РП Вантажознавство. 2012-2013. 19.03.13

Технічний коледж Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя


Циклова комісія автомобільних перевезень


“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Заступник директора
з навчальної роботи

________ В.Н. Волошин
“___”__________ 2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

„ВАНТАЖОЗНАВСТВО”

Напрям підготовки 6.070101 „Транспортні технології”

Спеціальність 5.07010102 „Організація перевезень і управління на автотранспорті”Відділення транспорту та інженерної механіки

Тернопіль – 2012 рік


Робоча програма навчальної дисципліни „ВАНТАЖОЗНАВСТВО” для студентів
за напрямом підготовки 6.070101 „Транспортні технології”, спеціальності 5.07010102 „Організація перевезень і управління на автотранспорті”.
„31” серпня 2012 року. – 13 с.
Розробник: Іванюра І.Т. – викладач, спеціаліст ІІ категорії.Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії автомобільних перевезень

Протокол від “31” серпня 2012 року № 1

Голова циклової комісії автомобільних перевезень

_______________________ ( Я. Р. Фігурка )

“___”___________ 2012 року

Схвалено методичною радою Технічного коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя
Протокол від “ 31” серпня 2012 року № 1

“___”___________ 2012 року Голова _______________ ( Я. Д. Шевчук)Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів – 3

Галузь знань:
0701 „Транспорт і транспортна інфраструктура”


За виборомНапрям підготовки:
6.070101 „Транспортні технології”


Загальна кількість годин –108 год.
Спеціальність :
5.07010102 „Організація перевезень і управління на автотранспорті”
Рік підготовки:2-й
3-йСеместр4-й
5-йТижневих годин для денної форми навчання:

Семестри:
Освітньо-
кваліфікаційний
рівень:
молодший спеціаліст
Теоретичні заняття
(лекції)26 год.
22 год.Практичні, семінарські8 год.
6 год.Лабораторні
---Самостійна робота

4-й
5-йаудиторних:

25 год.
21 год.

2 год.
2 год.

Індивідуальні завдання:
---

самостійної роботи студента:

Вид контролю:

1,5 год.
1,5 год.

залік


Пояснювальна записка


Дисципліна «Вантажознавство» є однією із провідних в блоці спеціальних дисциплін по спеціальності 5.07010102 « Організація перевезень і управління на автотранспорті».
Метою викладання дисципліни є формування у студентів професійних теоретичних і практичних знань з вантажознавства в рамках організації транспортного процесу при перевезенні різноманітних вантажів.
Основним завданням дисципліни є вивчення транспортних характеристик і правил перевезення різноманітних вантажів, їх взаємодії із навколишнім середовищем, можливості складування і забезпечення збереження вантажів при зберіганні, перевантаженні і перевезенні, а також вимог до тари, пакувальних матеріалів, до транспортних засобів і навантажувально-розвантажувальних машин і механізмів при виконанні перевезень окремих видів вантажів.
В результаті вивчення дисципліни «Вантажознавство» у студентів повинні бути сформовані слідуючі професійнй компетенції:
- мати базові уявлення про основні закономірності розвитку економіки;
- здатність організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці;
- здатність виконання логістичних операцій, пов'язаних з: підготовкою вантажів до перевезення; навантаженням; розвантаженням; доставкою вантажоотримувачу.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
- властивості різноманітних видів вантажів і їх вплив на організацію транспортного процесу, класифікацію вантажів, транспортну характеристику вантажів, характеристику тари і пакувальних матеріалів, маркування вантажів, правила перевезення різноманітних вантажів;
- вимоги до транспортних засобів і навантажувально-розвантажувальних машин і механізмів при виконанні перевезень окремих видів вантажів;
- методи забезпечення збереження якості і цілісності вантажів при перевезеннях;
- нормативно-правову базу щодо питань, пов'язаних і вантажознавством.
В результаті вивчення дисципліни «Вантажознавство» студенти також повинні оволодіти слідуючими уміннями:
- стежити за зниженням трудомісткості продукції на основі повного зава-таження обладнання і використання його технічних можливостей, підвищення коефіцієнту змінності роботи обладнання;
- розрахувати норми витрат паливно-мастильних матеріалів за маршрутами залежно від марки автомобіля та його пробігу; розрахувати диференційовані норми витрат палива на одиницю транспортної роботи;
-проводити первинний інструктаж робітника на робочому місці, контролювати протягом зміни додержання правил з охорони праці та техніки безпеки;
- аналізувати причини завчасного повернення автомобіля з лінії, причини передчасного виходу з ладу шин, перевитрат паливно-мастильних матеріалів;
- перевіряти роботу автомобілів на лінії, встановлювати і усувати причини простоїв автомобілів через технічні несправності автомобілів на лінії, організувати технічну допомогу на лінії;
- на основі розроблених планів навчально-виховної роботи і спираючись на педагогічну літературу, володіти методами впливу на поведінку людини та створювати нормальний морально-психологічни клімат в колективі виробничої дільниці;
- за встановленою формою складати акти та брати пояснення водіїв в разі повернення автомобіля з зовнішніми пошходженнями;
- забезпечити безаварійну роботу транспорту на лінії через контроль його стану при виїзді на лінію, після повернення з лінії, через контроль якості робіт при прийманні автомобіля після виконання технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів;
- на основі діючого законодавства і колективного договору здійснювати контроль за станом техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, за наявність засобів захисту на кожному робочому
місці.
Студенти також повинні володіти: методами вибору типу рухомого складу із врахуванням експлуатаційних факторів; методами розрахунку об'ємно-масових характеристик вантажів і завантаження автомобілів; методами вибору холодильної (або обігрівальної) установки при перевезеннях швидкопсувних вантажів.
Перелік дисциплін, засвоєння яких студентами необхідно для вивчення даної дисципліни: загальний курс транспорту; хімія; фізика; транспортні і навантажувально-розвантажувальні засоби.
Хороші знання з вантажознавства є необхідними для забезпечення якісної, вчасної, безпечної і гарантованої доставки вантажів клієнтам.


Тематичний план

п/п
Назва теми
Кількість годинз них:
Всього,

(год.)
Теоретичні

заняття,

(год.)
Практичні

роботи,

(год.)
Самостійна

робота,

(год.)

1


Тема 1. Загальні відомості з
вантажознавства

21
10
2
9

2


Тема 2. Підготовка вантажів до
перевезення

8
2
4
2

3

Тема 3. Документи на перевезення
вантажів

4
2
-
2

4


Тема 4. Складові елементи транспортного
процесу

4
2
-
2

5

Тема 5. Вантажі у контейнерах

8
4
-
4

6

Тема 6. Вантажі у пакетах

10
4
2
4

7

Тема 7. Продукція сільського господарства

4
2
-
2Всього за І-й семестр:

59
26
8
25

8

Тема 8. Продукція деревообробної
промисловості

4
1
-
3

9

Тема 9. Навальні вантажі

4
1
-
3

10

Тема 10. Мінеральна сировина, матеріали,
вироби з полімерів, гуми

4
2
-
2

11

Тема 11. Продукція металургійної
промисловості

4
2
-
2

12

Тема 12. Харчові продукти

10
4
4
2

13

Тема 13. Промислові товари народного
споживання

2
1
-
1

14

Тема 14. Специфічні види вантажів

2
1
-
1

15

Тема 15. Небезпечні вантажі

19
10
2
7Всього за ІІ-й семестр:
49
22
6
21Разом по дисципліні:
108
48
14
46


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Загальні відомості з вантажознавства.
Загальні терміни та визначення. Види вантажів. Об’ємно-масові характеристики вантажів і використання вантажності транспортних засобів. Визначення якості вантажів. Терміни та визначення з упаковки та тари. Упаковування вантажів. Види та класифікація тари. Упаковка для харчових продуктів. Кріплення виробів у тарі. Складові елементи упаковки. Характеристика упакувальних матеріалів. Види випробування упаковки. Тара і упаковка як елемент логістичної системи.

Практична робота № 1.
Визначення об’ємно-масових характеристик вантажів.


Тема 2. Підготовка вантажів до перевезення.
Визначення маси вантажів. Маркування вантажів. Пломбування вантажів.

Практична робота № 2.
Пакування та маркування вантажів.


Тема 3. Документи на перевезення вантажів.
Договір на перевезення вантажів. Товарно-транспортні накладні та подорожні листи. Книжка МДП (міжнародних дорожніх перевезень). Міжнародна товарно-транспортна накладна CMR та інші супровідні документи.


Тема 4. Складові елементи транспортного процесу.
Приймання вантажів для перевезення. Навантаження і розвантаження вантажів. Кріплення вантажів. Транспортування вантажів. Здача вантажів. Складування вантажів. Сумісність вантажів під час транспортування та складського зберігання.


Тема 5. Вантажі у контейнерах.
Види контейнерів, рухомий склад. Спеціалізовані типи контейнерів. Маркування контейнерів. Техніко-економічна оцінка контейнерних перевезень. Показники якості вантажних контейнерів. Технологія організації контейнерних перевезень. Зарубіжний досвід організації контейнерних перевезень у змішаному сполученні.

Практична робота № 3.
Контейнери.

Тема 6. Вантажі у пакетах.
Техніко-економічна оцінка пакетних перевезень. Види пакетів та типи піддонів. Принципи пакетування тарно-поштучних вантажів. Сучасні способи формування транспортних пакетів. Технологія організації пакетних перевезень. Визначення навантажень, що діють на засоби скріплення пакетів. Умова забезпечення стійкості вантажів в пакетах. Визначення навантажень на осі рухомого складу.

Практична робота № 4.
Пакетування вантажів.


Тема 7. Продукція сільського господарства.
Зернові вантажі. Картопля та овочі. Цукрові буряки. Свіжі фрукти, ягоди та баштанні культури. Зберігання овочів і фруктів. Тварини, птиця, бджоли.

ІІ-й семестр
Тема 8. Продукція деревообробної промисловості.
Лісоматеріали і пиломатеріали. Маркування лісоматеріалів. Зберігання і транспортування лісоматеріалів. Тара. Меблі. Продукція целюлозно-паперової промисловості.


Тема 9. Навальні вантажі.
Вугілля, кокс, руди, побутове сміття. Характеристика рухомого складу самоскидів. Побутове сміття, виробничі та будівельні відходи.


Тема 10. Мінеральна сировина, матеріали, вироби з полімерів, гума.
Природні кам’яні матеріали. Керамічні матеріали і вироби. Мінеральні в’яжучі матеріали і вироби. Органічні в’яжучі матеріали і вироби. Штучні кам’яні матеріали і вироби. Скло і скловироби. Бетон. Залізобетонні вироби. Шифер. Вироби з полімерів. Гумотехнічні вироби.

Тема 11. Продукція металургійної промисловості.
Метали і металеві вироби.

Тема 12. Харчові продукти.
Борошно та крупи. Хліб та хлібобулочні вироби. Цукор. Сіль. Молоко та молочні продукти. Лікеро-горілчані, безалкогольні напої, вода. М'ясо та м’ясопродукти. Риба та рибопродукти. Швидкопсувні вантажі. Права та обов’язки учасників транспортного процесу під час перевезення швидкопсувних вантажів. Природні втрати вантажу. Санітарна обробка кузовів автотранспортних засобів.

Практична робота № 5.
Швидкопсувні вантажі.

Практична робота № 6.
Визначення об’єму списання вантажів за нормами природніх втрат.


Тема 13. Промислові товари народного споживання.
Одяг, взуття. Посудогосподарські товари.


Тема 14. Специфічні види вантажів.
Легкові автомобілі. Великовагові та великогабаритні вантажі.


Тема 15. Небезпечні вантажі.
Класифікація небезпечних вантажів та їх фізико-хімічні властивості. Характеристика небезпечних вантажів. Оцінка ступеня небезпеки вантажів, що перевозяться. Види тари для небезпечних вантажів та методи її тестування. Особливості організації та технічного забезпечення перевезень небезпечних вантажів окремих класів. Дозволи на перевезення небезпечних вантажів. Контроль за перевезенням небезпечних вантажів. Права та обов’язки учасників транспортного процесу у разі перевезення небезпечних вантажів. Характеристика дозвільної системи на перевезення “особливо небезпечних вантажів”. Особливості транспортування небезпечних вантажів. Ліквідація наслідків аварій чи інцидентів. Маркування автомобілів при перевезенні небезпечних вантажів. Перевізні документи. Вимоги до транспортних засобів. Періодичні перевірки та випробування транспортних засобів. Вимоги до тари та упаковки. Вимоги до водіїв. Вимоги до обслуговуючого персоналу. Особливості перевезення вибухових речовин. Сумісність під час перевезення вибухових речовин. Особливості перевезення нафтопродуктів. Особливості перевезення продукції хіміко-фармацевтичної і парфумерно-косметичної промисловості.


Практична робота № 7.
Правила перевезення небезпечних вантажів.Перелік питань для самостійного вивчення

п/п

Назва теми та її зміст
К-сть
год.

Література

1
2
3
4

1.
Вступ
Тема 1. Загальні відомості з вантажознавства.

Упаковка для харчових продуктів. Кріплення виробів у тарі. Складові елементи упаковки. Характеристика упакувальних матеріалів. Види випробування упаковки. Тара і упаковка як елемент логістичної системи.9

Л1.с.3656;
Л6. с.5557;
Л7. с.4347.

2.
Тема 2. Підготовка вантажів до перевезення.

Пломбування вантажів.


2

Л1. с.6773;
Л6. с.145153.

3.
Тема 3. Документи на перевезення вантажів.

Міжнародна товарно-транспортна накладна CMR та інші супровідні документи.


2

Л1. с.7880.

4.
Тема 4. Скадові елементи транспортного процесу.

Здача вантажів. Складування вантажів. Сумісність вантажів під час транспортування та складського зберігання.
.


2


Л1. с.8894.


5.
Тема 5. Вантажі у контейнерах.

Показники якості вантажних контейнерів. Технологія організації контейнерних перевезень. Зарубіжний досвід організації контейнерних перевезень у змішаному спо- лученні.
.4


Л1.с.110119;
Л6. с.7388.

6.Тема 6. Вантажі у пакетах.

Технологія організації пакетних перевезень. Визначення навантажень, що діють на засоби скріплення пакетів. Умова забезпечення стійкості вантажів в пакетах. Визначення навантажень на осі рухомого складу.4


Л1.с.131147.


1
2
3
4

7.
Тема 7. Продукція сільського господарства.

Свіжі фрукти, ягоди та баштанні культури. Зберігання овочів і фруктів. Тварини, птиця, бджоли.2


Л1.с.155162.
Всього за перший семестр:
25


8.
Тема 8. Продукція деревообробної промисловості.

Тара. Меблі. Продукція целюлозно-паперової промисловості.3


Л1.с.177179.


9.
Тема 9. Навальні вантажі.

Характеристика рухомого складу самоскидів. Побутове сміття , виробничі та будівельні відходи.


3

Л1.с.188199.


10.
Тема 10. Мінеральна сировина, матеріали, вироби з полімерів, гуми.

Бетон. Залізобетонні вироби. Шифер. Вироби з полімерів. Гумотехнічні вироби.


2

Л1.с.228241.


11.
Тема 11. Продукція металургійної промисловості.

Метали і металеві вироби.2


Л1.с.250257.


12.Тема 12. Харчові продукти.

Права та обов’язки учасників транспортного процесу під час перевезення швидкопсувних вантажів. Природні втрати вантажу.Санітарна обробка кузовів автотранспортних засобів.2


Л1.с.316319.


13.Тема 13. Промислові товари народного споживання.

Посудогосподарські товари.1


Л1. с. 321.


14.


Тема 14. Специфічні види вантажів.

Великовагові та великогабаритні вантажі.

1

Л1.с.324331;
Л2; Л3; Л4.1
2
3
4

15.Тема 15. Небезпечні вантажі.

Перевізні документи. Вимоги до транспортних засобів. Періодичні перевірки та випробування
транспортних засобів. Вимоги до тари та упаковки. Вимоги
до водіїв. Вимоги до обслуговуючого персоналу. Особли-
вості перевезення вибухових речовин. Сумісність під час
перевезення вибухових речовин. Особливості перевезення
нафтопродуктів. Особливості перевезення продукції хіміко-
-фармацевтичної і парфумерно-косметичної промисловості.
7Л1.с.360388;
Л2; Л3; Л4.Всього за другий семестр:
21
Разом:
46
Перелік посилань


1. Є. К. Вільковський, І. І. Кельман, О. О. Бакуліч. Вантажознавство
(вантажі, правила перевезень, рухомий склад) – 2-е вид., перероблене і
доповнене. -- Львів: Інтелект - Захід, 2007. – 496 с.

2. Закон України « Про транспорт » - 1994.

3. Закон України « Про автомобільний транспорт » - 2001.

4. Закон України « Про перевезення небезпечних вантажів » - 2000.

5. Зотов Л.Л. Грузоведение: Учебное пособие / Л.Л. Зотов. – СПб., Изд-во
СЗТУ, 2008

6. Основы грузоведения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Е.М. Олещенко, А.Э. Горелов. – М.: Издательский центр « Академия »,
2005. – 288 с.

7. А.А. Смехов, А. Д. Малов, А.М. Островский и др. Грузоведение,
сохранность и крепление грузов. – М.: Транспорт, 1987. – 239 с.

8. Організація перевезення небезпечних вантажів. Підручник / І.П. Енглезі,
О.Є. Пахно, - Донецьк: ДІАТ, 2008. – 240 с.

9. Управління автомобільним транспортом: Навчальний посібник / За ред.
Д.В. Зеркалова. – К.: Арістей, 2006. – 416 с.

10. Грузоведение: учеб.-метод. пособие для практ.занятий / И.А. Еловой (и
др.); - Гомель: БелГУТ, 2008. – 47 с.

11. Горяїнов О.М. Вантажні перевезення: Конспект лекцій. (для студентів
напряму підготовки– “Транспортні технології”) / Харків: ХНАМГ, 2009.
– 109 с.

12. Пiстун I.П., Хом'як П.В., Хом'як В.В. Охорона працi на автомобiлъному
транспортi: Навчалъний посiбник. Суми: ВТД «Унiверситетсъка книга»,
2005. - 374 с.


13PAGE 15Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 4 Заголовок 7 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 23803381
    Размер файла: 157 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий