T_Sots_robot_v_Ukrayin_4_kurs_Riznik_L_M_FPP_SP..Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
«Погоджено» «Погоджено» Голова НМК О.І.Шапран Перший проректор В.Ф. Хомич «_» 2011р. «_» 2011р.

Тести
з навчальної дисципліни «Соціальна робота в Україні»
для факультету педагогіки і психології
4 курс, семестр, Теми 1 - 16


Розробник – Різник Л.М.
(кафедра соціальної педагогки і освіти дорослих)
«___» 2011р.
(підпис)
Завідувач кафедри - к.п.н., професор,
Д.С.Мазоха «___» ___________2011р. ___________
(підпис)
Тестові завдання затверджені на засіданні Вченої ради факультету педагогіки і психології
«___» 2011р. Декан факультету
Протокол №_ Л.В.Яценко _____________
(підпис)
Тема 1 Соціальна робота як вид суспільної діяльності та навчальна дисципліна
З якими людинознавчими дисциплінами пов’язана соціальна робота?
*психологія;
соціологія;
політика;
право.

З якими соціальними науками пов’язана соціальна робота?
*соціологія;
психологія;
етнологія;
соціальна педагогіка.

Назвіть державну організацію, яка є суб’єктом соціальної роботи в Україні.
Міністерство праці та соціальної політики;
Державний комітет у справах молоді;
Міністерство освіти і науки;
*всі відповіді правильні.

Назвіть загальну мету соціальної роботи.
здійснення соціальної політики держави;
*створення оптимальних умов для соціальної особистості;
забезпечення населення необхідними життєвими благами;
сприяння нормалізації соціально-психологічних взаємовідносин.

Назвіть суб’єкти соціальної роботи.
волонтери, лікарі, людські проблеми;
держава, благодійні і громадські організації, проблеми людей;
*державні, благодійні, громадські організації, працівники соціальної сфери;
держава, громада, сім’ї, що опинились в складних життєвих обставинах.

Назвіть функції соціальної роботи.
правозахисна;
діагностична;
комунікативна;
*всі відповіді є вірні.

У яких роках у нашій країні соціальну роботу було визнано як професію?
на початку 60-х років ХХ століття;
на початку 80-х років ХХ ст..;
*на початку 90-х років ХХст.
в кінці 70-х років ХХ ст..

Хто відноситься до об’єктів соціальної роботи?:
*окремі особи чи соціальні групи, які потребують допомоги і підтримки в процесі їх соціалізації;
державні організації;
недержавні організації;
фізичні особи.

Хто такий соціальний працівник?
фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, неприбуткову і вмотивовану діяльність, що має суспільно-корисний характер;
*професійно підготовлений фахівець, який має необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи і надає соціальні послуги;
спеціаліст із соціально-педагогічної роботи з дітьми і батьками, підлітками, молодіжними групами та об’єднаними з дорослим населенням в умовах освітніх і спеціалізованих установ за місцем проживання;
індивід, сім»я, громада, які не можуть самостійно подолати свої проблеми.

Хто є об’єктом соціальної роботи?
*окремі особи чи соціальні групи, які потребують допомоги;
волонтери;
загальноосвітні заклади;
кризові центри.

Хто є суб’єктами соціальної роботи?
державні організації;
громадські організації;
фізичні особи;
*всі відповіді правильні.

Що досліджує соціальна робота як наука?
вплив соціальних процесів на розвиток і поведінку соціальних спільнот;
технології соціальної роботи з різними соціальними групами;
закономірності соціального управління в системі соціальної роботи;
*всі відповіді є вірні.

Що забезпечує соціально-терапевтична функція?
налагодження взаємодії між суб’єктами та об»ектами соціальної роботи;
*вчасне подолання кризових ситуацій та проблем клієнта на основі самоусвідомлення негативних явищ та запобігання їм
виконання стратегічнихта тактичних завдань
всі відповіді правильні

Що таке ідеальний образ соціального працівника?
Кваліфікаційні вимоги до спеціалістів різних рівнів;
Психолого-педагогічна готовність до оволодіння професією;
Особистісні якості, що зумовлюють професійне призначення спеціаліста;
*Всі відповіді правильні;

Що таке соціальна робота?
Специфічний вид професійної діяльності щодо надання державного сприяння людині з метою забезпечення культурного, соціального і матеріального рівня ї життя;
Галузь наукових знань і професійна діяльність, спрямована на підтримання і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає соціальному виключенню;
Інструмент реалізації соціальної політики, яка здійснюється через соціальну діагностику, соціальну корекцію, соціальну реабілітацію та інші механізми;
*Всі відповіді вірні;

Що являють собою соціальні процеси і соціальні явища, що безпосередньо стосуються життєдіяльності особистості, конкретної соціальної групи, громади, а також їх зміни під впливом психолого-педагогічних, економічних та управлінських чинників?
принцип соціальної роботи як науки;
методи соціальної роботи як науки;
*предмет соціальної роботи як науки;
завдання соціальної роботи як науки.

Як називається галузь наукових знань і професійна діяльність, спрямована на підтримання і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді,що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає соціальному виключенню?
соціальна технологія;
соціальна педагогіка;
*соціальна робота;
соціальна політика.

Як називається наука про взаємодію, взаємозалежність соціального і психологічного на рівні окремої людини, групи, громади?
Юридична психологія;
*Соціальна психологія;
Соціальна педагогіка;
Правильна відповідь відсутня;

Як називається педагогічна наука, що вивчає особливості організації соціального виховання, виховні можливості соціального середовища та оптимальні умови соціалізації особистості?
Юридична психологія;
Соціальна психологія;
*Соціальна педагогіка;
Правильна відповідь відсутня;

Як називається функція соціальної роботи, спрямована на відстоювання прав та інтересів клієнтів на основі державних і міжнародних правових документів?
комунікативна функція;
прогностична;
*правозахисна;
профілактична.

Як називається функція соціальної роботи, що забезпечує налагодження взаємодії між суб’єктами та об’єктами соціальної роботи?
*комунікативна функція;
організаторська функція;
корекційно-реабілітаційна;
діагностична.

Як називаються державні, громадські організації, фізичні особи, що реалізують соціальну політику і надають соціальну допомогу різним категоріям населення?
об’єкти соціальної роботи;
*суб’єкти соціальної роботи;
завдання соціальної роботи;
предмет соціальної роботи.

Як розглядає соціальну роботу Холостова О.І.?
професійна діяльність соціальних інститутів державних і недержавних організацій, груп та окремих індивідів, пов’язана з наданням допомоги особам чи групам людей щодо соціалізації;
професійна волонтерська діяльність, яка впливає на особистість з метою надання допомоги їй у самовиявленні;
*особливий вид діяльності, метою якої є задоволення соціально гарантованих та особистісних інтересів різних груп населення, створення умов, що сприяють відновленню чи покращенню здатності людей до соціального функціонування;
професійна діяльність пов’язана з використанням соціологічних, психологічних методів і прийомів для розв’язання індивідуальних та соціальних проблем.

Як розглядається соціальна робота у другому підході до трактування соціальної роботи?
інструмент реалізації державної соціальної політики;
*допомога населенню у кризових та вагомих ситуаціях;
надання соціальних послуг;
правильна відповідь відсутня.

Як розглядається соціальна робота у третьому підході до трактування соціальної роботи?
інструмент реалізації державної соціальної політики;
допомога населенню у кризових та вагомих ситуаціях;
*надання соціальних послуг;
правильна відповідь відсутня.

Як розглядається соціальна робота у першому підході до трактування соціальної роботи?
*інструмент реалізації державної соціальної політики;
допомога населенню у кризових та вагомих ситуаціях;
надання соціальних послуг;
правильна відповідь відсутня.

Яка наука збагачує соціальну роботу знаннями про різноманітні психологічні проблеми відхилень у поведінці і їх наслідки, а також методи їх передбачення і профілактики?
*Юридична психологія;
Соціальна психологія;
Соціальна педагогіка;
Правильна відповідь відсутня;

Яка функція, полягає в роботі, спрямованій на зміну та вдосконалення особистісних, фізичних якостей клієнта, особливостей його життєдіяльності та створення умов для розвитку потенційних можливостей:
Соціально-терапевтична;
організаторська;
*корекційно-реабілітаційна;
профілактична.

Яке завдання соціальної роботи як навчальної дисципліни?
проаналізувати генезис соціальної роботи як науки та сфери практичної діяльності;
визначити роль соціальної роботи у розв’язанні соціальних проблем;
формувати необхідні знання й уміння в галузі менеджменту соціальної роботи;
*всі відповіді правильні.

Який вчений трактує поняття «соціальна робота як вплив професіоналів, громадськості та соціальних інститутів на суспільство шляхом формування і реалізації соціальної політики, спрямованої на створення сприятливих умов життєдіяльності кожної людини і сім’ї»?
О.І.Холостова;
*А.Й.Капська;
Л.Г. Коваль і І.Д.Звєрєва;
В.І.Курбатов.

Який характер визначає соціальна робота як наука і навчальна дисципліна, яка сформувалася на стику філософії, соціології, психології, педагогіки?
*міждисциплінарний;
індивідуальний;
інтегративний;
професійний.

Які ролі соціального працівника у розвитку і вдосконаленні соціальної політики?
керівник, брокер соціальних послуг, адвокат;
фасилітатор, консультант, терапевт, тренер(учитель);
експерт соціальних служб, координатор, керівник;
*дослідник, аналітик, представник інтересів громад .
Тема 2. Історія розвитку соціальної роботи в Україні
Де і коли було започатковано розвиток теорії соціальної роботи?
*в 90-хроках ХІХ ст.. у Великій Британії;
в 70-х р. в Україні;;
в 80-х р.р.у Франції;
в 90-х рр.в Греції.

Коли князь Володимир заснував чоловічий і жіночий монастирі, в яких навчали грамоти?
*у 1001р.
у 1894р.
у 1765р.
у ХУІІІ ст.

На честь кого було названо спеціальне відомство – Відомство Імператриці Марії, яке координувало питання освіти?
*Марії Олександрівни;
Єлизавети Петрівни;
Катерини;
Анни Іванівни.

У якому році був відкритий перший в світі інститут соціальних працівників в Амстердамі ?
1905р.;
*1899р.
1895р.;
1860р.

Коли соціальна робота утвердилася в в Україні як самостійний вид діяльності?
на початку ХХІ ст..
*середині 90-х років ХХ ст..;
на початку 90-х років ХІХст.;
середині 80-х років ХХст.

В якому році було сформульовано визначення соціальної роботи як фахової діяльності на міжнародному рівні?
У 1996р.;
у квітні 1991р.;
у травні 2000р.
*у червні 2002р.

Коли поняття «соціальний працівник» увійшло в обіг?
в середині ХХ ст..;
на початку ХІХ ст..;
*наприкінці ХІХ-початку ХХст.;
наприкінці ХХст.

Назвіть першу країну, де соціальна робота оформилась як особливий вид діяльності?
Данію і Фінляндію;
Німеччину і Францію;
*Великобританію і США;
Голландію і Росію.

В якому році як самостійний вид професійної діяльності соціальну роботу було конституйовано Постановою Держкомпраці СРСР?
*23 квітня 1991р.;
12 липня 1993р.;
11 червня 2000р.;
26 березня 1989р.

В якому році Указом Президента України було встановлено професійне свято – День працівника соціальної сфери?
1991р.;
*2001р.;
1999р.;
2003р.

В якому році ухвалено етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України?
У 1991р.;
в середині 1996р.
на початку 2001р.
*наприкінці 2003р.

Де затвердилася соціальна робота як різновид професійної діяльності?
*Західна Європа;
Східна Європа;
США;
Росія.Тема 3. Теоретичні моделі соціальної роботи
В якому році набула свого поширення гуманістична модель, яка розглядає людину як свідому, розумну істоту, яка є активним творцем свого життя?
20-30ті роки ХХст.;
*60-70 ті роки ХХст.;
70-ті роки ХХ ст..;
80-90ті роки ХХст.

Відповідно до якого погляду соціальна робота є пошуком співпраці та взаємної підтримки у суспільстві, спрямованим на те, щоб владу над власним життям могли здобути найпригніченіші й найзлиденніші люди?
Рефлективно-терапевтичним;
*Соціалістично-колективістським;
Індивідуалістично-реформістським;
Правильна відповідь відсутня;

Згідно з яким поглядом зміст соціальної роботи полягає в ідентифікації висловлених клієнтами потреб і конкретної роботи щодо їх задоволення?
*Рефлективно-терапевтичним;
Соціалістично-колективістським;
Індивідуалістично-реформістським;
Правильна відповідь відсутня;

Згідно з якими поглядами соціальна робота повинна відповідати потребам індивідів, поліпшувати послуги, що належать до її компетентенції?
Рефлективно-терапевтичним;
Соціалістично-колективістським;
*Індивідуалістично-реформістським;
Правильна відповідь відсутня;

На яких теоріях вибудовується соціальна робота як наука?
Психологічно-орієнтованих;
Соціологічно орієнтованих;
Комплексних;
*Всі відповіді правильні;

Назвіть основні поведінкові моделі роботи з випадком.
підхід, центрований на задачі; раціональний метод індивідуальної роботи;
підхід, центрований на задачі та психосоціальний метод;
*підхід, центрований на задачі; кризово-орієнтований короткотерміновий метод індивідуальної роботи; раціональний метод індивідуальної роботи та терапія реальністю;
підхід, центрований на задачі; раціональний метод; привід роботи та терапія реальністю.

Хто обґрунтував метод індивідуальної соціальної допомоги, що полягає у встановленні індивідуального діагнозу з одночасним оцінюванням оточення бідняка, який стає «клієнтом»?
Зітгунд Фрейд;
Джейн Адамс;
Алісе Саломон;
*М.Річмонд.

Що таке «модель взаємодії»?:
являє собою традиційну парадигму, яка прийнята у практиці добровільних помічників;
базується на двох домінантах – засобах і контексті;
будується на основі взаємоспрямованих інтересів клієнтів до тієї чи іншої проблеми на основі соціальних запитів клієнта;
*складається з елементів взаємної допомоги, яка надається членами групи у процесі групової динаміки.

Що таке «стадія орієнтації»?
ґрунтується на знаннях про рольові очікування, рольові конфлікти, відносини, які формуються в процесі групової роботи;
оформляються ролі в групі, йде боротьба за лідерство, підвищується опір, може посилюватися агресія;
*клієнти усвідомлюють себе в якості членів групи, відбувається вибір ролей, орієнтації ситуації, з»являються страхи перед невідомими подіями;
ситуація, коли окремі члени групи і група в цілому приходить до розв»язання своїх проблем, клієнти формують висновки про необхідність припинення спільної групової діяльності.

Як називається відновлення в особистості якостей, необхідних для нормальної життєдіяльності в суспільстві: засвоєння нових цінностей, навичок замість попередніх, які були недостатньо засвоєні?
соціалізація;
*ресоціалізація;
десоціалізація;
правильна відповідь відсутня.

Як називається ідеологія соціальної діяльності, основою якої є цінності та ідеали, що еволюційно сформувалися у процесі діяльності?
*Філософія соціальної роботи;
Гуманізм;
Позитивізм;
Утопізм;

Як називається комплекс заходів , спрямованих на відновлення порушених чи втрачених індивідом суспільних зв’язків і відносин внаслідок стійкого розладу функцій організму, зміни соціального статусу?
*соціальна реабілітація;
соціальна адаптація;
соціальне інспектування;
соціальна діагностика.

Як називається одна із форм соціальної підтримки і соціального захисту населення, яка являє собою систему грошового і матеріального забезпечення громадян при досягненні ними пенсійного віку , у випадку тимчасової або повної втрати працездатності, з метою охорони їх здоров'я?
*соціальне страхування;
соціальний супровід;
соціальна опіка;
доброчинність.

Як називається система заходів, які виконує суспільство та його різноманітні структури, з метою надання гарантованих умов життя, підтримки діяльності людини?
соціальне інспектування;
соціальна діагностика;
*соціальний захист;
соціальне обслуговування.

Як називається система ідей і поглядів на людину як найвищу цінність;людяність, почуття любові до людини, повага до її гідності?
Філософія соціальної роботи;
*Гуманізм;
Позитивізм;
Утопізм;

Як називається філософське вчення про ідеальний суспільний лад, соціальну перебудову на основі справедливого перерозподілу?
Філософія соціальної роботи;
Гуманізм;
Позитивізм;
*Утопізм;

Як називається філософське вчення, згідно з яким існує раціональна істина і єдина реальність, яку можна наближено відображати за допомогою наукових методів?
Філософія соціальної роботи;
Гуманізм;
*Позитивізм;
Утопізм;

Яка країна в організації соціальної роботи має у своїй основі «медичну модель»?
*США;
Франція;
Великобританія;
Німеччина.


Тема 4. Основні поняття і категорії соціальної роботи
До яких факторів відноситься космос, планета, світ- що певною мірою через різні групи факторів впливають на соціалізацію всіх жителів планети Земля?
мікрофактори;
*мегафактори;
мезофактори;
макрофактори.

До якої групи понять відноситься «соціальна реабілітація»?
до запозичених;
*до загальних;
до специфічних;
немає вірної відповіді.

До якої групи понять відносять соціум, соціальне середовище, соціальні відносини, соціалізація, соціальне виховання, соціальна активність, соціальна діяльність?
загальні;
специфічні;
*запозичені;
немає вірної відповіді.

Назвіть соціальне середовище, що належить до макрорівня.
культурне, активне, матеріальне середовище;
*матеріальне, культурне, політичне середовище;
політичне,культурне, соціальне середовище;
політичне, активне, соціальне середовище.

У якій формі може здійснюватися соціальна адаптація?
акомодації;
конформізму;
асиміляції;
*всі відповіді є вірними.

Що відносять до мегафакторів соціалізації?
*космос, планета, світ;
країна, етнос, суспільство;
регіон, місто, селище;
Сім’я, сусіди, мікросоціум.

Що є основним видом соціальної активності?
громадсько-політичний;
у сфері культури та побуту;
*трудовий;
профілактичний.

Що належить до групи мікро факторів?
космос, планета, світ;
регіон, місто, селище, село;
країна, етнос, суспільство, держава;
*сім’я, сусіди, групи однолітків.

Що таке соціальне страхування?
це сукупність державних, громадських, соціально-медичних, організаційно-виховних заходів, спрямованих на попередження; подолання та нейтралізацію основних причин та умов, що викликають різного роду соціальні відхилення;
це вид соціальної діяльності державних та недержавних органів, спрямованої незабезпечення матеріальних, оздоровчих, освітніх потреб особистості;
*одна з найважливіших форм соціальної підтримки і соціального захисту грошового і матеріального забезпечення громадян;
це вид соціальної діяльності, спрямований на здійснення соціальної опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених верств населення з метою подолання життєвих труднощів.

Що являє собою трудова, громадсько-політична та у сфері культури та побуту соціальна активність?
форми соціальної активності;
*види соціальної активності;
засоби соціальної активності;
методи соціальної активності.

Що являють собою конкретні умови життя особистості та умови, сформовані в середовищі найближчого оточення?
макрорівень;
мегарівень;
*мікрорівень;
мезорівень.

Як називається вид соціальної діяльності державних та недержавних органів, спрямований на забезпечення матеріальних, оздоровчих, освітніх, естетичних та інших потреб особистості?
соціальна допомога;
соціальний супровід;
*соціальне обслуговування;
соціальний патронаж.

Як називається відновлення в особистості якостей, необхідних для повноцінної діяльності в суспільстві?
*ресоціалізація;
соціальна активність;
соціальна реабілітація;
г)соціальна адаптація.

Як називається втрата особистістю якостей необхідних для повноцінної життєдіяльності в суспільстві?
адаптація;
ресоціалізація;
*десоціалізація;
немає вірної відповіді.

Як називається комплекс економічних, політичних, правових, медичних, психолого-педагогічних заходів, спрямованих на запобігання обмеження, локалізацію негативних явищ у соціальному середовищі?
*соціальна профілактика;
соціальний супровід;
соціальна адаптація;
соціальна реабілітація.

Як називається комплекс заходів, спрямованих на відновлення порушених та втрачених індивідом суспільних зв’язків і відносин внаслідок стійкого розладу функцій організму (інвалідність)?
соціальна профілактика;
*соціальна реабілітація;
соціальна адаптація;
соціалізація.

Як називається людина, яка добровільно надає безоплатну соціальну допомогу та послуги інвалідам, хворим особам і соціальним групам, що опинилися в складній життєвій ситуації?
соціальний педагог;
соціальний працівник;
*волонтер;
практичний психолог.

Як називається оточення в якому формується людина, сукупність різноманітних груп, організацій, соціальних досягнень, що складають оточення: середовище, вплив якого людина відчуває в процесі своєї життєдіяльності?
соціальні відносини;
соціалізація;
соціальне виховання;
*соціум.

Як називається оточення, в якому формується людина: сукупність різноманітних груп та інших об»єднань, організацій, закладів?
соціальне середовище;
*соціум;
соціальне об»єднання;
всі відповіді вірні.

Як називається принцип,що пов’язаний з нерозголошенням інформації, наданої клієнтом соціальному працівникові та використанням її лише в професійних межах та інтересах клієнта?
*принцип толерантності;
принцип конфіденційності;
принцип опори на власні сили;
принцип клієнтоцентризму.

Як називається процес засвоєння індивідом протягом усього його життя певної системи знань, соціальних норм і культурних цінностей, настанов і зразків поведінки, які дозволяють йому функціонувати в якості повноцінного члена суспільства, до якого він належить?
адаптація;
*соціалізація;
рефлексія;
немає вірної відповіді.

Як називається свідома, цілеспрямована діяльність людини орієнтована як на перетворення об’єктивних соціальних умов, так і на формування соціальних якостей власної особистості?
*соціальна активність;
соціальна профілактика;
соціальна реабілітація;
всі відповіді є вірними.

Як називається система заходів, які здійснює суспільство та його різноманітні структури, з метою надання гарантованих мінімально достатніх умов життя, підтримки діяльності людини?
*соціальний захист;
соціальний інститут;
соціальне інспектування;
немає вірної відповіді.

Як називається система заходів, спрямованих на відновлення людиною втрачених професійно важливих якостей, необхідних для повернення її до трудової діяльності в тій сфері, яка найбільше відповідає її індивідуальним можливостям?
медична реабілітація;
психологічна реабілітація;
педагогічна реабілітація;
*професійна реабілітація.

Як називається система заходів, спрямованих на здійснення нагляду, аналізу, експертизи, контролю за функціонуванням соціальних програм, проектів, за умовами життєдіяльності?
*соціальне інспектування;
соціальна діагностика;
соціальна профілактика;
соціальна реабілітація.

Як називається складова внутрішньої політики держави, яка реалізується у соціальних програмах і в практиці регулювання відносин у суспільстві в інтересах основних соціальних груп населення?
*соціальна політика;
соціальна робота;
соціальна активність;
соціальна діяльність.

Як називається спеціаліст із соціально-педагогічної роботи з дітьми і батьками, підлітками, молодіжними групами та об’єднаннями?
*соціальний педагог;
соціальний працівник;
психолог;
всі відповіді є вірні.

Як називається сукупність соціальних умов життєдіяльності людини, що впливають на її свідомість і поведінку?
соціум;
*соціальне середовище;
соціалізація;
немає вірної відповіді.

Як називається цілеспрямований керований процес соціального розвитку, соціального формування особистості; допомога людині в засвоєнні та прийнятті нею моральних норм, які склалися в сім’ї та суспільстві?
соціальна діяльність;
*соціальне виховання;
соціальна реабілітація;
немає вірної відповіді.

Як називають величезну кількість різноманітних умов, які з різною інтенсивністю впливають на розвиток особистості?
Види;
засоби;
*фактори;
методи.

Як називаються відносини між групами людей, які посідають різне становище в суспільстві, беруть неоднакову участь у його житті?
*соціальні відносини;
політичні відносини;
трудові відносини;
економічні відносини.

Який термін відноситься до специфічної групи понять: соціальне середовище, соціальні відносини, соціальний педагог, соціалізація?
соціальне середовище;
соціальні відносини;
*соціальний педагог;
соціалізація.

Які види соціалізації ви знаєте?:
стихійна соціалізація;
відносно спрямована соціалізація;
соціально-контрольована соціалізація;
*всі відповіді є вірними.

Які розрізняють рівні у структурі соціального середовища?
*макрорівні та мікрорівні;
макрорівні, мікрорівень, мегарівень;
макрорівні;
мікрорівні.


Тема 5. Закономірності та принципи соціальної роботи
Дайте назву загальним підходам до процесу надання допомоги, що були виділені в ході вивчення завдань, які виконують соціальні працівники у своїй щоденній діяльності
*Стратегії втручання
Кризове втручання
Напрями втручання
Перспективний план

Дайте назву Інтерактивному процесу, учасниками якого є щонайменше клієнт, захисник інтересів та інша сторона
*Індивідуальне представництво інтересів
Юридичне представництво інтересів
Каунселінг
Колективне консультування

Дайте назву співробітництву представника клієнта з іншою стороною
Адвокатство
*Посередництво
Самопредставництво
Представництво

До чого відносяться загальність, компетентність, посередництво, солідарність, субсидарність?
*організаційних процесів;
принципів інтеграції;
єдності повноважень і відповідальності, прав та обов’язків кадрів;
специфічних принципів.

До яких методів відносяться методи формування свідомості спрямовані на формування певних понять, оцінок, суджень, світогляду особистості?
*педагогічні методи;
соціально-економічні методи;
організаційні методи;
психологічні методи.

До яких методів належать специфічні способи пізнання і перетворення окремих сфер суспільного життя, що притаманні тій чи іншій системі знань?
загальнонаукові методи;
*спеціальні наукові методи;
загальні методи;
правильна відповідь відсутня.

До яких принципів відноситься соціально-технологічна компетентність кадрів, принципів контролю і перевірки виконання, функціональної визначеності, єдності прав і обов’язків, повноважень і відповідальності?
специфічні принципи;
соціально-політичні принципи;
загальні принципи соціальних наук;
*організаційні принципи.

За якими ознаками закономірності, які об’єктивно існують у реальній дійсності найчастіше відрізняються від закономірностей, що мають місце в науці?
за обсягом, змістом, метою;
*за обсягом, змістом, формою фіксації;
за метою, спрямуванням, змістом;
за метою, формою функції, спрямуванням.

Назвіть документ, що націлює на здійснення соціально-педагогічної роботи в багатьох функціональних сферах із метою розвитку потенціалу та можливостей особистості, а також із задоволення людських потреб.
Положення про організацію соціального супроводу
Методичні рекомендації щодо соціального супроводу
Етичні стандарти соціальної роботи
*Етичний кодекс спеціалістів соціальної роботи

Назвіть індивідуальне представництво, яке передбачає діяльність спеціально підготовленого волонтера щодо захисту, забезпечення прав і гідності індивідів, які з певних причин не можуть повноцінно себе представляти.
*Громадське представництво
Колективне представництво
Юридичне представництво
Професійне представництво

Назвіть принципи соціальної роботи.
*загально-філософські;
індивідуальні;
комунікативні;
державні.

Назвіть роль представництва інтересів клієнта, коли соціальний працівник дає свідчення на рівні професійного судження щодо досліджуваної ситуації
Позивач
*Експерт-свідок
Адвокат
Свідок

Назвіть сім’ю, до переліку документів особової справи якої входить: направлення в спеціалізовану службу соціальної підтримки сімей, первинне обстеження, показники взяття сім'ї під соціальний супровід, обстеження сім'ї, картка клієнта, соціальний паспорт, путівка на проведення групового заходу центру.
Сім'ї, де виховується дитина з обмеженими можливостями
*Неблагопо-лучної сім'ї
Сім'ї, яка знаходиться в кризовому стані
Прийомної сім'ї

Що є на думку теоретика Холостової Є.І., основними вихідними положеннями, найважливішими структурними елементами логічних форм наукової теорії й основних правил емпіричної діяльності в сфері соціальної роботи?
форми;
*принципи;
методи;
засоби.

Що є одним із основних принципів соціальної роботи?
справедливість;
*законність;
рівність прав та можливостей;
суспільна дисципліна.

Що таке тестування?
*метод психологічної діагностики, провідним моментом якого є застосування стандартизованих запитань і завдань, що мають певну школу значень;
метод групової психотерапії, де використовується рольова гра;
метод корекції емоційних і поведінкових розладів у дітей шляхом залучення їх до ігрових ситуацій;
метод впливу на психоемоційний і фізичний стан людини за допомогою різних видів мистецтва.

Що являє собою вид спеціальний вид психодрами, спрямований на аналіз відносин між різними групами людей?
тестування;
*соціограма;
ігрова терапія;
психодрама.

Як називається один із емпіричних методів дослідження, який полягає в безпосередньому та цілеспрямованому сприйнятті навколишньої діяльності?
*спостереження;
опитування;;
аналіз документів;
анкетування

Як називається принцип, що припускає визнання людини абсолютною цінністю, права кожного індивіда і різнобічного прояву здібностей особистості, її права на волю, щастя, творчий розвиток?
*гуманізму;
соціально-політичний;
психолого-педагогічний;
специфічний.

Як називаються вихідні положення теорії соціальної роботи, що відображають її прикладне значення?
*принципи соціальної роботи;
види соціальної роботи;
форми соціальної роботи;
методи соціальної роботи.

Як називаються істотні стійкі і повторювані зв’зки, що виявляються у взаємодії суб’єкта та об’єкта соціальної роботи та обумовлюють характер і спрямованість її впливу на розвиток конкретних соціальних явищ, процесів, відносин:
*закономірності соціальної роботи;
принципи соціальної роботи;
методи соціальної роботи;
категорії соціальної роботи.

Як називаються принципи соціальної роботи від соціальної політики держави?
методологічні принципи;
*соціально-політичні;
специфічні;
організаційно-розподільні.

Яке представництво належить до опосередкованого?
Юридичне представництво та громадське представництво
*Структурне та представництво рівних
Структурне представництво та громадське представництво
Представництво рівних та самопредставництво

Які є соціальні фактори?
нормалізація та соціалізація;
*вікові(з дитинстві біологічні;
фізичні та розумові здібності;
всі відповіді правильні.

Які методи відносяться до соціологічних методів?
*спостереження, опитування, анкетування, аналіз документів;
тестування, психодрама, соціодрама;
навчання, переконання, інструктування;
генетичний метод, метод аналогії, історичний.

Які принципи лежать в основі всіх наук про суспільство, людину і механізми їх взаємодії?
*методологічні;
соціально-політичні;
організаційно-розподільні;
специфічні.

Які принципи належать до специфічних?
Принцип гриверальності, максималізації соціальних ресурсів, профілактичної спрямованості;
клієнтоцентризму, опори на власні сили, конфіденційності;
толерантності, охорони соціальних прав, соціального реагування;
*всі відповіді є вірними.

Які принципи, виражають вимоги, зумовлені залежністю змісту і спрямованості соціальної роботи від соціальної політики держави?
методологічні;
*соціально-політичні;
організаційно-розподільні;
специфічні.Тема 6. Методи і технології соціальної роботи
Дайте назву процесу захисту прав та взаємодії від імені клієнта з юридичними і фізичними особами.
Посередництво
Соціальний захист клієнта
Самопредставництво
*Представництво інтересів клієнта

До етапу якого процесу відносяться: представлення проблеми, збір інформації, дослідження прав клієнта, інтерпретація інформації і погодження з клієнтом плану дій, намагання досягти домовленості, використання формальних механізмів?
Процес структурного представництва
Процес індивідуального консультування
Процесі програмного консультування
*Процес індивідуального представництва інтересів

До якої групи відноситься соціальний супровід як метод діяльності?
Організаційних методів
*Соціально-економічних методів
Педагогічних методів
Соціальних методів

За допомогою якого методу, фахівець професійно підтримує, навчає соціального працівника в процесі виконання ним соціального супроводу?
Сублімація
*Супервізія
Стратегія
Інспектування

За якими ознаками українські вчені класифікують методи соціальної роботи?
За напрямами і формами діяльності;
За об’єктами соціальної роботи;
За суб’єктами соціальної роботи;
*Всі відповіді правильні;

Метою якої стратегії у соціальній роботі є налагодження контактів між клієнтами і системами, з якими вони взаємодіють і які надають їм ресурси, послуги, можливості?
Стратегія прямого втручання;
*Стратегія комбінованого втручання;
Стратегія втручання, спрямована на зміну системи
Правильна відповідь відсутня;

На яких рівнях проводиться профілактична робота?
індивідуальний, груповий, масовий;
соціальний, економічний;
політичний, соціальний;
*особистісному, сімейному, соціальному.

На якому етапі ведення випадку визначається, хто буде виконувати головну роль, з ким ще потрібно проконсультуватися?
Інформація про сім'ю
Робота з випадком
Відповідність критеріям
*Планування випадку

Назвіть метод активного навчання, який володіє великим потенціалом впливу на сім'ю, яка опинилася у складних життєвих обставинах?
Сімейна терапія
*Соціально-психологічний тренінг
Соціальне навчання
Інтерв'ю

Назвіть метод соціального супроводу, який передбачає вербальну соціально-психологічну взаємодію між дослідником і респондентом з метою одержання актуальної для дослідження інформації.
Тестові методики
Анкетування
Спостереження
*Інтерв'ю

Назвіть метод соціально-педагогічної роботи, який полягає у забезпеченні представників вразливих груп населення необхідною індивідуальною підтримкою для продовження життя у громаді?
Індивідуальної соціальної роботи
*Ведення випадку
Консультування
Соціальний захист

Назвіть одну з найпопулярніших методик, за допомогою якої спеціаліст може зібрати, структурувати та зафіксувати достатньо великий об'єм про сім'ю, внутрішньосімейні стосунки у трьох-чотирьох поколіннях.
Сімейна реконструкція
*Генограма
Сімейна скульптура
Сімейна розстановка

Назвіть профілактику, яка прагне обмежити поширення окремих негативних явищ, що мають місце в суспільстві чи соціальній групі.
первинна;
третинна;
*вторинна;
немає вірної відповіді.

Назвіть процес надання спеціалістом клієнтові рекомендацій з розв'язання його соціальних і психологічних проблем, внаслідок якого він набуває або відновлює здатність приймати життєво важливі рішення, опановує нові моделі поведінки.
Індивідуальне консультування
*Каунселінг
Бесіда
Інформування

Реалізація якого виду консультування здійснюється через сукупність процедур, спрямованих на допомогу людині у подоланні її проблем, вдосконалення міжособистісних стосунків?
Індивідуальне консультування
Інтерв'ю
*Конкретне консультування
Програмне консультуваня

Суть якої стратегії втручання у соціальній роботі полягає у тому, щоб підвищувати здатність клієнта до подолання труднощів, розв’язання проблем, сприяти його розвитку?
*Стратегія прямого втручання;
Стратегія комбінованого втручання;
Стратегія втручання, спрямована на зміну системи
Правильна відповідь відсутня;

Що здійснюється з метою контролю за додержанням вимог законодавства щодо захисту прав і свобод дітей і молоді у сфері соціальної роботи з ними?
соціальна допомога;
соціальне обслуговування;
соціальний патронаж;
*соціальне інспектування.

Що таке консультування?
*не однобічний процес психологічного впливу на особистість шляхом надання поради, яка часто носить педагогічний характер і спрямована на висловлювання власної думки, судження умовлення, переконання тощо;
рекомендації через стимулювання, навчання, інструктування, вплив;
це первинне переведення проблеми в терміни бажаних результатів і планування застосування певних методів;
всі відповіді правильні.

Що таке соціальна діагностика?
це- робота, спрямована на попередження аморальної, протиправної поведінки;
це – подолання чи послаблення вад психічного або фізичного розвитку у дітей, порушення тієї чи іншої функції у дорослих;
*це – процес наукового визначення причинно-наслідкових зв’язків, ставлення індивіда до соціальних цінностей суспільства, вивчення сутності соціальних проблем, котрі утворюють складну життєву ситуацію індивіда,родини,групи;
це – процес наукового визначення та вивчення причинно-наслідкових зв’язків, соціальних функцій, приведення індивідуальної та колективної поведінки у відповідність із загально визначеними суспільними нормами і правилами.

Що таке соціальна профілактика?
вид соціальної діяльності соціально уповноважених органів держави та соціальних інститутів, щодо забезпечення потрібного особистості рівня освіти, культури, умов організації дозвілля та відпочинку, забезпечення працевлаштування;
робота, спрямована на задоволення потреб, які виникають у процесі життєдіяльності, що забезпечує гармонійний та різнобічний розвиток дітей та молоді шляхом надання медичної допомоги і різноманітності соціальних послуг;
*робота ,спрямована на попередження аморальної, протиправної, іншої соціальної поведінки дітей та молоді, виявлення будь-якого негативного впливу на життя і здоров»я дітей та молоді та запобігання такому впливу;
робота, спрямована на відновлення морального, психічного та фізичного стану дітей та молоді, їх соціальні функції, приведення індивідуальної чи колективної поведінки у відповідність із загальновизнаними суспільними правилами і нормами.

Що таке соціальна реабілітація?
вид соціальної діяльності соціально уповноважених органів держави та соціальних інститутів, щодо забезпечення потрібного особистості рівня освіти, культури, умов організації дозвілля та відпочинку, забезпечення працевлаштування;
робота, спрямована на задоволення потреб, які виникають у процесі життєдіяльності, що забезпечує гармонійний та різнобічний розвиток дітей та молоді шляхом надання медичної допомоги і різноманітності соціальних послуг;
робота ,спрямована на попередження аморальної, протиправної, іншої соціальної поведінки дітей та молоді, виявлення будь-якого негативного впливу на життя і здоров»я дітей та молоді та запобігання такому впливу;
*робота, спрямована на відновлення морального, психічного та фізичного стану дітей та молоді, їх соціальні функції, приведення індивідуальної чи колективної поведінки у відповідність із загальновизнаними суспільними правилами і нормами.

Що таке соціальне обслуговування?
вид соціальної діяльності соціально уповноважених органів держави та соціальних інститутів, щодо забезпечення потрібного особистості рівня освіти, культури, умов організації дозвілля та відпочинку, забезпечення працевлаштування;
*робота, спрямована на задоволення потреб, які виникають у процесі життєдіяльності, що забезпечує гармонійний та різнобічний розвиток дітей та молоді шляхом надання медичної допомоги і різноманітності соціальних послуг;
робота ,спрямована на попередження аморальної, протиправної, іншої соціальної поведінки дітей та молоді, виявлення будь-якого негативного впливу на життя і здоров»я дітей та молоді та запобігання такому впливу;
робота, спрямована на відновлення морального, психічного та фізичного стану дітей та молоді, їх соціальні функції, приведення індивідуальної чи колективної поведінки у відповідність із загальновизнаними суспільними правилами і нормами.

Як називається важливий психологічний механізм, який опосередковує процес сприйняття в міжособистісному спілкуванні?
Ідентифікація;
*Рефлексія;
Емпатія;
Деформація;

Як називається взаємодія між суб'єктами соціально-педагогічної роботи, під час якої консультант використовує свої знання для допомоги клієнта в осмисленні його ситуації, розв'язання поточних проблем?
*Індивідуальне консультування
Бесіда
Консиліум спеціалістів
каунселшг

Як називається вид соціальної діяльності, спрямований на здійснення соціальної опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених верств населення з метою подолання життєвих труднощів?
*соціальний супровід;
соціальний патронаж;
соціальне страхування;
немає вірної відповіді.

Як називається викривлення образу співрозмовника, обумовлені певними соціально-психологічними ефектами сприйняття?
Ідентифікація;
Рефлексія;
Емпатія;
*Деформація;

Як називається втілення задуму адресата (відправника інформації) у засоби доступні адресату (одержувачу) мови?
Спілкування;
Процес спілкування;
Комунікація;
*Кодування інформації;

Як називається здатність осягнути емоційний стан іншої людини, проникнути в її переживання шляхом внутрішнього відчуття?
Ідентифікація;
Рефлексія;
*Емпатія;
Деформація;

Як називається здійснення системного обліку і догляду за дітьми та молоддю, які виявили схильність до асоціальної поведінки, інформаційно-просвітницької, пропагандистської та агітаційної роботи серед дітей та молоді за місцем проживання, навчання або роботи:
*соціальна профілактика;
соціальна реабілітація;
соціальне обслуговування;
соціальний супровід.

Як називається особлива форма сприйняття і пізнання іншої людини, заснована на формуванні щодо неї стійкого позитивного почуття?
Перцепція;
Соціальна перцепція;
*Атракція;
Каузальна атрибуція;

Як називається послідовність дій із розв’язання проблем клієнтів?
*Процес;
Методи;
Технології;
Стратегія втручання;

Як називається пояснення причин поведінки людини на основі суб’єктивних припущень?
Перцепція;
Соціальна перцепція;
Атракція;
*Каузальна атрибуція;

Як називається процес і результат ототожнення себе з іншою людиною, намагання уподібнитися до неї з метою зрозуміти, як би вчинила вчинила в подібній ситуації?
*Ідентифікація;
Рефлексія;
Емпатія;
Деформація;

Як називається процес і результат сприйняття, розуміння та оцінювання людиною явищ навколишнього світу, соціальних об’єктів?
*Перцепція;
Соціальна перцепція;
Атракція;
Каузальна атрибуція;

Як називається робота спрямована на попередження аморальної, протиправної, іншої асоціальної поведінки дітей та молоді, виявлення будь-якого негативного впливу на життя і здоров’я дітей та молоді, запобігання такому впливу?
Соціальне обслуговування;
Соціальний супровід;
*Соціальна профілактика;
Соціальна реабілітація;

Як називається робота, спрямована на відновлення морального, психічного і фізичного стану дітей та молоді, їхніх соціальних функцій, приведення індивідуальної чи колективної поведінки у відповідність із загальновизнаними суспільними правилами і нормами?
Соціальне обслуговування;
Соціальний супровід;
Соціальна профілактика;
*Соціальна реабілітація;

Як називається робота, спрямована на задоволення потреб, які виникають у процесі життєдіяльності, що забезпечує гармонійний і всебічний розвиток дітей та молоді шляхом надання соціальної допомоги і різноманітних соціальних послуг?
*Соціальне обслуговування;
Соціальний супровід;
Соціальна профілактика;
Соціальна реабілітація;

Як називається робота, спрямована на здійснення соціальних опіки, допомоги і патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу?
Соціальне обслуговування;
*Соціальний супровід;
Соціальна профілактика;
Соціальна реабілітація;

Як називається система заходів, спрямованих на запобігання конкретним негативним явищам у поведінці людей та їх локалізацію?
Первинна профілактика;
вторинна профілактика;
загальна профілактика;
*спеціальна профілактика.

Як називається специфічний вид професійної діяльності уповноважених органів з надання державного і недержавного сприяння людині з метою забезпечення матеріального, соціального, культурного рівня її життя, надання індивідуальної допомоги людині, родині чи групі осіб?
Соціальна профілактика;
*соціальна робота;
соціальна допомога;
соціальна реабілітація.

Як називається спілкування особистостей за допомогою мовних і пралінгвістичних (позамовних) засобів з метою передавання інформації?
Спілкування;
Процес спілкування;
*Комунікація;
Кодування інформації;

Як називається сукупність зв’язків і взаємодій людей, спільнот, суспільств, у процесі яких відбувається обмін інформацією, досвідом, умінням, навичками і результатами діяльності?
*Спілкування;
Процес спілкування;
Комунікація;
Кодування інформації;

Як називається сукупність послідовних дій, засобів, спрямованих на досягнення мети спілкування?
Спілкування;
*Процес спілкування;
Комунікація;
Кодування інформації;

Як називається цілісне сприймання соціальних об’єктів?
Перцепція;
*Соціальна перцепція;
Атракція;
Каузальна атрибуція;

Як називають один із напрямків ведення випадку, суттю якого є робота соціального педагога/працівника з клієнтом, який переживає складні емоційні та поведінкові проблеми?
*Клінічна соціальна робота
Індивідуальне консультування
Управління випадку
Кризове втручання

Як називають усі предмети, пристосування, дії, знання ,за допомогою яких досягають поставленої мети?
методи;
*засоби;
форми;
принципи

Як називаються загальні підходи до процесу надання допомоги, що були виділені в ході вивчення завдань, які виконують соціальні працівники у своїй щоденній діяльності?
*Стратегії втручання
Кризове втручання
Напрями втручання
Перспективний план

Як називаються загальні підходи, спрямованість діяльності соціальних працівників і соціальних служб?
Процес;
Методи;
Технології;
*Стратегія втручання;

Як називаються організаційні процедури, що їх використовують соціальні працівники і соціальні служби?
Процес;
Методи;
*Технології;
Стратегія втручання;

Як називаються способи діяльності соціальних працівників?
Процес;
*Методи;
Технології;
Стратегія втручання;

Яка сутність поняття «консультування»?
*перелік різних видів діяльності від використання базових навичок консультування до спеціальних психологічних видів втручання;
плановий процес взаємин між клієнтом і соціальним працівником, який може передбачитизастосування різнихтеоретичних моделей роботи;
певний бюджет, який уможливлює його клієнтові безперешкодний доступ до сплати;
*це вміння обирати і діяти на власний розсуд,допомагати навчатися нових моделей поведінки, сприяти розвитку особистості.

Який з компонентів ведення випадку передбачає щоденникові записи, регулярні (раз на два тижні) зустрічі соціального педагога/працівника з клієнтом
Складання плану догляду
Власне втручання
*Моніторинг
Кінцеве оцінювання

Який метод використовується під час соціального супроводу і передбачає розробку та ведення в дію організаційних положень?
*Регламентування
Інструктування
Метод організації діяльності
інформування

Який метод соціальної роботи як науки, полягає в дослідженні із залученням учасників (батьків, учителів)?
*«спільне оцінювання»;
дослідження в дії;
дослідження ззовні;
дієве дослідження.

Який метод соціально-педагогічної роботи, полягає у забезпеченні представників вразливих груп населення необхідною індивідуальною підтримкою для продовження життя у громаді?
Індивідуальної соціальної роботи
*Ведення випадку
Консультування
Соціальний захист

Який найдоступніший метод збору первинної інформації про клієнта?
Анкетування
*Інтерв'ю
Бесіда
Тестування

Яким може бути консультування в процесі проведення соціального супроводу?
Тільки самостійним видом втручання
*Самостійним видом втручання ,частиною етапу первинного оцінювання и частиною етапу завершення стосунків
Постійно супроводжуючим видом втручання
Частиною етапу первинного оцінювання и частиною етапу завершення стосунків

Які життєві обставини Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» вважають складними?
*Обставини, що об'єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно
Обставини, які викликають у людей почуття незахищеності, страху перед завтрашнім днем, все, що веде до наростання напруги в сім'ї, негативно позначається на вихованні дітей.
Несприятливі для людини події , коли їй особливо важко, і коли вона об'єктивно потребує сторонньої допомоги.
Ситуація чи обставини, які неможливо об'єктивно подолати самостійно

Які методи розрізняють за специфікою роботи державних служб соціального захисту населення?
Соціально-економічні методи;
Організаційно-розпорядчі методи;
Психолого-педагогічні методи;
*Всі відповіді правильні;

Які основні структурні компоненти ведення випадку?
Первинне оцінювання, складання плану догляду, власне втручання, кінцеве оцінювання
Збір даних про клієнта, складання плану, власне ведення випадку, оцінювання результатів
Оцінювання ситуації, вибір технології втручання, моніторинг, оцінювання результатів
"Первинне оцінювання, встановлення цілей втручання, складання плану догляду, власне втручання, моніторинг, кінцеве оцінювання

Які соціологічні методи використовуються при визначенні соціальних проблем?
біографічний метод;
інтерв’ювання;
анкетування;
*всі відповіді правильні.

Які стратегії втручання у соціальній роботі зосереджуються на системах, з якими клієнти вступають у взаємодію?
Стратегія прямого втручання;
Стратегія комбінованого втручання;
*Стратегія втручання, спрямована на зміну системи
Правильна відповідь відсутня;


Тема 7. Форми організації соціальної роботи
Від чого залежить перебіг процесу консультування?
Професійних вмінь консультанта
Величини проблеми
*Особистості консультанта і його стосунків з клієнтом
Особистісних якостей та професійних умінь консультанта

Дайте визначення поняття «соціальний супровід»
Індивідуальний вид роботи щодо соціальної допомоги
*Вид соціальної роботи, спрямований на подолання складних життєвих обставин, на створення у середовищі оптимальних умов життя окремих категорій дітей та молоді шляхом надання комплексу соціальних послуг
Вид соціальної роботи, яка спрямована на здійснення системи економічних, політичних, правових, медичних, психолого-педагогічних заходів, спрямованих подолання складних життєвих ситуацій та попередження негативних явищ у соціальному середовищі.
Комплекс дій державних, громадських організацій, спрямованих на підтримку осіб та соціальних груп, які знаходяться у кризовій ситуації.

Для якого рівня соціальної роботи характерна безпосередня робота з конкретною людиною чи групою осіб, які звернулися за допомогою до певних соціальних служб?
*індивідуальний ;
державний;
місцевий;
регіональний.

До якої форми роботи з сім'єю відносяться: телефонні розмови, сімейні візити в сім'ю, зустрічі, інтерв'ю, консультування

Групові
Масові
Індивідуальні
*Спеціальні

До якої форми соціальної роботи відноситься надання допомоги індивідам і сім'ям у розв'язанні психологічних, міжособистісних, соціоекономічних проблем шляхом взаємодії з ними?
Соціальний супровід »
Індивідуальне консультування
*Індивідуальна соціальна робота
Соціальне обслуговування

Етапами якого процесу є: представлення проблеми, збір інформації, дослідження прав клієнта, інтерпретація інформації і погодження з клієнтом плану дій, намагання досягти домовленості, використання формальних механізмів?
Процес структурного представництва
Процес індивідуального консультування
Процесі програмного консультування
*Процес індивідуального представництва інтересів

Назвіть форми організації соціальної роботи.
індивідуальні роботу;
групову роботу;
роботу в громаді;
*всі відповіді є правильними.

Назвіть форми психологічного впливу на клієнтів.
індивідуальна робота;
групова робота;
робота в мікросоціальному середовищі;
*всі відповіді вірні.

У якій ролі представництва інтересів клієнта соціальний працівник дає свідчення на рівні професійного судження щодо досліджуваної ситуації?
Позивач
*Експерт-свідок
Адвокат
Свідок

Хто такий клієнт?
Людина, якій потрібна матеріальна допомога;
*жінки, чоловіки, діти, які звернулися за допомогою різного виду: матеріальна, соціальна, консультаційна;
людина з певними фізичними вадами;
людина з психічними вадами.

Що відноситься до індивідуальних форм соціального супроводу сім’ї?
сімейні індивідуальні візити в сім'ю, бесіди, проведення тренінгів, телефонні розмови
Консультування, дискусія, інтерв'ю, співбесіда, зустрічі
Телефонні розмови, тиждень сім'ї, проведення тренінгів, індивідуальні зустрічі, анкетування
*Телефонні розмови, сімейні індивідуальні візити в сім'ю, інтерв'ю, консультація, співбесіда, доручення.

Що належить до опосередкованого представництва?
Юридичне представництво та громадське представництво
*Структурне та представництво рівних
Структурне представництво та громадське представництво
Представництво рівних та самопредставництво

Що таке проблема?
*ситуація, за якої індивід не в змозі реалізувати свої потреби, що ускладнює його соціальне функціонування;
це процес соціального втручання;
інфантильні потреби, що примушують індивіда висувати неадекватні вимоги до навколишнього світу;
всі відповіді вірні.

Що являє собою волонтерський рух?
надання приватними особами чи організаціями безоплатної допомоги людям;
*доброчинна діяльність, яка здійснюється фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності, без заробітної плати, заради добробуту спільної і суспільства в цілому;
вид соціальної діяльності на здійснення соціальної опіки, патронажу незахищених верств населення;
вид соціальної діяльності державних і недержавних органів, спрямованих на забезпечення матеріальних, оздоровчих потреб особистості:

Що являє собою процес розвитку колективного й індивідуального досвіду, який відбувається у територіальних громадах і громадах за інтересами?
Індивідуальна соціальна робота;
Групова соціальна робота;
*Соціальна робота в громаді;
Правильна відповідь відсутня;

Що являє собою соціально-педагогічна робота, під час якої консультант використовує свої знання для допомоги клієнту в осмисленні його ситуації, розв'язання поточних проблем
*Індивідуальне консультування
Бесіда
Консиліум спеціалістів
каунселшг

Що являє собою сутність явищ і предметів реальної дійсності з точки зору їх відповідності або невідповідності потребам суспільства, соціальної групи, особистості; моральні та естетичні вимоги, вироблені людською культурою, що є продуктом суспільної свідомості?:
*соціальна цінність;
соціальна норма;
цінність;
нормативно-правові джерела соціальної роботи.

Як називається вид соціального управління, де головним суб’єктом та об’єктом діяльності на рівні відповідної організації соціальноїсфери виступає людина?
*менеджмент соціальної роботи;
соціальна служба;
предмет і продукт менеджменту;
немає правильної відповіді.

Як називається глибока обізнаність соціального працівника з умовами і технологією розв’язання проблем, що виникають, та вміння грамотно реалізувати свої знання на практиці?
посередництво;
солідарність;
субсидарність;
*професійна соціально-технологічна компетентність.

Як називається інтерактивний процес, учасниками якого є щонайменше клієнт, захисник інтересів та інша сторона?
*Індивідуальне представництво інтересів
Юридичне представництво інтересів
Каунселінг
Колективне консультування

Як називається нормативно-правовий акт, який приймається вищими представницькими органами державної влади, або всім народом, який виражає інтереси та потреби більшості,або всього народу і має найвищу юридичну силу?
нормативно-правовий акт;
нормативно-правовий договір;
правовий прецедент;
*державний закон.

Як називається процес захисту прав та взаємодії від імені клієнта з юридичними і фізичними особами?
Посередництво
Соціальний захист клієнта
Самопредставництво
*Представництво інтересів клієнта

Як називається процес надання спеціалістом клієнтові рекомендацій з розв'язання його соціальних і психологічних проблем, внаслідок якого він набуває або відновлює здатність приймати життєво важливі рішення, опановує нові моделі поведінки?
Індивідуальне консультування
*Каунселінг
Бесіда
Інформування

Як називається співробітництво представника клієнта з іншою стороною?
Адвокатство
*Посередництво
Самопредставництво
Представництво

Яка форма соціальної роботи передбачає надання допомоги індивідам і сім’ям у розв’язанні психологічних, міжособистісних соціоекономічних проблем шляхом взаємодії з ними?
*Індивідуальна соціальна робота;
Групова соціальна робота;
Соціальна робота в громаді;
Правильна відповідь відсутня;

Яка форма соціальної роботи передбачає надання допомоги клієнту через групові форми взаємодії, передавання групового досвіду для розвитку його фізичних і духовних сил, формування соціальної поведінки?
Індивідуальна соціальна робота;
*Групова соціальна робота;
Соціальна робота в громаді;
Правильна відповідь відсутня;

Яке з видів індивідуального представництва передбачає діяльність спеціально підготовленого волонтера щодо захисту, забезпечення прав і гідності індивідів, які з певних причин не можуть повноцінно себе представляти?
*Громадське представництво
Колективне представництво
Юридичне представництво
Професійне представництво

Який вид консультування реалізується через сукупність процедур, спрямованих на допомогу людині у подоланні її проблем, вдосконалення міжособистісних стосунків
Індивідуальне консультування
Інтерв'ю
*Конкретне консультування
Програмне консультуваня

Який з видів консультування розглядають як невідкладну психопрофілактичну допомогу в ситуаціях, де зволікати недопустимо?
Екстрене консультування
*«Телефон довіри»
Індивідуальне консультування
Програмове консультування

Які послуги надаються у формі індивідуальних чи групових консультацій, дистанційного консультування по телефону, безкоштовне забезпечення рекламною продукцією, графіками роботи закладів
Психологічні
Педагогічні
Юридичні
*Інформаційно-довідкові

Які стратегії втручання застосовують у ході індивідуальної соціальної роботи?
*представництво;
*захист інтересів клієнтів;
*направлення до інших соціальних служб;
індивідуальність особистості.


Тема 8. Нормативно-організаційні аспекти соціальної роботи
В який термін прийнятий закон, підписаний Головою Верховної Ради України, підписується президентом?
протягом 3 днів;
*протягом 15 днів;
протягом 20 днів;
протягом місяця.

В якому документі йдеться про те ,що «кожен як член суспільства має право на соціальне забезпечення, а також на здійснення економічних соціальних, культурних прав, необхідних для цього гідності й вільного розвитку його особистості,»?
Постанові Уряду України;
*Загальній декларації прав людини;
Міжнародному акті про цивільні, політичні права;
Конституції України.

В якому році вийшов Закон України «Про соціальні послуги»?
2000
2001
2002
*2003

В якому році прийнято Верховною Радою України Конституцію - Основний Закон України -
в 1991р.;
в 1992р.;
в 1993р.;
*в 1996р.

Від чого залежить ефективність соціальної роботи?
Рівня підготовки фахівця;
Особистісних характеристик, якостей, світоглядної сфери і життєвої позиції;
Система цінностей, яка має узгоджуватися із сутністю і змістом соціальної роботи, суспільними нормами і традиціями;
*Всі відповіді правильні;

З якою метою встановлений Закон України про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії?
визначення механізму реалізації соціальних прав та державних соціальних гарантій громадян, визначених Конституцією України;
визначення приорітетів державної соціальної політики щодо забезпечення потреб людини в матеріальних благах і послугах та фінансових ресурсів для їх реалізації;
визначення та обґрунтування розмірів видатків Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, соціальних фондів на соціальний захист і забезпечення населення та утримання соціальної сфери;
*всі відповіді є вірними.

Коли була прийнята Конституція України?
в 1992р.;
в 1993р.;
в 1995р.;
*в 1996р.

На якому рівні відбувається реалізація законодавчих і нормативних актів у соціальній сфері з урахуванням різноманітних особливостей певного регіону?
*регіональному рівні;
місцевому рівні;
професійному рівні;
індивідуальному рівні.

Назвіть дію соціального працівника після взяття сім'ї під соціальний супровід.
*Здійснюють комплексне обстеження сім'ї
Надання соціальних послуг
Підписання Договору про надання соціальних послуг
Планування спільних дій.

Назвіть законодавчий документ, в якому дано визначення поняття «Соціальний супровід»
Законі України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»
Законі України «Про соціальні послуги»
*Законі України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»
Законі України « Про державну допомогу сім'ям з дітьми»

Назвіть форму документації соціального супроводу до якої включені такі пункти: мета співпраці, що слід зробити, права, які мають сторони та обов'язки, які на них покладаються, умови припинення, розірвання, перегляду, додаткові умови, дата укладання
Форма № 7.План спільних дій при здійсненні соціального супроводу сім'ї
Форма № 8. Картка обліку надання матеріальної допомоги
Форма № 4. Акт обстеження житлово-побутових умов.
*Форма № 6. Договір про здійснення соціального супроводу

Назвіть, які обов’язково мають бути документи при наданні фінансової допомоги під час соціального супроводу сім'ї.
Протокол командної зустрічі, кошторис на отримання коштів, накази директора центру про затвердження кошторису та про надання допомоги, акт прийому-передачі допомоги
*Заява клієнта, відповідні підтверджуючи документи, які вказують на необхідність її отримання допомоги, протокол командної зустрічі, на якій розглядається дане питання, наказ директора центру, акт прийому-передачі допомоги,
Заява клієнта, наказ директора про надання допомоги, відповідний запис у журналі
Заява клієнта, відповідні підтверджуючи документи, які вказують на необхідність її отримання допомоги, наказ директора про надання допомоги, відповідний запис у журналі

У якому році був прийнятий Закон України « Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»?
2000р.;
*2001р.;
2003р.;
2005р.

У якому році була прийнята Конвенція ООН про права дитини?
1923р.
1948р.
*1989р.
2001р.

У якому році Генеральна асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини?
1923р.
*1948р.
1989р.
2001р.

У якому році з’явився перший міжнародний документ – Женевська декларація?
*1923р.
1948р.
1989р.
2001р.

У якому році прийнятий Закон України „Про попередження насильства в сім’ї?
1923р.
1948р.
1989р.
*2001р.

Хто в Україні затверджує програми з підготовки соціальних працівників?
Міністерство праці та соціальної політики;
*Міністерство освіти і науки України;
Верховна рада України;
Асоціація соціальних працівників.

Хто має право на інформацію щодо соціального супроводу, яка міститься в ос
·обовій справі?
Тільки клієнт
Тільки соціальний педагог/працівник
Тільки клієнт та соціальний педагог/працівник
*Клієнт, соціальний педагог/працівник та його безпосередній керівник

Що відносять -до складових ідеологічного образу соціального працівника?
Кваліфікаційні вимоги до спеціалістів різних рівнів;
Психолого-педагогічна готовність до оволодіння професією;
Особистісні якості, що зумовлюють професійне призначення спеціаліста;
*Всі відповіді вірні;

Що таке соціальні цінності?
властивість суспільного предмету задовольняти різноманітні потреби соціального суб’єкта;
*сукупність явищ і предметів, реальної дійсності з точки зору їх відповідності або невідповідальності потребам суспільства, соціальної групи, особистості;
загальні правила поведінки, що склалися у суспільстві в процесі історичного розвитку;
особливі суспільні відносини, завдяки яким потреби та інтереси індивіда та соціальної групи переносяться на світ речей, предметів, явищ

Що являє собою додержання і захист прав людини, індивідуальний підхід, доступність, конфіденційність у соціальній роботі?
*основними принципами соціальної роботи;
основними напрямками соціальної роботи;
основними методами соціальної роботи;
правильна відповідь відсутня.

Як називається добровільна, доброчинна, неприбуткова та вмотивована діяльність яка має суспільно-корисний характер?
милосердя;
*волонтерський рух;
благодійність;
соціальна реабілітація.

Як називається зовнішнє оформлення змісту, загальнообов’язкових правил поведінки, які офіційно встановлені?
*форма права;
вид права;
зміст права;
функція права.

Як називається історично зумовлене написане правило поведінки і діяльності людей, яке ввійшло у звичку в результаті багаторазового застосування в суспільстві протягом тривалого часу?
*правовий звичай;
правовий прецендент;
нормативно-правовий договір;
нормативно-правовий акт.

Як називається комплекс нормативно-правових актів, встановлених і загальноприйнятих державою норм і правил. Нормативний акт, що приймається вищим представницьким органом державної влади або безпосереднім волевиявленням населення?
нормативний документ;
*закон;
кодекс;
меморандум.

Як називається офіційний письмовий юридичний документ, який укладається окремими державними органами в межах їх компетенції на підставі закону, має державно-владний загальнообов’язковий характер для громадян і посадових осіб, конкретні юридичні права та обов»язки суб’єктів правовідносин, охороняється державною владою від порушень?
нормативно-правовий акт;
*підзаконний нормативно-правовий акт;
нормативний документ;
підзаконний документ.

Як називається форма права, за якої два і більше суб’єктів суспільних відносин домовилися про взаємні права та обов’язки з економічних, політичних і будь-яких інших соціальних проблем, уклали між собою угоду або договір в усній чи письмовій формі. Вони можуть мати міжнародний і внутрішньо національний характер?
нормативно-правовий акт;
*нормативно-правовий договір;
правовий прецендент;
правовий звичай.

Як називаються уповноважені органи, які здійснюють соціальну роботу з дітьми та молоддю?
*суб’єкти;
об’єкти;
соціальні інститути;
правильна відповідь відсутня.

Яка існує класифікація соціальних норм?
за суб’єктами та носіями норм, за функціями;
за сферою діяльності, за змістом, за засобом забезпечення;
за місцем у нормативно-ціннісній ієрархії ;
*всі відповіді вірні.

Який документ націлює на здійснення соціально-педагогічної роботи в багатьох функціональних сферах із метою розвитку потенціалу та можливостей особистості, а також із задоволення людських потреб?
Положення про організацію соціального супроводу
Методичні рекомендації щодо соціального супроводу
Етичні стандарти соціальної роботи
*Етичний кодекс спеціалістів соціальної роботи

Які аспекти практичної діяльності впливають на формування ідеального образу соціального працівника?
Фаховий портрет практичних соціальних працівників, поширені серед практиків ролі соціальних працівників;
Суспільна позиція соціальних працівників у створенні умов для допомоги та підтримки людей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях;
Налагоджена система супервізії, яка допомагає соціальним працівникам краще долати труднощі й виконувати свої функції;
*Всі відповіді вірні;

Які органи відносяться до служби муніципальних органів, як однієї з сфер соціальної роботи?
*відділи соціального захисту населення, культурно-спортивні комплекси, відділи соціальної допомоги вдома;
профілакторії, реабілітаційні комплекси, центри оздоровлення, медпункти;
будинки для людей похилого віку, сімейні дитячі будинки, центри зайнятості, в’язниці;
клуби для підлітків, будинки культури, парки, ігрові майданчики.

Які чинники впливають на зміст навчальної програми?
спеціальність;
наявність навчально-методичної бази;
специфіка вищого навчального закладу;
*всі відповіді вірні.


Тема 9. Соціальна робота з сім’єю
Дайте назву використанню дитини дорослими або іншою дитиною для задоволення сексуальних потреб чи отримання вигоди?
Фізичне насильство;
*Сексуальне насильство;
Психологічне насильство;
Зневага до інтересів і потреб дитини;

Дайте назву відсутності належного забезпечення основних потреб дитини в їжі, одязі, житлі, вихованні, освіті, медичній допомозі з боку батьків, опікунів або інших осіб через об’єктивні або суб’єктивні причини?
Фізичне насильство;
Сексуальне насильство;
Психологічне насильство;
*Зневага до інтересів і потреб дитини;

Дайте назву впливу одного з членів сім’ї на психіку дитини шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування?
Фізичне насильство;
Сексуальне насильство;
*Психологічне насильство;
Зневага до інтересів і потреб дитини;

Дайте назву дії або відсутність дій з боку батьків чи інших дорослих, у результаті яких фізичний або розумовий стан дитини порушується, або знаходиться під загрозо пошкодження?
*Фізичне насильство;
Сексуальне насильство;
Психологічне насильство;
Зневага до інтересів і потреб дитини;

Для якої сім’ї характерний такий перелік документів особової справи: направлення в спеціалізовану службу соціальної підтримки сімей, первинне обстеження, показники взяття сім'ї під соціальний супровід, обстеження сім'ї, картка клієнта, соціальний паспорт, путівка на проведення групового заходу центру?
Сім'ї, де виховується дитина з обмеженими можливостями
*Неблагополучної сім'ї
Сім'ї, яка знаходиться в кризовому стані
Прийомної сім'ї

До якої форми документації соціального супроводу включені такі пункти: мета співпраці, що слід зробити, права, які мають сторони та обов'язки, які на них покладаються, умови припинення, розірвання, перегляду, додаткові умови, дата укладання
Форма № 7.План
спільних дій при здійсненні соціального супроводу сім'ї
Форма № 8. Картка обліку надання матеріальної допомоги
Форма № 4. Акт обстеження житлово-побутових умов.
*Форма № 6. Договір про здійснення соціального супроводу

За якими напрямами здійснюється діяльність соціального педагога по відношенню до сім’ї?
Освітнім;
Психологічним;
Посередницьким;
*Всі відповіді вірні;

За якою кваліфікаційною ознакою виділяють такі типи сімей: опікунська, прийомна, благополучна, неблагополучна?
За структурою
За сімейним станом
За кількістю і наявністю нерідних дітей
*За якістю сімейних взаємин

Класифікуйте насильство над дітьми за тривалістю?
Явне та приховане;
Що відбувається зараз і те, що сталося в минулому;
*Одноразове та багаторазове;
Вдома, у школі, на вулиці;

Класифікуйте насильство над дітьми за часом?
Явне та приховане;
*Що відбувається зараз і те, що сталося в минулому;
Одноразове та багаторазове;
Вдома, у школі, на вулиці;

Класифікуйте насильство над дітьми залежно від стратегії кривдника?
*Явне та приховане;
Що відбувається зараз і те, що сталося в минулому;
Одноразове та багаторазове;
Вдома, у школі, на вулиці;

Назвіть групу методів до якої відноситься соціальний супровід як метод діяльності.
Організаційних методів
*Соціально-економічних методів
Педагогічних методів
Соціальних методів

Назвіть індивідуальні форм соціального супроводу сім’ї.
сімейні індивідуальні візити в сім'ю, бесіди, проведення тренінгів, телефонні розмови
Консультування, дискусія, інтерв'ю, співбесіда, зустрічі
Телефонні розмови, тиждень сім'ї, проведення тренінгів, індивідуальні зустрічі, анкетування
*Телефонні розмови, сімейні індивідуальні візити в сім'ю, інтерв'ю, консультація, співбесіда, доручення.

Назвіть напрям діяльності соціального педагога по відношенню до сім’ї націлений на соціально-психологічну підтримку й корекцію, створення сприятливої психологічної атмосфери в сім’ї, особливо у період короткочасної кризи.
Освітній;
*Психологічній;
Посередницькій;
Правильна відповідь відсутня;

Назвіть напрям діяльності соціального педагога по відношенню до сім’ї розрахований на допомогу в організації сімейного дозвілля, координації та інформованості.
Освітній;
Психологічній;
*Посередницькій;
Правильна відповідь відсутня;

Назвіть напрям діяльності соціального педагога спрямований на допомогу у навчанні й вихованні, попередження сімейних проблем, що виникають і формування педагогічної культури батьків.
*Освітній;
Психологічній;
Посередницькій;
Правильна відповідь відсутня;

Назвіть напрями діяльності соціального педагога по відношенню до сім’ї.
Освітнім;
Психологічним;
Посередницьким;
*Всі відповіді вірні;

Назвіть провідну технологію роботи з проблемною сім'єю, яка інтегрує в собі: оцінювання, оцінка потреб, раннє втручання, робота з клієнтом, надання послуг?
Відкриття випадку
Кризове втручання
Соціальне інспектування
*Ведення випадку

Назвіть рік появи першого міжнародного документу – Женевської декларації.
*1923р.
1948р.
1989р.
2001р.

Назвіть рік прийняття Закону України „Про попередження насильства в сім’ї.
1923р.
1948р.
1989р.
*2001р.

Назвіть рік прийняття Конвенції ООН про права дитини.
1923р.
1948р.
*1989р.
2001р.

Скільки відсотків в сімейних стосунках займає таке психологічне насильство як приниження одне одного?
6%;
*14%;
32%;
48%;

Скільки відсотків в сімейних стосунках займає таке психологічне насильство як грубість?
6%;
14%;
32%;
*48%;

Скільки відсотків сімейних стосунків займає таке психологічне насильство як побиття?
*6%;
14%;
32%;
48%;

У якій формі документації соціального супроводу сім'ї фіксуються наступні дані: прізвище, ім'я, по батькові особина яку оформляється форма, ким направлено, хто і коли прийняв рішення про надання соціальних послуг, хто буде здійснювати роботу; другий розділ заповнюється за результатами проведеної роботи картка обліку надання матеріальної допомоги
Картка обліку надання матеріальної допомоги
*Картка соціальної роботи
Акт-обстеження житлово-побутових умов проживання
Картка звернення

У якому законодавчому документі дано визначення поняття «Соціальний супровід»?
Законі України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»
Законі України «Про соціальні послуги»
*Законі України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»
Законі України « Про державну допомогу сім'ям з дітьми»

Що визначено другим етапом відповідно з Наказом Державного центру соціальних служб для молоді «Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводу неблагополучних сімей»?
Виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах
Прийняття рішення про надання соціальних послуг, оцінка та планування спільних дій
*Здійснення обстеження умов проживання сім'ї
Надання соціальних послуг

Що впливає на перебіг процесу консультування?
Професійних вмінь консультанта
Величини проблеми
*Особистості консультанта і його стосунків з клієнтом
Особистісних якостей та професійних умінь консультанта

Що є основою визначення типу сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах?
Діагностика проблеми
*Діагностика виконання сім'єю своїх функцій
Діагностика рівня розвитку дитини
Всі відповіді вірні

Що є складовою та першоосновою ведення випадку?
*Оцінка потреб
Інформація про сім'ю
Оцінка ситуації
Відкриття випадку

Що оформляє соціальний працівник під час соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях?
Картка соціальної роботи
*Картка обліку дій соціального працівника
Акт-обстеження житлово-побутових умов проживання
Картка звернення

Що роблять соціальні працівники після взяття сім'ї під соціальний супровід?
*Здійснюють комплексне обстеження сім’ї
Надання соціальних послуг
Підписання Договору про надання
Планування спільних дій.

Що таке соціальний супровід?
Індивідуальний вид роботи щодо соціальної допомоги
*Вид соціальної роботи, спрямований на подолання складних життєвих обставин, на створення у середовищі оптимальних умов життя окремих категорій дітей та молоді шляхом надання комплексу соціальних послуг
Вид соціальної роботи, яка спрямована на здійснення системи економічних, політичних, правових, медичних, психолого-педагогічних заходів, спрямованих подолання складних життєвих ситуацій та попередження негативних явищ у соціальному середовищі.
Комплекс дій державних, громадських організацій, спрямованих на підтримку осіб та соціальних груп, які знаходяться у кризовій ситуації.

Що являє собою консультування в процесі проведення соціального супроводу.
Тільки самостійним видом втручання
*Самостійним видом втручання ,частиною етапу первинного оцінювання и частиною етапу завершення стосунків
Постійно супроводжуючим видом втручання
Частиною етапу первинного оцінювання и частиною етапу завершення стосунків

Як називається використання дитини дорослими або іншою дитиною для задоволення сексуальних потреб чи отримання вигоди?
Фізичне насильство;
*Сексуальне насильство;
Психологічне насильство;
Зневага до інтересів і потреб дитини;

Як називається відсутність належного забезпечення основних потреб дитини в їжі, одязі, житлі, вихованні, освіті, медичній допомозі з боку батьків, опікунів або інших осіб через об’єктивні або суб’єктивні причини?
Фізичне насильство;
Сексуальне насильство;
Психологічне насильство;
*Зневага до інтересів і потреб дитини;

Як називається вплив одного з членів сім’ї на психіку дитини шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування?
Фізичне насильство;
Сексуальне насильство;
*Психологічне насильство;
Зневага до інтересів і потреб дитини;

Як називається ефективний метод соціального супроводу сім'ї, в якому об'єднуються певний моніторинг ситуації, залучення інших інстанцій, здійснення координації дій, відстеження результату.
«Відкриття випадку»
«Кризове втручання»
Консультування
*«Ведення випадку»

Як називається надання допомоги індивідам і сім'ям у розв'язанні психологічних, міжособистісних, соціоекономічних проблем шляхом взаємодії з ними?
Соціальний супровід »
Індивідуальне консультування
*Індивідуальна соціальна робота
Соціальне обслуговування

Як називається спеціалізоване формування, яке утворюється центром соціальних служб для сім'ї дітей та молоді з метою здійснення соціальної підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих ситуаціях на ранньому етапі кризи?
Служба підтримки сім'ї
«Школа батьківства»
*Служба раннього втручання
Служба матері і дитини

Як називаються дії або відсутність дій з боку батьків чи інших дорослих, у результаті яких фізичний або розумовий стан дитини порушується, або знаходиться під загрозо пошкодження?
*Фізичне насильство;
Сексуальне насильство;
Психологічне насильство;
Зневага до інтересів і потреб дитини;

Як поділяється насильство над дітьми за місцем знаходження?
Явне та приховане;
Що відбувається зараз і те, що сталося в минулому;
Одноразове та багаторазове;
*Вдома, у школі, на вулиці;

Як поділяється насильство над дітьми за тривалістю?
Явне та приховане;
Що відбувається зараз і те, що сталося в минулому;
*Одноразове та багаторазове;
Вдома, у школі, на вулиці;

Як поділяється насильство над дітьми за часом?
Явне та приховане;
*Що відбувається зараз і те, що сталося в минулому;
Одноразове та багаторазове;
Вдома, у школі, на вулиці;

Як поділяється насильство над дітьми залежно від стратегії кривдника?
*Явне та приховане;
Що відбувається зараз і те, що сталося в минулому;
Одноразове та багаторазове;
Вдома, у школі, на вулиці;

Яка сім'я сама вибирає послугу, з нею проводиться профілактична робота з метою попередження виникнення проблеми?
Проблемна сім'я
Неповна сім'я
Прийомна сім'я
*Кризова сім'я

Який метод активного навчання володіє великим потенціалом впливу на сім'ю, яка опинилася у складних життєвих обставинах?
Сімейна терапія
*Соціально-психологічний тренінг
Соціальне навчання
Інтерв'ю

Який метод соціального супроводу сім'ї включає наступні етапи: встановлення контакту, дослідження запиту клієнта, розробка плану подолання проблем, завершення бесіди?
Біографічний метод
Інструктування
*Індивідуальне інтерв'ю
Індивідуальне консультування

Який напрям діяльності соціального педагога по відношенню до сім’ї націлений на соціально-психологічну підтримку й корекцію, створення сприятливої психологічної атмосфери в сім’ї, особливо у період короткочасної кризи?
Освітній;
*Психологічній;
Посередницькій;
Правильна відповідь відсутня;

Який напрям діяльності соціального педагога по відношенню до сім’ї розрахований на допомогу в організації сімейного дозвілля, координації та інформованості?
Освітній;
Психологічній;
*Посередницькій;
Правильна відповідь відсутня;

Який напрям діяльності соціального педагога спрямований на допомогу у навчанні й вихованні, попередження сімейних проблем, що виникають і формування педагогічної культури батьків?
*Освітній;
Психологічній;
Посередницькій;
Правильна відповідь відсутня;

Які документи при наданні фінансової допомоги під час соціального супроводу сім'ї, обов'язково мають бути?
Протокол командної зустрічі, кошторис на отримання коштів, накази директора центру про затвердження кошторису та про надання допомоги, акт прийому-передачі допомоги
*Заява клієнта, відповідні підтверджуючи документи, які вказують на необхідність її отримання допомоги, протокол командної зустрічі, на якій розглядається дане питання, наказ директора центру, акт прийому-передачі допомоги,
Заява клієнта, наказ директора про надання допомоги, відповідний запис у журналі
Заява клієнта, відповідні підтверджуючи документи, які вказують на необхідність її отримання допомоги, наказ директора про надання допомоги, відповідний запис у журналі

Які є етапи здійснення кризового втручання?
Відкриття випадку, діагностика кризової ситуації, розробка оперативних і стратегічних засобів ліквідації, підсумки роботи, досягнуті результати
*Діагностика кризової ситуації, розробка оперативних і стратегічних засобів ліквідації, реалізація заходів, оцінка реалізації заходів і діагностика ситуації
Вивчення документації, обстеження сім'ї, планування допомоги, написання звіту й обговорення проведеної роботи
Діагностика кризової ситуації, планування допомоги, підписання договору, надання допомоги, написання звіту

Які завдання першого візиту в сім'ю?
Знайомство з її членами
*Зняття страху та напруження сім'ї
Вивчення становища сім'ї
Діагностування проблеми

Які соціальні послуги надаються сім'ям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях (За О.В,Безпалько)?
Психолого-педагогічні, охоронно-захисні, медико-терапевтичні, юридичні
*Педагогічні психологічні медико-оздоровчі юридичні інформаційно-довідкові
Консультативні, інформаційні, правові, соціальні
Всі відповіді вірні

Яку функцію, виконує сім'я, організовуючи відпочинок, розвиваючи інтереси і потреби її членів?
Господарсько-економічна
Комунікативна
*Рекреативна
Репродуктивна


Тема 10. Соціальна робота з жінками
В яких країнах у структурі соціальних служб існують притулки для жінок?
Австрія і Велика Британія
Німеччина і Швеція
Франція і США
*всі відповіді вірні

В якому році була прийнята Віденська декларація з прав людини?
1979
*1993
1988
1995

В якому році була прийнята Декларація і Платформа дій Пекінської міжнародної конференції з проблем жінок?
1979
1993
1988
*1995

В якому році була прийнята Декларація щодо рівності жінок і чоловіків?
1979
1993
*1988
1995

В якому році була прийнята Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок?
*1979
1993
1988
1995

В якому році було створено вищий орган державного управління, покликаний формувати політику щодо жінок – Міністерство України у справах сім’ї та молоді?
1989
1990
1993
*1996

В якому році в Києві була створена Вечірня жіноча гімназія?
1989
*1990
1993
1996

В якому році з ініціативи Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда Україна» з’явилась телефонна «гаряча лінія» для безпосередніх контактів з жінками-жертвами торгівлі людьми, а також із потенційними жертвами?
1995
1996
*1997
1998

На скільки років у середньому жінки живуть довше порівняно з чоловіками?
на 5 років
на 7 років
на 9 років
*на 11 років

На що спрямовані заходи, які передбачають профілактичну роботу щодо попередження відмов від новонароджених дітей?
Мобілізації ресурсів жінки (породіллі);
Мобілізації її найближчого оточення для забезпечення повноцінної реалізації материнської функції;
Надання жінці психологічної та соціально-педагогічної підтримки;
*Всі відповіді правильні;

Скільки років становить в Україні верхня вікова межа юного материнства?
16 років;
17 років;
*18 років;
19 років;

У якому році був запропонований термін „юне материнство”?
1990р.
1991р.
*1992р.
1993р.

У якому році був запропонований термін „юне материнство”?
1990р.
1991р.
*1992р.
1993р.

Хто запропонував термін „юне материнство”?
І.Мигович;
*І.Каткова;
І.Звєрєва;
Л.Міщик;

Що передбачає профілактична робота щодо попередження відмов від новонароджених дітей?
Мобілізації ресурсів жінки (породіллі);
Мобілізації її найближчого оточення для забезпечення повноцінної реалізації материнської функції;
Надання жінці психологічної та соціально-педагогічної підтримки;
*Всі відповіді правильні;

Як називається одна із служб соціальної допомоги жертвам насильства?
*телефонна служба «жінки-насильство –інформація»
Центр інформації для жінок
Багатопрофільні жіночі центри
центри допомоги молодим матерям

Які соціальні служби в Європейських країнах підтримуються на національному та регіональному рівнях?
телефонна служба «жінки-насильство –інформація»
*Центр інформації для жінок
Багатопрофільні жіночі центри
центри допомоги молодим матерям

Які соціальні служби мають на меті надання допомоги перш за все неповнолітнім матерям, які опинились у складній життєвій ситуації після народження дитини?
телефонна служба «жінки-насильство –інформація»
Центр інформації для жінок
Багатопрофільні жіночі центри
*центри допомоги молодим матерям

Які соціальні служби, що функціонують у багатьох зарубіжних країнах, пропонують комплекс послуг клієнтам?
телефонна служба «жінки-насильство –інформація»
Центр інформації для жінок
*Багатопрофільні жіночі центри
центри допомоги молодим матерям


Тема 11. Соціальна робота з людьми похилого віку
Для якого підходу до старості характерно, що людина внутрішньо врівноважена, спокійна, практична щодо самої себе; сприймає старість як факт, що завершує професійну кар’єру, розглядає смерть як природне явище?
*конструктивний підхід
підхід залежності
підхід захисту
підхід ворожості до інших

Кому належить думка, що жодних точних календарних дат настання старості взагалі не існує?
Володимир Фрольність
*Іполит Давидовський
Ірина Звєрєва
Євдокія Холостова

Кому належить думка, що при розгляді старіння як найуніверсальнішого явища природи спостерігаються парадокси: кожний легко визначає різницю між молодою старою людиною, але ніхто не може дати вичерпну наукову характеристику сутності старіння та механізмів його розвитку?
*Володимир Фрольність
Іполит Давидовський
Ірина Звєрєва
Євдокія Холостова

На скільки відсотків щороку збільшується кількість літніх людей на планеті?
на 1,2%
на 1,8%
*на 2,4%
на 2,8%

Назвіть вік в якому згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я відносять осіб до категорії людей похилого віку.
55-60 років;
*60-74 роки;
75-89 років;
Від 90 років і старше;

Назвіть найкращий метод соціальної роботи з людьми похилого віку, які переживають втрату близької людини
біографічне інтерв’ювання
трудова та громадська зайнятість
*терапевтична короткотривала група
груповий догляд

Назвіть основні проблеми людей похилого віку.
здоров’я і медична допомога
матеріальне становище
інтеграція в суспільство
*всі відповіді правильні

Назвіть основні форми соціальної роботи з людьми похилого віку
*реабілітація і соціальна допомога
корекція і соціальна допомога
соціальна допомога і психологічна допомога
психологічна допомога і реабілітація

Назвіть рік прийняття Генеральною асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини.
1923р.
*1948р.
1989р.
2001р.

У якому віці згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я відносять осіб до категорії людей похилого віку?
55-60 років;
*60-74 роки;
75-89 років;
Від 90 років і старше;

У якому віці згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я відносять осіб до категорії старих людей?
55-60 років;
60-74 роки;
*75-89 років;
Від 90 років і старше;

Хто узагальнив соціально-психологічні проблеми людей похилого віку?
Володимир Фрольність
Іполит Давидовський
Ірина Звєрєва
*Євдокія Холостова

Яка соціальна робота з людьми похилого віку проводиться в установах, які здійснюють денний чи резидентний (стаціонарний, інтернат ний) догляд?
біографічне інтерв’ювання
трудова та громадська зайнятість
терапевтична короткотривала група
*груповий догляд

Який компонент старіння полягає у виборі способу адаптації до процесів старіння, нових стратегій подолання труднощів?
біологічне старіння
соціальне старіння
*психологічне старіння
правильна відповідь відсутня

Який компонент старіння полягає у змінні поведінки, статусів і ролей?
біологічне старіння
*соціальне старіння
психологічне старіння
правильна відповідь відсутня

Який компонент старіння полягає у зростанні вразливості організму і підвищеній ймовірності смерті?
*біологічне старіння
соціальне старіння
психологічне старіння
правильна відповідь відсутня

Який метод соціальної роботи з людьми похилого віку допомагає людині усвідомити, що «життя не минуло марно»?
*біографічне інтерв’ювання
трудова та громадська зайнятість
терапевтична короткотривала група
груповий догляд

Який підхід до старості властивий «розгніваним старим», які агресивні, запальні, мають претензії до свого оточення; вони неадекватно сприймають старість, не можуть прийматися зі старінням, заздрять молодим?
конструктивний підхід
підхід залежності
підхід захисту
*підхід ворожості до інших

Який підхід до старості властивий людям, які демонструють пасивність і схильні до залежності від інших; вони легко залишають свої професійні заняття; сімейне оточення забезпечує їм відчуття безпеки і внутрішньої гармонії?
конструктивний підхід
*підхід залежності
підхід захисту
підхід ворожості до інших

Який підхід до старості характерний для самодостатніх людей, що захоплені своєю професійною діяльністю; вони потерпають від страху смерті і проявляють зовнішню активність?
конструктивний підхід
підхід залежності
*підхід захисту
підхід ворожості до інших

Який підхід до старості характерний для людей, які пасивно сприймають незгоди старості, схильні до депресій і жалю до себе; смерть розглядається ними як позбавлення від страждань?
*підхід ворожості до себе
підхід залежності
підхід захисту
підхід ворожостіТема 12. Соціальна робота з молоддю
В якому законі означені стратегічні цілі реалізації державної молодіжної політики?
Закон України «Про сприяння соціальному становленні та розвитку молоді в Україні»
Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»
Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»
*всі відповіді вірні

В якому році вийшов Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»?
2000
*2001
2002
2003

На основі чого ведеться соціальна робота з молоддю?
Програм
*цільових комплексних програм
планів
календарних планів

На яких напрямах державної політики заснована соціальна робота з молоддю?
визначення правових засад соціальної роботи з дітьми та молоддю;
створення сприятливих умов для гармонійного розвитку дітей та молоді;
консультування і надання соціальних послуг;
*всі відповіді правильні.

Назвіть компонент ведення випадку, який передбачає щоденникові записи, регулярні (раз на два тижні) зустрічі соціального педагога/працівника з клієнтом
Складання плану догляду
Власне втручання
*Моніторинг
Кінцеве оцінювання

Назвіть об’єкти соціальної роботи з молоддю.
соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді, громадські молодіжні об’єднання, спеціальні молодіжні фонди
соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді, працююча молодь, молоді сім’ї
*безробітна молодь; молодь яка має відхилення у поведінці, обдарована молодь, молоді сім’ї
спеціальні молодіжні фонди, молоді сім’ї, працююча молодь

Назвіть один із напрямків ведення випадку, суттю якого є робота соціального педагога/працівника з клієнтом, який переживає складні емоційні та поведінкові проблеми.
*Клінічна соціальна робота
Індивідуальне консультування
Управління випадку
Кризове втручання

Назвіть основні структурні компоненти ведення випадку
Первинне оцінювання, складання плану догляду, власне втручання, кінцеве оцінювання
Збір даних про клієнта, складання плану, власне ведення випадку, оцінювання результатів
Оцінювання ситуації, вибір технології втручання, моніторинг, оцінювання результатів
"Первинне оцінювання, встановлення цілей втручання, складання плану догляду, власне втручання, моніторинг, кінцеве оцінювання

Назвіть суб’єкти соціальної роботи з молоддю
*соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді, громадські молодіжні об’єднання, спеціальні молодіжні фонди
соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді, працююча молодь, молоді сім’ї
безробітна молодь; молодь яка має відхилення у поведінці, обдарована молодь, молоді сім’ї
спеціальні молодіжні фонди, молоді сім’ї, працююча молодь

Назвіть умови необхідні для передачі ВІЛ-інфекції?
Присутність ВІЛ;
Достатня кількість вірусу;
ВІЛ має потрапити у кровотік;
*Всі відповіді правильні;

Назвіть шляхи передачі ВІЛ-інфекції.
Статевий;
Парентеральні ін’єкції;
Від матері – дитині;
*Всі відповіді правильні;

У яких аспектах вивчається і досліджується соціальне становище і соціальні проблеми молоді?
демографічна ситуація в молодіжному середовищі;
молодь і здоров»я, молодь і шлюб;
проблеми молодих сімей, молодь і освіта;
*всі відповіді правильні.

Що є головною метою соціальної роботи з дітьми та молоддю?
ізолювати молодь, яка має відхилення у поведінці;
ізолювати молодь, яка має відхилення у здоров»ї;
*створити умови, що сприяють соціальній адаптації та стандартизації молодого покоління в інтересах особистості і суспільства;
всі відповіді правильні.

Що є завданнями суб’єктів соціальної роботи з дітьми та молоддю?
надання різноманітних соціальних послуг;
здійснення соціально-профілактичної роботи;
проведення заходів щодо запобігання негативних явищ та їх подолання;
*всі відповіді правильні.

Що є механізмом формування та реалізації державної молодіжної політики в Україні?
законодавча база;
громадські молодіжні об»єднання;
цільові комплексні програми;
*всі відповіді правильні.

Що являє собою соціальна робота з дітьми та молоддю?
*діяльність уповноважених органів, підприємств, підпорядковане у форми власності та окремих громадян, яка спрямована на створення соціальних умов життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді;
робота, спрямована на попередження аморальної протиправної, іншої асоціальної поведінки дітей та молоді, виявлення будь-якого негативного впливу на життя і здоров»я дітей та молоді та запобігання такому впливу;
робота, спрямована на задоволення потреб, які виникають у процесі життєдіяльності, що забезпечуєгармонійний та різнобічний розвиток дітей та молоді шляхом надання соціальної допомоги і різноманітних соціальних послуг;
всі відповіді правильні.

Як називається вид соціальної діяльності спеціально уповноважених органів держави та соціальних інститутів, спрямованих на допомогу молоді у задоволенні потреб, необхідних для нормальної життєдіяльності?
соціальна профілактика
соціальне обслуговування
соціальна реабілітація
*соціальна допомога молоді

Як називається один із сучасних напрямків соціальної роботи з молоддю, який передбачає системний облік та догляд дітей і молоді, які опинилися в складних життєвих ситуаціях?
соціальне обслуговування
*соціальний супровід
соціальне інспектування
соціальна допомога

Як називається робота, спрямована на відновлення морального, психічного та фізичного стану дітей та молоді, їх соціальних функцій, приведення індивідуальної чи колективної поведінки у відповідність із загальновизнаними суспільними правилами і нормами?
соціальна профілактика
соціальне обслуговування
*соціальна реабілітація
соціальна допомога молоді

Як називається робота, спрямована на задоволення потреб, які виникають у процесі життєдіяльності, що забезпечує гармонійний та різнобічний розвиток дітей та молоді шляхом надання соціальної допомоги і різноманітних соціальних послуг?
соціальна профілактика
*соціальне обслуговування
соціальна реабілітація
соціальна допомога молоді

Як називається робота, спрямована на попередження аморальної, протиправної поведінки дітей та молоді, виявлення будь-якого негативного впливу на життя і здоров’я дітей та молоді та запобігання такого впливу?
*соціальна профілактика
соціальне обслуговування
соціальна реабілітація
соціальна допомога молоді

Як називається система заходів, спрямованих на здійснення нагляду, аналізу, експертизи, контролю за виконанням соціальних програм, проектів, за умовами життєдіяльності, моральним психічним та фізичним станом дітей та молоді, забезпеченням захисту, їхніх прав, свобод та законних інтересів?
соціальне обслуговування
соціальний супровід
*соціальне інспектування
соціальна допомога

Який вік молоді відносять до віку власне молодість?
16-18 років
18-23 років
23-25 років
*23-33 роки

Який вік молоді відносять до юнацького віку?
16-18 років
*18-23 років
23-25 років
23-33 роки

Який метод соціального супроводу, передбачає вербальну соціально-психологічну взаємодію між дослідником і респондентом з метою одержання актуальної для дослідження/ інформації?
Тестові методики
Анкетування
Спостереження
*Інтерв'ю

Якими притаманними особливостями обумовлена роль молоді як чинника соціально-демократичного розвитку держави?
підвищений рівень народжуваності;
великий попит на освіту;
висока міграційна мобільність та підвищений ступінь мобільності щодо різних змін;
*всі відповіді правильні.

Які основні напрями роботи соціальних працівників з молоддю вікового періоду власне молодість?
консультації з проблем сімейного життя й виховання дітей; допомога в професійній переорієнтації
організація групового дозвілля в мікро соціумі; створення клубних, групових та індивідуальних можливостей реалізації поза-професійних інтересів
залучення до громадського життя мікро соціуму, допомога віктимним і маргінальним особистостям
*всі відповіді правильні

Які основні напрями роботи соціальних працівників з молоддю юнацького віку?
допомога в адаптації до нових ролей; індивідуальні консультації
допомога в знаходженні сфер діяльності, що задовольняють певні вимоги; консультування молодих родин
створення клубів і груп за інтересами і для спілкування; залучення до роботи з молодим поколінням
*всі відповіді правильніТема 13. Соціальна робота з дітьми сиротами, дітьми, які залишилися без батьківського піклування та з бездомними людьми
В якому законодавчому документі визначається поняття «дитина-сирота»?
*Закон України «Про охорону дитинства»
Конвенція про права дитини
Кодекс про шлюб і сім’ю
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

Від чого залежить вибір практичних методів роботи з дітьми-сиротами?
віку дітей
форми виховання дітей (колективної, групової, індивідуальної), що здійснюється в межах: інституційних закладів, дитячих будинків сімейного типу; прийомних сімей; сімей опікунів та усиновителів
осіб та організацій, які працюють з цією групою дітей
*всі відповіді вірні

На що спрямована соціальна робота з дітьми, які залишилися без батьківського піклування?
на створення турботливого середовища, яке допомагає дитині розвиватися
сприяння соціалізації дитини, що перебуває в державному закладі
запобігання появі бездоглядності дітей або їхньої інституціоналізації
*всі відповіді вірні

Назвіть інноваційні форми опіки дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування
усиновлення, державна система опіки, опіка (піклування)
усиновлення, прийомна сім’я
дитячий будинок сімейного типу, опіка (піклування)
*прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу

Назвіть традиційні форми опіки, дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування?
*усиновлення, державна система опіки, опіка (піклування)
усиновлення, прийомна сім’я
дитячий будинок сімейного типу, опіка (піклування)
прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу

Як називається державний виховний заклад для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?
будинок дитини
*дитячий будинок
прийомна сім’я
дитячий будинок сімейного типу

Як називається дитячий заклад для утримання та виховання дітей віком від 1 місяця до 3 років, від яких відмовилися батьки в пологовому будинку чи покинули їх на призволяще?
*будинок дитини
дитячий будинок
прийомна сім’я
дитячий будинок сімейного типу

Як називається окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, бере на виховання і спільне проживання не менше 5 дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування?
будинок дитини
дитячий будинок
прийомна сім’я
*дитячий будинок сімейного типу

Як називається робота, спрямована на здійснення соціальних опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу?
*соціальний супровід
соціальна допомога
соціальне обслуговування
соціальна реабілітація

Як називається сім’я, яка добровільно взяла з закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 до 4 дітей для виховання і спільного проживання?
будинок дитини
дитячий будинок
*прийомна сім’я
дитячий будинок сімейного типу

Як називаються діти, батьки яких позбавлені батьківських прав, визнанні недієздатними, оголошенні померлими, відбувають покарання в місцях позбавлення волі, ухиляються від сплати аліментів, тривало хворіють, відмовилися від дітей?
сироти
соціальні сироти
*позбавлені батьківського піклування
безпритульні

Як називаються діти, батьки яких ухиляються або усуваються від своїх обов’язків щодо неповнолітньої дитини?
сироти
*соціальні сироти
позбавлені батьківського піклування
безпритульні

Як називаються діти, в яких померли чи загинули батьки?
*сироти
соціальні сироти
позбавлені батьківського піклування
безпритульні

Як називаються діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім’ю або дитячі заклади, де вони виховувалися і не мають певного місця проживання?
сироти
соціальні сироти
позбавлені батьківського піклування
*безпритульні

Який законодавчий документ проголошує право кожної дитини на проживання в родині?
Закон України «Про охорону дитинства»
*Конвенція про права дитини
Кодекс про шлюб і сім’ю
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

Яких дітей відносять до дітей, які залишилися без батьківського піклування?
діти-сироти
діти, позбавлені батьківського піклування
бездоглядні діти
*всі відповіді вірні


Тема 14. Соціальна робота з інвалідами
В якому документі визначається, що інваліди повинні брати участь у прийнятті рішень на всіх рівних?
Декларація про права інвалідів
*Всесвітня програма дій стосовно інвалідів
Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів
Конвенція про права дитини

В якому документі визначається, що інваліди повинні брати участь в загальному соціальному й економічному розвитку суспільства, а їхні потреби повинні враховуватися у національних планах розвитку?
Декларація про права інвалідів
*Всесвітня програма дій стосовно інвалідів
Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів
Конвенція про права дитини

В якому документі визначається, що інваліди повинні жити у своїх общинах і вести, за необхідної підтримки, звичайний спосіб життя?
Декларація про права інвалідів
*Всесвітня програма дій стосовно інвалідів
Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів
Конвенція про права дитини

В якому документі визначається, що інваліди повинні отримувати необхідну інформацію в рамках звичайних систем освіти, охорони здоров’я, соціальних служб, тощо?
Декларація про права інвалідів
*Всесвітня програма дій стосовно інвалідів
Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів
Конвенція про права дитини

В якому документі вперше були висвітлені проблеми, з якими стикаються інваліди?
Декларація про права інвалідів
*Всесвітня програма дій стосовно інвалідів
Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів
Конвенція про права дитини

В якому документі вперше визначається поняття «створення рівних можливостей для інвалідів»
Декларація про права інвалідів
*Всесвітня програма дій стосовно інвалідів
Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів
Конвенція про права дитини

В якому документі дається перше офіційне визначення поняття «інвалід»?
*Декларація про права інвалідів
Всесвітня програма дій стосовно інвалідів
Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів
Конвенція про права дитини

В якому документі закріплені певні гарантії жінкам, які мають дитину-інваліда?
Закон «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
Закон «Про пенсійне забезпечення»
*Кодексі законів про працю
Закон «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

В якому документі мова йде про те, що державна політика повинна використовувати всі засоби таким чином, щоб кожний індивідуум мав рівні можливості для участі в житті суспільства, створювати умови для надання допомоги інвалідам для того, щоб вони могли повною мірою виконувати свої обов’язки як члени суспільства?
Декларація про права інвалідів
Всесвітня програма дій стосовно інвалідів
Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів
*Конвенція про права дитини

В якому законодавчому документі визначається, що сім'ям дітей-інвалідів забезпечується право на грошову допомогу по догляду за дитиною-інвалідом, до досягнення нею 16-річного віку?
*Закон «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
Закон «Про пенсійне забезпечення»
Кодексі законів про працю
Закон «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

В якому законодавчому документі встановлюються права і гарантії дітей і батьків на отримання пенсій і соціальних допомог?
Закон «Про охорону дитинства»
*Закон «Про державну соціальну допомогу дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства»
Національна програма «Діти України»
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

В якому законодавчому документі дається визначення поняття «дитина-інвалід»?
*Закон «Про охорону дитинства»
Закон «Про державну соціальну допомогу дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства»
Національна програма «Діти України»
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

В якому році прийнято Всесвітню програму дій стосовно інвалідів?
1975
1989
*1981
1993

В якому році прийнято Декларацію про права інвалідів?
*1975
1989
1981
1993

В якому році прийнято Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів?
1975
1989
1981
*1993

Дайте визначення поняттю «інвалід».
інвалідом є будь-яка особа, яка не може самостійно забезпечувати повністю або частково потреби нормального життя;
інвалідом вважається та людина, в якої вада набута з народження або у процесі життя;
інвалідом вважається людина, в якої є фізичні чи розумові вади;
*всі відповіді вірні.

Дайте визначення терміну «непрацездатність».
значна кількість функціональних обмежень;
*втрата чи обмеження можливостей участі в житті суспільства на рівні з іншими;
будь-яка втрата чи аномалія психологічної, фізіологічної чи анатомічної структури чи функції;
правильна відповідь відсутня.

Назвіть основний закон України із соціального захисту інвалідів?
Закон «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
Закон «Про пенсійне забезпечення»
Кодексі законів про працю
*Закон «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Чи мають право на навчання та працевлаштування інваліди?:
Так;
ні;
тільки в ЗОШ;
*мають право на навчання та працевлаштування.

Чи потребують інваліди соціальної допомоги?:
ні;
*так;
в окремих випадках;
правильна відповідь відсутня.

Що таке «порушення»?
значна кількість функціональних обмежень;
втрата чи обмеження можливостей участі в житті суспільства на рівні з іншими;
*будь-яка втрата чи аномалія психологічної, фізіологічної чи анатомічної структури чи функції;
правильна відповідь відсутня.

Який законодавчий документ передбачає соціальну пенсію дітям-інвалідам віком до 16-років, дітям-інвалідам – у разі втрати годувальника до 18 років?
Закон «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
*Закон «Про пенсійне забезпечення»
Кодексі законів про працю
Закон «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Який термін означає будь-яке обмеження чи відсутність (в результаті порушення) здатності здійснювати діяльність способом, який вважається нормальним для людини?
*обмеження життєдіяльності
соціальна недостатність
непрацездатність
порушення

Який термін означає будь-яку втрату чи аномалію психологічної, фізіологічної чи анатомічної структури або функції?
обмеження життєдіяльності
соціальна недостатність
непрацездатність
*порушення

Який термін означає втрату чи обмеження можливостей участі в житті суспільства нарівні з іншими?
інвалідність
*непрацездатність
нормальна людина
порушення

Який термін означає наявність різних функціональних обмежень, які зустрічаються серед населення в усіх країнах світу?
*інвалідність
непрацездатність
нормальна людина
порушення

Який термін означає такий недолік інваліда, який випливає із порушення чи обмеження життєдіяльності, за яких людина не може виконувати в повному обсязі звичну для її становища роль у житті?
обмеження життєдіяльності
*соціальна недостатність
непрацездатність
порушення

Яким терміном визначається людина, яка не має медичних патологій?
інвалідність
непрацездатність
*нормальна людина
порушення

Яким шляхом у спеціальному законодавстві врегульовані права інвалідів?
прийняття окремого закону, що стосується виключно інвалідів
включення питань, що стосуються інвалідів, до галузевих законів
розробки нормативно-правових документів, що регулюють механізм реалізації законів
*всі відповіді правильні

Які є групи інвалідності?
І група;
І і ІІ група;
*І,ІІ і ІІІ група;
правильна відповідь відсутня.

Які є допоміжні засоби інвалідам?
протези;
ортопедичні засоби;
технічні засоби;
*всі відповіді правильні.

Які є стратегічні напрямки забезпечення рівних можливостей для інвалідів?
створення умов для безкоштовного доступу до соціальної інфраструктури;
працевлаштування;
соціально-психологічна і соціально-педагогічна робота;
*всі відповіді вірні.Тема 15. Соціальна робота з людьми, залежними від психоактивних речовин
Згідно з яким підходом до розуміння природи залежності від психоактивних речовин проблеми, пов’язані із вживанням адитивних речовин є наслідком складної взаємодії біологічних, психологічних та соціальних факторів?
*біопсихосоціальний
біологічний
психологічний
соціальний

Назвіть вид консультування, яке розглядають як невідкладну психопрофілактичну допомогу в ситуаціях, де зволікати недопустимо
Екстрене консультування
*«Телефон довіри»
Індивідуальне консультування
Програмове консультування

Назвіть вид причин, через які людина звертається до вживання психоактивних речовин, пов’язані з особливостями та відхиленнями у психіці?
соціальні
біологічні
*психологічні (або психічні)
культурологічні

Назвіть вид причин, через які людина звертається до вживання психоактивних речовин, пов’язані з ритуальним вживанням наркотичних речовин?
соціальні
біологічні
психологічні (або психічні)
*культурологічні

Назвіть етап, який проходить людина, змінюючи свою поведінку, пов'язаний з тим, що людина не помічає або не бажає помічати негативних наслідків своєї поведінки?
*незацікавленості у зміні свого способу життя
роздуми про зміну
підготовка до змін
впровадження змін

Назвіть етап, який проходить людина, змінюючи свою поведінку, пов'язаний з тим, що людина вирішила змінити свою поведінку?
незацікавленості у зміні свого способу життя
*роздуми про зміну
підготовка до змін
впровадження змін

Назвіть етапи здійснення кризового втручання.
Відкриття випадку, діагностика кризової ситуації, розробка оперативних і стратегічних засобів ліквідації, підсумки роботи, досягнуті результати
*Діагностика кризової ситуації, розробка оперативних і стратегічних засобів ліквідації, реалізація заходів, оцінка реалізації заходів і діагностика ситуації
Вивчення документації, обстеження сім'ї, планування допомоги, написання звіту й обговорення проведеної роботи
Діагностика кризової ситуації, планування допомоги, підписання договору, надання допомоги, написання звіту

Назвіть метод, який використовується під час соціального супроводу і передбачає розробку та ведення в дію організаційних положень
*Регламентування
Інструктування
Метод організації діяльності
інформування

Назвіть найдоступніший метод збору первинної інформації про клієнта
Анкетування
*Інтерв'ю
Бесіда
Тестування

Назвіть особу, яка має право до інформації щодо соціального супроводу . яка міститься в особовій справі.
Тільки клієнт
Тільки соціальний педагог/працівник
Тільки клієнт та соціальний педагог/працівник
*Клієнт, соціальний педагог/працівник та його безпосередній керівник

Назвіть принципи на яких базується профілактична робота з позицій підходу нормалізації.
розширення розуміння причин; важливість заходів, які дозволяють випадковим споживачам стати залежними
інформація щодо ризику вживання наркотиків повинна бути разом з інформацією про ризик, пов’язаний з вживанням алкоголю та тютюну
образ залежної від наркотиків людини має бути де містифікованим і зведений до реальних пропорцій; ініціативи, пов’язані з соціоекономічною та культурною емансипацією є кориснішими за залякування
*всі відповіді правильні

Як називається етап, який проходить людина, змінюючи свою поведінку, пов'язаний з обговоренням бар’єрів, які які потрібно буде здолати та плануванням змін.
незацікавленості у зміні свого способу життя
роздуми про зміну
*підготовка до змін
впровадження змін

Як називається етап, який проходить людина, змінюючи свою поведінку, пов'язаний з тим, що людина розпочинає лікувально-реабілітаційний процес?
незацікавленості у зміні свого способу життя
роздуми про зміну
підготовка до змін
*впровадження змін

Як називається залежність від психоактивних речовин?
девіантна поведінка
*адитивна поведінка
делінквентна поведінка
ауто агресивна поведінка

Як називається модель профілактики вживання психоактивних речовин в основі якої лежить розуміння використання психоактивних речовин як аморальне та неестетичне?
*моральних принципів
залякування
фактичних знань або когнітивна
афективного навчання

Як називається модель профілактики вживання психоактивних речовин, яка ґрунтується на твердженні, що населення можна змусити не вживати наркотичні речовини, якщо підкреслювати небезпеку такої поведінки?
моральних принципів
*залякування
фактичних знань або когнітивна
афективного навчання

Як називається модель профілактики вживання психоактивних речовин, яка полягає у застосуванні афективних підходів у навчальних методиках?
моральних принципів
залякування
фактичних знань або когнітивна
*афективного навчання

Як називається модель профілактики вживання психоактивних речовин, яка докладає зусиль поліпшення способів передачі та отримання інформації про наркотики?
моральних принципів
залякування
*фактичних знань або когнітивна
афективного навчання

Як називається модель, яка ґрунтується на профілактичній роботі?
фактичних знань
поліпшення здоров’я
залякування
*нормалізація

Як називається модель, яка може бути використана як непрямий підхід до надання знань про наркотики?
фактичних знань
*поліпшення здоров’я
залякування
нормалізація

Як називаються причини, через які людина звертається до вживання психоактивних речовин, пов’язані з впливом суспільства та сім’ї?
*соціальні
біологічні
психологічні (або психічні)
культурологічні

Як називаються причини, через які людина звертається до вживання психоактивних речовин, пов’язані зі схильністю до вживання, що пояснюється особливостями організму?
соціальні
*біологічні
психологічні (або психічні)
культурологічні

Яка основна проблема, що може сприяти виникненню залежності молодої людини від наркотиків?
неповна родина, відсутність гармонії у повній родині
нездатність забезпечити розваги дитині
гіпероніка
*всі відповіді вірні

Які умови необхідні для передачі ВІЛ-інфекції?
Присутність ВІЛ;
Достатня кількість вірусу;
ВІЛ має потрапити у кровотік;
*Всі відповіді правильні;


Тема 16. Соціальна робота з людьми, які мають психічні розлади та з людьми з інтелектуальною недостатністю
В якій ролі виступає соціальний працівник в роботі з клієнтами з інтелектуальною недостатністю, виконуючи такі завдання: навчання осіб з соціальною недостатністю соціальних і повсякденних життєвих навичок, вироблення в них позитивних стереотипів поведінки, допомога у зміні поведінки; включення превентивних заходів?
брокера громадських послуг
*учителя соціальних та адаптивних умінь
консультанта-клініциста
керуючого справами клієнта

В якій ролі виступає соціальний працівник в роботі з людьми з інтелектуальною недостатністю, оцінюючи потреби клієнта, складаючи план втручання, координуючи дії усіх соціальних служб щодо надання послуг окремому клієнту та родині за планом, здійснюючи контроль за наданням послуг, захищаючи права та представляючи інтереси клієнта?
брокера громадських послуг
учителя соціальних та адаптивних умінь
консультанта-клініциста
*керуючого справами клієнта

В якій ролі виступає соціальний працівник в роботі з людьми з інтелектуальною недостатністю, здійснюючи консультування клієнтів, їхніх опікунів та батьків, спонукаючи клієнта (родину) на самостійні дії у виборі варіантів розв’язання проблем, інформуючи про потенційні ресурси громадян?
брокера громадських послуг
учителя соціальних та адаптивних умінь
*консультанта-клініциста
керуючого справами клієнта

В якій ролі виступає соціальний працівник, допомагаючи клієнтам з інтелектуальною недостатністю і виконуючи такі завдання: збір та систематизація інформації щодо фактичних та потенційних ресурсів громади; вивчення потреб окремого клієнта та спектра потреб групи клієнтів конкретної агенції; встановлення одноразових та постійних контактів з агенціями та програмами у громаді для задоволення конкретних потреб клієнтів?
*брокера громадських послуг
учителя соціальних та адаптивних умінь
консультанта-клініциста
керуючого справами клієнта

Для якої хвороби характерним є втрата здатності до мислення, яке базується на традиційній, загальноприйнятій логіці?
депресія
*шизофренія
епілепсія
вірна відповідь відсутня

Для якої хвороби характерним є надто деталізоване мислення, яке заважає їм вирішувати актуальні проблеми?
депресія
шизофренія
*епілепсія
вірна відповідь відсутня

Для якої хвороби характерним є пригнічений настрій, глибоке почуття провини?
*депресія
шизофренія
епілепсія
вірна відповідь відсутня

Кому належить думка про те, що коли мова йде про соціальну роботу в охороні психічного здоров’я, то в центрі уваги має бути довготривала робота, яка є дуже важливою і має у своїй основі обов’язкову відповідальність, соціальні цінності, застосування спеціалізованих знань і навичок та інші чинники, що визначають / наповнюють поняття «професійність»?
Альфред Мейєр
*Дорен Тілбарі
Ентоні Васс
Людмила Юрієва

Кому належить думка про те, що межа між психічно здоровими та психічно хворими людьми є рухливою, тобто здорові люди можуть захворіти, якщо зазнають тяжкої психологічної травми?
*Альфред Мейєр
Дорен Тілбарі
Ентоні Васс
Людмила Юрієва

Кому належить думка, що саме соціальна робота забезпечує основні послуги догляду в громаді?
Альфред Мейєр
Дорен Тілбарі
*Ентоні Васс
Людмила Юрієва

Назвіть автора, який представив своє бачення здійснення прямого впливу та підтримки людей, що страждають на психічні розлади у вигляді чотирьох робочих аксіом?
Альфред Мейєр
*Дорен Тілбарі
Ентоні Васс
Людмила Юрієва

Назвіть основні причини роботи з людьми, які мають психічні розлади.
соціальна робота в охороні психічного здоров’я, спирається на ті ж самі принципи, що і соціальна робота з іншими групами клієнтів
головний пріоритет – допомогти клієнту залишитися живим, незважаючи на принцип самовизначення, якщо стоїть питання про життя клієнта
взаємодія та співпраця з клієнтом
*всі відповіді вірні

Назвіть робочі аксіоми, які можна розглядати як напрямки роботи та пояснення причин втручання соціальних працівників?
співчувати реальності клієнта і реакції, які вона породжує
допомогти клієнту тримати зв'язок з реальністю, налагодити зв'язок з клієнтом як з особистістю
активізувати навички клієнта керувати собою і своїм життям
*всі відповіді вірні

Хто визначив основні характеристики вітчизняної психіатричної служби?
Альфред Мейєр
Дорен Тілбарі
Ентоні Васс
*Людмила Юрієва

Хто запропонував психобіологічний підхід до історії життя, в якому психосоціальні стресори розглядались як важливі для розуміння історії хвороби кожного індивідуально?
*Альфред Мейєр
Дорен Тілбарі
Ентоні Васс
Людмила Юрієва

Що включає безперервна підтримка в роботі з людьми, які страждають на психічні розлади?
індивідуальне консультування, робота з сім’єю, групова робота, використання групи людей зі схожими проблемами
*інтерес і турботу, емпатійне слухання, прийняття клієнта таким, яким він є, робота з неушкодженою частиною особистості, реалістичне заспокоювання, реалістичні очікування, наснаження і допомогу клієнтам у використанні ресурсів соціальних служб
індивідуальне консультування, емпатійне слухання, реалістичне заспокоювання, реалістичні очікування, робота з сім’єю
інтерес і турботу, групова робота, використання групи людей зі схожими проблемами, робота з неушкодженою частиною особистості

Що включає прямий вплив у роботі з людьми, які страждають на психічні розлади?
*індивідуальне консультування, робота з сім’єю, групова робота, використання групи людей зі схожими проблемами
інтерес і турботу, емпатійне слухання, прийняття клієнта таким, яким він є, робота з неушкодженою частиною особистості, реалістичне заспокоювання, реалістичні очікування, наснаження і допомогу клієнтам у використанні ресурсів соціальних служб
індивідуальне консультування, емпатійне слухання, реалістичне заспокоювання, реалістичні очікування, робота з сім’єю
інтерес і турботу, групова робота, використання групи людей зі схожими проблемами, робота з неушкодженою частиною особистості

Що повинні робити органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування для забезпечення соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади?
організовувати за спеціальними програмами безоплатне навчання
створювати лікувально-виробничі підприємства, цехи, дільниці, тощо з полегшеними умовами праці для здійснення трудової реабілітації, оволодіння новими професіями та працевлаштування
організовувати гуртожитки та інші місця проживання, поліпшувати їхні житлові умови
*всі відповіді вірні

Що таке психічні процеси?
вища форма нервової діяльності людини, вони забезпечують пристосування організму до навколишнього середовища
процеси, завдяки яким людина здатна до суспільно-корисної праці
процеси, які мають дуже складну організацію, розлади якої порушують адаптацію людини і суспільства до найближчого оточення
*всі відповіді вірні

Яка людина вважається нормальною?
яка не має фізичних вад;
яка не має розумових вад;
*яка не має медичних патологій;
правильна відповідь відсутня.

Які завдання виконує центр трудової реабілітації розумово відсталих інвалідів Києва?
попереджає інституціалізацію розумово відсталих дорослих інвалідів
організовує та проводить перед професійне та професійне навчання
проводить оцінювання потреб інваліда та родини і організовує реабілітаційні послуги
*всі відповіді правильні

Які ознаки характерні для людей з інтелектуальною недостатністю?
зниження вміння концентрувати та фокусувати увагу
зниження вміння утримувати, опрацьовувати та відтворювати інформацію
зниження вміння мислити та абстрагуватися та знижена здатність розуміти та засвоювати досвід
*всі відповіді правильні

Яку роль виконує соціальний працівник в роботі з людьми з інтелектуальною недостатністю, виконуючи такі завдання: планування послуг, розподіл часу на надання послуг, контроль за якістю послуг, обробка інформації?
*упорядника робочого навантаження
агента з питань соціальних змін
адвоката клієнта
аніматора

Яку роль виконує соціальний працівник в роботі з людьми з інтелектуальною недостатністю, виконуючи такі завдання: представництво інтересів клієнта в адміністраціях, органах самоврядування, недержавних організаціях, засобах масової інформації з метою досягнення змін у ставлені до вирішення проблем клієнта; координація зусиль клієнтів, спрямованих на досягнення соціальних змін?
упорядника робочого навантаження
*агента з питань соціальних змін
адвоката клієнта
аніматора

Яку роль виконує соціальний працівник в роботі з людьми з інтелектуальною недостатністю, виконуючи такі завдання: збір та систематизація інформації про гарантовані державні послуги, пільги та допомогу; організація систематичного групового інформування про нові можливості отримання державної допомоги; оскарження дій посадових осіб, консультування щодо ресурсів громади?
упорядника робочого навантаження
агента з питань соціальних змін
*адвоката клієнта
аніматора

Яку роль виконує соціальний працівник в роботі з людьми з інтелектуальною недостатністю, виконуючи такі завдання: розробка та поширення інформації про агенцію; консультування родини щодо ресурсів громади, які можна залучити для задоволення потреб інших членів родини?
*соціального менеджера
помічника клієнта
адвоката клієнта
аніматора

Яку роль виконує соціальний працівник в роботі з людьми з інтелектуальною недостатністю, виконуючи такі завдання: надання сервісних послуг пов’язаних з комунально-побутовим, продовольчим та медичним обслуговуванням?
соціального менеджера
*помічника клієнта
адвоката клієнта
аніматора

Яку роль виконує соціальний працівник в роботі з людьми похилого віку, виконуючи такі завдання: забезпечення заходів, покликаних реалізувати творчий потенціал клієнта в дозвіллі; організація комунікативної активності клієнтів; надання інформації про організоване дозвілля?
упорядника робочого навантаження
агента з питань соціальних змін
адвоката клієнта
*аніматора


15

Приложенные файлы

  • doc 23902817
    Размер файла: 839 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий