33_33_Zadachi_33_33_33

№1. Підприє мство планує впровадити поліпшуючу інновацію, а саме: замінити ручну пра цю механізованою, для чого необхідно придбати дві установки вартістю 18360 грн. кожна. Після першого року впровадження планується щорічне збільшен ня обсягів виробництва продукції на 5%. Режим роботи підприємства – двоз мінний, кількість робочих днів – 255, коефіцієнт викор. виробничих потужно стей – 0,9, а тривалість виробничого циклу – 220хв. Визначити економічну доцільність такого впрова дження за умови, що собівартість одиниці продукці ї становила 21,0грн. і зменшиться на 15% при незмінній ціні 25,8грн. Ставка дискон ту – 10%. Врахуйте, що обладнання, яке підприємство планує закупити, віднос иться до третьої групи основних фондів. Розв’ язок: Обсяг виробн ицтва: 1.Q= * *2 зміни=2002 шт. 2. Собівартіст ь = 0,85*21 = 17,85 грн. 3.Прибуток = ціна-собівартість=25,8-17,85 = 7,95 грн. 4.ЧП=7,95*0,75=5,96 грн. 5.Амортизація = 24%*2*18360=8812,8 грн. 6. NPV = + + - - 2*18360 = №7. Компанія АВС може придба ти обладнання за 35460грн. або орендувати його строком на 4 роки за 10000грн за рік . Очікуваний строк служби – чотири роки. Норма амортизації – 15% річних. В р езультаті використання обладнання витрати на оплату праці працівників зменшаться на 1100грн. за рік внаслідок скорочення частки ручної праці. Умо ви надання кредиту – 18% на рік. Ставка дисконту 15%. Як ий варіант – оренда чи придбання є доцільним? Розв’ язок: PV = 0,75*10 000 -1100 + + + + = Умови придбання: КП1 = 8865 +(35640*0,18) = 15247,8 тис.грн. КП2 = 8865 + (25695*0,18) = 13652,1 тис.грн. КП3 = 8865 + (17730*0,18) = 12056,4 тис.грн. КП4 = 8865 + 8865*0,18 = 10460, 7 тис.грн. Амортизація = 35640*0,15 = 5319 тис.грн. ПЕ = (5319*0,75) = PV кредиту = (15247,8 – ПŠ– 1100) + +… №13. С трок дії ліцензії 4 роки, про гнозований середньорічний обсяг продажу ліцензованої продукції 200тис о дин., ціна одиниці продукції 48 грн. з ПДВ, рентабельність продукції 18%, а відс оток відрахувань з чистого прибутку на користь ліцензіара становить 30%. В итрати ліцензіара на підготовку і продаж ліцензії 120тис грн. Дисконтна ст авка – 10%. Визначити економічну доцільність продажу ліцензії, розрахувавши такі показники – NPV, PI, PBP, IRR. Розв’ язок: Ціна без ПДВ =48/1,2 = 40 грн. ГП = 200000*40 = 8000 тис.грн. Прибуток = ТП*РЕНТ/1+РЕНТ прибуток = 8000*0,18/1.18= 1220,34 тис.грн. ЧП = 1220,34*0,75=915,25 тис.грн. Відрахування ліцензіару = 915,25*0,3 = 274,575 тис.грн. NPV = 274,575*0,75 +274,575*0,75/1,1+…-120= 598,105 ти с.грн. РІ = 478,105/120 = То = 0+ 120-0/205,93 = 7місяців. №18. Інвестиції в проект випу ску інноваційної продукції складатимуть: 1рік – 2,5 млн. грн., 2 рік – 1,5 млн. грн., 3 рік – 1 млн. грн. Оптова ціна одиниці продукції – 181 грн. з ПДВ. Рентабельність продукції з а чистим прибутком – 23,5%. Обсяг випуску у 2му році – 80 тис.шт. та буде зростат и на 5% щорічно до 4го року реалізації проекту включно. Частка чистого приб утку в грошовому потоці – 65%, ставка дисконту 15%. Потрібно: 1. Визначити показ ники ефективності інноваційного проекту: Чисту теперішню вартість, інд екс доходності інвестицій, строк окупності. Розв’ язок: Ціна без ПДВ : 181/1,2=150,83 грн. Приб.1= Ціна*рент/1+рент ЧП 1= 150,83*23,5/1,235= ЧП1 Гп2= 80*ЧП=ГП1 ГП3 = ЧП1*1,05=ГП3 ГП4 = ГП3*1,05 NPV = -2500+ (-1500+ГП2)/1,15+(-1000+ГП3)/… +14Розв’ язок: Ціна 1 од. = 606/1,2= 505 г рн. Приб.1 = 10000(505-478) = 270 тис.грн. Приб. 2 = 12500(505-465) =500 тис.грн. ∆ЧП = (500-270)*0,75 = = 172500 грн. Амортизація = 528000*0,24 = 126720 грн. ДГП = 0+ 172500+126720/ /1,11+… =735,3 тис.грн. ДІ = 528 000 грн. NPV = 735,3 – 528 = 207,3 тис.грн. >0 (економічно ефективно) РІ = 735,3/528 =1,39 То = т+ = 1+1+1= = 3,015 роки №2. На машинобудівному заводі використано винахід,який докорін но змінює конструкцію базової фрези. Незважаючи на зростання собіварто сті виготовлення нової фрези – з 18 до 20грн, потреба у таких фрезах у розрах унку на річну програму виробництва виробів, при виготовленні яких засто совую фрези, суттєво скорочується, що дозволяє виробнику фрез підвищити відпускну ціну за одиницю з 22 до 26 грн. Враховуючи, що обсяги випуску фрез, у перший рік впровадження становитим уть 15тис. один.,і заплановано зростатимуть на 10% на рік впродовж 3х років, а ви трати на технологічне оснащення та пристрої у виробництві фрез становл ять 127тис.грн., необхідно обчислити показники еконо мічної ефективності проекту при ставці дисконту 18%. Розв’ язок: Пр =Ц-СВ Пр нової фр ези= 26-20=6 грн . Пр старої фрези= 22-18= 4грн. ∆Прибуток= 6-4 = 2 грн. ЧП на одиницю = 2*0,75 = 1,5 грн. Амортизація на рік = 0,24* 127000 = 30 480 грн. ГП= ЧП+АВ Q 1 = 15 000 шт. ЧП1 = 1,5*15000= 22 500 грн. ГП1= 22500+ 30480=52980грн. Q 2= 15 000*1,1= 18150 шт. ЧП1 = 1,5*18150= 27 225грн. Q 3= 18150*1,1 = 19965 шт. ЧП1 = 1,5*19965= 29947,5г рн. Q 4= 18150*1,1*1,1 = 21961 шт. ЧП1 = 1,5*21961= 32941,5 грн. NPV = + + + - 127000=28 828,2 грн. І R = = = 1,227 №8. Для запланованого удосконалення виробництва на головному підприємстві компанії «Акцент» потрібно три нові верстати. Строк служб и кожного верстата дорівнює 5 рокам. амортизація за прямолінійним методо м. Для проекту потрібні всі три верстати. Витрати на купівлю верстата А-400тис грн.. Витрати на купівлю верстата  – 1000 тис. грн.. Верстати А і В можна взяти в оренду на строк п’ ять років за 115тис з а рік кожний. Верстат С коштує 500тис грн., орендувати його не можна. Одночасн е використання всіх трьох верстатів дозволяє економити 60 тис грн. за рік в продовж кожного з 5 років. Використання тільки двох верстатів економії н е приносить. Вартість капіталу компанії «Акцент» становить 22% (під такий в ідсоток компанія може брати в борг і позичати). За варіантом купівлі комп анії, крім власних коштів необхідно взяти кредит строком на 5 років в розм ірі 1000тис грн. Ставка дисконту – 18%. Яке рішення пови нний приймати менеджер? Розв’ язок: 1 варіант: оре нда А,Б, купівля С 2 варіант: купівля А,Б,С (кредит строком на 5 років 1000 тис.грн.) 1 варіант: амортизація С = 500:5 = 100 тис.грн. ПЕ = 115*2*0,75= PV = 115*2+500 – ПЕ -60 + + +… 2 варіант: КП1 = 200+(1000*0,22) = 420 тис.грн. КП2 = 200+(800*0,22) = 376 тис.грн. КП3 = 200 +(600*0,22) = 288 тис.грн. Кп4 = 200+ (400*0,22) = 288 тис.грн. КП5 = 200+200*0,22 = 244 тис.грн. Амортизація = (400+1000+500):5 = 380 тис.грн. ПЕ = 0,75*380 = PV кредиту = 900 + 420 – ПЕ -60 + +… №14. Підприємство розглядає можливість застосування нової технологічної лінії, що дозволить збіль шити потужність з 10 до 12,5 тис одиниць продукції щорічно та зменшити собіва ртість одиниці продукції з 478грн до 465грн. Ціна одиниці продукції з ПД – 606 грн. Витрати на придбання і введення в експлуатацію складуть 528 тис грн.., а процес налагодження триватиме 1 рік. Строк експлуатації обладнання – 4 р оки, метод нарахування амортизації – рівномірний за ІІІ групою основни х фондів. Дисконтна ставка – 11%. №3. Передбачено модернізацію виробу для підвищення його надійн ості. Провести її можна за двома варіантами. За першим збільшується собі вартість виробу за рахунок підвищення витрат на комплектуючі, які будут ь придбані на стороні. За другим – за рахунок підвищення витрат на матер іали. Підвищення витрат на матеріали становитиме – 28%, а на комплектуючі – 20% базового варіанта. Частка витрат на комплектуючі в структурі собіва ртості базового виробу – 25%, а на матеріали – 10%. Середньорічні витрати на експлуатацію обладнання – 28% його ціни.(?) для першого варіанта модерніза ції – 15%, для другого – 20%. Ціна базового варіанта виробу – 4,2тис.грн. Прогно зний рівень рентабельності – 20%. Визначити раціон альний варіант модернізації. Розв’ язок: СВ= СВ= = 3,5 тис.грн. Св баз.виробу = компл. +матер.+вар-ть експл.+інші витрати Свбаз. виробу = 0,875+0,35+ 1,176+1,099 = 3,5 тис.грн. 1 варіант: 0,875*1,2+0,35+4,2*0,15+1,099 = 3,129 тис.грн. 2 варіант: 0,875+ 0,35*1,28+4,2*0,2+1.099 = 3,262 тис.грн. №9. В изначити доцільність придбання технології вироб ництва нового виробу або розробки власними силами. За варіантом купівлі ліцензії передбачаються такі витрати (в 1му році виконання проекту) - пауш альний платіж 500 тис грн., вартість обладнання – 185тис грн., а витрати на нала годження виробництва – 118 тис грн., випуск продукції у другому році реалі зації проекту. За варіантом власної розробки заплановані такі витрати: н а НДДКР в першому році використання проекту – 350тис грн., на купівлю облад нання 95 тис грн. (в другому році), налагодження виробництва – 180тис грн. (в др угому році), випуск продукції – в третьому році реалізації проекту. Кожн им варіантом передбачено обсяги виробництва – 28 тис шт. з собівартістю н е більше 315грн та ціною 375 (тис)(?) грн.. Проект розраховано на 5 років, норма амортизації обладнання – 24% річних, д исконтна ставка – 15%. Розв’ язок: Дохід від вир -ва продукції: ЧП = 28*(375-315)*0,75 = 1260 тис.грн. Амортизація (І) = 185*0 ,24 = 44, 4 тис.грн. Амортизація (ІІ) = 95*0,24 = 22, 8 тис.грн. ГП (І) = + ..= 3722,96 тис.грн. ГП (ІІ) = +… = 2546,4 тис.грн. NPV (І) =722,96 -500-185-118 = 2919,96 тис.г рн. NPV (ІІ) = 2546,4 -350-(95-180)/1,15 = 1921,4 тис. грн. №1 5 . Американська фірма виявила намір при дбати ліцензію на розроблений Інститутом електрозварювання ім.. Є.О.Пато на новий контактний спосіб зварювання труб діаметром 720-1200мм. Як показало попереднє вивчення умов застосування нової технології і по в’ язаних з цим витрат, обсяг виконуваних зварювальних робіт щодо згада них труб може становити до 24000стиків на рік, додаткові вкладення в освоєнн я нового способу зварювання приблизно 500тис дол., економія поточних витра т – 75 дол. на один стик. Нова технологія зварювання може бути освоєна фірмою – ліцензіатом про тягом одного рокує Припускається, що строк дії ліцензійної угоди станов итиме 5 років. Розмір винагороди ліцензіара становить 29% від суми валового прибутку, од ержаного ліцензіатом. Сукупні витрати ліцензіара на підготовку і прода ж ліцензії(за попередніми розрахунками Інституту електрозварювання ім ..Є.О.Патона) не перевищують 800тис грн., ставка дисконту – 20%. Визначити економічну доцільність продажу ліцен зії. Розв’ язок: Економія = 24000*0,75 = 1800тис.дол. NPV = 0+ 0,29*1800*0,75-500/1,2+0,29*1800*0,75/1,2 2 + +…-800/8=497,15 тис.дол. NPV >0 (економічно ефек тивний проект) №20. Підприємство розглядає два варіанти продажу ліцензії за такими даними: 1варіант – роялті складає 7,0% виручки від реалізації. Ціна одиниці продук ції – 21 грн., рентабельність продукції – 24%, обсяг випуску – 25 тис. шт. щоріч но протягом 4 років, дисконтна ставка – 8%. Потрібно: 1.Визначити більш привабливі умови продажу ліцензії. 2.Дати аналітичний коментар розрахункам. Розв’ язок: Св= ціна/1+рент. ВР=25000*21=525000грн. СВ= 21/1,24=16,935 грн. Прибуток = 21-16,935 =4,065 грн. Чп од.=4,065*0,75 =3,04875 грн. Чп = 3,04875*25000 =76218,75 грн. ГП1 = 0,18*76218,75+0,18*76218,75 /1,08+ .. =49075,643 ГП2 = 525000*0,07+ 525000*0,07/1,08+…= =122036,719 грн. Привабливіші умови продажу: 2 варіант. №4. Машинобудівне підприємство планує замінити існуюче напіва втоматичне обладнання автоматичним, що дозволить збільшити обсяги вир обництва та підвищити якість продукції. Визначте доцільність такої заміни за наведеними даними: Ціна верстата,грн. – 185000; Річний випуск деталей од. – 22000; Ціна деталі, грн. – 5,0; Матеріальні витрати,грн./од - 1,2; Витрати на технолог енергію,грн. – 1850; Зарплата виробничих роб. ,грн. – 4100; Витрати на міжремонтне обслуг. грн – 230; Витрати на поточний ремонт,грн. – 1500; Норма аморт. (річна) – 24%; Дисконтна ставка – 18%. Розв’ язок: РП= 5,0*22000= 110000грн. А морт.= 185000*0,24=44400грн. Витрати = 1,2*22000+1850+4100+230+ +1500 +444000 = 78 480 грн. Прибуток = 110000- 78480 = 31 520 грн. ЧП = 31520*0,75 = 23 640 грн. ГП = 23640 + 44400 = 68 040 грн. NPV = + + + - 185000=212823 – 185 000 = 27 823 грн. І R = = = 1,15 №10. Р озрахувати ефективність варіанту продажу ліценз ії трьом ліцензіатам за такими вихідними даними. Ліц А Ліц Б Ліц В Термін дії ліц 4 3 5 Серріч. Обсяг пр одаж. тис од 200 400 300 Прогноз ціна (сер річ),грн 25 22 20 % відрахув на кор.. ліцензі ара від прибутку,% 25 25 25 Савка диск. 15 15 15 Витрати лі ценз іара на підго товку і продаж ліцензії, тис грн 20 22 25 Рент. прод 20 18 22 Розв’ язок: Рентабельні сть = Прибуток = Ціна*Рентабельність/1+ +рентабельність Прибуток (А) = 25*0,2/1,2= Прибуток А на одиницю =ПА PV (А) = 200*ПА*0,75*0,25*0,75 + 200*ПА *0,75*0,25*0,75/1,15+...--20= №1 6 . В результаті зростання інноваційної активності т оп – менеджменту підприємство «Астел» у звітному році порівняно з базо вим суттєво покращило основні показники фінансової діяльності. (табл.) період баз Звіт 1 2,3 2,6 2 25 25 3 22 22 4 0,5 0,52 5 3,0 3,1 6 7,0 7,1 7 50(30) 54(33) 8 2,0 2,18 1.Прибуток до оподатк ування, млн. грн. 2.податкова ставка,% 3.Середньорічна ставка % за отримання кредиту,% 4.Величина нарахованих аморт.відрахувань, млн. грн. 5.Середньорічна величина позикового капіталу,млн. грн. 6.Середньорічна величина власного капіталу,млн. грн. 7.виручка від реалізації продукції (без ПДВ) в тому числі матеріальні витр ати, млн. грн. 8.кількість акцій, млн. шт.. Преміювання топ-менеджерів можливо за двома варіантами: А)розмір премії за 1% збільшення ринкової вартості підприємства (ПРрв(1%)=20ти с грн.) Б)розмір премії за 1% збільшення згенерованої доданої вартості на підпри ємстві (ПРдв(1%)=21тис грн.) В)розмір премії за 1% збільшення величини чистого прибутку на одну акцію (П Рчп1(1%)=22тис грн..) Необхідно розрахувати: 1.Величину винагороди топ-менеджменту на основі зб ільшення ринкової вартості підприємства 2.Величину винагороди топ-менеджменту на основі збільшення величини зге нерованої доданої вартості 3.Величину винагороди топ-менеджменту на основі збільшення величини при бутку на одну акцію. Крім того, потрібно порівня ти отримані результати та зробити висновки щодо того, за якою системою т оп-менеджмент отримає найбільшу та найменшу винагороду і, відповідно, на йвигідніший варіант. №5. Визначити доцільність впровадження на підприємстві технології виготовлення комплектуючих деталей з пласт маси замість бронзи. Запланована ціна одиниці нов ої продукції 2,5грн. При розрахунках потрібно враховувати такі дані: обсяг виробництва -12тис.шт. за рік, маса деталі вЂ“ 0,09кг; коефіцієнт використання м атеріалу – 0,96; ціна одного кг матеріалу – 10грн,норма часу на виготовлення однієї деталі вЂ“ 0,1 год, годинна тарифна ставка – 1,55грн, витрати на придбан ня устаткування – 6450грн. норма амортизації – 24%. Розв’ язок: МВ на одиницю = 0,09*10*0,96 = 0,864 грн. Зп на одиницю = 0,1*1,55= 0,155 грн. Амортизація = 0,24* 6450 = 1548 грн. СВ на одиницю = МВ+ЗП+Амортизація СВ =(0,864+0,155)*12000+1548 = 13 776 грн. Прибуток = 2,5*12000 – 13776 = 16 224 грн. ЧП = 16 224*0,75 = 12 168 грн. ГП = 12168+1548 = 13 716 грн. NPV =13716 – 6450 = 7266 грн. І R = 13716/ 6450 = 2,12 №11. Підприємство має 800тис гр н., термін експлуатації 4 роки, дисконтна ставка 9%, нарахування амортизаці ї відбувається рівномірно (ІІІгр основних фондів). Розглядаються два аль тернативні варіанти: Перший – фінансовий лізинг: щорічна плата за кредит лізингодавця – 19%; к омісійні лізингодавцю (разово)- 3%; при цьому власні кошти розміщуємо на де позит під 15% річних; Другий варіант: беремо кредит банку на відсутню частину коштів під 19% річн их (повертаємо рівними частинами з відсотками в кінці кожного року). Визначити: 1. Доцільність використання фінансового лізингу ч и отримання кредиту. 2. Термін окупності за умови отримання кредиту та грошових потоків у розм ірі 360, 380, 400, 440тис грн. по роках реалізації проекту. Розв’ язок: 1 варіант (фін анси вий лізинг: викуп) Щорічна плата за кредит лізингодавця: 1000*0,19 = 190 тис.грн. Комісійні = 1000*0,03 = 30 тис.грн. Депозит = 120+138+158,7+182,5 = 599,2 тис.грн. NPV = (30+190-120)+ + +..+0,25*1000 (викуп ј обладнання) =429,79 ІІ варіант ( беремо кредит на суму 200 тис.грн.) КП1 = 50 +(200*0,19) =88 КП2 = 50 +(150*0,19) = 78,5 КП3 = 50 +(100*0,19) =69 Податкова економія = 1000*0,24*0,25 = 60 тис.грн. PV кред. = (88-60)+ (78,5-60)/1,09+(69-60)/1,09 2 +(59,5-60)/1,09 3 =52,62 тис.грн. NPV = 800+52,62 = 852,62 тис.грн. Розв’ язок: №16. Ринкова варт ість під-ва: Базовий рік ГП = 2,3*0,75+0,5=2,225 Звітний рік ГП = 2,6*0,75+0,52 =2,47 Середньорічна вартість капіталу: БР Рвлк=2,3*0,75/7,0=24,6% 31/102=30,4% 69,6% ЗР Рвлк= 2,6*0,75/7,1= 27,5% Середньозважена вартість капіталу: БР WACC = 0,22*0,3+0,7*0,246=0,2382 ЗР WACC = 0,22*0,304+0,696*0,275=0,258 Ринкова вартість під-ва = ГП/ WACC Ринк вар-ть під-ва= 2,225/0,238=9,35 ЗР 2,47/0,258=9,57 1.∆МР = 9,57/9,35=2,4%; 20000*2,4=48000грн. 2. Додана вартість=ЧП ЧП=Виручка – Матер.витрати ДВ1= 50-30-0,5=19,5 ДВ2=54-33-0,42=20,48 ∆=(20,48/19,5-1)*100=5,03% W =21*5=105 тис.грн. 3. ∆=(2,6/2,3* ? -1)*100%=3,7% w =22*3,7=81,4тис.грн. №21. Підприємство планує оптимізувати використання ключового м атеріалу шляхом придбання нового устаткування вартістю 350 тис. грн. Коефі цієнт використання матеріалу зросте з 0,85 до 0,93, що забезпечить економію ма теріалу. Маса матеріалу у виро᳠– 5кг., ціна матеріалу – 10тис. грн./т., річни й обсяг випуску – 14 тис. шт. Реалізація проекту також дозволить вивільнит и 3 працівників, річний фонд оплати праці кожного з них – 12,3 тис. грн. Термін реалізації проекту – 4 роки, норма амортизації – 24% річних, метод нарахув ання – рівномірний, ставка дисконту – 15%. Потрібно: 1.Визначити показники ефективності проекту. 2.Дати аналітичний коментар розрахункам. Розв’ язок: Економія мат еріалу на одиницю: ∆=0,93-0,85=0,08 В грошовому виразі: на од. 0,08*5*10000/1000= 4 грн. Всього економія: 14000*4 =56 тис.грн. Ек з/п= 12,3*3 =36,9 тис.грн. Аморт.= 350*0,24=84 тис.грн. NPV = -350+ (56*0,75+84+36,9*0,75)/1+..= №6. Фірма МВІ запропонувала диверсифікованому підприємству п ридбати або орендувати нову техніку, очікуваний строк служби якої 4 роки. Якщо техніка буде придбана, початкові інвестиції складуть 2 млн. грн. Якщо її візьмуть в оренду, орендні платежі становитимуть 800тис грн.. на рік. Підп риємство може взяти кредит під 20% річних. Ставка дисконту – 18%. Амортизація розраховується за ІІІ гр.. основних фондів. Яке рі шення є прийнятим? Розв’ язок: Оренда облад нання: PV = 0,75 (800 + + + ) = 1904,6 тис. грн. КП1 = 500 +(2000*0,2) = 900 тис.грн. КП2 = 500+ (1500*0,2) = 800 тис.грн. Кп3 = 500 + (1000*0,2) = 700 тис.грн. КП4 = 500 +500*0,2 = 600 тис.грн. Амортизація = 2000000*0,24 = 480 тис.грн. Под. економія = 480*0,25 = 120 тис.грн. PV кредиту = (900-120)+ + + = №12. Розробка проекту з автом атизації технологічного процесу тривала 3 роки, протягом яких було освоє но 500, 400 та 300 тис грн.. відповідно. Виготовлення і монтаж устаткування тривали 1 рік, на що було витрачено 520 т ис грн.. Супутні капітальні вкладення становитимуть 30тис грн. щорічно, поч инаючи з року впровадження інновації. Використання нового обладнання д ає такі переваги: 1.Вивільнення працююче обладнання та продаж його за залишковою вартістю на суму 150 тис грн.. 2.Економію 12т сировини щорічно вартістю 10тис грн./т. 3.Вивільнення 8 працівників цеху, середньорічний фонд оплати праці кожно го складав 18тис грн.. 4.скорочення виплат лікарняних на 32 тис грн. щорічно за рахунок зниження р івня професійних захворювань; Строк служби нового устаткування 4 роки, амортизація за ІІІгр основних ф ондів, метод нарахування – рівномірний. Дисконтна ставка – 12%. Визначити економічну доцільність впровадження інноваційного проекту. Розв’ язок: Амортизація = 520*0,24 = =124,8 тис.грн. 1 2 3 4 5 6 7 8 500 400 300 520 30 30 30 30 -150 -120 -120 -120 -120 -144 -144 -144 -144 -32 -32 -32 -3 економія -540,8 -390,8 -390,8 -390,8 NPV = 500+400/1,12+300/1,12+520 = +124,8/1,12 3 -540,8/1,12 4 -.. = 637,174 тис.грн. №17. Витрати на розробку та налагодження виробництва нової форм увальної машини становлять 29 тис. грн. (тривалість робіт 1 рік), собівартіст ь виробу – 250грн/один., рентабельність продукції 22%, частка чистого прибутк у у грошовому потоці 80%, заплановані обсяги виробництва – 180, 210, 245, 300 шт. щорічн о протягом 4 років. Дисконтна ставка – 10%. Порібно : 1. Визначити показники ефективності інноваційног о проекту: Чисту теп. вартість, індекс доходності інвестицій, внутрішню н орму доходності інвестицій, строк окупності. Розв’ язок: Ціна=250*1,22 =305 грн. Прибуток = ціна-собівартість Пр од.=305-250=55 грн. ЧП од. = 55*0,75=41,25 грн. ГП2 = 41,25*180/0,8=9281,25 грн. ГП3 =41,25*210/0,8=10828,125 грн. ГП4 = 41,25*245/0,8=12632,813 грн. Гп5 = 41,25*300/0,8 = 15 468,75 грн. NPV = -29000+ 9281,25/1,1+…=8442,94 грн. ІР = 37442,94/29000=1,291 То= 1+1+1+1+(29000-26877,58)/10565,36=4,2 роки. №19. Підприємство планує придбати технологічне оснащення варті стю 235тис.грн., що дасть можливість виготовляти 20 тис. шт. інноваційної прод укції щорічно (починаючи з 2го року), оптова ціна виробу 31,0грн., а собівартіс ть 20,0грн., супутні капітальні витрати складатимуть 5 тис. грн. щорічно протя гом 4 років експлуатації, а потужність буде використовуватись на 72%, 76%, 79%, 82% ві дповідно протягом 4 років експлуатації. Норма амортизації – 24% річних, ме тод нарахування – рівномірний. Дисконтна ставка – 11%. Потрібно: 1.Визначити показники ефективності інноваційного проекту: чисту тепері шню вартість, індекс доходності інвестицій, строк окупності. Розв’ язок: V 1=20*0,72=14.4 тис.шт. V 2=20*0,76=15.2 тис.шт. V 3=20*0,79=15.8 тис.шт. V 4=20*0,82=16.4 тис.шт. ЧП1=(31-20)*14,4*0,75=118,8 ЧП2 = (31-20)*15,2*0,75=125,4 ЧП3 = 11*15,8*0,75=130,35 Чп4= 11*16,4*0,75=135,3 Амортизація = 235*0,24=56,4 NPV = +..-235000=

Приложенные файлы

  • rtf 23888087
    Размер файла: 712 kB Загрузок: 5

Добавить комментарий