Аналітика Модуль 1 (2Курс)


При проведенні контролю якості лікарських засобів застосовуються аналітичні реакції. Хімічна реакція може бути використана як аналітична у тому випадку, коли вона:
проходить із видимими змінами у реакційній системі


Аналіз складних сумішей сполук/іонів може проводитися двома шляхами, які мають певні особливості – систематичним та дробним методами. Виявлення досліджуваних сполук/іонів за допомогою дробного методу аналізу вимагає виконання таких аналітичних операцій:
використання специфічного реактиву


При проведенні аналізу сумішах катіонів за систематичним ходом необхідно відокремити катіони першої аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією). Груповим реактивом для іонів першої аналітичної групи є:
жоден з цих реактивів


За теорією електролітичної дисоціації усі електроліти поділяються на сильні та слабкі. Слабким електролітом називається хімічна сполука, яка має:
малу константу іонізації


В ході систематичного аналізу складних сумішей проводиться розділення компонентів суміші на групи. Поділ іонів (катіонів/аніонів) на аналітичні групи проводиться відповідно до:
хімічної взаємодії їх сполук із груповими реагентами


Укажіть чим характеризується здатність реагенту давати добре фіксований аналітичний ефект при взаємодії з досліджуваною речовиною?
Чутливістю реакції


Що є мірою специфічності аналітичних реакцій?
Граничне співвідношення концентрацій іонів, що визначаються, і сторонніх


Як називаються реакції і реагенти, що дають можливість визначити даний іон у присутності інших іонів?
Специфічними


Як називається прийом зв’язування іонів як тих, що визначаються, так і сторонніх?
Аналітичним маскуванням


Як називається співвідношення активної концентрації іонів до їх загальної аналітичної концентрації?
Коефіцієнтом активності


Усі хімічні процеси характеризуються певними константами, які пов’язані із природою реагуючих речовин. Характеристикою термодинамічного стану системи осад–насичений розчин є:
добуток розчинності


Кількісною характеристикою розчинності малорозчинних електролітів (типу
AgCl або BaSO4) є константа, яка називається:
Добутком розчинності


Добуток розчинності малорозчинних електролітів залежить від:
температури


Який спосіб вираження концентрації застосовується у рівнянні добутку розчинності?
Молярна концентрація


Користуючись таблицею добутку розчинності, визначте, яким із реагентів можна повніше осадити іони срібла із розчину нітрату срібла?
Натріюсульфідом


Як зменшити розчинність осаду?
Застосувати надлишок осаджувача


Розчинність осадів важкорозчинних електролітів зростає при:
підвищенні іонної сили розчину і протіканні конкуруючих реакцій


Чутливість аналітичних реакцій визначає можливість виявлення речовин у розчині. Чутливість реакції характеризують усі перелічені нижче величини крім:
мінімального об’єму реагенту


До I аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі катіони:
катіони натрію, калію, амонію


За кислотно-основною класифікацією для виявлення катіонів II аналітичної групи (катіони аргентуму, меркурію(І), плюмбуму) використовують такий груповий реагент:
HCl


До II аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі катіони:
аргентуму, плюмбуму, ртуті(І)До III аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі катіони:
катіони кальцію, стронцію, барію


Який катіон знаходиться у розчині, якщо при нагріванні з лугом виділяється газ з різким запахом ?
Амонію


Яка з наведених реакцій визначення іону амонію є специфічною?
Реакція з гідроксидами лужних металів при нагріванні


Чому катіони I аналітичної групи не мають групового реагенту ?
більшість їх солей розчинні у воді


В лабораторії необхідно ідентифікувати іон амонію. Можна використати розчин:
реактиву Неслера


Вкажіть реагент для проведення специфічної реакції на іон амонію для його виявлення:
калію тетрайодо-меркуріат(ІІ)


При нагріванні і під дією лугу на розчин, що аналізується, виділяється газ, який змінює колір вологого лакмусового паперу на синій. Це свідчить про наявність в розчині:
іонів амонію


Який висновок про склад досліджуваного розчину можна зробити, виходячи з того, що він не утворює осадів з: 1) HCl;
2) H2S; 3) (NH4)2S; 4) (NH4)2CO3 ?
Солі літію і натрію


Яка з названих реакцій виявлення іону амонію є надчутливою?
Реакція з лугом під час нагрівання у газовій камері


Сухий залишок, отриманий при упарюванні досліджуваного розчину забарвлює безбарвне полум’я газового пальника у жовтий колір, а при розгляданні через синє скло – у фіолетовий. Які катіони знаходились у сухому залишку ?
Na,+K+


Досліджуваний розчин містить катіони калію і амонію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіон амонію.
Калію тетрайодомерку-рат (ІІ)


Досліджуваний розчин містить катіони амонію і натрію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити у цьому розчині катіони натрію.
Цинкуранілацетат


Укажіть, яким аналітичним ефектом супроводжується реакція виявлення іону калію реагентом натрію гідроген-тартратом?
білий кристалічний осад


Досліджуваний розчин містить катіони калію і натрію. Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіон калію.
Кислота винна


Для зв’язування іонів водню при ідентифікації іонів калію з винною кислотою використовують розчин

Ацетату натрію


Який аналітичний ефект спостерігається під час визначення катіона калію розчином натрію гексанітрокобальтату (ІІІ)?
Жовтий кристалічний осад


В фармакопейному аналізі для ідентифікації іонів натрію використовують реакцію з:
2-метокси-2-фенілоцтовою кислотою


Яка пара іонів не заважає один одному при виявленні?
K+, Na+


До досліджуваного розчину додали 2 М розчин хлоридної кислоти. Випав осад білого кольору, який в результаті обробки концентрованим розчином аміаку почорнів. Це свідчить про присутність у розчині:
катіонів
меркурію(І)


Для визначення якісного складу препарату на зразок досліджуваного розчину подіяли 2 н. розчином HCl. Випав білий осад, розчинний у водному розчині аміаку. На наявність якого катіона вказує цей аналітичний ефект:
аргентуму(І)


До розчину, якій містить катіони меркурію(I), додали розчин хлоридної кислоти. До утвореного осаду додали розчин аміаку. Вкажіть хімічний склад осаду:
[HgNH2]Cl + Hg


До досліджуваного розчину додали розчин калію йодиду. Випав золотисто-жовтий осад, який розчиняється в гарячій воді, надлишку реагенту і в ацетатній кислоті. Це свідчить про присутність в розчині:
катіонів плюмбуму(ІІ)


На розчин, отриманий після обробки осаду хлоридів катіонів ІІ групи гарячою водою, подіяли розчином калію дихромату. Утворився жовтий осад, нерозчинний в оцтовій кислоті, але розчинний у лузі. Які катіони містив досліджуваний розчин ?
Свинцю (ІІ)


До досліджуваного розчину додали 1 М розчин сульфатної кислоти. Випав осад білого кольору, який розчиняється в лугах. Це свідчить про присутність у розчині:
катіонів плюмбуму(ІІ)


Як відокремити PbSO4 від суміші сульфатів катіонів ІІІ аналітичної групи при систематичному ході аналізу?

обробкою осаду 30% розчином амонію ацетатуРеакція утворення золотисто-жовтого осаду (реакція “золотого дощу”) – це реакція:
утворення осаду PbІ2


В якісному аналізі характерною реакцією на катіони аргентуму є:
реакція утворення сирнистого осаду AgCl, що розчиняється в розчині аміаку


На чому ґрунтується відокремлення плюмбуму(ІІ) хлориду від інших хлоридів ІІ аналітичної групи ?
На різній розчинності у гарячій воді


На чому ґрунтується розділення арґентум хлориду від меркурій(І) хлориду ?
На різній розчинності у розчині аміаку


При проведенні аналізу суміші катіонів за систематичним ходом аналізу необхідно відокремити катіони третьої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація). Для цього використовують:
1 М розчин сульфатної кислоти в присутності етанолу


У суміші знаходяться катіони стронцію та кальцію. Дією якого реагенту можна розділити ці катіони?
Насиченого розчину амонію сульфату


До досліджуваного розчину додали розчин калію хромату. Випав осад жовтого кольору, який не розчиняється в ацетатній кислоті. Це свідчить про присутність у розчині катіонів:
барію


В розчині, що аналізується, міститься кальцію хлорид і натрію хлорид. Для ідентифікації іонів кальцію до розчину додали розчин:
амонію оксалату


Катіони кальцію входять до складу деяких фармацевтичних препаратів. Фармакопейною реакцією для виявлення катіонів кальцію є реакція з розчином:
Амонію оксалату


До досліджуваного розчину додали 1 М розчин сульфатної кислоти. Випав осад білого кольору, який не розчиняється у кислотах і лугах, але розчиняється в концентрованому розчині амонію сульфату. Це свідчить про присутність в розчині:
катіонів
кальцію


В якісному аналізі для виявлення іонів стронцію використовують так-звану гіпсову воду. Гіпсова вода – це:
насичений розчин CaSO4 у воді


Який катіон ІІІ аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) знаходиться у розчині, якщо при нагріванні з гіпсовою водою через деякий час розчин стає каламутним ?
Стронцію


В якісному аналізі при осадженні сульфатів катіонів третьої аналітичної групи (Ca2+, Sr2+, Ba2+) з метою зменшення розчинності сульфатів у розчин додають:
етиловий спирт


З якою метою поряд з використанням групового реактиву ІІІ аналітичної групи використовують етиловий спирт?
Для забезпечення повноти осадження всіх катіонів цієї групиЯким реагентом і якою реакцією можна однозначно виявити іони Са2+ в розчині ?
Мікрокристало-скопічно з розведеною сульфатною кислотою


Який аналітичний ефект слід чекати від дії калію гексаціаноферату(ІІ) на катіон Са2+?
Утворення білого дрібнокристаліч-ного осаду


Щоб перевести осад ВаSО4 в розчин можна використати:
взаємодію осаду з насиченим розчином натрію карбонату при нагріванні


У систематичному ході аналізу для переведення сульфатів ВаSО4, SrSO4, CaSO4 у карбонати використовують:
насичений розчин Na2CO3, tВкажіть причину проведення переосадження сульфатів катіонів
ІІІ аналітичної групи до карбонатів при систематичному аналізі:
нерозчинність сульфатів у кислотах та лугах


Досліджуваний розчин утворив білий осад з розчином барію хлориду, нерозчинний ні у кислотах, ні у лугах. Який склад отриманого осаду ?
Барію сульфат


В лабораторії необхідно ідентифікувати катіон калію. Можна використати:
натрію гідроген-тартрат


На аналіз поступила безбарвна кристалічна речовина, добре розчинна у воді. При проведенні проб з груповими реагентами (2 н. HCl, 2 н. H2SO4, 2 н. NaOH, концентрованим розчином NH3) усі реакції дали негативний результат. Проба з реактивом Неслера також дала негативний результат. При додаванні до розчину натрію гексанітрокобальтату (ІІІ) утворився жовтий кристалічний осад, що свідчить про наявність в розчині:
катіонів калію


До розчину, який містить катіони
ІІ аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією) додали невелику кількість концентрованого розчину аміаку і 3-4 краплі розчину формальдегіду. Пробірку занурили у гарячу воду і на стінках пробірки з’явилась дзеркальна плівка. Наявність якого катіону обумовлює цю реакцію?
Арґентуму


Буферні розчини використовують для:
Забезпечення певного значення рН розчину


Для виготовлення та аналізу лікарських препаратів широко застосовуються буферні
розчини. Буферні розчини використовують для:

Підтримки певного значення величини рН розчину.


При проведенні аналітичних реакцій широко застосовуються буферні суміші. При яких
умовах буферна ємність розчину є максимальною ?
Співвідношення компонентів буферної суміші є еквімолярним


Розчин натрію дигідрогенфосфату є:
розчин амфоліту


Визначити ступінь дисоціації (у %) 0,4 М розчину НСООН (Кдис.=1,77·10-4)
2,1


Для підтримки певного значення рН середовища використовують буферні сумішіУкажіть суміш речовин, яка не є буферною:
NaOH+NaCI


Для підвищення сили кислоти необхідно застосовувати:
розчинники з основними (протоно-акцепторними) властивостями


Для розрахунку концентрації ацетат-іону в розчині з відомим значенням рН (<7), утвореним сильною кислотою, Ви змушені використати:
умовну константу кислотності ацетатної кислоти


Є два розчини алюмінію хлориду: 0,1 моль/л і 1 моль/л. У якому розчині глибше пройде гідроліз солі алюмінію:
у розчині з концентрацією іонів алюмінію 0,1 моль/л


Щоб запобігти гідролізу натрію сульфіту до його розчину необхідно додати:
невелику кількість розведеного розчину лугу


Вам необхідно приготувати аміачний буферний розчин. Для цього Ви до водного розчину аміаку додаєте:
розчин амонію хлориду


При проведенні окисно-відновної реакції потрібно знати, яка із реагуючих речовин буде відновником, а яка – окисником. Напрямок проходження оксидаційно-відновної реакції визначається:
різницею стандартних електродних потенціалів учасників реакції


Укажіть, яку величину використовують для характеристики окислювально– відновних процесів?
Величину
редокс - потенціалів


Вкажіть, яка окислювально-відновна пара містить найсильніший відновник?
Sn4+/Sn2+ Eo = - 0.15 В


Деякі окислювально–відновні реакції супроводжуються перебігом побічних індукованих (спряжених) реакцій, в яких одна реакція перебігає самовільно, а друга тільки при проходженні першої. Яку назву має речовина, яка приймає участь в обох реакціях?
Актор


При проведенні окисно-відновної реакції потрібно знати, яка із реагуючих речовин буде відновником, а яка – окисником. Напрямок проходження оксидаційно-відновної реакції визначається:
різницею стандартних електродних потенціалів учасників реакції


Як обчислюється еквівалент в реакціях окислення – відновлення ?
Молярна маса ділиться на число електронів, що беруть участь у реакції


Кращими комплексоутворювачами є катіони:
d- та f-елементів


Як можна підвищити термодинамічну стійкість комплексної сполуки ?
Введенням надлишку лігандів і застосуванням водно-органічних середовищ з певним значенням кислотності


Як перебігає процес дисоціації комплексних іонів?
Зворотно, за типом слабких електролітів


Комплексні сполуки з полідентантними лігандами називаються:
Хелатами


Яка спільна властивість сполук катіонів Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+ об'єднує їх у IV аналітичну групу (за кислотно-основною класифікацією)?
Амфотерність гідроксидів


Для відкриття якого іона не використовують оксидаційно-відновні реакції?
Zn2+


. До четвертої групи катіонів належать катіони Al3+, Sn2+, Sn4+, As3+, As5+, Zn2+, Cr3+. Вказати груповий реагент для четвертої групи катіонів.
NaOH, Н2О2


До IV аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі катіони:
алюмінію, цинку, хрому(III), стануму(II), стануму(IV), арсену(III), арсену(V)


До розчину невідомої суміші додали розчин гідроксиду натрію та розчин водню пероксиду. З’явився осад, який зник після додавання надлишку цих речовин. Про присутність катіонів якої аналітичною групи це може свідчити?
IV


З якою метою в систематичному ході аналізу катіонів ІV групи поряд з груповим реагентом додають пероксид водню:


Для утворення гідроксо- та оксоаніонів цих елементів у найвищих ступенях окисненняУ розчині присутні катіони кальцію, барію, алюмінію, калію, натрію. До розчину додали невелику кількість розчину аміаку і розчин алізарину. Утворився червоний осад. Який іон виявили цією реакцією?
Алюмінію


Які катіони ІV аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) при нагріванні з надлишком розчину лугу і пероксидом водню осад не утворюють, але розчин набуває жовтого кольору ?
хрому(ІІІ)


До досліджуваного розчину додали надлишок 6М розчину натрію гідроксиду і 3%
розчину пероксиду водню. Розчин при нагріванні забарвився в жовтий колір. Це свідчить
про присутність в розчині:
Катіонів хрому (ІІІ).В якісному аналізі при дії надлишку групового реагенту (розчин натрію гідроксиду) на
катіони ІV аналітичної групи іони хрому (ІІІ) утворюють:
натрій гексагідроксохромат (III)Яка реакція є характерною на катіон цинку?
З дитизоном


Фільтрувальний папір, просочений розчином кобальту (ІІ) нітрату і досліджуваним розчином, після спалювання утворює попіл синього кольору. Це доводить наявність іонів:
Алюмінію


В якісному аналізі специфічним реактивом на катіони Zn2+ є K4[Fe(CN)6]. Утворюється білий осад складу:
K2Zn3[Fe(CN)6]2


Надхромова кислота, яка утворюється при окисленні хрому, у водних розчинах нестійка і розкладається. Назвати розчинник, необхідний для екстракції.
Ізоаміловий спирт з етером


У розчині присутні катіони цинку(ІІ) і алюмінію(ІІІ). Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в цьому розчині катіони цинку.
Розчин калію гексаціано-ферату(ІІ)


На розчин, що містить катіон четвертої аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією), подіяли концентрованим розчином амонію хлориду. Утворення осаду не спостерігалось. На присутність якого катіону вказує цей аналітичний ефект ?
Цинку(ІІ)


Зазначте реагенти, що дозволяють визначити іони As(III) та As(V) реакцією Зангер-Блека:
Zn0, HCl, HgCl2


В якісному аналізі при дії надлишку групового реагенту NaOH на солі алюмінію утворюється:
натрію гексагідроксо-алюмінат


Розчин натрію арсенату можна відрізнити від розчину натрію арсеніту за допомогою:
магнезіальної суміші


На аналіз взято безбарвний розчин, в якому знаходяться катіони четвертої аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією). При додаванні до проби розчину амонію тетратіоціаномеркуріату(ІІ) утворився білий аморфний осад. Який катіон випав в осад?
Цинку


З метою виявлення в розчині катіонів ІV аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією) до проби додали надлишок 4 н. розчину натрію гідроксиду та 2 краплі розчину бісмуту(ІІІ) нітрату. Утворився чорний осад, що свідчить про присутність катіонів:
стануму(ІІ)


В ході аналізу катіонів IV аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією) при дії групового реактиву можна не тільки відокремити, але й ідентифікувати іони:
Сr(Ш)


В розчині знаходяться катіони ІV аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією). До розчину додали магнезіальну суміш (магнію хлорид, амонію хлорид, розчин аміаку). Утворився білий дрібнокристалічний осад. Який іон обумовив цю реакцію?
Арсену(V)


До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb3+, Sb5+. Вказати груповий реагент для п’ятої групи катіонів.
Розчин NH3


До V аналітичної групи катіонів відносяться іони Mn2+. Якісною реакцією для цих катіонів є:
окислення в кислому середовищі


Розчин, що містить катіон п’ятої аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією), має жовто-буре забарвлення. На присутність якого катіону вказує цей аналітичний ефект ?
Феруму(ІІІ)


До розчину, що містить катіон п’ятої аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією), долили розчин натрію гідроксиду. Випав білий осад, який з часом на повітрі буріє. На присутність якого катіону вказує цей аналітичний ефект ?
Мангану(ІІ)


До розчину, що містить катіон п’ятої аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією), долили розчин амонію тіоціанату. Розчин забарвився в червоний колір. На присутність якого катіону вказує цей аналітичний ефект ?:
Феруму(ІІІ)


На аналіз взято розчин, в якому знаходяться катіони V аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією). До суміші додали лужний розчин натрію станіту. Утворився чорний осад, що свідчить про наявність катіону:
Bi3+


Який катіон V аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) знаходиться у розчині, якщо під дією розчину хлориду стануму (ІІ) у лужному розчині випадає чорний осад ?
Вісмуту (ІІІ)


До розчину, в якому знаходяться іони Ві(ІІІ) краплями додають розчин калію йодиду. Який аналітичний ефект спостерігається при цьому?
Спочатку утворюється чорний осад, який розчиняється в надлишку реактиву і розчин забарвлюється в оранжевий колір


Катіони Fe3+ утворюють з тіоціанат-іонами комплексні сполуки. Який аналітичний ефект при цьому спостерігається?
Розчин забарвлюється у червоний колір


В якісному аналізі специфічним реагентом на катіони Fe2+ є:

K3[Fe(CN)6]В якісному аналізі специфічним реактивом на катіони Fe3+ є K4[Fe(CN)6]. Утворюється синій осад складу:
KFe[Fe(CN)6]


Для відокремлення катіонів стибію від інших катіонів V аналітичної групи використовують:
2 М розчин нітратної кислоти в суміші з 3 % розчином пероксиду водню при нагріванні


Аналітичним ефектом дії розчину калію гексаціаноферату(ІІ) на іони феруму(ІІІ) є:
утворення синього осаду


Після дії на катіони V аналітичної групи групового реагенту - розчину натрію гідроксиду утворюються відповідні гідроксиди. Осади гідроксидів яких катіонів буріють внаслідок окиснення киснем повітря ?
Феруму(ІІ) і мангану(ІІ)


До V аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать катіони:
феруму(II), феруму(III), магнію,
мангану(II), вісмуту(IIІ), стибію(III), стибію(V)


При додаванні аміачного буферного розчину і розчину натрію гідрогенфосфату до досліджуваного розчину утворився білий осад. Це свідчить про присутність іонів:
Магнію


Досліджуваний розчин лікарського препарату містить катіони магнію (ІІ) і алюмінію (ІІІ). За
допомогою якого реагенту можна розділити вказані катіони при аналізі цього препарату?
розчину лугуДо досліджуваного розчину додали концентровану нітратну кислоту та кристалічний плюмбуму діоксид. Розчин набув малинового кольору. На присутність якого катіону вказує цей аналітичний ефект?
Мангану(ІІ)


Назвіть катіони, які знаходяться у розчині, якщо при його нагріванні з (NH4)2S2O8 у присутності арґентуму нітрату розчин забарвлюється у малиновий колір ?
Мангану (ІІ)


Під час аналізу суміші катіонів V аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією) катіон Mn2+ заважає виявленню катіону Mg2+ Яким чином можна відокремити катіон Mg2+ від інших катіонів цієї групи?
На суміш катіонів V аналітичної групи діють розчином натрію гідроксиду, а утворений осад обробляють насиченим розчином NH4Cl, у якому розчиняється Mg(OH)2


У водному розчині знаходяться катіони V аналітичної групи. При розведенні розчину утворився білий аморфний осад в результаті гідролізу солей. Які катіони легко утворюють продукти гідролізу?
Бісмуту і стибію


Груповим реагентом на катіони VI аналітичної групи: Со2+, Ni2+ Cd2+, Cu2+, Hg2+ (за кислотно-основною класифікацією) є надлишок розчину амонію гідроксиду. При цьому спостерігається утворення:
розчинниху воді аміачних комплексних сполук


До шостої групи катіонів належать катіони Cu2+, Co2+, Ni2+, Cd2+, Hg2+. Вказати груповий реагент для шостої групи катіонів.

*надлишок розчину аміакуПри дії диметилгліоксиму на розчин, що містить катіони VI аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією) спостерігали малинове забарвлення. Який катіон обумовив цей аналітичний ефект?
Ніколу(II)


Вкажіть, які катіони є в розчині, якщо при додаванні до нього реактиву Чугаєва та аміачного буферного розчину утворюється червоно-малиновий осад:
Катіони нікелю


Характерною реакцією виявлення катіону меркурію(II) є реакція з калію йодидом. При проведенні реакції спостерігають утворення:
яскраво-червоного осаду


При дії надлишку аміаку на розчин, що аналізують, останній забарвлюється в яскраво-синій колір. Це вказує на наявність у розчині:
іонів купруму


У розчині, що містить катіони міді (ІІ) і цинку,
катіони міді можна визначити за допомогою надлишку реагенту:
6М розчину аміаку


У досліджуваній суміші знаходяться катіони заліза(ІІІ) і міді (ІІ). Дією якого групового реагента можна розділити ці катіони:
Концентрованим розчином аміаку


В розчині, що аналізується, містяться NaCl і Ni(NO3)2. На відміну від NaCl Ni(NO3)2 утворює червоний осад з розчином:
диметил-гліоксиму


До розчину, що містить катіон шостої аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією), долили розчин натрію гідроксиду. Випав зелений осад, який при дії окисників (наприклад, хлорної води) перетворюється на чорно-бурий. Який катіон присутній в розчині ?
Ніколу(ІІ)


До розчину, що містить катіон шостої аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією), долили розчин калію йодиду. Випав червоний осад, розчинний у надлишку реагенту. Який катіон присутній у розчині ?
Меркурію(ІІ)


Які катіони з розчином йодиду калію утворюють оранжево-червоний осад, розчинний в надлишку реагента з утворенням безбарвного розчину?
Ртуті (II)На розчин, в якому міститься катіон VI аналітичної групи, подіяли розчином NaOH. Випав білий осад, який швидко перейшов у жовтий. Вкажіть, який катіон був у розчині ?
Hg2+


До розчину, що містить катіони купруму(ІІ) і цинку(ІІ) долили груповий реагент на шосту аналітичну групу катіонів (за кислотно-основною класифікацією). Спостерігається утворення:
розчину
синього кольору


До розчину, який містить катіони VІ аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією), додали розчин дифенілкарбазиду. Який катіон можна виявити за допомогою цього реагенту і який ефект реакції буде спостерігатися?
Hg2+ утворює синьо-фіолетовий осад


До розчину, що містить катіони кобальту(ІІ) і цинку(ІІ) долили груповий реагент на четверту аналітичну групу катіонів (за кислотно-основною класифікацією). Спостерігається утворення:
осаду синього кольору


До розчину, що містить катіони мангану(ІІ) і меркурію(ІІ) долили груповий реагент на шосту аналітичну групу катіонів (за кислотно-основною класифікацією). Спостерігається утворення:
осаду білого кольору, що буріє на повітрі


У молекулі вітаміну В12 комплексоутворювачем є іон:
Co3+


Для виявлення іонів Со2+ в присутності Fe3+ для маскування іонів Fe3+ до розчину
додають:
фторид-іони


В якісному аналізі при дії невеликої кількості розчину NH3 на розчин CuSO4 утворюється синій осад складу:
Cu2(OH)2SO4


Для відокремлення катіонів VІ аналітичної групи від катіонів V аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) використовують:
надлишок розчину аміаку


Якісною реакцією на катіон кобальту є реакція з розчином :
амонію тіоціанату


Найбільш селективною реакцією для визначення катіонів нікелю є реакція взаємодії з:
реактивом Чугаєва


Досліджувана суміш містить катіони Mg2+, Ni2+, Со2+. За допомогою якого реактиву можна виявити катіони Ni2+ у цій суміші?
диметилгліоксиму.


До розчину, що досліджується, додали 1 мл 2н. розчину нітратної кислоти, невелику кількість кристалічного натрію бісмутату і нагріли. З’явилося рожево-фіолетове забарвлення розчину, що свідчить про присутність катіону:
мангану(ІІ)


В ході аналізу катіонів VI аналітичної групи (за кислотно-основною класифікацією) при дії групового реагенту можна не тільки відокремити групу, але й ідентифікувати іони:
Cu(II)


15

Приложенные файлы

  • doc 23853357
    Размер файла: 265 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий