DIFZALIK_Test 2014-2015

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
для підготовки до ДИФЗАЛІКУ
з дисципліни «Медична та біологічна фізика»
для студентів 1 курсу Медичних факультетів №1, №2 (потоки А, Б, В, Г, П)
2014-15 навчальний рік

ЛЕКЦІЯ №1.
«Механічні коливання і хвилі в природі і медицині: гармонічні, згасаючі, і вимушені коливання. Резонанс механічних коливань»

1. Багаторазові рухи механічної системи відносно положення стійкої рівноваги або багато-
разові відхилення механічного параметра від свого початкового значення називаються
?... (укажіть назву)
механічними зміщеннями
механічними хвилями
механічними коливаннями
гармонічними процесами

2. Механічний рух системи або зміна значень її механічного параметра, що відбувається за
законом синуса чи косинуса називається ?... (укажіть назву)
коливанням
вимушеним коливанням
автоколиванням
гармонічним коливанням

3. Рух механічної системи або зміна значень її параметра, що описується за формулою:
S(t+T) = S(t), де S - параметр, T- період і t - час називаються ?... (укажіть назву)
механічним коливанням
аперіодичним коливанням
періодичним коливанням
механічним шумом

4. Серед поданих формул 1. S"+ 2
·S'+ (02S = 0
2. S"+ (02S = 0
3. S = A0 e-(t sin ((t + ()
4. S = A sin ((0t + ()
виберіть диференціальне рівняння і розв'язок, що описують гармонічні коливання:
2 і 3
1 і 4
2 і 4
1 і 3

5. Серед поданих формул 1. S"+ 2
·S'+ (02S = 0
2. S"+ 2
·S'+ (02S = (F/m) cos (t
3. S = A0 e-(t sin ((t + ()
4. S = A sin ((t + ()
виберіть диференціальне рівняння та розв'язок, що описують затухаючі коливання:
2 і 4
1 і 3
2 і 3
1 і 4

6. Серед поданих формул 1. S"+ 2
·S'+ (02S = 0
2. S"+ 2
·S'+ (02S = (F/m) cos (t
3. S = A sin ((0t + ()
4. S = A sin ((t + ()
виберіть диференціальне рівняння і розв'язок, що описують вимушені коливання:
2 і 4
1 і 4
2 і 3
1 і 3

7. Виберіть варіант правильної назви фізичних параметрів А і Т гармонічного коливання:
13 EMBED CorelDraw.Graphic.8 1415
А – амплітуда, Т – час декількох повних коливань
А – мінімальне зміщення, Т – час двох коливань
А – максимальне зміщення, Т – час одного повного коливання
А – зміщення, Т – період коливань

8. Виберіть варіант правильної назви параметрів А0, , ( і t затухаючого коливання:
13 EMBED CorelDraw.Graphic.8 1415
А0 - зміщення, число = 2,718..., ( - коефіцієнт опору, t - час
А0 - максимальне зміщення, число
· 2.7, ( - коефіцієнт пружності, t - час
А0 - амплітуда, число = 2,718..., ( - коефіцієнт тертя, t - час
А0 - початкова амплітуда , число = 2,718..., ( - коефіцієнт затухання, t – час

9. Вимушеними кол иваннями називаються незатухаючі коливання, які здійснює реальна
система під дією ?... (укажіть силу )
сили тертя: Fтер.= - r
·
зовнішньої періодичної сили: Fзов.= F0 cos (зовt
сили пружності: Fпр.= - k x
зовнішньої постійної сили: Fзов.= Fconst10.Механічний резонанс (при слабкому затуханні ( ( 0) - це явище ?... ( виберіть назву :
1. різкого зменшення амплітуди вимушених коливань, 2. різкого зростання амплітуди
вимушених коливань, 3. помірного збільшення амплітуди вимушених коливань), що
чиниться за умови ?... ( укажіть умову : 4. (зов (0 , 5. (зов
· (0 , 6. (зов (0 ).
1 і 5
2 і 6
2 і 5
3 і 4

11.Автоколивання - це незатухаючі коливання, які підтримуються за рахунок енергії, що
автоматично подається від ?... (укажіть доповнення)
джерела до коливальної системи за допомогою регулятора та зворотного зв'язку
коливальної системи до регулятора за допомогою позитивного зворотного зв'язку
джерела до коливальної системи за допомогою позитивного зворотного зв'язку
джерела до коливальної системи за допомогою негативного зворотного зв'язку

12.Яка фігура Ліссажу утворюється при одночасному додаванні 2-х гармонічних
коливань з однаковими амплітудами (А1 = А2) і частотами (
·1 =
·2), які відбуваються у
взаємно перпендикулярних напрямках при зсуві їх фаз (1 - (2 =
·/2 ?... (дайте відповідь).
пряма лінія
подвійний еліпс
коло
сідло

13.У якому методі медичної діагностики використовується принцип одночасного скла-
дання 2-х взаємно перпендикулярних коливань (принцип Ліссажу) ?... (дайте відповідь).
фонографія
балістокардіографія
електрографія
векторелектрокардіографія

14.Процес розповсюдження коливального руху у пружному середовищі називається ?...
(виберіть назву: 1.механічним процесом, 2.механічною хвилею, 3.хвильовим процесом,
4. пружною хвилею) і описується рівнянням ?... (виберіть рівняння: 5. s(x,t) = Acos (t,
6. s(x,t) = Acos[((t – x/
·)], 7. s(x,t) = Asin((0t + (0), 8. s(x,t) = Acos[( (t + x/
·)] ).
1 і 8
2 і 6
3 і 7
4 і 5

15.У точці 1 пружного середовища джерело генерує коливання за законом: S1(x,t) = Acos(t.
Через який проміжок часу
· хвильовий процес досягатиме точки 2, що знаходиться на
відстанні x від від точки 1, якщо у ній частинки середовища почнуть коливатися із запіз-
ненням за законом: S2(x,t) = Acos [((t – x /
·)] ?... (дайте відповідь).

· =
· /
·

· = x /с

· = x /
·

· =
· /с

16. Для повздовжньої хвилі частинки середовища коливаються ?... (виберіть доповнення:
1. паралельно,2. перпендикулярно, 3. під кутом
·/4), а для поперечної хвилі - ?...
(виберіть доповнення: 4. під кутом
·, 5. перпендикулярно, 6. паралельно) до напрямку
розповсюдження.
1 і 4
1 і 5
2 і 6
3 і 5

17.Вкажіть назви та одиниці вимірювання енергетичних величин механічної хвилі, що
визначаються за формулами:
Ф = E / t ?... (1. густина потоку, Вт/м2; 2. потік енергії, Вт; 3. енергія хвилі, Дж),
I = Ф / S ?... (4. кількість перенесеної енергії, Дж; 5. потужність хвилі, Вт;
6. густина потоку енергії хвилі, Вт/м2 ).
1 і 4
1 і 5
2 і 6
3 і 5

18.Інтенсивність плоскої механічної хвилі описується за формулою: I = 2(2(A2( 2
·. Якщо
допустити, що ( = const і
· = const, то при яких співвідношеннях A та ( інтенсивність
хвилі не змінюватиметься (проведіть аналіз та дайте відповідь).
амплітуда і частота коливань змінюється в однакове число раз
амплітуда збільшується, а частота зменшується в однакове число раз
частота зменшується в N-раз, а амплітуда збільшується К-раз
частота плавно збільшується, а амплітуда плавно зменшується

19.Оскільки швидкість величина векторна 13 EMBED Equation.3 1415, то інтенсивність хвилі 13 EMBED Equation.3 1415 умовно вважають
теж вектором і описується за формулою: 13 EMBED Equation.3 1415= 2(2(A2(213 EMBED Equation.3 1415.
а. Як називається 13 EMBED Equation.3 1415 ?... (1. напрямок Умова, 2. вектор зміщення, 3. вектор Умова).
б. Який її зміст ?... (4. показує напрямки коливань частинок середовища; 5. показує
напрямок поширення хвилі; 6. вказує на напрямок поширення інтенсивності хвилі).
1 і 4
1 і 5
2 і 6
3 і 6
20.Рівняння згасаючої плоскої механічної хвилі має вигляд: s = A0 e –
· x cos [ ( (t - x /
·) ] .
Виберіть складову частину формули, що описує амплітуду згасаючої хвилі.
A0
e –
· x
A0 e –
· x
( (t - x /
·)
21.Інтенсивність механічної хвилі змінюється вздовж напрямку розповсюдження за
законом: I = I0 e –
· x. Виберіть варіант фізичного змісту коефіцієнта затухання:
· - ?...

прямо пропорційний товщині шару речовини, що зменшуює інтенсивність I0 у 2-рази
обернено пропорційний товщині шару речовини, що змінює інтенсивність I0 у 3-рази
прямо пропорційний товщині шару речовини, що зменшуює інтенсивність I0 у e-раз
обернено пропорційний товщині шару речовини, що зменшуює інтенсивність I0 у e-раз

Автор: ст. викл. Гудзь В.О.


Лекція 2.
Деякі елементи акустики. Фізичні і слухові характеристики звуку. Фізичні основи звукових методів дослідження в медицині. Біофізика слухового відчуття. Ультразвук, інфразвук і вібрації та їх значення в медицині".

Порогом чутності називаєтья:
а) мінімальна частота звуків, що сприймаються;
б) максимальна частота звуків, що сприймаються;
в) мінімальна інтенсивність звуків, що сприймаються;
г) максимальна інтенсивність звуків, що сприймаються.

До об’єктивних характеристик звуку, що сприймається людиною, відносяться:
а) гучність, частота, тембр;
б) частота, інтенсивність, акустичний спектр;
в) акустичний спектр, акустичний тиск, висота тону;
г) акустичний спектр, акустичний тиск, тембр.

До суб’єктивних характеристик звуку, що сприймається людиною, відносяться:
а) гучність, висота тону, тембр;
б) частота, інтенсивність, акустичний спектр;
в) акустичний спектр, акустичний тиск, висота тону;
г) гучність, інтенсивність, акустичний спектр.

Величина, обернена періоду коливань, називається
а) фазою коливань;
б) лінійною частотою коливань;
в) амплітудою коливань;
г) зсувом фаз коливань.

Акустична величина, яка вимірюється в Фонах, називається:
а) акустичний спектр;
б) темр звуку;
в) гучність звуку;
г) висота тону.

При збільшенні частоти звукових коливань в 3 рази (при незмінних інших параметрах) інтенсивність коливань збільшиться в
а) 3 рази;
б) 9 разів;
в) 27 разів;
г) 81 раз.

Звук – це
а) механічні хвилі частотою менше 20 Гц;
б) механічні хвилі частотою від 20 Гц до 20 кГц;
в) механічні хвилі частотою більше 20 кГц;
г) електромагнітні хвилі частотою від 20 Гц до 20 кГц.

Інфразвук – це
а) механічні хвилі частотою менше 20 Гц;
б) механічні хвилі частотою від 20 Гц до 20 кГц;
в) механічні хвилі частотою більше 20 кГц;
г) електромагнітні хвилі частотою від 20 Гц до 20 кГц.

Ультразвук – це
а) механічні хвилі частотою менше 20 Гц;
б) механічні хвилі частотою від 20 Гц до 20 кГц;
в) механічні хвилі частотою більше 20 кГц;
г) електромагнітні хвилі частотою від 20 Гц до 20 кГц.

Порогом больового відчуття називається
а) мінімальна частота звуків, що сприймаються;
б) максимальна частота звуків, що сприймаються;
в) мінімальна інтенсивність звуків, що переходить у больове подразнення слухового аналізатора;
г) мінімальна інтенсивність звуків, що сприймаються слуховим аналізатором.

Аудіометрія – це метод визначення гостроти слуху, оснований на
а) аналізі акустичного спектру звуку;
б) визначенні порогу чутності на різних частотах;
в) визначенні частоти різних звуків;
г) визначенні амплітуди звукових коливань.

УЗД-діагностика основана на застосуванні:
а) рентгенівського випромінювання;
б) механічних хвиль з частотою більше 20 кГц;
в) електромагнітних хвиль з частотою більше 20 кГц;
г) звукових хвиль з частотою менше 20 кГц.

Який з методів медичної діагностики являється акустичним?
а) рентгенівська томографія;
б) реографія;
в) перкусія;
г) флюорографія.

Який з методів медичної діагностики являється акустичним?
а) рентгенівська томографія;
б) реографія;
в) аускультація;
г) флюорографія.

Відстань, яку проходить хвиля за час, що дорівнює періоду коливань, називається:
а) фазою коливаню;
б) довжиною хвилі;
в) амплітудою хвилі;
г) спектром хвилі.

Звуки відрізняються за тембром, якщо в них
а) різна частота;
б) різна інтенсивність;
в) різні акустичні спектри;
г) різна довжина хвилі.

Аудіометрія – це
а) один із методів діагностики органів слуху людини;
б) один із методів терапії органів слуху людини;
в) один із методів вимірювання швидкості кровотоку;
г) один із методів електрофізіотерапії.

Характеристика звукової хвилі, одиницею вимірювання якої є Вт/м2, називається:
а) гучність;
б) інтенсивність;
в) частота;
г) акустичний спектр.

Метод діагностики, в основу якого покладено аналіз звуків, що виникають в легенях чи серці, називається:
а) аудіметрія;
б) перкусія;
в) аускультація;
г) ехоенцефалографія.

Метод діагностики, в основу якого покладено вислуховування звуків, що створюються шляхом простукування різних органів, називається:
а) аудіметрія;
б) перкусія;
в) аускультація;
г) ехоенцефалографія.

21. Фон – це одиниця вимірювання
а) частоти звукової хвилі;
б) тембра звукової хвилі;
в) рівня гучності звукової хвилі;
г) інтенсивності звукової хвилі.

22. Звук не поширюється в
а) воді;
б) повітрі;
в) вакуумі;
г) металах.
23. Частота звукового коливання становить 8 Гц. До якого діапазону коливань відноситься дане коливання?
а) ультразвук;
б) звук;
в) інфразвук;
г) суперзвук.

24. Частота звукового коливання становить 14300 Гц. До якого діапазону коливань відноситься дане коливання?
а) ультразвук;
б) звук;
в) інфразвук;
г) суперзвук.

25. Частота звукового коливання становить 32000 Гц. До якого діапазону коливань відноситься дане коливання?
а) ультразвук;
б) звук;
в) інфразвук;
г) суперзвук.

Автор: ст. викл. Дідич В.М.

Лекція 3.
Механічні властивості біотканин.

Динамічна властивість, яка характеризує здатність тіла протидіяти зміні
його форми при дії тангенціальних напружень це . .
плинність;
в’язкість;
пластичність;
крихкість.

Динамічна властивість середовища, яка характеризує здатність окремих його шарів переміщуватись з деякою швидкістю у просторі відносно інших шарів цього середовища це
плинність;
в’язкість;
пластичність;
крихкість.

Здатність матеріалу руйнуватися без утворення помітних залишкових деформацій це
плинність;
в’язкість;
пластичність;
крихкість.

Здатність тіл зберігати (повністю або частково) зміну розмірів після зняття навантажень це. . .
плинність;
в’язкість;
пластичність;
крихкість.

Здатність тіл відновлювати розміри (форму чи об’єм) після зняття навантажень це .
пружність;
жорсткість;
еластичність;
міцність.

Здатність матеріалу протидіяти зовнішнім навантаженням це
пружність;
жорсткість;
еластичність;
міцність.
За визначенням коефіцієнт Пуассона - це ...
величина обернена модулю Юнга;
відношення відносної подовжньої деформації зразка до поперечної, узяте зі знаком мінус;
відношення модуля Юнга до модуля сили пружності;
відношення відносної поперечної деформації зразка до подовжньої, узяте зі знаком мінус.

Біомеханіка це:
розділ біофізики, що вивчає механічні властивості живих тканин, органів і організму в цілому, а також механічні явища, що відбуваються в них;
розділ біофізики, що вивчає будову живого організму та особливості його функціонування;
розділ біофізики, що вивчає вплив навколишнього середовища на людський організм;
розділ біофізики, що вивчає взаємодію живого організму з навколишнім середовищем.
Формула закону Гука:
F=ma;
F=k q1q2/r2;

· =F/S;

· =Е
· .

Механічною напругою називається:
сила, яка подвоює первинну довжину тіла;
величина сили пружності, що виникає при деформації тіла і припадає на одиницю площі його поперечного перерізу ;
величина сили пружності, що виникає при деформації тіла і припадає на одиницю довжини цього тіла при незмінній температурі;
це енергія, що виділяється в поперечному перерізі тіла.

Формула для визначення механічної напруги:

· =F/S;

·=F/l ;

· =Е
·;

· = 13 QUOTE 1415.

Відносною деформацією називається:
відношення величини деформації цього тіла до величини деформації еталонного зразка;
відношення величини абсолютної деформації тіла до його кінцевого розміру ;
відношення величини абсолютної деформації тіла до його початкового розміру;
відношення величини кінцевих розмірів тіла до його початкових розмірів.

Основні механічні властивості в'язко-пружних тіл:
велика твердість, високий модуль Юнга;
поєднання пружності і пластичності ;
поєднання високої міцності і крихкості;
поєднання пружних і в’язких властивостей.

Деформація називається пружною:
яка зникає після припинення дії зовнішньої сили;
після якої система не повертається в початковий стан ;
в ході якої тіло тече під дією деформувальної сили ;
яка зберігається після зняття зовнішньої сили.

Як себе поводить пружно деформована біологічна тканина після зняття навантаження?
повністю відновлює лише свою початкову форму;
повністю відновлює свої початкові розміри і форму;
частково відновлює свою початкову форму і розміри;
залишається у деформованому стані.

Чим зумовлена дивовижна міцність кісток?
їх формою (тавровий, трубчастий переріз);
наявністю органічних речовин;
тим, що кістка ніколи не працює на злам, а тільки на стиск і розтяг;
особливістю їхньої будови (система тонких внутрішніх перемичок орієнтованих вздовж напрямку можливих механічних напружень).

Модуль Юнга твердого тіла . . .
визначає міру деформації тіла;
чисельно дорівнює напрузі, при якій початкова довжина стержня збільшується в 5 разів ;
чисельно дорівнює напрузі, при якій відносна довжина стержня зменшується у два рази;
чисельно дорівнює напрузі, при якій початкова довжина стержня збільшується в два рази.

Явище зменшення з часом величини напруження у зразка при незмінній деформації – це :
релаксація напруження;
повзучість;
плинність;
пластичність.

Явище зміни з часом розмірів зразка в умовах дії постійного напруження – це:
релаксація напруження;
повзучість;
плинність;
пластичність.

При фізичних навантаженнях жорсткість судин (їх тонус) різко зростає. Який фізіологічний зміст цього явища?
Зростаюча жорсткість судин запобігає надмірному зростанню їх об’єму;
Зростаюча жорсткість судин запобігає надмірному стисненню внутрішніх тканин;
Зростаюча жорсткість судин дозволяє зменшити об’єм циркулюючої крові при навантаженнях;
Всі відповіді вірні.Абсолютне видовження визначається:

·l=| l- l0 |;

· = 13 QUOTE 1415;
13 EMBED Equation.3 1415;
13 EMBED Equation.3 1415.

Біологічні структури являють собою:
пружні системи;
в'язкі системи;
в'язко-пружні системи;
серед вказаних вірної відповіді немає.

Біореологія – це розділ механіки, що вивчає:
умови рівноваги в біологічних системах;
рух крові в судинній системі;
властивості твердих тіл;
плин і деформацію в біологічних системах.

Автор: ас. Серпак Н.Ф.


Лекція 4.
Ультразвук. Ультразвукові методи дослідження в медицині.

Які з нижче перерахованих пунктів відносяться до використання ультразвуку в медицині?
Введення лікарських речовин у шкіру;
Дослідження структури внутрішніх органів;
Приготування гомогенних емульсій та суспензій
Всі відповіді вірні

Ультразвуком називаються:
механічні хвилі з частотою менше 20 Гц
механічні хвилі з частотами від 20 Гц до 20 кГц
механічні хвилі з частотою більше 20 кГц
електромагнітні хвилі з частотою більше 20 кГц
Застосування ультразвуку в хірургії ґрунтується на явищах:
кавітації
дифракція ультразвукових хвиль
інтерференції ультразвукових хвиль
ультразвукове випромінювання в хірургії не застосовується
Яке із вживаних в медицині видів випромінювання є найменш небезпечним для людини
УЗ - випромінювання
гамма - випромінювання
рентгенівське випромінювання
всі не шкідливі
Закон послаблення (поглинання) ультразвуку має вигляд:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
******13 EMBED Equation.3 1415
Найбільш вивченими фізичними ефектами ультразвуку, які можуть викликати небажані наслідки у людини, є:
утворення іонізуючого випромінювання
поява короткохвильового ультрафіолетового випромінювання
ударні хвилі, кавітація, локальний нагрів тканин.
збудження жорсткого рентгенівського випромінювання, радіоліз води.
виникнення вихрових струмів Фуко, низькочастотних магнітних полів.

Що лежить в основі поділу на А-, В-, М-режими роботи ультразвукової діагностичної апаратури?
розміри датчика УЗ
спосіб реєстрації параметрів УЗ променів, відбитих від поверхні органів і тканин
значення частоти датчика УЗ
розміри органів, що досліджуються

Як відтворюються на екрані відбиті від поверхні органів (що досліджуються) УЗ-промені при А-режимі роботи ультразвукової діагностичної апаратури?
у вигляді піків різної висоти, причому пік більшої висоти створений сигналом більшої інтенсивності
у вигляді точок різної яскравості, причому більш яскрава точка створена сигналом більшої інтенсивності
у вигляді об’ємного (3D) зображення
усі відповіді вірні
Як відтворюються на екрані відбиті від поверхні органів (що досліджуються)УЗ-промені при В-режимі роботи ультразвукової діагностичної апаратури?
у вигляді піків різної висоти, причому пік більшої висоти створений сигналом більшої інтенсивності
у вигляді точок різної яскравості, причому більш яскрава точка створена сигналом більшої інтенсивності
у вигляді об’ємного (3D) зображення
усі відповіді вірні
Для обчислення частоти хвиль (при ефекті Доплера), які сприймаються приймачем, використовують таку формулу:

·пр=
·дж
· (
·0±
·пр) / (
·013 EMBED Equation.3 1415
·дж)

·пр=
·пр
· (
·0±
·дж) / (
·013 EMBED Equation.3 1415
·дж)

·пр=
·дж
· (
·дж±
·пр) / (
·013 EMBED Equation.3 1415
·дж)

·пр=
·пр
· (
·013 EMBED Equation.3 1415
·дж) / (
·0±
·дж)
Який з нижчевказаних методів можна віднести до ультразвукових методів дослідження?
реографія;
ехокардіографія;
метод Короткова;
немає вірної відповіді.
Ультразвук використовується при обстеженні людини методом...
реографії;
допплерографії;
Короткова;
немає вірної відповіді.
Ефект Допплера використовується при обстеженні людини методом...
ехокардіографія;
реографії;
електрокардіографії;
немає вірної відповіді.
У чому суть оберненого п'єзоелектричного ефекту?
При стиску або розтягу на поверхні металів з'являються електричні заряди протилежних знаків;
При внесені металів у змінне електричне поле відбувається їх механічна деформація;
При внесені металів у магнітне поле відбувається зміна лінійних розмірів металів;
При внесені кристалів в електричне поле відбувається їх механічна деформація.
У чому суть явища магнітострикції?
Зміна розмірів кристалів при їх намагнічуванні;
Зміна розмірів феромагнетиків при намагнічуванні;
Намагнічування тіл під дією електричного струму;
Різні способи намагнічування тіл.
Від чого залежить швидкість поширення ультразвуку в рідинах?
Від частоти ультразвуку;
Від модуля пружності і густини рідини;
Від випромінювача, який випромінює ультразвукові коливання;
Від довжини ультразвукової хвилі.
Які із процесів призводять до утворення ультразвукових коливань?
Хімічні реакції;
Теплові явища;
П'єзоелектричні явища;
Механічні удари.
Яку речовину використовують при УЗ діагностиці?
Метал;
Гель;
Повітря;
Парафін.
За допомогою якого ефекту(явища) можливо генерувати ультразвукові коливання?
Прямий п'єзоефект;
Зворотній п'єзоефект;
Магнітострикція;
Всі відповіді вірні.
Ультразвукова хвиля при проходженні через межу поділу двох середовищ
частково відбивається і частково заломлюється (проходить із 1-го у 2-е середовище). Як визначити коефіцієнтвідбивання?
Kвідб= Іпад / Івідб
Kвідб= Івідб / Ізал
Kвідб= Івідб / Іпад
Kвідб= Ізал / Івідб
Мінімальна відстань між двома відбиваючими структурами, від яких можна зареєструвати роздільно два відбитих сигнали, називається . . .
Роздільна здатність ехолокатора
Границя роздільності ехолокатора
Довжина досліджуваного об’єкта
Немає правильної відповіді
Ультразвукова хвиля при проходженні через межу поділу двох середовищ
частково відбивається і частково заломлюється (проходить із 1-го у 2-е середовище). Як визначити коефіцієнт відбивання?
Kвідб= Іпад / Івідб
Kвідб= Івідб / Ізал
Kвідб= Івідб / Іпад
Kвідб= Ізал / Івідб
В основі роботи УЗ методів діагностики лежить
збудження та іонізація атомів і молекул
реєстрації певними способами відбитих від неоднорідностей внутрішніх органів УЗ променів
поляризації речовини
фотохімічних реакцій.

Автор: ас. Серпак Н.Ф.


Лекція 5.
„Основи біореології та гемодинаміки. Закони Бернуллі, Ньютона, Кессона, Гагена-Пуазеля. Особливості течії крові в судинній системі організму".

1.Рівняння Ньютона записується у вигляді:
13 EMBED Equation.3 1415
*****13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

2. Рівняння Бернуллі записують так :
Р +
·gh + m
·2/2 = const
Р+ pgn +
·
·2 /2 = const
P +
·gh +
·
·2 /2 = const
Р + pvh +
·
·2 /2 = const

3. У випадку горизонтальної труби рівняння Бернуллі має вигляд:
P + 13 EMBED Equation.3 1415 = const
Р +
·gh = const (горизонтальна формула :D)

13 EMBED Equation.3 1415 +
·gh = const
P + 13 EMBED Equation.3 1415 = const

4. Течія, при якій швидкості частинок рідини в кожній точці потоку
безперервно і хаотично змінюються, а шари перемішуються між собою називають:
стаціонарною
турбулентною
термодинамічною
ламінарною5. Течію, при якій швидкість частинок рідини в кожній точці потоку не змінюється з
часом називають:
вихровою
турбулентною
термодинамічною
ламінарною

6. Формула Гагена-Пуазейля записується так

*****


7. Зміст закону нерозривності течії рідини такий:
там де менший переріз, швидкість течії більша і навпаки
там де менший переріз, швидкість течії менша
там де більший переріз, швидкість течії більша
переріз не впливає на швидкість течії

8. Тиск, зумовлений швидкістю частинок рідини називають:
статичним тиском
динамічним тиском
гідростатичним тиском
парціальним тиском

9. З рівняння нерозривності течії і рівняння Бернуллі можна зробити висновок, що в горизонтальній трубі змінного перерізу гідростатичний тиск:
менший там, де менший переріз
менший там, де більший переріз
більший там, де менший переріз
не залежить від перерізу

10. По горизонтальній трубі змінного перерізу тече рідина. У якій трубці Піто гідростатичний тиск буде найменший?


1
2
3
в усіх трубках тиск буде однаковим

11. По горизонтальній трубі змінного перерізу тече рідина. У якій трубці Піто гідростатичний тиск буде найбільший?


1
2
3
в усіх трубках тиск буде однаковим

12. Характер течії рідини по трубі залежить від властивостей рідини, швидкості течії, розмірів труби і визначається числом Рейнольдса:


13 EMBED Equation.3 1415

*****

13. Якщо Re < Reкритичне, то

рідина не рухається
течія турбулентна
течія ламінарна
статичний тиск рівний нулю


14. Якщо Re > Reкритичне, то

рідина не рухається
течія турбулентна
течія ламінарна
статичний тиск рівний нулю

15. Гідравлічний опір є умовним аналогом
електричної напруги
електричного струму
електричного опору
електричного поля

16. Вкажіть, як змінюється гідравлічний опір при зменшенні довжини труби?
збільшується
зменшується
не змінюється
стає рівним нулю

17. Вкажіть, як змінюється гідравлічний опір при збільшенні в`язкості рідини?
зменшується
не змінюється
збільшується
стає рівним нулю

18. Гідравлічний опір визначають за формулою:
Х = 13 EMBED Equation.3 1415(P1 – P2)
Х = 13 EMBED Equation.3 1415
Х = ((S13 EMBED Equation.3 1415
Х = 13 EMBED Equation.3 1415

19. При малих значеннях градієнту швидкості неньютонівська рідина описується рівнянням Кессона, яке записують так:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
*****13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


20. У напрямку до центру судини швидкість крові:
зростає
зменшується
не змінюється
дорівнює нулю

21. У напрямку до центру судини тиск крові:
збільшується
зменшується
швидко зростає
не змінюється


22. Клінічний метод вимірювання тиску крові базується на:
в’язкості крові
тиску крові
густині крові
характері течії крові

23. Розповсюдження пульсової хвилі описується рівнянням:

P = P0(e-(x(sin( (x - 13 EMBED Equation.3 1415)
P = P0(e-(x(cos( (v - 13 EMBED Equation.3 1415)

P = P0(e-(x(sin( (t - 13 EMBED Equation.3 1415)

P = P0(e-(x(cos( (t - 13 EMBED Equation.3 1415)

24. Швидкість пульсової хвилі в великих судинах залежить від їх параметрів згідно рівняння Монса-Кортевега:
v = 13 EMBED Equation.3 1415
v = 13 EMBED Equation.3 1415
v = 13 EMBED Equation.3 1415
v = 13 EMBED Equation.3 1415
25. По мірі руху крові від великих судин до малих, коливання тиску
збільшується
зменшуються
швидко зростає
не змінюється

Автор: ас. Тарчинець Ю.В.
ЛЕКЦІЯ №6:
"Будова і фізичні властивості біологічних мембран. Транспорт речовин іонів через мембрани".

1. Біологічними мембранами називаються 1?... , які є дуже тонкими плівками, що мають
товщину порядку 2? ... (виберіть доповнення 1?... та 2?... )
1?... високоорганізовані внутрішні структури клітин та 2?... 60-100 Е
1?... специфічно організовані поверхневі утворення клітин та 2?... 60-100 Е
1?... високоорганізовані поверхневі фосфоліпідні шари та 2?... 6-10 нм
1?... специфічно організовані високомолекулярні бішари та 2?... 6-10 нм
2. Фосфоліпідний бішар біологічної мембрани виконує функції: ?... (укажіть доповнення)
структурну, захисну, транспортну, біокаталітичну
біокаталітичну, рецепторну, антигенну, транспортну
транспортну, біокаталітичну, рецепторну, структурну
матричну для різноманітих білків та ліпідів, а також
бар'єрну для різноманітних іонів та молекул водорозчинних речовин
3. Фосфоліпід біологічної мембрани, що має розмір l0 , складається із головки і 2-х хвостів,
які характеризуються такими фізико-хімічними параметрами: головка - C3H5(OH)3 1?...
та хвости - CH3(CH2)nCOO- 2?... (виберіть доповнення 1?... та 2?...)
1?... полярна, гідрофобна, lгол.= 1/4 l0 та 2?... неполярні, гідрофільні, lхвос.= 3/4 l0
1?... неполярна, гідрофобна, lгол.= 1/4 l0 та 2?... полярні, гідрофільні, lхвос.= 3/4 l0
1?... полярна, гідрофільна, lгол.= 1/4 l0 та 2?... неполярні, гідрофобні, lхвос.= 3/4 l0
1?... полярна, гідрофільна, lгол.= 3/4 l0 та 2?... неполярні, гідрофобні, lхвос.= 1/4 l0
4. Везикула (ліпосома) складається із 1?..., що формується у воді 2?... після припинення дії
ультразвуку (виберіть доповнення 1?... та 2?...).
13 EMBED CorelDraw.Graphic.8 1415
1?... плоского бішару ліпідів та 2?... вимушено
1?... сферичного бішару ліпідів та 2?... самодовільно
1?... сферичного бішару ліпідів та 2?... вимушено
1?... поского бішару ліпідів та 2?... самодовільно
5. Дивлячись на модель біологічної мембрани, виберіть варіант правильної назви білків:
13 EMBED CorelDraw.Graphic.8 1415
2-напівінтегральні, 3-поверхневі, 4-інтегральні, 5- інтегральні з іонним каналом (6)
3-пришарові, 2-напівінтегральні, 4-інтегральні, 5- інтегральні з іонним каналом (6)
3-поверхневі, 4-напівінтегральні, 2-інтегральні, 5- інтегральні з іонним каналом (6)
2-поверхневі, 3-напівінтегральні, 4-інтегральні, 5- інтегральні з іонним каналом (6)
6. Ліпіди і білки мембрани постійно знаходяться у тепловому русі. Латеральна дифузія- це
перескоки 1?..., а “фліп-флоп”- це переходи 2?... (виберіть доповнення 1?... та 2?...)
1?... лише ліпідів вздовж мембрани та 2?... ліпідів і білків поперек мембрани
1?... ліпідів і білків вздовж мембрани та 2?... тільки білків поперек мембрани
1?... лише білків вздовж мембрани та 2?... лише ліпідів поперек мембрани
1?... ліпідів і білків вздовж мембрани та 2?... ліпідів і білків поперек мембрани
7. Градієнт концентрації речовини спрямований у напрямку 1?..., а густина її потоку спря-
мована 2?... (виберіть доповнення 1?... та 2?...).
1?... від меншої до більшої концентрації та 2?... протилежно до напрямку градієнту
1?... від меншої до більшої концентрації та 2?... вздовж напрямку градієнту
1?... від більшої до меншої концентрації та 2?... протилежно до напрямку градієнту
1?... від більшої до меншої концентрації та 2?... вздовж напрямку градієнту
8. Пасивний транспорт незаряджених молекул речовини - це процес дифузії молекул, який
чиниться ?... (виберіть доповнення).
без затрат хімічної енергії вздовж напрямку градієнту концентрації
без затрат хімічної енергії у протилежному напрямку до градієнту концентрації
із затратами хімічної енергії вздовж напрямку градієнту електрохімічного потенціалу
із затратами хімічної енергії у протилежному напрямку до градієнту концентрації
9. Назвіть процеси 1?... та 2?... везикулярного транспорту речовин через біомембрану.
Зовні клітини ,"o"
13 EMBED CorelDraw.Graphic.8 1415
Усередині клітини, "i"
1?... пряма дифузія та 2?... екзоцитоз
1?... ендоцитоз та 2?... зворотна дифузія
1?... екзоцитоз та 2?... ендоцитоз
1?... ендоцитоз та 2?... екзоцитоз
10.Вільна дифузія – це процес ?... речовини з місця, де її ?..., до місця, де її ?... ,
за рахунок ?... молекул. Рухомою силою його є ?... (виберіть доповнення із поданих:
1. концентрація більша, 2. механічного переміщення, 3. концентрація менша,
4. хаотичного теплового руху, 5. хаотичного механічного руху, 6. концентрація,
7. градієнт концентрації, 8. самовільного переміщення)
2 і 1 і 3 і 4 і 7
8 і 1 і 3 і 4 і 7
2 і 3 і 1 і 4 і 6
8 і 1 і 3 і 5 і 6
11.У формулу густини потоку речовини входять такі фізичні величини: маса m, площа S
та час t. Виберіть формулу густини потоку ?... (1. Jm= m /t; 2. Jm= m/(S t); 3. Jm = m/S)
та вкажіть її фізичний зміст ?... (4. маса речовини, яка переноситься через поверхню за
одиницю часу; 5. маса речовини, яка переноситься через одиницю площі за певний час;
6. маса речовини, яка переноситься через одиницю площі за одиницю часу).
1 і 5
2 і 4
3 і 6
2 і 6
12.Фізична величина dc/dx називається ?... (1. градієнт, 2. градієнт концентрації, 3. різниця
концетрації), яка за змістом показує ?... (4. одиничну концентрацію, 5. різницю концент-
рації на одиницю відстані дифузії, 6. зміну концетрації речовини на одиницю інтервалу
найкоротшої відстані у напрямку від найменшої до найбільшої її концентрації).
(виберіть відповідні доповнення)
1 і 5
2 і 4
3 і 6
2 і 6
13.Рівняння Фіка: Jm = – D13 EMBED Equation.3 1415 описує 1?..., а рівняння Теорелла: Jm = – u C 13 EMBED Equation.3 1415 описує 2?...
(виберіть доповнення 1?... та 2?...).
1?... густину потоку незаряджених молекул та 2?... густину потоку іонів електролітів
1?... густину потоку нейтральних молекул та 2?... густину потоку заряджених молекул
1?... зв'язок потоку з градієтом концентрації та 2?... рухливість іонів елктроліту
1?... дифузійний потік речовини та 2?... електрохімічний потенціал дифузії
14.Укажіть рівняння Фіка для біомембрани: ?...(1. Jm= – D13 EMBED Equation.3 1415, 2. Jm= – u C 13 EMBED Equation.3 1415, 3. Jm= –P(C1 – C2)),
назвіть процес: ?... (4. активний транспорт, 5. пасивний транспорт, 6. ендоцитоз) та його
рушійну силу: ?... ( 7. градієнт електрохімічного потенціалу, 8. градієнт концентрації,
9. градієнт електричного потенціалу)
1 і 6 і 9
3 і 5 і 8
2 і 4 і 7
3 і 6 і 8
15.Укажіть рівняння Теорелла: ?... (1. Jm= – D13 EMBED Equation.3 1415, 2. Jm= – u C 13 EMBED Equation.3 1415, 3. Jm= – uRT13 EMBED Equation.3 1415– uCZF13 EMBED Equation.3 1415 ),
назвіть процес: ?... (4. активний транспорт, 5. пасивний транспорт, 6. екзоцитоз) та його
рушійну силу: ?... (7. градієнт електрохімічного потенціалу, 8. градієнт концентрації,
9. градієнт електричного потенціалу)
1 і 6 і 9
3 і 4 і 8
2 і 5 і 7
3 і 6 і 8
16.Укажіть рівняння Фіка: ?... (1. Jm= – D13 EMBED Equation.3 1415, 2. Jm= – uRT13 EMBED Equation.3 1415– uCZF13 EMBED Equation.3 1415, 3. Jm= –P(C1 – C2) ),
назвіть процес: ?... (4. активний транспорт, 5. пасивний транспорт, 6. ендоцитоз) та його
рушійну силу: ?... (7. градієнт електрохімічного потенціалу, 8. градієнт концентрації,
9. градієнт електричного потенціалу)
1 і 6 і 9
1 і 5 і 8
2 і 4 і 7
3 і 6 і 8
17.Осмос - це процес ?... (1. вільної, 2. примусової, 3. полегшеної) дифузії води з розчину,
який має ?... (4. більшу, 5. меншу, 6. різну) молярну концентрацію розчиненої речовини
у розчин з ?... (7. меншою, 8. більшою, 9. різною) концентрацією цієї ж речовини крізь
напівпроникну мембрану (виберіть доповнення).
1 і 6 і 9
2 і 4 і 7
1 і 5 і 8
3 і 6 і 8
18.Фільтрація - це процес транспорту речовини крізь ?... (1. пори мембрани, 2. ліпідний
бішар мембрани, 3. білкові канали) під дією ?... (4. градієнту тиску, 5. різниці концент-
рації, 6. градієнту концентрації) згідно з законом ?... (7. Пуазейля, 8. Ньютона, 9. Фіка).
(виберіть доповнення).
1 і 6 і 9
2 і 5 і 8
1 і 4 і 7
3 і 6 і 9
19.Серед поданих формул: 1. Jm= – D13 EMBED Equation.3 1415 2. Jm= – uRT13 EMBED Equation.3 1415– uCZF13 EMBED Equation.3 1415
3. ( = (0 + RTlnC + ZF( 4. Jm= –P(C1 – C2)
виберіть формулу, що описує електрохімічний потенціал ?... розбавлених розчинів та
пасивний транспорт заряджених частинок (іонів) ?... .
2 і 4
1 і 2
3 і 2
1 і 3
20.Рівняння Теорелла має вигляд: ?... (1. Jm= – D13 EMBED Equation.3 1415, 2. Jm= – u C 13 EMBED Equation.3 1415, 3. Jm= – uRT13 EMBED Equation.3 1415– uCZF13 EMBED Equation.3 1415 )
та описує: ?... (4. густину потоку електролітів крізь біомембрану, 5. $,VXp
·
·
·
·
·
·
·C
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·J
·J
·J
·
·
·
·
·h потік іонів речовини,
6. густину потоку неелектролітів через мембрану). Виберіть варіант доповнень:
1 і 3
1 і 2
3 і 2
2 і 4
21.Виберіть типи полегшеної дифузії: ?... (1. дифузія через бішар біомембрани, 2. дифузія
через білкові селективні канали, 3. дифузія через білкові (керовані лігандами) канали,
4. дифузія через білкові (керовані електричним полем мембрани) канали, 5. везикуляр-
ний транспорт, 6. дифузія за допомогою білків - переносників, які діють за принципом
естафети або каруселі,).
1 і 3 і 4 і 5
1 і 2 і 3 і 4
2 і 3 і 4 і 6
2 і 3 і 4 і 5

Автор: ст. викл. Гудзь В.О.


Лекція 7.
„Мембранний потенціал. Біопотенціали спокою і дії. Механізм поширення потенціалу дії по нервовому волокні".

Що називають мембранним потенціалом?
Стаціонарна різниця електричних потенціалів, яка реєструється між внутрішньою та зовнішньою поверхнями не збудженою мембраною
Різниця потенціалів між внутрішньою та зовнішньою поверхнями мембрани
Швидка зміна різниці потенціалів між клітиною і оточуючим середовищем, яка виникає при збудженні нервових, м’язових і деяких інших клітин
Вірної відповіді немає
Що називають потенціалом спокою?
Стаціонарна різниця електричних потенціалів, яка реєструється між внутрішньою та зовнішньою поверхнями не збудженою мембраною
Різниця потенціалів між внутрішньою та зовнішньою поверхнями мембрани
Швидка зміна різниці потенціалів між клітиною і оточуючим середовищем, яка виникає при збудженні нервових, м’язових і деяких інших клітин
Вірної відповіді немає
Що називають потенціалом дії?
Стаціонарна різниця електричних потенціалів, яка реєструється між внутрішньою та зовнішньою поверхнями не збудженою мембраною
Різниця потенціалів між внутрішньою та зовнішньою поверхнями мембрани
Швидка зміна різниці потенціалів між клітиною і оточуючим середовищем, яка виникає при збудженні нервових, м’язових і деяких інших клітин
Вірної відповіді немає
За якими параметрами визначається потенціал спокою?
Концентрацією іонів
Концентрацією іонів та проникністю мембрани
Проникністю мембрани
Вірної відповіді немає
В стані спокою при фізіологічних умовах співвідношення коефіцієнтів проникності для гігантського аксону кальмара складає:
PK : PNa : PCl = 1 : 0,04 : 0,45
PK : PNa : PCl = 1 : 0,04 : 0,25
PK : PNa : PCl = 0,05 : 0,24 : 1
PK : PNa : PCl = 1 : 0,05 : 0,54
В рівнянні Гольдмана-Ходжкіна-Катца величини [Na+]i, [K+]i, [Cl-]i означають:
Проникності мембрани для відповідних іонів
Концентрації відповідних іонів назовні мембрани
Концентрації відповідних іонів всередині мембрани
Універсальні газові сталі
В рівнянні Гольдмана-Ходжкіна-Катца величини [Na+]0, [K+]0, [Cl-]0 означають:
Проникності мембрани для відповідних іонів
Концентрації відповідних іонів назовні мембрани
Концентрації відповідних іонів всередині мембрани
Універсальні газові сталі
В рівнянні Гольдмана-Ходжкіна-Катца величини PK, PNa, PCl означають:
Проникності мембрани для відповідних іонів
Концентрації відповідних іонів назовні мембрани
Концентрації відповідних іонів всередині мембрани
Універсальні газові сталі
Зсувом мембранного потенціалу в додатню сторону і зміна його знаку (
·вн >
·зовн ) називається:
Реверсія
Реполяризація мембрани
Деполяризація мембрани
Поріг збудження
Однією із фаз виникнення потенціалу дії є досягнення деякого максимального позитивного значення. Вона називається:
Реполяризація мембрани
Деполяризація мембрани
Поріг збудження
Реверсія

Реполяризація мембрани – це
Зсув мембранного потенціалу в додатню сторону і зміна його знаку
(
·вн >
·зовн )
досягнення деякого максимального позитивного значення
повернення мембранного потенціалу до початкового значення (
·м спокою)
вірної відповіді немає
Амплітудне значення потенціалу дії дорівнює:

·м дії =
·м спокою -
·м ревер

·м дії =
·м ревер +
·м спокою

·м дії = |
·м спокою -
·м ревер|

·м дії = |
·м спокою| +
·м ревер
Виберіть правильне твердження:
При дії подразника проникність мембрани для іонів Na+ збільшується приблизно в 20 разів у порівнянні з іонами K+
При дії подразника проникність мембрани для іонів Na+ збільшується приблизно в 2 разів у порівнянні з іонами K+
При дії подразника проникність мембрани для іонів Na+ зменшується приблизно в 20 разів у порівнянні з іонами Cl-
Немає вірної відповіді
Після припинення збудження на протязі 1-3 мс в мембрані спостерігаються деякі залишкові явища, під час яких мембрана:
Інертна
Рефрактерна
Реверсна
Всі відповіді вірні
Новий деполяризуючий потенціал може викликати утворення нового потенціалу дії:
Підчас досягнення деякого максимального позитивного значення
Підчас часткового повернення мембрани в стан спокою
Тільки після повного повернення мембрани в стан спокою
Коли сила подразника досягне деякої критичної величини, яку називають порогом збудження
Найважливішою властивістю потенціалу дії є те, що він поширюється вздовж волокна з:
з періодичним прискоренням
з постійним прискоренням
дуже повільно
з постійною швидкістю
Збудження може розповсюджуватись тільки на ділянку мембрани, яка знаходиться в стані спокою (в одному напрямку від збудженої ділянки). В іншому напрямку нервовий імпульс не розповсюджується. Чому?
Тому що цей процес повторюється на наступній ділянці
Тому що ділянки, через які пройшло збудження деякий час залишаються рефрактерними
Тому що локальні струми утворюються як всередині волокна, так і на зовнішній поверхні
Всі відповіді вірні
Поширення нервового імпульсу по аксону описується так званим:
рівнянням Ранвье
рівнянням Гольдмана-Ходжкіна-Катца
кабельним (телеграфним) рівнянням
рівнянням Ходжкіна-Хакслі


В кабельному рівнянні, що описує передачу потенціалу дії по аксону, величина Cм означає:
Ємність мембрани в місці збудження біопотенціалу дії
Питомий опір мембрани
Біопотенціал дії, який поширюється по волокну
Питомий опір аксоплазми
В кабельному рівнянні, що описує передачу потенціалу дії по аксону, величина
·м означає:
Ємність мембрани в місці збудження біопотенціалу дії
Питомий опір мембрани
Біопотенціал дії, який поширюється по волокну
Питомий опір аксоплазми
21. В кабельному рівнянні, що описує передачу потенціалу дії по аксону, величина
·а означає:
Ємність мембрани в місці збудження біопотенціалу дії
Питомий опір мембрани
Біопотенціал дії, який поширюється по волокну
Питомий опір аксоплазми
Передача потенціалу дії у волокні з мієліном більша, ніж у волокні без мієліну. Чому?
Тому що волокно з мієліном має більшу проникність
Тому що збудження по мієліновому волокну передається сальтаторно (стрибкоподібно)
Тому що таке поширення пов’язане з протіканням локальних електричних струмів між збудженою і спокійною дільницею мембрани
Немає вірної відповіді

Автор: ас. Остапенко Е.М.


Лекція 8.
„Фізичні основи електрографії органів та тканин"

1) Залежність різниці потенціалів від часу, зареєстрована графічно від відповідних органів, називається:
електрограма
реограма
томограма
копрограма

2) Виберіть варіант відповіді, у якому правильно вказано приклади електрограм:
фонокардіограма, електрокардіограма, магнітокардіограма
електроенцефалограма, електроміограма
реограма, електрокардіограма, томограма
копрограма, томограма, електрокардіограма

3) Систему, яка складається з двох протилежних за знаком і рівних за величиною зарядів, розташованих на деякій відстані один від одного, називають:
Електричним диполем
Електричним полем
Струмовим диполем
Електричним зарядом


4) Щоб отримати струмовий диполь, необхідно електричний диполь помістити у ...
діелектричне середовище
середовище, де немає вільних зарядів
електропровідне середовище
вакуум

5) Заряд, дипольний момент та відстань між зарядами пов`язані співвідношенням:
P = l · q
q = l / P
l = q / P
q = P · l

6) Різниця потенціалів між правою рукою та лівою ногою ...
І відведення
ІІ відведення
ІІІ відведення
IV відведення

7) Різниця потенціалів між правою рукою та лівою рукою ...
І відведення
ІІ відведення
ІІІ відведення
IV відведення

8) Різниця потенціалів між лівою рукою та лівою ногою ...
І відведення
ІІ відведення
ІІІ відведення
IV відведення

9) “Зубці” електрокардіограми називають такими літерами:
G, R, S, T, U
O, P, Q, R, S
P, G, R, S, T
P, Q, R, S, T

10) Залежність різниці потенціалів від часу, зареєстровану графічно від м`язів, називають:
електроенцефалограма
електрокардіограма
електроміограма
векторелектрокардіограма

11) Формула 13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415 описує :

значення дипольного моменту електричного диполя
значення сили струму електричного диполя
значення моменту сил електричного диполя
значення потенціалу електричного диполя

12) Електричним диполем називається зарядова система, яка складається з двох точкових електричних зарядів. . . .

"+Q" і "+Q", рівних за величиною і розташованих на невеликій відстані L один від одного
"-Q" і "-Q" , розташованих на невеликій відстані L один від одного
"+Q" і "-Q" , рівних за величиною і розташованих на невеликій відстані L один від одного
"+Q" і "-Q" , розташованих на значній відстані L один від одного .


13) В якому середовищі повинен знаходитись струмовий диполь?

Діелектрик
дистильована вода
провідному середовищі
вакуум або сухе повітря

14) Дипольний електричний момент - основна характеристика струмового диполя, визначається за формулою:
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415

15) Вектор-електрокардіограма (ВЕКГ) - це графічне зображення . . . . .

миттєвих значень дипольного моменту інтегрального електричного вектора серця (ІЕВС)
проекцій величини дипольного моменту інтегрального електричного вектора серця (ІЕВС)
Траєкторії руху кінця інтегрального електричного вектора серця (ІЕВС) у вигляді петель (P , QRS , T), які отримують шляхом геометричного додавання двох електрокардіограм
залежності різниці потенціалів від часу у певному відведенні за повний серцевий цикл

16) Середовище, в якому функціонує струмовий диполь, є таке :
діелектрик
електроліт
вакуум
діелектрик або електроліт .

17) Де розміщені вершини трикутника Ейнтховена?
права рука, ліва рука, ліва нога
права рука, права нога, ліва нога
права нога, ліва нога, ліва рука
права рука, ліва рука, права нога

18) Згідно з теорією Ейнтховена серце розміщене . . . .
в нижній вершині трикутника
в центрі трикутника
поза трикутником
в лівій вершині трикутника

19) Згідно з теорією Ейнтховена серце розміщене . . . .
в центрі рівностороннього трикутника
в в нижній вершині рівнобедренного трикутника
в центрі прямокутного трикутника
в центрі тупокутного трикутника


Автор: ас. Тарчинець О.І.
Лекція 9.
„Електричні і магнітні властивості біологічних тканин і рідин".

1) Здатність речовини біооб’єкта проводити електричний струм під дією зовнішнього постійного чи змінного електричних полів називають
електропровідністю
поляризацією
електричним опором
потенціалом

2) Носіями струму в електролітах є -
електрони
дірки
іони
електрони і дірки

3) Фізіотерапевтична процедура, що грунтується на дії постійного струму, називається . . . . .
УВЧ-терапія
індуктотермія
гальванізація
діатермія

4) При електрофорезі між електродами і шкірою розміщують
прокладки, змочені розчином лікарських речовин
прокладки, змочені дистильованою водою
гідрофільні прокладки
сухі прокладки

5) Електрофорез - це метод введення лікарських препаратів через шкіру з використанням
змінного струму
постійного струму
імпульсного струму
труму ультрависокої частоти

6) Аероіони - це
мікроорганізми, для життєдіяльності яких потрібний вільний молекулярний кисень
дрібні позитивно та негативно заряджені частинки, які постійно є у повітрі
живі мікроорганізми, які здійснюють синтез складних органічних речовин
дрібні частинки, що утворюються при розпаді протона

7) Одиниця вимірювання електропровідності:
Ом
Ампер
Вольт
Сіменс


8) Які середовища організму мають найбільшу електропровідність?
кісткові тканини
м’язові тканини
повітря в легенях
рідинні середовища в організмі

9) Які з вказаних середовищ організму мають найнижчу електропровідність?
Кров
сироватка крові
м’язова тканина
жирова тканина

10) При гальванізації діючим на людину фактором є -
постійний електричний струм
змінний електричний струм
змінне електричне поле
електромагнітні хвилі

11) Процес зміщення електричних зарядів в діелектрику називається
поляризацією
постійним електричним струмом
змінним електричним струмом
імпульсним електричним струмом

12) Принцип дії пристроїв типу люстри Чижевського полягає в
насиченні повітря від’ємними іонами кисню
зміні форми та розмірів тіла при його намагнічуванні
визначенні розподілу електричного поля на поверхні тіла пацієнта
визначенні розподілу магнітного поля над поверхнею тіла пацієнта

13) Електронна поляризація - це
повертання полярних молекул речовини під дією зовнішнього електричного поля
процес зміщення електронів на своїх орбітах відносно ядер під дією зовнішнього електричного поля
процес перерозподілу протилежних іонів електроліту біля електродів під дією електричного поля
процес зміщення іонів відносно кристалічної решітки під дією зовнішнього електричного поля

14) Дипольна поляризація - це
повертання полярних молекул речовини під дією зовнішнього електричного поля
процес зміщення електронів на своїх орбітах відносно ядер під дією зовнішнього електричного поля
процес перерозподілу протилежних іонів електроліту біля електродів під дією електричного поля
процес зміщення іонів відносно кристалічної решітки під дією зовнішнього електричного поля

15) Іонна поляризація -
повертання полярних молекул речовини під дією зовнішнього електричного поля
процес зміщення електронів на своїх орбітах відносно ядер під дією зовнішнього електричного поля
процес перерозподілу протилежних іонів електроліту біля електродів під дією електричного поля
процес зміщення іонів відносно кристалічної решітки під дією зовнішнього електричного поля

16) Електропровідність визначається за формулою:
G=13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
G=13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
G = n
·q
·
· (u+ + u-)

17) Питома електропровідність визначається за формулою:
G=13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415

·=13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
R = n
·q
·
· (u+ + u-)

18) Електричний опір речовини біооб’єкта визначається за формулою:
G=13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415

·=13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
*****13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
G = n
·q
·
· (u+ + u-)

19) Питома електропровідність однорідного електроліту визначається формулою:
G=13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415

·=13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415
13 EMBED Microsoft Equation 3.0 1415

· = n
·q
·
· (u+ + u-)

20) Під дією постійного зовнішнього електричного поля вільні іони біологічних електролітів переміщуються направлено, утворюючи
струм провідності
струм зміщення
індукційний струм
змінний струм


21) Тіла, які не проводять електричний струм, називають
феромагнетики
парамагнетики
діамагнетики
діелектрики

22) Молекули цих речовин володіють магнітним моментом. Внаслідок теплового руху молекул їх магнітні моменти орієнтовані хаотично, тому без зовнішнього впливу ця речовина магнітних властивостей не має. При дії на неї зовнішнього магнітного поля встановлюється переважна орієнтація магнітних моментів атомів вздовж поля. Таким чином, речовина намагнічюється і створює власне магнітне поле, яке співпадає по напрямку з зовнішнім полем і підсилює його. До якого виду речовин відносять цю речовину?
Діамагнетик
парамагнетик
феромагнетик
супермагнетик


23) Молекули цих речовин не мають магнітного моменту. Під дією зовнішнього магнітного поля у атомів з’являється складова магнітного поля, яка направлена протилежно до зовнішнього поля. Наведені складові магнітних полей атомів додаються і створюють власне магнітне поле речовини, яке ослаблює зовнішнє магнітне поле. До якого виду речовин відносять цю речовину?
Діамагнетик
парамагнетик
феромагнетик
супермагнетик

24) Молекули цих речовин - сильномагнітні речовини, які можуть намагнічуватись за відсутності зовнішнього магнітного поля. Згідно сучасних уявлень, ці речовини складаються з великого числа мікроскопічних областей – доменів, які здатні самовільно намагнічуватись. До якого виду речовин відносять цю речовину?
діамагнетик
парамагнетик
феромагнетик
супермагнетик

Автор: ас. Тарчинець О.І.

Лекція №10.
"Медична електроніка. Безпека і надійність медичної електронної апаратури".

Медична електроніка базується на відомостях з:
фізики та математики
техніки та медицини
біології та фізіології
всі відповіді вірні

2. Сфери використання медичної електронної апаратури:
функціональна діагностика
електростимуляція і електротерапія
рентгенівські апарати
всі вище перераховані
3. Метод дослідження наповнення кров’ю органа або частини тіла за реєстрацією зміни їх електричного опору або діелектричних властивостей називається:
реографією
ЕКГ
міографією
ехоенцефалографією

4. Діагностична апаратура в найбільш загальному вигляді побудована таким
чином, як показано на рисунку. Цифрою 1 позначено:

пристрої для зняття інформації (електроди або датчики)
підсилювачі
реєструючі пристрої
ЕОМ

5. Діагностична апаратура в найбільш загальному вигляді побудована таким
чином, як показано на рисунку. Цифрою 2 позначено:

пристрої для зняття інформації (електроди або датчики)
підсилювачі
реєструючі пристрої
ЕОМ

6. Діагностична апаратура в найбільш загальному вигляді побудована таким
чином, як показано на рисунку. Цифрою 3 позначено:

пристрої для зняття інформації
підсилювачі
реєструючі пристрої
ЕОМ

7. Лікувальна апаратура складається із таких блоків, як показано на рисунку.
Цифрою 1 позначено:
- джерело живлення
- генератор лікувального фактору (УЗ; ел. струм; ел. поле і т. ін.)
- пристрій передачі лікувального фактору (електроди, датчики,
терапевтичний контур та ін.)
- ЕОМ
8. Лікувальна апаратура складається із таких блоків, як показано на рисунку.
Цифрою 2 позначено:
- джерело живлення
- генератор лікувального фактору (УЗ; ел. струм; ел. поле і т. ін.)
- пристрій передачі лікувального фактору (електроди, датчики,
терапевтичний контур та ін.)
- ЕОМ

9. Лікувальна апаратура складається із таких блоків, як показано на рисунку.
Цифрою 3 позначено:
- джерело живлення
- генератор лікувального фактору (УЗ; ел. струм; ел. поле і т. ін.)
- пристрій передачі лікувального фактору (електроди, датчики,
терапевтичний контур та ін.)
- ЕОМ

10. Здатність будь-яких виробів не відмовляти в процесі роботи в заданих умовах експлуатації і зберігати свою працездатність на протязі певного інтервалу часу характеризується загальним терміном:
безпечність
надійність
оперативність
бездоганність
11. Якщо N(t) – кількість працюючих за час t пристроїв,
N0 – загальна кількість пристроїв, то можливість зберігання пристроєм працездатності в певному інтервалі часу, визначають за формулою:
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
*****13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
12. Кількісним показником надійності медичної апаратури є інтенсивність відмов, яка обчислюється за формулою:
*****13EMBED Equation.31415

13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13. Ймовірність безвідмовної роботи медичної апаратури позначається Р(t).
Для апаратів, відмова яких являє безпосередню небезпеку для життя
пацієнта чи персоналу Р(t) = :
0,99
0,9
0,8
0,7 і менше
14. Ймовірність безвідмовної роботи медичної апаратури позначається Р(t).
Для апаратів, відмова яких знижує ефективність чи затримує лікувально –
діагностичний процес в некритичних ситуаціях Р(t) = :
0,99
0,9
0,8
0,7 і менше

Автор: ас. Тарчинець Ю.В.

Лекція 11.
Тема: Дія електричних струмів і полів на біологічні об’єкти.
Використання в медицині.

1.Гальванізація –це
а) метод, в основу якого покладено пропускання постійного стуму малої величини через тканини організму;
б) метод, в основу якого покладено пропускання змінного стуму малої величини через тканини організму;
в) метод, в основу якого покладено пропускання імпульсного стуму малої величини через тканини організму;
г) метод, в основу якого покладено пропускання високочастотного стуму через тканини організму.


2.Електрофорез – це
а) лікувальна методика, яка базується на сумісній дії постійного струму та лікарського препарату, що вводиться за допомогою цього струму;
б) лікувальна методика, яка базується на сумісній дії змінного струму та лікарського препарату, що вводиться за допомогою цього струму;
в) лікувальна методика, яка базується на сумісній дії імпульсного струму та лікарського препарату, що вводиться за допомогою цього струму;
г) лікувальна методика, яка базується на сумісній дії високочастотного струму та лікарського препарату, що вводиться за допомогою цього струму.

3.Із збільшенням частоти струму його шкідлива дія
а) зменшується;
б) збільшується;
в) не змінюється;
г) залежить від біотканини.

4.Дефібрилятор – пристрій,
а) який використовується для подразнення серця після його зупинки, пропускаючи через нього струм силою біля 10 А тривалістю декілька мілісекунд;
б) який використовується для подразнення серця після його зупинки, пропускаючи через нього струм силою біля 10 мА тривалістю декілька мілісекунд;
в) який використовується для подразнення серця після його зупинки, пропускаючи через нього струм силою біля 10 мА тривалістю декілька секунд;
г) який використовується для прогрівання серця, пропускаючи через нього струм силою біля 10 мА тривалістю декілька хвилин.

5. Швидкість зміни сили струму максимальна в електричних імпульсах:
а) прямокутної форми;
б) трикутної форми;
в) експоненціальної форми;
г) не залежить від форми імпульсу.

6.Реобаза – це
а) порогова амплітуда сили струму імпульсу, який викликає реакцію збудження незалежно від тривалості його дії;
б) порогова амплітуда сили струму імпульсу, який не викликає реакцію збудження незалежно від тривалості його дії;
в) порогова амплітуда сили струму імпульсу, який викликає реакцію збудження залежно від тривалості його дії;
г) амплітуда сили струму імпульсу.

7. При УВЧ-терапії кількість теплоти, яка виділяється в діелектрику в одиниці об’єму за одиницю часу обчислюється за формулою:
а) q=(0((2E2tg(;
б) q=(0((3E2tg(;
в) q=(0((3E tg(;
г) q=(3E tg(.

8. При індуктотермії кількість теплоти, яка виділяється в провіднику в одиниці об’єму за одиницю часу обчислюється за формулою:
а) q=B2(2/(;
б) q=B2(2(;
в) q=B (2(;
г) q=B ( (.

9. При діатермії кількість теплоти, яка виділяється в провіднику в одиниці об’єму за одиницю часу обчислюється за формулою:
а) q= (j2;
б) q= (/j2;
в) q= (/j ;
г) q= ( j .

10. При мікрохвильовій терапії кількість теплоти, яка виділяється в провіднику в одиниці об’єму за одиницю часу пропорційна:
а) q(((2ЕН;
б) q(((2Е/Н;
в) q((( Е/Н;
г) q(((2 Е/Н.11. Специфічна дія електромагнітних хвиль міліметрового діапазону, яка пов’язана з резонансним поглинанням енергії, полягає :
а) в запуску автоколивальних процесів та конформаційними перебудовами в біологічних структурах;
б) в запуску лише автоколивальних процесів;
в) конформаційними перебудовами в біологічних структурах;
г) в нагріванні біологічних тканин.

12. Індуктотермія – це
а) прогрів тканин високочастотними вихровими струмами;
б) зміна структури тканини;
в) поляризація тканини;
г) запуск автоколивальних процесів.

13. При діатермії використовують
а) лікувальне прогрівання високочастотними струмами провідності;
б) лікувальне прогрівання високочастотними струмами зміщення;
в) лікувальне прогрівання високочастотними імпульсними струмами;
г) лікувальне прогрівання низькочастотними імпульсними струмами.

14. Імпеданс біологічних тканин обчислюють за формулою:
а) 13 QUOTE 1415;
б) 13 QUOTE 1415;
в) 13 QUOTE 1415;
г) 13 QUOTE 1415.

15. Тривалість порогового прямокутного імпульсу величиною в дві реобази називається:
а) хронаксією;
б) періодом;
в) релаксацією;
г) хронологією.

16. Пропускання електричного струму через біологічні тканини супроводжується нагріванням. Кількість теплоти, яка при цьому виділяється, може бути знайдена за законом -
а) Джоуля – Ленца;
б) Ньютона;
в) Вейса-Лапіка;
г) Ампера.

17. Діагностичний метод магнітокардіографія – це
а) реєстрація зміни магнітного поля серця протягом кардіоциклу;
б) вимірювання магнітного поля серця;
в) реєстрація біопотенціалів серця;
г) реєстрація зміни електричного поля серця протягом кардіоциклу.18. Повний опір в колі змінного струму називають-
а) імпедансом;
б) поляризацією;
в) реактивним;
г) ємнісним.

19.Ємнісний опір в колі змінного стуму обчислюється за формулою:
а) Хс = 1/((·С);
б) Хс = (·С;
в) Хс =(+С;
г) Хс =(-С.

20. Одиницею вимірювання ємнісного опору є:
а) Ом;
б) Фарад;
в) с-1;
г) Гц.

Автор: ст. викл. Ковальчук П.П.


Лекція № 12
«Рентгенівське випромінювання»
1. Рентгенівське випромінювання – це електромагнітні хвилі з довжиною
хвилі:
а) від 80 до 10-5нм; в) від 380 до 760нм;
б) від 10 до 380 нм; г) менше 0,1нм.
2. М’яке рентгенівське випромінювання – це електромагнітні хвилі з
довжиною хвилі (
·):
а) 0,00001<
·< 80нм; в) 0,001<
· < 80нм;
б) 0,0001 <
· < 80нм; г) 0,01 <
· < 80нм.
3. Жорстке рентгенівське випромінювання – це електромагнітні хвилі з
довжиною хвилі (
·):
а) 0,0001 <
·< 10нм; в) 0,0001 <
· < 0,1нм;
б) 0,0001 <
· < 1нм; г) 0,0001 <
· < 0,01нм.
4. Якої енергії фотони рентгенівського випромінювання використовують в
рентгенодіагностиці?
а) 10 – 15 кеВ; в) 150 – 200кеВ;
б) 40 – 45 кеВ; г) 60 – 120 кеВ.
5. Як залежить глибина проникання фотонів рентгенівського
випромінювання у речовину від їх енергії?
а) чим більше енергія квантів, тим глибше вони проникають в
речовину;
б) енергія квантів не впливає на глибину їх проникання в речовину;
в) чим більша енергія квантів, тим менше вони проникають в речовину;
г) чим менша енергія квантів, тим глибше вони проникають в речовину.

6. Рентгенівське випромінювання проникає у речовину тим глибше, чим:
а) більша довжина хвилі;
б) більша енергія кванта;
в) більший атомний номер речовини;
г) менша частота випромінювання.

7. Для фотонів рентгенівського випромінювання з енергією порядку
60120 кеВ лінійний коефіцієнт поглинання µ, довжина хвилі
·,
порядковий номер Z елемента речовини і її густина
· пов’язані
співвідношенням:
а) µ = k
·
·3Z2; в) µ = k
·3
·3Z;
б) µ = k
·
·2Z3; г) µ = k
·
·3Z3.

8. Лінійний µ і масовий µm коефіцієнти поглинання рентгенівського
випромінювання речовиною пов’язані співвідношенням:
13 QUOTE 1415 ***** 13 QUOTE 1415
13 QUOTE 1415 13 QUOTE 1415
9. Яких довжин хвиль рентгенівське випромінювання найсильніше
поглинається органами людського тіла?
а) м’яке в діапазоні 110нм;
б) м’яке в діапазоні 2030нм;
в) м’яке в діапазоні 3080нм;
г) жорстке в діапазоні 0,11нм.
10. Які тканини людського організму найсильніше поглинають рентгенівське
випромінювання?
а) кісткові; в) м’язові;
б) хрящові; г) жирові.
11. Що є джерелом рентгенівських променів в діагностичних рентгенівських
апаратах?
а) радіоактивна речовина; в) досліджуваний об’єкт;
б) рентгенівська трубка; г) джерело живлення.
12. Електромагнітні хвилі, які отримують в результаті гальмування швидких
електронів полем атомів речовини аноду, називаються:
а) жорстким рентгенівським випромінюванням;
б) ультразвуком;
в) гальмівним рентгенівським випромінюванням;
г) характеристичним рентгенівським випромінюванням.
13. Електромагнітні хвилі, які отримують в результаті переходів електронів з
вищих енергетичних рівнів на вакантні місця K, L, M рівнів, називаються:
а) м’яким рентгенівським випромінюванням;
б) ультразвуком;
в) гальмівним рентгенівським випромінюванням;
г) характеристичним рентгенівським випромінюванням.
14. Який спектр має гальмівне рентгенівське випромінювання?
а) лінійчатий; в) суцільний;
б) смугастий; г) яскравий.
15. Який спектр має характеристичне рентгенівське випромінювання?
а) лінійчатий; в) суцільний;
б) смугастий; г) яскравий.
16. Стандартний рентгенологічний метод дослідження, при якому за
допомогою рентгенівський променів отримують фіксоване зображення
досліджуваного об’єкта на фотоплівці, називається:
а) рентгеноскопія;
б) рентгенівська комп’ютерна томографія;
в) рентгенографія;
г) ехографія.
17. Стандартний рентгенологічний метод дослідження, при якому за
допомогою рентгенівських променів отримують зображення
досліджуваного об’єкта на люмінесцентному екрані, називається:
а) рентгеноскопія;
б) рентгенівська комп’ютерна томографія;
в) рентгенографія;
г) мамографія.
18. Рентгенологічний метод дослідження кровоносних судин з
використанням контрастної речовини називається:
а) рентгенівська мамографія; в) рентгенівська ангіографія;
б) флюорографія; г) рентгенівська томографія.
19. Рентгенологічний метод дослідження молочних залоз називається:
а) рентгенівська ангіографія; в) флюорографія;
б) рентгенівська томографія; г) рентгенівська мамографія.
20. Рентгенологічний метод дослідження, при якому зображення
досліджуваного органа фотографується з люмінесцентного екрана і
концентрується на малій ділянці плівки, називається:
а) рентгенівська ангіографія; в) флюорографія;
б) рентгенівська томографія; г) рентгенівська мамографія.
21. Рентгенологічний метод, який дає змогу пошарового обстеження будь-
якого органу і реконструкцію зображення окремих шарів за допомогою
обчислювальної техніки, називається:
а) рентгеноскопія;
б) рентгенівська комп’ютерна томографія;
в) флюорографія;
г) рентгенівська ангіографія.
22. Як регулюють жорсткість рентгенівського випромінювання в
рентгенівських апаратах?
а) регулюючи напругу в рентгенівській трубці;
б) змінюючи температуру розжарення катоду;
в) змінюючи відстань між електродами;
г) охолоджуючи анод.
23. Якщо енергія рентгенівського кванта менше енергії іонізації атому
речовини, то при їх взаємодії відбувається явище, яке називається:
а) когерентне розсіювання; в) комптон-ефект;
б) фотоефект; г) люмінесценція.

24. Якщо енергія рентгенівського кванта дорівнює або більша енергії
іонізації атому речовини, то при їх взаємодії відбувається явище, яке
називається:
а) когерентне розсіювання; в) комптон-ефект;
б) фотоефект; г) люмінесценція.
25. Якщо енергія рентгенівського кванта значно більша за енергію
іонізації атому, то при їх взаємодії відбувається явище, яке
називається:
а) когерентне розсіювання; в) комптон-ефект;
б) фотоефект; г) всі відповіді вірні.
26. Який з вказаних методів діагностики більш точний для обстеження
молочних залоз у жінок віком більше 35 років?
а) рентгенівська мамографія; в) магніто-резонансна мамографія;
б) ультразвукова мамографія; г) –.
27. Який з вказаних методів діагностики є не дорогим, не шкідливим і
використовується для профілактичного обстеження молочних залоз у
жінок і дівчат віком до 35 років?
а) рентгенівська мамографія; в) магніто-резонансна мамографія;
б) ультразвукова мамографія; г) –.
28. Які переваги рентгенографії над рентгеноскопією?
а) менша доза опромінення пацієнта і обслуговуючого персоналу;
б) більша роздільна здатність у виявленні окремих деталей структури
кісток, легень та ін.;
в) порівняння рентгенограм, зроблених через певний час, дає
можливість стежити за перебігом хвороби чи ефективністю
лікування;
г) всі відповіді вірні.
29. Які переваги цифрової рентгенографії над плівкою?
а) променеве навантаження на пацієнта менше;
б) не потрібно проявляти і сушити фотоплівку;
в) зображення можна вивести на екран монітора, роздрукувати на
папері, передати по мережі, зберегти в базі даних;
г) всі відповіді вірні.
30. Недоліки стандартних рентгенологічних методів діагностики:
а) отримане зображення – це двовимірні проекції трьохвимірних
структур;
б) важко розрізняти м’які тканини;
в) ці методи не дають можливості кількісної оцінки густини тканини;
г) всі відповіді вірні.


Автор: ст. викладач Назаренко Н.С.

Лекція 13.
"Радіоактивність. Види радіоактивності. Ядерні реакції, отримання радіонуклідів. Іонізуюче випромінювання, взаємодія з речовиною Використання радіонуклідів в медицині".

Вкажіть вид радіоактивного розпаду
19К40 20Са40 + -1е0

а) альфа – розпад;
б) гамма – розпад;
в) електронний бета – розпад;
г) позитронний бета – розпад.

Вкажіть вид радіоактивного розпаду
88Ra226 86Са222 + 2He4

а) альфа – розпад;
б) гамма – розпад;
в) електронний бета – розпад;
г) позитронний бета – розпад.

Альфа – випромінювання - це
а) потік позитронів;
б) потік нейтронів;
в) потік протонів;
г) потік ядер атому гелія.

Бета – випромінювання - це
а) потік електронів або позитронів;
б) потік нейтронів або протонів;
в) потік ядер атому гелія;
г) електромагнітні хвилі.

Гамма – випромінювання - це
а) потік протонів;
б) потік нейтронів;
в) потік електронів;
г) електромагнітні хвилі.

Якщо в нестійкому ядрі є надлишок протонів, то відбувається
а) електронний бета - розпад;
б) альфа-розпад;
в) позитронний бета-розпад;
г) гамма-розпад.


??????Якщо в нестійкому ядрі є надлишок нейтронів, то відбувається
а) електронний бета - розпад;
б) альфа - розпад;
в) позитронний бета - розпад;
г) гамма - розпад.

Вкажіть, яке з перетворень в ядрі відповідає альфа-розпаду?
а) ZXA 2
·4 + Z+1XA +
·
б) ZXA 2
·4 + Z-2XA-4
в) ZXA 2
·4 + Z-2XA+4
г) ZXA 2
·4 + Z-1XA +
·

Вкажіть, яке з перетворень в ядрі відповідає електронному бета-розпаду?
а) 1p1 0n1 + +1e0 +
·
б) 1n1 1p1 + -1e0 +
·
в) -1е0 + +1e0 2
·
г) 0n1 + +1e0 1p1 +
·

10. Приклад якого радіоактивного розпаду вказано
15Р30 14Si30 + +1e0 +
·
а) альфа - розпад
б) електронний бета – розпад
в) позитронний бета – розпад
г) гамма – розпад.

До складу атома літію входить 3 електрони, 3 протони та 4 нейтрони. Визначте його масове число.
а) 6
б) 7
в) 4
г) 10

12. Внаслідок електрон-позитронної анігіляції утворюється
а) 1 фотон;
б) 2 фотони;
в) 3 фотони;
г) 4 фотони.

13. Основою позитронно емісійної томографії є явище
а) анігіляції;
б) коагуляції;
в) кавітації;
г) поляризації.

14. За проміжок часу, що дорівнює 2 періодам піврозпаду, кількість ядер, які не розпались, становить
а) 20 % від початкової кількості;
б) 25 % від початкової кількості;
в) 50 % від початкової кількості;
г) 75 % від початкової кількості.

15. За проміжок часу, що дорівнює 2 періодам піврозпаду, кількість ядер, які розпались, становить
а) 25 % від початкової кількості;
б) 75 % від початкової кількості;
в) 50 % від початкової кількості;
г) 20 % від початкової кількості.

16. Яку кількість нейтронів містить ядро хімічного елемента 6N14?
а) 6
б) 8
в) 14
г) 20

17. Яке з радіоактивних випромінювань не відхиляється магнітним полем?
а)
· - випромінювання
б) електронне
· - випромінювання
в)
· – випромінювання
г) протонне
· – випромінювання.

18. Яка з елементарних частинок Х називається протоном?
а) -1X0
б) 1X1
в) 0X1
г) -1X1
19. Активність радіоактивної речовини с часом
а) збільшується за лінійним законом
б) збільшується за експоненціальним законом
в) зменшується за лінійним законом
г) зменшується за експоненціальним законом

20. Одиницею вимірювання еквівалентної дози іонізуючого випромінювання в SI є
а) рентген
б) грей
в) зиверт
г) керма

Автор: ст. викл. Дідич В.М.


13PAGE 15


13PAGE 14381521

Паці
єнт

3

6

5

4

Паці
єнт

1

2

3

6

5

4

Паці
єнт

1

2

3

6

5

4

1

2

3

Паці єнт

1

2

3

Паці єнт

1

2

3

Паці єнт


Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeРисунок 9Рисунок 8Рисунок 7Рисунок 5Рисунок 3Equation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 23810634
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий