Тема 3_Планування_д_яльност__п_дпри_мства2


Тема 3. Планування діяльності підприємства


План підприємства – це:
Документ, який формалізує результати планування: цілі, завдання та засоби їх реалізації; критерії та пропорції в реалізації окремих завдань; організацію та контроль виконання плану.
Документ, яка містить відомості про обсяг і склад витрат підприємства у перспективному періоді;
Письмове розпорядження щодо контролю за цільовим використанням ресурсів підприємства у плановому періоді;
Документ, в якому обґрунтовано обсяг чистого прибутку підприємства у плановому періоді та напрями його використання.

Яке визначення характеризує поняття "планування"?
Це процес визначення цілей, яких підприємство передбачає досягти за певний період, а також способів досягнення таких цілей.
Це процес вибору оптимальної альтернативи при заданій меті.
Це процес створення точної та придатної до реалізації системи норм для наступних дій.
Це процес виявлення відхилень між фактичними та плановими показниками.

Якому терміну можна дати визначення: "кількісні та якісні характеристики функціонування підприємства, досягнення яких воно прагне"?
Цілі підприємства.
Місія підприємства.
Стратегія діяльності.
Дерево цілей.

Які цілі виділяють за їх відношенням до головної мети?
Кінцеві та проміжні.
Перспективні та поточні.
Життєво необхідні та бажані.
Кількісні та якісні.

Як класифікують (поділяють) цілі в залежності від ступеня їх досягнення?
Життєво необхідні і бажані.
Перспективні та поточні.
Глобальні та локальні.
Кількісні та якісні.

У чому проявляється взаємозв’язок цілей підприємства та суспільства?
Підприємство може отримати певний економічний ефект тільки при виробництві та реалізації продукції, яка користується попитом на ринку.
Переважання на ринку підприємств колективної форми власності.
У обов’язковості відрахувань частини прибутку на благодійність.
Взаємозв’язку між цими цілями не існує.

Що представляють собою тактичні завдання, які стоять перед підприємством?
Шляхи та методи досягнення цілей, які стоять у поточний час перед підприємством.
Засіб вирішення проблемних ситуацій, з якими стикається підприємство.
Засіб вирішення перспективних та поточних завдань, які повинні конкретизувати стратегічну мету розвитку підприємства.
Методи досягнення цілей, які визначають найбільш пріоритетні напрями розвитку підприємства у довгостроковому періоді.

Як називаються цілі, які не можна вимірити кількісними показниками?
Якісні.
Перспективні.
Соціальні.
Проміжні.

Які цілі спрямовані на отримання за допомогою обмежених ресурсів певного результату господарської діяльності?
Економічні.
Соціальні.
Технічні.
Екологічні.

Які цілі спрямовані на задоволення соціальних потреб усіх учасників підприємства?
Соціальні.
Економічні.
Технічні.
Екологічні.

Які цілі спрямовані на виконання кількісних та якісних характеристик до продукції та виробничої програми, а також виробничого потенціалу?
Технічні.
Соціальні.
Економічні.
Екологічні.

Які цілі спрямовані на захист навколишнього середовища?
Екологічні.
Технічні.
Соціальні.
Економічні.

Система стратегічних цілей розвитку підприємства визначається:
Усіма перерахованими умовами.
Умовами державного регулювання ринку.
Місією підприємства.
Кон’юнктурою ринку.

Які фактори впливають на формування стратегічних цілей функціонування підприємства?
Взаємозв’язок економічних, соціальних та політичних умов функціонування підприємства.
Зміни на ринку діяльності підприємства.
Внутрішні проблеми, з якими стикається підприємство.
Зовнішні проблеми, які постають перед підприємством.

Для чого необхідно будувати дерево цілей підприємства?
Для виявлення підпорядкованості цілей та можливості їх поетапної реалізації.
Для підрозділу цілей на якісні та кількісні.
Для усвідомлення цілей, що стоять перед підприємством.
Усі відповіді правильні.

Як змінюються цілі та завдання підприємства в залежності від стадії його життєвого циклу?
Показники стану функціонування, до яких прагне підприємство, збільшуються з кількісної та якісної сторін.
Показники господарської та фінансової діяльності зростають кількісно.
На всіх стадіях життєвого циклу підприємства – це максимізація прибутку.
Показники господарської та фінансової діяльності зростають якісно.

Для якої стадії життєвого циклу підприємства збитковість діяльності не суперечить меті його діяльності?
Народження.
Юність.
Рання зрілість.
Зрілість.

Для якої стадії життєвого циклу підприємства основним завданням є "закріплення позицій на ринку"?
Дитинство.
Юність.
Старіння.
Зрілість.

Для якої стадії життєвого циклу підприємства основним завданням діяльності є "захоплення свого сегмента ринку"?
Юність.
Рання зрілість.
Зрілість.
Народження.

Для якої стадії життєвого циклу підприємства характерна мета "постійне зростання обсягів діяльності за рахунок диверсифікації виробництва"?
Рання зрілість.
Зрілість.
Старіння.
Народження.

Для якої стадії життєвого циклу підприємства характерна мета "формування іміджу підприємства"?
Зрілість.
Старіння.
Рання зрілість.
Народження.

Для якої стадії життєвого циклу підприємства основним завданням є "забезпечення стабільності господарської діяльності"?
Старіння.
Дитинство.
Юність.
Зрілість.

Для якої стадії життєвого циклу підприємства характерне технічне переозброєння, пошук нових постачальників, впровадження принципово нових технологій?
Відродження.
Юність.
Старіння.
Зрілість.

Який з перерахованих принципів визначення цілей підприємства є помилковим?
Визначені цілі повинні охоплювати весь комплекс можливих проблем.
Визначені цілі не повинні суперечити одна одній.
Цілі повинні визначатися комплексно, тобто у взаємозв’язку між собою.
Цілі повинні бути сформульовані, виходячи із напрямів та перспектив розвитку підприємства.

В залежності від напрямів діяльності підприємства виділяють такі типи стратегій:
Виробнича, фінансова, маркетингова.
Перспективна, поточна.
Стратегії використання матеріальних ресурсів, управління трудовими та фінансовими ресурсами.
Соціальна, економічна.

Основними передумовами розробки фінансового плану є:
Прийняті на підприємстві до реалізації стратегічні цілі та завдання, результати вивчення умов зовнішнього середовища функціонування підприємства та його можливих змін, результати моніторингу господарсько-фінансової діяльності підприємства та виконання попередньо розроблених планів;
Наявність результатів моніторингу господарсько-фінансової діяльності підприємства;
Наявність результатів вивчення умов зовнішнього середовища функціонування підприємства та його можливих змін;
Усі перелічені передумови.

Що з перерахованого не обумовлює необхідність планування на підприємстві?
Наявність у штатному розкладі підприємства посад з планово-економічної роботи.
Необхідність виявлення можливих проблем у майбутньому.
Необхідність координації окремих підрозділів підприємства.
Раціоналізація використання ресурсів.

Які з перерахованих факторів обмежують використання планування в сучасних умовах?
Усі відповіді правильні.
Високий ступінь невизначеності на українському ринку.
Низький рівень накопичення капіталу, що не дозволяє здійснювати певні витрати на організацію процесу планування.
Відсутність певної підприємницької культури.

Який термін характеризує визначення: "взаємоузгоджені та взаємовпорядковані планові завдання, які об’єднані спільною метою та визначають ресурси, терміни, методи, послідовність досягнення мети, виконання робіт, рішень"?
Система планів діяльності підприємства.
Стратегія розвитку підприємства.
Виробнича програма.
Дерево цілей.

Який з планів діяльності підприємства є вихідним для розробки інших перерахованих планів?
Виробнича програма.
План доходів.
План витрат.
План з праці.

Який з перерахованих етапів процесу планування є першим?
Визначення мети.
Визначення потенціалу підприємства.
Визначення альтернатив.
Аналіз зовнішнього середовища.

Як називають систематичне виявлення, формулювання та аналіз способів досягнення цілей?
Пошук альтернатив досягнення цілей.
Побудова дерева цілей.
Контроль за виконанням планових завдань.
Формулювання цілей.

Як називають спосіб досягнення поставленої мети, відмінний від інших можливих способів?
Альтернатива.
Прогноз.
Проект.
Завдання.

Як називають передпланову розробку можливих варіантів розвитку підприємства?
Прогнозуванням.
Перспективним плануванням.
Стратегією розвитку.
Місією розвитку.

На який період розробляється поточне планування на підприємстві?
Квартал, місяць.
Один рік.
П’ять років.
Три роки.

Який вид планування передбачає детальну розробку планів підприємства на рівні окремих підрозділів на короткі проміжки часу?
Оперативне.
Бізнес-планування.
Стратегічне.
Директивне.

Який вид планування передбачає визначення місії діяльності підприємства?
Стратегічне.
Директивне.
Тактичне.
Короткострокове.

Який вид планування здійснюється шляхом встановлення адресних завдань та розподілу необхідних для їх виконання ресурсів серед виконавців плану?
Директивне.
Індикативне.
Договірне.
Бізнес-планування.

Який вид планування використовується як засіб залучення самостійних суб’єктів ринку на паритетних засадах з державою до розробки та реалізації програм розвитку з метою гармонізації інтересів держави та приватного капіталу?
Індикативне.
Директивне.
Договірне.
Бізнес-планування.

Який горизонт часу охоплює, як правило, короткострокове планування?
До 1 року.
До 1 кварталу.
Від 1 до 5 років.
Більше 5 років.

Який горизонт часу охоплює, як правило, середньострокове планування?
Від 1 до 5 років.
До 1 року.
Більше 3 років.
Більше 5 років.

Який горизонт часу охоплює, як правило, довгострокове планування?
Більше 5 років.
До 1 року.
До 3 років.
Від 1 до 5 років.

Що передбачає принцип єдності (системності) при плануванні діяльності підприємства?
Взаємоузгодженість цілей та охоплення усіх структурних підрозділів підприємства.
Безперервність процесу планування у часі та розробка одних планів на заміну іншим.
Можливість зміни планів у зв’язку із виникненням непередбачуваних обставин.
Деталізація планів у тому ступені, який дозволяють зовнішні та внутрішні умови діяльності підприємства.

Що передбачає принцип безперервності при плануванні діяльності підприємства?
Безперервність процесу планування у часі та розробка одних планів на заміну іншим.
Деталізація планів у тому ступені, який дозволяють зовнішні та внутрішні умови діяльності підприємства.
Взаємоузгодженість цілей та охоплення усіх структурних підрозділів підприємства.
Можливість зміни планів у зв’язку із виникненням непередбачуваних обставин.

Що передбачає принцип гнучкості при плануванні діяльності підприємства?
Можливість зміни планів у зв’язку із виникненням непередбачуваних обставин.
Взаємоузгодженість цілей та охоплення усіх структурних підрозділів підприємства.
Безперервність процесу планування у часі та розробка одних планів на заміну іншим.
Деталізація планів у тому ступені, який дозволяють зовнішні та внутрішні умови діяльності підприємства.

Що передбачає принцип точності при плануванні діяльності підприємства?
Деталізація планів у тому ступені, який дозволяють зовнішні та внутрішні умови діяльності підприємства.
Взаємоузгодженість цілей та охоплення усіх структурних підрозділів підприємства.
Безперервність процесу планування у часі та розробка одних планів на заміну іншим.
Можливість зміни планів у зв’язку із виникненням непередбачуваних обставин.

Що з перерахованого є результатом процесу планування?
Усі відповіді правильні.
План.
Програма.
Проект.

Який термін характеризує сукупність основних показників діяльності підприємства, які повинні бути досягнуті до кінця планового періоду?
План.
Програма.
Проект.
Усі відповіді правильні.

Який з перерахованих результатів планування відрізняється високим рівнем деталізації?
Проект.
Програма.
План.
Стратегія.

Який з перерахованих результатів планування визначає розвиток одного з важливих напрямів (аспектів) діяльності підприємства?
Програма.
Проект.
План.
Стратегія.

Який термін характеризує генеральну комплексну програму діяльності підприємства, яка визначає його місію, головні цілі та напрями діяльності?
Стратегія.
Програма.
Проект.
План.

Що розуміють під методами планування?
Спосіб обґрунтування показника на майбутній період.
Кількісне визначення показника.
Порядок (етапи) розробки плану.
Процес планування.

Який метод не використовується при розрахунках планових завдань?
Усі перераховані методи використовується при розрахунках планових завдань.
Евристичні методи.
Факторно-аналітичний метод.
Нормативний метод.

Який метод планування передбачає ув’язування обсягу потреб у використанні ресурсів з обсягом їх отримання?
Балансовий.
Факторно-аналітичний.
Економіко-статистичний.
Економіко-математичний.

Який метод планування виходить з визначених потреб підприємства у фінансових ресурсах?
Програмно-цільовий.
Економіко-математичний.
Нормативний.
Факторно-аналітичний.

Який метод планування передбачає за допомогою математичного апарата формалізацію взаємозалежності між окремими показниками та факторами, що не знаходяться у функціональному взаємозв’язку між собою?
Економіко-математичний.
Нормативний.
Факторно-аналітичний.
Економіко-статистичний.

Який метод планування передбачає розрахунок показників на підставі розрахунків впливу найважливіших чинників, що обумовлюють зміни цих показників?
Факторно-аналітичний.
Нормативний.
Економіко-статистичний.
Економіко-математичний.

Який метод планування передбачає розрахунок показників на підставі прогресивних норм використання ресурсів?
Нормативний.
Факторно-аналітичний.
Економіко-статистичний.
Економіко-математичний.

Основними критеріями оцінки альтернативних варіантів планів підприємства є:
Усі відповіді вірні.
Повнота віддзеркалення мети та завдань розвитку об’єкта планування.
Обґрунтованість вибору методів планування, якість ресурсів, які використані для розроблення плану.
Варіативність плану, напруженість його реалізації.

Приложенные файлы

  • doc 23878242
    Размер файла: 68 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий