розд_3

РОЗДІЛ 3

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ


3.1. Практичне заняття 1:
«Теоретичні основи формування капіталу»

Мета заняття: закріпити сформовані уявлення про сутність та основні характеристики капіталу підприємства та процесу його формування, отримати навички ідентифікації різних видів капіталу за класифікаційними ознаками.

3.1.1 Питання для обговорення

Генезис та еволюційний розвиток терміну “капітал”.
Основні характеристики капіталу, що формується підприємством.
Економічна сутність капіталу.
Особливості процесу формування капіталу підприємства.
Характеристика процесу накопичення капіталу.
Принципи формування капіталу підприємства.
Класифікація капіталу, що формується підприємством, за джерелами залучення.
Класифікація капіталу, що формується підприємством, за формами залучення.

3.1.2. Проблемні питання

Особливості формування капіталу з позиції часових переваг.
Фактори, від яких залежить схильність до накопичення.

3.1.3. Теми реферативних доповідей

Сучасні теорії капіталу.
Хід та особливості етапу первісного накопичення капіталу в умовах перехідної економіки України.

3.1.4. Навчальні завдання для аудиторної роботи

Завдання 1. Тест.
З’ясуйте вірність вислову та обґрунтуйте відповідь:
1. Одним із принципів формування капіталу є принцип обґрунтування потреби в джерелах коштів (так, ні).
2. Принципом формування капіталу підприємства є принцип активної ролі служб економічної безпеки у процесі формування капіталу (так, ні).
3. При класифікації капіталу за джерелами залучення можуть бути виділені наступні основні ознаки: титул власності, група джерел залучення капіталу по відношенню до підприємства, національна належність власників капіталу, часовий період залучення (так, ні).
4. За формами залучення капіталу підприємства до основних класифікаційних ознак можуть належати: організаційно-правова форма залучення капіталу, натурально-речовинна форма залучення капіталу, форма власності капіталу, що надається підприємству, тощо (так, ні).
5. За організаційно-правовими формами залучення виокремлюють: акціонерний, пайовий та індивідуальний капітал (так, ні).
6. За титулом власності сформований підприємством капітал буває приватний і державний(так, ні).
7. Капітал, що залучається із внутрішніх джерел, характеризує власні і позичкові фінансові кошти, що формуються безпосередньо на підприємстві (так, ні).
8. Короткостроковий капітал залучається підприємством на період до одного року (так, ні).
9. Іноземний капітал, як правило, залучається середніми і великими компаніями (так, ні).
10. Пайовий капітал формується в акціонерних товариствах (так, ні).
11. Капітал в нематеріальній формі залучається підприємством у вигляді різноманітних фінансових інструментів, що вносяться до його статутного фонду (так, ні).
12. Одними із основних сутнісних характеристик капіталу є те, що капітал – це накопичена цінність і джерело доходу (так, ні).
13. Капітал є носієм чинників часу, ризику і платоспроможності (так, ні).
14. Капітал автоматично є постійно зростаючою економічною цінністю (так, ні).
15. Як об’єкт купівлі-продажу капітал формує особливий тип ринку – ринок капіталу (так, ні).
16. Формування капіталу є актуальним лише на початкових стадіях життєвого циклу підприємства (так, ні).
17. Процес формування капіталу носить детермінований і регульований характер (так, ні).
18. Процес формування капіталу нерозривно пов’язаний з забезпеченням зростання ринкової вартості підприємства (так, ні).


3.2. Практичне заняття 2:
«Вартість капіталу та поняття фінансового лівериджу»

Мета заняття: закріпити теоретичні знання щодо визначення вартості капіталу підприємства та здобути практичні навички проведення розрахунків щодо оцінки сукупної вартості капіталу підприємства та його окремих елементів.

3.2.1 Питання для обговорення

Сутність та основні види вартості капіталу.
Концепція формування граничної вартості капіталу.
Основні сфери використання показників середньозваженої та граничної вартості капіталу.
Основні етапи оцінки вартості капіталу у процесі його формування.
Оцінка вартості окремих елементів власного капіталу підприємства.
Оцінка вартості окремих елементів позичкового капіталу, що залучається підприємством.
Оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства.
Поняття фінансового лівериджу та особливості розрахунку ефекту фінансового лівериджу.
Характеристика складових, які формують ефект фінансового лівериджу.
Механізм забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі формування капіталу на основі моделі стійкого зростання.

3.2.2. Проблемні питання

Особливості оцінки вартості позичкового капіталу.
Вплив рівня оподаткування на формування ефекту фінансового лівериджу.

3.2.3. Теми реферативних доповідей

Теорія залежності вартості капіталу від заборгованості.
Теорія незалежності вартості капіталу від заборгованості.

3.2.4. Навчальні завдання для аудиторної роботи

Завдання 1. Сума виплачених дивідендів у звітному періоді становить 240 тис. грн. Власний капітал на початок звітного періоду – 720 тис. грн., а на кінець, відповідно, - 910 тис. грн. Визначити вартість власного капіталу, який використовується у звітному періоді.
Завдання 2. Визначити вартість чистих активів підприємства виходячи з таких даних:
- загальна вартість активів підприємства за балансом 2 500тис.грн.
- результати переоцінки, які відображені у балансі підприємства (приріст вартості активів з урахуванням індексу інфляцій) – 200 тис. грн.
- реальна вартість непродуктивно використовуваних активів – 300 тис. грн.
- реальна вартість активів, що використовуються за договором оперативного лізингу – 400 тис. грн.
- сума фінансових зобов’язань підприємства усіх видів – 900 тис. грн.
Завдання 3. Визначити величину ефекту від надання цінової знижки покупцям у разі негайного розрахунку за придбані товари, використовуючи такі дані підприємства:
- середній залишок дебіторської заборгованості підприємства у попередньому періоді становив 200 000 грн. (цінова знижка не використовувалася);
- прогнозний середній залишок дебіторської заборгованості підприємства в разі використання цінової знижки становитиме 150 000 грн.;
- внутрішня норма прибутку, встановлена на підприємстві, дорівнює 15%;
- прогнозний обсяг реалізації продукції в кредит становить 60 000 грн.;
- плановий відсоток цінової знижки – 10%;
- за прогнозами відділу маркетингу, ціновою знижкою хотіли б скористуватися 20% покупців, котрі купують товари у кредит.
Завдання 4. Визначити вартість чистих активів підприємства та суму власного капіталу за поточною ринковою оцінкою.
Вихідні дані:
загальна вартість активів підприємства за балансом – 4 700 тис. грн.;
приріст вартості активів в процесі переоцінки з урахуванням інфляції – 730 тис. грн.;
реальна вартість непродуктивно використовуваних активів – 320 тис. грн.;
реальна вартість активів, що використовуються по договору оперативного лізингу – 610 тис. грн.;
вартість позаоборотних активів підприємства – 1200 тис. грн.
сума фінансових зобов`язань підприємства всіх видів – 1650 тис. грн.
Завдання 5. Підприємство планує випустити облігації номінальною вартістю 20 000 грн. Термін погашення 12 років, а процентна ставка 10%. Витрати по випуску і реалізації в середньому дорівнюватимуть 4% від їх вартості. Реалізація здійснюватиметься на умовах дисконту 3% від їх вартості. Податок на прибуток й інші обов'язкові відрахування від прибутку становитимуть 16%. Визначити ціну такого джерела коштів.
Завдання 6. Визначити, як можна використати показник вартості капіталу для вибору прибутковішого проекту. Проект А внутрішня ставка доходу дорівнює 25 %, а по проекту Б 15 %. Вартість капіталу 10 %.
Визначити прибутковість від інвестицій в проекти А і Б. Проілюструвати на графіку порівняння внутрішньої ставки доходу інвестицій з вартістю капіталу і зробити висновки про доцільність вкладень.
Завдання 7. Визначити вартість капіталу від облігацій, якщо фірма, яка випускає облігації, сплачує купон 200 гр. од. на рік, а 1% від цієї суми становлять витрати, пов'язані з випуском. Номінальна вартість дорівнює 2 000 гр. од.
Завдання 8. Визначити вартість капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку, якщо фірма сплачує дивіденди у сумі 5,0 грн., що зростає щорічно на 3 %, а ціна акції дорівнює 40 грн.
Завдання 9. Визначити вартість капіталу від звичайної акції за допомогою моделі МОКА, якщо дано безпечну ставку 9%, дохідність ринку 15 %,
· 1,3. Як зміниться вартість капіталу, якщо
· буде 0,9, а не 1,3.
Завдання 10. Щорічні темпи приросту дивідендів компанії становили 5%, акції котирувались по 50 грн. Дивіденди на акцію компанія сплачувала в розмірі 4%, а витрати на випуск становили 1,5% від номіналу акції. Визначити вартість капіталу від акцій компанії.
Завдання 11. Передбачений контрактом строк оплати відвантажених товарів становить 45 днів з моменту їх надходження на склад клієнта. При здійсненні розрахунків протягом перших 15 днів після надходження товару сконто (знижка) до базової ціни дорівнює 3%. Розрахувати ефективну ставку процента за товарним кредитом, а також доцільність його використання, якщо ставка за аналогічним банківським кредитом 40% річних.
Завдання 12. Два підприємства-постачальники пропонують поставку своєї продукції на умовах товарного кредиту. Перше підприємство встановило граничний термін кредитування у два місяці, а друге у три місяці. На обох підприємствах діє цінова знижка за готівковий платіж – 6%. Обґрунтувати вибір підприємства – постачальника.
Завдання 13. Два підприємства-постачальники пропонують поставку своєї продукції на умовах товарного кредиту терміном на два місяці. На першому підприємстві діє цінова знижка за готівковий платіж у розмірі 5%, а на другому 10%. Обґрунтувати вибір підприємства-постачальника.


3.3. Практичне заняття 3:
«Оптимізація структури капіталу підприємства»

Мета заняття: закріпити теоретичні знання щодо формування структури капіталу та здобути практичні навички проведення розрахунків щодо визначення ефекту фінансового лівериджу та оптимізації структури капіталу за різними критеріями.

3.3.1 Питання для обговорення

Поняття структури капіталу, її роль та значення.
Еволюція теорій структури капіталу.
Процес визначення цільової та оптимальної структури капіталу.
Аналіз основних факторів, що впливають на формування структури капіталу.
Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності
Оптимізація структури капіталу за критерієм його вартості.
Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансового ризику.

3.3.2. Проблемні питання

Обґрунтування вибору концепції структури капіталу.
Динамізм цільової структури капіталу.

3.3.3. Теми реферативних доповідей

Сутність та характерні риси теоретичних концепцій структури капіталу підприємства.
Теорія фінансової структури як функції від фінансового ризику та оподаткування.

3.3.4. Навчальні завдання для аудиторної роботи

Завдання 1. Оптимізувати структуру капіталу підприємства за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків.
Вихідні дані:
- середньорічна вартість позаоборотних активів – 420 тис.грн.
- із загальної вартості оборотних активів постійна їх частина - 300 тис. грн.
- максимальна додаткова потреба в оборотних активах в період сезонності виробництва (6 місяців) – 210 тис. грн.
Завдання 2. Формування ефекту фінансового лівериджу. Вихідні дані наведено в табл. 3.1.
Таблиця 3.1.
Визначення структури капіталу за ефектом фінансового лівериджу
№ з/п
Показники
ПідприємстваА
Б
В

1.
Середня сума всього капіталу, в т.ч.:
8000
8000
8000

1.1
Середня сума власного капіталу
8000
6000
4000

1.2
Середня сума залученого капіталу
2.
Сума валового прибутку (без врахування витрат на сплату % за кредит)
2000
2000
2000

3.
Коефіцієнт валової рентабельності активів
4.
Середній рівень % за кредит
14
14
14

5.
Сума % за кредит
6.
Сума валового прибутку з урахуванням витрат по сплаті % за кредит
7.
Ставка податку на прибуток
0,16
0,16
0,16

8.
Сума податку на прибуток
9.
Сума чистого прибутку
10.
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу, або коефіцієнт фінансової рентабельності
11.
Приріст рентабельності власного капіталу в зв’язку з використанням залученого

Завдання 3. Володіючи власним капіталом в 600 тис. грн. підприємство вирішило збільшити обсяг своєї господарської діяльності за рахунок залучення позичкового капіталу. Коефіцієнт валової рентабельності активів (без врахування витрат на оплату відсотків за кредит) складає 14%. Мінімальна ставка % за кредит складає 11%. Необхідно визначити при якій структурі капіталу буде досягнуто найвищий рівень фінансової рентабельності підприємства. Вихідні дані наведено в табл. 3.2.
Таблиця 3.2.
Визначення структури капіталу за рівнем фінансової рентабельності
№ з/п
Показники
ВаріантиА
Б
В
Г
Д
Ж

1.
Сума власного капіталу
600
600
600
600
600
600

2.
Сума залученого капіталу
-
200
400
500
600
700

3.
Загальна сума капіталу4.
Коефіцієнт фінансового лівериджу5.
Коефіцієнт валової рентабельності
14
14
14
14
14
14

6.
Ставка % за кредит

11
12
12,5
13
14,5

7.
Сума валового прибутку8.
Сума % за кредит9.
Сума валового прибутку з урахуванням сплати % за кредит10.
Ставка податку на прибуток
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16

11.
Сума податку на прибуток12.
Сума чистого прибутку13.
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу14.
Ефект фінансового лівериджу
Завдання 4. Розрахувати середньозважену вартість капіталу. Вихідні дані наведено в табл. 3.3.
Таблиця 3.3.
Інформація про джерела коштів підприємства
Показники
Середня вартість джерела коштів, %
Питома вага

1.Привілейовані акції
60
0,1

2.Звичайні акції і нерозподілений прибуток
80
0,5

3.Залучені кошти, до складу яких входить кредиторська заборгованість
50
0,4

Завдання 5. На скільки відсотків зміниться рентабельність власного капіталу при зміні валового прибутку на 1% за умов різних часток позикового капіталу. Вихідні дані наведено в табл. 3.4.
Таблиця 3.4
Варіанти формування структури капіталу підприємства
№ з/п
Показники
Частка позичкового капіталу, %30(а)
50(б)
80(в)

1.
Капітал, всього
у т.ч.
8000
8000
8000

2.
Власний капітал
3.
Позичковий капітал
4.
Валовий прибуток, (варіант)
1300
1500
2000
1300
1500
2000
1300
1500
2000

5.
Відсоток за позики


6.
Прибуток


7.
Податок на прибуток


8.
Чистий прибуток


9.
Рентабельність власного капіталу


10.
Ефект фінансового лівериджуЯкий валовий прибуток необхідно мати підприємству, щоб рентабельність власного капіталу не змінювалась при різних значеннях співвідношення позикового і власного капіталу? Побудувати графік залежності рентабельності і фінансового лівериджу. Знайти ефект фінансового лівериджу.
Завдання 6. Фірма має власний капітал 800 тис. грн., позичковий – 300 тис. грн., прибуток до виплати податків та процентів за кредит – 500 тис. грн.; відсоток за кредит – 30%, податок на прибуток – 16%.
Фірма планує збільшити обсяги виробництва за рахунок залучення позичкового капіталу без збільшення величини власного.
План на три роки:
1.Позичковий – 500 тис. грн., прибуток – 580 тис. грн., відсоток за кредит – 32% - 1 рік;
2.Позичковий – 700 тис. грн., прибуток – 660 тис. грн., відсоток за кредит – 35% - 2 рік;
3.Позичковий – 1400 тис. грн., прибуток – 940 тис. грн., відсоток за кредит – 45% - 3 рік;
Визначити зміну рентабельності власного капіталу внаслідок зміни ефекту фінансового важеля.
Завдання 7. Знайти оптимальну структуру капіталу. Вихідні дані наведено в табл. 3.5.
Таблиця 3.5.
Варіанти структури капіталу підприємства
Показники
Варіанти структури капіталу


1
2
3
4
5
6
7

Частка власного капіталу
100
90
80
70
60
50
40

Частка залученого капіталу
-
10
20
30
40
50
60

Ціна власного капіталу
13
13,3
14
15
17
19,5
25

Ціна залученого капіталу
-
7
7,1
7,5
8
12
17

Зважена ціна капіталу

Завдання 8. Визначити оптимальну структуру фінансування інвестицій з метою максимізації рентабельності власного капіталу за таких даних, тис. грн.:
Загальний обсяг інвестицій – 100;
Базова рентабельність інвестицій – 25% (за базового рівня відсотків за кредит 20%);
Можливі варіанти структури джерел фінансування (частка власного капіталу): 80%; 70%; 60%; 50%; 40%; 30%;
Починаючи з позначки 30% (включно) зростання позичкових джерел фінансування в загальній структурі капіталу на 10% веде до збільшення процентів за користування позичками на 1 %.
Завдання 9. Розрахувати основні показники, які характеризують структуру капіталу підприємства за таких даних (на кінець звітного періоду), тис. грн.:
Статутний капітал – 700;
Додатковий капітал – 100;
Чистий прибуток – 400;
Нерозподілений прибуток – 350;
Валюта балансу – 2100.


3.4. Практичне заняття 4:
«Особливості формування капіталу підприємства, що створюється»

Мета заняття: отримати практичні навички визначення загальної потреби новоствореного підприємства в капіталі, вибору схеми та джерел фінансування нового бізнесу.

3.4.1 Питання для обговорення

Цілі та особливості процесу формування стартового капіталу.
Принципи формування капіталу при створення підприємства.
Суть та значення процесу оптимізації загальної потреби новоствореного підприємства в капіталі.
Суть та призначення балансового методу оптимізації загальної потреби в капіталі.
Характеристика методу аналогій.
Використання методу питомої капіталоємності при оптимізації загальної потреби в капіталі.
Основні схеми фінансування нового бізнесу.
Переваги та недоліки власного капіталу.
Переваги та недоліки позичкового капіталу.
Основні джерела формування капіталу нового підприємства.
Фактори вибору схеми та конкретних джерел фінансування капіталу новоствореного підприємства.

3.4.2. Проблемні питання

Переваги та недоліки різних методів оптимізації загальної потреби в капіталі.
Практичні можливості використання різних схем фінансування стартового капіталу.
Українські реалії використання різних джерел фінансування капіталу новоствореного підприємства.

3.4.3. Теми реферативних доповідей

Світовий досвід державної підтримки бізнесу на етапі його започаткування.

3.4.4. Навчальні завдання для аудиторної роботи

Завдання 1. Визначити планову потребу в капіталі новостворюваного підприємства, якщо прогнозні розрахунки дають таку інформацію:
1. Затрати, пов'язані із заснуванням підприємства 38 тис. грн.
2. Первісна вартість необхідної для виробництва планового обсягу продукції виробничої споруди 3,1 млн. грн.
3. Придбання машин та обладнання 900 тис. грн.
4. Щоденні виплати на закупку сировини та матеріалів 27 тис. грн.
5. Середньоденні витрати на утримання персоналу 25 тис. грн.
6. Середньоденні витрати за іншими видами елементів затрат 8 тис. грн.
7. Середній період з моменту оплати вартості сировини та матеріалів до запуску їх у виробництво 8 днів.
8. Тривалість виробничого циклу 3 дні.
9. Середній термін зберігання готової продукції на складі 6 днів.
10. Збут готової продукції здійснюється з відстрочкою платежу у 10 днів.
Завдання 2. За даними балансу новостворюваного підприємства в даному році вартість операційних необоротних активів на початок року становила 14 182 тис. грн, на кінець року – 13 580 тис. грн, вартість оборотних активів на початок року дорівнювала 3 327 тис. грн, на кінець року – 4 376 тис. грн. Визначити коефіцієнт участі операційних необоротних активів у загальній сумі активів підприємства.
Завдання 3. Витрати на виробництво та реалізацію продукції в плановому кварталі становлять 9 млн. грн., в т. ч.:
витрати на сировину і матеріали 55 % усіх затрат;
витрати на заробітну плату та нарахування на неї 25 % усіх затрат;
інші витрати, пов'язані з виробництвом та реалізацією продукції - 20 %.
Оплату сировини та матеріалів планується здійснювати на другий робочий день з дня надходження їх на склад. Середній термін перебування виробничих запасів на складі 3 дні. Тривалість виробництва продукції 2 дні. Середній термін складування готової продукції 7 днів. Підприємство планує відвантажувати готову продукцію з наданням відстрочок в її оплаті на 14 днів. Розрахувати плановий обсяг потреби підприємства в капіталі для фінансування оборотних активів у цілому та у розрізі окремих елементів витрат.
Завдання 4. Для здійснення господарської діяльності на початковому етапі підприємству необхідно сформувати активи (а значить залучити необхідний капітал) в сумі 15 млн. грн. Підприємство організується у формі акціонерного товариства відкритого типу. При мінімально прогнозованому рівні дивідендів в розмірі 6% акції можуть бути продані на суму 6 млн. грн. Подальше збільшення обсягу продажу акцій потребує збільшення розміру виплат дивідендів. Мінімальна ставка % за кредит складає 8 %. Необхідно визначити, при якій структурі капіталу буде досягнута мінімальна середньозважена його вартість. Вихідні дані наведено в табл. 3.6.
Таблиця 3.6
Визначення структури капіталу за мінімальною середньозваженою вартістю
№ з/п
Показники
ВаріантиА
Б
В
Г
Д
Ж
З
І

1.
Загальна потреба в капіталі
15
15
15
15
15
15
15
15

2.
Варіанти структури капіталу ,%
а)власний(акціонерний)капітал
б)залучений капітал

40
60

50
50

60
40

70
30

80
20

20
80

10
90

100
-

3.
Рівень дивідендів ,%
7,5
8
8,5
9
9,5
7
6,5
10

4.
Ставка % за кредит
11
10,5
10
9,5
9
12
12,5
-

5.
Ставка податку на прибуток
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16

6.
Податковий коректор

7.
Рівень ставки % за кредит з урахуванням податкового коректора

8.
Вартість складових капіталу ,% а)власної частини капіталу б)залученої частини капіталу

9.
Середньозважена вартість капіталу3.5. Практичне заняття 5:
«Політика формування власного та залучення позичкового капіталу»

Мета заняття: отримати практичні навички щодо розробки політики формування власного капіталу та політики залучення позичкового капіталу .

3.5.1 Питання для обговорення

Форми функціонування власного капіталу підприємства та їх характеристика.
Склад основних джерел формування власних фінансових ресурсів підприємства.
Характеристика основних етапів розробки політики формування власних фінансових ресурсів.
Форми фінансових зобов’язань підприємства.
Класифікація позичкових коштів за цілями залучення; за періодом залучення; за джерелами залучення; за формою залучення; за формою забезпечення.
Механізм залучення позичкового капіталу на кредитному ринку.
Характеристика основних етапів розробки політики залучення підприємством позичкових коштів.

3.5.2. Проблемні питання

Задачі реалізації успішної політики формування власних фінансових ресурсів.
Особливості оцінки маневреності власного капіталу.
Фактори формування ціни на кредитні ресурси.

3.5.3. Теми реферативних доповідей

Формування ефективних умов залучення кредитів.
Оцінка основних умов кредитування.
Основні етапи розвитку та особливості функціонування кредитного ринку України.

3.5.4. Навчальні завдання для аудиторної роботи

Завдання 1. Ставка процента за банківський кредит становить 25%, витрати, пов’язані з обслуговуванням кредиту, - 4%. Визначити вартість залученого капіталу у формі банківського
· кредиту.
Завдання 2. Вартість облігації за номіналом – 250 грн.; середня сума дисконту за облігацією – 45 грн.; рівень емісійних витрат у сумі залучених коштів за рахунок емісії – 7%. Визначити вартість позики.
Завдання 3. Фінансову діяльність підприємства протягом звітного року характеризують такі дані:
здійснено розміщення корпоративних прав за курсом 125%;
номінальна вартість емісії 200 тис. грн.;
чистий прибуток підприємства 70 тис. грн.;
60% чистого прибутку спрямовано на виплату дивідендів;
10% чистого прибутку використано на поповнення резервного капіталу;
підприємство отримало на безоплатній основі необоротні активи первісною вартістю 35 тис. грн.
Розрахувати приріст власного капіталу підприємства за звітний період у розрізі окремих статей.
Завдання 4. Підприємство має потребу в капіталі для придбання виробничих запасів (сировини) обсягом 1 млн. грн. Середня тривалість операційного циклу становить 60 днів. Передбачений контрактом строк оплати відвантажених товарів 30 днів з моменту їх надходження на склад клієнта. При здійсненні розрахунків протягом наступних 30 днів надбавка до базової ціни дорівнює 5%. При здійсненні оплати по факту (протягом 2 робочих днів з моменту надходження сировини) сконто (знижка) до базової ціни становитиме 4%; процентна ставка за короткостроковими банківськими кредитами 30% річних. Фінансовий менеджер повинен визначити найоптимальніший варіант покриття потреби в капіталі для фінансування придбання сировини.
Завдання 5. Потреба підприємства у фінансових ресурсах для реалізації інвестиційного проекту становить 500 тис. грн. Для покриття цієї потреби було прийняте рішення про емісію облігацій з дисконтом. Параметри емісії характеризуються такими даними:
загальна сума випуску (за курсом емісії) 500 тис. грн.;
дата закінчення розміщення облігацій 31.01.12;
строк погашення облігацій 31.12.18;
курс погашення 100 % номінальної вартості;
оціночна процентна ставка за облігаціями становить і = 12% (нараховується за методом складних процентів).
Розрахувати загальну номінальну вартість, яку слід виплатити в період погашення облігацій, і суму дисконту (дизажіо), якщо проценти нараховуються щорічно (один раз на рік).
Завдання 6. Передбачений контрактом строк оплати відвантажених товарів становить 25 днів з моменту їх надходження на склад клієнта. При здійсненні розрахунків протягом перших 5 днів після надходження товару сконто (знижка) до базової ціни дорівнює 3 %. Визначити доцільність використання комерційного кредиту, якщо ставка за аналогічним банківським кредитом 30 % річних.
Завдання 7. Порівняти ефективність фінансування оновлення активу за наступних умов:
- вартість активу – 50 тис. грн.;
- строк експлуатації активу – 5 років;
- авансовий лізинговий платіж передбачений в сумі 4% і складає 2 тис.грн;
- регулярний лізинговий платіж за використання активу складає 15 тис. грн. в рік;
- ліквідаційна вартість активу прогнозується в сумі 5 тис. грн.;
- ставка податку на прибуток 16%;
- середня ставка процента по довгостроковому банківському кредиту складає 12% на рік.
Завдання 8. Загальні збори акціонерного товариства «Металург» прийняли рішення про збільшення статутного капіталу підприємства з 40 млн. грн. до 50 млн. грн. шляхом додаткової емісії акцій. На кожні чотири старі акції було вирішено випустити одну нову. Перед збільшенням статутного капіталу біржовий курс однієї акції номінальною вартістю 100 грн. становив 150 грн. Курс емісії нових акцій 125 %.
Визначити емісійний дохід емітента та середній біржовий курс акцій після емісії, якщо на зміну курсу вплинув лише факт збільшення капіталу, інші фактори впливу на курс залишилися без змін. Як при цьому зміниться майновий стан акціонера, який володів чотирма акціями до нової емісії, якщо він використав переважне право на купівлю нових акцій?
Завдання 9. Проаналізувати структуру позичкового капіталу фірми “Пишка”. Вихідні дані наведено в табл. 3.7.
Таблиця 3.7.
Структура позичкового капіталу фірми “Пишка”
№ з/п

Показники
На початок року
На кінець року
Абсолютне відхилення, тис. грн.
Зміни в струк-турі, %тис. грн.
питома вага, %
тис. грн.
питома вага, %1
Довгострокові зобов’язання
279,6

135,8
2
Короткострокові кредити банків
400

300
3
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
85,5

60,0
4
Кредиторська заборгованість
1764,4

1339,7
5
Інші поточні зобов’язання
27,2

40,9
6
Всього залучених коштів
2559,7

1876,4

Завдання 10. На основі наведених даних визначте поточні фінансові потреби підприємства: виручка від реалізації продукції за квартал становила 18,2 млн. грн.; оборотність дебіторської заборгованості 35 днів; оборотність кредиторської заборгованості 45 днів; норма запасу матеріальних цінностей - 15 днів.

3.6. Практичне заняття 6:
«Теоретичні та методичні основи використання капіталу»

Мета заняття: закріпити сформовані уявлення про основні характеристики процесу використання капіталу підприємства та отримати практичні навички щодо оцінки ефективності використання капіталу підприємства.

3.6.1 Питання для обговорення

Головні особливості процесу використання капіталу.
Теоретичний базис використання капіталу.
Характеристики капіталу як фактору виробництва.
Особливості використання капіталу як інвестиційного ресурсу.
Визначення та характеристика процесу обороту капіталу.
Стадії кругообігу різних видів капіталу.
Фактори, які впливають на тривалість одного обороту капіталу.
Характер руху вартісного циклу капіталу.

3.6.2. Проблемні питання

Відмінності кругообігу основного та оборотного виробничого капіталу.
Роль показників обороту капіталу у забезпеченні ефективності господарської діяльності підприємства.

3.6.3. Теми реферативних доповідей

Феномен парадоксу ощадливості та форми його прояву в українській економіці.
3.6.4. Навчальні завдання для аудиторної роботи

Завдання 1. Тест.
З’ясуйте вірність вислову та обґрунтуйте відповідь:
1. Кругообіг капіталу, що вкладається в об’єкти фінансового інвестування, складається з трьох стадій (так, ні).
2. За особливостями використання у виробничому процесі капітал поділяється на працюючий і непрацюючий (так, ні).
3. Капітал, що використовується у виробничому процесі, впродовж свого кругообігу функціонує у трьох основних формах: грошовій, продуктивній, товарній (так, ні).
4. Термін “реверс чинників виробництва” означає високу мобільність факторів виробництва (так, ні).
5. Ефективне використання капіталу підприємства забезпечується лише внутрішніми параметрами його господарської діяльності і не пов’язане з функціонуванням ринків (так, ні).
6. Одними з основних характеристик капіталу як інвестиційного ресурсу є продуктивність і комплексність використання (так, ні).
Завдання 2. За даними балансу підприємства станом на початок року грошові кошти становили 107 тис. грн, а на кінець року – 51 тис. грн; середня сума оборотних активів за минулий рік становила 8 680 тис. грн, а на кінець року – 6 474 тис. грн. Виручка від реалізації продукції за минулий рік становила 22 883 тис. грн, звітного року – 28 744 тис. грн. Необхідно визначити коефіцієнт участі грошових коштів в оборотних активах у минулому і звітному періодах, а також розрахувати середній період обороту грошових коштів минулого і звітного року та кількість оборотів грошових коштів.
Завдання 3. Визначити кількість оборотів дебіторської заборгованості за звітний період та коефіцієнт відволікання оборотних активів на початок та кінець звітного періоду, якщо на початок року дебіторська заборгованість за товари становила 1 192 тис. грн., а на кінець року – 531 тис. грн. Відповідно загальна вартість оборотних активів підприємства становила 8 750 тис. грн. та 6 530 тис. грн. Виручка від реалізації продукції за звітний період становила – 29 100 тис. грн.
Завдання 4. Визначити оборотність поточних активів та суму залучення додаткових коштів. Вихідні данні наведені в табл. 3.8.
Таблиця 3.8.
Відомості про поточні активи підприємства
Показники
Минулий період
Звітний період
Відхилення

1.Виручка від реалізації (тис. грн.)
5492
5443


2.Середня величина поточних активів (тис. грн.)
2110
2189


3.Оборотність поточних активів
4.Тривалість обороту поточних активів

Завдання 5. Вихідні дані наведено в табл.3.9.
Таблиця 3.9.
Показники для оцінки показників оборотності
Показники
Сума, тис. грн.

На початок звітного періоду:

Запаси
600

Дебітори
85

Кредитори
160

Основні засоби
1137

Операції за звітний період:

Реалізація
4137

Розрахунки з постачальниками
438

Витрати по оплаті праці
1950

Придбання основних засобів
889

Нарахування амортизації
969

Стан на кінець періоду:

Запаси
653

Дебітори
94

Кредитори
284

Основні засоби
1304


Виконати розрахунки показників руху оборотного капіталу, грошових коштів, прибутку.
Завдання 6. Вихідні дані наведено в таблиці 3.10.
Таблиця 3.10.
Інформація для оцінки оборотного капіталу підприємства, тис. грн.
Показники
Базисний рік
Звітний рік
Відхилення
абсолютне
відносне

1. Обсяг випуску продукції
65800
736102.Собівартість продукції
59165
625703.Оборотні кошти
17007
174414. Прибуток


За рахунок росту оборотності оборотного капіталу, знайти:
- економію оборотного капіталу;
- приріст обсягу продукції;
- збільшення прибутку.
Завдання 7. Проаналізувати структуру основного капіталу фірми “Старт”. Вихідні дані наведено в табл. 3.11.
Таблиця 3.11.
Інформація для оцінки структури основного капіталу підприємства
№ з/п
Стаття активу
На початок року
На кінець року
Абсолютне відхилення, тис. грн.
Зміни в структурі, %тис.грн.
питома вага,%
тис. грн.
питома вага, %1
Основні засоби (залишкова вартість)
51172

50921
2
Знос
24915

26061
3
Коефіцієнт зносу, %4
Незавершені капітальні вкладення
248

687
5
Устаткування
228

253
6
Усього основного капіталу
51648

51861

Завдання 8. На основі наведених даних необхідно визначити:
а) власні обігові кошти підприємства;
б) його поточні фінансові потреби;
в) потенційний залишок або дефіцит грошових коштів.
Вихідні дані наведено в табл. 3.12.
Таблиця 3.12.
Спрощений баланс підприємства
Актив
Сума
Пасив
Сума

Основні засоби
4300
Власні кошти
2500

Запаси сировини
650
Резерви
1100

Незавершене виробництво
210
Довгострокова заборгованість
3400

Запаси готової продукції
760Дебіторська заборгованість
2000
Короткострокові кредити
770

Грошові кошти
300Короткострокові фінансові вкладення
300
Кредиторська заборгованість
1200

Інші поточні активи
450Всього
8970
Всього
8970


Завдання 9. Підприємство має наступний баланс, наведений в табл. 3.13.
Таблиця 3.13.
Спрощений баланс підприємства
АКТИВ
ПАСИВ

Грошові кошти 70
Кредиторська заборгованість 70

Дебіторська заборгованість 105
Заборгованість по заробітній платі 45
Податки в бюджет 80

Товарно-матеріальні запаси 165
Довгостроковий кредит 300
Статутний капітал 630

Позаоборотні активи 955
Нерозподілений прибуток 170

Баланс 1295
Баланс 1295


Необхідно визначити чистий оборотний капітал підприємства.
Завдання 10. За даними балансу підприємства станом на початок року грошові кошти становили 185 тис. грн., обсяг реалізації продукції за минулий рік 3850 тис. грн. У плановому періоді передбачається довести обсяг реалізації продукції до 4640 тис. грн. Визначте суму грошових коштів, яка вивільнюється у результаті прискорення оборотності грошових коштів.


3.7. Практичне заняття 7:
«Теоретичні та методичні основи управління використанням капіталу»

Мета заняття: закріпити сформовані уявлення про систему управління використанням капіталу підприємства та отримати практичні навички щодо оцінки дії факторів інфляції та ліквідності

3.7.1 Питання для обговорення

Класифікація капіталу, який використовується підприємством за різними ознаками.
Головна ціль і задачі управління процесом використання капіталу підприємства.
Функціональний механізм управління процесом використання капіталу підприємства.
Оцінка фактору інфляції в процесі використання капіталу
Оцінка фактору ліквідності в процесі використання капіталу

3.7.2. Проблемні питання

Характеристика факторів, які впливають на динаміку вартісного циклу капіталу, для умов функціонування підприємств різних галузей економіки України.
Сучасні моделі оцінки ліквідності активів підприємства.

3.7.3. Теми реферативних доповідей
Вплив інфляції на процеси використання капіталу на підприємствах України.
Проблеми інвестування коштів підприємств у людський капітал.

3.7.4. Навчальні завдання для аудиторної роботи

Завдання 1. Тест.
З’ясуйте вірність вислову та обґрунтуйте відповідь:
1. Основним абсолютним показником оцінки ліквідності є загальний період можливої реалізації певного об’єкта інвестування (так, ні).
2. Основним відносним показником оцінки ліквідності інвестицій є коефіцієнт їх ліквідності, який розраховується як відношення можливого періоду конверсії об’єкту інвестування в гроші до технічного періоду конверсії інвестицій з абсолютної ліквідністю (так, ні).
3. Інфляційна премія – це додатковий дохід що виплачується інвестору чи кредитору з метою відшкодування фінансових втрат від знецінення грошей в зв’язку з інфляцією (так, ні).
4. На сучасному етапі головною метою управління використанням капіталу є максимізація прибутку підприємства та забезпечення його фінансової рівноваги (так, ні).
5. Однією з основних задач управління використанням капіталу є розробка стратегії його використання (так, ні).
6. Однією з основних задач управління використанням капіталу є забезпечення своєчасного реінвестування капіталу (так, ні).
7. Функції управління використання капіталу поділяються на загальні і специфічні (так, ні).
8. До специфічних функцій управління капіталом відноситься управління фінансовими ризиками, пов’язаними з використанням капіталу (так, ні).
9. До загальних функцій управління капіталом відноситься управління використанням капіталу в операційній діяльності підприємства (так, ні).
10. Одним із елементів управління використанням капіталу є ринковий механізм регулювання діяльності підприємства (так, ні).
Завдання 2. Розрахувати абсолютний та відносний показники ліквідності інвестицій за умови можливої реалізації об’єкта інвестування впродовж 28 днів.
Завдання 3. Середньорічна кредиторська заборгованість ПАТ «Рубікон» за товарними операціями в базовому році становила 120 млн. грн., у тому числі прострочена – 20 млн. грн.; середньорічна сума внутрішньої кредиторської заборгованості акціонерного товариства становила 40 млн. грн., у тому числі прострочена – 10 млн. грн.; приріст обсягу реалізованої продукції за розрахунковий період за прогнозами дорівнюватиме 10%. Визначити обсяг кредиторської заборгованості підприємства в розрахунковому періоді.
Завдання 4. Період можливої реалізації конкретного об’єкта інвестування складає 42 дні. Середньорічна норма доходності для інвестиційних інструментів з абсолютною ліквідністю дорівнює 16%. Розрахувати абсолютний та відносний показники ліквідності інвестицій. Визначити необхідний рівень премії за ліквідність та необхідний загальний рівень доходності об’єкта інвестування з урахуванням фактору ліквідності.
Завдання 5. Визначити прогнозні значення річного темпу та індексу інфляції, якщо, у відповідності з прогнозом економічного та соціального розвитку країни, очікується середньомісячний темп інфляції у розмірі 2,5%.
Завдання 6. Визначити розмір річної інфляційної премії та загальної річної суми необхідного доходу по фінансовій операції з урахуванням фактору інфляції за наступних умов:
початкова вартість грошових коштів складає 2 000 грн.;
середньомісячний темп інфляції, який очікується у відповідності з прогнозом економічного і соціального розвитку регіону, складає 1,5%;
реальна відсоткова ставка складає 10%.
Завдання 7. Визначити ефективність факторингової операції для підприємства - продавця. Підприємство продало банку право стягнення дебіторської заборгованості на суму 5 650 тис. грн. на таких умовах:
- комісійна плата за здійснення факторингової операції стягується банком в розмірі 1% від суми боргу;
- банк надає підприємству –продавцю кредит у формі попередньої оплати його боргових умов в розмірі 80% від суми боргу;
- відсоткова ставка за наданий банком кредит складає 18% на рік;
- середній рівень % ставки на грошовому ринку – 24 % на рік.
Завдання 8. Підприємство продає продукцію в кредит на суму 1800 тис. грн. Період надходження грошей – 40 днів. Собівартість складає 74% від ціни реалізації. Необхідно визначити середні вкладення в дебіторську заборгованість.
Завдання 9. Фірма збирається пом’якшити свою кредитну політику. Зараз 85% обсягу продаж здійснюється в кредит. Вихідні дані наведено в табл. 3.14.
Таблиця 3.14.
Показники діяльності підприємства
Показники
Поточне значення
Очікуване значення

1. Виручка від реалізації, тис. грн.
820
1050

2. Обсяг продажу в кредит, тис. грн.

920

3. Витрати
2,5% від (2)
4% від (2)

4. Період надходження грошей від кредиту, дні
90
120


Визначити планове збільшення витрат та середню дебіторську заборгованість.


3.8. Практичне заняття 8:
«Особливості використання капіталу в операційній діяльності підприємства»
Мета заняття: отримати практичні навички виконання основних етапів формування політики використання капіталу.
3.8.1 Питання для обговорення

Зміст та особливості операційної діяльності, які визначають специфіку використання капіталу.
Основні складові операційного капіталу.
Характеристика різних типів центрів відповідальності, які забезпечують управління використанням капіталу в операційній діяльності.
Основні етапи формування системи управління використання капіталу в операційній діяльності на основі центрів відповідальності.
Система основних показників ефекту від використання капіталу в операційному процесі
Схема формування ефекту від використання капіталу в операційній діяльності.
Механізм управління показниками використання операційного капіталу на основі моделі “СVP”.
Визначення обсягу реалізації продукції, що забезпечує беззбиткову операційну діяльність у короткостроковому та довгостроковому періодах.
Характеристика основних етапів формування політики використання капіталу

3.8.2. Проблемні питання

Закордонний досвід управління використанням капіталу на основі центрів відповідальності.
Графічний метод формування “запасу міцності” підприємства.

3.8.3. Теми реферативних доповідей

Проблеми підвищення оборотності операційного капіталу українських підприємств різних галузей економіки.
3.8.4. Навчальні завдання для аудиторної роботи

Завдання 1. За даними балансу підприємства знос операційних необоротних активів на кінець звітного року становив 2 220 тис. грн. Середня вартість операційних необоротних активів у звітному періоді дорівнювала 13 881 тис. грн. Визначити коефіцієнт зносу та коефіцієнт придатності операційних необоротних активів.
Завдання 2. Обсяг річного виробничого споживання матеріалу «А» становить 220 тис. грн. Середня вартість розміщення одного замовлення – 100 грн., а середня вартість зберігання одиниці запасів – 50 грн. Визначити оптимальну середню величину партії поставки та оптимальний середній обсяг виробничого запасу матеріалу у вартісному виразі.
Завдання 3. Підприємство виробляє один вид продукції, відпускна ціна одиниці продукції 60 грн.; обсяг виробництва на рік 12 000 штук, дебіторська заборгованість становила 108 тис. грн. Собівартість одиниці продукції 51 грн., у тому числі: змінні витрати 31 грн., постійні витрати 20 грн. Мінімальний рівень рентабельності 10 %. Очікується, що обсяг реалізації продукції у плановому періоді збільшиться на 20 %, оборотність дебіторської заборгованості становитиме 6,67 обороту. Сума безнадійних боргів у плановому періоді може бути 2 тис. грн. Визначте додатковий прибуток від реалізації додаткової продукції у плановому періоді.
Завдання 4. Підприємство купує сировину у зовнішнього постачальника по ціні 100 грн. за одиницю. Загальна потреба в сировині – 40 000 од. Необхідний щорічний дохід на інвестиції в запаси ТМЦ – 10%. Інші витрати на зберігання 1 од. запасів – 1 грн. Вартість зберігання 1 од. запасів – 10 грн. Витрати на 1 замовлення на поставку: (поштові, телефонні, конторські) – 30 грн.
Визначити оптимальний розмір замовлення 1) таблично, 2) графічно, 3) математично, маючи наступні розміри замовлень (од): 100; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000. Визначити сукупні витрати для замовлень різних розмірів (дані розрахунків занести в табл. 3.15).
Таблиця 3.15.
Варіанти витрат на замовлення різних розмірів
Розмір замовлень, од
100
200
300
400
500
600
800
1000

Середній запас, од

Кількість замовлень на поставку

Річна вартість зберігання запасів

Річна вартість виконання замовлень

Сукупні витрати


Завдання 5. Підприємство виготовило за рік 400 тис. од. продукції на продаж і 10 тис. од. - для власних потреб. Відпускна ціна одиниці продукції складає 40 грн., змінні витрати на одиницю продукції - 20 грн., постійні витрати за рік – 2 млн. грн. Залишок готової продукції на складі на початок та кінець року дорівнював 30 і 10 тис. од. відповідно. Розрахувати всі можливі показники ефекту від використання капталу в операційній діяльності.
Завдання 6. Діяльність підприємства представлена наступними даними. Ціна виробу – 15 грн. Середні змінні витрати на 1 виріб – 8 грн. Середні постійні витрати на 1 виріб – 4,5 грн. Щорічний обсяг продаж в кредит – 500 тис. од. Період погашення дебіторської заборгованості – 2 місяці. Норма прибутку – 18%.
Підприємство вирішило збільшити термін погашення дебіторської заборгованості до 3 міс. В цьому випадку очікують наступний результат: обсяг продажу збільшиться на 30%, втрати від безнадійних боргів становитимуть 4% від збільшення обсягів продажу виробів; витрати на інкасування дебіторської заборгованості збільшаться на 30 тис. грн.
Визначити, чи варто реалізувати запропоновану політику комерційного кредиту.
Завдання 7. Власник магазину кондитерських виробів реалізує 34 000 кг на рік. Ціна 1 кг 20 грн. Магазин працює 360 днів на рік. Оформлення 1-го замовлення на поставку товару з кондитерської фабрики (разом із транспортуванням) обходиться 5 800 грн. Вартість зберігання 1 кг кондитерських виробів в рік 35% ціни виробу. Менеджер, як правило, замовляє і отримує товар 1 раз в місяць з фабрики.
Визначити ефект (економію витрат на замовлення і зберігання товару), який може отримати власник магазину, якщо буде використовувати економічний розмір замовлення.
Завдання 8. Річна потреба металургійного заводу в коксі складає 9 000 т. Постійні витрати на партію, які не залежать від її розміру, складають 6500 грн. Витрати на зберігання 1т. коксу складають 15 грн. добу.
Визначити: оптимальний розмір партії, оптимальний період між двома поставками та загальні витрати на створення запасів.

13PAGE 15


13PAGE 1412415
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 23867548
    Размер файла: 395 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий