Вар_4І. Теоретична частина

Оберіть або дайте відповіді на теоретичні питання нижченаведених ситуаційних тестів за Вашим варіантом зі 93 тестів, сформованих методом вибіркових чисел із загальної тестової бази.

ДІЛОВОДСТВО

Рівень 1
13. Назвати види документів за найменуванням:
письмові, графічні.
протокол, характеристика, заява.
розпорядчі, документи колегіальних органів.
14. Назву виду документа друкують:
великими літерами.
друкованими літерами.
друкованими літерами через інтервал.
15. Довідка – це
документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств.
офіційний документ, який підтверджує факти, події, вчинки пов’язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб.
документ, у якому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад.
16. До листів, що не потребують відповіді, належать:
листи – відмови, листи – попередження, листи – розпорядження.
листи – пропозиції, листи – вимоги.
листи – звернення, листи – прохання, листи – запити.

Рівень 2
35. Вкладка без трудової книжки:
Не дійсна.
Дійсна.
Потребує завірення нотаріусом.
39. Документ, який містить перелік систематизованих даних:
резюме.
протокол.
таблиця.
37. Якi iснують строки виконання документiв?
Типовi або iндивiдуальнi.
Індивiдуальнi.
Змiшанi.
31. Можлива відсутність постійних, повторюваних розділів, наявність випусків з приватними заголовками, що відображають їх тематичну спрямованість є специфікою
Журналу.
Збірки, що продовжується.
Бюлетеню.
29. Неперіодичне серійне видання, вихід якого обмежений певним часом і числом видань називають:
Відкритою серією.
Закритою серією.
Серією.
34. Видання, що містить детальні реферати, які входять у склад бібліографічного запису, називається:
Бюлетень.
Журнал.
Експрес-інформація.

Рівень 3
58. Визначити види документів за терміном виконання:
конфіденційні, секретні.
ті, що містять відкриту інформацію. документи з обмеженим доступом.
звичайні, безстрокові, термінові.
63. Знайдіть правильно написаний текст довідки:
Іванову Сергію Петровичу в тому, що він дійсно мешкає в М. Полтаві з 25 грудня 1970 року.
Іванову Сергію Петровичу в тому, що він мешкає у м. Полтава з 25 грудня 1970 року.
Іванову Сергію Петровичу в тому, що він мешкав у м. Полтаві з 25 грудня 1970 року.
69. Автобіографії і характеристики є документами:
з кадрово-контрактних питань.
довідково-інформаційними.
розпорядчими.
64. Статути, положення, інструкції – це
розпорядчі документи.
організаційні документи.
довідково – інформаційні документи.
61. Заява про прийом на роботу, характеристика, наказ про надання відпустка це -
розпорядчі документи.
організаційні документи.
документи щодо особового складу.
67. Назвіть основні способи засвідчення характеристики:
підпис керівника організації.
підпис особи, яка складала характеристику, і штамп.
підпис відповідальної службової особи і гербова печатка організації.
52. Доповідні і пояснювальні записки, службові листи належать до:
Документів з кадрово – контрактних питань.
Довідково – інформаційних документів.
Організаційних документів.
41. За яким принципом здiйснюється сортування кореспонденції у пiдприємствi?
Листи, заяви, телеграми, якi вiдносяться до листуваня за заявами, iншi документи.
Органiзацiйнi, розпорядчi, iнформацiйнi.
Органiзацiйно-розпорядчi, фiнансовi, для постачання та збуту, за особовим складом.

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО
Рівень 1
8. Соціальна інформація – це...
Інформація, призначена для всіх членів суспільства.
Відомості, передбачені для передачі в суспільстві.
Інформація, що існує в неживій природі.
18. Галузь техніки, що спеціалізується на множинному відтворенні тексту і зображень, називається:
Поліграфія.
Машинопис.
Піктографія.
17. Азбука морзе, азбука прапорців на флоті, мови машинного програмування тощо відносять до...
Мови міміки і жестів.
Штучної мови.
Національної мови.
21. Людиночитабельні та машиночитабельні документи відносять до класифікації документів за:
Характером знакових засобів фіксації.
Каналом сприйняття інформації.
Призначеністю для сприйняття інформації.

Рівень 2
40. З яким напрямом мовознавства найбільше зв’язане документознавство?
Документолінгвістика.
Документоаналіз.
Красномовство.
47. Забезпечення інформацією всіх сфер практичної діяльності, зокрема виробництва є цільовим призначенням видань
Офіційних.
Наукових.
Виробничих.
46. Що таке документацiйне забезпечення?
Комплекс операцiй з готовими документами.
Забезпечення пiдприємств бланками документiв.
Комплекс документiв, якi необхiднi для нормативного функцiонування пiдприємства.
33. Членування тексту на складові частини, графічне відділення однієї частини від іншої, а також використання заголовків, нумерації називається:
Структуризацією.
Реструктуризацією.
Рубрикацією.
29. Множина документів, що мають певну загальну ознаку, яка відмінює цю сукупність від інших об’єктів, називається...
Рід.
Вид.
Підвид.
36. З яких частин складається резолюція:
Констатуючої та результативної.
Пасивної та активної.
Постановка питання та спосіб його розв’язання.

Рівень 3
62. Що означає термін «метадані», що є широко вживаний у міжнародній практиці?
Дані, які містяться в документі та потребують розшифровки.
Дані, які описують контекст, зміст і структуру службових документів та керування ними протягом певного часу.
Дані, які характеризують приналежність документа.
72. Геометричні об’єкти, які неможливо показати в масштабі карти, зображуються способом
Якісного фону.
Позамасштабних значків.
Ізосмужок.
75. Порівняно точно, але у зменшеному вигляді зображені земля та її поверхня на:
Карті.
Глобусі.
Атласі.
65. З якого числа здійснюється визначення термінів зберігання документів?
З 1 січня року, що йде за роком завершення їх діловодством.
З 1 січня року, що передує завершенню їх діловодством.
З дати завершення документа діловодством.
57. Інформаційний листок відноситься до видань
Інформаційних.
Оглядових.
Реферативних.
56. Бібліографічні видання, що відображають масив документів, які вийшли за певній період у минулому, це
Поточні.
Ретроспективні.
Перспективні.
61. Який принцип у зарубіжних країнах є визначальним у керуванні документацією:
Чесності.
Відкритості.
Підзвітності.
71. Прості геометричні фігури, центр яких співпадає з пунктом, де розміщений об’єкт, це – знаки
Геометричні.
Буквені.
Наочні.

АНАЛІТИЧНО-СИНТЕТИЧНА ПЕРЕРОБКА ІНФОРМАЦІЇ
Рівень 1
Бібліографічний опис – це:
Записана за певними правилами множина бібліографічних даних
Усний стислий переказ даних.
Немає правильної відповіді.
22. Перша відома бібліотека на Київській Русі була заснована:
Князем Ігорем.
Княгинею Ольгою.
Ярославом Мудрим.
13. З первинного документа беруть потрібні користувачам відомості про його зміст і формальні ознаки й на цій основі складають :
Бібліографічний довідник.
Вторинний документ.
Довідка, де в стислому вигляді подана інформація та зміст.
9. За рівнем узагальнення інформації розрізняють:
Головні і другорядні документи.
Бібліографічні документи.
Первинні і вторинні документи.

Рівень 2
43. Хто створив першу з відомих бібліографічних праць – “Таблиці тих, що уславилися з усіх галузей знань, і того, що вони написали у 120 книгах”:
Каллімах.
Сократ.
Мефістофель.
46. Основною сферою складання рефератів є:
Експрес – інформація.
Допоміжна інформація.
Науково – технічна інформація
58. Методами складання текстів реферата є:
Екстрагування, перефразування, інтерпретація.
Обробка, використання, перефразування.
Екстрагування, обробка, ознайомлення.
60. Споживачем інформації може бути:
Будь-яка людина або коллектив.
Тільки юридична особа.
Тільки фізична особа.
47. Одними з основних функцій реферата є:
Сигнальна, індикативна, адресна.
Функціональна, технічна, довідкова.
Об’єктивна, раціональна, прогностична.
52. За формою реферати розрізняють:
Інформаційні і додаткові.
Письмові та знакові.
Текстові і бланкові.

Рівень 3
69. До Державного реєстру національного культурного надбання України включаються:
Іноземні документи.
Будь-які документи.
Особливо цінні, рідкісні документи та колекції.
75. Із застосуванням методики адаптивного анкетного реферування складають:
Перелік будь – яких предметів складених у певному порядку.
Реферати на первинні документи багаботемного, багато – аспектного змісту.
Сукупність інформації в пам’яті обчислювальної машини
82. Реферативні документи поділяють на різновиди за такими ознаками:
За об’єктом бібліографування.
За методом бібліографування.
За цільовим призначенням.
70. Документи, що не входять до Державного реєстру національного культурного надбання України:
Відправляють до шкіл.
Можуть бути передані безкоштовно із фондів одних бібліотек іншим або реалізовані.
Вірного варіпту немає
76. Інтелектуальне реферування – це:
Зберігання і поширення інформації в часі й просторі.
Процес упорядкування або розподілу документів за класами.
Процес творчий, він залежить від професіоналізму,ерудиції та досвіду референта,що і позначається на якості рефератів.
68. Бібліотеки ліквідуються за рішенням:
Власника, засновника.
За бажанням держави.
За нестачі споживачів.
80. Методика підготовки інформаційних (вторинних) документів:
Загальна.
Часткова.
Загальна і часткова.
74. Методику позиційного анкетного реферування найчастіше застосовують:
Фіксуючи іформацію за допомогою визначеної послідовності знаків.
Упроваджуючи і використовуючи сучасні виробничі інформаційні технології.
Реферуючи документи вузькотематичного або галузевого характеру.

АРХІВОЗНАВСТВО
Рівень 1
12. Державний обласний архів підпорядковується:
Міністерсту освіти, науки, молоді та спорту України.
Президенту України.
Держкомархіву України.
5. На які дві головні групи поділяються архівні установи за принципом побудови і характером управління:
Державні та недержавні.
Відомчі і приватні.
Централізовані та децентралізовані.
3. Що означає термін «реєстр»?
Книга із записом текстів вихідних документів.
Історичний літопис.
Запис на пергаменті.
16. Для документів на паперових носіях одиницею зберігання в архіві є:
Справа.
Фонд.
Аркуш.
Рівень 2
30. Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» датується:
24 грудня 1993 р.
24 серпня 1991 р.
28 червня 1996 р.
27. Архівні документи, пов’язані з Україною, що зберігаються за її межами, називаються:
Архівна україніка.
Вітчизняна спадщина.
Архівний унікум.
19. Як називається спеціальна історична дисципліна про шляхи і засоби пошуку архівної інформації ?
Архівістика.
Архівознавство.
Архівна евристика.
25. Автоматизація інформаційної системи архівної справи в Україні почалася:
З 1989 р.
З 1991 р.
З 1999 р.
32. Відомим збирачем документів козацької епохи був:
Д. Вишневецький.
Д. Яворницький.
М. Хвильовий.
24. Виберіть правильну відповідь: НАФУ – це:
Національний архівний фонд України.
Національна архівна фундація України.
Національна архівна федерація України.

Рівень 3
43. Після ліквідації Запорізької Січі архів Коша Запорізького за наказом імператриці Катерини ІІ вивезли до:
Києва.
Москви.
Санкт-Петербурга.
44. Хто опікувався козацьким архівом у період Гетьманщини (ХVІІ–ХVІІІ ст.)?
Генеральний писар.
Генеральний підскарбій.
Генеральний суддя.
36. Архівні збірки найвпливовіших у Гетьманщині родин, зокрема Кочубеїв, Милорадовичів, Полуботків, мали назву:
Родинні (сімейні) збірки.
Батьківські збірки.
Місцеві збірки.
33. Автором «Записок про Полтаву та її пам’ятники» є відомий полтавський збирач старовинних документів:
В.Є. Бучневич.
Дмитро Соловей.
І.Ф. Павловський.
37. Восени 1917 р. Бібліографічно-архівний відділ при Генеральному Секретаріаті було створено за ініціативою:
Гетьмана П. Скоропадського.
Центральної Ради.
С. Петлюри.
35. Централізація державного управління архівною справою почалася:
З 1920-х років.
З 1917 р.
Наприкінці 1930-х років.
47. Широке коло дослідників минувшини (І. Павловський, Л. Падалка, П. Пархоменко, В. Василенко, В. Щепотьєв, М. Астряб та ін.) входили до складу:
Полтавського губернського земства.
Полтавського губернського дворянського зібрання.
Полтавської Вченої архівної комісії.
48. Акти, видані від імені литовського князя в 14–16 ст., зосереджувалися в архіві, відомому під назвою:
Литовська спадщина.
Литовська метрика.
Литовська унія.

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Рівень 1
14. За місцем у менеджменті управлінську документацію поділяють на:
адміністративну, планово-економічну, комерційну, фінансову.
вхідну, вихідну.
службово-інформаційну, розпорядчу, спеціальну.
службову, особисту.
термінову, надтермінову, загальну.
8. Менеджер вищої ланки менеджменту забезпечує:
виконання оперативних завдань.
розробляє тактику, забезпечує реалізацію стратегії.
ставить цілі і розробляє стратегію.
виконує всі перелічені функції.
5. Основні функції, які виконує менеджер в організації:
планування, організації, мотивація і контроль.
ієрархічну, технічну, професійну, посадову.
стратегічне планування, ефективна мотивація, всебічний контроль.
за функціональним розподілом та за місцем у системі управління.
9. Види управлінських працівників:
керівник, спеціаліст, службовець.
функціональний менеджер, менеджер нижчого і вищого рівня.
лідер, керівник, ведучий переговори.
лідер, керівник, менеджер вищого рівня.

Рівень 2
20. Лідерство – це категорія менеджменту, яка визначається як:
a) можливість впливати на поведінку інших людей.
b) здатність за рахунок особистих якостей здійснювати вплив на поведінку окремих осіб та груп працівників з метою зосередження їх зусиль на досягненні цілей організації.
c) будь-яка поведінка одного працівника, яка вносить зміни в поведінку іншого працівника.
d) це вид управлінської діяльності, який на засадах застосування влади забезпечує виконання функцій менеджменту, формування методів менеджменту та їх трансформацію в управлінські рішення шляхом використання комунікацій.

Рівень 3
34. Яке з наведених визначень найбільше відповідає поняттю "організація" з точки зору менеджменту?
a) внутрішня упорядкованість, договореність, взаємодія більш чи менш диференційованих і автоматизованих частин цілого, що обумовлено його будовою.
b) сукупність процесів чи дій, що призводять до утворення взаємозв'язків між частинами цілого, що обумовлено його будовою.
c) група людей, діяльність якої свідомо контролюється для досягнення загальних цілей.
d) сукупність працівників юридичної особи, для якої характерна наявність загальної організаційної структури, що визначає вертикальний та горизонтальний розподіл управлінської праці.

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
14. Класифікація об’єктів номенклатур здійснюється для:
Створення угруповання множини за визначеною ознакою.
Визначення кількості ознак множини об’єктів.
Вивчення властивостей множини об’єктів.
20. Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД)
· це:
Номенклатурний перелік назв уніфікованих форм документів (УФД) з унікальними кодовими позначеннями.
Складова частина державної системи документів.
Перелік управлінської державної документації.
19. Номенклатура справ
· це:
Систематизований перелік найменувань справ, які утворюються у діловодстві підприємства і є основою для складання описів справ постійного і тривалого (понад 10 рокі зберігання і основним обліковим документом у діловодстві.
Систематизований перелік справ, які утворюються у діловодстві підприємства і є основою для складання описів справ постійного і тривалого (понад 10 рокі зберігання і основним обліковим документом у діловодстві.
Систематизований перелік документів, які утворюються у діловодстві підприємства і є основою для складання описів справ постійного і тривалого (понад 10 рокі зберігання і основним обліковим документом у діловодстві.
4. Яким чином у життєдіяльності людини поняття «інформація» і «документ» пов'язані між собою?
Документ
· основний носій інформації і форма її представлення.
Документ спосіб відображення інформації та її форма.
Документ
· основний носій інформації для її обміну.
9. Система
· це:
Множина економічних об’єктів, що функціонують на певному макрорівні.
Множина взаємопов’язаних елементів, відокремлена від середовища і яка взаємодіє з ним як ціле.
Сукупність стабільних економічних зв’язків між окремими підрозділами економічного об’єкта.
13. Економічна інформація
· це:
Сукупність повідомлень, зафіксованих в папках первинних документів для управління.
Сукупність економічних даних, що використовуються для рішення економічної задачі з метою здійснення управління.
Дані, що відображені в документах, які фіксують рівень прибутковості об’єкта управління.
16. Основні системи кодування
· це:
Порядкова, серійна, послідовна, паралельна, ієрархічна.
Порядкова, серійно-порядкова, послідовна, паралельна.
Порядкова, серійно-порядкова, послідовна, паралельна, фасетна.

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ
Рівень 1
3. Дайте коректне визначення поняття «система електронного документообігу» – це:
a) Организаційно-технологічний комплекс методичних, технічних, програмних та інформаційних засобів, який забезпечує комплекс функцій для роботи з електронними документами: перетворення паперових документів у електронні, організація захисту і розмежування доступу до електронних документів, їх маршрутизація, механізми обговорення і узгодження документів та ін.
b) Апаратно-програмна інфраструктура підтримки електронних документів та цифрового підпису у телекомунікаційних мережах.
c) Комплекс заходів, спрямованих на реалізацію процесів створення та функціонування службових документів у електронній формі.
1. Юридична сила електронного документа забезпечується
a) Використанням електронно-цифрового підпису (ЕЦП), який ідентифікує автора надісланого електронного документа і забезпечує неможливість зміни документа у процесі доставки.
b) Використанням ксерокопії власного підпису особи, яка надіслала документ.
c) Використанням факсиміле особи, яка надіслала документ.
d) Адресою електронної пошти особи, яка надіслала документ.
4. Інформатизація органів державної влади визначається як:
a) Створення інформаційно-технологічної інфраструктури, яка включає державні інформаційні системи і ресурси та засоби, які забезпечують їх взаємодію та функцонування.
b) Організаційний соціально-економічний і науково-технічний процес створення оптимальних умов для функціонування і реалізації прав і повноважень органів державної влади і забезпечення інформаційних потреб суб’єктів, які з ними взаємодіють, на основі формування і використання державних інформаційних ресурсів.
c) Створення телекомунікаційного середовища органів державної влади, яке б забезпечувало стабільний обмін інформацією всередині системи органів державної влади, між ними, населенням та організаціями.
2. Електронний цифровий підпис – це:
a) Дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.
b) Вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.
c) Спеціальний код, який сформонований підчас криптографічного алгоритму захисту інформації, доступний тільки підписувачу.
Рівень 2
8. Інформаційна модель організації – це:
a) Схема організації і застосування систем інформаційного забезпечення виробничо-господарських процесів на підприємстві.
b) Схема потоків інформації, використовуваної в процесі управління, відображає різні процедури виконання функцій управління організацією і представляє за кожним завданням зв’язок вхіднихі вихідних документів і показників.
c) Сукупність організаційних, правових, технічних заходів, засобів та методів, які забезпечують у процесі управління та функціонування системи інформаційні звязки її елементів шляхом оптимальної організації інформаційних масивів баз даних і знань.
9. В організації обсяг документообігу складає 30-40 тис. документів на рік. Яку організаційну форму служби документаційного забезпечення в ній потрібно застосувати?
Служба організаційно оформлюється; виділяється група працівників, які відповідальні за окремі ділянки роботи (спеціалізація співробітників).
Складна нестандартна структура служби документаційного забезпечення управління, яка залежить від специфіки роботи організації і її структури (ієрархічна, територіально розподілена) і використання автоматизованих систем.
Створюється підрозділ, який включає кілька ділянок роботи (опрацювання і реєстрації документів, контроль за виконанням, ведення архіву та ін.).
11. В організації документообіг здійснюється з допомогою програмного продукту «1С:Документообіг ПРОФ». Потрібно підготувати список видів документів в організації за структурними підрозділами. Який бізнес-процес потрібно застосувати?:
Бізнес-процес «Доручення».
Бізнес-процес «Виконання»
Бізнес-процес «Обробка внутрішнього документу».
12. В організації документообіг здійснюється з допомогою програмного продукту «1С:Документообіг ПРОФ». З метою конфіденційності потрібно обмежити доступ до внутрішніх документів виду «Кадрові документи». Для цього потрібно виконати наступні дії:
a) У групі доступу «Користувач» встановити вид доступу за критерієм «Види внутрішніх документів» у значення «За всіма, крім вказаних». Далі у таблиці «Види внутрішніх документів» додати рядок «Кадрові документи».
b) У групі доступу «Користувач» встановити вид доступу за критерієм «Види внутрішніх документів» у значення «Тільки за вказаними». Далі у таблиці «Види внутрішніх документів» додати рядок «Кадрові документи».
c) Відкрити папку «Кадрові документи» довідника «Внутрішні документи». Виконати команду «Права доступу» у карточці папки. Далі у формі налаштування прав доступу вказати права для користувачів.

II. Практична частина

Оберіть вірні відповіді на теоретично-практичні або практичні питання нижченаведених ситуаційних тестів з 7 тестів, сформованих методом вибіркових чисел із загальної тестової бази.

ДІЛОВОДСТВО
5. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізиту 16:
Береговий Володимир Іванович вул. Жовтнева, буд. 123, кв. 56, смт. Опішня, Зіньківський р-н, Полтавська обл., 35456
a) вул. Жовтнева, буд. 123, кв. 56,
Полтавська обл., Зіньківський р-н,
смт. Опішня, 35456, Береговий Володимир Іванович
b) Береговий Володимир Іванович
вул. Жовтнева, буд. 123, кв. 56,
Полтавська обл., Зіньківський р-н,
смт. Опішня, 35456
с) вул. Жовтнева, буд. 123, кв. 56,
Полтавська обл., Зіньківський р-н,
смт. Опішня, 35456
Береговий Володимир Іванович
6. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізиту 16:
Директору ЗАТ "Омега" Скибицькому О.М. вул. Саксаганського, 153, Київ, 30000
a) м. Київ, 30000,
Скибицькому О.М.
Директору ЗАТ "Омега"
вул. Саксаганського, 153,
b) Скибицькому О.М.
Директору ЗАТ "Омега"
вул. Саксаганського, 153,
м.Київ, 30000
с) вул. Саксаганського, 153,
м.Київ, 30000,
Скибицькому О.М.
Директору ЗАТ "Омега"
2. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізиту 16:
Харківське приватне підприємство «Колос» пров. Молодіжний, буд. 142-а, м. Харків, 61014 тел.: (256) 251-897
a) тел.: (256) 251-897
пров. Молодіжний, буд. 142-а,
м. Харків, 61014
Харківське приватне підприємство «Колос»
b) Харківське приватне підприємство «Колос»
пров. Молодіжний, буд. 142-а,
м. Харків, 61014
тел.: (256) 251-897
с) м. Харків, 61014
Харківське приватне підприємство «Колос»
пров. Молодіжний, буд. 142-а,
тел.: (256) 251-897
10. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізиту 16:
ВАТ «Агентство Нерухомості Едельвейс" вул. Леніна, 37, оф. 302, м. Суми, 346897, тел.: (86354) 7-46-09
a) вул. Леніна, 37, оф. 302,
м. Суми, 346897, тел.: (86354) 7-46-09
ВАТ «Агентство Нерухомості Едельвейс»
b) ВАТ «Агентство Нерухомості Едельвейс»
вул. Леніна, 37, оф. 302,
м. Суми, 346897, тел.: (86354) 7-46-09
с) вул. Леніна, 37, оф. 302,
м. Суми, 346897, тел.: (86354) 7-46-09
ВАТ «Агентство Нерухомості Едельвейс»

АНАЛІТИЧНО-СИНТЕТИЧНА ПЕРЕРОБКА ІНФОРМАЦІЇ
Обрати вірний варіант оформлення списку літературних джерел:
a)
Анодина Н.Н. Деловое письмо: методика составления и правила оформления: практ. пособие / Н.Н.Анодина. – 2-е изд., испр. – Москва: Омега-Л, 2007. – 104 с.
Бездрабко В. Дiловодство у контекстi державного управлiння Росiйської iмперiї ХIX ст. як чинник народження документознавства / В.Бездрабко // Iсторичний журнал. – 2008. – N5. – c.62-72.
Беспянська Г. Експертиза цiнностi документiв: науково-практичнi засади // Довiдник кадровика. – 2008. – N5. – С.79-81.
Гончарова Н.I. Документацiйне забезпечення менеджменту: навч. посiбник / Н.I.Гончарова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 260 c.
Друшляк О. Первинний документ та його роль на пiдприємствi + [Електрон. ресурс]/ О.Друшляк // Збiрник систематизованого законодавства. – 2008. – Вип.2. – С.27-28. – Електрон. дані. – Режим доступу: електрон. чит. зала ПУЕТ. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.09.13.
Крижанiвський О. Положення про конфiденцiйну iнформацiю (комерцiйну таємницю) – базовий документ економiчної безпеки фiрми [Текст]+ / О.Крижанiвський // Iнтелектуальна власнiсть. – 2006. – N3. – С.33-35. – Електрон. дані. – Режим доступу: електрон. чит. зала ПУЕТ. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.09.13.
Палеха Ю.I. Органiзацiя загального дiловодства: зi зразками сучасних дiлових паперiв: навч. посiбник / Ю.I.Палеха . – 2-ге вид., перероб. i доп . – К. : Лiра-К , 2009. – 458 с.
Шпiрко А. Запровадження та ефективне використання електронного документообігу й електронного підпису в Україні: проблеми, новi можливостi, шляхи розвитку [Текст]+ [Електрон. ресурс]/ А. Шпiрко // Вiсник Нацiонального банку України. – 2008. – N3. – С.36-41. – Електрон. дані. – Режим доступу: електрон. чит. зала ПУЕТ. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.09.13.
b)
Анодина Н.Н. Деловое письмо: методика составления и правила оформления: практ. пособие / Н.Н.Анодина. – 2-е изд., испр. – М.: Омега-Л, 2007. – 104 с.
Бездрабко В. Дiловодство у контекстi державного управлiння Росiйської iмперiї ХIX ст. як чинник народження документознавства / В.Бездрабко // Iсторичний журнал. – 2008. – N5. – С.62-72.
Беспянська Г. Експертиза цiнностi документiв: науково-практичнi засади/ Г.Беспянська // Довiдник кадровика. – 2008. – N5. – С.79-81.
Гончарова Н.I. Документацiйне забезпечення менеджменту: навч. посiбник / Н.I.Гончарова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 260 c.
Друшляк О. Первинний документ та його роль на пiдприємствi [Текст] + [Електрон. ресурс]/ О.Друшляк // Збiрник систематизованого законодавства. – 2008. – Вип.2. – С.27-28. – Електрон. дані. – Режим доступу: електрон. чит. зала ПУЕТ. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.09.13.
Крижанiвський О. Положення про конфiденцiйну iнформацiю (комерцiйну таємницю) – базовий документ економiчної безпеки фiрми [Текст]+ [Електрон. ресурс] / О.Крижанiвський // Iнтелектуальна власнiсть. – 2006. – N3. – С.33-35. – Електрон. дані. – Режим доступу: електрон. чит. зала ПУЕТ. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.09.13.
Палеха Ю.I. Органiзацiя загального дiловодства: зi зразками сучасних дiлових паперiв: навч. посiбник / Ю.I.Палеха . – 2-ге вид., перероб. i доп . – К.: Лiра-К , 2009. – 458 с.
Шпiрко А. Запровадження та ефективне використання електронного документообігу й електронного підпису в Україні: проблеми, новi можливостi, шляхи розвитку [Текст]+ [Електрон. ресурс]/ А. Шпiрко // Вiсник Нацiонального банку України. – 2008. – N3. – С.36-41. – Електрон. дані. – Режим доступу: електрон. чит. зала ПУЕТ. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.09.13.
c)
Анодина Н.Н. Деловое письмо: методика составления и правила оформления: практ. пособие / Н.Н.Анодина. – 2-е изд., испр. – М: Омега-Л, 2007. – 104 С.
Бездрабко В. Дiловодство у контекстi державного управлiння Росiйської iмперiї ХIX ст. як чинник народження документознавства / В.Бездрабко // Iсторичний журнал. – 2008. – N5. – с. 62-72.
Беспянська Г. Експертиза цiнностi документiв: науково-практичнi засади // Довiдник кадровика. – 2008, N5. – С.79-81.
Гончарова Н.I. Документацiйне забезпечення менеджменту: навч. посiбник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 260 c.
Друшляк О. Первинний документ та його роль на пiдприємствi + [Електрон. ресурс]/ О.Друшляк // Збiрник систематизованого законодавства. – 2008. – Вип.2. – С.27-28. – Електрон. дані. – Режим доступу: електрон. чит. зала ПУЕТ. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.09.13.
Крижанiвський О. Положення про конфiденцiйну iнформацiю (комерцiйну таємницю) – базовий документ економiчної безпеки фiрми [Текст]+ / О.Крижанiвський // Iнтелектуальна власнiсть. – 2006. – N3. – С.33-35. – Електрон. дані. – Режим доступу: електрон. чит. зала ПУЕТ. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.09.13.
Палеха Ю.I. Органiзацiя загального дiловодства: зi зразками сучасних дiлових паперiв: навч. посiбник / Ю.I.Палеха . – 2-ге вид., перероб. i доп . – К. : Лiра-К , 2009. – 458 с.
Шпiрко А. Запровадження та ефективне використання електронного документообігу й електронного підпису в Україні: проблеми, новi можливостi, шляхи розвитку [Текст]+ [Електрон. ресурс]/ А. Шпiрко // Вiсник Нацiонального банку України. – 2008. – N3. – С.36-41. – Електрон. дані. – Режим доступу: електрон. чит. зала ПУЕТ. – Назва з екрана. – Дата звернення: 16.09.13.

Згрупувати наведені у попередньомузавданні джерела за такими основними видами: A)монографії, B) наукові і науково-популярні статті, C)підручники, D) навчальні посібники, E) нормативні джерела інформації, F) Інтернет-ресурси або ресурси внутрішньої локальної мережі університету. Обрати вірний варіант відповідності:
A – немає; B – 2, 3, 6, 8; C – немає; D – 1, 4,7; E -5, F – 6,8.
A – 1; B – 2, 3, 6, 8; C – 5; D – 4,7; E – немає, F – 7,8.
A – немає; B – 2, 3, 8; C – 6; D – 1, 4; E -5, F – 6,7, 8.

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
1. В організації діють 8 структурних підрозділів. При цьому передбачається створення ще 4-х.
Для індексування структурних підрозділів у номенклатурі справ організації необхідно передбачити кількість розрядів для їх кодових позначень:
1.
2.
8.
4.

Декан факультету фінансів і обліку___________________доц. Педченко Н.С.

Завідувач випускової кафедри
документознавства та
інформаційної діяльності
в економічних системах __________________ проф. Макарова М.В.
13PAGE 15
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах

Комплексне контрольне кваліфікаційне завдання №4
для студентів напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр


Заголовок 4 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 23904851
    Размер файла: 210 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий