Арнайы Силлабус .2015 Microsoft Office Word (3)


Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты
Қазақ және орыс филологиясы факультеті
Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы
«Бекітілді»
Факультет кеңесінің
«27» маусым 2014ж. №10 хаттамасы Кеңес төрағасы_______________

СИЛЛАБУС
пән атауы Қазақ тілінен арнайы курс пен арнайы семинар
мамандығы 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
оқу түрі күндізгі
кредит саны _______________2______________
Оқу түрі
күндізгі сырттай
жалпы орта білім деңгей
інде (оқу мерзімі 4 жыл) қысқартылғантехникалық және кәсіптік орта білім деңгейінен кейінгі (оқу мерзімі
3 жыл) жалпы орта білім деңгейінде (оқу мерзімі
5 жыл) техникалық және кәсіптік орта білім деңгейінен кейінгі (оқу мерзімі 3 жыл) жоғары білім деңгейінде
(оқу мерзімі
2 жыл)
ОЖЖ бойынша сағаттар саны
Оның ішінде: 90 дәрістер 15 практикалық (семинарлар) 15 зертханалық СОӨЖ 30 СӨЖ 30 Емтихан (семестр) 4 Силлабусты жасаған ф.ғ.к., доцент Исова Эльмира Адильханқызы_____
( Т.А.Ә., қызметі, ғылыми атағы, дәрежесі)
ҚМПИ Ғылыми Кеңесі 27.06. 2013 жылы (№ 6 хаттама) бекіткен элективті пәндер_ каталогы _негізінде дайындалған
Кафедраның отырысында қарастырылған және ұсынылған
Хаттама № 10 «24» маусым 2014 ж.
Кафедра меңгерушісі___________ Исова Э.А.


Факультеттің әдістемелік бюросымен келісілген

Хаттама № 6 «27» маусым 2014 ж.
Төрағасы_______________ Алиева Д.А.
Қайта бекіту туралы мәліметтер
№ оқу жылы оқу пәнінің жұмыс бағдарламасындағы өзгерістер туралы мәліметтер қайта бекіту туралы кафедра отырысының күні мен хаттамасының №
кафедра меңгерушісінің қолы
Пән бойынша мәліметтер
Курс атауы мен коды: КТ Қазақ тілінен арнай курс, арнайы семинар
Кредит саны – күндізгі 2 кредит.
Оқытушы туралы мәлімет
Оқытушы атыжөні уақыты мен орны телефон
Иісова Эльмира
Әділханқызы дәрістер СОӨЖ e-mail
Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының доценті, ф.ғ.к. сабақ кестесіне сәйкес кестеге сәйкес [email protected]Пәннің қысқаша сипаттамасы (кіріспе)
Лингвистиканың лексикография саласы басқа ғылым салаларымен тығыз байланысты. Тілдегі барлық сөздерді жинап, жүйелеп, бір ізге түсіру сөздік жасау ісі. Ол лингвистикада үлкен ғылыми тәжірибелік мәні бар ауыр еңбектің жемісі. Сөздік- халықтың рухани мәдениеті мен жазу мәдеиетін, ғылым мен білімнің дамуына зор үлес қосатын жалпыға ортақ құндылық. Ол өзге тілді мемлекеттермен қарым-қатынас жасауда басты қажеттілік.
Қоғамдық сананың көрінісі, ұжымдық тәжірибені жинақты түрде бейнелейтін ғылыми шығарма. Сөздік алымен ғылыми өнім, екінші жағынан, ақпарат көзі, үшінші жағынан тілді үйрететін дидактикалық туынды.
Бұл бағдарлама 5В011700 - «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша мамандар даярлайтын факультеттер мен бөлімдерге арналған.
Бағдарлама болашақ қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін лексикографияның теориялық және практикалық бағыттарымен, түрлі типтегі сөздіктермен жұмыс істей білу дағдыларын дамыту, сөздіктен қажетті ақпаратты ала білу икемділігіне төселдіру сөздік түрлері, сөз тізбегі және сөздік мақаласының құрылымын танытуды мақсат етеді.
Лексикографияның теориялық, практикалық бағыттарымен танысып, түрлі сөздік түрлерімен жұмыс істей білу дағдыларын меңгеру оқу үрдісіндегі сөздіктерді қолданудың лингводидактикалық ұстанымдарын ұғынуға ықпал жасайды. Оқытудың кредиттік технология жүйесіне байланысты «Қазақ тілінен арнай курс, арнайы семинар» пәнін оқыту дәріс, семинар және студенттердің өзіндік жұмыстары арқылы жүзеге асады. Студенттер курс соңында қазақ лексикографиясының міндеттері, қазақ лексикографиясының қазіргі жағдайы, қазақ тілінде бар түрлі типтегі сөздіктердің ерекшеліктері, түрлі типтегі сөздіктердегі сөздік мақала құрылымдары, сөз мағыналарын ашу тәсілдері, оларды грамматикалық, функционалды-семантикалық сипаттау жолдары, түрлі типтегі сөздіктерден қажетті ақпаратты ала білу, оқу үрдісінде қазақ, орыс т.б. тілдерінің сөздіктерін қолдана білу, лексикографиялық терминологиясын, салыстырмалы әдісті, компонентті талдау және т.б. әдісітер сияқты мәселлерден хабардар болып, меңгеруі керек.
Курстың пререквизиттері
1. Тіл біліміне кіріспе
2. Қазіргі қазақ тілі фонетикасы
3. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы
Курстың постреквизиттері
1. Қазақ тілінің семантикасы
2. Жалпы тіл білімі
3. Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі

Тақырыптық жоспар
№ Тақырыптар Сағат саны
Дәріс Прак СОӨЖ СӨЖ
1. Лексикография пәні және оның қарастыратын мәселелері 1 1 2 2
2. Лексикографияның негізгі міндеттері. Теориялық лексикография және тәжірибелік лексикография 1 1 2 2
3. Сөздіктердің типтерінің жіктелуі. Сөздік типологиясын шетел ғалымдары мен орыс ғалымдарының сөздік типтерін жіктеуі 1 1 2 2
4. Сөздіктердің құрамы мен құрылымы.
Лексикография саласы терминдерінің жүйесі 1 1 2 2
5. Сөздік элементтері мен параметрлері .Сөздіктегі анықтама түрлері мен дәйектеме материал және шартты белгілер 1 1 2 2
6. Оқу лексикографиясы. Оқу лексикографиясының ерекшелігі мен оқу сөздігінің дидактикалық құндылығы 1 1 2 2
7 Идеографиялық оқу сөздіктері.Оның негізгі белгісі
мен сөздікте лексикалық бірліктің берілу ерекшеліктері 1 1 2 2
8 Сөздіктердің сөздің сипаттау мазмұнына қарай бөлінуі.Түсіндірме сөздіктердің тарихы мен құрылысы 1 1 2 2
9 Аударма және шетел тілдері сөздіктері. Аударма сөздіктердің тарихы мен түрлері 1 1 2 2
10 Сөздіктердің сөздің сипаттау мақсатына қарай бөлінуі.Қазақ тілінің этимологиялық және орфоэпиялық сөздіктері 1 1 2 2
11 Омонимдер және орфографиялық сөздіктер
1 1 2 2
12 Қазақ тілінің синонимдер және антонимдер сөздіктері 1 1 2 2
13 Сөздіктердің адресатқа қатысты түрлері.
Терминологиялық және диалектологиялық сөздіктер 1 1 2 2
14 Сөздікке енген сөздердің тұлғаларына қарай сөздік түрлері.Фразеологиялық, туынды сөздер, кірме сөздер сөздіктері 1 2 2
15 Сөздікке енген сөздердің орналасу тәртібіне қарай сөздік түрлері. Абай тілі, жиілік және кері, ономастикалық сөздіктер. 1 1 2 2
Барлығы 15 15 30 30
Қазақ тілінін арнайы курс, арнайы семинар
Дәріс
№ Сабақтың тақырыбы мен мазмұны Сағат
саны
1 Лексикография туралы жалпы түсінік
1. Сөздік туралы жалпы мағлұмат
2. «Лексикография» терминінің мәні
3. Сөздіктер тарихына шолу
1
2 Лексикографияның негізгі міндеттері
1. Сөздік жасаудың мақсат- міндеттері
2. Теориялық лексикография
3. Тәжірибелік лексикография
1
3 Сөздік типтерінің жіктелуі
1. Лексикография теориясының зерттеуі
2. Сөздік типологиясын шетел ғалымдарының саралауы
3. Орыс ғалымдарының сөздік типтерін жіктеуі
1
4 Сөздіктердің құрамы мен құрылымы
1. Сөздік түрлерінің құрылымдық жүйесі
2. Лексикография саласы терминдерінің жүйесі
З. Сөздік құрастыру тәсілдері
1
5 Сөздік элементтері мен параметрлері
1. Сөздіктегі анықтама түрлері
2. Дәйектеме материал мен шартты белгілер
3. Сөздік түзу ісін жоспарлау мен ұйымдастыру.
1
6 Оқу лексикографиясы
1.Оқу лексикографиясының ерекшелігі
2. Оқу сөздігінің дидактикалық құндылығы
3. Оқу сөздігінің түрлері мен лексикалық негізі
4. Оқу сөздігіне лексикалық бірліктерді сұрыптау 1
7 Идеографиялық оқу сөздіктері
1.Идеографиялық оқу сөздіктерінің негізгі белгісі
2. Сөздікте лексикалық бірліктің берілу ерекшеліктері
3.Идеографиялық оқу сөздіктеріне қойылатын лингводидактикалық талаптар.
1
8 Сөздіктердің сөздің сипаттау мазмұнына қарай бөлінуі
1. Түсіндірме сөздіктердің тарихы
2. Түсіндірме сөздіктің құрылысы
3.
Қазақ тіліндегі түсіндірме сөздіктер 1
9 Аударма және шетел тілдері сөздіктері
1. Аударма сөздіктердің тарихы
2. Аударма сөздіктер, олардың түрлері
3. Аударма сөздіктердің құрылымы
1
10 Қазақ тілінің этимологиялық және орфоэпиялық сөздіктері
1. Этимологиялық сөздік
2. Орфоэпиялық сөздіктер, олардың түрлері
3. Сөз сазын келтірудің маңызы
1
11 Омонимдер және орфографиялық сөздіктер
1. Орфографиялық сөздіктер, олардың түрлері
2. Орфографиялық сөздіктегі өзгерістер мен жаңалықтар
3. Қазақ тілінің омонимдер сөздігі
1
12 Қазақ тілінің синонимдер және антонимдер сөздігі
1. Синонимдік сөздіктердің тарихы
2. Синонимдік сөздіктің құрылысы
3. Қазақ тілінің антонимдер сөздігі
1
13 Сөздіктердің адресатқа қатысты түрлері
1. Терминологиялық сөздіктердің тарихы
2. Терминдер сөздігінің құрылысы
3. Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі 1
14 Сөздікке енген сөздердің тұлғаларына қарай сөздік түрлері
1.Фразеологиялық сөздіктің тарихы
2. Қазақ тілінің сөз тіркестері сөздігі
3. Туынды сөздер және сөжасамдық сөздік түрлері
4. Қазақ лексикографиясындағы кірме сөздер сөздігі.
1
15 Сөздікке енген сөздердің орналасу тәртібіне қарай сөздік түрлері
1. Абай тілі сөздігінің тарихы
2. Жиілік және кері сөздіктер
3.Ономастикалық сөздіктер
1
Барлығы 15
Қазақ тілінен арнайы курс, арнайы семинар
Практикалық (семинар)
№ Сабақтың тақырыбы және мазмұны Сағ.
саны Әдебиеттер
1 Сөздіктердің жіктелуі
1. Сөздіктерді жіктеудің жеті негізі
2. Энциклопедиялық сөздіктің мақсаты, құрылымы
3. Энциклопедиялық сөздік түрлері мен өзіндік ерекшелігі, қызметі.
1 Ә-1 Ә-4 Ә-5
2 Қазақ тілінің лингвистикалық сөздіктері
1.Лингвистикалық сөздіктердің түрлері
2. Лингвистикалық сөздіктердің мақсаты
3. Лингвистикалық сөздіктердің қызметі
4. Лингвистикалық сөздіктердің энциклопедиялық сөздіктерден айырмашылығы.
Қазақ тілінің лингвистикалық сөздіктері
Қарастырылатын мәселелер:
1.Лингвистикалық сөздіктердің түрлері,
2. Лингвистикалық сөздіктердің мақсаты,
3. Лингвистикалық сөздіктердің қызметі
4. Лингвистикалық сөздіктердің энциклопедиялық сөздіктерден айырмашылығы.
1 Ә-2 Ә-4 Ә-5
3 Тіл білімінің терминдер сөздіктерінен мәлімет жинау.
1. Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі туралы
2. Розенталь Д.Н., Теленкова М.А. «Словарь-справочник лингвистических терминов», туралы мағлұмат.
3. Ахманова О.С. «Словарь лингвистических терминов».
4.Учебный словарь сочетаемости слов русского языка.
5. Логический словарь- справочник (1975)
6. Словарь иностранных слов (1949)

1 Ә-1 Ә-2 Ә-3
4 Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі
1. Түсіндірме сөздіктердің мақсаты, құрылымы
2. ІІ томдық «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінің» тарихы
3. ІІ томдық «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігіне» енген сөз және фразеологиялық тіркестер саны.
4. «Реестр» терминінің мәні. 1 Ә-1 Ә-2 Ә-3
5 Қазақ әдеби тілінің түсіндірме сөздігі (он томдық)
1.Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінің мақсат-міндеттері
2. Сөздіктің құрылымы мен құрылымы
3.Лұғаттық мақала құрылымы мен сөз мағынасын анықтаудың түрлері
4.Сөздіктегі фразеология мен көрнекі мысалдар және стильдік белгілері
5.Сөздіктегі сөздің грамматикалық сипаттамасы мен шартты белгілері 1 Ә-1 Ә-5
Ә-4
6 Оқу сөздіктері
1. Оқу лексикографиясының мәні
2. Оқу лексикографиясының ғылыми пән ретіндегі өзіндік ерекшеліктері
3.Біртілді оқу сөздіктері
4.Екітілді оқу сөздіктер
3. Көптілді оқу сөздітері
1 Ә-1 Ә-2 Ә-3
7 Идеографиялық сөздіктер
1. Идеографиялық оқу сөздіктерін тарихы
2. Лингвистикада идеографиялық оқу сөздіктерінің зерттелуі
3. Қазақ сөздіктеріндегі идеографиялық оқу сөздіктерінің үлгілері
4. Сөздікке қойылатын дидактикалық талаптар.
5. Идеографиялық оқу сөздігінде лексикалық бірліктердің берілуі
6.Сөздіктегі парадигмалық, синтагмалық қатар
7. Тақырыптық топ
8.Лексика семантикалық топ
9.Семантикалық өріс 1 Ә-1 Ә-2 Ә-3
8 Қазақ әдеби тілінің түсіндірме сөздігі (он бес томдық)
1.Қазақ әдеби тілінің түсіндірме сөздігі мақсаты-міндеттері
2. Сөздіктің құрылымы мен құрылымы
3.Лұғаттық мақала құрылымы мен сөз мағынасын анықтаудың түрлері
4.Сөздіктегі фразеология мен көрнекі мысалдар және стильдік белгілері
5.Сөздіктегі сөздің грамматикалық сипаттамасы мен шартты белгілері 1 Ә-1 Ә-5 Ә-4
9 Аударма сөздіктер
1. Аударма сөздік түрлері
2. Аударма сөздіктердің мақсаты мен құрылымы
3.Орысша-қазақша аударма сөздік мақсаты (1978ж.)
4. Орысша-қазақша аударма сөздік құрылымы мен шартты белгілері
5.Екітілді аударма сөздіктер
6.Көптілді аударма сөздіктердің мақсаты мен құрылымы
7.Шетел тілдері сөздіктері 1 Ә-1 Ә-2 Ә-3
10 Қазақ тілінің этимологиялық және орфоэпиялық сөздіктері
1. Қазақ тілінің орфоэпиялық сөздігінің мақсаты
2. Орфоэпиялық сөздіктің авторлары мен құрылымы
3.Қазақ әдеби тілінің орфоэпиялық нормалары
4.Сөз сазы ережелерін игерудің маңызы
5. Қазақ тілінің этимологиялық сөздігі
6. Этимологиялық сөздіктің мақсаты
7.Этимологиялық сөздік авторлары мен құрылымы
1 Ә-1 Ә-2 Ә-3
11 Қазақ тілінің орфографиялық және омонимдер сөздігі
1.Қазақ тілінде шыққан орфографиялық сөздіктер тарихы
2. Орфографиялық сөздіктің түрлері
3. Орфографиялық сөздіктің мақсаты мен міндеті
4.Орфографиялық сөздіктердегі өзгерістер мен жаңалықтар
5.Қазақ тілінің омонимдер сөздігі
6.Сөздікке түзілген омонимдер түрлері

1 Ә-4 Ә-5 Ә-6
12 Антонимдік және синонимдер сөздігі
1.Қазақ тілінің антонимдер сөздігінің тарихы
2. Антонимдер сөздігінің мақсаты, қызметі.
3.Антонимдер сөздігінің авторлары мен құрылымы
4. Қазақ тілінің синонимдер сөздігі
5. Синонимдер сөздігінің мақсаты, қызметі.
6. Синонимдер сөздігінің авторлары мен құрылымы
7. Қазақ тілінің синонимдер сөздігінің тарихы
1 Ә-1 Ә-2 Ә-3
13 Терминологиялық, диалектологиялқ сөздіктер
1. Терминологиялық сөздіктердің мақсаты мен қызметі
2. Терминологиялық сөздіктердің құрылымы
3. Ғылым мен техниканың жеке бір саласына арналған сөздіктер.
4.Терминологиялық сөздіктердің жасалуы
5. Қазақ тілінің диалектологиялқ сөздіктер
6. Диалектологиялқ сөздіктің мақсаты, қызметі, көлемі
7. Диалектологиялқ сөздіктің құрылымы.
4.Қазақ тілінің антонимдер сөздігі
1 Ә-5 Ә-3 Ә-4
14 Қазақ тілінің фразеологиялық және сөз тіркестерінің сөздігі
1. Фразеологиялық сөздіктің мақсаты мен түрлері
2.Фразеологиялық сөздіктің қызметі, авторлары мен құрылымы
3. Сөз тіркестері сөздігінің авторлары мен мақсаты
4. Сөз тіркестері сөздігінің құрылымы
5. Қазақ тілінің туынды сөздер сөздігі
6. Қазақ тілінің сөзжасамдық сөздігі
7. Сөздіктер құрылымы мен авторлары
8.Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігі
1 Ә-4 Ә-1 Ә-5
15 Сөздікке енген сөздердің орналасу тәртібіне қарай түзілген түрлері
1. Жиілік сөздік түрлері
2. Кері сөздіктер
3. Абай тілінің сөздігі
4. Тарихи сөздік түрлері
5.М. Қашқари сөздігі
6. Ономастикалық сөздіктер
7. Қазақ тілінің аймақтық сөздігі
1 Ә-1 Ә-2 Ә-3
Барлығы 15 № 1 дәріс
Тақырыбы: Лексикография туралы жалпы түсінік
Қарастырылатын мәселелер:
1. Сөздік туралы жалпы мағлұмат
2. «Лексикография» терминінің мәні
3. Сөздіктер тарихына шолу
Семинар № 1
Тақырыбы: Сөздіктердің жіктелуі
Қарастырылатын мәселелер:
1. Сөздіктерді жіктеудің жеті негізі
2. Энциклопедиялық сөздіктің мақсаты, құрылымы
3. Энциклопедиялық сөздік түрлері мен өзіндік ерекшелігі, қызметі.
СОӨЖ тапсырмасы:
№ 1. Қазақ және орыс (немесе т.б.) тілдердегі энциклопедиялық сөздіктеріндегі 5 cөздің сөздік мақалаларын салыстырмалы талдап жазу.
№2. Қазақ тілінде 1988 жылғы шыққан орфографиялық сөздігінен «Дауысты дыбыс әріптерінің қолданылуы» конспетілеп жазыңыз.
№3. 2007ж. «Арыс» баспасынан шыққан орфоэпиялық сөздіктен сөз сазын келтіру қағидаларының №1 және 2 конспектлеп жазып, мысалдармен дәлелдеңіз.
№4. Фразеология және аударма сөздіктерді қолданып, төмендегі тұрақты сөз тіркестерінің орыс тіліндегі баламасын табыңыз.
Борышқа бату, арасынан қыл өтпей, қой аузынан шөп алмас, бетегеден биік, жусаннан аласа болу, біреудің отына май құю, сойылын соғу, бас қатыру, төбеден жай түскендей, тал түсте, бір аяғы жерде, бір аяғы көрде, жермен-жексен ету, ұшы-қиыры жоқ, ит арқасы қиянда.
СӨЖ: Қазақ тілінде шыққан әр саладағы энциклопедиялық сөздіктерінен 10 сөздік мақаланы салыстырмалы талдау.
Әдебиеттер:
1.Қазіргі қазақ тілі. Оқулық. Алматы, 2005ж. 5модуль 77-100 бет.
2.Қалиев Ғ., Болғанбаев Ә.Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы.
Оқулық. Алматы, 2006ж.223-251бет.
3. Салқынбай А. Қазіргі қазақ тілі. Оқу құралы. Алматы, 2008ж.
4. Малбақов М. Қазақ сөздіктері. – Алматы: Ана тілі, 1995. – 112 бет.
5. Қайдар Ә.Т., Сарыбаев Ш.Ш., Айтбайұлы Ө. Қазақ тіл білімі // Қазақ тілі
(энциклопедия). – Алматы, 1998.
6. Болғанбайұлы Ә., Қалиұлы Ғ. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы.
– Алматы: Санат, 1997 ж.
7. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. Алматы: Ғылым, 1977 ж.
8.Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
9.Орфоэпиялық сөздік. Алматы, 2007 ж.
№2 дәріс
Тақырыбы Лексикографияның негізгі міндеттері
Қарастырылатын мәселелер:
1. Сөздік жасаудың мақсат- міндеттері
2. Теориялық лексикография
3. Тәжірибелік лексикография
Семинар № 2
Тақырыбы: Қазақ тілінің лингвистикалық сөздіктері
Қарастырылатын мәселелер:
1. Лингвистикалық сөздіктердің түрлері
2. Лингвистикалық сөздіктердің мақсаты
3. Лингвистикалық сөздіктердің қызметі
4. Лингвистикалық сөздіктердің энциклопедиялық сөздіктерден айырмашылығы.
СОӨЖ тапсырмасы:
№ 1. 2007ж. «Арыс» баспасынан шыққан орфоэпиялық сөздіктен № 3 және 4,5 сөз сазын келтіру қағидаларын конспектлеп жазып, мысалдармен дәлелдеңіз.
№ 2. Қазақ әдеби тілінің сөздігі көмегімен төмендегі сөздердің мағыналарын түсіндір.
а) Мысалы: Сырты абыз бар, жалғабыз бар
Алты ауыз бар – өзге жоқ.
Абыз, әтеш, бөрік, виноват, ғұмыр, дулыға, жалғыз, асыл зат, кебінді, құлын-тай, мақал, иеме, өзіндік, салтанат, бір табақ ас, кеш уақытсып, ұғындым, ұнам болмас, фәни, шіркін.
№ 3. Қазақ тілінде 1988 жылғы шыққан орфографиялық сөздігінен «Дауыссыз дыбыс әріптерінің қолданылуы» конспетілеп жазыңыз.
№ 4. Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігінен 10 терминнің мағынасын салыстырып талдаңдар.
СӨЖ: Қазақ тілінің лингвистикалық сөздіктерінің бірінен 10 сөзді жазып, талдаңыздар.
Әдебиеттер:
1. Қазіргі қазақ тілі. Оқулық. Алматы, 2005ж. 5модуль 77-100 бет.
2. Қалиев Ғ.,Болғанбаев Ә.Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы.
Оқулық. Алматы, 2006 ж.
3. Салқынбай А. Қазіргі қазақ тілі. Оқу құралы. Алматы, 2008ж.
4. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. Алматы: Ғылым, 1977ж.
5.Қайдар Ә.Т., Сарыбаев Ш.Ш., Айтбайұлы Ө. Қазақ тіл білімі // Қазақ тілі
(энциклопедия). – Алматы, 1998.
6.Болғанбайұлы Ә., Қалиұлы Ғ. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы. – Алматы: Санат,
1997ж.
7. Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі. Алматы, 1996, 1998ж.
9. Орфоэпиялық сөздік. Алматы, 2007 ж.
10. Қазақ әдеби тілінің сөздігі.1- 15 том. Алматы, 2011-13ж.
11. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
№ 3 дәріс
Тақырыбы: Сөздік типтерінің жіктелуі
Қарастырылатын мәселелер:
1. Лексикографияның теориялық мәселелеріннің зерттеуі
2. Сөздік типологиясын шетел ғалымдарының саралауы
3. Орыс ғалымдарының сөздік типтерін жіктеуі
Семинар № 3
Тақырыбы: Тіл білімінің терминдерінің түсіндірмелі сөздіг
Қарастырылатын мәселелер:
1. Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігінің алғы сөзі.
2. Розенталь Д.Н., Теленкова М.А. «Словарь-справочник лингвистических терминов», туралы мағлұмат.
3. Ахманова О.С. «Словарь лингвистических терминов».
4.Учебный словарь сочетаемости слов русского языка.
5. Логический словарь - справочник (1975)
СОӨЖ тапсырмасы:
№1. Қазақ тілінде 1988 жылғы шыққан орфографиялық сөздігінен «Түбір сөздердің жазылуы мен бөлек жазылатын сөздерді» конспетілеп жазыңыз.
№2. «Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі» атты Ғ. Қалиев сөздігінен «бас» лексикографиялық термиин сөзінің мағыналарын жазыңыз.
№3. 2007ж. «Арыс» баспасынан шыққан орфоэпиялық сөздіктен №6 және 7, 8 сөз сазын келтіру қағидаларын конспектлеп жазып, мысалдармен дәлелдеңіз.
№4. Мына сөздердің мағынасын түсіндіріңіздер.
Тайтұяқ, дәт, жағалар, бадана, түмен, сүрек, наурыз, сап, әупілдек, жүзік салу, ақша салу, көз салу, ақталу, шаңын қағу, түс көру.
СӨЖ: Орыс-қазақ тілдерінде шыққан тіл білімі терминдернің түсіндірмелі сөздігінен 10 сөздік мақаланы салыстырмалы талдау.
Әдебиеттер:
1. Қазіргі қазақ тілі. Оқулық. Алматы, 2005ж. 5модуль 77-100 бет.
2. Қалиев Ғ., Болғанбаев Ә.Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы.
Оқулық. Алматы, 2006ж.223-251бет.
3. Салқынбай А. Қазіргі қазақ тілі. Оқу құралы. Алматы, 2008ж.
4. Розенталь Д.Н., Теленкова М.А. «Словарь-справочник лингвистических терминов».
3. Ахманова О.С. «Словарь лингвистических терминов».
4.Учебный словарь сочетаемости слов русского языка.
5. Логический словарь- справочник (1975).
6. Словарь иностранных слов (1949) .
8. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
9. Орфоэпиялық сөздік. Алматы, 2007 ж.
№ 4 дәріс
Тақырыбы: Сөздіктердің құрамы мен құрылымы
Қарастырылатын мәселелер:
1. Сөздік түрлерінің құрылым
2. Лексикография саласы терминдерінің жүйесі
3. Сөздік құрастыру тәсілдері
Семинар № 4
Тақырыбы: Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі
Қарастырылатын мәселелер:
1. Түсіндірме сөздіктердің мақсаты, құрылымы
2. ІІ томдық «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінің» тарихы
3. ІІ томдық «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігіне» енген сөз және фразеологиялық тіркестер саны.
4. «Реестр» терминінің мәні.
СОӨЖ тапсырмасы:
№1. Мына сөздердің айтылуын дәптерге жазып келіңіз /орфоэпиялық сөздікті қолданыңыз/.Мысалы: жүрексінген, жіпсу, жіпсейді, ...
Жүрексінген, жібсу, жібсійді, ...
Абай болу, азаттанғанмен, әйгі енгенмен, әшекенбейлеу, балқиды, велосипедистке, гүлдену, ғұмыр, дәулеттенбеу, есекжем /ауру/, жайғызшы, зауза, қоңыз, ибалық жасау, кекжиту, қара ала, лып беру, мирасқорлық, нүкте, ойқы-шойқы, өндірдей, подъездге, райланған, солтүстік, у қорғасын, ұры-қары, үзбелеу, фактсі, юристке, лажсыз, өксу, пұлды, сап-салқын, тойдыру, үй-күй, шөктіру.
№ 2. ІІ томдық «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінен», өз сөздік қорыңда жоқ, 10 сөздің мағынасын жазыңыз.
№3. 2007ж. «Арыс» баспасынан шыққан орфоэпиялық сөздіктен № 9 және 10 сөз сазын келтіру қағидаларын конспектлеп жазып, мысалдармен дәлелдеңіз.
№4. 2007 жылғы шыққан қазақ тілінде орфографиялық сөздігінен «Бірге жазылатын сөздерді» конспетілеп жазыңыз.
СӨЖ: Қазақ тілінің түсіндірмелі (екі және он томдық) сөздіктерінен бірдей 10 сөздік
мақалаларды салыстырмалы талдау.
Әдебиеттер:
1. Малбақов М. Қазақ сөздіктері. – Алматы: Ана тілі, 1995. – 112 бет.
2. ІІ томдық «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі.
3. Қазіргі қазақ тілі. Оқулық. Алматы, 2005ж. 5модуль 77-100 бет.
4. Он томдық «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі». – Алматы: 1975 – 1986 ж.
5. Қайдар Ә.Т., Сарыбаев Ш.Ш., Айтбайұлы Ө. Қазақ тіл білімі // Қазақ тілі
(энциклопедия). – Алматы, 1998.
6. Орфоэпиялық сөздік. Алматы, 2007 ж.
7. Қазақ әдеби тілінің сөздігі.1- 15 том. Алматы, 2011-13ж.
8. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. – Алматы: Тіл білімі институты, 2007ж.
№ 5 дәріс
Тақырыбы: Сөздік элементтері мен параметрлері
Қарастырылатын мәселелер:
1. Сөздіктегі анықтама түрлері
2. Дәйектеме материал мен шартты белгілер
3. Сөздік түзу ісін жоспарлау мен ұйымдастыру.
Семинар № 5
Тақырыбы: Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі (10 томдық)
Қарастырылатын мәселелер:
1.Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінің мақсат-міндеттері
2. Сөздіктің құрылымы мен құрылымы
3.Лұғаттық мақала құрылымы мен сөз мағынасын анықтаудың түрлері
4.Сөздіктегі фразеология мен көрнекі мысалдар және стильдік белгілері
5.Сөздіктегі сөздің грамматикалық сипаттамасы мен шартты белгілері
СОӨЖ тапсырмасы:
№1. 2007ж. «Арыс» баспасынан шыққан орфоэпиялық сөздіктен № 11 және 12,13 сөз сазын келтіру қағидаларын конспектлеп жазып, мысалдармен дәлелдеңіз.
№2. Қазақ тілінде 1988 жылғы шыққан орфографиялық сөздігінен «Қос сөздердің жазылуы мен қосымшалардың жазылуынан 34-40 дейін» конспетілеп жазыңыз.
№3. Төмендегі өлеңдерді анық, айқын, дұрыс және олардың әдеби айтылу нормасын сақтай отырып, мәнерлеп оқып шығыңыз. Орфоэпиялық қате жіберсеңіз, сол сөзді көрсетіңіз.
Тығылмай һәм сүрінбей жүрдек көсем,
Иек қағып, еліріп жүрсе әсем /Абай/.
Айт, шу... ала атым!
... Жаз шөпті шабатын,
Пайданы табатын,
Күн болса, алақай,
Еңбегің жанатын /Б. Майлин/.
Сыпайы,тиянақты өзін баққан
Артықсып, әңгіленіп, емес лаққан
Күші де, ерлігі де жолбарыстай,
Әділдік, кішілікпен жұртқа жаққан /С. Сейфуллин/.
№ 4. Он томдық түсіндірме сөздіктен белгілі бір кәсіпке, шаруашылыққа байланысты сөздерден 10 сөз теріп жазыңыз.
СӨЖ: Қазақ тілінің он томдық және қазақ әдеби тілінің түсіндірме сөздігінен бірдей 10 сөздің мағынасын талдап, өзгерісті анықтаңыз.
Әдебиеттер:
1. ІІ томдық «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі». – Алматы: 1959 ж.
2. Он томдық «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі». – Алматы: 1975 – 1986 ж.
3. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
4.Орфоэпиялық сөздік. Алматы, 2007 ж.
5. Қазақ әдеби тілінің сөздігі.1- 15 том. Алматы, 2011-13ж.
6.Қайдар Ә.Т., Сарыбаев Ш.Ш., Айтбайұлы Ө. Қазақ тіл білімі // Қазақ тілі (энциклопедия). – Алматы, 1998.
№ 6 дәріс
Тақырыбы: Оқу лексикографиясы
Қарастырылатын мәселелер:
1.Оқу лексикографиясының ерекшелігі
2. Оқу сөздігінің дидактикалық құндылығы
3. Оқу сөздігінің түрлері мен лексикалық негізі
4. Оқу сөздігіне лексикалық бірліктерді сұрыптау
Семинар № 6
Тақырыбы: Оқу сөздіктері
Қарастырылатын мәселелер:
1. Оқу лексикографиясының мәні
2. Оқу лексикографиясының ғылыми пән ретіндегі өзіндік ерекшеліктері
3. Біртілді оқу сөздіктері
4. Екітілді оқу сөздіктер
5. Көптілді оқу сөздітері
СОӨЖ тапсырмасы:
№1. Фразеология және аударма сөздіктерді қолданып, төмендегі тұрақты сөз тіркестерінің орыс тіліндегі баламасын табыңыз.
Борышқа бату, арасынан қыл өтпей, қой аузынан шөп алмас, бетегеден биік, жусаннан аласа болу, біреудің отына май құю, сойылын соғу, бас қатыру, төбеден жай түскендей, тал түсте, бір аяғы жерде, бір аяғы көрде, жермен-жексен ету, ұшы-қиыры жоқ, ит арқасы қиянда.
№2. 2007ж. «Арыс» баспасынан шыққан орфоэпиялық сөздіктен №14 және 15 сөз сазын келтіру қағидаларын конспектлеп жазып, мысалдармен дәлелдеңіз.
№3. Қазақ тілінде 1988 жылғы шыққан орфографиялық сөздігінен «қосымшалардың жазылуынан 41-45дейін және шылау сөздердің жазылуын» конспетілеп жазыңыз.
№ 4. Төмендегі сөздерді қазақ тілінің орфоэпиялық сөздігіне сүйеніп, екіге бөліп жазыңыздар.
ҮЛГІ: жазылуы: айтылуы:
қысшы қышшы
Қысшы-қышшы, жүрғаяқ-жүрқаяқ, іссіз-ізсіз, пішише-пісисе, ширек-ғасыр, ширек-қасыр, қымызшы-қымышшы, қарым бөле–қарын бөле, еңгізу–енгізу, Дошжан-Досжан, ашшы-асшы, әдеттенгіш-әдеттеңгіш, әдет-ғұрып, әдет-ғұрұп, бейгүнә-бейкүнә, бекзада-бегзада, бие-біие, ғұмыр-ғұмұр.
СӨЖ: Абай тілінің сөздігіндегінен 10 сөздік мақалаларды талдау.
Әдебиеттер:
1. Жұбанов А. Компьютерлік лингвистикаға кіріспе.Оқу құралы. Алматы-2007ж.
2. Малбақов М. Қазақ тіліндегі түсіндірме сөздіктердің құрылымдық негіздері: Ф.ғ.д. ...дисс. авторефераты. – Алматы, 2003. – 50 бет.
3.Түсіпқалиева Р.Қазақ лексикографиясы: екітілді шағын сөздіктердің құрылымы. Автореф - Алматы, 2007.
4.Байниязова Ж.Т. Қазақ лексикографиясы: біртілді оқу сөздігін түзудің ғылыми негіздері: Ф.ғ.к. ...дисс. авторефераты. – Алматы, 2008.
5.Көбденова Г. Қазақ тілінің тарихи лексикографиясы: Ф.ғ.к. ... дисс. авторефераты. – Алматы, 2008. – 25 бет.
6.Қайдар Ә.Т., Сарыбаев Ш.Ш.,Айтбайұлы Ө. Қазақ тіл білімі // Қазақ тілі (энциклопедия). – Алматы, 1998.
7. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
8. Орфоэпиялық сөздік. Алматы, 2007 ж.
9.Иісова Э.А «Идеографиялық оқу сөздіктерінің тілдік жүйені меңгертудегі орны». Монография. Қостанай 2001ж.
10. Абай тілінің сөздігі
11. Қазақ тілінің онамастикалық сөздігі.
№ 7 дәріс
Тақырыбы: Идеографиялық оқу сөздіктері
Қарастырылатын мәселелер:
1.Идеографиялық оқу сөздіктерінің негізгі белгісі
2. Сөздікте лексикалық бірліктің берілу ерекшеліктері
3.Идеографиялық оқу сөздіктеріне қойылатын лингводидактикалық талаптар.
Семинар № 7
Тақырыбы: Идеографиялық оқу сөздіктері
Қарастырылатын мәселелер:
1. Идеографиялық оқу сөздіктерінің тарихы
2. Лингвистикада идеографиялық оқу сөздіктерінің зерттелуі
3. Қазақ сөздіктеріндегі идеографиялық оқу сөздіктерінің үлгілері
4. Сөздікке қойылатын дидактикалық талаптар.
5. Идеографиялық оқу сөздігінде лексикалық бірліктердің берілуі
6.Сөздіктегі парадигмалық, синтагмалық қатар
7. Тақырыптық топ
8. Лексика - семантикалық топ
9. Семантикалық өріс
СОӨЖ тапсырмасы:
№ 1. Төменде берілген сөздер мен сөз тіркестерінің тақырыптық тобын және соның ішінен бір сөздің лексика-семантикалық топтарын құрастырыңыздар.
Отан, ана тілі, мектеп, әдеби тіл, ата баба, салт-дәстүр, ауа райы, туыс, мерекелер, достық, шешендік, сөйлей білу өнері, еңбек, адамгершілік, сенім, адалдық, табиғат ғажайыптары, жаз, қыс, көктем, күз, әсемдік ілемі, жақсы мінез, денсаулық, өмір, әдептілік, жақсы мінез, қызға нәзіктік, ақындық, саз әлемі, ұлға батылдық, жер серіктері, ұсталық өнері, атбегілік, аңшылық өнері, рух күші, төрт түлік, ұлылық, жыраулар, билер, батырлар т.б.
№ 2. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігін пайдаланып, төмендегі сөздердің мән – мағынасына көңіл бөліңдер.
Мәстек, мәуіт, мегдеу, меже, межелеу, мезгеу, мезірет, мейіл, мейірлендіру, мекиен, мейіл, мекіре, мелиорация, мелшию, меруерт, мизам, мия, мойыту, миуа, молтақ, мөңку, мүбада, мініскер, мір, міс;
Сойыстық соқта, солист, соло, солтақтау, солипсизм, сонар, соната, сопрано, сотанақ, спринклер, стабилизатор, сургучтау, сүйесу, сүннет, сүрік, сып – сида, сюртук, сірі;
Тұтқыш, тұттай, түгесу, түйіткіл, түлен, тіркіс, тістеуік, тіркес, тіреу, тімтіну, тілмәр, тікию
№3. 2007ж. «Арыс» баспасынан шыққан орфоэпиялық сөздіктен №16 және 17 сөз сазын келтіру қағидаларын конспектлеп жазып, мысалдармен дәлелдеңіз.
№4. Қазақ тілінде 1988 жылғы шыққан орфографиялық сөздігінен «Бас әріптің қолданылуы мен сөздердің тасымалдануын» конспетілеп жазыңыз.
СӨЖ: Қазақ тілінің ономастикалық сөздігіндегі сөздік мақалаларды салыстырмалы талдау.
Әдебиеттер:
1. Иісова Э.А Идеографиялық оқу сөздіктерінің тілдік жүйені меңгертудегі орны. Монография. Қостанай 2011ж.
2. Иісова Э.А. Идеографиялық оқу сөздіктерінің тілдік жүйені меңгертудегі орны. . Автореф - Алматы, 2009.
3.Байниязова Ж.Т. Қазақ лексикографиясы: біртілді оқу сөздігін түзудің ғылыми негіздері: Ф.ғ.к. ...дисс. авторефераты. – Алматы, 2008.
4.Көбденова Г. Қазақ тілінің тарихи лексикографиясы: Ф.ғ.к. ... дисс. авторефераты. – Алматы, 2008. – 25 бет.
5. Малбақов М. Қазақ тіліндегі түсіндірме сөздіктердің құрылымдық негіздері: ф.ғ.д. ...дисс. авторефераты. – Алматы, 2003. – 50 бет.
6.Түсіпқалиева Р. Қазақ лексикографиясы: екітілді шағын сөздіктердің құрылымы. Автореф - Алматы, 2007.
7. Қазақ тілінің ономастикалық сөздігі.
8. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
9. Орфоэпиялық сөздік. Алматы, 2007 ж.
10. Абай тілінің сөздігі
11.Қазақ тілінің онамастикалық сөздігі.
№ 8 дәріс
Тақырыбы: Сөздіктердегі сөздің сипаттау мазмұнына қарай бөлінуі
Қарастырылатын мәселелер:
1. Түсіндірме сөздіктердің тарихы
2. Түсіндірме сөздіктің құрылысы
3 Қазақ тіліндегі түсіндірме сөздіктер
Семинар № 8
Тақырыбы: Қазақ әдеби тілінің түсіндірме сөздігі
Қарастырылатын мәселелер:
1.Қазақ әдеби тілінің түсіндірме сөздігі мақсаты-міндеттері
2. Сөздіктің құрылымы мен құрылымы
3.Лұғаттық мақала құрылымы мен сөз мағынасын анықтаудың түрлері
4.Сөздіктегі фразеология мен көрнекі мысалдар және стильдік белгілері
5.Сөздіктегі сөздің грамматикалық сипаттамасы мен шартты белгілері
СОӨЖ тапсырмасы:
№ 1.Мына мәтіннің ішінен омоним болатын сөздерді табыңыз.
Әз Жәнібек қасында Жиренше шешені бар топ нөкерлерімен құс салып, тазы жүгіртіп, сайрандап келе жатса, алдарынан көл шығыпты. Көл жағасында бір топ қыз бір-бір аяқтарын көтеріп, жусап тұрады. Хан жігіттеріне: - Томағаларын сыпырып, құстарды қоя беріңдер! – дейді. Жігіттер дабыл қағып, құстарын қоя береді. Аяқтарын көтеріп, жусап тұрған қаздар екі аяқтап жорғалап барып, аспанға көтеріліп кетеді. Осы бір сәтті пайдаланған хан, Жиреншені тағы бір сынамақ болады.
- Жиреншем, әлгі де бір аяғымен тұрған қаздар, екі аяқтап жорғалап кетті ғой, бұл қалай?
Сонда Жиренше саспапты:
- Е, е, хан ием, сіздің басыңызға әңгір таяқ ойнатып, дабыл қақса, екі аяқтап емес, төрт аяқтап қашарсыз! – депті.
№ 2. Орфографиялық сөздік бойынша сөздердің дұрыс жазылуын салыстырып, есте сақтаңыздар.
Әжәптәуір, Кенеспек, Сарарқа, барақой, күндүзгі, кеще, Меңдіқұл, Есенгелді, алақой, бүрсүгүнү.
№3. 2007ж. «Арыс» баспасынан шыққан орфоэпиялық сөздіктен №18 және 19 сөз сазын келтіру қағидаларын конспектлеп жазып, мысалдармен дәлелдеңіз.
№4. Қазақ тілінің 2007 ж. шыққан орфографиялық сөздігінен «Сөздіктің кейбір ерекшеліктері» атты тақырыптан 7-8 беттерді конспетілеп жазыңыз.
СӨЖ: Қазақ әдеби тілінің түсіндірме сөздігі мен он томдық түсіндірме сөздікті салыстырып, 5 сөз талдау.
Әдебиеттер:
1. Қазіргі қазақ тілі. Оқулық. Алматы, 2005ж. 5модуль 77-100 бет.
2. ІІ томдық қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 1959ж.
3. Он томдық қазақ тілінің түсіндірме сөздігі.1975-1986ж.
4. Қазақ әдеби тілінің түсіндірме сөздігі. 2001-2013ж. 15 томдық.
5.Қайдар Ә.Т., Сарыбаев Ш.Ш., Айтбайұлы Ө. Қазақ тіл білімі // Қазақ тілі (энциклопедия). – Алматы, 1998.
6. Орфоэпиялық сөздік. Алматы, 2007 ж.
7. Қазақ тілінің омонимдер сөздігі.
8.Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. – Алматы: Тіл білімі институты, 2007. – 480 бет.
9. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. – М., 1978, 1980, 1989.
10.Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі. – Алматы: Ғылым, 1969.- 596 бет.
11.Ә.Болғанбаев. Қазақ тілінің синонимдер сөздігі. Алматы, 1977.
№ 9 дәріс
Тақырыбы: Аударма және шетел тілдері сөздіктері
Қарастырылатын мәселелер:
1. Аударма сөздіктердің тарихы
2. Аударма сөздіктер, олардың түрлері
3. Аударма сөздіктердің құрылымы
Семинар № 9
Тақырыбы: Аударма сөздіктер
Қарастырылатын мәселелер:
1. Аударма сөздік түрлері
2. Аударма сөздіктердің мақсаты мен құрылымы
3.Орысша-қазақша аударма сөздік мақсаты (1978ж.)
4. Орысша-қазақша аударма сөздік құрылымы мен шартты белгілері
5.Екітілді аударма сөздіктер
6.Көптілді аударма сөздіктердің мақсаты мен құрылымы
7. Шетел тілдері сөздіктер
СОӨЖ тапсырмасы:
№1. Мына синонимдердің баламасын /синонимдер сөздігі бойынша/ табыңдар да көркем шығармадан сөйлем теріп жазып келіңдер.
Бет, билік, шешен, әдіс, кездесу, зерек, мұғалім, өкіну, құтқару.
ҮЛГІ: Ұлжан бұрынғыша етті болса да, қазір кәрілікке жеңгізгендей, жүзі сарғылт тартқан /М. Әуезов/.
№2. 2007ж. «Арыс» баспасынан шыққан орфоэпиялық сөздіктен №20 және 21 сөз сазын келтіру қағидаларын конспектлеп жазып, мысалдармен дәлелдеңіз.
№3. Қазақ тілінің 2007 ж. шыққан орфографиялық сөздігінен «Сөздіктің кейбір ерекшеліктері» атты тақырыптан 9-10 беттерді конспетілеп жазыңыз.
№4. Мына сөздерді қазақша-орысша аударма сөздікті пайдаланып аудармасын жазыңыз.
Айыпкер, ақтікен, алагөбе, алаөкпе, бесжылдық, жарыссөз, жауқазын, қалампыр, жолсерік, жындышөп, аскөк, көкбазар, әсемдеу, безендіру, жұлдызшөп, желқап, қосаяқ.
СӨЖ: Орысша - қазақша және қазақша – орысша немесе басқа да аударма сөздігктердегі сөздік мақалаларды талдау.
Әдебиеттер:
1. Қазақша-орысша, орысша – қазақша аударма сөздік.
2. Қазақша-орысша, орысша - қазақша терминологиялық сөздік. Алматы, 2000ж. 1-32 том.
3. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
4. Орфоэпиялық сөздік. Алматы, 2007 ж.
5.Парсыша-қазақша түсіндірме сөздік. Алматы, 1977.
6.Моңғолша-қазақша сөздік. Алматы, 1977.
7.Арабша-қазақша түсіндірме сөздік. – Алматы: Қазақстан, 1969. – 266 бет.
8. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. Алматы: Ғылым, 1977
9.Древнетюркский словарь. – Ленинград, 1969. – 615 с.
10.Неталиева Қ. Қазақ тілінің орфоэпиялық сөздігі. – Алматы, 1977.
11.Дүйсебаева М. Қазақ тілінің қысқаша орфоэпиялық сөздігі. – Алматы, 1981.
12. Қазақ тілінің синонимдер сөдігі
13. Қазақша-орысша аударма сөздік.
№ 10 дәріс
Тақырыбы: Сөздіктердің сөздің сипаттау мақсатына қарай бөлінуі
Қарастырылатын мәселелер:
1. Этимологиялық сөздіктің түрлері
2. Орфоэпиялық сөздіктер, олардың түрлері
3. Сөз сазын келтірудің маңызы
Семинар № 10
Тақырыбы: Қазақ тілінің этимологиялық және орфоэпиялық сөздіктері
Қарастырылатын мәселелер:
1. Қазақ тілінің орфоэпиялық сөздігінің мақсаты
2. Орфоэпиялық сөздіктің авторлары мен құрылымы
3.Қазақ әдеби тілінің орфоэпиялық нормалары
4.Сөз сазы ережелерін игерудің маңызы
5. Қазақ тілінің этимологиялық сөздігі
6. Этимологиялық сөздіктің мақсаты
7.Этимологиялық сөздік авторлары мен құрылымы
СОӨЖ тапсырмасы:
№ 1. Көп нүктенің орнына тиісті антонимдерді қойып, жазыңыздар.
Ер... рет өледі, қорқақ ... рет өледі. ... өмірден ... өлім артық. Ер бақыттың ... білмейді, ... біледі. Ақымақ ... бар, ... жоқ. ... асын ... іш. ... жамап киіп, ... іздеп тапқан артық. (ескіні, бір, бұзуға, түзетуге, ұшқанын, мың, жаңаны, қорлық, ерлік, досыңның, қасындай, қонғанын).
№ 2. Мына терминдер қалай жасалғандығын керекті сөздіктен тауып дәлелдеңіз.
Ұшқыш, қармауыш, матор, қалқаншасы, ұшу көрінімі, су жұтқыштық, автоәуесқой, автокескін, қозғалтқыш айналым, паромдық өткел, дөңес профилі, типтік жоба, желілік пункт, ауысымдық пункт, зымыран тасығыш, шпал ығыстырғыш, маневлік аудан, негізгі рама.
№3. 2007ж. «Арыс» баспасынан шыққан орфоэпиялық сөздіктен №22 және 23 сөз сазын келтіру қағидаларын конспектлеп жазып, мысалдармен дәлелдеңіз.
№4. Қазақ тілінің 2007 жылы шыққан орфографиялық сөздігінен «Сөздіктің кейбір ерекшеліктері» атты тақырыптан 13-14 беттерді конспетілеп жазыңыз.
СӨЖ: Қазақ тілінің этимологиялық және диалектологиялық сөздіктеріндегі сөздік мақалаларды салыстырмалы талдау.
Әдебиеттер:
1. Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі.– Алматы: Ғылым, 1966. – 240 бет.
2. Орфоэпиялық сөздік. Алматы, 2007 ж.
3. Қазақ тілінің антонимдер сөздігі
4. Қазақша-орысша, орысша - қазақша терминологиялық сөздік. Алматы, 2000ж. 1-32 том.
5. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. Алматы: Ғылым, 1977
6. Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі. Алматы, 1996, 1998.
7. Қазақ тілінің аймақтық сөздігі. Алматы, 2002.
8. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
№ 11 дәріс
Тақырыбы: Омонимдер және орфографиялық сөздіктер
Қарастырылатын мәселелер:
1. Орфографиялық сөздіктер, олардың түрлері
2. Орфографиялық сөздіктегі өзгерістер мен жаңалықтар
3. Қазақ тілінің омонимдер сөздігі
Семинар № 11
Тақырыбы: Қазақ тілінің орфографиялық және омонимдер сөздігі
Қарастырылатын мәселелер:
1.Қазақ тілінде шыққан орфографиялық сөздіктер тарихы
2. Орфографиялық сөздіктің түрлері
3. Орфографиялық сөздіктің мақсаты мен міндеті
4.Орфографиялық сөздіктердегі өзгерістер мен жаңалықтар
5.Қазақ тілінің омонимдер сөздігі
6.Сөздікке түзілген омонимдер түрлері
СОӨЖ тапсырмасы:
№1. 2007ж. «Арыс» баспасынан шыққан орфоэпиялық сөздіктен № 24,25 және 26 сөз сазын келтіру қағидаларын конспектлеп жазып, мысалдармен дәлелдеңіз.
№2. Қазақ тілінің 2007жылы шыққан орфографиялық сөздігінен шеттілдерінен ауысқан сөздермен сөйлем құрастырыңыз.
а) мемлекеттің саяси құрылымына: министрлер кабинеті, вице-минстр,парламент, сенат, сенатор, департамент, палата;
ә) экономикалық құрылымға: коммерция, брокер, менеджмент, инвестор, маркетинг, лизинг, бартер, менеджер, валюта, банкомат,субвенция, фиксинг, фолио, форвад, франчайзинг т.б.
б) Қоғамдық-саяси саладағы қатынастарға қатысты сөздер:консенсус, саммит, электорат, имидж, плюрализм, брифинг, медиафорум,субэлита т.б.
в) техника-ақпараттық саладағы жаңа сөздерге:компьютер, принтер,файл, байт, мегабайт, интерфейс, винчестер, дисплей, сканер, сайт, диск т.б.
№3. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігін пайдаланып, төмендегі сөздердің мән – мағынасына көңіл бөліңдер.
Мәстек, мәуіт, мегдеу, меже, межелеу, мезгеу, мезірет, мейіл, мейірлендіру, мекиен, мейіл, мекіре, мелиорация, мелшию, меруерт, мизам, мия, мойыту, миуа, молтақ, мөңку, мүбада, мініскер, мір, міс;
Сойыстық соқта, солист, соло, солтақтау, солипсизм, сонар, соната, сопрано, сотанақ, спринклер, стабилизатор, сургучтау, сүйесу, сүннет, сүрік, сып – сида, сюртук, сірі;
Тұтқыш, тұттай, түгесу, түйіткіл, түлен, тіркіс, тістеуік, тіркес, тіреу, тімтіну, тілмәр, тікию.
№ 4. Берілген сөздермен сөйлемдер құрастырып жазыңыздар.
Торқа, барымта, өлтірі, дем салу, тәңір, абажадай, қаршадай, кент, бадана, старшын, қорамсақ, жарапазан, жағалтай, жоқшы, боқш, құбылнама.
СӨЖ: Қазақ тілінің омонимдер сөздігіндегі сөздік мақалаларды талдау.
Әдебиеттер:
1. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы, 2007ж.
2. Орфоэпиялық сөздік. Алматы, 2007 ж.
3.Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі.
4.Көбденова Г. Қазақ тілінің тарихи лексикографиясы: Ф.ғ.к...дисс.авторефераты. – Алматы, 2008. – 25 бет.
5. Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі. Алматы, 1996, 1998.
6.Қазақ тілінің аймақтық сөздігі. Алматы, 2002.
7.Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі. – Алматы: Ғылым, 1969.- 596 бет.
8.Ә.Болғанбаев. Қазақ тілінің синонимдер сөздігі. Алматы, 1977.
9. Болғанбаев Ә. Қазақ тіліндегі синонимдер сөздігі. – Алматы, 1975. – 307 бет.
10.Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі.– Алматы: Ғылым, 1966. – 240 бет.
№ 12 дәріс
Тақырыбы: Қазақ тілінің синонимдер және антонимдер сөздіктері
Қарастырылатын мәселелер:
1. Синонимдік сөздіктердің тарихы
2. Синонимдік сөздіктің құрылысы
3. Қазақ тілінің антонимдер сөздігі
Семинар № 12
Тақырыбы: Антонимдік және синонимдер сөздігі
Қарастырылатын мәселелер:
1.Қазақ тілінің антонимдер сөздігінің тарихы
2. Антонимдер сөздігінің мақсаты, қызметі.
3.Антонимдер сөздігінің авторлары мен құрылымы
4. Қазақ тілінің синонимдер сөздігі
5. Синонимдер сөздігінің мақсаты, қызметі.
6. Синонимдер сөздігінің авторлары мен құрылымы
7. Қазақ тілінің синонимдер сөздігінің тарихы
СОӨЖ тапсырмасы:
№1.Төмендегі терминдерді терминологиялық сөздіктің көмегімен қай мамандық түріне жататынын анықта:
Синоним, косинус, катализ, оптика, атавизм, диск, демократия, стетоскоп, масштаб, фонема, мануфактура, ароморфоз, опера, архитектор, циклон, электролиз, амплитуда, транскрипция, пародонтид, вектор, атом.
№2. Етістік мағыналы фразеологизмдерді бір бөлек, сындық мағыналы фразеологизмдерді бір бөлек жазыңыздар.
Жүрек жұтқан, тас бауыр, бүйрегі бүл етпейді, кірпік айқастырмады, ит тұмсығы өтпейді, іс насырға шапты, шыр бітті, жегені желкесінен шықты, көзі тас төбесіне шықты, қаламы ұшталды, өкпесі өшті.
№3. 2007ж. «Арыс» баспасынан шыққан орфоэпиялық сөздіктен №27,28 және 29 сөз сазын келтіру қағидаларын конспектлеп жазып, мысалдармен дәлелдеңіз.
№4. Қазақ тілінің 2013ж.шыққан орфографиялық сөздігінен «Тілдегі жаңалықтарды туғызатын себептерге» назар аудара отырып, жаңа сөздермен сөйлем құрап жазыңыз.
а) қоғамдық, әлеуметтік, өмірдегі жаңа зат, құбылыс, уақиға атаулары: затбелгі, ғаламтор, флеш-жад, құзырхат, айдарбелгі, айқұлақ, төлие, хатқалта, ықпалшара, экоорталық, әуесерік, көзқаман, дәрумен;
ә) мазмұны мен тұлғасы өзара жақын, білдіретін ұғымдарында айырмашылық бармағыналарды бөлек-бөлек беруді қажетсінуден қалыптасқан сөздер тобы: көріктендіру, абаттандыру (благоустойство), залалсыздандыру (обезвреживание), зарарсыздандыру (стерилизация), иелену (приобретение), иемдену (присвоение),жайылыңқы (диффузный), жиылыңқы (компактыный), құзыреттілік (компетентность), біліктілік (квалификация), көрсетілім, тұсаукесер (презентация);
СӨЖ: Әр жылдарда шыққан синонимдер сөздігіндегі синоимдік қатарды салыстырмалы талдау.
Әдебиеттер:
1. Ә.Болғанбаев. Қазақ тілінің синонимдер сөздігі. Алматы, 1977.
2. Болғанбаев Ә. Қазақ тіліндегі синонимдер сөздігі. – Алматы, 1975. – 307 бет.
3.Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі.– Алматы: Ғылым, 1966. – 240 бет.
4. Болғанбаев Ә. Қазақ тіліндегі синонимдер сөздігі. – Алматы, 1975. – 307 бет.
5. Орфоэпиялық сөздік. Алматы, 2007 ж.
6.Болғанбайұлы Ә., Қалиұлы Ғ. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы. – Алматы: Санат, 1997. - 256 бет.
7.Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – Алматы, 1999.
8. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы, 2013ж.
9. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы, 2007ж
№ 13 дәріс
Тақырыбы: Сөздіктердің адресатқа қатысты түрлері
Қарастырылатын мәселелер:
1. Терминологиялық сөздіктердің тарихы
2. Терминдер сөздігінің құрылысы
3. Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі
Семинар № 13
Тақырыбы: Терминологиялық, диалектологиялқ сөздіктер
Қарастырылатын мәселелер:
1. Терминологиялық сөздіктердің мақсаты мен қызметі
2. Терминологиялық сөздіктердің құрылымы
3. Ғылым мен техниканың жеке бір саласына арналған сөздіктер.
4.Терминологиялық сөздіктердің жасалуы
5. Қазақ тілінің диалектологиялқ сөздіктер
6. Диалектологиялқ сөздіктің мақсаты, қызметі, көлемі
7. Диалектологиялқ сөздіктің құрылымы.
СОӨЖ тапсырмасы:
№1.Қазақ тілінің 2013 ж. шыққан орфографиялық сөздігінен «Тілдегі жаңалықтарды туғызатын себептерге» назар аудара отырып, жаңа сөздермен (қарамен жазылған) сөйлем құрап жазыңыз.
б) бірнеше сөзбен айтылатын құбылысты бір сөзбен айту: үй тұтқыны-мырзақамақ, күміс қылшықты түлкі-қалтар, қара ләйлек- қарабай, әсіре мемлекетшіл болу-әсіремемлекетшілдік, әсіре демократ болу-әсіредемократ, ғарыш айлағы- ғарышайлақ, іс парағы- іспарақ, ғарыш кемесі-ғарышкеме, мұз айдыны-мұзайдын;
в) кейбір терминдерді төлтума сөзбен қайыра айтуды(реноминацияны) қажетсінуден қалыптасқан аталар: террорист-лаңкес, экстремист-содыр, экстремизм-содырлық, территория –аумақ, зона-аймақ, регион- өңір, пения-өсімпұл, турник- белтемір, штанга- зілтемір, стаж-өтіл;
№2. Төмендегі сөздерді диалектологиялық сөздіктің көмегімен мағыналарын түсіндір.
Димар, шекер, күрсі, нәр, керем, меңдес, сапал, үзбеп, түніке, долы, бақыр, сапара, леген, жүдә, гөрт, шақа, аскеді.
/Сарыбаев, Нақысбеков «Қазақ тілінің аймақтық лексикасы»/.
№3. 2007ж. «Арыс» баспасынан шыққан орфоэпиялық сөздіктен №30,31 және 32 сөз сазын келтіру қағидаларын конспектлеп жазып, мысалдармен дәлелдеңіз.
№4. Берілген диалект сөздерді диалектологиялық сөздікті пайдалана отырып, қандай жерлерде айтылатынын көрсетіңіздер.
Еге, әйдік, зілдей, қысқаш, сіріңке, кеуірт, ереею, маңлай, қыштау, шауқа, әзер, итбалық, көпшілік, баданадай, сүгірет, құдағай, кірлен, бедіре, домалау, міксіну, торлама.
СӨЖ: Әр сала бойынша әр жылдарда жарық көрген терминологиялық сөздіктерді салыстыра талдау.
Әдебиеттер:
1. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы, 2013ж.
2. Орфоэпиялық сөздік. Алматы, 2007 ж.
3. Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі. Алматы, 1996, 1998.
4. Кеңесбаев І., Жанұзақов Т. Тіл білімі терминдерінің орысша-қазақша сөздігі. – Алматы, 1956.
5. Ә.Болғанбаев. Қазақ тілінің синонимдер сөздігі. Алматы, 1977.
6. Қазақша-орысша, орысша - қазақша терминологиялық сөздік. Алматы, 2000ж. 1-32 том.
7. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. Алматы: Ғылым, 1977
№ 14 дәріс
Тақырыбы: Сөздікке енген сөздердің тұлғаларына қарай сөздік түрлері
Қарастырылатын мәселелер:
1.Фразеологиялық сөздіктің тарихы
2. Қазақ тілінің сөз тіркестері сөздігі
3. Туынды сөздер сөздігі (сөжасамдық )
4. Қазақ лексикографиясындағы кірме сөздер сөздігі.
Семинар № 14
Тақырыбы: Қазақ тілінің фразеологиялық және сөз тіркестерінің сөздігі
Қарастырылатын мәселелер:
1.Фразеологиялық сөздіктің мақсаты мен түрлері
2.Фразеологиялық сөздіктің қызметі, авторлары мен құрылымы
3. Сөз тіркестері сөздігінің авторлары мен мақсаты
4. Сөз тіркестері сөздігінің құрылымы
5. Қазақ тілінің туынды сөздер сөздігі
6. Қазақ тілінің сөзжасамдық сөздігі
7. Сөздіктер құрылымы мен авторлары
8.Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігі
СОӨЖ тапсырмасы:
№ 1. Төмендегі берілгн сөздерді орфографиясы мен орфоэпиясына назар аудара отырып, жазылуын бір бағанға, айтылуын екінші бағанға көшіріп жазыңыз.
Анчар, биостром, гегемон, девиз, зуммер, крадинал, контур, ломбард, мистика, орда, пленум, рафинад, сет, тангенс, фанфара, цербер, энциклопедия.
№ 2. Берілген сөздердің синонимдерін тауып, синонимдік қатар құраңыздар.
Абайласу аласа, алыс, арыз, асығу, ауру, бала, барлық, бет, дардай, епті, зат, кездесу, кенеттен, қорқу, мезгіл, реті, сотқар, тәрізді, уайым.
№3. 2007ж. «Арыс» баспасынан шыққан орфоэпиялық сөздіктен №33 және 34 сөз сазын келтіру қағидаларын конспектлеп жазып, мысалдармен дәлелдеңіз.
№4. 1. Қоғамның әр саласында сыртқы күштің әсерінен көбейген жаңа атаулар мен жаңғырған сөздер және терминдермен сөйлем құраңыздар.
а) Азамматтық қоғам, балама ұсыныс, балама оқулық, төлтума оқулық, төл оқулық, тіркеу орны, орнықты мүлік, зайырлы мемлекет, әлеуметтік дәйексіздік т.б.
ә) Ашық қоғам, азаматтық бірегейлену, бағалы қағаздар, кешенді тестілеу, зияткерлік меншік, емдеу-сауықтыру кешені, көтерме базар, ластаушы заттар, зейнетақы қоры, геосаяси түзілім, еншілес компания, төлқұжат үстелі;
б) Сөзжасамдық жүйеде етіс қосымшалары ғылыми, публицистикалық, ресми дискурста жиі қолданылатын сөздер: Ұлтсыздандыру, ырықсыздандыру, ізгілендіру, отансыздандыру, жарнамалану, жаһандану, кәсібилендіру, әртараптандыру, жекешелендіру, ырықтандыру т.б.
СӨЖ: Фразеологиялық сөздіктен бес фразеолгия туынды сөздер сөздігінен бес сөзді жазып, салыстырмалы талдау.
Әдебиеттер:
1. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы, 2013ж.
2. Орфоэпиялық сөздік. Алматы, 2007 ж.
3. Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі.
5. Ә.Болғанбаев. Қазақ тілінің синонимдер сөздігі. Алматы, 1977.
6. Болғанбаев Ә. Қазақ тіліндегі синонимдер сөздігі. – Алматы, 1975. – 307 бет.
7.Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі.– Алматы: Ғылым, 1966. – 240 бет.
8. Болғанбаев Ә. Қазақ тіліндегі синонимдер сөздігі. – Алматы, 1975. – 307 бет.5.Қайдар
9. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы, 2007ж.
10. Кеңесбаев І., Жанұзақов Т. Тіл білімі терминдерінің орысша-қазақша сөздігі. – Алматы, 1956.
11. Қазақ тілінің синонимдер сөздігі.
№ 15 дәріс
Тақырыбы: Сөздікке енген сөздердің орналасу тәртібіне қарай сөздік түрлері
Қарастырылатын мәселелер:
1. Абай тілі сөздігінің тарихы
2. Жиілік және кері сөздіктер
3.Ономастикалық сөздіктер
Семинар № 15
Тақырыбы: Сөздікке енген сөздердің орналасу тәртібіне қарай түзілген түрлері
Қарастырылатын мәселелер:
1. Жиілік сөздік түрлері
2. Кері сөздіктер
3. Абай тілінің сөздігі
4. Тарихи сөздік түрлері
5.М. Қашқари сөздігі
6. Ономастикалық сөздіктер
7. Қазақ тілінің аймақтық сөздігі
СОӨЖ тапсырмасы:
№ 1. Жақша ішіндегі көрсетілген Ы, І әріптерінің жазылу не жазылмауы орфографиялық сөздікке қарап айқындаңдар.
/ы/ разы, ауа/ы/ райы, /ы/рық бермеу, /ы/рақмет айту, /ы/рылдасу, /ы/рас, /і/ренжу, /і/рең/бет, әлпет, /і/ірімшік, /ы/лайлау, /ы/лайық, /і/лезде/жылдам, /і/ле-шала, /і/лесе-шығу.
№ 2. Мына сөздерді орыс тіліне аударыңыздар.
Қорқыныш, әңгіме, үрей, сезім, қуаныш, құбылыс, атау, әдеп, бөрене, там, қабырға, күлу, ұшар, көгілдір, әнші, бүркіт, қонжыр, дүние, әлем.
№3. Қазақ тілінің 2013 ж. шыққан орфографиялық сөздігінен алынған жаңа сөздермен сөйлем құрап жазыңыз.
а) Ауданаралық, пәнаралық, университетаралық,заңнама, топырақтану, жантану, ойынхана, дәмхана, жағажай, мекенжай, әсіресолшылдық, әсіреұлтшылдық,көпбалалы, көпдеңгейлі т.б.
ә) қараторғай, қаракүйе, қаражидек, аққайың, қызылқайың, ақбидай, қарабидай, киікот, мысықот, қойбалдырған, балдыршөп, беренгүл, қырмызыгүл, жұлдызқұрт, қолқатамыр, мықтамыр т.б.
б) қылауыш, (кисть),тісқылсап (тіс шөткесі), алпауыт (алигарх),еңбекшерік, пайшерік, жолдасу, дәргаһ,баялды, дәсер табақ,ақжағалақ,ауыр дәулет, ашалаң, буылдық т.б.
№4. 2007ж. «Арыс» баспасынан шыққан орфоэпиялық сөздіктен №35 және 36 сөз сазын келтіру қағидаларын конспектлеп жазып, мысалдармен дәлелдеңіз.
СӨЖ: Екітілді фразеологиялық сөздіктердегі сөздік мақалаларды салыстыра талдау.
Әдебиеттер:
1. Малбақов М. Қазақ сөздіктері. – Алматы: Ана тілі, 1995. – 112 бет.
2.Айтбайұлы Ө. Қазақ сөзі. Алматы, 1997.
3.Қордабаев Т. Қазақ тіл білімінің қалыптасу, даму жолдары. – Алматы: Рауан, 1995. – 175 бет.
4. Абай тілінің сөздігі.
5.Қайдар Ә.Т., Сарыбаев Ш.Ш., Айтбайұлы Ө. Қазақ тіл білімі // Қазақ тілі (энциклопедия). – Алматы, 1998.
6.Болғанбайұлы Ә., Қалиұлы Ғ. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы. – Алматы: Санат, 1997. - 256 бет.
7. Ономастикалық сөздіктер
8. Қазақ тілінің аймақтық сөздіктері.
9. Жиілік сөздік және кері сөздіктер түрлері
10. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы, 2013ж.
12. Орфоэпиялық сөздік. Алматы, 2007 ж.
13.Орысша-қазақша сөздік.
Студенттің оқытушымен бірлескен өздік жұмысының (СОӨЖ) кестесі
№ Сабақтың тақырыбы Жұмыс түрі Әдебиеттер тізімі Тапсыр/у
мерзімі Қойла-тын балл
1 Қазақ және орыс (немесе т.б.) тілдеріндегі энциклопедиялық сөздіктеріндегі сөздік мақалаларды салыстырмалы талдау
1 – конспект жазу
2 – конспект жазу
3 – жаттығу немесе
сөздікпен жұмыс
4– салыстыр. талдау 1.Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
2.Орфоэпиялық сөздік. А.2007ж.
3. Силлабус бойынша.
Қазақ және орыс тілдеріндегі кез келген энциклопедиялық сөздік. 1- апта
1- 50-60 %
2 - 61-74 %
3 - 75-90 %
4 - 91-100 %
2 Қазақ тілінің лингвистикалық
сөздіктеріндегі сөздік мақалаларды салыстырмалы талдау және алғы сөздерін оқып, конспектілеу. 1 – конспект жазу
2 – конспект жазу
3 – жаттығу немесе
сөздікпен жұмыс
4– салыстыр. талдау 1.Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
2.Орфоэпиялық сөздік. А.,2007ж.
3. Қазақ әдеби тіл. сөздігі. А., 2011-13ж.
4.Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі. А., 2005. 2 - апта
11- 50-60 %
2 - 61-74 %
3 - 75-90 %
4 - 91-100 %
3 Қазақ және орыс тілінің тіл білімі терминдер түсіндірме сөздіктеріндегі сөздік мақалаларды салыстырмалы талдау.
1 – конспект жазу
2 – конспект жазу
3 – жаттығу немесе
сөздікпен жұмыс
4– салыстыр. талдау 1.Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
2. Орфоэпиялық сөздік. Алматы, 2007ж.
3. Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Алматы, 2011-13ж. 3 - апта
1- 50-60 %
2 - 61-74 %
3 - 75-90 %
4 - 91-100 %
4 Қазақ тілінің түсіндірме (ІІ томдық) сөздігіндегі сөздік мақалаларды салыстырмалы талдау.
1 – конспект жазу
2 – конспект жазу
3 – жаттығу немесе
сөздікпен жұмыс
4– салыстыр. талдау 1.Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
2. Орфоэпиялық сөздік. Алматы, 2007ж.
3.Силлабус. 4 - апта
1- 50-60 %
2 - 61-74 %
3 - 75-90 %
4 - 91-100 %
5 Қазақ тілінің түсіндірме (он томдық және қазақ әдеби тілінің) сөздік теріндегі сөздік мақалаларды салыстырмалы талдау.
1 – конспект жазу
2 – конспект жазу
3 – жаттығу немесе
сөздікпен жұмыс
4– салыстыр. талдау 1.Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
2. Орфоэпиялық сөздік. Алматы, 2007ж.
3.Силлабус. 5 - апта
1- 50-60 %
2 - 61-74 %
3 - 75-90 %
4 - 91-100 %
6 Қазақ тілінің орфографиялық және орфоэпиялық сөздіктеріндегі сөздік мақалаларды салыстырмалы талдау. 1 – конспект жазу
2 – конспект жазу
3 – жаттығу немесе
сөздікпен жұмыс
4– салыстыр. талдау 1.Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
2.Орфоэпиялық сөздік. А.,2007ж.
3.Силлабус.
4. Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Алматы, 2011-13 ж. 6 - апта 1- 50-60 %
2 - 61-74 %
3 - 75-90 %
4 - 91-100 %
7 Қазақ тілі сөздік бірліктерін семантикалық өріс және тақырыптық, лексика семантикалық топтарға бөлуді меңгеру. 1 – конспект жазу
2 – конспект жазу
3 – жаттығу немесе
сөздікпен жұмыс
4– салыстыр. талдау 1.Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
2.Орфоэпиялық сөздік.А.,2007 ж.
3. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздіг. 7 - апта 11- 50-60 %
2 - 61-74 %
3 - 75-90 %
4 - 91-100 %
8 Қазақ әдеби тілінің түсіндірме сөздігі түсіндірме сөздіктеріндегі сөздік мақалаларды(он томдық) түсіндірме сөздікпен салыстырмалы талдау 1 – конспект жазу
2 – конспект жазу
3 – жаттығу немесе
сөздікпен жұмыс
4– салыстыр. талдау 1.Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
2. Орфоэпиялық сөздік.А.,2007ж.
3. Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Алматы, 2011-13ж. 8- апта 1- 50-60 %
2 - 61-74 %
3 - 75-90 %
4 - 91-100 %
9 Қазақ және орыс (немесе т.б.) тілдеріндегі аударма сөздіктеріндегі сөздік мақалаларды салыстырмалы талдау 1 – конспект жазу
2 – конспект жазу
3 – жаттығу немесе
сөздікпен жұмыс
4– салыстыр. талдау 1.Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы, 2007ж.
2. Орфоэпиялық сөздік. Алматы, 2007ж.
3. Қазақ тілінің омонимдер сөздігі.
4.Силлабус. 9- апта 1- 50-60 %
2 - 61-74 %
3 - 75-90 %
4 - 91-100 %
10 Қазақ тілінің орфоэпиялық және этимологиялық сөздіктеріндегі сөздік мақалаларды салыстырмалы талдау. 1 – конспект жазу
2 – конспект жазу
3 – жаттығу немесе
сөздікпен жұмыс
4– салыстыр. талдау 1.Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы, 2007ж.
2. Орфоэпиялық сөздік. Алматы,2007 ж.
3. Қазақ тілінің синонимдер сөздігі.
10 - апта 11- 50-60 %
2 - 61-74 %
3 - 75-90 %
4 - 91-100 %
11 Қазақ тілінің орфографиялық және омонимдер сөздіктеріндегі сөздік мақалаларды салыстырмалы талдау 1 – конспект жазу
2 – конспект жазу
3 – жаттығу немесе
сөздікпен жұмыс
4– салыстыр. талдау 1.Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
2.Орфоэпиялық сөздік. А.,2007ж.
3. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі.А.,2008
4.Силлабус. 11 - апта 11- 50-60 %
2 - 61-74 %
3 - 75-90 %
4 - 91-100 %
12 Қазақ тілінің антонимдік және синонимдер, аймақтық
сөздіктеріндегі сөздік мақалаларды салыстырмалы талдау 1 – конспект жазу
2 – конспект жазу
3 – жаттығу немесе
сөздікпен жұмыс
4– салыстыр. талдау 1.Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
2.Орфоэпиялық сөздік. А.,2007ж.
3. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі.А.,2008
4.Силлабус. 12 - апта 1- 50-60 %
2 - 61-74 %
3 - 75-90 %
4 - 91-100 %
13 Қазақ тілінің терминологиялық, диалектологиялқ
сөздіктеріндегі сөздік мақалаларды салыстырмалы талдау 1 – конспект жазу
2 – конспект жазу
3 – жаттығу немесе
сөздікпен жұмыс
4– салыстыр. талдау 1.Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
2.Орфоэпиялық сөздік. А.,2007ж.
3. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі.А.,2008
4.Силлабус. 13 - апта 11- 50-60 %
2 - 61-74 %
3 - 75-90 %
4 - 91-100 %
14 Қазақ тілінің фразеологиялық және сөз тіркестері, ономастикалық
сөздіктеріндегі сөздік мақалаларды салыстырмалы талдау. 1 – конспект жазу
2 – конспект жазу
3 – жаттығу немесе
сөздікпен жұмыс
4– салыстыр. талдау 1.Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
2 Орфоэпиялық сөздік.А. 2007 ж.
3.Қазақ тілінің синонимдер сөздігі.
4.Силлабус. 14 - апта 1- 50-60 %
2 - 61-74 %
3 - 75-90 %
4 - 91-100 %
15 Қазақ тілінің тарихи сөздік түрлері (М. Қашқари сөздігі), жиілік, кері және Абай тілінің
сөздіктеріндегі сөздік мақалаларды салыстырмалы талдау. 1 – конспект жазу
2 – конспект жазу
3 – жаттығу немесе
сөздікпен жұмыс
4– салыстыр. талдау 1.Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы,1988ж.
2. Орфоэпиялық сөздік. Алматы, 2007ж.
3. Орысша-қазақша сөздік.
4.Силлабус.
15 - апта 1- 50-60 %
2 - 61-74 %
3 - 75-90 %
4 - 91-100 %
Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары
(СӨЖ)
№ Сабақтың тақырыбы Жұмыс түрі Әдебиеттер тізімі Тапсыр.
мерзімі
1 Қазақ тілінде шыққан әр саладағы энциклопедиялық сөздіктеріндегі сөздік мақалаларды салыстырмалы талдау. Он сөз талдап жазу Ә-1
Ә-2
Ә-3
Ә -4
Ә-5
Ә-6 І апта
2 Қазақ тілінің лингвистикалық сөздіктерінің бірінен 10 сөзді жазып, талдаңыздар.
Он сөз талдап жазу Ә-1
Ә-2
Ә-4
Ә -7
Ә-8
Ә-9 2 апта
3 Қазақ және орыс тілінің түсіндірме сөздіктерінен 10 сөздік мақаланы салыстырмалы талдау.
Он сөз
талдап жазу Ә-4
Ә-5
Ә-6
Ә -7
Ә-8 3 апта
4 Қазақ тілінің түсіндірмелі (екі және он томдық) сөздіктерінен бірдей 10 сөздік
мақалаларды салыстырмалы талдау. Он сөз
талдап жазу Ә-2
Ә-7
Ә-3
Ә -4
Ә-5
Ә-6 4 апта
5 Қазақ тілінің түсіндірмелі (он томдық және қазақ әдеби тілінің түсіндірмелі) сөздіктерінен бірдей 10 сөздік
мақалаларды салыстырмалы талдау. Он сөз талдап жазу Ә-1
Ә-2
Ә-3
Ә -4
Ә-5
Ә-6
5 апта
6 Абай тілінің сөздігіндегінен сөздік мақалаларды талдау.
Он сөз талдап жазу Ә-6
Ә-7
Ә-8
Ә -10 6 апта
7 Қазақ тілінің ономастикалық сөздігіндегі сөздік мақалаларды салыстырмалы талдау. Сөздіктің алғы сөзін конспектілеу Ә-7
Ә-8
Ә-9
Ә -11
7 апта
8 Қазақ әдеби тілінің түсіндірме сөздігі мен он тодық түсіндірме сөздігіне сөздік мақалаларды салыстырмалы талдау. Бес сөздік мақаланы талдау Ә-1
Ә-2
Ә-3
Ә -4
Ә-6
Ә-8 8 апта
9 Орысша- қазақша және қазақша – орысша немесе басқа да аударма сөздігктердегі сөздік мақалаларды талдау
Он сөз талдап жазу Ә-1
Ә-2
Ә-3
Ә -4
Ә-5
Ә-6 9 апта
10 Қазақ тілінің этимологиялық және диалектологиялық сөздіктеріндегі сөздік мақалаларды салыстырмалы талдау. Өзің тұратын аймақтың диалектілерінің әдеби нұсқасын тауып жазу Ә-1
Ә-2
Ә-6
10 апта
11 Қазақ тілінің омонимдер сөздігіндегі сөздік мақалаларды талдау. Он тілдік бірлікке талдау жасау
Ә-1
Ә-2
Ә-3
Ә -4
Ә-5
Ә-6 11 апта
12 Әр жылдарда шыққан синонимдер сөздігіндегі синоимдік қатарды салыстырмалы талдау.
Он сөз талдап жазу Ә-1
Ә-2
Ә-3
Ә -4
Ә-5
Ә-6 12 апта
13 Әр сала бойынша әр жылдарда жарық көрген терминологиялық сөздіктерді салыстыра талдау.
Он сөз талдап жазу Ә-1
Ә-2
Ә-3
Ә -4
Ә-5
Ә-6 13 апта
14 Фразеологиялық сөздіктен өз сөздік қорыңда жоқ тұрақты тіркестерді және туынды сөздер сөздігінен бес сөзді жазып, салыстырмалы талдау. Он тұрақты тіркестерді және
бес түбір сөздің
туындыларын жазыңыз. Ә-1
Ә-2
Ә-3
Ә -4
14 апта
15 Мақал-мәтелдердің орысша-қазақша аудармасын тауып жазыңыз. Он мақал мәтелдің орысша баламасын тауып жазыңыз. Ә-1
Ә-2
Ә-3
Ә -4
Ә-5
Ә-6 15 апта
Студенттердің білімін бағалау формасы:
Студенттер оқу үлгерімін бағалау ағымдағы бақылау негізінде жүзеге асады. Олар:
- дәрістерге қатысуына:
- семинар сабақтарында берген жауаптары мен тест тапсырмасын орындауна;
- СОӨЖтапсырмаларын уақытында орындап тапсыруына (Студенттердің оқытушылардың
басшылығымен өздік жұмыстары).
- СӨЖ тапсырмалары орындауына байланысты анықталып отырады.
Ағымдық бақылау қорытындысы 7 аптада өтетін бірінші аттестация кезеңінде, ал 15 аптада екінші аттестация кезеңінде анықталып отырады.
барлық бақылау бағасы 100% құралады;
лекция сабағына қатысу 100% бағаланады (ол (0,1) коэффициент барлығы 10% -ден 100% -ге дейін
студенттің әр семинар немесе лабораториялық сабақтағы жауабы 50 -ден 100% -ге дейін сындық тұрғыдан бағаланады.
СОӨЖ сабақтары 50-ден 100% -ге дейін до 100% бағалау критериі бойынша бағаланады (СОӨЖ сабақтарының коэффициенті 0,4 тең).
Сабақ түрі/ бақылау түрі % тік балы коэффициент 1 АТТЕСТ 2АТТЕСТ Қорытынды аттестация. % -тік балы Қорытынды бақылау. Сұрақтар саны
/тапсырма-
лар
Сабақ
саны/
тапсырма-лар % тік балы Сабақ
саны/
тапсырма-
лар
% тік балы Лекциялар - - - - - -
(1 аттест.+2аттест.)/ 2+ҚБ
100% не\се 60 бал -
Практика-қ Бір жауап 50-100
0,6 7 сабақ 60 8 сабақ Практика-қ -
СОӨЖ/
СӨЖ Бір жауап 50-100
0,4 7 сабақ 40 8 сабақ СОӨЖ/
СӨЖ -
Емтихан
- - - - - Емтихан -
КТ (0-100%) - - - КТ 40 тест тапсырмасы
Барлық балы
( %) - - - 100% не/се 30 бал - Барлық балы
( %) (1Атт.+2 Атт.)
/2 +ҚБ
Келесі бақылау түріне емтиханда жүзеге асатын аралық бақылау жатады. Бұл бақылау түрі ауызша емтихан, компьютерлік тест, жазбаша және шығармашылық емтихан, құрастырылған емтихан түрінде болуы мүмкін.
Студенттердің білімін рейтинг жүйесімен бағалау
№ Қорытынды бақылаудың түрі Бақылау түрлері Баллдар
1 Емтихан Қорытынды бақылау 40
Кезеңдік бақылау 60
Рейтингтік бал жүйесін барлық бақылау түрлерінен бөлу
Апта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Бақылау түрі
А.б А.б А.б А.б А.б А.б Ар. А.б А.б А.б А.б А.б А.б А.б Ар
1 2 3 4 5 6 7(І) 8 9 10 11 12 13 14 15(ІІ)
балл 50-100% 50-100% 50-100% 50-100% 50-100% 50-100% Жинақты %
30 балл 50-100%%% 50-100%%% 50-100%%% 50-100%%% 50-100%%%5 50-100%%% 50-100%%% Жинақты %
30 балл
Академиялық мінез-құлық пен әдеп саясаты:
Қазақ тілінен арнайы курс пен арнайы семинар курсы студенттердің алуан түрлі сөздік түрлерімен жұмыс істеу дағдысын қалыптастырады. Лингвистиканың басқа да морфология, сөзжасам, синтаксис, семантика, стилистика сияқты салаларын терең меңгеруіне тигізер әсері орасан зор.
Пәннің оқытылу барысы студенттерден үлкен жауапкершілікті, ізденушілікті, өз беттерімен жұмыс жасауды қажет етеді.
Алған теориялық білімдерін практикалық түрде қолдануда олар сөздік түзу ісімен танысып, жаттығу жұмыстарын жазады. Сөздікке лексикалық бірліктерді сұрыптау мен оған талдау жасай білу, талпыныс жасау студенттердің білімдерін тереңдетіп, сөздік қорын дамытады. Болашақ тіл мамандарының әдеби тілде сөйлеу мәнерін қалыптастырады.

Оқу процесіне белсене қатысу;
Оқу үрдісіне жауапкершілікпен қарау, сабақққа кешікпеу;
Себепсіз сабақ қалдырмау;
Сабақтан қалған студент тақырыпты өз бетімен дайындалып, оқытушы белгілеген уақытта тапсырып, бал жинау;
Тапсырманы уақытында орындап, тапсырып отыру, уақытынан кешіккен жағдайда бал кемітілетінін есте ұстау;
Әр аптада СОӨЖ және СӨЖ тапсырмаларын белгіленген мерзімде тапсыру;
Ұқыпты, сабырлы, ашық және басқа студенттер мен оқытушыларға кішіпейіл, мейірімді болу;
Сабақ барысында басқа студенттердің пікірімен санасып, шыдамдылық таныту;
Оқытушы мен бір-бірінің жұмысына кедергі келтірмеу;
Сабақ барысында студент өзін әдепті, мәдениетті ұстауы;
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиет
Қазіргі қазақ тілі. Оқулық. Алматы, 2005ж. 5модуль 77-100 бет.
Қалиев Ғ., Болғанбаев Ә. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. Оқулық. Алматы, 2006 ж.
Салқынбай А. Қазіргі қазақ тілі. Оқу құралы. Алматы, 2008 ж.
Жұбанов А. Компьютерлік лингвистикаға кіріспе.Алматы. 2007 ж.
Ә.Болғанбайұлы, Ғ.Қалиұлы. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. Алматы, 1977 ж.
Болғанбайұлы Ә., Қалиұлы Ғ. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы. – Алматы: Санат, 1997.
Малбақов М. Қазақ сөздіктері. – Алматы: Ана тілі, 1995 ж.
Айтбайұлы Ө. Қазақ сөзі. Алматы, 1997 ж.
Қордабаев Т. Қазақ тіл білімінің қалыптасу, даму жолдары. – Алматы.1995.
Қайдар Ә.Т., Сарыбаев Ш.Ш., Айтбайұлы Ө. Қазақ тілі (энциклопедия). Алматы. 1998.
Аханов К. Тіл біліміне кіріспе. Алматы: Мектеп, 1965. – 600 бет.
Проблемы этимологии тюркских языков. – Алма-Ата. 1990 ж.
Қазақ тілі. Энциклопедия.- Алматы. 1998 ж.
Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі. Алматы. 2005 ж.
Салқынбай А.,Абақан Е.Лингвистикалық түсіндірме сөздік. Алматы. 1998 ж.
Қосымша әдебиет
Малбақов М. Қазақ тіліндегі түсіндірме сөздіктердің құрылымдық негіздері: Ф.ғ.д. ...дисс. авторефераты. – Алматы, 2003.
Түсіпқалиева Р. Қазақ лексикографиясы: екітілді шағын сөздіктердің құрылымы. Автореф - Алматы, 2007 ж.
Байниязова Ж.Т. Қазақ лексикографиясы: біртілді оқу сөздігін түзудің ғылыми негіздері: Ф.ғ.к. ...дисс. авторефераты. – Алматы, 2008.
Иісова Э.А Идеографиялық оқу сөздіктерінің тілдік жүйені меңгертудегі орны. Монография. Қостанай 2011ж.
Иісова Э.А. Идеографиялық оқу сөздіктерінің тілдік жүйені меңгертудегі орны. . Автореф - Алматы, 2009 ж.
Көбденова Г. Қазақ тілінің тарихи лексикографиясы: Ф.ғ.к. ... дисс. авторефераты. – Алматы, 2008.
Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий.
Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. М., 1978, 1980, 1989.
Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. Москва, 1972.
Мусаев К. Лексика тюркских языков в сравнительном освещении. Москва, 1975.
Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Алматы. 1997 ж.
Рустемова Л.З.Казахско-русский толковы словарь арабско-иранских займствованных слов.Алма-ата. 1985г.
Жалпы.ред.басқ. / Э.Д.Сүлейменова Тіл білімі сөздігі. Алматы. 1998 ж.
Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Алматы, 1999 ж.
Кеңесбаев І.,Жанұзақов Т.Тіл білімі термин. орысша-қазақша сөздігі.Алматы.1956ж.
Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. – Алматы, 1959ж. ІІ томдық.
Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. Алматы, 1974-1986. 10 томдық
Жалпы.ред.басқ.Жанұзақов Т. Қазақ тілінің қысқаша түсіндірме сөздігі.А. 2008ж.
Қазақ әдеби тілінің сөздігі. Он бес томдық. 2011ж.
Парсыша-қазақша түсіндірме сөздік. Алматы, 1977.
Н.Т. Сауранбаева, Г.Г. Мусабаева, Ш.Ш. Сарбаева. Русско-казахский словарь. Алматы.
Р.Г. Сыздыковой, К.Ш. Хусаин. Казахско - русский словарь. Алматы. 2002ж. 2005-1152с. 3-е изд.
Моңғолша-қазақша сөздік. – Ұланбатыр, 1954 ж.
Моңғолша-қазақша сөздік. Алматы, 1977 ж.
Арабша-қазақша түсіндірме сөздік. Алматы, 1984.
Арабша-қазақша түсіндірме сөздік. – Алматы: Қазақстан, 1969.
Неталиева Қ. Қазақ тілінің орфоэпиялық сөздігі. – Алматы, 1977 ж.
Дүйсебаева М. Қазақ тілінің қысқаша орфоэпиялық сөздігі. – Алматы, 1981ж.
Орфоэпиялық сөздік. Алматы. Арыс 2007 ж.
Қазақ тілінің орфоэпиялық анықтағышы. – Алматы: Арыс, 2004. – 200 бет.
Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі. Алматы.1966 ж.
Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы, 2001
Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. Алматы, 2005
Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. – Алматы: Тіл білімі институты, 2007ж.
Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі/ Жауапты ред. Р. Сыздықова. – Алматы, 1988 ж.
Уәлиұлы Н., Жаманбаева Қ., Құдеринова Қ. Емлесі қиын сөздер. Алматы. 2000ж.
Белбаева М. Қазақ тілінің омонимдер сөздігі. Алматы. 1988 ж.
Жұмабекова А.Қ. Қазақ тілінің антонимдер сөздігі. Алматы 2000 ж.
Мусин Ж. Қазақ тілінің антонимдер сөздігі. Алматы,1984.
Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі. Алматы, 1996, 1998.
Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі. – Алматы: Ғылым, 1969.- 596 бет.
Ә.Болғанбаев. Қазақ тілінің синонимдер сөздігі. Алматы, 1977.
Болғанбаев Ә. Қазақ тіліндегі синонимдер сөздігі. – Алматы, 1975. – 307 бет.
Синонимдер сөздігі. Ә. Болғанбайұлы, С. Бизақов, Ш. Дәулетқұлов. Алматы, 2001ж.
Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. Алматы: Ғылым, 1977ж.
Ысқақов А. Абай тілі сөздігі. Алматы. 1968 ж.
Қазақ тілінің аймақтық сөздігі. Алматы, 2002.
Сарыбаев Ш.Ш. Қазақ тілінің аймақтық сөздігі. Алматы. 2005 ж.
Сыздықова Р. Қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар. Алматы. 1990 ж.
Сыздық Р. Қазақ тілінің анықтағышы. – Астана, Елорда, 2000. – 532 бет.
Древнетюркский словарь. – Ленинград, 1969. – 615 с.

Приложенные файлы

  • docx 23878863
    Размер файла: 104 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий