Эконометрика 3кр.Каз.Мухаметжанова Ж.С для студ..


№ Текст вопроса/варианты ответа
1 Эконометрия нені оқытады
+ Факторлардың өзгеру заңдылығын
Микроэкономикалық құбылыстарды жоспарлауды
Экономиканы жоспарлауды
Макроэкономикалық құбылыстарды жоспарлауды
  Экономиканың даму факторларын
    2 Эконометрия нені зерттейді
+ Экономикадағы факторлардың өзара сандық әсеріне талдау және болжам жасауды
Экономикалық құбылыстың өсу жолдарын
  Факторлардың өзара байланысын
  Экономиканың даму факторларын
  Экономиканы жоспарлауды
    3 Функцияналдық тәуелділік дегеніміз
+ х-тың бір мәніне у-тің тек бір мәні сәйкес келсе
у-тің бір мәніне х-тің берілген мәні сәйкес келсе
  х-тің берілген мәні үшін у-тің мәнін анықтау
  у-тің берілген мәні үшін х-тің мәнін анықтау
  у-тің берілген мәніне х-тің нақты мәні сәйкес келуі
   
   
4 Статистикалық тәуелділік дегеніміз
 + х-тің берілген мәніне у-тің бірнеше мәні сәйкес келуі
  у-тің берілген мәніне х-тің нақты мәні сәйкес келуі
  х-тың бір мәніне у-тің тек бір мәні сәйкес келсе
  у-тің бір мәніне х-тің берілген мәні сәйкес келсе
  у-тің берілген мәні үшін х-тің мәнін анықтау
   
   
5 Корреляциялық тәуелділік дегеніміз
  Кездейсоқтық тәуелділік
  Статистикалық тәуелділік болмағанда
 + Статистикалық тәуелділіктің факторлардың көп мәндеріне байланысты қарастырылуы
  Факторлардың арасындағы тәуелсіздік
  Факторлардың арасындағы тәуелділік
   
   
6 Регрессиялық анализ шарттары
  у және х - тәуелді факторлар
 + Мәліметтер саны факторлардың санынан 6-7 есе артық болуы
  Факторлар саны 3-тен кем болмауы
  Мәліметтер саны кем дегенде 10 болуы
  у және х - тәуелсіз факторлар
   
   
7 Регрессиялық анализ шарттары
  Мәліметтер саны кем дегенде 15 болуы
  Х - тәуелді фактор
  Факторлар саны 2-ден кем болмауы
+  У- қортынды фактордың х-ке бір жақты тәуелді болуы
  у және х - тәуелді факторлар
   
   
8 Регрессиялық анализ шарттары
 + Ескерілмеген факторлардың әсері тұрақты
  у және х - тәуелсіз факторлар
  факторлар саны 5-тен кем болмауы
  мәліметтер саны кем дегенде 8 болуы
  у және х - тәуелді факторлар
   
   
9 Регрессиялық анализ шарттары
  х және у - тәуелді факторлар
 + Мәліметтер жиыны бірқалыпты үлестіру заңына бағынады
  факторлар саны 4-тен кем болмауы
  мәліметтер саны кем дегенде 12 болуы
  у және х - тәуелсіз факторлар
   
   
10 Регрессия түрлері
+  жұп және көптік
  статистикалық регрессия
  корреляциялық регрессия
  тура статистикалық
  регрессия-корреляциялық
   
   
11 Регрессия түрлері
  тура статистикалық
  кері статистикалық регрессия
  оң корреляциялық регрессия
 + тура және кері
  регрессия-корреляциялық
   
   
12 Регрессия түрлері
  теріс корреляциялық регрессия
  статистикалық регрессия
 + сызықты және қисық сызықты
  тура статистикалық
  кері статистикалық регрессия
   
   
13 Корреляция түрлері
  кездейсоқ корреляция
 + оң және теріс
  тәуелсіз корреляция
  тәуелді корреляция
  дербес корреляция
   
   
14 Корреляция түрлері
  дербес корреляция
 + жұп және көптік
  факторлы корреляция
  қорытынды корреляция
  орнықты корреляция
   
   
15 Кері байланыс
  бір фактордың кемуі екінші факторды кемітеді
  бір фактордың өсуі екінші факторды өсіреді
+  бір фактордың өсуі екінші факторды кемітеді
  бір фактор өскенде екінші фактор тұрақты болады
  бір фактордың кемуі екінші факторды өсіреді
   
   
16 Тура байланыс
  бір фактор кемігенде екінші фактор тұрақты болады
  бір фактордың өсуі екінші факторды кемітеді
  бір фактордың кемуі екінші факторды өсіреді
 + факторлар бірыңғай өседі немесе кемиді
  факторлар бірыңғай өседі
   
   
17 Регрессия теңдеуін таңдау әдістері
  дисперсия арқылы
 + графиктік
  ең кіші квадраттар әдісі
  дербес регрессия коэффициенті
  корреляция коэффициенті
   
   
18 Регрессия теңдеуін таңдау әдістері
  ең кіші квадраттар әдісі
  дисперсия коэффициенті арқылы
+  аналитикалық
  толық регрессия коэффициенті
  дербес регрессия коэффициенті
   
   
19 Регрессия теңдеуін таңдау әдістері
  детерминация параметрі арқылы
  орташа дисперсия арқылы
  ең кіші квадраттар әдісі
 + эксперименттік
  корреляция коэффициенті
   
   
20 Корреляция коэффициенті
 + r = Σ (х-хорт)(у-уорт)/ √ Σ (х-хорт)2 Σ (у-уорт)2
  r = Σ (х+хорт)(у-уорт)/ √ Σ (х-хорт)2 Σ (у-уорт)2
  r = Σ (х-хорт)(у-уорт)/ √ Σ (х-хорт)2 Σ (у+уорт)2
  r = Σ (х-хорт)(у-уорт)/ √ Σ (х-хорт) Σ (у-уорт)2
  r = Σ (х-хорт)(у-уорт)/ √ Σ (х-хорт) Σ (у-уорт)
   
   
21 Корреляция коэффициенті
 + факторлардың тәуелділік тығыздығын анықтайды
  факторлардың тәуелділік деңгейін анықтайды
  факторлардың тәуелділік рангісін анықтайды
  кездейсоқ құбылысты анықтайды
  факторлардың байланысын
   
   
22 Дербес корреляция коэффициенті
 + Көптік корреляциядағы у-тың жеке бір факторға тәуелділігі
  Көптік корреляциядағы факторлардың тәуелділігі
  Әр фактордың өзара тәуелділігі
  Жұп корреляция коэффициенті
  Әр фактордың өзара тәуелсіздігі
   
   
23 Жұп регрессия
  Факторлардың арасындағы тәуелділік
 + Екі фактордың арасындағы сандық байланыс
  У-тың әсер етуші факторларға тәуелділігі
  Факторлардың өзара байланысы
  Факторлардың өзара тәуелділігі
   
   
24 Көптік регрессия
  У-тың х2-ге тәуелділігі
  У-тың х1-ге тәуелділігі
 + Екіден көп факторлардың тәуелділігі
  Факторлардың арасындағы тәуелділік
  Бірнеше факторлардың тәуелділігі
   
   
25 Көптік корреляция коэффициенті
 + R2=1- Σ (y-y*)2/ Σ(y-yср)2
  R2=1- Σ (y+y*)2/ Σ(y-yср)
  R2=1- Σ (y-y*) / Σ(y-yср)2
  R2=1- Σ (y-y*)2/ Σ(y+yср)2
  R2=1- Σ (y-y*)2/ Σ(y+yср)
   
   
26 Көптік регрессия талаптары
 + Х-тер өзара тәуелсіз
  У-фактор Х-ке тәуелсіз
  Факторларлар сызықты тәуелсіз
  Факторлар саны 5-тен көп болуы
  Факторларлар сызықты тәуелді
   
   
27 У=а+вх теңдеуінде в - параметрі
  х-тің берілген мәнінде у-тің өсуін көрсетеді
  х өскенде у-тің кемуін көрсетеді
 + х бір өлшемге өзгергенде у-тің өзгеру шамасын көрсетеді
  х-тің бір өлшемінде у-тің кемуін көрсетеді
  х өскенде у-тің өсуін көрсетеді
   
   
28 Фишер критерийі –F нені анықтайды
 + Моделдің адекваттылығын
  Факторлардың тәуелсіздігін
  Кездейсоқ шамаларды анықтайды
  Нольдік гипотезаны есептейді
  Параметрдердің маңыздылығын
   
   
29 Егер r=0.9 болса, онда детерминация коэффициенті неге тең?
 + 0,81
  0,59
  0,87
  0, 49
  0,82
   
   
30 Фишер критерийі –F (көптік регрессия)
 + F=(n-m-1) R2/ ((1-R2)*m)
  F=(n+m+1) R2/(1-R2)m
  F=(n-m) R2/(1+R2)m
  F=(n+m-1) R2/(1-R2)
  F=(n-m) R2/(1+R2)
   
   
31 Стьюдент критерийі –t регрессия теңдеуінде
 + Параметрлердің статистикалық маңыздылығын
  Кездейсоқ шаманы анықтайды
  Нольдік гипотезаны тексереді
  Тәуелділікті анықтайды
  Моделдің адекваттылығын
   
   
32 Мультиколлинеарлық байланыс
  Х-тің У-ке тәуелділігі
 + Х-тердің өзара тәуелділігі
  У-тің Х-ке тәуелділігі
  Функционалдық тәуелділік
  Статистикалық тәуелділік
   
   
33 Орта аппроксимация коэффициенті Аорт нені анықтайды
 + Регрессия теңдеуінің маңыздылығын, сәйкестігін
  Параметрдің сататистикалық маңыздылығын
  Нольдік гипотезаны растайды
  Нольдік гипотезаны жояды
  Моделдің адекваттылығын
   
   
34 Орта аппроксимация Аорт
+  Аорт=100/n* Σ((Yi-Yi*)/Yi)
  Аорт=1/n*Σ((Yi-Yi*)/100Yi))
  Аорт=100/n*Σ((Yi+Yi*)/Yi))
  Аорт=1/100n*Σ((Yi-Yi*)/Yi))
  Аорт=10/n*Σ((Yi+Yi*)/Yi))
   
   
35 Детерминация коэффициенті R2 нені көрсетеді
+  Енгізілген факторлардың У-ке әсер үлесін
  Факторлардың өзара әсер үлесін
  У-тің өзгеру деңгейін
  Ескерілмеген факторлардың әсер үлесін
  Факторлардың өзара тәуелділігін
   
   
36 Мәліметтерді жинау әдістері
+  Кеңістік, динамикалық, кестелік
  Регрессиялық, динамикалық
  Корреляциялық, статистикалық
  Функционалдық, кестелік
  Статистикалық, кестелік
   
   
37 Динамикалық - ... мәліметтері
  Көп объектінің уақыт тізбегіндегі
 + Бір объектінің уақыт тізбегіндегі
  Әр түрлі уақыт мәліметтері
  Орташа мәліметтер
  Бір типті объектілердің
   
   
38 Кеңістік - ... мәліметтері
 + Бір типті объектілердің
  Әр типті объектілердің
  Барлық объектілердің
  Бір объектінің
  Бірнеше объектінің уақыт тізбегіндегі
   
   
39 Кестелік - ... мәліметтері
  Объектінің орташа мәліметі
  Объектінің уақыт тізбегіндегі
 + Типтік объектілердің уақыт тізбегіндегі
  Уақыт тізбегінің орташа мәліметі
  Орташа мәліметтер
   
   
40 Корреляциялық кесте
  Көптік корреляция коэффициенті
  У –тың тәуелділік тығыздығы
  Х-тың У-ке тәуелділік тығыздығы
 + Факторлардың өзара тәуелділік тығыздығы
  Факторлардың өзара тәуелсіздігі
   
   
41 Коэффициент β
 + Әр фактордың У-ке әсер ету рангісі
  Әр фактордың У-ке әсер ету үлесі
  Фактордың өзгеру коэффициенті
  Регрессия теңдеуінің параметрі
  Әр фактордың У-ке әсер ету деңгейі
   
   
42 Орта шаманы қалай есептейміз?

 +
 
 
 
   
   
43 Икемділік коэффициент Э
+ Э=bx×хортуортЭ=bx×уортхортЭ=bx×хорт×уортЭ=bу×хортуортЭ=bу×хорт×уорт   
   
44 Стандартты коэффициент β
 + βx=bx*(σx/σy)
  βx=bx*(σy/σx)
  βx=bx/(σx/σy)
  βx=bx*(σорт/σорт)
  βx=bу/(σx/σy)
     
45 в- параметрінің маңыздылығын тексеру
 + t b = b/mb, t b >t kр
  t b = b*mb, t b >t kр
  t b = b/mb, t b < t kр
  t b = b/ma, t b>t kр
  t b = b-mb, t b >t kр
   
   
46 mb-стандартты қателік формуласы
 + (mb)2= Σ(Y-Y*)2/((n-2)* Σ(X-Xорт)2)
  (mb)2= Σ(Y-Y*)2/((n-2)/Σ(X-Xорт))
  (mb)2= Σ(Y-Y*) /((n-2)* Σ(X-Xорт))
  (mb)2= Σ(Y-Y*)2/((n+2)* Σ(X-Xорт))
  (mb)2= Σ(Y-Y*)2/((n+2)* Σ(X+Xорт))
   
   
47 ma- стандартты қателік формуласы
+ (ma)2=∑(Y-Y*)2∑X2/(n(n-2)*∑(X-Xорт)2)
(ma)2=∑(Y-Y*)2/∑X2/(n(n-2)*∑(X-Xорт)2)
(ma)2=∑(Y-Y*)2∑X2/((n-2)*∑(X-Xорт)2)
(ma)2=∑(Y-Y*)2∑X2/(n(n+2)*∑(X-Xорт)2)
(ma)2=∑(Y-Y*)2∑X2/(n(n+2)*∑(X+Xорт)2)
   
48 Болжам шаманың У* сенімділік интервалы
  У*± F*my
 + У*± t*my
  У*± t*mb
  У*± t*ma
  У*± F*ma
   
   
49 Егер ta=1,5 болса, онда теңдеудегі a параметрін
  а параметрі статистикалық маңызды
  a=0
  теңдеуден а параметрін алып тастаймыз
+ онда а=0 болғанмен, теңдеуде қалырамыз
  а параметрі статистикалық маңызды емес
     
50 Егер ta=7.5 болса, онда теңдеудегі а параметрі
  онда а=0 болғанмен, теңдеуде қалдырамыз
  нольге тең
  теңдеуден а параметрін алып тастаймыз
 + статистикалық маңызды
  а параметрі статистикалық маңызды емес
   
   
51 Егер tb=0,5 болса, онда теңдеудегі в параметрін
+ онда нольге теңейміз
  в параметрі кездейсоқ
  теңдеуден а параметрін алып тастаймыз
  в параметрі статистикалық маңызды
  в параметрі статистикалық маңызды емес
     
52 Егер tв=7,5 болса, онда теңдеудегі в параметрі
  нольге тең
 + статистикалық маңызды
  теңдеуден в параметрін алып тастаймыз
  онда в=0 болғанмен, теңдеуде қалдырамыз
  в параметрі статистикалық маңызды емес
   
   
53 Егер r=0.35 болса
 + корреляциялық тәуелділік осал
  факторлар функцияналды байланысты
  көптік корреляциялық байланысты
  сызықты емес байланысты
  байланыс сызықты
   
   
54 Егер R=0.85 болса, онда
 + У өзгеруі теңдеудегі факторлардың өзгеруіне тығыз тәуелді
  У өзгеруі факторлардың өзгеруіне қарама қарсы
  У өсуі факторлардың өсуіне байланысты
  У кемуі факторлардың өсуіне байланысты
  У өзгеруі теңдеудегі факторлардың өзгеруіне тәуелді емес
   
   
55 Егер R2 =0,85 болса, онда
  У өсуі факторлардың өсуіне 85 пайыз байланысты
  У өсуі 85 пайызды құрайды
+  У өзгеруіне теңдеудегі факторлардың әсері 85 пайызды құрайды
  У кемуі факторлардың өсуіне 85 пайыз байланысты
  У кемуі 85 пайызды құрайды
   
   
56 Егер r=- 0,78 болса, онда
 + У пен Х арасында кері корреляциялық байланыс бар
  У пен Х арасыда корреляциялық байланыс жоқ
  У пен Х арасында тығыз функционалдық байланыс бар
  У пен Х арасында байланыс бар
  У пен Х арасында тура байланыс бар
   
   
57 Егер Аорт=3% болса, онда
 + регрессия теңдеуі мәліметтер жиынына сәйкес
  регрессия теңдеуінің мәліметтер жиынынан ауытқуы көп
  факторлар арасында байланыс жоқ
  функционалдық байланыс болғаны
  байланыс тығыз
   
   
58 Егер Аорт=18% болса, онда
 + регрессия теңдеуінің мәліметтер жиынынан ауытқуы көп
  регрессия теңдеуі мәліметтер жиынына сәйкес
  факторлар арасында байланыс жоқ
  функционалдық байланыс болғаны
  У пен Х арасында тығыз функционалдық байланыс бар
   
   
59  Егер У=1.23-0.5Х теңдеуі үшін Хорт=20, Уорт=12 болса, онда Эв неге тең?
 +  -0,83
   1,62
   2,54
   5,2
   0,3
   
   
60  Егер У=2,5+2,15Х теңдеуі үшін Хорт=10, Уорт=12 болса, онда Эв неге тең?
   5,79
   2,68
 +  1,79
   4,2
   2,2
   
   
61 Yорт- табыңыз
Квартал 1 2 3 4
Yi 2 3 2 1
  8
  4
 + 2
  10
  12
   
   
62 Егер У=0.25+0.8Х теңдеуі үшін Хорт=12, Уорт=52 болса, онда Эв неге тең?
  3,20
 + 0,18
  2,54
5,25
  3,1
   
   
63 Егер У=1.23-1.5Х теңдеуі үшін Хорт=25, Уорт=12 болса, онда Эв неге тең?
  -4,12
  1,62
  2,54
+ -3,15
  2,8
   
   
64 Егер У=5,4+2,9Х теңдеуі үшін Хорт=35, Уорт=22 болса, онда Эв неге тең?
  5,78
 + 4, 61
  6,54
  5,27
  8,1
   
   
65 Егер У=6,4+5,8Х теңдеуі үшін Хорт=20, Уорт=12 болса, онда Эв неге тең?
 + 9, 66
  1,62
  4,54
  5,29
  2,5
   
   
66 Егер r=0.7 болса, онда детерминация коэффициенті неге тең?
  0,9
  0,59
  0,87
 + 0, 49
  0,82
   
   
67 Егер Хорт =40 мәні 10% өссе У=3+5X теңдеуінде У болжам неге тең?
  346
  566
 + 223
  332
  362
   
   
68 Егер Хорт =25 мәні 10% өссе У=3+5X теңдеуінде У болжам неге тең?
+  140, 5
  302,5
  204,5
  212,5
  515,2
   
   
69 Егер Хорт=20 мәні 10 % өссе У=3+5Х теңдеуінде У болжам неге тен?
+ 113
  566
  154
  212
  200
   
   
70 Егер У=2.5+3X теңдеуі үшін Хорт=15, Уорт=3 болса, онда Эв неге тең?
  25
  45
+  15
  35
  55
   
   
71 Егер У=3.5+4,5X теңдеуі үшін Хорт=12, Уорт=3 болса, онда Эв неге тең?
 + 18
  42
  24
  32
  25
   
   
72 Егер У=2.5-2Х теңдеуі үшін Хорт=15, Уорт=3 болса, онда Эв неге тен?
  20
  45
+ -10
  35
  52
   
   
73 Егер У=2+5X теңдеуі үшін Хорт=15, Уорт=3 болса, онда Эв неге тең?
  55
  45
 + 25
  35
  52
   
   
74 Егер У=2.9+8Х теңдеуі үшін Хорт=12, Уорт=3 болса, онда Эв неге тен?
  55
  42
  35
+ 32
  65
   
   
75 Егер Σ(Х-Хорт)(У-Уорт) =5,6, Σ(Х-Хорт)2=40 Σ(У-Уорт)2 =10 болса, онда r неге тең?
 + 0, 28
  0,56
  0,42
  0,82
  0,9
   
   
76 Егер Σ(Х-Хорт)(У-Уорт) =66, Σ(Х-Хорт)2=40 Σ(У-Уорт)2 =250 болса, онда r неге тең?
 + 0, 66
  6,6
  66
  6,66
  0,1
   
   
77 Егер Σ(Х-Хорт)(У-Уорт) =6, Σ(Х-Хорт)2=90 Σ(У-Уорт)2 =10 болса, онда r неге тең?
  0,9
  0,5
 + 0, 2
  0,8
  0,7
   
   
78 Егер mb=0,5 , b=2.3 онда t b неге тең?
  8,6
  5,6
 + 4, 6
  5,9
  6,6
   
   
79 Егер mb=0,02 , b=6,5 онда t b неге тең?
+  325
  458
  724
  445
  700
   
   
80 Егер mа=0,5 , а=2,2 онда t а неге тең?
  8,4
+  4, 4
  5,8
  5,9
  5,2
   
   
81 Егер r=0.8, n=8 болса, онда F неге тен?
+ 10,66
  112,54
  456,5
  254,8
  312,1
   
   
82 Егер r = 0.75, n=10 болса, онда F неге тең?
+  10, 28
  12,54
  46,5
  24,8
  29,8
   
   
83 Егер F=64 болса, онда t неге тең?
  18
  12
 + 8
  36
  10
   
   
84 Динамикалық қатар –ДҚ
 + Уақытқа тәуелді фактордың тұрақты уақыт аралығындағы мәліметтері жиыны
  Уақытқа байланысты алынған фактордың мәліметтері жиыны
  Әр уақыттағы фактордың мәліметтер жиыны
  Уақытқа тәуелсіз фактордың мәліметтер жиыны
  Уақытқа тәуелді факторлардың мәліметтер жиыны
   
   
85 Егер rx1x2 = 0,89, rx3x5 = 0,21, rx2x3 =0,28 қандай факторлардың арасында мультиколлинеарлык байланыс бар?
  х3 және х2
  х2 және х3
  х3 және х5
 + х1 және х2
  х2 және х5
   
   
86 Егер rx1x2=0,89, rx3x5=0,21, rx2x3=0,88 қандай факторлардың арасында мультиколеанарлык байланыс жоқ?
 + х3 және х5
  х2 және х3
  х1 және х5
  х3 және х2
  х2 және х1
   
   
87 Егер rx1x4=0,89, rx3x5=0,21, rx2x3=0,28 қандай факторлардың арасында мультиколеанарлык байланыс бар?
  х3 және х2
 + х1 және х4
  х2 және х3
  х3 және х5
  х3 және х4
   
   
88 Егер rx1x3=0,89, rx3x5=0,21, rx2x3=0,28 қандай факторлардың арасында мультиколеанарлык байланыс бар?
  х2 және х3
+  х1 және х3
  х3 және х1
  х3 және х5
  х3 және х2
   
   
89 Егер rx1x2=0,89, rx3x5=0,21, rx2x3=0,98 қандай факторлардың арасында мультиколеанарлык байланыс жоқ?
  х2 және х3
  x1 және х3
 + х3 және х5
  х1 және х2
  х3 және х2
   
   
90 Егер rx1x2=0,89, rx3x5=0,71, rx2x3=0,28 қандай факторлардың арасында мультиколеанарлык байланыс жоқ?
  х5 және х3
 + х3 және х2
  х1 және х3
  х1 және х3
  х1 және х2
   
   
91 Егер ryx2 = 0,89, ryx5 = 0,71, rх2x5 = 0,87, ал стандартты коэффициент βx2 =2.5, βx5 =12.8 қайсы факторды моделден шығарамыз?
  х5 факторды
  х1 факторды
 + х2 факторды
  х2, х5 факторды
  факторлар шығарылмайды
   
   
92 Егер ryx2 = 0,81, ryx5 = 0,71, rх2x5 = 0,87, ал стандартты коэффициент βx2 =42.5, βx5 =2.8 қайсы факторды моделден шығарамыз?
  х2, х5 факторды
  х1 факторды
  х2 факторды
+  х5 факторды
  факторлар шығарылмайды
   
   
93 Егер ryx2 = 0,89, ryx5 = 0,71, rх2x5 = 0,87, ал стандартты коэффициент βx2 =2,5, βx5=12.8 қайсы факторды моделден шығармаймыз?
  х2 факторды
  х1 факторды
 + х5 факторды
  х2, х5 факторды
  факторлар шығарылмайды
   
   
94 Егер у=2.3+3.5x теңдеуінде у пен х тің сандық байланысын көрсет
  Х орташа өскенде У орташа 3,5 ке өседі
  Х өскенде У -тің шамасы 2,5 есе өседі
 + Х орташа бір шамаға өскенде У орташа 3,5 шамаға өседі
  Х өскенде У -тің шамасы 3,5 есе өседі
  Х өсуі У-тің өсуіне әсер етеді
   
   
95 Егер у=2.3-3.5x теңдеуінде у пен х тің сандық байланысын көрсет
  Х өсуі У-тің өсуіне әсер етпейді
 + Х орташа бір шамаға өскенде У орташа 3,5 шамаға кемиді
  Х орташа өскенде У орташа 3,5 ке өседі
  Х өскенде У -тің шамасы 3,5 есе өседі
  Х өсуі У-тің өсуіне әсер етеді
   
   
96 Егер у=2.3+12,7x теңдеуінде у пен х тің сандық байланысын көрсет
  Х орташа өскенде У орташа 12,7 ке кемиді
  Х орташа өскенде У орташа 2,3 ке кемиді
+  Х орташа бір шамаға өскенде У орташа 12,7 шамаға өседі
  Х өскенде У -тің шамасы 12,7 есе өседі
  Х өсуі У-тің өсуіне әсер етеді
   
   
97 Егер у=2.3- 8.5x теңдеуінде у пен х тің сандық байланысын көрсет
  Х өскенде У -тің шамасы 8,5 есе өседі
  Х орташа өскенде У орташа 2,3 ке кемиді
  Х орташа өскенде У орташа 8,5 ке кемиді
 + Х орташа бір шамаға өскенде У орташа 8,5 шамаға кемиді
  Х өсуі У-тің өсуіне әсер етеді
   
   
98 Егер У=a+b1X1+b2X2 теңдеуінде tb1=0.02, болса, онда теңдеу қандай болады?
  У= b2X2
  У= b1X1
  У= b1X1+ b2X2
 + У= a +b2X2
  У= a +b1X1
   
   
99 Егер У=a+b1X1+b2X2 теңдеуінде tb2=0.1, болса, онда теңдеу қандай болады?
  У= b1X1
 + У= a +b1X1
  У= b1X1+ b2X2
  У= a +b2X2
  У= b2X2
   
   
100 Егер У=а-b1X1+b2X2 теңдеуінде tb1=0.7 болса, онда теңдеу қандай болады?
  Y=а-b1X1
  Y=b1X1
  Y=b1X1+b2X2
+ Y=a+b2X2
  Y=b2X2
   
   
101 Егер У=а-b1X1+b2X2 теңдеуінде tb2=0.4 болса, онда теңдеу қандай болады?
+ Y=a-b1X1
Y=b1X1+b2X2
Y=a-b1X1
Y=b2X2
  Y=a+b1X1
    102 Егер У=a+b1X1+b2X2 теңдеуінде tb1=9.7, tb2 = 0.6, болса, онда теңдеу қандай болады?
  У= a +b2X1
  У= b1X1+ b2X2
 + У= a + b1X1
  У= b2X2
  Y=a-b1X1
   
   
103 Егер У=a -b1X1 - b2X2 теңдеуінде tb1=6.4, tb2 = 17.5 болса, онда теңдеу қандай болады?
  У=- b2X2
+  У= a - b1X1- b2X2
  У= b1X1- b2X2
  У= a -b1X1
  У= b1X1+ b2X2
   
   
104 Егер У=а -3X1 - 5X2 теңдеуінде tb1=1.4, tb2 = 37.5 болса, онда теңдеу қандай болады?
  У= 3X1- 5X2
  У=- 5X2
 + У= a - 5X2
  У= a -3X1
  У= 3X1
   
   
105 Қадамдық регрессияда факторды іріктеу кезеңінде R2 мәні
  кеміп отырады
  қалыпты болу
  бір қалыпты болады
 + өсіп отыру керек
  нолге тең болады
   
   
106 Динамикалық қатарды өңдеу әдісі
  интервалды теңестіру
  интервалды өсіру
  интервалды кеміту
+  интервал аралығын ірілендіру
  интервал аралығын көбейту
   
   
107 Динамикалық қатарды өңдеу әдісі
  интервалды теңестіру
  интервал аралығын көбейту
  орта мән
 + жылжымалы орта мән
  интервал орта мәні
   
   
108 Корреляциялық тәуелділік дегеніміз
  Кездейсоқтық тәуелсіздік
 + Статистикалық тәуелділіктің факторлардың көп мәндеріне байланысты қарастырылуы
  Статистикалық тәуелділік болмағанда
  Кездейсоқтық тәуелділік
  Факторлардың арасындағы тәуелсіздік
   
   
109 Yорт- табыңыз
Квартал 1 2 3 4
Yi 3 4 2 5
  8
  2
+  3,5
  6
  5
   
   
110 Егер F=121 болса, онда t неге тең?
  12
  9
  8
 + 11
  10
   
   
111 Егер r=0.1 болса, онда детерминация коэффициенті неге тең?
  0,9
 + 0,01
  0,1
  0, 2
  0,8
   
   
112 Егер r=0.5 болса, онда детерминация коэффициенті неге тең?
  0,1
+  0,25
  0,05
  0, 59
  0,2
   
   
113 Yорт- табыңыз
Квартал 1 2 3 4
Yi 5 3 4 8
  2
  4
 + 5
  10
  8
   
   
114 Егер r=0.9, n=10 болса, онда F неге тен?
  25,4
  24,54
 + 34,1
  254,8
  341,1
   
   
115 Егер r=0.5, n=8 болса, онда F неге тен?
  0,2
 + 2
  20
  0,1
  0,12
   
   
116 Егер ta=0,5 болса, онда теңдеудегі a параметрін
  а параметрі статистикалық маңызды
  a=0
  теңдеуден а параметрін алып тастаймыз
 + онда а=0 болғанмен, теңдеуде қалырамыз
  а параметрі статистикалық маңызды емес
   
   
117 Егер F=225 болса, онда t неге тең?
  12
  13
 + 15
  11
  10
   
   
118 Егер ta=9.5 болса, онда теңдеудегі а параметрі
  онда а=0 болғанмен, теңдеуде қалдырамыз
  нольге тең
  теңдеуден а параметрін алып тастаймыз
+  статистикалық маңызды
  а параметрі статистикалық маңызды емес
   
   
119 Егер tb=1,5 болса, онда теңдеудегі в параметрін
 + онда нольге теңейміз
  в параметрі кездейсоқ
  теңдеуден а параметрін алып тастаймыз
  в параметрі статистикалық маңызды
  в параметрі статистикалық маңызды емес
   
   
120 Егер tb=8,5 болса, онда теңдеудегі в параметрін
  онда нольге теңейміз
  в параметрі кездейсоқ
  теңдеуден а параметрін алып тастаймыз
 + в параметрі статистикалық маңызды
  в параметрі статистикалық маңызды емес
   
   
121 Егер Хорт =25 мәні 10% өссе У=3-5X теңдеуінде У болжам неге тең?
  140, 5
  135,5
+ -134,5
  134,5
  130,5
   
   
122 Егер Хорт =35 мәні 10% өссе У=3+5X теңдеуінде У болжам неге тең?
  19, 25
  19,55
  192,5
+  195,5
  205,5
   
   
123 Егер mа=0,5 , а=20 онда t а неге тең?
  4,4
 + 40
  5,4
  0,4
  4
   
   
124 Егер mа=0,4 , а=20 онда t а неге тең?
  5
 + 50
  0,5
  5,4
  5,2
   
   
125 Егер mb=0,02 , b=5,5 онда t b неге тең?
  2,75
  27,5
+  275
  375
  3,75
     
126 Егер mb=0,04 , b=8,5 онда t b неге тең?
  31,25
  21,25
  312,5
 + 212,5
  2,125
   
   
127 Егер у=2.3+5.5x теңдеуінде у пен х тің сандық байланысын көрсет
  Х орташа өскенде У орташа 5,5 ке өседі
  Х өскенде У -тің шамасы 2,3 есе өседі
 + Х орташа бір шамаға өскенде У орташа 5,5 шамаға өседі
  Х өскенде У -тің шамасы 5,5 есе өседі
  Х өсуі У-тің өсуіне әсер етеді
   
   
128 Егер у=2.3- 7.5x теңдеуінде у пен х тің сандық байланысын көрсет
  Х өскенде У -тің шамасы 7,5 есе өседі
  Х орташа өскенде У орташа 2,3 ке кемиді
  Х орташа өскенде У орташа 7,5 ке кемиді
 + Х орташа бір шамаға өскенде У орташа 7,5 шамаға кемиді
  Х өсуі У-тің өсуіне әсер етеді
   
   
129 Егер у=2.3+6.5x теңдеуінде у пен х тің сандық байланысын көрсет
  Х орташа өскенде У орташа 6,5 ке өседі
  Х өскенде У -тің шамасы 2,3 есе өседі
 + Х орташа бір шамаға өскенде У орташа 6,5 шамаға өседі
  Х өскенде У -тің шамасы 6,5 есе өседі
  Х өсуі У-тің өсуіне әсер етеді
   
   
130 Егер у=2.3- 10.5x теңдеуінде у пен х тің сандық байланысын көрсет
  Х өскенде У -тің шамасы 10,5 есе өседі
  Х орташа өскенде У орташа 2,3 ке кемиді
  Х орташа өскенде У орташа 10,5 ке кемиді
 + Х орташа бір шамаға өскенде У орташа 10,5 шамаға кемиді
  Х өсуі У-тің өсуіне әсер етеді
   
   
131 Егер У=а-b1X1+b2X2 теңдеуінде tb1=0.9 болса, онда теңдеу қандай болады?
Y=а-b1X1
  Y=b1X1
  Y=b1X1+b2X2
+   Y=a+b2X2
  Y=b2X2
   
   
132 Егер У=a+b1X1-b2X2 теңдеуінде tb1=10.7, tb2 = 0.9, болса, онда теңдеу қандай болады?
  У= a +b2X1
  У= b1X1+ b2X2
+ У= a + b1X1
  У= b2X2
  Y=a-b1X1
   
   
133 Егер У=а-b1X1-b2X2 теңдеуінде tb1=0.8 болса, онда теңдеу қандай болады?
  Y=а-b1X1
  Y=b1X1
  Y=b1X1+b2X2
 + Y=a-b2X2
  Y=b2X2
   
   
134 Егер У=a-b1X1+b2X2 теңдеуінде tb1=9.5, tb2 = 0.8, болса, онда теңдеу қандай болады?
  У= a +b2X1
  У= b1X1+ b2X2
 + У= a - b1X1
  У= b2X2
  Y=a-b1X1
   
   
135 Мультиколлинеарлық байланыс
  Функционалдық тәуелділік
  Кездейсоқ шаманы анықтайды
 + Х-тердің өзара тәуелділігі
  Х-тің У-ке тәуелділігі
  У-тің Х-ке тәуелділігі
   
   
136 Егер У=а-b1X1+b2X2 теңдеуінде tb2=0.9 болса, онда теңдеу қандай болады?
 + Y=а-b1X1
  Y=b1X1
  Y=b1X1+b2X2
  Y=a+b2X2
  Y=b2X2
   
   
137 Егер У=a+b1X1+b2X2 теңдеуінде tb1=0.9, tb2 = 10.8, болса, онда теңдеу қандай болады?
 + У= a +b2X2
  У= b1X1+ b2X2
  У= a - b1X1
  У= b2X2
  Y=a-b1X1
   
   
138 Егер Σ(Х-Хорт)(У-Уорт) =8,6, Σ(Х-Хорт)2=40 Σ(У-Уорт)2 =10 болса, онда r неге тең?
 + 0, 43
  0,33
  0,42
  0,32
  0,45
   
   
139  Егер У=2,5+3,15Х теңдеуі үшін Хорт=10, Уорт=12 болса, онда Эв неге тең?
   2,08
 +  2,62
   1,79
   2,8
   26,2
   
   
140 Егер Σ(Х-Хорт)(У-Уорт) =6,6, Σ(Х-Хорт)2=40 Σ(У-Уорт)2 =10 болса, онда r неге тең?
  3, 03
  3,3
+  0,33
  0,32
  0,43
   
   
141 У=а+вх теңдеуінде а - параметрі
  х-тің берілген мәнінде у-тің өсуін көрсетеді
 + а – параметрінің экономикалық мағынасы жоқ
  х бір өлшемге өзгергенде у-тің өзгеру шамасын көрсетеді
  х-тің бір өлшемінде у-тің кемуін көрсетеді
  х өскенде у-тің өсуін көрсетеді
   
   
142  Егер У=2,5+2,3Х теңдеуі үшін Хорт=10, Уорт=12 болса, онда Эв неге тең?
 2,8
   2,08
  +  1,92
   19,2
   2,2
   
   
143 Егер Аорт=5% болса, онда
  + регрессия теңдеуі мәліметтер жиынына сәйкес
  регрессия теңдеуінің мәліметтер жиынынан ауытқуы көп
факторлар арасында байланыс жоқ
  функционалдық байланыс болғаны
  байланыс тығыз
   
   
144 Егер Аорт=20% болса, онда
  + регрессия теңдеуінің мәліметтер жиынынан ауытқуы көп
  регрессия теңдеуі мәліметтер жиынына сәйкес
факторлар арасында байланыс жоқ
  функционалдық байланыс болғаны
  У пен Х арасында тығыз функционалдық байланыс бар
   
   
145 Икемділік коэффициенті Э
  У-тің 1% өзгеруі, Х-тің қанша % өзгеруін
  У-тің 1% өзгеруі, Х-тің қанша % орташа өзгеруін
+  Фактордың 1% өзгеруі, У-тің қанша % орташа өзгеруін
  Фактордың 1% өзгеруі, у-тің қанша % өзгеруін
  У-тің 1% өзгеруі, Х-тің қанша % орташа өзгеруін
   
   
146 Динамикалық қатарды өңдеу әдісі
интервал аралығын азайту
интервал аралығын ірілендіру
интервал аралығын көбейту
+ аналитикалық тегістеу әдісі
интервалды теңестіру
   
   
147 У=а+вх теңдеуінде а - параметрі
  х-тің берілген мәнінде у-тің өсуін көрсетеді
 + а – параметрінің экономикалық мағынасы жоқ
  х бір өлшемге өзгергенде у-тің өзгеру шамасын көрсетеді
  х-тің бір өлшемінде у-тің кемуін көрсетеді
  х өскенде у-тің өсуін көрсетеді
   
   
148 в параметрінің маңыздылығын тексеру
  tb=b/mb, tb<tкр
  tb=b/ma, tb>tкр
  tb=b, tb<tкр
 + tb=b/mb, tb>tкр
  tb=b*mb, tb>tкр
   
   
149 Егер r=0.25 болса
  көптік корреляциялық байланысты
  сызықты емес байланысты
  статистикалық маңызды
 + корреляциялық тәуелділік жоқ
  факторлар функцияналды байланысты
   
   
150 Егер R=0.95 болса, онда
  У өсуі факторлардың өсуіне байланысты
 + У өзгеруі теңдеудегі факторлардың өзгеруіне тығыз тәуелді
  У кемуі факторлардың өсуіне байланысты
  У өсуі факторлардың өсуіне байланыссыз
  У өзгеруі факторлардың өзгеруіне қарама қарсы
   
   
151 Егер R2=0,75 болса, онда
+ У өзгеруіне тендеудегі факторлардың әсері 75 пайызды құрайды
  У өсуі 75 пайызды құрайды
  У өсуі факторлардын өсуіне 75 пайыз байланысты
  У кемуі факторлардын өсуіне 75 пайыз байланысты
  У өсуі 75 пайыз
   
   
152 Егер r=- 0,85 болса, онда
  У пен Х арасында байланыс бар
  У пен Х арасыда корреляциялық байланыс жоқ
  У пен Х арасында тығыз функционалдық байланыс бар
 + У пен Х арасында кері корреляциялық байланыс бар
  У пен Х арасында байланыс жоқ
   
   
153 Егер rx1x2 = 0,87, rx3x5 = 0,25, rx2x3 =0,88 қандай факторлардың арасында мультиколеанарлык байланыс жоқ?
  х2 және х3
 + х3 және х5
  х1 және х5
  х3 және х2
  х1 және х3
   
   
154 Егер rx1x4 = 0,87, rx3x5 = 0,21, rx2x3 =0,35 қандай факторлардың арасында мультиколеанарлык байланыс бар?
  х3 және х5
  х2 және х3
 + х1 және х4
  х3 және х2
  х2 және х5
     
155 Егер rx1x3 = 0,88, rx3x5 = 0,23, rx2x3 =0,27 қандай факторлардың арасында мультиколеанарлык байланыс бар?
 + х1 және х3
  х2 және х3
  х3 және х5
  х3 және х2
  х2 және х5
   
   
156 Егер rx1x2 = 0,85, rx3x5 = 0,20, rx2x3 =0,98 қандай факторлардың арасында мультиколеанарлык байланыс жоқ?
  х2 және х3
 + х3 және х5
  х1 және х2
  х3 және х2
  х1 және х3
   
   
157 Егер rx1rx2=0,89, rx3rx5=0,75, rx2rx3=0,31 қандай факторлардын арасында мультиколлинеарлык байланыс жок?
  х1 және х2
  x5 және x3
  x1 және x3
+ x3 және x2
  x3 және x5
     
158 Егер ryx2 = 0,89, ryx5 = 0,71, rх2x5 = 0,87, ал стандартты коэффициент βx2 =2.7, βx5=13.5 қайсы факторды моделден шығарамыз?
 + х2 факторды
  х5 факторды
  х2, х5 факторды
  факторлар шығарылмайды
  х1 факторды
   
   
159 Егер ryx2=0,81, ryx5=0,71, rx2x5=0,87, ал стандартты коэффициент βх2=42,5, βх5=3,8 кайсы факторды моделден шыгарамыз?
  х2, х5 факторды
  х2 факторды
+ х5 факторды
  факторлар шыгарылмайды
  х1 факторды
   
   
160 Егер ryx2=0,89, ryx5=0,71, rx2x5=0,87, ал стандарты коэффициент βх2=3,5, βх5=13,8 кайсы факторды моделден шыгармаймыз?
  х2 факторды
+ х5 факторды
  х2, х5 факторды
  Факторлар шыгарылмайды
   Х1 факторды
   
  161 Қадамдық регрессияда факторды іріктеу кезеңінде R2 мәні
 + өсіп отыру керек
  бір қалыпты болады
  кеміп отырады
  нолге тең болады
  қалыпты болады
   
   
162 Егер ta=7.8 болса, онда теңдеудегі а параметрі
онда а=0 болғанмен, теңдеуде қалдырамыз
  нольге тең
теңдеуден а параметрін алып тастаймыз
  +  статистикалық маңызды
  а параметрі статистикалық маңызды емес
   
   
163 ДҚ-құбылыстары
  циклдік, сызықтық, тенденциялық
  тенденциялық, сызықтық, кездейсоқтық
 + тенденциялық, циклдік, кездейсоқтық
  тенденциялық, сызықтық, циклдік
  циклдік, сызықтық, кездейсоқтық
   
   
164 Уақыт қатарының деңгейінің автокорреляциясы
 + фактордың уақыт тізбегіндегі мәліметтерінің өзара тәуелділігі
  фактордың уақытқа байланысты кемуі
  фактордың периодқа байланысты кемуі
  фактордың уақытқа байланыстылығы
  мәліметтердің уақытқа байланысты өсуі
   
   
165 Егер ta=1.8 болса, онда теңдеудегі а параметрі
  + онда а=0 болғанмен, теңдеуде қалдырамыз
нольге тең
  теңдеуден а параметрін алып тастаймыз
  статистикалық маңызды
  а параметрі статистикалық маңызды емес
   
   
166 Егер У=а -3X1 + 5X2 теңдеуінде tb1=1.4, tb2 = 27.5 болса, онда теңдеу қандай болады?
  У= 3X1- 5X2
  У=- 5X2
 + У= a + 5X2
  У= a -3X1
  У= a - 5X2
   
   
167 Икемділік коэффициенті Э
  У-тің 1% өзгеруі, Х-тің қанша % өзгеруін
  У-тің 1% өзгеруі, Х-тің қанша % орташа өзгеруін
 + Фактордың 1% өзгеруі, У-тің қанша % орташа өзгеруін
  Фактордың 1% өзгеруі, у-тің қанша % өзгеруін
  У-тің 1% өзгеруі, Х-тің қанша % орташа өзгеруін
   
   
168 Егер У=а +3X1 - 5X2 теңдеуінде tb1=12.4, tb2 = 1.8 болса, онда теңдеу қандай болады?
  У= 3X1- 5X2
  У=- 5X2
У= a - 5X2
  + У= a + 3X1
  У= a - 3X1
   
   
169 Егер r = 0.65, n=10 болса, онда F неге тең?
 + 5,85
  58,5
  5,82
  5,86
  58,2
   
   
170 Егер Σ(Х-Хорт)(У-Уорт) =76, Σ(Х-Хорт)2=40 Σ(У-Уорт)2 =250 болса, онда r неге тең?
 + 0, 76
  0,66
  7,6
  6,6
  0,7
   
   
171 Егер r=0.4 болса, онда детерминация коэффициенті неге тең?
  0,8
 + 0,16
  0,08
  1, 6
  0,2
   
   
172 Егер F=169 болса, онда t неге тең?
  12
 + 13
  14
  1,3
  10
   
   
173 Егер У=a+b1X1+b2X2 теңдеуінде tb1=0.7, tb2 = 8.6, болса, онда теңдеу қандай болады?
 + У= a +b2X2
  У= b1X1+ b2X2
  У= a + b1X1
  У= b2X2
  Y=a-b1X1
   
   
174 Егер Σ(Х-Хорт)(У-Уорт) =96, Σ(Х-Хорт)2=40 Σ(У-Уорт)2 =250 болса, онда r неге тең?
  0, 69
 + 0,96
  9,6
  0,66
  6,9
   
   
175 Егер r=0.8 болса, онда детерминация коэффициенті неге тең?
  0,6
  6,4
 + 0,64
  0, 7
  0,06
   
   
176 Егер R=0.87 болса, онда
 +  У өзгеруі теңдеудегі факторлардың өзгеруіне тығыз тәуелді
  У өзгеруі факторлардың өзгеруіне қарама қарсы
У өсуі факторлардың өсуіне байланысты
  У кемуі факторлардың өсуіне байланысты
  У өзгеруі теңдеудегі факторлардың өзгеруіне тәуелді емес
   
   
177 Егер R2 =0,79 болса, онда
  У өсуі факторлардың өсуіне 79 пайыз байланысты
  У өсуі 79 пайызды құрайды
 + У өзгеруіне теңдеудегі факторлардың әсері 79 пайызды құрайды
  У кемуі факторлардың өсуіне 79 пайыз байланысты
  У кемуі 79 пайызды құрайды
   
   
178 Егер r=- 0,88 болса, онда
 + У пен Х арасында кері корреляциялық байланыс бар
  У пен Х арасыда корреляциялық байланыс жоқ
  У пен Х арасында тығыз функционалдық байланыс бар
  У пен Х арасында байланыс бар
  У пен Х арасында тура байланыс бар
   
   
179 Егер F=400 болса, онда t неге тең?
 + 20
  2
  10
  12
  200
   
   
180 Егер У=a-b1X1+b2X2 теңдеуінде tb1=9.7, tb2 = 0.6, болса, онда теңдеу қандай болады?
  У= a +b2X1
  У= b1X1+ b2X2
 + У= a - b1X1
  У= b2X2
  Y=a+b1X1
   
   
181 Егер Хорт =36 мәні 10% өссе У=3+5X теңдеуінде У болжам неге тең?
  198
  2,01
 + 201
  195
  19,8
   
   
182 Егер F=6,25 болса, онда t неге тең?
  2,25
  3,125
  3,13
 + 2,5
  0,25
   
   
183 Егер r=0.81 болса, онда детерминация коэффициенті неге тең?
  0,6
  6,4
 + 0,66
  0, 64
  0,06
   
   
184 Егер r = 0.75, n=8 болса, онда F неге тең?
  7, 72
 + 7,71
77,1
  8,72
  7,07
   
   
185 Егер rx1x2 = 0,93, rx3x5 = 0,35, rx2x3 =0,89 қандай факторлардың арасында мультиколеанарлык байланыс жоқ?
  х3 және х2
  х1 және х3
 + х3 және х5
  х2 және х3
  х1 және х5
   
   
186 Егер rx1x4 = 0,89, rx3x5 = 0,21, rx2x3 =0,28 қандай факторлардың арасында мультиколеанарлык байланыс бар?
  х2 және х3
  х3 және х2
  х2 және х5
 + х1 және х4
  х3 және х5
   
   
187 Егер rx1x3 = 0,92, rx3x5 = 0,22, rx2x3 =0,28 қандай факторлардың арасында мультиколинеарлык байланыс бар?
  х2 және х3
 + х1 және х3
  х3 және х2
  х2 және х5
  х3 және х5
   
   
188 Егер rx1x2 = 0,91, rx3x5 = 0,23, rx2x3 =0,88 қандай факторлардың арасында мультиколинеарлык байланыс жоқ?
 + х3 және х5
  х3 және х2
  х1 және х3
  х2 және х3
  х1 және х2
   
   
189 Егер rx1x2 = 0,89, rx3x5 = 0,75, rx2x3 =0,32 қандай факторлардың арасында мультиколлинеарлык байланыс жоқ?
 + х2 және х3
  х3 және х5
  х1 және х2
  х5 және х3
  х1 және х3
   
   
190 Егер ryx2 = 0,89, ryx5 = 0,71, rх2x5 = 0,87, ал стандартты коэффициент βx2 =3.5, βx5=14.7 қайсы факторды моделден шығарамыз?
  х1 факторды
  факторлар шығарылмайды
 + х2 факторды
  х5 факторды
  х2, х5 факторды
   
   
191 Егер ryx2 = 0,81, ryx5 = 0,71, rх2x5 = 0,87, ал стандартты коэффициент βx2 =34.5, βx5=5.8 қайсы факторды моделден шығарамыз?
  х2 факторды
  факторлар шығарылмайды
  х1 факторды
 + х5 факторды
  х2, х5 факторды
   
   
192 Егер ryx2 = 0,89, ryx5 = 0,71, rх2x5 = 0,87, ал стандартты коэффициент βx2 =4.5, βx5=15.5 қайсы факторды моделден шығармаймыз?
  факторлар шығарылмайды
  х1 факторды
 + х5 факторды
  х2 факторды
  х2, х5 факторды
   
   
193 Қадамдық регрессияда факторды іріктеу кезеңінде R2 мәні
  бір қалыпты болады
  нолге тең болады
  қалыпты болады
 + өсіп отыру керек
  кеміп отырады
   
   
194 Егер У=2.5+2Х теңдеуі үшін Хорт=15, Уорт=3 болса, онда Эв неге тен?
 + 10
  12,5
  -10
  7,5
  1,25
   
   
195 Егер Хорт =40 мәні 10% өссе У=3-7X теңдеуінде У болжам неге тең?
  305
  308
  311
 + -305
  306
   
   
196 Уақыт қатарының деңгейінің автокорреляциясы
  фактордың уақытқа байланысты кемуі
  фактордың периодқа байланысты кемуі
 + фактордың уақыт тізбегіндегі мәліметтерінің өзара тәуелділігі
  фактордың уақытқа байланыстылығы
  мәліметтердің уақытқа байланысты өсуі
   
   
197 Егер r = 0.55, n=8 болса, онда F неге тең?
 + 2, 6
  2,61
  2,7
  3,47
  3,46
   
   
198 Егер У=2.5+3Х теңдеуі үшін Хорт=15, Уорт=3 болса, онда Эв неге тен?
  3,1
  1,5
 + 15
  0,6
  17,5
   
   
199 Динамикалық қатарды өңдеу әдісі
  анализдік әдіс
  аналитика мәні
  аналитика формуласы
 + аналитикалық теңестіру
  аналитика бағыты
   
   
200 Егер R=0.93 болса, онда
 + У өзгеруі теңдеудегі факторлардың өзгеруіне тығыз тәуелді
  У өзгеруі факторлардың өзгеруіне қарама қарсы
  У өсуі факторлардың өсуіне байланысты
  У кемуі факторлардың өсуіне байланысты
  У өсуі факторлардың өсуіне байланыссыз
   
   
201 Аддитивтік моделдің жалпы түрі
+ Y=T+S+E
Y= T+S+K
Y= T*S*E
Y= T+F+S
  Y=T+S
    202 Мультипликативтік моделдің жалпы түрі
Y= T+S+K
+ Y=T*S*E
  Y= T-S-E
  Y= T+F+S
  Y=T+S
    203 Аддитивтік моделде S1=0.65, Y=3.2+0.23t болса, онда бесінші жылдың бірінші кварталына У болжам қанша болады?
8,76
+ 7,76
  6,96
  12,55
  8,75
   
   
204 Аддитивтік моделде S1=0.87, Y=3.2+0.13t болса, онда төртінші жылдың бірінші кварталына У болжам қанша болады?
  8,79
  9,72
 + 5,76
  12,54
  6,75
   
   
205 Аддитивтік моделде S2=- 0.65, Y=5.2+0.48t болса, онда бесінші жылдың екінші кварталына У болжам қанша болады?
  15,13
  15,71
 + 13,19
  10,59
  14,65
   
   
206 Аддитивтік моделде S3= - 0,59, Y=3.2+0.63t болса, онда бесінші жылдың үшінші кварталына У болжам қанша болады?
 + 14,58
  15,72
  16,96
  12,54
  17,45
   
   
207 Мультипликативтік модельде S1=0.87, Y=83.2 - 2.13t болса, онда бесінші жылдың бірінші кварталына У болжам қанша болады?
 + 40,88
  49,72
  46,96
  42,54
  54,34
   
   
208 Көп жылдың мезгілдік индексі
  Iмез =Y/Ycp*100%
 + Iмез =Yi/Ycp*100%
  Iмез =Yi/Ycp*10%
  Iмез =Yi/Y*100%
  Iмез =Yi-Ycp*100%
   
   
209 Аналитикалық теңестіру функциялары
  Фурье қатары, регрессия
 + сызықты, сызықты емес, Фурье қатары
  сызықты емес, индекс
  сызықты, жылжымалы орта
  сызықты, индекс
   
   
210 Динамикалық қатар-
 + экономикалық құбылыстардың уақытқа байланысты өзгеру тенденциясын сипаттайды
  экономикалық құбылыстардың периодқа байланысты өзгеруін сипаттайды
  экономикалық құбылыстардың факторларға байланысты өзгеруін сипаттайды
  экономикалық құбылыстардың көрсеткіштерге байланысты өзгеруін сипаттайды
  экономикалық құбылыстардың өзгерін сипаттайды
   
   
211 Уақытқа байланысты қатар ...
  периодты
  кездейсоқтық
 + моменттік
  сандық
  циклдық
   
   
212 Уақытқа байланысты қатар ...
  периодты
  кездейсоқтық
 + интервалдық
  сандық
  циклдық
   
   
213 Моменттік қатар дегеніміз ...
 + уақыт өлшеміне байланысты өңдеуге болмайтын қатарды айтамыз
  уақыт өлшеміне байланысты өңдеуге болатын қатарды айтамыз
  уақыт өлшеміне байланыссыз өңдеуге болмайтын қатарды айтамыз
  уақыт өлшеміне байланыссыз өңдеуге болатын қатарды айтамыз
  периодтқа байланысты өңдеуге болмайтын қатарды айтамыз
   
   
214 Интервалдық қатар дегеніміз...
  белгілі бір кестеге байланысты алынған мәліметтер
  белгілі бір периодқа байланысты алынған мәліметтер
  белгілі бір шамаға байланысты алынған мәліметтер
 + белгілі бір уақытқа байланысты алынған мәліметтер
  белгілі бір мәліметке байланысты алынған мәліметтер
   
   
215 Динамикалық қатардың негізгі көрсеткіштері
  кездейсоқтық
 + абсолюттік өсімше
  периодтық
  кестелік
  интервалдық
   
   
216 Динамикалық қатардың негізгі көрсеткіштері
  периодтық
  кездейсоқтық
 + өсу қарқыны
  кестелік
  интервалдық
   
   
217 Динамикалық қатардың негізгі көрсеткіштері
  кездейсоқтық
 + өсімше қарқыны
  периодтық
  кестелік
  интервалдық
   
   
218 Егер k=1 болса, онда Фурье қатарының түрі қандай болады?
 +
 
 
 
 
   
   
219 Фуре қатарының параметрлерін мына формуламен есептейміз
 +
 
 
 
 
   
   
220 Фуре қатарының параметрлерін мына формуламен есептейміз
 
 
 +
 
 
   
   
221 Фурье қатарының параметрлерін мына формуламен есептейміз
 +
 
 
 
 
   
   
222 нені сипаттайды?
  абсолюттік ауытқу
 + абсолюттік орташа мән
  орта квадраттық қателік
  салыстырмалы ауытқу
  динамикалық қатардың орта шамасы
   
   
223 Динамикалық бағдарлама әдісі оптимизациялық есептің мына түріне қолданылады
  шектеу сызықты емес болады
 + экономикалық процесс уақытқа байланысты
  максат функциясы және шектеу сызықты емес болады
  сызықты емес айнымалыларда
  мақсат функциясы сызықты емес болады
   
   
224 Мына модель кай модель түріне жатады?
  аддитивті модель
 + мультипликативті модель
  еселі модель
  аралас модель
  салыстырмалы модель
   
   
225 Мына модель кай модель түріне жатады?
  мультипликативті модель
 + аддитивті модель
  еселі модель
  аралас модель
  салыстырмалы модель
   
   
226 2004 жылы көлемі 5 млн.тонна көмір өндірілді. Көмірді сату бағасы тоннасына 40 а.б. тең болды. Ал 2005 жылы 7 млн.тонна, бағасы 42 а.б. тең. Салыстыру әдісімен пайданың өзгерісін тап.
 + +94 млн. а.б
  -94 млн. а.б
  +200 млн. а.б
  +294 млн. а.б
  +100 млн. а.б
   
   
227 2004 жылы көлемі 5 млн.тонна көмір өндірілді. Көмірді сату бағасы тоннасына 40 а.б. тең болды. Ал 2005 жылы 10 млн.тонна, бағасы 45 а.б. тең. Салыстыру әдісімен пайданың өзгерісін тап.
  +200 млн. а.б
  -250 млн. а.б
 + +250 млн. а.б
  +450 млн. а.б
  +100 млн. а.б
   
   
228 Маусымдық индексті қандай формуламен шешеміз?
 +
 
 
 
 
   
   
229 Тербелістің қатысты көрсеткішін көрсетіңіз
 
 +
 
 
 
   
   
230 Орта квадраттық ауытқуды көрсетіңіз
 +
 
 
 
 
   
   
231 2002 жылы көлемі 10 млн.баррель мұнай шетелдерге импортталды. Мұнай бағасы 50 а.б. тең болды. Импорттан шыққан пайданы есептеңдер және қай модельмен есептелгенін атаңыз.
+  500 млн.а.б, мультипликативті модель
  500 млн. а.б., салыстырмалы модель
  500 млн. а.б., еселі модель
  500 млн. а.б., аралас модель
  500 млн. а.б., аддитивті модель
   
   
232 Жоспар бойынша завод 12 млн.тг. товар көлемін шығару керек болатын. Анық өндірілген товар көлемі 13,1 млн.тг тең болды. Жоспар орындаудың қатынастық көрсеткішін табыңыз.
  119,2%
  91,6%
 + 109,2%
  99,5%
  75,5%
   
   
233 Завод 2004 жылы 400 млн.тг товар көлемін өндірді. Ал 2005 жылы жоспар бойынша завод 400 млн.тг. товар көлемін шығару керек болатын, ал анық өндірілген товар көлемі 560 млн.тг тең болды. Жоспар қатынастық көрсеткішін табыңыз.
  91,6%
 + 80%
  98,6%
  109,2%
  100,3%
   
   
234 Кәсіпорынның табысы 2003 жылы 7 млн.тг құрады. 2004 жылы жоспар бойынша оны 10 млн.тг жеткізу көзделген. Ал 2004 жылы кәсіпорынның табысы 7,2 млн тг. болды. Жоспар орындаудың қатынастық көрсеткішін және жоспар қатынастық көрсеткішін табыңыз.
 + 70% және 72%
  111% және 104,1%
  93,7% және 96%
  106,6% және 90%
  111% және 96%
   
   
235 1 курс топтарында: 20,21,22 студенттен оқиды. Орта есеппен әр топта қанша студент оқиды?
  25
  20
+  21
  23
  22
   
   
236 2 этаждағы 3 пәтерде: 5,4,6 адамдардан тұрады. Орта есеппен пәтерде қанша адамнан тұрады?
  8
 + 5
  6
  20
  15
   
   
237 ненің формуласы?
  Гармоникалық орташа шаманың
  Салмақталған орташа шаманың формуласы
 + Жай орташа шаманың формуласы формуласы
  Геометриялық орташа шаманың формуласы
  Квадраттық орташа шаманың формуласы
   
   
238 EXCEL-де СРЗНАЧ функциясы нені есептеу үшін қолданылады?
 + арифметикалық орташа шама
  геометрикалық орташа шама
  гармоникалық орташа шама
  квадраттық орташа шама
  салмақталған орташа шама
   
   
239 Орта шаманы EXCEL-де есептеу үшін қандай функция қолданылады?
 + СРЗНАЧ
  СРЗНАЧА
  СЧЕТ
  СЗНАЧ
  СРЕДНЕЕ
   
   
240 EXCELL ортасында МУМНОЖ қандай жағдайда қолданылады?
 + матрицамен матрицаны көбейткенде
  матрицадан матрицаны алғанда
  матрицамен матрицаны қосқанда
  матрицаның керісін тапқанда
  матрицаны тасымалдағанда
   
   
241 EXCEL ортасында МОБР қандай жағдайда қолданылады?
  матрицамен матрицаны көбейткенде
  матрицадан матрицаны алғанда
  матрицамен матрицаны қосқанда
 + матрицаның керісін тапқанда
  матрицаны тасымалдағанда
   
   
242 Автокорреляция коэффициенті
 + r = Σ (Yt-Y1)(Yt-1-Y2)/ √ Σ (Yt-Y1)2 Σ (Yt-1-Y2)2
  r = Σ (Yt-Y1)(Yt-Y2)/ √ Σ (Yt-Y1)2 Σ (Yt-1-Y2)2
  r = Σ (Yt-Y1)(Yt-1-Y2)/ √ Σ (Yt-Y1)2 Σ (Yt-Y2)2
  r = Σ (Yt-Y1)(Yt-1-Y2)/ √ Σ (Yt-Y2)2 Σ (Yt-1-Y2)2
  r = Σ (Yt-Y1)(Yt-1-Y2)/ √ Σ (Yt-Y2) Σ (Yt-1-Y2)
   
   
243 Лаг дегеніміз
  тәуелді қатарлардың саны
  мәліметтердің саны
 + қатар тізбегінің тәуелділік деңгейі
  уақыт тізбегінің саны
  тізбек саны
   
   
244 Автокорреляция коэффициенті 1-ге жақын болса
 + уақыт қатарында сызықты тенденциялық тәуелділік бар
  факторлар өз-ара тәуелді
  уақыт қатарында циклдік құбылыс бар
  уақыт қатарында байланыс жоқ
  уақыт қатарында циклдық құбылыс жоқ
   
   
245 Автокорреляция коэффициенті 0-ге жақын болса
  факторлар өзара тәуелді
 + уақыт қатарында сызықты тенденциялық тәуелділік жоқ
  уақыт қатарында циклдік құбылыс бар
  уақыт қатарында байланыс жоқ
  уақыт қатарында циклдық құбылыс жоқ
   
   
246 Автокорреляция коэффициентінің теріс болуы
  тура байланыста болғаны
 + кері байланысты көрсетпейді
  байланыстың жоқтығы
  тығыз байланысты көрсетеді
  өте тығыз байланысты көрсетеді
   
   
247 Егер Σ (Yt -Y1)(Yt-1 -Y2) = 22, Σ (Yt -Y1)2 =11, Σ (Yt-1 -Y2)2 =44 онда, автокорреляция коэффициенті неге тең?
 + 0,5
  0,1
  0,2
  0,8
  1,0
   
   
248 Егер r1=0.98, r2=0.25, r3=0.94, r4=0.31, r5=0.91 …. онда лаг неге тең?
  0
  1
 + 2
  3
  4
   
   
249  Қосындыны EXCEL-де есептеу үшін қандай функция қолданылады?
  СУММА
 + СУММ
  СЧЕТ
  СУММПРОИЗВ
  СУММЕСЛИ
   
   
250 Excel-де корреляция кестесі қалай орындалады
  Данные/Анализ данных/Регрессия/Ok
 + Данные/Анализ данных/Корреляция/Ok
  Сервис/Анализ данных/Регрессия/Ok
 
Сервис/Анализ данных/Корреляция/Ok
 
Данные/Пакет анализа/Регрессия/Ok
   
   
251 Excel-де Регрессиялық статистика кестесі қалай орындалады
+  Данные/Анализ данных/Регрессия/Ok
  Данные/Анализ данных/Корреляция/Ok
  Сервис/Анализ данных/Регрессия/Ok
  Сервис/Анализ данных/Корреляция/Ok
  Данные/Пакет анализа/Регрессия/Ok
   
   
252 в параметрінің сенімділік интервалын есептеу формуласы
  в ± tкесте*mа
  в ± tкесте*my
 + в ± tкесте*mb
  в ± t*mв
   в ± t*ma
   
   
253 а параметрінің сенімділік интервалы мына аралықта болады
 + а - tкесте*mа < a < а + tкесте*mа
  а + tкесте*mа < a < а - tкесте*mа
  а - tкесте*mу< a < а + tкесте*mу
  а - t*ma < a < а + t*ma
   а + t*ma < a < а - t*ma
   
   
254 в параметрінің сенімділік интервалы мына аралықта болады
  в - tкесте*mу< в < в + tкесте*mу
 + в - tкесте*mв < в < в + tкесте*mв
  в + tкесте*mв < в < в - tкесте*mв
  в - t*mв < в < в + t*mв
   в + t*ma < в < в - t*mв
   
   
255 а параметрінің сенімділік интервалын есептеу формуласы
 + а ± tкесте*mа
  а ± tкесте*my
  а ± tкесте*mb
  а ± t*ma
   в ± t*ma
   
   
256 Егер Σ(Х-Хорт)(У-Уорт) =4,6, Σ(Х-Хорт)2=25 Σ(У-Уорт)2 =16 болса, онда r неге тең?
  0, 28
+  0,23
  0,46
  2,3
  0,2
   
   
257 Егер Σ(Х-Хорт)(У-Уорт) =5, Σ(Х-Хорт)2=40 Σ(У-Уорт)2 =10 болса, онда r неге тең?
  2,5
  0,5
 + 0, 25
  0,3
  0,7
   
   
258 Егер mb=0.4 , b=2.5 онда t b неге тең?
 + 6,25
  6,3
  6, 2
  5,25
  5,2
   
   
259 Егер mа=0.6 , а=2.4 онда t а неге тең?
  0,4
+  4
  0,25
  2,5
  0,3
   
   
260 Егер r = 0.45, n=10 болса, онда F неге тең?
  2, 3
  2,04
 + 2,03
  0,23
  2,4
   
   
261 Егер F=81 болса, онда t неге тең?
  18
 + 9
  8
  36
  16
   
   
262 Егер r=-0.6 болса, онда детерминация коэффициенті неге тең?
  -0,36
  0,12
+ 0,36
  3, 6
  -0,12
   
   
263 Егер r = 0.6, mr=0.02 болса, онда tr неге тең?
  3
 + 30
  0,3
  12
  0,12
   
   
264 Егер r = 0.84, mr=0.03 болса, онда tr неге тең?
 + 28
  2,8
  0,87
  0,81
  0,28
   
   
265 Егер r = 0.75, mr=0.05 болса, онда tr неге тең?
 + 15
  1,5
  0,8
  0,81
  10
   
   
266 Егер r = 0.75, n=10, m=3 болса, онда F неге тең?
  2, 5
  2,54
 + 2,57
  0,25
  0,57
   
   
267 Егер r = 0.85, n=12, m=3 болса, онда F неге тең?
  6, 54
 + 6,94
  0,69
  6,95
  6,42
   
   
268 Икемділік коэффициент Э
 + Э= bх*(xорт / уорт)
  Э= bу*(xорт / уорт)
  Э= bх+(уорт / хорт)
  Э= bх*(xорт *уорт)
  Э= bх*(уорт / хорт)
   
   
269 Егер Σ(Х-Хорт)2=90 Σ(У-Уорт)2 =10, в=0,2 болса, онда β неге тең?
6
  0,5
 + 0, 6
  15
  60
   
   
270 Егер Σ(Х-Хорт)2=40, Σ(У-Уорт)2 =250, в=0,5 болса, онда β неге тең?
  0, 5
  2
 + 0,2
  20
  0,8
   
   
271 Егер в=3, Хорт=15, Уорт=3 болса, онда Эв неге тең?
  25
  45
 + 15
  35
  55
   
   
272 Егер в=4,5, Хорт=12, Уорт=3 болса, онда Эв неге тең?
 + 18
  42
  24
  32
  25
   
   
273 Егер в= -3, Хорт=15, Уорт=3 болса, онда Эв неге тең?
  -10
  15
 + -15
  10
  25
   
   
274 Егер r = 0.35, n=12, m=2 болса, онда F неге тең?
  6, 54
  0,62
  0,69
 + 0,63
  62,8
   
   
275 Егер в= -5, Хорт=21, Уорт=7 болса, онда Эв неге тең?
  -10
  15
 + -15
  10
  25
   
   
276 Егер Σ(Х-Хорт)2=64, Σ(У-Уорт)2 =16, в=-0,15 болса, онда β неге тең?
  0, 3
  0,23
 + -0,3
  3
  0,2
   
   
277 Егер Σ(Х-Хорт)2=250 Σ(У-Уорт)2 =10, в=0,2 болса, онда β неге тең?
  5,2
 + 1
  0,1
  10
   
   
   
278 Егер r = 0.5, n=15, m=5 болса, онда F неге тең?
 + 0, 6
  0,62
  0,69
  0,63
  6
   
   
279 Егер r = 0.8, n=8, m=2 болса, онда F неге тең?
 + 4, 44
  4,45
  0,44
  4,5
  0,4
   
   
280 Егер У=2.5-2Х теңдеуі үшін Хорт=10, Уорт=2 болса, онда Эв неге тең?
  20
  10
 + -10
  12,5
  12
   
   
281 Егер у=2.9+7,6x теңдеуінде у пен х тің сандық байланысын көрсет
  Х орташа өскенде У орташа 7,6 -ға кемиді
  Х орташа өскенде У орташа 2,9 ке кемиді
 + Х орташа бір шамаға өскенде У орташа 7,6 шамаға өседі
  Х өскенде У -тің шамасы 7,6 есе өседі
  Х өсуі У-тің өсуіне әсер етеді
   
   
282 Егер у=2.9-7,6x теңдеуінде у пен х тің сандық байланысын көрсет
  Х орташа өскенде У орташа 7,6 -ға өседі
  Х орташа өскенде У орташа 2,9 ке кемиді
 + Х орташа бір шамаға өскенде У орташа 7,6 шамаға кемиді
  Х өскенде У -тің шамасы 7,6 есе өседі
  Х өсуі У-тің өсуіне әсер етеді
   
   
283 Егер Хорт =30 мәні 10% өссе У=3+4X теңдеуінде У болжам неге тең?
  13,5
  132
  121,2
 + 135
  335
   
   
284 Егер Хорт =10 мәні 20% өссе У=3+5X теңдеуінде У болжам неге тең?
 + 63
  60
  6,3
  12
  96
   
   
285 Егер F=169 болса, онда t неге тең?
 + 13
  12
  15
  25
  10
   
   
286 Егер r=- 0,5 болса, онда
 + У пен Х арасында кері корреляциялық байланыс бар
  У пен Х арасында корреляциялық байланыс жоқ
  У пен Х арасында тығыз функционалдық байланыс бар
  У пен Х арасында байланыс бар
  У пен Х арасында байланыс жоқ
   
   
287 Егер r=0.41 болса
 + корреляциялық тәуелділік осал
  факторлар функцияналды байланысты
  көптік корреляциялық байланысты
  сызықты емес байланысты
  сызықты байланысты
   
   
288 Егер R=0.99 болса, онда
+  У өзгеруі теңдеудегі факторлардың өзгеруіне тығыз тәуелді
  У өзгеруі факторлардың өзгеруіне қарама қарсы
  У өсуі факторлардың өсуіне байланысты
  У кемуі факторлардың өсуіне байланысты
  У өзгеруі факторлардың өзгеруіне байланысты
   
   
289 Егер R2 =0,95 болса, онда
  У өсуі факторлардың өсуіне 95 пайыз байланысты
  У өсуі 95 пайызды құрайды
 + У өзгеруіне теңдеудегі факторлардың әсері 95 пайызды құрайды
  У кемуі факторлардың өсуіне 95 пайыз байланысты
  У өзгеруіне теңдеудегі факторлардың әсері 95 пайыз әсер етеді
   
   
290 Егер rx1x5 = 0,88, rx3x5 = 0,25, rx2x3 =0,38 қандай факторлардың арасында мультиколлинеарность бар?
  х2 және х3
  х3 және х2
  х2 және х5
 + х1 және х5
  х3 және х5
   
   
291 Егер rx1x2 = 0,85, rx3x5 = 0,31, rx2x3 =0,98 қандай факторлардың арасында мультиколлинеарность жоқ?
 + х3 және х5
  х3 және х2
  х1 және х3
  х2 және х3
  х1 және х2
   
   
292 Егер ryx2 = 0,81, ryx5 = 0,71, rх2x5 = 0,88, ал стандартты коэффициент βx2 =36.5, βx5=2.9 қайсы факторды моделден шығарамыз?
  х2 факторды
  факторлар шығарылмайды
  х1 факторды
 + х5 факторды
  х2, х5 факторды
   
   
293 Егер ryx2 = 0,89, ryx5 = 0,73, rх2x5 = 0,89, ал стандартты коэффициент βx2 =2.7, βx5=12.5 қайсы факторды моделден шығармаймыз?
  факторлар шығарылмайды
  х1 факторды
  х5 факторды
+  х2 факторды
  х2, х5 факторды
   
   
294 Егер rx1x2 = 0,77, rx3x5 = 0,21, rx2x3 =0,28 қандай факторлардың арасында мультиколлинеарность бар?
  х2 және х3
+  х1 және х2
  х3 және х2
  х2 және х5
  х3 және х5
   
   
295 Бірінші күні сатылған алманың көлемі 5 кг, бағасы 50тг болды, ал екінші күні сатылған алманың көлемі 10 кг, бағасы 60тг болды. Элиминирлеу әдісі арқылы факторлардың жалпы табысқа әсерін есептеп шығыңыз.
 + ∆B(q)=250тг, ∆B(p)=50тг
  ∆B(q)=50тг, ∆B(p)=250тг
  ∆B(q)=15тг, ∆B(p)=110тг
  ∆B(q)=110тг, ∆B(p)=15тг
  ∆B(q)=300тг, ∆B(p)=500тг
   
   
296 Бірінші күні сатылған картоптың көлемі 10 кг, бағасы 60тг болды, ал екінші күні сатылған картоптың көлемі 20 кг, бағасы 65тг болды. Элиминирлеу әдісі арқылы факторлардың жалпы табысқа әсерін есептеп шығыңыз.
  ∆B(q)=110тг, ∆B(p)=15тг
  ∆B(q)=50тг, ∆B(p)=600тг
  ∆B(q)=15тг, ∆B(p)=110тг
+  ∆B(q)=600тг, ∆B(p)=50тг
  ∆B(q)=300тг, ∆B(p)=500тг
   
   
297 Бірінші күні сатылған алманың көлемі 5 кг, бағасы 50тг болды, ал екінші күні сатылған алманың көлемі 10 кг, бағасы 60тг болды. Тізбектеп ауыстыру әдісі арқылы факторлардың жалпы табысқа әсерін есептеп шығыңыз.
  ∆B(q)=250тг, ∆B(p)=50тг
 + ∆B(q)=250тг, ∆B(p)=100тг
  ∆B(q)=50тг, ∆B(p)=250тг
  ∆B(q)=110тг, ∆B(p)=15тг
  ∆B(q)=300тг, ∆B(p)=500тг
   
   
298 Бірінші күні сатылған картоптың көлемі 10 кг, бағасы 60тг болды, ал екінші күні сатылған картоптың көлемі 20 кг, бағасы 65тг болды. Тізбектеп ауыстыру әдісі арқылы факторлардың жалпы табысқа әсерін есептеп шығыңыз.
  ∆B(q)=15тг, ∆B(p)=110тг
  ∆B(q)=50тг, ∆B(p)=600тг
 + ∆B(q)=600тг, ∆B(p)=100тг
  ∆B(q)=110тг, ∆B(p)=15тг
  ∆B(q)=300тг, ∆B(p)=500тг
   
   
299 1 этаждағы 4 пәтерде: 3,5,4,2,6 адамдардан тұрады. Орта есеппен пәтерде қанша адамнан тұрады?
  8
 + 5
  6
  4
  15
   
   
300 1 курс топтарында: 20,25,23,24,18 студенттен оқиды. Орта есеппен әр топта қанша студент оқиды?
  26
  20
  25
  21
 + 22
   
   
301      

Приложенные файлы

  • docx 23896884
    Размер файла: 278 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий