тільки/но, буркун/зілля; ~матеріально/відповідальний, інженер/програмувальник, будь/як, давним/давно, гео/фізика; ~напів/одягнений, лікар/терапевт, Лисичка/сестричка, унтер/офіцер, на/гора. ~багато/гранний, плодово/ягідний, куди/небудь, військово/господарський, блакитно/сірий, ось/ось // question: 2200528 name: У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс ::У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс::У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс? =генерал/майор, куди/небудь, військово/господарський, блакитно/сірий, ось/ось; ~ультра/модний, віце/президент, Вовчик/братик, плоско/опуклий, педагог/дослідник; ~авіа/модель, мовно/літературний, криваво/червоний, гуси/лебеді, пів/Полтави; ~фото/монтаж, стоп/кран, східно/український, напів/рідкий, де/не/де. ~багато/гранний, учитель/словесник, пів/яблука, лісо/степ, плодово/ягідний // question: 2200529 name: У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс ::У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс::У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс? =рентген/апарат, генерал/полковник, молочно/голубий, рута/м’ ята, що/небудь; ~західно/європейський, дівчина/голубка, мало/помалу, паровозо/будівний, чого/небудь; ~соціал/демократичний, кіно/кадр, жук/короїд, срібло/злото, лейб/гвардія; ~сон/трава, штаб/квартира, віце/консул, Кам’ янець/Подільський, інструктор/методист. ~генерал/майор, куди/небудь, військово/господарський, блакитно/сірий, ясно/чолий, // question: 2200530 name: У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс ::У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс::У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс? ~вугле/видобуток, перекоти/поле, пів/Одеси, обер/лейтенант, ясно/вельможний; ~м’ ясо/молочний, пів/аркуша, скільки/небудь, високо/освічений, жар/птиця; =блок/схема, година/дві, блідо/жовтий, машина/автомат, воєнно/стратегічний; ~жовто/блакитний, ячмінно/житній, кіно/кадр, хліб/сіль, пів/України. ~багато/гранний, учитель/словесник, пів/яблука, лісо/степ, плодово/ягідний // question: 2200531 name: У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс ::У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс::У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс? ~всесвітньо/відомий, екс/чемпіон, хлібо/булочний, де/небудь, пів/лимона; ~сільсько/господарський, пів/відра, будь/який, кінець/кінцем, тут/таки; ~легко/крилий, часто/густо, коли/небудь, старо/слов’ янський, коли/не/коли; ~всесвітньо/історичний, хтозна/де, дизель/двигун, військово/повітряний, віце/консул. =учитель/словесник, пів/яблука, генерал/майор, куди/небудь, // question: 2200532 name: У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс ::У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс::У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс? ~народно/демократичний, полин/трава, тихо/тихо, зав/кафедрою, генерал/губернатор; ~військово/полонений, пів/ящика, українсько/російський, хліб/сіль, де/небудь; =сніжно/білий, рано/вранці, військово/господарський, пап’ є/маше, пів/Криму; ~фінансово/економічний, сяк/так, віце/консульський, пів/Європи, віце/президентський. ~багато/гранний, учитель/словесник, пів/яблука, лісо/степ, плодово/ягідний // question: 2200539 name: У котрому рядку допущено орфографічну помилку? ::У котрому рядку допущено орфографічну помилку?::У котрому рядку допущено орфографічну помилку? ~роздоріжжя, обласний, немовби-то, павільйон, вілла; =мудрістю, меценат, по-третє, нюанс, будь-що-будь; ~під’ їзд, присвята, Біблія, інтер’ єр, кисло-молочний; ~жарптиця, Ніцца, прямопропорційний, форпосний, корінчик. ~суддя, абиде, близький Схід, паризький, всього-на-всього. // question: 2200540 name: У котрому рядку допущено орфографічну помилку? ::У котрому рядку допущено орфографічну помилку?::У котрому рядку допущено орфографічну помилку? ~наддніпрянський, російська федерація, багатомільйонний, казна-де, вісник; ~радісний, обов’ язок, одесський, сиваський, піддослідний; ~на-гора, деколи, бортпровідниця, віч-на-віч, розм’ якнути; ~журі, дилетант, авіарейс, бортмеханік, честь честю; =суддя, абиде, Близький Схід, паризький, всього-на-всього. // question: 2200541 name: У котрому рядку допущено орфографічну помилку? ::У котрому рядку допущено орфографічну помилку?::У котрому рядку допущено орфографічну помилку? ~іміграція, Монтеск’ є, військово-морський, по-доброму, бюджет; ~тому-то, Пакистан, Східно-Сибірське море, аби з ким, десь; =криворізький, ірраціональний, ось-ось, вольєр, журналістський; ~зав’ язь, морквяний, півдня, батальйон, пів’ Європи. ~на-гора, деколи, бортпровідниця, віч-на-віч, розм’ якнути. // question: 2200542 name: У котрому рядку допущено орфографічну помилку? ::У котрому рядку допущено орфографічну помилку?::У котрому рядку допущено орфографічну помилку? ~народнопісенний, коректний, об’ єднанність, панно, п’ ятьма; ~відданість, кабінет Міністрів України, сюїта, тераса, нібито; ~живлення, конферансьє, грузиньський, зроду-віку, ссавці; ~віце-прем’ єр, асиміляція, поки-що, будь-де, багатство. =на-гора, деколи, борт-провідниця, віч-на-віч, розм’ якнути. // question: 2200543 name: У котрому рядку допущено орфографічну помилку? ::У котрому рядку допущено орфографічну помилку?::У котрому рядку допущено орфографічну помилку? =освітлений, Прип’ ять, профосвіта, де з ким, бюро; ~купівля-продаж, міськом, альянс, деінде, інженер-електрик; ~національновизвольний, пристрасний, голландець, невблаганно, цвях; ~валеріанка, любо-дорого, торфяний, жовчю, зрештою. ~суддя, абиде, близький Схід, паризький, всього-на-всього. // question: 2200544 name: У котрому рядку допущено орфографічну помилку? ::У котрому рядку допущено орфографічну помилку?::У котрому рядку допущено орфографічну помилку? ~медв’ яний, брутто, народний депутат України, до побачення, Уманщина. ~безсонний, всеж-таки, ад’ ютант, утричі, півогірка. ~на-гора, совісний, Нью-Йорк, сіро-синій, благословенний. ~суддя, абиде, близький Схід, паризький, всього-на-всього. ~кінокадр, деколи, бортпровідниця, віч-на-віч, розм’ якнути. // question: 2200652 name: У котрому рядку немає жодної помилки (кальки з рос ::У котрому рядку немає жодної помилки (кальки з рос::У котрому рядку немає жодної помилки (кальки з російської мови)? ~Говорити на українській мові, агентська угода, захист капіталовкладень, аналіз постачальників, цікавий захід. ~Надрукований звіт, дуже дивно, остаточне рішення, по просьбі громадян, посвідка про відрядження. ~Впровадження товару, спільні зусилля, витрачати кошти, неділю тому назад, думки співпадають. ~Громадянська відповідальність, слідуюче питання, враховуючи ситуацію, пропуск на завод, визнала? =Брати участь, нагромадження знань, дається взнаки, нагадувати про зустріч, ринкова вартість. // question: 2200607 name: У котрому рядку подано правильні форми родового ві ::У котрому рядку подано правильні форми родового ві::У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка іменників ІІ відміни? ~Флоту, майдана, мотоциклу, млина. ~Атому, слуху, граму, туману. ~Мороза, вальса, способу, Роману. =Народу, уролога, Дністра, вітру. ~Текста, Кривого Рогу, Дона, цукра. // question: 2200608 name: У котрому рядку подано правильні форми родового ві ::У котрому рядку подано правильні форми родового ві::У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка іменників ІІ відміни? ~Піску, тролейбусу, діабета, футляру. =Літра, каналу, універмагу, вольта. ~Києва, Кривого Рога, четверга, сніга. ~Гектару, спогаду, волейбола, стола. ~Атому, мороза, народа, уролога. // question: 2200609 name: У котрому рядку подано правильні форми родового ві ::У котрому рядку подано правильні форми родового ві::У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка іменників ІІ відміни? =Слуху, Львова, Донбасу, туману. ~Студента, стадіона, розуму, спогаду. ~Тигра, кваса, народа, цемента. ~Фотоапарату, степу, радіусу, сектора. ~Інститута, вокзалу, гуртожитку, міліграма. // question: 2200610 name: У котрому рядку подано правильні форми родового ві ::У котрому рядку подано правильні форми родового ві::У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка іменників ІІ відміни? =Документа, вовка, атласу, вишняку. ~Автобусу, квитка, бузка, хореографа. ~Оцту, центнера, водня, хору. ~Квартала, ранку, договора, долару. ~Коридора, вітра, снігу, діабета. // question: 2200611 name: У котрому рядку подано правильні форми родового ві ::У котрому рядку подано правильні форми родового ві::У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка іменників ІІ відміни? =Ансамблю, жирафа, заводу. ~Вокзала, гурту, розуму, граму. ~Атому, города, саду, пам’ ятника. ~Плачу, вівторку, диму, граніта. ~Профілакторія, кора, кесаревого розтину. // question: 2200612 name: У котрому рядку подано правильну форму кличного ві ::У котрому рядку подано правильну форму кличного ві::У котрому рядку подано правильну форму кличного відмінка іменників? =Сину, батьку, сестро, друже. ~Петро, тату, лікаре, Ігоре. ~Слухачу, товариш, дівчина, добродію. ~Сине, Олеже, вітре, брате. ~Павло, Олесе, князе, Настусю. // question: 2200613 name: У котрому рядку подано правильну форму кличного ві ::У котрому рядку подано правильну форму кличного ві::У котрому рядку подано правильну форму кличного відмінка іменників? ~Хлопче, друзі, козаче, Ірино. ~Ігоре, галичанине, яворе, Микола. ~Пані Ярослава, вітре, матусе. ~Неню, депутате, колего Степан, Олеся. =Ольго, батьку, матінко, Микито. // question: 2200614 name: У котрому рядку подано правильну форму кличного ві ::У котрому рядку подано правильну форму кличного ві::У котрому рядку подано правильну форму кличного відмінка іменників? ~Сестро, студенти, колего, край. =Україно, колего, Тарасе, Таню. ~Любове, вітре, квітка, сину. ~Професоре, добродіє, Дніпре, жінко. ~Антіне, Лука, шановний лікар, пане. // question: 2200615 name: У котрому рядку подано правильну форму кличного ві ::У котрому рядку подано правильну форму кличного ві::У котрому рядку подано правильну форму кличного відмінка іменників? ~Декане, дружина, неню, Іване. =Софіє, пісне, зоре, робітники. ~Інженере, приблуда, волоцюго, окрасо. ~Микита, друже, голубе, дівчина. ~Тарас, Вікторе, добродію Хмелівський. // question: 2200616 name: У котрому рядку подано правильну форму кличного ві ::У котрому рядку подано правильну форму кличного ві::У котрому рядку подано правильну форму кличного відмінка іменників? ~Пташко, студент, пастуше, Олексо. =Луже, дитино, хлопчику, мамо. ~Архітекторе, Дністре, батько, дитино. ~Доня, Ольго, учню, Костянтине. ~Емілю, Оксано, лікар Антоненко, пані. // question: 2200617 name: У котрому рядку подано правильну форму кличного ві ::У котрому рядку подано правильну форму кличного ві::У котрому рядку подано правильну форму кличного відмінка іменників? ~Микола, листоноше, Надіє, відьмо. =Петре, слухачу, панно, Ярославо. ~Держава, архітекторе, вітроньку, сонцю. ~Вчителю, Олег, молодосте, Ілля. ~Несторе Кузьмовичу, пані Надія, Ольго. // question: 2200618 name: У котрому рядку подано правильну форму кличного ві ::У котрому рядку подано правильну форму кличного ві::У котрому рядку подано правильну форму кличного відмінка іменників? ~Дніпре, вітер, брате Віталій, добродію. =Діти, душе, Ларисо, Богдане. ~Студентка, море, орле, друже. ~Марина, вітроньку, гаю, тополе. ~Орисю Віталіївно, Марія, товаришко Алла, друзі. // question: 2200619 name: У котрому рядку подано правильну форму кличного ві ::У котрому рядку подано правильну форму кличного ві::У котрому рядку подано правильну форму кличного відмінка іменників? ~Ненько, матусе, інженер, друзі. =Стороже, радосте, воле, дідусю. ~Чоловіки, Сергіє, місяцю, дяче. ~Ірино, лікарю, земле, місяце. ~Дніпре, Дністер, імене, батьку. // question: 2200620 name: У котрому рядку подано правильну форму кличного ві ::У котрому рядку подано правильну форму кличного ві::У котрому рядку подано правильну форму кличного відмінка іменників? ~Львів, докторю, старче, пасажире. ~Черемош, добродій, пане добродію, сину. ~Володимире, Хомич, добродійко, Львове. =Юначе, Назаре, професоре, ниво. ~Світе, скарбе, весна, явір. // question: 2200621 name: У котрому рядку подано правильну форму кличного ві ::У котрому рядку подано правильну форму кличного ві::У котрому рядку подано правильну форму кличного відмінка іменників? ~Пастуше, Мирослава, радосте. ~Реформаторе, вітер, акторе, друже. ~Виборцю, Ігор, плуже, хлопче. ~Мова, лікарю, Іване, Наталя. =Прокопе, Зою, директоре, Іринко. // question: 2200622 name: У котрому рядку подано правильну форму кличного ві ::У котрому рядку подано правильну форму кличного ві::У котрому рядку подано правильну форму кличного відмінка іменників? ~Добродію Степане, Валентино Степанівна, мово, родино. ~Держава, надіє, хлопче, незалежносте. ~Столиця, думо, парубче, студентко. ~Київ, дівчино, мамо, князю. =Коню, старче, кобзарю, лікарю. // question: 2200623 name: У котрому рядку подано правильну форму кличного ві ::У котрому рядку подано правильну форму кличного ві::У котрому рядку подано правильну форму кличного відмінка іменників? =Краю, друже, брате, пісне. ~Голубе, сину, доня, Петро. ~Діти, сестро, Батьківщина, Олеже. ~Мамо, земле, родина, мово. ~Наталю Хомівно, Ганно Степанівно, Сергій Яковичу // question: 2200548 name: �У котрому рядку прізвища прикметникової форми нап ::�У котрому рядку прізвища прикметникової форми нап::�У котрому рядку прізвища прикметникової форми написані правильно? ~Майоров, Ігнатєв, Мічурін. ~Белих, Тимофеєв, Данілов. ~Рєпін, Аляб’ єв, Шмельов. ~Чєрнишов, Марьїн, Белінський. =Бестужев, Ігнатьєв, Єршов. // question: 2200546 name: У котрому рядку прізвища прикметникової форми напи ::У котрому рядку прізвища прикметникової форми напи::У котрому рядку прізвища прикметникової форми написані правильно? =Бестужев, Ігнатьєв, Єршов. ~Аракчєєв, Лесков, Кузнєцов. ~Песков, Грачев, Гордеєв. ~Корольов, Сєверинов, Федоров. ~Лєрмонтов, Фєдін, Єршов. // question: 2200549 name: У котрому рядку прізвища прикметникової форми напи ::У котрому рядку прізвища прикметникової форми напи::У котрому рядку прізвища прикметникової форми написані правильно? ~Песков, Афанас’ єв, Гордєєв. ~Васнєцов, Севєринов, Щіпачов. ~Ісаенков, Артемов, Белов. ~Андрєєв, Усольцєв, Петров. =Бестужев, Ігнатьєв, Єршов. // question: 2200550 name: У котрому рядку прізвища прикметникової форми напи ::У котрому рядку прізвища прикметникової форми напи::У котрому рядку прізвища прикметникової форми написані правильно? ~Бєляєв, Григорьєв, Ершов. ~Майоров, Ільїн, Цицерон. ~Евтушенко, Сєдов, Бестужев. ~Бердяєв, Менделєєв, Йоржиков. =Лермонтов, Федін, Єршов. // question: 2200551 name: У котрому рядку прізвища прикметникової форми напи ::У котрому рядку прізвища прикметникової форми напи::У котрому рядку прізвища прикметникової форми написані правильно? =Нікітін, Григор’ єв, Лєсков. ~Кузнєцов, Плющєєв, Филипов. ~Пєтров, Николаєв, Белих. ~Бєрдяєв, Євгеньєв, Рибаков. ~Бестужев, Ігнатьєв, Ершов. // question: 2200552 name: У котрому рядку прізвища прикметникової форми напи ::У котрому рядку прізвища прикметникової форми напи::У котрому рядку прізвища прикметникової форми написані правильно? ~Артємов, Свєтлов, Севєрин. ~Одинцов, Грачев, Щіпачов. =Тимофєєв, Бєлих, Семенов. ~Белов, Пєтров, Єгоров. ~Песков, Грачев, Гордеєв. // question: 2200553 name: У котрому рядку прізвища прикметникової форми напи ::У котрому рядку прізвища прикметникової форми напи::У котрому рядку прізвища прикметникової форми написані правильно? ~Беляев, Седих, Репін. ~Дєржавін, Кузнєцов, Єгоров. ~Артемов, Федоров, Фадеєв. =Пугачова, Лєсков, Гордєєв. ~Бестужев, Ігнатьєв, Ершов. // question: 2200554 name: У котрому рядку прізвища прикметникової форми напи ::У котрому рядку прізвища прикметникової форми напи::У котрому рядку прізвища прикметникової форми написані правильно? ~Григор’ єв, Весєлков, Плющеев. ~Майоров, Лєбєдєв, Андреєв. ~Т’ єркін, Семєнов, Рибаков. =Пєнкін, Бестужев, Ігнатьєв, Єршов. ~Щипачов, Песков, Грачев. // question: 2200454 name: У яких жанрах реалізується науковий стиль? ::У яких жанрах реалізується науковий стиль?::У яких жанрах реалізується науковий стиль? =Лекція, відгук, дисертація, підручник, стаття. ~Закон, оголошення, протокол, акт, інструкція. ~Виступ, нарис, фейлетон. ~Дисертація, заява, нарис. ~Оповідання, повість, роман. // question: 2200457 name: У яких жанрах реалізується офіційно-діловий стиль? ::У яких жанрах реалізується офіційно-діловий стиль?::У яких жанрах реалізується офіційно-діловий стиль? ~Монографія, лекція, рецензія. =Доручення, розписка, наказ. ~Драма, комедія, трагедія. ~Закон, кодекс, роман. ~Пояснювальна записка, роман, повість. // question: 2200456 name: У яких жанрах реалізується публіцистичний стиль? ::У яких жанрах реалізується публіцистичний стиль?::У яких жанрах реалізується публіцистичний стиль? =Памфлет, дискусія, нарис. ~Монографія, дисертація. ~Епіграма, роман, повість. ~Реферат, поема, оповідання. ~Замітка, стаття, заява. // question: 2200455 name: У яких жанрах реалізується розмовний стиль? ::У яких жанрах реалізується розмовний стиль?::У яких жанрах реалізується розмовний стиль? ~Виступ, дискусія, нарис. ~Монолог, бесіда, оголошення. ~Діалог, промова, диспут. ~Анотація, рецензія, стаття. =Спілкування, усна діалогічна форма. // question: 2200458 name: У яких жанрах реалізується художній стиль? ::У яких жанрах реалізується художній стиль?::У яких жанрах реалізується художній стиль? ~Виступ, нарис, дискусія. ~Монографія, лекція, рецензія. =Поема, комедія, байка, трагедія. ~Кодекс, повість, реферат. ~Комедія, література, оголошення. // question: 2200642 name: У якому випадку неправильно вжито сполучник? ::У якому випадку неправильно вжито сполучник?::У якому випадку неправильно вжито сполучник? ~Зазначимо, що причиною пожежі були дитячі пустощі. ~Ми розуміємо, що аби перемогти, треба наполегливо тренуватися. ~Він знав, що доля повинна, нарешті, бути до нього милостивою. =Це той, що його ми давно чекали.* ~Знаємо, що як би хто цього не хотів, вороття до старого не буде. // question: 2200646 name: У якому випадку неправильно використано вставне сл ::У якому випадку неправильно використано вставне сл::У якому випадку неправильно використано вставне слово? ~Я, очевидно, не розрахувала свої сили. ~Сподіваюсь, тебе не доведеться довго чекати. =Він твердо знав, що, можливо, дотримає слова. ~Якби він не повернувся, боронь Боже, до визначеного часу, вигнали б зі школи. ~Ти, може, не довіряєш мені? // question: 2200631 name: У якому із наведених рядків порушені норми милозву ::У якому із наведених рядків порушені норми милозву::У якому із наведених рядків порушені норми милозвучності? ~Наш учитель, там у житах, вчилася в інституті. ~Вірю в пам’ ять, ішов у поле, одягнена у форму. =Сосна і ялина, батьки і діти, Олена і Іван. ~Василь і Галина, поїхали в Острог, купалася в озері. ~Працював уночі, радилася з онуками, були в гостях. // question: 2200656 name: У якому реченні допущена помилка при звертанні? ::У якому реченні допущена помилка при звертанні?::У якому реченні допущена помилка при звертанні? ~Чим тобі, любий краю, віддячу, де слова-самоцвіти зберу? (Л. Дмитерко). =Бідна, волошко, чому ти у житті, а не на клумбі волієш рости? (М. Рильский). ~Ні, не клич мене, весно, - казала я їй, не чаруй і не ваб надаремно (Леся Українка). ~Не всихайте, пишні квіти, цвітіть хоч до літа! (Леся Українка). ~На світі за все наймиліше лиш юність, о друзі мої (В. Сосюра). // question: 2200657 name: У якому реченні є зайве слово (плеоназм)? ::У якому реченні є зайве слово (плеоназм)?::У якому реченні є зайве слово (плеоназм)? =Танцювального дансингу сьогодні в кафе не було. ~Під час підрахунку голосів допущено фальшування. ~Університет став осередком духовного і політичного життя молоді. ~Підтвердження цього треба шукати в біології ~Знайомство набуло ознак братніх взаємин. // question: 2200645 name: У якому реченні є стилістична помилка? ::У якому реченні є стилістична помилка?::У якому реченні є стилістична помилка? ~Це мій давній друг. ~Я мешкаю в новому будинку. ~Пробачте, я ненароком зачепила Вас. ~Це мій улюблений поет. =Я вибачаюсь, що не прийшла вчасно. // question: 2200630 name: У якому рядку всі іменники незмінювані? ::У якому рядку всі іменники незмінювані?::У якому рядку всі іменники незмінювані? ~Самбреро, трюмо, маестро, вікно, табу. ~Ранчо, тато, жалюзі, шосе. =Дзюдо, досьє, журі, Туапсе. ~Дідро, депо, кольє, манто, село. ~Жабо, кафе, кайло, конферансьє, кенгуру. // question: 2200651 name: У якому рядку всі конструкції не літературні? ::У якому рядку всі конструкції не літературні?::У якому рядку всі конструкції не літературні? ~В літку відпочиваю, задоволення попиту, колишні студенти, витяг з протоколу, змінити на новий. ~Додаткова вартість, іншим разом, і так далі, твоє ставлення до цього, двома словами підсумувати. ~Негативний попит, прогалина використання, викликає заперечення, це мене не стосується (не обходить), скасувати указ. =Висказати думку, всі без виключення, воплощатися в життя, держати слово, відділ по міжнародним зв`язкам. ~Зовнішня заборгованість, генеральний підрядник, банкнотний обіг, зустрічний позов , за законами природи. // question: 2200669 name: У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? =Профілакторієм, болем, жовчю, ношами. ~Пластирем, плодом, профілем, хворобами. ~Вестибюлем, нежитем, корем, вошами. ~Коментарем, вісем, крижами, тезами. ~Вірусем, попереком, тюлем, лікарем. // question: 2200670 name: У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? ~Профілакторієм, болем, жовчем, ношами. =Пластиром, плодом, профілем, хворобами. ~Вестибюлем, нежитем, корью, вошами. ~Коментарем, вісею, крижами, тезами. ~Вірусом, попереком, тюллю, лікарем. // question: 2200634 name: У якому рядку всі слова є неологізмами? ::У якому рядку всі слова є неологізмами?::У якому рядку всі слова є неологізмами? ~Тракторист, гігант, гуртожиток, яблунево-цвітний. ~Бідолаха, чоло, торжество, громоносно, дар. ~Яр, місяць, акція, огорожа, тариф. =Златозар, вітровіння, місяцехід, залізнотілий. ~Бал, присудок, заметіль, калькулятор. // question: 2200655 name: У якому рядку всі слова написані правильно? ::У якому рядку всі слова написані правильно?::У якому рядку всі слова написані правильно? =Трьохсотий, шістдесят, стотисячний, будь-хто, який-небудь, казна-що, дехто. ~Де-який, будь-який, десь, п’ ятнадцять, двіста, хтозна кому, абихто. ~Будь з ким, двісті, п’ ять сот, чий-будь, шістнадцять, двохсотмільйонний, дев’ ятнадцять. ~Будь на чому, що-небудь, девятьсот, абикому, аби хто, все-таки, врівень. ~ Двадцятип’ ятитисячний, хтось, казнаякий, трьохсотий, казна-чий, чийсь. // question: 2200659 name: У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? =Профілакторію, болю, жовчі, нош. ~Пластира, плода, профілю, хвороб. ~Вестибюля, нежитю, кіру, вош. ~Коментарю, вісі, крижів, тез. ~Віруса, попереку, тюлі, лікаря. // question: 2200660 name: У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? ~Профілакторію, болі, жовчі, нош. =Пластиру, плода, профілю, хвороб. ~Вестибюля, нежиті, кіру, вошей. ~Коментаря, осі, крижів, тез. ~Віруса, попереку, тюлю, лікара. // question: 2200661 name: У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? ~Профілакторію, болю, жовчі, ношей. ~Пластиру, плоду, профілю, хворіб. =Вестибюля, нежитю, кору, вошей. ~Коментарю, вісі, крижів, тез. ~Вірусу, попереку, тюлі, лікаря. // question: 2200662 name: У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? ~Профілакторію, болю, жовчу, нош. ~Пластира, плоду, профілю, хвороб. ~Вестибюлю, нежиті, кіру, вошей. =Коментарю, осі, крижів, тез. ~Вірусу, попереку, тюлі, лікаря. // question: 2200663 name: У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? ~Профілакторію, болю, жовча, нош. ~Пластиру, плода, профілю, хворіб. ~Вестибюля, нежитю, кору, вош. ~Коментаря, осі, криж, тез. =Вірусу, попереку, тюлю, лікаря. // question: 2200664 name: У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? =Гребеня, аерозолю, переймів. ~Інструментарію, протигазу, недуг. ~Пилу, свербіжу, кесарового розтину. ~Бюлетня, шлунка, ясен. ~Кашля, кишечнику, вченого ступеня. // question: 2200665 name: У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? ~Гребеня, аерозолі, переймів. =Інструментарію, протигаза, недуг. ~Пилі, свербежу, кесаревого розтину. ~Бюлетня, шлунка, ясен. ~Кашля, кишечника, вченого ступеня. // question: 2200666 name: У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? ~Гребеня, аерозолю, перейм. ~Інструментарію, протигаза, недугів. =Пилу, свербежу, кесаревого розтину. ~Бюлетня, шлунку, ясен. ~Кашля, кишечнику, вченого ступеня. // question: 2200667 name: У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? ~Гребіня, аерозолю, переймів. ~Інструментарію, протигазу, недуг. ~Пилі, свербіжі, кесаревого розтину. =Бюлетеня, шлунка, ясен. ~Кашля, кишечника, вченого ступеня. // question: 2200668 name: У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова у родовому відмінку вжиті без помилок? ~Гребені, аерозолі, переймів. ~Інструментарію, протигазу, недуг. ~Пилу, свербіжу, кесаревого розтину. ~Бюлетеня, шлунку, ясен. =Кашлю, кишечнику, вченого ступеня. // question: 2200639 name: У якому рядку всі сполучення слів є сталими констр ::У якому рядку всі сполучення слів є сталими констр::У якому рядку всі сполучення слів є сталими конструкціями ділового стилю? ~Брати участь, вивчати обстановку, подати позов, бажати добра, сказати згарячу. ~Розробити заходи, визначити розмір, залагодити справу, довести до відома, довести до відчаю. ~Ухвалити наступне, з’ ясувати питання, зрозуміти правильно, ділитися враженням, узгодити з директором. ~Згідно з рішенням, звернутися з проханням, буква закону, центральне місце, наступного дня. =Згідно з наказом, відповідно до угоди, на виконання рішення, скасувати наказ, порядок денний. // question: 2200654 name: У якому рядку допущено помилку в позначенні способ ::У якому рядку допущено помилку в позначенні способ::У якому рядку допущено помилку в позначенні способу перенесення частин слова з рядка в рядок? ~Орел, во-джу, цьо-го, пе-ре-хід, око, під-зем-ний, зна-йо-мий. ~Ро-зі-гна-ти, мід-дю, са-джу, по-дзво-ни-ти, за-йшов, під-жив-лен-ня. ~Авіа-ція, май-же, зі-в’ я-ну-ти, мрія, збли-жен-ня, кін-ний, каят-тя. ~Уні-вер-си-тет, за-стра-ху-ва-ти, се-стра, пись-мен-ник, під-са-ди-ти, лій-ка. =Кіль-кість, за-три-ма-ти-ся, ста-ро-слов’ ян-ська, при-ймен-ник, ход-жу, знан-ня. // question: 2200640 name: У якому рядку допущено помилку у відмінковій формі ::У якому рядку допущено помилку у відмінковій формі::У якому рядку допущено помилку у відмінковій формі імені й прізвища? ~Олександра Ємця, Сергієві Волощуку, Ірині Семків, Василем Ілащуком, Юрієві Луценку. ~Вірі Бойчук, Павлом Бойчуком, Ігорем Стецем, Марією Явір, Віктору Ющенкові. =Дарини Чуклі, Світлани Бойко, Василя Дарійчук, Сергієві Бойко, Миколою Томенком. ~Юлією Нось, Ірині Уштан, Петром Уштаном, Зорині Кедь, Юлію Тимошенко. ~Святослава Мельничука, Вірою Мельник, Зої Гринів, Ядвіги Русової, Олександрові Морозу. // question: 2200624 name: У якому рядку допущено стилістичну помилку? ::У якому рядку допущено стилістичну помилку?::У якому рядку допущено стилістичну помилку? =Нехай увійде слідуючий студент, бо цьому треба ще трохи поготовитись.* ~Сучасний момент надто складний і непрогнозований. ~Струмінь води, що витікає з крана, через годину міг би перетворитися на річку. ~Усе ж надали перевагу першому варіанту. ~Кожен день залишає в пам Вґ яті свій слід. // question: 2200627 name: У якому рядку допущено стилістичну помилку? ::У якому рядку допущено стилістичну помилку?::У якому рядку допущено стилістичну помилку? =Дізнайтесь про це в регістратурі поліклініки. ~Реєстрація хворих обов’ язкова. ~Наш клас був дружній. ~Приймаємо звосьмої години. ~Вода з безперервним шумом обвалювалась з гори у прірву. // question: 2200649 name: У якому рядку допущено стилістичну помилку? ::У якому рядку допущено стилістичну помилку?::У якому рядку допущено стилістичну помилку? ~Ми готові вам допомогти, якщо бажаєте. =Чому ти не прийняв участі в тих змаганнях? ~Я вважаю за правильне відмовитися від цієї поїздки. ~Сивувату голову мусить трохи схиляти, бо стелі дістає. ~Варто докласти всіх зусиль до успіху цієї справи. // question: 2200641 name: У якому рядку є нелітературне слово? ::У якому рядку є нелітературне слово?::У якому рядку є нелітературне слово? ~Шлях, грип, нежить, нехіть, частотність, гість, дар. ~Зло, шерех, голосний, знаковий, гордувати, сім, чільний. ~Хитрість, загадка, зоріти, примарний, раз, восени, оповідь. ~Чемність, чубатий, незчутися, нерест, сто, зізнання, грім. =Чистилище, пошлина, зазіхати, химерний, жебрак, журба, дровітня. // question: 2200658 name: У якому рядку є помилка у префіксованому слові? ::У якому рядку є помилка у префіксованому слові?::У якому рядку є помилка у префіксованому слові? ~Бездонний, недужий, перевзутися, пречудовий, приклеїти, напрацювати. ~Закрити, нагорнути, відвести, підточити, під’ їхати, презлий. ~Зсадити, докинути, підпливти, припливти, підбити, причинити. =Надкусити, зхитнути, згарячу, злетіти, предовгий, приміський. ~Безцінь, зіскочити, зігнорувати, перебільшити, наддверний, згрішити. // question: 2200653 name: У якому рядку є слова з орфографічною помилкою? ::У якому рядку є слова з орфографічною помилкою?::У якому рядку є слова з орфографічною помилкою? =Сестра, восени, продзвеніти, крешити, алгебра, ливада, лебедіти. ~Селянський, берегти, шелестіти, шести, мести, вести, щебетати. ~Характеризувати, навесні, оберігати, степовий, гречаний, береза, стривожений. ~Верба, сердечний, маленький, мереживо, пісенька, горенько, сонечко. ~Сорочечка, село, бренькати, бриніти, брести, чекати, далеч. // question: 2200626 name: У якому рядку мікроконтекст слова неправильний? ::У якому рядку мікроконтекст слова неправильний?::У якому рядку мікроконтекст слова неправильний? =Білет на літак, квиток екзаменаційний, музична школа, музичні інструменти, писемна пам Вґ ятка. ~Хустка личить, пасує комірець, одягати пальто, взувати туфлі, житель краю, мешканець будинку. ~Вітальний адрес, точна адреса фірми, лікарський халат, лікарський препарат. ~Налити чаю, відчинити двері, відкрити банку, передплатити газету, підписати заяву. ~Запал до конструювання, запал рушниці, лупа мало збільшує, лупа не вичесалася. // question: 2200628 name: У якому рядку наведено словосполучення зі стилісти ::У якому рядку наведено словосполучення зі стилісти::У якому рядку наведено словосполучення зі стилістичною помилкою? ~Говорити українською мовою – говорити по-українськи. ~Додати до вище сказаного – додати до щойно сказаного. ~Заввишки триста метрів – висотою у триста метрів. ~Згідно з рішенням – відповідно до рішення. =Багатий на вітаміни – багатий вітамінами. // question: 2200629 name: У якому рядку неправильно підібраний синонім? ::У якому рядку неправильно підібраний синонім?::У якому рядку неправильно підібраний синонім? ~Худий – кістлявий, сміливий – хоробрий, перевірка – контроль, жити – мешкати. ~Червоний – пурпуровий, суворий – жорстокий, доказ – аргумент, кавалерія – кіннота. =Піднесення – імпульс, сердитися – гніватися, автобіографія – життєпис. ~Повідомляти – інформувати, жаданий – бажаний, точний – конкретний, форсувати – прискорювати. ~Слухатися – підкорятися, випадки – події, ввічливо – привітно, аеродром – летовище. // question: 2200647 name: У якому рядку неправильно пояснено слово? ::У якому рядку неправильно пояснено слово?::У якому рядку неправильно пояснено слово? ~Вигода – користь, вигода – зручність, запал - натхнення, запал – запалювальний пристрій. =Лікарський – належить лікареві, лікарський – для лікування, уява – набуті знання, уявлення – здатність набувати знань, пам`ятка писемна – пам`ятник архітектури. ~Вступати – ставати членом якогось колективу, поступати – чинити, письменний – уміє писати, писемний – написаний, продовжити – поновити тривання чогось, подовжити – зробити довшим. ~Екземпляр – про щось рідкісне, примірник – один з тиражу, привласнювати – робити щось своєю власністю, присвоювати – закріплювати за кимсь, напр., почесне звання. ~Свідоцтво – біографічні дані і под., посвідчення – документ про особу; вершковий – з вершків, вершковий – рівний одному вершку (4,4см). // question: 2200650 name: У якому ряду слів можливе чергування у:в? ::У якому ряду слів можливе чергування у\:в?::У якому ряду слів можливе чергування у\:в? ~Управа, уразити, уклад, уява, увага, Угорщина. ~Учений, утопія, усувати, Уляна, Україна, удача, Врубель. ~Уява, уічі, увечері, учитель, удова, вгору, Урал. =Україна, умовити, убивати, увібрати, увесь, уверх, урівноважений. ~Увібрати, убивати, уліво, увертюра, урозгін, ущипнути, Вдовиченко. // question: 2200632 name: У якому стилі мовні штампи є стилістичним засобом, ::У якому стилі мовні штампи є стилістичним засобом,::У якому стилі мовні штампи є стилістичним засобом, а не помилкою? ~У науковому. =У діловому. ~В інформаційному. ~У розмовному. ~У науково-популярному. // question: 2167032 name: Українська мова належить ... ::Українська мова належить ...::[html]Українська мова належить ... =До групи А.# ~До групи Б.# ~До групи В.# ~До груп А і Б.# ~До груп Б і В.# // question: 2167033 name: Українська, російська та білоруська мови належ ::Українська, російська та білоруська мови належ::[html]Українська, російська та білоруська мови належать ... =До групи А.# ~До групи Б.# ~До групи В.# ~До груп А і Б.# ~До груп Б і В.# // question: 2200566 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування?::Яке речення не потребує редагування? ~Дізнайтесь про це в регістратурі поліклініки. ~Регістрація больних обов’ язкова. ~Прийом начинається в вісім годин. ~Лікар приймає по понеділкам. =Лікар сьогодні приймати не буде. // question: 2200567 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування?::Яке речення не потребує редагування? ~Лікар приймає згідно графіка. ~Це родильний будинок? ~Прийміть визов. ~Лікар зараз приймає роди. =Прошу вибачити, що я вас потурбував. // question: 2200568 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування?::Яке речення не потребує редагування? =Мені потрібна довідка про стан здоров’ я. ~Дуже вибачаюсь, що я вас побеспокоїв. ~Мені потрібна справка про стан здоров’ я. ~Присядьте, будь ласка. ~Чи зроблені прививки? // question: 2200569 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування?::Яке речення не потребує редагування? ~Хворобу легше попередити, ніж лічити. =Сідайте, будь ласка. ~Потрібно більш серйозніше відноситись до свого здоров’ я. ~Потрібний уход за хворим. ~Вам поставили невірний діагноз. // question: 2200570 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування?::Яке речення не потребує редагування? ~Різка біль в області серця. ~Біль в поясниці. ~Сердечно-сосудисте захворювання. =Прийміть виклик. ~Пульс частить. // question: 2200571 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування?::Яке речення не потребує редагування? ~Болять сустави. ~Маю сильне головокружіння. ~Пульс частить. ~Страдаю частим головокружінням. =Серцево-судинне захворювання. // question: 2200572 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ~Отравилася грибами. ~У дитини сильна тошнота. =Болять суглоби. ~Є відчуття горечі. ~Прийом починається в вісім годин. // question: 2200573 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування?::Яке речення не потребує редагування? =Потрібний догляд за хворим. ~Різка біль в області поясниці. ~Регістратура поліклініки. ~Потрібний уход за хворим. ~Є відчуття горечі. // question: 2200574 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ~Часто падаю в обморок. ~Хворий угорів. ~Я простила. ~Мене знобить. =Маю виразку шлунка. // question: 2200575 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ~Маю язву желудка. ~Вскрити нарив. ~У неї болить позвоночник. ~Прощупується опухоль. =Запалення ясен. // question: 2200576 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ~Хворіла запаленням легких. =Уражені хворобою. ~У хворого жовтуха. ~У хворого часта рвота. ~Хворий бредить. // question: 2200577 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ~Маю сип на шкірі. ~Мала запалення піджолудочної. =У неї болить хребет. ~Пораження печінки. ~Спазм кишечника. // question: 2200578 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ~Мої рани зажили. ~Синяк в ділянці правого виска. ~Сильний удар в висок. =Перехопило подих. ~Залишився рубець на шкірі. // question: 2200579 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ~Маю шкірний зуд. ~Дрябла шкіра. ~Я підлічила ногу. ~Пошкоджений голіностопний суглоб. =Маю висипку на шкірі. // question: 2200584 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ~У вас подавлений настрій. =Даю вам листок непрацездатності (лікарняний) на три дні. ~Препарат лічить любу травму. ~Приміняйте цю мазь. ~Сестричко, прийміть заказ на кислород. // question: 2200585 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? =Потрібний лікарняний режим (розпорядок). ~Хворого треба положити в больницю. ~Больниця на сто койок. ~Спасти від смерті. ~Треба вскрити нарив. // question: 2200595 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування?::Яке речення не потребує редагування? ~Для ліквідації каменів з організму. ~Хворий захворів хворобою. ~Справи йдуть до кращого. ~Тілесні побої. =Хворіють на гепатит. // question: 2200596 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ~Потрібне лікувальне голодування. ~Не рахуйте себе такою хворою. ~У прошлому році лічилася в санаторію. =Свербить шкіра. ~Дробне харчування. // question: 2200597 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ~Спазм кишечника. =Хворіла на запалення легенів. ~Маєте лишню вагу тіла. ~Мої рани зажили. ~Маю сип на шкірі. // question: 2200598 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? =Приймати всередину. ~Потрібне лікувальне голодання. ~У вас подавлений настрій. ~Приймати внутр. ~Ця хвороба має скритий період. // question: 2200599 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ~Перевірте сітчатку ока. ~Потрібна сиворотка крові. ~Кормлю дитину грудю. ~Використайте резиновий зонд. =Маю виразку шлунка. // question: 2200600 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ~Хворий захворів хворобою. =Болять суглоби. ~Хворий проснувся. ~Хворому надана сама наобхідна допомога. ~Хворий дрижить від холоду. // question: 2200601 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ~Обільне виділення слюни. ~Больниця на сто койок. =Свербить шкіра. ~Зробили чотири шва. ~Саме важно при вашій хворобі соблюдати режим. // question: 2200602 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ~Перевірте сітчатку ока. =Мала запалення підшлункової. ~Хворий дрижить від холоду. ~У хворого часта рвота. ~Потрібна сиворотка крові. // question: 2200603 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ~Перевірте сітчатку ока. ~Потрібна сиворотка крові. ~Мала запалення піджолудочної. =Спазм кишок. ~Саме важно при вашій хворобі соблюдати режим. // question: 2200604 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ~Я підлічила ногу. ~Пораження печінки. ~Кормлю дитину грудю. ~Хворий захворів хворобою. =Мала запалення підшлункової. // question: 2200605 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування?::Яке речення не потребує редагування? ~Хворий проснувся. ~У прошлому році лічилася в санаторії. ~Використайте резиновий зонд. ~Потрібна сиворотка крові. =В’ яла шкіра. // question: 2200606 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування? ~Больниця на сто койок. ~Використайте резиновий зонд. ~Больниця на сто койок. ~У прошлому році лічилася в санаторії. =Багаторазове харчування. // question: 2200636 name: Яке речення необхідно перебудувати на складнопідря ::Яке речення необхідно перебудувати на складнопідря::Яке речення необхідно перебудувати на складнопідрядне? ~Важко долаючи горб, машина вибиралася на центральну дорогу. =Шукаючи грибів, нас застала ніч. ~Засинаючи, він бачив перед собою маму. ~Повечерявши удвох, вони пішли поливати городину. ~Не відриваючи здивованих очей,ми дивилися на озеро з лататтям. // question: 2167076 name: Який вид письма зображено на фото? ::Який вид письма зображено на фото?::[html]Який вид письма зображено на фото? =Глаголиця.# ~Черти і ризи.# ~Ієрогліфи.# ~Латиниця.# ~Діакритичні знаки# // question: 2167077 name: Який вид письма зображено на фото? ::Який вид письма зображено на фото?::[html]Який вид письма зображено на фото? =Кирилиця.# ~Черти і ризи.# ~Ієрогліфи.# ~Латиниця.# ~Діакритичні знаки# // question: 2200435 name: Які є форми мови? ::Які є форми мови?::Які є форми мови? ~Усна форма. ~Писемна форма. =Усна і писемна форми. ~Писемно-книжна. ~Художня. // question: 2200463 name: Які сфери спілкування наукового стилю? ::Які сфери спілкування наукового стилю?::Які сфери спілкування наукового стилю? ~Мистецтво слова. ~Офіційно-ділові стосунки. =Освіта, наука, техніка. ~Техніка, побутові стосунки. ~Громадсько-політичне життя. // question: 2200465 name: Які сфери спілкування офіційно-ділового стилю? ::Які сфери спілкування офіційно-ділового стилю?::Які сфери спілкування офіційно-ділового стилю? ~Громадсько-політичне життя. =Офіційно-ділові стосунки. ~Мистецтво слова. ~Наука, громадське життя. ~Техніка, побутові стосунки. // question: 2200466 name: Які сфери спілкування публіцистичного стилю? ::Які сфери спілкування публіцистичного стилю?::Які сфери спілкування публіцистичного стилю? ~Побутові стосунки. ~Освіта, наука, техніка. =Громадсько-політичне життя. ~Техніка, офіційно-ділові стосунки. ~Література. // question: 2200462 name: Які сфери спілкування розмовного стилю? ::Які сфери спілкування розмовного стилю?::Які сфери спілкування розмовного стилю? ~Освіта, наука, техніка. ~Листування. ~Громадсько-політичне життя. ~Мистецтво слова, освіта, техніка. =Побутові стосунки з родичами, друзями, знайомими. // question: 2200464 name: Які сфери спілкування художнього стилю? ::Які сфери спілкування художнього стилю?::Які сфери спілкування художнього стилю? =Художня література, мистецтво слова. ~Освіта, наука, техніка. ~Громадсько-політичне життя. ~Наука, техніка. ~Документація. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385294 name: 3а місцем виникнення виділяють такі види документі ::3а місцем виникнення виділяють такі види документі::3а місцем виникнення виділяють такі види документів\: =Внутрішні. ~Вхідні. ~Вихідні. ~Стандартні. ~Індивідуальні. // question: 2385295 name: Автобіографію пишуть ::Автобіографію пишуть::Автобіографію пишуть ~У формі розповіді з елементами опису та характеристики людей і подій. =Як документ з точною подачею фактів. ~Як поєднання елементів публіцистичного та розмовного стилю. ~У формі опису. ~У формі дискусії. // question: 2385296 name: Автобіографія - це . ::Автобіографія - це .::Автобіографія - це . ~Документ правової чинності, що підтверджує будь - які встановлені факти або події. ~Інформація, яка встановлює точний перелік намічених заходів, їх послідовність, обсяг, часові координати. ~Розпорядження для вирішення оперативних питань. =Документ, у якому особа подає опис свого життя та діяльності. ~Документ, що засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи. // question: 2385297 name: Автобіографія — це: ::Автобіографія — це\:::Автобіографія — це\: ~Документ, що фіксує відомості про трудову діяльність робітників, службовців; ~Обов'язковий документ особової справи працівників установ, організацій, у якому фіксуються автобіографічні відомості, оформлені шляхом фіксації їх у таблицях; =Обов'язковий документ особової справи, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії. ~Письмове повідомлення і особи чи організації з метою здійснення своїх прав, захисту інтересів. ~Документ , у якому подано стислі відомості про навчання особи, її трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення. // question: 2385298 name: Автобіографія належить до ::Автобіографія належить до::Автобіографія належить до ~Організаційних документів. ~Розпорядчих. ~Обліково - фінансових. =Кадрово - контрактних. ~Господарсько-договірних. // question: 2385299 name: Аркуш паперу з відтвореними реквізитами, що містят ::Аркуш паперу з відтвореними реквізитами, що містят::Аркуш паперу з відтвореними реквізитами, що містять постійну інформацію, називається\: =Формуляром. ~Бланком. ~Документом. ~Грифом ~Візою. // question: 2385300 name: Безстрокова домовленість між двома чи кількома пар ::Безстрокова домовленість між двома чи кількома пар::Безстрокова домовленість між двома чи кількома партнерами\: ~Трудова угода. ~Контракт. =Договір. ~Акт. ~Положення. // question: 2519568 name: Виберіть правильне твердження. ::Виберіть правильне твердження.::Виберіть правильне твердження. ~Відпуск – повторний примірник документа, виданий у зв’ язку із втратою оригіналу чи з іншої причини. =Витяг – копія офіційного документа, що відтворює певну його частину і відповідно засвідчена. ~Дублікат – повна копія вихідного документа, виготовлена водночас з оригіналом. ~У юридичному відношенні оригінал і копія нерівнозначні. ~Оригінали – документи, в яких точно відтворено інформацію інших документів, а також усі їхні зовнішні ознаки чи частину їх і відповідним чином оформлені. // question: 2519567 name: Виберіть правильне твердження. ::Виберіть правильне твердження.::Виберіть правильне твердження. ~Відпуск – копія офіційного документа, що відтворює певну його частину і відповідно засвідчена. ~Витяг – повна копія вихідного документа, виготовлена водночас з оригіналом. =Дублікат – повторний примірник документа, виданий у зв’ язку із втратою оригіналу чи з іншої причини. ~У юридичному відношенні оригінал і копія нерівнозначні. ~Оригінали – документи, в яких точно відтворено інформацію інших документів, а також усі їхні зовнішні ознаки чи частину їх і відповідним чином оформлені. // question: 2519566 name: Виберіть правильне твердження. ::Виберіть правильне твердження.::Виберіть правильне твердження. ~Відпуск – копія офіційного документа, що відтворює певну його частину і відповідно засвідчена. ~Витяг – повторний примірник документа, виданий у зв’ язку із втратою оригіналу чи з іншої причини. ~Дублікат – повна копія вихідного документа, виготовлена водночас з оригіналом. =У юридичному відношенні оригінал і копія рівнозначні. ~Оригінали – документи, в яких точно відтворено інформацію інших документів, а також усі їхні зовнішні ознаки чи частину їх і відповідним чином оформлені. // question: 2519565 name: Виберіть правильне твердження. ::Виберіть правильне твердження.::Виберіть правильне твердження. =Відпуск – повна копія вихідного документа, виготовлена водночас з оригіналом. ~Витяг – повторний примірник документа, виданий у зв’ язку із втратою оригіналу чи з іншої причини. ~Дублікат – копія офіційного документа, що відтворює певну його частину і відповідно засвідчена. ~У юридичному відношенні оригінал і копія нерівнозначні. ~Оригінали – документи, в яких точно відтворено інформацію інших документів, а також усі їхні зовнішні ознаки чи частину їх і відповідним чином оформлені. // question: 2519562 name: Виберіть правильне твердження. ::Виберіть правильне твердження.::Виберіть правильне твердження. =Стандарт встановлює два формати паперу для виготовлення службових документів\: А4 (210 Х 297 мм) і А5 (210 Х 148 мм). ~Стандарт встановлює два формати паперу для виготовлення службових документів\: А5 (210 Х 297 мм) і А4 (210 Х 148 мм). ~Стандарт встановлює два формати паперу для виготовлення службових документів\: А6 (210 Х 297 мм) і А7 (210 Х 148 мм). ~Стандарт встановлює два формати паперу для виготовлення службових документів\: А4 (240 Х 267 мм) і А5 (240 Х 248 мм). ~Стандарт встановлює два формати паперу для виготовлення службових документів\: А4 (200 Х 300 мм) і А5 (200 Х 100 мм). // question: 2519561 name: �Виберіть правильне твердження. ::�Виберіть правильне твердження.::�Виберіть правильне твердження. ~Документ – сукупність розміщених у встановленій послідовності формулярів. =Документ – це матеріальний об’ єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу. ~Документ – це стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією документа й місцем, залишеним для змінної. ~Документ – це ксерокопія. ~Документ – це листок паперу. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385244 name: Виберіть правильний варіант розміщення підпису і д ::Виберіть правильний варіант розміщення підпису і д::Виберіть правильний варіант розміщення підпису і дати під документами, які пишуть від руки. =Дата підпис. ~Підпис, дата. ~Дата. ~Гриф. ~Підпис. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385301 name: Виберіть правильний варіант слововживання: ::Виберіть правильний варіант слововживання\:::Виберіть правильний варіант слововживання\: ~Чи зроблені прививки? ~Болять сустави. ~Різка біль в області серця. ~Пульс частить. =Потрібний догляд за хворим. // question: 2385302 name: Виберіть речення, в якому зі стилістичною метою ви ::Виберіть речення, в якому зі стилістичною метою ви::Виберіть речення, в якому зі стилістичною метою використано перехід власних іменників у загальні. ~Зверхня байдужість Нальчицького розсердила Сергія (В. Козаченко). ~Коли караван з'являвся в свято, Шевченко хапав олівці, ішов з фортеці на цілий день, милуючись соковитими барвами східного одягу (С. Тулуб). =І постають великі імена Гомера, Данте, Шекспіра, Рабле, Сервантеса, Гете, Пушкіна, Шевченка, Толстого, що справді височать над світовою літературою, мов джомолунгми й монблани над гірськими пасмами (3 часопису). ~Скільки потрібно було днів тихої непомітної боротьби, поки Степан змирився (В. Дрозд). ~Андрій помовчав роздумливо, подивився на Давидові набряклі плечі, на правильні витончені риси обличчя й звернув увагу на круто заломлені брови — о, цього раніше Андрій не помічав (1ван Багряний). // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385245 name: Визначте жанр тексту: У посібнику подано оригіналь ::Визначте жанр тексту\: У посібнику подано оригіналь::Визначте жанр тексту\: У посібнику подано оригінальну систему роботи над самостійним написанням твору та переказу — основними формами державної підсумкової атестації. Вміщено творчі завдання, тренувальні вправи, поради, що полегшать підготовку до написання творчих робіт. Призначений для учнів і абітурієнтів, учителів і методистів. Буде корисним викладачам і студентам-філологам. =Анотація. ~Памфлет ~Публіцистична стаття. ~Дискусія. ~Оповідання. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385303 name: Визначте, який із поданих варіантів становить текс ::Визначте, який із поданих варіантів становить текс::Визначте, який із поданих варіантів становить текст. ~Українська мова в світі. Возвируй у Слово. Секрети української мови. Як народжується слово. Барви української мови. =Слово — найтонше доторкання до серця, воно може стати і ніжною запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру в добро, і гострим ножем, і розжареним залізом, і брудом. Мудре і добре слово дає радість, нерозумне і зле, необдумане і нетактовне — приносить біду (В.Сухомлинський). ~Мова й мовлення, звуки і букви, слово й словосполучення, речення й текст, стиль і жанр. ~Як добрий чорний хліб для їжі і як прозора джерельна вода для життя, так нам потрібне пристрасно, вихоплене з-під громів і з-під самого сонця слово, зіткане з мужності і ніжності, з перехресних тривог і хрещатого цвіту надій (М. Стельмах). ~Рідна мова, солодкі звуки, пружне слово, мовний скарб, мова-взірець. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385246 name: Висновки уповноваженої особи про наукові роботи, в ::Висновки уповноваженої особи про наукові роботи, в::Висновки уповноваженої особи про наукові роботи, вистави, фільми, представлені на розгляд чи до захисту, називають\: =Відгуком. ~Анотацією. ~Рецензією. ~Висновками. ~Епілогом. // question: 2385247 name: Від першої особи пишуться такі документи: ::Від першої особи пишуться такі документи\:::Від першої особи пишуться такі документи\: ~Протокол. =Заява. ~Довідка. ~Наказ. ~Витяг з протоколу. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385304 name: Відомості про особу, якій видається характеристика ::Відомості про особу, якій видається характеристика::Відомості про особу, якій видається характеристика, викладаються\: ~У хронологічній послідовності. ~У будь-якій послідовності. =У послідовності, що зумовлюється ступенем важливості тієї чи іншої інформації. ~Правильної відповіді немає. ~За алфавітом. // question: 2385305 name: Віза — це: ::Віза — це\:::Віза — це\: ~Зовнішнє узгодження документа. ~B. Узгодження документа з підвідомчими та не підвідомчими організаціями. =Внутрішнє узгодження документа. ~Назва виду документа. ~Характеристика документа. // question: 2385306 name: Внутрішнє узгодження проекту документа: ::Внутрішнє узгодження проекту документа\:::Внутрішнє узгодження проекту документа\: ~Віза. =Гриф узгодження. ~Підпис. ~Резолюція. ~Гриф затвердження. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385248 name: Враховуючи те, що у фірмах» агенціях, установах за ::Враховуючи те, що у фірмах» агенціях, установах за::Враховуючи те, що у фірмах» агенціях, установах за звичай здійснюється комп'ютерне вивчення резюме, слід дотримуватися таких правил\: ~Намагатися вживати якомога більше дієслів, прислівників і прикметникіB. ~Намагатися вживати особові займенники. ~Обов'язково надсилати фотокартку. =Для кожного конкретного конкурсу складати окреме резюме. ~Надавати перевагу прикметникам. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385307 name: Гриф узгодження— це: ::Гриф узгодження— це\:::Гриф узгодження— це\: ~Внутрішнє узгодження документа. =Зовнішнє узгодження документа. ~Узгодження документа з підрозділами та службовими особами установи. ~Текст документа. ~Бланк. // question: 2385311 name: Для офіційно-ділового стилю характерні такі мовні ::Для офіційно-ділового стилю характерні такі мовні::Для офіційно-ділового стилю характерні такі мовні особливості\: =Стилістично нейтральні мовні засоби, канцеляризми. ~Суспільно-політична лексика. ~Побутова лексика, емоційно забарвлені слова. ~Виклад граматично точний, побутова лексика. ~Орієнтація на усну мову. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками // question: 2385634 name: До якого класифікаційного розряду належать пода ::До якого класифікаційного розряду належать пода::[html]До якого класифікаційного розряду належать подані документи? ~Документи щодо особового складу.# =Довідково-інформаційні документи.# ~Документи з господарсько-договірної діяльності.# ~Обліково-фінансові документи.# ~Інформаційні документи# // question: 2385635 name: До якого стилю мовлення відноситься поданий до ::До якого стилю мовлення відноситься поданий до::[html]До якого стилю мовлення відноситься поданий документ? =Офіційно-ділового.# ~Наукового.# ~Публіцистичного.# ~Розмовного.# ~Художнього.# // question: 2385636 name: До якого стилю мовлення відноситься поданий до ::До якого стилю мовлення відноситься поданий до::[html]До якого стилю мовлення відноситься поданий документ? ~Розмовного.# =Офіційно-ділового.# ~Наукового.# ~Публіцистичного.# ~Художнього.# // question: 2385637 name: До якого стилю мовлення відноситься поданий до ::До якого стилю мовлення відноситься поданий до::[html]До якого стилю мовлення відноситься поданий документ? ~Розмовного.# =Офіційно-ділового.# ~Наукового.# ~Публіцистичного.# ~Художнього.# // question: 2385638 name: До якого стилю мовлення відноситься поданий до ::До якого стилю мовлення відноситься поданий до::[html]До якого стилю мовлення відноситься поданий документ? ~Розмовного.# =Офіційно-ділового.# ~Наукового.# ~Публіцистичного.# ~Художнього.# // question: 2385639 name: До якого стилю мовлення відноситься поданий до ::До якого стилю мовлення відноситься поданий до::[html]До якого стилю мовлення відноситься поданий документ? ~Розмовного.# =Офіційно-ділового.# ~Наукового.# ~Публіцистичного.# ~Художнього.# // question: 2385640 name: До якого стилю мовлення відноситься поданий до ::До якого стилю мовлення відноситься поданий до::[html]До якого стилю мовлення відноситься поданий документ? ~Розмовного.# =Офіційно-ділового.# ~Наукового.# ~Публіцистичного.# ~Художнього.# // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385249 name: До якого стилю належать подані речення? У статті 1 ::До якого стилю належать подані речення? У статті 1::До якого стилю належать подані речення? У статті 11 Закону „Про мови” записано\: „Мовою роботи, діловодства й документації, а також взаємовідносин державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ, організацій є українська мова”. ~Публіцистичний. ~Науковий. =Офіційно-діловий. ~Художній. ~Розмовний. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385312 name: Довідка за призначенням є . ::Довідка за призначенням є .::Довідка за призначенням є . ~Організаційним документом. =Довідково - інформаційним. ~Розпорядчим. ~Колегіальних органів. ~Господарсько-договірним. // question: 2385313 name: Довідка це - . ::Довідка це - .::Довідка це - . ~Зобов'язання на виконання певного замовлення. ~Встановлення факту належності до діяльності певної організації. ~Документ, що гарантує оплату чи надання когось. =Документ, що містить опис та підтвердження тих чи інших фактів і подій. ~Документ, що відбиває процес і результати роботи постійних та тимчасових колегіальних органів, проведення різних зборів. // question: 2385314 name: Додатком до звіту є . ::Додатком до звіту є .::Додатком до звіту є . ~Службова записка. =Довідкові матеріали. ~Порядок денний, тематика подій. ~Доповідна записка. ~Заява. // question: 2385315 name: Документ – це: ::Документ – це\:::Документ – це\: =Засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища дійсності та розумову діяльність людини. ~Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності. ~Це мовна діяльність, що регулює ділові стосунки між членами суспільства. ~ізновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених мовленнєвих колективах. ~Правовий акт, що його видає керівник підприємства. // question: 2385316 name: Документ датується днем його: ::Документ датується днем його\:::Документ датується днем його\: =Підписання. ~Узгодження. ~Закріплення. ~Систематизації. ~Зарахування. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385250 name: Документ інформаційного характеру, що підтверджує ::Документ інформаційного характеру, що підтверджує::Документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств, називається\: =Довідка. ~Протокол. ~Звіт. ~План. ~Наказ. // question: 2385251 name: Документ, у якому обґрунтовуються мета його створе ::Документ, у якому обґрунтовуються мета його створе::Документ, у якому обґрунтовуються мета його створення, структура, зміст, термін дії, функціональне призначення, актуальність і новизна, і який є вступною частиною іншого документа (плану, програми, проекту тощо), називається\: ~Доповідною запискою. ~Прологом. ~Пояснювальною запискою. ~Епілогом. =Передмовою. // question: 2385252 name: Документ, у якому уповноважені особи, комісія або ::Документ, у якому уповноважені особи, комісія або::Документ, у якому уповноважені особи, комісія або установа викладають свої зауваження, оцінки, рішення та їх аргументи щодо окремого питання або іншого документа і який передається до вищих органів для розгляду і затвердження, називають\: ~Рецензією. ~Відгуком. =Висновками. ~Анотацією. ~Прологом. // question: 2385253 name: Документ, який визначає точний перелік заплановани ::Документ, який визначає точний перелік заплановани::Документ, який визначає точний перелік запланованих до виконання робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг, тимчасові координати керівників та конкретних виконавців, є\: ~Звіт. ~Наказ. ~Відгук. ~Рецензія. =План. // question: 2385254 name: Документ, який є коротким усним або письмовим викл ::Документ, який є коротким усним або письмовим викл::Документ, який є коротким усним або письмовим викладом наукової статті, монографії, результатів наукового дослідження, змісту книги, є\: ~Монографією. ~Статтею. =Рефератом. ~Дисертацією. ~Науковим дослідженням. // question: 2385255 name: Документ, який є короткою, стислою характеристикою ::Документ, який є короткою, стислою характеристикою::Документ, який є короткою, стислою характеристикою змісту книги, статті, рукопису тощо, називають\: ~Рецензією. =Анотацією. ~Висновком. ~Зачином. ~Кінцівкою. // question: 2385256 name: Документ, який є письмовим викладом власних резуль ::Документ, який є письмовим викладом власних резуль::Документ, який є письмовим викладом власних результатів наукового дослідження і метою якого є виявлення знань студентів з конкретної дисципліни на певному етапі навчання, називається\: =Науковою роботою (курсовою, дипломною). ~Статтею. ~Рефератом. ~Промовою. ~Лекцією. // question: 2385257 name: Документ, який фіксує рішення, постанову і вміщуєт ::Документ, який фіксує рішення, постанову і вміщуєт::Документ, який фіксує рішення, постанову і вміщується у кінці протоколу, або його пишуть окремо й додають до нього, є\: ~План. ~Висновок. ~С. Витяг з протоколу. =Резолюція. ~Список доданих документів. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385317 name: Документи щодо особового складу – це: ::Документи щодо особового складу – це\:::Документи щодо особового складу – це\: ~Документи, у яких фіксуються угоди між сторонами про встановлення ділових відносин, пов’ язаних із господарською діяльністю, і які регулюють ці відносини. =Документи, пов’ язані з процесом зарахування особи на роботу і її звільнення, визначенням і забезпеченням прав та обов’ язків працівника, що регламентуються законодавством України. ~Угоди між особами, що наймаються на роботу, та керівниками підприємств (установ, організацій), за якими працівники зобов’ язуються виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а керівник підприємства або уповноважений ним орган зобов’ язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченої законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін. ~Письмові повідомлення особи чи організації з метою здійснення своїх прав, захисту інтересів. ~Документи, що відбивають процес і результати роботи постійних та тимчасових колегіальних органів, проведення різних зборів, засідань, нарад, обговорень. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385258 name: Документи, що створюються окремими особами поза сф ::Документи, що створюються окремими особами поза сф::Документи, що створюються окремими особами поза сферою їх службової діяльності, — це\: ~Індивідуальні документи. =Особисті документи. ~Службові документи. ~Власні документи. ~Організаційні документи. // question: 2385259 name: Документом, в якому особа повідомляє основні факти ::Документом, в якому особа повідомляє основні факти::Документом, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії називається ~Резюме. ~Заява. =Автобіографія. ~Пояснювальна записка. ~Доповідна записка. // question: 2385260 name: Документом, у якому коротко викладаються особисті ::Документом, у якому коротко викладаються особисті::Документом, у якому коротко викладаються особисті та професійні відомості про особу, називається\: ~Автобіографія. =Резюме. ~Характеристика. ~Рекомендаційний лист. ~Довідка. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385318 name: Доповідна записка адресується . ::Доповідна записка адресується .::Доповідна записка адресується . =Керівникові установи чи організації. ~Приватній особі. ~Колегіальним органам. ~Присутнім. ~Секретареві. // question: 2385319 name: Доповідна записка призначена для . ::Доповідна записка призначена для .::Доповідна записка призначена для . ~Звернення адміністрації до колективу. ~Публічного прочитання та обговорення. ~Подання певного розпорядження. ~Аналізу стану спраB. =Подання інформації про ситуацію, що склалася. // question: 2385320 name: Доповідні бувають . ::Доповідні бувають .::Доповідні бувають . ~Перспективні. ~Річні. ~Квартальні. =Ініціативні та інформаційні. ~Щотижневі. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385261 name: Доповідь на будь-яку тему, написана на основі крит ::Доповідь на будь-яку тему, написана на основі крит::Доповідь на будь-яку тему, написана на основі критичного огляду літератури та інших джерел, складає поняття\: ~Стаття. =Реферат. ~Лекція. ~Бесіда. ~Диспут. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385321 name: Доручення - це. ::Доручення - це.::Доручення - це. ~Офіційне розпорядження керівника. ~Документ, який фіксує рішення чи постанову. ~Вид службових паперів, які використовується для обміну інформацією між установами. =Документ, за яким організація чи особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні дії. ~Документ, що засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи. // question: 2385322 name: Доручення – це: ::Доручення – це\:::Доручення – це\: ~Документ, у якому засвідчують той чи інший факт\: підтверджують одержання листів, переказів, цінних паперів. =Письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні дії або отримувати матеріальні цінності. ~Документ, який пишуть для підтвердження певних умов, зобов’ язань. ~Документ, яким регламентуються виробничі стосунки між установою і позаштатним працівником. ~Документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами // question: 2385323 name: Доручення бувають. ::Доручення бувають.::Доручення бувають. =Офіційні. ~Спеціальні. ~Загальні. ~Рекламні. ~Індивідуальні. // question: 2385324 name: Доручення засвідчує. ::Доручення засвідчує.::Доручення засвідчує. ~Рада факультету. ~Місцеві організації. =Керівник підприємства, закладу, де працює особа, або нотаріальна контора. ~Приватна особа. ~Секретар. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385262 name: З метою реєстрації осіб, предметів, об’ єктів, доку ::З метою реєстрації осіб, предметів, об’ єктів, доку::З метою реєстрації осіб, предметів, об’ єктів, документів у певному порядку складається\: =Список. ~Накладна. ~Бібліографія. ~Договір. ~План. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385325 name: З поданих видів документів виділіть ті, що розрізн ::З поданих видів документів виділіть ті, що розрізн::З поданих видів документів виділіть ті, що розрізняють за місцем виготовлення\: =Внутрішні ~Трафаретні. ~Індивідуальні. ~Таємні. ~Вихідні. // question: 2385326 name: З поданих видів документів виділіть ті, що розрізн ::З поданих видів документів виділіть ті, що розрізн::З поданих видів документів виділіть ті, що розрізняють за терміном виконання\: ~Службові. ~Копії. ~Організаційні. ~Індивідуальні. =Дуже термінові. // question: 2385327 name: З поданих видів документів виділіть ті, що розрізн ::З поданих видів документів виділіть ті, що розрізн::З поданих видів документів виділіть ті, що розрізняють за напрямом проходження\: =Вхідні. ~Індивідуальні. ~Організаційні. ~Внутрішні. ~Стандартні. // question: 2385328 name: З поданих видів документів виділіть ті, що розрізн ::З поданих видів документів виділіть ті, що розрізн::З поданих видів документів виділіть ті, що розрізняють за походженням\: ~Офіційні. ~Комерційні. ~Інформаційні; =Службові. ~Документи щодо особового складу. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385263 name: З\'ясуйте різновид стилістичної помилки у тексті: ::З\'ясуйте різновид стилістичної помилки у тексті\:::З'ясуйте різновид стилістичної помилки у тексті\: Я навчаюсь у школі № 2. Мені подобається в нашій школі кабінет, майстерні, спортзал, їдальня. Наша школа має багато цікавих гуртків, які ведуть вчителі нашої школи. ~Невідповідність ужитих мовних засобів стилеві висловлення. ~Порушення принципу милозвучності. ~Нерозрізнення слів-паронімів. ~Уживання росіянізмів (суржикових слів). =Невиправдане повторення слів (тавтологія). // question: 2385264 name: З\'ясуйте, до якого різновиду опису належить текст ::З\'ясуйте, до якого різновиду опису належить текст::З'ясуйте, до якого різновиду опису належить текст\: По праворуч від вас збігає вниз шлях, в'ється поміж деревами. По ліву — яри, непролазні хащі, а прямо перед вашими очима розіслалася долина. Над річкою — село з білими хатками та вишневими садками (За Панасом Мирним). ~Портрет. ~Стан середовища. ~Інтер'єр. =Опис місцевості. ~Характеристика предмета, людини, явища. // question: 2385265 name: З\'ясуйте, з якою стилістичною метою вжито виділен ::З\'ясуйте, з якою стилістичною метою вжито виділен::З'ясуйте, з якою стилістичною метою вжито виділені в реченні діалектизми. Спливали гаразди, продавались царинки одна по одній, маржина десь танула так, як по горах весною сніги (М. Коцюбинський). ~Як засіб словесної гри (каламбур). ~Для контрастної характеристики образів, предметів, явищ, настроїв. ~Засіб створений гумористичних, іронічних ефектів. ~Для надання мовленню урочистого, піднесеного забарвлення. =Для відтворення місцевого колориту. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385329 name: За Державними стандартами штамп може бути: ::За Державними стандартами штамп може бути\:::За Державними стандартами штамп може бути\: =Кутовим. ~Паралельним. ~Перпендикулярним. ~Поздовжнім. ~Лінійним. // question: 2385330 name: За походженням виділяють такі види документів: ::За походженням виділяють такі види документів\:::За походженням виділяють такі види документів\: ~Вхідні. =Службові. ~Стандартні. ~Індивідуальні. ~Вихідні. // question: 2385331 name: За походженням характеристика – це: ::За походженням характеристика – це\:::За походженням характеристика – це\: ~Стандартний документ. =Офіційний документ. ~Терміновий документ. ~Вихідний документ. ~Особистий документ. // question: 2385332 name: За призначенням виділяють такі види документів: ::За призначенням виділяють такі види документів\:::За призначенням виділяють такі види документів\: ~Для службового користування. =Щодо особового складу. ~Для загального користування. ~Організаційно-розпорядчі. ~Довідкові; // question: 2385333 name: За призначенням усі накази поділяються на накази. ::За призначенням усі накази поділяються на накази.::За призначенням усі накази поділяються на накази. =Щодо особового складу. ~Інструктивного характеру. ~Службові. ~Індивідуальні. ~Особисті. // question: 2385334 name: За складністю розрізняють документи: ::За складністю розрізняють документи\:::За складністю розрізняють документи\: ~Рукописні ~Прості. =Службові. ~Стандартні. ~Ускладнені. // question: 2385335 name: За структурою плани поділяють на: ::За структурою плани поділяють на\:::За структурою плани поділяють на\: ~Нескладні і складні. =Прості та складні. ~Односкладові та двоскладові. ~Ускладнені і прості. ~Прості і непрості. // question: 2385336 name: За терміном виконання плани поділяються на: ::За терміном виконання плани поділяються на\:::За терміном виконання плани поділяються на\: =Перспективні, річні, піврічні, квартальні, місячні тощо. ~Тижневі і щоденні. ~Найближчі та перспективні. ~Місячні і щоденні. ~Річні і місячні. // question: 2385337 name: За технікою відтворення документи бувають: ::За технікою відтворення документи бувають\:::За технікою відтворення документи бувають\: ~На папері. =Рукописні. ~Копії. ~Термінові. ~Прості. // question: 2385338 name: За формою автобіографія: ::За формою автобіографія\:::За формою автобіографія\: ~Типовий документ. ~Особовий документ. =Індивідуальний документ. ~Терміновий документ. ~Трафаретний документ. // question: 2385339 name: Закон, кодекс, статут, наказ, оголошення, дорученн ::Закон, кодекс, статут, наказ, оголошення, дорученн::Закон, кодекс, статут, наказ, оголошення, доручення, розписка, протокол, акт – жанри, в яких реалізується... ~Публіцистичний стиль. ~Науковий стиль. ~Художній стиль. =Офіційно-діловий стиль. ~Епістолярний стиль. // question: 2385340 name: Заява – це: ::Заява – це\:::Заява – це\: ~Документ, у якому особа установа) висловлює свої думки щодо методів поліпшення діяльності державних органів, громадських установ, організацій. =Документ, адресований установі чи вповноваженій особі, у якому викладається певне прохання з його коротким обґрунтуванням. ~Документ, у якому особа (установа) вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення. ~Документ, складений уповноваженою особою, групою уповноважених на це осіб (комісією) на підтвердження фактів або подій, пов’ язаних з діяльністю підприємств, установ чи окремих громадян. ~Письмове повноваження, що видається установою (організацією, підприємством) або окремою особою іншій для подання третій особі (організації, підприємству) при здійсненні певних юридичних дій, отриманні грошових або матеріальниїх цінностей. // question: 2385341 name: Заява-це. ::Заява-це.::Заява-це. ~Право користуватися чимось протягом певного терміну. ~Окремий вияв якоїсь діяльності. =Документ, що містить прохання або пропозицію, адресовану установі або посадовій особі. ~Наведення аргументів, доказів, обґрунтування чогось. ~Один із найважливіших знаків мовленнєвого етикету. // question: 2385342 name: Звіт може мати . ::Звіт може мати .::Звіт може мати . =Таблиці, схеми. ~Рекламні оголошення. ~Рекомендації, критичні зауваження. ~Докази, аргументи. ~Прізвища доповідачів з кожного питання. // question: 2385343 name: Звіт укладається для . ::Звіт укладається для .::Звіт укладається для . ~Спілкування між установами чи особами. =Повідомлення про результати діяльності. ~Встановлення домовленості про спільну виробничу і творчу діяльність. ~Оцінка ділових та моральних якостей працівника. ~Повідомлення про певні події. // question: 2385344 name: Звіти бувають. ::Звіти бувають.::Звіти бувають. =Статистичні. ~Відомчі. ~Первинні. ~Тижневі. ~Вхідні. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385266 name: Змінним реквізитом, який містить інформацію про по ::Змінним реквізитом, який містить інформацію про по::Змінним реквізитом, який містить інформацію про подальшу роботу з документом, називається\: ~Віза. ~Гриф. ~Підпис. =Резолюція. ~Затвердження. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками // question: 2385694 name: Знайдіть зайвий вид документів з господарсько-д ::Знайдіть зайвий вид документів з господарсько-д::[html]Знайдіть зайвий вид документів з господарсько-договірної діяльності. ~Договір.# ~Контракт.# =Телеграма.# ~Трудова угода.# ~Довідка.# // question: 2385695 name: Знайдіть зайвий вид документів щодо особового ::Знайдіть зайвий вид документів щодо особового::[html]Знайдіть зайвий вид документів щодо особового складу. ~1.# ~2.# ~2 і 1.# ~3.# =4.# // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385267 name: Інформація про факти, події викладається в автобіо ::Інформація про факти, події викладається в автобіо::Інформація про факти, події викладається в автобіографії\: ~У послідовності, що зумовлюється ступенем важливості певної інформації. =У хронологічній послідовності. ~У послідовності, що чітко визначається стандартами оформлення документів щодо особового складу. ~У будь-якій послідовності. ~У вільній послідовності. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385345 name: Контракт – це: ::Контракт – це\:::Контракт – це\: =Правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності. ~Документ, яким регламентуються виробничі стосунки між установою і позаштатним працівником. ~Документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами. ~Документ, що відбиває процес і результати роботи постійних і колегіальних органів. ~Документ, складений, уповноваженою особою на підтвердження фактів, пов’ язаних з діяльністю підприємств. // question: 2385346 name: Контракт укладають... ::Контракт укладають...::Контракт укладають... ~На довічно. ~На невизначений термін. ~Тільки на один день. ~На період виконання певної роботи. =Тільки на певний термін. // question: 2385347 name: Користуючись довідкою, визначте пропущене в реченн ::Користуючись довідкою, визначте пропущене в реченн::Користуючись довідкою, визначте пропущене в реченні слово\: “Письменник вирішив додати до тексту нового оповідання...” ~...замітку (Замітка, и, ж. 1. Невелика стаття, повідомлення в газеті, журналі, збірнику. 2. Короткий запис). ~...помітку (Помітка, и, ж. Напис, позначка). =...примітку (Примітка, и, ж. Короткий запис; що є поясненням якогось тексту, а також додаток до нього або відомості про його автора). ~...позначку (Позначка, и, ж. Мітка, знак та ін., зроблені для відрізнення або позначення чого-небудь, указування на щось). ~...відмітку (Відмітка, и, ж. Знак, який засвідчує проходження документа через когось чи щось). // question: 2385348 name: Коротка характеристика змісту книги, статті, рукоп ::Коротка характеристика змісту книги, статті, рукоп::Коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту – це\: ~Анотація. =Бібліографія. ~Конспект. ~Тези. ~План. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385268 name: Коротка характеристика змісту книги, статті, рукоп ::Коротка характеристика змісту книги, статті, рукоп::Коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту – це\: ~Тези. ~Конспект. =Анотація. ~Бібліографія. ~Список. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385349 name: Котре речення не потребує редагування? ::Котре речення не потребує редагування?::Котре речення не потребує редагування? ~Я з ним у добрих відношеннях. ~Профілактика захворювання – одна із задач лікаря. =Я знаю це з достовірних джерел. ~Я переписуюсь з його братом. ~У лікаря були налагоджені гарні відносини з пацієнтами. // question: 2385350 name: Котре речення не потребує редагування? ::Котре речення не потребує редагування?::Котре речення не потребує редагування? ~Через три години часу завдання буде виконано. ~Зустрінемось через пару днів. =Я відчуваю гострий біль у грудях. ~Виходячи з вагона, у чемодана обірвалась ручка. ~Поступлення речовини в кров. // question: 2385351 name: Котре речення не потребує редагування? ::Котре речення не потребує редагування?::Котре речення не потребує редагування? ~Наявні помилки у творі виправлено. ~Пацієнт на протязі двох неділь приймав обліпихове масло. ~До характеристики прикладається справка з місця роботи. =Нам потрібно дотримуватися порад лікаря. ~СНІД вЂ“ найважливіша глобальна проблема. // question: 2385352 name: Котре речення не потребує редагування? ::Котре речення не потребує редагування?::Котре речення не потребує редагування? =Препарат непридатний до вживання. ~Дата поступлення хворого в лікарню вказана неправильно. ~Кардіограму серця зробили за 5 хвилин. ~Це самий найдовший варіант із розглянутих. ~Любий хірург зробить таку операцію. // question: 2385353 name: Мовний стиль – це: ::Мовний стиль – це\:::Мовний стиль – це\: ~Різновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених мовленнєвих колективах. =Сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлення. ~Властивий художникові слова чи іншому носієві мови стиль, який стає об’ єктом дослідження лінгвістів. ~Основний вид ділового мовлення. ~Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності. // question: 2385354 name: Мовними особливостями офіційно-ділового стилю є: ::Мовними особливостями офіційно-ділового стилю є\:::Мовними особливостями офіційно-ділового стилю є\: ~Використання суспільно-політичної, емоційно забарвленої лексики. ~Широке застосування слів у переносному значенні. ~Переважання складносурядних речень. =Використання канцелярської лексики. ~Неточний виклад. // question: 2385355 name: На бланках дату підписання документа ставлять: ::На бланках дату підписання документа ставлять\:::На бланках дату підписання документа ставлять\: ~Під текстом зліва. ~У правій верхній частині під назвою виду документа і заголовком. =У лівій верхній частині разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці. ~У лівій верхній частині під назвою виду документа і заголовком. ~Під текстом справа. // question: 2385356 name: На відміну від інших документів довідка повинна ма ::На відміну від інших документів довідка повинна ма::На відміну від інших документів довідка повинна мати обов'язково такий реквізит. =Резолюцію. ~Гриф затвердження. ~Термін дії документа. ~Погодження. ~Візу. // question: 2385357 name: На змістом оголошення поділяються на: ::На змістом оголошення поділяються на\:::На змістом оголошення поділяються на\: =Повідомлення про майбутню подію та потребу в послугах або можливість їх надання. ~Повідомлення-анонс. ~Повідомлення про майбутню подію. ~Повідомлення-запрошення. ~Повідомлення- резюме. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками // question: 2385712 name: Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до ::Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до::[html]Назвіть ознаку, за якою класифікують подані документи. ~За стадіями створення.# ~За ступенем гласності.# ~За строками виконання.# ~За місцем виникнення.# =За найменуванням.# // question: 2385713 name: Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до ::Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до::[html]Назвіть ознаку, за якою класифікують подані документи. ~За стадіями створення.# =За походженням.# ~За строками виконання.# ~За місцем виникнення.# ~За найменуванням.# // question: 2385714 name: Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до ::Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до::[html]Назвіть ознаку, за якою класифікують подані документи. ~За стадіями створення.# ~За ступенем гласності.# ~За строками виконання.# =За місцем виникнення.# ~За найменуванням.# // question: 2385715 name: Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до ::Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до::[html]Назвіть ознаку, за якою класифікують подані документи. ~За стадіями створення.# ~За ступенем гласності.# ~За строками виконання.# =За призначенням.# ~За найменуванням.# // question: 2385716 name: Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до ::Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до::[html]Назвіть ознаку, за якою класифікують подані документи. =За напрямком.# ~За ступенем гласності.# ~За строками виконання.# ~За місцем виникнення.# ~За найменуванням.# // question: 2385717 name: Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до ::Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до::[html]Назвіть ознаку, за якою класифікують подані документи. =За формою.# ~За ступенем гласності.# ~За строками виконання.# ~За місцем виникнення.# ~За найменуванням.# // question: 2385718 name: Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до ::Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до::[html]Назвіть ознаку, за якою класифікують подані документи. ~За формою.# ~За ступенем гласності.# =За строками виконання.# ~За місцем виникнення.# ~За найменуванням.# // question: 2385719 name: Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до ::Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до::[html]Назвіть ознаку, за якою класифікують подані документи. ~За формою.# =За ступенем гласності.# ~За строками виконання.# ~За місцем виникнення.# ~За найменуванням.# // question: 2385720 name: Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до ::Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до::[html]Назвіть ознаку, за якою класифікують подані документи. =За стадіями створення.# ~За ступенем гласності.# ~За строками виконання.# ~За місцем виникнення.# ~За найменуванням.# // question: 2385721 name: Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до ::Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до::[html]Назвіть ознаку, за якою класифікують подані документи. =За складністю.# ~За ступенем гласності.# ~За строками виконання.# ~За місцем виникнення.# ~За найменуванням.# // question: 2385722 name: Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до ::Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до::[html]Назвіть ознаку, за якою класифікують подані документи. ~За формою.# ~За ступенем гласності.# =За строками зберігання.# ~За місцем виникнення.# ~За найменуванням.# // question: 2385723 name: Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до ::Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до::[html]Назвіть ознаку, за якою класифікують подані документи. ~За формою.# ~За ступенем гласності.# ~За строками виконання.# ~За місцем виникнення.# =За технікою відтворення.# // question: 2385724 name: Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до ::Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до::[html]Назвіть ознаку, за якою класифікують подані документи. ~За формою.# ~За ступенем гласності.# ~За строками виконання.# ~За місцем виникнення.# =За носієм інформації.# // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385269 name: Найважливішою класифікаційною ознакою документа є ::Найважливішою класифікаційною ознакою документа є::Найважливішою класифікаційною ознакою документа є його\: ~Форма. ~Зміст. ~Назва. =Призначення. ~Термін виконання. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385358 name: Найважливішою класифікаційною ознакою документа є: ::Найважливішою класифікаційною ознакою документа є\:::Найважливішою класифікаційною ознакою документа є\: ~Форма. ~Будова. ~Назва. ~Стиль. =Зміст. // question: 2385359 name: Наказ - це документ, у якому висвітлюється. ::Наказ - це документ, у якому висвітлюється.::Наказ - це документ, у якому висвітлюється. ~Громадянське - політична робота колектіву. ~Приймання, відправлення чи видача матеріальних цінностей. =Організаційні та кадрові питання. ~Питання по управлінню майном. ~Повноваження посадовцеві на виконання однотипних дій. // question: 2385360 name: Накази охоплюють широке коло питань. ::Накази охоплюють широке коло питань.::Накази охоплюють широке коло питань. =Із виробничої і навчальної діяльності. ~Перелік послуг, товарів, їх ціну. ~Підтвердження тривалості юридичної дії. ~Перелік товарно-матеріальних цінностей. ~Термін дії документа. // question: 2385361 name: Науковий або публіцистичний твір невеликого розмір ::Науковий або публіцистичний твір невеликого розмір::Науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті, який є результатом мисленнєвого процесу, в якому поєднуються аналіз, структурування, формулювання та висловлення думок, є\: ~Рефератом. ~Конспектом. =Статтею. ~Тезами. ~Планом. // question: 2385362 name: Норми, що регулюють правильну вимову звуків, звуко ::Норми, що регулюють правильну вимову звуків, звуко::Норми, що регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошених слів, називаються\: ~Акцентуаційними. ~Лексичними. ~Граматичними. =Орфоепічними. ~Орфографічними. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385270 name: Обговорення, пропаганда важливих суспільно-політич ::Обговорення, пропаганда важливих суспільно-політич::Обговорення, пропаганда важливих суспільно-політичних ідей, сприяння суспільному розвитку – мета мовлення\: ~Розмовного стилю. =Публіцистичного стилю. ~Художнього стилю. ~Офіційно-ділового стилю. ~Епістолярного стилю. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385363 name: Обов’ язковим елементом документа є: ::Обов’ язковим елементом документа є\:::Обов’ язковим елементом документа є\: ~Гриф. =Реквізит. ~Індекс. ~Штамп. ~Підпис. // question: 2385364 name: Один із типів документів за походженням: ::Один із типів документів за походженням\:::Один із типів документів за походженням\: ~Стандартні. =Службові. ~Термінові. ~Таємні. ~Вхідні. // question: 2385365 name: Одним з найпоширеніших документів колегіальних орг ::Одним з найпоширеніших документів колегіальних орг::Одним з найпоширеніших документів колегіальних органів, у якому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, усі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в результаті обговорення, є\: ~Виступ. ~Наказ. ~Доповідь. ~Промова. =Протокол. // question: 2385366 name: Одним із типів документів за призначенням є : ::Одним із типів документів за призначенням є \:::Одним із типів документів за призначенням є \: ~Особисті. =Інформаційні. ~Індивідуальні. ~Термінові. ~Таємні. // question: 2385367 name: Основна частина протоколу відповідає таким пунктам ::Основна частина протоколу відповідає таким пунктам::Основна частина протоколу відповідає таким пунктам. ~Заголовок до тексту, описова частина. ~Анкетні дані, дата, підпис. =Слухали, виступили, ухвалили. ~Запросили, виступили, ухвалили. ~Дата, підпис. // question: 2385368 name: Основними ознаками літературної мови є такі: ::Основними ознаками літературної мови є такі\:::Основними ознаками літературної мови є такі\: =Унормованість. ~Функціонування у галузі державної та політичної діяльності. ~Наявність територіальних діалектів. ~Функціонування у галузі політичної діяльності . ~Функціонування у галузі державної діяльності. // question: 2385369 name: Особиста заява оформляється: ::Особиста заява оформляється\:::Особиста заява оформляється\: ~Від руки на бланку установи. ~Машинописом на бланку установи. =Від руки в одному примірнику. ~Від руки у двох примірниках. ~Машинописом на власному примірнику. // question: 2385370 name: Особовий листок з обліку кадрів заповнюється: ::Особовий листок з обліку кадрів заповнюється\:::Особовий листок з обліку кадрів заповнюється\: ~Під час переведення на іншу посаду. ~Під час звільнення працівника. ~Під час переведення на вищу посаду. =Під час оформлення на роботу. ~Під час переведення на нижчу посаду. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385271 name: Офіційний документ, який підтверджує факти, події, ::Офіційний документ, який підтверджує факти, події,::Офіційний документ, який підтверджує факти, події, вчинки, пов’ язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб, називається\: ~Дорученням. =Актом. ~Розпискою. ~Оголошенням. ~Протоколом. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385371 name: Певна модель побудови однотипних документів – це: ::Певна модель побудови однотипних документів – це\:::Певна модель побудови однотипних документів – це\: =Стандарт. ~Формуляр-зразок. ~Бланк. ~Трафарет. ~Копія. // question: 2385372 name: Певна модель побудови однотипних документів – це: ::Певна модель побудови однотипних документів – це\:::Певна модель побудови однотипних документів – це\: =Формуляр- зразок. ~Стандарт. ~Трафарет. ~Штамп. ~Зразок. // question: 2385373 name: Письмова угода двох або більше сторін, спрямована ::Письмова угода двох або більше сторін, спрямована::Письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин, називається\: ~Контрактом. ~Дорученням. ~Заявою. =Договором. ~Постановою. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385272 name: Письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, ::Письмове підтвердження певної дії, яка мала місце,::Письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, – передачі й отримання документів, товарів, грошей – це\: ~Накладна. ~Акт. ~Протокол. =Розписка. ~Бібліографія. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385374 name: Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи ::Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи::Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу є\: ~Доповідна записка. ~Пояснювальна записка. ~Наказ. ~План. =Звіт. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками // question: 2385746 name: Під якою літерою подано сфери використання офі ::Під якою літерою подано сфери використання офі::[html]Під якою літерою подано сфери використання офіційно-ділового стилю? =(3). А.# ~(3). Ґ.# ~(3). Г.# ~(3). Б.# ~(3). В.# // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385375 name: Повна копія відправленого з підприємства, установи ::Повна копія відправленого з підприємства, установи::Повна копія відправленого з підприємства, установи, організації документа — це\: ~Витяг. ~Копія. ~Оригінал. ~Виписка. =Відпуск. // question: 2385376 name: Повна копія відправленого з установи документа, як ::Повна копія відправленого з установи документа, як::Повна копія відправленого з установи документа, яка залишається у відправника, - це\: ~Дублікат. =Ксерокопія. ~Витяг. ~Відпуск. ~Довідка. // question: 2385377 name: Поширений вид документації, один із способів обмін ::Поширений вид документації, один із способів обмін::Поширений вид документації, один із способів обміну інформацією, основний засіб встановлення офіційних, службових контактів між підприємствами, організаціями тощо\: ~Договір. . ~Заява. =Службовий лист. ~Автобіографія. ~Наказ. // question: 2385378 name: Пояснювальна записка оформляється аналогічно. ::Пояснювальна записка оформляється аналогічно.::Пояснювальна записка оформляється аналогічно. ~Заяві. =Доповідній записці. ~Інформаційному листу. ~Листу - повідомленню. ~Дорученню. // question: 2385379 name: Пояснювальна записка пишеться для. ::Пояснювальна записка пишеться для.::Пояснювальна записка пишеться для. ~Визначення прав та обов'язків громадян. ~Регулювання діяльності організації. =З'ясування та пояснення причин повного факту, вчинку події. ~Виконання певної одноразової дії. ~Виконання однотипних дій. // question: 2385380 name: Пояснювальна записка подається. ::Пояснювальна записка подається.::Пояснювальна записка подається. =У письмовій формі на вимогу керівника. ~За власним бажанням. ~На прохання колективу. ~В усній формі. ~На бланку. // question: 2385381 name: Пояснювальною запискою може бути вступ до. ::Пояснювальною запискою може бути вступ до.::Пояснювальною запискою може бути вступ до. ~Плану, звіту, проекту. ~Книги, статті. =Службового листа. ~Автобіографії. ~Заяви. // question: 2385382 name: Принципами української орфографії є такі: ::Принципами української орфографії є такі\:::Принципами української орфографії є такі\: ~Орфоепічний. ~Синтаксичний. ~Соціолінгвістичний. ~Лексичний. =Фонетичний. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками // question: 2385755 name: Про який документ йдеться? ::Про який документ йдеться?::[html]Про який документ йдеться? ~Звіт.# ~Доручення.# =Оголошення.# ~Доповідна записка.# ~Довідка.# // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2519564 name: Продовжте визначення: «Бланк документа – це…» ::Продовжте визначення\: «Бланк документа – це…»::Продовжте визначення\: «Бланк документа – це…» ~…матеріальний об’ єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу. ~…листок паперу. =…стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією документа й місцем, залишеним для змінної. ~…реквізити документа. ~…віза. // question: 2519563 name: Продовжте визначення: «Форма (формуляр) документа ::Продовжте визначення\: «Форма (формуляр) документа ::Продовжте визначення\: «Форма (формуляр) документа – це…» ~…матеріальний об’ єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу. ~…стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією документа й місцем, залишеним для змінної. ~…листок паперу. ~…бібліотечна картка. =…сукупність його реквізитів і змістовно-композиційна схема, їх взаємозв’ язок, послідовність і розміщення. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385273 name: Продовжте речення: “Стилістика – це...” ::Продовжте речення\: “Стилістика – це...”::Продовжте речення\: “Стилістика – це...” ~...розділ науки про мову, що вивчає речення, його будову та способи об’ єднання слів у словосполучення і речення. ~...словниковий склад мови. ~...розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови. =...вчення про функціонування і використання мови. ~...розділ науки про мову, що вивчає звукову будову мови. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2519569 name: Продовжте речення: «Виділяють такі різновиди медич ::Продовжте речення\: «Виділяють такі різновиди медич::Продовжте речення\: «Виділяють такі різновиди медичної професійної мови\:…» =…мова медицини (медична наукова мова), медична розмовна мова, мова медичної документації, мова медичної реклами. ~…лікарський сленг (жаргон), просторіччя, суржик. ~…медична наукова мова, медична розмовна мова, мова медичної документації, мова медичної реклами, лікарський жаргон, просторіччя, суржик. ~…медична розмовна мова, лікарський жаргон, просторіччя, суржик. ~…медична наукова мова, медична розмовна мова, лікарський жаргон, просторіччя. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385274 name: Продовжте речення: «Комунікативна мета тексту – ц ::Продовжте речення\: «Комунікативна мета тексту – ц::Продовжте речення\: «Комунікативна мета тексту – це... ». ~...тема тексту. =...головна думка тексту. ~…підтема тексту, ~...мікротема тексту. ~...заголовок. // question: 2385275 name: Продовжте речення: «Лаконічність мовлення відображ ::Продовжте речення\: «Лаконічність мовлення відображ::Продовжте речення\: «Лаконічність мовлення відображає? ~...емоційність, натхненність, піднесеність мовлення. ~...багатство словникового запасу оратора. ~...нормативність мовлення оратора. =...здатність говорити стисло, проте максимально зрозуміло. ~…діалогічну форму спілкування поряд з авторським текстом. // question: 2385276 name: Продовжте речення: «Образність мовлення оратора — ::Продовжте речення\: «Образність мовлення оратора — ::Продовжте речення\: «Образність мовлення оратора — це...” ~...уміння говорити ясно, без ускладнень, надуманих образів. ~...здатність розглядати конкретні факти й явища, даючи їм чіткі наукові й політичні оцінки. =...наявність у виступі живих картин, які дають змогу не лише осмислювати почуте, а ніби сприймати почуттями — бачити, чути тощо. ~…логічна переконливість сказаного. ~...насиченість виступу новими фактами, актуальними проблемами. // question: 2385277 name: Продовжте речення: «Риторика — це...». ::Продовжте речення\: «Риторика — це...».::Продовжте речення\: «Риторика — це...». ~...наука про правильну вимову та наголошення слів. ~...емоційне ствердження чи заперечення якогось факту. =...теорія ораторського мистецтва. ~...відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому. ~...наука про словниковий склад мови. // question: 2385278 name: Продовжте речення: \"Текст — це...», ::Продовжте речення\: \"Текст — це...»,::Продовжте речення\: "Текст — це...», ~...граматично організована одиниця мови, яка складається з одного або кількох слів і виражає закінчену думку. ~...граматично організована одиниця мови, частини якої нерівноправні за змістом і об'єднані в одне ціле за допомогою підрядних сполучників і сполучних слів. ~...складне речення, частини якого рівноправні за змістом і граматично поєднуються сурядними сполучниками. ~...складне речення, частини якого з'єднуються в одне граматичне та смислове ціле не сполучниками і сполучними словами, а лише інтонацією. =...повідомлення, яке складається з кількох чи багатьох речень, характеризується змістовою і структурною довершеністю і певним ставленням автора до змісту висловлення. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385383 name: Протокол підписують. ::Протокол підписують.::Протокол підписують. ~Члени профкому. ~Керівники структурних підрозділів. =Голова та секретар зборів. ~Присутні. ~Секретар зборів. // question: 2385384 name: Протоколи бувають. ::Протоколи бувають.::Протоколи бувають. ~Особисті. ~Статистичні. =Стенографічні. ~Непоширені.. ~Поширені. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385279 name: Протоколи загальних зборів, засідань, нарад підпис ::Протоколи загальних зборів, засідань, нарад підпис::Протоколи загальних зборів, засідань, нарад підписують\: ~Ті, хто виступає. ~Усі присутні. ~Ті, хто бажає. =Голова і секретар. ~Виступаючі. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385385 name: Протоколи фіксують хід і роботу. ::Протоколи фіксують хід і роботу.::Протоколи фіксують хід і роботу. =Конференцій, зборів, засідань. ~Інформаційних систем. ~Працівників установи. ~Керівників установ, організацій. ~Студентів. // question: 2385386 name: Протоколом оформляється діяльність. ::Протоколом оформляється діяльність.::Протоколом оформляється діяльність. =Колегіальних органів. ~Посадових осіб. ~Громадян. ~Керівників установ. ~Студентів. // question: 2385387 name: Результат відображення конкретної інформації на сп ::Результат відображення конкретної інформації на сп::Результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою — це\: ~Службова записка. =Документ. ~Звіт. ~Наказ. ~Довідка. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385280 name: Результат відображення конкретної інформації на сп ::Результат відображення конкретної інформації на сп::Результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою – це\: ~Лист. ~Службова записка. =Документ. ~Звіт. ~Акт. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385388 name: Результатом відображення конкретної інформації на ::Результатом відображення конкретної інформації на::Результатом відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою, називається\: ~Документ. =Бланк. ~Формуляр. ~Штамп. ~Підпис. // question: 2385389 name: Розписка - це. ::Розписка - це.::Розписка - це. ~Відомості про трудову діяльність. ~Позитивний, бажаний наслідок чогось. ~Офіційне звернення громадян. =Документ, що підтверджує певні дії, які мали місце між двома особами чи особою та установою. ~Документ, що засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи. // question: 2385390 name: Розписка – це: ::Розписка – це\:::Розписка – це\: ~Документ, що відбиває процес і результати роботи постійних і колегіальних органів ~Документ, складений, уповноваженою особою на підтвердження фактів, поєєязаних з діяльністю підприємств. ~Документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами. ~Документ, яким регламентуються виробничі стосунки між установою і позаштатним працівником. =Документ, що підтверджує передачу й одержання документів, грошей, матеріальних цінностей від установи чи особи. // question: 2385391 name: Розписка оформляється: ::Розписка оформляється\:::Розписка оформляється\: ~Машинописом в одному примірнику. =Від руки в одному примірнику. ~Від руки у двох примірниках. ~Машинописом у двох примірниках. ~Машинописом і від руки. // question: 2385392 name: Розписка укладається на. ::Розписка укладається на.::Розписка укладається на. ~Проведення різних заходів. =Одержання та передачу документів чи матеріальних цінностей. ~Передбачення наслідків чогось. ~Домовленість про щось, взаємну згоду. ~Перелік осіб, предметів, документів. // question: 2385393 name: Розпорядча частина наказу має такі складові. ::Розпорядча частина наказу має такі складові.::Розпорядча частина наказу має такі складові. ~Адресат, адресант, текст. =Призначити, зарахувати, здійснити, надати. ~Слухали, виступили, ухвалили. ~Запросили, виступили, ухвалили. ~Вступ, основна частина, висновки. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385282 name: Розпорядчим документом, який видається керівником ::Розпорядчим документом, який видається керівником::Розпорядчим документом, який видається керівником установи і стосується організаційних та кадрових питань, називається\: =Наказ. ~Угода. ~Постанова. ~Договір. ~Розпорядження. // question: 2385281 name: Розпорядчим документом, який видається керівником ::Розпорядчим документом, який видається керівником::Розпорядчим документом, який видається керівником установи і стосується організаційних та кадрових питань, називається\: =Наказ. ~Постанова. ~Розпорядження. ~Вказівка. ~Договір. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385394 name: Самостійний розділ, параграф, пункту юридичному до ::Самостійний розділ, параграф, пункту юридичному до::Самостійний розділ, параграф, пункту юридичному документі, описі, словнику тощо називають\: ~Рефератом. ~Статтею. =Конспектом. ~Планом. ~Тезами. // question: 2385395 name: Складні заяви містять. ::Складні заяви містять.::Складні заяви містять. ~Висновки, підтвердження певної дії. ~Зауваження, оцінку окремого питання. ~Запис про якийсь факт. =Додаток, перелік документів або інших відомостей. ~Відомості про освіту. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385283 name: Слова “Таємно”, “Цілком таємно”, “Для службового к ::Слова “Таємно”, “Цілком таємно”, “Для службового к::Слова “Таємно”, “Цілком таємно”, “Для службового користування” – це\: ~Віза. ~Резолюція. =Гриф. ~Рекомендація. ~Штамп. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385396 name: Слова ”До відома”, “До протоколу”, “До наказу” – ц ::Слова ”До відома”, “До протоколу”, “До наказу” – ц::Слова ”До відома”, “До протоколу”, “До наказу” – це\: =Віза. ~Гриф. ~Підпис. ~Штамп. ~Підпис. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385284 name: Слова «До відома\", “До протоколу\", „До наказу\" ::Слова «До відома\", “До протоколу\", „До наказу\"::Слова «До відома", “До протоколу", „До наказу" — це\: ~Гриф. ~Віза. =Резолюція. ~Тези. ~Штамп. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385397 name: Списком літератури з певного питання є: ::Списком літератури з певного питання є\:::Списком літератури з певного питання є\: ~Примітка. ~Виноска. ~Цитата. =Бібліографія. ~Список. // question: 2385398 name: Стилістично нейтральні мовні засоби, стандартна ка ::Стилістично нейтральні мовні засоби, стандартна ка::Стилістично нейтральні мовні засоби, стандартна канцелярська лексика, відсутність емоційно забарвлених слів – мовні особливості... =Офіційно-ділового стилю. ~Публіцистичного стилю. ~Наукового стилю. ~Розмовного стилю. ~Художнього стилю. // question: 2385399 name: Стислии писаний виклад змісту першоджерела (лекції ::Стислии писаний виклад змісту першоджерела (лекції::Стислии писаний виклад змісту першоджерела (лекції, виступу, промови, книги, статті тощо) є\: ~Стаття. ~Тези. =Конспект. ~План. ~Реферат. // question: 2385400 name: Стисло сформульовані основні положення статті, лек ::Стисло сформульовані основні положення статті, лек::Стисло сформульовані основні положення статті, лекції, доповіді – це\: ~План. =Тези. ~Конспект. ~Лекція. ~Бесіда. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385285 name: Стисло сформульовані основні положення статті, лек ::Стисло сформульовані основні положення статті, лек::Стисло сформульовані основні положення статті, лекції, доповіді – це\: =Тези. ~Конспект. ~Витяг. ~План. ~Анотація. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385401 name: Сторонами в контракті є: ::Сторонами в контракті є\:::Сторонами в контракті є\: ~Приватні особи й організації та організації. =Підприємство в особі керівника та працівник. ~Організація-замовник та виконавець. ~Організація та працівник. ~Підприємство та особа. // question: 2385402 name: Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мов ::Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мов::Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації, – це\: ~Орфографічні правила. ~Граматичні правила. =Мовні норми. ~Стилі української мови. ~Типи мовлення. // question: 2385403 name: Сукупність послідовно об\'єднаних змістом і побудо ::Сукупність послідовно об\'єднаних змістом і побудо::Сукупність послідовно об'єднаних змістом і побудованих за правилами мовної системи речень - це\: ~Документ. =Текст документа. ~Назва виду документа. ~Абзац. ~Віза. // question: 2385404 name: Сукупність розміщених у встановленій послідовності ::Сукупність розміщених у встановленій послідовності::Сукупність розміщених у встановленій послідовності реквізитів документа називається\: ~Індексом. ~Бланком. =Формуляром. ~Стандартом. ~Рубрикацією. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками // question: 2385793 name: Так класифікують оголошення щодо... ::Так класифікують оголошення щодо...::[html]Так класифікують оголошення щодо... ~Призначення.# =Змісту.# ~Запису.# ~Узгодження.# ~Зарахування.# // question: 2385794 name: Так класифікують оголошення щодо... ::Так класифікують оголошення щодо...::[html]Так класифікують оголошення щодо... =Оформлення.# ~Змісту.# ~Запису.# ~Узгодження.# ~Зарахування.# // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385405 name: Текст автобіографії викладається . ::Текст автобіографії викладається .::Текст автобіографії викладається . ~Від третьої особи . =Від першої особи. ~Від імені керівника установи чи закладу. ~Від другої особи. ~Від секретаря. // question: 2385406 name: Текст автобіографії повинен містити ::Текст автобіографії повинен містити::Текст автобіографії повинен містити ~Емоційно - експресивну лексику. ~Авторські новотвори. =Офіційний характер. ~Побутову лексику. ~Жаргонізми. // question: 2385407 name: Текст доповідної записки повинен містити . ::Текст доповідної записки повинен містити .::Текст доповідної записки повинен містити . =Підставу для складання документа. ~Результати перевірки підрозділу. ~Опис наявних фактів, виконаної роботи чи службових доручень. ~Місце проведення заходу. ~Порядок денний. // question: 2385408 name: Текст заяви повинен мати. ::Текст заяви повинен мати.::Текст заяви повинен мати. =Прохання з коротким його обгрунтуванням. ~Звернення чи запит до адресанта. ~Характер проблеми чи вирішення питання. ~Вказівку про наближення терміну обумовлених зобов'язань. ~Короткі відомості про склад сім’ ї. // question: 2385409 name: Текст звіту має такі частини . ::Текст звіту має такі частини .::Текст звіту має такі частини . =Вступ, основна частина, висновки. ~Звертання, дата і час заходу. ~Місце проведення заходу, контактний телефон для довідок. ~Дата проведення заходу. ~Адреса проведення мітингу. // question: 2385410 name: Текст пояснювальної записки повинен мати. ::Текст пояснювальної записки повинен мати.::Текст пояснювальної записки повинен мати. ~Прохання або пропозицію автора. ~Перелік намічених робіт. =Доказ та пояснення причин певних фактів, вчинків. ~Штамп установи. ~Підстава передачі й отримання цінностей. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385286 name: Текст розписки розпочинається такими словами. ::Текст розписки розпочинається такими словами.::Текст розписки розпочинається такими словами. ~Прошу надати матеріальну допомогу. ~Зобов'язати членів комісії. =Я, прізвище, ім'я по батькові, одержав. ~Ухвалили вжити рішучих заходів. ~Просимо прфесора Вінника М.П. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385411 name: Точна вказівка місця проживання чи перебування ког ::Точна вказівка місця проживання чи перебування ког::Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою, – це\: ~Адрес. ~Адресат. ~Адресант. ~Адресний пункт. =Адреса. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385287 name: Точна вказівка місця проживання чи перебування ког ::Точна вказівка місця проживання чи перебування ког::Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою, є\: ~Візиткою. =Адресою. ~Повідомленням. ~Візою. ~Адресом. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385412 name: Точне відтворення оригіналу документа: ::Точне відтворення оригіналу документа\:::Точне відтворення оригіналу документа\: ~Витяг. ~Відпуск. =Копія. ~Бланк.. ~Формуляр. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385288 name: У випадку , коли вам необхідно відтворити частину ::У випадку , коли вам необхідно відтворити частину::У випадку , коли вам необхідно відтворити частину протоколу, потрібну для вирішення окремого питання, ви складаєте\: =Витяг з протоколу. ~Частину з протоколу. ~Короткий протокол. ~Стислий протокол. ~Копію протоколу. // question: 2385289 name: У випадку, коли ви хочете терміново повідомити адр ::У випадку, коли ви хочете терміново повідомити адр::У випадку, коли ви хочете терміново повідомити адресату певну інформацію телефоном, вам буде у нагоді\: ~Телеграма. ~Факс. ~SMS. ~Мультимедійне повідомлення. =Телефонограма. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385413 name: У діловій характеристиці обов\'язково зазначається ::У діловій характеристиці обов\'язково зазначається::У діловій характеристиці обов'язково зазначається . ~Словесний портрет. ~Мовна характеристика. ~Переказ епізодів життя і діяльності особи. =Громадська думка про працівника як члена колективу. ~Пункт порядку денного. // question: 2385414 name: У котрому випадку обидва варіанти відмінкової форм ::У котрому випадку обидва варіанти відмінкової форм::У котрому випадку обидва варіанти відмінкової форми прізвища можливі? =Павлів - Павлова і Павліва; Кравців - Кравцева і Кравціва. ~Швець - Швеця і Шевця, Орел - Орла і Орела. ~Вітер - Вітра і Вітру, Віра Жмут - Віри Жмут і Віри Жмути. ~Ольга Кравчук - Ольги Кравчук і Ольги Кравчукової. ~Валентина Поліщук - Валентині Поліщук і Валентині Поліщуковій. // question: 2385415 name: У котрому випадку порушено правила чергування у-в, ::У котрому випадку порушено правила чергування у-в,::У котрому випадку порушено правила чергування у-в, і-й, з-із-зі? =Видатних учених, крок уперед, сини і онуки, в наш вік, замітки зі залу суду. ~Комісій усіх рівнів, зв'язатися зі станцією, знайомство зі світом, не міг і відрадити. ~Наш учитель, Петро й Іван, яка вже довела, робота зі слухачами, село й місто. ~Один з кращих, з перших днів узятися, а в нас краще, він і вона, рідний край усіх нас. ~Будь зі мною, я з тобою, знав вірші, із задоволенням піду, ми і вони. // question: 2385416 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~Заняття по біології, по нашій ініціативі. =З моєї вини, чемпіон з тенісу. ~Проживати по адресу, по моїй вині. ~За браком часу, за останній час. ~+ 9Вє по Цельсію, по формі. // question: 2385417 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? =З особистих питань, з нагоди ювілею. ~Екзамен по хімії, зошит з математики. ~По нашим відомостям, фахівець з медицини. ~По всякому приводу, по замовленню. ~Дослідження по гістології, з теми. // question: 2385418 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~Пливти за течією, по взаємній згоді. =Називати на ім’ я, за станом здоров’ я. ~Другий по списку, по рішенню зборів. ~Змінюватися по відмінках, курси по вивченню. ~За знайомством, по способу. // question: 2385419 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? =За рішенням зборів, старший за віком. ~По закінченні університету, поїхати на виклик. ~Скучати по рідному місту, по стану здоров’ я. ~Комісія по складанню рішення, по розгляду. ~Лекції по філософії, в мій адрес. // question: 2385420 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~По вашому проханню, сумувати за друзями. =На ваше прохання, за дорученням лікаря. ~Великий за обсягом, добрий по характеру. ~Черговий по вихідним, по всіх напрямках. ~Робота по ліквідації, по одержанню документів. // question: 2385421 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? =Діяти за наказом, називати за прізвищем. ~Поїхати на виклик, приємний по смаку. ~Пливти по течії, по стану здоров’ я. ~Цікавий по змісту, повідомити по факсу. ~По хворобі, по імені. // question: 2385422 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~З березня по квітень, по цей день. ~Через ожеледицю, по взаємній згоді. =Приємний на смак, гурток для вивчення хімії. ~За можливостями, по хворобі. ~По годинах, за знайомством. // question: 2385423 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? =Колега по роботі, ім’ я та по батькові. ~Називати по імені, по поверненні додому. ~Перший за списком, приємний по смаку. ~Передати по телефону, по наказу. ~Лікар по фаху, після обіду. // question: 2385424 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~По вині ожеледиці, перейшло по спадщині. ~Після приїзду, лікар за фахом. =На замовлення, на прохання друзів. ~По ініціативі класного керівника, по вимозі. ~По припущеннню, підручник з хімії. // question: 2385425 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~Зошит по хімії, по нагоді. =З багатьох причин, інспектор з техніки безпеки. ~Контрольна по математиці, написати по зразку. ~По свідоцтву, оцінка по історії. ~Дослідження з фармакології, по примусу. // question: 2385426 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~Ввести в склад, по навчальній роботі. =Зайти до кімнати, підготуватися до іспиту. ~За свідченням, по власному бажанню. ~По дорученню вчителя, по випадку. ~Наказ з інституту, на тему. // question: 2385427 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? =З ініціативи друзів, з певних обставин. ~По всіх напрямках, наказ по відділенню. ~Черговий по школі, курси по вивченню мови. ~По розгляду справи, демократична по змісту. ~З приводу чого, по лікарському призначенню. // question: 2385428 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~Менеджер по професії, комісія для складання актів. =З нагоди ювілею, після одержання атестата. ~Колеги по роботі, молодший по віку. ~Відпустка по хворобі, робота по ліквідації. ~По методу, підручник по анатомії. // question: 2385429 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~Великий по обсягу, прийти по справі. =З певних обставин, на мою пропозицію. ~Курс лекцій по біології, повідомити по телефону. ~Заходи по виконанню, по службових справах. ~Робота над ліквідацією, в мою адреc. // question: 2385430 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~По наказу, на протязі дня. ~Згідно з наказом, на наступний день. =На мою пропозицію, наказ по школі. ~Йти по вулиці, заняття по культурі мови. ~За формою, по примусу. // question: 2385431 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~Після обіду, родич по матері. ~По лікарському припису, зауваження по книжці. ~Повідомити по телефону, по моєму адресу. =Після закінчення повноважень, висновок про реферат. ~По свідченню, за способом. // question: 2385432 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~Нарада по питанню, по будь-якому приводу. =Семінар щодо поліпшення роботи, на ім’ я. ~Надіслати по пошті, старший за віком. ~Комітет по справах молоді, по знайомству. ~За годинами, по замовленню. // question: 2385433 name: У розпорядчій частині наказу щодо особового складу ::У розпорядчій частині наказу щодо особового складу::У розпорядчій частині наказу щодо особового складу зазначається\: =Прізвище, ім'я, по батькові особи, на яку поширюється дія наказу, назва відповідної посади, дата зарахування, переведення, звільнення, дата підписання наказу. ~Термін, на який зараховується особа на певну посаду. ~Підстави зарахування, переведення, звільнення; ~Вказівка на авторство документа. ~Порядок денний. // question: 2385434 name: У складній заяві зазначається: ::У складній заяві зазначається\:::У складній заяві зазначається\: =Перелік документів, які додаються до заяви з метою підтвердження правомірності висловленого у ній прохання. ~Гриф обмеженого доступу до документа. ~Відмітка про засвідчення копій. ~Номер документа. ~Термін дії документа. // question: 2385435 name: У тексті автобіографії зазначаються: ::У тексті автобіографії зазначаються\:::У тексті автобіографії зазначаються\: ~Ініціали та прізвище особи. ~Рік народження; =Прізвище, ім'я, по батькові, місце народження, відомості про навчання, відомості про трудову діяльність, короткі відомості про склад сім’ ї, дата народження і дата написання автобіографії. ~Відомості про членів родини, які перебували за кордоном. ~Відомості про моральні якості особи. // question: 2385436 name: У тексті резюме зазначають такі відомості: ::У тексті резюме зазначають такі відомості\:::У тексті резюме зазначають такі відомості\: =Мета складання документа, досвід роботи, освіта, знання мов. ~Розмір заробітної плати. ~Моральні якості особи. ~Перебування за кордоном. ~Індивідуальні якості особи. // question: 2385437 name: �У яких жанрах реалізується офіційно-діловий стиль ::�У яких жанрах реалізується офіційно-діловий стиль::�У яких жанрах реалізується офіційно-діловий стиль? ~Монографія, лекція, рецензія. =Доручення, розписка, наказ. ~Драма, комедія, трагедія. ~Закон, кодекс, роман. ~Пояснювальна записка, роман, повість. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками // question: 2385832 name: У якій формі давального відмінка однини допуще ::У якій формі давального відмінка однини допуще::[html]У якій формі давального відмінка однини допущено помилку у відмінюванні прізвищ? ~4.Г.И.# =3.В.Ж.# ~1.А.Е.# ~2.Б.Є.# ~5.Д.І.# // question: 2385833 name: У якому варіанті неправильно подано вид докуме ::У якому варіанті неправильно подано вид докуме::[html]У якому варіанті неправильно подано вид документа? =1.А.# ~2.Б.# ~3.В.# ~4.Г.# ~5.Д.# // question: 2385834 name: У якому варіанті неправильно подано вид докуме ::У якому варіанті неправильно подано вид докуме::[html]У якому варіанті неправильно подано вид документа? ~1.А.# =2.Б.# ~3.В.# ~4.Г.# ~5.Д.# // question: 2385835 name: У якому варіанті неправильно подано вид докуме ::У якому варіанті неправильно подано вид докуме::[html]У якому варіанті неправильно подано вид документа? ~1.А.# ~2.Б.# =3.В.# ~4.Г.# ~5.Д.# // question: 2385836 name: У якому варіанті неправильно подано вид докуме ::У якому варіанті неправильно подано вид докуме::[html]У якому варіанті неправильно подано вид документа? ~1.А.# ~2.Б.# ~3.В.# =4.Г.# ~5.Д.# // question: 2385837 name: У якому варіанті неправильно подано вид докуме ::У якому варіанті неправильно подано вид докуме::[html]У якому варіанті неправильно подано вид документа? ~1.А.# ~2.Б.# ~3.В.# ~4.Г.# =5.Д.# // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385438 name: У якому випадку неправильно вжито сполучник? ::У якому випадку неправильно вжито сполучник?::У якому випадку неправильно вжито сполучник? ~Зазначимо, що причиною пожежі були дитячі пустощі. =Ми розуміємо, щоб аби перемогти, треба наполегливо тренуватися. ~Він знав, що доля повинна, нарешті, бути до нього милостивою. ~Це той, що Його ми давно чекали. ~Знаємо, що як би хто цього не хотів, вороття до старого не буде. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками // question: 2385838 name: У якому випадку неправильно вжито сполучник? ::У якому випадку неправильно вжито сполучник?::У якому випадку неправильно вжито сполучник? ~Зазначимо, що причиною пожежі були дитячі пустощі.# =Ми розуміємо, щоб аби перемогти, треба наполегливо тренуватися.# ~Він знав, що доля повинна, нарешті, бути до нього милостивою.# ~Це той, що Його ми давно чекали.# ~Знаємо, що як би хто цього не хотів, вороття до старого не буде.# // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385439 name: У якому реченні виділені слова дають змогу уникнут ::У якому реченні виділені слова дають змогу уникнут::У якому реченні виділені слова дають змогу уникнути повторів, урізноманітнити контекст підсилити зображуване? ~Дубів золоті герби горять під коронами сосен (Л. Костенко). ~Усякі люди трапляються на містку\: і щедрі, і скупі, і веселі, і сумні (М. Стельмах). ~Жили й живем на світі боротьбою, якою перетворюється світ (Л. Дмитерко). =Ватра, вогнище, багаття! Вогонь один? Та ні! Різні назви, різні плаття, Різні лики вогняні (Д. Павличко). ~Земля змінила незбагненне швидко зелене кімоно на золоте (О. Пресіч). // question: 2519646 name: У якому реченні допущено помилку (помилки)? ::У якому реченні допущено помилку (помилки)?::У якому реченні допущено помилку (помилки)? =Адреса діагностичного кабінету така\: м. Львів бульвар Перемоги 9 кв. 30. ~Бандероль надіслали післяплатою. ~Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання. ~Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медиків. ~Аптека працює цілодобово. // question: 2519650 name: У якому реченні допущено помилку (помилки)? ::У якому реченні допущено помилку (помилки)?::У якому реченні допущено помилку (помилки)? ~Адреса діагностичного кабінету така\: м. Львів, бульвар Перемоги, 9, кв. 30. ~Бандероль надіслали післяплатою. =Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу у тім, що він хворів гострим респіраторним захворюванням. ~Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медиків. ~Аптека працює цілодобово. // question: 2519659 name: У якому реченні допущено помилку (помилки)? ::У якому реченні допущено помилку (помилки)?::У якому реченні допущено помилку (помилки)? ~У реєстратурі було багато відвідувачів. ~Зачинено на перерву. =Ця довідка не замінює санітарно-курортної карти і не дає хворому права на поступлення в санаторій. ~Видано для подання за місцем навчання. ~Хворий скаржився на тупий біль у крижовій ділянці. // question: 2385440 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті. ~Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи. ~Не зашкодь. =Після госпіталізації пацієнт впав в обморок. ~СН(Д вЂ“ глобальна проблема. // question: 2385441 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті. ~Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи. ~Не зашкодь. ~Після прийняття у лікарню (госпіталізації) пацієнт знепритомнів. =СН(Д вЂ“ найважливіша глобальна проблема. // question: 2385442 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? =У палаті перебували тільки важкі хворі. ~Препарат непридатний до вжитку. ~До проведення операції залучили найкращих хірургів лікарні. ~Усій групі зробили щеплення від дифтерії. ~У березні відбудеться конференція молодих вчених. // question: 2385443 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У палаті перебували тільки тяжкохворі. =Препарат негодний до вживання. ~До проведення операції залучили найкращих хірургів лікарні. ~Усій групі зробили щеплення від дифтерії. ~У березні відбудеться конференція молодих вчених. // question: 2385444 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У палаті перебували тільки тяжкохворі. ~Препарат непридатний до вживання. ~Усій групі зробили щеплення проти дифтерії. ~У березні відбудеться конференція молодих вчених. =До проведення операції задіяли найкращих хірургів лікарні. // question: 2385445 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У палаті перебували тільки тяжкохворі. ~Препарат непридатний до вжитку. =До проведення операції залучили самих кращих хірургів лікарні. ~Усій групі зробили щеплення від дифтерії. ~У березні відбудеться конференція молодих вчених. // question: 2385446 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У палаті перебували тільки тяжкохворі. ~Препарат непридатний до вживання. =До проведення операції залучили самих лучших хірургів лікарні. ~Усій групі зробили щеплення від дифтерії. ~У березні відбудеться конференція молодих вчених. // question: 2385447 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У палаті перебували тільки тяжкохворі. ~Препарат непридатний до вживання. ~До проведення операції залучили найкращих хірургів лікарні. ~Усій групі зробили щеплення проти дифтерії. =У березні місяці відбудеться конференція молодих вчених. // question: 2385448 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? =Кардіограму серця зробили за п’ ять хвилин. ~Гострий біль в ділянці серця. ~Пухка поверхня рани. ~Хворий скаржився на появу болю у суглобах. ~Студенти написали автобіографії. // question: 2385449 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Кардіограму зробили за п’ ять хвилин. ~Пухка поверхня рани. ~Хворий скаржився на появу болю у суглобах. =Гостра біль в ділянці серця. ~Студенти написали автобіографії. // question: 2385450 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У палаті перебували тільки тяжкохворі. ~Препарат непридатний до вжитку. ~До проведення операції залучили найкращих хірургів лікарні. =Усій групі зробили прививки проти дифтерії. ~У березні відбудеться конференція молодих вчених. // question: 2519590 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася. ~Дату прийняття у лікарню хворого на цукровий діабет вказано неправильно. =Він був моїм самим кращим товаришем. ~Профілактика захворювань – одне із завдань лікаря. ~Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію. // question: 2519591 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? =Він був моїм найлучшим товаришем. ~Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася. ~Дату госпіталізації хворого на цукровий діабет вказано неправильно. ~Профілактика захворювань – одне із завдань лікаря. ~Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію. // question: 2519588 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Адреса діагностичного кабінету. =У лікарню поступив важкий хворий. ~Профілактика захворювань – одне із завдань лікаря. ~Кардіограму записали за п’ ять хвилин. ~Препарат непридатний до вживання. // question: 2519587 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Адреса діагностичного кабінету така\: м. Львів, бульвар Перемоги, 9, кв. 30. ~У лікарню був прийнятий тяжкохворий. ~Профілактика захворювань – одне із завдань лікаря. =Кардіограму серця зробили за п’ ять хвилин. ~Препарат непридатний до вживання. // question: 2519586 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? =Ліки приймайте згідно припису лікаря. ~Адреса діагностичного кабінету. ~Профілактика захворювань – одне із завдань лікаря. ~Кардіограму записали за п’ ять хвилин. ~Препарат непридатний до вжитку. // question: 2519585 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Ліки приймайте згідно з приписом лікаря. =Адрес діагностичного кабінету такий\: м. Львів, бульвар Перемоги, 9, кв. 30. ~Профілактика захворювань – одне із завдань лікаря. ~Кардіограму записали за п’ ять хвилин. ~Препарат непридатний до вжитку. // question: 2519592 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Він був моїм найкращим товаришем. ~Дату прийняття у лікарню хворого на цукровий діабет вказано невірно. =Недивлячись на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася. ~Профілактика захворювань – одне із завдань лікаря. ~Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію. // question: 2519593 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Він був моїм найкращим товаришем. =Незважаючи на усі протиепідемічні міроприємства, інфекція поширювалася. ~Дату госпіталізації хворого на цукровий діабет вказано неправильно. ~Профілактика захворювань – одне із завдань лікаря. ~Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію. // question: 2519594 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Він був моїм найкращим товаришем. ~Дату прийняття у лікарню хворого на цукровий діабет вказано неправильно. ~Профілактика захворювань – одне із завдань лікаря. ~Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію. =Незважаючи на усі противоепідемічні заходи, інфекція поширювалася. // question: 2519595 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? =Дата поступлення у лікарню хворого цукровим діабетом вказана неправильно. ~Він був моїм найкращим товаришем. ~Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася. ~Профілактика захворювань – одне із завдань лікаря. ~Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію. // question: 2519596 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Він був моїм найкращим товаришем. ~Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася. ~Дату прийняття у лікарню хворого на цукровий діабет вказано невірно. =Профілактика захворювань – одна із задач лікаря. ~Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихову олію. // question: 2519597 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Він був моїм найкращим товаришем. =Пацієнт на протязі двох тижнів приймав обліпихову олію. ~Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася. ~Дата госпіталізації хворого на цукровий діабет вказано неправильно. ~Профілактика захворювань – одне із завдань лікаря. // question: 2519598 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Він був моїм найкращим товаришем. ~Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася. ~Дату прийняття у лікарню хворого на цукровий діабет вказано неправильно. ~Профілактика захворювань – одне із завдань лікаря. =Пацієнт протягом двох тижнів приймав обліпихове масло. // question: 2519599 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Він був моїм найкращим товаришем. =Пацієнт протягом двох тижднів приймав обліпихову олію. ~Незважаючи на усі протиепідемічні заходи, інфекція поширювалася. ~Дату госпіталізації хворого на цукровий діабет вказано неправильно. ~Профілактика захворювань – одне із завдань лікаря. // question: 2519600 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу. =Любий хірург проведе таку операцію. ~Докладати всіх зусиль для профілактики захворювань. ~Для лікування цього вірусного захворювання застосовують нову сироватку. ~У відділення хворий був прийнятий з порушеннями діяльності дихальної системи. // question: 2519601 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу. ~Будь-який хірург зробить таку операцію. ~Для лікування цього вірусного захворювання застосовують нову сироватку. ~У відділення хворий був прийнятий з порушеннями діяльності дихальної системи. =Докладати всі зусилля для профілактики захворювань. // question: 2519602 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу. ~Будь-який хірург зробить таку операцію. =Прикладати всіх зусиль для профілактики захворювань. ~Для лікування цього вірусного захворювання застосовують нову сироватку. ~У відділення хворий був прийнятий з порушеннями діяльності дихальної системи. // question: 2519603 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу. ~Будь-який хірург зробить таку операцію. ~Докладати всіх зусиль для профілактики захворювань. ~У відділення хворий був прийнятий з порушеннями діяльності дихальної системи. =Для лікування цього вірусу застосовують нову сиворотку. // question: 2519604 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу. =Для лікування цього вірусного захворювання приміняють нову сироватку. ~Будь-який хірург зробить таку операцію. ~Докладати всіх зусиль для профілактики захворювань. ~У відділення хворий був прийнятий з порушеннями діяльності дихальної системи. // question: 2519605 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу. ~Будь-який хірург зробить таку операцію. ~Докладати всіх зусиль для профілактики захворювань. =Для лікування цього віруса застосовують нову сироватку. ~У відділення хворий був прийнятий з порушеннями діяльності дихальної системи. // question: 2519606 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу. =У відділення хворий поступив з порушеннями діяльності дихальної системи. ~Будь-який хірург зробить таку операцію. ~Докладати всіх зусиль для профілактики захворювань. ~Для лікування цього вірусного захворювання застосовують нову сироватку. // question: 2519607 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Хірург Петренко мав найбільший досвід серед працівників відділу. ~Будь-який хірург зробить таку операцію. ~Докладати всіх зусиль для профілактики захворювань. ~Для лікування цього вірусного захворювання застосовують нову сироватку. =У відділення хворий був прийнятий з нарушеннями діяльності дихальної системи. // question: 2519608 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? =Ця людина більш хвора, як пацієнт у сусідній палаті. ~Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи. ~Не зашкодь. ~Після госпіталізації пацієнт знепритомнів. ~СНІД вЂ“ глобальна проблема. // question: 2519609 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті. =Протигрипозні міроприємства успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи. ~Не зашкодь. ~Після прийняття у лікарню пацієнт знепритомнів. ~СНІД вЂ“ глобальна проблема. // question: 2519610 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті. ~Не зашкодь. ~Після госпіталізації пацієнт знепритомнів. =Противогрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи. ~СНІД вЂ“ глобальна проблема. // question: 2519611 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті. =Протигрипозні заходи успішно завершилися, так як в них брали участь усі медичні установи. ~Не зашкодь. ~Після прийняття у лікарню пацієнт знепритомнів. ~СНІД вЂ“ глобальна проблема. // question: 2519612 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті. ~Не зашкодь. ~Після госпіталізації пацієнт знепритомнів. ~СНІД вЂ“ глобальна проблема. =Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них приймали участь усі медичні установи. // question: 2519613 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті. =Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медицинські установи. ~Не зашкодь. ~Після прийняття у лікарню пацієнт знепритомнів. ~СНІД вЂ“ глобальна проблема. // question: 2519614 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті. ~Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи. =Не причини зла. ~Після госпіталізації пацієнт знепритомнів. ~СНІД вЂ“ глобальна проблема. // question: 2519615 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? =Після поступлення у лікарню пацієнт знепритомнів. ~Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті. ~Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи. ~Не зашкодь. ~СНІД вЂ“ глобальна проблема. // question: 2519616 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті. ~Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи. ~Не зашкодь. =Після госпіталізації пацієнт впав в обморок. ~СНІД вЂ“ глобальна проблема. // question: 2519617 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті. ~Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи. ~Не зашкодь. ~Після прийняття у лікарню (госпіталізації) пацієнт знепритомнів. =СНІД вЂ“ найважливіша глобальна проблема. // question: 2519618 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? =У палаті перебували тільки важкі хворі. ~Препарат непридатний до вжитку. ~До проведення операції залучили найкращих хірургів лікарні. ~Усій групі зробили щеплення від дифтерії. ~У березні відбудеться конференція молодих вчених. // question: 2519619 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У палаті перебували тільки тяжкохворі. =Препарат негодний до вживання. ~До проведення операції залучили найкращих хірургів лікарні. ~Усій групі зробили щеплення від дифтерії. ~У березні відбудеться конференція молодих вчених. // question: 2519620 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У палаті перебували тільки тяжкохворі. ~Препарат непридатний до вживання. ~Усій групі зробили щеплення проти дифтерії. ~У березні відбудеться конференція молодих вчених. =До проведення операції задіяли найкращих хірургів лікарні. // question: 2519621 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У палаті перебували тільки тяжкохворі. ~Препарат непридатний до вжитку. =До проведення операції залучили самих кращих хірургів лікарні. ~Усій групі зробили щеплення від дифтерії. ~У березні відбудеться конференція молодих вчених. // question: 2519622 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У палаті перебували тільки тяжкохворі. ~Препарат непридатний до вживання. =До проведення операції залучили самих лучших хірургів лікарні. ~Усій групі зробили щеплення від дифтерії. ~У березні відбудеться конференція молодих вчених. // question: 2519623 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У палаті перебували тільки тяжкохворі. ~Препарат непридатний до вжитку. ~До проведення операції залучили найкращих хірургів лікарні. =Усій групі зробили прививки проти дифтерії. ~У березні відбудеться конференція молодих вчених. // question: 2519624 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У палаті перебували тільки тяжкохворі. ~Препарат непридатний до вживання. ~До проведення операції залучили найкращих хірургів лікарні. ~Усій групі зробили щеплення проти дифтерії. =У березні місяці відбудеться конференція молодих вчених. // question: 2519625 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? =Кардіограму серця зробили за п’ ять хвилин. ~Гострий біль в ділянці серця. ~Пухка поверхня рани. ~Хворий скаржився на появу болю у суглобах. ~Студенти написали автобіографії. // question: 2519626 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Кардіограму записали за п’ ять хвилин. ~Пухка поверхня рани. ~Хворий скаржився на появу болю у суглобах. =Гостра біль в ділянці серця. ~Студенти написали автобіографії. // question: 2519627 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Кардіограму записали за п’ ять хвилин. =Гострий біль в області серця. ~Пухка поверхня рани. ~Хворий скаржився на появу болю у суглобах. ~Студенти написали автобіографії. // question: 2519628 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? =Рихла поверхність рани. ~Кардіограму записали за п’ ять хвилин. ~Гострий біль в ділянці серця. ~Хворий скаржився на появу болю у суглобах. ~Студенти написали автобіографії. // question: 2519629 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Кардіограму записали за п’ ять хвилин. ~Гострий біль в ділянці серця. ~Пухка поверхня рани. ~Студенти написали автобіографії. =Хворий жалівся на появу болю у суглобах. // question: 2519630 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Кардіограму записали за п’ ять хвилин. ~Гострий біль в ділянці серця. ~Пухка поверхня рани. =Хворий скаржився на появу болі у суглобах. ~Студенти написали автобіографії. // question: 2519631 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Кардіограму записали за п’ ять хвилин. ~Гострий біль в ділянці серця. ~Пухка поверхня рани. =Хворий скаржився на появу болю в суставах. ~Студенти написали автобіографії. // question: 2519632 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Кардіограму записали за п’ ять хвилин. ~Гострий біль в ділянці серця. ~Пухка поверхня рани. ~Хворий скаржився на появу болю у суглобах. =Студенти написали свої автобіографії. // question: 2519633 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? =Лікар знаходився у гарних відносинах з пацієнтами. ~На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги. ~Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’ я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання. ~Забуті документи надіслали рекомендованим листом. ~Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці. // question: 2519635 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами. ~Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’ я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання. =На адресу лікарні поступив грошовий переказ за медичні послуги. ~Забуті документи надіслали рекомендованим листом. ~Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці. // question: 2519636 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами. =На адресу лікарні надійшов грошовий перевод за медичні послуги. ~Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’ я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання. ~Забуті документи надіслали рекомендованим листом. ~Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці. // question: 2519637 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? =Згідно рішення лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’ я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання. ~Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами. ~На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги. ~Забуті документи надіслали рекомендованим листом. ~Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці. // question: 2519638 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами. ~На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги. =Відповідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’ я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання. ~Забуті документи надіслали рекомендованим листом. ~Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці. // question: 2519639 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами. ~На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги. ~Забуті документи надіслали рекомендованим листом. ~Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці. =Згідно з рішенням лікарсько-консультативної комісії йому по стану здоров’ я рекомендовано звільнення від занять по фізкультурі. // question: 2519640 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами. =Забуті документи надіслали заказним листом. ~На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги. ~Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’ я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання. ~Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці. // question: 2519641 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами. ~На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги. ~Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’ я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання. =Забуті документи надіслали рекомендованим письмом. ~Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній ділянці. // question: 2519642 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами. =Пацієнт відчув ниючу біль в потиличній ділянці. ~На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги. ~Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’ я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання. ~Забуті документи надіслали рекомендованим листом. // question: 2519643 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Лікар перебував у гарних взаєминах з пацієнтами. ~На адресу лікарні надійшов грошовий переказ за медичні послуги. ~Згідно з рішенням лікарсько-консультаційної комісії йому за станом здоров’ я рекомендовано звільнення від занять з фізичного виховання. ~Забуті документи надіслали рекомендованим листом. =Пацієнт відчув ниючий біль в потиличній області. // question: 2519644 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? =Адрес діагностичного кабінету такий\: м. Львів, бульвар Перемоги, 9, кв. 30. ~Бандероль надіслали післяплатою. ~Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання. ~Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медиків. ~Аптека працює цілодобово. // question: 2519645 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Бандероль надіслали післяплатою. ~Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання. ~Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медиків. ~Аптека працює цілодобово. =Адреса діагностичного кабінету слідуюча\: м. Львів, бульвар Перемоги, 9, кв. 30. // question: 2519647 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Адреса діагностичного кабінету така\: м. Львів, бульвар Перемоги, 9, кв. 30. =Бандероль прислали накладною платою. ~Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання. ~Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медиків. ~Аптека працює цілодобово. // question: 2519648 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Адреса діагностичного кабінету. ~Бандероль надіслали післяплатою. =Справка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання. ~Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медиків. ~Аптека працює цілодобово. // question: 2519649 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Адреса діагностичного кабінету. ~Бандероль надіслали післяплатою. =Довідка видана Петренко Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання. ~Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медиків. ~Аптека працює цілодобово. // question: 2519651 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Адреса діагностичного кабінету. ~Бандероль надіслали післяплатою. ~Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання. ~Аптека працює цілодобово. =Наступної неділі протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медиків. // question: 2519652 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Адреса діагностичного кабінету. =Наступного тижня на протязі двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медиків. ~Бандероль надіслали післяплатою. ~Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання. ~Аптека працює цілодобово. // question: 2519653 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Адреса діагностичного кабінету така\: м. Львів, бульвар Перемоги, 9, кв. 30. ~Бандероль надіслали післяплатою. ~Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання. =Наступного тиждня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься симінар медиків. ~Аптека працює цілодобово. // question: 2519654 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Адреса діагностичного кабінету. ~Бандероль надіслали післяплатою. ~Довідка видана Петренкові Олексію Романовичу про те, що він хворів на гостре респіраторне захворювання. ~Наступного тижня протягом двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медиків. =Аптека працює круглосуточно. // question: 2519655 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? =У регістратурі було багато відвідувачів. ~Зачинено на перерву. ~Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій. ~Видано для подання за місцем навчання. ~Хворий скаржився на тупий біль у крижовій ділянці. // question: 2519656 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У реєстратурі було багато відвідувачів. ~Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій. ~Видано для подання за місцем навчання. =Закрито на перерву. ~Хворий скаржився на тупий біль у крижовій ділянці. // question: 2519657 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У реєстратурі було багато відвідувачів. =Зачинено на перерив. ~Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій. ~Видано для подання за місцем навчання. ~Хворий скаржився на тупий біль у крижовій ділянці. // question: 2519658 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У реєстратурі було багато відвідувачів. ~Зачинено на перерву. ~Видано для подання за місцем навчання. ~Хворий скаржився на тупий біль у крижовій ділянці. =Ця справка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій. // question: 2519660 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У реєстратурі було багато відвідувачів. ~Зачинено на перерву. ~Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій. =Видано для пред’ явлення по місцю навчання. ~Хворий скаржився на тупий біль у крижовій ділянці. // question: 2519661 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У реєстратурі було багато відвідувачів. =Хворий жалувався на тупий біль у крижовій ділянці. ~Зачинено на перерву. ~Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій. ~Видано для подання за місцем навчання. // question: 2519662 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У реєстратурі було багато відвідувачів. ~Зачинено на перерву. ~Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій. ~Видано для подання за місцем навчання. =Хворий скаржився на тупу біль у крижовій ділянці. // question: 2519663 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У реєстратурі було багато відвідувачів. =Хворий скаржився на тупий біль у поясничній ділянці. ~Зачинено на перерву. ~Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій. ~Видано для подання за місцем навчання. // question: 2519664 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У реєстратурі було багато відвідувачів. ~Зачинено на перерву. ~Ця довідка не замінює санаторно-курортної карти і не дає хворому права на прийняття в санаторій. ~Видано для подання за місцем навчання. =Хворий скаржився на тупий біль у крижовій області. // question: 2519589 name: У якому реченні є стилістична помилка? ::У якому реченні є стилістична помилка?::У якому реченні є стилістична помилка? ~Це мій давній друг. ~Я мешкаю в новому будинку. =Я вибачаюсь, що не прийшла вчасно. ~Пробачте, я ненароком зачепила Вас. ~Це мій улюблений поет. // question: 2519584 name: У якому рядку бібліографічний опис видання оформле ::У якому рядку бібліографічний опис видання оформле::У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? ~Масенко Л.Т., Мова і політика. – К.\: Соняшник, 1999. – С. 100. ~Бурячок А. Навчальний чи учбовий? // Надр. у журн. «Українська мова і література в школі», 1990. – № 9, С. 83-84. ~Непийвода Ф., стаття «Словник допомагає творити» у журналі «Дивослово», 2001, № 12, с. 22-24. =Огієнко І.І. Історія української літературної мови. – К.\: Либідь, 1995. – 296 с. ~Німчук Василь. Стаття\: Українська мова – священна мова // Надрук. у\: Людина і світ, 1992. – №11. – С. 28-32. // question: 2519583 name: У якому рядку бібліографічний опис видання оформле ::У якому рядку бібліографічний опис видання оформле::У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? ~Масенко Л.Т., Мова і політика. – К.\: Соняшник, 1999. – С. 100. ~Бурячок А. Навчальний чи учбовий? // Надр. у журн. «Українська мова і література в школі», 1990. – № 9, С. 83-84. =Непийвода Ф. Словник допомагає творити // Дивослово. – 2001. – № 12. – С. 22-24. ~Огієнко І.І. «Історія української літературної мови». – К.\: Либідь, 1995. – 296 с. ~Німчук Василь. Стаття\: Українська мова – священна мова // Надрук. у\: Людина і світ, 1992. – №11. – С. 28-32. // question: 2519582 name: У якому рядку бібліографічний опис видання оформле ::У якому рядку бібліографічний опис видання оформле::У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? =Масенко Л.Т. Мова і політика. – К.\: Соняшник, 1999. – 100 с. ~Бурячок А. Навчальний чи учбовий? // Надр. у журн. «Українська мова і література в школі», 1990. – № 9, С. 83-84. ~Непийвода Ф., стаття «Словник допомагає творити» у журналі «Дивослово», 2001, № 12, с. 22-24. ~Огієнко І.І. «Історія української літературної мови». – К.\: Либідь, 1995. – 296 с. ~Німчук Василь. Стаття\: Українська мова – священна мова // Надрук. у\: Людина і світ, 1992. – №11. – С. 28-32. // question: 2519581 name: У якому рядку бібліографічний опис видання оформле ::У якому рядку бібліографічний опис видання оформле::У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? ~Масенко Л.Т., Мова і політика. – К.\: Соняшник, 1999. – С. 100. =Бурячок А. Навчальний чи учбовий? // Українська мова і література в школі. – 1990. – № 9. – С. 83-84. ~Непийвода Ф., стаття «Словник допомагає творити» у журналі «Дивослово», 2001, № 12, с. 22-24. ~Огієнко І.І. «Історія української літературної мови». – К.\: Либідь, 1995. – 296 с. ~Німчук Василь. Стаття\: Українська мова – священна мова // Надрук. у\: Людина і світ, 1992. – №11. – С. 28-32. // question: 2519580 name: У якому рядку бібліографічний опис видання оформле ::У якому рядку бібліографічний опис видання оформле::У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? ~Масенко Л.Т., Мова і політика. – К.\: Соняшник, 1999. – С. 100. ~Бурячок А. Навчальний чи учбовий? // Надр. у журн. «Українська мова і література в школі», 1990. – № 9, С. 83-84. ~Непийвода Ф., стаття «Словник допомагає творити» у журналі «Дивослово», 2001, № 12, с. 22-24. ~Огієнко І.І. «Історія української літературної мови». – К.\: Либідь, 1995. – 296 с. =Німчук Василь. Українська мова – священна мова // Людина і світ. – 1992. – №11. – С. 28-32. // question: 2519579 name: У якому рядку бібліографічний опис видання оформле ::У якому рядку бібліографічний опис видання оформле::У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? ~Герасименко О.І. «Судово-медичний російсько-український словник-довідник». – К., «Право», 1997, 368 с. ~Ярослав Радевич-Винницький. Україна\: від мови до нації. – Дрогобич\: Відродження, 1997. – 360 с. ~Ю.В.Вороненко «Перспективи розвитку вищої медичної освіти в Україні» // У журн.\: Медична освіта. – 1999. – № 1, С. 6-11. ~Сердюк А.М., Комп’ ютерні технології в медицині, видавництво «Вертекс», м. Рівне, 1997, с. 197. =Вітенко І.С. Психологічні проблеми підготовки медичних кадрів в Україні // Психіатрія і медична психологія. – 1995. – № 1. – С. 22-26. // question: 2519578 name: У якому рядку бібліографічний опис видання оформле ::У якому рядку бібліографічний опис видання оформле::У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? ~Герасименко О.І. «Судово-медичний російсько-український словник-довідник». – К., «Право», 1997, 368 с. ~Ярослав Радевич-Винницький. Україна\: від мови до нації. – Дрогобич\: Відродження, 1997. – 360 с. ~Ю.В.Вороненко «Перспективи розвитку вищої медичної освіти в Україні» // У журн.\: Медична освіта. – 1999. – № 1, С. 6-11. =Сердюк А.М. Комп’ ютерні технології в медицині. – Рівне\: Вертекс, 1997. – 197 с. ~І.С.Вітенко Психологічні проблеми підготовки медичних кадрів в Україні» // Психіатрія і медична психологія, 1995, № 1, С. 22-26. // question: 2519577 name: У якому рядку бібліографічний опис видання оформле ::У якому рядку бібліографічний опис видання оформле::У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? ~Герасименко О.І. «Судово-медичний російсько-український словник-довідник». – К., «Право», 1997, 368 с. =Радевич-Винницький Я. Україна\: від мови до нації. – Дрогобич\: Відродження, 1997. – 360 с. ~Ю.В.Вороненко «Перспективи розвитку вищої медичної освіти в Україні» // У журн.\: Медична освіта. – 1999. – № 1, С. 6-11. ~Сердюк А.М., Комп’ ютерні технології в медицині, видавництво «Вертекс», м. Рівне, 1997, с. 197. ~І.С.Вітенко Психологічні проблеми підготовки медичних кадрів в Україні» // Психіатрія і медична психологія, 1995, № 1, С. 22-26. // question: 2519576 name: У якому рядку бібліографічний опис видання оформле ::У якому рядку бібліографічний опис видання оформле::У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? ~Ярослав Радевич-Винницький. Україна\: від мови до нації. – Дрогобич\: Відродження, 1997. – 360 с. ~Ю.В.Вороненко «Перспективи розвитку вищої медичної освіти в Україні» // У журн.\: Медична освіта. – 1999. – № 1, С. 6-11. ~Сердюк А.М., Комп’ ютерні технології в медицині, видавництво «Вертекс», м. Рівне, 1997, с. 197. ~І.С.Вітенко Психологічні проблеми підготовки медичних кадрів в Україні» // Психіатрія і медична психологія, 1995, № 1, С. 22-26. =Герасименко О.І. Судово-медичний російсько-український словник-довідник. – К.\: Право, 1997. – 368 с. // question: 2519575 name: У якому рядку бібліографічний опис видання оформле ::У якому рядку бібліографічний опис видання оформле::У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? ~Герасименко О.І. «Судово-медичний російсько-український словник-довідник». – К., «Право», 1997, 368 с. ~Ярослав Радевич-Винницький. Україна\: від мови до нації. – Дрогобич\: Відродження, 1997. – 360 с. =Вороненко Ю.В. Перспективи розвитку вищої медичної освіти в Україні // Медична освіта. – 1999. – № 1. – С. 6-11. ~Сердюк А.М., Комп’ ютерні технології в медицині, видавництво «Вертекс», м. Рівне, 1997, с. 197. ~І.С.Вітенко Психологічні проблеми підготовки медичних кадрів в Україні» // Психіатрія і медична психологія, 1995, № 1, С. 22-26. // question: 2519574 name: У якому рядку бібліографічний опис видання оформле ::У якому рядку бібліографічний опис видання оформле::У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? ~Н.П.Литвиненко. Фахова мова медика. – К.\: 2002, Здоров’ я, – 365 с. ~Бурячок А. Про прийменник по // У журн. «Українська мова і література в школі», 1991, № 1, С. 76-77. ~Золотухін Г.О. Російсько-українсько-англійський базовий словник студента-медика. – К.\: «Здоров’ я». – 2002. – 365 с. =Черкес Н. Питання культури мови лікаря // Мова і культура нації. – 2001. – № 2. – С. 182-191. ~Б.Д.Антоненко-Давидович «Як ми говоримо», К.\: Либідь, 1991. – 256 с. // question: 2519573 name: У якому рядку бібліографічний опис видання оформле ::У якому рядку бібліографічний опис видання оформле::У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? ~Н.П.Литвиненко. Фахова мова медика. – К.\: Здоров’ я, 2002. – 365 с. =Золотухін Г.О. Російсько-українсько-англійський базовий словник студента-медика. – К.\: Здоров’ я, 2002. – 365 с. ~Черкес Надія, стаття «Питання культури мови лікаря», надрук. в «Мова і культура нації», № 2 за 2001 р., стор. 182-191. ~Бурячок А. Про прийменник по // Надрук у журн. «Українська мова і література в школі», 1991, № 1, С. 76-77. ~Антоненко-Давидович Б.Д. «Як ми говоримо». – К.\: «Либідь», 1991. – 256 с. // question: 2519572 name: У якому рядку бібліографічний опис видання оформле ::У якому рядку бібліографічний опис видання оформле::У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? =Литвиненко Н.П. Фахова мова медика. – К.\: Здоров’ я, 2002. – 365 с. ~Бурячок А. Про прийменник по // У журн. «Українська мова і література в школі», 1991, № 1, С. 76-77. ~Золотухін Г.О. Російсько-українсько-англійський базовий словник студента-медика. – К.\: «Здоров’ я». – 2002. – 365 с. ~Черкес Надія, стаття «Питання культури мови лікаря», надрук. в «Мова і культура нації», № 2 за 2001 р., стор. 182-191. ~Б.Д.Антоненко-Давидович «Як ми говоримо», К.\: Либідь, 1991. – 256 с. // question: 2519571 name: У якому рядку бібліографічний опис видання оформле ::У якому рядку бібліографічний опис видання оформле::У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? ~Н.П.Литвиненко. Фахова мова медика. – К.\: Здоров’ я, 2002. – 365 с. =Бурячок А. Про прийменник по // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 1. – С. 76-77. ~Золотухін Г.О. Російсько-українсько-англійський базовий словник студента-медика. – К.\: «Здоров’ я». – 2002. – 365 с. ~Черкес Надія, стаття «Питання культури мови лікаря», надрук. в «Мова і культура нації», № 2 за 2001 р., стор. 182-191. ~Б.Д.Антоненко-Давидович «Як ми говоримо», К.\: Либідь, 1991. – 256 с. // question: 2519570 name: У якому рядку бібліографічний опис видання оформле ::У якому рядку бібліографічний опис видання оформле::У якому рядку бібліографічний опис видання оформлено відповідно до чинного стандарту? ~Н.П.Литвиненко. Фахова мова медика. – К.\: Здоров’ я, 2002. – 365 с. ~Бурячок А. Про прийменник по // У журн. «Українська мова і література в школі», 1991, № 1, С. 76-77. ~Золотухін Г.О. Російсько-українсько-англійський базовий словник студента-медика. – К.\: «Здоров’ я». – 2002. – 365 с. ~Черкес Надія, стаття «Питання культури мови лікаря», надрук. в «Мова і культура нації», № 2 за 2001 р., стор. 182-191. =Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К.\: Либідь, 1991. – 256 с. // question: 2385451 name: У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? ~Гребнем, аерозолем, переймами. =Інструментарієм, протигазом, недугами. ~Пилем, свербежем, кесаревим розтином. ~Бюлетнем, шлунком, яснами. ~Кашелем, кишечником, вченим ступенем. // question: 2385452 name: У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? ~Гребнем, аерозолем, переймами. ~Інструментарієм, протигазем, недугами. =Пилом, свербежем, кесаревим розтином. ~Бюлетнем, шлунком, яснами. ~Кашлем, кишечником, вченим ступінню. // question: 2385453 name: У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? ~Гребенем, аерозоллю, переймами. ~Інструментарієм, протигазем, недугами. ~Пилом, свербежом, кесаревим розтином. =Бюлетенем, шлунком, яснами. ~Кашлем, кишечником, вченим ступінню. // question: 2385454 name: У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? ~Гребнем, аерозолем, переймами. ~Інструментарієм, протигазем, недугами. ~Пилом, свербіжем, кесаровим розтином. ~Бюлетнем, шлунком, яснами. =Кашлем, кишечником, вченим ступенем. // question: 2385455 name: У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? ~Профілакторієм, біллю, жовчю, ношами. ~Пластирем, плодом, профілем, хворобами. ~Вестибюлем, нежитем, корем, вошами. ~Коментарем, вісею, крижми, тезами. =Вірусом, попереком, тюлем, лікарем. // question: 2385456 name: У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? =Гребенем, аерозолем, переймами. ~Інструментарієм, протигазем, недугами. ~Пилом, свербежем, кесаровим розтином. ~Бюлетнем, шлунком, яснами. ~Кашелем, кишечником, вченим ступенем. // question: 2385457 name: У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? ~Профілакторієм, болем, жовчем, ношами. =Пластиром, плодом, профілем, хворобами. ~Вестибюлем, нежитем, корью, вошами. ~Коментарем, вісею, крижами, тезами. ~Вірусом, попереком, тюллю, лікарем. // question: 2385458 name: У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? ~Профілакторієм, біллю, жовчю, ношами. ~Пластиром, плодом, профелем, хворобами. =Вестибюлем, нежитем, кором, вошами. ~Коментарем, віссю, крижми, тезами. ~Вірусем, попереком, тюлем, лікарем. // question: 2385459 name: У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті ::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті::У якому рядку всі слова в орудному відмінку вжиті без помилок? ~Профілакторієм, болем, жовчем, ношами. ~Пластиром, плодем, профілем, хворобами. ~Вестибюлем, нежиттю, кором, вошми. =Коментарем, віссю, крижами, тезами. ~Вірусом, попереком, тюллю, лікарем. // question: 2385460 name: У якому рядку всі словосполучення вживаються тільк ::У якому рядку всі словосполучення вживаються тільк::У якому рядку всі словосполучення вживаються тільки в професійному мовленні? ~Брати слово, брати на себе відповідальність, брати кредит, брати до cерця, брати зобов'язання. ~Мати на меті, мати намір, мати інтерес, мати рацію, мати сина. ~Надавати підтримку, надавати допомогу, надавати інформацію, надавати ляпасів. =Обіймати посаду, впроваджувати у виробництво, відшкодовувати збитки, порядок денний, за вимогою керівництва. ~Повідомляти про зарахування, підніматися східцями, поставити на ноги, працювати над книгою, лізти в очі. // question: 2385461 name: У якому рядку всі словосполучення семантично і сти ::У якому рядку всі словосполучення семантично і сти::У якому рядку всі словосполучення семантично і стилістично правильні? =Житель України - мешканець будинку, відважний мій рятівник - рятувальник на озері, ціла доба - круглий сирота. ~Відчинити вікно - відкрити банку, перевернути стілець - перевернути сторінку, білет на літак - екзаменаційний білет. ~Музикальна школа - музикальна пам'ять, пам'ятка архітектури - пам'ятка першокурсникові, виборча компанія - весела компанія. ~Фотографуватися в анфас, моя автобіографія, нова директива, розповідай дальше. ~Зараз сім годин, підписка газет і журналів, ставлення до тебе щире, відношення А \: В. // question: 2385462 name: У якому рядку всі сполучення слів є сталими констр ::У якому рядку всі сполучення слів є сталими констр::У якому рядку всі сполучення слів є сталими конструкціями ділового стилю? ~Брати участь, вивчати обстановку, подати позов, бажати добра, сказати згарячу. ~Розробити заходи, визначити розмір, залагодити справу, довести до відома, довести до відчаю. ~Ухвалити наступне, з'ясувати питання, зрозуміти правильно, ділитися враженням, узгодити з директором. ~Згідно з рішенням, звернутися з проханням, буква закону, центральне місце, наступного дня. =Згідно з наказом, відповідно до угоди, на виконання рішення, скасувати наказ, порядок денний. // question: 2519665 name: У якому рядку всі сполучення слів є сталими констр ::У якому рядку всі сполучення слів є сталими констр::У якому рядку всі сполучення слів є сталими конструкціями ділового стилю? ~Брати участь, вивчати обстановку, подати позов, бажати добра, сказати згарячу. ~Розробити заходи, визначити розмір, залагодити справу, довести до відома, довести до відчаю. ~Ухвалити наступне, з'ясувати питання, зрозуміти правильно, ділитися враженням, узгодити з директором. ~Згідно з рішенням, звернутися з проханням, буква закону, центральне місце, наступного дня. =Згідно з наказом, відповідно до угоди, на виконання рішення, скасувати наказ, порядок денний. // question: 2385463 name: У якому рядку допущено помилку (помилки)? ::У якому рядку допущено помилку (помилки)?::У якому рядку допущено помилку (помилки)? =заведующий отделением - завідуючий відділення ~жить за чужой счет - жити чужим коштом ~родоразрешение - розродження ~лечащий врач - лікар-куратор ~больной поступил в лечебное учреждение - хворий був прийнятий в лікувальний заклад // question: 2385464 name: У якому рядку допущено помилку (помилки)? ::У якому рядку допущено помилку (помилки)?::У якому рядку допущено помилку (помилки)? ~болел гриппом - хворів на грип ~внимательное отношение к пациенту - уважне ставлення до пацієнта ~головокружение - запаморочення ~выписка из медицинской карты - витяг з медичної карти =внушить - внушити // question: 2385465 name: У якому рядку допущено помилку (помилки)? ::У якому рядку допущено помилку (помилки)?::У якому рядку допущено помилку (помилки)? ~головокружение - запаморочення ~внушить - навіяти ~болел гриппом - хворів на грип ~внимательное отношение к пациенту - уважне ставлення до пацієнта =выписка из медицинской карты - виписка з медичної карти // question: 2519666 name: У якому рядку допущено помилку в узгодженні імені ::У якому рядку допущено помилку в узгодженні імені ::У якому рядку допущено помилку в узгодженні імені й прізвища? ~Олександра Ємця, Сергієві Волощуку, Ірині Семків, Василем Ілащуком, Юрієві Луценку. ~Вірі Бойчук, Павлом Бойчуком, Ігорем Стецем, Марією Явір, Віктору Ющенкові. =Дарини Чуклі, Світлани Бойко, Василя Дарійчук, Сергієві Бойко, Миколою Томенком. ~Юлією Нось, Ірині Уштан, Петром Уштаном, Зорині Кедь, Юлію Тимошенко. ~Святослава Мельничука, Вірою Мельник, Зої Гринів, Ядвіги Русової, Олександрові Морозу. // question: 2385466 name: У якому рядку допущено помилку? ::У якому рядку допущено помилку?::У якому рядку допущено помилку? ~Старший віком; – 10 С за Цельсієм; дослідження з діалектології. ~За Вернадським; матеріали з питань екології; зауваження до цієї книжки. ~Відпустка у зв’ язку з хворобою; за годинами; нарада з цього питання. ~Наказ по інституту; по обіді; після закінчення строку повноважень. =За припущенням; з ініціативи; на мій адрес. // question: 2385467 name: У якому рядку допущено помилку? ::У якому рядку допущено помилку?::У якому рядку допущено помилку? ~Відкрив фірму, мішати кашу, вступив в університет. =Поступив факс, заважати працювати, ставлення до пацієнтів. ~Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, передплата на газети. ~Відчинив двері, перекладати на українську мову, надійшов поштовий переказ. ~Відчинив вікно, добре ставлення, плутати кольори. // question: 2385468 name: У якому рядку допущено помилку? ::У якому рядку допущено помилку?::У якому рядку допущено помилку? ~Відкрив фірму, мішати кашу, вступив в університет. ~Відкрив лікарняний лист, відношення процентне, передплата на газети. ~Відчинив двері, перекладати на українську мову, надійшов поштовий переказ. =Надійшов факс, мішати працювати, ставлення до пацієнтів. ~Відчинив вікно, добре ставлення, плутати кольори. // question: 2385469 name: У якому рядку є неправильні прийменникові конструк ::У якому рядку є неправильні прийменникові конструк::У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції? ~На адресу, за адресою, за бажанням, з відчаю, родич по чоловікові. ~На відміну, за вказівкою, за документом, за проектом, з міркувань. ~З участю, за участю, за призначенням, за методом, на знак вдячності. =За ініціативою, з ініціативи, по списку, по мірі сил, за домовленістю. ~По змозі; повідомити телефоном; по знайомству; + 10 П за Цельсієм. // question: 2385470 name: У якому рядку є неправильні прийменникові конструк ::У якому рядку є неправильні прийменникові конструк::У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції? ~На адресу, за адресою, за бажанням, з відчаю, родич по чоловікові. =На відміну, по вказівці, за документом, по проекту, з міркувань. ~З участю, за участю, за призначенням, за методом, на знак вдячності. ~За ініціативою, з ініціативи, за списком, у міру сил, за домовленістю. ~По змозі; повідомити телефоном; по знайомству; + 10 м за Цельсієм. // question: 2385471 name: У якому рядку є неправильні прийменникові конструк ::У якому рядку є неправильні прийменникові конструк::У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції? =По припущенню; по ініціативі; на мою адресу. ~Старший віком; – 10 С за Цельсієм; дослідження з діалектології. ~За Вернадським; матеріали з питань екології; зауваження до цієї книжки. ~Відпустка через хворобу; за годинами; нарада з цього питання. ~Наказ по інституту; по обіді; після закінчення строку повноважень. // question: 2385472 name: У якому рядку є неправильні прийменникові конструк ::У якому рядку є неправильні прийменникові конструк::У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції? ~За припущенням; з ініціативи; на мою адресу. =Старший по віку; – 10 С по Цельсію; дослідження з діалектології. ~За Вернадським; матеріали з питань екології; зауваження до цієї книжки. ~Відпустка через хворобу; за годинами; нарада з цього питання. ~Наказ по інституту; по обіді; після закінчення строку повноважень. // question: 2385473 name: У якому рядку є неправильні прийменникові конструк ::У якому рядку є неправильні прийменникові конструк::У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції? ~За припущенням; з ініціативи; на мою адресу. ~За Вернадським; матеріали з питань екології; зауваження до цієї книжки. ~Відпустка у зв’ язку з хворобою; за годинами; нарада з цього питання. =Старший за віком; – 10 С за Цельсієм; дослідження по діалектології. ~Наказ по інституту; по обіді; після закінчення строку повноважень. // question: 2385474 name: У якому рядку є неправильні прийменникові конструк ::У якому рядку є неправильні прийменникові конструк::У якому рядку є неправильні прийменникові конструкції? ~За припущенням; з ініціативи; на мою адресу. ~Старший віком; – 10 С за Цельсієм; дослідження з діалектології. ~Відпустка через хворобу; за годинами; нарада з цього питання. ~Наказ по інституту; по обіді; після закінчення строку повноважень. =По Вернадському; матеріали по екології; зауваження до цієї книжки. // question: 2385475 name: У якому рядку є неукраїнська конструкція? ::У якому рядку є неукраїнська конструкція?::У якому рядку є неукраїнська конструкція? ~Брати до уваги, жити дружно, сучасний інтер'єр, чемно поводитись, плинність кадрів. ~Брати за серце, жити мрією, сучасна політика, гідно жити, поточний ремонт. ~Взяти за душу, жити душа в душу, сучасні діти, триматися незалежно, приймати гостей. =Взяти до відома, жити вдома, сучасний стан, почуватися безпорадним, приймати участь. ~Брати до душі, жити надією, сучасна школа, спогади дитинства, вживати ліки. // question: 2385476 name: Характеристика – це: ::Характеристика – це\:::Характеристика – це\: =Документ, у якому в офіційній формй викладено громадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи. ~Документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає. ~Документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні, професійні відомості про особу. ~Документ, у якому особа подає опис свого життя. ~Відомості про те , де і в який час особа навчалася, працювала. // question: 2385477 name: Характеристика це - . ::Характеристика це - .::Характеристика це - . ~Документ, що містить перелік осіб, предметів, об'єктів у певному порядку. ~Один із різновидів інформаційних документів для письмового спілкування. =Документ, у якому надається оцінка ділових і моральних якостей працівника. ~Документ, у якому письмово повідомляється про виконання якоїсь разової роботи. ~Документ, який повідомляє про певні події. // question: 2385478 name: Характеристику пишуть. ::Характеристику пишуть.::Характеристику пишуть. =У довільній формі. ~За встановленою формою. ~На бланку з трафаретним текстом. ~Індивідуально. ~Колективно. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385290 name: Як називають звертання до однієї незнайомої людини ::Як називають звертання до однієї незнайомої людини::Як називають звертання до однієї незнайомої людини на Ви (замість граматично правильного ти)? =Пошанна множина. ~Множина ввічливості. ~Внутрішня множина. ~Чемна множина. ~Стилістична множина. // question: 2385291 name: Як термінові, дуже термінові документи визначаютьс ::Як термінові, дуже термінові документи визначаютьс::Як термінові, дуже термінові документи визначаються за\: =Терміном виконання. ~Терміном зберігання. ~Стадіями створення. ~Технікою відтворення. ~Місцем виникнення. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками // question: 2385887 name: Яка назва поданого документа? ::Яка назва поданого документа?::[html]Яка назва поданого документа? ~Звіт.# =Доручення.# ~Резюме.# ~Доповідна записка.# ~Довідка.# // question: 2385888 name: Яка назва поданого документа? ::Яка назва поданого документа?::[html]Яка назва поданого документа? ~Звіт.# ~Доручення.# =Розписка.# ~Доповідна записка.# ~Довідка.# // question: 2385883 name: Яка назва поданого документа? ::Яка назва поданого документа?::[html]Яка назва поданого документа? ~Автореферат.# ~Автобіографія.# =Резюме.# ~Витяг з протоколу.# ~Довідка.# // question: 2385884 name: Яка назва поданого документа? ::Яка назва поданого документа?::[html]Яка назва поданого документа? ~Протокол.# ~Автобіографія.# ~Резюме.# ~Витяг з протоколу.# =Довідка.# // question: 2385885 name: Яка назва поданого документа? ::Яка назва поданого документа?::[html]Яка назва поданого документа? =Пояснювальна записка.# ~Автобіографія.# ~Резюме.# ~Витяг з протоколу.# ~Довідка.# // question: 2385886 name: Яка назва поданого документа? ::Яка назва поданого документа?::[html]Яка назва поданого документа? ~Пояснювальна записка.# ~Автобіографія.# ~Резюме.# =Доповідна записка.# ~Довідка.# // question: 2385882 name: Яка назва поданого документа? ::Яка назва поданого документа?::[html]Яка назва поданого документа? ~Автореферат.# =Автобіографія.# ~Протокол.# ~Витяг з протоколу.# ~Довідка.# // question: 2385881 name: �Яка назва поданого документа? ::�Яка назва поданого документа?::[html]�Яка назва поданого документа? =Заява.# ~Автобіографія.# ~Протокол.# ~Витяг з протоколу.# ~Довідка.# // question: 2385889 name: Яка назва поданої схеми? ::Яка назва поданої схеми?::[html]Яка назва поданої схеми? ~Документи щодо особового складу.# ~Довідково-інформаційні документи.# ~Документи з господарсько-договірної діяльності.# ~Обліково-фінансові документи.# =Класифікація документів.# // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385479 name: Яке з наведених речень потребує стилістичного реда ::Яке з наведених речень потребує стилістичного реда::Яке з наведених речень потребує стилістичного редагування ? ~Найбільше в людях я ціную ґречність. ~Головне, на що потрібно звернути увагу, це якість знань. ~У школі письменника тепло вітали учні та вчителі. =Складіть, будь ласка, свою автобіографію. ~Я телефонував на номер, зазначений в оголошенні. // question: 2385480 name: Яке речення не потребує редагування? ::Яке речення не потребує редагування?::Яке речення не потребує редагування? ~Дізнайтесь про це в регістратурі поліклініки. ~Регістрація больних обов’ язкова. ~Прийом начинається в вісім годин. ~Страдаю частим головокружінням. =Різкий біль коло серця. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками // question: 2385892 name: Який вид довідково-інформаційних документів сл ::Який вид довідково-інформаційних документів сл::[html]Який вид довідково-інформаційних документів слід додати до схеми? ~Автореферат.# ~Автобіографія.# ~Резюме.# ~Заява.# =Довідка.# // question: 2385893 name: Який вид документації щодо особового складу слі ::Який вид документації щодо особового складу слі::[html]Який вид документації щодо особового складу слід додати до схеми? ~Розписка.# =Автобіографія.# ~План.# ~Оголошення.# ~Довідка.# // question: 2385894 name: Який вид обліково-фінансової документації слід ::Який вид обліково-фінансової документації слід::[html]Який вид обліково-фінансової документації слід додати до схеми? ~Заява.# ~Контракт.# ~План.# ~Оголошення.# =Таблиця.# // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Текстові тести // question: 2385481 name: Які мовні норми визначають літературні форми слів ::Які мовні норми визначають літературні форми слів::Які мовні норми визначають літературні форми слів і правила побудови синтаксичних конструкцій — словосполучень і речень? =Граматичні. ~Слістичні. ~Орфоепічні. ~Орфографічні. ~Лексичні. // question: 2385482 name: Які мовні норми стосуються лише письма? ::Які мовні норми стосуються лише письма?::Які мовні норми стосуються лише письма? ~Лексичні та стилістичні. ~Морфологічні та орфоепічні. =Орфографічні та пунктуаційні. ~Синтаксичні та акцентуаційні (наголошення). ~Граматичні та графічні. // question: 2385483 name: Які сфери спілкування офіційно-ділового стилю? ::Які сфери спілкування офіційно-ділового стилю?::Які сфери спілкування офіційно-ділового стилю? ~Громадсько-політичне життя. =Офіційно-ділові стосунки. ~Мистецтво слова. ~Наука, громадське життя. ~Техніка, побутові стосунки. // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Тести з малюнками // question: 2385898 name: Яку мовну норму порушено у словах? ::Яку мовну норму порушено у словах?::[html]Яку мовну норму порушено у словах? =Лексичну.# ~Граматичну.# ~Орфографічну.# ~Акцентуаційну.# ~Синтаксичну.# // question: 2385902 name: Яку мовну норму порушено у словосполученнях? ::Яку мовну норму порушено у словосполученнях?::[html]Яку мовну норму порушено у словосполученнях? =Лексичну.# ~Граматичну.# ~Орфографічну.# ~Акцентуаційну.# ~Синтаксичну.# // question: 2385903 name: Яку мовну норму порушено у словосполученнях? ::Яку мовну норму порушено у словосполученнях?::[html]Яку мовну норму порушено у словосполученнях? ~Синтаксичну.# ~Граматичну.# ~Орфографічну.# ~Акцентуаційну.# =Лексичну.# // question: 2385899 name: Яку мовну норму порушено у словосполученнях? ::Яку мовну норму порушено у словосполученнях?::[html]Яку мовну норму порушено у словосполученнях? ~Лексичну.# =Граматичну.# ~Орфографічну.# ~Акцентуаційну.# ~Синтаксичну.# // question: 2385900 name: Яку мовну норму порушено у словосполученнях? ::Яку мовну норму порушено у словосполученнях?::[html]Яку мовну норму порушено у словосполученнях? =Лексичну.# ~Граматичну.# ~Орфографічну.# ~Акцентуаційну.# ~Синтаксичну.# // question: 2385901 name: Яку мовну норму порушено у словосполученнях? ::Яку мовну норму порушено у словосполученнях?::[html]Яку мовну норму порушено у словосполученнях? =Лексичну.# ~Граматичну.# ~Орфографічну.# ~Акцентуаційну.# ~Синтаксичну.# // question: 0 name: switch category to $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання $CATEGORY: $course$/Культура писемної ділової мови. Ділові папери. Класифікація документів./Ситуаційні завдання // question: 2385292 name: Якщо ви бажаєте передати різноманітну інформацію д ::Якщо ви бажаєте передати різноманітну інформацію д::Якщо ви бажаєте передати різноманітну інформацію до установ, організацій, фірм за допомогою телекомунікативного зв'язку та принтера, ви скористаєтесь таким документом, як\: ~Телефонограма. =Факс. ~Телеграма. ~Мультимедійне повідомлення. ~Лист. // question: 2385293 name: Якщо ви повідомляєте керівника установи, організац ::Якщо ви повідомляєте керівника установи, організац::Якщо ви повідомляєте керівника установи, організації про певний факт, подію, виконання окремих завдань, службових доручень, оформляєте\: =Доповідну записку. ~Пояснювальну записку. ~Звіт. ~Доповідь. ~Угоду. // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377657 name: 3а місцем виникнення виділяють такі види документі ::3а місцем виникнення виділяють такі види документі::3а місцем виникнення виділяють такі види документів\: =Внутрішні.# ~Вхідні.# ~Вихідні.# ~Стандартні.# ~Індивідуальні.# // question: 2377658 name: Автобіографію пишуть ::Автобіографію пишуть::Автобіографію пишуть ~У формі розповіді з елементами опису та характеристики людей і подій.# =Як документ з точною подачею фактів.# ~Як поєднання елементів публіцистичного та розмовного стилю.# ~У формі опису.# ~У формі дискусії.# // question: 2377659 name: Автобіографія - це . ::Автобіографія - це .::Автобіографія - це . ~Документ правової чинності, що підтверджує будь - які встановлені факти або події.# ~Інформація, яка встановлює точний перелік намічених заходів, їх послідовність, обсяг, часові координати.# ~Розпорядження для вирішення оперативних питань.# =Документ, у якому особа подає опис свого життя та діяльності.# ~Документ, що засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи.# // question: 2377660 name: Автобіографія — це: ::Автобіографія — це\:::Автобіографія — це\: ~Документ, що фіксує відомості про трудову діяльність робітників, службовців;# ~Обов'язковий документ особової справи працівників установ, організацій, у якому фіксуються автобіографічні відомості, оформлені шляхом фіксації їх у таблицях;# =Обов'язковий документ особової справи, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії.# ~Письмове повідомлення і особи чи організації з метою здійснення своїх прав, захисту інтересів.# ~Документ , у якому подано стислі відомості про навчання особи, її трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення.# // question: 2377661 name: Автобіографія належить до ::Автобіографія належить до::Автобіографія належить до ~Організаційних документів.# ~Розпорядчих.# ~Обліково - фінансових.# =Кадрово - контрактних.# ~Господарсько-договірних.# // question: 2377662 name: Аркуш паперу з відтвореними реквізитами, що містят ::Аркуш паперу з відтвореними реквізитами, що містят::Аркуш паперу з відтвореними реквізитами, що містять постійну інформацію, називається\: =Формуляром.# ~Бланком.# ~Документом.# ~Грифом# ~Візою.# // question: 2377663 name: Безстрокова домовленість між двома чи кількома пар ::Безстрокова домовленість між двома чи кількома пар::Безстрокова домовленість між двома чи кількома партнерами\: ~Трудова угода.# ~Контракт.# =Договір.# ~Акт.# ~Положення.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377664 name: Виберіть правильний варіант розміщення підпису і д ::Виберіть правильний варіант розміщення підпису і д::Виберіть правильний варіант розміщення підпису і дати під документами, які пишуть від руки. =Дата підпис.# ~Підпис, дата.# ~Дата.# ~Гриф.# ~Підпис.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377665 name: Виберіть правильний варіант слововживання: ::Виберіть правильний варіант слововживання\:::Виберіть правильний варіант слововживання\: ~Чи зроблені прививки?# ~Болять сустави.# ~Різка біль в області серця.# ~Пульс частить.# =Потрібний догляд за хворим.# // question: 2377666 name: Виберіть речення, в якому зі стилістичною метою ви ::Виберіть речення, в якому зі стилістичною метою ви::Виберіть речення, в якому зі стилістичною метою використано перехід власних іменників у загальні. ~Зверхня байдужість Нальчицького розсердила Сергія (В. Козаченко).# ~Коли караван з'являвся в свято, Шевченко хапав олівці, ішов з фортеці на цілий день, милуючись соковитими барвами східного одягу (С. Тулуб).# =І постають великі імена Гомера, Данте, Шекспіра, Рабле, Сервантеса, Гете, Пушкіна, Шевченка, Толстого, що справді височать над світовою літературою, мов джомолунгми й монблани над гірськими пасмами (3 часопису).# ~Скільки потрібно було днів тихої непомітної боротьби, поки Степан змирився (В. Дрозд).# ~Андрій помовчав роздумливо, подивився на Давидові набряклі плечі, на правильні витончені риси обличчя й звернув увагу на круто заломлені брови — о, цього раніше Андрій не помічав (1ван Багряний).# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377667 name: Визначте жанр тексту: У посібнику подано оригіналь ::Визначте жанр тексту\: У посібнику подано оригіналь::Визначте жанр тексту\: У посібнику подано оригінальну систему роботи над самостійним написанням твору та переказу — основними формами державної підсумкової атестації. Вміщено творчі завдання, тренувальні вправи, поради, що полегшать підготовку до написання творчих робіт. Призначений для учнів і абітурієнтів, учителів і методистів. Буде корисним викладачам і студентам-філологам. =Анотація.# ~Памфлет# ~Публіцистична стаття.# ~Дискусія.# ~Оповідання.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377668 name: Визначте, який із поданих варіантів становить текс ::Визначте, який із поданих варіантів становить текс::Визначте, який із поданих варіантів становить текст. ~Українська мова в світі. Возвируй у Слово. Секрети української мови. Як народжується слово. Барви української мови.# =Слово — найтонше доторкання до серця, воно може стати і ніжною запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру в добро, і гострим ножем, і розжареним залізом, і брудом. Мудре і добре слово дає радість, нерозумне і зле, необдумане і нетактовне — приносить біду (В.Сухомлинський).# ~Мова й мовлення, звуки і букви, слово й словосполучення, речення й текст, стиль і жанр.# ~Як добрий чорний хліб для їжі і як прозора джерельна вода для життя, так нам потрібне пристрасно, вихоплене з-під громів і з-під самого сонця слово, зіткане з мужності і ніжності, з перехресних тривог і хрещатого цвіту надій (М. Стельмах).# ~Рідна мова, солодкі звуки, пружне слово, мовний скарб, мова-взірець.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377669 name: Висновки уповноваженої особи про наукові роботи, в ::Висновки уповноваженої особи про наукові роботи, в::Висновки уповноваженої особи про наукові роботи, вистави, фільми, представлені на розгляд чи до захисту, називають\: =Відгуком.# ~Анотацією.# ~Рецензією.# ~Висновками.# ~Епілогом.# // question: 2377671 name: Від першої особи пишуться такі документи: ::Від першої особи пишуться такі документи\:::Від першої особи пишуться такі документи\: ~Протокол.# =Заява.# ~Довідка.# ~Наказ.# ~Витяг з протоколу.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377672 name: Відомості про особу, якій видається характеристика ::Відомості про особу, якій видається характеристика::Відомості про особу, якій видається характеристика, викладаються\: ~У хронологічній послідовності.# ~У будь-якій послідовності.# =У послідовності, що зумовлюється ступенем важливості тієї чи іншої інформації.# ~Правильної відповіді немає.# ~За алфавітом.# // question: 2377673 name: Віза — це: ::Віза — це\:::Віза — це\: ~Зовнішнє узгодження документа.# ~B. Узгодження документа з підвідомчими та не підвідомчими організаціями.# =Внутрішнє узгодження документа.# ~Назва виду документа.# ~Характеристика документа.# // question: 2377674 name: Внутрішнє узгодження проекту документа: ::Внутрішнє узгодження проекту документа\:::Внутрішнє узгодження проекту документа\: ~Віза.# =Гриф узгодження.# ~Підпис.# ~Резолюція.# ~Гриф затвердження.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377675 name: Враховуючи те, що у фірмах» агенціях, установах за ::Враховуючи те, що у фірмах» агенціях, установах за::Враховуючи те, що у фірмах» агенціях, установах за звичай здійснюється комп'ютерне вивчення резюме, слід дотримуватися таких правил\: ~Намагатися вживати якомога більше дієслів, прислівників і прикметникіB.# ~Намагатися вживати особові займенники.# ~Обов'язково надсилати фотокартку.# =Для кожного конкретного конкурсу складати окреме резюме.# ~Надавати перевагу прикметникам.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377676 name: Гриф узгодження— це: ::Гриф узгодження— це\:::Гриф узгодження— це\: ~Внутрішнє узгодження документа.# =Зовнішнє узгодження документа.# ~Узгодження документа з підрозділами та службовими особами установи.# ~Текст документа.# ~Бланк.# // question: 2377677 name: Група реквізитів та їх постійних частин, відтворен ::Група реквізитів та їх постійних частин, відтворен::Група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок, — це\: ~Бланк.# ~Формуляр-зразок.# =Штамп.# ~Віза.# ~Гриф.# // question: 2377678 name: Група реквізитів та їх постійних частин, відтворен ::Група реквізитів та їх постійних частин, відтворен::Група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок, називається\: ~Штампом.# =Формуляром.# ~Печаткою.# ~Грифом.# ~Візою.# // question: 2377679 name: Ділові листи не повинні бути надто: ::Ділові листи не повинні бути надто\:::Ділові листи не повинні бути надто\: ~Короткими.# ~Лаконічними.# ~Трафаретизованими.# =Довгими.# ~Емоційними.# // question: 2377680 name: Для офіційно-ділового стилю характерні такі мовні ::Для офіційно-ділового стилю характерні такі мовні::Для офіційно-ділового стилю характерні такі мовні особливості\: =Стилістично нейтральні мовні засоби, канцеляризми.# ~Суспільно-політична лексика.# ~Побутова лексика, емоційно забарвлені слова.# ~Виклад граматично точний, побутова лексика.# ~Орієнтація на усну мову.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377688 name: До якого стилю належать подані речення? У статті 1 ::До якого стилю належать подані речення? У статті 1::До якого стилю належать подані речення? У статті 11 Закону „Про мови” записано\: „Мовою роботи, діловодства й документації, а також взаємовідносин державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ, організацій є українська мова”. ~Публіцистичний.# ~Науковий.# =Офіційно-діловий.# ~Художній.# ~Розмовний.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377689 name: Довідка за призначенням є . ::Довідка за призначенням є .::Довідка за призначенням є . ~Організаційним документом.# =Довідково - інформаційним.# ~Розпорядчим.# ~Колегіальних органів.# ~Господарсько-договірним.# // question: 2377690 name: Довідка це - . ::Довідка це - .::Довідка це - . ~Зобов'язання на виконання певного замовлення.# ~Встановлення факту належності до діяльності певної організації.# ~Документ, що гарантує оплату чи надання когось.# =Документ, що містить опис та підтвердження тих чи інших фактів і подій.# ~Документ, що відбиває процес і результати роботи постійних та тимчасових колегіальних органів, проведення різних зборів.# // question: 2377656 name: Додатком до звіту є . ::Додатком до звіту є .::Додатком до звіту є . ~Службова записка.# =Довідкові матеріали.# ~Порядок денний, тематика подій.# ~Доповідна записка.# ~Заява.# // question: 2377691 name: Документ – це: ::Документ – це\:::Документ – це\: =Засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища дійсності та розумову діяльність людини.# ~Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності.# ~Це мовна діяльність, що регулює ділові стосунки між членами суспільства.# ~ізновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених мовленнєвих колективах.# ~Правовий акт, що його видає керівник підприємства.# // question: 2377692 name: Документ датується днем його: ::Документ датується днем його\:::Документ датується днем його\: =Підписання.# ~Узгодження.# ~Закріплення.# ~Систематизації.# ~Зарахування.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377693 name: Документ інформаційного характеру, що підтверджує ::Документ інформаційного характеру, що підтверджує::Документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств, називається\: =Довідка.# ~Протокол.# ~Звіт.# ~План.# ~Наказ.# // question: 2377694 name: Документ, у якому обґрунтовуються мета його створе ::Документ, у якому обґрунтовуються мета його створе::Документ, у якому обґрунтовуються мета його створення, структура, зміст, термін дії, функціональне призначення, актуальність і новизна, і який є вступною частиною іншого документа (плану, програми, проекту тощо), називається\: ~Доповідною запискою.# ~Прологом.# ~Пояснювальною запискою.# ~Епілогом.# =Передмовою.# // question: 2377695 name: Документ, у якому уповноважені особи, комісія або ::Документ, у якому уповноважені особи, комісія або::Документ, у якому уповноважені особи, комісія або установа викладають свої зауваження, оцінки, рішення та їх аргументи щодо окремого питання або іншого документа і який передається до вищих органів для розгляду і затвердження, називають\: ~Рецензією.# ~Відгуком.# =Висновками.# ~Анотацією.# ~Прологом.# // question: 2377696 name: Документ, який визначає точний перелік заплановани ::Документ, який визначає точний перелік заплановани::Документ, який визначає точний перелік запланованих до виконання робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг, тимчасові координати керівників та конкретних виконавців, є\: ~Звіт.# ~Наказ.# ~Відгук.# ~Рецензія.# =План.# // question: 2377697 name: Документ, який є коротким усним або письмовим викл ::Документ, який є коротким усним або письмовим викл::Документ, який є коротким усним або письмовим викладом наукової статті, монографії, результатів наукового дослідження, змісту книги, є\: ~Монографією.# ~Статтею.# =Рефератом.# ~Дисертацією.# ~Науковим дослідженням.# // question: 2377698 name: Документ, який є короткою, стислою характеристикою ::Документ, який є короткою, стислою характеристикою::Документ, який є короткою, стислою характеристикою змісту книги, статті, рукопису тощо, називають\: ~Рецензією.# =Анотацією.# ~Висновком.# ~Зачином.# ~Кінцівкою.# // question: 2377700 name: Документ, який є письмовим викладом власних резуль ::Документ, який є письмовим викладом власних резуль::Документ, який є письмовим викладом власних результатів наукового дослідження і метою якого є виявлення знань студентів з конкретної дисципліни на певному етапі навчання, називається\: =Науковою роботою (курсовою, дипломною).# ~Статтею.# ~Рефератом.# ~Промовою.# ~Лекцією.# // question: 2377701 name: Документ, який фіксує рішення, постанову і вміщуєт ::Документ, який фіксує рішення, постанову і вміщуєт::Документ, який фіксує рішення, постанову і вміщується у кінці протоколу, або його пишуть окремо й додають до нього, є\: ~План.# ~Висновок.# ~С. Витяг з протоколу.# =Резолюція.# ~Список доданих документів.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377702 name: Документи щодо особового складу – це: ::Документи щодо особового складу – це\:::Документи щодо особового складу – це\: ~Документи, у яких фіксуються угоди між сторонами про встановлення ділових відносин, пов’ язаних із господарською діяльністю, і які регулюють ці відносини.# =Документи, пов’ язані з процесом зарахування особи на роботу і її звільнення, визначенням і забезпеченням прав та обов’ язків працівника, що регламентуються законодавством України.# ~Угоди між особами, що наймаються на роботу, та керівниками підприємств (установ, організацій), за якими працівники зобов’ язуються виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а керівник підприємства або уповноважений ним орган зобов’ язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченої законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.# ~Письмові повідомлення особи чи організації з метою здійснення своїх прав, захисту інтересів.# ~Документи, що відбивають процес і результати роботи постійних та тимчасових колегіальних органів, проведення різних зборів, засідань, нарад, обговорень.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377703 name: Документи, що створюються окремими особами поза сф ::Документи, що створюються окремими особами поза сф::Документи, що створюються окремими особами поза сферою їх службової діяльності, — це\: ~Індивідуальні документи.# =Особисті документи.# ~Службові документи.# ~Власні документи.# ~Організаційні документи.# // question: 2377704 name: Документом, в якому особа повідомляє основні факти ::Документом, в якому особа повідомляє основні факти::Документом, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії називається ~Резюме.# ~Заява.# =Автобіографія.# ~Пояснювальна записка.# ~Доповідна записка.# // question: 2377705 name: Документом, у якому коротко викладаються особисті ::Документом, у якому коротко викладаються особисті::Документом, у якому коротко викладаються особисті та професійні відомості про особу, називається\: ~Автобіографія.# =Резюме.# ~Характеристика.# ~Рекомендаційний лист.# ~Довідка.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377706 name: Доповідна записка адресується . ::Доповідна записка адресується .::Доповідна записка адресується . =Керівникові установи чи організації.# ~Приватній особі.# ~Колегіальним органам.# ~Присутнім.# ~Секретареві.# // question: 2377707 name: Доповідна записка призначена для . ::Доповідна записка призначена для .::Доповідна записка призначена для . ~Звернення адміністрації до колективу.# ~Публічного прочитання та обговорення.# ~Подання певного розпорядження.# ~Аналізу стану спраB.# =Подання інформації про ситуацію, що склалася.# // question: 2377708 name: Доповідні бувають . ::Доповідні бувають .::Доповідні бувають . ~Перспективні.# ~Річні.# ~Квартальні.# =Ініціативні та інформаційні.# ~Щотижневі.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377709 name: Доповідь на будь-яку тему, написана на основі крит ::Доповідь на будь-яку тему, написана на основі крит::Доповідь на будь-яку тему, написана на основі критичного огляду літератури та інших джерел, складає поняття\: ~Стаття.# =Реферат.# ~Лекція.# ~Бесіда.# ~Диспут.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377710 name: Доручення - це. ::Доручення - це.::Доручення - це. ~Офіційне розпорядження керівника.# ~Документ, який фіксує рішення чи постанову.# ~Вид службових паперів, які використовується для обміну інформацією між установами.# =Документ, за яким організація чи особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні дії.# ~Документ, що засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи.# // question: 2377711 name: Доручення – це: ::Доручення – це\:::Доручення – це\: ~Документ, у якому засвідчують той чи інший факт\: підтверджують одержання листів, переказів, цінних паперів.# =Письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні дії або отримувати матеріальні цінності.# ~Документ, який пишуть для підтвердження певних умов, зобов’ язань.# ~Документ, яким регламентуються виробничі стосунки між установою і позаштатним працівником.# ~Документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами# // question: 2377712 name: Доручення бувають. ::Доручення бувають.::Доручення бувають. =Офіційні.# ~Спеціальні.# ~Загальні.# ~Рекламні.# ~Індивідуальні.# // question: 2377713 name: Доручення засвідчує. ::Доручення засвідчує.::Доручення засвідчує. ~Рада факультету.# ~Місцеві організації.# =Керівник підприємства, закладу, де працює особа, або нотаріальна контора.# ~Приватна особа.# ~Секретар.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377714 name: З метою реєстрації осіб, предметів, об’ єктів, доку ::З метою реєстрації осіб, предметів, об’ єктів, доку::З метою реєстрації осіб, предметів, об’ єктів, документів у певному порядку складається\: =Список.# ~Накладна.# ~Бібліографія.# ~Договір.# ~План.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377715 name: З поданих видів документів виділіть ті, що розрізн ::З поданих видів документів виділіть ті, що розрізн::З поданих видів документів виділіть ті, що розрізняють за місцем виготовлення\: =Внутрішні# ~Трафаретні.# ~Індивідуальні.# ~Таємні.# ~Вихідні.# // question: 2377716 name: З поданих видів документів виділіть ті, що розрізн ::З поданих видів документів виділіть ті, що розрізн::З поданих видів документів виділіть ті, що розрізняють за терміном виконання\: ~Службові.# ~Копії.# ~Організаційні.# ~Індивідуальні.# =Дуже термінові.# // question: 2377717 name: З поданих видів документів виділіть ті, що розрізн ::З поданих видів документів виділіть ті, що розрізн::З поданих видів документів виділіть ті, що розрізняють за напрямом проходження\: =Вхідні.# ~Індивідуальні.# ~Організаційні.# ~Внутрішні.# ~Стандартні.# // question: 2377718 name: З поданих видів документів виділіть ті, що розрізн ::З поданих видів документів виділіть ті, що розрізн::З поданих видів документів виділіть ті, що розрізняють за походженням\: ~Офіційні.# ~Комерційні.# ~Інформаційні;# =Службові.# ~Документи щодо особового складу.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377719 name: З\'ясуйте різновид стилістичної помилки у тексті: ::З\'ясуйте різновид стилістичної помилки у тексті\:::З'ясуйте різновид стилістичної помилки у тексті\: Я навчаюсь у школі № 2. Мені подобається в нашій школі кабінет, майстерні, спортзал, їдальня. Наша школа має багато цікавих гуртків, які ведуть вчителі нашої школи. ~Невідповідність ужитих мовних засобів стилеві висловлення.# ~Порушення принципу милозвучності.# ~Нерозрізнення слів-паронімів.# ~Уживання росіянізмів (суржикових слів).# =Невиправдане повторення слів (тавтологія).# // question: 2377720 name: З\'ясуйте, до якого різновиду опису належить текст ::З\'ясуйте, до якого різновиду опису належить текст::З'ясуйте, до якого різновиду опису належить текст\: По праворуч від вас збігає вниз шлях, в'ється поміж деревами. По ліву — яри, непролазні хащі, а прямо перед вашими очима розіслалася долина. Над річкою — село з білими хатками та вишневими садками (За Панасом Мирним). ~Портрет.# ~Стан середовища.# ~Інтер'єр.# =Опис місцевості.# ~Характеристика предмета, людини, явища.# // question: 2377721 name: З\'ясуйте, з якою стилістичною метою вжито виділен ::З\'ясуйте, з якою стилістичною метою вжито виділен::З'ясуйте, з якою стилістичною метою вжито виділені в реченні діалектизми. Спливали гаразди, продавались царинки одна по одній, маржина десь танула так, як по горах весною сніги (М. Коцюбинський). ~Як засіб словесної гри (каламбур).# ~Для контрастної характеристики образів, предметів, явищ, настроїв.# ~Засіб створений гумористичних, іронічних ефектів.# ~Для надання мовленню урочистого, піднесеного забарвлення.# =Для відтворення місцевого колориту.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377722 name: За Державними стандартами штамп може бути: ::За Державними стандартами штамп може бути\:::За Державними стандартами штамп може бути\: =Кутовим.# ~Паралельним.# ~Перпендикулярним.# ~Поздовжнім.# ~Лінійним.# // question: 2377723 name: За походженням виділяють такі види документів: ::За походженням виділяють такі види документів\:::За походженням виділяють такі види документів\: ~Вхідні.# =Службові.# ~Стандартні.# ~Індивідуальні.# ~Вихідні.# // question: 2377724 name: За походженням характеристика – це: ::За походженням характеристика – це\:::За походженням характеристика – це\: ~Стандартний документ.# =Офіційний документ.# ~Терміновий документ.# ~Вихідний документ.# ~Особистий документ.# // question: 2377725 name: За призначенням виділяють такі види документів: ::За призначенням виділяють такі види документів\:::За призначенням виділяють такі види документів\: ~Для службового користування.# =Щодо особового складу.# ~Для загального користування.# ~Організаційно-розпорядчі.# ~Довідкові;# // question: 2377726 name: За призначенням усі накази поділяються на накази. ::За призначенням усі накази поділяються на накази.::За призначенням усі накази поділяються на накази. =Щодо особового складу.# ~Інструктивного характеру.# ~Службові.# ~Індивідуальні.# ~Особисті.# // question: 2377727 name: За складністю розрізняють документи: ::За складністю розрізняють документи\:::За складністю розрізняють документи\: ~Рукописні# ~Прості.# =Службові.# ~Стандартні.# ~Ускладнені.# // question: 2377728 name: За структурою плани поділяють на: ::За структурою плани поділяють на\:::За структурою плани поділяють на\: ~Нескладні і складні.# =Прості та складні.# ~Односкладові та двоскладові.# ~Ускладнені і прості.# ~Прості і непрості.# // question: 2377729 name: За терміном виконання плани поділяються на: ::За терміном виконання плани поділяються на\:::За терміном виконання плани поділяються на\: =Перспективні, річні, піврічні, квартальні, місячні тощо.# ~Тижневі і щоденні.# ~Найближчі та перспективні.# ~Місячні і щоденні.# ~Річні і місячні.# // question: 2377730 name: За технікою відтворення документи бувають: ::За технікою відтворення документи бувають\:::За технікою відтворення документи бувають\: ~На папері.# =Рукописні.# ~Копії.# ~Термінові.# ~Прості.# // question: 2377731 name: За формою автобіографія: ::За формою автобіографія\:::За формою автобіографія\: ~Типовий документ.# ~Особовий документ.# =Індивідуальний документ.# ~Терміновий документ.# ~Трафаретний документ.# // question: 2377733 name: Закон, кодекс, статут, наказ, оголошення, дорученн ::Закон, кодекс, статут, наказ, оголошення, дорученн::Закон, кодекс, статут, наказ, оголошення, доручення, розписка, протокол, акт – жанри, в яких реалізується... ~Публіцистичний стиль.# ~Науковий стиль.# ~Художній стиль.# =Офіційно-діловий стиль.# ~Епістолярний стиль.# // question: 2377734 name: Заява – це: ::Заява – це\:::Заява – це\: ~Документ, у якому особа установа) висловлює свої думки щодо методів поліпшення діяльності державних органів, громадських установ, організацій.# =Документ, адресований установі чи вповноваженій особі, у якому викладається певне прохання з його коротким обґрунтуванням.# ~Документ, у якому особа (установа) вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення.# ~Документ, складений уповноваженою особою, групою уповноважених на це осіб (комісією) на підтвердження фактів або подій, пов’ язаних з діяльністю підприємств, установ чи окремих громадян.# ~Письмове повноваження, що видається установою (організацією, підприємством) або окремою особою іншій для подання третій особі (організації, підприємству) при здійсненні певних юридичних дій, отриманні грошових або матеріальниїх цінностей.# // question: 2377735 name: Заява-це. ::Заява-це.::Заява-це. ~Право користуватися чимось протягом певного терміну.# ~Окремий вияв якоїсь діяльності.# =Документ, що містить прохання або пропозицію, адресовану установі або посадовій особі.# ~Наведення аргументів, доказів, обґрунтування чогось.# ~Один із найважливіших знаків мовленнєвого етикету.# // question: 2377736 name: Звіт може мати . ::Звіт може мати .::Звіт може мати . =Таблиці, схеми.# ~Рекламні оголошення.# ~Рекомендації, критичні зауваження.# ~Докази, аргументи.# ~Прізвища доповідачів з кожного питання.# // question: 2377737 name: Звіт укладається для . ::Звіт укладається для .::Звіт укладається для . ~Спілкування між установами чи особами.# =Повідомлення про результати діяльності.# ~Встановлення домовленості про спільну виробничу і творчу діяльність.# ~Оцінка ділових та моральних якостей працівника.# ~Повідомлення про певні події.# // question: 2377738 name: Звіти бувають. ::Звіти бувають.::Звіти бувають. =Статистичні.# ~Відомчі.# ~Первинні.# ~Тижневі.# ~Вхідні.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377740 name: Змінним реквізитом, який містить інформацію про по ::Змінним реквізитом, який містить інформацію про по::Змінним реквізитом, який містить інформацію про подальшу роботу з документом, називається\: ~Віза.# ~Гриф.# ~Підпис.# =Резолюція.# ~Затвердження.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Тести з малюнками $CATEGORY: $course$/Медична документація./Тести з малюнками // question: 2384834 name: Знайдіть помилку у формах звертання. ::Знайдіть помилку у формах звертання.::[html]Знайдіть помилку у формах звертання. ~В# ~Б# ~Д# ~Е# =Г.# // question: 2384835 name: Знайдіть помилку у формах звертання. ::Знайдіть помилку у формах звертання.::[html]Знайдіть помилку у формах звертання. =А# ~Б# ~Д# ~Е# ~Г.# // question: 2384836 name: Знайдіть помилку у формах звертання. ::Знайдіть помилку у формах звертання.::[html]Знайдіть помилку у формах звертання. ~А# ~Б# =В# ~Е# ~Г.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377743 name: Інформація про факти, події викладається в автобіо ::Інформація про факти, події викладається в автобіо::Інформація про факти, події викладається в автобіографії\: ~У послідовності, що зумовлюється ступенем важливості певної інформації.# =У хронологічній послідовності.# ~У послідовності, що чітко визначається стандартами оформлення документів щодо особового складу.# ~У будь-якій послідовності.# ~У вільній послідовності.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377745 name: Контракт – це: ::Контракт – це\:::Контракт – це\: =Правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності.# ~Документ, яким регламентуються виробничі стосунки між установою і позаштатним працівником.# ~Документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами.# ~Документ, що відбиває процес і результати роботи постійних і колегіальних органів.# ~Документ, складений, уповноваженою особою на підтвердження фактів, пов’ язаних з діяльністю підприємств.# // question: 2377746 name: Контракт укладають... ::Контракт укладають...::Контракт укладають... ~На довічно.# ~На невизначений термін.# ~Тільки на один день.# ~На період виконання певної роботи.# =Тільки на певний термін.# // question: 2377747 name: Користуючись довідкою, визначте пропущене в реченн ::Користуючись довідкою, визначте пропущене в реченн::Користуючись довідкою, визначте пропущене в реченні слово\: “Письменник вирішив додати до тексту нового оповідання...” ~...замітку (Замітка, и, ж. 1. Невелика стаття, повідомлення в газеті, журналі, збірнику. 2. Короткий запис).# ~...помітку (Помітка, и, ж. Напис, позначка).# =...примітку (Примітка, и, ж. Короткий запис; що є поясненням якогось тексту, а також додаток до нього або відомості про його автора).# ~...позначку (Позначка, и, ж. Мітка, знак та ін., зроблені для відрізнення або позначення чого-небудь, указування на щось).# ~...відмітку (Відмітка, и, ж. Знак, який засвідчує проходження документа через когось чи щось).# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377748 name: Коротка характеристика змісту книги, статті, рукоп ::Коротка характеристика змісту книги, статті, рукоп::Коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту – це\: ~Тези.# ~Конспект.# =Анотація.# ~Бібліографія.# ~Список.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377749 name: Коротка характеристика змісту книги, статті, рукоп ::Коротка характеристика змісту книги, статті, рукоп::Коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту – це\: ~Анотація.# =Бібліографія.# ~Конспект.# ~Тези.# ~План.# // question: 2377750 name: Котре речення не потребує редагування? ::Котре речення не потребує редагування?::Котре речення не потребує редагування? ~Я з ним у добрих відношеннях.# ~Профілактика захворювання – одна із задач лікаря.# =Я знаю це з достовірних джерел.# ~Я переписуюсь з його братом.# ~У лікаря були налагоджені гарні відносини з пацієнтами.# // question: 2377751 name: Котре речення не потребує редагування? ::Котре речення не потребує редагування?::Котре речення не потребує редагування? ~Через три години часу завдання буде виконано.# ~Зустрінемось через пару днів.# =Я відчуваю гострий біль у грудях.# ~Виходячи з вагона, у чемодана обірвалась ручка.# ~Поступлення речовини в кров.# // question: 2377752 name: Котре речення не потребує редагування? ::Котре речення не потребує редагування?::Котре речення не потребує редагування? ~Наявні помилки у творі виправлено.# ~Пацієнт на протязі двох неділь приймав обліпихове масло.# ~До характеристики прикладається справка з місця роботи.# =Нам потрібно дотримуватися порад лікаря.# ~СНІД вЂ“ найважливіша глобальна проблема.# // question: 2377753 name: Котре речення не потребує редагування? ::Котре речення не потребує редагування?::Котре речення не потребує редагування? =Препарат непридатний до вживання.# ~Дата поступлення хворого в лікарню вказана неправильно.# ~Кардіограму серця зробили за 5 хвилин.# ~Це самий найдовший варіант із розглянутих.# ~Любий хірург зробить таку операцію.# // question: 2377754 name: Мовний стиль – це: ::Мовний стиль – це\:::Мовний стиль – це\: ~Різновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених мовленнєвих колективах.# =Сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлення.# ~Властивий художникові слова чи іншому носієві мови стиль, який стає об’ єктом дослідження лінгвістів.# ~Основний вид ділового мовлення.# ~Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності.# // question: 2377755 name: Мовними особливостями офіційно-ділового стилю є: ::Мовними особливостями офіційно-ділового стилю є\:::Мовними особливостями офіційно-ділового стилю є\: ~Використання суспільно-політичної, емоційно забарвленої лексики.# ~Широке застосування слів у переносному значенні.# ~Переважання складносурядних речень.# =Використання канцелярської лексики.# ~Неточний виклад.# // question: 2377756 name: На бланках дату підписання документа ставлять: ::На бланках дату підписання документа ставлять\:::На бланках дату підписання документа ставлять\: ~Під текстом зліва.# ~У правій верхній частині під назвою виду документа і заголовком.# =У лівій верхній частині разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці.# ~У лівій верхній частині під назвою виду документа і заголовком.# ~Під текстом справа.# // question: 2377757 name: На відміну від інших документів довідка повинна ма ::На відміну від інших документів довідка повинна ма::На відміну від інших документів довідка повинна мати обов'язково такий реквізит. =Резолюцію.# ~Гриф затвердження.# ~Термін дії документа.# ~Погодження.# ~Візу.# // question: 2377758 name: На змістом оголошення поділяються на: ::На змістом оголошення поділяються на\:::На змістом оголошення поділяються на\: =Повідомлення про майбутню подію та потребу в послугах або можливість їх надання.# ~Повідомлення-анонс.# ~Повідомлення про майбутню подію.# ~Повідомлення-запрошення.# ~Повідомлення- резюме.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Тести з малюнками $CATEGORY: $course$/Медична документація./Тести з малюнками // question: 2377759 name: Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до ::Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до::[html]Назвіть ознаку, за якою класифікують подані документи. ~За стадіями створення.# ~За ступенем гласності.# ~За строками виконання.# ~За місцем виникнення.# =За найменуванням.# // question: 2377764 name: Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до ::Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до::[html]Назвіть ознаку, за якою класифікують подані документи. =За формою.# ~За ступенем гласності.# ~За строками виконання.# ~За місцем виникнення.# ~За найменуванням.# // question: 2377765 name: Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до ::Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до::[html]Назвіть ознаку, за якою класифікують подані документи. ~За формою.# ~За ступенем гласності.# =За строками виконання.# ~За місцем виникнення.# ~За найменуванням.# // question: 2377770 name: Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до ::Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до::[html]Назвіть ознаку, за якою класифікують подані документи. ~За формою.# ~За ступенем гласності.# ~За строками виконання.# ~За місцем виникнення.# =За технікою відтворення.# // question: 2377771 name: Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до ::Назвіть ознаку, за якою класифікують подані до::[html]Назвіть ознаку, за якою класифікують подані документи. ~За формою.# ~За ступенем гласності.# ~За строками виконання.# ~За місцем виникнення.# =За носієм інформації.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377772 name: Найважливішою класифікаційною ознакою документа є ::Найважливішою класифікаційною ознакою документа є::Найважливішою класифікаційною ознакою документа є його\: ~Форма.# ~Зміст.# ~Назва.# =Призначення.# ~Термін виконання.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377773 name: Найважливішою класифікаційною ознакою документа є: ::Найважливішою класифікаційною ознакою документа є\:::Найважливішою класифікаційною ознакою документа є\: ~Форма.# ~Будова.# ~Назва.# ~Стиль.# =Зміст.# // question: 2377774 name: Наказ - це документ, у якому висвітлюється. ::Наказ - це документ, у якому висвітлюється.::Наказ - це документ, у якому висвітлюється. ~Громадянське - політична робота колектіву.# ~Приймання, відправлення чи видача матеріальних цінностей.# =Організаційні та кадрові питання.# ~Питання по управлінню майном.# ~Повноваження посадовцеві на виконання однотипних дій.# // question: 2377775 name: Накази охоплюють широке коло питань. ::Накази охоплюють широке коло питань.::Накази охоплюють широке коло питань. =Із виробничої і навчальної діяльності.# ~Перелік послуг, товарів, їх ціну.# ~Підтвердження тривалості юридичної дії.# ~Перелік товарно-матеріальних цінностей.# ~Термін дії документа.# // question: 2377776 name: Науковий або публіцистичний твір невеликого розмір ::Науковий або публіцистичний твір невеликого розмір::Науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, журналі, газеті, який є результатом мисленнєвого процесу, в якому поєднуються аналіз, структурування, формулювання та висловлення думок, є\: ~Рефератом.# ~Конспектом.# =Статтею.# ~Тезами.# ~Планом.# // question: 2377777 name: Норми, що регулюють правильну вимову звуків, звуко ::Норми, що регулюють правильну вимову звуків, звуко::Норми, що регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошених слів, називаються\: ~Акцентуаційними.# ~Лексичними.# ~Граматичними.# =Орфоепічними.# ~Орфографічними.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377778 name: Обговорення, пропаганда важливих суспільно-політич ::Обговорення, пропаганда важливих суспільно-політич::Обговорення, пропаганда важливих суспільно-політичних ідей, сприяння суспільному розвитку – мета мовлення\: ~Розмовного стилю.# =Публіцистичного стилю.# ~Художнього стилю.# ~Офіційно-ділового стилю.# ~Епістолярного стилю.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377779 name: Обов’ язковим елементом документа є: ::Обов’ язковим елементом документа є\:::Обов’ язковим елементом документа є\: ~Гриф.# =Реквізит.# ~Індекс.# ~Штамп.# ~Підпис.# // question: 2377780 name: Один із типів документів за походженням: ::Один із типів документів за походженням\:::Один із типів документів за походженням\: ~Стандартні.# =Службові.# ~Термінові.# ~Таємні.# ~Вхідні.# // question: 2377781 name: Одним з найпоширеніших документів колегіальних орг ::Одним з найпоширеніших документів колегіальних орг::Одним з найпоширеніших документів колегіальних органів, у якому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, усі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в результаті обговорення, є\: ~Виступ.# ~Наказ.# ~Доповідь.# ~Промова.# =Протокол.# // question: 2377782 name: Одним із типів документів за призначенням є : ::Одним із типів документів за призначенням є \:::Одним із типів документів за призначенням є \: ~Особисті.# =Інформаційні.# ~Індивідуальні.# ~Термінові.# ~Таємні.# // question: 2377783 name: Основна частина протоколу відповідає таким пунктам ::Основна частина протоколу відповідає таким пунктам::Основна частина протоколу відповідає таким пунктам. ~Заголовок до тексту, описова частина.# ~Анкетні дані, дата, підпис.# =Слухали, виступили, ухвалили.# ~Запросили, виступили, ухвалили.# ~Дата, підпис.# // question: 2377784 name: Основними ознаками літературної мови є такі: ::Основними ознаками літературної мови є такі\:::Основними ознаками літературної мови є такі\: =Унормованість.# ~Функціонування у галузі державної та політичної діяльності.# ~Наявність територіальних діалектів.# ~Функціонування у галузі політичної діяльності .# ~Функціонування у галузі державної діяльності.# // question: 2377785 name: Особиста заява оформляється: ::Особиста заява оформляється\:::Особиста заява оформляється\: ~Від руки на бланку установи.# ~Машинописом на бланку установи.# =Від руки в одному примірнику.# ~Від руки у двох примірниках.# ~Машинописом на власному примірнику.# // question: 2377786 name: Особовий листок з обліку кадрів заповнюється: ::Особовий листок з обліку кадрів заповнюється\:::Особовий листок з обліку кадрів заповнюється\: ~Під час переведення на іншу посаду.# ~Під час звільнення працівника.# ~Під час переведення на вищу посаду.# =Під час оформлення на роботу.# ~Під час переведення на нижчу посаду.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377787 name: Офіційний документ, який підтверджує факти, події, ::Офіційний документ, який підтверджує факти, події,::Офіційний документ, який підтверджує факти, події, вчинки, пов’ язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб, називається\: ~Дорученням.# =Актом.# ~Розпискою.# ~Оголошенням.# ~Протоколом.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377788 name: Певна модель побудови однотипних документів – це: ::Певна модель побудови однотипних документів – це\:::Певна модель побудови однотипних документів – це\: =Стандарт.# ~Формуляр-зразок.# ~Бланк.# ~Трафарет.# ~Копія.# // question: 2377789 name: Певна модель побудови однотипних документів – це: ::Певна модель побудови однотипних документів – це\:::Певна модель побудови однотипних документів – це\: =Формуляр- зразок.# ~Стандарт.# ~Трафарет.# ~Штамп.# ~Зразок.# // question: 2377790 name: Письмова угода двох або більше сторін, спрямована ::Письмова угода двох або більше сторін, спрямована::Письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин, називається\: ~Контрактом.# ~Дорученням.# ~Заявою.# =Договором.# ~Постановою.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377791 name: Письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, ::Письмове підтвердження певної дії, яка мала місце,::Письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, – передачі й отримання документів, товарів, грошей – це\: ~Накладна.# ~Акт.# ~Протокол.# =Розписка.# ~Бібліографія.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377792 name: Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи ::Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи::Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу є\: ~Доповідна записка.# ~Пояснювальна записка.# ~Наказ.# ~План.# =Звіт.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Тести з малюнками $CATEGORY: $course$/Медична документація./Тести з малюнками // question: 2384883 name: �Під яким номером знаходиться неправильна форму ::�Під яким номером знаходиться неправильна форму::[html]�Під яким номером знаходиться неправильна формула вибачення? ~1.# ~2.# ~3.# ~4.# =5.# // question: 2384884 name: Під яким номером знаходиться неправильна формул ::Під яким номером знаходиться неправильна формул::[html]Під яким номером знаходиться неправильна формула подяки? ~1.# =2.# ~3.# ~4.# ~5.# // question: 2384885 name: Під яким номером знаходиться неправильна формул ::Під яким номером знаходиться неправильна формул::[html]Під яким номером знаходиться неправильна формула згоди? ~1.# ~2.# ~3.# =4.# ~5.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377794 name: Повна копія відправленого з підприємства, установи ::Повна копія відправленого з підприємства, установи::Повна копія відправленого з підприємства, установи, організації документа — це\: ~Витяг.# ~Копія.# ~Оригінал.# ~Виписка.# =Відпуск.# // question: 2377795 name: Повна копія відправленого з установи документа, як ::Повна копія відправленого з установи документа, як::Повна копія відправленого з установи документа, яка залишається у відправника, - це\: ~Дублікат.# =Ксерокопія.# ~Витяг.# ~Відпуск.# ~Довідка.# // question: 2377796 name: Поширений вид документації, один із способів обмін ::Поширений вид документації, один із способів обмін::Поширений вид документації, один із способів обміну інформацією, основний засіб встановлення офіційних, службових контактів між підприємствами, організаціями тощо\: ~Договір. .# ~Заява.# =Службовий лист.# ~Автобіографія.# ~Наказ.# // question: 2377797 name: Пояснювальна записка оформляється аналогічно. ::Пояснювальна записка оформляється аналогічно.::Пояснювальна записка оформляється аналогічно. ~Заяві.# =Доповідній записці.# ~Інформаційному листу.# ~Листу - повідомленню.# ~Дорученню.# // question: 2377798 name: Пояснювальна записка пишеться для. ::Пояснювальна записка пишеться для.::Пояснювальна записка пишеться для. ~Визначення прав та обов'язків громадян.# ~Регулювання діяльності організації.# =З'ясування та пояснення причин повного факту, вчинку події.# ~Виконання певної одноразової дії.# ~Виконання однотипних дій.# // question: 2377799 name: Пояснювальна записка подається. ::Пояснювальна записка подається.::Пояснювальна записка подається. =У письмовій формі на вимогу керівника.# ~За власним бажанням.# ~На прохання колективу.# ~В усній формі.# ~На бланку.# // question: 2377800 name: Пояснювальною запискою може бути вступ до. ::Пояснювальною запискою може бути вступ до.::Пояснювальною запискою може бути вступ до. ~Плану, звіту, проекту.# ~Книги, статті.# =Службового листа.# ~Автобіографії.# ~Заяви.# // question: 2377801 name: Принципами української орфографії є такі: ::Принципами української орфографії є такі\:::Принципами української орфографії є такі\: ~Орфоепічний.# ~Синтаксичний.# ~Соціолінгвістичний.# ~Лексичний.# =Фонетичний.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Тести з малюнками $CATEGORY: $course$/Медична документація./Тести з малюнками // question: 2377802 name: Про який документ йдеться? ::Про який документ йдеться?::[html]Про який документ йдеться? ~Звіт.# ~Доручення.# =Оголошення.# ~Доповідна записка.# ~Довідка.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377803 name: Продовжте речення: “Стилістика – це...” ::Продовжте речення\: “Стилістика – це...”::Продовжте речення\: “Стилістика – це...” ~...розділ науки про мову, що вивчає речення, його будову та способи об’ єднання слів у словосполучення і речення.# ~...словниковий склад мови.# ~...розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови.# =...вчення про функціонування і використання мови.# ~...розділ науки про мову, що вивчає звукову будову мови.# // question: 2377804 name: Продовжте речення: «Комунікативна мета тексту – ц ::Продовжте речення\: «Комунікативна мета тексту – ц::Продовжте речення\: «Комунікативна мета тексту – це... ». ~...тема тексту.# =...головна думка тексту.# ~…підтема тексту,# ~...мікротема тексту.# ~...заголовок.# // question: 2377805 name: Продовжте речення: «Лаконічність мовлення відображ ::Продовжте речення\: «Лаконічність мовлення відображ::Продовжте речення\: «Лаконічність мовлення відображає? ~...емоційність, натхненність, піднесеність мовлення.# ~...багатство словникового запасу оратора.# ~...нормативність мовлення оратора.# =...здатність говорити стисло, проте максимально зрозуміло.# ~…діалогічну форму спілкування поряд з авторським текстом.# // question: 2377806 name: Продовжте речення: «Образність мовлення оратора — ::Продовжте речення\: «Образність мовлення оратора — ::Продовжте речення\: «Образність мовлення оратора — це...” ~...уміння говорити ясно, без ускладнень, надуманих образів.# ~...здатність розглядати конкретні факти й явища, даючи їм чіткі наукові й політичні оцінки.# =...наявність у виступі живих картин, які дають змогу не лише осмислювати почуте, а ніби сприймати почуттями — бачити, чути тощо.# ~…логічна переконливість сказаного.# ~...насиченість виступу новими фактами, актуальними проблемами.# // question: 2377807 name: Продовжте речення: «Риторика — це...». ::Продовжте речення\: «Риторика — це...».::Продовжте речення\: «Риторика — це...». ~...наука про правильну вимову та наголошення слів.# ~...емоційне ствердження чи заперечення якогось факту.# =...теорія ораторського мистецтва.# ~...відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому.# ~...наука про словниковий склад мови.# // question: 2377808 name: Продовжте речення: \"Текст — це...», ::Продовжте речення\: \"Текст — це...»,::Продовжте речення\: "Текст — це...», ~...граматично організована одиниця мови, яка складається з одного або кількох слів і виражає закінчену думку.# ~...граматично організована одиниця мови, частини якої нерівноправні за змістом і об'єднані в одне ціле за допомогою підрядних сполучників і сполучних слів.# ~...складне речення, частини якого рівноправні за змістом і граматично поєднуються сурядними сполучниками.# ~...складне речення, частини якого з'єднуються в одне граматичне та смислове ціле не сполучниками і сполучними словами, а лише інтонацією.# =...повідомлення, яке складається з кількох чи багатьох речень, характеризується змістовою і структурною довершеністю і певним ставленням автора до змісту висловлення.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377809 name: Протокол підписують. ::Протокол підписують.::Протокол підписують. ~Члени профкому.# ~Керівники структурних підрозділів.# =Голова та секретар зборів.# ~Присутні.# ~Секретар зборів.# // question: 2377810 name: Протоколи бувають. ::Протоколи бувають.::Протоколи бувають. ~Особисті.# ~Статистичні.# =Стенографічні.# ~Непоширені..# ~Поширені.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377811 name: Протоколи загальних зборів, засідань, нарад підпис ::Протоколи загальних зборів, засідань, нарад підпис::Протоколи загальних зборів, засідань, нарад підписують\: ~Ті, хто виступає.# ~Усі присутні.# ~Ті, хто бажає.# =Голова і секретар.# ~Виступаючі.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377812 name: Протоколи фіксують хід і роботу. ::Протоколи фіксують хід і роботу.::Протоколи фіксують хід і роботу. =Конференцій, зборів, засідань.# ~Інформаційних систем.# ~Працівників установи.# ~Керівників установ, організацій.# ~Студентів.# // question: 2377813 name: Протоколом оформляється діяльність. ::Протоколом оформляється діяльність.::Протоколом оформляється діяльність. =Колегіальних органів.# ~Посадових осіб.# ~Громадян.# ~Керівників установ.# ~Студентів.# // question: 2377814 name: Результат відображення конкретної інформації на сп ::Результат відображення конкретної інформації на сп::Результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою — це\: ~Службова записка.# =Документ.# ~Звіт.# ~Наказ.# ~Довідка.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377815 name: Результат відображення конкретної інформації на сп ::Результат відображення конкретної інформації на сп::Результат відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою – це\: ~Лист.# ~Службова записка.# =Документ.# ~Звіт.# ~Акт.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377816 name: Результатом відображення конкретної інформації на ::Результатом відображення конкретної інформації на::Результатом відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою, називається\: ~Документ.# =Бланк.# ~Формуляр.# ~Штамп.# ~Підпис.# // question: 2377817 name: Розписка - це. ::Розписка - це.::Розписка - це. ~Відомості про трудову діяльність.# ~Позитивний, бажаний наслідок чогось.# ~Офіційне звернення громадян.# =Документ, що підтверджує певні дії, які мали місце між двома особами чи особою та установою.# ~Документ, що засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи.# // question: 2377818 name: Розписка – це: ::Розписка – це\:::Розписка – це\: ~Документ, що відбиває процес і результати роботи постійних і колегіальних органів# ~Документ, складений, уповноваженою особою на підтвердження фактів, поєєязаних з діяльністю підприємств.# ~Документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами.# ~Документ, яким регламентуються виробничі стосунки між установою і позаштатним працівником.# =Документ, що підтверджує передачу й одержання документів, грошей, матеріальних цінностей від установи чи особи.# // question: 2377819 name: Розписка оформляється: ::Розписка оформляється\:::Розписка оформляється\: ~Машинописом в одному примірнику.# =Від руки в одному примірнику.# ~Від руки у двох примірниках.# ~Машинописом у двох примірниках.# ~Машинописом і від руки.# // question: 2377820 name: Розписка укладається на. ::Розписка укладається на.::Розписка укладається на. ~Проведення різних заходів.# =Одержання та передачу документів чи матеріальних цінностей.# ~Передбачення наслідків чогось.# ~Домовленість про щось, взаємну згоду.# ~Перелік осіб, предметів, документів.# // question: 2377821 name: Розпорядча частина наказу має такі складові. ::Розпорядча частина наказу має такі складові.::Розпорядча частина наказу має такі складові. ~Адресат, адресант, текст.# =Призначити, зарахувати, здійснити, надати.# ~Слухали, виступили, ухвалили.# ~Запросили, виступили, ухвалили.# ~Вступ, основна частина, висновки.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377822 name: Розпорядчим документом, який видається керівником ::Розпорядчим документом, який видається керівником::Розпорядчим документом, який видається керівником установи і стосується організаційних та кадрових питань, називається\: =Наказ.# ~Постанова.# ~Розпорядження.# ~Вказівка.# ~Договір.# // question: 2377823 name: Розпорядчим документом, який видається керівником ::Розпорядчим документом, який видається керівником::Розпорядчим документом, який видається керівником установи і стосується організаційних та кадрових питань, називається\: =Наказ.# ~Угода.# ~Постанова.# ~Договір.# ~Розпорядження.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377824 name: Самостійний розділ, параграф, пункту юридичному до ::Самостійний розділ, параграф, пункту юридичному до::Самостійний розділ, параграф, пункту юридичному документі, описі, словнику тощо називають\: ~Рефератом.# ~Статтею.# =Конспектом.# ~Планом.# ~Тезами.# // question: 2377825 name: Складні заяви містять. ::Складні заяви містять.::Складні заяви містять. ~Висновки, підтвердження певної дії.# ~Зауваження, оцінку окремого питання.# ~Запис про якийсь факт.# =Додаток, перелік документів або інших відомостей.# ~Відомості про освіту.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377826 name: Слова “Таємно”, “Цілком таємно”, “Для службового к ::Слова “Таємно”, “Цілком таємно”, “Для службового к::Слова “Таємно”, “Цілком таємно”, “Для службового користування” – це\: ~Віза.# ~Резолюція.# =Гриф.# ~Рекомендація.# ~Штамп.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377827 name: Слова ”До відома”, “До протоколу”, “До наказу” – ц ::Слова ”До відома”, “До протоколу”, “До наказу” – ц::Слова ”До відома”, “До протоколу”, “До наказу” – це\: =Віза.# ~Гриф.# ~Підпис.# ~Штамп.# ~Підпис.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377828 name: Слова «До відома\", “До протоколу\", „До наказу\" ::Слова «До відома\", “До протоколу\", „До наказу\"::Слова «До відома", “До протоколу", „До наказу" — це\: ~Гриф.# ~Віза.# =Резолюція.# ~Тези.# ~Штамп.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377829 name: Списком літератури з певного питання є: ::Списком літератури з певного питання є\:::Списком літератури з певного питання є\: ~Примітка.# ~Виноска.# ~Цитата.# =Бібліографія.# ~Список.# // question: 2377830 name: Стилістично нейтральні мовні засоби, стандартна ка ::Стилістично нейтральні мовні засоби, стандартна ка::Стилістично нейтральні мовні засоби, стандартна канцелярська лексика, відсутність емоційно забарвлених слів – мовні особливості... =Офіційно-ділового стилю.# ~Публіцистичного стилю.# ~Наукового стилю.# ~Розмовного стилю.# ~Художнього стилю.# // question: 2377831 name: Стислии писаний виклад змісту першоджерела (лекції ::Стислии писаний виклад змісту першоджерела (лекції::Стислии писаний виклад змісту першоджерела (лекції, виступу, промови, книги, статті тощо) є\: ~Стаття.# ~Тези.# =Конспект.# ~План.# ~Реферат.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377833 name: Стисло сформульовані основні положення статті, лек ::Стисло сформульовані основні положення статті, лек::Стисло сформульовані основні положення статті, лекції, доповіді – це\: =Тези.# ~Конспект.# ~Витяг.# ~План.# ~Анотація.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377834 name: Стисло сформульовані основні положення статті, лек ::Стисло сформульовані основні положення статті, лек::Стисло сформульовані основні положення статті, лекції, доповіді – це\: ~План.# =Тези.# ~Конспект.# ~Лекція.# ~Бесіда.# // question: 2377835 name: Сторонами в контракті є: ::Сторонами в контракті є\:::Сторонами в контракті є\: ~Приватні особи й організації та організації.# =Підприємство в особі керівника та працівник.# ~Організація-замовник та виконавець.# ~Організація та працівник.# ~Підприємство та особа.# // question: 2377836 name: Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мов ::Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мов::Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації, – це\: ~Орфографічні правила.# ~Граматичні правила.# =Мовні норми.# ~Стилі української мови.# ~Типи мовлення.# // question: 2377837 name: Сукупність послідовно об\'єднаних змістом і побудо ::Сукупність послідовно об\'єднаних змістом і побудо::Сукупність послідовно об'єднаних змістом і побудованих за правилами мовної системи речень - це\: ~Документ.# =Текст документа.# ~Назва виду документа.# ~Абзац.# ~Віза.# // question: 2377839 name: Сукупність розміщених у встановленій послідовності ::Сукупність розміщених у встановленій послідовності::Сукупність розміщених у встановленій послідовності реквізитів документа називається\: ~Індексом.# ~Бланком.# =Формуляром.# ~Стандартом.# ~Рубрикацією.# // question: 2377842 name: Текст автобіографії викладається . ::Текст автобіографії викладається .::Текст автобіографії викладається . ~Від третьої особи .# =Від першої особи.# ~Від імені керівника установи чи закладу.# ~Від другої особи.# ~Від секретаря.# // question: 2377843 name: Текст автобіографії повинен містити ::Текст автобіографії повинен містити::Текст автобіографії повинен містити ~Емоційно - експресивну лексику.# ~Авторські новотвори.# =Офіційний характер.# ~Побутову лексику.# ~Жаргонізми.# // question: 2377844 name: Текст доповідної записки повинен містити . ::Текст доповідної записки повинен містити .::Текст доповідної записки повинен містити . =Підставу для складання документа.# ~Результати перевірки підрозділу.# ~Опис наявних фактів, виконаної роботи чи службових доручень.# ~Місце проведення заходу.# ~Порядок денний.# // question: 2377845 name: Текст заяви повинен мати. ::Текст заяви повинен мати.::Текст заяви повинен мати. =Прохання з коротким його обгрунтуванням.# ~Звернення чи запит до адресанта.# ~Характер проблеми чи вирішення питання.# ~Вказівку про наближення терміну обумовлених зобов'язань.# ~Короткі відомості про склад сім’ ї.# // question: 2377846 name: Текст звіту має такі частини . ::Текст звіту має такі частини .::Текст звіту має такі частини . =Вступ, основна частина, висновки.# ~Звертання, дата і час заходу.# ~Місце проведення заходу, контактний телефон для довідок.# ~Дата проведення заходу.# ~Адреса проведення мітингу.# // question: 2377847 name: Текст пояснювальної записки повинен мати. ::Текст пояснювальної записки повинен мати.::Текст пояснювальної записки повинен мати. ~Прохання або пропозицію автора.# ~Перелік намічених робіт.# =Доказ та пояснення причин певних фактів, вчинків.# ~Штамп установи.# ~Підстава передачі й отримання цінностей.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377848 name: Текст розписки розпочинається такими словами. ::Текст розписки розпочинається такими словами.::Текст розписки розпочинається такими словами. ~Прошу надати матеріальну допомогу.# ~Зобов'язати членів комісії.# =Я, прізвище, ім'я по батькові, одержав.# ~Ухвалили вжити рішучих заходів.# ~Просимо прфесора Вінника М.П.# // question: 2377849 name: Точна вказівка місця проживання чи перебування ког ::Точна вказівка місця проживання чи перебування ког::Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою, є\: ~Візиткою.# =Адресою.# ~Повідомленням.# ~Візою.# ~Адресом.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377850 name: Точна вказівка місця проживання чи перебування ког ::Точна вказівка місця проживання чи перебування ког::Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою, – це\: ~Адрес.# ~Адресат.# ~Адресант.# ~Адресний пункт.# =Адреса.# // question: 2377851 name: Точне відтворення оригіналу документа: ::Точне відтворення оригіналу документа\:::Точне відтворення оригіналу документа\: ~Витяг.# ~Відпуск.# =Копія.# ~Бланк..# ~Формуляр.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Ситаційні завдання $CATEGORY: $course$/Медична документація./Ситаційні завдання // question: 2377852 name: У випадку , коли вам необхідно відтворити частину ::У випадку , коли вам необхідно відтворити частину::У випадку , коли вам необхідно відтворити частину протоколу, потрібну для вирішення окремого питання, ви складаєте\: =Витяг з протоколу.# ~Частину з протоколу.# ~Короткий протокол.# ~Стислий протокол.# ~Копію протоколу.# // question: 2377853 name: У випадку, коли ви хочете терміново повідомити адр ::У випадку, коли ви хочете терміново повідомити адр::У випадку, коли ви хочете терміново повідомити адресату певну інформацію телефоном, вам буде у нагоді\: ~Телеграма.# ~Факс.# ~SMS.# ~Мультимедійне повідомлення.# =Телефонограма.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377854 name: У діловій характеристиці обов\'язково зазначається ::У діловій характеристиці обов\'язково зазначається::У діловій характеристиці обов'язково зазначається . ~Словесний портрет.# ~Мовна характеристика.# ~Переказ епізодів життя і діяльності особи.# =Громадська думка про працівника як члена колективу.# ~Пункт порядку денного.# // question: 2377855 name: У котрому випадку обидва варіанти відмінкової форм ::У котрому випадку обидва варіанти відмінкової форм::У котрому випадку обидва варіанти відмінкової форми прізвища можливі? =Павлів - Павлова і Павліва; Кравців - Кравцева і Кравціва.# ~Швець - Швеця і Шевця, Орел - Орла і Орела.# ~Вітер - Вітра і Вітру, Віра Жмут - Віри Жмут і Віри Жмути.# ~Ольга Кравчук - Ольги Кравчук і Ольги Кравчукової.# ~Валентина Поліщук - Валентині Поліщук і Валентині Поліщуковій.# // question: 2377856 name: У котрому випадку порушено правила чергування у-в, ::У котрому випадку порушено правила чергування у-в,::У котрому випадку порушено правила чергування у-в, і-й, з-із-зі? =Видатних учених, крок уперед, сини і онуки, в наш вік, замітки зі залу суду.# ~Комісій усіх рівнів, зв'язатися зі станцією, знайомство зі світом, не міг і відрадити.# ~Наш учитель, Петро й Іван, яка вже довела, робота зі слухачами, село й місто.# ~Один з кращих, з перших днів узятися, а в нас краще, він і вона, рідний край усіх нас.# ~Будь зі мною, я з тобою, знав вірші, із задоволенням піду, ми і вони.# // question: 2377857 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~Заняття по біології, по нашій ініціативі.# =З моєї вини, чемпіон з тенісу.# ~Проживати по адресу, по моїй вині.# ~За браком часу, за останній час.# ~+ 9Вє по Цельсію, по формі.# // question: 2377858 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? =З особистих питань, з нагоди ювілею.# ~Екзамен по хімії, зошит з математики.# ~По нашим відомостям, фахівець з медицини.# ~По всякому приводу, по замовленню.# ~Дослідження по гістології, з теми.# // question: 2377859 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~Пливти за течією, по взаємній згоді.# =Називати на ім’ я, за станом здоров’ я.# ~Другий по списку, по рішенню зборів.# ~Змінюватися по відмінках, курси по вивченню.# ~За знайомством, по способу.# // question: 2377860 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? =За рішенням зборів, старший за віком.# ~По закінченні університету, поїхати на виклик.# ~Скучати по рідному місту, по стану здоров’ я.# ~Комісія по складанню рішення, по розгляду.# ~Лекції по філософії, в мій адрес.# // question: 2377861 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~По вашому проханню, сумувати за друзями.# =На ваше прохання, за дорученням лікаря.# ~Великий за обсягом, добрий по характеру.# ~Черговий по вихідним, по всіх напрямках.# ~Робота по ліквідації, по одержанню документів.# // question: 2377862 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? =Діяти за наказом, називати за прізвищем.# ~Поїхати на виклик, приємний по смаку.# ~Пливти по течії, по стану здоров’ я.# ~Цікавий по змісту, повідомити по факсу.# ~По хворобі, по імені.# // question: 2377863 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~З березня по квітень, по цей день.# ~Через ожеледицю, по взаємній згоді.# =Приємний на смак, гурток для вивчення хімії.# ~За можливостями, по хворобі.# ~По годинах, за знайомством.# // question: 2377864 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? =Колега по роботі, ім’ я та по батькові.# ~Називати по імені, по поверненні додому.# ~Перший за списком, приємний по смаку.# ~Передати по телефону, по наказу.# ~Лікар по фаху, після обіду.# // question: 2377865 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~По вині ожеледиці, перейшло по спадщині.# ~Після приїзду, лікар за фахом.# =На замовлення, на прохання друзів.# ~По ініціативі класного керівника, по вимозі.# ~По припущеннню, підручник з хімії.# // question: 2377866 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~Зошит по хімії, по нагоді.# =З багатьох причин, інспектор з техніки безпеки.# ~Контрольна по математиці, написати по зразку.# ~По свідоцтву, оцінка по історії.# ~Дослідження з фармакології, по примусу.# // question: 2377867 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~Ввести в склад, по навчальній роботі.# =Зайти до кімнати, підготуватися до іспиту.# ~За свідченням, по власному бажанню.# ~По дорученню вчителя, по випадку.# ~Наказ з інституту, на тему.# // question: 2377868 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? =З ініціативи друзів, з певних обставин.# ~По всіх напрямках, наказ по відділенню.# ~Черговий по школі, курси по вивченню мови.# ~По розгляду справи, демократична по змісту.# ~З приводу чого, по лікарському призначенню.# // question: 2377869 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~Менеджер по професії, комісія для складання актів.# =З нагоди ювілею, після одержання атестата.# ~Колеги по роботі, молодший по віку.# ~Відпустка по хворобі, робота по ліквідації.# ~По методу, підручник по анатомії.# // question: 2377870 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~Великий по обсягу, прийти по справі.# =З певних обставин, на мою пропозицію.# ~Курс лекцій по біології, повідомити по телефону.# ~Заходи по виконанню, по службових справах.# ~Робота над ліквідацією, в мою адреc.# // question: 2377871 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~По наказу, на протязі дня.# ~Згідно з наказом, на наступний день.# =На мою пропозицію, наказ по школі.# ~Йти по вулиці, заняття по культурі мови.# ~За формою, по примусу.# // question: 2377872 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~Після обіду, родич по матері.# ~По лікарському припису, зауваження по книжці.# ~Повідомити по телефону, по моєму адресу.# =Після закінчення повноважень, висновок про реферат.# ~По свідченню, за способом.# // question: 2377873 name: У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито ::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито::У котрому рядку у словосполученнях правильно вжито прийменники? ~Нарада по питанню, по будь-якому приводу.# =Семінар щодо поліпшення роботи, на ім’ я.# ~Надіслати по пошті, старший за віком.# ~Комітет по справах молоді, по знайомству.# ~За годинами, по замовленню.# // question: 2377874 name: У розпорядчій частині наказу щодо особового складу ::У розпорядчій частині наказу щодо особового складу::У розпорядчій частині наказу щодо особового складу зазначається\: =Прізвище, ім'я, по батькові особи, на яку поширюється дія наказу, назва відповідної посади, дата зарахування, переведення, звільнення, дата підписання наказу.# ~Термін, на який зараховується особа на певну посаду.# ~Підстави зарахування, переведення, звільнення;# ~Вказівка на авторство документа.# ~Порядок денний.# // question: 2377875 name: У складній заяві зазначається: ::У складній заяві зазначається\:::У складній заяві зазначається\: =Перелік документів, які додаються до заяви з метою підтвердження правомірності висловленого у ній прохання.# ~Гриф обмеженого доступу до документа.# ~Відмітка про засвідчення копій.# ~Номер документа.# ~Термін дії документа.# // question: 2377876 name: У тексті автобіографії зазначаються: ::У тексті автобіографії зазначаються\:::У тексті автобіографії зазначаються\: ~Ініціали та прізвище особи.# ~Рік народження;# =Прізвище, ім'я, по батькові, місце народження, відомості про навчання, відомості про трудову діяльність, короткі відомості про склад сім’ ї, дата народження і дата написання автобіографії.# ~Відомості про членів родини, які перебували за кордоном.# ~Відомості про моральні якості особи.# // question: 2377877 name: У тексті резюме зазначають такі відомості: ::У тексті резюме зазначають такі відомості\:::У тексті резюме зазначають такі відомості\: =Мета складання документа, досвід роботи, освіта, знання мов.# ~Розмір заробітної плати.# ~Моральні якості особи.# ~Перебування за кордоном.# ~Індивідуальні якості особи.# // question: 2377878 name: �У яких жанрах реалізується офіційно-діловий стиль ::�У яких жанрах реалізується офіційно-діловий стиль::�У яких жанрах реалізується офіційно-діловий стиль? ~Монографія, лекція, рецензія.# =Доручення, розписка, наказ.# ~Драма, комедія, трагедія.# ~Закон, кодекс, роман.# ~Пояснювальна записка, роман, повість.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Тести з малюнками $CATEGORY: $course$/Медична документація./Тести з малюнками // question: 2377879 name: У якій формі давального відмінка однини допуще ::У якій формі давального відмінка однини допуще::[html]У якій формі давального відмінка однини допущено помилку у відмінюванні прізвищ? ~4.Г.И.# =3.В.Ж.# ~1.А.Е.# ~2.Б.Є.# ~5.Д.І.# // question: 0 name: switch category to $course$/Медична документація./Текстові тести $CATEGORY: $course$/Медична документація./Текстові тести // question: 2377885 name: У якому випадку неправильно вжито сполучник? ::У якому випадку неправильно вжито сполучник?::У якому випадку неправильно вжито сполучник? ~Зазначимо, що причиною пожежі були дитячі пустощі.# =Ми розуміємо, щоб аби перемогти, треба наполегливо тренуватися.# ~Він знав, що доля повинна, нарешті, бути до нього милостивою.# ~Це той, що Його ми давно чекали.# ~Знаємо, що як би хто цього не хотів, вороття до старого не буде.# // question: 2377886 name: У якому реченні виділені слова дають змогу уникнут ::У якому реченні виділені слова дають змогу уникнут::У якому реченні виділені слова дають змогу уникнути повторів, урізноманітнити контекст підсилити зображуване? ~Дубів золоті герби горять під коронами сосен (Л. Костенко).# ~Усякі люди трапляються на містку\: і щедрі, і скупі, і веселі, і сумні (М. Стельмах).# ~Жили й живем на світі боротьбою, якою перетворюється світ (Л. Дмитерко).# =Ватра, вогнище, багаття! Вогонь один? Та ні! Різні назви, різні плаття, Різні лики вогняні (Д. Павличко).# ~Земля змінила незбагненне швидко зелене кімоно на золоте (О. Пресіч).# // question: 2377887 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті.# ~Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи.# ~Не зашкодь.# =Після госпіталізації пацієнт впав в обморок.# ~СН(Д вЂ“ глобальна проблема.# // question: 2377888 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Ця людина перебуває в гіршому стані, ніж пацієнт у сусідній палаті.# ~Протигрипозні заходи успішно завершилися, оскільки в них брали участь усі медичні установи.# ~Не зашкодь.# ~Після прийняття у лікарню (госпіталізації) пацієнт знепритомнів.# =СН(Д вЂ“ найважливіша глобальна проблема.# // question: 2377889 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? =У палаті перебували тільки важкі хворі.# ~Препарат непридатний до вжитку.# ~До проведення операції залучили найкращих хірургів лікарні.# ~Усій групі зробили щеплення від дифтерії.# ~У березні відбудеться конференція молодих вчених.# // question: 2377890 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У палаті перебували тільки тяжкохворі.# =Препарат негодний до вживання.# ~До проведення операції залучили найкращих хірургів лікарні.# ~Усій групі зробили щеплення від дифтерії.# ~У березні відбудеться конференція молодих вчених.# // question: 2377891 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У палаті перебували тільки тяжкохворі.# ~Препарат непридатний до вживання.# ~Усій групі зробили щеплення проти дифтерії.# ~У березні відбудеться конференція молодих вчених.# =До проведення операції задіяли найкращих хірургів лікарні.# // question: 2377892 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У палаті перебували тільки тяжкохворі.# ~Препарат непридатний до вжитку.# =До проведення операції залучили самих кращих хірургів лікарні.# ~Усій групі зробили щеплення від дифтерії.# ~У березні відбудеться конференція молодих вчених.# // question: 2377893 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У палаті перебували тільки тяжкохворі.# ~Препарат непридатний до вживання.# =До проведення операції залучили самих лучших хірургів лікарні.# ~Усій групі зробили щеплення від дифтерії.# ~У березні відбудеться конференція молодих вчених.# // question: 2377894 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У палаті перебували тільки тяжкохворі.# ~Препарат непридатний до вживання.# ~До проведення операції залучили найкращих хірургів лікарні.# ~Усій групі зробили щеплення проти дифтерії.# =У березні місяці відбудеться конференція молодих вчених.# // question: 2377895 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? =Кардіограму серця зробили за п’ ять хвилин.# ~Гострий біль в ділянці серця.# ~Пухка поверхня рани.# ~Хворий скаржився на появу болю у суглобах.# ~Студенти написали автобіографії.# // question: 2377896 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~Кардіограму зробили за п’ ять хвилин.# ~Пухка поверхня рани.# ~Хворий скаржився на появу болю у суглобах.# =Гостра біль в ділянці серця.# ~Студенти написали автобіографії.# // question: 2377897 name: У якому реченні допущено помилку? ::У якому реченні допущено помилку?::У якому реченні допущено помилку? ~У палаті перебували тільки тяжкохворі.# ~Препарат непридатний до вжитку.# ~До проведення операції залучили найкращих хірургів лікарні.# =Усій групі зробили прививки проти дифтерії.# ~У березні відбудеться конференція молодих вчених.# // question: 2377898 name: