методичка 2курс 1семестр


ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет»


Форма навчання: заочна


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ
МАТЕРІАЛИ
для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
“бакалавр” напрям підготовки: 6.030401 “Правознавство”,
форма навчання – заочна, термін навчання – 4 роки та 6 місяців


2 курс
I семестр


Дніпропетровськ
2014

Матеріали підготували:


Історія держави і права
зарубіжних країн кандидат історичних наук,
доцент кафедри
загально-правових дисциплін
Хрідочкін А.В.

Конституційне право України кандидат юридичних наук,
доцент кафедри
загально-правових дисциплін
Лабенська Л.Л.

Культура мови кандидат філологічних наук,
доцент, Іванський Р.Д.

Інформаційне забезпечення
юридичної діяльності Дубов С.М.


Філософія кандидат юридичних наук,
доцент, Мінка П.П.

Адміністративне право викладач кафедри
загально-правових дисциплін
Рибіцький С.Б.ВИТЯГ
з навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня “бакалавр” напрям підготовки 6.030401 “Правознавство”,
форма навчання – заочна, термін навчання – 4 роки та 6 місців


2 курс, I семестр


з/п
Навчальна
дисципліна
Усього
за навчальним планом заочної форми навчання
Форма підсумкового контролю

Письмові роботи
Установчі лекції
Підсумкові лекції
Семінарські заняття
Практичні заняття
Самостійна робота


Історія держави і права зарубіжних країн
144
іспит
Контрольна робота
8
2
4
-
130


Конституційне
право України
216
іспит
Курсова
робота
10
6
4
-
196


Культура мови
72
залік
-
6
-
4
-
62


Інформаційне
забезпечення
юридичної
діяльності
144
іспит
-
2
-
-
14
128


Філософія
Тематика контрольної роботи на II семестр


Адміністративне право
Тематика контрольної роботи на II семестр


Дисципліна“ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН”

Методичні поради
до семінарських занять та самостійної роботи

Семінарські заняття у навчальному процесі проводяться з метою поглибленого вивчення історії держави і права зарубіжних країн та опанування її методологічних засад. Це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення курсантами та студентами слухачами питань програмного матеріалу.
Семінари мають сприяти розвиткові творчої самостійності, поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, вихованню педагогічного такту, розвиткові культури мовлення, формуванню навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії.
Семінарські заняття є важливим чинником не тільки для перевірки знань студентів і слухачів, але й для культивування високого рівня знань на основі правильних суджень та висновків.
Головна мета семінарських занять – допомогти курсантам, студентам та слухачам опанувати курс «Історія держави і права зарубіжних країн» й засвоїти предмет цієї науки.
Основні завдання семінарських занять з історії держави і права зарубіжних країн полягають у засвоєнні загальнотеоретичних положень про державотворчі процеси світового суспільства, набуття навичок оцінювати їх з позиції загальнолюдських цінностей. У процесі обговорення питань, курсанти студенти і слухачі навчаються формулювати і викладати свої думки і висновки, застосувати теоретичні положення відповідно до практичних вимог державно-правового будівництва в світі в різні часи суспільних формацій.
Основою ефективного розгляду положень історії держави і права зарубіжних країн на семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота студентів і слухачів у студіюванні, конспектуванні навчальної, наукової літератури курсу. Така робота передбачає використання навчальної програми, де кожне питання теми має бути засвоєним.
Самостійну роботу варто починати з вивчення тексту лекції, потім прочитати й законспектувати в зошит для семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле слово, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не зробивши цього, особа яка вивчає курс ризикує сприйняти неправильно значення слова, виразу або й всього тексту. Тут варто скористатися словничками чи іншими допоміжними джерелами.
Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Студенти та слухачі мусять використовувати інші джерела і особливо періодичні видання.
Опанування положень курсу передбачає не тільки міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис та ознак, але й розуміння різних точок зору щодо суспільно-історичних явищ і, головне, усвідомлення практичного значення набутих знань з історії держави і права зарубіжних країн.
Готуючись до семінару, необхідно привернути увагу до ключових понять, які притаманні вказаним темам та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті треба будувати так свій виступ, щоб відокремити його головні чинники:
- чітке формування теоретичного положення;
- обґрунтування цього положення і розкриття характерних ознак і властивостей;
- аргументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними фактами дійсності, суспільно-політичними, економічними, культурними факторами;
- значення питань, які розглядаються, для практичної діяльності.
Опрацювання тем семінарських занять або окремих їх питань може відбуватися в різних формах: співбесіди, загальногрупові дискусії, заслухування й обговорення рефератів, проведення письмових самостійних робіт, виконання тестових завдань. Встановлений рівень засвоєння матеріалу на семінарських заняттях враховується викладачем при вирішенні питання про допуск до іспитів на основі оцінок та поточної атестації. Це стосується і тих тем, які студіювалися курсантами, студентами самостійно. Основні питання тем вносяться до реєстру питань, які вводяться в екзаменаційні білети.


Основна література
Джерела права:

Артхашастра, или Наука политики. – М.; Л., 1959.
Законы Ману. – М., 1960.
Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навчальний посібник для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре». – 2002.
Каролина. Уголовно-судебное уложение Карла V /Пер. С.Я. Булатова. - Алма-Ата, 1967
Конституции буржуазных стран Европы. - М., 1957.
Конституции буржуазных стран. / Сб. документов. - М., 1968.
Конституции государств американского континента. - М., 1959.
Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII – XIX вв. Англия, США, Франция, Италия, Германия / Под ред. П.Н. Галызы. - М., 1957.
Конституции и законодательные акты Французской республики. - М., 1958.
Лавровский В.М. Сборники по истории английской буржуазной революции XVIII в. - М., 1983.
Памятники истории Англии XI – XIII в.в. / Пер. Д.М. Петрушевского. - М., 1986.
Примерный уголовный кодекс США. - М., 1969.
Протоколы заседаний Парижской коммуны. - М., 1959.
Салическая правда / Пер. Н.П. Грацианского. - М., 1950.
Французский уголовный кодекс 1810 г. / Пер. Н.С. Лаптиной. - М., 1947.
Хрестоматия памятников феодального государства и права / Под ред. В.М. Корецкого. - М., 1961.
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. Учеб. пособие /Сост. В.Н. Садиков; Под. ред. проф. З.М. Черниловского. - М., 1998.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века) /Составитель: доктор юридических наук, профессор В.А.Томсинов. – М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 1999.
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое и Новейшее время) / Составитель: доктор юридических наук, профессор Н.А.Крашенинникова. – М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 1999.
Хрестоматия по истории средних веков. Т.1-3. - М., 1961-1963.
Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вентурі, 1998.

Навчальні посібники та підручники
Підручники

Борисевич М.М., Бельчук О.А., Евтушенко С.Г. История государства и права зарубежных стран: Краткий учебный курс /Под. ред. к. ю. н. доцента М.М.Борисевича. – М., 2001.
Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2004.
Всеобщая история государства и права: Учебник /Под ред. проф. К.И.Батыра. - М., 1998.
Галанза П.Н. Феодальное государство и право. - М., 1963.
Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. К.: Істина, 2005.
Дахно І.І. Історія держави і права: Навчальний посібник – довідник. К.: ЦНЛ, 2006.
История государства и права зарубежных стран (рабовладельческое и феодальное государство и право) / Под ред. П.Н. Галанзы, Б.С. Громакова. - М.: Юр. лит., 1980.
История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов. Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А.- М., 1999.
История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов. Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А.- М., 1999.

Навчальні посібники

Кащенко С.Г. Всеобщая история государства и права новейшего времени: Учебное пособие. Симферополь: Доля, 2006.
Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник. – К.: «Атіка», 2009.
Рабовладельческое и феодальное государство и право стран Азии и Африки /Под ред. А.И. Рогожина, Н.Н. Страхова. - Харьков, 1981.
Страхов М. М. Історія держави і права зарубіжних країн: (Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти). – Харків, 1999.
Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 2006.
Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1994.
Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: «Каравела», Львів: «Новий світ – 2000», «Магнолія плюс», 2003.
Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М.: Юрист, 1996.
Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн. Навчальний посібник. - Львів: «Новий світ – 2000», 2006.


Інші джерела, в тому числі акти міжнародного права

1. ukrkniga.org.ua
2. pravo.biz.ua
3. kursovichok.ucoz.ru
4. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
5. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


ТЕМА № 1. ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ, ПЕРІОДИЗАЦІЯ
ТА МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Семінарське заняття

Ключові слова та поняття: предмет науки, методи науки, історія держави та права, цивілізація, давній світ, середні віки, новий час, новітній час.

План

Предмет курсу історії держави та права зарубіжних країн (ІДПЗК).
Міждисциплінарні зв’язки курсу ІДПЗК.
Принципи курсу ІДПЗК.
Методологія курсу ІДПЗК.
Періодизація курсу ІДПЗК.Література

Борисевич М.М., Бельчук О.А., Евтушенко С.Г. История государства и права зарубежных стран: Краткий учебный курс / Под. ред. к.ю.н., доцента М.М.Борисевича. – М., 2001.
Графский В.Г. Всеобщая истории права и государства: Учебник для вузов. - М.: Издательство Норма, 2001.
История государства и прав зарубежных стран. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. Часть 1. Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М., 1999.
Страхов Н.Н. Основные закономерности и этапы государственно-правового развития зарубежных стран. - Х,: Юр. лит., 1987.
Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. - М: Юрист, 1996.

Література для поглибленого вивчення:
Тойнби А. Дж. Постижение истории. – М.: Прогресс, 1991.
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Гештальт и действительность. – М.: Мысль , 1993.


ТЕМА № 2. РОЗВИТОК ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА
І ГЕНЕЗИС ПРОТОДЕРЖАВ

Семінарське заняття

Ключові слова та поняття: первісне стадо, родова община, фратрія, плем’я, союз племен, протодержава, табу, проміскуїтет, екзогамія, звичаєве право.

План

Форми соціальної організації людини в первісному суспільстві:
а) первісне стадо;
б) ранньородова община;
в) пізньородова община;
Протодержава.
Первісне (додержавне) право.

Література

Графский В.Г. Всеобщая истории права и государства: Учебник для вузов. - М.: Издательство Норма, 2001.
История государства и прав зарубежных стран. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. Часть 1. Под ред. проф. Крашенинниковой Н. А. и проф. Жидкова О. А. – М., 1999.
Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”. – 2002.
Страхов Н.Н. Основные закономерности и этапы государственно-правового развития зарубежных стран. - Х,: Юр. лит., 1987.
Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: “Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, “Магнолія плюс”, 2003.
Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. - М: Юрист, 1996.

Література для поглибленого вивчення теми:
Алексеев В. П. Становление человека. М., Высш. шк., 1984.
Алексеев В. П., Першиц А. И. История первобытного общества: Учеб. для вузов по спец. “история”. – М.: Высш. шк., 1990.
Малинова Р. Малина Я. Прыжок в прошлое: Эксперимент раскрывает тайны древних эпох. – М.: Мысль , 1988.
Роуз. Абориген Австралии. Традиционное общество.: Пер. с англ. / Ред. В. Р. Кабо. - М.: Прогресс, 1989.
Стингл М . Приключения в Океании . – М.: Правда , 1989 .
Стингл М . Таинственная Полинезия . – М.: Наука , 1991 .
Тайлор Э. Б. Первобытная культура: пер. с англ. – М.: Политиздат, 1989.
Шнирельман В.А. Происхождение производящего хозяйства. М.: Высш. шк., 1989.
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана / Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. изд. 2-е, т.2.
Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьян в человека / Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 20.

Питання для підсумкового контролю

1. Об’єкт, предмет, принципи, методологія та періодизація навчальної дисципліни «Історії держави та права зарубіжних країн».
2. Форми соціальної організації в первісному суспільстві. Протодержава і первісне право.
3. Генезис держави і права на Стародавньому Сході.
4. Давньосхідна деспотія, її державно-правова характеристика.
5. Джерела і загальна характеристика права Стародавнього Сходу.
6. Закони Хаммурапі: історія дослідження, структура і принципи.
7. Зміст Законів Хаммурапі: соціально-правове становище населення, майнові відносини, шлюб і сім’я, злочини і покарання.
8. Державний та суспільний лад Стародавньої Індії.
9. Право Стародавньої Індії. Закони Ману.
10. Державний та суспільний лад Стародавнього Єгипту.
11. Державний та суспільний лад Афін.
12. Державний та суспільний лад Спарти.
13. Державний та суспільний лад Стародавнього Риму царського періоду.
14. Державний та суспільний лад Стародавнього Риму періоду республіки.
15. Державний та суспільний лад Стародавнього Риму періоду імперії.
16. Правовий статус особи за римським правом.
17. Зміст Законів ХІІ таблиць: соціально-правове становище населення, приватна власність, шлюб і сім’я, злочини і покарання.
18. Судочинство в Стародавньому Римі.
19. Рецепція римського права.
20. Держава і право Візантії за часів Юстиніана.
21. Етапи розвитку західноєвропейських держав в Середні віки.
22. Ранньофеодальна монархія в країнах Західної Європи.
23. Державний та суспільний лад королівства франків.
24. Сеньйоральна монархія в країнах Західної Європи періоду Середньовіччя.
25. Станово-представницька монархія у феодальній Франції.
26. Станово-представницька монархія у феодальній Німеччині.
27. Станово-представницька монархія у феодальній Англії.
28. Абсолютна монархія у феодальній Франції.
29. Абсолютна монархія у феодальній Німеччині.
30. Абсолютна монархія у феодальній Англії.
31. Держава і право феодальної Росії.
32. «Загальне право», його генезис та еволюція.
33. «Право справедливості», його генезис та еволюція.
34. Джерела і загальна характеристика феодального права в країнах Західної Європи.
35. Салічна правда: історія створення, джерела та структура.
36. Зміст Салічної правди: соціально-правове становище населення і право власності.
37. Зміст Салічної правди: судовий процес, злочини і покарання.
38. Велика Хартія вольностей 1215 року в Англії.
39. Міське право середньовічної Західної Європи.
40. Канонічне право в країнах Західної Європи в Середні віки.
41. «Законник Стефана Душана» 1349 року – збірник сербського феодального права.
42. «Кароліна» - збірник кримінального і кримінально-процесуального права середньовічної Німеччини.
43. Особливості розвитку держав на середньовічному Сході.
44. Державний і суспільний лад у середньовічному Китаї.
45. Державний і суспільний лад у середньовічній Японії.
46. Загальні риси права Китаю та Японії у Середні віки.
47. Державний та суспільний та лад Арабського халіфату.
48. Загальна характеристика мусульманського права (майнові та шлюбно-сімейні відносини, судовий процес, злочини та покарання).
49. Англійська буржуазна революція середини XVII ст.: причини, рушійні сили, основні етапи та наслідки.
50. Законодавство періоду Англійської буржуазної революції.
51. Становлення конституційної монархії в Англії.
52. «Habeas corpus act» 1679 року: історично-правовий аналіз.
53. «Славна революція» 1688 року в Англії.
54. «Біль про права» 1689 року: історично-правовий аналіз.
55. «Акт про престолонаступництво»: історично-правовий аналіз.
56. Британські колонії у Північній Америці в XVII – першій половині XVIII ст.: організація управління та соціально-економічний розвиток.
57. Війна за незалежність США. Декларація незалежності 1776 року.
58. «Статті конфедерації» 1781 року США: історично-правовий аналіз.
59. Конституція США 1787 року: історично-правовий аналіз.
60. «Біль про права» 1791 року: історично-правовий аналіз.
61. Громадянська війна 1861-1865 років в США. Законодавчі акти періоду війни.
62. Велика французька революція: причини, рушійні сили, основні етапи та наслідки.
63. «Декларація прав людини та громадянина» 1789 року: історично-правовий аналіз.
64. Конституція Франції 1791 року: історично-правовий аналіз.
65. Еволюція французької державності у 1794 – 1814 роках.
66. Реставрація монархії Бурбонів у Франції 1814 року. Хартія 1814 року.
67. Липнева монархія у Франції. Хартія 1830 року.
68. Друга республіка у Франції. Конституція 1848 року.
69. Третя республіка у Франції. Конституційні акти 1875 року у Франції.
70. Французький цивільний кодекс 1804 року: історія створення, джерела і структура.
71. Французький цивільний кодекс 1804 року: громадянство, правоздатність, шлюбно-сімейні відносини.
72. Французький цивільний кодекс 1804 року: право власності та зобов’язальне право.
73. Французький кримінальний кодекс 1810 року: історично-правовий аналіз.
74. Державність Німеччини у ХІХ ст.: Рейнський союз, Німецький союз, Північнонімецький союз.
75. Конституція Німеччини 1871 року: історично-правовий аналіз.
76. Буржуазні реформи в Росії у другій половині ХІХ ст. (судова, земська, міська, військова).
77. Революція Мейдзі та реформи в Японії у другій половині ХІХ ст. Конституція Японії 1889 року.
78. Німецьке цивільне уложення 1900 року: історично-правовий аналіз.
79. Листопадова революція 1918 року в Німеччині. Веймарська конституція 1919 року.
80. Державно-правовий розвиток Росії в період і після революції 1905 – 1907 років.
81. Жовтневий збройний переворот 1917 року в Росії та утворення радянської держави та права.
82. Виникнення нових держав в Європі після Першої світової війни 1914 – 1918 років.
83. Державно-правовий розвиток СРСР. Радянські конституції.
84. Четверта республіка у Франції. Конституція Франції 1946 року.
85. П’ята республіка у Франції. Конституція Франції 1958 року.
86. Утворення незалежних держав внаслідок падіння світової колоніальної системи.
87. Реформи виборчої системи та виборчого права Англії в ХІХ ст.
88. Державно-правовий розвиток Великобританії у Новітній час.
89. Державно-правовий розвиток США у Новітній час.
90. Ідеологія, правова доктрина та державний механізм нацистської диктатури в Німеччині.
91. Утворення ФРН. Боннська конституція 1949 року.
92. Об’єднання Німеччини у 1990 році: проблеми державотворення.
93. Державно-правовий розвиток Японії у Новітній час. Конституція Японії 1947 року.
94. Сінхайська революція 1911 – 1913 років у Китаї та її державно-правові наслідки.
95. Утворення Китайської народної республіки. Конституція КНР 1954 року.
96. Китайська народна республіка часів Мао Цзедуна.
97. Конституція Російської Федерації 1993 року: історично-правовий аналіз.
98. Виникнення та розвиток англо-американської правової системи.
99. Виникнення та розвиток континентальної правової системи.

Дисципліна “КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

Методичні поради
до семінарських занять та самостійної роботи

Семінарські заняття у навчальному процесі проводяться з метою поглибленого вивчення конституційного права України та опанування його методологічних засад. Це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань програмного матеріалу.
Семінари мають сприяти розвиткові творчої самостійності студентів, поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, вихованню педагогічного такту, розвиткові культури мовлення, формуванню навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії.
Семінарські заняття є важливим чинником не тільки для перевірки знань студентів, але й для культивування високого рівня знань на основі правильних суджень та висновків.
Головна мета семінарських занять – допомогти студентам опанувати курс “Конституційне право України” й засвоїти предмет цієї науки.
Основні завдання семінарських занять з конституційного права України полягають у засвоєнні загальнотеоретичних положень про державотворчі процеси українського суспільства, набуття навичок оцінювати їх з позиції загальнолюдських цінностей. У процесі обговорення питань, студенти навчаються формулювати і викладати свої думки і висновки, застосовувати теоретичні положення відповідно до практичних вимог державно-правового будівництва в Україні в різні часи суспільних формацій.
Основою ефективного розгляду положень конституційного права на семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота студентів у студіюванні конспектуванні навчальної, наукової літератури курсу. Така робота передбачає використання навчальної програми, де кожне питання теми має бути засвоєним.
Самостійну роботу варто починати з вивчення тексту лекції, потім прочитати й законспектувати в зошит для семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле слово, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не зробивши цього, студент ризикує сприйняти неправильно значення слова, виразу або й всього тексту. Тут варто скористатися словничками чи іншими допоміжними джерелами.
Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Студенти мусять використовувати інші джерела і особливо періодичні видання.
Опанування положень курсу передбачає не тільки міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис та ознак, але й розуміння різних точок зору щодо суспільно-історичних явищ і, головне, усвідомлення практичного значення набутих знань з конституційного права України.
Готуючись до семінару, необхідно привернути увагу до ключових понять, які притаманні вказаним темам та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті треба будувати так свій виступ, щоб відокремити його головні чинники:
чітке формування теоретичного положення;
обґрунтування цього положення і розкриття характерних ознак і властивостей;
аргументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними фактами дійсності, суспільно-політичними, економічними, культурними факторами;
значення питань, які розглядаються, для практичної діяльності.
Опрацювання тем семінарських занять або окремих їх питань може відбуватися в різних формах: співбесіди, загально-групові дискусії, заслуховування й обговорення рефератів, проведення письмових контрольних робіт, виконання тестових завдань. Встановлений рівень засвоєння матеріалу на семінарських заняттях враховується викладачем при вирішенні питання рейтингового оцінювання студентів на основі накопичення оцінок з поточної атестації. Це стосується і тих тем, які студіювалися студентами самостійно.

Основна література
Нормативна література:

Конституція (Основний Закон) України. - К., 1996.
Конституція України (28 червня 1996 р.).- К.: Преса України, 1997.- 80 с.
Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Конституції України.- К.: ЦУЛ, 2011.- 544 с.
Конституція України : Науково-практичний коментар / Редкол. В.Я. Тацій, В.М. Литвин, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін.; Передмова В. Ф. Януковича. – 2-е вид. перероб. і доп. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.
Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність : До 15-річчя Конституції України і 20-ї річниці незалежності України. / НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2011. – 328 с.

Інтернет-джерела:
1. www.rada gov.ua/ - офіційний сайт Верховної Ради України
2. www.kmu.gov.ua/ - Урядовий портал
3. ovu.com.ua/ - Офіційний Вісник України
4. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Официальное Интернет-представительство Президента Украины
5. court.gov.ua/ - Офіційний веб-портал "Судова влада України"
6.www.ligazakon.ua/ - Портал ЛІГА:ЗАКОН

Навчальна література:
Конституційне право України: Підручник / За ред. В.П. Колісника, Ю.Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 412 с.
Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. – К.: Алерта, 2007. – 592 с.
Лисенков С.Л., Коваль О.А. Конституційне законодавство України: Посіб. – К.: Прецедент, 2007.- 107 с. – (Б-ка адвоката. Матеріали до склад. Кваліфік. Іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Вип. 3)
Орленко В.І., Орленко В.В. Конституційне право України: Посіб. для підгот. до іспитів. – К.: Видав. Паливода А., 2006. (2007) – 152 с.
Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2-х томах. Т. 1. – К.: Юридична думка, 2006. – 544 с.
Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник. – К.: Прецедент, 2009. – 344 с.
Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. (2002)– 512 с.
Шляхтун П.П. Конституційне право: Словник термінів. – К.: Либідь,2005. – 568 с.


ТЕМА 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО – ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА.

Семінарське заняття №1

План

Поняття, предмет і метод галузі конституційного права.
Система конституційного права як галузі права. Конституційно-правові інститути.
Поняття, ознаки, види та структура конституційно-правових норм.


Семінарьке занття №2

План

Конституційно-правові відносини та їх особливості.
Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб’єкти.
Джерела галузі конституційного права.


Питання до підсумкового контролю

Поняття, предмет і метод конституційного права України.
Конституційно-правова відповідальність.
Система конституційного права України. Місце конституційного права в системі національного права України.
Інститути конституційного права України.
Конституційно-правові норми: поняття, ознаки, види та структура.
Специфіка конституційно-правових норм.
Поняття і зміст джерел конституційного права.
Поняття і види конституційно-правових відносин.
Суб’єкти та об’єкти конституційно-правових відносин.
Предмет, функції та класифікація конституцій.
Поняття, предмет та юридичні властивості Конституції України. Конституціоналізм як загальна теорія Конституції.
Види та структура конституцій.
Порядок прийняття та внесення змін до Конституції України.
Історія конституційного розвитку України.
Конституційні акти незалежної Української держави.
Основні етапи та напрямки новітньої конституційної реформи в Україні.
Правова охорона Конституції України.
Поняття конституційного ладу і його співвідношення з державним ладом.
Ознаки і принципи конституційного ладу України.
Механізм Української держави та її основні функції.
Утвердження та забезпечення прав і свобод людини – головний обов’язок української держави.
Народ – носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні.
Народний суверенітет і його співвідношення з національним і державним суверенітетом.
Форми здійснення народовладдя в Україні.
Конституційне закріплення форми української держави.
Україна – унітарна республіка. Основні риси та особливості республіканської форми правління.
Характеристика державно-політичного режиму в Україні.
Політичні партії і громадські організації, їх конституційно-правовий статус.
Державна символіка України..
Поняття і сутність суспільного ладу України.
Основні принципи та система суспільного ладу України.
Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права.
Механізм реалізації і гарантії прав та свобод людини і громадянина.
Співвідношення міжнародно-правового і національного регулювання прав і свобод людини та забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні.
Поняття громадянства і належність до громадянства України.
Набуття та припинення громадянства України.
Органи, які вирішують питання, пов’язані з громадянством України.
Поняття та види природних прав і свобод людини та механізм їх реалізації.
Конституційні обов'язки людини і громадянина та механізм їх реалізації.
Поняття та види виборів, їх соціальна функція.
Виборче право і виборча система. Особливість виборчої системи України.
Виборчий процес в Україні: поняття та стадії. Законодавче регулювання стадій виборчого процесу.
Повторне голосування і повторні вибори.
Поняття і види референдумів, їх соціальна функція.
Відповідальність за порушення виборчих прав громадян.
Конституційне-правове регулювання питань організації і діяльності органів державної влади.
Поняття, риси та компетенція органу державної влади.
Місце та роль Верховної Ради України в механізмі державної влади.
Функції Верховної Ради України.
Чисельний склад та структура Верховної Ради України.
Поняття статусу народного депутата України.
Форми діяльності народного депутата України.
Право депутатського запиту. Гарантії діяльності народного депутата України та механізм їх реалізації.
Компетенція Верховної Ради України: поняття, конституційне закріплення.
Законодавча, установча та контрольна компетенція Верховної Ради України.
Організація роботи Верховної Ради України.
Органи та посадові особи Верховної Ради України.
Комітети Верховної Ради України: порядок формування, перелік, повноваження.
Депутатські групи та фракції у Верховній Раді України.
Порядок скликання та проведення сесій Верховної Ради України.
Стадії законодавчого процесу.
Поняття права законодавчої ініціативи та його суб’єкти.
Особливості проходження у Верховній Раді України конституційних законів.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: порядок призначення, повноваження, акти реагування.
Правовий статус Рахункової палати.
Місце та роль Президента України в механізмі державної влади. Функції Президента України.
Порядок обрання Президента України.
Конституція України про підстави і порядок дострокового припинення повноважень Президента України. Процедура імпічменту Президента України.
Конституційні засади взаємовідносин Президента України і Верховної Ради України та його повноваження у сфері законодавчої влади.
Конституційні засади взаємовідносин Президента України з органами виконавчої влади.
Акти Президента України.
Адміністрація Президента України.
Поняття та зміст органів виконавчої влади України.
Місце та роль Кабінету Міністрів України у механізмі державної влади.
Склад і порядок формування Кабінету Міністрів України.
Компетенція Кабінету Міністрів України.
Відповідальність Кабінету Міністрів України. Відставка Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України.
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади:
· система, порядок формування.
Основні завдання і функції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України.
Система місцевих органів виконавчої влади.
Порядок формування, структура, функції та повноваження місцевих державних адміністрацій.
Порядок призначення, відповідальність та припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій.
Конституційні засади взаємовідносин місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування.
Система, функції і повноваження судів загальної юрисдикції.
Вища рада юстиції України: порядок формування, склад, основні функції і повноваження.
Правовий статус прокуратури України, її система і структура.
Правовий статус та система спеціалізованих судів України.
Порядок формування Конституційного Суду України та його склад.
Функції та повноваження Конституційного Суду України.
Поняття та система адміністративно-територіального устрою України. Види адміністративно-територіальних одиниць.
Поняття місцевого самоврядування та його природа. Основні наукові концепції місцевого самоврядування.
Європейська Хартія про місцеве самоврядування: загальна характеристика.
Територіальна, матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування.
Функції та сфера компетенції місцевого самоврядування. Акти місцевого самоврядування.
Структура, форми та методи роботи місцевих рад.
Компетенція сільської, селищної, міської рад. Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їх повноваження.
Особливості статусу районних та обласних рад як органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.
Рішення органів місцевого самоврядування: порядок прийняття та юридична сила. Призупинення та відміна актів органів місцевого самоврядування.
Система забезпечення національної безпеки. Рада Національної безпеки і оборони УкраїниДисципліна “КУЛЬТУРА МОВИ”

Методичні поради
до семінарських занять та самостійної роботи

Сучасні умови національного відродження актуалізують завдання оволодіння мовленнєвою культурою всіма верствами населення. Значну роль у цьому складному і багатогранному процесі має відіграти юрист, від праці якого залежить подальша доля оновлення правового суспільства.
Юрист, який є прикладом правової культури, має бути справжнім майстром своєї справи, що можливо лише за наявності в нього високого рівня знань і досконало виробленої як правової так й мовної культури. Однією з важливих умов удосконалення юридичної майстерності є культура мовлення правника. Вона необхідна не тільки тому, що цього вимагає юридична етика а діяльності юриста, а й тому, що виразне, правильне, точне, зрозуміле слово допомагає ефективно втілювати у юридичній діяльності правові норми щодо переконання громадян в справедливості права й закону.
Мета курсу – дати студентам відомості про основні поняття культури мови як наукової дисципліни, удосконалювати їх навички володіння нормами українського літературного слововживання, образним і виразним мовленням.
Завдання курсу:
Закріпити і вдосконалити навички володіння нормами української літературної мови.
Навчити студентів попереджувати порушення орфоепічних, морфологічних норм українського слововживання.
Розширити активний словниковий запас студентів, прилучити їх до багатства української лексики, фразеології. Допомогти їм оволодіти основами професійної лексики – лінгвістичною, юридичною та суспільно-політичною термінологією.
Навчати професійному спілкуванню в галузі обраної спеціальності.
Формувати комунікативну компетенцію спеціаліста.
Прищепити студентам навички загального мовного та юридичного етикету.
До закінчення курсу студенти повинні:
ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними;
правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;
сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;
скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;
складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;
послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.

Основна література
Базова

Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови : навч. посібник / Н. В. Ботвина. – К. : Артек, 1998. – 190 с.
Волкотруб Г. Практична стилістика української мови : навч посіб. / Г.Волкотруб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 256 с.
Данкіна Л. С. Сучасна українська літературна мова (науковий стиль) : навч. посіб. /Харків. держ. економ. ун-т / Л. С. Данкіна. – Х. : ХДЕУ, 2002. – 124 с.
Жайворонок В. В. Українська мова в професійній діяльност : навч. посіб. / В. В. Жайворонок. – К. : Вища шк., 2006. – 431 с.
Мацько Л. І. Культура української фахової мови / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ "Академія", 2007. – 360 с.
Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручник / Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. – К. : Вища школа, 2003. – 462 с.
Михайлова О. Г. Українське наукове мовлення. Лексичні та граматичні особливості : навч. посіб. / Михайлова О. Г., Сидоренко А. А., Сухопар В. Ф.– Х., 2000. – 97 с.
Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко. – К. : "Центр навчальної літератури", 2006. – 312 с.
Сербенська О. Культура усного мовлення : практикум : навч. посібник / О.Сербенська. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – 216 с.

Допоміжна
Білоус М. Екологія українського слова. Практичний словник–довідник / М.Білоус, О. Сербенська. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Франка, 2005. – 88 с.
Бурячок А. А. Словник синонімів української мови: У 2 т. / НАН України; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні / А. А. Бурячок (ред.). К. : Наукова думка, 1999.
Бурячок А. А. Орфографічний словник української мови / А. А. Бурячок. – К. : Наукова думка, 2002. – 460 с.
Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики: 253 000 слів / В. Т. Бусел (авт., кер. проекту та головн. ред.). – К.; Ірпінь : Перун, 2004. – 887 с.
Демська О. М. Словник омонімів української мови / Міжнародний фонд "Відродження" / О. М. Демська, І. М. Кульчицький. – Львів : Фенікс, 1996. – 223 с.
Єрмоленко С. Я. Українська мова: короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. – К. : Либідь, 2001. – 224с.
Караванський С. Російсько–український словник складної лексики / С.Караванський. – К. : Вид. центр "Академія", 1998. – 712 с.
Карачун В. Я. Орфографічний словник наукових і технічних термінів: Правопис. Граматика: Понад 30 000 слів / В. Я. Карачун. – К. : Криниця, 1999. – 524 с.
Кочерган М. П. Словник російсько-українських міжмовних омонімів / М. П. Кочерган. – К. : Академія, 1997. – 400 с.
Полюга Л. М. Словник синонімів української мови. – 2.вид. / Л. М. Полюга. – К. : Довіра, 2006. – 477 с.
Пономарів О. Д. Фонеми г і ґ: Словник і коментар / О. Д. Пономарів. – К. : Вид. центр "Просвіта", 1997. – 40 с.
Практичний словничок нормативних висловів / Упоряд. А. Сербенська. – Львів : НТШ, 2002. – 35с.
Селіванова О. Сучасна лінгвістика. Термінологічна енциклопедія / О.Селіванова. – Полтава : Довкілля – К., 2006. – 716 с.
Словарь української мови /за ред. Б.Грінченка. – Т.1–4. – К. : Довіра – Рідна мова, 1997.
Словник-довідник з культури української мови / Д.Гринчишин, А.Капелюшний, О.Сербенська, З.Терлак. – К. : Знання, 2004. – 367 с.
Словник іншомовних слів / уклад. Л. О. Пустовіт та ін. – К. : Довіра, 2000. – 1018 с.
Словник синонімів української мови: В 2 т. /А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К. : Наук. думка, 2001.
Словник української мови. В 11 томах. – К. : Наукова думка, 1971 – 1978.
Струганець Л. Культура мови. Словник термінів / Л.Струганець. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан. – 2000. – 87 с.
Українська мова: Енциклопедія / НАН України; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови / В. М. Русанівський (голова ред. кол.). – 2. вид., випр. і доп. – К. : Видавництво "Українська енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.
Фразеологічний словник української мови. У 2 книгах. Друге видання. – К. : Наукова думка. – 1999. – Кн. 1, 2.
Шевчук С. В. Разом, окремо, через дефіс. А–Я: Орфографічний словник: 32000 слів: Найуживаніші слова і словосполучення. Найновіші запозичення. Спеціальна різногалузева термінологічна лексика. – К. : А.С.К., 2006. – 416 с.
Широков В. А. Словники України – інтегрована лексикографічна система. / Широков В. А., Шевченко І. В., Рабулець О. Г., Костишин М., Пещак М. М. Електронний ресурс / НАН України; Український мовно-інформаційний фонд. – К., 2001. – 1 електрон. опт. диск (CDR).

Інформаційні ресурси
Бібліотека ДГУ – м. Дніпропетровськ, вул. Орловська, 1-Б, т. 371-51-39
Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека – www.libr.dp.ua
www.litopys.org.ua
www.mova.info
www.novamova.com.ua 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
www.pravopys.net
www.r2u.org.ua
www.rozum.org.ua


Дисципліна “ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”


Методичні поради
до семінарських занять та самостійної роботи

Навчальний курс " Інформаційне забезпечення юридичної діяльності " є нормативним і відноситься до циклу фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін, забезпечує навчання студентів використанню обчислювальної техніки. Діюча програма визначає обсяг, зміст і форми вивчення курсу, що встановлені для всіх навчальних закладів України.
Для означених дисциплін цей курс є базовою комп’ютерною підготовкою, на підставі якої можливе більш поглиблене вивчення питання правового регулювання, організації та тактики застосування сучасних інформаційних технологій у відповідних напрямах діяльності юристів.
Позначення дисципліни полягає в тому, щоб дати студентам знання, уміння та навички володіння та користування обчислювальною технікою, специфічним програмним забезпеченням, що дає змогу вирішувати ті чи інші завдання в професійній діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
використання текстового процесора MS Word у практичній діяльності;
використання електронної таблиці MS Excel;
основні поняття теорії комп’ютерних мереж;
основні принципи роботи і використання глобальної мережі Internet;
інформаційні ресурси України та інших країн у мережі Internet;
основні типи інформаційних систем та їхні можливості;
основи використання інформаційних систем та мереж;
основні технологічні принципи розробки й використання інформаційних систем для рішення інформаційно-аналітичних задач;
основні поняття теорії інформаційних систем;
основні теоретичні положення баз даних;
призначення, структуру та основні принципи використання програм Систем Управління Базами Даних (на основі СУБД Microsoft Access);
уміти:
уміти створювати в текстовому процесорі MS Word документи різного характеру і призначення;
уміти робити в табличному процесорі Excel прості обчислення ділового і комерційного характеру, а також представляти результати в графічній формі;
уміти користатися існуючими інформаційними системами;
виконувати навігацію та пошук інформації в мережі Internet на основі використання оглядача MS Explorer, уміти настроювати оглядач, зберігати інформацію;
користатися пошуковими системами та каталогами в Internet, складати запити на пошук необхідних даних;
користатися електронною поштою в Internet;
проектувати структуру простих інформаційних систем на основі використання баз даних;
створювати конкретні бази даних з використанням MS Excel та СУБД MS Access і виконувати усі операції по їх веденню;
уміти створювати електронні презентації на основі використання MS Power Point.

Основна література
Нормативні акти:

Конституція України від 28 червня 1996 р.//ВВРУ №30
Кримінальний кодекс України. - 2001 р.
Про концепцію національної програми інформатизації: Закон України.
Про національну програму інформатизації: Закон Україні.
Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах” від 05.07.1994р. //ВВРУ.–1994р., №31 с 287.
Про інформацію: Закон України від 02.10.92 // Відомості Верховної Ради України - 1992. - № 48. - Ст. 65.
Наказ Міністерства освіти України № 161 від 2 червня 1993 року “Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”.
Указ Президента України «Про деякі заходи щодо захисту інтересів держави в інформаційній сфері» від 22 квітня 1998 р. № 346.
Указ Президента України "Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави" від 10 квітня 2000 р. №582/2000.

Навчальна література:
Информатика для юристов и экономистов. / Симонович С.В. и др. – Спб: Издательство «Питер», 2001 – 620 с.: ил.
Норенков И.П., Трудоношин В.А. Телекоммуникационные технологии и сети. - М.: Изд. - во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1998.- 232 с. ил.
Кулаков Ю.А., Луцкий Г.М. Компьютерные сети/ Кулаков Ю.А., Луцкий Г.М. - К.: Юниор, 2000. - 384 с., ил.
Попов А.А. Excel: практическое руководство. – М: ДЕСС КОМ, 2002 – 302 с., ил.
Вильям Орвис. Excel для ученых, инженеров и студентов: Пер. с англ. К.: Юниор, 1999. 528 с., ил. с. 175-198.
Новиков Ф.А., Яценко А.Д. Microsoft Office 2000 в целом. – СПб.: БХВ – Санкт-Питербург, 199. – 728с.
Стоцкий Ю. Самоучитель Office 2000. - СПб: Изд.-во "Питер", 2002. - 576 с. ил.
Самоучитель ACCESS 97/2000. Куправа Т.А. – СПб: Наука и Техника, 2001. – 144
Попов В. Практикум по Интернет-технологиям: учебный курс. – МПб.: Питер, 2002. – 480 с.
Хомоненко А.Д., Гридин В.В. Microsoft Access. Быстрый старт. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 304 с.
13. Денисова О.О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: Навч. –метод. посіб. Для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2005
Катренко А.В. Системний аналіз об`єктів та процесів комп`ютерізації:Нав.посіб.-Львів:Новий світ -2000,2003.-424 с.
Михайленко В.Е. Инженерная и компьютерная графика: Ученик.-К.: Каравела,2004.-336 с.
Ковалюк Т.В. Основи програмування: Підручник./ За ред. М.З. Згуровського.-К.:Вид.група ВНV,2005.-384 с.
Пасічник В.В., Резниченко В.А. Організація баз даних та знань: Підручник.-К.:Вид. група ВНV,2006.-384 с.
Інформатика та комп`стерна техніка: Навч. посіб. для студ. Заочної форми навчальння/ Укл.М.М. Гузій та ін.-К.:Вид. Європейського ун-ту, 2003.-75 с.

Інформаційні ресурси
Бібліотека ДГУ – м. Дніпропетровськ, вул. Орловська, 1-Б, т. 371-51-39
Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


ТЕМА №1: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ РОБОТИ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Практичне заняття №1

План

Пошук юридичної та ділової інформації у мережі Internet.
Збереження Web-сторінок і їхніх фрагментів.
Взаємодія з текстовим редактором MS Word.

Практичне заняття №2

План

Реєстрація нового користувача електронної Web-пошти (Web-mail).
Перегляд вхідної пошти, створення і відправлення вихідних повідомлень.
Види електронної пошти в мережі Іnternet.
Чим відрізняється адреса в WWW від адреси електронної пошти ?.ТЕМА №2: ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ЮРИДИЧНІЙ ТА ПРАВООХОРОННОЇ ПРАКТИЦІ

Практичне заняття №1

План

Використання проміжних підсумків для аналізу списку.
Обробка списків за допомогою форми.
Застосування фільтрів для аналізу списків.
Чи можна виконувати сортування по декількох полях?
Що таке проміжні підсумки?
Навіщо потрібна форма?
Що таке фільтр?
Які бувають види фільтрів?

Практичне заняття №2

План

Поняття консолідації даних у списку
Види консолідації. Умови, при яких можлива консолідація даних у списках.
Виконання консолідації конкретних даних .
Що таке консолідація даних?
Які існують види консолідації і чим вони відрізняються?
Приведіть приклад задачі, розв'язуваної за допомогою консолідації.
У якому випадку варто використовувати консолідацію даних по фізичному розташуванню?

Практичне заняття №3

План

Виконання консолідації конкретних даних по розташуванню.
Виконання консолідації конкретних даних по категорії.
Збереження результатів консолідації.
Які існують види консолідації і чим вони відрізняються?
Приведіть приклад задачі, розв'язуваної за допомогою консолідації.
У якому випадку варто використовувати консолідацію даних по фізичному розташуванню?
Як зберегти результати консолідації в рамках книги?
ТЕМА 3: ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА У ЮРИДИЧНІЙ ТА КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЛЬНОСТІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Практичне заняття №1

План

Створення додаткових таблиць.
Створення зв'язків між таблицями.
Заповнення створених таблиць даними.
Для чого потрібно зв'язування таблиць бази даних?
Що є необхідними умовами зв'язування таблиць бази даних?
Як виконується зв'язування таблиць бази даних?
Як видалити зв'язок між таблицями бази даних?
Як видалити таблицю бази даних?
Як видалити зв'язану таблицю бази даних?
Що розуміють під класом об'єктів бази даних? Властивостями об'єктів?


ТЕМА №4: АВТОМАТИЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ЮРДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ У СЕРЕДОВИЩЕ КОМПОНЕНТІВ ПАКЕТУ MS Office

Практичне заняття №1

План

Створення головного документа – зразка.
Побудова джерела даних.
Розміщення полів даних.
Злиття головного документа з даними таблиці.
Перевірка правильності злиття.
Використання результатів злиття (відправлення в новий документ, на принтер, по електронній пошті) з збереженням в окремому файлі.
Для яких цілей використовується "Слияние" у юридичній практиці? Приведіть приклади.
Що таке джерело даних злиття?
Як указати джерело даних для злиття існуючий файл.
Як перейти до потрібного запису?
Як швидко виконати злиття в новий документ?
Як може вплинути наявність у джерелі даних зайвих полів на роботу програми?
Як уводити додатковий текст в окремі екземпляри документа?
Як відсортувати результат злиття?

Питання до підсумкового контролю

Поняття комп'ютерної мережі. Класифікація комп'ютерних мереж.
Що таке "тег"?
Скільки режимів перегляду Web-сторінки існує?
Поняття про протоколи комп'ютерних мереж.
Фізична і логічна топологія локальної комп'ютерної мережі. Відмінність між фізичною і логічною топологією. Типи топологій.
Що таке закладки?
Що таке панелі навігації?
Поняття про програмне забезпечення локальних комп'ютерних мереж.
Основні види устаткування, необхідні для побудови локальної мережі.
Як вибрати фон для Web-сторінки?
Об'єднання локальних комп'ютерних мереж. Корпоративні мережі.
Як уставити малюнок, що знаходиться в Інтернеті, у Web-сторінку ?
Чому не рекомендується у Web-сторінки уставляти занадто великі малюнки?
Основні види сервісів, доступних тільки для використання в локальних комп'ютерних мережах. Переваги використання локальних комп'ютерних мереж.
Для чого розміщають графічні елементи в осередках таблиць з невидимими рамками?
Глобальні комп'ютерні мережі. Глобальна комп'ютерна мережа Internet. Структура Internet.
Як додати нову категорію?
Перелічить основні функції програм - архіваторів WinZip і WinRar.
На які групи поділяються файли в комп'ютері стосовно архівації?
Служба WWW. Протоколи цієї служби.
Як відкрити бланк нової задачі?
Основні служби Internet.
Поняття модему. Типи модемів. Правильне підключення комп'ютера до модема.
Як виконати модифікацію параметрів існуючої задачі?
Адресація комп'ютерів у Internet.
Як змінити режим перегляду календаря так, щоб у бланку відображався розклад трьох послідовних днів наступної тижня?
Як можна переглянути записи календаря?
Здійснення доступу до глобальної мережі Internet.
Основні принципи побудови та роботи Internet.
Як швидко перейти до бланка поточного дня?
Як змінити режим списку в календарі?
Поняття про основні протоколи Internet. Протоколи TCP/IP.
Поняття та призначення мови гіпертекстової розмітки.
Загальні зведення про програму MS PowerPoint. Призначення. Середовище роботи.

Поняття гіперпосилання та її створення.
Електронна пошта в Internet. Види електронної пошти в Internet. Перевага і недоліки використання електронної пошти.
Методи створення Web-сторінок. Програми, використовувані для створення Web-сторінок.
Поняття архівів, які самі розпаковуються, їх створення та використання. Для чого потрібна архівація файлів?
Поняття про публікації WEB-вузлів та методах публікації.
Створення шаблонів з полями форм для юридичних документів у MS Word.
Поняття ключа таблици MS Access, ключового поля, зовнішнього ключа, внутрішнього ключа.
Пошук інформації в Internet. Основні види інформаційних ресурсів у Internet.
Архівація файлів за допомогою файлових менеджерів.
Поняття WEB-вузла. Основні принципи проектування WEB-вузлів.
Назвіть основні види форматів архівів.
Об'єкти, що можуть знаходитися на Web-сторінці.
Поняття та основні види інформаційних злочинів.
Поняття Web-сторінки.
Пошукові системи в Internet. Основні типи пошукових систем.
Створення серійних документів у Word на основі злиття з даними таблиці БД.
Основні державні Правознавствові та юридичні ресурси в Internet-просторі України.
Операції зі списком MS Excel: автофільтри.
Основні принципи проектування інформаційних систем. Життєвий цикл інформаційної системи.
Операції зі списком MS Excel: консолідація списків. Види консолідації.
Основи використання списків MS Excel як бази даних. Створення списку.
Створення порожньої БД у MS Access.
Поняття звіту в MS Access. Види звітів. Створення звітів.
Принципи складання запитів у пошукових системах с використанням логічних операторів.
Операції зі списком MS Excel: пошук, сортування.
Поняття інформаційної системи. Класифікація інформаційних систем.
Поняття бази даних (БД). База даних як основна складова інформаційної системи. Поняття предметної області.
Види інформаційних систем у юридичній практиці.
Створення таблиць у MS Access. Створення таблиць у режимі "конструктор".
Операції зі списком MS Excel: розширені фільтри.
Поняття інформаційної моделі бази даних. Види структур баз даних.
Основні об'єкти MS Access та їхнє призначення.

Тематика контрольної роботи на IІ семестр
з дисципліни «ФІЛОСОФІЯ»

Філософія як теоретичне ядро культури.
Загальнолюдське і національне в філософії.
Взаємозв'язок категорій "етнос", "нація", "держава".
Філософія в пошуках загального та індивідуального. Особливості екзистенціальної філософії.
Від Міфу - до Логоса. Витоки західного типу раціональності.
Формаційний, осьовий та цивілізаційний підходи до розуміння історії.
Декарт - батько європейського раціоналізму. Декарт і сучасні картезіанці.
Від пізнання Бога - до пізнання Природи. Наукова революція ХVІІ століття.
Філософське обґрунтування прав і свобод людини.
Категоричний імператив Канта: моральні та правові аспекти.
Діалектика Гегеля і Маркса: порівняльний аналіз.
Матеріалістичне розуміння історії.
Критика релігії: Фейєрбах, Маркс, Ніцше.
Проблема правосвідомості та правової держави в філософії ХVII-ХIХ століть.
Українська людина в філософії та літературі.
Постмодернізм: проекти перебудови філософії, політики, естетики, мистецтва.
Основні риси екзистенціалізму.
Характерні риси прагматизму.
Філософські школи марксизму.
Філософія франкфуртської школи.
Пошуки сенсу людського буття: свобода, творчість, щастя.
Сутність та буття Бога. Спроби раціонального доказу буття Бога та їх критика.
Віра і раціональне пізнання Бога.
Суб`єкти соціального розвитку: народи, етноси, класи, особистості.
Сфери соціального буття. Духовне життя суспільства.
Праця в ієрархії суспільних цінностей.
Ліберальна демократія: здобутки і вади.
Радянський "легізм". Практика комуністичної держави.
Права людини як філософська проблема. Держава як засіб втілення права.
Українській провінціалізм як об’єкт соціально-філософського аналізу.
Перспективні моделі розвитку української державності.
Міф, його характерні риси та роль в сучасному світі.
Історичні та індивідуальні витоки філософствування. Специфіка філософського світобачення.
Філософські, моральні і релігійні пошуки російських філософів в ХІХ- на початку ХХ століття.
Філософська критика розуму. Філософський ірраціоналізм як умонастрій і філософський напрямок.
Суспільство як філософська проблема.
Суспільство як самоорганізуюча і саморозвиваюча система.
Синергетика - новий діалог людини зі Всесвітом.
Самоорганізація як основа еволюції. Основні ідеї глобального еволюціонізму.
Філософський аналіз сучасних глобальних проблем, їх класифікація. Глобальна свідомість.
Перспективи сучасної цивілізації. Утопії і антиутопії.
Тоталітаризм і реалії ХХ століття.
Філософська критика цінностей західної цивілізації і філософія постмодернізму.
Етнофілософія як нова галузь філософського знання.
Образ людини у філософії: античність і середньовіччя.
Відношення «людина – світ» як основна проблема філософії.
Гуманізм і проблема людської індивідуальності в філософії Відродження.
Тотожність та відмінність поглядів на субстанцію у Р. Декарта, Б. Спінози та Г. Лейбніца.
Філософські проблеми психоаналізу(З. Фрейд, К. Юнг. Е.Фромм.).
«Буття» як філософська категорія.
Співідношення понять: “субстанція” та “матерія” в історії філософії.
Походження і сутність свідомості як проблема філософії, науки, релігії.
Проблема політики та політичної системи суспільства в історії філософії.
Український національний характер у контексті філософського аналізу.


Тематика контрольних робіт на II семестр
з дисципліни «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»

Контрольна робота – це вид самостійної роботи слухача, що передбачає письмове виконання завдань практичної спрямованості для вироблення відповідних навичок. Контрольна робота являє собою письмову відповідь на питання (розв'язання задач або виконання конкретних завдань), що розглядаються в рамках однієї навчальної дисципліни.
Контрольні роботи слухачів заочної форми навчання є індивідуальними завданнями, які виконуються слухачами у міжсесійний період.
Контрольна робота для слухачів заочної форми навчання повинна мати не менш 20 сторінок рукописного або 10 сторінок друкованого тексту, виконуватися в міжсесійний період і направлятися до навчального закладу для перевірки у терміни, що встановлені планами-графіками навчального процесу.
Кількість контрольних робіт у рамках навчальних дисциплін передбачається навчальним планом з обраної студентом спеціальності.
Письмові роботи оформлюють рукописним, друкарським способами або за допомогою комп'ютерної техніки з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Кегль – 14. Шрифт – Times New Roman. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою. Можна також подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3.
На титульному аркуші роботи обов'язково вказується назва навчального закладу; кафедра; дисципліна, з якої виконується робота; тема курсової роботи або варіант контрольної роботи; прізвище та ініціали автора роботи із зазначенням факультету, курсу, номеру навчальної групи, року набору і номеру контактного телефону; науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та ініціали керівника курсової роботи; місце та рік написання.
Текст письмової роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм, верхній - не менше 20 мм, нижній - не менше 20 мм. Абзацний відступ повинен дорівнювати 5 знакам.
Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ" , "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.


ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТВаріант №1
Адміністративне право і публічний інтерес.
Президент України як суб’єкт адміністративного права.


Варіант №2
Поняття адміністративного права, його предмету та методу.
Реалізація норм адміністративного права.


Варіант №3
Система та джерела адміністративного права.
Управління державною службою.


Варіант №4
Адміністративне право як галузь права, як наука та навчальна дисципліна.
Поняття місцевого самоврядування та принципи його діяльності


Варіант №5
Поняття, зміст та види управління.
Правові акти державного управління, як владні дії державних виконавчо-розпорядчих органів.


Варіант №6
Поняття державного управління та його ознаки.
Повноваження суб’єктів державного управління соціально-культурною сферою.


Варіант №7
Принципи державного управління.
Загальна характеристика суб’єктів управління закордонними справами.
Варіант №8
Державне управління як форма прояву державної влади.
Загальна характеристика субєктів управління наукою.

Варіант №9
Поняття державної служби і державного службовця.
Загальна характеристика субєктів управління соціальним захистом населення.

Варіант №10
Принципи державної служби та її ознаки.
Загальна характеристика управління підприємницькою діяльністю.


Варіант №11
Поняття посади та посадової особи. Класифікація посад та рангів державних службовців.
Загальна характеристика суб’єктів управління обороною.


Варіант №12
Порядок проходження державної служби.
Загальна характеристика суб’єктів управління внутрішніми справами.


Варіант №13
Поняття та види суб’єктів адміністративного права.
Загальна характеристика суб’єктів управління національною безпекою.

Варіант №14
Індивідуальні суб’єкти адміністративного права
Загальна характеристика суб’єктів управління фінансами.


Варіант №15
Колективні суб’єкти адміністративного права.
Загальна характеристика суб’єктів управління освітою.


Варіант №16
Державні колективні органи як суб’єкти адміністративного права.
Загальна характеристика суб’єктів управління державним кордоном.Варіант №17
Недержавні органи та організації.
Загальна характеристика суб’єктів регіонального управління.


Варіант №18
Особливості відповідальності державних службовців.
Загальна характеристика суб’єктів управління справами сім’ї та молоді.


Варіант №19
Поняття та зміст адміністративно-правових відносин.
Загальна характеристика суб’єктів управління юстицією.


Варіант №20
Поняття механізму адміністративно-правового регулювання та його складові частини.
Загальна характеристика суб’єктів управління фізичною культурою та спортом.


Варіант №21
Поняття та види адміністративного примусу.
Загальна характеристика суб’єктів управління охороною здоров’я.


Варіант №22
Поняття та види адміністративно - правових норм.
Загальна характеристика суб’єктів управління транспортом.


Варіант №23
Поняття та види адміністративно-правових режимів.
Загальна характеристика суб’єктів управління шляховим господарством.


Варіант №24
Поняття та ознаки адміністративної відповідальності.
Загальна характеристика суб’єктів управління сільським господарством.

Варіант №25
Поняття та загальносоціальні ознаки адміністративних проступків. Співвідношення понять адміністративний проступок, адміністративне правопорушення та адміністративний делікт.
Загальна характеристика суб’єктів управління та охороною природних ресурсів.


Варіант №26
Поняття та зміст адміністративного процесу.
Загальна характеристика суб’єктів управління торгівлею.


Варіант №27
Заходи адміністративного попередження і припинення.
Загальна характеристика суб’єктів управління митною справою.


Варіант №28
Особливості адміністративно-процесуальних відносин.
Загальна характеристика суб’єктів управління податковою справою.


Варіант №29
Види складів адміністративних проступків та їх характеристика.
Загальна характеристика суб’єктів управління зовнішньоекономічною діяльністю.


Варіант №30
Структура адміністративного процесу.
Загальна характеристика суб’єктів управління житлово-комунальним господарством.
З М І С Т


Історія держави та права зарубіжних країн 4-12 стр.

Конституційне право України 13-18 стр.

Культура мови 19-22 стр.

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності 23-30 стр.

Філософія 31-32 стр.

Адміністративне право 33-37 стр.

13PAGE 14115


13PAGE 143815
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 23853433
    Размер файла: 286 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий