208_9DD-1

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Визначення управління:
Управління – це складний процес, який включає цілеспрямований вплив на об’єкти, системи з метою збереження їхньої сталості або переводу з одного стану в інший з метою досягнення певних цілей

«Усвідомлена цілеспрямована діяльність людини, за допомогою якої вона впорядковує елементи зовнішнього середовища - суспільства, живої та неживої природи, техніки тощо» – це визначення
Управління

Визначiть, що таке об’єкт управлiння?
Людина, група людей або процес, якими управляють

Яким є правильне визначення об'єкту управління?
Об'єкт - це керуюча система, той, хто керує, спрямовує командну інформацію і підтримує зворотний зв'язок з суб'єктом

Яким є правильне визначення суб'єкту управління?
Суб'єкт - то керована система, то, чим або ким управляють

Який характер інформаційного зв'язку між суб'єктом та об'єктом управління?
Прямий зв'язок: від суб'єкту до об'єкту - командна інформація, і від об'єкту до суб'єкту - зворотній зв'язок

Складові системи управління:
Суб’єкт, об’єкт, зв’язки між ними

Яке із понять ширше: "управління" чи "менеджмент" і чому?
"Управління" набагато ширше терміну "менеджмент" тому, що термін "управління" застосовується до різних видів людської діяльності, а "менеджмент" тільки до управління господарськими організаціями

Яким є співвідношення між термінами “управління” і «менеджмент”?
Термін „управління” є набагато ширшим за термін «менеджмент”

«Самостійний вид професійної діяльності, спрямованої на досягнення у ході господарської діяльності підприємства, яке діє в умовах ринку, певних визначених цілей» - це визначення
Менеджменту

«Інтеграційний процес, за допомогою якого професійно підготовлені спеціалісти формують організації та управляють ними шляхом визначення цілей і розробки способів їх досягнення, скеровуючи працю, інтелект, мотиви поведінки людей, які працюють в організації» - це визначення
Керівництва

Що є об’єктом вивчення менеджменту?
Організації та процеси, які в них здійснюються; управлінські відносини

Залежно від рівня управління виділяють менеджерів:
Вищого, середнього i низового рівня

Які приклади ілюструють міжорганізаційні стосунки?
Лист від постачальників, претензія на якість продукції від покупців

Які приклади ілюструють управлінські стосунки координації?
Між начальниками відділу кадрів та відділу маркетингу, між економістами планового відділу, між завідувачами секціями універмагу

Які приклади ілюструють стосунки субординації?
Директор - заступник, начальник комерційного відділу - товарознавець, начальних відділу кадрів – інспектор з кадрів

Які приклади ілюструють внутрішньоорганізаційні управлінські стосунки?
Посадова інструкція, наказ про преміювання

Яке з визначень розкриває сутність управлінської праці найбільш повно?
Творча розумова праця, предметом якої є інформація, засобами - інтелект , організаційна та обчислювальна техніка, результатом – рішення і його реалізація.

Якими є функціональні різновиди управлінської праці?
Евристична, адміністративна, операторська

У чому суть операторської складової управлінської праці?
Виконання стереотипних операцій, необхідних для інформаційного забезпечення процесу управління

У чому сутність евристичної складової управлінської праці?
Аналіз ситуації, визначення проблеми та пошук шляхів її рішення

У чому суть адміністративної складової управлінської праці?
Цілеспрямований вплив керівника на підлеглих з метою виконання ними поставлених завдань

Як характеризується управлінська праця?
Як насичена великою кількістю дії, частим втручанням ззовні, широкою мережею контактів, переважанням мовного спілкування тощо

Як поділяються кадри управління в залежності від переважання евристичної, адміністраторської або операторської функції у їх праці?
На спеціалістів (функціональних та технічних), керівників (функціональних та лінійних)

Які приклади відповідають категорії функціональних керівників?
Начальник відділу кадрів, начальник фондового відділу, головний бухгалтер

Які приклади відповідають категорії "спеціаліст"?
Економіст, юрист, інженер, ревізор, бухгалтер, митний брокер

Загальна характеристика менеджерських ролей (за Мінцбергом):
Десять ролей відображають різноманіття праці менеджера, поділяються на три блоки (міжособистісний, інформаційний та приймання рішень). Блоки та ролі взаємопов'язані та взаємозалежні

Управлінські ролі з блоку приймання рішень (за Мінцбергом):
Чотири: підприємець, стабілізатор, розподільник ресурсів, ведучий переговори

Які основні групи методів дослідження використовуються у менеджменті?
Групування та систематизації, моделювання, експериментальні

Які соціально-психологічні методи дослідження набули широкого розповсюдження у менеджменті?
Спостереження, опитування, тестування, соціометрія

Які види моделей використовуються у дослідженнях з менеджменту?
Вербальні, аналогові, фізичні, математичні


ТЕМА 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ

Чи існує абсолютне переважання тих чи інших шкіл або підходів у науковому менеджменті?
Сучасний менеджмент визнає внесок кожної з чотирьох шкіл в науку управління та взаємодоповнення різних підходів

Початок бурхливого розвитку промислових підприємств у 40-50 роки ХІХ століття призвів до:
Початку широкого застосування специфічних методів та прийомів в управлінні

Основою виникнення наукових шкіл в менеджменті стало:
Концентрація зусиль управління на певних напрямах досліджень

Поштовхом до наукових досліджень у сфері управління стало:
Ускладнення процесу управління в окремих галузях виробництва

Які основні підходи існують у науковому менеджменті?
Процесний, системний та ситуаційний пiдходи

Під ситуаційним підходом до управління розуміють:
Підбір прийомів менеджменту для розв’язання конкретних управлінських ситуацій з метою досягнення певних цілей організації

Системний підхід у менеджменті передбачає:
Використання теорії систем

Важливим внеском „школи людських стосунків” у практику управління було:
Перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми
Підхід, який вимагає прийняття оптимального рішення, що залежить від співвідношення взаємодіючих факторів – це:
Ситуаційний підхід

Важливим внеском класичної (адміністративної) школи управління у практику менеджменту було:
Обґрунтування теоретичних засад менеджменту та визначення пріоритетної ролі менеджера як керівника і організатора

Якщо управління розглядає всі процеси і явища у вигляді цілісної системи, що має нові якості і функції, які відсутні у елементів, що її складають, то ми маємо справу з :
Системним підходом

Ситуаційний підхід у менеджменті визначає:
Залежність стилю керівництва від якостей підлеглих, характеру завдання, впливу середовища

Важливим внеском „школи наукового управління” у практику менеджменту було:
Застосування в управлінні математики, статистики тощо

Якщо управління розглядається не як серія розрізнених дій, а як єдиний процес впливу на організацію, то ми маємо справу з:
Процесним підходом

Фахівці в галузі менеджменту вважають, що управління існує:
З того часу, коли з(явилися перші організації

Як слід розуміти ситуацію у менеджменті організації?
Конкретний комплекс обставин, які впливають на організацію у даний час

Підхід, який вимагає прийняття оптимального рішення, що залежить від співвідношення взаємодіючих факторів – це:
Ситуаційний підхід

Про який підхід йде мова? "Управління – це серія взаємопов’язаних дій, які називаються функціями управління. Процес управління – це загальна сума всіх функцій":
Процесний підхід

Одним з основних тверджень Ф.В. Тейлора (Школа наукового управління) було те, що:
Особиста зацікавленість працівника забезпечує успіх всій компанії

Рушійною силою продуктивності праці у Школі наукового управління є:
Прибуток

Школа наукового управління дала поштовх розвитку
Продуктивності праці

Головні напрацювання класичної школи управління стосуються
Ролі та функції менеджерів

Школа «Фордизму» започаткувала ідею
Поточно-масового виробництва

Школа поведінських наук акцентує увагу на
Методах налагодження міжособистісних стосунків

Яка школа і який підхід переважають на сучасному етапі розвитку менеджменту як науки?
Всі школи та теорії не заперечують , а доповнюють одна одну

Які процеси характерні для розвитку менеджменту як науки?
Еволюційний розвиток з одночасним існуванням різних наукових шкіл


ТЕМА 3. ЗАКОНИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Що слід розуміти під законами менеджменту?
Об’єктивні, стійкі, загальні та повторювальні зв’язки між явищами, процесами, категоріями менеджменту

Формувати оптимальний рівень делегування вищим керівництвом нижчим рівням своїх повноважень з метою досягнення високих результатів покликаний:
Закон оптимального поєднання централізації і децентралізації управління

Послідовна та перманентна еволюція всіх управлінських систем організації передбачена:
Законом пропорційного розвитку систем управління

Розподіл управлінської діяльності на засадах застосування конкретних функцій менеджменту і таких категорій як повноваження, компетентність, відповідальність відноситься до:
Закону спеціалізації управління

Спрямування на досягнення єдності зусиль усіх підрозділів, служб, працівників для виконання завдань організації шляхом застосування правил, процедур ієрархії управління, стилів керівництва передбачено:
Законом інтеграції управління

Як слід розуміти термін "принцип"?
Засада, основа поведінки, основне правило, сукупність правил, вихідне положення

Що слід розуміти під принципами менеджменту?
Правила, вихідні положення і норми поведінки, якими керуються органи управління в процесі управління системами

Зведення правил, норм поведінки, установок, які створюються людьми і якими керуються органи управління та окремі працівники відноситься до:
Законів управління

На чому базуються принципи менеджменту?
На законах розвитку суспільства та закономірностях управління

Що передбачають принципи оптимального поєднання централізації та децентралізації в управлінні системами?
Раціональне використання єдиноначальності та колегіальності в управлінні системами для досягнення певних цілей

У чому полягає сутність принципу поєднання галузевого і територіального управління?
Управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням як їх галузевої належності, так і їх територіального розміщення

Принцип ефективності менеджменту полягає:
У застосуванні цілого комплексу методів та засобів з метою досягнення максимальної результативності при мінімізації витрат за умов виправданого ризику

Як слід розуміти принцип "винагорода персоналу?
Цей принцип передбачає, що всі працівники організації мають одержувати належну винагороду за свою працю

Як можна пояснити сутність принципу „підпорядкування особистого інтересу загальному”?
В організації інтерес одного працівника або групи працівників не повинен переважати над інтересами організації в цілому

Як слід розуміти принцип цілеспрямованості?
Відповідно до цього принципу будь-яка діяльність організації повинна спрямовуватися на досягнення поставлених цілей

Як слід розуміти принцип економічності в менеджменті?
Цей принцип покликаний задовольняти потреби та інтереси працівників з метою досягнення цілей організації


ТЕМА 4 ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ

4.1. Що слід розуміти під організацією?
Групу людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення певної мети

4.2. Організація як соціальна система – це:
Відносно автономна група людей з чітко структурованою спільною діяльністю і визначеними межами, створювана (існуюча) для досягнення спільної мети (цілей)

4.3. Які основні загальні риси має організація?
Наявність всіх видів ресурсів, вертикальний та горизонтальний поділ праці, здійснення певних видів діяльності і залежність від зовнішнього середовища

4.4. Якими основними ознаками характеризується відкрита система?
Взаємодією із зовнішнім середовищем

4.6. Які складові елементи входять до керуючої системи?
Ті, які забезпечують процес управління організацією

4.7. До зовнішнього середовища організації непрямої дії належить:
Стан економіки, зміни у політиці, НТП, технології, традиції і мораль, міжнародне середовище

4.8. Внутрішнє середовище організації включає:
Цілі, кадри, задачі, структуру, технологію

4.9. Що являє собою мета організації?
Конкретний кінцевий стан або очікуваний результат діяльності організації

4.10. Вимоги до цілей:
Конкретність, орієнтованість у часі, досяжність, взаємна сумісність

4.11. Конкретність, орієнтація у часі, досяжність, гнучкість – це
Перелік вимог до цілей, але слід додати взаємну сумісність і можливість перевірки

4.12. Яке співвідношення між поняттями "місія" та "ціль"?
Ціль конкретизує, деталізує визначену місію

4.13. За формою вираження виділяють цілі
Ті, що характеризуються кількісними показниками; ті, що описуються якісними категоріями

4.14. Місію формулюють
Через визначення виду підприємницької діяльності, кола споживачів продукції або послуг та з урахуванням культури організації

4.15. За змістом виділяють цілі
Економічні, технологічні, виробничі, адміністративні, маркетингові, науково-технічні, соціальні тощо

4.16. Місія – це
Загальна основна мета, чітко сформульована причина існування організації

4.17. Що слід розуміти під місією організації?
Чітко виражену причину існування організації

4.18. Елементи формування місії - визначення:
Основних послуг або виробів, тобто виду підприємницької діяльності; кола споживачів продукції або послуг; культури організації

4.19. Завдання – це:
Види робіт, які необхідно виконати певним способом та в зумовлений період для досягнення заданих цілей

4.20. Технологія – це:
Спосіб перетворення вхідних елементів (матеріалів, сировини, інформації тощо) у вихідні (продукцію, рішення тощо), послідовність дій у часі

4.21. Які елементи мікросередовища організації належать до факторів прямого впливу зовнішнього середовища на ефективність функціонування підприємства:
Всі відповіді правильні

4.22. Яку категорію ілюструють приклади: постачальники, споживачі, профспілки, конкуренти?
Зовнішнє середовище, фактори прямого впливу

4.23. Якими основними показниками характеризується зовнішнє середовище в цілому?
Взаємозалежність факторів, складність, рухливість, невизначеність

4.24. Яку категорію ілюструють приклади: науково-технічний прогрес, міжнародні події, політичні та соціокультурні зміни, загальний стан економіки?
Зовнішнє середовище: фактори непрямої дії

4.25. Якій категорії відповідають показники: взаємозалежність факторів, складність, рухливість, невизначеність?
Показники характеристики зовнішнього середовища в цілому

4.26. Що є передумовою утворення організації?
Існування попиту на продукцію, яку вироблятиме підприємство

4.27. Підприємства якої фази життєвого циклу чисельно переважають в умовах перехідної економіки?
Непропорційно велика частка підприємств у фазі зародження, зростання та у фазі занепаду (відродження)

4.28. Яка характеристика відповідає етапу створення підприємства?
Незначний прибуток, перше поєднання всіх виробничих факторів, подолання "бар'єрів входу"

4.29. Чи є типова крива, що характеризує життєвий цикл організації, фатально визначаючою шлях розвитку кожного підприємства?
Ні, індивідуальний конкретний цикл залежить значною мірою від суб'єкта управління

4.30. Який різновид графіка найбільш точно відображає життєвий цикл організації у координатах "час" та "обсяги діяльності"?
Крива нормального розподілу, аналогічна кривій життєвого циклу товару

4.31. Організації якої фази життєвого циклу чисельно переважають у економіці розвинутих країн?
Множина підприємств існує у врівноваженому співвідношенні між підприємствами різних фаз життєвого циклу з переважанням фазі зрілості

4.32. З якого моменту підприємство вважається ліквідованим?
З моменту виключення з державного реєстру

4.33. Що є передумовою створення підприємства?
Існування попиту на продукцію, яку вироблятиме підприємство

4.34. Які організації слід вважати неформальними?
Ті, які виникають і функціонують спонтанно, їх діяльність не регламентована документами

4.35. Чи можуть неформальні організації заважати досягненню формальних цілей?
Можуть

4.36. Як класифікують підприємства за сферою галузевої діяльності?

4.37. Як визначається галузева приналежність підприємства?
За питомою вагою виду діяльності у обороті (більше 50%)


ТЕМА 5. ІНФОРМАЦІЯ І КОМУНІКАЦІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ

5.1. Що таке комунікація?
Обмін інформацією між двома і декількома людьми

5.2. У чому полягає основна мета комунікаційного процесу?
Забезпечення розуміння інформації, яка є предметом обміну, тобто повідомлень

5.3. Під каналом у комунікаційному процесі слід розуміти:
Спосіб передачі інформації

5.4. Що слід розуміти під шумом у комунікаційному процесі?
Сукупність різноманітних чинників, що викривлює і деформує зміст інформації

5.5. Які операції здійснюються на етапі декодування інформації?
Переведення символів відправника в думки отримувача інформації

5.6. Які існують основні етапи обміну інформацією?
Надходження ідеї, кодування і вибір каналу передання та декодування інформації

5.7. Документ – це:
Передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на певних носіях

5.8. Інформація, що передається від вищого управлінського рівня до нижчого або від нижчого до вищого рухається такими каналами комунікацій:
Між рівнями управління

5.9. Визначити елементи комунікаційного процесу:
Відправник, повідомлення, канал, отримувач

5.10. Визначте етапи комунікаційного процесу:
Зародження ідеї, кодування та вибір каналу, передання, декодування

5.11. У чому полягає основна мета комунікаційного процесу?
Забезпечення розуміння інформації, яка є предметом обміну, тобто повідомлень

5.12. Комунікаційний процес – це:
Процес обміну інформацією між двома і декількома людьми з метою вирішення певних проблем

5.13. Під каналом у комунікаційному процесі слід розуміти:
Спосіб передачі інформації

5.14. Які операції здійснюються на етапі декодування інформації?
Переведення символів відправника в думки отримувача інформації

5.15. Які існують основні етапи обміну інформацією?
Надходження ідеї, кодування і вибір каналу передання та декодування інформації

5.16. Під правом власності на інформацію слід розуміти:
Врегульовані відповідними законами суспільні відносини щодо володіння, використання та розпорядження інформацією

5.17. Чи може інформація виступати як товар, продукція і послуга?
Інформація може виступати як товар, продукція і послуга

5.18. Яку економічну інформацію слід називати оперативною?
Ту, яка характеризує стан об’єкта управління на даний момент

5.19. Як можна поділити економічну інформацію за стабільністю використання?
На умовно-постійну та змінну

5.20. Інформація, що передається від вищого управлінського рівня до нижчого або від нижчого до вищого рухається такими каналами комунікацій:
Між рівнями управління

5.21. Визначити елементи комунікаційного процесу:
Відправник, повідомлення, канал, отримувач

5.22. Визначте етапи комунікаційного процесу:
Зародження ідеї, кодування та вибір каналу, передання, декодування

5.23. Сукупність відомостей про стан і процеси, що протікають всередині фірми та її оточенні, які служать основою прийняття управлінських рішень:
Управлінська інформація

5.24. Форма колективного обміну інформацією, яка закінчується прийняттям колективного рішення, має оперативний характер та обмежене коло учасників, вирішує поточні питання називається:
Нарада

5.25. Форма колективного обміну інформацією, яка закінчується прийняттям колективного рішення, має значне коло учасників, вирішує загальні питання, що накопичились за певний період, а саме: підбиття підсумків, розроблення планів на майбутнє:
Збори

5.26. Яку категорію характеризує наведений перелік: «перешкоди сприйняття, семантичні бар’єри, невербальні перешкоди, неякісний зворотній зв’язок, невміння чути, викривлення повідомлень, інформаційне перевантаження, нераціональна оргструктура»?
Комунікаційні бар’єри

5.27. Якою є правильна послідовність етапів комунікаційного процесу без зворотного зв’язку?
Зародження ідеї, кодування і вибір каналу, передавання, декодування

5.28. Якою є інформація за формою фіксування?
Документована та недокументована

5.29. Який процес зветься комунікацією?
Передавання інформації

5.30. Яка категорія характеризується переліком: «міміка, жести, інтонація, пантоміміка, модуляції голосу»?
Невербальні символи, які сприймаються швидше вербальних

5.31. Від чого залежить оцінка кількості інформації?
Від засобів фіксації інформації, використовуваних носіїв та технічних засобів обробки

5.32. Які риси властиві неформальним комунікаціям?
Це канали чуток, джерело яких найчастіше невідоме, але достовірність часто достатня

5.33. Які бар’єри комунікації відносять до міжособистісних?
Неякісний зворотній зв’язок, невміння чути, невербальні перешкоди, семантичні бар’єри; перешкоди, зумовлені сприйняттям

5.34. Яку категорію ілюструє перелік: «економічність, достовірність, повнота, достатність, актуальність, оперативність, вчасність»?
Це вимоги до якості інформації

5.35. Першим етапом розробки інформаційної системи менеджменту є:
Визначення інформаційних потреб організації

5.36. Яка категорія відповідає опису: „Збирання та реєстрація первинних даних, групування та перетворення первинних даних, відбір та аналіз інформації, необхідної для приймання рішень”?
Процес обробки інформації

5.37. Дайте визначення поняттю «інформація».
Це сукупність повідомлень, які відображають конкретний аспект явища, події, виробничо-господарської діяльності

5.38. Фіксованою є інформація, яка:
Знаходиться на паперових і технічних носіях

5.39. Дайте визначення поняттю «комунікація в менеджменті»
Обмін інформацією, внаслідок якого керівник одержує необхідну для прийняття ефективних рішень інформацію і доводить її до підлеглих теж у формі інформації

5.40. Дайте визначення поняттю «комунікативний процес»
Обмін інформацією між індивідами або їх групами, метою якого є усвідомлення повідомлень, що містять певну інформацію

5.41. На якість організаційних комунікацій негативно впливають:
Громіздка структура організаційного управління

5.42. На які види поділяється інформація за характером реєстрації?
Фіксована та нефіксована

5.43. За роллю у процесі управління інформація є
Директивна, розпорядча, нормативна, прогнозна, планова, облікова, звітна, контрольна, аналітична

5.44. Перелічіть елементи комунікації.
Відправник, повідомлення, одержувач

5.48. На якість організаційних комунікацій позитивно впливає:
Поліпшення зворотного зв’язку


ТЕМА 6. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ.

6.1. Управлінське рішення – це:
Основна форма впливу менеджера на об`єкт управління з метою досягнення поставлених цілей

6.2. Короткострокові рішення орієнтовані на:
Досягнення тактичних оперативних цілей

6.3. Метод експертних оцінок у прийнятті рішень полягає:
У залученні кваліфікованих фахівців до вироблення рішень з конкретної проблеми

6.4. Яка категорія відповідає опису : „Збирання та реєстрація первинних даних, групування та перетворення первинних даних, відбір та аналіз інформації, необхідної для приймання рішень”?
Процес обробки інформації

6.5. Що є основною метою розроблення і реалізації управлінських рішень на будь-якому рівні управління?
Досягнення цілей організації

6.6. Для чого керівник організації повинен залучати членів трудового колективу при виробленні управлінських рішень?
Щоб розширити базу знань по конкретних питаннях та скористатися колективним досвідом

6.7. Що слід розуміти під оптимізацією управлінських рішень?
Вибір найбільш ефективного варіанта рішення із можливих альтернатив
6.8. Основними вимогами до прийняття управлінських рішень є:
Наукова обґрунтованість, цілеспрямованість, правомірність, оптимальність, комплексність, кількісна та якісна визначеність, своєчасність, гнучкість, повнота оформлення

6.9. Підготовчий етап прийняття управлінського рішення передбачає:
Всі відповіді, що перераховані в інших пунктах, правильні

6.10. За ступенем обов’язковості виконання розрізняються такі управлінські рішення:
Директивні, рекомендаційні, орієнтуючі

6.11. Управлінське рішення, яке базується на впевненості керівника, що його вибір єдино правильний є:
Інтуїтивним
6.12. Яку категорію ілюструє перелік: «економічність, достовірність, повнота, достатність, актуальність, оперативність, вчасність»?
Це вимоги до управлінських рішень

6.13. До факторів, які впливають на процес прийняття та реалізації управлінських рішень, належать:
Особисті якості менеджера, наявність ефективних комунікацій, середовище прийняття рішення

6.14. Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідні такі умови:
Право прийняття, повноваження, обов’язковість, компетентність, відповідальність

6.15. До одноосібних управлінських рішень відносять:
Накази, розпорядження, вказівки та резолюції

6.16. За сферою охоплення розрізняються такі управлінські рішення:
Загальні та часткові

6.17. За тривалістю дії розрізняються такі управлінські рішення:
Перспективні та поточні

6.18. За особливостями вирішуваних організацією завдань розрізняють такі управлінські рішення:
Запрограмовані, незапрограмовані

6.19. За способом обґрунтування розрізняють такі управлінські рішення:
Інтуїтивні, раціональні, на судженнях

6.20. За суб’єктом прийняття розрізняють такі управлінські рішення:
Одноосібні, колегіальні, колективні

6.21. До формалізованих методів прийняття управлінських рішень відносять:
„Дерево рішень”

6.22. Фактори, які справляють вплив на прийняття управлінських рішень:
Особисті властивості і цінності керівника, обмеженість інформації

6.23. Яка категорія відповідає визначенню: "одноразовий вплив суб'єкту на об'єкт управління, який передбачає формулювання цілей діяльності та способів їх реалізації"?
Управлінське рішення

6.24. Для якого поняття характерні: переваги - велика кількість альтернативних варіантів рішення: що підвищує ймовірність вибору оптимального; недоліки - процес прийняття рішення уповільнюється: відповідальність "розчиняється", зростає ризикованість"?
Колегіальне рішення

6.25. Яку категорію характеризує перелік: своєчасність, обґрунтованість, реальність, адресність, ефективність, якісна та кількісна визначеність, правомочність, повноважність, логічність та лаконічність?
Вимоги до управлінських рішень

6.26. "Етап підготовки: виявлення проблеми, формулювання цілей, визначення критеріїв, розробка альтернатив, формулювання обмежень, поточнення цілей, збирання та аналіз інформації; етап приймання: порівняння та оцінювання альтернатив, вибір оптимального варіанту, затвердження та оформлення; заключний етап: добір виконавців та координація їх дій, контроль за виконанням"-
Цей опис процесу прийняття рішення абсолютно правильний

6.27. Якій категорії відповідає перелік: особисті якості і цінності керівника, обмеженість часу, обмеженість інформації, негативні наслідки і взаємозв'язок рішень?
Фактори, які впливають на процес прийняття рішень

6.28. Який зміст констатуючої частини управлінського рішення?
Інформація про стан вирішуваної проблеми

6.29. Чи є змінним співвідношення між аналоговими та евристичними рішеннями?
Змінюється в залежності від досвіду суб'єкта

6.30. Яка категорія відповідає визначенню: "розбіжність між потрібним та існуючим або прогнозуємим станом системи"?
Проблема

6.31. "Етап підготовки: виявлення проблеми, формулювання цілей, формулювання обмежень, вибір критеріїв, поточнення цілей, збирання та аналіз інформації, розробка альтернатив; етап приймання: порівняння та оцінка альтернатив, вибір, затвердження, оформлення; заключний етап: добір виконавців та координація їхніх дій, контроль виконання" - як пререраховані операції процесу рішення?
Абсолютно правильно

6.32. Яка категорія відповідає визначенню: „вибір альтернативи, орієнтованої на мету”?
Управлінське рішення

6.33. Для якого поняття характерні: "переваги - швидка реакція на відхилення, чітко встановлена відповідальність; недоліки - обмежена кількість альтернатив, суб'єктивна оцінка наслідків"?
Одноосібне управлінське рішення

6.34. Яке рішення приймається там, де є стереотипні, повторювані проблеми?
Аналогове (запрограмоване)

6.35. Яка категорія відповідає визначенню: "стандарти для оцінювання альтернативних варіантів рішення"?
Критерії

6.36. Чим слід керуватися при виборі альтернатив?
Порівнювати співставне: переваги одного варіанту з перевагами іншого, недоліки - з недоліками

6.37. Яку категорію ілюструє приклад: "Впровадження прогресивної технології може привести до вивільнення частини працівників, що вплине на соціально-психологічний клімат у колективі"?
Негативні наслідки рішень

Опорний конспект
Тема 1. Сутність менеджменту, його закони та принципи
1. різні підходи до визначення поняття «менеджмент» - 5
2. система управління та її рівні, групи керівників - 7
3. закони та принципи менеджменту – 9

Тема 2. історія розвитку менеджменту. організація як основна категорія менеджмент
1. класичні школи менеджменту. Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні – 13
2. система сучасних поглядів менеджменту - 18
3. організація як об’єкт управління. Середовище організації – 19
4. загальні риси організації та їх типи – 25

Тема 3. функції та технологія менеджменту
1. поняття функцій менеджменту та особливості їх формування - 28
2. класифікація функцій менеджменту та їх характеристика - 29
3. етапи процесу планування та їх характеристика – 30

Тема 4. загальні функції менеджменту.
1. сутність функцій організування та її місце в системі управління – 32
2. мотивування як загальна функція менеджменту – 39
3. етапи процесу контролювання та їх характеристика – 44

Тема. 5. методи менеджменту
1. сутність та класифікація методів менеджменту - 51
2. характеристика економічних методів менеджменту – 53
3. організаційно-розпорядчі методи менеджменту – 54
4. соціально-психологічні методи менеджменту – 55

Тема 6. управлінські рішення та їх інформаційне забезпечення
1. сутність та класифікація управлінських рішень – 59
2. методи і моделі прийняття управлінських рішень - 65
3. інформація, її види та роль в менеджменті – 69

Тема 7. керівництво, влада та лідерство
1. поняття та загальна характеристика керівництва і лідерства
2. форми впливу та влада
3. поняття стилю керівництва і лідерства. Типологія стилів керівництва.
4. модель сучасного менеджера.

13PAGE 15

Приложенные файлы

  • doc 23823927
    Размер файла: 163 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий