(4) Заданне на КСР-5 (МІК, дзённае) Гіст Бел

Заходняя Беларусь у складзе Польшчы 1921 – 1939 гг”

Заданне: Рэферат па матэрыялу артыкула:
Ладысе У.Ф.  Беларускае пытанне Другой Рэчы Паспалітай. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР // Беларускі гістарычны часопіс. 2009. – №9, с.3 – 24.

Умовы выканання рэферата:
- рэферат афармляецца з выкарыстаннем камп’ютэра; (Увага!)
- тэрмін завяршэння КСР-5 і здачы выкладчыку: 7 красавіка 2012 г.)
- тэкст афармляецца выглядзе пранумераваных пытання і прадуманых на аснове прачытанага матэрыялу артыкула – адказа на пытанні;
(Увага !: адказы якія не адпавядаюць сутнасці пытання ацэнваюцца адзнакай ”2” і зніжаюць агульную адзнаку рэферата; пры выяленні адказа скапіраваных (падобных) у двух і больш студэнта, нават на частку вызначаных пытання – рэферат ацэньваецца адзнакай “2” )
- першая старонка рэферата афармляецца выглядзе тытульнага ліста на якім змешчана наступная інфармацыя:
1) абразец назвы рэферата:
Рэферат на тэму:
“Заходняя Беларусь у складзе Польшчы 1921–1939 гг” па матэрыялах артыкула
д.г.н., прафесара Ладысева У.Ф.
2) хто выкана? (нумар групы, Прозвішча і Імя студэнта)
3) выкладчык: д.г.н. Пілецкі В.А.
Пытанні для фарміравання тэкста рэферата:
1. Калі і пры якіх абставінах заходнебеларускія землі трапілі склад Польшчы?
2. Наколькі правамерным, з пункту гледжання міжнароднага права было ключэнне беларускіх зямель у склад Польскай дзяржавы?
3. Якой была колькасць беларускага насельніцтва на далучаных тэрыторыях і чаму польскія лады свядома заніжалі колькасць этнічных беларуса на гэтых тэрыторыях?
4.  Які сэнс укладвала тэрмін “усходнія крэсы” (або: “крэсы усходні”) кіраніцтва Польшчы, калі называла ім заходнія эемлі Беларусі далучаныя па Рыжскаму мірнаму дагавору 18 сакавіка 1921 г.?
5. Як вы разумееце выраз з артыкула У.Ф. Ладысева: “...кіруючыя колы Польскай дзяржавы адводзілі “сходім крэсам” ролю аграрна-сыравіннага прыдатка...?
6. Дайце характарыстыку зроню развіцця прамысловасці Заходняй Беларусі пад кіраніцтвам Польшчы.
7. Паранайце зровень заработнай платы рабочых прамысловых прадпрымства Заходняй Беларусі з рабочымі прадпрыемства што знаходзіліся на тэрыторыі Польшчы.
7. Як змянілася становішча рабочых у Заходнебеларускім рэгіёне падчас крызісу 1929 – 33 гадо?
8. Ці было заможным жыццё заходнебеларускага сянянства? Чаму? Дайце разгорнуты і аргументаваны адказ.
9. Растлумачце тэрміны: “парцэляцыя”; “камасацыя”; “ліквідацыя сервітута”, якімі называліся аграрныя ператварэнні Заходняй Беларусі праведзеныя польскім урадам.
10.  Хто такія “? З якой мэтай і чаму польскія лады засялялі імі беларускія тэрыторыі? Як “парцэляцыя” была выкарыстана мэтах пашырэння асадніцтва?
11. Чаму “камасацыю” можна лічыць прагрэсінай рэформай? Што яна давала для развіцця сельскагаспадарчай галіны заходнебеларускага рэгіёну?
12. Якія міжнародныя дакументы абаранялі правы нацыянальных меншасцей у тагачаснай Еропе і ці распасюджвалася іх дзеянне на беларускае насельніцтва Заходнебеларускага рэгіёна?
13. Што такое “паланізацыя” і як яна ажыццялялася польскімі ладамі на тэрыторыі Заходняй Беларусі?
14. Як развівалася школа і “школьная справа” на тэрыторыі Заходняй Беларусі?
15. У якіх галінах жыцця заходнебеларускага грамадства польскія лады праводзілі паланізацыю? Як?
16. Растлумачце тэрмін: “нацыянальна-вызваленчы рух” насельніцтва Заходняй Беларусі падчас уладарання Польшчы. Раскажыце як (і якімі формамі барацьбы) ён ажыццяляся.
17. Раскажыце пра “партызанскую барацьбу” супраць польскага засілля.
18. Назавіце беларускія палітычныя партыі і арганізацыі Заходняй Беларусі якія вялі барацьбу за нацыянальнае вызваленне.
19. Назавіце прозвішчы відных дзеячо беларускага нацыянальна-вызваленчага руху (1918 – 1939 гг.) на тэрыторыі Заходняй Беларусі. Членамі якіх арганізацый ці партый яны былі?
20. Што такое “ТБШ”? Якую ролю нацыянальна-вызваленчай барацьбе яна адыграла?
21. Што такое “КПЗБ”? Раскажыце пра яе мэты і дзейнасць у Заходняй Беларусі.
22. Пералічыце меры польскага рада (“рэпрэсіі”) супраць беларускага нацыянальна-вызваленчага руху.
23. Калі (у якім годзе) і падчас якіх падзей адбылося “з’яднанне” Заходняй Беларусі з БССР?
24. Што мае на вазе атар артыкула (У.Ф. Ладысе) заяляючы (на старонцы 11) што: “...з інтарэсамі Польшчы вялікія дзяржавы абышліся прыкладна так, як урадавыя колы Польшчы з інтарэсамі і дзяржанай цэласнасцю Беларусі...”?
25. Членам якой арганізацыі бы Сяргей Прытыцкі?
26. Чаму палітычны рэжым які існава у Польшчы пасля 1926 г. называся “санацыя” (перакл з польск.: “аздараленне”) і хто яго значальва? (канец пытання)
15

Приложенные файлы

 • doc 23907384
  Размер файла: 33 kB Загрузок: 11

Добавить комментарий