Задача 1 стр 3


Задача 1 стр 3
На гражданина Х. на самовольную перепланировку квартиры был наложен штраф. Также он должен уплатить штраф за нарушение им правила дорожного движения. За просрочку этим же гражданином уплаты налога за имущество физических лиц была взыскана пеня. При этом гражданин Х. является индивидуальным предпринимателем и просрочил исполнение своего обязательства по договору купли-продажи товара, в связи с чем его контрагент потребовал исполнить обязательства немедленно и заплатить пени за каждый день просрочки.
Нормами каких отраслей права должны регулироваться указанные им отношения?
Что позволяет отграничивать финансовые правоотношения от административных и гражданских?
Есеп 1 бет 3
Х. азаматына пәтерін өз білгенімен қайта жоспарлағаны үшін айып салынды. Сонымен қатар ол жол ережелерін бұзғаны үшін айып төлеу керек. Осы азаматтан жеке тұлғалардың мүлкіне салықтың мерзімін өткізіп алғаны үшін өсімақы өндіріліп алынды. Сонымен бірге Х. азаматы жеке кәсіпкер болыр табылады және тауарды сату-сатып алу шарты бойынша өзінің міндеттемесінің орындалу уақытын өткізіп алды, осыған орай оның конрагенті одан бұл міндеттемелерін жедел түрде орындауын, сонымен қатар әр өткәзәп алған күні үшін өсімақыны төлеуін талап етті.
Берілген қатынастар қай құқық саласының нормалары бойынша реттелуі керек?
Қаржы құқық қатынастарын әкімшілік пен азаматтық құқық қатынастарынан не шектейді?
Задача 2 стр 4
ООО «АВС» произвело расчеты:
Заплатив в бюджет налог на имущество юридических лиц;
Заплатив налог на прибыль;
С поставщиком за поставку товара, предусмотренного договором;
С аудиторской фирмой за оказание аудиторских услуг;
С сотрудниками, выплатив им зарплату и премии;
Уплатив госпошлину за подачу искового заявления в арбитражный суд;
Выплатив проценты банку за пользование кредитом;
Заплатив арендную плату за используемые помещения;
Выплатив вознаграждение агенту;
Кроме того, ООО «АВС» увеличило размеры своего уставного капитала на 20 процентов.
Нормами каких отраслей права регулируются возникшие отношения?
Есеп 2 бет 4
ЖШС «АВС» есеп айырысты:
Заңды тұлғалардың мүлік салығын бюджетке төлей отырып;
Пайдаға салынатын салықты төлей отырып;
Жеткізушімен жасалған шартпен көзделген тауарды жеткізгені үшін;
Аудиторлық қызмет көрсеткен үшін аудиторлық фирмамен;
Сыйлықақы мен жалақыны төлей отырып жұмысшылармен;
Арбитраждық сотқа талап арыз бергені үшін мемлекеттік бажды төлей отырып;
Несиені қолданғаны үшін банкке пайызын төлеп қою арқылы;
Тұрғын жайын жалдағаны үшін төлемақысын төлей отырып;
Агентке сыйақысын төлей отырып;
Бұдан басқа, ЖШС «АВС» өз жарғылық капиталын 20 пайызға көбейтті.
Пайда болған қатынастар қай құқық саласының нормалары бойынша реттелінеді?
Задача 3 стр 4
Какие из указанных актов могут являться источниками финансового права:
Смета муниципального учреждения;
Акт налоговой проверки;
Закон субъекта РК о региональном бюджете на текущий год;
Устав края;
Устав акционерного общества;
Инструкция Министерства финансов РК;
Поставновление Правительства РК;
Поставновление Конституционного Суда РК;
Поставновление Арбитражного Суда о взыскание штрафа за неуплату налога?
Есеп 3 бет 4
Берілген актілердің қайсысы қаржы құқығының қайнар көдеріне жатады:
Муниципалды құрылымның сметасы;
Салықтық тексерудің актісі;
Ағымдағы жылға аймақтық бюджет туралы ҚР субъектісінің заңы;
Жер жарғысы;
Акционерлік қоғамның жарғысы;
ҚР Қаржы министрлігінің нұсқауы;
ҚР Үкіметінің қаулысы;
ҚР Конституциялық сотының қаулысы;
Төленбеген салық туралы айып төлеу туралы арбитраждық соттың қаулысы?
Задача 5 стр 5
Предприятие не уплатило в установленном законом срок налог на прибыль организаций, задержало выплату заработной платы своим работникам, не рассчиталось по договору купли-продажи со своим конртагентом, не выплатило банку проценты по предоставленному кредиту, не перечислило в установленный договором срок платежи по договору аренды, не заплатило начиленные пени и штраф за неуплату налога на имущество организаций.
Чьи права были нарушены в каждом из перечисленных случаев? Каковы возможности кредиторов по защите своих прав? Какими отраслями права регулируются различные отношения?
Есеп 5 бет 5
Кәсіпорын заңмен белгіленген мерзімде ұйымның пайдаға салынатын салықты төлеген жоқ, өз жұмысшыларына жалақыларын төлеуді кешіктірді, өз контрагентімен сату-сатып алу шарты бойынша есеп айырысқан жоқ, берілген несиесі үшін банкке пайызды төлеген жоқ, жалға алу шарты бойынша төлемді белгіленген мерзімде ақшаны өткізген жоқ, ұйымның мүлкіне салығын төлемегені үшін өсімпұл мен айыппұлды төлеген жоқ.
Көрсетілген жағдайлардың әрқайсысында кімнің құқықтары бұзылды? Несие берушінің өз құқықтарын қорғау бойынша мүмкіндіктері қандай? Пайда болған қатынастар құқықтың қай саласымен реттеледі?

Задача 1 стр 15
Представительный орган власти муниципального образования города N принял бюджет на очередной финансовый год. Решение о местном бюджете было опубликовано в городской газете за исключением двух приложений к данному решению. Через месяц было принято решение представительного органа власти муниципального образования о внесении изменения в одну из статей бюджета города, которое не было опубликовано в установленный срок.
Какой принцип бюджетной системы был нарушен в данном случае?
Есеп 1 бет 15
N қаласының құрылуының билігіндегі өкілді органы кезекті қаржы жылына бюджетті қабылдап алды. Жергілікті бюджет туралы шешім қалалық газетте жарияланды, бірақ берілген шешімге 2 қосымшасынан басқасы жарияланды. Бір айдан кейін қала бюджетінің белгіленген мерзімінде жарияланбаған бір мақаласына өзгеріс енгізу туралы органның қаланың құрылуының билігіндегі өкілді шешімі қабылданды.
Берілген жағдайда бюджеттік жүйенің қандай қағидасы бұзылды?
Задача 2
На занятии, посвященным бюджетному процессу и его стадиям, студент Н., обосновав необходимость подготовки, принятия и исполнения бюджета, задал вопрос, для чего необходимо было включать в бюджетный процесс стадию подготовки и утверждения отчета об исполнении бюджета?
Есеп 2
Бюджеттік процестер мен оның кезеңдері сабағында Н студент бюджетті дайындаудың, қолдану мен қабылдаудың тиістілігін негізге ала отырып, сұрақ қойды, яғни Бюджеттің орындалуы туралы есептің бекітілуі мен бюджеттік процесс кезеңдерін дайындау қажеттілігі не үшін керек?
Н студентке не деп жауап берер едің?

Задача 3
Из бюджета города Н. департаменту культуры городской администрации были выделены средства на цели реформирования библиотечной системы города Н. Средства были потрачены на закупку новых книг и оборудования для библиотечного коллектора, на ремонт здания городской библиотеки, на выплату премий сотрудникам департамента и ремонт дороги на улице, где расположена библиотека. При осуществлении бюджетного контроля было принято решение о наложении санкции на получателя бюджетных средств и его руководителя в связи с нецелевым использованием бюджетных средств.
Есеп 3
Н қаласында мәдени департаментінің қалалық әкімшілігі бюджетінен Н қаласының кітапханалық жүйесін қалыптастыру мақсатында ақша бөлінді. Бөлінген ақша кітапханалық қорға жаңа кітаптар мен жабдықтар сатып алуға, қалалық кітапхана ғимаратын жөндеуге, департаментте қызметкерлерді қабылдауға және кітапхана орналасқан көшедегі жолдарды жөндеуге жұмсалды. Бюджеттік бақылауды жүзеге асыру кезінде бюджеттік ақшаны мақсатсыз пайдаланбас үшін бюджеттік ақшаларды алушылар мен олардың басшыларына санкция қою туралы шешім қабылданды.
Қаржылық бақылау органының қабылдаған шешімін түсіндір. Көрсетілген санкция бойынша қандай нормативті акт басшылыққа алынады?

Задача 5
Из бюжжета N-ской области на 2004 года муниципальному образованию города Х была выделена субсидия на ремонт дорог. В 2005 году Счетная Палата N-ской области провела проверку целевого использования этих средств городом. Одновременно Счетная Палата N-ской области потребовала представить все документы по исполнению муниципального бюджета города на 2004 год, обосновав это требование тем, что в связи с предоставлением финансовой помощи местному бюджету субъект Республики Казахстан имеет право осуществлять контроль за исполнением муниципального бюджета в полном объеме.
Правомерно ли это требование? Соответствует ли оно бюджетным полномочиям органов государственной власти субъектаРеспублики Казахстан? Обоснуйте свой ответ ссылками на нормы Бюджетного кодекса РФ.
Есеп 5
N облысының бюджетінен 2004 жылға Х қаласына муниципалды білім беру үшін жол жөндеуге байланысты қаржы бөлінді. 2005 жылы N облысының Есептік Палатасы қала бойынша осы қаржының мақсатты түрде орындалуы туралы тексеріс жүргізді. Сонымен қатар, бір уақытта N облысының Есептік Палатасы 2004 жылғы қалалық муниципалды бюджеттің орындалуы бойынша толық көлемде муниципалды бюджеттің орындалуы туралы бақылауды жүзеге асыру құқығы негізінде Қазақстан Республикасының субъектісі жергілікті бюджеттен қаржылық көмек сұрауына байланысты барлық құжаттарды талап етті.
Осы талаптар заңды ма? Қазақстан Республикасының субъектісі мемлекеттік билік органы толық көлемде болуы сәйкес келе ме? Өз жауабыңды ҚР бюджеттік кодекс нормалары бойынша сілтеме жасау арқылы көрсет.
Задача 8
Администрация Н-ской области приняла решение об обязательном переводе обслуживания счетов всех распорядителей и получателей бюджетных средств из бюджета Н-ской области в избранный ею для этого коммерческий банк. Узнав об этом, одно из бюджетных учреждений обратилось с жалобой в прокуратуру, а прокуратура Н-ской области обратилась в суд с заявлением о признании недействительным данного решения.
Правомерны ли действия администрации? Какое решение должен принять суд? Какова система исполнения бюджетов в Республики Казахстан?
Есеп 8
Н облысының әкімшілігі коммерциялық банктен Н облыстық бюджет есебінен бюджеттік ақшаларды алу мен басқарушылардың барлығына көрсетілген міндетті аударымдар туралы шешім қабылдады. Осы туралы хабардар болған бюджеттік мекемелердің бірі прокуратураға, прокуратура Н облысының сотына нақты шешімнің жарамсыздығы туралы арыз түсірді.
Әкімшіліктің әрекеті заңды ма? Сот қандай шешім қабылдауы қажет? Қазақстан Республикасының бюджеттік орындалу жүйесі қандай?
Задача 13
Выберите соответствующие определенному критерию определения бюджета:
1)бюджет в материальном смысле 1)совокупность денежных отношений, которые возникают в связи с образованием, распределением и использованием централизованного денежного фонда
2)бюджет как экономическая категория 2)Правовой акт,представляющий собой основной финансовый план государственного или муниципального образования
3)бюджет как юридическая категория 3) централизованный в маштабах определенного государственного или муниципального образования денежный фонд
4)баланс доходов и расходов государственного или муниципального образования
Есеп 13
1)бюджет материалдық негізде
1)Орталықтандырылған ақшалай қордың қолданылуы мен таралытуының білім беру сипатына байланысты ақшалай қатынас негізі
2)бюджет экономикалық категория ретінде
2)Муниципиалдық немесе мемлекеттік білім берудегі негізгі қаржылай жоспарды ұсынатын құқықтық акт
3)бюджет заңдық категория ретінде 3)Муниципиалдық немесе мемлекеттік білім берудегі ақшалай қорда анықталған масштабтағы орталықтану
4)Муниципиалдық немесе мемлекеттік білім берудегі кіріс пен шығыс балансы
Задача 2 (страница 32)

На семинаре, посвященном налоговому праву, студент Л. заявил, что в качестве обьектов налоговооблажения выступают доходы и имущество налогоплательщика, а налоговым периодом называется время, в течение которого должна быть определена налоговая база и уплачен налог.
Оцените верность суждений студента Л., и, если они неверны, поясните почему. Как бы вы ответили на вопрос, что такое объект налогооблажения и налоговый период? Какие еще элементы налогооблажения вы знаете?
Есеп 2 (32 бет)
Салық құқығына арналған семинарда, Л. студенті салық салу объектісі ретінде кіріс және салық салушы мүлігі болатынын, ал салық кезеңін уақыт деп, яғни осы уақыт ішінде міндетті түрде салық негізі анықталған және салық төленген болу керек екендігін мәлімдеді.
Л. студенті пікірінің дұрыстығын бағалаңыз, егер дұрыс емес болса, неге екенін түсіндіріңіз . Сіз салық салу объектісі және салық кезеңі дегеніміз не деген сұраққа қалай жауап берер едіңіз? Сіз қандай тағы салық салу элементтерін білесіз?
Задача 4 (старница 32)
Дайте определение ставки налога. Какие виды налоговых ставок вам известны?
К каким видам относятся ставки, установленные налогом на доходы физических лиц, транспортным налогом, единым социальным налогом, земельным налогом, налогом на прибыль организаций, налогом на добычу полезных ископаемых, налогом на имущество организаций?

4 Есеп (32 бет)
Салық мөлшерлемесіне анықтама береңіз. Қандай салық мөлшерлемесінің түрлері сізге белгілі?
Жеке тұлғалардың табысына белгіленген салық, көлік салығы, бірыңғай әлеуметтік салық, жер салығы, ұйым табысының салығы, пайдалы қазбалар өндіру салығы, ұйым мүлкінің салығы, осылар қандай мөлшерлеме түріне жатқызылады?


Задача 6 (страница 33)
Сформулируйте определение налогового представителя. Какие виды налогового представительства предусмотрены законодательством о налогах и сборах?
Кто может выступать налоговым представителем коммерческой организации-налогоплательщика:
ее руководитель;
ее бухгалтер;
ее юрист;
адвокат, заключивший с ней договор на юридическое обслуживание и имеющий доверенность на ведение дел в суде;
сотрудник налогового органа, в котором организация состоит на налоговом учете;
прокурор;
следователь милиции;
мировой судья;
аудитор аудиторской фирмы , обслуживающей организацию-налогоплательщика?
Есеп 6 (33 бет)
Салық өкілінің анықтамасын тұжырымдаңыз. Салық және жинау
туралы заңнамада салық өкілінің қандай түрлері қарастырылған?
Кім салық төлеуші коммерциялық ұйымының салық өкілі ретінде бола алады:
оның жетекшісі;
оның бухгалтері;
оның заңгері;
ұйыммен заңи қызмет көрсету шартын жасасқан және сотта істі жүргізу сенімхаты бар адвокат;
ұйым салық есебінде тұрған, салық органының қызметкері;
прокурор;
милиция тергеушісі;
бітістіруші сот;
салық төлеу ұйымына қызмет көрсететін, аудиторлық фирма аудиторы?Задача 14 (старница 19)
Выберите соответствующие способу их образования виды бюджетов (в соответствии с БК РК):
1)годовой бюджет1) образуется как соотношение минимально необходимых расходов административно-территориального образования и его собственных доходов
2) консолидированный бюджет2) образуется в составе бюджета за счет доходов целевого назначения, средства не могут использоваться на цели, не соответствующие назначению фонда
3) целевой бюджет (фонд) 3) составляется как свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РК на соответствующей территории
4) составляется на один финансовый год, который соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря
Есеп 14 (19 бет)

Құрылуына байланысты, сәйкес бюджет түрлерін таңдаңыз (ҚР БК-на сәйкес):
1) жылдық бюджет 1) әкімшілік-аумақтық құрылымдар және оның өз кірісіне қажетті, минималды шығыстың арақатынасы сияқты жасалады
2) шоғырландырылма бюджет 2) мақсатқа арналған кіріс есебінде бюджет құрамында құрылады, қордың міндетіне сәйкес емес мақсаттарға қаражат қолданылмайды
3) мақсатты бюджет (қор) 3)аймаққа сәйкес, ҚР бюджет жүйесінің барлық деңгейдегі бюджеттік жинағы құрастырылады
4) бір қаржы жылына құрастырылады, ол күнтізбелік жылға сәйкес келетін, яғни 1 қаңтардан 31 желтоқсан аралығын қамтиды
Задача 15 (страница 19)

Выберите соответствующие их содержанию виды доходов бюджетной системы:
1)налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, акцизы
1) налоговые доходы2)доходы от деятельности коммерческих организаций при реализации ими товаров, работ, услуг
2) неналоговые доходы3) дотации, субвенции, субсидии, трансферты3) безвозмездные перечисления 4) доходы от деятельности государственных и муниципальных организаций и учреждений, административные штрафы


Есеп 15 (19 бет)
Мазмұнына сәйкес келетін бюджеттік жүйе түрлерін таңдаңыз:
1) ұйымның кірісіне салық, қосылған құнына салық, акциздер
1) салық кірісі 2)коммерциялық ұйымның тауар, жұмыс, қызмет көрсетуді іске асырудан кірісі
2) салықтан тыс табыс 3) дотациялар, субвенциялар, субсидиялар,трансферттер
3) өтеусіз аудару 4)мемлекеттік және муниципалдық ұйымдармен мекемелердің қызметінен кіріс, әкімшілік айыппұл
Задача 11 стр 35
Индивидуальный предприниматель О. попал в автомобильную катастрофу, в результате чего два месяца пролежал в больнице и не уплатил своевременно сумму налога. Налоговый орган установил , что образовалась недоимка в сумме 50000 тенге, и вынес решение о привлечении предпринимателя к налоговой ответственности. О. отказался заплатить штраф , сославшись на то, что данное правонарушение было совершено им вследствие болезненного состояния. Как по вашему мнению, следует разрешить возникший конфликт?
11
О. азаматы жеке кәсіпкер автокөлік апатына ұшырап, нәтижесінде екі ай бойы ауруханада жатып, уақытылы төленетін салық соммасын төлемеді. Салық органы 50 000 теңге көлеміндегі салық соммасы мен кәсіпкерді салықтық жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарды. О. азаматы жеке кәсіпкер айыппұл төлеуден бас тартып, нақты құқық бұзушылық денсаулық жағдайына байланысты болғандығын көрсетті.
Сіздің ойыңызша пайда болған келіспеушілікті қалай шешуге болады?
Задача 12 стр 34
Гражданин В. не уплатил в установленный срок налог на имущество физических лиц и транспортный налог. Налоговая инспекция , выяснив, что у гражданина В. есть счет в банке , на который зачисляется его заработная плата, направила в банк инкассовое поручение, по которому банк списал сумму задолженности гражданина В. перед бюджетом. Оцените действия налогового органа и банка. Каким образом возможно взыскание сумм налогов с физического лица? Может ли гражданин В. привлечь налоговый орган и банк к ответственности за совершенные ими действия?
12
В азамат бекітілген мерзімде жеке тұлғалық мүлік салығы мен көлік салығын төлемеді. Салық инспекциясы В. азаматының банкте есебінің бар екендігін, яғни оның еңбекақысы банк арқылы жіберілетіндігін анықтап, банкке инкассациялық жүктеме ретінде В. азаматының есебінен тиісті соммасы шығару туралы шешім шығарды.
Салық органы мен банк әрекетін бағала. Жеке тұлғадан салық соммасын шығару қандай негізде болуы мүмкін? Салық органы мен банк тарапынан жасалған әрекеті үшін жауапкершілікке тартыла ма?
Задача 14 стр 35
Гражданин Евгений О. выдал гражданину Владимиру Л. доверенность на продажу своей дачи и получение денег по сделке. Л. продал дачу , получил деньги , но не передал их О. , поэтому О. отказался уплачивать налог на доходы физических лиц с данной суммы, мотивируя свой отказ тем, что деньги он фактически до сих пор не получил , они находятся у Л. следовательно , именно он должен внести в бюджет сумму налога. Кто будет являться в данном случае налогоплательщиком? Может ли О. быть привлечен к ответственности за неполную уплату налога на доходы физических лиц?
14
Азамат Евгений О. Владимир Л. Азаматына өзінің саяжайын сату мен келісімшарт бойынша ақшану алу туралы сенімхат берді. Л. саяжайды сатып, ақшаны алды. Бірақ ол ақшаны О. алмады, сондықтан да жеке тұлға бойынша көрсетілген соммадағы салықты төлеуден бас тартты. өз бастартуының себебін былай түсіндірді, яғни Л азаматынан ақшаны алмағандығына байланысты көрсетілген соммадағы салықты өзі төлеу керектігін алға тартты.
Нақты жағдай бойынша қайсысы салық төлеуші болып табылады? О. азамат жеке тұлға кірісі бойынша садлықтық төлемнің толық өтелмегендігі туралы жауапкершілікке тартыла ма?
Задача 15 стр 35
Гражданин М. подарил сыну , его жене и их дочери квартиру стоимостью 900. 000 тенге в общую собственность. В договоре дарения установлено , что стоимость подарка распределяется между сыном , его женой и дочерью как 40, 20 и 40 процентов соответственно. Кроме того, гражданин М. подарил принадлежащую ему машину своему внучатому племяннику. Определите, кто из одаряемых должен будет заплатить налог и в каком размере.
15
М азамат өз баласына жұбайымен және оның қыздарына жалпы иелік ретінде 900 000 теңге көлеміндегі пәтерді сыйға тартты. Сенімхат келісімі бойынша өз баласына жұбайымен және оның қыздарына 40, 20 және 40 пайыздық көрсеткішпен сыйға тартылғандығы туралы көрсетілді. Бұдан басқа М. азамат өзіне тиесілі машинаны немере жиеніне сыйға тартты.
Сыйға тартылған пәтер мен машинаның салығын кім және қандай көлемде төлейтіндігін анықта.
Задача 20 стр 37
На предприятии была проведена налоговая проверка , по результатам которой составлен акт. Руководитель предприятия отказался поставить свою подпись под этим актом , хотя главный бухгалтер предприятия его подписал . Инспектор , проводивший проверку , сочтя, что подписи главного бухгалтера достаточно , не стал настаивать.
Правомерен ли отказ руководителя? Кто должен подписывать акт выездной налоговой проверки и в какие сроки? Каковы последствия отказа руководителя или главного бухгалтера подписать акт?
20
Кәсіпорында нәтиже бойынша құрастырылған акт негізінде салықтық тексеріс жүргізілді. Осы актке бас есепші қол қойғанымен, кәсіпорын басшысы қол қоюдан бас тартты. Тексеріс жүргізген инспектор бас есепші қол қойғандықтан, басшыға қол қоюға мәжбүрлемеді.
Басшының бас тартуы заңды ма? Салықтық тексеріс кезіндегі актке кім қол қою керек және ол қай мерзімде болады? Актке бас есепшінің қол қою немесе басшының бас тартуы қандай зардап тудыруы мүмкін?
Задача 5 стр 73
Гражданин РК имеющий, имеющий валютный счет в уполномоченном банке, на котором лежало 30 000 евро, решил снять со счета единовременно 20 000 евро. Банк отказал ему в этом, сославшись на слишком большой размер снимаемой суммы, и предложил разбить ее на несколько платежей в течение месяца.
Прав ли банк? Имеются ли законодательные ограничения на валютные операции, связанные с внесением резидентами иностранной валюты на свои валютные счета или получением наличной иностранной валюты со своих банковских счетов?
Есеп 5 бет 73
Уәкілетті банкінде 30 000 еуро валюталық шоты бар ҚР азаматы бірден 20 000 еуро шешіп алуды шешті. Банк шешілетін соманың көлемінің көптігіне сілтеме жасай отырып оған бас тартты, бірақ бұл соманы бірнеше бөлікке бөле отырып алуды ұсынды.
Банктің ұсынысы дұрыс па? Валюталық операцияларға резиденттердің өз валюталық шоттарына шетелдік валютасын салумен немесе өз банктік шоттардан қолма қол шетел валютасын алумен байланысты заңнамалық шектеулер бар ма?
Задача 6 стр 73
Валютный резидент заключает контракт на постановку товаров, оплата по которому должна быть произведена в иностранной валюте. Однако сумма контракта исходя из известных на дату оформления сведений не была оформления сведений не была определена точно и могла быть исчислена лишь приблизительно.
Должен ли он оформить паспорт сделки?
Есеп 6 бет 73
Валюталық резидент төлемі шетелдік валютада болуы керек тауарды жеткізуге келісім-шарт жасасты. Бірақ келісім-шарттың сомасы рәсімдеу күніндегі мәліметтерден мәлім нақты анықталмаған және шамамен есептелілуі мүмкін болды.
Ол мәміленің паспортын рәсімдеу керек па?
Задача 7 стр 73
Выберите основные категории института валютного регулирования, соответствующие их содержанию:
1) валюта РК 1) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену; а также средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах2) иностранная валюта 2) иностранная валюта и внешние ценные бумаги
3) валютные ценности 3) драгоценные металлы и природные драгоценные камни
4) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка Казахстана, находящиеся в обращении, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену; средства на банковских счетах и в банковских вкладах
Есеп 7 бет 73
Мазмұнына сәйкес келетін валюталық реттеу институтының негізгі категорияларын таңда:
1) ҚР валютасы1) сәйкес шетел мемлекеттің территориясында айналымдағы, сонымен қатар айналымнан шығарылып жатқан немесе шығып кеткен, бірақ айырбасталуға жататын банкнота, қазыналық билеттер, монета түріндегі ақшалай белгілері; шет мемлекеттердің ақшалай бірліктері мен халықаралық ақшалай және есеп айырысу бірліктерінде банк шотындағы және банктік салымдағы құралдар;
2) шетел валютасы2) шетел валютасы және сыртқы құнды қағаздар3) валюталық құндылықтар3) бағалы металл және табиғи бағалы тастар4) айналымдағы, сонымен қатар айналымнан шығарылып жатқан немесе шығып кеткен, бірақ айырбасталуға жататын банкнота түріндегі ақшалай белгілер және Қазақстан Банкісінің монеталары; банк шотындағы және банктік салымдағы құралдар;

Приложенные файлы

  • docx 23856059
    Размер файла: 46 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий