2009

Крок 2. Стоматологія - 2009 1 У 12-річного хлопчика неправильне розташування ікла на верх ній щелепі. 13 розташований вестибулярно, вище оклюзійної площини; проміж ок між 14 та 12 - 6,5 мм. Оберіть раціональний метод лікування: A. Хірургічний та апаратур ний B. Хірургічний та фізіотер апевтичний C. Апаратурний D. Апаратурний та міогімна стика E. Хірургічний та міогімна стика 2 Підліток 16-ти років скаржиться на неприємний зап ах з рота, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 37,6 o C. Симптоми з'явилися два дні т ому, нещодавно перехворів на ангіну. Об'єктивно: стан гігієни порожнини р ота незадовільний, зуби вкриті шаром м'якого зубного нальоту. Ясна гіпер емовані, ясеневі сосочки вкриті брудно-сірим нальотом. Який найбільш імо вірний діагноз? A. Гіпертрофічний гінгіві т B. Гострий катаральний гін гівіт C. Десквамативний гінгіві т D. Виразково-некротичний г інгівіт E. Хронічний катаральний г інгівіт 3 Батьки 2-х річної дитини скаржаться на наявність нориць з гнійними виділеннями у ділянці передніх зубів верхньої щелепи. Об'єктивно: коронкові частини 51, 52, 61 і 62 зубів значно зруйновані, зондування вустів кореневих каналів слабко болісне, супроводжується значною кров оточивістю. Перкусія зубів безболісна. На тлі пастозної ціанотичної сли зової оболонки альвеолярного паростка у цій ділянці визначаються рубц і та нориці. Визначте найбільш імовірний діагноз: A. Хронічний гранулюючий п еріодонтит B. Загострення хронічного гранулематозного періодонтиту C. Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту D. Загострення хронічного фіброзного періодонтиту E. Хронічний гранулематоз ний періодонтит 4 Під час бокових рухів нижньої щелепи фронтальні зуби зміщуються вбік. Переміщення різцевої точки із центрального полож ення в сторону вимірюється величиною кута в 100-110 o . Що характеризує така величина зміщення різцево ї точки? A. Сагітальний різцевий шл ях B. Боковий суглобовий шлях C. Боковий різцевий шлях D. Кут Бенета E. Сагітальний суглобовий шлях 5 Під час видалення 47 трапився перелом дистальног о кореня зуба на рівні 1/2 його довжини. Який інструмент треба обрати для ви лучення залишку кореня? A. Прямий елеватор B. Лівий кутовий елеватор C. Правий кутовий елеватор D. Дзьобоподібні щипці зі щічками, які збігаються E. Дзьобоподібні щипці зі щічками, які не збігаються 6 Хворий 65-ти років звернувся до клініки ортопедич ної стоматології з приводу виготовлення ектопротезу орбіти, втраченої внаслідок травми. За допомогою чого здійснюється фіксація протезу орбі ти? A. Годинникова пружина B. Затискачі C. Шарнірні пристрої D. Магніти E. Окулярна оправа 7 При профілактичному огляді хлопчика 8-ми років в иявлено матові крейдоподібні плями на вестибулярній поверхні 11 та 21 зубі в, які локалізовані у пришийковій ділянці. Суб'єктивні скарги у дитини ві дсутні. Який найбільш імовірний діагноз? A. Місцева гіпоплазія емал і B. Хронічний початковий ка рієс C. Гострий початковий карі єс D. Гострий поверхневий кар ієс E. Плямиста форма флюорозу 8 Батьки дитини 1,5 років звернулися до клініки зі с каргами на збільшення язика, порушення прийому їжі. Страждає з народженн я. Об'єктивно: загальний стан без особливостей. Язик збільшений в розмірі ( макроглосія). Слизова оболонка його має зернисті міхуроподібні вирости. Язик щільний, безболісний під час пальпації. Який діагноз найбільш імові рний? A. Фіброма язика B. Лімфангіома язика C. Кіста язика D. Гемангіома язика E. Рак язика 9 Пацієнт 16-ти років скаржиться на косметичний деф ект у ділянці верхніх фронтальних зубів у вигляді білих плям, які виявле ні давно і з часом не змінюються. Об'єктивно: білі плями на вестибулярних п оверхнях 11, 12, 21, 22 у ріжучого краю та на вестибулярних поверхнях 16, 26, 36, 46 ближче д о жувальної поверхні. Під час зондування поверхня плям гладенька, безбол існа; реакція на холодовий подразник безболісна. Плями не забарвлюються 2% розчином метиленового синього. Який найбільш імовірний діагноз? A. Системна гіперплазія ем алі B. Місцева гіпоплазія емал і C. Флюороз, плямиста форма D. Гострий початковий карі єс E. Ерозія твердих тканин з убів 10 Під час транспортування хворого 60-ти років лікар швидкої допомоги помітив погіршення його загального стану, відсутніст ь пульсу, дихальних рухів грудної клітки, розширення зіниць. До приймаль ного відділення 5 хвилин їзди. Що є першочерговою дією по відношенню до да ного хворого? A. Якнайшвидше довезти хво рого до лікарні B. Внутрішньосерцево ввес ти адреналін C. Внутрішньовенно ввести поліглюкін D. Розпочати серцево-леген еву реанімацію E. Налагодити інгаляцію ки сню 11 Пацієнту виготовляються часткові знімні пласт инкові протези на верхню та нижню щелепи. З обох щелеп знято анатомічні в ідбитки еластичним альгінатним матеріалом. Визначте найдоцільніші дії лікаря: A. Підсушити відбитки на в ідкритому повітрі B. Запросити зубного техні ка для сумісної оцінки відбитків C. Передати відбитки для з незараження D. Зберігати відбитки 90 хви лин в мікротеновому пакеті E. Негайно передати відбит ки до лабораторії 12 Хвора 32-х років скаржиться на кровоточивість ясе н під час вживання їжі та чищенні зубів. Із анамнезу з'ясовано, що хворій 2 т ижні тому виготовлена металева штампована коронка. Об'єктивно: на 27 метал ева штампована коронка, що заходить під ясеневий край на 1-1,5 мм, при доторку ванні кровоточить. Перкусія трохи болісна. Яка тактика лікаря у даному в ипадку? A. Провести полоскання Рот оканом B. Розкрити коронку через жувальну поверхню C. Дати можливість хворій звикнути до протезу D. Зняти коронку і провест и лікування крайового пародонту E. Зняти коронку і виготов ити нову 13 Жінка 40-ка років хворіє на хронічний генералізов аний пародонтит. Об'єктивно: зубні ряди безперервні, 42, 41, 31, 32 мають рухомість 1 ступеню. Яка шина найбільш естетична для цієї групи зубів? A. Шина зі спаяних комбіно ваних коронок B. Капова шина C. Ковпачкова шина D. Кільцева шина E. Шинування на основі Glass Span т а фотополімерів 14 Хвора 23-х років скаржиться на наявність виразочки на червон ій облямівці нижньої губи, яка не піддається самолікуванню впродовж дво х тижнів. Об'єктивно: на незміненій червоній облямівці нижньої губи - вира зка круглої форми діаметром 2 мм з піднятими, рівними краями, дно її - м'ясо-ч ервоного кольору, щільне, лискуче, з "сальним нальотом"; під час пальпації язва безболісна, з хрящоподібним інфільтратом. Регіонарний лімфовузол збільшений, щільно-еластичної консистенції, безболісний, рухомий. Який н айбільш імовірний діагноз? A. Червоний вівчак B. Декубітальна виразка C. Ракова виразка D. Туберкульозна виразка E. Первинний сифіліс 15 Хворому під час протезування повними знімними протезами проводиться вивірення оклюзійних співвідношень при різних р ухах нижньою щелепою. Функція якого м'язу обумовлює трансверзальні рухи нижньої щелепи? A. Зовнішній (латеральний) крилоподібний м'яз B. Внутрішній (медіальний) крилоподібний м'яз C. Скроневий м'яз D. Жувальний м'яз E. Двочеревцевий м'яз 16 Хворий 69-ти років звернувся для видалення 12, 11. Діаг ностований пародонтит, генералізована форма; 12, 11 другого ступеня рухливо сті. Оберіть інструментарій для видалення: A. Штикоподібні коронкові щипці B. S-подібні щипці C. Штикоподібні кореневі щ ипці D. Прямі щипці E. S-подібні праві щипці 17 В очікуванні своєї черги біля кабінету стомато лога-ортопеда сиділа хвора 64-ти років. Раптово вона впала, з'явилось хрипл е дихання, судомне посмикування рук та ніг, обличчя та шия набули ціаноти чного відтінку, зіниці розширились, реакція на світло відсутня. Артеріал ьний тиск і пульс не визначаються. Тони серця не прослуховуються. Відзна чено мимовільне сечовиділення. Який стан характеризується вказаними с имптомами? A. Епілепсія B. Колапс C. Кома D. Шок E. Клінічна смерть 18 У хворого 76-ти років на шкірі у ділянці правої нос огубної борозни визначається виразка круглої форми. Дно виразки щільне, нерівне, вкрите жовтувато-сірими кірками і має вигляд воронки. Краї вира зки щільні, кратероподібні. Виразка росте як по периферії, так і вглиб. Яки й найбільш імовірний діагноз? A. Плоскоклітинний рак шкі ри B. Сифілітична виразка C. Базаліома D. Туберкульозна виразка E. Актиномікотична виразк а 19 Хворий 53-х років звернувся до клініки ортопедичн ої стоматології зі скаргами на рухливість зубів у бічних ділянках, часте випадіння пломб. Об'єктив но: усі моляри і премоляри на нижній щелепі мають рухливість І ступеня. На апроксимально-жувальних поверхнях пломби. Яку конструкцію шини доціль но застосувати у даному випадку? A. Шини з екваторних корон ок B. Коронко-ковпачкова шина C. Незнімна коронкова шина -протез D. Вкладкова шина E. Інтрадентальна шина 20 При стоматологічному обстежені дитини виявлен о аномальну форму центральних різців: бочкоподібна форма, напівмісяцев а виїмка по ріжучому краю. З анамнезу відомо, що під час вагітності мати ди тини хворіла на сифіліс. Крім аномалії зубів у дитини мають місце глухот а і паренхіматозний кератит. Як називається описана вище аномалія розви тку зубів? A. Зуби Пфлюгера B. Ерозія твердих тканин C. Клиноподібний дефект D. Флюороз (деструктивна ф орма) E. Зуби Гетчінсона 21 Хворий 52-х років звернувся зі скаргами на наявні сть виразки на нижній губі, що тривало не загоюється. Палить. До лікаря не звертався. У ділянці червоної облямівки нижньої губи зліва виразка окру глої форми діаметром до 2 см. Краї виразки дещо припідняті у вигляді валик а білуватого кольору, ущільнені. У лівій піднижньощелепній ділянці паль пуються збільшені безболісні щільні лімфовузли обмеженої рухливості. Який найбільш імовірний діагноз? A. Сифілітична виразка B. Кератоакантома C. Фіброма нижньої губи D. Рак нижньої губи E. Лейкоплакія, верукозно- виразкова форма 22 Хвора 79-ти років звернулася до лiкаря з метою замiн и протеза. В анамнезi - перенесений iнсульт. Об'єктивно: рiзка нерiвномiрна ат рофiя альвеолярних відростків верхньої i нижньої щелеп, слизова оболонка порожнини рота суха, малорухома. Попереднi протези не фiксуються. Яка конс трукцiя протеза найбiльш доцiльна? A. Протези з розширеними м ежами B. Протези з вкороченими м ежами C. Протез із металевими ба зисами D. Протези на iмплантатах E. Протези з еластичною пiд кладкою 23 Хворий 30-ти років, звернувся до стоматолога зі ск аргами на косметичний дефект та незначну болючість 44 під час чищення зуб ів. Об'єктивно: виявлено каріозну порожнину V-го класу за Блеком в межах пл ащового дентину. Зондування стінок порожнини викликає незначну болючість, термопроба - позитивна. Який пломбувальний матеріал доцільно обрати для реставраці ї даної порожнини? A. Амальгама B. Компомер C. Полікарбоксилатний цем ент D. Кермет E. Композитний матеріал хі мічного твердіння 24 Під час профілактичного огляду дитини 4,5 років в иявлено передчасну відсутність усіх верхніх молярів. Нижні різці конта ктують зі слизовою оболонкою піднебіння. Визначте тактику лікаря: A. Спостерігати 1 раз в півр оку до прорізування постійних зубів B. Виготовити ортодонтичн ий апарат для лікування глибокого прикусу C. Спостерігати 1 раз на рік до прорізування постійних зубів D. Виготовити знімний плас тинковий протез E. Втручання лікаря не пот рібні 25 Студент 18-ти років звернувся зі скаргами на шорс ткість, сухість слизової оболонки порожнини рота. Постійно скушує, не ко нтролюючи себе, слизову по лінії змикання зубів. Страждає на хронічний х олецистит, палить. ГІ- 2,3. Об'єктивно: слизова по лінії змикання зубів пухка, набрякла, має білувате забарвлення. Що з нижче перерахованого є провідни м у виникненні цього захворювання? A. Ксеростомія B. Звичне кусання слизової оболонки порожнини рота C. Незадовільна гігієна по рожнини рота D. Соматична патологія E. Паління 26 У пацієнта 60-ти років після нескладного видаленн я 37 зуба спостерігається рясна коміркова кровотеча. З анамнезу встановл ено, що хворий страждає на гіпертонічну хворобу впродовж останніх 6-ти ро ків. В даний час АТ- 180/110 мм рт.ст. Яку невідкладну допомогу має надати лікар? A. Ввести гемостатичні пре парати B. Провести тугу тампонаду комірки йодоформним тампоном C. Ввести гіпотензивні пре парати і провести тугу тампонаду комірки D. Ушити комірку видаленог о зуба E. Провести тампонаду комі рки гемостатичною губкою 27 У дитини 3-х місяців вроджений дефект тканин у по рожнині рота. Об'єктивно: губа ціла, у порожнині рота щілеподібний дефект м'якого піднебіння і середнього відділу твердого піднебіння. Встановле но діагноз: вроджене повне незрощення м'якого піднебіння, частково тверд ого. Визначте групу диспансеризації за Колесовим: A. Друга B. Перша C. П'ята D. Третя E. Четверта 28 Дитина 12-ти років скаржиться на кровоточивість і з зуба під час прийому їжі та чищенні зубів. Зуб раніше болів. Об'єктивно: у 36 глибока порожнина, що сполучається з порожниною зуба, виповнена розрос таннями червоного кольору. Під час зондування визначається болісність і легка кровот очивість, перкусія безболісна, незначний біль від температурних подраз ників. Який найбільш імовірний діагноз? A. Хронічний папіліт B. Хронічний простий пульп іт C. Ясеневий поліп D. Хронічний гіпертрофічн ий пульпіт E. Хронічний гранулюючий п еріодонтит 29 Вагітна жінка 24-х років звернулася зі скаргами н а появу за останній час декількох каріозних порожнин, випадіння раніше в становлених пломб. Під час об'єктивного обстеження встановлено: індекс К ПУ=16, гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною - 3,3 бали. Оберіть оптималь ний матеріал для пломбування каріозних порожнин у даному випадку: A. Композит хімічного твер діння B. Композит світлового тве рдіння C. Срібна амальгама D. Силікофосфатний цемент E. Склоіономірний цемент 30 Пацієнт скаржиться на косметичний дефект. При о гляді виявлено відсутність 21 зуба, коронки 11 та 22 зубів інтактні, мають вис оку коронкову частину, відносно паралельні. Препарувати зуби, робити імп лантацію та користуватись знімним протезом пацієнт відмовився. Яку орт опедичну конструкцію потрібно виготовити? A. Імедіат-протез B. Адгезивний протез C. Протез із поліпропілену D. Бюгельний протез E. Пластинковий протез 31 Батьки дитини 6-ти років звернулися до дитячого с томатолога з метою профілактичного обстеження дитини. Порожнина рота с анована. Нещодавно, зі слів батьків, у дитини прорізались 36 та 46. Який з мето дів профілактики карієсу найбільш доцільно використати в перші 1,5-2 роки п ісля прорізування вказаних зубів? A. Сріблення фісур B. Аплікації розчином ремо денту C. Герметизація фісур D. Полоскання фторидом нат рію E. Покриття зубів фторлако м 32 Пацієнт 60-ти років санує порожнину рота перед оп еративним втручанням з приводу катаракти. Після обстеження було встано влено діагноз: хронічний середній карієс 22 (V клас за Блеком). Який пломбува льний матеріал не слід застосовувати у цього хворого? A. Макронаповнений композ ит хімічного твердіння B. Склоіономірний цемент х імічного твердіння C. Силікатний цемент D. Мікрогібридний матеріа л хімічного твердіння E. Мікрогібрідний матеріа л світлового твердіння 33 Лікар-стоматолог проводить лікування 26 зуба з пр иводу гострого глибокого карієсу у пацієнтки 22-х років. У якості лікуваль ної прокладки обраний кальційсаліцилатний цемент "Life". Чим доцільно ізолю вати лікувальну прокладку в цьому випадку? A. Склоіономірний цемент B. Адгезивна система компо зиту C. Цинк-фосфатний цемент D. Цинк-євгенольний цемент E. Ізолюючий лак 34 У період проведення бойових дій військ розпоря дженням начальника ВМУ фронту розгорнутий стоматологічний загін у рай оні ГБФ, до якого надійшов хворий з осколковим пораненням обличчя. Який в ид допомоги може бути наданий у стоматологічному загоні? A. Спеціалізована допомог а B. Стоматологічна допомог а C. Кваліфікована допомога D. Зубопротезна допомога E. Консультативна допомог а 35 У дитини 8-ми років спостерігається набряк в підн ижньощелепній ділянці, рот відкривається на 1,5 см, подальше відкривання у труднене, температура тіла 37,6 o C, перехідна складка згладжена вестибулярно, набрякла, гіпе ремована. В 84, 85 пломби, перкусія їх безболісна. 84 - рухомість 1 ступеня. Який на йбільш імовірний діагноз? A. Гострий одонтогенний ос теомієліт B. Хронічний одонтогенний періостит C. Загострення хронічного періодонтиту D. Гострий одонтогенний пе ріостит E. Хронічний одонтогенний остеомієліт 36 Під час санації порожнини рота у дитини 10-ти років на вестиб улярній поверхні в пришийковій ділянці 21, 12 виявлені крейдяні плями. Пове рхня емалі матова, гладенька, больова реакція на температурні подразник и відсутня. Який додатковий метод обстеження підтвердить діагноз? A. Ортопантомографія B. ЕОД C. Стоматоскопія в ультраф іолетовому світлі D. Внутрішньоротова рентг енографія E. Вітальне зафарбовуванн я 37 У хлопчика 5-ти років підвищення температури тіл а до 39,2 o C, біль у горлі, гол овний біль, нудота. Об'єктивно: слизова оболонка м'якого піднебіння та піднебінних дужок яскраво гіперемована, чітко відмежована від оточуючих тканин. Язик сухий, набряк лий, його бічні поверхні вільні від нальоту, червоного кольору, грибопод ібні сосочки помітно збільшені у розмірах. Шкіра обличчя, окрім блідого носогубного трикутника, гіперемована, вкрита дрібною плямистою висипк ою. Підщелепні лімфатичні вузли болісні під час пальпації. Визначте збуд ника даного захворювання: A. Паличка Борде-Жанду B. Паличка Леффлера C. Гемолітичний стрептоко к D. Вірус Коксакі E. Вірус герпесу 38 Хвора 42-х років звернулася до стоматолога зі ска ргами на інтенсивний ріжучий нападоподібний біль з відчуттям проходже ння електроструму в ділянці верхньої губи справа. Больові напади виника ють спонтанно і тривають 3– 5 хв. Кількість нападів 2-3 рази на добу. Причини виникнення захворювання хвора визначити не може. При огляді ротової пор ожнини патологічних змін не виявлено. Санована. На контрольній ортопант онограмі виявлено зверхкомплектний ретинований 13 зуб. Який найбільш імо вірний діагноз? A. Невралгія ІІ-ої гілки тр ійчастого нерва центрального походження B. Периферична невралгія І І-ої гілки трійчастого нерва C. Пульпіт зуба на верхній щелепі справа D. Гангліоніт крилопіднеб інного вузла E. Неврит ІІ-ої гілки трійч астого нерва 39 Хвора 42-х років скаржиться на біль у яснах, посиле ння їх кровоточивості, збільшення рухомості зубів, неприємний запах із р ота. Об'єктивно: ясна яскраво гіперемовані, різко набряклі, легко кровлят ь під час пальпації. Корені зубів оголені, пародонтальні кишені глибиною 4-6 мм із гнійним ексудатом, над'ясенний і під'ясенний зубний камінь. Рухомі сть зубів ІІ-ІІІ ст. На ортопантомограмі - резорбція міжзубних перегород ок до1/2 їх висоти. Який найбільш імовірний діагноз? A. Генералізований пародо нтит ІІІ ст, хронічний перебіг B. Загострення генералізо ваного пародонтиту ІІІ ст C. Загострення генералізо ваного пародонтиту ІІ ст D. Загострення генералізо ваного пародонтиту І ст E. Генералізований пародо нтит ІІ ст, хронічний перебіг 40 Хворий 42-х років скаржиться на біль у підщелепні й ділянці та під язиком, який посилюється під час приймання їжі, підвищен ня температури тіла до 37,6 o C. Хворіє два місяці. Об'єктивно: по ходу правого під'язиковог о валика інфільтрація, гіперемія, набряк м'яких тканин, різкий біль під ча с пальпації. З протоки правої піднижньощелепної слинної залози виділяє ться каламутна слина з домішками гною. Який найбільш імовірний діагноз? A. Ретенційна кіста під'яз икової слинної залози B. Загострення слинокам'ян ої хвороби C. Абсцес щелепно-язиковог о жолобка D. Аденофлегмона підщелеп ної ділянки E. Гострий гнійний лімфаде ніт підщелепної ділянки 41 Хлопчику 10 років. Обличчя симетричне, пропорційн е. Дихання ротове. В порожнині рота: форма зубних дуг сідлоподібна, високе піднебіння. Ключ оклюзії збережений. Який найбільш імовірний діагноз? A. Розширення зубних рядів B. Мезіальний прикус C. Видовження зубних рядів D. Звуження зубних рядів E. Дистальний прикус 42 Пацієнт звернувся через місяць після цементува ння металокерамічної коронки на 23 зуб зі скаргами на її розцементування. Об'єктивно: кукса зуба достатньої висоти, стінки кукси конвергують до ве ртикальної осі зуба під кутом приблизно 30 градусів. Під яким кутом треба б уло створити конвергенцію стінок кукси зуба по відношенню до осі зуба? A. 12-15 градусів B. 15-18 градусів C. До 8 градусів D. 22-25 градусів E. 10-12 градусів 43 Дитина 2-х місяців неспокійна, погано спить, відм овляється від їжі, температура тіла - субфебрильна. Об'єктивно: на гіперем ованій слизовій оболонці язика, губ, щік, піднебіння спостерігається сир оподібний наліт, який легко знімається тампоном. Регіональні лімфатичн і вузли дещо збільшені і болісні під час пальпації. Якому захворюванню в ідповідає зазначена симптоматика? A. Гострий псевдомембрано зний кандидозний стоматит B. Хронічний атрофічний ка ндидозний стоматит C. Дифтерія D. Стоматит під час кору E. Гострий герпетичний сто матит 44 Чоловік 31-го року скаржиться на сухість, печіння спинки язика, що виникли близько тижня тому та посилюються під час прийо му подразнюючої їжі. Напередодні переніс пневмонію. Два тижні тому знахо дився у стаціонарі, приймав антибіотики. Зараз ліків не приймає. Об'єктив но: слизова оболонка порожнини рота гіперемована, суха, лискуча. На спинц і язика і піднебінні сіро-білі плівки, що легко знімаються. Слина тягнеть ся нитками за шпателем. Який найбільш імовірний діагноз? A. Хронічний атрофічний ка ндидоз B. Медикаментозний стомат ит C. Хронічний гіперпластич ний кандидоз D. Гострий псевдомембрано зний кандидоз E. Гострий атрофічний канд идоз 45 Чоловік 48-ми років скаржиться на відчуття свербе жу в яснах. Об'єктивно: ясна щільні, звичайного кольору, короткочасний біл ь у зубах від холодної води. На рентгенограмі визначається остеосклероз міжальвеолярних перегородок - дрібнокомірковий малюнок кістки, висота міжальвеолярних перегородок і цілісність компактної пластинки на їх в ерхівках збережена. Який найбільш імовірний діагноз? A. Пародонтит I ст B. Пародонтоз I ст C. Атрофічний гінгівіт D. Пародонтоз початкового ступеня E. Пародонтит початкового ступеня 46 Під час ремонту стоматологічного кабінету вирі шено освітлювати його люмінесцентними лампами. Яким має бути рівень освітленості кабінету в люк сах? A. 400 лк B. 300 лк C. 100 лк D. 500 лк E. 200 лк 47 Хворий 42-х років скаржиться на різкий біль у діля нці лівого СНЩС з іррадіацією у вухо, головний біль, погіршення загально го стану, неможливість жування і обмежене відкривання рота. Обличчя асим етричне за рахунок набряку в ділянці лівого СНЩС. Шкіра в цій ділянці гіп еремована. Біль посилюється при мінімальних рухах нижньої щелепи. Пальп ація суглоба викликає сильний біль. Відкривання рота обмежене до 15-20 мм. Як ий діагноз найбільш імовірний? A. Деформуючий артроз ліво го СНЩС B. Гострий артрит лівого С НЩС C. Гострий гнійний паротит D. Підвивих нижньої щелепи E. Міогенний остеоартроз 48 На сортувальний пост медичного пункту полку (МПП) доставле но пораненого у щелепно-лицеву ділянку, в якого під час дозиметричного к онтролю зафіксовано ураження радіоактивними речовинами. У який функці ональний підрозділ МПП необхідно скерувати потерпілого? A. Площадка спеціальної об робки B. Приймально-сортувальна палатка C. Перев'язочна палатка D. Евакуаційна палатка E. Ізолятор 49 Хворий 18-ти років скаржиться на короткочасний бі ль у 37 від солодкого і холодного. Об'єктивно: на жувальній поверхні 37 каріоз на порожнина в межах плащового дентину, заповнена розм'якшеним дентином , зондування стінок каріозної порожнини болісне в області емалево-денти нної ділянки, ЕОД- 6 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A. Гострий глибокий карієс B. Гіперемія пульпи C. Гострий поверхневий кар ієс D. Хронічний фіброзний пул ьпіт E. Гострий середній карієс 50 Жінка 51-го року звернулася зі скаргами на застря гання їжі у зубі на нижній щелепі з правого боку. Об'єктивно: на дистально- жувальній поверхні 45 визначається глибока каріозна порожнина, виповнен а щільним пігментованим дентином; не сполучається з порожниною зуба. Бул о встановлено діагноз: хронічний глибокий карієс. На підставі якого досл ідження лікарем було виключено хронічний періодонтит? A. Перкусія B. Електроодонтометрія C. Холодова проба D. Зондування E. Пальпація проекції верх івки кореня 51 Чоловік 62-х років скаржиться на наявність безболісного утв орення на язиці, яке з'явилося декілька місяців тому. Об'єктивно: велика кі лькість каріозних і повністю зруйнованих зубів, на бічній поверхні язик а - безболісне утворення, розміром 10х5 мм, білуватого кольору, з нерівною по верхнею у вигляді бородавок. Гістологічно: потовщення рогового шару епі телію з переміжним типом зроговіння. Який найбільш імовірний діагноз? A. Верукозна форма лейкопл акії B. Кератоакантома C. Бородавчастий передрак D. Гіперпластична форма ка ндидозу E. Гіперкератотична форма червоного плескатого лишаю 52 Дитина 10-ти років скаржиться на гострий, самочин ний, нападоподібний біль у зубі на верхній щелепі зліва. Об'єктивно: на дис тальній контактній поверхні 26 виявлена каріозна порожнина, заповнена св ітлим розм'якшеним дентином, локалізована в межах навколопульпарного д ентину. Зондування дна каріозної порожнини різко болісне, перкусія зуба безболісна. Від холодного виникає тривалий напад болю. В анамнезі у дити ни алергія на лідокаїн. Виберіть оптимальну пасту для використання в пер ше відвідування: A. Тимолова B. Формакрезолова C. Цинк-євгенолова D. Параформальдегідна E. Йодоформна 53 Хворий 20-ти років скаржиться на наявність каріоз ної порожнини у зубі на правій верхній щелепі. Об'єктивно: у 16 глибока карі озна порожнина, що сполучається з порожниною зуба, зондування у розкриті й точці безболісне, перкусія 16 слабко болісна. На ясні у ділянці проекції верхівки кореня 16 виявлена нориця. Який найбільш імовірний діагноз? A. Хронічний гранулюючий п еріодонтит B. Хронічний гіпертрофічн ий пульпіт C. Хронічний гангренозний пульпіт D. Хронічний гранулематоз ний періодонтит E. Хронічний фіброзний пер іодонтит 54 Під час профілактичного огляду у пацієнта 18-ти р оків після зняття зубних відкладень на вестибулярній поверхні 22 та 41 виявили крейдоподібні плями у пришийковій ділянці, безболісні під час зондування. Тест емалевої рез истентності 7 балів. Які м орфологічні зміни характерні для даного захворювання? A. Пошкодження дентиноема левого сполучення B. Дегенеративні зміни одо нтобластів C. Зміни у плащовому денти ні D. Підповерхнева демінера лізація емалі E. Поверхнева демінераліз ація емалі 55 Хворий 35-ти років скаржиться на свербіж, печіння, набряк губ. Хворіє впродовж тижня. Об'єктивно: почервоніння червоної обл ямівки губ, шкіри, особливо в ділянці кутів рота, а також наявність пухирц ів, кірочок, дрібних тріщин, які розташовані на тлі еритематозного ураже ння червоної облямівки губ. Який найбільш імовірний діагноз? A. Контактний алергічний х ейліт B. Ексудативна форма ексфо ліативного хейліта C. Багатоформна ексудатив на еритема D. Гострий екзематозний хе йліт E. Гострий герпетичний хей літ 56 У дитини 11-ти років скарги на відсутність коронк ової частини 12 внаслідок травми. Корінь зуба добре пролікований. Яка конс трукція протеза показана для усунення даного дефекту? A. Частковий знімний заміщ уючий протез B. Мостоподібний протез із опорою на 13 та 11 C. Штифтовий зуб за Ільїно ю-Маркосян D. Консольний протез із оп орою на 11 E. Консольний протез із оп орою на 13 57 У хворого 50-ти років скарги на утруднене жування їжі, рухомість зубів, неприємний запах з рота, кровоточивість ясен. Об'єкт ивно: ясна гіперемовані з ціанотичним відтінком, наявність зубного каме ню. Пародонтальні кишені в межах молярів верхньої щелепи 8 мм, у решти зубі в - 6 мм. На рентгенограмі - резорбція кісткової тканини на 2/3-1/2 довжини корен я. Який найбільш імовірний діагноз? A. Генералізований пародо нтит ІІІ ст, хронічний перебіг B. Генералізований пародо нтит ІІ ст, загострений перебіг C. Генералізований пародо нтит ІІ ст, хронічний перебіг D. Генералізований пародо нтит І ст, хронічний перебіг E. Генералізований пародо нтит ІІІ ст, загострений перебіг 58 Хлопчик 10-ти років звернувся до стоматолога зі с каргами на біль в піднебінні під час їжі. Об'єктивно: нижня третина обличч я вкорочена, відкривання рота в повному обсязі. При змиканні зубів ріжуч ий край нижніх різців контактує з слизовою оболонкою піднебіння. Слизов а оболонка в місці контакту гіперемована, трохи набрякла. Бокові зуби зм икаються за 1 кл. Енгля. Визначте раціональний план лікування відносно ни жньої щелепи в даного хворого: A. Розширити нижню щелепу B. Подовжити у фронтальній ділянці C. Подовжити бокові ділянк и D. "Вколотити" фронтальну д ілянку E. "Вколотити" бокові ділян ки 59 Хворий 20-ти років скаржиться на мимовільний коро ткочасний локалізований біль в 26 впродовж однієї доби. Об'єктивно: в 26 глиб ока каріозна порожнина першого класу за Блеком, дентин стінок і дна непі гментований, розм'якшений, каріозна порожнина не з'єднується з порожнино ю зуба. Зондування різко болісне в одній точці, реакція на холод болісна, т ривала. Який метод лікування найбільш доцільний у цьому випадку? A. Біологічний метод B. Девітальна екстирпація C. Вітальна ампутація D. Девітальна ампутація E. Вітальна екстирпація 60 Дитині 14-ти років показане видалення 14 за ортодон тичними показаннями. Які щипці необхідно використати при видаленні 14? A. S-подібні щипці B. Штикоподібні щипці C. Щипці, вигнуті по площин і D. Дзьобоподібні щипці E. S-подібні з шипом 61 Хворий 47-ми років звернувся до лікаря зі скаргам и на наявність пухлини на шкірі у правій щічній ділянці, яка свербить та значно збільшилась за ос танній час. При огляді виявлена пухлина неправильної форми, розміром до 1,5 см, чорного кольору, блискуча. Який найбільш імовірний діагноз? A. Базаліома шкіри B. Пігментний невус C. Рак шкіри D. Меланома шкіри E. Шкірний ріг 62 Хвора 44-х років скаржиться на відчуття оскоми в р ізцях верхньої щелепи, яке з'явилось 1,5 роки тому. Об'єктивно: на найбільш ви пуклій частині вестибулярних поверхонь коронок 12, 11, 21, 22 зубів виявляються круглої форми дефекти з гладенькою, блискучою, щільною поверхнею, що в гл ибину сягають дентину. Глибина дефектів поступово зменшується від цент ру до периферії. Який найбільш імовірний діагноз? A. Клиноподібний дефект B. Флюороз, деструктивна ф орма C. Гіпоплазія системна D. Ерозія емалі E. Хронічний середній карі єс 63 Дитина 5-ти років скаржиться на самочинний біль у зубі на верхній щелепі справа, що посилюються вночі та під час вживання х олодного. Об'єктивно: у 65 глибока порожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування болісне, перкусія безболісна. Від холодної води виникає біль, що повільно минає. Який найбільш імовірний діагноз? A. Гострий періодонтит B. Гострий серозний пульпі т C. Загострення хронічного періодонтиту D. Загострення хронічного пульпіту E. Гострий гнійний пульпіт 64 У хлопчика віком 1 місяць у медіального краю нижн ьої повіки з правого боку рана з гнійним виділенням. Захворів раптово, те мпература тіла до 40 o C. За гальний стан важкий. На другий день захворювання з'явився інфільтрат у в нутрішнього краю очниці і щоки з правого боку. Шкіра над ним гіперемован а, флюктуація не визначається. Очна щілина звужена. З правого носового хо ду виділяється гній. На вестибулярній поверхні альвеолярного відростк а і на піднебінні праворуч має місце інфільтрат. Слизова оболонка по пер ехідній складці над ним гіперемована, визначається флюктуація. Який найбільш імовірний діагно з? A. Флегмона очниці з право го боку B. Гострий серозний періос тит C. Гострий гематогенний ос теомієліт D. Гострий правобічний гай морит E. Гострий дакріоцистит 65 Дівчинку 4-х років вкусив собака за ділянку верхн ьої губи. Яким із перерахованих розчинів, в першу чергу, необхідно оброби ти рану? A. 1% розчином перекису водн ю B. 3% розчином соди C. 1 : 5000 розчином KMnO 4 D. 10% розчином господарсько го мила E. 0,002% розчином хлоргексиди ну 66 Хворий 48-ми років, вчитель, звернувся зі скаргами на значну рухомість 42, 41, 31, 32. Об'єктивно: шийки 42, 41, 31, 32 оголені на 2/3, патологічна р ухомість ІІІ ступеня. Показано видалення 42, 41, 31, 32. Який вид протеза доцільно використати для проведення безпосереднього протезування? A. Металокерамічний мосто подібний B. Штамповано-паяний мосто подібний C. Адгезивний D. Частковий знімний пласт инковий E. Бюгельний 67 Дитина 4-х років захворіла гостро: t o - 39 o C, головний біль, нудота, біль під час ковтання. Об'єкти вно: слизова оболонка м'якого піднебіння і мигдалики різко гіперемовані . Язик у перший день захворювання був обкладений сіруватим нальотом, на д ругу добу відбулося самоочищення язика. На третю добу язик має гладеньку поверхню, малинове забарвлення, грибоподібні сосочки гіперемовані. Яки й можливий діагноз? A. Дифтерія B. Скарлатина C. Вітряна віспа D. Герпетична ангіна E. Кір 68 У хворого планується розтин абсцесу твердого п іднебіння (знаходиться в межах 23, 24, 25) та видалення 24 - "причинного зуба", що при звів до виникнення абсцесу. Який вид анестезії показаний для проведення даного втручання? A. Інфраорбітальна, палати нальна та різцева B. Туберальна, інфраорбіта льна та палатинальна C. Туберальна та різцева D. Туберальна, інфраорбіта льна та різцева E. Туберальна та палатинал ьна 69 У хворого 25-ти років свіжий серединний перелом н ижньої щелепи без видимого зміщення відламків. Усі зуби на щелепі збереж ені. Яку із зазначених дротяних шин доцільно застосувати у даному випадк у? A. Гладку шину-скобу B. Шину з похилою площиною C. Гладеньку шину з розпір кою D. Шину за Померанцевою-Ур банською E. Шину з крючками 70 Молодий чоловік 23-х років скаржиться на кровоточ ивість ясен під час чищення зубів, рясне утворення зубного нальоту, незважаючи на ретельний гіг ієнічний догляд за порожниною рота. Об'єктивно: ясеневі сосочки помірно набряклі, застійно гіпер емовані, кровоточать під час дотику. Гігієнічний індекс за Федоровим-Вол одкіною - 3,5. Яку пасту Ви запропонуєте цьому хворому для чищення зубів, про водячи комплексну терапію захворювання? A. Паста, що містить сольов і додатки B. Фторвмісна паста C. Паста, що містить мінера лізуючи компоненти D. Паста, що містить протиг рибкові препарати E. Гелева зубна паста, що мі стить мікроелементи 71 Хворий звернувся до щелепно-лицевого відділенн я зі скаргами на біль, набрякання у правій підочній ділянці та правій вил ичній ділянці, оніміння шкіри в ділянці правої половини верхньої губи, к ровотечі з носа. Дані симптоми з'явились після травми. Яке захворювання с лід запідозрити? A. Перелом верхньої щелепи за Le For II B. Перелом верхньої щелепи за Le For I C. Перелом верхньої щелепи за Le For III D. Перелом виличної кістки E. Перелом кісток носа 72 Хворий 40-ка років скаржиться на тривало існуючу тріщину у центральному відділі червоної облямівки нижньої губи. Тютюно паління з 16-ти років. Об'єктивно: по середній лінії червоної облямівки ниж ньої губи має місце глибока тріщина довжиною 1,0 см, краї тріщини валикопод ібно потовщені. Характерною ознакою її є спонтанне загоєння, але після е пітелізації рецидивує знову. Було встановлено діагноз - хронічна тріщин а нижньої губи. Консервативні методи лікування неефективні. Оберіть правильний метод лікуванн я у даній ситуації: A. Висічення, відступивши на 0,5 см від меж утворення B. Кріодеструкція C. Діатермокоагуляція D. Висічення у межах видим о здорових тканин E. Близькофокусна рентген отерапія 73 У чоловіка 30-ти років на шкірі крил носа з'явилися набряк і гіперемія, які поширилися до шкіри верхньої губи і щоки. Під час о бстеження виявлена тріщина по нижньо-зовнішньому краю лівого носового отвору. Шкіра напружена, щільна, червоно-синюшного кольору, малюнок згла джений, підвищення місцевої температури. Ділянка ураження має чіткі меж і, неправильну форму. Який найбільш імовірний діагноз? A. Тромбофлебіт лицевої ве ни B. Бешихове запалення C. Туберкульоз шкіри D. Рак шкіри E. Актиномікоз шкіри 74 Жінка 18-ти років звернулася з приводу протезуван ня зубів. Об'єктивно: 21 зуб має темно-сірий колір, депульпований. Ортогнати чний прикус. Планується покриття зуба пластмасовою коронкою. Виберіть п ластмасу для виготовлення даної коронки: A. Фторакс B. Етакрил C. Бакрил D. Акрел E. Синма 75 Хворий 45-ти років звернувся зі скаргами на утвор ення на нижній губі, яке швидко збільшується у розмірах. Під час обстежен ня на червоній облямівці нижньої губи виявлений сірувато-червоний вузл ик з заглибленням у центрі, заповнений роговими масами, які легко знімаю ться. Вузлик безболісний, рухливий. Який найбільш імовірний діагноз? A. Папілома B. Базаліома C. Кератоакантома D. Вузликовий бородавчаст ий передрак червоної облямівки E. Обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки 76 У 4-річної дівчинки спостерігається підвищення температури тіла, погіршення загального стану. Хворіє 3 доби. Об'єктивно: з агальний стан тяжкий, температура тіла 38,6 o C, дівчинка збуджена, бліда. Неприємний запах з рота. Г іперемія і набряк слизової оболонки ясен в ділянці 83, 84, 85 з обох сторін альв еолярного відростка. Вказані зуби рухливі, перкусія їх різко болюча; 84 під пломбою. Який діагноз найбільш імовірний? A. Гострий одонтогенний пе ріостит нижньої щелепи від 84 B. Загострення хронічного періодонтиту 84 C. Гострий сіалоаденіт під нижньощелепної слинної залози D. Гострий одонтогенний ос теомієліт нижньої щелепи від 84 E. Нагноєння навколокорен евої кісти нижньої щелепи від 84 77 Хворий 28-ми років скаржиться на косметичний дефе кт у фронтальній ділянці верхньої щелепи. Об'єктивно: коронкова частина 11 зруйнована нижче рівня ясен. Корінь стійкий, перкусія безболісна. Планує ться протезування куксовою вкладкою з подальшим покриттям її металоке рамічною коронкою. Який додатковий метод діагностики треба використат и в цій клінічній ситуаці ї? A. Електроміографія B. Рентгенодіагностика C. Мастикаціографія D. Гнатодинамометрія E. Електроодонтодіагност ика 78 Хвора 23-х років доставлена до травмпункту з забр удненою колото-різаною раною правої ступні. Проведена первинна хірургі чна обробка рани, введена протиправцева сироватка. Через деякий час стан хворої погіршився: з'явилися різка слабкість, запаморочення, серцебиття . Об'єктивно: відзначається блідість шкірних покривів, холодний піт, част ий пульс слабкого наповнення до 100/хв, АТ- 90/40 мм рт.ст. Що стало причиною різко го погіршення стану хворої? A. Інфекційно-токсичний шо к B. Анафілактичний шок C. Лікарська (сироваткова) хвороба D. Больовий шок E. Геморагічний шок 79 Батьки хлопчика 9-ти років звернулися зі скаргам и на постійно відкритий рот. Під час зовнішнього огляду: нижня частина об личчя подовжена, губи не змикаються. У порожнині рота: ранній змінний при кус. Співвідношення перших постійних молярів нейтральне, вертикальна щ ілина 5 мм. Який найбільш імовірний діагноз? A. Дистальний прикус B. Глибокий прикус C. Перехресний прикус D. Мезіальний прикус E. Відкритий прикус 80 Хвора 27-ми років звернулася зі скаргами на наявн ість припухлості у ділянці нижньої щелепи з правого боку. Об'єктивно: обл иччя дещо асиметричне за рахунок потовщення тіла нижньої щелепи справа. Прилеглі м'які тканини у кольорі не змінені, нормальної консистенції. Ро т відкривається у повному об'ємі. Слизова оболонка порожнини рота без зм ін. В зубному ряду нижньої щелепи справа відсутній 45. На рентгенограмі пра вої половини нижньої щелепи у боковій проекції визначається вогнище пр освітлення кісткової тканини тіла овальної форми 2х3 см з чіткими рівним и контурами. В порожнину вогнища просвітлення звернена коронкова части на горизонтально розташованого ретенованого 45. Який найбільш імовірний діагноз? A. Фолікулярна кіста нижнь ої щелепи B. Одонтома нижньої щелепи C. Адамантинома нижньої ще лепи D. Саркома нижньої щелепи E. Остеобластокластома ни жньої щелепи 81 Хворий 18-ти років звернувся зі скаргами на підви щення температури тіла, слабкість, біль під час прийому їжі та ковтанні. П ри огляді слизової оболонки порожнини рота, на тлі еритеми, визначаються численні петехії. Зів гіперемований. Регіонарні лімфовузли збільшені, р ухливі, безболісні. У крові: лейкоцитоз, моноцитоз, атипові мононуклеари, ШЗЕ- 30 мм/год. Що з нижче перерахованого є провідним у розвитку захворюван ня? A. Аутоімунні порушення B. Алергічна реакція упові льненого типу C. Алергічна реакція негай ного типу D. Вірусна інфекція E. Бактеріальна інфекція 82 У клініці ортопедичної стоматології хворій 26-ти років під ч ас підготовки у 35 порожнини п'ятого класу під вкладку випадково розкрили пульпу. Що могло бути найімовірнішою причиною ускладнення? A. Відсутність додаткової порожнини B. Створення фальца C. Створення дивергуючих с тінок D. Створення конвергуючих стінок E. Формування плоского дна 83 Жінка 56-ти років звернулася зі скаргами на безбо лісне новоутворення на альвеолярному гребні верхньої щелепи зліва. Під час огляду: на ясні в ділянці премолярів яскраво-червона пухлина, що розт ашована по обидва боки альвеолярного гребня. Пухлина на широкій основі, щільно-еластичної консистенції, безболісна. Який найбільш імовірний дiа гноз? A. Центральна форма остеоб ластокластоми B. Папілома C. Фіброматоз ясен D. Фіброзний епулід E. Периферійна форма остео бластокластоми 84 Хворому проводиться ортопедичне лікування вкл ючених дефектів зубного ряду верхньої щелепи незнімними суцільнолитим и зубними протезами. Під час другого візиту необхідно перевірити відпов ідність внутрішньої поверхні металевого каркасу майбутнього металоке рамічного мостоподібного протеза поверхні препарованих зубів. Яким чи ном це можна здійснити? A. У порожнині рота за допо могою силіконових матеріалів B. У порожнині рота стомат оскопічним методом C. У порожнині рота за допо могою пластинки воску D. Візуально на моделях в а ртикуляторі E. У порожнині рота за допо могою копіювального паперу 85 У хлопчика 9-ти років асиметрія обличчя за рахунок зміщення підборіддя вліво. Під час проведення третьої проби за Ільїною-Маркосян а симетрія обличчя зникає. Яка найбільш імовірна клінічна форма даної ано малії прикусу? A. Однобічне недорозвинен ня нижньої щелепи B. Звичне зміщення нижньої щелепи C. Анкілоз скронево-нижньо щелепного суглоба D. Двобічне звуження верхн ього зубного ряду E. Однобічне звуження верх нього зубного ряду 86 Під час профілактичного огляду школярів молодш их класів у хлопчика 7-ми років на слизовій оболонці щоки по лінії змиканн я зубів виявлені нашарування сіро-білого кольору, які не знімаються. Сли зова злегка гіперемована, безболісна під час пальпації. Хлопчик емоційно неврівноважений, закуш ує щоки. Який діагноз найбільш імовірний? A. Хронічний кандидозний с томатит B. Багатоформна ексудатив на еритема C. Хронічний рецидивний аф тозний стоматит D. Червоний плоский лишай E. М'яка форма лейкоплакії 87 Хворий 32-х років скаржиться на наявність нориці в підщелепній ділянці. Об'єктивно: припухлість щоки в ділянці нижньої ще лепи зліва, під час пальпації - ущільнення м'яких тканин. В проекції 35, 36 на яс нах - нориця з гнійним вмістом і грануляціями; слизова гіперемована, 35, 36 ру хомі. На рентгенограмі - деструкція кістки, наявність секвестру. Який най більш імовірний діагноз? A. Саркома B. Остеома C. Сифіліс D. Актиномікоз E. Хронічний остеомієліт 88 Жінка 31-го року звернулася до стоматолога з мето ю санації зубів. Об'єктивно: у пришийковій ділянці 13 та 23 виявлені дефекти т вердих тканин неправильної форми у межах глибоких шарів емалі. Дно дефек тів шорстке, краї крейдоподібно змінені. Яка тактика лікаря по відношенн ю до цих дефектів? A. Сріблення дефектів B. Пломбування композитом без препарування C. Зішліфовування дефекті в D. Ремінералізуюча терапі я E. Препарування і пломбува ння 89 Хворий 40-ка років скаржиться на часте випадіння пломби з зуба. Об'єктивно: у 46 каріозна порожнина (1 клас за Блеком). Вирішено відновити анатомічну форму зуба металевою вкладкою. Яка особливість пр епарування порожнини під вкладку у даного хворого? A. Створення додаткового у ступу B. Препарування під парапу льпарні штифти C. Розширення дна порожнин и D. Заглиблення порожнини E. Створення фальца 90 У хлопчика 10-ти років при вивченні моделей щелеп встановлено, що оклюзійна площина фронтальних зубів на верхній щелепі м ає увігнуту форму, в бокових ділянках вона випукла. Деформацію зубних ду г повторює і форма альвеолярного паростка. Верхня щелепа має сідлоподіб ну форму з різким звуженням в ділянці премолярів. Який прикус формується у дитини? A. Перехресний B. Дистальний C. Мезіальний D. Відкритий E. Глибокий 91 Хворому 39-ти років потрібно виготовити бюгельни й протез на нижню щелепу з фарфоровими зубами. Яким методом потрібно кор истуватись при заміні воску на пластмасу, щоб уникнути грату, що в свою че ргу приведе до підвищення прикусу? A. Прямий метод компресійн ого пресування B. Метод ливарного пресува ння C. Комбінований метод комп ресійного пресування D. Зворотний метод компрес ійного пресування E. У воді під тиском 92 Дівчинка 12-ти років скаржиться на сильний біль у ділянці комірки видаленого 3 дні тому 46, який іррадіює по ходу гілок трійч астого нерва. Об'єктивно: лімфатичні вузли збільшені та болісні під час п альпації, тканини навколо комірки набряклі, гіперемовані. Стінки комірк и вкриті сірувато-зеленим нальотом з гнилісним запахом. Який найбільш ім овірний діагноз? A. Остит B. Альвеоліт C. Періостит D. Перикоронарит E. Остеомієліт 93 Хворий 43-х років скаржиться на новоутворення у п равій підщелепній ділянці, яке виникло місяць тому після перенесеної ангіни. Температура тіла до 37,0-37,2 o C. Хворому проводи лася протизапальна терапія, але новоутворення не зменшилось. Об'єктивно : у правій підщелепній ділянці під час пальпації виявляється слабко болі сне округле новоутворення щільно-еластичної консистенції з рівними ко нтурами, не спаяне зі шкірою. З протоки підщелепної слинної залози виділ яється прозора слина. Під'язиковий валик незмінений. Який найбільш імові рний діагноз? A. Хронічний лімфаденіт B. Слинокам'яна хвороба C. Хронічний сіалоаденіт D. Аденома слинної залози E. Атерома 94 Хворий 50-ти років звернувся зі скаргами на біль у ділянці лівого СНЩС під час відкривання рота. Зубна формула : 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44. Під час відкривання рота нижня щелепа зміщується зигз агоподібно у бік хворого суглоба. Для якого патологічного стану ці симпт оми найбільш характерні? A. Хронічний артрит СНЩС B. Звичний вивих СНЩС C. Склерозуючий артроз СНЩ С D. Деформуючий артроз СНЩС E. М'язово-суглобова дисфу нкція 95 У дитини 14-ти років під час видалення 16 з приводу х ронічного періодонтиту відбулася перфорація верхньощелепної пазухи з проникненням дистального щічного кореня у верхньощелепну пазуху. Які п одальші дії лікаря? A. Намагатися видалити кор інь самостійно B. Амбулаторно виконати га йморотомію C. Направити до стаціонару для оперативного втручання D. Закрити перфорацію слиз ово-окісним клаптем E. Сформувати згусток, не п овідомляти хворому 96 Хворий 23-х років скаржиться на наявність каріозн ої порожнини в 15, яку помітив рік тому. При огляді на апроксимальній повер хні глибока каріозна порожнина, яка не сполучається з порожниною зуба, в иповнена щільним пігментованим дентином. Зондування, реакція на холод т а перкусія - безболісні. ЕОД- 10 мкА. Який найбільш імовірний діагноз? A. Хронічний фіброзний пул ьпіт B. Хронічний фіброзний пер іодонтит C. Хронічний глибокий карі єс D. Хронічний середній карі єс E. Хронічний гранулематоз ний періодонтит 97 Хворий 40-ка років скаржиться на підвищення темпе ратури тіла до 38 o C, наявн ість інфільтрату округлої форми на верхній губі. Об'єктивно: у ділянці ве рхньої губи зліва інфільтрат округлої форми, шкіра над інфільтратом бур якового кольору, спаяна з навколишніми тканинами, з некротичним стрижне м в центрі. Верхня губа гіперемована, набрякла. Який діагноз можна встановити? A. Фурункул верхньої губи B. Карбункул верхньої губи C. Гострий періостит верхн ьої губи D. Гострий лімфаденіт E. Ретенційна кіста 98 Хлопчик 14-ти років скаржиться на гострий самочин ний біль у зубі на верхній щелепі справа. Біль триває три доби, посилюєтьс я вночі, носить пульсуючий характер, віддає у скроню. Об'єктивно: у 15 каріоз на порожнина у межах навколопульпарного дентину. Дентин розм'якшений, бр удно-сірого кольору. Зондування болісне по всьому дну порожнини, перкусі я 15 болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A. Гострий гнійний пульпіт B. Гострий вогнищевий пуль піт C. Загострення хронічного періодонтиту D. Гострий дифузний пульпі т E. Гострий періодонтит 99 У чоловіка 48-ми років на шкірі підборіддя з'явила ся пустула, яка швидко розвинулася до щільного, різко болісного інфільтр ату розміром 3х5 см. Шкіра над ним синьо-червоного кольору. У центрі три зон и некрозу навколо волосяних фолікулів. Лімфовузли підборіддя збільшен і, болісні. Який найбільш імовірний діагноз? A. Актиномікоз шкіри підбо ріддя B. Карбункул підборіддя C. Фурункул підборіддя D. Атерома, яка нагноїлася E. Бешихове запалення підб оріддя 100 Хворий 12-ти років скаржиться на кров оточивість ясен, рухливість зубів. Хворіє з 4-х років. Об'єктивно: ясна у діл янці усіх зубів гіперемовані, набряклі, кровлять під час інструментальн ого обстеження. Корені зубів оголені на 1/3, вкриті білуватим нальотом. Рух ливість зубів 2-го ступеня. Зубоясеневі кишені глибиною 4-5 мм. Під час зовні шнього огляду виявлені сухість і потовщення поверхневого шару шкірних покривів у ділянці долонь та підошов; мають місце тріщини. Який найбільш імовірний діагноз? A. Генералізований пародо нтит B. Синдром Папійона-Лефевр а C. Локалізований пародонт ит D. Хвороба Леттерера-Зіве E. Хвороба Хенда-Шулера-Кр істчена 101 Хворий 52-х років скаржиться на значн е стирання зубів на верхній та нижній щелепах. Об'єктивно: стирання зубів у бічних ділянках нижньої щелепи на рівні ясен і на 1/3 у фронтальних ділян ках. Лікування проводиться в два етапи. Яку конструкцію протезів для роз' єднання прикусу і перебудови міотатичних рефлексів слід застосувати у даному випадку? A. Коронкова шина у бічних ділянках B. Зубо-ясенева шина у бічн их ділянках C. Пластмасова капа на вес ь зубний ряд D. Пластмасова капа у фрон тальній ділянці E. Капа з еластичної пласт маси 102 У дитини 15-ти років припухлість у діл янці гілки нижньої щелепи, збільшені щільні малоболісні лімфовузли, спа яні з навколишніми тканинами у "пакети". На рентгенограмі нижньої щелепи у ділянці гілки резорбція кістки з чіткими межами, що містить дрібні сек вестри. Проба Манту 12 мм. Який найбільш імовірний діагноз? A. Гострий остеомієліт ниж ньої щелепи B. Туберкульоз гілки нижнь ої щелепи C. Хронічний остеомієліт г ілки нижньої щелепи D. Актиномікоз нижньої щел епи E. Саркома Юінга 103 Жінка 18-ти років впродовж 5-ти років х воріє на цукровий діабет. Отримує 36 ОД інсуліну на добу. Під час пневмонії стан різко погіршився: зн ачно посилилась спрага, з'явився біль у животі, нудота, блювання, сонливіс ть. Хвора відмовилась ввечері від їжі, не отримала чергову вечірню дозу і нсуліну, а вранці знепритомніла. Об'єктивно: без свідомості, шкіра суха, ту ргор знижений. Язик сухий. Дихання шумне та глибоке, різкий запах ацетону з рота. Температура тіла - 36,6 o C, Ps- 100/хв, малий, АТ- 90/50 мм рт.ст. В сечі різко позитивна реакція на ацетон. Глюкоза крові - 33 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз? A. Церебральна кома B. Кетоацидотична кома C. Печінкова кома D. Лактацидемічна кома E. Гіперосмолярна кома 104 Хворий 25-ти років скаржиться на різк ий біль у роті, головний біль, біль у суглобах, підвищення температури тіл а до 38,6 o C. На червоній обл ямівці губ геморагічні кірки, на слизовій порожнини рота великі ерозії т а виразки, вкриті сіруватим нальотом. Кон'юнктивіт. На шкірі кистей рук ер итематозні плями 1-1,5 см у діаметрі з міхурцем у центрі. Який найбільш імові рний діагноз? A. Синдром Лайла B. Багатоформна ексудатив на еритема C. Синдром Стивенса-Джонсо на D. Медикаментозний стомат ит E. Синдром Бехчета 105 У 6-ти річної дівчинки під час огляду виявлено глибоку каріозну порожнину в 85 зубі. Перкусія і зондування безб олісні. Після видалення розм'якшеного дентину виникло сполучення з поро жниною зуба. Глибоке зондування безболісне. На рентгенограмі 85 зуба вогн ище деструкції кісткової тканини в ділянці біфуркації, кортикальна пла стинка 35 без патологічних змін. Для кореневої пломби в наведеній ситуаці ї найбільш доцільно використати: A. Склоіономірний цемент B. Фосфат-цемент C. Кальцієвмісна паста D. Резорцин-формалінова па ста E. Цинк-євгенолова паста 106 Хворий звернувся зі скаргами на печ іння, свербіж та збільшення нижньої губи впродовж тривалого часу. Об'єкт ивно: обличчя асиметричне за рахунок згладженості носогубної складки. Н ижня губа набрякла, в кольорі не змінена, під час пальпації безболісна. Ск ладчастий язик. Який найбільш імовірний діагноз? A. Синдром Мелькерсона-Роз енталя B. Набряк Квінке C. Гемангіома D. Гранульоматозний хейлі т Мішера E. Лімфангіома 107 Хворому 50-ти років для заміщення дефекту нижнього зубного р яду планується виготовлення мостоподібного протеза з опорою на імплан тати. На рентгенограмі: висота масиву кісткової тканини від проекції ниж ньощелепного каналу до верхівки альвеолярного гребеня дорівнює 2 см. Яки й вид імплантату найбільш показаний? A. Конусоподібний B. Листоподібний C. Гвинтовий D. Підокісний E. Ендодонто-ендоосальний 108 Хворому 70-ти років з повною відсутні стю зубів виготовляються повні знімні протези. Проводиться постановка штучних зубів за сферичн ою поверхнею. Яка середня величина радіусу сферичної поверхні забезпеч ить щільний контакт зубів під час рухів нижньої щелепи? A. 9 см B. 18 см C. 12 см D. 5 см E. 7 см 109 Хвора скаржиться на обмежене відкр ивання рота. З анамнезу встановлено наявність внутрішньосуглобових ро зладів у лівому скронево-нижньощелепному суглобі (СНЩС). Рентгенологічн е дослідження: субхондральний склероз суглобових площадок, рівномірне звуження суглобової щілини, обмеження екскурсії виросткового відростк а лівого СНЩС. Який діагноз найбільш імовірний? A. Анкілоз лівого СНЩС B. Деформуючий артроз ліво го СНЩС C. Артроз лівого СНЩС D. Гострий гнійний лівобіч ний артрит СНЩС E. Гострий серозний лівобі чний артрит СНЩС 110 Хворий 30-ти років, саксофоніст, скаржиться на стирання оклю зійної поверхні передніх зубів з утворенням щілини (вторинний відкрити й прикус) без зміни висоти нижньої третини обличчя. Яким методом ліквіду вати дану деформацію? A. Підвищення міжальвеоля рної висоти B. Вкорочення зубів C. Ортодонтичний D. Протетичний E. Апаратурно-хірургічний 111 Хвора 46-ти років скаржиться на утруд нене відкривання рота, підвищення температури тіла, набряк тканин довко ла обох скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС). З анамнезу встановлено : 2-3 місяці тому впродовж декількох днів був нетривалий, неінтенсивний, двобічний біль у привушно-ж увальних ділянках, обмеження відкривання рота, відчуття напруження та д искомфорту в ділянках лівого і правого СНЩС. Який діагноз найбільш імові рний? A. Інфекційний артрит B. Ревматичний артрит C. Фіброзний анкілоз D. Деформуючий артроз E. Артроз 112 Хвора 45-ти років звернулася з метою п ротезування. Працює диктором на телебаченні. Об'єктивно: зубний ряд нижн ьої щелепи безперервний, на верхній щелепі кінцевий та включений дефект и в бічних ділянках. Зуби, що залишилися 18, 17, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24 стійкі. Які фіксуючі ел ементи бюгельного протезу слід застосувати з косметичною метою? A. Атачмени і балкову сист ему B. Дентоальвеолярні кламе ри C. Кламери Джексона і Боні харта D. Телескопічні коронки E. Кламери системи Нея 113 До клініки ортопедичної стоматології звернулась жінка 56-т и років зі скаргами на біль під дугою бюгельного протезу. З анамнезу з'ясо вано, що бюгель було накладено тиждень тому в іншому місті. Має місце меха нічна травма слизової оболонки піднебінного склепіння дугою бюгельног о протезу. На якій відстані від піднебіння повинна знаходитись дуга бюге льного протезу, щоб запобігти цьому ускладненню? A. 5 - 6 мм B. 2 - 3 мм C. 0,2 - 0,3 мм D. 1,5 - 2,0 мм E. 0,5 мм 114 Після обстеження 13-річному пацієнт у був встановлений остаточний діагноз: вестибулярне положення 13 та 23 з по вним дефіцитом місця, звуження верхнього зубного ряду, поворот 12 і 22 навко ло осі. Для усунення даної патології запропоновано розширити зубний ряд та видалити зуби. Які зуби підлягають видаленню за ортодонтичними показ аннями? A. Ікла B. Перші моляри C. Другі різці D. Перші премоляри E. Другі премоляри 115 Дитина народилася доношеною з ваго ю 3200 г, зріст 53 см. Пологи перші фізіологічні. Яке положення нижньої щелепи у дитини спостерігається після народження? A. Пряме співвідношення B. Фізіологічна прогенія C. Фізіологічна ретрогені я D. Відкритий прикус E. Глибоке перекриття 116 Хвора 57-ми років скаржиться на сухіс ть та відчуття печіння на боковій поверхні язика, яке зникає під час прий ому їжі. Подібні відчуття виникли три місяці тому. В анамнезі: гастрит зі з ниженою секреторною функцією. Об'єктивно: слизова оболонка язика та поро жнини рота без особливостей. Спинка язика вкрита незначною кількістю бі лого нальоту. Регіонарні лімфовузли під час пальпації не визначаються. Порожнина рота санована. Я кий найбільш імовірний діагноз? A. Глосит Гунтера-Міллера B. Неврит язикового нерва C. Глосодинія D. Кандидоз E. Десквамативний глосит 117 Хворий 55-ти років з'явився на повторн ий прийом до лікаря-стоматолога. Йому виготовляються повні знімні пласт инкові протези на верхню та нижню щелепи. Під час попереднього відвідува ння у хворого були отримані повні анатомічні відбитки з обох щелеп і пер едані зубному техніку. Які маніпуляції повинен провести лікар під час на ступного клінічного етапу? A. Виготовити прикусні вал ики B. Припасувати індивідуал ьні ложки C. Визначити і зафіксувати центральну оклюзію D. Провести перевірку конс трукції протезів у порожнині рота E. Провести корекцію проте зів та дати настанови хворому 118 Хлопчик 8-ми років скаржиться на гос трий короткочасний біль у 11 від холодного і солодкого. Об'єктивно: в 11 каріо зна порожнина на медіоконтактній поверхні в межах емалево-дентинного с получення, виповнена розм'якшеним вологим дентином, який легко знімаєть ся пластами. Краї емалі білого кольору, підриті, крихкі. Поверхневе зонду вання безболісне, термометрія позитивна, перкусія негативна. Виберіть п ломбувальний матеріал: A. Срібна амальгама B. Силікатний цемент C. Склоіономірний цемент D. Композитний матеріал E. Силіко-фосфатний цемент 119 Хвора 45-ти років скаржиться на біль від температурних подра зників, самочинний біль у 26 зубі. Тиждень тому зуб лікували з приводу пуль піту. Об'єктивно: 26 під пломбою, перкусія чутлива, реакція на температурни й подразник - біль, який повільно підсилюється, тривалий. На рентгенограм і - піднебінний канал запломбовано на 2/3, в щічних каналах матеріал не прос лідковується. Що із перерахованого є вірогідною причиною даного усклад нення? A. Неадекватне пломбуванн я каналів B. Травма тканини періодон та C. Розвиток запалення в пе ріодонті D. Розвиток інфекції E. Неповна екстирпація пул ьпи 120 Для пломбування каріозної порожни ни середньої глибини в 37 (ІІ клас за Блеком) у чоловіка 35-ти років лікар обра в техніку пошарової реставрації. Яким з композитів у даному випадку слід вкрити дно і стінки каріозної порожнини для створення початкового супе радаптивного шару? A. Конденсуємий B. Мікронаповнений C. Макронаповнений D. Текучий E. Мікрогібридний 121 Хвора звернулася до лікаря-стомато лога зі скаргами на неможливість закрити рот, утруднену мову. Об'єктивно: порожнина рота напіввідкрита, з неї тече слина, центральна лінія зміщена в правий бік. Перед козелком вуха - западина, а під виличною дугою - випинан ня за рахунок голівки нижньої щелепи в підскроневу ямку. Який найбільш і мовірний діагноз? A. Однобічний передній вив их нижньої щелепи з лівого боку B. Двобічний передній виви х C. Однобічний передній вив их нижньої щелепи з правого боку D. Однобічний задній вивих нижньої щелепи з правого боку E. Однобічний задній вивих нижньої щелепи з лівого боку 122 Хвора 34-х років, якій показано видалення 38 з приводу хронічно го фіброзного періодонтиту, звернулася у стоматологічну поліклініку. Х ірург-стоматолог провів торусальну анестезію. Якими нервами припинила ся передача больової інформації при цій анестезії? A. Нижньокомірковий, язико вий, щічний B. Нижньокомірковий, щічни й C. Язиковий, щічний D. Нижньокомірковий, язико вий E. Язиковий, щічний, підбор ідний 123 Хворий 60-ти років скаржиться на утру днене пережовування їжі внаслідок зміщення нижньої щелепи після нелік ованого перелому. Об'єктивно: відсутні 35, 36, 38, 45, 46. Решта зубів інтактні. 43, 44, 47, 48 по за контактом з верхніми боковими та з оральним відхиленням до 1 см. Яка опт имальна конструкція протеза для нижньої щелепи показана? A. Шина Ванкевич B. Дуговий протез C. Адгезивний протез D. Суцільнолитий мостопод ібний протез E. Протез із подвійним зуб ним рядом 124 До хірургічного кабінету стоматол огічної поліклініки звернувся хворий зі скаргами на біль у ділянці верх ньої щелепи зліва, що з'явилися 3 дні тому. Після огляду лікар встановив ді агноз: загострення хронічного періодонтиту 17. Показане видалення 17. Які н ерви необхідно блокувати для забезпечення безболісного видалення 17? A. Середні коміркові нерви і великий піднебінний нерв B. Носопіднебінний нерв C. Задні коміркові нерви і великий піднебінний нерв D. Великий піднебінний нер в E. Передні коміркові нерви і різцевий нерв 125 Хворий скаржиться на косметичний д ефект 23. Об'єктивно: коронкова частина 23 зруйнована на 80%, корінь стійкий, кан ал запломбовано до верхівки. Після обстеження прийняте рішення про відн овлення зруйнованого зуба литою куксово-кореневою вкладкою. На яку опти мальну глибину слід розширити канал 23? A. На всю довжину каналу B. На 2/3 довжини каналу C. На 1/4 довжини каналу D. На 1/3 довжини каналу E. На 1/2 довжини каналу 126 Хвора 48-ми років скаржиться на біль п остійного характеру в ділянці 28. Хворіє 3 дні. Коронка 28 повністю зруйнован а. За допомогою яких щипців можна видалити корені 28? A. Байонетні B. S-подібні ліві C. S-подібні зі щічками, що с ходяться D. Прямі кореневі E. S-подібні з щічками, що не сходяться 127 Хлопчик 12-ти років скаржиться на пос тійний, інтенсивний пульсуючий біль у зубі, що посилюється при накушуван ні. Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок колатерального набряку м' яких тканин, підщелепні лімфовузли збільшені, болісні під час пальпації . В 26 - глибока каріозна порожнина, яка не сполучається з порожниною зуба. Ре акції на термічні подразники та зондування безболісні, перкусія різко б олісна, зуб рухомий. На рентгенограмі 26: змін у періодонті немає. Який найб ільш імовірний діагноз? A. Гострий серозний період онтит B. Загострення хронічного періодонтиту C. Пульпіт, ускладнений пе ріодонтитом D. Гострий гнійний пульпіт E. Гострий гнійний періодо нтит 128 Дівчинці 1 рік 6 місяців. Нa вестибуля рній поверхні 52, 51, 61, 62 розлогі кaріозні порожнини в межaх емaлі. Зондувaння тро хи болісне, перкусія 52, 51, 61, 62 безболісн A. Якa тaктикa лікувaння найбільш доцільнa? A. Ремінерaлізуючa терaпія B. Покриття фтор-лaком C. Пломбувaння фосфaт-цемен том D. Пломбування амальгамою E. Імпрегнaція сріблом 129 Хвора 36-ти років звернулася зі скарг ами на постійний біль у зубах верхньої щелепи, підвищення температури ті ла. Лікар виявив, що 26 неодн оразово був лікований, решта зубів інтактні. Після рентгенологічного об стеження встановлено діагноз: гострий гайморит. Вкажіть найбільш ефект ивний метод лікування: A. Пункція гайморової поро жнини і медикаментозна терапія B. Видалення причинного зу ба і медикаментозна терапія C. Гайморотомія за Колдуел -Люком D. Медикаментозне і фізіот ерапевтичне лікування E. Медикаментозна терапія 130 Жінка 49-ти років звернулася до хірур гічного кабінету стоматологічної поліклініки зі скаргами на постійний сильний, ниючий біль в ділянці верхньої щелепи справа. З анамнезу відомо, що 17 неодноразово, але безуспішно лікувався терапевтом-стоматологом з п риводу загострення хронічного періодонтиту. Який вид анестезії слід за стосувати при видаленні 17? A. Торусальна B. Туберальна та палатинал ьна C. Туберальна, різцева та п алатинальна D. Туберальна та різцева E. Різцева та палатинальна 131 Хворий 50-ти років скаржиться на підв ищену чутливість оголених шийок зубів, зміщення зубів, свербіж в яснах, б іль в ділянці 43, 42, 41, 31, 32, 33 при дії хімічних та температурних подразників. Об'єк тивно: ясна щільні, анемічні. На рентгенограмі: атрофія альвеолярної кіс тки, що досягає 2/3 висоти міжальвеолярних перегородок. Який найбільш імов ірний діагноз? A. Хронічний генералізова ний пародонтит ІІ ступеня B. Хронічний генералізова ний пародонтит ІІІ ступеня C. Пародонтоз ІІ ступеня D. Пародонтоз ІІІ ступеня E. Атрофічний гінгівіт 132 Хворий 20-ти років скаржиться на біль та кровоточивість в ділянці 36 при вживанні твердої їжі. Об'єктивно: на мед іально-жувальній поверхні 36 велика каріозна порожнина, виповнена м'ясис тим пухлиноподібним утворенням, під час зондування виникає кровотеча т а болючість в ділянці сполучення каріозної порожнини з пульповою камер ою. Перкусія безболісна. ЕОД- 40 мкА. Рентгенологічних змін не виявлено. Яки й найбільш імовірний діагноз? A. Епуліс B. Хронічний гангренозний пульпіт C. Хронічний фіброзний пул ьпіт D. Хронічний гіпертрофічн ий пульпіт E. Гіпертрофічний папіліт 133 В оранжереї ботанічного саду чолов ік 28-ми років після того, як понюхав орхідею, зблід, знепритомнів. Об'єктивн о: ЧСС- 115/хв, АТ- 50/0 мм рт.ст. Який препарат потрібно ввести хворому в першу чер гу? A. Мезатон B. Димедрол C. Кордіамін D. Преднізолон E. Строфантин 134 Група спеціалістів проводить епід еміологічне обстеження певних вікових груп по вивченню поширеності оз нак ураження пародонта і потреб у лікуванні. За допомогою якого індексу вивчаються ці показники? A. PMA (Парма) B. CPITN (ВООЗ) C. PDJ (Рамф'єрда) D. OHJ-S (Гріна-Вермільона) E. PJ (Рассела) 135 Хворий 45-ти років скаржиться на біль у нижній щелепі, який виник після видалення 36. Об'єктивно: комірка вкрита к ров'яним згустком. На рентгенограмі: видно не видалений дистальний корін ь 36. Які інструменти необхідні для видалення цього кореня? A. S-подібні щипці B. Елеватор прямий C. Байонетні щипці D. Елеватор під кутом, ліви й E. Елеватор під кутом, прав ий 136 У хворої 56-ти років ерозія червоної о блямівки нижньої губи овальної форми з гладенькою поверхнею, насиченог о червоного кольору. На поверхні ерозії кров'яні кірочки, які знімаються з утрудненням. Після зняття кірок виникає невелика кровотеча. Легке трав мування ерозії у місцях, де кірки відсутні, не викликає кровотечі. Визнач те вид передраку нижньої губи: A. Бородавчастий передрак червоної облямівки губи B. Абразивний прекарциноз ний хейліт Манганотті C. Еритроплазія D. Хвороба Боуена E. Обмежений передраковий гіперкератоз 137 Хвора звернулася зі скаргами на біл ь та припухлість в правій підщелепній ділянці. Впродовж тижня лікувала 45. Об'єктивно: температура тіла 38 o C. В правій підщелепній ділянці болісний, напружений інфіль трат. Шкіра не береться в складку, гіперемована, блищить. Рот відкриваєть ся на 3 см. Ковтання безболісне. Якому захворюванню відповідає зазначена вище клінічна картина? A. Одонтогенна флегмона пр авої підщелепної ділянки B. Аденофлегмона правої пі дщелепної ділянки C. Абсцес правого щелепног о-язикового жолоба D. Флегмона крилощелепног о простору E. Гострий гнійний сіалоад еніт 138 Чоловік 23-х років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів і прийомі твердої їжі. Об'єктивно: ясна у фронтальній ділян ці нижньої щелепи гіперемована, набрякла, кровоточить під час пальпації . Слизова оболонка порожнини рота і ясна в інших ділянках без змін. Прикус глибокий. Зуби стійкі за винятком 41 та 31 (І ступінь рухомості). На рентгенограмі: резорбція міжальвеолярних перегородок у ділянці 42, 41, 32, 31 до 1/3 довжини кореня. Який най більш імовірний діагноз? A. Локалізований пародонт ит B. Пародонтоз І ступінь C. Генералізований пародо нтит, І ступінь D. Катаральний гінгівіт E. Генералізований пародо нтит, початковий ступінь 139 В стоматологічному кабінеті після робочої зміни на стерильному столику залишились невикористані стомато логічні інструменти. Які заходи необхідно провести для забезпечення ст ерильності цього стоматологічного інструментарію? A. Передстерилізаційне оч ищення, стерилізація B. Стерилізація без попере дньої обробки C. Дезинфекція, передстери лізаційне очищення, стерилізація D. Тільки дезинфекція E. Дезинфекція, стерилізац ія 140 Чоловік 25-ти років скаржиться на све рбіж та почервоніння шкіри у щічній ділянці, загальну слабкість, кволіст ь. Початок захворювання пов'язує з травмування шкіри під час гоління. Об'є ктивно: температура 39,0 o C. У щічній області ділянка шкіри гіперемована, межі чіткі. На гіперемованій поверхні наявні пухирі із серозною рідиною. Який найбільш імовірний діагноз? A. Флегмона щічної ділянки B. Бешихове запалення обли ччя C. Фурункул D. Сибірка E. Стрептодермія 141 Пацієнтка 47-ми років скаржиться на обмежену рухливість ниж ньої щелепи вранці, періодичний тупий біль в правому скронево-нижньощел епному суглобі (СНЩС) і скутість у суглобах. Зі слів пацієнтки, скутість зн икає впродовж дня після "розробки" суглобів. Об'єктивно: обличчя симетрич не, відкривання рота обмежене до 2,5 см, відзначається хрускіт у суглобах. С ередня лінія зміщується праворуч на 3-4 мм, пальпація правої суглобової го лівки болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A. Правобічний передній ви вих нижньої щелепи B. Артроз правого СНЩС C. Гострий серозний артрит правого СНЩС D. Перелом правого виростк а нижньої щелепи E. Хронічний артрит правог о СНЩС 142 Хвора 18-ти років скаржиться на розро стання ясен, біль та кровоточивість при прийомі твердої їжі. Об'єктивно: г іперемія, набряк ясен, гіпертрофія ясеневого краю біля 12, 13, 14 до 1/2 висоти кор онок. Формалінова проба безболісна. Який найбільш імовірний діагноз? A. Генералізований пародо нтит І ступеню, загострений перебіг B. Генералізований пародо нтит ІІ ступеню, хронічний перебіг C. Катаральний гінгівіт D. Виразково-некротичний г інгівіт E. Гіпертрофічний гінгіві т 143 Хвора 35-ти років скаржиться на наявн ість порожнини у зубі на нижній щелепі зліва, болю від солодкого, кислого і під час прийому твердої їжі. Під час обстеження у 36 виявлена глибока кар іозна порожнина, що виповнена світлим розм'якшеним дентином. Зондування болісне по дну каріозної порожнини, реакція на холод болісна, швидко минуща. Який найбі льш імовірний діагноз? A. Хронічний глибокий карі єс B. Хронічний фіброзний пул ьпіт C. Гострий глибокий карієс D. Гострий вогнищевий пуль піт E. Гострий середній карієс 144 Пацієнтка 22-х років боїться болю під час проведення провідн икового знеболення. Лікар вирішив, що перед проведенням анестезії необх ідно застосувати аплікаційне знеболення слизової оболонки в місці уко лу. Який препарат використовується для цього? A. Лідокаїнова мазь 5% B. Синтоміцинова мазь 1% C. Оксацилінова мазь 5% D. Дексациклінова мазь 3% E. Синафланова мазь 3% 145 На прийомі у лікаря пацієнт 35-ти рокі в поводить себе занепокоєно, постійно висловлює скарги на страх перед ст оматологом, неохоче дозволяє себе оглядати. Препарати якої групи бажано дати пацієнту перед стоматологічною маніпуляцією? A. Серцеві глікозиди B. Десенсибілізуючі C. Анальгетики D. Седативні E. Гіпотензивні 146 Дитина 7-ми років скаржиться на само чинний біль у верхніх правих кутніх зубах. На медіальній контактній і жу вальній поверхнях 55 зуба виявлена каріозна порожнина, заповнена розм'як шеним світлим дентином, локалізована в межах біляпульпарного дентину. З ондування дна різко болісне, перкусія зуба дещо болісна. Слизова оболонк а альвеолярного відростка у проекції коренів 55 зуба не ушкоджена, рентге нологічних змін у цій ділянці не виявлено. Який найбільш імовірний діагн оз? A. Хронічний гангренозний пульпіт B. Загострення хронічного періодонтиту C. Гострий дифузний пульпі т D. Хронічний фіброзний пул ьпіт E. Гострий глибокий карієс 147 Хворий 65-ти років скаржиться на часткову відсутність зубів на верхній щелепі, утруднене жування, гугнявість. Об'єктивно: відсутні 18, 16, 15, 11, 23, 28, 35, 38, 48, 47, післяопераційний серединний дефект твердого піднебіння. Пр ийняте рішення виготовити бюгельний протез з обтуруючою частиною. На як ій частині бюгельного протеза бажано розмістити обтуруючу частину? A. На кламерах B. На штучних зубах C. На базисі D. На дузі E. На сітці 148 Хворому 35-ти років поставлено діагн оз: хронічний середній карієс 36. Порожнина ІІ класу за Блеком з ураженням жувальної поверхні. Який матеріал краще використати для пломбування? A. Композитний мікрогібри дний матеріал світлової полімеризації B. Текучий композит світло вої полімеризації C. Мікрофільований композ ит світлової полімеризації D. Силікофосфатний цемент E. Склоіономірний цемент 149 Хвору було знайдено в непритомному стані в квартирі, яка опалювалась дровами, комин в печі був закритий, в кім наті відчувався запах диму. Об'єктивно: хвора непритомна, шкіра та слизов і вишневого кольору. Зіниці на світло не реагують, корнеальні і сухожиль ні рефлекси відсутні, тонус м'язів знижений. Ps- 96/хв, слабкого наповнення. То ни серця глухі, поодинокі екстрасистоли, АТ- 90/60 мм рт.ст. В нижніх відділах л егенів поодинокі дрібнопухирчасті хрипи, ЧДР- 28/хв. Який найвірогідніший діагноз? A. Гостре отруєння хлором B. Гостре отруєння метаном C. Гостре отруєння оксидом вуглецю D. Гостре отруєння бензоло м E. Гостре отруєння сірчист им газом 150 Дівчинка 6-ти років з'явилася до лікаря-стоматолога з метою завершення лікування 75 з приводу загострення хронічного гранулюючого періодонтиту. Скарги відсутні. Об'єктивно: герметична пов'язка в 75 збережена, перкусія зуба без болісна, слизова оболонка в ділянці 75 без патологічних змін, безболісна п ід час пальпації. Який матеріал доцільно використати для пломбування ко реневих каналів у даному випадку? A. Сілер із гутаперчевим ш тифтом B. Цинк-євгенолова паста C. Кальційвмісна паста D. Склоіономірний цемент E. Йодоформна паста 151 Хворому 35-ти років виготовляється м еталева вкладка на 37. Об'єктивно: на жувальній поверхні 37 каріозна порожни на. Яка особливість препа рування? A. Створення допоміжної по рожнини B. Розширення дна порожнин и C. Створення плаского дна D. Створення допоміжного у ступу E. Створення фальца 152 Хворий після отримання травми скар житься на обмежене відкривання рота, кровотечу з носа, оніміння шкіри пі дочної ділянки і нижньої повіки. Об'єктивно: спостерігається деформація обличчя за рахунок западіння м'яких тканин виличної ділянки зліва, наявн ість симптому "сходинки" у середній частині лівого нижнього краю очниці та в ділянці вилично-альвеолярного гребеня. Який метод дослідження найб ільш доцільний для діагностики захворювання? A. Рентгенографія лицьово го черепа в аксіальній проекції B. Рентгенографія лицьово го черепа в прямій проекції C. Ортопантомограма D. Рентгенографія лицьово го черепа та придаткових пазух носа E. Рентгенографія лицьово го черепа в боковій проекції 153 У дівчинки 13-ти років скарги на часте випадання пломби в 21. З анамнезу: 2 роки тому лікувалася з приводу травми зу ба. Об'єктивно: у 21 дефект 1/3 коронки в поперековому напрямку. Перкусія безб олісна. Зуб у кольорі не змінений. На рентгенограмі: кореневий канал запл омбований на 1 мм від верхівки, пломбувальний матеріал щільно прилягає д о стінок кореневого кана лу. Яка тактика лікаря? A. Провести резекцію верхі вки кореня B. Провести операцію видал ення зуба C. Відновити дефект фотопо лімером D. Вкрити зуб штучною коро нкою E. Перепломбувати коренев ий канал 154 Жінка 32-х років скаржиться на біль у роті, підвищення температури тіла до 38,5 o C, нездужання. Подібний стан виникає періодично впродов ж кількох років після застуди. Об'єктивно: губи вкриті кров'янистими кірк ами, на гіперемованій слизовій оболонці губ і щік - ерозії, покриті фібрин озними плівками. Гіперсалівація. Який найбільш імовірний діагноз? A. Рецидивний герпес B. Багатоформна ексудатив на еритема C. Вульгарна пухирчатка D. Герпетиформний дермати т Дюрінга E. Синдром Стівенса-Джонсо на 155 Пацієнтка 38-ми років звернулася до л ікаря-ортопеда зі скаргами на металевий присмак, сухість у роті та печію язика. Об'єктивно: на нижній щелепі дефекти зубних рядів заміщені паяним и мостоподібними протезами із нержавіючої сталі. Який метод обстеження доцільно використати? A. Міографія B. Оклюзіографія C. Гальванометрія D. Електроодонтометрія E. Мастікаціографія 156 Чоловік підібраний на вулиці у непр итомному стані і доставлений до санпропускника. З невеликими інтервала ми у нього спостерігаються повторні напади тонічних і клонічних судом р ук і ніг. Об'єктивно: без свідомості, зіниці широкі, не реагують на світло. Н а язиці - сліди прикушування. Було мимовільне сечовиділення. Ознак вогни щевого ураження головного мозку не виявлено. АТ- 140/90 мм рт.ст. Голова хворог о може бути вільно приведена до грудей. Визначте найбільш імовірну патол огію: A. Гострий менінгоенцефал іт B. Правець C. Інфаркт мозку D. Епілепсія, епілептичний статус E. Паренхіматозний кровов илив 157 Батьки дитини 6-ти років звернулися зі скаргами на біль у дитини у піднижньощелепній ділянці зліва, підвищен ня температури до 37,5 o C. Об 'єктивно: обличчя асиметричне з причини інфільтрату піднижньощелепної ділянки зліва. Інфільтрат м'яко-еластичної консистенції, рухливий, розмі ром 2х2,5 см, пальпація злегка болісна, шкіра не змінена. Зуби інтактні. Зів г іперемований. Який найбільш імовірний діагноз? A. Аденофлегмона піднижнь ощелепної ділянки B. Гострий гнійний одонтог енний піднижньощелепний лімфаденіт C. Гострий серозний одонто генний піднижньощелепний лімфаденіт D. Гострий серозний неодон тогенний піднижньощелепний лімфаденіт E. Гострий гнійний неодонт огенний піднижньощелепний лімфаденіт 158 Батьки 5-річної дитини звернули ува гу на нерівномірну забарвленість спинки язика і звернулися до дитячого стоматолога. Об'єктивно: порожнина рота санована, КП=4, на спинці та бокови х поверхнях язика - ділянки десквамації епітелію, що межують із зонами гі пертрофії та підвищеного ороговіння ниткоподібних сосочків. В анамнез і - алергія на деякі харчові продукти. Який клінічний діагноз? A. Кандидозний глосит B. Гострий катаральний гло сит C. Герпетичне ураження язи ка D. Десквамативний глосит E. Туберкульозний глосит 159 Хвора 35-ти років звернулася до стома толога з приводу новоутворення в ділянці 11, 12 зубів, яке безболісне, росте п овільно. Під час обстеження: пухлина сплощеної форми, прилягає до зубів, м ає ніжку, забарвлення блідо-рожеве, розмір до 1,5 см, поверхня гладенька, консистенція щільна. Діагно з: епулід у ділянці 11, 12 зубів. Для якої форми епуліда характерна вказана ка ртина? A. Гігантоклітинний B. Фіброзний C. Ангіоматозний D. - E. Епулід вагітних 160 Дитину 5-ти років 2 доби тому вкусив с обака. Діагноз - укушена рана щоки. Батьки своєчасно по допомогу не зверну лися. В рані має місце гнійно-запальний процес. Який вид хірургічної обро бки потрібно виконати? A. Вторинна B. Хірургічне втручання не потрібне C. Первинна рання D. Первинна пізня E. Первинна відстрочена 161 Пацієнт 13-ти років скаржиться на біл ь і кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об'єктивно: ясна у ділянці у сіх зубів гіперемовані, набряклі, РМА=46%, гігієнічний індекс за Грином-Вер мільйоном 2,5 бали. Попередній діагноз: загострення хронічного генераліз ованого катарального гінгівіту. З яким активним компонентом слід реком ендувати пасту даному пацієнту? A. Гліцерофосфат кальцію B. Монофторфосфат C. Вітаміни А, D, Е D. Хлоргексидин E. Комплекс мікроелементі в 162 Жінка 35-ти років на другу добу після видалення зубу звернулася до щелепно-лицевого відділення зі скаргами н а біль у білявушно-жувальній ділянці, відчуття, що немає контакту між зуб ами верхньої та нижньої щелеп праворуч. Під час огляду: підборіддя зсуну те ліворуч, рот напіввідкритий, губи зімкнуті, прикус порушений. Обмежен ня бічних рухів нижньої щ елепи. Попереду від козелка правого вуха западання м'яких тканин. Яке дос лідження найбільш інформативне при даному порушенні? A. Рентгенографія нижньої щелепи B. Симптом навантаження C. Ультразвукове дослідже ння СНЩС D. Бімануальне дослідженн я СНЩС E. Рентгенографія СНЩС 163 Хворий 68-ми років скаржиться на біль в ділянці піднебіння під час користування повним знімним протезом, який виготовлено три місяці тому. Об'єктивно: різко виражений піднебінний тор ус, слизова оболонка в його ділянці гіперемована, набрякла. Яка найбільш імовірна причина даного ускладнення? A. Проведена анатомічна по становка зубів B. Функціональний відбито к отриманий за допомогою жорсткої індивідуальної ложки C. Базис протеза виготовле ний з акрилової пластмаси D. Попередній відбиток отр иманий гіпсом E. Не проведена ізоляція т орусу 164 В клініку ортопедичної стоматолог ії звернувся хворий 34-х років зі скаргами на біль та хрускіт в кінцевій фа зі відкривання рота. В ана мнезі "вивих". Амплітуда максимального відкривання рота - 58 мм. До якої вели чини слід обмежити відкривання рота? A. До 50-60 мм B. До 10-15 мм C. До 25-30 мм D. До 40-50 мм E. До 90-100 мм 165 Хвора 38-ми років звернулася до лікар ні зі скаргами на наявність рани у ділянці лівої щоки. Травму отримала 16-18 г один тому, не непритомніла. Об'єктивно: у ділянці щоки з лівого боку визнач ається порушення цілісності шкіри, підшкірно-жирової клітковини та м'яз а довжиною близько 3 см. Кровотеча з рани. Яка ПХО рани буде проведена хвор ій? A. - B. Рання ПХО рани C. Вторинна хірургічна обр обка рани D. Відстрочена ПХО рани E. ПХО з пластикою 166 Хвора 32-х років скаржиться на біль і припухлість у ділянці нижньої щелепи і щоки зліва. Хворіє впродовж двох днів. Об'єктивно: загальний стан задовільний. Температура тіла 37,5 o C. Набряк м'яких тканин щічної ділянки зліва. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені з обох боків, боліс ні під час пальпації. Коронка 37 частково зруйнована, зуб нерухомий, перкус ія слабко болісна. Перехідна складка у ділянці 37 набрякла, гіперемована, з гладжена, пальпація різко болісна. Який найбільш імовірний діагноз? A. Абсцес щелепно-язиковог о жолобка зліва B. Гострий одонтогенний ос теомієліт нижньої щелепи C. Хронічний одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи D. Гострий гнійний періост ит нижньої щелепи від 37 E. Хронічний продуктивний періостит нижньої щелепи від 37 167 Хворий 23-х років скаржиться на періо дичний біль у ділянці 11, випинання альвеолярного відростка. 4 роки тому бу ла травма. Об'єктивно: коронка 11 темного кольору, перкусія зуба безболісна . На рентгенограмі розрідження кісткової тканини округлої форми діамет ром 2,0 см з чіткими контурами у верхівки кореня 11. Пункція: рідина жовтувато го кольору з кристалами х олестерину. Який найбільш імовірний діагноз? A. Хронічний остеомієліт в ерхньої щелепи B. Остеобластокластома ве рхньої щелепи C. Амелобластома верхньої щелепи D. Радикулярна кіста верхн ьої щелепи E. М'яка одонтома верхньої щелепи 168 Хворий 50-ти років скаржиться на відс утність 37, 36, 45, 46, 47. 35, 38, 44, 48 інтактні, стійкі, коронки анатомічної форми, досить ви сокі, відносно паралельні між собою. Межова лінія має типовий напрямок п роходження по 35, 44 опорних зубах. Який фіксуючий елемент необхідно використати в бюгельном у протезі з опорою на 35, 44? A. Кламер Роуча B. Гнутий дротяний кламер C. Кламер Аккера D. Кламер Джексона E. Телескопічну фіксацію 169 Хворий 64-х років звернувся до лікаря зі скаргами на наявність дещо болісної виразки на бічній поверхні язика , яка з'явилася більше 2-х місяців тому. Об'єктивно: на бічній поверхні язика виразка з припіднятими краями, навколо неї тканини інфільтровані. Визна чаються збільшені, спаяні один з одним і з навколишніми тканинами підщел епні лімфовузли. Який найбільш імовірний діагноз? A. Туберкульозна виразка B. Сифіліс (твердий шанкер) C. Декубітальна виразка D. Рак язика E. Виразково-некротичне ур аження при захворюваннях крові 170 На рентгенограмі в проекції верхів ки кореня 27 спостерігається деструкція кісткової тканини круглої форми з чіткими рівними краями розміром 0,7х0,7 см. Який найбільш імовірний діагно з? A. Одонтома B. Кіста C. Остеома D. Кістогранульома E. Гранульома 171 Хворий 68-ми років близько року прийм ав диклофенак з приводу болю у колінних суглобах. Напередодні ввечері пі сля ситної вечері несподівано з'явилися рідкі випорожнення чорного кол ьору, різка слабкість, одноразове блювання, після якої він знепритомнів. Бригадою швидкої допомоги доставлений до клініки. Об'єктивно: хворий у с відомості, дещо загальмований, блідий, дихання 20/хв, Ps- 102/хв, АТ- 110/70 мм рт.ст. Жив іт м'який, чутливий в епігастрії. Вкажіть найбільш імовірний діагноз: A. Інфаркт міокарда B. Шлунково-кишкова кровот еча C. Тромбоз мезентеріальни х артерій D. Харчове отруєння E. Гостре порушення мозков ого кровообігу 172 Дівчинка 12-ти років скаржиться на на бряклість, почервоніння губ, відчуття свербежу. Хворіє на бронхіальну ас тму. Подібний стан спостерігається у дитини впродовж 3-х років у зимовий п еріод. Об'єктивно: на червоній облямівці губ і прилеглій шкірі еритема з ч іткими межами і набряклість, дрібні тріщинки; мають місце ознаки ліхеніз ації губ. Спостерігаються сліди розчухувань на шкірі губ, щік і лоба у виг ляді подряпин і кірочок. Слизова порожнини рота без патологічних змін. Я кий найбільш імовірний діагноз? A. Ексфоліативний хейліт B. Атопічний хейліт C. Мікробний хейліт D. Метеорологічний хейліт E. Контактний алергічний х ейліт 173 У хворого 34-х років внаслідок травми (падіння) з'явилася рухомість альвеолярного відростка з зубами всієї ве рхньої щелепи, прикус змінений. На рентгенограмі визначається щілина пе релому, що проходить від грушоподібного отвору по дну гайморової пазухи по обидва боки. Який найбільш імовірний діагноз? A. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II B. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор I C. Частковий перелом альве олярного відростка D. Однобічний перелом верх ньої щелепи E. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор III 174 Хворий 56-ти років звернувся до кліні ки зі скаргами на відсутність бічних зубів на нижній щелепі з обох боків. Об'єктивно: у хворого відс утні 48, 47, 46, 45, 35, 36, 37, 38. Який найбільш імовірний діагноз? A. Дефект зубного ряду IV кл за Кеннеді B. Дефект зубного ряду II кл за Бетельманом C. Дефект зубного ряду III кл за Кеннеді D. Дефект зубного ряду II кл за Кеннеді E. Дефект зубного ряду I кл з а Кеннеді 175 Хворий 19-ти років скаржиться на біль у підборідному відділі нижньої щелепи. Напередодні отримав травму. Об'єк тивно: незначна припухлість тканин у ділянці підборіддя. Рот відкриваєт ься достатньо. Зуби інтактні. Слизова оболонка у ділянці центральних різців набрякла, злегк а кровить. Тут визначається рухомість фрагментів нижньої щелепи. Прикус не порушений. Яким чином слід надати допомогу хворому? A. Лігатурним зв'язуванням 31, 32, 42, 41 за Айві B. Шиною із розпірковим ви гином C. Гладенькою шиною-скобою D. Шинами із зачіпними пет лями та міжщелепною фіксацією E. Шиною із похилою площин ою 176 У хворого 62-х років серединний перел ом нижньої щелепи з утворенням несправжнього суглоба. Об'єктивно: зубна формула: 33, 34, 35, 36, 37, 47, 46, 45, 44, 43. Зуби інтактні, стійкі, коронки високі. Рухливість від ламків незначна, зміщення немає. На рентгенограмі: дефект кістки 0,8 см. Зас тосування якого протезу найбільш показано? A. Пластинковий протез із шарніром Вайнштейна B. Пластинковий протез із шарніром Оксмана C. Пластинковий протез із шарніром Гаврилова D. Мостоподібний протез із шарніром E. Пластинковий протез без шарніра 177 Хвора скаржиться на біль від кислог о та солодкого в 11. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні в пришийковій ді лянці 11, на фоні крейдопод ібно зміненої емалі, має місце дефект у межах емалево-дентинної межі зі с вітлим дном. Зондування болісне, перкусія і холодова проба безболісні. Я кий діагноз найбільш імовірний? A. Гіпоплазія емалі B. Флюороз C. Гострий поверхневий кар ієс D. Гострий середній карієс E. Гострий початковий карі єс 178 Хворий 28-ми років звернувся до кліні ки з метою протезування. Об'єктивно: коронка 13 зруйнована на 2/3 висоти, кукс а виступає над рівнем ясни на 2 мм. На рентгенограмі кореневий канал запло мбований до верхівки. Яку конструкцію доцільно виготовити хворому? A. Штифтовий зуб B. Екваторну коронку C. Вкладку D. Коронку E. Відновити фотополімеро м 179 Хворий 25-ти років звернувся зі скарг ами на косметичний дефект верхньої щелепи у фронтальному відділі лівор уч. Об'єктивно: 23 депульпований. Пломба відновлює вестибулярно-апроксима льну поверхню коронки на 1/3, щільно прилягає до стінок порожнини, стійка, н е відповідає кольору зуба, зуб змінений в кольорі, перкусія безболісна. Я ка оптимальна конструкція показана хворому? A. Металокерамічна коронк а B. Вкладка C. Металева штампована кор онка D. Напівкоронка E. Пластмасова коронка 180 Хворому 56-ти років виготовляється ч астковий знімний пластинковий протез. Об'єктивно: у ротовій порожнині на верхній щелепі відсутні 17, 16, 15, 14, 25, 26, 27, 28. На які зуби повинні спиратися плечі кл амерів, щоб забезпечити трансверзальну кламерну лінію? A. - B. 24 та 18 C. 13 та 24 D. 13 та 18 E. 24, 13 та 18 181 Хвора 35-ти років скаржиться на наростаючий пульсуючий біль 26. Об'єктивно: у 26 каріозна порожнина, що виповнена розм'якшеним дентином, п орожнина зуба - закрита, зондування дна - безболісне, перкусія - різко болі сна. Відзначається рухомість зуба І ступеня. Рентгенологічно змін не вия влено. Який найбільш імовірний діагноз? A. Гострий дифузний пульпі т B. Загострення хронічного періодонтиту C. Гострий гнійний періодо нтит D. Гострий гнійний пульпіт E. Гострий серозний період онтит 182 Хвора 33-х років скаржиться на біль, к ровоточивість ясен, неприємний запах з рота, підвищення температури тіл а до 37,8 o C. Об'єктивно: ясна яскраво гіперемовані, набряклі, легко кровоточать, пародонтальні кишен і глибиною 3-4 мм із гнійним ексудатом. На ортопантомограмі дифузний остео пороз альвеолярного відростка, резорбція міжзубних перегородок до 1/3 їх висоти. Який найбільш імовірний діагноз? A. Хронічний генералізова ний пародонтит ІІ ст B. Загострення хронічного катарального гінгівіту C. Загострення хронічного генералізованого пародонтиту І ст D. Загострення хронічного генералізованого пародонтиту ІІ ст E. Хронічний генералізова ний періодонтит І ст 183 Хворий 53-х років звернувся в клініку ортопедичної стоматології з метою протезування. Об'єктивно: наявні 13, 24 і в сі зуби на нижній щелепі. Нижня третина обличчя вкорочена, коронки 13, 24 - сте рті на 2/3. Який конструкційний елемент забезпечить оптимальну фіксацію ч асткового знімного протезу на верхній щелепі? A. Опорно-підтримуючі клам ери B. Підтримуючі кламери C. Дентоальвеолярні кламе ри D. Штанги E. Телескопічні коронки 184 У хворого під час обстеження виявлено новоутворення округ лої форми у підпідборідній ділянці. Шкіра над новоутворенням у кольорі н е змінена, збирається у складку. В пунктаті - рідина солом'яно-жовтого коль ору з домішкою холестерину. Який найбільш імовірний діагноз? A. Лімфаденіт B. Дермоїдна кіста C. Природжена серединна кі ста D. Ретенційна кіста під'яз икової слинної залози E. Ліпома 185 Хвора 12-ти років скаржиться на естет ичний недолік. Об'єктивно: зменшена нижня третина обличчя, фронтальні зу би верхньої щелепи перекривають нижні на 3/3 висоти, нахилені орально, у бі чних відділах на всьому протязі однойменно-горбиковий контакт антагон істів, змикання перших постійних молярів за 2 класом Енгля. У яких площина х мають місце порушення змикання зубів у даному випадку? A. У трансверзальній B. У сагітальній і вертика льній C. У вертикальній D. У трансверзальній і вер тикальній E. У сагітальній 186 У бійця 24-х років, пораненого осколко м снаряду, діагностований перелом нижньої щелепи з дефектом кістки в діл янці підборіддя більше 2 см. Який метод фіксації фрагментів нижньої щеле пи показаний? A. Шини Тигерштедта B. Міжщелепне лігатурне зв 'язування за Айві C. Прямий остеосинтез D. Фіксація відламків апар атом Рудька E. Шина Гунінга-Порта 187 Хворий 29-ти років скаржиться на появ у гострого нападоподібного болю в ділянці верхньої щелепи зліва, лівих в ерхньощелепової пазухи, ока, скроні. Біль тривалий (2-3 години), підсилюютьс я вночі. Нещодавно переніс гостре респіраторне захворювання. Об'єктивно : в 26 - каріозна порожнина, зондування дна болісне, реакція на температурні подразники - тривалий біль, реакція на перкусію - незначний біль. Який найб ільш імовірний діагноз? A. Запалення верхньощелеп ової пазухи B. Гострий дифузний пульпі т C. Гострий верхівковий пер іодонтит D. Гострий вогнищевий пуль піт E. Загострення хронічного періодонтиту 188 Хвора 27-ми років скаржиться на гостр ий біль в ділянці 34, що посилюється при накушуванні. Рентгенографічно в пе ріапікальній ділянці кореня 34 спостерігається зона деструкції кістков ої тканини з нерівними краями. Який найбільш імовірний діагноз? A. Гострий гнійний пульпіт , ускладнений періодонтитом B. Загострення хронічного гранулематозного періодонтиту C. Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту D. Загострення хронічного пульпіту E. Гострий серозний період онтит 189 Пацієнт скаржиться на нападоподіб ний біль у зубі на верхній щелепі зліва, що підсилюється вночі та від дії р ізних подразників, іррадіює у ліву скроню та око. Подібні напади були три місяці тому, лікування не проводилося. Об'єктивно: в 25 глибока каріозна по рожнина, що сполучається з порожниною зуба. Зондування в точці сполученн я різко болісне, вертикальна перкусія слабко болісна, горизонтальна - бе зболісна. Слизова оболонка в проекції верхівки кореня 25 без змін, пальпац ія безболісна. Термодіагностика різко болісна, напад болю довготривали й. ЕОД- 60 мкА. Рентгенодіагностика - незначне розширення періодонтальної щілини біля верхівк и кореня 25. Який найбільш імовірний діагноз? A. Гострий гнійний пульпіт B. Гострий гнійний періодо нтит C. Загострення хронічного періодонтиту D. Загострення хронічного пульпіту E. Гострий загальний пульп іт 190 Хвора 47-ми років звернулася зі скаргами на оголення шийок з убів верхньої та нижньої щелеп. Об'єктивно: зубні ряди інтактні, шийки зуб ів оголені. Виявлені передчасні контакти зубів. Проводиться вибіркове п ришліфування. Який метод слід застосувати для його контролю? A. Гнатодинамометрія B. Мастикаціографія C. Жувальна проба D. Рентгенографія E. Оклюзіографія 191 До відділення щелепно-лицевої хіру ргії надійшла жінка 37-ми років зі скаргами на біль у щоці, що посилюється п ід час дотику. З анамнезу відомо що 5 днів тому впала з драбини та "забила" що ку. Об'єктивно: в товщі щоки виявлено обмежений інфільтрат, шкіра щоки гіп еремована, важко береться у складку, симптом флюктуації. Слизова оболонк а набрякла, з відбитками зубів. Який найбільш імовірний діагноз? A. Флегмона щоки B. Гематома щоки C. Гострий лімфаденіт D. Нагноєна гематома щоки E. Травматичний остеомієл іт нижньої щелепи 192 Поранено солдата 20-ти років. Об'єктив но: повністю відсутні підборіддя і нижня щелепа до 34 і 45 зубів. 45, 46, 47, 48, 34, 35, 36, 37 зуб и стійкі. На якому етапі медичної евакуації пораненому буде надана спеці алізована медична допомога? A. ОмедБ B. ОМО C. МПБ D. СВПХШ E. МПП 193 У пацієнта, який знаходиться на лік уванні у стоматолога, виникли тахікардія, серцебиття, пітливість, тремті ння, нудота, відчуття голоду. Свідомість збережена. Пацієнт страждає на і нсулінозалежний цукровий діабет. Яку допомогу повинен надати стоматол ог пацієнту? A. Вкласти пацієнта на пла ску поверхню і опустити головний кінець, відчинити вікна B. Ввести внутрішньовенно кортикостероїди C. Дати пацієнту нітрогліц ерин у спреї або таблетку сублінгвально D. Припинити процедуру, да ти цукор у будь-якій формі per os E. Ввести внутрішньом'язев о адреналін у дозі 0,5-1,0 мг 194 У хлопчика 6-ти років виявлено збіль шені лімфовузли у обох підщелепних та шийних ділянках. Об'єктивно: 75, 84, 85 зру йновані, є прояви кандідозного хейліту. Зі слів матері, в останні 2-3 місяці хлопчик швидко втомлюється, пітніє при найменшому фізичному зусиллі, ск аржиться на слабкість, покинув заняття у спортивній секції. Визначте пла н дообстеження дитини: A. Розгорнутий аналіз кров і, консультація гематолога B. Біохімічний аналіз кров і, консультація ендокринолога C. Рентгенографія легенів , консультація пульмонолога D. Пункційна біопсія, конс ультація онколога E. МРТ, консультація імуно лога 195 Дитина 4-х років дві години тому отри мала травму обличчя. Черговим лікарем-стоматологом встановлено діагно з: інтрузійний вивих 61 зуба. Яка лікувальна тактика? A. Депульпування 61 зуба B. Шинування 61 зуба C. Спостереження D. Видалення 61 зуба E. Репозиція 61 зуба 196 Хворий 40-ка років звернувся до стома толога-ортопеда зі скаргами на рухомість зубів на верхній щелепі після п роведеного терапевтичного лікування. Об'єктивно: 13, 12, 11, 21, 22 депульповані, ма ють II ступінь рухливості, в кольорі незмінені. Виберіть конструкцію прот еза: A. Стрічкова шина B. Шина Мамлока C. Коронкова паяна шина D. Шина з пластмасових кор онок E. Балкова шина 197 Хвора 46-ти років звернулася зі скарг ами на біль у привушно-жувальній ділянці зліва, порушення рухів нижньої щелепи. Об'єктивно: почервоніння шкіри над лівим скронево-нижньощелепни м суглобом (СНЩС) і набряк тканин довкола. Порушення функції лівого СНЩС. Я кий діагноз найбільш імовірний? A. Артроз лівого СНЩС B. Деформуючий артроз ліво го СНЩС C. Гострий гнійний лівобіч ний артрит СНЩС D. Гострий серозний лівобі чний артрит СНЩС E. Анкілоз лівого СНЩС 198 Дитина 3-х років скаржиться на наявн ість порожнини в зубі на нижній щелепі. Об'єктивно: у 84 на жувальній поверх ні каріозна порожнина в межах плащового дентину. Дентин розм'якшений, зо ндування стінок порожнини болісне, перкусія безболісна. Який найбільш і мовірний діагноз? A. Гострий глибокий карієс B. Хронічний глибокий карі єс C. Гострий середній карієс D. Хронічний фіброзний пул ьпіт E. Хронічний поверхневий к арієс 199 Хворому 38-ми років виготовляється б югельний протез на верхню щелепу. На етапі виготовлення передбачається створення вогнетривкої моделі. Яку масу можна застосувати для дублюван ня? A. Стомапласт B. Стомальгин C. Гелін D. Ортокор E. Дентафоль 200 Хворий 47-ми років скаржиться на пост ійний біль у 27 зубі, що посилюється під час накушування. Об'єктивно: обличч я симетричне, шкірні покриви звичайного кольору, рот відкривається у пов ному обсязі, слизова оболонка альвеолярного відростка на рівні 27 зуба на брякла, гіперемована. У 27 зубі глибока каріозна порожнина, що сполучаєтьс я з пульповою камерою. Перкусія 27 зуба різко болісна. Який найбільш імовір ний діагноз? A. Хронічний одонтогенний гайморит зліва B. Хронічний періодонтит 27 C. Гострий гнійний періост ит верхньої щелепи від 27 D. Гострий загальний гнійн ий пульпіт 27 E. Загострення хронічного періодонтиту 27

Приложенные файлы

  • rtf 23795664
    Размер файла: 842 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий