Газета 24 08 2017 №34


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Факс 92-3-24. [email protected]
www.zhaiktany.kz
ғазаЙМНа» кааЙр оМрда» 22 жра бқер» Наеики Наңдаи жаМад,
Йабрададр. С”здеед”, Йад”еа” ағаДр», оМр аМа кше”кН”, аДнрЙНр да
«о»МНиНи“ия Йқ»драрЙНаер»рң ЙағидаННаер» бқажрНдаД
оер»даидрң »әНижеМ”»де б”з ЙрМЙа «еез”«де «рзғр«аМ «е«ае
кеНН”а”г”«”зд” ое»аНрд, НәиеаМ”зд”г”«”зд” Нқғреар еНН”к. АНа Заң
азаННрғр«рз бе» НқНаМНрғр«рздрң кед”а” ееН”»де б”еа”г”«”зд”
беке«дед, еадег” НқеаЙНрарЙ де» НаНиарЙНрң бее”к НқНЙаМр
боадр, «е«аекеНН”к биа”кН”ң ЙаД»ае кшз” – каарЙНрң шз” еке»”»
Жаңа «о»МНиНи“ия Йабрадаи аеЙрар ғазаЙМНа» жаңа дәи”еге
Йада« баМНр. Б”зд”ң ОНа»р«рздрң баеарЙ жеН”МН”кНее” – АНа
Заң»рң жә»е Мо»рң »ег”з”»де Йабрада»ға» заң»а«а»рң »аЙНр
»әНижеМ”. Бқа – о»даға» тН»оМ де» б”е»ене д”»и Йаир«даМНрЙ
кеа”М”« «е» доМНрЙНа ш«”е Мүе”д оНреға» ғазаЙМНа» жее”»”ң ки
ғазаЙМНа»да бқа жрадаер б”еде-б”е МаяМи дағдаерМ боаға» е«еМ.
БаеарЙ «әМеае б”еНқНаМ «е«аекеНН”к биа”к Нае«аЙНаер»рң
шзаеа рЙдаадаМНрғр Ниеаар ЙаНаң ко»МНиНи“ияарЙ Йағидааае
»ег”з”»де нен”а”д кеаед”. ЕабаМр«рз Н.Ә.НазаебаевНрң баМНа
«аМр«е» биа”к Нае«аЙНаер»рң шк”аеНН”кНее”» ЙаДНа бшаиге
ЙаНрМНр бира АНа Заңр«рзға е»г”з”аге» шзгее”МНее Мо»р жа»-
«е» еикр» бағааад, ЕабаМр«рз Н.Ә.НазаебаевНрң «ғазаЙМНа»
– 2050» СНеаНегияМр»рң «қеаННаер»а МаД еңбек еНи. Әае«д”к
МаяМаННа, тко»о«икада шз”»д”к ое»р «е» аДбр»др күн” бае
«е«аекеН”«”зд”ң гүаде»и”»е әеЙаДМр«рз үаеМ ЙоММаЙ, еңМе«”з би”к
Нед, бағр«рз еМеае»ед”. СшДН”д, әДг”а” жееаеМ аЙр» Жқба» аНа
«рз жреааға»даД, «Ме» ЙазаЙдр»!» дед зое «аЙНа»рнде» аДНае
ОННа» рМНрЙ ОНа»р«рздрң жаҒа»дағр «еееД” аеНа бееМ”»!
баерМр»да әаеи«еНН”ң кшдНеге»
Нқеғр»р К. шз аиааМр»да жее
Ниеаар егжеД-НегжеДа” аДНрадр.
АдНа МеДМе»б”М”»де ЧадаевНа беаг”а” Наеикнр
аае, ғаар«даедрң наЙрераир«е» оМр НаЙрердНа
Ааан ЙозғаарМр»рң 100 жрадрғр»а ае»ааға»
ОМр»да аағанЙр боард Пиаоаогия
ғрар«даер»рң ка»дидаНр, беаг”а” ааанНа»инр
МаЙМаН Тәж-МқеаН «Аза«аННае бае ед”, күеек
Н”М”«”з МрЙрадр», М.чНе«”Мов аНр»дағр БаНрМ
ғазаЙНа» «е«аекеНН”к и»ивееМиНеН”»”ң ғазаЙМНа»
Наеикр жә»е шакеНа»и ғрар«и оеНаарғр»рң же
Некн”М”, Наеик ғрар«даер»рң ка»дидаНр, до“е»Н
Жаңабек ЖаЙМрғааиев «Ааан аерМНаер»рң ае
аНр»дағр АНреаи «е«аекеНН”к и»ивееМиНеН”
«Мәңг”а”к Еа» ғрар«и зееННеи оеНаарғр»рң ди
еекНоер, Наеик ғрар«даер»рң докНоер, део
ПеММое АЙЙааи Ак«еН «Еа аи«ағр» Нүге»деге»
аННр бая»да«ааае жаМадр. БаМЙа да
Бая»да«анраае, Мшз ааға»дае Ааан
ЙозғаарМр»рң, о»рң ”н”»де б”зд”ң аНреабр
«рзда» нрЙЙа» Ааан ЙаДеаНкееаее”»”ң азаННрЙ
жоар»да күееМ”» әаде де зееННеиге баДаа»рМНр
«әМеаеаеед”, Нша Наеикр«рздр оЙрд-үДее»иге
«о»Пеее»“ия ЙоерНр»дрМр боДр»на
www.zhaikpress.kz
* АНа Заңр«рздағр ең баМНр Йқ»драрЙ – бқа ада«»рң ЙқЙрғр «е»
менЧң қ
ным
«ғазаЙМНа»дрЙ жоа»
дед аНаааНр» к”Набр»да
ЕабаМр НқеМқаНа» Назае
баев: «Б”зд”ң «”»деН”«”з
– «о»МНиНи“ияға ееекне
Йқе«еН б”ад”еи. Б”з шз
еа”«”зд”, Наеикр«рздр
ЙаааД Йқе«еННеМек, «о»
МНиНи“ия«рздр дәа Мо
ааД Йқе«еННеи”«”з кееек.
«о»МНиНи“ияға Йқе«еН
кшеМеНдеД”»не, о»рң
бадНаер» «үаН”кМ”з оер»
да«аДр»на, Йоға«дағр
кеа”М”«, НәеН”д, беДб”Н
н”а”к де» НқеаЙНрарЙНр
МаЙНаи «ү«к”» е«еМ.
Де«ек, ОНа»р«рздрң
боаанағр жаеЙр» боаир
да оМрға» баДаа»рМНр»,-
АНа Заңр«рздрң
ееекнеа”г” – «е«ае
кеНН”к баМЙаеи жүДеМ”»
НоарЙ б”е жүДе ееН”»де
ЙаеаМНреир»да. Яғ»и,
бқа «о»МНиНи“ия заң
нрғаеинр, аНЙаеинр
жә»е МоН биа”кНее”»
шз аадр»а бшаек ое
га» ееН”»де е«еМ, НқНаМ
Йқерар«дрЙ жүДе ееН”»
де ЙаардНаМНрерд, оаае-
дрң «”»деННее” жә»е жа
иадкеен”а”г”» беаг”аед
бееи”«е» Йқ»др. БаМНр
ЙқжаННрң Йқ»драрғр
Моа, о»да ғазаЙМНа»»рң
шз”» де«океаНияарЙ,
заДреар, ЙқЙрЙНрЙ жә»е
әаеи«еНН”к дед жаеияаа
ЕабаМр»рң «е«ае
кеНН”к биа”к Нае«аЙНаер
аеаМр»дағр шк”аеНН”а”кН”
ЙаДНа бшаи «әМеаеМ”
жш»”»дег” бирағр баМ
На«аМр»а МаД Йаер«др
Йада«дае жаМаадр
жә»е ода» әе” жүзеге
аМрераида. Бқа ееМ
дибаика да«ир»рң
жүДеа” жә»е заңдр
кезең” боард Набраадр.
«о»МНиНи“ияарЙ ееПое
«а Йоға«дағр МаяМи жә»е
шзгее”МНеед”ң ЙқЙрЙНрЙ
Нқғрер» »аЙНраадр.
Ме«аекеНН”к баМЙаеидр
ееПое«аааидрң »ег”зг”
«аЙМаНр -де«океаНияарЙ,
анрЙНрЙ, »әНижеа”а”к
жә»е Йоға« аадр»да
еМед бееи ЙағидаННаер
»ег”з”»де «е«аекеНН”
баМЙаеидрң жаңа Ни”«д”
«одеа”» Йқеи аеЙрар
аза«аННаедрң ЙқЙрЙНаер
«е» боМНа»дрғр» ба
ер»на ”Мке аМреи үн”»
ЙажеНН” жағдаДааедр
Йа«На«аМрз еНи жә»е
Биа”к Нае«аЙНаер»рң
үДаеМН”е”аге» Йрз«еН”
«е» шзаеа ”М-Йи«рар»рң
Ни”«д”а”г” жә»е Неңгее-
«еа”кН” МаЙНаД оНрерд
Йоға« жә»е «е«аекеН
Н” баМЙаеида жоғаер
дәеежедег” жаиадкее
н”а”кке ие боаи еа”«”зд”ң
Б”е аДНа кеНеН”»
беаг”а” жаДН, бүг”»г”
Наңда кшдн”а”к «о»М
НиНи“ия»р б”аге»”«е»,
о»да жазраға» шз”»”ң
ЙқЙрЙНаер» НоарЙ б”ае бее
«еДд”. чз ЙқЙрғр» НоарЙ
б”а«еи Нқаға»рң ЙқЙрғр»
шзгеаеед”ң НадНаир»а
әкеа”д МоЙНреир «ү«к”».
Мқ»даД оаЙрарЙ боа«аМ
үн”» «о»МНиНи“ия»рң »е
еке»д”г”» жаМ қедаЙНрң Ма
ЗаарЙ боард Йабра-
даға» «о»МНиНи“ия«рз-
дрң аеЙаМр»да ғазаЙ
еа” баена әае«ге На»ра
др. Әае«д”к МаяМаННағр,
тко»о«ика, «әде»иеН,
ЙқерарМ, б”а”« жә»е
Нағр баМЙа Маааааедағр
ааға» аМиаае, еа”«”зд”ң
б”еа”к, кеа”М”«, НаНиарЙ
қМНа»р«даер Маеа
жоар«рздрң дқерМНрғр»
аДғаЙНаДдр. Мқ»рң бәе”
Ме«аекеН баМнрМр»рң
Мр»даеар МаяМаНр»рң
же«”М”. Ең «аңрздрМр,
ко»МНиНи“ияарЙ Йағида-
аае »ег”з”»де «е«аекеН
де» аза«аННрЙ Йоға«
и»МНиНиННаер»рң шзаеа
әе”дНеМН”г” ”Мке аМрд, МоН
ееПое«аМр ода» әе”
АДбр»р«рз, аДдр»р
«рз «о»МНиНи“ия«рздр
Йабрадаға» ниеек ғаМре
”н”»де еа”«”з аДба
ер аМЙа» ЙиаННр қаНЙа,
әае«ге аНр» На»рНа б”а
ге» деебеМ «е«аекеНке
аД»аард, ОНа»р«рздрң
б”еа”г” »рғаДрд, НқеаЙ-
НрарЙ де» НаНиарЙ
ое»рЙНр. ғазаЙМНа» РеМ-
дибаикаМр»рң АНа Заңр
– әае«дег” ең жаМ «о»М
НиНи“ия. ЗееННеин”аеед”ң
д”к”е”»не, жаМНрғр»а
Йаеа«аМНа», АНа Заңр-
«рз әае«дег” жаадрада«-
заННрЙ Йқ»драрЙНаедр
дәе”дНеДН”» ең үзд”к 50
«о»МНиНи“ия»рң б”е” е«еМ,
б”еегеД” боард На»раға».
Яғ»и, о»рң «еееД”» ода»
әе” аМЙаЙНаНа НүМед”. Б”зд”ң
е»д”г” баМНр «”»деН”«”з
– НәиеаМ”зд”г”«”зд”ң Н”еег”
боаға» «о»МНиНи“ия«рздр
чДНке»”, АНа Заңдр
Йқе«еННеи – еа Наеикр»
ОМр жра баДНаЙ еа”«”з үн”» б”е аД
Ниар ееекнеа”кде» – ко»МНиНи“ияарЙ
ееПое«ааае бағдаеаа«аМр«е» нееи
НаеНЙа»р «әа”«. ғазаЙМНа» Пеезиде»Н”
каарЙ «үддеМ”» кшздеге» Наеики Йада«
жаМадр. СаяМи жүДе»” ода» әе” де«океа
Нияаа»дреи үн”» «е«аекеНН”к биа”к На
еадНаер аеаМр»да шк”аеНН”кНеед” ЙаДНа
бшаи, Мо»даД-аЙ «БеМ и»МНиНи“ио»аадр
ееПое«а»р жүзеге аМреи боДр»на 100
»аЙНр Йада«» әаН жоМдаер» ”Мке аМр
еи жә»е еа”«”зд”ң әае«дег” 30 жеНекн”
«е«аекеНН”ң ЙаНаер»а к”еи боДр»на
«ғазаЙМНа» – 2050» СНеаНегияМр»рң
«аЙМаННаер»а Йоа жеНк”зи «аЙМаНр»да
ғазаЙМНа»»рң баеарЙ аза«аННа
ер ЕабаМр»рң оМр оеаДдағр Ә»деи”»
СшДН”д, ко»МНиНи“ияарЙ ееПое«а
боДр»на Пеезиде»Н шз” ие шк”аеНН”а”кН”ң
аДНаеарЙНаД бша”г”» бша”МН”. Яғ»и,
Әк”«еНН”ң тко»о«ика МаааМр»дағр
аНЙаеинрарЙ шк”аеНН”кНее” «е» деебеМ
Н”а”г”» кеңеДНи жә»е о»рң жаиадкеен”а”г”
«е» Паеаа«е»Н аадр»дағр еМедН”а”г”»
күнеДНи еа”«”зд”ң МаяМи НқеаЙНрарғр»
ода» әе” Йа«На«аМрз еНиге бее”к »е
г”з жаМадр. Со»даД-аЙ Паеаа«е»НН”ң
баЙрааи Пи»к“ияааер» күнеДНи
Әк”«еННе» ағр«дағр жә»е МНеаНегияарЙ
жқ«рМр»рң Мадаар жаңа деңгеД”»,
аДЙр»драрғр «е» жоғаер заң»а«аарЙ
оега»ға, яғ»и, ғазаЙМНа» кааЙр»а еМед
Сәа нег”»”М жаМаМаЙ, оМрда»
22 жра бқер» жаңа «о»МНиНи“ия
Йабрада»рд, еа”«”з жаМа«даз жаңа
дәи”еге »рЙ Йада« баМНр. 1995 жрадрң
30 На«рзр»да, жаадркаарЙНрЙ ее
Пеее»ди«да ғазаЙМНа» кааЙр «о»М
НиНи“ия»р Йабрадаиға даирМ бее”д,
шздее”»”ң оеНаЙ «ағр»аар Наңдаир»
– НәиеаМ”зд”кН”, шеке»деид”, де«океаНия
»р Йоададр. Сода» бее” АНа Заңр«рзға
о»даға» шзгее”М е»г”з”ад”. ТәиеаМ”зд”к
ааға» аағанЙр Йир» кезең»е» баМ
Над биа”кН”ң б”е Йоада боаға»р Йа»даД
жаЙМр боаға»р баенаға «әа”«. “е
геа” «е«аекеН боадрЙ. Аа жоғаерда
аНааға» шзгее”МНее б”зд” де«океаНия»рң
жаңа баМдаадағр»а нрғаеида. ТүД”д
аДНМаЙ, ЙаеадаДр« аДНМаЙ, Пеезиде»Н
әаеи«еНН”к-тко»о«икаарЙ б”еаз «әМе-
ае»” Әк”«еНке беед”. Бқа аеЙрар оа
Әк”«еНН” әе” ЙаеаД жқ«рМНр ЙаааД аард
жүееН”»”» кше”д, Мр»а«аЙ. Әк”«еН”«”з
де шз”»е НадМрераға» Ме»”«д”, деебеМ
Н”кН”, жаиадкеен”а”кН”, аНЙаеинрарЙ
шк”аеНН”кНеед” оДдағрдаД жүег”зиде
О баМНа АНа Заңр«рздр әз”еаеиге
де, жрадае жүз”»де оға» шзгее”МНее «е»
НоарЙНреиаае е»г”зиге ЕабаМр«рз Н”ке
аеД аНМаарМНр. ТәиеаМ”зд”к Наеикр»да
Нқңғрн ееН бүк”акаарЙНрЙ НааЙрааиға
Маар»ға»да еад”ң кшдНеге» д”к”е” еМН”а
ге» Нег”зг” Заң да оМр «о»МНиНи“ия. Бқа
жш»”»де Пеезиде»Н: «1995 жрар «о»МНи
Ни“ия НаЙре жееде» даДда боаға» жоЙ.
Оа еге«е» ғазаЙМНа»да ко»МНиНи“ияарЙ
ЙқерарМ ое»аНи үн”» бқер»»а»
жи»аЙНааға» Нәж”еибеаеед”, Мо»даД-
аЙ б”зд”ң жағдаДр«рзға МәДкеМ кеаеН”»
ең деогееМн”а неНеад”к Нәж”еибеаеед”
баер»на НоарЙ даДдааа»ға» ед”.
Со»дрЙНа» да, к”«де-к”« еа”«”зд”ң
Нег”зг” Заңр»рң еикр «е» «аңрзр»
Нееең НүМ”»г”М” кеаМе, о»р жаМаидрң,
ЙаардНаМНреидрң Наеикр» жаЙМр б”аи”
«о»МНиНи“ия«рздрң Не«”еЙазрғр
Мо»аи «ЕМ”« ка»»рң еМк” жоар, ғаМр«
ка»»рң ЙаМЙа жоар», Тәике ка»»рң
«ЖеН” жаеғрМр»а»» баМНаи ааға»дрғр»
«о»МНиНи“ия еа”«”зд”ң Нег”з
г” Заңр ееН”»де еге«е»д”г”«”зд”ң
НқеаЙНр да«ир»рң, Йоға«, «е«ае
кеН НқеаЙНрарғр»рң ”егеНаМр боа
др. ОМр 1995 жрар Йабрада»ға»
АНа Заңр«рздрң баМНр Йқ»драрғр
ееМдибаика»рң шз”» де«океаНияарЙ,
заДреар, ЙқЙрЙНрЙ жә»е әаеи«еНН”к
дед жаеияаа»и«е» ЙаНае, »ег”зг” баМНа
Еа”«”зд”ң бқа Нег”зг” Заңр б”е”»н”
ееН ғазаЙМНа» РеМдибаикаМр» деези
де»НН”к баМЙаеи »рМа»р»дағр б”еНқНаМ
«е«аекеН дед жаеия еНН”. Заңдр
«е«аекеНН”ң Йқзрер»а шз аи«ағр»рң
НқНаМНрғр», МреННа» ЙоаМқғра«аир»
жә»е бша”»беи”» Йа«На«аМрз еНи Ноар
«о»МНиНи“ияда де«океаНия»рң Нүдк”
«ә»” ееекне аДЙр»дааадр. «Ме«аекеН
Н”к биа”кН”ң б”еде» б”е баМНаир – каарЙ»
дед »аЙНр жазраға». «о»МНиНи“ияда
ееМдибаикадағр «е«аекеНН”к биа”к
б”еНқНаМ дед Нқжрер«дааға». Со»
даД-аЙ, оМр жрадаер де«океаНия»рң
«аңрздр и»МНиНиНр – даеаа«е»На
еиз«д” да«рНи үн”» баеарЙ жағдаД
Жаадр, АНа Заңр«рздағр ең баМНр
Йқ»драрЙ – бқа ада«»рң ЙқЙрғр «е»
еек”»д”г”» Йоеғаи боард Набраадр. Әе
ада« оМр еаде ш«”еге к
а”д, Нқе«рМ-
Н”ен”а”к жаМад жаНЙа»дрЙНа», оаае
др Н”а”»е, Нүе”»е жә»е »әМ”а”»е Йаеад
аааааи жоЙ. БаДреғр ЙазаЙ жее”»де
Нағдреааер НоғрМЙа» баеарЙ қаННае
«е» қарМНаедрң р»Нр«ағр жаеаМрд,
оеНаЙ «үдде жоар»да ш«”е Мүе”д жаН
Йа»р б”здее үн”» баға жеНдеМ Йқ»драрЙ
Жаңа «о»МНиНи“ия»рң Нағр б”е
баМНр аеНрЙнрарғр – «е»н”кНеед”ң
әеааиа»дрғр» «оДр»дад, о»р заң
жүз”»де бек”Ни”. Е»д” ғазаЙМНа» РеМ
дибаикаМр»да «е«аекеНН”к «е»н”кде»
ЙаНае жеке«е»н”к Не шз күн”»е е»”д,
Ме«аекеН”«”зд”ң баМНр заңр
ко»МНиНи“ияарЙ ЙқЙрЙНр Йоеғаидрң,
Нег”зг” Заң»рң ЙқЙрЙНрЙ ше”М”» жә»е
НқеаЙНрарғр»рң ЙоМр«на кед”ад”г”
ееН”»де деокиеоеарЙ Йадағаааидрң
еша”» бек”НН”. ОМр Нүд«әН”»де
деокиеаНиеа»рң ЙқЙрЙ Йоеғаи
Йрз«еН”»”ң баМНр бағрННаер»рң
б”е” ко»МНиНи“ияарЙ заңдрарЙНр,
ғазаЙМНа» РеМдибаикаМр»рң Пее
зиде»Н” ЖаеарЙНаер»рң жә»е шзге
де »ое«аНивН”к ЙқЙрЙНрЙ акН”аеед”ң
дәа«е-дәа әе” б”екеак” Йоада»раир»
жоғаер Йадағаааидр жүзеге аМреадр,
заңдрарЙНрң кез кеаге» бқзраир»
а»рЙНаи «е» жоу жш»”»де наеааае
Йоада»адр, Мо»даД-аЙ заңдае «е»
баМЙа да ЙқЙрЙНрЙ акН”аееге »аеазр-
арЙ б”ад”еи «о»МНиНи“ияға МәДкеМ део
Б”зд”ң баМНр «”»деН”«”з
ТәиеаМ”зд”г”«”зд”ң Н”еег” – «о»МНи-
Ни“ия«рздрң «аңрздрарғр» б”е
МәНке де жоғааНдаД МаЙНаи. АНа Заңдр
Йқе«еННеи – ТәиеаМ”зд”г”«”зд”ң қар
«қеаННаер»а» шебиН”» жаадркаарЙНрЙ
оеНаЙ қМНа»р«др ееНеңг” кү»ге
www.zhaikpress.kz
* “ДедиНаННаедрң Ни”МН” Йрз«еННее, бир»дае«е» б”еаеМ”д, Йазр»а ЙаежрМр»рң жқ«Мааир»а
17 На«рзда аида»дрЙ «әМаикаННрң кезекН”, З“
«ү» НәеН”б”»е МаД оМр»да аадр«е» аида»
әк”«” Әд”а Жоаа«а»овНрң ағр«дағр жрадрң
“ жаеНржрадрғр»рң ЙоерНр»дрМр боДр»на
Аида» Нр»рМ-Н”еа”г”»”ң баМНр Маааааер
Йа«Нраға» еМед боДр»на Мшз ааға» дедиНаН,
кәМ”дкее ч«”еғааи И«а»ғааиев (ғаеаираНшбе)
«ү» НәеН”б”»дег” кеаеМ” «әМеаеаее – «ғазаЙМНа»
РеМдибаикаМр»да «үгедекНеед” әаеи«еНН”к Йоадаи
Ниеаар» Заң»рң оер»дааи баерМр Ниеаар
жқ«рМде» Йа«Ни жә»е әаеи«еНН”к бағдаеаа«ааае
бша”«”»”ң баМнрМр Жа»»а Нқежа»ова, аира
др да«рНи, агеоМаяМаН, Йоенаға» оеНа»р Йоеғаи
жә»е НшНе»не жағдаДаае жш»”»дег” НқеаЙНр
ко«иММия»рң еМеб” боДр»на оМр ко«иММия»рң
НшеағаМр АЙрабек СағиНов кабаеаа«а жаМадр,
жеег”а”кН” доаи“ия Йрз«еН”»”ң баМнрМр РиМаа»
Аа«аға«беНовНрң, ТаДдаЙ доаи“ия бша”«неМ” жее
г”а”кН” доаи“ия Йрз«еН” баМнрМр»рң оер»баМаер
Бқа «әМеаеаее боДр»на Ни”МН” нен”«дее
СеММия Моңр»да аида» әк”«” Ә.Т.Жоаа«а»ов Мшз
МшДаед”. Оа б”еаеМке» жқ«рМНр Йа»аННа»дреиға
ЙаНрМНр шз оД-даДр«даер» оеНаға Маадр.
ДедиНаННаедрң Ни”МН” Йрз«еННее, бир»дае«е» б”е
аеМ”д, Йазр»а ЙаежрМр»рң жқ«Мааир»а «үддеа”а”г”
әаде де қнНааа НүММе, Йқба-Йқд. Ғи«аеаННаедр
күедеа” жш»деи »е«еМе кшнеаеед” абаННа»др
еи жш»”»де аиЙр«др ”МНее жүег”з”а”д жаНЙа»р
«әа”«. АДНаарЙ, ТаДдаЙ аирар»да жаяиаае үн”»
НшМе«жоадрң Маар»ир»да МадаМрздрЙ баДЙаадр.
Әеи»е, оМрға» баДаа»рМНр «еед”гееаееге Ни”МН”
Нааад ЙоДрадр. ғқерарМНае баерМр» баЙрааида
дедиНаННае аМа беаМе»д”а”к На»рНир кееек-аЙ.
АағабаМНа доаи“ия Йрз«еНкее” үн”» 2 «а». Неңгеге
Нқеғр» үД МаНрд аар»др. Б”еаЙ нр»р» аДНЙа»да,
бқа баМда»а оМр аЙнаға Нқеа «а, Нқе«аД «а,
бқға» енк”« баМ аиреНдаға» МрңаДар. Соа үДд”ң
жш»деи”»е ода» аеНрЙ аЙна жқ«МааМа, »е боаға»р.
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
ЖаДрЙ аирар, ғ.ОеНаев
кшнеМ”, 18-үД, донНаарЙ
Ти”МН” беД”»” боДр»
на жоғаер б”а”«,
еңбек шН”а”»е Нааад
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
ЖаДрЙ аирар, ғ.ОеНаев
кшнеМ”, 18-үД, донНаарЙ
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»
на жоғаер »е«еМе ае»а
иар оеНа дед.б”а”«” бо
аир Ни”М, жқ«рМ шН”а”»е
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
АЙМиаН аирар , Чадаев
кшнеМ”, 26А-үД, донНаарЙ
Ти”МН” беД”»” боДр»
на жоғаер б”а”«,
еңбек шН”а”»е Нааад
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
АЙМиаН аирар , Чадаев
кшнеМ”, 26А-үД, донНаарЙ
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»
на жоғаер »е«еМе ае»а
иар оеНа дед.б”а”«” бо
аир Ни”М, жқ«рМ шН”а”»е
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
АЙМиаН аирар , Чадаев
кшнеМ”, 26А-үД, донНаарЙ
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»
на жоғаер »е«еМе ае»а
иар оеНа дед.б”а”«” бо
аир Ни”М, жқ«рМ шН”а”»е
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
АЙМиаН аирар , Чадаев
кшнеМ”, 26А-үД, донНаарЙ
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»
на жоғаер »е«еМе ае»а
иар оеНа дед.б”а”«” бо
аир Ни”М, жқ«рМ шН”а”»е
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
АЙМиаН аирар , Чадаев
кшнеМ”, 26А-үД, донНаарЙ
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»
на жоғаер »е«еМе ае»а
иар оеНа дед.б”а”«” бо
аир Ни”М, жқ«рМ шН”а”»е
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
АЙМиаН аирар , Чадаев
кшнеМ”, 26А-үД, донНаарЙ
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»
на жоғаер »е«еМе ае
»аиар оеНа б”а”«” боаир
Ни”М, жқ«рМ шН”а”»е На
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
АЙМиаН аирар , Чадаев
кшнеМ”, 26А-үД, донНаарЙ
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»
на жоғаер »е«еМе ае»а
иар оеНа дед.б”а”«” бо
аир Ни”М, жқ«рМ шН”а”»е
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
Базаеноаа» аирар, АбаД
кшнеМ”, 2/1-үД, донНаарЙ
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»
на жоғаер »е«еМе ае»а
иар оеНа дед.б”а”«” бо
аир Ни”М, жқ«рМ шН”а”»е
БғО, АЙжаДрЙ аида
»р, Аа«аар аирар,
М.Ма«еНов кшнеМ” 25 үД,
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»
на жоғаер »е«еМе ае»а
иар оеНа дед.б”а”«” бо
аир Ни”М, еңбек шН”а”»е
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
Пеево«аД аирар, Боки»
кшнеМ”, 2-үД, донНаарЙ
Ти”МН” Мааа боДр»на
б”а”«”»”ң боаир Ни”М,
жқ«рМ шН”а”»е Нааад
ОбарМр«рзда ”ММадаеда
жүеге» Паеаа«е»Н Мәж”а”М”»”ң
дедиНаНр КаПкаН чНе«”Мов аида
»р«рзда боадр. Оа аида» әк”«”
Әд”а Жоаа«а»овде» б”еге аадр
«е» «Нқеар жее» бағдаеаа«аМр
боДр»на ЧадаевНа Маар»рд
жаНЙа» жааға бее”аеН”» Нқеғр»
үДаее ЙқерарМр«е», баМда»а
ааер адаННр дед На»раға»дае
Йо»рМНа»аНр» Нқеғр» үДд”ң
Со»даД-аЙ Чадаев жә»е ТаДдаЙ
аирадаер»да «Нқеар жоа»
бағдаеаа«аМр боДр»на жүег”з”а”д
жаНЙа» жқ«рМНае«е» На»рМрд,
«еед”гееаее шк”адее”«е», «а«а»
К.Ә.чНе«”Мов «Нқе ОНа»»
даеНияМр аида»дрЙ Пиаиаар
шк”адее”«е» жүздеМН”, Пиаиаа
ғи«аеаНр»да Нқеғр»даедр жеке
Йабрадаи шНк”зд”. Оа ғабренаЙНр
аирадрЙ океиг”»”ң оеНаарғр»да
жүег”з”а”д жаНЙа» Ми Йқбрер
Аадағр 30 На«рз – «о»МНиНи“ия
кү»” Йқе«еН”»е ае»ааға» бқа наеа
да аида» деокиеоер Оеаа Мо»Наев
Оа Нег”зг” Заңр«рздрң Йоға«
ш«”е”»дег” еша”», аНад аДНЙа»да,
әДеадее ЙқЙрғр» Йоеғаидағр оеа
Ма» ое»р» әңг”«еаед”. АНа Заңға,
«ғазаЙМНа» – 2050» СНеаНегияМр»а,
«100 »аЙНр Йада«» әаН ЖоМдаер»а
МаД жаМааға» оНбаМрарЙ жә»е ге»
дееа”к МаяМаННрң Нқжрер«да«аМр
»әз”к жа»драаедрң ”зде»”М”»е,
«ү«к”»д”г”»е кең жоа анНр. Мқ»рң
«рМаар АЙжаДрЙ аида»р»да да аз
Аида» деокиеоер»рң оМр жаД-
р»да әңг”«еМ”» кездеМиге кеаге»
әДеадее жаағаМНредр. Оаае аира-
еадег” Моңғр жрадаедағр иг” беНа
арМНае, шз еңбек қжр«даер»дағр
жеН”МН”кНее Ниеаар ба
Аида» деокиеаНиеа
Мр»а» «еееке Йқе«еН”»е
әДеадееге еМНеа”к
МрДарЙНае НадМрера
ОМр»да аида» део
киеаНиеаМр «е» №2
МоН, ТаДдаЙ доаи“ия
бша”«неМ” аеаМр»
да аза«аННаедрң
«үддеМ”»е Йра«рМНрЙ
”МНеед” оңНаДаа»дреи
«әМеаеаее” боДр»на
шзаеа р»Нр«аЙНаМНрЙ
Ниеаар «е«оеа»ди«ға
www.zhaikpress.kz
*
сіейу нам, еа феам... * “
ынбау” рсйшімтя ро ефші, а
Программа продуктивной занятости
и массового предпринимательства, от
крывшая новые горизонты для людей
готовых работать во благо себя, при
нося пользу другим, находит широкую
поддержку среди населения. За приме
ром далеко ходить не нужно. Только в
этом году 27 акжаикцев – действующих
предпринимателей и начинающих свой
бизнес, воспользовались финансовой
помощью в виде кредита и присоеди
нились к тем, кто стал участником про
граммы раньше.
Еще год тому назад предприни
мательница Алия Айткалиева из
с.Чапаево, чтобы выполнить заказ
– сделать прическу, макияж, маникюр
или просто модно подстричь, сама ез
дила на дом к клиенту. По ее призна
нию, было нелегко, ведь нередко при
ходилось выполнив один заказ, тот
час мчаться на второй вызов, в другой
конец села. Теперь, мастерица пригла
шает своих клиентов в свой собствен
ный салон под красивым названием
В корне изменить ситуацию помогло
участие в государственной программе
продуктивной занятости и массового
предпринимательства. Алия, взяв мик
рокредит, отремонтировала и приспо
собила под свой будущий салон поме
щение во дворе родительского дома,
купила необходимое оборудование и
Салон своей опрятностью, современ
ным дизайном, созданными условиями
В работе семинара приняли
участие акимы, главные специ
алисты сельских округов, руко
водители отделов, как действу
ющие предприниматели, так и
начинающие свое дело.
– В настоящее время в
предпринимательской сфере
района зарегистрировано 1703
субъектов, из них 150 юри
дические лица, 781 частных
предпринимателей, 772 – крес
тьянские хозяйства, - отметил
в выступлении аким района.
В этой сфере заняты 3039 че
ловек. С начала этого года
приступили к работе еще 120
частных предпринимателей,
9 крестьянских хозяйств. За 7
месяцев текущего года откры
то 140 новых рабочих мест. В
рамке программы «Дорожная
карта бизнеса» 1 юридическое
лицо получило кредит на об
щую сумму 309 млн. 240 тыс.
тенге, а 1 частный предприни
матель стал обладателем го
сударственного гранта в 2 млн.
800 тыс. тенге.
Кроме этого, по программе
поддержки сельского хозяйс
тва 52 предпринимателя полу
чили кредиты на общую сумму
401 млн. 120 тыс. тенге, а через
программу занятости населе
ния 18 сельским жителям было
выдано 89 млн. 600 тыс. тенге
кредита. В целом по району,
предпринимателям было вы
дано кредитов на сумму 800
млн.тенге. Однако, не для всех
предпринимателей, как и дейс
твующих, так и решивших от
крыть свое дело, льготные кре
диты действительно доступны.
Какие меры надо предпри
нимать, чтобы изменить ситуа
цию в лучшую сторону?
Тут важно мнение каждого,
- подчеркнул А.Жоламанов,
приглашая присутствующих к
откровенному разговору.
О кредитах, которые мож
но получить через кредитное
товарищество ТОО «Акжайык
Агро» рассказал его дирек
тор Дархан Тулепбергенов,
о порядке получения микро
кредитов по шш направлению
программы продуктивной за
нятости-специалист центра за
нятости Аслан Бигалиев.
К выступившим было мно
го вопросов. Интересовало,
например, почему, чтобы по
лучить кредит по программе
«Береке», направленной на
приобретение КРС с целью от
корма, надо быть членом сель
скохозяйственного производс
твенного кооператива, или для
чего нужен гарант, если пред
ставлен залог, и кто может
выступить в качестве гаран
та? Желали многие узнать и о
порядке выделения субсидий.
По всем вопросам были даны
разъяснения.
В завершении семинара
аким района Адиль Жолама
нов дал задания соответству
ющим отделам, глубже прово
дить разъяснительные работы
по вопросам кредитования по
государственным программам,
людям, желающим воспользо
ваться кредитами для откры
тия и ведения бизнеса.
Аки« АкжаикМкого еаДо»а Адиас Жоаа«а»ов
деовеа Ме«и»ае-Мовеоа»ие до водеоМа« до
аи”е»ия асгоН»рк кеедиНов, врдеаяе«рк до
гоМидаеМНве»»р« деогеа««а« в до«оос
пришелся по душе всем. «Сымбат»,
в отличии от других подобных заве
дений, универсален. Помимо большо
го спектра услуг, оказываемых пред
ставительницам прекрасного пола, у
Алии отлично получается и с мужской
стрижкой. Поэтому, ежедневно к ней
приходят много посетителей.
– Помощь пришла вовремя, и благо
даря кредиту, появилась возможность
развивать дело, - говорит Алия, - те
перь, думаю, взять на работу помощ
ника. Вдвоем сподручнее.
Заручившись финансовой подде
ржкой в виде микрокредита в рамке го
сударственной программы работает и
Тлеккабыл Беркалиев. Он – владелец
автомастерской, которая сейчас при
обрела большую известность в среде
автовладельцев. Мастер на все руки
свою предпринимательскую деятель
ность начал в 2006 году, открыв шино-
монтажный пункт, рядом с домом.
Тогда среди автовладельцев, числен
ность которых резко возросло, остро
была востребована комплексная ус
луга по техническому обслуживанию.
Взвесив свои возможности, Тлеккабыл
решил расширить свое дело, и рядом с
пунктом построил под мастерскую еще
одно здание. Для приобретения обору
дования понадобились финансы – об
ратился в центр занятости и помощь
была предоставлена. На полученные
деньги приобрел подъемник, без ко
торого трудно полностью охватить
ремонтом автомашину. Темпы работ
www.zhaikpress.kz
В этом году в рамке про
граммы продуктивной заня
тости и массового предпри
нимательства 34 человека
прошли профессиональное
обучение по разным специ
альностям.
По шш направлению програм
мы 27 действующих пред
принимателей и начинающих
свое дело получили кредиты
на общую сумму 148 млн. 100
тысяч тенге и приступили к
38 человек, став участни
ками программы «Береке»,
нацеленной на приобретение
КРС для откорма и сдачи на
мясо, воспользовались кре
дитами в 121,9 млн.тенге.
удвоились, и сейчас Тлеккабыл вместе
с сыном Салауатом успевает за день
отремонтировать сразу несколько еди
ниц транспорта. В плане мастера – от
крыть еще одну мастерскую на автодо
роге Уральск-Атырау у с.Чапаево.
Предприниматель из с.Аксуат Нур
лан Куркембаев также воспользовал
ся возможностью получить льготный
кредит для развития своего бизнеса. В
придорожном кафе «Демеу» он провел
ремонт, приобрел инвентарь, и сейчас
оказывает необходимые услуги. В чис
ле участников программы и член крес
тьянского хозяйства «Ахмет» Атынбек
Абдрахманов, который на полученный
кредит приобрел 15 голов молодняка,
КРС маточного поголовья для разве
дения.
И этот список участников програм
мы, дающей реальные возможности
начать свой бизнес или дать ощути
мый толчок для дальнейшего разви
По расчетам специалистов, отде
ла занятости и социальных программ
численность участников программы
должна возрасти. Но эта тенденция,
возможна лишь при активной разъяс
нительной работы среди населения,
толкового объяснения всех нюансов
программы. И эта проблема в поле
особого внимания местной власти.
ремонтировать легче.
В АкжаикМко« еаДо
»е М “еасу оз»ако«ае
»ия добрваа деедМе
даНеас адеаая“ио»»оД
коааегии до игоаов»р«
деаа« Задад»о-«азак
МНа»Мкого обааМН»ого
Мида Ака» Жи«агиаов.
В еаДо»»о« аки«аНе
МоМНояааМс его вМНее”а
М акНиво« еаДо»а, в ко
НоеоД деи»яаи и”аМНие
аки«р еяда МеасМкик
океигов, еиководиНеаи
оНдеаов, деедМНави
Неаи НПО, «едиаНоер
ВМНее”и оНкера
аки« еаДо»а Адиас
ВрМНидивние »а
вМНее”е А.Жи«агиаов
еаММказаа о ееаас»рк
деее«е»ак в Мидеб
»оД МиМНе«е, »оврк
Пое«ак оНдеавае»ия
деавоМидия, еоаи «еди
аНоеов. О» оН«еНиа, ”Но
деевр« доказаНеае«
деавового гоМидаеМНва
яваяеНМя веекове»МНво
зако»ов, его гоМдодМНво
в обоеМНве»»оД жиз»и.
«о»МНиНи“ия возаага
еН »а Мид обяза»»оМНс
обеМде”е»ия иМдоа»е
»ия зако»ов, и тНи обя
за»»оМНс Мид врдоа»яеН
»едоМеедМНве»»р« деи
«е»е»ие« »ое« «о»МНи
Ни“ии деи еаММ«оНее»ии
ко»кееН»рк игоаов»рк,
геажда»Мкик и и»рк
« деедМедаНеау
адеаая“ио»»оД коа
аегии обааМН»ого Мида
брао »е«аао водеоМов.
Так, «едиаНоеов Жигее
бая «ажгааиева, «аби
«адиМова и»НеееМовааи
водеоМр деяНеас»оМНи
и одеедеае»ия МНаНиМа
На вМе водеоМр
браи да»р оНвеНр. На
вМНее”е деиМиНМНвоваа
деедМидаНеас Акжаик
Мкого еаДо»»ого Мида
А«еека» «иаикенев. В
тНоН де»с А.Жи«агиаов
в еаД“е»Нее деовеа
деие« геажда», Мове
оа»ие М «едиаНоеа«и
ПеедМедаНеас адеа-
ая“ио»»оД коааегии
обаМида добрваа
Накже в М.ТаДдак, где
вМНееНиаМя М Меас”а
»а«и, деовеа деие«
В еаДо»е деоводяНМя «ееод
еияНия в ”еМНс Д»я «о»МНиНи“ии,
деоМааваяуоие «ие, еди»МНво
и МогааМие. Об»оваяуоиДМя
даек оНдрка Н.МаДда»ова в
Меае Чадаево в»овс деиваек
в»и«а»ие еазваекаНеас»о-доз
»аваНеас»р« «ееодеияНие«.
Недав»о здеМс оНдркауоик
доеадовааи виеНиоз»оД игеоД
»а »еМНаееуоеД гае«о»и, ве
аи”аво« бая»е «еМН»ре «изр
ка»Нр, а Накже иМдоа»иНеаи де
Ме»: »аеод»рк, Мовее«е»»рк в
Модеовожде»ии тНик «изркаас
»рк и»МНеи«е»Нов, без коНоерк
еа»сне »е обкодиаиМс веМеася
Пеи«е”аНеас»о, ”Но
в тНо« «ееодеияНии
в«еМНе М боаее одрН
»р«и гае«о»иМНа«и,
бая»иМНа«и деи»яаи
и”аМНие и «оаодре,
коНоере МеД”аМ доМНи
гауН азр игер »а тНо«
идивиНеас»о« «изр
ОН дини адаодиео
вааи зеиНеаи веНееа
»а« дедагоги”еМкого
Неида МаеаНи Мака
неви и БоеиМи Зоеонки»и,
«еМН»о«и ко«дозиНоеи Ракр«
Жа»аиМови, в еикак коНоерк
бая» иаи гае«о»с, зви”аа яеко,
заМНаваяа зади«аНсМя, воа»о
ваа и еадоваа. Так, М.Маканев
баиМНаНеас»о Мргеаа »а бая»е
додиееи из “рга»Мкик деМе», а
БоеиМ Зоеонки» задое»иу «е
СвоеД авНоеМкоД деМ»еД
«АНа«еке»ге Мағр»рн» деи
дод»яа »аМНеое»ие Ракр« Жа
ЭМНаПеНи «изрки и деМе»
дод бая» додкваНиаи дее-
www.zhaikpress.kz
* “... АДНаарЙ, жаяиааеға ае»ааға» НшМе«жоадрң МадаМр»да «әк”а”к кеНке». Аида» әк”«” «қ»р
Аида» әк”«” Әд”а Жоаа«а»ов
ТаДдаЙ аирадрЙ океиг”»де жқ«рМ
Оа аадр«е» Кабдаежад аир
ар»да Маар»рд жаНЙа» жаңа
«екНед ЙқерарМр»рң баерМр»
баДЙаМНадр, «еед”гее шк”адее”«е»
жүздеМН”. АНааға» аира аза«а
Нр ТаағаН Мқка«едияеовНрң
КабдаежадЙа Нек»икаарЙ Ми
жеНк”зи жш»”»де Йа«-ЙаеекеН”«е»
де аида» баМнрМр жа»-жаЙНр
На»рМНр. ғаз”е «қ»да Йқбреаае
жүег”з”аиде. Е»д” Неа»МПое«аНое
«е» таекНе Мр«р»а ЙаНрМНр кш«ек
«шд жеедег”деД, бқа океиг
оеНаарғр»да да кшнеаеед”
кше”кНе»д”еи жш»”»де Мүбеа” ”МНее
бае. АааДда «еед”гееаее Наеа
др»а» ке«н”а”кНее қнреаМНр.
АДНаарЙ, жаяиааеға ае»ааға»
НшМе«жоадрң МадаМр»да «әк”а”к
кеНке». Аида» әк”«” «қ»р Нүзеи
ТаДдаЙНа аедагееаее«е», еңбек
қжр«даер шк”адее”«е» кездеМи
аее шНН”. Бқа наеаааеға аида»дрЙ
«әМаикаН каНнрМр Сәа”«геееД Си
кеңеМ”»”ң НшеағаМр ДәиаеНжа»
Аедагееаее«е» МқеаЙ-жаи
ад ееН”»де шНке» дидаеааМида
оаае Нқе«рМНрЙ ЙаадрЙ-ЙоЙрМ
нрғаеи, Оеаа – АНреаи жоар
боДр»дағр «аа шНеН”» НқМНаедағр
Йаи”дМ”зд”к «әМеаеаее”» кшНеед”.
АНааға» кездеМиаее баерМр»
да Ә.Т.Жоаа«а»ов ЕабаМр«рз
Н.Ә.НазаебаевНрң «БоаанаЙЙа
бағдае: еика»и жаңғреи» аННр
бағдаеаа«аарЙ «аЙаааМр»а МаД
еа”«”зде жее-жееде Йоаға аар»ға»
иг” ”МНее каЙр»да бая»дадр.
МәМеае», аНа«еке»ге Йа«ЙоеарЙ,
Ниға» жееге Нағзр« ЙозғаарМНаер»
ше”МНеНиге ЙаДМрб”е аирада да
«ү«к”»д”к зое. ОМр оеаДда аида
»р«рзда жаеЙр» «рМаадае бае.
Со»р ода» әе” Йа»аННа»дреи ке
ОМрда» Моң Мәде»иеН үД”»де
МааНа»аН шНН”. Бқа ТаДдаЙНағр
к”Надка»а»рң жаңа «әеНебеМ”»е
ае»аадр. Бқға» деД”» аида»р
«рзда 7 «одеасд” к”Надка»а боа
Ма, бқааедрң ЙаНаер»а оМр»даД,
яғ»и Мег”з”»н” – оМр еика»и оеда
– Кеж”ееМ” баД бқа к”Надка
»ада» дәи”е Нааабр»а МаД ажае
ар ”МНее әедаДр« кше”»еН”»”»е
Ме»е«”». ЕабаМр«рз НқеМқаНа»
НазаебаевНрң «БоаанаЙЙа
бағдае: еика»и жаңғреи» аННр
бағдаеаа«аарЙ «аЙаааМр оД-
Ма»а«рздр НүаеНиге «еңзеге»”
«әа”«. Де«ек, к”Надка»анраае
ә«а»да Йаарң жқеННрң аеаМр
»а» Набрард, әаеи«еНН” еика
»и Йазр»а«рзбе» жүздеМН”еид”ң
Нрң а«аадаер» НабаНр»р МшзМ”з.
Бқа үн”» «ү«к”»д”к баер а»рЙ,-
дед” НаДдаЙНрЙНаедрң Йиа»рнр»
Иә, бира ЙқерарМнрааедрң
Йқерн Йоар«е» жа»-жаЙНр
жаМа»дрераға» Мәде»иеН үД”»дег”
бқа Йазр»а оедаМр кшз МүД”»д”е”д,
кшң”а Йиа»Надр. Сшееаеедег” ааи
а» баМрар«, әдебиеННее жа»ае
аебаДдр. ғқ»др Йазр»а деге» оМр
е«еМ де. За«а»аии таекНео»дрЙ
Йқеаадае еика»и иг”а”кке
ЙанрЙНрЙНа» ЙоажеН”«д”а”кН”
Йа«На«аМрз еНи”, «рМаар, ең б”е”»
н” «чакеНа»и» Йоер бағдаеаа«аға
е»г”з”аге»” оЙре«а» ЙаНаер»
ЙаарңдаНиға жағдаД әкеаее”
нүбәМ”з. Мқ»р жи»ааға»дае
баДреғр оЙре«а»»рң б”е”, еңбек
аедагее” Сабреғааи ДоМЙааиевНрң
Мшз”»е» де а»рЙ қЙНр. «ч«”е боДр
оЙрд шНид” Нааад еНеН”», б”а”«д” оза
Нр» «р»а за«а»да к”НадЙқ«аеаае
Мадр Миее«еДН”»”»е Ме»е«”». «”Над
оЙр«аға» еа кшнНе» Йааадр. ОМр
Жаңа «әеНебеге ие боаға»
к”Надка»адағр аағанЙр наеа
– «Сағр»ғааидрң Мреар әае«”»
аННр дотзия кен” шНН”. Оға» о»
ааД» ееж”«”»де Срер« жә»е
ғаеаНшбедег” к”Надка»ааае
ЙоМрадр. ЖаДрЙНа» Нүаед қнЙа»
әДг”а” аЙр»»рң б”е” – Сағр»ғааи
СеД”НовНрң 100 жрадрЙ «еееД
НоДр»а оеаД қДр«даМНрераға»
бқа кенНе қа-Йрздае о»рң жреаа
ер» Неб”ее»е оЙрдр, Мшз зеегее”»”ң
жрадае жүз”»де аида» жқеНр«е»
жүздеМиаее”»е» еМНеа”кНее аДНра
др, әдебиеН «аДда»р»дағр аидае
«анр, Мр»нр, зееННеин” ееН”»
дег” аиЙр«др еңбег”»”ң шанеиМ”з
Бқа МааНа»аН ТаДдаЙНа»
Нүаед қнЙа» Мак»а небееаее”»”ң
– Оеаада» кеаге» ә»н”аеед”ң,
ко«дозиНоеааедрң, аида» «ә-
де»иеН Йрз«еНкееаее”»”ң, МНи-
ЧадаевНа СдоеН кү»”»е оеаД
Поеи« шНН”. Каеаға аирадае
да» МдоеН аедагееаее”, Пизкиас
Ниеа қжр«даер шк”адее”, де»е
нр»рЙНреи дә»” «қғаа”«дее”,
Нқеғр»дае ЙаНрМНр. Бқа жир»да
аида»»рң де»е нр»рЙНреи «е»
МдоеН МаааМр»да жеНке» жеН”МН”к
Нее” «е» б”еЙаНае НүД”»д” «әМеае
Жи»ааға»даедр аида» әк”«”
Әд”а Жоаа«а»ов ЙқННрЙНад, Мшз
– ЕабаМр Н.Ә.НазаебаевНрң
оНа»даМНаер«рздрң МдоеНде»
аД»аарМир»а бае жағдаДдр
»азаеда қМНаир каарЙ
де»Маиарғр»рң жаЙМаеир»а зое
рЙдаар» Ниг”зиде. АЙжаДрЙ аида
»р боДр»на да кәМ”би МдоеН де»
де»е нр»рЙНреидр, қаННрЙ МдоеН
Нүеаее”» да«рНиға Йаб”аеН”«”з
жеНед”. ОМр бағрННа әа” де
жқ«рМНа»а НүМи”«”з ЙажеН. «ене
ға»а шНке» обарМНрЙ V“ «АЙбидаД»
оДр»даер»да жаадрко«а»даарЙ
етістіктер аз емес, алайда...
еМедНе “““ оер»ға ие боаға»р«рз
аЙжаДрЙНрЙНаедрң «еееД”»
Аида» баМнрМр МдоеН аеда
гее”, аЙжоадрЙ АбаД ЕМЙаДреов,
«Ж”гее» МдоеН каибр»рң диеек
Ноер МаеаН »ғра«а»ов, әд”Мкее”
АМкаН Ка»аев, ЧадаевНағр №1
оеНа «екНедН”ң де»е нр»рЙНреи
дә»” «қғаа”«” Ееаа» ДоМааи
ев, Аа«аар оеНа «екНеб” де»е
нр»рЙНреи дә»”»”ң «қғаа”«”
ӘМкеебек ғқМда»ов, бааааае-
жаМшМд”е”«дее МдоеН «екНеб” бокМ
үД”е«еМ”»”ң жаННрЙНреинрМр
Ееаа» За«зи» «е» Ма«бо
үД”е«еМ”»”ң жаННрЙНреинрМр
ӘМеН Ғабдоаов Мр»др үзд”кНееге
БғО де»е нр»рЙНреи жә»е МдоеН
баМЙае«аМр»рң АағрМкаНр»
НадМредр. Жә»е МдоеННа жаЙМр
жеН”МН”кке жеНке» б”еЙаНае
МдоеНнраае «е» «а«а»даедр
Фоеи«да «әде»иеН, Н”а
деед” да«рНи, де»е нр»рЙНреи
жә»е МдоеН бша”«”»”ң баМнр
Мр Гүаба»и ғқа«қЙа»ова, б”а”«
бша”«” баМнрМр»рң оер»баМаер
Жәаика» Маадрбаев, бааааае-
жаМшМд”е”«дее МдоеН «екНеб”»”ң
диеекНоер ға»аН ЖазрЙбаев, «Ж”
гее» МдоеН каибр»рң диеекНоер
МаеаН »ғра«а»ов бая»да«ааае
Еа”«”зде 2025 жраға деД”»
г” де»е нр»рЙНреи жә»е МдоеН
Нр да«рНи Тқжрер«да«аМр
Йабрада»ға»р «әа”«. ОМрға»
оеаД 2020 жраға деД”»г” «ее
з”«де оНа»даМНаер«рздрң 30
даДрзр де»е нр»рЙНреи жә»е
МдоеНде» жүДеа” Нүеде аД»аар
Мир» Йа«На«аМрз еНи «”»деН”»
оер»даиға ае»ааға» ”М-наеааае
чк”»”нке ЙаеаД, әа” кү»ге еМк”
ке«н”а”кНее еНекНе» НаеНрд ке
аед”. Тқеғр»даедрң ен кедеег”М”з
МдоеНде» аД»аарМир үн”» МдоеН
заадаедрң еМ”г”»е Йқард Маар»
баир кееег” Ниеаар НадМре«а
боаға»р«е», кеДб”е аирада бқға»
ЙқааЙ аМдаДНр»дае бае. ОзрЙ
Нәж”еибеаее бәМең НаеаНраида. Фо
еи«да «рМаар, «ЖаДрЙНекМеевиМ»
кәМ”доер»р»рң диеекНоер Әажа»
ДоМ«аЙов аН МдоеНр»рң жқеННрң
Маиарғр»а Ниг”зее даДдаМр
жаДр»да Мшз еН”д, о»р да«рНиға
әеЙана» кш«ек Йоар» Мозиға
даДр» еке»”» жеНк”зд”. Аида»
әк”«” Әд”а Жоаа«а»ов бқа д”к”ед”
ЙиаННаД кеа”д, аадағр иаЙрННа аН
МдоеНр» ше”МНеНи жқ«рМр» жее
г”а”кН” кәМ”дкееаеед”ң кш«ег”«е»
жа»да»дреидр Йоаға ааи жш»”»де
б”еМрдреа НадМре«а беед”. АН
Йқаағр»да оД»аға» Жа»әд”а
Ғазизов, Мағжа» Жең”М Мр»др
«аЙНа»рнНаер«рздрң обарМНрЙ
V“ «АЙбидаД» оДр»даер»да, ода»
бқер»ғр кшдНеге» ееМдибаикаарЙ
додада Йоа жеНк”зге» жеН”МН”кНее”
Аида» боДр»на МдоеН
қДр«даер»да 20-да» аМНа«
МдоеН Нүе” да«рНраМа, о»рң 13-”
– оаи«диадаарЙ Нүе”. Бааааае-
жаМшМд”е”«дее МдоеН «екНеб”»”ң
шз”»де 11 МдоеН Нүе” боДр»на
36 МдоеННрЙ Мек“ияға 856 бааа
ЙаНрМадр. «аде «әМеаеМ” Йоа
баДааи боаида. Тәж”еибеа” бад
кееаее кееек-аЙ. ЖаДрЙНрң
Моа жағаааир»дағр «екНедНее
де үД”е«е анЙрааер кеаге»
«е», МдоеНЙа рЙрааМ На»рНинр
оЙинр Ма»р жеНк”а”кМ”з. Со»р
«е» ЙаНае, ғ.К.ЖазрЙбаев аида»
оеНаарғр»да шНеН”» жаерМНаеға
наағаД аирадрң баааааер
ЙаНрМа аа«аД жүеге»”» бүкдеМ”з
аДННр. МәМеае-кша”кНе. Т”дН”, кеД
жаННрЙНреинр шз кша”кНее”»е
оЙинрааедр аеНрғр«е» оНре-
ғрзрд, МрДғрзрд аард ке
аеН”»” оааедрң ш«”еаее”»е
Йаи”д Нш»д”ееН”»”» еМкееМек,
кша”к «әМеаеМ”»де ж”бееин” жаЙ
«үддеа”а”к На»рНир ЙажеН-аЙ. Иә,
Мәде»иеН Йрз«еНкееаее” аНаи
ар кү»ге оеаД ә»»е» нани нан-
ЧадаевНа баНре НикоааД МаД
да»ов аНр»дағр МаябаЙ Моңғр
кезде «әде»и-кшдн”а”к НаеНр«др
наеааае шНеН”» оер»ға аД»ааида.
Жиреда оМр»да АағабаМ аирадрЙ
океиг”»”ң кшеке«ш»еедаздаер
ко»“ееН беед”. «Тиға» жее» дед
аНааға» бқа кен баерМр»да
АМНа»а ЙаааМр»да шН”д жаНЙа»
«Э«СПО-2017» ЗаарЙаеаарЙ
«а«а»да»дрераға» кше«еМ”,
ЕабаМр Н.Ә.НазаебаевНрң
«БоаанаЙЙа бағдае: еика»и
жаңғреи» аННр «аЙаааМр каЙр»-
АаНр»беМ”к аирар»рң Мәае«”»
аеЙааад кеаге» аағабаМНрЙ
ш»еедаздае аеаМр»дағр «Баа-
дәиее»» бааааае нрғае-
«анрарЙ ПеМНиваа”»”ң жүа-
дегее” «АДкшеке«» би Нобр
оер»даға» биаее, МаекабаН
Сее”ков, Мадияе Мқка«беНов,
Аеи Жең”Мова, АДдае ғқбаев,
Ае«аН МаЙМоНовНаедрң беаг”а”
Мазгееаеед”ң Ниға» жее, еңбек
НаЙрербр»дағр әиеаеНке» ә»дее”
Йаарң кшдн”а”кН”ң кшң”а”» б”е Мее
ЧадаевНа аирадае кшеке«-
ш»еедаздаер»рң ко»“ееН” аадағр
www.zhaikpress.kz
Оеаа – АНреаи күеежоар»рң
АЙМиаН аирар НқМр»да ое»аааМЙа»
«Сааа»га» дә«ка»аМр»рң аНр
кшд жееге «әа”«. «Сааа»га» аНа
аир да к”«-к”«д” де оДаа»дре«аД
ЙоД«аДдр. АвНожүег”зин”аеед”ң,
НаааД жүег”»н”аеед”ң оа Ниеаар
б”еНе кеңеДе беед”. ғаз”е «қ»да ек”
аирМр«да АЙМиаННрң 12 Нқеғр»р
жқ«рМ жаМаДдр. Мезг”а”»де
еңбекаЙрааер» ааадр. Мо»на,
Нр»рғи оер»даер бае «Сааа»га
да» 40 оер»дрЙ На«аЙНа»и заар
«е» ек” нағр» оңана жаДар
бша«е де кеаин”аееге ЙоааДар. АМ
– Еа”«”здег” «Жаадрға ОеНаЙ
Еңбек ғоға«р»а ЙаеаД 20 Йада«»
ЙозғаарМр»а әеЙаДМр«рз үаеМ
ЙоММаЙ, оеНаЙ дәиаеН”«”з «о
аая НүМеН”»” МшзМ”з. Еңбек –
бәе”» жеңбек,-деДд” оа ағр»а»
Оа боаанаЙНа «еД«а»ка»а,
авНоНқеаЙ Мааидр да оДааМНрерд
жүе. Тек оДр»да е«еМ, о»р баМ
Над На кеНке» жаДр бае. «ене»
«аңр»а» 500 гекНае жее аадр.
Оға» Ми Йқбрер», таекНе жеа”М”»
Жоғаерда аДНрд шНН”к, оМр»да
б”е»ене аира жаМр жқ«рМ жа
Мад жүе. Бәе” де шздее”»е бее”а
Дә«ка»а «еңгееин”М” «әззаН
МқеаНЙрзр»рң жқбаДр ТеңеабаД
ДүДМе»ғааиев аадр»а ЙоДға»
«аЙМаНр»а жеНдеД Нр»баДНр».
ғаДМае ед”. «ез”»де Йир»нрарЙ
Йаи«аааға»да оМр жоа боДр»да
нағр» дә«ка»а анрд, әаеи«еНН”ң
аағрМр»а бшае»ге» жа». «еД”»
Нир»ға Нир» ЙоМрд, үаке» еН”д
дә«ка»а Маадр. Аиға» МоғрМр»рң
аедагее” ТеңеабаДдрң Мо»аи
Йия»дағр Сааа»га наНЙаар еМ”
»е» кеНдеМ Не ед”-аи... ТаааД
жоадаМр Моа жееде одаН боадр.
ТаааД жа»»рң жүеег” Моа жееде
Жаз«рн деге»д” ЙаДНееМ”ң.
Аиға»дағр Йреғр»»а» а«а»
оеааға» ТеңеабаД 2008 жрар
«әззаН беад” беке« бидр. чз”»е
Ме»д”. ЖоадаМр»рң ЙоаНаңбаМр
Йааға» дә«ка»а»рң б”е”» ек”, ек”М”»
НшеН жаМаиға қ«Нрард, каарЙЙа
Йрз«еНН” кене»д” Нүеде ЙадрМрз
аНЙаеиға НрерМНр. »дрМ-аяЙ,
НоңазрНЙрн, баМЙа да ЙажеННеед”
жаңаеННр. Ғи«аеаННрң ”н”-Мре
Нр» кшекеДНН”. Иә, ”М ше”М” б”еНе-
«әз”е”»де Йаааирңдр ааиға
«ү«к”»н”а”к «оа. Таға«др
МаЙНаДНр» 8 НоңазрНЙрн На,
5 бша«е МааЙр»даНЙрн На,
Неаедидаеаае да дә«ка»а
жқ«рМнр-Йрз«еНкееаее”»”ң
каарЙЙа Йрз«еННе баеарЙ
»әеМе»” оДааМНреға»р»
«.МқеаНЙрзр 2013 жр-
ар «Жқ«рМде» Йа«Ни-2020»
бағдаеаа«аМр аеЙрар 3 «иа
аио» Неңге »еМиеге Йоа жеНк”зд”.
Оға» ғи«аеаНЙа күедеа” жш»деи
жүег”зд”, Нүеа” НәНН”аеед” д”М”еиге
де «ү«к”»д”к әкеаге» »аибаДка»а
Нқеғрздр. СшДН”д, «СеДНкеееева»
М”»е, кене» жрадае жүз”»дег”
оМр»даД «”»М”з Йрз«еН”«е»
Йаарң кшдн”а”кН”ң ”аНидаНр»а
бшае»д”. «әззаННрң ЕабаМр»рң
АағрМкаНр»а ие боаир да,
биз»еМН”ң әаеи«еНН”к жаиадкее
н”а”г” жш»”»де ееМдибаикаарЙ
«Паерз-2014» баДЙаир»рң дид
ао«а»Нр аНа»ир да, обарМ, аида»
әк”«дее”»”ң Йоне«еННее”»е ке»еаи”
ге» жқ«рМНаеға «а«а»да»рд
ааға». А»аегүа Ко»аева, АеНие
РрМЙааиев, А«а»ее СеДНкеееев,
А«а»ғааи «адреааиев МияЙНр аза
«аННае «әззаННрң бееге» НадМре
«аМр»а «қЙияН. ғана» кшеМең де
”МН”ң үМН”»де. СшДН”д, б”еа”кНее” жа
«әззаННрң ЙаДрер«драрЙ
ЙозғаарМр»а да беаМе»е
ЙаНрМир, баМдаМшзге жазраида
да Нқеғр»даеға кш«ек Йоар» Мо
зир еңбекЙоеарғр»рң, «аңаДр»а
жа»анреарғр»рң еМдаНр боард
ғр«баН Ед”геЙрзр аағанЙр
еңбек жоар» бқер»ғр АЙжаДрЙ
(Йаз”ег” ТееекН”) аида»р»да
НқНр»и ко«би»аНр»да еМедн”»”ң
кш«екн”М” боард баМНаДдр. СоМр»
Йаежр-тко»о«икаарЙ Нек»ики«
др аяЙНад, Моа аида»дағр Йаежр
бша”«”»е и»МдекНое-еМедн” боард
жқ«рМЙа ое»аааМНр. «еД”», яғ»и
1988 жрадрң На«рзр»да Чада
ев (Йаз”ег” АЙжаДрЙ) аида»р»рң
Йаежр бша”«”»е аиранаеианрарЙ
кене»”» Йаежраа»дреи жш»”»дег”
аға тко»о«иМН ааиазр«р
»а Йабрада»др. 1996 жрар
аида»»рң баМ Йазр»анрМр бо
ард НағаДр»даадр. 2007 жрадрң
ЙрекүДек аДр»а» Йаежр бша”«”
буджеН бша”«”»”ң баМнрМр, аа
2011 жрада» – тко»о«ика жә»е
Йаежр бша”«” баМнрМр»рң оер»
ғ.Күк”еғааиева»рң аНаа«рн
Йрз«еННе ЕабаМр»рң каарЙЙа
Жоадаиааер»да кшеМеН”аге» ба
Мр« НадМре«аааер» аНЙаеида
М”ң”е”д жүеге» еңбег” зое. Бқға»
Ни”МН” «и»иМНеа”кНе» «аеадаННаер
дәаеа боард Набраадр. За«а»
Йир»дрЙНаер» ”М баМр»дағр аНдаа
аза«аННае«е» б”еге кшНее”М”д, иг”
”Мке жқ«радреидағр еМеа” еңбег”»
«үн-ж”гее”» Ни”МН” ЙқжаННае жо
баааер» даДр»даиға, бқға» »е
г”зде«еаеед” жә»е еМед-ЙиМадНр
дқерМ қДр«даМНреиға бағрННад
оНреадр. ч»д”е”МН”к, ЙаежрарЙ
жоМдаеааедр әз”еаеиге МаиаН
Нр баМнрарЙ жаМаД оНрерд,
шз Йрз«еН”» жаиадкеен”а”кде»
оер»даи жоар»дағр ”зде»”М”»е
әедаДр« киә«”з. АНЙаерд оНреға»
Йрз«еН”»де жаңа әд”МНее «е»
део“едиеааае қМр»идр жүДеа”
жүег”зед”. МрМаар, «екНедке деД”»
г” б”а”« бееи қДр«даер»да «е«
аекеНН”к б”а”« бееи НадМрерМр»
”Мке аМреи бағрНр»да, каарЙНр
жқ«рМде» Йа«Ни бағдаеаа«аааер
неңбее”»де еад”«еке»деед”
да«рНиға бее”аге» кеедиННее
боДр»на даДрздрЙ «шанееае«е»”
МибМидияааи, б”а”« бееи обпек
Н”аее”» Мааи жә»е ееко»МНеик“ия
ааи, и»же»ееа”к-ко««и»ика“ияарЙ
и»ПеаЙқерар«др жобаааи,
да«рНиға жә»е жаДааМНреиға
бша”»ге» ЙаеажаННр Ни”«д” жә»е
»әНижеа” игее”аи”»е аМа »азае
ТадМрераға» ”Мке ееекне жаи
адкеен”а”кде» Йаеад, иаЙрНр»да
оер»даи, ада«даедрң Нааад-Н”ае
г”»е «қЙияН де» Йоу, еңбекЙоеарЙ,
қЙрдНрарЙ жә»е ада«гее
н”а”к ЙаМиеННее” аеЙаМр»да
ғ.Күк”еғааиева»рң әе”дНеМНее”»е
әедаДр« үаг”-ш»егеМ” үаке»
бша”«”«”зге аДНиар МүД”»”н боард
Оа оНбаМр»да жқбаДр
ғаДреғааи Саебшдеевде» үн
қа Нәебиеаед шМ”е”д, оааедрң
Йиа»рнр»а бшае»ге» баЙрННр
Әе”дНеМ”«”збе» қдаДр кеңеМ”д,
о»рң Нәж”еибеМ”»е де» ЙояНр» жаМ
«а«а»дае аз е«еМ. ч»еге»”ң ше”М”
ғазаЙМНа» РеМдибаикаМр»рң
«әде»иеН ЙаДеаНкее”, ә»н”, жр
еаи «шнееғааи МакаеовНрң аеа
«рзда» кеНке»”»е 40 кү» боард
ЙаардНр. Тағдреға »е наеа, »е
ЙаДре. ғоңре даиМр«е», ә»н”а”к
небееа”г”«е» кез”»де Мак»а
Нше”»е» оДрд Нқерд оер» ааға»
о»рң НқағаМр әеи»е, еа еМ”»де,
қедаЙ жадр»да. СшДН”д, ш»еедег”
ОМрда» ЙрерЙ кү» бқер»ғр
ЙаеаМр»да аарМ-жаЙр» жее
де» кеаге»дее бае, кеа«еМе де
кабаеааМЙа»дае бае, әДНеи”е
ш»еедег” ое»р» бағаааинраае
ЙаеаМр «оа боадр. ОМр»рң шз”-
аЙ о»рң ш»еедег” жоар еа үн”»
ЙажеН, шМкеаең қедаЙ үн”» ш»д”е
ч»ееде оМаа Нқаға боа«аД
др. БоаМа, оа еа еМ”»
де Йаа«аДдр. Де«ек,
каарЙНрң даНна
кшң”а”»”ң Нше”»е» На
браа б”аге»»”ң «еееД”
О»рң ғажад даи-
Мр»да дааа«рз-
дрң даека»дрғр
ше”аеН”», кеңд”г”
кеабеННе»еН”». Оа
жреаиарЙ ш»ее”-
«е» еа”«”зд”ң Нүк-
д”е-Нүкд”е”» нае
аадр. ғаДда баеМа
да каМ ш»еед”ң жо
ар» ЙаеанрЙНаД
Йоеғадр. ЖаЙМрМр»
аМредр. СшДН”д, әар
дааа еа”»”ң ш»ее
Нир» би”кНеНН”. «ез”»
де Кааки”зд”ң, МқкиННрң, АЙа»
Мее”»”ң, ӘМеНН”ң, Жа«брадрң,
ҒаеиПоааа»рң ә»дее” «е»
жреааер» еа ”н”»де оер»да
инр аНа»Ма, “ғобраа»др”, “Ее
Таеғр»”, “АД«а»
-Коа
да»” МияЙНр
тдоМНрң жә»е
аиео-тдоМНрЙ жре
аае жүг”» аеЙааа»др.
СшДН”д, ш»ее кшн”»”ң
бқДдаМр» бүг”»г”ге
НадМреинрааедрң б”е”
Жоғаерда» Нш«е», Нш«е»»е»
жоғаер ше”аеН”» кең Нр»рМ де»
жағр«др даирМНр Н”аеДН”»
оМр ш»ее шакеМ” б”е ада«р»а»
аДрераға»р» «оДр»даД«рз.
Б”еаЙ о»рң жренрарЙ жоар
қ«рНра«аЙ е«еМ, жаЙЙа» жаерғр
«...Ғажад б”е оННр жаЙЙа»да,
ҒаДрдНа» кеаге» б”е доМр«.
ҒаМредр НоДаад жаНЙа»да,
ҒаМреда аМрд ү» ЙоМНрЙ.
Тоднрңдр Ме»”ң қғрд е«,
Тобрағр МаДға Ми«адрЙ. Тод
На» б”е жаерд нрғрд ең, ТоДр»
да күДн” Ди»а»рң»,-дед кез”»де
жреаиарЙ ш»ее”ңд” дәа оМрааД
жреға ЙоММа«, бүг”»де шз”ң жүеге»
жоадаеда» Нағр шз”ңд” ”здеД«”».
ғаеаМр»р «оа, ЙоадаинрМр
кшд ЙаДеа» ш»ее кшнбаМнрМрз
Йаа«аМа еке» деД«”». ДеД«”» де,
Моңр»а» ”аеМин”аеед”ң ”з”» кше”д
Йиа»а«р». Күк”е деД«”». “«шнаға
«е»”ң қМНазр«”, “«шнаға«рз
қМНазр«рз”, “ЖаЙМрарғр«рздр
аМрерд, ке«н”а”г”«”зд” кен”е”д,
Нааабр«рздр қнНаға» қаағаННр
қМНазр«рз” дед, МүДМ”»е Мшз
МадНаДНр» нәк”еННее” бае. Бәе”
де «шнағаааер» Мағр»рд жүе,
оа ә» нреЙаға» Мак»аааеға
ЙаеағрнНад жүе. Соа Мак»аға
ә»”-«”»е, «шнағаааер жаеЙреад
ЖаЙМр»рң жаеЙр» жүз”
қ«рНраа «а? ЖаЙМрда» Йааға»
ш»еге нреаЙНаД жа»рд Нқеадр
«шнееғааидрң кшн” жаағаМрд
www.zhaikpress.kz
үсүғүн Иенің
нүртығынү Үүғын
ғқеба» – аеаб Н”а”»де
«жаЙр»даи» деге»д” б”ад”еед”,
яғ»и жаМаға» Маиад ”МНее
аеЙрар жүеекН” НазаеНрд,
Ааааға жаЙр»даД НүМи. Аа
наеиғаННағр Нее«и»д”к
«ағр»аМр – «наеННаер«е»
Ма»аМа оНрерд, ЙқанрарЙ
»иеН”«е» «аа баирздаи»
деге»ге Маядр. ғқеба» аДН
кү»дее” (үн кү») наар»аНр»
ғаМиеНН” к”Над – ғқеа»да
«Ме» жр»дае «е» ада«дае
др (Ме»” На»рд), «аға» ға»а
ЙқанрарЙ жаМаМр» дед жа
еаННр«» (ЗаеиаН МүееМ”, 56-
аяН) дед б”ад”еге». Де«ек,
ғқанрарЙ жаМаидрң Нүд «ә»”
– ЖаМаға» Ие»”ң жаеарғр»а
бағр»и, еазрарғр»а қ«Нраи,
ғқеба»дрЙ нааи Нек «аа
баирздаи«е» ға»а некНеа
«еДд”. О»да ада«»рң ”нк”
»иеН”, нр» деД”а”, д”»ге бе
ке«д”г”, НаЙиаарғр, баМЙаааеға
жа»анреарғр Наеазрға
НүМед”. Со»даД-аЙ де»де»”ң
де»ден”а”г” «е» «әеНН”г”,
Маеаңдрғр «е» жо«аеННрғр
ғқеба» аДН – «қМра-
«а»даедрң қарЙ «ееекеМ”.
Оа кү»” Аааа еазрарғр үн”»
«аа наар»рд, аЙ НүДе»”ң
Йае»р жаерааНр» кү».
ғажрарЙ шНеин”аее ғағбаға
жүз”» ЙаеаНрд, АеаПаННа
жаабаер»рд, дқға оЙидр.
ДүД”« «қМра«а» баааМр
даДға«баеааедрң ”М”» ЙаДНа
жаңғреНрд, Аааа жоар»да
Йқеба»дрЙ нааи аеЙрар б”е-
ааҒи ааәДҒи иәМәааә«) ««”«
де-к”« «ү«к”»н”а”г” боаа
Нқеа Йқеба» наа«аМа, б”зд”ң
»а«аз оЙиНр» жее”«”зге
жаЙр»да«аМр»!»-дед бқДре-
ға». Әеи»е, бқ»даД ЙаНаң еМ
кееНи, ке« деге»де, Йқеба»
нааидрң иәж”дН”г”» б”ад”еМе
Мр»а НшеН наеНЙа ие
2. аЙрадр жә»е бааиғаН жа
3. ғқеба» аДН иаЙрНр»да
4. »ег”зг” ЙажеННееде» НрМ
»иМад «шанее”»дег” Йаежрға
Мекке кез”»де НүМке»
««әиМае» МүееМ”»де «РаМр»да
б”з Маға» кәиМаедр беед”к. Е»
дене, Ме» де (оМр жаЙМрарЙЙа
нүк”ен”а”к ееН”»де) Раббрң
үн”» »а«аз оЙр жә»е Йқеба»
наа» деге» бқДерЙ бае. ОМр
боДр»на дқка (МәМке) »а«азр»
оЙи жә»е Йқеба» нааи әиеа”
ПаДға«баер«рздрң (М.а.М.)
жеке шз”»е даерз еН”аге» боаа
Заз”ееН ИбеаҒи«»е»
(а.М.) бее” кеае жаНЙа»
ЙажрарЙНа оер»даааНр»
Йқеба» (Ғәди) нааи Аааа
еан”М” (МаааааааҒи ааәДҒи
иәМәааә«) Мәди»аға Йо»рМ
аидаеға»»а» кеД”», кижеа»рң
ек”»н” жрар ЙажрарЙНа» НрМ
«қМра«а»даеға да (идкия
Йқеба»р) «”»деННеад”. ОМр
кү»дее” аДН »а«азр» оЙи жә»е
Йқеба» нааи иәж”д ееН”»де
ПаДға«баер«рз (Мааааа-
ааҒи ааәДҒи иәМәааә«)
баМЙа кадиМНее”»де Аааа
еизанрарғр үн”» наар»ға»
Йқеба»»рң әеб”е Йранрғр
үн”» Маиад бае еке»”» брааД
«Сакабааае РаМиа”«”з
ге (МаааааааҒи ааәДҒи
– Жа, Аааа»рң Еан”М”,
Йқеба»дрЙ деге» »е?- дед
– ғқеба»дрЙ – Ме»деед”ң
ИбеаҒи« (а.М.) бабаааерң»рң
– Ода» б”зге Йа»даД Маиад
– Әеб”е Наа Йранрғр үн”»
– ғоДдрң жү»”»”ң әеб”е Наа
Йранрғр»а да Маиад жазраа
Аааа еазрарғр үн”» еияМрз
кшң”а«е» МоДраға» Йқеба»дрЙ
«аа аЙрееННе ЙрадаД ж”ң”нке,
ЙрарнНаД шНк”е Йракшд”еде»
шНееде иеМ”»е кшд кш«екНеМед”.
ПаДға«баер«рз бқа жаДр»
да шз кадиМ”»де брааД деД
д”: «ғқеба»дрЙЙа «аадрң ең
жаЙМрМр», кшзге жқғр«дрМр»
Наңдаңдае, шДНке»” оа
– ғракшд”еде» шНеедег” шз
Кр»дрғр»да, Аааа
Тағааа б”зд”ң нааға»
Йқеба»даер«рздрң ағрзраға»
Йа»р»а »е«еМе еН”»е «қЙНаж
е«еМ. ғқеба»даер«рздрң
еН” »е Йа»р Аааа Тағааа»рң
Йқзрер»а жеНдеДд”. Б”еаЙ б”зд”ң
о»рң ә«”е”» аәббаДк дед ЙқадрЙ
қерд оер»даир«рздағр
рЙрааМ-»иеН”«”зд”ң Аааа
Тағаааға жеН”д, еизанрарғр»а
Мебед боааер МшзМ”з. Бқа
нр»дрЙНр ғқеа» «әе”« брааД
дед бая»даДдр: «Оааедрң
(Йқеба» «аадаер»рң) еННее”
де, Йа»даер да Аааа Тағаааға
жеНдеДд”. Б”еаЙ Оға» Ме»деед”ң
НаЙиаарЙНаерң ға»а жеНед”»
АДН кү»дее” Йқеба» нааи
– ғибадаН. Аа Йқеба»дрЙ
нааидағр ең «аңрздр жаДН
– о»р Ааааға ае»ад Моу.
НиеНН”ң адаадрғр жаД ға»а
”МН”ң шз”» ғибадаНЙа аД»аадр
еадр. ғқеба»дрЙЙа наар»ға»
«аа – ЖаеаНинр»рң бееге»
ерзрғр боаға»дрЙНа», еН”»
Моа жа»қя «үнеаее”«е» ЙоМа
кедеД-кедн”кНее де жеДд”.
«ү»деа”кН” ш«”еде жағдаДр Нр«
»анае ада«даедрң бае еке»”»
қ«рНдаға» жш». АнНрЙНа»
ша”д жаНЙа»даедрң жаД-күД”»
кү»деа”кН” газеН-жие»аадаеда»,
бқЙаеаарЙ аЙдаеаН кшздее”»е»
де баДЙаМаңрз боаадр. Б”е
кү»д”к ш«”е”»е НаанрЙ еНее
а”к аМ НаддаД жүеге» жа»
дае да жоЙ е«еМ. Со»дрЙНа»
«қМра«а» ғаар«даер»рң аД
Нир»на, наар»ға» Йқеба»»рң
еН”»е» жеи – «қМНакад, «қЙНаж
жа»даеға үаеМН”еи – иәж”д.
Әби За»иПа»рң аДНир»на,
жеиге де, НаеаНиға да боаа
др, аааДда оа иәж”д е«еМ.
БқДерЙ Нүе” ү»е«” иәж”дН”кН”
Нааад еНдеДд”. «ПаЙредр
НоДдрерңдае!» деге» бқДерЙ
баДааеға бее”а«еМ”» деге»
«ағр»а»р б”ад”е«еДд”. чДНке»”
Макабааае Йқеба»»рң еН”» баД,
кедеД кшен”-Йоааң «е» НирМНа
ер»а да беееН”». ОМр Нқеғрда»
Йаеаға»да, Йқеба»дрЙ на
ааНр» аДН кү»дее” наар»ға»
«иааио»даға» Йқеба»»рң еН
Нее” баД-кедеД, жеН”«-жеМ”е,
кедеД-кедн”к, жаМ-кәе”, әДеа-
еекег”«е», бүк”а ада«заНЙа
МрД ееН”»де Йабрада»рд, оМр
үаке» жаЙМрарЙНр »әМ”д еНке»
РаззаЙ (нр»аДр РрзрЙ бееин”)
жаеаНинр»р еМНе» нрғае«аД,
бқа «еееке кең кшае«де аНа
б”е”» д”»ге бее”кН”к На»рНиға
ғад”е” аМЙа» Йқеба» аДННа
Йқеба»дрЙЙа «аа нааи – За
»аПи «әзҒабр»да (на«а
Мр жеНке»дееге ға»а) иәж”д.
Жәж”дН”г”»”ң аяН-кадиМНеедег”
дәаеадее” Нш«е»дег”деД: Аааа
Нағааа»рң ғқеа» «әе”«де «На
«аз оЙр жә»е Йқеба» наа»-
дед бқДреир Йқеба» нааидрң
ПаДға«баер«рз (Мааааа-
ИбеаҒи« даДға«баедрң
кез”»де Йқеба» нааи
ЙажрарЙНрң б”е наеНр ееН”»
де Мү»»еНке аД»аард, Моңғр
еан” каз”ееН Мқка««едке де
(МаааааааҒи ааәДҒи иәМәааә«)
жеНН”. ОМр кезде» баМНад
Йқеба» нааи ЙажрарЙНрң
б”е еәМ”«” ға»а е«еМ, бүк”а
«қМра«а» жқеНнрарғр»а
оеНаЙ ЙқанрарЙ Нүе”»е аД»аа
«ЖаДрЙ Наңр»рң» кенег” 10
На«рздағр Ма»р»да (№32) «ОД
оНаир» аДдаер«е» жаеияаа»ға»
««шз ЙқеНр»а аебааға»
Нағдре» аННр «аЙааа нағр»
боаға»р«е», аДНаер Маа«аЙНр
дү»ие еке». Дү»иеЙоңрздрарЙ
жаДр»да «рМаадае аДНрард
Нр. Соа кеМ”еаеед”ң б”ееиаееге
жқЙдаар кеМеадеД жабрМаНр
«шз ЙқеНр»а ең аадр«е»
к”«дее аебааадр? Та«ағр НоЙ,
кшДаег” кшкНее, Нқе«рМр Нүзиаее
(әеи»е, бәе” е«еМ) аебааадр.
О»даДааедрң Нек дү»ие жи»а
ида» баМЙа иаДр«р боа«аД
др. Дү»ие жи»аидр б”ееиаее
де» озидрң, “бәМекеаеМН”кНе”
қНидрң а«аар дед қғр»адр.
Иә, боаға» үМН”»е боаидр,
Ноаға» үМН”»е Ноаидр оДааи
»ағрз баерд Нқеға» кеМеа е«еМ
де? Күк”ен”а”к, Йа»ағаН деге»
кееек-аЙ. “ға»ағаН деге» аира
бае, Йад”е”» б”аМең, ағаДр»...”,-
деге» Мшз Йааға» аНа-бабааа
ер«рзда». чк”»”нке ЙаеаД,
Йрзра дү»ие»”ң Моңр»а НүМи
аеза» заН кездеМе ЙоД«аДНр»
«р»а за«а»да Н”дН” шен”д кеН
ке»деД. «Маға» – ки”«! Маға»
– жиҒаз!»- деге»»”ң (кшб”»еМе
оНа»аМрааедрң Наеадр»а»)
Моңр ееа”-заДрдНрааедрң ажр
еаМир»а адаерд жүеге»”»е»
«рМаа аз ба? Не«еМе киНке
шкдеаед б”е-б”е”» кше«еМНеД
боаға» Йқда-Йқдағиааедр,
Мо»рң Маадаер»а» ажреаМрд
кеНке» жаМ жа»қяааедр М”з де
АнНа» ша”д, кшнНе» Йаард
жаНдаМа да «АЙна кееек, аЙна
кееек» дед Наң аНрерд, кү» ба
НреаНр»дае аз е«еМ. ӘМН”-баМр
бүН”» боаМа да дүке» аеаааи
да» Наа«аДНр» Йрз-кеа”»нек
Нееге »е дееМ”ң. ч«”ед”ң «ә»”
Ниеаар оаае »е б”аед” еке»?
Дү»иеЙоңрздрарЙ бүг”» боа«а
Ма ееНең жаеда» ЙқааНаНр»р»
»еге б”а«еДд”? БоЙ дү»ие»”ң
ҚуыЫ ңҚр...
www.zhaikpress.kz
«изркаас»оД нкоар СвеНаа»а «идаНова,
ее и”е»ик ГаДдае А«иека», киасНеабоН»ики
«оака»аН «е»жегааиев, Сееик БакиНов, АМ
ОМобиу океаМки деидаао ко»“ееН»оД
деогеа««е врМНидае»ие дев“а, «еМН»о
го ко«дозиНоеа, веНееа»а-киасНеабоН»ика
Едиасбая Ме»денева, коНоерД додаеиа
В задое»рД даяМ и к веМеасу зваао и вр
МНидае»ие акНивиМНов »а“ио»аас»ого киас
сйхцдфйюэйн здфртсм
Ние»ого “е»Неа Маавя» «Радига», »е оМНави
аа еав»один»рк НаНаеМкая »аеод»ая деМ»я
Ве”ее «изрки, деМе» и На»“ев дод «еао
диу бая»а идааМя и оМНавиа добеое вде”аН
На ко»“ееНе «изрка»Нов и дев“ов деи
МиНМНвовааи аки« еаДо»а Адиас Жоаа«а
»ов, его за«еМНиНеаи Таек Габдинев, АМкае
Чадаев аирар»рң Нқеғр»р МүД”кН” »е«е
ее«”з, аМра қар«рз, к”н”аееге аедаЙНр аға«рз
Те«”ебоааН Мәди Мрезабекқар» «үнеажаМ-
ОДааға» ае«а»даерңа жеН”д, еңбег”ң»”ң
же«”М”» кше”д, нрғае би”кНее”ң
аМЙаеаар боаМр»! Де»”ң Маи
боард, аМда»рң анрЙ, жүз”ң
жаеЙр», әе кү»”ң «ееекеа” боа
Мр», ш«”е жоар МәНН”, наННрЙЙа
Ноар боаМр». АғаДр»-НирМНрң
аеаМр»да а«а»-еМе» жүе”д,
ТаДдаЙ аирар»рң Нқеғр»р,
МүД”кН” жае, әке«”з, аНа
«рз Мқка»ов ЗаД»оааа
Әж”«аға«беНқар, С”зд” 28 На
«рзда НоааНр» 63 жаМрңрзбе»
бек Йиа»а ЙқННрЙНаД«рз! Аира-
еад”ң аадрңғр НоаЙр» ағаааер
Мадр»да ғқ«редаеияда
деезе»ННее”ң”зд”ң бағр»а
бшае»е бее”ң”з! Еңбег”ң”зд”ң
БғО, АЙжаДрЙ аида»р, Каб
даежад аирар, «.Мика«беНов
кшнеМ”, 140-үД, донНаарЙ и»
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р, Каб
даежад аирар, «.Мика«беНов
кшнеМ”, 140-үД, донНаарЙ и»
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р, Каб
даежад аирар, «.Мика«беНов
кшнеМ”, 140-үД, донНаарЙ и»
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р, Каб
даежад аирар, «.Мика«беНов
кшнеМ”, 140-үД, донНаарЙ и»
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ шН”а”»е
БғО, АЙжаДрЙ аида»р, Каб
даежад аирар, «.Мика«беНов
кшнеМ”, 140-үД, донНаарЙ и»
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
ЖаңабқааЙ аирар , АбаНов
кшнеМ”, 25-үД, донНаарЙ и»
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
ЖаңабқааЙ аирар , АбаНов
кшнеМ”, 25-үД, донНаарЙ и»
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
МоДрадр аирар , ғазаЙМНа»
кшнеМ”, 76-үД, донНаарЙ и»
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
МоДрадр аирар , ғазаЙМНа»
кшнеМ”, 76-үД, донНаарЙ и»
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
МоДрадр аирар , ғазаЙМНа»
кшнеМ”, 76-үД, донНаарЙ и»
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
МоДрадр аирар , ғазаЙМНа»
кшнеМ”, 76-үД, донНаарЙ и»
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
МоДрадр аирар , ғазаЙМНа»
кшнеМ”, 76-үД, донНаарЙ и»
Ти”МН” беД”»” боДр»на жоғаер
кәМ”дН”к »е«еМе Нек»икаарЙ
жә»е кәМ”дН”к, оеНа б”а”«»е»
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
МоДрадр аирар , ғазаЙМНа»
кшнеМ”, 76-үД, донНаарЙ и»
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,Т”»әа”
аирар, Т»ааиев кшнеМ”, 6-үД,
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,Т”»әа”
аирар, Т»ааиев кшнеМ”, 6-үД,
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р, «б”н”»
аирар , ғабра кшнеМ”, 5-үД,
Жоғаер дедагогикаарЙ »е«е
Ме беД”»” боДр»на б”а”« жә»е
дедагогикаарЙ жқ«рМ шН”а”
БғО, АЙжаДрЙ аида»р, «б”н”»
аирар , ғабра кшнеМ”, 5-үД,
Ти”МН” «а«а»дрғр боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, еңбек
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
ғрзражае аирар, Әк”би 1/1
кшнеМ”, донНаарЙ и»декМ
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
ғрзражае аирар, Әк”би 1/1
кшнеМ”, донНаарЙ и»декМ
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
ғрзражае аирар, Әк”би 1/1
кшнеМ”, донНаарЙ и»декМ
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
ғрзражае аирар, Әк”би 1/1
кшнеМ”, донНаарЙ и»декМ
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
ғрзражае аирар, Әк”би 1/1
кшнеМ”, донНаарЙ и»декМ
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
«еңМиаН аирар, Д.ЕМе»ааиева
кшнеМ”, 39 үД, донНаарЙ и»
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
«еңМиаН аирар, Д.ЕМе»ааиева
кшнеМ”, 39 үД, донНаарЙ и»
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
«еңМиаН аирар, Д.ЕМе»ааиева
кшнеМ”, 39 үД, донНаарЙ и»
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида
»р, ғқеаДарМаД аирар ,
Ж.Моадағааиев кшнеМ”, 7-үД,
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ шН”а”»е
БғО, АЙжаДрЙ аида
»р, ғқеаДарМаД аирар ,
Ж.Моадағааиев кшнеМ”, 7-үД,
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида
»р, ғқеаДарМаД аирар ,
Ж.Моадағааиев кшнеМ”, 7-үД,
Ти”МН” беД”»” боДр»на жоғаер
кәМ”дН”к »е«еМе Нек»икаарЙ
жә»е кәМ”дН”к, оеНа б”а”«»е»
Әаке» наңреаЙНрң кеа”»”, оНбаМр»рң ЙқНр
АЙаи«а ЖүМ”джа»Йрзр Мқка«едеаки«ова бүг”»,
24 На«рзда шз”»”ң 40 жаМр» ЙаеМраадр. О»р ш«”е-
шзе»дег” оМр кеее«еН б”е кү»”«е» еияМрз кшң”аде»
ЙқННрЙНаД«рз! Аадрңа ЙоДға» иг” «аЙМаННаерңа жеН,
жаМ қедаЙ НәебиеМ”»е ае»аға» еңбег”ң же«”МН”,
қ«НрарМрң қНр«др, әе жрадаерң аДНиар
жаЙМрарЙНаеға Ноар боаМр», аира-еа”ң»”ң
Йқе«еН-Йоне«еН”»е әедаДр« бшае» дед Н”ае
БғО, АЙжаДрЙ аида»р, Пее
во«аД аирар, Боки» кшнеМ”,
2-үД, донНаарЙ и»декМ”
Ти”МН” беД”»” боДр»на б”а”«”»”ң
боаир наеН, еңбек шН”а”»е На
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
АағабаМ аирар, ОеаЙбаев
кшнеМ”, 74-үД, донНаарЙ и»
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
АағабаМ аирар, ОеаЙбаев
кшнеМ”, 74-үД, донНаарЙ и»
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
АағабаМ аирар, ОеаЙбаев
кшнеМ”, 74-үД, донНаарЙ и»
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
АағабаМ аирар, ОеаЙбаев
кшнеМ”, 74-үД, донНаарЙ и»
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
5.05 Концерт 6.10 «Көңіл толқыны» 6.55 «Айналайын». Т/х 8.00
«Сенбілік таң». 9.10 «Hit Qazaqstan» 10.05 «Ару ана» 10.25 «Ел ішін
де» 10.45 «Алты жасар Алпамыс» 12.00 «Қазақ елі» 15.20 «МузАРТ
Live» 16.20 «Жайдарман». 18.10 «Ене мен келін». 19.00 «Мәселе».
19.35 «Көңілашар» 20.55 БОКС. 1.10 «Айналайын». 2.15 «Мәселе».
9:00 Жаңалықтар 9:35 Новости 10:00 “Өр өлкенің өрнегі” 10:05
“Ел алдында” 10:35 “Өмірдің өзі” 11:00 “Индустриальное приуралье”
www.zhaikpress.kz
5.05 Концерт 6.00 «Таңшолпан». 9.00 «Hit Qazaqstan» 9.35 «Білім
қуаты» 9.45 «Жүйріктер сайысы». 10.10 «Апта». 10.45 «Көңіл толқыны»
11.10 «шңкәр жүрек». Т/х 12.00 EXPO Ақпарат 12.15 «Бірге таңдаймыз!»
13.10 «Ертұғырыл». Т/х 14.00 «Әйел бақыты». 15.25 «Ақ пен қара». Т/х
16.15 елден хабар 16.30 Ақпарат 16.50 «EXPO- ғылым мекені». 17.00
«Алаңсыз атом адам игілігі». 17.30 «Алаштың аманаты». 18.00 «Ақ пен
қара». Т/х 19.00 Ақпарат 19.30 Басты тақырып 19.50 «Айтуға оңай..»
20.40 «Мен қазақпын». 21.00 «шңкәр жүрек». Т/х 21.55 «Ертұғырыл». Т/х
22.50 Дабыл 23.00 Ақпарат 23.35 Басты тақырып 23.55 «EXPO - ғылым
мекені». 0.05 EXPO ақпарат 0.15 «Мәселе». 0.50 «Бірге таңдаймыз!»
1.25 «Әйел бақыты».
5.05 Концерт 6.00 «Таңшолпан». 9.00 «Hit Qazaqstan» 9.35
«Жүйріктер сайысы». 9.50 «Қалампыр». Т/х 10.25 «Қызық екен...» 11.10
«шңкәр жүрек». Т/х 12.00 EXPO ақпарат 12.15 «Бірге таңдаймыз!» 13.10
«Ертұғырыл». Т/х 14.00 «Әйел бақыты». 15.25 «Ақ пен қара». Т/х 16.15
Елден хабар 16.30 Ақпарат 16.50 «Алаңсыз атом адам игілігі». 17.15 «Ене
мен келін». 18.00 «Ақ пен қара». Т/х 19.00 Ақпарат 19.30 Басты тақырып
19.50 «Айтуға оңай..» 20.40 «Мен қазақпын». 21.00 «шңкәр жүрек». Т/х
21.55 «Ертұғырыл». Т/х 22.50 Дабыл 23.00 Ақпарат 23.35 Басты тақырып
23.55 «Жарқын бейне» 0.20 EXPO ақпарат 0.30 «Бірге таңдаймыз!» 1.05
«Әйел бақыты».
7:00 Жаңалықтар 7:35 Новости 8:05 “Сурайя”. Телехикая. 9:25 “Ел
алдында” 9:55 “Ғибрат” 10:25 “Ғаламтор ғажайыбы” 10:40 “Жандауа”
11:00 Балапаннан базарлық 12:00 “Күншуақ”. 12:50 “Күншуақ”. 13:30
Жаңалықтар 13:45 Новости 18:00 Жаңалықтар 18:25 Деректі топтама
19:00 “Время вашего вопроса” 19:30 Новости 20:00 “Өмірдің өзі” 20:25
“Индустриальное приуралье” 20:50 “Өр өлкенін өрнегі” 21:00 Жаңалықтар
(сурдоаудармамен) 21:35 Новости (сурдоаудармамен) 22:05 “Сурайя”.
Телехикая. 23:30 “Арнада әсем әуен” 0:00 Жаңалықтар (сурдоаударма
мен) 0:30 Новости (сурдоаудармамен)
06.02 «Әр үйдің сыры басқа» 06.50 «EXPO life» 07.00 «Жаңа күн»
9.15 Т/с «Вишневый сезон» 10.10 Т/х «Ғашық жүрек» 11.00 «Ауырмай
тын жол ізде» 11.30 «Магия кухни» 12.15 «EXPO life» тележурналы 12.20
«Білу маңызды» 12.35 «Біздің үй» 13.35 «Тағдыр тартысы» 14.15 Т/с «Та
кая работа» 15.15 Т/с «Бәсеке» 15.45 «Көрімдік» 16.15 «Важно знать»
16.30 «Взгляд в будущее» 17.10 Тележурнал «EXPO life» 17.15 «Өмір
жолы» 17.50 «EXPO life» тележурналы 18.00 Қорытынды жаңалықтар
18.35 «Давайте говорить!» 19.30 «Арнайы хабар» 20.00 Итоги дня 20.35
Т/с «Такая работа» 21.30 Т/х «Ғашық жүрек» 22.20 Т/с «Бәсеке» 23.00
Т/с «Осколки» 22.20 «Тағдыр тартысы» 23.45 Қорытынды жаңалықтар
00.20 «Әр үйдің сыры басқа» 00.50 «Өмір сабақтары» 01.20 Қорытынды
5.00 «Басты жаңалықтар» 6.25
вот и гости
7.30 «Той заказ» 8.00
«Лучше всех» 9.15
«Огни большой деревни»
11.00
«
14.00
учшая неделя моей жизни» 17.00 «Басты жаңалықтар» 17.45
19.00 «Главные новости» 19.45 «Поговори со мною о любви» 21.30
«П@утina» 22.25
Поговори со мною о любви
. 0.55 «Красные горы».
вот и гости
3.15 «Той заказ» 3.40 «П@утina»
5.05 Концерт 6.00 «Таңшолпан». 9.00 «Hit Qazaqstan» 9.35
«Көкке». 11.05 «Конституция күні». 11.10 «Жасай бер, қазақ елі!».
12.00 EXPO ақпарат 12.15 «Тұғырнама». 12.45 «Конституция күні».
12.50 Концерт 14.20 «Конституция күні». 14.25 «Көңілашар» 15.25
«Ақ пен қара». Т/х 16.15 Елден хабар 16.30 «Елдіктің еңсесі - ата
заң». 16.50 «Кәсіп пен нәсіп» 17.10 «Конституция күні». 17.15 «Ене
мен келін». 18.00 «Ақ пен қара». Т/х 19.00 Ақпарат 19.30 Бас
ты тақырып 19.50 «Айтуға оңай..» 20.40 «Мен қазақпын». 21.00
«МУЗАРТ» тобының концерті 22.50 Дабыл 23.00 Ақпарат 23.35
Басты тақырып 23.55 «Ақсауыт». 0.20 EXPO ақпарат 0.30 «Бірге
7:00 «Арнада әсем әуен» 8:00 “Сурайя”. Телехикая. 9:20 “Арнайы
репортаж” 9:40 “Замансөз” 10:15 “Бозторғай” 10:55 “Ғашық жүрек”
11:30 Балапаннан базарлық 12:00 “Күншуақ”. 12:50 “Күншуақ”. 13:30
Жаңалықтар 13:45 Новости 18:00 Жаңалықтар 18:25 Деректі топтама
19:00 “Заңға сүйен”. 19:30 Новости 20:00 “Ғаламтор ғажайыбы” 20:15
“Тарихтан тағылым” 21:00 Жаңалықтар (сурдоаудармамен) 21:35 Ново
сти (сурдоаудармамен) 22:05 “Сурайя”. 23:30 “Арнада әсем әуен” 0:00
Жаңалықтар (сурдоаудармамен) 0:30 Новости (сурдоаудармамен)
06.02 «Әр үйдің сыры басқа» 06.50 Тележурнал «EXPO life» 07.00
«Жаңа күн» 9.15 Т/с «Вишневый сезон» 10.10 Т/х «Ғашық жүрек»
11.00 «Ауырмайтын жол ізде» 11.30 «Сиқырлы ас үй» 12.10 «EXPO
life» тележурналы 12.15 «Біздің назарда» 12.30 «Сана». 13.00 Т/х
«Пәленшеевтер» 13.45 «Тағдыр тартысы» 14.15 Т/с «Такая работа»
15.15 Т/х «Бәсеке» 15.45 «Көрімдік» 16.15 «Народный контроль» 16.30
5.05 Концерт 6.00 «Таңшолпан». 9.00 «Hit Qazaqstan» 9.35 «Жүйріктер
сайысы». 9.50 «Қалампыр». Т/х 10.25 «Қызық екен...» 11.10 «шңкәр жүрек».
Т/х 12.00 EXPO ақпарат 12.15 «Бірге таңдаймыз!» 13.10 «Ертұғырыл».
Т/х 14.00 «Әйел бақыты». 15.25 «Ақ пен қара». Т/х 16.15 Елден хабар
16.30 Ақпарат 16.50 «Алаңсыз атом адам игілігі». 17.15 «Ене мен келін».
18.00 «Ақ пен қара». Т/х 19.00 Ақпарат 19.30 Басты тақырып 19.50
«Айтуға оңай..» 20.40 «Мен қазақпын». 21.00 «шңкәр жүрек». Т/х 21.55
«Ертұғырыл». Т/х 22.50 Дабыл 23.00 Ақпарат 23.35 Басты тақырып 23.55
«Қылмыс пен жаза» 0.15 «Білім қуаты» 0.25 EXPO ақпарат 0.35 «Бірге
таңдаймыз!» 1.10 «Әйел бақыты».
7:00 Жаңалықтар 7:35 Новости 8:05 “Сурайя”. Телехикая. 9:25
“Заңға сүйен” 9:55 “Открытая студия” 10:30 “Көңілді көтер” 11:00 “Бет
пе-бет” Тікелей эфир 11:30 Балапаннан базарлық 12:00 “Күншуақ”. 12:50
“Күншуақ”. 13:30 Жаңалықтар 13:45 Новости 18:00 Жаңалықтар 18:25
“Бетпе-бет” 19:00 “Маслихат”. 19:30 Новости 20:00 “Ғаламтор ғажайыбы”
20:15 “Жандауа” 20:35 “Ғибрат” 21:00 Жаңалықтар (сурдоаудармамен)
21:35 Новости (сурдоаудармамен) 22:05 “Сурайя”. Телехикая.23:30 “Ар
нада әсем әуен” 0:00 Жаңалықтар (сурдоаудармамен) 0:30 Новости (сур
доаудармамен)
06.02 «Әр үйдің сыры басқа» 06.50 Тележурнал «EXPO life» 07.00
«Жаңа күн» 9.15 Т/с «Вишневый сезон» 10.10 Т/х «Ғашық жүрек» 11.00
«Ауырмайтын жол ізде» 11.30 «Магия кухни» 12.00 «Көрімдік» 12.10
«EXPO life» тележурналы 12.15 «Біздің назарда» 12.30 «Сана». Ру
хани жаңғыру. 13.00 «Арнайы хабар. Бейбітшілік миссиясы» 13.30 Т/х
«Пәленшеевтер» 13.45 «Тағдыр тартысы» 14.15 Т/с «Такая работа» 15.15
Т/с «Бәсеке» 15.45 «Көрімдік» 16.15 «Народный контроль» 16.30 Теле
таңдаймыз!» 1.05 «Әйел бақыты».
7:00 Жаңалықтар 7:35 Новости 8:05 “Сурайя”. Телехикая. 9:25
“Мәслихат” 9:55 “Тарихтан тағылым” 10:25 “Ғаламтор ғажайыбы”
10:40 Мультхикая. 11:00 Балапаннан базарлық 12:00 “Күншуақ”.
12:50 “Күншуақ”. 13:30 Жаңалықтар 13:45 Новости 18:00 Жаңалықтар
18:25 Деректі топтама 19:00 “Ел алдында”. 19:30 Новости 20:05
“Біздің қала” 20:25 “Атамекен аясында” 21:00 Жаңалықтар (сур
доаудармамен) 21:35 Новости (сурдоаудармамен) 22:05 “Сурайя”.
Телехикая. 23:30 “Арнада әсем әуен” 0:00 Жаңалықтар (сурдоаудар
мамен) 0:30 Новости (сурдоаудармамен)
06.02 «Әсем әуен». 07.00 «Арнайы хабар. Рәміздер» 07.30
Концерт 08.45 «Өмір жолы» 9.15 «Фархат» 9.45 «Принцесса – ле
бедь» 11.00 «Айналдым Елім!» 13.15 Кино. «16 қыз» 15.00 «Менің
Қазақстаным» 17.30 «Арнайы хабар. Конституция» 17.55 «EXPO life»
18.00 Қорытынды жаңалықтар 18.35 «Мерекелік кештері. Мәңгілік
ел» 19.55 «ЕXPO life» 20.00 Итоги дня 20.35 Кино. «Алмас қылыш»
23.00 Т/с «Осколки» 23.45 Қорытынды жаңалықтар 00.15 Кино. «16
5.00 «Басты жаңалықтар» субтитрлермен 5.40
Туған жер» 7.30
«Той заказ» 8.00 «Честное слово» с Юрием Николаевым 8.40 «Ва
нечка» 11.00
«
14.00 «Лучшая неделя моей жизни» 17.00
«Басты жаңалықтар» 17.45
19.00 «Главные новости»
19.45 «Отцовский инстинкт» 21.30 «П@утina» 22.25
инстинкт
. 0.55 «Красные горы» 1.45
«
Туған жер
3.15 «Той заказ»
5.05 Концерт 6.00 «Таңшолпан». 9.00 «Hit Qazaqstan» 9.35
«Жүйріктер сайысы». 9.50 «Қалампыр». Т/х 10.25 «Көңіл толқыны»
11.10 «шңкәр жүрек». Т/х 12.00 Expo ақпарат 12.15 «Бірге таңдаймыз!»
13.10 «Ертұғырыл». Т/х 14.00 «Әйел бақыты». 15.25 «Ақ пен қара».
Т/х 16.15 Елден хабар 16.30 «Міндетті медициналық сақтандыру».
16.50 «Көңіл толқыны» 17.10 «Ене мен келін». 18.00 «Ақ пен қара».
Т/х 19.00 Ақпарат 19.35 «Сәлем, Қазақстан!» 20.40 «Мен қазақпын».
20.55 БОКС. 23.30 Дабыл 23.40 Ақпарат 0.15 «Дара жол» 1.20 EXPO
ақпарат 1.35 «Бірге таңдаймыз!» 2.10 «Әйел бақыты».
7:00 Жаңалықтар 7:35 Новости 8:05 “Сурайя”. Телехикая. 9:25
5.05 Концерт 5.45 «Айналайын». Т/х 6.50 «Ақсауыт». 7.15
«Таңшолпан». 10.15 «Дара жол» 11.30 «Мәшһүр Жүсіп. Баба
лар мұрасы». 12.00 «Сәлем, Қазақстан!» 13.20 «Қазақ елі» 17.00
«Өмірдің өзі новелла». 18.00 «Апта». 19.00 «1-студия» 19.50 «Мен
Қазақпын» 21.00 «Көңілді тапқырлар алаңы» 23.05 «Өмірдің өзі но
9:00 “Апта”. 9:45 “Панорама недели”. 10:25 “Өр өлкенің өрнегі”
“Время вашего вопроса” 9:55 “Біздің қала” 10:20 “Атамекен аясында”
10:40 Мультхикая. 11:00 “Балапаннан базарлық” 12:00 “Күншуақ”.
12:50 “Күншуақ”. 13:30 Жаңалықтар 13:45 Новости 18:00 Жаңалықтар
18:25 “Самопознание” 19:00 “Ел алдында”. 19:30 Новости 20:00 “Ана
тілі” 20:25 “Сыр толғау” 21:00 Жаңалықтар (сурдоаудармамен) 21:35
Новости (сурдоаудармамен) 22:05 “Сурайя”. Телехикая. 23:30 “Ар
нада әсем әуен” 0:00 Жаңалықтар (сурдоаудармамен) 0:30 Новости
(сурдоаудармамен)
06.02 «Әсем әуен». 06.30 Т/х «Көрімдік» 07.00 Ұстаздар күніне
арналған мерекелік концерт 08.30 Кино. «Алты жасар Алпамыс» 9.45
Кино. «Менің атым Қожа» 11.15 «Фархат» 11.45 «Замбезия» 12.55
«EXPO life» 13.00 «Көрімдік» 14.00 «Сағыныш сазы» 15.20 «Одна
история». 16.20 Концерт. «Ұлы дала қазынасы». 17.55 «EXPO life»
18.00 Қорытынды жаңалықтар 18.35 «Жаңғыру жолы». 19.30 «Бюро
расследований» 20.00 Итоги дня 20.35 Кино. «Құнанбай» 22.20 Кон
церт 23.30 Қорытынды жаңалықтар 00.05 «Көрімдік» 01.35 «EXPO
life» тележурналы 01.40 «Әсем әуен»
5.00 «Басты жаңалықтар» субтитрлермен 5.45 «Жұма уағызы»
үректен жүрекке» 7.30 «Той заказ» 8.00 «Лучше всех» 9.15
«Золотая рыбка» 11.00
«
14.00 «
учшая неделя моей
жизни». 17.00 «Басты жаңалықтар» 17.45
19.00 «Глав
ные новости» 19.45 «Поле чудес» 20.55 «Акушерка» 22.00 «П@
утina» 22.55
Жүректен жүрекке» 3.05 «Той заказ»
11:20 Мультсериал 11:40 “Балапаннан базарлық” 12:40 “Сурайя” Те
лесериал 14:00 “Арнада әсем әуен” 17:00 “Бозторғай” 17:40 “Прав
да жизни” 18:00 “Специальный репортаж” 18:25 “Қазыналы мекен”.
18:40 “Ғашық жүрек”19:20 “Ой талқы” 20:00 “Апта”. 20:40 “Мәслихат”
21:00 “Панорама недели”. 21:40 “Жайық жастары” 22:05 “Широка
06.02 Концерт 07.15 «Көрімдік» 07.45 «Продвопрос» 08.10 Теле
журнал «EXPO life» 08.15 Ток-шоу «Золотая середина» 9.10 «Өмір
жолы». 9.35 «Сағыныш сазы». 10.50 «Фархат» 11.50 Семейное кино.
«Питер Пэн» 13.40 «EXPO life» тележурналы 13.45 «Көрімдік» 14.30
Кино. «Кемпір» 16.15 Кино. «Құнанбай» 18.00 Концерт 20.00 «7 күн»
21.00 Кино. «Шал» 22.45 Т/х «Жігіттер хикаясы» 23.45 «Көрімдік»
5.00 «Идеальный ремонт» 5.45 «Басты жаңалықтар» субтитр
лермен 6.25
Копье судьбы
» Т/Х
7.30 «Той заказ» 8.00
8.40
«Жених по объявлению
10.45 «Фабрика грез» 11.05 «Ayel siri…»
12.05 «Тамаша city» 13.00 «П@утina+» 14.00 «Ералаш» 14.10 «Вы
сокие отношения» 18.45 «Добрый вечер, Казахстан!». 20.00 «Басты
бағдарлама» 20.40 «Кешкі кездесу» 22.00
«П@утina+» 23.00 «КВН».
0.55 «Теория заговора». 1.35 «Ayel siri…» 2.20 «Кешкі кездесу» 3.20
«Той заказ»
10:30 “Ана тілі” 10:55 “Сыр толғау” 11:20 “Самопознание” 11:40
Мультсериал 12:15 “Балапаннан базарлық” 12:40 “Сурайя” Телесе
риал 17:00 “Шын жүректен” 18:00 “Эрудит” 18:40 “Арманым көп, аз
ғұмырым жете ме?” 19:55 “Бурлинские вести”. 20:15 “Открытая сту
дия”. 20:50 “Көңілді көтер!” 21:20 “Молодежь life” 21:50 “Өр өлкенің
өрнегі” 22:05 “Широка река”. 23:50 Көркем фильм
06.02 «Қалжың қоржыны» 07.30 «Ас арқау» 07.55 «EXPO life»
08.00 Мультхикая. 08.30 «Дом-монстр» 10.00 «Одна судьба» 11.00
Кино. «Шал» 12.55 «EXPO life» тележурналы 13.00 «Ду-думан» 14.25
Тележурнал «EXPO life» 14.30 Ұлықпан Жолдасовтың «Өмір өзен»
журнал «EXPO life» 16.35 «Бенефис-шоу» 17.25 «EXPO life» тележурна
лы 17.30 «Арнайы хабар» 18.00 Қорытынды жаңалықтар 18.35 Ток-шоу
«Давайте говорить!» 19.30 «EXPO life» тележурналы 19.35 «Благородная
цель». 19.55 «EXPO life» тележурналы 20.00 Итоги дня 20.35 Т/с «Такая
работа» 21.35 Т/х «Ғашық жүрек» 22.30 Т/с «Бәсеке» 23.00 Т/с «Оскол
ки» 23.45 Қорытынды жаңалықтар 00.20 «Тағдыр тартысы» 00.50 «Әр
үйдің сыры басқа» 01.20 Қорытынды жаңалықтар
5.00 «Жить здорово» (каз) 5.45 «Басты жаңалықтар» субтитрлермен
6.30 «Доброе утро
9.00 «Главные новости» 10.00 «Бaсты патруль»
«П@утina» 11.00
14.00 «Между нами, девочками» 14.55 «На
самом деле» 15.55 «Пусть говорят» 17.00 «Басты жаңалықтар» 17.45
19.00 «Главные новости» 19.45 «Любовь в розыске» 21.30 «П@
утina» 22.25
Любовь в розыске
. 0.55 «Красные горы» 1.45 «Бaсты пат
руль» 1.55
Алаулаған сезім
2.35 «П@утina» 3.15 «Модный приговор»
Тележурнал «EXPO life» 16.35 «Бенефис-шоу» 17.55 «EXPO life» те
лежурналы 18.00 Қорытынды жаңалықтар 18.30 «Тайны и судьбы ве
ликих казахов» 19.30 «Бетпе-бет» 20.00 Итоги дня 20.35 Т/с «Такая
работа» 21.35 Т/х «Ғашық жүрек» 22.30 Т/с «Бәсеке» 23.00 Т/с «Оскол
ки» 23.45 Қорытынды жаңалықтар 00.20 «Тағдыр тартысы» 00.50 «Әр
үйдің сыры басқа» 01.20 Қорытынды жаңалықтар
5.00 Жаңалықтар субтитрлермен 5.05 «Жить здорово» (каз) 6.00
«Доброе утро» 9.00 «Поле чудес» 10.00 «Бaсты патруль»
10.10 «П@
утina» 11.00
14.00 «Между нами, девочками» 14.55 «На
самом деле» 15.55 «Пусть говорят» 17.00 «Басты жаңалықтар» 17.45
19.00 «Главные новости» 19.45 «Ключ к его сердцу» 21.30
«П@утina» 22.25
Ключ к его сердцу
. 0.55 «Красные горы» 1.45 «Бaс
ты патруль» 1.55
Алаулаған сезім
2.35 «П@утina» 3.15 «Модный
атты концерті 17.30 «Хабарлайын» 18.00 «Компромат» 18.45 «Қызық
times» 20.00 «7 күн» 21.00 Т/х «Ән-аға» 22.00 Мегахит. «Терминатор
2. восстание машин» 00.15 Т/х «Жігіттер хикаясы» 01.15 «Көрімдік»
5.00 «Идеальный ремонт» 5.45
опье судьбы
» Т/Х
6.45 «Бас
ты бағдарлама» субтитрлермен 7.25 «Той заказ» 7.50 «Воскресные
беседы» 8.05
дар зодиака
11.50 «Ayel siri…» 12.45 «П@утina+»
13.55 «Один на один» 14.55
рошлое умеет ждать
19.00 «Ана
литика» 20.00 «Тамаша city» 21.00 «Той базар» 22.00 «П@утina+»
23.00 «КВН». 1.15 «Ayel siri…» 2.00 «Тамаша city» 2.45 «Той заказ»
Чапаев ауылында, Есенжанов көш., 41-ші үй сатылады. 3 бөлмелі, газ, су
өткізілген. Ауласы кең, монша, сарайы бар. Бау-бақша егуге қолайлы. Сондай-ақ
а/м “ВАЗ-1118” “Калина-сидан” сатылады. Ұялы: 8705-387-09-42; 8778-339-08-
Стол тумба, ходунок, детская ванна, телевизор диоганаль 74 см. (самсунг)
в подарок тумба под тв., мягкий уголок, ковры, банки дешево (3л, 2 л., 700 мл.),
посуда разные, грибок для пенопласта, емкость для раствора, 200 шт. по 10 тг. с.Чапаево, Есенжа
нова, 101. Тел.: 8702-758-23-96. А также продается земельный участок 25 соток (гараж, два сарая,
сарай с погребом, садово-плодовые насаждение).
Орталықтан үш бөлмелі үй сатылады. Су, септик, газ, свет, телефон жүргізілген. Шарбақта
жеміс-жидек теректері бар. Мекенжайы: Қазақстан көшесі, 100 үй, кв.4. Байланыс телефондары
Базар маңынан 1 соток жер 6000 селикат тасымен бірге сатылады. Сто, мойка, салон салуға
ыңғайлы орын. Байланыс телефондары 8771-038-43-44.
Продается 5-ти комнатный, газифиц. дом. Цена договорная. с.Чапаево, ул.Шурихина, 4. Сот.:8775-
Продается частный кирпичный 5-х комнатный газифицированный дом площадью 108/94 кв.м. Газ,
вода, санузел. Во дворе гараж, летняя кухня, баня, хозпостройки, участок под огород, плодовые насаж
дения. Общ.пл. земельного участка 10,5 соток. Адрес: с.Чапаево, ул. Казахстанская, 2. Сот.: 8705-984-
Чапаев ауылы, Қонаев көшесі, 38 үйдің 22-інші бір бөлмелі пәтері сатылады. Бағасы келісім бойынша.
Байланыс телефоны: 8775-285-84-60.
Продам или сдам в аренду действующий магазин “Салтанат” в центре (у здании рынка “Байтерек”).
Продается 2-х комнатная квартира. Кирпичный дом, 1-ый этаж, телефон. Адрес: с.Чапаево, ул.Достық,
дом 5, квартира 1. Возможно торг. Контактный телефон: 8778-382-17-10, 8747-284-49-00, 8701-377-81-
Үй сатылады. Екі пәтерлік үйдің бір жағы. Шағын 2 бөлмелі, асханасы бөлек. Газ, ыссы-салқын су,
септик. Ауласы үлкен, монша, жазғы кухниясы бар. Есік, терезесі ауыстырылған, қақпасы бөлек. Үйдің
бағасы 2,5 млн. Мекенжайы: Чапаев ауылы, Республика көшесі, 45, 6-пәтер. Ұялы телефон: 8702-361-
Су сорғысы (насос) сатылады. “ДТ”, “МТЗ”, “ЮМЗ” тракторларымен жұмыс жасайды. СНП-нің 6 метр
лік трубасымен суарады. Тек 3 күн жұмыс жасаған, жаңа насос. Кардан, РОБА трубасы бар. Бағасы
келісім бойынша. Телефон: 8778-902-32-65
КУПЛЯ П ПРОДАЖА.
САУДА П САТТЫҚ.
«Жайық таңы» газеті
редакция цехында теріліп,беттелді.
«Полиграфсервис» ЖШС
баспаханасында басылды:
Орал қаласы, Л.Толстой көшесі,
Газет аптасына 1 рет,
12 бет болып шығады.
Таралымы - 3152
Газет жарияланымдарындағы автор пікірі
редакцияның түпкілікті көзқарасы болып есептелмейді.
Редакция оқырман хаттарына жауап бермейді, оны
қайтармайды. Деректердің дәлдігі үшін автор жауапты.
ҚР Байланыс және ақпарат министрлігінің Ақпарат
және мұрағат комитеті “Жайық таңы” газетіне берген
куәлік нөмірі 12258-Г, берілген күні 19.01.2012 жыл.
Мекенжайымыз: 090100,
БҚО, Ақжайық ауданы, Чапаев ауылы,
Ихсанов көшесі, 18
Телефондар:
Редактор: 92-3-24
(факс); тілшілер: 91-7-56.
Біздің электронды поштамыз:
белгісімен жарияланған
материалдар ақылы болып есептеледі.
www.zhaikpress.kz
Жоғаер, ае»аиар оеНа, де»е нр»рЙНреи жә»е МдоеН «а«а»дрғр
Жоғаер, ае»аиар оеНа, де»е нр»рЙНреи жә»е МдоеН «а«а»дрғр
Жоғаер, ае»аиар оеНа, де»е нр»рЙНреи жә»е МдоеН «а«а»дрғр
Жоғаер, ае»аиар оеНа, де»е нр»рЙНреи жә»е МдоеН «а«а»дрғр
Жоғаер, ае»аиар оеНа, де»е нр»рЙНреи жә»е МдоеН «а«а»дрғр
чз «а«а»дрғр боДр»на б”а”«” жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа, МееНи
о»киеМЙа ЙажеНН” ЙқжаННае:
ко»киеМЙа НүМиге аерз, жеке баМр» киәаа»дреаНр» ЙқжаННаедрң кшн”е«еМ”, б”а”«” жә»е «а«а»дрғр Ниеаар
ЙқжаННрң кшн”е«еМ” жә»е ЙоМр«наааер«е» (»оНаеиаадрЙ на»дрерағр»), еңбек Йрз«еН”» дәаеадеДН”» к”НаднаМр»рң кшн”е«еМ”, де»Маиарғр
«о»киеМЙа ЙаНрМи үн”» ЙажеНН” ЙқжаННае ко»киеМ шНк”зи Ниеаар кабаеаа»дреи аЙдаеаН Йқеаадаер»да жаеияаа»ға» кү»»е» баМНад 15 кү» ”н”»де
В магазине «Бұлақ» имеются в
продаже: сахар по цене 215 тенге
за 1 кг., а также мука ш сорт – 4250
тенге, 50 кг., высший сорт – 5250
тенге, 50 кг., масло 5 л. - 1350 тен
ге, чай «Чемпион» по цене 575
тенге, «Жамбо» - 585 тенге, карто
фель – 85 тенге, лук – 95 тенге за
У нас свежие овощи и фрукты
по низкой цене.
Также в магазин «Бұлақ» тре
буются продавцы, пекари в пе
карню, техперсонал. Обращаться
в магазин «Бұлақ» или по тел.:
Аида»дрЙ б”а”« бша”«”»”ң қжр«р, б”а”« Йрз«еНкееаее”»”ң кәМ”додаЙ
кеңеМ” б”а”« бша”«”»”ң «Баабшбек» бшбекжаДр»рң «еңгееин”М” Та»иева
«езг”аМ”з ЙаДНрМ боаир»а баДаа»рМНр ЙаДғрМр»а оеНаЙНаМрд,кшң”а аДНа
Жаңажоа »ег”зг” жаадр б”а”« беееН”» «екНеб”»”ң қжр«р Рак«аНиааиевНее
«езг”аМ”з ЙаДНрМ боаир»а баДаа»рМНр ЙаДғрааер»а оеНаЙНаМрд, кшң”а
Ағр«дағр жрадрң 17 На«рзр»да “ЖаДрЙ Наңр” газеН”»”ң №33 (7204) Ма»р»да 11-
беННе жаеияаа»ға» АЙжаДрЙ аида»дрЙ веНееи»аеияарЙ МНа»“ияМр ЖМ«« ғқеаДарМаД
аирадрЙ океиг” «аа «а«а»р (1 б”еа”к) боМ аза«аННрЙ Йрз«еН”»е жаеияаа»ға» ко»киеМ
Е«деи де»е нр»рЙНреи дедагог” (1,0 б”еа”к) ғоДрааНр» НааадНае: Ма«а»дрғр
боДр»на жоғаер дедагогикаарЙ б”а”«”, «аММаж жә»е е«деи де»е нр»рЙНреи МееНи
“М-Йағаз жүег”зин” (0,5 б”еа”к) ғоДрааНр» НааадНае: «аиазр«р»а МәДкеМ ае»аиар
оеНа б”а”«, ”М-Йағаз жүег”зин” МееНиПикаНр, и»Нее»еНде» жқ«рМ жаМаи МаиаННрарғр
бае, Excel, Word бағдаеаа«аааер» «еңгееге» «а«а» Нааад еН”аед”. Еңбек шН”а”»е На
Педагог-аогодед (1,0 б”еа”к) (иаЙрНна »ег”зг” Йрз«еНкеед”ң декееНН”к де«аарМЙа
кеНи”»е баДаа»рМНр) ғоДрааНр» НааадНае: жоғаер дедагогикаарЙ б”а”«”,
деПекНоаогияарЙ б”а”«” ««огодедия» «а«а»дрғр боДр»на боаир Ни”М. Еңбек шН”а” 1
Тәебиен” (1,0 б”еа”к) ғоДрааНр» НааадНае: Жоғаер дедагогикаарЙ б”а”«. Еңбек
«о»киеМЙа ЙажеНН” ЙқжаННае: ко»киеМЙа ЙаНрМиға шН”»”н, жеке баМр» киәаа»дреаНр»
ЙқжаННрң кшн”е«еМ”; б”а”«” Ниеаар ЙқжаННрң кшн”е«еМ” (ЙоМр«наМр«е» б”еге); еңбек
Йрз«еН”» дәаеадеДН”» ЙқжаННрң кшн”е«еМ”; аадр»-ааа «еди“и»аарЙ баДЙаида»
шНке»” Ниеаар ЙқжаН; (086 Пое«а), каде жш»”»дег” жеке ”М-даеағр; ЙқжаННае »оНаеи
аадр киәаа»дрераға» боаир ЙажеН. ФоНоМиееН 3к4 (1 да»а), МоННаа«аға»р Ниеаар
а»рЙНа«а. ғқжаННае оМр кабаеаа»дреи жаеияаа»ға»»а» Моң 15 кү»Н”збеа”к кү» ”н”»
де «р»а «еке»жаДда Йабрада»адр: БғО,АЙжаДрЙ аида»р, Чадаев аирар, ғо»аев
«о»киеМЙа ЙаНрМиға »иеН б”ад”еин” кабаеаа»дреида кшеМеН”аге»
ЙабрадаДНр» «еез”«де қДр«ға Йоа«а-
Йоа »е«еМе до”На аеЙрар «р»адаД ЙқжаННаедр: 1) ЙоМа бее”аеН”» ЙқжаННаедрң Н”збеМ” кшеМеН”аге» ко»киеМЙа ЙаНрМи
Ниеаар шН”»”нН”; 2) жеке баМр» киәаа»дреаНр» ЙқжаННрң кшн”е«еМ”»; 3) кадеааедр еМедке ааи жш»”»дег” НоаНрераға»
жеке даеаЙНр (»аЙНр НқеаНр» «еке»жаДр «е» баДаа»рМ НеаеПо»даер кшеМеН”аге»); 4) ааиазр«ға ЙоДрааНр» б”а”кН”а”к
НааадНаер»а МәДкеМ б”а”«” Ниеаар ЙқжаННаедрң кшн”е«еаее”»; 5) еңбек Йрз«еН”» еаМНаДНр» ЙқжаННрң кшн”е«еМ”»; 6)
«Де»МаиарЙ МаЙНаи қДр«даер»рң баМНадЙр «еди“и»аарЙ ЙқжаННа«а »рМа»даер» бек”Ни Ниеаар» ғР Де»МаиарЙ МаЙНаи
«и»иМНе” «”»деН”» аНЙаеинрМр»рң 2010 жрағр 23 Йаеанадағр № 907
бқДерғр«е» (Ное«аНивН”к ЙқЙрЙНрЙ акН”аеед”
«е«аекеНН”к Н”екеи Н”з”а”«”»де № 6697 боард Н”екеад”) бек”Н”аге» »рМа» боДр»на де»МаиарЙ жағдаДр Ниеаар а»рЙНа«а;
«о»киеМЙа ЙаНрМинр, боаға» жағдаДда о»рң б”а”«”»е, жқ«рМ Нәж”еибеМ”»е, кәМ”би деңгеД”»е ЙаНрМНр ЙоМр«на
аЙдаеаННр (б”а”кН”а”г”» аеННреи, ғрар«и дәееже «е» аНаЙ бееи, ғрар«и жаеияаа»р«дае Ниеаар ЙқжаННаедрң
«о»киеМЙа ЙаНрМи үн”» ЙажеНН” ЙқжаННае ко»киеМ шНк”зи Ниеаар кабаеаа»дреи аЙдаеаН Йқеаадаер»да жаеияаа»ға»
кү»»е» баМНад
15 кү»Н”збеа”к кү»
”н”»де Ни”МН” «еке»жаДға қМр»раир Ни”М. ғқжаННаедр Йабрадаи аяЙНаааНр» кү»” «е»
«Аза«аННрЙ Йрз«еНке к”еи жә»е аза«аННрЙ Йрз«еНн”»”ң боМ ааиазр«р»а ое»аааМиға ко»киеМ шНк”зи
Йағидаааер» бек”Ни Ниеаар»
ғР Де»МаиарЙ МаЙНаи жә»е әаеи«еНН”к да«и «и»иМНе”»”ң 2015 жрағр 25 жеаНоЙМа»дағр
БғО, АЙжаДрЙ аида»р, Чада
ев аирар, «е»и» кшнеМ”, 52-
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
Жаңажоа аирар , 58-үД,
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
Жаңажоа аирар , 58-үД,
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
БғО, АЙжаДрЙ аида»р,
Жаңажоа аирар , 58-үД,
Ти”МН” «а«а»дрЙ боДр»на
жоғаер »е«еМе ае»аиар оеНа
дед.б”а”«” боаир Ни”М, жқ«рМ
www.zhaikpress.kz
www.zhaikpress.kz
* Та«рер» Нееең»е» аааНр» Йоада»баар ш»еед”ң
ОНа»дрЙ НаеикНр жаМ қедаЙНрң жүеег”»е
қяааНи «аЙМаНр»да Гоея”ки» »ег”зг” «ек
Аида»р«рздрң шНке»”»е ЙаНрМНр б”е»е
не жрада» бее” кшдНеге» баМрар« жаерЙ
кшед”, аида»дрЙ «ЖаДрЙ Наңр» газеН”»де
дүек”»-дүек”» жаеияаа»р«дае баМрард
кеаед”. ОМр»рң бәе”» оЙрд-үДее»иде«”з,
Ниға» жеед”ң кенег”М”»е ЙаНрМНр ”зде»иге
Жиреда Аа«аар аирадрЙ океиг”»”ң АНа
«еке» аирар»да 7 Мр»рд оЙинрааер«е»
б”еге боадрЙ. ОМр»дағр «ЖееқДрЙ»
шакеНа»и «қеажаДр шаке«”зге На»рМ еке»”
кшдн”а”кке «әа”«. Мқ»да ЙоДраға» Наеики
жәд”гееаее«е», аНажқеНр«рзда кааЙр»а
Йаааиар, еа”»е еаеиа” боаға», жқеН иг”а”г”
үн”» еМеа” еңбек еНке» Нқағаааедрң
ш«”ебая»даер«е», АНа«еке»»”ң жра»а«аМр
«е» Йрзрға На»рМНрЙ. МқеажаДдрң «ғазаЙ
кааЙр»рң Йқ»др «қеаааер» дед аНаааНр»
бша”«”»”ң бееее” «оа. Не«еМе оМр»дағр »ег”зг”
«екНедН”ң қадаер жаМаға» ЙазаЙ баҒадүе”»”ң
к”ееике МаирНр, диарғаМр Йа»даД! СадаЙ,
аДбааНа да ғаМреаае Нееең”»е» жеНке»деД.
СаеаДнрЙ наҒаер»а» Набраға» аЙна, Мо»
даД-аЙ ее-НоЙр« Нүеаее” б”аге»”«”зд” «оааДН
Нр, нәк”еННее”«”зге Нееең Наеикр«рз жаДр»
Аирадаеға «қ»даД Мадаедр әеи»е, аадағр
иаЙрННа жаағаМНреаНр» боаа«рз. Мқ»рң
Мәде»иеН”«”зд”ң Йоада»баар
дәМНүеа” ш»ее” кааЙр«рздрң Наеи
кр«е», дү»иеНа»р«р«е» ү»деМе
да«рға». Та«рер» Нееең»е» ааа
Нр» Йоада»баар ш»еед”ң кше”кН” де
кше»екН” б”е МаааМр – зеегееа”к
ш»ее. Аида»дрЙ Наеики-шакеНа»и
«изеД”»”ң ғрар«и Йоер»дағр
әнекеД бқДр«даедрң Нүеаее” «Ае
кеоаогия» заар»а ЙоДраға», бқаае
Нағрар«дрЙ-Нәебиеа”к МабаЙНаедр
Бқа МабаЙНае «екНед
оЙинрааер»рң оД-ше”М”» кеңеДНи,
аНа-бабаааер«рздрң зеегееа”к
ш»еед” шНе жоғаер бағаааға»р»
На»рНиға, жаМ бир» шк”адее”» баиаи
ЕеНеде «рМаар, »әееМНе»” – Йрз
бааа»р ЙреЙр»а» нрғаерМр«е»-
аЙ Йқаағр»рң Мреғаарғр» Наер
дә»”«е» иЙааад, еН”» жқ«МаеНрд,
оНЙа Йаераға» и»е«е» НеМ”д, ж”д
шНк”з”д ЙояНр» боаға». Оа »әееМНеге
«Н”а-кшз Ни«еМ”»» деге»д”к. Бқер»
ее баааМр Нқе«аД жүеге» »е«еМе
бааа»р шНе кен кшеге» аНа-а»ааае
рер« еН”д, ЙаеНаДға»да кшеге» оМр
қар«рз НқеМр», Н”а-кшзде», Нүеа”
ЙаМ күнНееде» а«а» боаМр» деге»
«аЙМаНде» о»р «қа е«еМ – Йрз» дед
ғазаЙ «әде»иеН”»де
ЙаДНааа»баМ ш»ее”» Йаадреға»
зеегееаее еңбег” үаке»
Йқе«еНке ааДрЙ. Б”зд”ң аида
»р«рзда да Йаз”е оМр ”Мде»
нқғрада»аНр» небееаеед”ң
баер аМа Йиа»рнНр-аЙ. әаННрЙ
боа«рМр«рздрң жаЙқНр»даД
боаға» зеегееа”к бқДр«дае
– кааЙр«рздрң баға жеНдеМ
баДарғр», «оа «әде»и «қеа-
Мр» АЙжаДрЙ Наеики-шакеНа»и
«изеД”»е» На«анаааиға боаа
др. ОМр»дағр дәе”Мке «екНед
Нееде» қа-Йрздае кеа”д жаНМа,
АМра д”»”«”зд”ң аНр» жа«рард, «ӘД
”н”»е» үД Н”кк”М”» кеаге»деед”ң, оааеға
ееин”аеед”ң Йрарғр жқеНр«рздр
аааңдаНида. ОМр оеаДда Нқеғр»дае«е»,
әМ”ееМе жаМНае«е» аМра д”»”«”зд”ң Наза,
Нқ»рғр» НүМ”»д”еи жқ«рМНаер»рң б”зд”ң
аида»р«рзда да беаМе»д” жүег”з”аи”
Аа«аар аирадрЙ океиг”»де «Д”»»”ң
НқНаМНрғр – еад”ң НқНаМНрғр» аННр
кездеМи қДр«даМНрерадр. ғаарң
жқеН боард, д”»и аааирздрЙНрң, ткМ
Нее«из« «е» Неееоеиз«»”ң Наеааир»а
ЙаеМр Нқеи жаДр»да аида»дрЙ «Та
»р«» деМНеикНивН”к д”»и ағр«даеда»
Йоеғаи оеНаарғр»рң НшеағаМр ғқе«а»
БиМеғааиев, аида» деокиеоер»рң
оер»баМаер Ееаа» ЖаңбребаД, Не
оаог ЖаағаМ МаеаНов, аедагее қМНаз
ҒаД»и Манаева жа»-жаЙНр бая»дадр.
Со»даД-аЙ бшНе» идеоаогияға ”аеМ”д
”МН” боаға» аза«аННрң а»аМр, аида»р
«рз Нқеғр»р ғоДМр» Әаиева шз”»”ң
шк”»”н”» жаМре«аД, бша”МН”. «1987 жрар
дү»иеге кеаге» үаке» қар« адаМрд,
Нее”М д”»и ағр« жеНег”»де кеН”д, Моа үн”»
жазаМр» шНед жаНре. 8 аДда»
Моң ЙаДНа Йаирна«р» деге» ү«”Нде»
кү»дее”«д” шНк”зиде«”»»,-дед а»а кшз”»е
Әеб”е ЙазаЙМНа»дрЙ д”»»”ң
НқеаЙНрарғр еа б”еа”г”, иг”а”г” еке»”»
қ«рНдаиға Ни”М. Жааға» ағр«дае
жаеға МоЙдаД ЙоД«аДдр. «ездеМи
дег” әңг”«е оМрааД Нқжрер«даадр.
ғоға«дрЙ қДр«дае жқ«рМр» жа»да»
дреи жаДр»да д”к”еаее оеНаға Маар»
АирадрЙ океиг әк”«” Ае«аН ЗаДеиа
аи» аадағр иаЙрННа да бқа НаЙрердНа-
ВиеиМНр гедаНиН – бқа баиредрң
Йабр»ир. ғаз”ег” кезде гедаНиН”ң 10
виеиМНрЙ Нүе” беаг”а”, оаае А, Е, В,
А «е» Е гедаНиНее” аМЙаза», ”н
ЙқеарМр, ЙаНдаенаЙНр заЙр«даДдр,
аа В, С, Д-»”ң даее»Нееаасд” бее”аи
жоар ағзаға виеиМ НүМке»де Нее”
А виеиМНр гедаНиН – и»Пек“ия
кшз” боард НабрааНр» каи»икаарЙ
аДғаЙНр аиеи ада« »е«еМе
МаеғаД«аға» »аиЙаМ. Аадр» ааи наеа
ааер: «”»деНН” вак“и»а“ияааи. Аирз
Мидр беаг”ае»беге» оер»даеда»
”ндеи, Мида но«раға»да Ми жқНдаи,
же«”М-жидекНеед”, кшк”»”МНеед” Назае
Д виеиМНр гедаНиН – В виеиМНр
гедаНиН”«е» аиреға» »аиЙаМЙа жқғир
«ү«к”». Аиеидрң жқғи Йаид”: әеНүеа”
ге«оНеа»МПизияарЙ «еди“и»аарЙ
В виеиМНр гедаНиН – «еди“и»аарЙ
қДр«даеда, коМ«еНикаарЙ Маао»
даеда, нанНаеазда «еди“и»аарЙ
Йқеаа-МаД«а»даедрң, кшд ееН
Йоада»рааНр» д”МдекНеед”ң
(ндеи“) МНееиаиза“ияарЙ ееж”-
«”» МаЙНа«аида», зааааМрзда»-
дрера«аға» д”МдекНеед” Йоада»и-
ааер»а», жр»рМНрЙ Йаер«-
ЙаНр»аМНа» жқғадр. Вак“и»а“ияааи
С.Она»ов аНр»дағр оеНа жаадр б”а”« беееН”» «екНеб”»”ң диеек
«аиазр«дрЙ «”»деННее”:
Б”а”« бееи қДр«р»рң Йрз«еН”» о»рң
жаеғрМр»а жә»е баМЙа да »ое«аНивН”к ЙқЙрЙНрЙ акН”аееге МәДкеМ
баМЙаеадр. Ме«аекеНН”к жаадрға «”»деНН” б”а”« бееи МНа»даеНр»
дедагогикаарЙ жә»е әд”МНе«еа”к кеңеМде» б”еаеМе оНрерд ”Мке
аМреидр қДр«даМНреадр. Жқ«рМ жоМдаер», бағдаеаа«ааае «е»
жқ«рМ жоМдаеааер» бек”Нед”. Бек”Н”аге» и”аМкедег” баааааедр
жаадрға «”»деНН” оЙрНи«е» Йа«На«аМрз еНи заңр»а МәДкеМ жаадрға
«”»деНН” оЙрНи«е» Йа«На«аМрз еНед”. ОЙи-Нәебие део“еМ”»”ң
ғрар«и-әд”МНе«еа”к жә»е «аНееиаадрЙ-Нек»икаарЙ базаМр»
қДр«даМНреадр жә»е жеН”ад”еед”. ОЙи-Нәебие део“еМ”» әд”МНе«еа”к
Йа«На«аМрз еНид” қДр«даМНреадр жә»е жеН”ад”еед”. ғаз”ег” за«а»ғр
ПедагогикаарЙ қДр«дае, әд”МНе«еа”к б”еаеМН”кНее, бааааае
қДр«даер Йрз«еН”»е рЙдаа еНед”. Б”а”« бееи ЙқЙрғр»а бее”а
ге» аи“е»зияМр»а МәДкеМ оЙинраае, Нәебиеае»ин”аее ко»
Ни»ге»Н”» ЙаардНаМНреадр, оЙинраае «е» Нәебиеае»ин”аеед”
әаеи«еНН”к Йоеғаидр Йа«На«аМрз еНед”. ЖеН”« бааааае «е» аНа-
а»аМр»рң Йа«Йоеарғр»Мрз Йааға» баааааедрң аеаМр»а» нрЙЙа»
Нәебиеае»ин”аеед”ң заңдр ЙқЙрғр «е» «үддеаее”» (жеке, «үа”кН”к,
Нқеғр» үД, еңбек жә»е баМЙа да) ЙоеғаДдр, оааедрң НирМЙа»дрЙ
баДаа»рМр» ЙоадаД үн”» оааеға жағдаД жаМаи боДр»на наеа
аае ЙабрадаДдр. ОЙи-Нәебие део“еМ” кез”»де б”а”« ааинрааедрң
(Нәебиеае»ин”аеед”ң) жә»е б”а”« бееи қДр«р Йрз«еНкееаее”»”ң
ш«”е Йаи”дМ”зд”г” «е» де»Маиарғр» МаЙНаиға ЙажеНН” жағдаД жаМаД
др. Беаг”ае»ге» заң»а«а нег”»де б”а”« бееи қДр«р»рң «үак” «е»
Йқеаадаер»а иеа”к еНед”, жра МаДр» ЙқераНаДнрааедрң ЙаежрарЙ
жә»е «аНееиаадрЙ ЙаеажаННрң НүМи” жә»е жқ«Мааир Ниеаар еМеб”»
Ное«аНивН”к НааадНаеға МәДкеМ еМед жүег”з”д, оЙи-«аНееиаадрЙ
база»рң МаЙНааир» жә»е НоарЙНрераир» Йа«На«аМрз еНед”, ”нк”
еңбек НәеН”б” ееежеМ”», Ма»иНаеияарЙ-гигие»аарЙ еежи«д”, еңбекН”
Педагог кадеааедр жә»е ЙоМр«на Йрз«еНн”аеед” ”е”кНеид”
жә»е жқ«рМЙа НаеНидр жүзеге аМреадр, баМЙаеи Йқерар«р»,
Йрз«еНкееаеед”ң нНаННрЙ кеМНеМ”», ааиазр«дрЙ »қМЙаиарғр»
бек”Нед”, оааедрң кәМ”би небееа”г”» аеННреи үн”» жағдаД жаМаД
др. ПедагогикаарЙ кеңеМН” баМЙаеадр. Беаг”ае»ге» НәеН”д боДр»
на Йрз«еНкееаеед” аННеМНаННаиға даДр»даиға ЙаНрМадр. ғрз«еН
баерМр»да аДерЙна кшзге НүМке» оЙрНинраае «е» б”а”« бееи
қДр«даер»рң Йрз«еНкееаее”» шз”»”ң ЙқзрееН”»е ЙаеаД «аеадаННаиға
жә»е кшНее«еаеиге қМр»адр жә»е шз ЙқзрееН”»”ң нег”»де жаза
ЖқеНнрарЙде», аНа-а»ааае«е» (»е«еМе оааедр аа«аМНреинр
ада«дае«е») баДаа»рМНр жүзеге аМреадр. Ме«аекеНН”к жә»е
баМЙа да қДр«даеда б”а”« бееи қДр«р»рң аНр»а» шк”ад”к еНед”,
ЙажеНН” еМед ЙқжаННаер» даДр»даи «е» қМр»идр Йа«На«аМрз
еНед”. «о«дсуНееа”к МаиаННрарЙНр, аЙдаеаННрЙ-ко««и»ика“ияарЙ
Б”аиге «”»деНН”
: ғР «о»МНиНи“ияМр», Еңбек кодекМ”», «Неке
жә»е оНбаМр Ниеаар» «одекМН”,
«Б”а”« Ниеаар
, «ғазаЙМНа»
РеМдибаикаМр»дағр Н”адее Ниеаар», «ғазаЙМНа» РеМдибаикаМр»дағр
бааа ЙқЙрЙНаер Ниеаар», «СрбаДааМ же«ЙоеарЙЙа ЙаеМр күееМ
Ниеаар», «Неке (ееа”-заДрдНрарЙ) жә»е оНбаМр»,
РеМдибаикаМр»да «үгедекНiгi боДр»на, аМреаинрМр»а» аДрераи
жағдаДр боДр»на жә»е жаМр»а баДаа»рМНр бееiаеНi» «е«аекеННiк
әаеи«еННiк жәеде«аЙраае Ниеаар
“«е«Нае баааааедр әаеи«еНН”к
жә»е «еди“и»аарЙ-дедагогикаарЙ Нүзеи аеЙрар Йоадаи Ниеаар
«Ае»аДр әаеи«еНН”к Йрз«еН Ниеаар», ««ә«еаеНке Ноа«аға»даедрң
аеаМр»дағр ЙқЙрЙ бқзинрарЙНае «е» баааааедрң ЙадағаааиМрз
жә»е да»аМрз Йааир»рң аадр» ааи Ниеаар» Заңдаер» жә»е баМЙа
да б”а”« бееид” да«рНидрң бағрННаер «е» кеаенег”» аДЙр»даДНр»
»ое«аНивН”к ЙқЙрЙНрЙ акН”аеед”, дедагогика «е» дМикоаогия »е
г”здее”», «е«аекеНН”к жаадрға «”»деНН” б”а”« бееи МНа»даеНр»,
дедагогика, дедагогикаарЙ дМикоаогия, дедагогикаарЙ ғрар«
«е» деакНика»рң жеН”МН”кНее”», «е»едж«е»Н »ег”здее”», Йаежр-
наеианрарЙ Йрз«еН Ниеаар заң»а«аааедр, еңбек Ниеаар, еңбекН”
Йоеғаидрң, Нек»ика Йаи”дМ”зд”г” жә»е шеНке ЙаеМр Йоеға»идрң еее
жеаее” «е» »ое«аааер», Ма»иНаеияарЙ ееежеаее «е» »ое«ааае
др. РеМдибаикаарЙ әМкееи «екНед-и»Нее»аН, обарМНрЙ кадеН «ек
Нед-и»Нее»аННрң баМНрғр (диеекНоер»а) ЙоМр«на б”аиге «”»деНН”:
«ӘМкееи Йрз«еН жә»е әМкееи Йрз«еНн”аеед”ң «әеНебеМ” Ниеаар»
Б”а”кН”а”кке ЙоДрааНр» НааадНае:
Жоғаер жә»е жоғаер
б”а”«»е» кеД”»г” б”а”«»”ң боаир (дедагогикаарЙ); 2) ПедагогикаарЙ
жқ«рМ шН”а”»”ң беМ жрада» ке« боа«аир »е«еМе б”а”« бееи
қДр«р»рң беД”»”»е МәДкеМ б”а”« бееи б”а”« бееи қДр«даер»да »е
«еМе қДр«даеда баМЙаеинрарЙ Йрз«еННе жқ«рМ шН”а”»”ң беМ жра
да» ке« боа«аир; 3) Б”е”»н” »е«еМе жоғаер б”а”кН”а”к Ма»аНр»рң
боаир; 4) Ән жрада» ке« е«еМ дедагогикаарЙ Мааада әк”«н”а”к
жқ«рМ Нәж”еибеМ”»”ң боаир »е«еМе б”а”« бееи қДр«р»рң беД”»”
»е МәДкеМ б”а”« бееи б”а”« бееи қДр«даер»да »е«еМе қДр«даеда
баМЙаеинрарЙ Йрз«еННе жқ«рМ шН”а”»”ң беМ жрада» ке« боа«аир;
5) ОбарМНрЙ б”а”« баМЙае«аМр»рң ка»дидаНиеа боДр»на кеа”М”«”»”ң
«аиазр«дрЙ жаааЙрМр Йрз«еН шНкееге» жрадаер»а баДаа»рМ
Нр оеНа «екНед диеекНоер үн”»
103085 Неңгеде» 124985 Неңгеге
«о»киеМ «Б”а”« Ниеаар» ғР 2007 жрағр 27 н”адедег” Заңр»рң 5-
бабр»рң 35 Нае«аЙнаМр»а жә»е ғР Б”а”« жә»е ғрар« «и»иМНеа”г”»”ң
2012 жрағр 21 аЙда»дағр № 57 «Ме«аекеНН”к оеНа б”а”« бееи
қДр«даер»рң баМнрааер» ко»киеМНрЙ НағаДр»даи» ЙағидаМр »е
«о»киеМЙа ЙаНрМиға Н”аек б”ад”еин” аза«аННае АЙжаДрЙ
аида»р»рң б”а”« бша”«”»е Нш«е»дег”деД ЙқжаННаедр НадМреир Ни”М:
«о»киеМНрЙ ко«иММия НшеағаМр аНр»а НқеғрарЙНр Н”екеи ое»р»,
»аЙНр НқеаНр» жее”», баДаа»рМ НеаеПо»даер» кшеМеНи«е» ЙоМа
шН”»”н; НоНаеиаадр киәаа»дрераға» жеке Нқаға»р киәаа»дреаНр»
ЙқжаН кшн”е«еМ”; НоНаеиаадр киәаа»дрераға» б”а”« Ниеаар ЙқжаН
де» ЙоМр«наМр»рң кшн”е«еМ”; НоНаеиаадр киәаа»дрераға»
еңбек к”НаднаМр»рң кшн”е«еМ”; Бқер»ғр жқ«рМ ое»р каде Йрз«еН”
киәаа»дреға» ПоНо«е» кадедр еМедке ааи жш»”»дег” жеке даеаЙ;
Бае жазааае «е» кшНее«еаеиаеед” кшеМеНе оНрерд бқер»ғр
жқ«рМ ое»р»а» ш»д”е”МН”к «”»езде«е; НоНаеиаадр киәаа»дрераға»
бае б”а”кН”а”к Ма»аН »е«еМе ғрар«и дәеежеМ” Ниеаар ЙқжаН
кшн”е«еМ”; Меди“и»аарЙ киәаа»дреида» шНи” Ниеаар ЙқжаН; СоННр
«о»киеМЙа ЙаНрМиға ЙажеНН” ЙқжаННае оМр кабаеаа»др
еи жаеияаа»ға» кү»»е» баМНад 15 кү»Н”збеа”к кү» ”н”»де БаНрМ
ғазаЙМНа» обарМр, АЙжаДрЙ аида»р, Чадаев аирар, ғо»аев кшнеМ”,
№72 үД «еке»-жаДр»а НадМрераир Ни”М, ЙоМр«на «әа”«еННеед” 92-

Приложенные файлы

  • pdf 23835693
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий