7.4.Вопросы 4 мод

Контрольні питання для складання Модуля-VІ з дисципліни
“Неорганічна та аналітична хімія”,
Для студентів Біотехнологічного факультету, 1 курс.

(аналітична хімії)
Теоретичні питання
1
Предмет та задачі аналітичної хімії. Якісний та кількісний аналіз.

2
Критерії оцінювання якості аналітичних методів. Чутливість, селективність, точність.

3
«Сухий» та «мокрий» способи виконання аналітичних реакцій.

4
Поняття про середню пробу і наважку.

5
Назвіть катіони ІІІ і IV груп, їх відношення до групового реагенту.

6
Сутність якісного аналізу. Аналітичні реакції і вимоги до них.

7
В чому полягає різниця між макро-, мікро- і напівмікроаналізом?

8
Систематичний якісний аналіз. Аналітична класифікація катіонів та аніонів. Груповий реагент.

9
Дробний та систематичний аналіз. Наведіть сульфідну класифікацію катіонів та їх групові реагенти.

10
Які реакції називаються специфічними та селективними? На чому ґрунтується класифікація катіонів і аніонів?

11
Наведіть приклади якісних реакцій на катіони та аніони, пов`язаних з появою запахів.

12
Для яких катіонів характерно утворення осадів з галогенідами?

13
Які аніони здатні проявляти властивості окисників?

14
Для яких аніонів характерні відновні властивості?

15
Як можна виявити катіони: K+, Na+, NH4+, Ba2+ і Ca2+ Cr3+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Со2+, Cu2+.

16
Як можна виявити аніони: SO32–, SO42–, S2–, S2O32–, CN–, SCN–, PO43–, C2O42–, CH3COO–, СО32-, НСО3-, Cl-, Br-, I-.

17
Чи можна виявити NO3- в присутності NO2- –іонів?

18
Кількісний аналіз. Точність аналізу. Джерела похибок кількісного аналізу.

19
Назвіть найважливіші хімічні методи кількісного аналізу. Які задачі кількісного аналізу?

20
Які операції виконують у гравіметричному аналізі?

21
Гравіметричний аналіз. Сутність, різновидності, основні процедури та область використання.

22
Титрометричний аналіз. Сутність, різновидності, основні процедури

23
Що таке титрант, титрування, точка еквівалентності?

24
Назвіть переваги титриметричного аналізу у порівнянні з гравіметричним.

25
Які індикатори використовуються у кислотно-лужному титруванні?

26
Стандартні та стандартизовані розчини.

27
Назвіть основні методи титриметрії.

28
Як визначити точку еквівалентності під час титрування?

29
Назвіть лабораторний посуд, яким користуються у титриметричному аналізі

30
Залежність перебігу окислювально-відновних реакцій від середовища .

31
Як визначають еквівалентні маси окисників та відновників ?

32
На яких реакціях ґрунтується перманганатометричне титрування?

33
Як визначають точку еквівалентності у перманганатометрії?

34
Концентрація розчинів: нормальна, молярна, процентна, титр. Еквівалентна маса. основний закон титрування.

35
Сутність кислотно-лужного титрування. Індикатор, кінцева точка титрування.

36
Сутність та використання окисно-відновного титрування.

37
Комплексонометричне титрування, сутність та використання. Металоіндикатори, принцип їх дії.


Розрахункові задачі
Гравіметричний аналіз
1
Під час аналізу вапняку на вміст в ньому СаСО3 отримані наступні дані: маса порожнього тиглю 5,9140 г; маса годинникового скла з наважкою 9,3310 г, маса скла без наважки 8,6436 г; маса тиглю з прожареним осадом СаО 6,1192 г. Визначте вміст СаСО3 у зразку

2
З наважки карбонату кальцію 1,7847 г добуто прожарений осад СаО 0,5603 г. Визначте вміст СаСО3 у зразку.

3
З наважки магнезиту утворився осад Мg2P2O7 0,2164 г. Скільки грамів магнію містилось у наважці?

4
Наважка висушеного кам'яного вугілля 2,0500 г після прожарювання стала 1,2348 г. Визначте масову частку летких сполук у зразку.

5
Із 0,2120 г суміші КСl та КІ добуто 0,1994 г К2SО4. Скільки грамів КСl та КІ було у зразку?

6
З наважки суперфосфату 1,4010 г добуто прожарений осад СаО 0,1932 г. Якому процентному вмісту : а) Са та б) Са3(РО4)2 відповідає цей осад?

7
З наважки фосфору добуто осад Mg2P2O7 0,1829 г. Якій масі: а) Р; б) P2О5; в) Са3(РО4)2 він відповідає?

8
Наважка сухого вапняку 1,5120 г після прожарювання до постійної маси стала 0,8470 г. Визначте масову частку СаО і СО2 у зразку.

9
Для аналізу зразку торфу взято наважку 1,6340 г, з якої після прожарювання до постійної маси утворилося 0,4102 г золи. Визначте зольність зразку.

10
Для визначення вмісту кристалізаційної води у зразку хлориду барію одержані дані: маса бюкса 25,697 г; маса бюкса с наважкою 27,2594 г; те саме після висушування 27,0269 г. Визначте масову частку кристалізаційної води у зразку.


Титриметричний аналіз
1
У 100 мл спирту (густина 0,80г/мл) розчинили .8,5 г йоду. Визначити процентну концентрацію розчину.

2
Скільки грамів 60%-ного розчину КОН і води треба для приготування 500г 10%-ного розчину.

3
На титрування розчину, добутого з 0,5120 г Na2В4О7.10Н2О, витрачається 26,32 мл розчину НСІ. Визначити: а) Т(НСІ); б)нормальність розчину.

4
В 1 мл розчину міститься 20 мг СuSО4. Визначити молярну і нормальну концентрації розчину (для обмінних реакцій).

5
Скільки грамів 36%-ного розчину хлоридної кислоти треба для приготування 5л 0,2 н розчину?

6
Визначити процентну концентрацію 15 н розчину аміаку, якщо густина його 0,898.

7
Скільки мл 96%-ного розчину сульфатної кислоти треба для приготування 6 л 2 н розчину?

8
В яких співвідношеннях слід змішати 15%-ну оцтову кислоту з 3%-ною, щоб добути 10%-ний розчин?

9
Визначити процентний вміст аміаку у розчині, добутому розчиненням 1л 28%-ного розчину у 9 л води.

10
В якому співвідношенні слід змішати 12 н хлоридну кислоту з 2 н, щоб добути 4 н розчин?

11
Скільки мл води і 12 н сульфатної кислоти треба, щоб добути 500 мл 20%-ного розчину?

12
Скільки води треба додати до 1 л хлоридної кислоти (густина 1,189), щоб добути 18%-ний розчин?

13
Скільки мл води треба додати до 10 мл 12 н розчину хлоридної кислоти, щоб добути 0,1 н розчин?

14
Скільки грамів NаОН міститься у розчині, коли на його нейтралізацію витрачено 22,50 мл 0,5 н розчину НСl?

15
Скільки мл 2 н розчину NaОН треба для нейтралізації розчину, котрий містить 1,9 г сульфатної кислоти?

16
Скільки мл 0,2 н розчину НСІ треба для нейтралізації 40 мл 0,1 н розчину NаОН.

17
Т(КОН)=0,05611 г/мл. Визначите нормальну концентрацію розчину КОН.

18
На титрування 20 мл розчину сульфатної кислоти витрачається 21,55 мл розчину NаОН з Т(NаОН)=0,008110 г/мл. Визначити нормальність розчину сульфатної кислоти.

19
На титрування розчину сульфатної кислоти витрачається 25,40 мл 0,2140 н розчину NаОН. Скільки г сульфатної кислоти містить розчин?

20
До 50 мл 0,2 н розчину КОН долито 25 мл 0,3 н розчину НСІ. Яке середовище має добутий розчин?

21
Наважку 7,2860 г кристалічної соди розчинили в мірній колбі на 250 мл. На титрування 25 мл добутого розчину в присутності метилового оранжевого витрачається 22,75 мл розчину сульфатної кислоти Т(Н2SО4) = 0,0102 г/мл. Скільки процентів Nа2СО3 містить зразок?


15

Приложенные файлы

  • doc 23899208
    Размер файла: 125 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий