part 4


ESP
6:30-7:00
LUNESLALAKI:______
DISYEMBRE 15,2014BABAE:______
II-JACKFRUITKABUUAN:___
I. LAYUNIN
Naibabahagi ang dapat gawin upang maipakita ang pakikiisa sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa pamayanan.
II.1. Kalinisan at Kaayusan sa Pamayanan
2. tsart
III. PAMAMARAAN:
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Panalangin
Awit
BALIK-ARAL
Balik-araalan ang nakaraang aralin
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Nakikiisa ba kayo sa pagpapanatili ng kalinisan sa inyong barangay?
PAGLALAHAD
66675320040Pag-uwi mo mula sa paaralan ay naabutan mong nakawala sa tali ang alagang aso ng iyong kapatid.Ano ang gagawin mo?
00Pag-uwi mo mula sa paaralan ay naabutan mong nakawala sa tali ang alagang aso ng iyong kapatid.Ano ang gagawin mo?
Ipaskil sa pisara ang mga sitwasyon.
66675137795Nangangain kayo ng mangga ng iyong mga kaibigan sa palaruan habang nanonood ng isang palatuntunan.Ano ang dapat mong gawin sa buto at balat nito?
00Nangangain kayo ng mangga ng iyong mga kaibigan sa palaruan habang nanonood ng isang palatuntunan.Ano ang dapat mong gawin sa buto at balat nito?

66675168275Tuwing Sabado ay nagtutulong-tulong kayong magkakapatid na linisin ang inyong bakuran.Ikaw ang naatasang magwalis ng araw na iyon.Ano ang gagawin sa mga naipong basura?
00Tuwing Sabado ay nagtutulong-tulong kayong magkakapatid na linisin ang inyong bakuran.Ikaw ang naatasang magwalis ng araw na iyon.Ano ang gagawin sa mga naipong basura?

PAGTALAKAY
Magkaroon ng bahaginan sa tamang dapat gawin sa mga sitwasyon.
PAGLALAHAT
Ang kalinisan at kaayusan ng pamayanan ay nagkakaroon ng mabuti at maayos na kalusugan para sa mga mamamayan.Nakakatulong din ito sa pagkakaroon ng maunlad at maayos na bayan.
PAGLALAPAT
Magkaroon ng maikling dula-dulaan kung paano maipapakita ang pakikiisa sa pagpapanatili ng kalinisan sa pamayanan.
IV. PAGTATAYA
Magkaroon ng bahaginan ukol sa mga dapat gawin upang maipakita ang pakikiisa sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa pamayanan.
V. KASUNDUAN
Ipangako na makikiisa sa mga programa ng pangkalinisan sa kapaligiran.
FILIPINO
7:00-7:50
I. LAYUNIN
Nahuhulaan ang susunod na mangyayari sa napakinggang teksto
II.1. Pagtukoy sa susunod na mangyayari
2. larawan ng bundok na walang puno
III. PAMAMARAAN:
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Ipasagot sa mga bata ang Subukan Natin sa LM, pahina_____.
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin tungkol sa sanhi at bunga.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Natatandaan ninyo pa ang mga bagyong Habagat at Pablo?Anong nangyari sa mga lugar na dinaanan ng bagyo?Ano ang dahilan ng pagkakaroon ng malaking pinsala sa lugar?
PAGLALAHAD
Ipakita ang larawan ng bundok na walang puno. Ano ang nakikita ninyo sa larawan?
Sabihin: Ngayon ay mayroon tayong pag-aaralang tula tungkol sa nangyayari sa ating kalikasan.
PAGTALAKAY
Unang pagbasa ng guro sa tula habang nakikinig ang mga bata.
Ipasagot at talakayin ang mga tanong sa Sagutin Natin sa LM sa pahina____.
Ikalawang pagbasa ng guro na susundan ng mga mag-aaral.
Ipabasa ulit sa ilang mag-aaral upang matukoy kung may tamang epspresyon sila sa pagbasa, alinsunod sa ginawa ng guro
Talakayin kung paano nabibigyan ng tamang ekspresyon ang mga salita at mga pangungusap na nasa tula.
PAGPAPAHALAGA
Paano ninyo mapangangalagaan ang kalikasan?
PAGLALAHAT
Paano mahuhulaan ang susunod na pangyayari?Ipabasa ang Tandaan Natin sa LM, pahina______.
PAGLALAPAT
Ipagawa ang Linangin Natin sa LM,pahina______.
IV. PAGTATAYA
Hulaan ang susunod na mangyayari.
Habang naglalakad pauwi ang magkapatid na Ronnie at Diego ay kumakain si Diego ng prutas ng saging.Masaya silang nagkukwentuhan.Pagkatapos kumain ni Diego ay basta na lamang niyang itinapon ang balat ng saging sa kalsada.Maya-maya’y nakarinig na lamang ng isang malaks na tunog na tila may bumagsak at isang malakas na iyak.
V. KASUNDUAN
Hulaan ang susunod na magyayari.
Nagkaroon ng lakbay-aral ang mga mag-aaral ng seksyon Magalang sa Luneta Park.Habang sila ay naglalakd, ang ibang mga mag-aaral ay nagtatapon ng balat ng kendi sa paligid,tumatapak sa mga halaman at dumudura sa paligid.Maya-maya ay nakarinig ang lahat ng isang malakas na pito.
MATH
7:50-8:40
I. OBJECTIVE
Count and tell the value of a set of bills or a set of coins through 100 in combinations of pesos and centavos (Peso and Centavo Coins Only)
II.1. Counting and Telling the Value of a Set of Bills or a Set of Coins through 100 in Combinations of Pesos and Centavos (Peso and Centavo Coins Only)
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Let each group bring out their baon (money). Make sure that the money is properly accounted. Play “Bring Me”. The first group to bring what is asked will earn point.
Say: Bring me 200 centavos. Continue the process and reward the group that has earned many points.
REVIEW
Group the pupils. Let them count the money in their activity card either in peso or in centavo. The assigned reporter will tell the value of the set of money assigned to them.

DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Simulate buying in a “Sari-sari Store” Give each group a set of coins (peso and centavo) of different value. (If possible, there should be more 5 centavos)
Example:
Group 1 – 30 pesos and 50 centavos
Group 2 – 53 pesos and 15 centavos
Group 3 – 15 pesos and 10 centavos
Group 4 – 27 pesos and 75 centavos
Group 5 – 44 pesos and 25 centavos
Place items with tag price in your sari-sari store. Let the pupils use their money to buy the items.
Ask:
How do you find the activity? Is it easy to pay the exact amount?
PRESENTATION
Show different denominations of money which is equal to P8.35.
Example: 1 piece of P 5 3 pieces of 10¢
2 pieces of P 1 1 piece of 5¢
4 pieces of 25¢
Let the class read the money. Then add the corresponding value of each denominations then the total value which is P8.35.
Present the pictorial representation of the money.
1 piece of P 5 3 pieces of 10¢
2 pieces of P 1 1 piece of 5¢
4 pieces of 25¢
DISCUSSION
Ask: How much pesos were there in P 8? How much centavos were there? If we combine the peso and centavo, how much is the total value?
Note: Teach the pupils how to read P8.35.
GENERALIZATION
The Philippine coins are composed of peso and centavos. The peso includes P 10, P 5 and P 1 while the centavo includes 25¢, 10¢ and 5¢.
Combine and count the peso first then followed by the centavos. Remember that if centavos are equal to 100 it is already P 1.00. Do not forget also to affix the peso sign at the beginning.
APPLICATION
Refer to LM 81
IV. EVALUATION
Count the following set of coins below. Tell their value to your teacher.
If you have this set of coins below, how much money do you have?

What is the value of the set of coins below?

Count the set of coins below. How much is it?

How much is the set of coins below?

Count the set of coins below.

V. AGREEMENT
Refer to LM 81 – Gawaing Bahay
MTB
9:00-9:50
I. LAYUNIN
Natutukoy ang sanhi at bunga
II.1. Aralin23 Pagtukoy sa Sanhi at Bunga
2. tsart
III. PAMAMARAAN:
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
MTB Song
Ipabigkas ang tugma sa LM.
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Itanong kung ano ang tinutukoy ng tugma at kung ano ang mensahe nito. Ano ang tinutukoy na napapanahong usapin? Hayaang ipahayag ng mga bata ang kanilang saloobin tungkol sa tugma.
PAGLALAHAD
Ipabasa ang mga napapanahong usapin sa LM.
PAGTALAKAY
Basahin ang unang pangungusap.
Ano ang ginawa ng mga tao sa bundok Banahaw at San Cristobal? (Inabuso ng mga tao ang Bundok Banahaw at San Cristobal.)
Ano ang naging bunga ng pang-aabuso ng mga tao sa kabundukan? (Nasira ang kalikasan sa mga bundok ng Banahaw at San Cristobal.)
Ang naging sanhi o dahilan ay ang pang-aabuso ng mga tao at naging bunga nito ang pagkasira ng kalikasan ng Banahaw at San Cristobal.
Basahin ang pangalawang pangungusap.
Ano ang ginagawa ng Protected Area Management Board? (Nagpapairal ng mga karagdagan at tiyak na kapangyarihan)
Ano ang bunga nito? (Nanunumbalik na ang likas na yaman ng Bundok Banahaw at San Cristobal.)
Ang naging sanhi o dahilan ay ang pagpapairal ng mga karagdagang kapangyarihan ng Protected Area Management Board at naging bunga nito ay ang panunumbalik ng likas na yaman ng kabundukan.
Basahin ang ikatlong pangungusap.
Ano ang isa sa ipinagbabawal sa Bundok Banahaw at San Cristobal? ( Ipinagbabawal ang pagpasok ng mga taong walang kaugnayan sa pangangasiwa sa kapaligiran.)
Ano ang naging bunga ng pagbabawal na ito? (Maraming uri ng halaman ang muling umuusbong sa kabundukan.)
Ang sanhi o dahilan ay ang pagbabawal ng pagpasok ng mga taong walang kaugnayan sa pangangasiwa sa kapaligiran at naging bunga ng pangyayaring ito ay ang muling pag-usbong ng maraming uri ng halaman sa kabundukan.
PAGLALAHAT
Ano ang sanhi at bunga ng mga pangyayari? Ipabasa ang Tandaaan sa LM.
PAGLALAPAT
Pasagutan ang Gawain 1 sa LM.
IV. PAGTATAYA
Tukuyin ang sanhi o bunga sa bawat bilang.
SANHI:Walang tigil ang buhos ng ulan.
BUNGA:______________________
2.) SANHI:________________________
BUNGA: Sumakit ang ngipin ni Waldo
3.) SANHI: Hindi gumawa ng takdang aralin si Wally.
BUNGA:______________________
4.)SANHI: Naipit ang daliri ng sanggol
BUNGA:_______________________
SANHI:________________________
BUNGA: Walang tigil sa pagputol ng mga puno ang mga tao.
V. KASUNDUAN
Pag-aralan pa ang sanhi at bunga.
MUSIC
9:50-10:30
I. OBJECTIVE
Recognize the difference between speaking and singing.
II.1. Introduction of Musical Instruments
2. DVD/CD player, recorded songs and voices
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Start with a song
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Instruct children name pictures of musical instruments and make its sound three times.
Let children name their favourite fruits, ask them why.
PRESENTATION
1.Isang reynang maraming mata, nasa gitna ang mga espada. (PINYA)
2. Isang prinsesa, nakaupo sa tasa. (KASOY)
3. Nakayuko ang reyna di nalaglag ang korona. (BAYABAS)
4. Nanganak ang birhen, itinapon ang lampin. (SAGING)
5. Kumpol-kumpol na uling, hayon at bibitin-bitin. (DUHAT)
DISCUSSION
Ask what they have noticed about how the activity is being done.
Identify and compare the voices used in the song.
Ask the pupils to identify the difference between singing voice and speaking voice.
Let the children read the lyrics of the song “Good-bye Song” using their natural voice and then sing the song using their singing voice.
GENERALIZATION
Speaking voice used when we talk, telling, reciting poem/declamation with our friends using our natural voice. Singing voice used when we are singing a song that is pleasing to once ears with quality. It shows in a different timbre depend on singer‟s ability/skills.
IV. EVALUATION
Listen carefully to the recorded voice. Draw a star if you think it shows a singing voice and a heart if it shows a speaking voice. (Teacher may do their owm recorded voice at your own choice showing singing voice and speaking voice.)
1. Song of “Pilipinas Kong Mahal”
2. Poem of “All Things Bright and Beautiful”
3. Song of “Heaven Watch the Philippines”
4. Song of “Playing Instruments”
5. Dialogue between two kids
V. AGREEMENT
Write 5 titles each that shows singing voice and speaking voice.
ENGLISH
10:30-11:20
I. OBJECTIVE
Share personal experiences about developing good study habit
II.1. “I Study Hard”
By Amcy M. Esteban (a Poem)
2. pictures of places, persons and things
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Basic sight words
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Say: Let us recite the chant. Repeat after me.
School Is Fun
By Elisa O. Cerveza
Come, Oh Come!
Enjoy the fun
Sing the songs
Recite some poems
One, two, three
We are ready
In school we come
To have some fun.
PRESENTATION
Say: Let us read and sing the song/poem.
I Study Hard
By Amcy M. Esteban
I study hard in school everyday,
I do my homework before I play.
I follow my teachers when they say
Just do your best and have a successful day.
DISCUSSION
When does the child study hard?
Do you finish your homework everyday?
What does the teacher say in the poem?
Why do you need to follow your teachers?
Why does the child needs to study hard?
Let each group recite the poem. Let them add some appropriate actions/gestures while they recite.
GENERALIZATION
What are your good study habits?
APPLICATION
Let the children recite the verse/poem “Work” with appropriate action/gestures. Draw a picture on how or who will you be in the future to help our country reach the top.
IV. EVALUATION
Share your experiences on how you were able to develop these habits.
(Write pupils’ answer on the board.)
What are the good effects of these habits? Complete the following sentences:
I read my lessons so __________________.
I read a lot so________________________.
My parents guide me in doing my homework so___________.
I never watch T.V. during week days so__________________.
I never go to bed without reading my lessons so___________.
V. AGREEMENT
Write your experiences on how you were able to develop these habits.
AP
11:20-12:00
I. LAYUNIN
Natutukoy ang mga pinuno ng iba’t-ibang bahagi ng komunidad
II.1.Pinuno at Pamumuno sa Komunidad
2.tsart
III. PAMAMARAAN:
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Magbigay n g ngalan ng pinuno na namumuno sa iba’t-ibang bahagi ng sariling komunidad.
Baranggay-______________________
Malakanyang-___________________
Paaralan- _______________________
Simbahan- ______________________
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Anu-ano ang iba’t-ibang bahagi ng komunidad o bumubuo sa isang komunidad?
Pari,Doktor,Alkalde/Kapitan,Prinsipal,Nanay at Tatay
Sinu-sino ang nasa larawan?
Saan-saang bahagi ng komunidad sila nakikita?
Ano ang kanilang Gawain sa bahaging ito ng komunidad?
PAGLALAHAD
Ipaskil sa pisara ang larawan ng Barangay Hall, Palasyo ng Malakanyang, at Paaralan,Simbahan at Hospital
Ipatukoy sa mga mag-aaral ang larawan ng pinuno na angkop sa iba’t-ibang bahagi ng komunidad sa tsart.
PAGTALAKAY
Sino ang nasa larawan?
Saang bahgi ng komunidad siya namumuno?
Ano ang tungkulin niya rito?
Anu-anong gawaing nararapat niyang isinasagawa sa bahagi ng komunidad na kanyang nasasakupan?
PAGLALAHAT
Sinu-sino ang mga pinuno sa mga bahgi ng isang komunidad?
Ano ang kanilang tungkuling dapat gampanan sa kanilang nasasakupan?
PAGLALAPAT
Sino ang pinuno sa inyong komunidad ang iyong hinahangaan?Bakit?
Saang bahgi siya ng komunidad namumuno?
IV. PAGTATAYA
Tukuyin ang pinunong namumuno sa komunidad na nasa larawan

V. KASUNDUAN
Gumupit ng larawan ng mga pinuno na namumuno sa ibat-ibang komunidad.

ESP
6:30-7:00
MARTES LALAKI:______
DISYEMBRE 16,2014 BABAE:______
II-POMELO KABUUAN:___
I. LAYUNIN
Nakapaglalahad ng mga larawan na nagpapakita ng kawalan ng kapayapaan sa ating bansa.
II.1. Pagpapanatili ng Kaayusan at Kapayapaan
2. tsart
III. PAMAMARAAN:
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Panalangin
Awit
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Naranasan nyo na bang makakita ng away o gulo sa inyong lugar?
PAGLALAHAD
Ipakita ang larawan ng dalawang bata na nag-aaway,giyera,itbp.
PAGTALAKAY
Ano ang ipinapakita sa mga larawan?
Ano ang iyong napapansin sa mga larawan?Bakit kaya sila nag-aaway?
Ano ang iyong nararamdaman ng Makita mo ang nasa larawan?
Bakit kaya ito nangyayari sa kanila?
Anu-ano ang mga posibleng dahilan ng kanilang pag-aaway o kawalan ng kapayapaan sa isa’y-isa?
Bakit kaya nangyayari ito sa ating pamayanan o bansa?
PAGPAPAHALAGA
Bilang isang mag-aaral, ano ang iyong maitutulong upang maiwasan ang mga away
at kawalan ng kapayapaan sa ating pamayanan at bansa?
PAGLALAHAT
Paano mo uupisahan ang kapayapaan?
Simulan sa sarili ang pagiging payapa.Ito ay malaking tulong sa pagsulong ng kapayapaan sa ating pamayanan at bansa.
PAGLALAPAT
Magkaroon ng maikling dula-dulaan ukol sa kawalan ng kapayapaan sa komunidad.
IV. PAGTATAYA
Maglahad ng larawan sa pamamagitan ng pagguhit ng larawan na nagpapakita ng kawalan ng kapayapaan sa ating bansa.
V. KASUNDUAN
Ayon sa iyong mga pahayag, matindi ang kaguluhang nangyayari sa ating bansa, ngayon, bilang mag-aaral anu-anong mga paraan ang maaari mong maibigay na makakatulong sa pagsulong ng kapayapaan ng ating bansa?
FILIPINO
7:00-7:50
I. LAYUNIN
Nakapagbibigay ng sariling wakas sa binasang kuwento
II.1. Pagbibigay ng wakas sa binasang kuwento
2. larawan ng mangingisda, dinamita, bangkang sumabog sa dagat
III. PAMAMARAAN:
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Masiglang awit
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Ano-ano ang mga produktong nakukuha natin sa dagat? Magkaroon ng pagtatalakayan tungkol sa mga produkto ng dagat.
PAGLALAHAD
Sabihin: Ngayong araw ay may babasahin akong maikling talata tungkol sa larawan. Magpakita ng larawan ng mangingisda. Pag-usapan ito.
Pagbasa ng guro ng tekstong nasa LM “Ang Mangingisda.” Pagkatapos ay ipabasa sa bata.
PAGTALAKAY
Ipasagot sa mga bata ang Sagutin Natin na makikita sa LM, pahina____.
Talakayin ang pagbibigay ng wakas sa binasang talata/ kuwento.Magbigay ng iba pang halimbawa upang lalong maintindihan ng mga mag-aaral ang aralin sa pagbibiagy ng wakas sa kuwento.
PAGPAPAHALAGA
Tama ba ang ginagawa nina Mang Juan sa paggamit ng dinamita sa pangingisda? Bakit?
PAGLALAHAT
Ang kuwento ba ay maaaring magkaroon ng iba’t ibang wakas?Ipabasa ang Tandaan Natin sa LM, pahina____.
PAGLALAPAT
Pasagutan sa mga bata ang Linangin Natin sa LM, pahina____.
IV. PAGTATAYA
Ibigay ang angkop ng wakas.
Natalo si Minerva sa paligsahan sa pag-awit sa barangay.Lubos siyang nalungkot sa pangyayari. Hindi siya lumalabas ng bahay sapagkat naiisip niyang pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaibigan at kamag-aral.Araw-araw ay nasa kwarto lamang siya at umiiyak.Nakakaligtaan na rin niyang kumain at ayaw na niyang umawit kahit kalian.
V. KASUNDUAN
Gumupit ng mga larawan na naglalarawan/ nagpapakita kung paano
mapangangalagaan ang kalikasan.
MATH
7:50-8:40
I. OBJECTIVE
Count and tell the value of a set of bills or a set of coins through 100 in combinations of pesos and centavos (Bills and Centavo Coins Only)
II.1. Counting and Telling the Value of a Set of Bills or a Set of Coins through 100 in Combinations of Pesos and Centavos (Bills and Centavo Coins Only)Lesson 82
2. Play money
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Do this in a form of a race. The leader of the group will raise his hand to answer. The group with the highest number of points win.
Example: What is the value of:
a. 2 pieces of 5 peso coin and 5 pieces of 5 centavo coins.
b. 8 pieces of 10 peso coins and 1 piece of 25 centavo coin.
c. 4 pieces of 1 peso coins and 3 pieces of 10 centavo coins
d. 5 pieces of 20 peso bills
e. 1 piece of 50 peso and 10 pieces of 5 centavo coins
Reward the group with the highest points.
REVIEW
Count the set of coins below. Tell before the class its value. The leader of the group will tell their values.(Pls.see real money)
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Have you tried helping cleaning your yard then sell the scrap materials? Elicit answer from the pupils.
PRESENTATION
Prepare this situation on a manila paper.
Dexter cleaned their storage room. He collected and sold empty bottles of oil and vinegar.
Say: This is what he received from selling those empty bottles. (Show the real money. (1 - P20 and 3 - 25¢)Let us read the money.
Ask: How many paper bills were there? What is its value?
How many coins were there? What is its denomination?
How much do you think Dexter receive?
How did you know it? (Elicit answers from the pupils.)
This time present the illustration of the money.

DISCUSSION
What is the value of the paper bill? (Ask pupil to write it on the board.)
What is the value of the coins? (Ask pupils to write it on the board.)
Ask pupils to write equations with relation to the above situation.
Example:
P 20 + 25¢ + 25¢ + 25¢ = P 20.75 (Twenty pesos and seventy five centavos)
Ask: Is it difficult to count money with combination of paper bills and centavo coins? Why? Why not?
Do you have other way of counting this kind of grouping of money?
GENERALIZATION
In counting the value of Philippine money, count the value of the bills first then count the value of the centavo coins. Combine the two values using the symbol P. Remember that if centavos are equal to 100 it is already P 1.00.
APPLICATION
Refer to LM 82
IV. EVALUATION
Count the following set of bills and centavo coins below. Tell its value to your teacher.(Real Money)
What is the value of the set of bills and centavo coins below?(Pls. See real money)
If you have the following set of bills and coins below, how much money do you have at all?
How much is the set of bills and coins below.
4. The fare from Calagonsao to Odiongan is shown below. How much is it?
5. Count the set of bills and centavo coins below. What is its value?
V. AGREEMENT
Refer to LM 82 – Gawaing Bahay
MTB
9:00-9:50
I. LAYUNIN
Naipakikita ang pag-unawa sa binasa sa pamamagitan ng pagsagot sa literal at mas mataas na antas na mga tanong.
II.1. Aralin 23 ,ikalawang Araw
2. tsart
III. PAMAMARAAN:
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
MTB Song
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Ipakita ang larawan ng kabundukan.
Naranasan na ba ninyong umakyat sa isang bundok?
Ano-ano ang makikita natin sa isang bundok?
PAGLALAHAD
Ipabasa sa mga bata ang kuwento nang tuloy-tuloy sa LM.
PAGTALAKAY
Tungkol saan ang balita?Ano-ano ang dalawang bundok na tinutukoy sa balita?Sino ang nangangalaga upang manumbalik ang likas na yaman ng dalawang bundok?
Bakit nasira ang likas na yaman ng kabundukan ng Banahaw at San Cristobal?Sino kaya ang dapat sisihin sa nangyari?Maibabalik pa kaya ang likas na yaman na matatagpuan dito? Paano ito maibabalik?
Ano-ano ang likas na yaman na matatagpuan sa kabundukan ng Banahaw at San Cristobal?Paano mapangangalagaan at mapanunumbalik ang mga likas na yaman na ito?
Paano kaya pinahahalagahan at itinuturing ng mga tao ang Bundok Banahaw?Kabahagi ba ito ng kultura ng mga nakapaligid dito?
PAGLALAHAT
Paano ninyo naunawaan ang kuwento? Ipabasa ang Tandaan.
Tandaan:
Nauunawaan ang kuwento sa pamamagitan ng pagbibigay ng saloobin tungkol sa kuwento, pagsagot sa literal at mas mataas na antas na mga tanong, at pagtukoy sa mga impormasyong sumasagot sa tanong ukol sa teksto.
PAGLALAPAT
Kumuha ng babasahin sa “reading corner” basahin ng may pag-unawa ang kwento.
IV. PAGTATAYA
Making sa babasahin ng guro. “Ang Ilog Pasig,Noon at Ngayon” at sagutin ang sumusunod na tanong.
Tungkol saan ang kwento?
Ayon sa kwento, paano inilarawan ang ilog Pasig noon at ngayon?
Anu-ano ang mga itinayo malapit o sa tabi ng Ilog Pasig noon?
Ano ang ginagawa ng mga naninirahan dito sa Ilog Pasig?
Ano ang nagging bunga nito?
V. KASUNDUAN
Magsanay pang bumasa ng may pag-unawa.
ART
9:50-10:30
I. OBJECTIVE
Creates an imaginary robot or creature using different sizes of boxes, coils, wires, bottles cap and other found materials.
II.1.teacher’s guide in Art
2. used materials like old bottles, bottle caps, candy wrappers, pieces of small cloth, etc.
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Start with a song
REVIEW
Conduct a review on the materials used by the learners in doing the free standing balanced figures.
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Have you seen an object made in recycled materials?
PRESENTATION
Instruct the learners to do MAGPAKITANG GILAS.
1. Instruct the learners to go into their group.
2. Instruct the learners to bring out the objects that were assigned to them to be brought to the class for this particular lesson.
3. Examples : different sizes of boxes, coil, wire, bottle caps, and any objects that can be found in the surroundings.
DISCUSSION
Discuss on how to make objects or product made in recycled materials.
GENERALIZATION
Ask the learners if they enjoyed the activity and help them to form the idea that a robot or any figures can be created by using boxes and other objects found in the surroundings. Let the learners read ISAISIP MO.
APPLICATION
Let the groups start making their imaginary robot or any other creatures.
IV. EVALUATION
Instruct the learners to do IPAGMALAKI MO.
1. Instruct the learners to display their finished art works.
2. Appreciate the art works of the learners through the rubrics prepared by the teacher.
3. Instruct the learners to write their answers on their notebook.
V. AGREEMENT
Bring an art work that was made by craftsmen from other towns, provinces or regions.
ENGLISH
10:30-11:20
I. OBJECTIVE
Use words to identify and describe persons, places, things, animals and events.
II.1. Adjectives
2. pictures, charts, things around or any available objects
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Basic sight words
REVIEW
(Have pupils do the same activity for adjectives used for describing persons, places, animals and events. Change the label/proper headings for each.)
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Have pupils do Get Set on p._ of the L.M.
Look at the two pictures of a library.Identify the differences.

PRESENTATION
Lot-lot is a bright pupil because she always comes to the library to read books. Let us read what she says about them.
1. I read interesting books.
2. I read two books every day.
3. Books take me to beautiful places.
4. I meet new friends in the library.
5. I see small and big books there.
6. I read stories about wild and tame animals.
7. I see pictures of red flowers and green plants.
8. I see pictures of colorful fish.
DISCUSSION
What does Lot-lot do in the library?
How many books does she read every day?
What does she see in the library?
GENERALIZATION
Adjectives give us a clearer picture of a person, place, thing, animal, idea or event. It also tells us the number or quantity .
APPLICATION
Have pupils do I Can Do It on p._ of the L.M.
Read each sentence again and identify the adjective used and the word it describes. Write your answers in the proper column.
Adjectives Word Described
1. 2. 3. 4. 5. IV. EVALUATION
Coming to school does not only make us learn. It gives us fun, too. Choose and describe one from the following that makes you excited in coming to school. Use appropriate adjectives.
1. important person in school who inspires you
(e.g., teacher, principal, classmate, librarian)
2. favorite place in school (classroom, library,
reading corner, canteen, computer room,
science laboratory, home economics room)
3. favorite school activity (experiment, reciting
poems, reading stories, group work, art
activities, P.E. activities, sports, Music, etc.)
4. your best friend
V. AGREEMENT
Study more.
AP
11:20-12:00
I. LAYUNIN
Nailalarawan ang katangian ng isang karadapat-dapat na pinuno.
II.1. Pinuno at Pamumuno sa Komunidad
2.tsart
III. PAMAMARAAN:
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Ibigay ang katangian ng mga sumusunod na pinuno.
Pari
Pulis
Doctor
Punungguro
Ama
Ina
Kapitan ng barangay
Pinuno ng iba’t-ibang opisina
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Sino ang hahangaan mong pinuno sa dalawang larawan?Bakit?
Larawan ng natutulog sa opisina at larawan ng pulis na tinutulungan ang lalaki.
PAGLALAHAD
Narito ang ilang larawan ng mga pinuno sa iyong komunidad.
Anu-anong katangian kaya ang nararapat taglayin ng bawat isa?
KATANGIANG DAPAT TAGLAYIN NG ISANG PINUNO
Responsible
Disiplinado
May paninindigan sa katotohanan
Walang pinapaboran sa pagpapatupad ng batas
Inuuna ang kapakanan ng mga tao sa komunidad
Matapat
Mapagkumababa
PAGTALAKAY
Ang mga katangian bang binaggit ay katangian ng mga pinuno sa iyong komunidad?
Bakit kailangan taglayin ng isang pinuno ang mga katangiang nabanggit?
PAGLALAHAT
Anu-ano ang mga katangian ng isang mabuti at mahusay na pinuno?
Bakit kailangang taglayin ng isang pinuno ang mga tinalakay na katangian?
PAGLALAPAT
Sino ang iyong hinahangaang pinuno sa iyong komunidad?Isulat.
IV. PAGTATAYA
Ilarawan ang katangian ng isang karapat-dapat na pinuno sa pamamagitan ng pagguhit nito.
V. KASUNDUAN
Magsaliksik tungkol sa mga tungkulin ng isang pinuno sa komunidad.
ESP
6:30-7:00
MIYERKULES LALAKI:______
DISYEMBRE 17,2014 BABAE:______
II-POMELO KABUUAN:___
I. LAYUNIN
Nakikinig at nakakalahok sa talakayan kaugnay sa kwentong babasahin ng guro
II.1. Pagpapanatili ng Kaayusan at Kapayapaan
2.tsart
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Panalangin
Awit
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Mayroon ba kayong kilalang masayahin, magiliw at mabuting makitungo sa kapwa?Sino ito?
Nais nyo bang makakilala ng ganyang uri ng tao?
PAGLALAHAD
Making sa babasahin at humanda sa isang maikling talakayan.
“Si Boyet na Mapayapa”
PAGTALAKAY
Ano ang pamagat ng kwento?
Anong katangian mayroon si Boyet?
Bakit kaya kinagigiliwan ng lahat si Boyet?
Ano ang nararamdaman ng mga taong nakakausap o nakakasalamuha ni Boyet?
Ano ang ginawa ni Boyet sa dalawa niyang kaklase na nag-aaway?
Ano ang payo niya sa mga ito?Kagaya ka rin ba ni Boyet?
Sa iyong palagay ba ay kinagigiliwan ka rin ng lahat?Bakit?
Ano ang mensahe ng kwento?
Sa iyong palagay ano ang dahilan ng pagkakaroon ng mabuting ugali ni Boyet?Ibahagi sa klase ang iyong kuru-kuro.
PAGLALAHAT
Ang pagiging payapa sa sarili ay malaking tulong upang maging maayos at maging payapa an gating pamayanan at bansa.
PAGLALAPAT
Magkaroon ng maikling dula-dulaan tungkol sa kwentong binasa.
IV. PAGTATAYA
Nais nyo bang maging katulad ni Boyet?magkaroon ng debatehan/talakayan ukol dito.
V. KASUNDUAN
Ipangako na makikinig at makikiisa sa talakayan sa klase.
FILIPINO
7:00-7:50
I. LAYUNIN
Nagagamit nang wasto ang mga salita sa paghahambing ng tao, bagay at lugar
II.1. Wastong gamit ng pang-uri (pasukdol)
2. tsart
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Magpakita ng larawan ng dalawang bagay. Ilarawan at paghambingin ang mga ito.
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Ipakita ang larawan ng aso at pusa. Magbigay ng pangungusap tungkol sa larawan.
PAGLALAHAD
Ipabasa ang diyalogo sa mga bata sa Basahin Natin sa LM pahina_____
PAGTALAKAY
Sabihin: Ngayon ay pag-aralan natin kung paano ang paghahambing ng dalawang tao,hayop, bagay o lugar na maaring magkatulad o hindi magkatulad.
Halimbawa:Ang aso ay mas matapang kaysa sa pusa.
Ang pusa ay higit na mahaba ang buntot kaysa sa aso.
Ang kanilang balahibo ay magkasinghaba.
Ano ang mga salitang ginamit sa paglalarawan ng dalawang hayop? Ano ang nagbago sa mga salitang naghahambing ng dalawang magkatulad na tao, bagay,o lugar?sa hindi magkatulad?
Talakayin ang paghahambing ng dalawang tao, bagay, o lugar na gamit ang pang-uri.
Bigyan diin ang tanong upang maituloy ito sa pag-aaralang paksa.
PAGPAPAHALAGA
Ano ang dapat gawin sa mga alituntuning nakikita sa mga pook pasyalan?
PAGLALAHAT
Paano naghahambing ng dalawang tao, bagay o lugar na magkatulad? magkaiba? Ipabasa ang Tandaan Natin sa LM,pahina_____.
PAGLALAPAT
Ipasagot ng mga mag-aaral sa Linangin Natin sa LM, pahina____.
IV. PAGTATAYA
Gamitin at isulat ang wastong salitang naglalarawan sa dalawang tao, bagay, at lugar.
1.Si Jay ay 7 taong gulang. Si Jun ay 5 taong gulang. Si Jay ay ________(matanda) kaysa kay Jun.
2.Ang damit ng Tatay ay___(malaki) kaysa sa damit ni
Kuya.
3.Ang Luneta Park ay maganda, Ang Ninoy Aquino Wildlife Park ay maganda rin. Ang dalawang parke ay ____________(ganda).
4.Sina Vernie at Ana ay parehong mataas.Sila ay_______(taas)
5.Ang lapis ay __________(mahaba) kaysa krayola.
V. KASUNDUAN
Sumulat ng limang pangungusap na naghahambing sa dalawang tao, hayop, bagay o lugar.

MATH
7:50-8:40
I. OBJECTIVE
Read and write money in symbol and in words through 100
II.1. Reading and Writing Money in Symbols and in Words through 100
2. Play money
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
In this drill, combine the money of the pupils per group. Make sure that the money is properly listed so that after the game it will be properly returned to the owner.
Play “Bring Me”. Then tell the amount you want the group produce. The group that can produce the exact amount earns point. Reward the group with the highest points. Example: Eight pesos and fifty centavos
REVIEW
Give each group this activity card, manila paper and marker.
A. Write the following in symbol.
1. Eighty-four
2. Thirty-eight
3. Twenty-nine
4. Ninety-eight
5. Fifteen
B. Write the following in words.
1. 63 2. 39 3. 27 4. 17 5. 8
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
How do you dispose your garbage/trash such as empty bottles, plastic, etc.?
Elicit answers from the pupils.
PRESENTATION
One of the pupils will act as the buyer of scrap materials. Five other pupils will act as seller of scrap materials. Set the value per kg of the scrap materials based on the prevailing rate in your locality.
Let the buyer weigh the scrap materials and compute how much he/she should pay the seller. Write the value on the board. Using the value of the money (written in symbols) written on the board teach the pupils how to read the value then how to write them in words.
Present two charts with values of money written in words and in symbol. Ask the class to read them then call somebody to read them again.
Example:
AB
1266825831851. Seventy-two pesos and five centavos.
2. Ninety-eight pesos and fifteen centavos.
3. Thirty-three pesos and ninety centavos.
4. Eighty-seven pesos and thirty centavos.
5. Five pesos and fifty centavos.
001. Seventy-two pesos and five centavos.
2. Ninety-eight pesos and fifteen centavos.
3. Thirty-three pesos and ninety centavos.
4. Eighty-seven pesos and thirty centavos.
5. Five pesos and fifty centavos.
9525831851. P 12.75
2. P 67.20
3. P 83.95
4. P 36.80
5. P 93.75
001. P 12.75
2. P 67.20
3. P 83.95
4. P 36.80
5. P 93.75


DISCUSSION
What have you observed in reading money in symbol? How about writing money in symbol? (Do this with letter B) This time let the class write the value of A in words and B in symbol.
GENERALIZATION
In reading money in symbol, attach pesos for the whole number and centavos for the number after the period or decimal point.
In writing money, write the symbol P for the bills and ¢ for centavos.
When combining peso and centavo, attach in front the peso sign but there is no need to attach centavo sign.
The period or decimal point is read as “and” to separate peso from centavo.
APPLICATION
Refer to LM 83
IV. EVALUATION
A. (Optional) The teacher may assign the more able pupils to listen and determine if their classmates read the following correctly.
1. P 18.35
2. P 71.90
3. P 0.50
4. 80 ¢
5. 35 ¢
B. Write the following in words.
1. P 9.70
2. 20 ¢
3. P 15.15
4. P 0.05
5. 55 ¢
C. Write the following in symbols.
1. Eighty-seven pesos
2. Seventeen pesos and seventy centavos
3. Forty-five centavos
4. Ten centavos
5. Thirty-nine pesos and eighty centavos
V. AGREEMENT
Refer to LM 83 – Gawaing Bahay
MTB
9:00-9:50
I. LAYUNIN
Natutukoy/Nababasa ang mga salitang ugat na nakakabit sa mga salitang kinasanayan
II.1.Patnubay ng guro sa MTB
2. tsart
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
MTB song
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang kwento
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Ipakita ang larawan ng kabundukan.
Naranasan na ba ninyong umakyat sa isang bundok?
Ano-ano ang makikita natin sa isang bundok?
PAGLALAHAD
Ipabasa ang mga salita sa LM.
PAGTALAKAY
Saan nagmula ang mga salitang ugat?
Ano kaya ang salitang ugat ng mga salitang binasa?
Ano ang idinagdag?
Saan idinagdag?
Ano ang nagyari sa salita na may idinagdag?
Ano ang tawag sa idinagdag na pantig sa una/gitna/hulihan?
Tulungan ang mga mag-aaral na matukoy ang mga salitang ugat ng mga salita.
PAGLALAHAT
Ano ang salitang-ugat? Ipabasa ang Tandaan sa LM, pahina
PAGLALAPAT
Ipagawa ang Gawain 3 sa LM.
IV. PAGTATAYA
Ipabasa ang mga salita. Ipatukoy ang salitang-ugat mula rito.
1. mahiyain6. magdadala
2. Kumain 7. matulungin
3. Lumakad8. Naliligo
4. Malusog 9. masayahin
5. nagdilig 10. sasakay
V. KASUNDUAN
Pag-aralan pa ang mga salitang-ugat
HEALTH
9:50-10:30
I. OBJECTIVE
Explain the nature of parasitic infections.
II.1. Nature of Parasitic Infections (Worm Infestation)
2. Learner‟s Material, cut-out pictures of children with parasitic worm infestation , pictures of pinworm, hookworm and tapeworm
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Let them sing the song, “ I Have Two Hands”
Ask: Mahalaga bang laging malinis ang ating mga kamay? Bakit?
REVIEW
Suriin ang mga larawan. Lagyan ng tsek () ang bilang kung ito ay sanhi ng pagkakaroon ng kuto at ekis (x) naman kung hindi.
2.
4.

DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Show the Aralin 3.5 cover. Let the pupils answer the questions posted in it.
Unlock some words: parasite, bulate
PRESENTATION
Let them read the dialogue in Linangin LM p. 163. Present the dialogue. ( A week before, select three pupils who will act as the characters in the dialogue.)
Have the pupils do the following exercise in the form of a game. Group the pupils into 3. Have them lined. Call this game as Paunahan. Whoever gives the right answer they will step forward and the first to reach the goal will be the winner.
DISCUSSION
Buuin ang pangungusap. Sabihin ang mga palatandaan ng batang may bulate upang mabuo ito.
1. Hindi regular na ______
2. Palaging sumasakit ang ___
3. Madaling _______
4. Pangangati sa palibot ng_____ tiyan
Answer Key: 1. pagdumi 2. tiyan
mapagod 4. Puwit
1. Ang bulate ay parasitiko sa tiyan ng tao at maging sa hayop.
2. Nagkakaroon ng bulate sa tiyan sa pamamagitan ng :
 Pag-inom ng maruming tubig
 Pagkain ng hindi masyadong luto tulad ng karne at isda.
 Maruming katawan lalo na ang kuko.
 Paglalakad o naglalaro ng walang sapin sa paa o panyapak
 Pagpunta sa mga lugar na marurumi.
3. Mga palatandaang may bulate sa tiyan
 Madaling mapagod
 Pagbaba ng timbang
 Hindi regular na pagdumi
 Pangangati sa palibot ng puwit
 Palaging sumasakit ang tiyan
GENERALIZATION
Ano ang sanhi ng pagkakaroon ng bulate sa tiyan?
APPLICATION
Let the pupils do Palalimin, p. 165.
IV. EVALUATION
Ano ang dahilan ng pagkakaroon ng bulate sa tiyan?
Ano ang mga dapat gawin upang maiwasan ito?
V. AGREEMENT
Sumulat ng 5 pangako ng kalinisan upang maiwasan ang pagkakaroon ng Bulate.
ENGLISH
10:30-11:20
I. OBJECTIVE
Read and spell one to two -syllable common words with consonant digraphs
II.1. Consonant Digraphs
2. pictures
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Basic sight words
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Have pupils do Get Set on p._ of the L.M.
Box all the words that are related to school or study. Then, write them on the board.
W E E E Y G S E B N
A B X D F R T D S B
T T T E A C H C F E
E H G W R A O O E P
E I R E U R J A T H
D B A C K P A C K O
D A P S U W D H E N
R T H S J T S T S I
I C E W P N O N S C
I H Y U O M A A I S
O U T H I N K D S F
P M O O K I E S C S
PRESENTATION
(Pupils answer to the Word Search activity shall be written on the board.) e.g teach think backpack phonics coach graph
Say: Read the given words and tell how many sounds each pair of underlined letters have. Give the sound of the underlined letters.
DISCUSSION
What do we call these letter combinations? Where can we find consonant digraphs?
What common digraphs are found in the initial position?
Let pupils recall what digraphs mean and let them realize that digraphs may be found also in the final position through the given examples above..
GENERALIZATION
What is consonant diagraphs?
Consonant digraphs may be found in the beginning, middle and final position.e.g. chain (beginning) pocket (middle) lunch (final)
APPLICATION
Complete the words by adding appropriate digraph.
1. _ _ ite
2. _ _ ess
3. _ _ urch
4. bran_ _
5. _ _ oto
IV. EVALUATION
Read,spell and write the name of each object.
__ __ __ __ __
__ __ __ __
__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __
__ __ __ __ __
V. AGREEMENT
Study more.
AP
11:20-12:00
I. LAYUNIN
Natutukoy ang tungkulin ng mga pinuno sa komunidad.
II.1. Pinuno at Pamumuno sa Komunidad
tsart
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Masiglang awit
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Ano ang pangunahing dapat gampanan ng isang pinuno sa kanyang komunidad?
PAGLALAHAD
Ipaskil sa pisara
PINUNO TUNGKULIN SA KOMUNIDAD
Punan ang tsart.Ipabasa at magkaroon ng pagbabahaginan tungkol sa mga impormasyong nakatala sa tsart.
PAGTALAKAY
Sinu-sino ang mga pinuno sa isang komunidad?
Ano ang tungkulin ng bawat isa sa kanilang nasasakupan?
PAGLALAHAT
Anu-ano ang tungkulin ng bawat pinuno sa isang komunidad?
PAGLALAPAT
Pumili ng isang pinuno sa inyong komunidad at iguhit ito.
IV. PAGTATAYA
Tukuyin ang mga tungkulin ng mga pinuno sa komunidad.
______________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
V. KASUNDUAN
Magsagawa ng isang panayam sa pinuno tungkol sa kanyang mga tungkulin sa inyong komunidad.
ESP
6:30-7:00
LUNESLALAKI:____
DISYEMBRE 15,2014 BABAE:____
II-POMELOKABUUAN:__
I. LAYUNIN
Nakakapagpasalamat sa mga bagay o biyayang natatanggap mula sa Poong Maykapal.
II.1. Pagpapasalamat sa Panginoon
2. tsart
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
panalangin
awit
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Nagpapasalamat ba kayo sa lahat ng biyayang natatanggap ninyo sa Poong Maykapal?
PAGLALAHAD
Ipakita ang sumusunod na larawan ng mga sumusunod: sapatos,damit,laruan
Anu-ano ang ipinapakita sa larawan?
Nakakatanggap ka ban g ganitong bagay tuwing iyong kaarawan?
Makinig sa kwentong babasahin ng guro kaugnay sa isang batang nagdiriwang ng kanyang kaarawan.

PAGTALAKAY
Ano ang pamagat ng kwento?
Sino ang may kaarawan?
Ano ang hiling ni Zoe sa araw ng kanyang kaarawan?
Bakit malungkot si Zoe sa araw ng kanyang kaarawan?
Saan sila tutungo ng kanyang pamilya?
Ano ang napansin ni Zoe ng papasok na sila sa simbahan?
Ilarawan ang batang nakita ni Zoe?
Bakit nasabi ni Zoe na siya ay masuwerte kahit wala siyang bagong manika sa araw ng kanyang kaarawan?
Paano binigyan halaga ni Zoe ang mga bagay at biyayang natatanggap niya mula sa Panginoon?
PAGLALAHAT
Paano mo pinasasalamata ang lahat ng bagay na nasa iyong paligid at sa mga biyayang natatanggap mula sa Panginoon?
PAGLALAPAT
Gumuhit ng larawan na nagpapakita ng pasasalamat sa Panginoon
IV. PAGTATAYA
Gumawa ng sulat pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay at biyayang natatanggap natin sa araw-araw.
V. KASUNDUAN
Isapuso na ang bawat makikita natin sa paligid ay mula sa ating Panginoon kaya’t Siya’y pasalamatan at pahalagahan ang mga bagay sa paligid at mga biyayang natatamo mula sa Kanya.
FILIPINO
7:00-7:50
I. LAYUNIN
Nagagamit ang mga pang-ugnay na salita tulad ng una, pangalawa,susunod upang mailahad nang may pagkakasunod- sunod ng mga pangyayari ng nabasang teksto
II.1. Paggamit ng salitang una, pangalawa at susunod upang mapagsusunod- sunod ng mga pangyayari
2. larawan buhay ng parupao
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Ano ang ginagawa ninyo paggising sa umaga. Pag-usapan ang sagot ng mga bata.
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Sino ang ating pambansang bayani? Ano ang alam na ninyo tungkol sa kanya?Hayaang bumuo ng tanong ang mga mag-aaral. Ano ang gusto nilang malaman pa sa kuwento tungkol kay Dr.Jose Rizal?
PAGLALAHAD
Basahin ng guro ang tekstong may pamagat na “ Dr.Jose P.Rizal”.
PAGTALAKAY
Talakayin ang tanong upang maituloy sa paksang pag-aaralan, ang paggamit ng mga pang-ugnay na salita tulad ng una, pangalawa,at susunod.
PAGPAPAHALAGA
Paano natin ipakikita ang ating pagmamahal kay Dr. Jose Rizal?
PAGLALAHAT
Ano ang mga salitang magkasingkahulugan? magkasalungat?Ano ang mga pang-ugnay na salita ang ginagamit sa pag-aayos ng mga pangungusap ayon sa pangyayari? Ipabasa ang Tandaan Natin na nakasulat sa LM, pahina____.
PAGLALAPAT
Sagutan ang mga pagsasanay sa Linangin Natin sa LM, pahina_____upang lalong maunawaan ang aralin..
IV. PAGTATAYA
Gamitin sa pangungusap ang pang-ugnay na salita:
Una
Pangalawa
susunod
V. KASUNDUAN
Pag-aralan pa ang aralin.
MATH
7:50-8:40
I. OBJECTIVE
Distinguish between half and quarter circles
II.1. Visualizing, Identifying, Classifying and Describing Half and Quarter Circles
2. Cutouts representing squares and circles.
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
In this activity, the pupils have to show skill in identifying circles in 3-dimensional circular objects. The teacher may (a) bring objects of different shapes, (b) illustrations of these objects or (c) simply ask the pupils to find circular objects inside the classroom. It should be emphasized, however, that the objects are only circular in shape and not circles themselves. The pupils should be asked to support their answer.
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Ding Daga and Ping Pagong The teacher prepares a reproduction of a mouse, a mouse hole and a turtle made out of cutouts of half and quarter circles glued together.
PRESENTATION
While holding a bordered circular piece of paper, say, “What shape is defined/represented by this paper?” (“The boundary of the paper represents a circle.”)
DISCUSSION
“Does the line divide the circle equally?” (“Yes, the line divides the circle equally.)
“How do we call each part?” (“Each part is called one-half.)
“Who can draw on the board one-half circle?”
GENERALIZATION
“What have we learned about half and quarter circles?” (“Half and quarter circles are parts/portions of a circle. Half circles are formed when a circle is divided into two equal parts. Quarter circles are formed when a circle is divided into four equal parts. Edges formed when cutting a circular paper model are not parts of half and quarter circles. These edges, however, may be used to distinguish half circles from quarter circles.”)
APPLICATION
The teacher refers the pupils to 85 Activity No. 1. If time does not permit, the teacher may ask the pupils to do it as homework. “We have a scene of a busy street on Christmas eve. Can you identify twenty (20) distinct objects or parts of objects showing the shapes of half and quarter circles? Encircle all the objects that you have identified.”
IV. EVALUATION
Distinguish between half and quarter circles. Refer to LM 85 Activity No. 2.(Use LM)
V. AGREEMENT
Sagutan “Gawaing Bahay”
MTB
9:00-9:50
I. LAYUNIN
Nakikilahok sa talakayan ng pangkat o klase
II.1.Patnubay ng guro sa MTB
2.tsart
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
MTB Song
BALIK-ARAL
Pag-usapan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Nakapamasyal na ba ang inyong pamilya? Ano ang inyong naramdaman sa inyong pamamasyal?
PAGLALAHAD
Ipabasa sa mga bata ang kuwento nang tuloy-tuloy sa LM. Ipabasa nang may paghinto at interaksyon.
PAGTALAKAY
Sino-sino ang tauhan sa kuwento? Ano ang masasabi mo sa kanilang pamilya?
Anong araw iyon? Saan sila pupunta?
Anong paghahanda ang ginawa ng mag-anak?
Ano ang inihanda na Aling Nilda?
Ano naman ang dinala ni Mang Abe? Ano kaya ang gagawin ni Mang Abe pagdating sa bukid?
Ano-ano ang ginawa ng magkapatid sa bukid?
Ano-ano ang ginawa ng magkapatid doon?
Ano ang naging damdamin ng mag-anak sa kanilang pamamasyal? Bakit ? Sa inyong palagay, uulitin pa kaya nila ang ganitong gawain? Bakit? Sa inyong palagay, dapat bang maging huwaran ang pamilya nina Mang Abe at Aling Nilda? Bakit?
PAGLALAHAT
Paano ninyo naunawaan ang kuwento? Ipabasa ang Tandaan.
PAGLALAPAT
Kumuha ng babasahing nasa “reading corner”
IV. PAGTATAYA
Basahin ang maikling kwento at pag-usapan ito.
Sabado ng umaga, masayang-masaya ang magkapatid na sina Kaloy at Me-An. Espesyal ang araw na iyon para sa kanilang mag-anak. Pupunta sila sa kanilang bukid. Maagang gumayak ang mag-anak. Nagluto si Aling Nilda ng adobo at kanin. Naghanda din siya ng pansit at tinapay. Inilagay niya ang mga ito sa loob ng basket. Nagdala naman si Mang Abe ng baliwasnan. Mamimiwas din sila ng isda sa ilog na nasa gilid ng kanilang bukid.
V. KASUNDUAN
Mag-aral pang mabuti.
MUSIC
9:50-10:30
I. OBJECTIVE
Responds to differences in sound quality coming from a variety of sound sources.
II.1. Introduction of Musical Instruments
2. pictures of musical instruments in a chart or
flashcards
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Let children identify the recorded voice if it used a singing voice or speaking voice.
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Have you seen real musical instrument?
PRESENTATION
Let children identify the recorded voice if it used a singing voice or speaking voice.
Guessing Game: Tell the children to listen carefully and tell whether the singer is male or female.
DISCUSSION
Discuss new lesson to them
GENERALIZATION
Remember:
All things surround us produce sound with different colors or timbre. Female and male voices , and different musical instruments produce different quality of sounds.
APPLICATION
Sounds and colors affect people differently .Show the pupils the pictures of a trumpet, clarinet, flute and a saxophone. Ask them to imagine the sound and choose a color to represent each sound. Give a reason for choosing such color.
2495550565150012192006604000190500066040006000755651500 RED ORANGE YELLOW GREEN
600075000116205000019050000002495550000
RED ORANGE YELLOW GREEN
249555057150019050005715001219200571500600075571500
RED ORANGE YELLOW GREEN
2409825-3810001733550-3810001085850-381000514350-381000 RED ORANGE YELLOW GREEN
IV. EVALUATION
Describe the following sound produces by its pictures by choosing the appropriate color.
2495550285750018478502857500121920028575006381752857500 BLUE GREY YELLOW GREEN
6381756350012192006350018478506350024955501016000 BLUE GREY YELLOW GREEN
2495550107950018478501079500121920010795006000751079500 BLUE GREY YELLOW GREEN
24955501276350018478501276350012192001276350063817512763500 BLUE GREY YELLOW GREEN
2495550908050018478509080500121920090805006381759080500 BLUE GREY YELLOW GREEN
V. AGREEMENT
Color the box according to the sound ofmusical instrument it make.
ENGLISH
10:30-11:20
I. OBJECTIVE
Read aloud grade 2 level texts
II.1. “I am Proud of My Country” by Rose Ann B. Pamintuan
2. tsart
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Clap the number of syllables.
1. anahaw 3. sipa 5. bangus
2. cariñosa 4. Rizal
REVIEW
Let us retell the story of the Lampin using the bamboo sticks, aluminum pots and lampin. (The pupils will take turns retelling the story using the different objects.)
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Who have relatives and friends living in other countries?
If you will invite them to visit the Philippines, what beautiful things about our country will you tell them?
PRESENTATION
Read Along/Reciting of Short Poem (Refer to LM page _____.)
DISCUSSION
Discuss the poem
GENERALIZATION
How will you read text?
APPLICATION
Let us do the action. (Refer to LM page _____.)Practice by group.
IV. EVALUATION
Each group will present. The pupils will use the rubrics for evaluating their performance.
Questions
YES NO
1. Did all the members participate? 2. Did the members perform the actions well? 3. Did the members recite loud and clear? 4. Did the members show discipline during the practice? 5. Did the members show discipline before and after the presentation? V. AGREEMENTstudy more
AP
11:20-12:00
I. LAYUNIN
Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng maganda at di-magandang pamumuno sa komunidad.
II.1.Epekto ng Pamumuno at Paglilingkod sa Komunidad
2. tsart,larawan
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Masiglang awit
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Ipaskil ang dalawang larawan sa pisara.
Alin kaya sa dalawang larawan ang nagpapakita ng komunidad na napamunuan ng isang mahusay na pinuno?Paano mo nasabi?
PAGLALAHAD
Anu-ano ang mga halimbawa ng maganda at di-magandang pamumuno sa isang komunidad?
PAGTALAKAY
Maghanda ng paliwanag tungkol sa itinalang maganda at di-magandang pamumuno sa komunidad.
PAGLALAHAT
anu-ano ang mga halimbawa ng maganda at di-magandang pamumuno sa komunidad?
PAGLALAPAT
Tukuyin ang maganda at di-magandang pamumuno ng pinuno ng dalawang komunidad.
IV. PAGTATAYA
Magbigay ng halimbawa ng magandang pamumuno.
_____________________
_____________________
_____________________
Magbigay ng halimbawa ng di-magandang pamumuno sa komunidad.
___________________
___________________
___________________
V. KASUNDUAN
Pag-aralan ang susunod na aralin.
ESP
6:30-7:00
HUWEBES LALAKI:______
DISYEMBRE 18,2014 BABAE:______
II-POMELO KABUUAN:___
I. LAYUNIN
Naipapakita ang pagiging ehemplo ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagsusuri sa sarili kaugnay sa iba’t-ibang sitwasyon
II.1. Pagpapanatili ng Kaayusan at Kapayapaan
2. tsart
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Panalangin
Awit
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Ang inyong lugar ba ay ehemplo sa kapayapaan?
PAGLALAHAD
Ipaskil sa pisara ang tseklis at basahin ang panuto sa mga mag-aaral ng may tamang lakas at linaw.Kulayan ng pula ang hanay na nagpapakita ng pagiging ehemplo ng kapayapaan.(5) ang pinakamataas.
MGA SITWASYON 5 4 3 2 1
Iniiwasan kong sigawan ang aking mga kapatid. Humihingi ako ng paumanhin kung mayroon akong nasaktan o nagawan ng mali. Maayos at magiliw akong makitungo sa mga taong aking nakakasalamuha. Nagbibigay ako ng payo sa aking mga kaklase o kaibigan na nagkakaroon ng alitan. Umiiwas akong makipag-away sa mga taong aking nakakasalamuha. PAGTALAKAY
Magkaroon ng talakayan ukol dito.Magbahaginan kung bakit ito ang kanilang sagot.
PAGLALAHAT
Paano ka magiging mabuting ehemplo sa iba?
PAGLALAPAT
Paano mo maipapakita ang pagiging mabuting ehemplo sa iba.Sumulat ng maikling talata ukol dito.
IV. PAGTATAYA
Ipakita sa pamamagitan ng maikling dula-dulaan ang pagiging mabuting ehemplo sa kapwa.
V. KASUNDUAN
Ipangako na maging mabuting ehemplo o mabuting halimbawa sa iba sa pamamagitan ng pag-iwas sa gulo, pagiging responsible, pagkakaroon ng disiplina at pagpapakita ng iba pang katangian na makakatulong sa pagsulong ng kapayapaan sa pamayanan at sa bansa.
FILIPINO
7:00-7:50
I. LAYUNIN
Nagagamit nang wasto ang mga bantas
II.1. Pagtukoy at paggamit ng wastong bantas sa pangungusap
2. larawan ng mga bantas
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Ano ang bantas na ginagamit sa mga sumusunod na pangungusap?
Ang _________ay ginagamit sa pangungusap na pasalaysay.
Ang ___________ ay ginagamit sa pangungusap na patanong.
Ang___________ay ginagamit sa pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin.
Ang___________ ay ginagamit sa pangungusap na pautos o pakiusap
Ang _______ay ginagamit sa paghihiwalay ng mga salita.
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
2295525184785?
00?
1866900184785.
00.
Magpakita ng larawan ng mga bantas.Hal.
PAGLALAHAD
Ipabasa ang dalawang talata sa Basahin Natin sa LM, pahina______. Paghambingin ang dalawa. Ipasagot ang Sagutin Natin sa LM, pahina___.
PAGTALAKAY
Talakayin ang iba’t-ibang bantas at magbigay ng halimbawa ukol dito
PAGPAPAHALAGA
Ano ang kahalagahan ng bantas sa pangungusap?
PAGLALAHAT
Kailan ginagamit ang
tuldok?
tandang pananong?
tandang padamdam?
kuwit?
Ipabasa sa mga bata ang Tandaan Natin.Ipaulit ito ng ilang beses upang lalong matanim ang kaisipang pinag-aralan.
PAGLALAPAT
Ipagawa sa mga bata ang Linangin Natin sa LM.
IV. PAGTATAYA
Gamitin at isulat ang wastong bantas ng mga sumusunod na pangungusap.
Nagpunta ka na ba sa bahay nina Aling Nena___
Marami siyang tanim na mga halamang namumulaklak.Ito ay rosas__ kamya__ sampagita___ at gumamela.
Wow__ ang ganda pala ng bahay niya____
Kailan kayo babalik doon___
Ang sabi niya ay puede tayong pumunta anumang oras____
V. KASUNDUAN
Magpagawa ng mga pangungusap na gamit ang wastong bantas sa mga bata.
MATH
7:50-8:40
I. OBJECTIVE
Compare values of different denominations of coins and paper bills through 100 using relation symbols <, > and =
II.1. Comparing Values of Different Denominations of Coins and Paper Bills through 100 using Relation Symbols
2. Different denominations of play money
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Give each group this activity sheet. Let them count and write the value in symbol and in words. Once done, let each group present their outputs.
REVIEW
Use a ball. Pass the ball to the class. Whoever catches the ball will come in front. The teacher will say; “Give me (amount of money). The pupil will count from the set of money on the table of the said amount.
Example: Fifteen pesos and thirty centavos
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Ask how much baon each of your pupils have?
Then let the class identify who has the biggest amount of baon.
You may ask the pupils on what is the equivalent of it in different denominations.
PRESENTATION
Place the following amount inside a box or jar.
2 – P 88 10¢ P 3.05
P 73.60 P 79.30 35¢ P 9.60 P 9.05 95¢
Wrapped them in a coupon bond. Call 10 pupils. Ask them to get one amount from the box/jar. Pair the pupils. Let them open it and count the value then compare. If they think they have a higher value they will stay on the right side and if lower on the left side.
DISCUSSION
Ask the class if the pupils went to the correct location.If they don’t, bring them to their proper position. This time, post the pictorial representation of the money above (prepared ahead) in this order.
A B.
1. P 88_____ P 88
2. 10¢_____ P 3.05
3. P 73.60_____ P 79.30
4. 35¢_____ P 9.60
5. P 9.05_____ 95¢
Start comparing the value in each column. Example: (for number 1) Which is greater in column A or in column B? How did you know it? (Do this with 2, 3, 4, and 5)
Since the pupils have idea already which is greater, tell them to use their previous knowledge in comparing numbers using relation symbol in comparing the following values.
A B.
1. P 88 ___ P 88
2. 10¢ ___ P 3.05
3. P 73.60 ___ P 79.30
4. 35¢ ___ P 9.60
5. P 9.05 ___ 95¢
GENERALIZATION
To compare values of different denominations of coins and paper bills we use the relation symbols =, >, and <.
We use equal sign if the two value we compare are equal.
We use greater than if the value of the first money is bigger than the second value.
We use less than if the value of the first money is smaller than the second value.
APPLICATION
Refer to LM 84
IV. EVALUATION
Copy the following then compare them using relation symbols. Write your answer on your paper.
1. P 32.35 ___ P 32.95
2. P 8.05 ___ P 8.50
3. P 78.90 ___ P 59.85
4. P 0.50 ___ 50¢
5. 95¢ ___ P 9
6. P 0.75 ___ P 71.00
7. 75¢ ___ 55¢
8. 80¢ ___ 80¢
9. P 67.33 ___ 100 ¢
10. P 84.05 ___ P 83.80
V. AGREEMENT
Refer to LM 84 – Gawaing Bahay
MTB
9:00-9:50
I. LAYUNIN
Nakabubuo ng isang patalastas o paunawa.
II.1.Pagbuo ng isang Patalastas at Paunawa
2.tsart
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
MTB Song
BALIK-ARAL
Pagbalik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Tungkol saan ang balitang ating pinag-aralan?
Paano unti-unting napanumbalik ang likas na yaman ng mga Bundok ng Banahaw at San Cristobal?
PAGLALAHAD
Ipakita ang larawan ng paanan ng bundok na may nakalagay na paunawa sa LM.
PAGTALAKAY
Ano ang napansin ninyo sa larawan? Ano ang nakasulat sa paunawa?
Para kanino kaya ang paunawa? Paano ito isinulat?
Ano-anong mahahalagang impormasyon ang makikita sa patalastas/paunawa?
Ipabasa ang Tandaan sa LM.
PAGLALAHAT
Paano nakakabuo ng patalastas?
PAGLALAPAT
Bumuo ng paunawa o patalastas tungkol sa sitwasyong nasa ibaba.
“Maraming halamang namumulaklak sa isang parke. Hindi pwedeng pitasin ang mga ito.”
IV. PAGTATAYA
Bumuo ng paunawa o patalastas tungkol sa: Wastong pagtatapon ng basura sa basurahan.
Ipaskil ito sa silid-aralan
V. KASUNDUAN
Gumupit ng patalastas na makikita sa dyaryo.
PE
9:50-10:30
I. OBJECTIVE
Participate in self-testing activities in simple roll such as:
Chinese get-up
roll with a ball
beat a drum
II.1. Self-Testing Activities
2. Ball, drum, and drumsticks
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Warm-Up Exercise
Let the children do the following exercises:
a) Arm Exercise
- Arms thrusting
- Arms reaching
b) Knee bending (hold for 8 counts)
c) Shoulder Exercise
- Alternately upward and downward
- Alternately forward and backward
- Shoulder rotation forward and backward
d) Trunk Exercise
- Trunk bending
- Trunk twisting
REVIEW
Review past lesson.
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Who of you wants to beat a drum? How about rolling a part of your body with a ball? You will experience those in the following activities.
PRESENTATION
Let the children pick a rolled paper with picture of a ball, drum, and a Chinese letter which will be the basis of groupings. Pupils who got a ball will go together and form a group so with the pupils who got the drum, and Chinese letter as the other groups.
The teacher will explain that they are to perform different activities. Tell the children to take extra care in performing the activities. The activity each group will perform starts from the following sequence: (Ball) Roll with a ball Beat a Drum Chinese Get Up (Drum) Beat a Drum Chinese Get Up Roll with a Ball (Chinese Letter) Chinese Get Up Roll with a Ball Beat a Drum
Chinese Letter - Chinese Get Up
Select a partner from your group. Do the following with her/him.
a) Start with a long sitting position back to back with your partner.
b) Lock your elbows with one another.
c) On the count of 1, bend your right knee, and then bend the left knee on the count 2.
d) On count 3, stand together by pushing against each other’s back.
e) On 4 counts, go down to your original position.
f) Repeat several times.
Ball - Roll with a Ball
Each one in the group shall hold a ball. Do the following:
Figure 1
Starting position: Sit with the ball
a) Rotate the ball clockwise counts 1-8
b) Rotate the ball counterclockwise counts 8-1
Figure 2
Starting position: Start with the front lying position. Raise your body with straight arms while both hands hold a ball. Keep your body, legs and toes well-extended in one straight line.
a) Do the half push-up 16 counts
b) Repeat once more
DISCUSSION
In what activities were you able to participate?
How did you participate in performing each activity?
What object did you use in performing the activities?
What movements were you able to do in each activity?
GENERALIZATION
Chinese get up, roll with the ball, beat the drum are fun activities that test one’s fitness.
APPLICATION
Each group will perform the same activity done in the presentation of the lesson. This time they will create possible movements which were not used that are appropriate for each activity. They will also rate their level of participation based on rubrics. Please refer to page 80 of the LM.
Processing:
What activities were you able to participate?
How did you participate in performing each activity?
What object did you use in performing the activities?
What movements were you able to do in ach activity?
IV. EVALUATION
Let the pupils participate in performing the Chinese get-up. Let them select a partner. Ask them to select their level of participation honestly in each criterion using the rubrics below.
V. AGREEMENT
Be ready to participate in performing movements through the use of a tambourine.
ENGLISH
10:30-11:20
I. OBJECTIVE
Listen to and follow simple directions.
II.1. How Good Is Your Memory?
2. crayon, scissors, glue
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Basic sight words
REVIEW
What are the good study habits of Lot-lot that you should also practice to be a good pupil like her?
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
How good is your memory?
PRESENTATION
Look at the series of pictures.Now close your book. Name the pictures in their proper sequence starting from the left.

DISCUSSION
Having a good memory is very important in studying. Good study habits help you develop a good memory too.
GENERALIZATION
How to follow direction?
APPLICATION
Have pupils do We Can Do It on p.__ of the L.M.
IV. EVALUATION
Let’s try to test your memory again.
Recall all the words with consonant digraphs that you have learned.
V. AGREEMENT
Study more.
AP
11:20-12:00
I. LAYUNIN
Natutukoy ang mga taong nagbibigay ng paglilingkod sa komunidad
II.1. Paglilingkod sa Komunidad
2. tsart,larawan
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Pag-ugnayin ang tagapaglingkod at paraan ng paglilingkod nito.(Tingnan ang tsart)
HANAY AHANAY B
1. Doktora. Gumagawa ng bahay
2. Karpinterob. nanggagamot sa mga may sakit
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Ipaskil ang mga larawan sa pisara.
Sinu-sino ang nasa larawan?
Makikita ba sila sa inyong komunidad?
PAGLALAHAD
Sinu-sino ang mga taong nagbibigay ng paglilingkod sa inyong komunidad o ang mga community helpers?
Ang mga larawan bas a pisara ay nagpapakita ng paglilingkod sa komunidad?Paano mo nasabi?
TAGAPAGLINGKOD PARAAN NG PAGLILINGKOD SA KOMUNIDAD
KARPINTERO Gumagawa o nagkukumpuni ng mga bahay,kasangkapan,gusali at iba pang tirahan ng mga tao.
TUBERO Nag-aayos at nagkukumpuni ng mga linya ng tubo ng tubig papunta sa mga tahanan at ibang gusali.
NARS Tumutulong sa doctor sa pag-aalaga ng mga may-sakit.
BASURERO Namamahala sa pagkuha at pagtatapon ng mga basura.
BUMBERO Tumutulong sa pagsugpo ng apoy sa mga nasusunog na bahay at gusali.
Ipatukoy sa mga mag-aaral ang ngalan ng tagapaglingkod at ang paraan nito ng paglilingkod sa komunidad.
PAGTALAKAY
Sinu-sino ang mga tagapaglingkod na makikita sa tsart?
Anu-ano ang Gawain ng bawat isa?
May kilala pa ba kayong tagapaglingkod sa inyong komunidad na hindi nabanggit sa talakayan?
Sinu-sino ang mga ito?
Anu-ano ang kanilang Gawain?
PAGLALAHAT
Sinu-sino ang mga taong naglilingkod sa komunidad?Sa paanong paraan?
PAGLALAPAT
Pumili ng isang tagapaglingkod sa sariling komunidad at ipakita ang paraan ng kanyang paglilingkod sa mga tao sa komunidad sa pamamagitan ng pagguhit.
IV. PAGTATAYA
Tukuyin sa pamamagitan ng pagkulay ng larawang nagbibigay ng paglilingkod sa komunidad at ekisan naman ang hindi.
________ _________ __________
___________ _________ __________
V. KASUNDUAN
Pag-aralan pa ang aralin.
ESP
6:30-7:00
BIYERNES LALAKI:______
DISYEMBRE 5, 2014 BABAE:______
II-POMELO KABUUAN:___
I. LAYUNIN
Nakaguguhit at nakukulayan ang larawan na nagpapakita ng pagiging ehemplo ng kapayapaan
II.1. Pagpapanatili ng Kaayusan at Kapayapaan
2. tsart
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Panalangin
Awit
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Nais nyo bang tumira sa isang tahimik at mapayapang lugar?
PAGLALAHAD
Ipakita sa mag-aaral ang larawan.
PAGTALAKAY
Ano ang ipinapakita sa larawan?
Ano ang ginagawa ng lalaking nasa gitna ng dalawang lalaking nag-aaway?
Anong katangian mayroon ang lalaking nasa gitna?
Naipapakita ba niya ang pagiging ehemplo ng kapayapaan?
PAGLALAHAT
Kung ang bawat isa ay magiging ehemplo ng kapayapaan, bawat isa rin ay kagigiliwan at tutularan.Sa tulong nito, bansa nati’y tutungo sa isang bansang mapayapa.
PAGLALAPAT
Isulat ang T kung ang pahayag ay tama at M naman kung mali.
Sinasagot ng pasigaw ni Erika ang kanyang ina dahilsa walang tigl nitong pagpapaalala sa kanya.
Kinakaibigan ni Jessica ang lahat ng kanyang kamag-aral.
Inawat ni Arman ang kanyang dalawang kapatid na nag-aaway.
Masayang nakikipaglaro si Bimbo sa kanyang mga kalaro kahit siya ay natatalo.
Sinuntok ni Billie si Bong dahil sinisisi niya ito sa kanyang pagkakadapa habang sila ay naglalaro.
IV. PAGTATAYA
Gumuhit ng larawan na nagpapakita ng pagiging ehemplo ng kapayapaan.Kulayan ito.
V. KASUNDUAN
Isapuso na ang bawat tao ay maaring maging ehemplo ng kapayapaan.
FILIPINO
7:00-7:50
I. LAYUNIN
Nasasagot ang mga tanong tungkol sa detalye ng napakinggang teksto
II.1. Pagsagot sa tanong tungkol sa detalye ng kuwento
2. larawan ,tsart,flashcards
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Pasagutan ang mga tanong sa Subukin natin sa LM.
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Ipakita ang larawan ng isang malinis at maayos na barangay.Ilarawan ang barangay.
PAGLALAHAD
Babasahin ng guro ang diyalogo.Matapos nito,ipabasang muli sa mga bata.
PAGTALAKAY
Ipasagot ang mga tanong sa Sagutin Natin sa LM, pahina____.Gamitin ang binilugang salita sa kuwento upang matalakay ang magkasingkahulugan o magkasalungat.
Talakayin kung paano nasasagot ang mga tanong sa detalye ng napakinggang teksto..
PAGPAPAHALAGA
Ano ang dapat gawin ng mga tao sa barangay upang manatiling maayos at malinis ang kapaligiran?
PAGLALAHAT
Ano ang dapat gawin upang maunawaan ang kahulugan ng mga bagong salita?Ipabasa ang Tandaan Natin sa LM, pahina____.
PAGLALAPAT
Pasagutan ang Linangin Natin sa LM, pahina_____.
IV. PAGTATAYA
Basahing mabuti ang talata. Sagutin ang tanong tungkol dito.Isulat ang letra ng tamang sagot.
Ang magkakaibigan ay nagsasanay nang mabuti. Sila ay sasali sa isang paligsahan ng sayaw sa araw ng pista ng kanilang bayan.Bumili sila ng kanilang uniporme para sa araw na ito. Masigla silang nagtungo sa plasa kung saan gaganapin ang paligsahan. Tuwang-tuwang umuwi ang mga magkakaibigan.
Sino ang sasali sa paligsahan ng sayaw?
ang mga mag-aaral
ang magpipinsan
ang magkakaibigan
ang magkakapatid
Ano ang kanilang binili?
uniporme sa paaralan
uniporme sa sayaw
uniporme sa pag-awit
uniporme sa pagsisimba
Saan ginanap ang paligsahan sa sayaw?
a. sa paaralan
b.sa plasa
c. sa simbahan
d. sa palengke
4. Bakit tuwang- tuwang umuwi ang magkakaibigan ?
a. nanalo sila sa paligsahan
b.natalo sila sa paligsahan
c.hindi sila natuloy sumali
d.hindi natuloy ang paligsahan
Ano ang kaya ang maaaring susunod na mangyayari pag –uwi nila ng bahay?
a. matutuwa ang mga magulang nila
b.malulungkot ang mga magulang nila
c. mapapagalitan sila
d. papaluin sila
V. KASUNDUAN
Magbigay ng 5 halimbawa ng mga salitang magkasing kahulugan at 5 halimbawa ng magkasalungat.
MATH
7:50-8:40
MATH
7:50-8:40
I. OBJECTIVE
Compare values of different denominations of coins and paper bills through 100 using relation symbols <, > and =
II.1. Comparing Values of Different Denominations of Coins and Paper Bills through 100 using Relation Symbols
2. Different denominations of play money
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Give each group this activity sheet. Let them count and write the value in symbol and in words. Once done, let each group present their outputs.
REVIEW
Use a ball. Pass the ball to the class. Whoever catches the ball will come in front. The teacher will say; “Give me (amount of money). The pupil will count from the set of money on the table of the said amount.
Example: Fifteen pesos and thirty centavos
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Ask how much baon each of your pupils have?
Then let the class identify who has the biggest amount of baon.
You may ask the pupils on what is the equivalent of it in different denominations.
PRESENTATION
Place the following amount inside a box or jar.
2 – P 88 10¢ P 3.05
P 73.60 P 79.30 35¢ P 9.60 P 9.05 95¢
Wrapped them in a coupon bond. Call 10 pupils. Ask them to get one amount from the box/jar. Pair the pupils. Let them open it and count the value then compare. If they think they have a higher value they will stay on the right side and if lower on the left side.
DISCUSSION
Ask the class if the pupils went to the correct location.If they don’t, bring them to their proper position. This time, post the pictorial representation of the money above (prepared ahead) in this order.
A B.
1. P 88_____ P 88
2. 10¢_____ P 3.05
3. P 73.60_____ P 79.30
4. 35¢_____ P 9.60
5. P 9.05_____ 95¢
Start comparing the value in each column. Example: (for number 1) Which is greater in column A or in column B? How did you know it? (Do this with 2, 3, 4, and 5)
Since the pupils have idea already which is greater, tell them to use their previous knowledge in comparing numbers using relation symbol in comparing the following values.
A B.
1. P 88 ___ P 88
2. 10¢ ___ P 3.05
3. P 73.60 ___ P 79.30
4. 35¢ ___ P 9.60
5. P 9.05 ___ 95¢
GENERALIZATION
To compare values of different denominations of coins and paper bills we use the relation symbols =, >, and <.
We use equal sign if the two value we compare are equal.
We use greater than if the value of the first money is bigger than the second value.
We use less than if the value of the first money is smaller than the second value.
APPLICATION
Refer to LM 84
IV. EVALUATION
Copy the following then compare them using relation symbols. Write your answer on your paper.
1. P 32.35 ___ P 52.95
2. P 5.05 ___ P 5.50
3. P 98.90 ___ P 69.85
4. P 1.50 ___ 50¢
5. 95¢ ___ P 9.00
V. AGREEMENT
Refer to LM 84 – Gawaing Bahay
MTB
9:00-9:50
I. LAYUNIN
Natutukoy ang mga salitang nagsasabi ng kinalalagyan o lokasyon.
II.1.Patnubay ng Guro sa MTB
2.tsart
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
MTB Song
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Ipakita ang larawang nasa LM. Sa unang larawan, saan nakalagay ang mga pagkain?
Tingnan ang ikalawang larawan. Saan ang kinalalagyan ng bata?
PAGLALAHAD
Ipabasa ang mga pangungusap sa LM.
PAGTALAKAY
Ano ang mga salita na may salungguhit?
Ano ang isinasaad ng mga salitang may salungguhit?
Ano ang tinutukoy na nasa loob ng basket?
Sino ang tinutukoy na nasa likod ng puno?
Saan ang kinalalagyan ng mga prutas?
Saan ang lokasyon ng bata?
PAGLALAHAT
Ano ang isinasaad o sinasabi ng mga salita tulad ng loob at likod? Basahin ang Tandaan sa LM.
PAGLALAPAT
Magbigay ng iba pang halimbawa ng salitang nagsasabi ng kinalalagyan o lokasyon at gamitin ito sa pangungusap.
IV. PAGTATAYA
tukuyin ang mga salitang nagsasabi ng kinalalagyan o lokasyon na nasa larawan.

Mula sa bahay, saan makikita angpuno?
Saan makikita ang kwago?Saan makikita ang doctor?
Saan makikita ang mga bulaklak?
Saan nakagarahe ang sasakyan?
V. KASUNDUAN
Gawin ang Gawain 3 sa LM, pahina 175. Isulat ang salitang nagsasabi o tumutukoy sa kinalalagyan o lokasyon na angkop sa sitwasyon.

PE
9:50-10:30
I. OBJECTIVE
Participate in dramatizing weather conditions
II.1. Dramatizing Weather Conditions
2. Pictures
Any instrumental music with different expressions (happy, sad, loud, soft and others)
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Divide the class into four groups. Have each group express a particular emotion without the use of words utilizing body language, facial expression, simple body movements or mime to communicate the particular emotion.
Example: when one is angry
when hit by a hard object
when given a surprise gift
when you went to the zoo
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Let the pupils look at the following pictures. Let them imitate the movement/s shown in the picture.
PRESENTATION
Activity 1
Group the class into 4, and let the group create a scene from the assigned situation related to the weather conditions. Tell something about the given scene.
Choose a leader of the group. Be sure that all the members of the group were given a specific task or role to play. The teacher suggests to them that they don’t have to look at people; some could be objects and some could be movements of the people. Don’t let them use props and the like. They are allowed to movement activities.
Activity 2
Presentations of scene by group
Scene 1- Stormy weather
Scene 2- Hot/Sunny day in a playground
Scene 3- Rainy afternoon in a zoo
Scene 4- Windy day near the beach
Scene 5- Gloomy Saturday morning
After the presentation, have the pupils sit in a circle to talk about the different ways they moved in situations that were created. Ask them how they felt in these different situations? Were they happy? nervous? did they enjoy it?
DISCUSSION
Play any instrumental music. Let the pupils listen for a while. Then let them, think of a simple scene out of the music they listened to. You can ask them, what do you imagine or what are you thinking while you listen to the music? What’s going on in the music? is it fast? slow? loud and others. From these, you can portray situations that reflect as weather conditions. Then, it’s SHOWTIME…..
GENERALIZATION
Were you able to create movements easily?
How important is this activity to you? to your group mates? to other people?
In doing this kind of activity, what do you need? What kind of movement/s did you do? Do you need to be healthy? physically fit?
APPLICATION
In one minute, let the pupils create a scene inside a jeepney full of passengers. After a minute, the teacher will shout, Freeze!!! Let them tell something about the situation.
IV. EVALUATION
Create a simple journal about your participation in dramatizing situations using your own body movement/s like you did a while ago. Make your reflection neat.
V. AGREEMENT
List some other situations or conditions of people or object or matter that you can dramatize.
ENGLISH
10:30-11:20
I. OBJECTIVE
Follow a set of verbal three-step directions with picture cues
II.1. Lampin by Filipina T. Villapando
2. Charts, pictures, bamboo sticks, aluminum pots, and lampin
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Repeat the word and clap after me.
1. get (1 clap)
2. park (1 clap)
3. pots (1 clap)
4. flag (1clap)
5. home (1 clap)
How many claps did we do?
There is only one clap because you hear only one vowel sound.
The number of vowel sound tells us the number of syllables.
What is the vowel sound in the words? (Example: get The vowel sound is e.)
Now let us do the next set of words.
1. bamboo (2 claps)
2. ready (2 claps)
3. playing (2 claps)
4. soldier (2 claps)
5. helmets (2 claps)
How many claps did we do?
Why two claps?
What vowel sounds are there in the words?
Now let’s do the next set of words.
I will say the words and you will do the clapping.
1. general
2. barangay
3. listening
4. commanded
5. favorite
How many claps did you do? Why three claps? What are the sounds of the vowels in the words?
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
These are some the symbols of our country. (Refer to LM page _____.)
The next symbol is the #1 symbol of our country.
What is this symbol? (Refer to LM page _____.) (Show the picture of the Philippine Flag.)
When we see these symbols especially the Philippine flag, we should remember our country with respect. How do you show your respect for the Philippine Flag?
In our story today, let’s us find out if the boys showed respect for the Philippine Flag and how they showed it.
PRESENTATION
Read Along (Refer to LM page_____.) Who is the author of the story? What is meant by retold?
DISCUSSION
Comprehension Questions (Refer to LM page _____.)
In our story, Antonio gave the command because he was the general. Now, I will be the general and you will be my troop.
Let me see if you can follow my command.
1. Attention! 2. Attention! 3. Attention!
Fall in line. Right face! Arms sideward!
Arms forward. Left face! Arms upward!
Arms down. Touch your head. Arms down! At ease! At ease! At ease!
4. Attention! 5. Attention!
Bend to your right. Go to your seats.
Bend to your left. Sit up straight.
Stand straight. Put your hands on your desk/lap. At ease! At ease!
GENERALIZATION
Did you follow the orders very well?
Why were you able to follow the orders well?
It is important to listen carefully.
What will happen if you would not listen carefully?
APPLICATION
Let me see if you can do the instructions. Use the clues to help you follow them. (Refer to LM page _____.)
Did you get all the three drawings correctly?
Now let us answer the activity in your LM page _____.
IV. EVALUATION
Do the following: Follow the direction.
1. On your paper, draw a heart in the middle.
2. On the left side of the heart, write the capital letter I.
3. On the right side, write the name of our country “Philippines”.
V. AGREEMENT
Do the exercise on LM page _____.
AP
11:20-12:00
I. LAYUNIN
Nakikilala ang katangian at mga Gawain ng mga naglilingkod sa komunidad.
II.1. Paglilingkod sa Komunidad
2. tsart
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Masiglang awit
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
hulaan kung sino ang isinasaad sa tugma.
“Sa inyong komunidad ako ay kailangan nyo, para sa makukulit na bata na gusting matuto”.
“Sa panahon ng pagkakasakit ako ay kailangan, mga bata’y wag matatakot sapagkat ako ay kaibigan pagdating sa kalusugan”.
“Sa pagdating ng panganib ako’y maaasahan, ika’y ipagtatanggol sino man ang kalaban”.
“Ako ang namamahala sa pangongolekta sa basura, kaya’t ikaw naman ang bahala sa pagtatapon ng tama”.
“Pagtatanim ng halaman ang aking Gawain, upang ikaw ay mayroong makain”.
PAGLALAHAD
Anu-ano ang katangian at Gawain ng mga naglilingkod sa ating komunidad?Ipaskil sa pisara ang tsart.
PAGTALAKAY
Sinu-sino ang mga taong naglilingkod sa komunidad?
Anu-ano ang katangian ng bawat isa?Anu-ano ang Gawain ng bawat isa?
Pagpapahalaga
Ayon kay Pope.Ang tunay na namumuno ay nag-uugat sa pamumuno
PAGLALAHAT
Anu-ano ang katangian at Gawain ng bawat tagapaglingkod sa komunidad?
PAGLALAPAT
Ilarawan ang katangian at gawain ng tagapaglingkod sa komunidad sa pamamagitan ng pagguhit.
IV. PAGTATAYA
Kilalanin at isulat ang katangian at gawain ng tagapaglingkod.
V. KASUNDUAN
Mangalap ng larawan ng kilala o tanyag na tao sa inyong komunidad sa iba-ibang larangan.
ESP
6:30-7:00
LUNESLALAKI:___
ENERO 12, 2015 BABAE:___
II-POMELO KABUUAN:__
I. LAYUNIN
Nakakapagpasalamat sa mga bagay o biyayang natatanggap mula sa Poong Maykapal.
II.1. Pagpapasalamat sa Panginoon
2. tsart
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
panalangin
awit
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Nagpapasalamat ba kayo sa lahat ng biyayang natatanggap ninyo sa Poong Maykapal?
PAGLALAHAD
Ipakita ang sumusunod na larawan ng mga sumusunod: sapatos,damit,laruan
Anu-ano ang ipinapakita sa larawan?
Nakakatanggap ka ban g ganitong bagay tuwing iyong kaarawan?
Makinig sa kwentong babasahin ng guro kaugnay sa isang batang nagdiriwang ng kanyang kaarawan.

PAGTALAKAY
Ano ang pamagat ng kwento?
Sino ang may kaarawan?
Ano ang hiling ni Zoe sa araw ng kanyang kaarawan?
Bakit malungkot si Zoe sa araw ng kanyang kaarawan?
Saan sila tutungo ng kanyang pamilya?
Ano ang napansin ni Zoe ng papasok na sila sa simbahan?
Ilarawan ang batang nakita ni Zoe?
Bakit nasabi ni Zoe na siya ay masuwerte kahit wala siyang bagong manika sa araw ng kanyang kaarawan?
Paano binigyan halaga ni Zoe ang mga bagay at biyayang natatanggap niya mula sa Panginoon?
PAGLALAHAT
Paano mo pinasasalamata ang lahat ng bagay na nasa iyong paligid at sa mga biyayang natatanggap mula sa Panginoon?
PAGLALAPAT
Gumuhit ng larawan na nagpapakita ng pasasalamat sa Panginoon
IV. PAGTATAYA
Gumawa ng sulat pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay at biyayang natatanggap natin sa araw-araw.
V. KASUNDUAN
Isapuso na ang bawat makikita natin sa paligid ay mula sa ating Panginoon kaya’t Siya’y pasalamatan at pahalagahan ang mga bagay sa paligid at mga biyayang natatamo mula sa Kanya.
FILIPINO
7:00-7:50
I. LAYUNIN
Nagagamit ang mga pang-ugnay na salita tulad ng una, pangalawa,susunod upang mailahad nang may pagkakasunod- sunod ng mga pangyayari ng nabasang teksto
II.1. Paggamit ng salitang una, pangalawa at susunod upang mapagsusunod- sunod ng mga pangyayari
2. larawan buhay ng parupao
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Ano ang ginagawa ninyo paggising sa umaga. Pag-usapan ang sagot ng mga bata.
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Sino ang ating pambansang bayani? Ano ang alam na ninyo tungkol sa kanya?Hayaang bumuo ng tanong ang mga mag-aaral. Ano ang gusto nilang malaman pa sa kuwento tungkol kay Dr.Jose Rizal?
PAGLALAHAD
Basahin ng guro ang tekstong may pamagat na “ Dr.Jose P.Rizal”.
PAGTALAKAY
Talakayin ang tanong upang maituloy sa paksang pag-aaralan, ang paggamit ng mga pang-ugnay na salita tulad ng una, pangalawa,at susunod.
PAGPAPAHALAGA
Paano natin ipakikita ang ating pagmamahal kay Dr. Jose Rizal?
PAGLALAHAT
Ano ang mga salitang magkasingkahulugan? magkasalungat?Ano ang mga pang-ugnay na salita ang ginagamit sa pag-aayos ng mga pangungusap ayon sa pangyayari? Ipabasa ang Tandaan Natin na nakasulat sa LM, pahina____.
PAGLALAPAT
Sagutan ang mga pagsasanay sa Linangin Natin sa LM, pahina_____upang lalong maunawaan ang aralin..
IV. PAGTATAYA
Gamitin sa pangungusap ang pang-ugnay na salita:
Una
Pangalawa
susunod
V. KASUNDUAN
Pag-aralan pa ang aralin.
MATH
7:50-8:40
I. OBJECTIVE
Distinguish between half and quarter circles
II.1. Visualizing, Identifying, Classifying and Describing Half and Quarter Circles
2. Cutouts representing squares and circles.
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
In this activity, the pupils have to show skill in identifying circles in 3-dimensional circular objects. The teacher may (a) bring objects of different shapes, (b) illustrations of these objects or (c) simply ask the pupils to find circular objects inside the classroom. It should be emphasized, however, that the objects are only circular in shape and not circles themselves. The pupils should be asked to support their answer.
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Ding Daga and Ping Pagong The teacher prepares a reproduction of a mouse, a mouse hole and a turtle made out of cutouts of half and quarter circles glued together.
PRESENTATION
While holding a bordered circular piece of paper, say, “What shape is defined/represented by this paper?” (“The boundary of the paper represents a circle.”)
DISCUSSION
“Does the line divide the circle equally?” (“Yes, the line divides the circle equally.)
“How do we call each part?” (“Each part is called one-half.)
“Who can draw on the board one-half circle?”
GENERALIZATION
“What have we learned about half and quarter circles?” (“Half and quarter circles are parts/portions of a circle. Half circles are formed when a circle is divided into two equal parts. Quarter circles are formed when a circle is divided into four equal parts. Edges formed when cutting a circular paper model are not parts of half and quarter circles. These edges, however, may be used to distinguish half circles from quarter circles.”)
APPLICATION
The teacher refers the pupils to 85 Activity No. 1. If time does not permit, the teacher may ask the pupils to do it as homework. “We have a scene of a busy street on Christmas eve. Can you identify twenty (20) distinct objects or parts of objects showing the shapes of half and quarter circles? Encircle all the objects that you have identified.”
IV. EVALUATION
Distinguish between half and quarter circles. Refer to LM 85 Activity No. 2.(Use LM)
V. AGREEMENT
Sagutan “Gawaing Bahay”
MTB
9:00-9:50
I. LAYUNIN
Nakikilahok sa talakayan ng pangkat o klase
II.1.Patnubay ng guro sa MTB
2.tsart
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
MTB Song
BALIK-ARAL
Pag-usapan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Nakapamasyal na ba ang inyong pamilya? Ano ang inyong naramdaman sa inyong pamamasyal?
PAGLALAHAD
Ipabasa sa mga bata ang kuwento nang tuloy-tuloy sa LM. Ipabasa nang may paghinto at interaksyon.
PAGTALAKAY
Sino-sino ang tauhan sa kuwento? Ano ang masasabi mo sa kanilang pamilya?
Anong araw iyon? Saan sila pupunta?
Anong paghahanda ang ginawa ng mag-anak?
Ano ang inihanda na Aling Nilda?
Ano naman ang dinala ni Mang Abe? Ano kaya ang gagawin ni Mang Abe pagdating sa bukid?
Ano-ano ang ginawa ng magkapatid sa bukid?
Ano-ano ang ginawa ng magkapatid doon?
Ano ang naging damdamin ng mag-anak sa kanilang pamamasyal? Bakit ? Sa inyong palagay, uulitin pa kaya nila ang ganitong gawain? Bakit? Sa inyong palagay, dapat bang maging huwaran ang pamilya nina Mang Abe at Aling Nilda? Bakit?
PAGLALAHAT
Paano ninyo naunawaan ang kuwento? Ipabasa ang Tandaan.
PAGLALAPAT
Kumuha ng babasahing nasa “reading corner”
IV. PAGTATAYA
Basahin ang maikling kwento at pag-usapan ito.
Sabado ng umaga, masayang-masaya ang magkapatid na sina Kaloy at Me-An. Espesyal ang araw na iyon para sa kanilang mag-anak. Pupunta sila sa kanilang bukid. Maagang gumayak ang mag-anak. Nagluto si Aling Nilda ng adobo at kanin. Naghanda din siya ng pansit at tinapay. Inilagay niya ang mga ito sa loob ng basket. Nagdala naman si Mang Abe ng baliwasnan. Mamimiwas din sila ng isda sa ilog na nasa gilid ng kanilang bukid.
V. KASUNDUAN
Mag-aral pang mabuti.
MUSIC
9:50-10:30
I. OBJECTIVE
Responds to differences in sound quality coming from a variety of sound sources.
II.1. Introduction of Musical Instruments
2. pictures of musical instruments in a chart or
flashcards
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Let children identify the recorded voice if it used a singing voice or speaking voice.
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Have you seen real musical instrument?
PRESENTATION
Let children identify the recorded voice if it used a singing voice or speaking voice.
Guessing Game: Tell the children to listen carefully and tell whether the singer is male or female.
DISCUSSION
Discuss new lesson to them
GENERALIZATION
Remember:
All things surround us produce sound with different colors or timbre. Female and male voices , and different musical instruments produce different quality of sounds.
APPLICATION
Sounds and colors affect people differently .Show the pupils the pictures of a trumpet, clarinet, flute and a saxophone. Ask them to imagine the sound and choose a color to represent each sound. Give a reason for choosing such color.
2495550565150012192006604000190500066040006000755651500 RED ORANGE YELLOW GREEN
600075000116205000019050000002495550000
RED ORANGE YELLOW GREEN
249555057150019050005715001219200571500600075571500
RED ORANGE YELLOW GREEN
2409825-3810001733550-3810001085850-381000514350-381000 RED ORANGE YELLOW GREEN
IV. EVALUATION
Describe the following sound produces by its pictures by choosing the appropriate color.
2495550285750018478502857500121920028575006381752857500 BLUE GREY YELLOW GREEN
6381756350012192006350018478506350024955501016000 BLUE GREY YELLOW GREEN
2495550107950018478501079500121920010795006000751079500 BLUE GREY YELLOW GREEN
24955501276350018478501276350012192001276350063817512763500 BLUE GREY YELLOW GREEN
2495550908050018478509080500121920090805006381759080500 BLUE GREY YELLOW GREEN
V. AGREEMENT
Color the box according to the sound ofmusical instrument it make.
ENGLISH
10:30-11:20
I. OBJECTIVE
Read aloud grade 2 level texts
II.1. “I am Proud of My Country” by Rose Ann B. Pamintuan
2. tsart
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Clap the number of syllables.
1. anahaw 3. sipa 5. bangus
2. cariñosa 4. Rizal
REVIEW
Let us retell the story of the Lampin using the bamboo sticks, aluminum pots and lampin. (The pupils will take turns retelling the story using the different objects.)
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Who have relatives and friends living in other countries?
If you will invite them to visit the Philippines, what beautiful things about our country will you tell them?
PRESENTATION
Read Along/Reciting of Short Poem (Refer to LM page _____.)
DISCUSSION
Discuss the poem
GENERALIZATION
How will you read text?
APPLICATION
Let us do the action. (Refer to LM page _____.)Practice by group.
IV. EVALUATION
Each group will present. The pupils will use the rubrics for evaluating their performance.
Questions
YES NO
1. Did all the members participate? 2. Did the members perform the actions well? 3. Did the members recite loud and clear? 4. Did the members show discipline during the practice? 5. Did the members show discipline before and after the presentation? V. AGREEMENT
study more
AP
11:20-12:00
I. LAYUNIN
Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng maganda at di-magandang pamumuno sa komunidad.
II.1.Epekto ng Pamumuno at Paglilingkod sa Komunidad
2. tsart,larawan
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Masiglang awit
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Ipaskil ang dalawang larawan sa pisara.
Alin kaya sa dalawang larawan ang nagpapakita ng komunidad na napamunuan ng isang mahusay na pinuno?Paano mo nasabi?
PAGLALAHAD
Anu-ano ang mga halimbawa ng maganda at di-magandang pamumuno sa isang komunidad?
PAGTALAKAY
Maghanda ng paliwanag tungkol sa itinalang maganda at di-magandang pamumuno sa komunidad.
PAGLALAHAT
anu-ano ang mga halimbawa ng maganda at di-magandang pamumuno sa komunidad?
PAGLALAPAT
Tukuyin ang maganda at di-magandang pamumuno ng pinuno ng dalawang komunidad.
IV. PAGTATAYA
Magbigay ng halimbawa ng magandang pamumuno.
_____________________
_____________________
_____________________
Magbigay ng halimbawa ng di-magandang pamumuno sa komunidad.
___________________
___________________
___________________
V. KASUNDUAN
Pag-aralan ang susunod na aralin.
ESP
6:30-7:00
MARTES LALAKI:___
ENERO 20, 2015 BABAE:___
II-POMELO KABUUAN:__
I. LAYUNIN
Natutukoy ang mga paraan ng pagbibigay halaga sa bigay ng Panginoon.
II.1. Pagpapasalamat sa Panginoon
2. larawan, krayola,
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Panalangin
awit
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Itanong sa mga bata kung paano nila ipinagdiriwang ang kanilang kaarawan. (Maaaring magkaroon ng role playing na birthday party)
PAGLALAHAD
Basahin nang tahimik ang kuwentong “Ang Kaarawan ni Karlo” sa pahina 228 - 229 ng modyul.
PAGTALAKAY
Pasagutan ang sumusunod na tanong pagkatapos basahin ang kuwento:
a. Bakit malungkot si Karlo sa kanyang ikapitong kaarawan?
b. Ano ang nakita ni Karlo sa harap ng simbahan na biglang
nakapagpabago sa kanyang nararamdaman?
c. Dapat bang magpasalamat tayo sa Poong Maykapal? Bakit?
PAGLALAHAT
Sikaping maipaunawa sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagbibigay halaga sa bigay ng Panginoon.
PAGLALAPAT
Pasagutan ang Gawain 2 pahina 233 - 234. Ipabasa sa mga bata ang iba’t ibang sitwasyon.
IV. PAGTATAYA
Tukuyin ang mga paraan ng pagbibigay halaga sa bigay ng Panginoon.
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
V. KASUNDUAN
Sumulat ng isang maikling panalangin bilang pasasalamat sa mga
biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Maykapal.
FILIPINO
7:00-7:50
I. LAYUNIN
Natutukoy ang mga damdaming ipinahihiwatig sa tekstong binasa
II.1. Pagtukoy sa mga damdaming ipinahihiwatig sa tekstong binasa
2. Larawan ng iba’t ibang damdamin, batang tumutulong sa matanda, at bayanihan.
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Ipagawa ang paunang pagtataya na makikita sa “Subukin Natin”, pahina __ ng LM upang maging gabay sa isasagawang pagtalakay.
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Ano-ano ang mga damdamin na nararamdaman ng tao lalo na ng mga bata na katulad ninyo?
Ipakita ang larawan ng limang damdamin na maaaring madama ng isang bata: natutuwa, natatakot, nagagalit, nanghihinayang, at nalulungkot.
Itanong ang mga sumusunod:
Alin sa larawan ang madalas ninyong maranasan? Bakit?
Alin kaya sa mga sumusunod na damdamin na ipinakikita sa larawan ang naramdaman ng mag-ama sa komik istrip na ating babasahin?
PAGLALAHAD
Basahin nang may tamang damdamin ang komiks strip. Samantala, ang mga bata ay matamang nakikinig sa guro at tahimik na sinusundan ang binabasa ng guro.
Ipabasa sa mga mag-aaral nang sabay-sabay ang komiks strip nang may wastong damdamin.
PAGTALAKAY
Itanong ang mga gabay na tanong at ipasagot sa mga mag-aaral gamit ang kanilang sariling pananalita kung paano nila ito naunawaan(Tingnan ang bahaging “Sagutin Natin”, na nasa LM).
PAGPAPAHALAGA
Isang mabuting bagay ba ang magtiwala at magpasalamat sa Panginoon?
Tingnan ang bahaging “Pahalagahan Natin”, pahina __ ng LM.
PAGLALAHAT
Ano-ano ang mga damdaming nararamdaman ng tao?
PAGLALAPAT
Ipagawa sa mga mag-aaral ang bahaging “Linangin Natin”, pahina __ ng LM upang maiugnay sa sariling karanasan ang pinag-aralan.
IV. PAGTATAYA
Tukuyin kung anong damdamin ang ipinakikita ng sumusunod na larawan sa Hanay A? Piliin ang letra ng sagot sa Hanay B.
a.nagagalit
b. natatakot
c. natutuwa
d. nagtatakot
V. KASUNDUAN
Basahin ang akdang “Halinang Gumawa ng Bagay na Mabuti”, na nasa pahina __ ng LM at gawin ang mga sumusunod:
1.Itala ang mga bagay na iyong natutuhan sa binasa.
2.Ano-ano ang mga damdamin na ipinakita sa akda?
MATH
7:50-8:40
I.OBJECTIVE
Create representations of
1. circles, half circles and quarter circles using paper folding/cutting and square grids.
II.1. Representing Squares, Rectangles, Triangles, Circles, Half Circles and Quarter Circles Using Cut-Outs and Square Grids
2. Bond paper/Pad paper
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Ask the students to get a sheet of paper and cut them into four parts. Tell them to draw the four basic shapes namely, square, rectangle, triangle and circle on each. Allow some time for everyone to finish drawing the shapes.
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
How The Scissors Came To Be (Read the story to them)
PRESENTATION
“By this time, everyone knows how to draw and identify squares, rectangles, triangles and circles. In our previous lesson, you also learned how to define and distinguish between half and quarter circles.”
DISCUSSION
Discuss to them on how to create representation of half circles and quarter circles.
GENERALIZATION
“Making models of different shapes can be done using plain or graphing papers, pencil, straight edge and scissors. Two methods can be used namely paper folding and pattern formation using square grids.”
“Among the models of shapes we had constructed, only triangles have different types. We have those whose sides have different lengths, those whose two sides have the same length and those whose three sides are of equal length. The others, namely, the rectangle, the square and the circle can only vary in size.”
“One thing that you should not forget is that all of them are just models of these shapes and that they do not include the interior.
APPLICATION
The teacher brings to class a model of a fish made up of different shapes. An illustration of the image at the right will suffice but cutouts of the shapes used, if glued together, will produce a better effect especially with the scales and fins. “Class, this time, let’s have some fun with shapes. Now that you know how to make models of them, you can make images/models of countless objects just by combining these shapes. In this model of a fish, four (4) shapes were used namely, triangle (head, body and fins), circle (eye), half circle (scales) and quarter circle (mouth). When you’re done, stick it on a bond paper and draw things found underwater to make it appear swimming at the bottom of the sea.
IV. EVALUATION
Creating a model of a
a. circle/half circle/quarter circle (paper folding)
V. AGREEMENT
The teacher asks the pupils to create figures as what was done in Application. However, the pupils have to use all shapes (square, rectange, triangle, circle, half circles and quarter circles) in this activity.
MTB
9:00-9:50
I. LAYUNIN
Nakagagamit ng ekspresyon na angkop sa sariling kultura sa pagpapakita ng lokasyon(dito,diyan, doon)
II.1. Patnubay ng guro sa MTB
2. tsart
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Ipabigkas ang “Rap”
Tapon dito.
Tapon diyan.
Basura,Basura
Dapat ay doon.
Doon,doon itapon !
Sa tamang tapunan.
Halika, halika doon mo itapon.
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Ano ang naramdaman ninyo habang binibigkas ang Rap?
Ano ang ipinapaalala sa atin ng Rap na ito?
Paano kayo tutugon sa ipinapaalala ng Rap na ating binigkas?
Saan ninyo itatapon ang mga basura? Pakinggan ang usapan ng mag-amang Ador at Mang kanor kung saan sila dapat magtapon ng basura.
PAGLALAHAD
Tumawag ng bata na aakto sa usapan ng mag-ama na nasa LM.Ipabasa ang mga pangungusap mula sa usapan at ang mga salitang may salungguhit.
PAGTALAKAY
Ano- ano ang mga salitang may salungguhit? (dito, diyan, doon)
Ano ang salitang panturo ng lokasyon ang ginamit sa unang pangungusap?
Bakit ang salitang dito ang ginamit ni Ador?
Kailan ginagamit ang salitang dito?
Sino ang nagsabi na hindi dapat diyan itapon ang basura?
Bakit salitang diyan ang ginamit ni Mang Kanor?
Kailan ginagamit ang salitang diyan?
Bakit salitang doon ang ginamit sa pangatlong pangungusap? Ano ang gamit ng mga salitang may salungguhit?
PAGLALAHAT
Ano-ano ang mga panghalip na panturo? Ipabasa ang Tandaan sa LM.
PAGLALAPAT
Gamitin sa sariling pangungusap ang dito, diyan, at doon..
IV. PAGTATAYA
Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Gamitin ang dito, diyan, o doon ang bawat pangungusap upang mabuo ang kaisipan.
1. _____ako sa Lungsod lumaki ngunit ikaw ay ____ sa lalawigan lumaki.
2. Huwag kang aalis_____ at babalikan kita.Pupunta lamang ako ____ sa likod- bahay.
3.Aba, _____ palatayo magkikita.Hindi ko akalaing pupunta ka
rito.
4.Sige, iwan mo ______ sa mesa ang naiwang bag at sasabihin
ko kay Dexter na _______ niya kunin.
5. Iyong malaking gusaling iyon ang pinakamataas na gusali
sa bayang ito._______ nakatira ang aming Mayor.
V. KASUNDUAN
Humanap ng kapareha at gumawa ng usapan gamit ang dito,diyan at doon.
ART
9:50-10:30
I. OBJECTIVE
Identify the artistry of different local craftsmen in creating: taka, paper mache horses and other animals in Paete, Laguna; saranggola or kites made by artists; banca and native boats from Cavite, and coastal towns.
II.1.TEACHER’S GUIDE IN ART
2. photographs or pictures of different artwork made by different local craftsmen
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Start with a song.
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Give some information about the work of Filipino artist.
Ask the learners to give examples of Filipino work of art and let them identify how the work was done.
PRESENTATION
Show an example of art made in different materials.
Let the learner evaluate how the art was made.
DISCUSSION
Discuss to them on how to create taka,paper mache, and saranggola or kites.
GENERALIZATION
Help the children come up with the idea that : To identify the artistry of craftsmen it should be based on the different materials that were used coming from the locality and their creativeness.
APPLICATION
Let the learners make a kite.
IV. EVALUATION
1. Let the learners identify how the art was done and the materials that were used.
2. Assess the learners‟ answers based on their finished artworks and through the use of the rubrics.
V. AGREEMENT
Study more.
ENGLISH
10:30-11:20
I. OBJECTIVE
Read automatically 5 high frequency/sight words per day
Interpret signs and symbols
II.1. ESL(English as a Second Language) Dialogue Drill and Different Means
of Transportation
2. Pictures of commercially made signs, pentel pen, bond paper, CD, CD player, and Manila paper
III. PROCEDURES
PRELIMINARY ACTIVITIES
DRILL
Words for the day (Drill).
Five new words for the day! Let’s read, spell and learn!
1. For 4. this
2. To 5. have
3. the
REVIEW
Review past lesson
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES
MOTIVATION
Close your eyes and imagine that we are now outside. What do you see on the streets? Answer the LM – Lesson 2: Get Set Activity
I see the__________________on the streets.
PRESENTATION
Activating Prior Knowledge Try to read and answer my riddle.
Riddle: You see me on the streets.
I make sure there’s no traffic.
I am kind to law-abiding drivers.
But I give tickets to irresponsible ones.
Who am I? Answer: Policeman or MMDA Aside from the policemen, who else do you see on the streets? Show and Tell –Favorite Community Helper. Today, we will try to recall the story you read yesterday by using the dialogue in the story. Can you remember the characters who were on the street?
Model the dialogue in the LM- Let’s Aim Activity. Do the ESL Dialogue Drill. Bring props. The setting may be posted on the board. Repeat the lines so that the children can remember the dialogue.
Fun ESL Dialogue Activity: Use repetition to help the children remember the lines of the characters and let them speak whatever lines they remember. Go near the pictures and ask the children what lines they can remember.
DISCUSSION
Comprehension Questions:
Who are the main characters of the story? Do the Autograph of the boy. Pretend that you are the boy and you are answering this autograph. Explain how to answer the autograph and then let the pupils complete the autograph by answering the LM. Do We Can Do and work by pairs.
GENERALIZATION
What mode of transportation was mentioned in the story? What other means of transportations do you know? Draw them.
APPLICATION
Explain the I Can Do It Activity in their LMs.
IV. EVALUATION
What other means of transportation do you know?Draw them.
Read 5 high frequency/sight words
Day
Wake
Make
Ball
like
V. AGREEMENT
Study and read more.
AP
11:20-12:00
I. LAYUNIN
Naiisa-isa ang serbisyong ibinibigay ng mga bumubuo ng komunidad:
pamilya;
II.1.MGA SERBISYO SA KOMUNIDAD
2. larawan,tsart
III. PAMAMARAAN
PANIMULANG GAWAIN
PAGSASANAY
Magkaroon ng maikling dula-dulaan tungkol sa kung paano pahahalagahan ang mga serbisyong ibinibigay ng pamilya at paaralan.
BALIK-ARAL
Balik-aralan ang nakaraang aralin.
PANLINANG NA GAWAIN
PAGGANYAK
Magpakita ng larawan ng paaralan at ng pamilya.
Anu-ano ang ipinapakita sa bawat larawan?
Ano ang tawag sa mga ito sa komunidad?
PAGLALAHAD
Ipaskil ang tsart sa pisara o ipabasa sa mga bata ang nasa aklat.
PAGTALAKAY
Anu-ano ang mga nabanggit na serbisyong ibinibigay ng paaralan?
Anu-ano ang iba pang serbisyong ibinibigay na di nabanggit?
Anu-anpo ang mga serbisyong ibinibigay ng pamilya?
PAGLALAHAT
Anu-ano ang serbisyong ibinibigay ng pamilya at tahanan sa komunidad?Paano ito dapat pahalagahan?
Paaralan
libreng pag-aaral ng elementary at sekondarya.
Scholarship para sa mga mag-aaral na walang kakayahang pag-aralin ng mga magulang
Pamilya
Nagbibigay donasyon sa baranggay, simbahan at paaralan sa mga kakulangang kagamitan.
Nagpapaaral ng mga batang walang kakayahang makapag-aral dahil sa kakulangan sa pinasyal.
-
PAGLALAPAT
Sabihin kung paano maipapakita ang pagpapahalaga sa mga sumusunod na sitwasyon.
Si Jessica ay nasa ika-apat na baiting na sa Paaralan ng San Juan. Libre ang kanyang matrikula at iba pang bayarin sa paaralang ito.Paano niya maipapakita ang pagpapahalaga rito?
IV. PAGTATAYA
Isa-isahin ang serbisyong ibinibigay ng pamilya na bumubuo sa komunidad.
____________________
____________________
____________________
V. KASUNDUAN
Sa iyong kwaderno, gumuhit ng isang eksena na nagpapakita ng serbisyo mula sa paaralan at pamilya.

Приложенные файлы

  • docx 23902073
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий