база фарм 2002-2013

Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначено рибоксин (інозин), який є проміжним метаболітом синтезу: A *Пуринових нуклеотидів B Металопротеїнів C Ліпопротеїнів D Глікопротеїнів E Кетонових тіл Хворому на подагру призначено алопуринол, конкурентний інгібітор ксан тиноксидази, термінального ферменту розпаду: A *Пуринових нуклеотидів B Глікопротеїнів C Фосфоліпідів D Вищих жирних кислот E Гетерополісахаридів Сеча пацієнтки при стоянні набула червоного забарвлення. Біохімічне до слідження сечі встановило підвищену екскрецію протопорфіринів, що вказує на порушенн я синтезу: A *Гему B Пуринових нуклеотидів C Амінокислот D Фосфоліпідів E Сечовини У хворого проноси, дерматит, деменція. З нестачею яког о віта міну це найбільш ймовірно пов’ язано? A *Нікотинової кислоти B Вітаміну К C Вітаміну D D Токоферолу E Ретинолу У хворого встановлені ознаки ураження шкіри (дерматит), шлунково-кишково го тракту (діарея), порушення нервової діяльності(деменція). Причиною цих розладів є: A *авітаміноз РР B гіпервітаміноз А C гіпервітаміноз Д D подагра E Авітаміноз В6 У хворого спостерігається алергічна реакція, яка супроводжується свер бінням, набряками та почервоніннями шкіри. Концентрація якого біогенного аміну підвищил ась у тканинах? A *Гістаміну B Серотоніну C Адреналіну D Дофаміну E Норадреналіну При багатьох захворюваннях для підтвердження діагнозу в біохімічних л абораторіях проводять аналіз білкових фракцій за допомогою електрофоретичного мет оду. Яка властивість білків лежить в основі даного методу? A *Наявність заряду B Оптична активність C Погана розчинність D Здатність до набухання E Висока в’ язкість У результаті оксидазних реакцій утворюється пероксид водню, який є токс ичною речовиною для організму. Важливу роль у його відновленні відіграє глута тіон. Назвіть амінокислоти, які входять до складу глутатіону: A *Глутамінова кислота, цистеїн, гліцин B Аспарагінова кислота, валін, серин C Лізин, метіонін, триптофан D Фенілаланін, лізин, тирозин E Ізолейцин, гістидин, аланін Спадкові генетичні дефекти призводять до порушення синтезу деяких фер ментів в організмі людини. Вкажіть, недостатність якого ферменту призводить до п орушення розщеплення лактози: A *Лактаза B Мальтаза C Сахараза D Ліпаза E Пептидаза У хворих при лікуванні гнійних ран використовують пов’ язки з імобіліз ованим на них ферментом. Вкажіть цей фермент: A *Трипсин B Аргіназа C Каталаза D Лужна фосфатаза E Кисла фосфатаза Тіаміндифосфат є коферментною формою вітаміну В1. Назвіть один з процесі в, в якому приймає участь цей кофермент: A * Окисне декарбоксилювання пірувату B Глюконеогенез C Утворення сечовини D Утворення сечової кислоти E Спиртове бродіння Знешкодження ксенобіотиків та активних ендогенних метаболітів часто в ідбувається за рахунок включення в молекулу субстрата атому кисню. Вкажіть, за допомого ю якого процесу це відбувається: A * Гідроксилювання B Декарбоксилювання C Переамінування D Дезамінування E Фосфорилювання Гормони регулюють багаточисельні процеси обміну речовин. Вкажіть, який з наведених гормонів активує синтез глікогену: A * Інсулін B Адреналін C Вазопресин D Тироксин E Окситоцин В якості антитуберкульозного препарату використовується структурний аналог вітаміну РР (нікотинова кислота). Вкажіть його: A * Ізоніазід B Стрептоцид C Рибофлафін D Тетрациклін E Аспірин Препарат “Лінетол” використовується у медичній практиці для корекції ліпідного обміну. Яка незамінна жирна кислота (поліненасичена) входить до його складу: A * Лінолева B Пальмітинова C Масляна D Стеаринова E Капронова Протеолітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз білків. Вкажіть, який х імічний зв’ язок вони розщеплюють: A * Пептидний B Глікозидний C Водневий D Ефірний E Фосфодіефірний Амілолітичні ферменти каталізують гідроліз полісахаридів і олігосаха ридів. На який хімічний зв’ язок вони діють: A * Глікозидний B Водневий C Пептидний D Амідний E Фосфодіефірний Ліполітичні ферменти ШКТ каталізують гідроліз ліпідів. Вкажіть хімічн ий зв’ язок. Який вони розщеплюють: A * Складноефірний B Пептидний C Глікозидний D Водневий E Амідний У клітинах організму еукаріотів ДНК знаходиться у зв'язаній з білками фо рмі. Вкажіть білки, що з’ єднані з молекулою ДНК та стабілізують її: A *Гістони B Альбуміни C Глобуліни D Інтерферони E Глютеліни Після фізичного навантаження через деякий час активується процес глюк онеогенезу. Вкажіть, який субстрат використовується у цьому процесі: A *Лактат B Альфа – кетоглутарат C Глутамінова кислота D Аспарагінова кислота E Серин У хворого на цукровий діабет виявлено підвищений вміст кетонових тіл у к рові. Вкажіть, із якої сполуки синтезуються кетонові тіла? A *Ацетил-КоА B Сукцинату C Лактату D Глюкози E Малату В отруті змій міститься речовина, яка при потраплянні в організм людини викликає гемоліз еритроцитів. При аналізі крові, було виявлено велику кількість л ізолецитину. Вкажіть, який фермент призводить до нагромадження у крові лізолецитину: A *Фосфоліпаза А2 B Фосфоліпаза А1 C Фосфоліпаза С D Фосфоліпаза D E Нейрамінідаза У хворого встановлено зменшення секреторної функції шлунка, що супрово джувалось анемією. Вкажіть, який із вітамнів проявляє антианемічну дію: A *Кобаламін B Тіамін C Ретинол D Нікотинова кислота E Токоферол У хворого виявлено діарею, метеоризм після вживання білкової їжі, поруше ння травлення білків та посилення їх гниття. Вкажіть, яка речовина є продуктом гниття б ілків у кишечнику: A *Індол B Сечова кислота C Молочна кислота D Сечовина E Кетонові тіла У закритому гаражі водій знаходився у машині із включеним двигуном. Чере з деякий час він відчув головну біль, почалось блювання. Утворення якої с полуки призводить до такого стану? A *Карбоксигемоглобіну B Ціанметгемоглобіну C Міоглобіну D Дезоксигемоглобіну E Оксигемоглобіну У хлопчика 12 – років спостерігається малий зріст, проте розумово він не в ідрізняється від своїх однолітків. Вкажіть, недостатність якого гормону найімовірні ше призводить до цієї патології: A *Соматотропіну B Інсуліну C Окситоцину D Вазопресину E Адреналіну Пацієнт скаржиться на постійне відчуття спраги. Добовий діурез станови ть 3-4 л, концентрація глюкози в крові знаходится в межах норми. Нестача якого гор мону може призводити до вказаних змін в організмі? A *Вазопресину B Глюкагону C Інсуліну D Тироксину E Адреналіну Основным механизмом обезвреживания аммиака в организме является биоси нтез мочевины. С образования какого высокоэнергетического соединения начин ается цикл синтеза мочевины? A * Карбамоилфосфата B Цитруллина C Аргинина D Фумаровой кислоты E Аргининосукцината При кишечных инфекциях возможно образование ядовитых продуктов. Назов ите, какое токсичное соединение образуется из тирозина в толстом кишечнике под де йствием ферментов микроорганизмов? A * Фенол B Индол C Путресцин D Кадаверин E Орнитин Кумарины – антивитамины витамина К препятствуют процессам свертывани я крови. Образование какого белка они блокируют? A * Протромбина B Гамма-глобулина C Альбумина D Трансферрина E Церулоплазмина Для лечения депрессивных состояний назначают препараты - ингибиторы фе рмента, инактивирующего биогенные амины. Назовите данный фермент: A * МАО (моноаминооксидаза) B ЛДГ (лактатдегидрогеназа) C КФК (креатинфосфокиназа) D АсАТ (аспартатаминотрансфераза) E АлАТ (аланинаминотрансфераза) При гиповитаминозе В6 может наблюдаться повышенная возбудимость нервн ой системы. С недостаточным образованием какого биогенного амина это може т быть связано? A * Гамма-аминомасляная кислота B Гистамин C Ацетилхолин D Адреналин E Триптамин Действие некоторых гормонов на углеводный обмен проявляется в стимуля ции распада гликогена в тканях. Какой фермент катализирует первую реакцию распада г ликогена с образованием глюкозо-1-фосфата? A * Гликогенфосфорилаза B Гликогенсинтетаза C Альдолаза D Фосфофруктокиназа E Пируваткиназа Введение в организм адреналина приводит к повышению уровня глюкозы в кр ови. Какой процесс при этом активируется главным образом? A *Распад гликогена B Синтез гликогена C Синтез жирных кислот D Пентозофосфатный цикл E Спиртовое брожение У структурі тРНК окрім головних азотистих основ виявлено понад 50 мінорн их. Назвіть одну з мінорних основ. A *Дигідроурацил B Урацил C Аденін D Тимін E Цитозин Фермент здійснює перенос структурного фрагменту від одного субстрату до іншого. Назвіть клас цього фермента. A *Трансферази B Ізомерази C Оксидоредуктази D Лігази E Гідролази Лікар за умов зростання ризику кровотеч рекомендує паієнту приймати ві касол. Аналогом якого вітаміну є цей препарат? A *Вітаміну К B Вітаміну А C Вітаміну В5 D Вітаміну В12 E Вітаміну В6 Хворому, який страждає безсонням, призначено снодійне класу барбітурат ів. Назвіть фермент мітохондрій, для якого цей препарат є інгібітором. A *НАДН-дегідрогеназа B Цитохромоксидаза C Сукцинатдегідрогеназа D Ізоцитратдегідрогеназа E Альфа-кетоглутаратдегідрогеназа При отруєнні чадним газом у людини пригнічується тканинне дихання. Назв іть фермент дихального ланцюга, активність якого різко знижується в цих умовах. A *Цитохромоксидаза B Сукцинатдегідрогеназа C НАДН-дегідрогеназа D АТФ-синтетаза E Ко Q Відомо, що деякі вуглеводи не перетравлюються в ШКТ організму людини. Ви беріть такий вуглевод. A *Целюлоза B Крохмаль C Сахароза D Глікоген E Лактоза Одним з етапів аеробного окислення глюкози є окисне декарбоксилювання пірувату. Назвіть головний продукт цієї реакції. A *Ацетил-КоА B Сукцинат C Піруват D Цитрат E Оксалоацетат Похідні холестерину, що утворюються у печінці, необхідні для травлення л іпідів. Назвіть ці продукти. A *Жовчні кислоти B Катехоламіни C Кортикостероїди D Ацетил-КоА E Кальцифероли Рослинні олії є обов’ язковим компонентом раціону живлення людини. Наз віть один з вітамінів, який входить до їх складу. A *Вітамін F B Вітамін С C Вітамін В3 D Вітамін В6 E Вітамін В1 Для активації та переносу ВЖК крізь мітохондріальну мембрану необхідн а вітаміноподібна сполука. Вкажіть її. A *Карнітин B Біотин C Рибофлавін D Убіхінон E Тіамін Для покращення спортивних результатів спортсмену рекомендовано вжива ти карнітин. Який процес активується карнітином? A *Транспорт жирних кислот B Транспорт амінокислот C Транспорт вітаміну В12 D Транспорт глюкози E Транспорт вітаміну К Похідіні вітамінів виконують роль коферментів. Коферментною формою як ого вітаміну є тіамінпірофосфат? A * Вітамін В1 B Вітамін В5 C Вітамін В2 D Вітамін В3 E Вітамін В6 Для ранньої діагностики м'язових дистрофій найбільш інформативним є ви значення у плазмі крові активності ферменту: A * Креатинкінази B Лактатдегідрогенази C Аланінамінотрансферази D Аспартатамінотрансферази E Гексокінази При електрофоретичному дослідженні сироватки крові хворого виявили ін терферон. В зоні якої фракції цей білок знаходиться? A * Гамма-глобулінів B Альфа-1-глобулінів C Альфа-2-глобулінів D Бета-глобулінів E Альбумінів У хворого виявлено стан ахлоргідрії. До зниження активності якого ферме нту це призводить? A * Пепсину B Трипсину C Хімотрипсину D Еластази E Амінопептидази Універсальною системою біологічного окислення неполярних сполук (бага тьох лікарських засобів, токсичних речовин, стероїдних гормонів, холестерину) є мікросом альне окислення. Назвіть цитохром, що входить до складу оксигеназного ланцюга мікросом. A *Цитохром Р-450. B Цитохром с. C Цитохром а3. D Цитохром а. E Цитохром с1. Ксенобіотики, які потрапляють в оргнаізм людини знешкоджуються у печін ці. Який процес приймає у цьому участь? A *Мікросомальне окиснення B Окисне фосфорилювання C Субстратне фосфорилювання D Перекисне окиснення. E Окисне дезамінування Введення в організм препарату дикумаролу викликає різке зниження в кро ві вмісту факторів зсідання крові. Антивітаміном якого вітаміну є дикумарол? A *Вітаміну К B Вітаміну С C Вітаміну В2 D Вітаміну Е E Вітаміну Р Ацетилсаліцилову кислоту використовують при лікуванні ревматизму. На який процес впливає ацетилсаліцилова кислота? A *Синтез простагландинів B Розпад глюкози C Синтез глікогену D Синтез амінокислот E Розпад жирів При термической обработке пищи наблюдаются изменения пространственно й структуры белка. Этот процесс получил название: A * денатурация B диализ C высаливание D ренатурация E гидратация В синтезе АТФ в клетке принимают участие целый ряд ферментов. Ферменты дыхательной цепи локализованы в: A * митохондриях B ядре C лизосомах D пероксисомах E рибосомах Витамины при их одновременном применении могут усиливать действие дру г друга. Какой из витаминов потенциирует активность витамина Р? A * С B D C В_1 D В_2 E А Больной страдает тромбофлебитом. Какой из витаминов, усиливающий синте з факторов свертывания крови, может провоцировать обострение данного за болевания? A * витамин К B витамин Е C витамин В2 D витамин D E витамин В1 У больного повысился уровень глюкозы в крови. Избыток какого гормона мог привести к такому эффекту? A * адреналина B инсулина C меланина D норадреналина E окситоцина В товстій кишці декарбоксилюються деякі амінокислоти з утворенням ток сичних речовин. Вкажіть яка сполука утворюється із орнітину? A *Путресцин B Індол C Фенол D Лізин E Аргінін Кінцевим продуктом розпаду пуринових нуклеотидів є сечова кислота. Збі льшення її концентрації її в крові призводить до розвитку: A *Подагри B Гепатиту C Гастриту D Глікогенозу E Цукрового діабету В товстому кишківнику мікроорганізми ситезують вітаміни, які приймают ь участь в біохімічних процесах організму. Які вітаміни синтезуються переважно м ікрофлорою? A *К, В12 B А, С C Е, РР D В1, В2 E В6, Е При хронічному панкреатиті спостерігається зменшення синтезу і секрец ії трипсину. Травлення і всмоктування яких речовин порушене? A * білків B ліпідів C полісахаридів D нуклеїнових кислот E дисахаридів Засвоєння вітамінів залежить від багатьох факторів. Яка речовина приво дить до порушення всмоктування біотину? A *Авідин B Альбумін C Глобулін D Трансферин E Феритин Чоловікові проведено курс променевої та хіміотерапії. До комплексу лік арських препаратів входив 5-фтордезоксиуридин – інгібітор тимідилатсинтази. С интез якої речовини блокується цим препаратом? A *ДНК B ІРНК C РРНК D ТРНК E Білка При якому стані у хворого спостерігається: гіперглікемія, глюкозурія, ви сока густина сечі; в крові підвищена кількість глюкокортикоїдів; в крові і сечі підвищена к онцентрація 17-кетостероїдів? A *Стероїдний діабет B Цукровий діабет C Нецукровий діабет D Нирковий діабет E Печінковий діабет У дитини при споживанні молока виникає блювота та пронос, спостерігаєть ся відставання у розумовому розвитку,помутніння кришталика, а в крові вияв лений глюкозо-1-фосфат, знижена концентрація глюкози та значно збільшений вміс т редукуючих цукрів. У сечі знайдена галактоза. Вказані симптоми пов’ яза ні з дифіцитом: A *галактозо-1-фосфатуридилтрансферази B Гексокінази C Лактази D Альдолази E Галактокінази При дослідженні крові виявлені структурні зміни еритроцитів та гемогл обіну. Заміна якої амінокислоти у в- ланцюгу гемоглоб іну може до цього призводити? A *Глутамінової кислоти на валін B Аргініну на серин C Аспарагінової кислоти на валін D Аспарагінової кислоти на лейцин E Фенілаланіну на аланін При дослідженні секреторної функції шлунка виялено зменшення концентр ації хлоридної кислоти в шлунковому соці. Активність якого ферменту при цьому буде зниж уватись? A *Пепсину B Амілази C Ліпази D Дипептидази E Гексокінази За один цикл бета-окиснення жирних кислот у мітохондріях утворюються 1 Ф АДН2 і 1 НАДН(Н). Ці коферменти передають атоми гідрогену на дихальний ланцюг, де утворюється: A *5 АТФ B 10 АТФ C 8 АТФ D 15 АТФ E 3 АТФ Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом пос тупового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофо сфату служить процес: A *пентозофосфатний цикл B Гліколіз C Гліконеогенез D Глюконеогенез E Глікогеноліз Аміак є токсичною речовиною і збільшення його вмісту в крові є особливо небезпечним для нейронів. Яка з перерахованих кислот бере участь у зв'язуванні аміак у в мозку? A *Глутамінова B Янтарна C Бензойна D Оцтова E Сульфосаліцилова Аміак, який утворюється в організмі в процесі дезамінування є токсичною речовиною особливо для клітин центральної нервової системи. Назвіть речовину, яка обумовлює знешкодження аміаку в тканині A*глютамінова кислота B буферні системи C аргінін D норадреналін E гістамін Сульфаніламіди пригнічують ріст і розвиток бактерій. В основі механізм у їхньої дії лежить порушення синтезу: A *Фолієвої кислоти B Ліпоєвої кислоти C Нікотинової кислоти D Пантотенової кислоти E Пангамової кислоти Сульфаніламіди широко використовуються як бактеріостатичні засоби. Ме ханізм протимікробної дії сульфаніламідних препаратів грунтується на структ урній подібності їх з: A *Параамінобензойною кислотою B Глутаміновою кислотою C Фолієвою кислотою D Нуклеїновою кислотою E Антибіотиками Препарат прозерин є інгібітором ацетилхолінестерази зворотної дії. Як ий механізм інгібіторної дії прозерину? A *Конкуренція з ацетилхоліном за активний центр фермента B Денатурація фермента C Ковалентне зв'язування з субстратом ферменту D Ковалентне зв’ язування поза активним центром фермента E Окиснення іона заліза в активном у центрі фермента Передача інформації від гормонів пептидної природи на внутрішньокліти нні вторинні месенджери відбувається за участю аденілатциклази. Яка реакція каталі зується аденілатциклазою? A Утворення цАМФ. B Розщеплення АТФ на АДФ і фосфат неорганічний. C Синтез АТФ з АМФ і пірофосфату. D Розщеплення АДФ з утворенням АМФ і фосфату неорганічного. E Розщеплення АТФ на АМФ і пірофосфат. Під час шлункової секркції виділяються протеолітичні ферменти у вигля ді проферментів. Вкажіть, який фермент активується хлоридною кислотою? A Пепсин. B Трипсин. C Амілаза. D Ліпаза. E Хімотрипсин. Перетворення сукцинату в фумарат каталізується сукцинатдегідрогеназ ою. Який конкурентний інгібітор гальмує активність ферменту? A Малонова кислота. B Щавлевооцтова кислота. C Яблучна кислота. D Фумарова кислота. E Піровиноградна кислота. Більшість біохімічних процесів у організмі людини пов'язані із викорис танням енергії. Яка речовина є унікальним акумулятором, донором і трансформатором енергії в організмі? A Аденозинтрифосфат. B Піруват. C Малат. D Лактат. E Аденозинмонофосфат. Ароматичні амінокислоти, що входять до складу природних білків, можна ви явити специфічною реакцією: A * ксантопротеіновою B біуретовою C Фоля D з реактивом Фелінга E нінгідриновою У дитини спостерігається затримка росту і розумового розвитку. З сечею в иділяється велика кількість оротової кислоти. Для лікування цієї хвороби потрібно постійно вживати: A * Уридин B Аденін C Гуанін D Глутамін E Аланін У дитини спостерігається затримка росту і розумового розвитку. З сечею в иділяється велика кількість оротової кислоти. Для лікування цієї хворо би потрібно постійно вживати: A Цитидин B Аденін C Гуанін D Глутамін E АТФ В результаті аналізу шлункового соку встановлено, що загальна кислотні сть 25 мМ/л, вільна НСІ 5 мМ/л. Водночас дослідження крові засвідчило наявність макро цитарної анемії. Дефіцит якого компоненту шлункового соку має місце? A *Гастромукопротеїну (Фактор Кастла) B Пепсину C Трипсину D Гастриксину E Муцину Зростання виділення інсуліну підшлунковою залозою відбувається після вживання вуглеводної їжі. Активність якого ферменту регулює інсулін: A *Глюкокінази B Альдолази C Лактатдегідрогенази D Енолази E Піруваткінази Зростання виділення інсуліну підшлунковою залозою відбувається після вживання вуглеводної їжі. Активність яких ферментів гліколізу регулює інсулін: A Глюкокінази, фосфофруктокінази, піруваткінази B Альдолази, лактатдегідрогенази, енолази C Фосфогліцеромутази, лактатдегідрогенази, фосфоглюкомутази D Енолази, альдолази, гексокінази E Фосфогліцерокінази,піруваткінази, енолази Введення інсуліну хворому на цукровий діабет регулює на генетичному рі вні активність ключових ферментів гліколізу: А *Глюкокінази, фосфофруктокінази, піруваткінази В Альдолази, лактатдегідрогенази С Фосфогліцеромутази, лактатдегідрогенази Д Енолази, альдолази Е Фосфогліцерокінази, енолази У хворого, що звернувся до лікаря, виявлено підвищений рівень глюкози в к рові, сечі. Підозра на цукровий діабет. До яких змін у ліпідному обміні призведе це з ахворювання: A *Гіперкетонемія B Гіпохолестеринемія C Гіпокетонемія D Гіполіпопротеїнемія E Гіпофосфоліпідемія У хворого, що звернувся до лікаря, виявлено підвищений рівень глюкози в к рові, сечі. Підозра на цукровий діабет. До яких змін у ліпідному обміні при зведе це захворювання: A Гіперкетонемія, кетонурія B Гіперхолестеринемія C Гіпокетонемія, кетонурія D Гіперфосфоліпідемія, гіпокетонемія E Гіпофосфоліпідемія, гіпокетонемія Жировому переродженню печінки запобігають ліпотропні речовини. Яка з нижчеперерахованих речовин відноситься до них: A *Метіонін B Холестерин C Білірубін D Гліцин E Глюкоза Після споживання високовуглеводної їжі спостерігається аліментарна г іперглікемія . Активність якого ферменту гепатоцитів при цьому індукується у найбіль шій мірі? A *Глюкокінази B Альдолази C Фосфорилази D Ізоцитратдегідрогенази E Глюкозо-6-фосфатази У хворого спостерігаються гіперглікемія, глюкозурія, поліурія. Сеча має підвищену густину. Яка можлива причина такого стану? A *Пригнічення секреції інсуліну B Пригнічення секреції глюкагону C Пригнічення секреції глюкокортикоїдів D Пригнічення секреції тироксину E Пригнічення секреції вазопресину У реанімаційне відділення доставили хворого без свідомості. Відмічают ься запах ацетону з рота, різка гіперглікемія та кетонемія. Яке з ускладнень цукрового діа бету має місце в даному випадку. A *Діабетична кома B Гіпоглікемічна кома C Катаракта D Гостре отруєння ацетоном E Нефрит В основе структурной классификации аминокислот лежит строение боковог о радикала. Какая из перечисленных аминокислот относится к диаминомонокарбоновым ? A * лизин B Пролин C Валин D Лейцин E Метионин При обработке кровоточащих ран раствором перекиси водорода происходит ее разложение одним из ферментов крови. Выберите этот фермент: A * Каталаза B Моноаминооксидаза C Цитохромоксидаза D Аспартатаминотрасфераза E Лактатдегидрогеназа В результате катаболизма пуриновых оснований образуется продукт, нако пление которого может привести к развитию подагры. Этим продуктом является: A * Мочевая кислота B Мочевина C Стеркобилин D Билирубин E Аммиак Одним із шляхів перетворення вуглеводів у організмі є анаеробний розпа д. Гліколіз починається з перетворення глюкози під впливом гексокінази в: A * Глюкозо-6-монофосфат B Глюкозо-4-монофосфат C Глюкозо-5-монофосфат D Глюкозо-2-монофосфат E Глюкозо-3-монофосфат Одним из показателей обмена веществ в организме является уровень общег о белка в сыворотке крови. Какая реакция обычно используется в клинических лабор аториях для определения содержания белка? A * Биуретовая B Нингидриновая C Ксантопротеиновая D Фоля E Нитропруссидная Гормоны желез внутренней секреции могут оказывать выраженное влияние на энергетический обмен. Гормоны какой железы обладают калоригенным дейс твием? A * Щитовидной B Поджелудочной C Тимуса D Задней доли гипофиза E Мозгового слоя надпочечников Пищеварительные ферменты поджелудочной железы вырабатываются в неакт ивном состоянии. Какой фермент в кишечнике запускает превращение профермент ов в ферменты? A * Энтерокиназа B Лактаза C Аминопептидаза D Амилаза E Химотрипсин Травні ферменти підшлункової залози виробляються у неактивному стані. Нестача якого фактора у кишечнику гальмує перетворення проферментів в активну форму? A Энтерокінази B Дипептидази C Ліпази D Амілази E Хімотрипсину Пищеварительные ферменты поджелудочной железы вырабатываются в неакт ивном состоянии. Недостаток какого фактора в кишечнике приведет к ухудш ению переваривания липидов? А * колипазы В Дипептидазы С Энтерокиназы Д Трипсина Е Химотрипсина Многие биохимические функции водорастворимых витаминов связаны с их способностью превращаться в клетках в соответствующие коферменты. Как ой из перечисленнях витаминов необходим для образования ФМН и ФАД? A * витамин В2 B Витамин В1 C Витамин В5 D Витамин В3 E Витамин В6 Гемоглобин обладает способностью образовывать с угарным газом очень п рочное, опасное для жизни соединение. Как оно называется? A карбоксигемоглобин B метгемоглобин C карбгемоглобин D оксигемоглобин E миоглобин Щитовидная железа вырабатывает гормон, который регулирует уровень Са2+ в крови, способствуя минерализации костной ткани. Какой гормон обладает этим де йствием? A тирокальцитонин B тироксин C трийодтиронин D дофамин E адреналин У хворого спостерігається виділення іонізованого Купруму із сечею, від кладання його в органах і тканинах. Вкажіть, синтез якого білка є порушеним? A *Церулоплазміну B Трансферину C Пропердину D Гаптоглобіну E Альбуміну У хворого виявлено гострий панкреатит. Для уникнення аутолізу підшлунк ової залози необхідно застосувати : A *Інгібітори протеолітичних ферментів B Інсулін C Трипсиноген D Антибіотики E Сульфаніламідні препарати Гепарин є типовим представником протеогліканів, в якого декілька поліс ахаридних ланцюгів зв’ язані з білковим ядром. Вкажіть, де він синтезується: A *Печінка B Серце C Хрящ D Кістка E М'язи У хворого діагностовано гострий панкреатит. Визначення активності яко го ферменту в крові необхідно провести з діагностичною метою? A *Амілази B Альдолази C ЛДГ D Креатинкінази E Пепсину Хворий скаржиться на кровотичівість ясен, розхитування і випадання зуб ів. Дефіцит якого вітаміну в організмі має місце? A *Вітаміну С B Вітаміну РР C Вітаміну В1 D Вітаміну К E Вітаміну В2 Хворий скаржиться на схуднення, загальну слабість, задишку, болі в облас ті серця, петехіальні крововиливи, кровотичівість ясен, розхитування і в ипадання зубів. Дефіцит якого вітаміну в організмі має місце? A Вітаміну В2 B Вітаміну РР C Вітаміну В1 D Вітаміну К E Вітаміну С Речовини в травній системі зазнають певних змін. Ферменти якого класу го ловним чином здійснюють ентеральні перетворення? A *Гідролази B Оксидоредуктази C Трансферази D Ліази E Лігази Лікарські препарати в травній системі зазнають певних змін. Ферменти як ого класу головним чином здійснюють ентеральні перетворення ліків? A Гідролаз B Ліаз C Трансфераз D Оксидоредуктаз E Лігаз У пацієнта в сечі підвищений вміст гіпурової кислоти, яка є продуктом зн ешкодження в печінці бензойної кислоти. З якої амінокислоти в організмі людини утворюється бензойна кислота? A *Фенілаланіну B Сукцинату C Лактату D Аспартату E Малату У пацієнта, що проживає на специфічній геохімічній території, поставлен о діагноз ендемічний зоб. Недостатність якого мікроелементу призводить до виник нення даної патології? A *І B Сl C Br D F E Na Онкохворому призначили фторурацил, який є конкурентним інгібітором ти мідинсинтетази. З пригніченням якого процесу пов’ язана його дія? A *Синтезу піримідинових нуклотидів B Розпаду вуглеводів C Синтезу пуринових нуклеотидів D Розпаду пуринових нуклеотидів E Синтезу ліпідів У крові хворго істотно знижений рівень гемоглобіну. Дефіцит якого вітаміну є найчастіше причиною виникнення кобальт-дефіц итної анемії? A *В12 B А C Е D В2 E РР У хворого з хронічним гепатитом спостерігається кровоточивість ясен, к рововиливи в шкіру навіть при незначній травмі. З порушенням обміну якого вітаміну на йбільш імовірно можуть бути пов’ язані ці прояви? A *К B D C Е D РР E В С помощью какого фермента осуществляется путь синтеза разных генов с ма тричних РНК на ДНК в генной инженерии (этот фермент катализирует процесс, открыт ый у РНК-содержащих вирусов)? A *Ревертазы B Экзонуклеазы C ДНК-лигазы D Хеликазы E Эндонуклеазы Отравление угарным газом приводит к ингибированию одного из ферментов дыхательной цепи митохондрий. Укажите этот фермент. A * Цитохромоксидаза. B Цитохром Р450. C Цитохром b. D Цитохром c1. E Цитохром с. Некоторые продукты декарбоксилирования аминокислот являются биологи чески активными веществами. Какой медиатор торможения ЦНС образуется путем декарбоксилирования глутаминовой кислоты? A * ГАМК B Путресцин C Гистамин D Кадаверин E Аспарагин. Тирозин используется для синтеза тироксина. Атомы какого микроэлемент а используются в этом процессе? A *Йод B Кальций C Железо D Медь E Цинк В ходе катаболизма гистидина образуется биогенный амин, обладающий зна чительным сосудорасширяющим действием. Укажите это вещество. A *Гистамин B Серотонин C ДОФА D Тироксин E Дофамин Наряду с нормальными типами гемоглобина в организме взрослого человек а могут присутствовать патологические. Укажите один из них. A *HbS B HbF C Hb СО 2 D HbA2 E HbO2 У хворого виражені алергічні симптоми : висипання на тілі , набряк обличчя , с вербіння . Із збільшенням утворення якого біогенного аміна це пов ' язано ? A * Гістаміну B Серотоніну C Адреналіну D Норадреналіну E Холіну Для лікування дерматитів, ран та виразок, що погано заживають, використо вують коферментні препарати флавінмононуклеотид та флавінат. Активними форм ами якого вітаміну вони є? A *В2 B В1 C В5 D В3 E С В процесі транскрипції в ядрі клітини здійснюється біосинтез комплеме нтарного РНК-транскрипту на матриці ДНК. Який фермент каталізує цей процес? A ДНК-залежна РНК-полімераза. B ДНК-полімераза. C ДНК-лігаза. D Топоізомераза. E ДНКаза Внутрішньоклітинний метаболізм гліцерину починається з його активаці ї. Яка сполука утворюється в першій реакції його перетворення? A * альфа-гліцеролфосфат B піруват C лактат D холін E ацетилкоензим А У пацієнта закупорка загальної жовчної протоки. Поява в сечі якої з пере лічених речовин спостерігається за цього стану? A *Білірубіну B Кетонових тіл C Сечової кислоти D Креатиніну E Глюкози Для формування кісткової системи плоду під час внутришньоутробного ро звитку необхідно надходження вітаміну Д. Похідним якої хімічної сполуки є цей вітамін? A Холестеролу; B Гліцеролу; C Сфінгозину; D Інозітолу; E Етанолу. Деякі вітаміни забезпечують стабільність біологічних мембран. Вкажіть один з вітамінів, що має таку дію. A * токоферол B нафтохінон C холекальциферол D пантотенова кислота E рибофлавін Для росту ряду ракових клітин необхідний певний ростовий фактор. При лік уванні лейкозів застосовують фермент, що руйнує цей незамінний фактор, а саме: A Аспарагіназа B Глутаміназа C Сукцинатдегідрогеназа D Цитратсинтетаза E Аспартатамінотрасфераза Прозерин застосовувався для лікування міастеній та інших захворювань м’ язової системи. Цей препарат є конкурентним інгібітором ферменту: A * Ацетилхолінестерази B Сукцинатдегідрогенази C Лактатдегідрогенази D Цитратсинтази E Аргінази Протипухлинний фармпрепарат метотрексат є структурним аналогом фоліє вої кислоти. Механізм дії цього препарату полягає в інгібуванні ферменту: A *Дигідрофолатредуктази B Ксантиноксидази C Гексокінази D Креатинкінази E Лактатдегідрогенази В регуляції артеріального тиску приймають участь різні біологічно акт ивні сполуки. Які пептиди, що поступають в кров, здатні впливати на тонус судин? A * Кініни B Лейкотрієни C Енкефаліни D Йодтироніни E Ендорфіни При Аддісоновій (бронзовій) хворобі призначають глюкокортикоїди. З поси ленням якого процесу пов'язана їх дія? A * Глюконеогенезу B Гліколізу C Пентозофосфатного шляху D Глікогенолізу E Орнітинового циклу Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові споча тку збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активуєт ься під дією цього гормону? A * Синтез глікогену B Глюконеогенез C Розпад глікогену D Розпад білків E Розпад ліпідів Для лікування хвороби Паркінсона використовують L-DOФА та його похідні. З я кої амінокислоти утворюється ця речовина? A * Тирозину B Аспарагіну C Глутамату D Триптофану E Аргініну У пацієнта розвинулась мегалобластна анемія на фоні алкогольного циро зу печінки. Дефіцит якого вітаміну є основною причиною анемії у цього пацієнта? A * Фолієвої кислоти B Ліпоєвої кислоти C Біотину D Тіаміну E Пантотенової кислоти У малюка, що родився недоношеним, високий рівень білірубіну. Для зниженн я гіпербілірубінемії дитині ввели фенорбарбітал у дозі 5 мг. На який проце с впливає фенобарбітал? A * Індукцію синтезу цитохрому Р450 B Гальмування розпаду гемоглобіну C Активацію протеолітичних ферментів D Еритропоез E Синтез інсуліну Антидепресанти здатні збільшувати вміст катехоламінів у синаптичній щ ілині. У чому полягає механізм дії цих препаратів? A * Гальмують моноаміноксидазу B Активують моноаміноксдазу C Гальмують ксантиоксидазу D Активують ацетилхолінестеразу E Гальмують ацетилхолінестеразу У хворого в крові підвищений вміст хіломікронів, особливо після вживанн я їжі, збагаченої жирами, виявлено гіперліпопротеїнемію І типу, яка пов'язана з порушенням синтезу: A *Ліпопротеїнліпази B Аденілатциклази C Протеїнкінази D Фосфоліпази С E Простагландинсинтетази Пацієнту призначено конкурентний інгібітор ацетилхолінестерази. Назв іть його: A *Прозерин B Аспірин C Диклофенак натрію D Індометацин E Алопуринол Пацієнту для попередження атонії кишечника призначено конкурентний і нгібітор ацетилхолінестерази. Назвіть його: A Прозерін B Індометоцин C Зарин D Аспірин E Аллопуринол Хворим на міастенію, при паралічах, рухових порушеннях після травми приз начають конкурентний інгібітор ацетилхолінестерази. Вкажіть його: A Прозерін B Платифилін C Дофамін D Резерпін E Ефедрін У 23-річного чоловіка діагностовано м'язеву дистрофію. Лікар для посиленн я синтезу піримідинових нуклеотидів призначив йому: A *Оротат калію B Аскорбінову кислоту C Ліпоєву кислоту D Кокарбоксилазу E Ціанкобаламін Хворому на туберкульоз легень призначено рифампіцин, який пригнічує фе рмент РНК-полімеразу в процесі: A *Транскрипції B Трансляції C Реплікації D Репарації E Ампліфікації 30-ти річному чоловікові, який хворіє на туберкульоз легень, призначено із оніазид. Недостатність якого вітаміну може розвинутися внаслідок тривалого вжи вання даного препарату? A *Піридоксину B Токоферолу C Кобаламіну D Ергокальциферолу E Ретинолу У клініці для парентерального білкового харчування, використовують фа рмпрепарати гідролізату білків. Повноцінність гідролізатів визначається за наявні стю незамінних амінокислот. Вкажіть, яка із перерахованих амінокислот відноситься до н езамінних: A *Метіонін B Цистеїн C Аланін D Серин E Гліцин Спадкова інформація визначається нуклеотидною послідовністю нуклеїн ових кислот. Вкажіть, який процес забезпечує реалізацію спадкової інформації на рів ні синтезу поліпептидного ланцюга: A *Трансляція B Транскрипція C Транслокація D Реплікація E Репарація Пацієнт прийняв велику дозу снодійного препарату ряду барбітуратів (ам італу), який є інгібітором НАД-залежної дегідрогенази дихального ланцюга. Який проце с порушиться за цих умов у мітохондріях? A * Синтез АТФ B Синтез глікогену C Синтез амінокислот D Синтез ліпідів E Синтез глюкози Донором метильної групи для метилювання лікарських речовин може служи ти активна форма однієї із сульфурвмісних амінокислот. Виберіть її: A * Метіонін B Гліцин C Глутамін D Тирозин E Глутамат Біологічне окислення ксенобіотиків відбувається за рахунок мікросома льного окиснення, найважливішим ферментом якого є гемопротеїн цитохром Р-450. Який метал є обов`язковою складовою цього ферменту? A *Fe B Zn C Na D Li E К Травлення білків у шлунку відбувається під дією пепсину, який виділяєть ся у вигляді неактивного пепсиногену. Перетворення пепсиногену на пепсин здійснюєт ься шляхом відщеплення N-кінцевого пептиду під дією: A *Хлоридної кислоти B Сульфатної кислоти C Оцтової кислоти D Жовчних кислот E Амінокислот Починається травлення білків у шлунку під дією пепсину, який виділяєтьс я у вигляді пепсиногену – неактивного ферменту. Перетворення пепсиног ену у пепсин здійснюється шляхом відщеплення N-кінцевого пептиду під діє ю: A Соляної кислоти B Жовчних кислот C Сірчаної кислоти D Оцтової кислоти E Амінокислот Фермент гиалуронидаза расщепляет гиалуроновую кислоту, в результате ч его повышается межклеточная проницаемость. Какой витамин способствет укр еплению стенок сосудов и тормозит активность гиалуронидазы? A * Витамин Р B Витамин А C Витамин В1 D Витамин В2 E Витамин Д Выраженная недостаточность аскорбиновой кислоты приводит к развитию ц инги. Нарушение синтеза какого белка соединительной ткани лежит в основе дан ной патологии: A * Коллагена B Протромбина C Фибриногена D Альбумина E Церулоплазмина Для лечения заболеваний сердца применяют препарат кокарбоксилазу. Коф ерментной формой какого витамина является данный препарат? A * В1 B В6 C В12 D С E Р Больному после операции назначили гликозаминогликан, обладающий антикоагулянтным действием. Назовите данное вещество: A * Гепарин B Кератансульфат C Гиалуроновая кислота D Хондроитин-6-сульфат E Хондроитин-4-сульфат Больному с жалобами на ухудшение памяти, головокружения назначили амин алон. Данный препарат содержит продукт декарбоксилирования глутаминовой ки слоты. Назовите его: A * ГАМК B ПАЛФ C Коензим А D АТФ E НАД+ При голодании нормальный уровень глюкозы в крови поддерживается за сче т стимуляции глюконеогенеза. Какое из перечисленных веществ может испол ьзоваться как источник для синтеза глюкозы? A * Аланин B Аденин C Аммиак D Никотинамид E Мочевина При голодуванні важливу роль у підтримці нормального рівня глюкози у к рові відіграє процес глюконеогенезу. Вкажіть основний субстрат цього п роцесу : A Амінокислоти B Ацетон C Нуклеїнові кислоти D Жовчні кислоти E Холестерин Біогенні аміни у тканинах піддаються окисному дезамінуванню. За участю якого ферменту це відбувається? A *Моноамінооксидази B Трансамінази аспартата C Трансамінази аланіна D Декарбоксилази E Ацетилхолінестерази На відстаючому полінуклеотидному ланцюзі “реплікативної вилки” ДНК-по лімераза формує фрагменти Оказакі. Назвіть фермент, який зшиває ці фрагменти в єд иний ланцюг. A *ДНК-лігаза B ДНК-полімераза C РНК-полімераза D Праймаза E Екзонуклеаза У хворого в сечі виявили підвищений вміст сечової кислоти. Лікар признач ив алопуринол. Вкажіть біохімічний механізим дії цього препарату: A *Іінгібування ксантиноксидази B Активація циклооксигенази C Інгібування дезамінази D Активація фосфорилази E Активація нуклеозидази При обстеженні хворого встановлено діагноз алкаптонурія. Дефіцитом як ого фермента зумовлена ця патологія? A * Оксидази гомогентизинової кислоти B Діаміноксидази C Ацктилхолінестерази D Тироксингідроксилази E Моноамінооксидази Відомо, що непрямий білірубін, що утворюється при розпаді гема, знешкодж ується в печінці. Яка сполука бере участь у детоксикації білірубіну в гепатоцита х? A *Глюкуронова кислота B Сечовина C Мевалонова кислота D Молочна кислота E Гліцин В состав белка входят протеиногенные аминокислоты. В каком положении об язательно должна быть в их структуре аминогруппа? A * альфа-положении B бета - положении C гамма-положении D дельта -положении E эпсилон-положении Водорастворимые витамины в организме превращаются в коферментные форм ы. Коферменой формой какого витамина является тиаминдифосфат (ТДФ)? A * витамина В1 B витамина В2 C витамина С D витамина В6 E витамина В12 Биохимическая функция водорастворимых витаминов зависит от их способн ости превращаться в коферментные формы. В какую коферментную форму может превращаться витамин В2 (рибофлавин): A * ФМН (флавинмононуклеотид) B НАД+ (никотинамидадениндинуклеотид) C ТМФ (тиаминмонофосфат) D ТДФ (тиаминдифосфат) E ПАЛФ (пиридоксальфосфат) В двенадцатиперстной кишке под влиянием ферментов поджелудочной желез ы происходит переваривание различных компонентов пищи. Какой из перечис ленных ферментов гидролизуют гликозидные связи углеводов? A * б- амилаза B трипсин C карбоксипептидаза D липаза E эластаза У хворого жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту непр ямого (вільного) білірубіну, в калі і сечі – високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’ язаного) білірубіну в межах норми. Про який вид жовтяниці можна стверджувати? A *Гемолітична B Жовтяниця немовлят C Паренхіматозна D Хвороба Жільбера E Механічна Хворий скаржиться на болі за грудиною з лівої сторони, потовиділення та посилене серцебиття. Які з перелічених ферментів слід визначити в крові для підтв ердження діагнозу інфаркту міокарда? A *АсАТ, КФК, ЛДГ-1 B АлАТ, альдолаза, ЛДГ-4 C Амілаза, лужна фосфатаза, АлАТ D Кисла фосфатаза, ЛДГ-5, ЛДГ-4 E альфа-фетопротеїн, альдолаза, КФК Аміак утворюється в різних тканинах і органах та знешкоджується у печін ці, перетворюючись у сечовину. Яка амінокислота переносить його з скелетни х м’ язів до печінки: A *Аланін B Гістидин C Гліцин D Серин E Валін Аміак знешкоджується у печінці в перетворюючись у сечовину. Транспорт а міаку із скелетних м’ язів у печнку здійснюється: А *Аланіном В Гістидином С Гліцином Д Серином Е Аспартатом Монооксигеназна система мембран ендоплазматичного ретикулуму гепато цитів включає цитохром Р-450. Вона сприяє трансформації біологічно-активних речовин або знешкодженню токсичних сполук шляхом: A *Гідроксилювання B Декарбоксилювання C Метилювання D Ацетилювання E Відновлення Вітамін А швидко окислюється на повітрі, що зумовлює втрату біологічної активності. Який компонент харчових продуктів головним чином запобігає окисненню вітаміну? A *токоферол B нікотинова кислота C Кухонна сіль D Білок E Жир До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на сонячні опіки, зниження гостр оти зору. Волосся, шкіра і очі не мають пігментації. Встановлений діагноз – альбі нізм. Дефіцит якого фермента має місце? A * Тирозинази B Аргінази C Карбоангідрази D Гістидиндекарбоксилази E Гексокінази Введення хворому глюкокортикоїдів призводить до підвищення рівня глюк ози в крові. Який з перелічених процесів при цьому активується? A *Глюконеогенез B Глікогеноліз C Окиснення жирних кислот D Кетогенез E Гліколіз Первичным акцептором водорода при тканевом дыхании выступают пиридинз ависимые дегидрогеназы. Какой из витаминов необходим для образования соответст вующего кофермента (НАД+)? A * витамин РР B Витамин С C Витамин В1 D Витамин В2 E Витамин В6 Больной жалуется на кровоточивость десен, точечные кровоизлияния. Како й витаминный препарат можно применять в данном случае? A * Аскорутин B Тиамина гидрохлорид C Цианокобаламин D Никотиновая кислота E Пиридоксина гидрохлорид В результате декарбоксилирования аминокислоты гистидина в клетках обр азуется гистамин. За счет какого фермента обеспечивается обезвреживание данно го биогенного амина? A * Диаминооксидазы (ДАО) B Моноаминооксидазы (МАО) C Каталазы D Аминотрансферазы E Аминопептидазы У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1, ЛДГ2, АсАТ, креатинфо сфокінази - МВ. Визначте, в якому органі відзначається порушення біохімічних проце сів? A *Серце B Скелетні м’ язи C Нирки D Печінка E Підшлункова залоза При обстеженні хворого виявлено підвищення в крові активності ЛДГ. Це ха рактерно для захворювань серця, печінки, нирок. Яке додаткове біохімічне обстеження т реба зробити для диференціальної діагностики ? A *Визначення ізоферментів ЛДГ B Визначення цукру в крові C Рівень кетонових тіл D Визначення рівня холестерину E Визначення амілази крові Перетравлювання білків у травному тракті - комплексний процес їх гідрол ізу до вільних амінокислот і пептидів. Назвіть ферменти, що розщеплюють білки в дванадц ятипалій кишці? A *Трипсин, хімотрипсин B Ентерокіназа, ліпаза C Амілази D Пепсин, гастриксин E Фосфоліпази Перетравлювання білків у травному тракті – комплексний процес їх гідр олізу до вільних амінокислот і пептидів. Назвіть ферменти, що розщеплюют ь білки в шлунку ? A Пепсин, гастриксин B Ентерокіназа, ліпаза C Трипсин, хімотрипсин D Карбоксипептидаза, (- амілаза E Амінопептидаза, фосфоліпаза Пацієнту при психозі призначено нейролептик аміназин. Основним шляхом біотрансформації в організмі цього препарату є індукція реакцій мікро сомального окиснення. Вкажіть головний компонент цієї системи. A *Цитохром Р-450 B Цитохром с C Цитохромоксидаза D НАДН-дегідрогеназа E КоQ-редуктаза Противовоспалительное действие ряда препаратов обусловлено торможен ием высвобождения арахидоновой кислоты. Предшественником каких биологиче ски активных веществ является эта кислота? A *Простагландинов B Мочевой кислоты C Мочевины D Гема E Холестерина Обмен арахидоновой кислоты сопровождается образованием биологически активных соединений. Укажите одни из них, образующихся при участии липооксигеназ ного пути. A *Лейкотриены. B Кинины. C Катехоламины. D Желчные кислоты. E Стероиды. После перенесенного вирусного гепатита, для предотвращения жирового п ерерождения печени больному следует назначить липотропные факторы. Укажите один из них A *Холин B Триптофан C Аллопуринол D Контрикал E Викасол Суглоби хворого збільшені за розміром, мають вигляд потовщених деформо ваних вузлів. При аналізі крові виявлено підвищений вміст сечової кислоти та її солей . Порушення обміну яких речовин є причиною такого стану? A Пуринів. B Піримідинів. C Порфіринів. D Холестерину. E Фосфоліпідів. Хворий страждає на атеросклероз судин головного мозку. Аналіз крові вия вив гіперліпопротеїнемію. Вміст якого класу ліпопротеїнів плазми крові на йбільш вірогідно збільшений в цьому випадку? A Ліпопротеїни низької густини B Ліпопротеїни високої густини C Хіломікрони D Комплекси глобулінів з стероїдними гормонами E Комплекси жирних кислот з альбумінами При альбінізмі в організмі не відбувається утворення пігменту меланін у. З порушенням метаболізму якої амінокислоти пов'язано виникнення цього захворювання ? A Фенілаланіну. B Метіоніну. C Аланіну. D Глутаміну. E Аспарагіну. При запальних процесах в жовчному міхурі порушуються колоїдні властив ості жовчі. Це може призвести до утворення жовчних каменів. Кристалізація якої речови ни є однією з причин їх утворення? A Холестерину B Альбуміну C Гемоглобіну D Уратів E Оксалатів У пацієнта при обстеженні виявлена жовтушність склер, слизової оболонк и рота. Збільшення вмісту якого біохімічного показника крові можна очікувати? A *Білірубіну B Амілази C Глюкози D Альбуміну E Холестерину Хворому тривалий час з лікувальною метою призначали кортизол. Вкажіть, п охідним якої сполуки є ця речовина. A *холестерину B глюкози C альбуміну D гліцерину E сфінгозину При деяких захворюваннях шлунка призначають пепсин, який являє собою протеолітичний фермент. Вкажіть хімічні зв`язкі, на які він діє. A пептидні B глікозидні C ефірні D дисульфідні E водневі В состав хроматина входят гистоновые белки, которые имеют положительны й заряд. Какая из перечисленнях аминокислот в большом количестве входит в соста в гистоновых белков? A * Лизин B Аланин C Валин D Треонин E Серин Тиреоидные гормоны относятся к производным аминокислот. Какая из амино кислот лежит в основе структуры этих гормонов? A * Тирозин B Пролин C Триптофан D Серин E Глутамин Энтеральный обмен липидов возможен при наличии целого ряда условий. Как ие из перечисленнях веществ обеспечивают эмульгирование жиров, активирован ие липазы, всасывание жирних кислот? A * Желчные кислоты B Холестерин C Глюкоза D Аминокислоты E Солная кислота В пищевой рацион человека обязательно должны входить витамины. Какой из витаминов назначают для профилактики и лечения пеллагры? A * Витамин РР B Витамин С C Витамин А D Витамин В1 E Витамин Д В харчовому раціоні людини обов’ язково мають входит вітаміни. Який з ни х призничають дя лікування пеллагри? A Вітамін В5 B Вітамін В1 C Вітамін С D Вітамін А E Вітамін Д В организме человека большинство витаминов подвергается определенным превращениям. Какой витамин участвует в образовании кофермента ацилир ования (КоАSH)? A * Фолиевая кислота B Витамин К C Витамин С D Витамин А E Витамин Д В організмі людини більшість вітамінів піддається перетворенням. Який вітамін приймає участь в утворенні коферменту ацетилування (КоАSH)? A Вітамін В3 B Вітамін С C Вітамін Д D Вітамін А E Вітамін К Обмен глицерина в тканях тесно связан с гликолизом. Какой метаболит пром ежуточного обмена глицерина непосредственно включается в гликолиз? A * Дигидроксиацетонфосфат B Пируват C Триацилглицерол D Диацилглицерол E Фосфоенолпировиноградная кислота Основным источником энергии для эритроцитов является гликолиз. Какова энергетическая ценность гликолиза? A * 2 молекулы АТФ B 5 молекул АТФ C 7 молекул АТФ D 3 молекулы АТФ E 4 молекулы АТФ Биохимический смысл трансаминирования состоит в том, что аминогруппы о т разных аминокислот собираются в виде одной из аминокислот. Какая это аминокисл ота? A * Глутаминовая B Глицин C Валин D Лейцин E Аргинин Инсулин – гормон поджелудочной железы с гипогликемическим действием. Что он представляет собой по химической природе? A * Полипептид B Нуклеотид C Стероид D Углевод E Липид Гемоглобін відноситься до складних білків, який транспортує кисень в ор ганізм і виводить вуглекислий газ із нього. Вкажіть, до якого класу речовин він відноситьс я. A * Хромопротеїнів B Нуклеопротеїнів C Металопротеїнів D Ліпопротеїнів E Глікопротеїнів Амінотрасферази є ферментами, які переносять амінну групу з однієї спол уки на іншу. Вкажіть, яка сполука є акцептором аміногруп. A * альфа-кетоглутарова кислота B Ацетон C Молочна кислота D Янтарна кислота E Масляна кислота Гормон місцевої дії гістамін утворюється в легенях, травній системі, шкі рі. Він є вазодилятатором. Вкажіть, в результаті декарбоксилювання якої сполуки він утворюється: A * Гістидину B Валіну C Аланіну D Серину E Треоніну Онкогенні віруси для перенесення своєї інформації із РНК на ДНК викорис товують зворотню транскрипцію. Вкажіть, за допомогою якого фермента відбуваєть ся цей процес. A * Ревертаза B Рибонуклеаза C ДНК-лігаза D Праймаза E Топоізомераза Синтез білка здійснюється на рибосомах. Вкажіть яка амінокислота є перш ою в синтезі білка у прокаріотів. A * Формілметіонін B Гліцин C Валін D Серин E Цистеїн Альфа-клітинами підшлункової залози синтезується гормон глюкагон, яки й бере участь в обміні вуглеводів. Вкажіть, на який процес в печінці він впливає: A * Активує глікогеноліз B Активує спиртове бродіння C Інгібує глікогеноліз D Інгібує гліколіз E Активує ліпогенез Дефіцит якого вітаміну найбільше буде спричиняти активізацію процесів перекисного окислення ліпідів? A *Вітаміну Е B Вітаміну Д C Вітаміну К D Вітаміну В12 E Вітаміну В6 У чоловіка є ознаки атеросклеротичного ураження серцево-судинної сист еми. Збільшення якого з перерахованих нижче показників біохімічного аналі зу крові найбільш ймовірно для цього стану? A * Рівня ліпопротеїнів низької густини B Рівня ліпопротеїнів високої густини C Рівня хіломікронів D Активності ЛДГ5 E Активності панкреатичної ліпази У чоловіка 58 років є ознаки атеросклеротичного ураження серцево-судинно ї системи. Збільшення якого з перерахованих нижче показників біохімічн ого аналізу крові найбільш характерно для цього стану? A Рівня ЛПНЩ B Рівня хіломікронів C Активності ЛДГ5 D Рівня ЛПВЩ E Активності панкреатичної ліпази У хворого відмічається послаблення гальмівних процесів у ЦНС, що пов’ я зано з порушенням утворення гама-аміномасляної кислоти. Яка речовина є попере дником ГАМК? A *Глутамат B Триптофан C Метіонін D Валін E Гліцин В анаеробних умовах в гліколізі синтез АТФ відбувається шляхом субстра тного фосфорилювання, в процесі якого використовується енергія інших макрое ргічних сполук. Вкажіть одну таку сполуку. A * фосфоенолпіруват B глюкозо-6-фосфат C лактат D піруват E глюкоза Для відновлення окиснювальних процесів в організмі використовують цит охром С. До якого класу речовин належить ця сполука? A * гемопротеїни B ліпопротеїни C нуклеопротеїни D глікопротеїни E фосфопротеїни В процесі декарбоксилювання 5-гідрокситриптофану утворюється біогенни й амін, що має судиннозвужувальну дію. Назвіть даний біогенний амін. A * серотонін B гістамін C гамма-аміномасляна кислота D путресцин E кадаверин У хворого виявлено почервоніння слизової рота, в його кутиках і на губах тріщини, лущення шкіри, на обличчі сухість і запалення коньюктиви, проростання су динної сітки в рогівку. Ймовірною причиною даної патології є нестача вітаміну: A *В2 B С C Е D К E Д У чоловіка, який страждає хронічною непрохідністю кишечника, посилюєть ся гниття білків у товстому кишечнику. Яка токсична речовина утворюється у цьому випадку з триптофану: A *Індол B Білірубін C Лактат D Креатин E Глюкоза У чоловіка біль у правому підребер'ї, кал ахолічний. Знебарвлення калови х мас у даного пацієнта зумовлене відсутністю в них: A *Стеркобіліну B Гемоглобіну C Білірубіну D Альбуміну E Скатолу Жінка похилого віку скаржиться на погіршення зору в сутінках. Який з пер елічених вітамінів доцільно призначити в даному випадку? A *А B С C Е D D E РР У хворого 50 років в результаті тривалого нераціонального харчування роз винувся гіповітаміноз С. Зниження активності якого ферменту лежить в основі ура ження сполучної тканини при цій патології? A *Пролінгідроксилази B Аланінамінотрансферази C Піруваткарбоксилази D Триптофангідроксилази E Глутамінази При систематичних інтенсивних фізичних навантаженнях вміст жиру в жир овій тканині зменшується. Він виходить із клітин у кров у формі: A *Вільних жирних кислот і гліцерину B Хіломікронів C Ліпопротеїнів D Кетонових тіл E Глюкози Амід никотинової кислоти грає важливу роль у обміні речовин. Яке захвор ювання виникає при його гіповітамінозі? A *Пелагра B Рахіт C Анемія D Ксерофтальмія E Бері-Бері Хворий потрапив до лікарні з кишковою кровотечею. Який препарат треба вк лючити до схеми лікування? A Вікасол B Сульфаніламід C Кокарбоксилаза D Аспірин E Рибофлавін Підшлункова залоза виділяє фермент, який здатний гідролізувати $\aipha$-1,4- глі козидні зв'язки в молекулі глікогену. Вкажіть на цей фермент. A б- Амілаза B Фосфатаза; C Ентерокіназа D Хімотрипсин E Лізоцим. Стан антиоксидантної системи пацієнта оцінювали на підставі встановле ння вмісту одного з ендогенних антиоксидантів. Якого саме? A *Альфа-токоферолу B Тривалентного Феруму C Орнітину D Перекису гідрогену E Холекальциферолу За умов тривалої інтоксикації визначене суттєве зниження активності аміноацил-тРНК-синтетаз. Який метаболічний процес порушується в цьому в ипадку? A *Біосинтез білків B Реплікація ДНК C Репарація ДНК D Генетична рекомбінація E Процесинг РНК За умов тривалої інтоксикації тварин тетрахлорметаном було визначене суттєве зниження активності аміноацил-тРНК-синтетаз в гепатоцитах. Який метабо лічний процес порушується в цьому випадку? A *Біосинтез білків B Реплікація ДНК C Транскрипція РНК D Посттрансляційна модифікація пептидів E Посттранскрипційна модифікація РНК Відомо, що деякі хімічні сполуки роз’ єднують тканинне дихання та окисн е фосфорилювання. Назвіть одну з таких сполук. A *2,4-динитрофенол B Чадний газ C Антиміцин А. D Молочна кислота E Ацетил – КоА У хворого на гострий інфаркт міокарда проводилась антикоагулянтна тер апіяі. Оберіть сполуку з антикоагулянтною дією. A *Гепарин B Гіалуронова кислота C Хондроїтинсульфат D Дерматансульфат E Кератансульфат Під час профілактичного обстеження встановлено збільшення щитоподібн ої залози, екзофтальм, підвищення температури тіла, збільшення частоти серцевих с корочень до 110 за хвилину. Вміст якого гормону в крові доцільно перевірити? A Тироксину B Тестостерону C Глюкагону D Інсуліну E Кортизолу Спеціальний режим харчування привів до зменшення рівня іонів кальцію в крові. До збільшення секреції якого гормону це призводить? A Паратгормону B Адреналіну C Глюкагону D Вазопресину E Інсуліну У медичній практиці використовуються сульфаніламідні препарати, що є антиметаболітами параамінобензойної кислоти, яка синтезується мікроо рганізмами. Вкажіть синтез якого вітаміну при цьому блокується. A *Фолієвої кислоти B Пангамової кислоти C Оротової кислоти D Нікотинової кислоти E Аскорбінової кислоти При випадковому споживанні грибів (бліда поганка), у складі якої є отрута альфа-аманітин, відбувається отруєння організму людини. Вкажіть який фе рмент інгібується даною отрутою? A *РНК-полімераза ІІ B ДНК-полімераза C ДНК-синтетаза D Пептидилтрансфераза E Транслоказа Регуляція виділення інсуліну з бета- клітин відбувається за участю бага тьох речовин. Зміна концентрації якої речовини є основним сигналом для синтезу секре ції інсуліну? A *Глюкози B Диоксиду карбону C Гепарину D Целюлози E Крохмалю Крім білкових факторів, у процесі зсідання крові беруть участь катіони. Вкажіть, який із катіонів відіграє провідну роль у цьому процесі. A *Ca2+ B K+ C Na+ D Mn2+ E Mg2+ Цикл трик арбонових кислот є загальним шлях ом окиснення вуглеводів , амінокислот , жирних кислот. Вкажіть, із якою кислотою вступає в перш у реакцію у ЦТК ацетил КоА: A *Щавлевооцтовою B Цитратною C Ізоцитратною D Фумаровою E Яблучною При розщепленні глюкози під час гліколізу відбувається цілий ряд перет ворень. Вкажіть, на яку сполуку перетворюється глюкозо-6 фосфат в першій реакції? A *Фруктозо-6-фосфат B Ацетил-КоА C Фруктозо-1-фосфат D Галактозо-1-фосфат E Маннозо-1-фосфат Окуліст виявив у хворого збільшення часу звикання ока до темряви. Недост атність якого вітаміну може бути причиною такого симптому? A вітаміну А B вітаміну С C вітаміну К D вітаміну В1 E вітаміну В6 Є декілька шляхів знешкодження аміаку в організмі людини, але для окреми х органів є специфічні. Який шлях знешкодження аміаку характерний для клітин голов ного мозку? A утворення глутаміну B утворення білірубіну C утворення гліцину D утворення креатину E утворення лактату Є декілька шляхів знешкодження аміаку в організмі людини, але для окреми х органів є специфічні. Який шлях знешкодження аміаку характерний для клі тин головного мозку. A *утворення аміду глутаміновоїкислоти B утворення білірубіну C утворення сечової кислоти D утворення креатину E утворення сечовини У хворого спостерігаються болі по ходу периферичних нервів. Недостатні стю якого вітаміну це може бути зумовлене? A вітаміну В1 B вітаміну А C вітаміну Е D вітаміну В12 E вітаміну К У хворої спостерігається спрага, надмірний діурез, загальна слабкість. В иявлена гіперглікемія та гіперкетонемія. В сечі виявлені глюкоза та кетонові ті ла. Лікар встановив діагноз: A Цукровий діабет. B Акромегалія. C Тиреотоксикоз. D Аліментарна гіперглікемія. E Інфаркт міокарда. У дитини спостерігається недостатність синтезу фермента глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Який метаболічний шлях перетворення вуг леводів порушується у цієї дитини? A Пентозофосфатний цикл. B Глікогеноліз. C Глікогенез. D Глюконеогенез. E Аеробне окислення глюкози. У 4-річної дитини, хворої на ОРВІ, після прийому аспірину спостерігається гемоліз еритроцитів. Причиною цього явища є вроджена недостатність син тезу фермента глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Який метаболічний шлях перетворення вуглеводів порушується у дитини? A *Пентозофосфатний цикл. B Глікогеноліз. C Глікогенез. D Глюконеогенез. E Аеробне окислення глюкози. У 4-річної дитини, хворої на ОРВІ, після прийому аспірину спостерігається гемоліз еритроцитів. Вроджений дефект синтезу якого фермента міг викли кати у неї гемолітичну анемію? A *Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. B Глюкозо-6-фосфатази. C Гліцеролфосфокінази. D Глікогенфосфорилази. E Глюкокінази. У 5-тирічної дитини с підвищеною температурою тіла після прийому аспірин у спостерігається посилений гемоліз еритроцитів. Спадкова недостат-ніст ь якого ферменту змогла спричинити у дитини гемолітичну анемію? A*Глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназа; B Глюкозо-6-фосфатаза; C Глікогенфосфорилаза; D Гліцерофосфатдегідрогеназа; E Гамаглутамілтрасфераза. У хворого порушено перетворення глюкозо-6-фосфату на глюкозу, внаслідок чого відбувається накопичення глікогену у печінці та нирках. Спадкове поруш ення синтезу якого фермента спричинює такий стан? A Глюкозо-6-фосфатази. B Альдолази. C Фосфофруктокінази. D Гексокінази. E Глюкокінази. У хворих на глікогеноз [хворобу Гірке] порушено перетворення глюкозо-6-фосфату на глюкозу, внаслідок чого відбувається накопичення глікогену у печінці та нирках. Спадкове порушення синтезу якого фермент а спричиняє такий стан? A *Глюкозо-6-фосфатази. B Глікогенфосфорилази. C Глікогенсинтетази. D Гексокінази. E Глюкокінази. У хворих на глікогеноз [хворобу Гірке] порушено перетворення глюкозо-6-фосфату на глюкозу, внаслідок чого відбувається накопичення глікогену у печінці та нирках. Це відбувається через спадкову недостатн ість синтезу фермента глюкозо-6-фосфатаза. Який біохімічний шлях перетворенн я глюкози при цьому блокується? A *Пентозофосфатний цикл. B Глюконеогенез. C Глікогенез. D Глікогеноліз. E Синтез глюкуронової кислоти. У хворого, що страждає на цукровий діабет, розвинувся кетоацидоз. Біохім ічною причиною такого стану є зменшення утилізації ацетил-КоА клітинами внас лідок гальмування: A Циклу трикарбонових кислот. B Гліколізу. C Пентозофосфатного шляху. D Бета-окиснення жирних кислот. E Орнітинового циклу. Хворому на ішемічну хворобу серця лікар рекомендував вживати полінена сичені вищі жирні кислоти [ПНЖК]. Яка з наведених жирних кислот є поліненасиченою? A Арахідонова. B Олеїнова. C Пальмітинова. D Стеаринова. E Пальмітоолеїнова. У хворого плазма крові має молочний колір через високий вміст хіломікро нів. При цьому спостерігається порушення розщеплення триацилгліцеролів. Дефект акти вності якого фермента спостерігається у пацієнта? A Ліпопротеїнліпази. B Амілази. C Трипсину. D Холестеролестерази. E Лактази. Хворому для покращення травлення жирної їжі прзначено препарат жовчі. Я кі компоненти даного препарату приймають участь в емульгуванні жирів? A Жовчні кислоти; B Холестерин; C Дигліцериди; D Амінокислоти; E Вищі жирні кислоти. У хворого з синдромом Іценко-Кушинга спосте-рігається стійка гіперглік емія та глюкозурія. Синтез та секреція якого гормону збільшується в даному випа дку? A Кортизолу; B Адреналіну; C Глюкагону; D Тироксину; E Інсуліну. Пацієнт попередив, що застосовування знеболюючих препаратів може викл икати алергічний шок. Збільшення кількості в крові якого біогенного аміну мож е бути причиною такого стану? A Гістаміну; B ГАМК; C Кадаверину; D Дофаміну; E Путресцину. Через 20 хвилин після порізу шкіри, жінка звернула увагу на те, що рана не пе рестає кровоточити. Недостатність якого вітаміну спричиняє такий стан? A вітаміну К; B вітаміну А; C вітаміну D; D вітаміну Е; E вітаміну В12. Транспортною формою ліпідів в крові є ліпопротеїни. У вигляді якого комп лексу переважно транспортується холестерин до печінки? A * ЛПВГ B ЛПНГ C ЛПДНГ D інтерферонів E альбумінів Структурною особливістю фібрилярних білків є наявність декількох пара лельних поліпептидних ланцюгів. Назвіть фібрилярний білок, що входить до складу волосся, шкіри, нігтів. A * кератин B альбумін C протромбін D глобулін E гістон Структурною особливістю фібрилярних білків є утворення мультимолекул ярних ниткоподібних комплексів – фібрил, які складаються з декількох парале льних поліпептидних ланцюгів. Назвіть фібрилярний білок, що входить до складу волосся, шкіри, ногтей. A * альфа-кератин B альбумін C протромбін D глобулін E гістон При формуванні третинної структури більшості білків неполярні залишк и амінокислот утворюють внутрішню гідрофобну частину глобули. Назвіть одну з таких гі дрофобних амінокислот. A * валін B лізин C аргінін D глутамінова кислота E аспарагінова кислота Багато білків має четвертинну структуру, тобто складається із декілько х поліпептидних ланцюгів. Вкажіть один з таких білків. A * гемоглобін B міоглобін C альбумін D еластин E преальбумін Пацієнту, що страждає на захворювання суглобів, лікар призначив мазь, ді ючою речовиною якої є глікозаміноглікан – найважливіший компонент хряща. Я ка це речовина? A * хондроїтинсульфат B гепарин C глікоген D арабіноза E крохмаль Нестероїдні протизапальні засоби використовують у медичній практиці д ля лікування ревматоїдного артрита, остеоартроза, запальних захворювань сполучної тканини. Активність якого ферменту гальмують ці препарати? A * циклооксигенази B гексокінази C сукцинатдегідрогенази D амінотрансферази E ксантиноксидази Реакцію активації амінокислот і приєднання їх до специфічної тРНК ката лізує один фермент. Вкажіть цей фермент. A * аміноацил-тРНК-синтетаза B рибонуклеаза C ДНК-лігаза D нуклеотидаза E дезоксирибонуклеаза Первинна структура нуклеїнових кислот - це полінуклеотидний ланцюг, що має певний склад і порядок розташування нуклеотидів. Які зв’ язки стабілізують цю структуру? A * 3',5'-фосфодиефірні B пептидні C глікозидні D дисульфідні E амідні В аеробних умовах піруват підлягає окиснювальному декарбоксилюванню. Вкажіть один із коферментів, що входить до складу піруватдегідрогеназного комплекс у. A * НАД+ B ПАЛФ C ФМН D метил-кобаламін E N-карбоксибіотин В аеробних умовах піровиноградна кислота підлягає окиснювальному декарбоксилюванню під дією піруватдегідрогеназного комплексу. Вкажіт ь один із коферментів, що входить до складу цього комплексу. A * ФАД B ПАЛФ C ФМН D метил-кобаламін E N-карбоксибіотин Рівень цАМФ в клітині зростає при активації фермента аденілатциклази. В кажіть інший фермент, що також регулює кількість цАМФ в клітині. A * фосфодіестераза B піруваткіназа C рибонуклеаза D лактатдегідрогеназа E гексокіназа Хворий, що страждає диспепсією, придбав в аптеці таблетки ацидин-пепсина . Яку функцію виконує білок, що входить у їхній склад? A * Каталітичну B Захисну C Регуляторну D Рецепторну E Транспортну При зовнішньо секреторної недостатності підшлункової залози іноді з препаратом “фестал”, що містить панкреатичні ферменти, для поліпшення переварювання їжі рекомендують препарати жовчних кислот. З якою метою використовується така добавка? A *Для емульгування жирів B Для активації протеолітичних ферментів C Для активації ?-амілази D Для стимуляції секреції панкреатичного соку E Для стимуляції перистальтики кишечнику Хворому зі злоякісною пухлиною призначили хіміотерапію цитостатиками . Який механізм дії цих препаратів? A *Інгибірує синтез тімідинмонофосфата B Блокує дію МАО (моноамінооксидази) C Інгибірує протеолітичні ферменти D Інгибірує ферменти по алостеричному механізму E Викликає денатурацію ферментів У пацієнта з хворобою Паркінсона недостатньо утворюється ДОФамін у від ділах ЦНС. Препарат якої дії необхідно вводити при цій хворобі? A *Інгібітор МАО B Активатор МАО C Інгібітор протеолітичних ферментів D Антигістамінні препарати E Активатори протеолітичних ферментів У хворого скарги на поліурію. При аналізі сечі не виявлено патологічних компонентів, але її щільність нижче за норму. Пошкодження секреції якого гормону може бути у цього хворого? A *Вазопресину B Окситоцину C Інсуліну D Соматотропіну E Кортизолу При лікуванні подагри використовують алопуринол, аналог гіпоксантину, який порушує утворення сечової кислоти. Як діє цей препарат ? A *Інгібірує ксантиноксидазу B Інгібірує аденозиндезаміназу C Активує ксантиноксидазу D Активує аденозиндезаміназу E Взаємодіє з гіпоксантином Аналіз артеріальної крові хворого чоловіка з діагнозом отруєння барбі туратамі показав зниження рН крові до 7,18. Які метаболічні порушення при передозируванні цього препарату могли привести до ацидозу? A *Блокування електронного транспорту через НАДН-КоQ -редуктазу B Роз’ єднання дихання та окисного фосфорилювання C Стимуляції поглинання кисню D Інгібірування функції АТФ- синтетази E Гальмування цитохромоксидази дихального ланцюга У хворого діагностована пухлина мозкового шару надниркових залоз феохромоцитома. Концентрація якого вторинного посередника гормональ ного сигналу зростає при цьому захворюванні? A *цАМФ B цТМФ C Са- кальмодулину D Лейкотрієнів E Простагландинів До лікарні потрапив хворий в стані гіперглікемичної коми. Введення інсу ліну не нормалізувало концентрацію глюкозі крові. Яку найімовірніша причина гіперглікемії у хворого? A *Аномалія клітинних рецепторів B Гіперфункція гормонів кори наднирникових залоз C Пухлина мозкового шару наднирників D Зниження продукції інсуліну E Руйнування ? - клітин При дослідженні вмісту глюкозо-6-фосфатази в гомогенатах печінки та скел етних м’ язів було показано, що фермент містять лише гепатоцити. Для якого метаболічного процесу він потрібен в гепатоцитах? A *Для глюконеогенезу B Для анаеробного гліколізу C Для аеробного гліколізу D Для глікогенезу E Для пентозофосфатного шляху Під час інтенсивної фізичної роботи, коли система кровообігу не встигає постачати кисень, м’ язи забезпечуються енергією за рахунок реакцій субстратного фосфорилювання. Які метаболічні шляхи містять ці реакції? A *Гліколіз та ЦТК B Тканинне дихання та окисне декарбоксилування пирувату C Глюконеогенез та спиртове бродіння D ПФЦ та глюконеогенез E ПФЦ та тканинне дихання Відомо, що кортикостероїди містять у своєму складі 21 атомів вуглецю. Назв іть сполуку, яка утворюється на першому етапі синтезу цих гормонів наднирко вих залоз з холестерину. A *Прегненалон B Прогестерон C Естрон D Кортизон E Вітамін Д3 Затримка поділу клітин злоякісних пухлин відбувається під впливом пре паратів, які блокують синтез дТМФ, інгібуючи тимідилатсинтазу. Виберіть сполуку, яка може впливати таким чином A *5-Фторурацил B Тимін C Гіпоксантин D Дигідрооротат E Аденілосукцинат Хворому призначено аспірин як протизапальній засіб, що гальмує продукц ію простагландинів. Який фермент блокується при цьому? A *Циклооксигеназа B Монооксигеназа C Діоксигеназа D Ліпооксигеназа E Пероксидаза Гальмування синтезу жовчних кислот з холестерину у печінці експеримен тальної тварини привело до порушення перетравлення ліпідів. Яка роль цих кислот в перетравлення ліпідів? A *Эмульгують харчові ліпіди B Беруть участь у ресинтезі ліпідів C Входять до складу ЛПНЩ D Підтримують лужне середовище у кишках E Активують утворення хиломикронів При дослідженні перетворення харчового барвника в печінці єксперимен тальноі тварини було встановлено, що знешкодження цього ксенобіотика складаєт ься із двох фаз. Назвіть першу фазу. A *Мікросомальне окислення B Перекисне окислення C Кон’ югація D Фосфорилювання E Дефосфорилювання В эксперименті у щурів, що тривалий час знаходилися на раціоні з якого бу ла виключена певна амінокислота, розвинулась катаракта та васкуляриза ція рогівки ока. Дефіцит якої амінокислоти призвів до цих порушень? A*Триптофану B Лізину C Аргініну D Лейцину E Гістідіну Негативний азотистий баланс – це стан азотистого обміну, що відповідає: A * Людям похилого віку B Людям молодого віку возраста C Вагітним жінкам D Організму, що росте E Людям із надлишковою вагою Оберіть нормальні межі значень рН шлункового соку людини A *1,5-2,5 B 4,0-5,0 C 6,8-7,2 D 1,0-5,0 E 2,0-4,0 Оберіть орган, в якому процеси мікросомального окислення протікають на йбільш інтенсивно A * Печінка B Нирки C Серце D Селезінка E Легені Під час бігу на довгі дистанції склетні м’ язи тренованої людини викори стовує глюкозу з метою отримання енергії АТФ, що необхідна для скороченн я м’ язів. Вкажіть процес утилізації в цих умовах. A * Аеробний гліколіз B Анаеробний гліколіз C Ліполіз D Глюконеогенез E Глікогенез Назвіть сполукку, що залучається до реакції субстратного фосфорилюван ня в ході гліколізу. A * Фосфоенолпіруват B Глюкозо-6-фосфат C Фруктозо-1,6-дифосфат D Гліцеральдегід-3-фосфат E 2-Фосфогліцеринова кислота У клінічній практиці застосовується фармпрепарат ізоніазид, що конкур ентно включається в коферментну структуру, яка не може брати участь в окисно- відновних процесах і це призводить до зупинки росту палички Коха. Вкажіт ь які ферментні системи інгібуються: A *НАД-залежні ферменти B ФАД-залежні ферменти C КоQ D Цитохром с E Цитохром а1 Під дією деяких речовин проходить блокування окисного фосфорилювання в мітохондріях, проте споживання кисню відбувається і субстрат окиснюєт ься. Вкажіть сполуку, яка роз’ єднує цей процес. A *Тироксин B Адреналін C Прогестерон D Естрадіол E Соматостатин У склад нуклеопротеїнів входить значна кількість простих білків, які ст абілізують їх структуру і мають лужний характер. Вкажіть які це білки: A *Протаміни і гістони B Альбуміни і глобуліни C Проламіни і глютеніни D Протеноїди E Ліпопротеїни На другому етапі елонгації утворюється пептидний зв’ язок у А-ділянці, д е знаходиться друга аміноацильна т-РНК. В А-ділянку із П-участка переносит ься N-формілметионін. Вкажіть за допомогою якого ферменту утворюється перши й пептидний зв’ язок? A *Пептидилтрансфераза B Транслоказа C Синтетаза D РНК-полімераза E ДНК-полімераза Фосфатидилінозитол-4-5-фосфат, який є одним із основних компонентів мембрани при передачі сигналу перетворюється в інозитол 1-,4-,5-трифосфат і дигліцерол. Вкажіть який фермент приймає у цьому участь. A *Фосфоліпаза С B Ліпаза А1 C Ліпаза А2 D Ліпаза D E Фосфоліпаза P У хворого з частими кровотечами у внутрішні органи та слизові оболонки у складі колагенових волокон виявили пролін та лізин. Відсутність якого вітамін у призводить до порушення їх гідроксилювання. A *Вітамін С B ВітамінЕ C Вітамін К D Вітамін А E Вітамін В1 Атеросклероз – захворювання, яке пов’ язане з порушенням обміну холес терину, який транспортується ліпопротеїнами. Вкажіть, зміна яких з ліпопротеїн ів призводить до розвитку даного захворювання? A *ЛПНЩ B ЛПВЩ C ЛПДВЩ D Хіломікрони E Тригліцериди Батьки хлопчика віком 10 років звернулись до лікаря із скаргою про припин ення росту. При обстеженні лікар встановив зміни слизових оболонок і підозру на злоякісну анемію. Він припустив, що дане захворювання пов’ язане з недостатністю вітаміну. Вкажіть, нестача якого вітаміну може призвести до розвитку такого стану? A *Фолієвої кислоти B Нікотинової кислоти C Оротової кислоти D Холіну E Арахідонової кислоти Процес згортання крові становить каскад послідовних ферментативних ре акцій, які каталізуються спеціалізованими білками – факторами згортання. Кр ім цих факторів у процесі згортання крові беруть участь катіони. Вкажіть, який із катіонів відіграє провідну роль. A *Ca2+ B K+ C Na+ D Mn2+ E Fe3+ Одним з детоксикаційних процесів в організмі пов’ язаний з перетворен ням аміаку в сечовину. Вкажіть, який орган має всі ферменти для цього. A *Печінка B Нирки C Серце D Легені E Мозок Детоксикація деяких речовин в організмі людини відбувається шляхом ко н’ югації. Вкажіть з якою сполукою кон’ югує бензойна кислота при перетворенні в гіппурову. A *Гліцином B Валіном C Лейцином D Проліном E Метіоніном Для визначення сульфуровмісних -амінокислот застосовують реакцію: A * з Pb(NO3)2 B Ксантопротеїнову C з Сu(OH)2 D Нінгідринову E Біуретову Хворому 40 років поставлено діагноз феохромоцитома. При даній патології підвищується вироблення гормонів адреналіну і норадреналіну. Аналіз к рові показав, що концентрація вільних жирних кислот майже в 10 раз перевищує нормальний рівень.Вкажіть активація якого ферменту приводить до гіпер ліпідемії A *ліпопротеїдліпази B фосфоліпази А2 C фосфокінази D тиргліциридліпази E фосфорилази Хворий 45 років звернувся до лікаря зі скаргою на біль та припухлість сугл обів стопи, яка посилюється напередодні зміни погоди. При аналізі крові знайд ено значне підвищення вмісту сечової кислоти. Яку назву носить така патолог ія? A *Подагра B Стоматит C Гепатит D Палагра E Рахіт Хворому на гостре респіраторне захворювання призначено сульфаніламіди-структурні аналоги параангінобензойної кислоти (ПАБ), необхідної для синтезу ростового фактора мікрооганізмів – фолієвої к ислоти. Вказати синтез яких сполук при цьому гальмується: A*Пуринових нуклеотидів B Піримідинових нуклеотидів C Аргініну D Триптофану E Гістидину Хворому 38 років поставлено діагноз подагра. Який продукт порушення обмі ну нуклеотидів нагромаджується в організмі? A *Сечова кислота B Фенілпіровиноградна кислота C Гомогентензинова кислота D Фенілаланін E Гамааміномасляна кислота Хворому 25 років поставлено діагноз епілепсія. Для лікування призначено глютамінову кислоту. Який продукт глютамінову кислоти проявляє терапе втичну дію: A *Гамааміномасляна кислота B Серотонін C Гістамін D Аспарагін E Дофамін Жінка 18 років звернулася до лікаря з скаргою на появу в сечі чорного кольо ру після відстоювання. Вказати спадковим порушенням, якого процесу обумов лена ця патологія. A *обміну тирозину B порушення обміну амінокислоти цистеїн C синтезу сечовини D синтезу пурину E Обміну триптофану В лікарню поступив чоловік 36 років із скаргами на різкі оперізуючі болі у верхній половині живота, які з’ явились після вживання алкоголю. Визначення яко го фермента дозволить підтвердити припущення про гострий панкреатит? A *Амілази B Пепсину C Карбоангідрази D Каталази E креатинкінази В крові пацієнта вміст глюкози натщесертця був 5,30 ммоль/л, через 1 годину після цукрового навантаження становить 8,55 ммоль/л,а через 2 години-7,10 ммоль/л. Такі показники характерні для: A*хворого з прихованим цукровим діабетом B здорової людини C хворого з інсулінзалежним цукровим діабетом D хворого з інсулін нез лежним цукровим діабетом E ахворого з тиреотоксикозом У дитини 12 років діагностовано гіперліпопротеїнемія 1 типу, що характеризується високим вмістом в плазмі крові хіломікронів. Висока концентрація хіломікронів є наслідком недостатності: A *ліпопротеїнліпази B триацилгліцероліпази C карнітинацилтрансферази D холестеронестерази E фосфокінази Результатом порушення якої біохімічної реакції є поява крововиливів п ри захворюванні цингою. A *гідроксилювання пролін B фосфорилювання глюкози C дегідрування ізолимонної кислоти D ізомеризації фосфодиоксиацетону E дезамінування глутамінової ангінокіслоти Хворий на туберкульоз лікувався ізоніазидом (туберкулостатик).Згодом у нього з’ явилась ознаки дерматиту, діареї, ураження центральної нервової сис теми. Який вітамін доцільно призначити даному пацієнту? A *вітамін РР B вітамін С C ліпоєву кислоту D вітамін А E вітамін В1 До лікаря звернувся хворий із скаргами на постійну с прагу, загальну сла бкість, в крові виявлено гіперглікемію (16ммоль/л), поліурія та підвищений вміст 17-кетостероїдів у сечі. Яке захворювання характеризується такими показниками? A *стероїдний діабет B інсулінозалежний діабет C мікседема D Аддісонова хвороба E гломерулонефрит У хворого 38 років, який страждає на хронічнийс алкоголізм, спостерігають ся набряки, атрофія м'язів, серцево-судинна недостатність, болі по ходу периферичних нервів. Недостатність якого вітаміну в організмі виклика на така симптоматика? A *вітаміну В1 B вітамінуА C вітаміну Е D вітаміну В6 E вітаміну К Відомо, що в деяких біогеохімічних зонах розповсюджене захворювання на ендомічний зоб. Недостача якого біоелемента викликає це захворювання? A *йод B кобальт C залізо D мідь E фтор Назвати тип реакцій в лейкоцитах, що приводить до знешкодження хороботворних бактерій та розщепленнячужерідних тіл? A *пероксидазного окислення B анаеробного окислення C оксидазного окислення D оксигеназного E перекисного окислення ліпідів У хворого виявлена серповидноклітинна анемія, що відноситься до гемоглобінопатій. Заміна якої амінокислоти в поліпептидному ланцюгу гемоглобіна на амінокислоти валін приводить до цього захворювання? A *глутамінова кислота B аргінін C метіонін D гістидин E триптофан Новонародженому поставлено діагноз “Токсоплазмоз” на підставі виявле ння в сироватці крові специфічних IgM проти Toxoplasma gondii. Назвіть одну з характеристик IgM (з перелічених)? A *Не проходить через плаценту B Молекулярна вага - 150 кD C Перiод напiврозпаду - 21 день D Не фiксує комплемент E Відповідає за пожиттєвий імунітет У хворої 45 років, що надійшла до стаціонару, спостерігається сухість у рот і, спрага, надмірний діурез, загальна слабкість. При біохімічному дослідже нні виявлена гіперглікемія та гіперкетонемія. В сечі виявлені глюкоза та ке тонові тіла. Електрокардіограма показала дифузні зміни в міокарді. Лікар встан овив діагноз: A *Цукровий діабет. B Нецукровий діабет. C Стероїдний діабет. D Аліментарна гіперглікемія. E Інфаркт міокарда. Батьки двохрічної дівчинки скаржаться на її кво лість та апатичність. При обстеженні виявлено збільшення розмірів печінки. Біопсія печінки пока зала наявність надлишку глікогену. Концентрація глюкози в крові нижче норми. В чому полягає причина зниження концентрації глюкози в крові цієї хворої? A *Знижена [відсутня] активність глікогенфосфорилази в печінці. B Знижена [відсутня] активність гексокінази. C Підвищена активність глікогенсинтетази. D Знижена [відсутня] активність глюкозо-6-фосфатази. E Дефіцит гена, який відповідає за синтез глюкозо-1-фосфатуридилтрансфе рази. У хворого на шизофренію 40 років спостерігається нормальний вміст в кров і глюкози, кетонових тіл та сечовини. Шокова терапія регулярними ін”єкція ми інсуліну призвела до розвитку інсулінової коми, після чого психічний ст ан хворого покращівся. Що було найбільш вірогідною причиною інсулінової к оми? A *Гіпоглікемія. B Гіперглікемія. C Дегідратація тканин. D Метаболічний ацидоз. E Глюкозурія. Однорічну дитину доправили в стаціонар з такими симптомами: пронос, блювання, порушення росту та розвитку, розумова відсталість, катаракта. Встановлено діагноз – галактоземія. Дефіцит якого ферменту має місце у хворої дитини? A *Гексозо-1-фосфат-уридилтрансферази. B Глюкокінази. C УДФ-глюкозо-4-епімерази. D УДФ-глюкозо-пірофосфорилази. E Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Жінка 47 років скаржиться на погане самопочуття, при цьому в крові натщесе рце визначається підвищений рівень глюкози [7,5 ммоль/л]. Інші симптоми цукрового діабету відсутні. Який тест слід провести хворій для уточненн я діагнозу? A *Визначення толерантності зо глюкози в крові. B Визначення глюкози в крові. C Визначення активності амілази в крові. D Визначення галактози в крові. E Визначення фруктози в крові. У чоловіка 40 років вміст глюкози натщесерце в крові становив 5,6 ммоль/л. Через 1 годину після цукрового навантаження вміст глюкози сягнув 8,0 ммоль/ л, але через 2 години склав 4,5 ммоль/л. Такі біохімічні показники характерні д ля: A *Здорової людини. B Хворого з інсулінозалежним цукровим діабетом. C Хворого з інсулінонезалежним цукровим діабетом. D Хворогоз прихованим цукровим діабетом. E Хворого зі стероїдним діабетом. У 5-річного пацієнта спостерігається катаракта, жирова дистрофія печінк и. При біохімічному дослідженні встановлено високий вміст галактози в крові, в той час як рівень глюкози нижче норми. Яке захворювання має місце у пацієнта? A *Галактоземія. B Фруктоземія. C Глікогеноз. D Аглікогеноз. E Цукровий діабет. У 60-річного хворого, що страждає на цукровий діабет, розвинувся кетоацидо з. Біохімічною причиною такого стану є зменшення утилізації ацетил-КоА кл ітинами внаслідок дефіциту: A*Оксалоацетату. B 2-Оксоглутарату. C Глутамату. D Аспартату. E Сукцинату. При ненадходженні чи недостатньому утворенні в організмі людини ліпот ропних факторів у неї розвивається жирова дистрофія печінки на фоні інших змін в організмі. Які з наведених сполук можна віднести до ліпотропних факторі в? A *Холін. B Холестерин. C Холеву кислоту. D Піридоксин. E Нікотинамід. Під час стресового стану в організмі відбувається активація внутрішньоклітинного ліполізу. Це зумовлено дією на клітини-мішені адр еналіну. На який фермент внутрішньоклітинного ліполізу впливає через вторинних посередників адреналін? A *Триацилгліцеролліпаза. B Диацилгліцеролліпаза. C Моноацилгліцеролліпаза. D Амілаза. E Фруктокіназа. У хворого на атеросклероз 60-річного чоловіка спостерігається порушення функціонування плазматичних мембран за рахунок збільшення їх жорсткос ті, міцності. Збільшення рівня якого компоненту біомембран призводить до ц ього? A *Холестерину. B Фосфатадилхоліну. C Гліколіпідів. D Фосфатидилетаноламіну. E Білків. В організмі людини і триацилгліцероли [нейтральні жири], і гліцерофосфол іпіди синтезуються з одного й того самого попередника, а саме з: A *Фосфатидної кислоти. B Оротової кислоти. C Оцтової кислоти. D Ліпоєвої кислоти. E Малонової кислоти. У клініку потрапив хворий з порушенням функцій печінки. Лікар порадив йо му вживати домашній сир. Який органічний компонент знаходиться в домашньо му сирі і бере участь у синтезі фосфоліпідів та відновленні біомембран геп атоцитів? A *Метионін. B Метанол. C Аргінін. D Фосфатидилхолін. E Гліцерин. У 47-річного хворого спостерігається підвищений рівень загальних ліпіді в в крові [16 г/л] та підвищений рівень глюкози в крові [8,0 ммоль/л]. Про яку патологію це може свідчити? A *Цукровий діабет. B Атеросклероз. C Ішемічна хвороба серця. D Гастрит. E Інфаркт міокарда. Хворому на ішемічну хворобу серця лікар рекомендував вживати жири, що містять поліненасичені вищі жирні кислоти. Які компоненти біомембран синтезуються за участю цих речовин? A *Фосфоліпіди. B Холестерин. C Білки. D Гліколіпіди. E Ліпопротеїни. До педіатра звернулась жінка з приводу поганого самопочуття дитини 8 міс яців: пітливість, збільшення розмірів родичка, відставання у прорізанні зубі в. Який з препаратів необхідно призначити у першу чергу? A *Холікальційферол; B Ціанокобаламін; C Глюконат кальцію; D Тіаміна бромід; E Пангамат кальцію; Жінка 40 років скаржиться на біль у суглобах. У сироватці крові пацієнтки виявлено підвищення концентрації С-реактивного білка та оксипроліну. Д ля якого захворювання характерні ці симптоми? A *Ревматизм; B Подагра; C Гепатит; D Оксалатурія; E Поліартрит. Жінка 65 років скаржиться на постійну спрагу, підвищений діурез. Внаслідо к обстеження встанов-лено діагноз – цукровий діабет ІІ типу. Лікар призна чив бігуанідінметформін. Який біохімічний процес здатний пригнічувати цей препарат? A *Глюконеогенез; B Гліколіз; C Розпад глікогену; D Пентозо-фосфатний шлях; E Синтез глікогену. Пацієнту похилого віку с метою попередження розвитку жирової інфільтр ації печінки рекомендо-вано вживати в їжу творог. Яка незамінна амінокислота , необхідна для синтезу фосфоліпідів, є у творозі? A *Метіонін; B Аргінін; C Лізін; D Валін; E Пролін. Дитина своєчасно не отримувала вітамін Д. Через деякий час з’ явились ус і симптоми рахіту. Знижен-ня активності якого ферменту крові спостерігає ться у даному випадку? A *Лужної фосфатази; B Кислої фосфатази; C Альфа-амілази; D Холін естерази; E Креатинкінази. В сичі хворого виявлена сполука, що містить у своєму складі ізоаллоксази новий цикл. Що являє собою дана сполука? A *Вітамін В2; B Вітамін В5; C Вітамін В6 D Вітамін В1 E Вітамін В3 При алкаптонурії відбувається надмірне виділення гомогентизинової ки слоти із сечею. С порушенням метаболізму якої амінокислоти пов’ язано виник-нен ня цього захворювання? A *Тирозину; B Фенілаланіну; C Аланіну; D Метіоніну; E Аспарагіну. Пацієнт звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ ї. При огляді лікар звернув увагу на пожовтілі склери хворого. Лабораторні аналізи по казали підвищену активність АЛТ та негативну реакцію на стеркобілін в калі. Для якого захворю-вання характерні такі симптоми? A *Жовчнокам’ яна хвороба; B Гемолітична жовтяниця; C Гепатит; D Хронічний коліт; E Хронічний гастрит. Дитина скаржиться на зубний біль. Лікар-стоматолог констатував каріозн е пошкодження емалі. Кількість яких мінеральних речовин знижується в обл асті каріозного пошкодження: A *Фосфору, фтору, кальцію; B Натрія, кальція, калія; C Калія, фосфора, фтора; D Магнія, фтора, кальція; E Фосфора, магнія, калія. При дослідженні річної дитини лікар звернув увагу на пізнє прорізуванн я зубів, неправильне їх розташування. Відсутність якого вітаміну може бути прич иною такого стану? A *Вітамін А; B Вітамін С; C Вітамін Е; D Вітамін D; E вітамін В2. До лікаря стоматолога звернулась жінка, працівниця кондитерського цех у. Пацієнтка звернула увагу на підвищену чутливість до карієсу. З метою ремінералізуючої терапії лікар призначив препарати фтору. Яка роль фто ру в цій терапії? A *Підвищення утворення фтор апатиту; B Збільшення проникності емалі; C Пригнічення спиртового бродіння; D Зниження синтезу протеогліканів; E Активація протеаз слини. У печінці міститься фермент, який здатний руйнувати -1,4- глікозидні зв’ я зки в молекулі глікогену. Вкажіть на цей фермент. A *-глюканфосфорілаза; B Гексокіназа; C Фосфофруктокіназа; D Глюкозо-6-фосфотаза; E Глюкокіназа. Хворий дуже схуд внаслідок захворювання шлунково-кишкового тракту, порушення процесів перетравлювання та всмоктування. Які зміни білкови х фракцій можна очікувати при обстеженні? A *Зниження альбумінів; B Підвищення -глобулінів; C Підвищення -глобулінів; D Зниження глобулінів; E Підвищення -глобулінів. За результатом аналізу слини пацієнта встановлено, що рН дорівнює 8,0, тобт о зміщено в лужну сторону. Такий стан слини сприяє: A *Утворенню зубного каменю; B Розвитку карієсу; C Розвитку флюорозу; D Розвитку гіперплазії тканини зуба; E Розвитку гіпоплазії тканини зуба. Аналіз слини хворого на пародонтоз вказав на зниження активності катал ази. Активація якого процесу відмічена у цього пацієнта? A *Вільно-радикального окислення; B Мікросомального окислення; C Субстратного фосфорилювання; D Мітохондріального окислення; E Анаеробного окислення. При огляді порожнини роту у пацієнта лікар-стоматолог визначив сухість слизової оболонки, численні ерозії. Недостатність якого вітаміну сприч инила ці явища? A *Вітамін А; B Вітамін К; C Вітамін Р; D Вітамін Н; E Вітамін РР. В хромосомах ядер ДНК зв’ язана з білками гістонами, створюючи структур и, що мають назву нуклеосоми. Середину нуклеосом складають вісім молекул гіс тонів. Яка з перелічених амінокислот у великій кількості входить до складу цих білків? A * лізин B валін C лейцин D серин E метіонін Пацієнту з жировою інфільтрацією печінки призначили амінокислоуту, як а є донором метильних груп для синтезу холіна, з чим по’ язаний її ліпотропн ий ефект. Вкажіть цю амінокислоту. A * метіонін B цистеїн C аланін D валін E гліцин Фермент ліпаза розщеплює складноефірні зв’ язки в молекулах триацилгліцеринів. До якого класу належить цей фермент? A * гідролаз B трансфераз C ізомераз D оксидоредуктаз E лігаз Індометацин є активним нестероїдним протизапальним засобом, який використовують у медичній практиці для лікування ревматоїдного артрит а, остеоартроза, запальних захворювань сполучної тканини. Який процес гал ьмує індометацин? A * синтез простагландинів B утворення кінінів C утворення ангіотензину ІІ D синтез амінокислот E синтез пуринів Нуклеїнові кислоти забезпечують збереження і передавання нащадкам спа дкової інформації, а також механізм її реалізації. Яка нуклеїнова кислота місти ть інформацію про кількість і порядок розташування амінокислотних залишк ів у молекулі білка? A * мРНК B тРНК C 28SpРНК D 18SрРНК E мяРНК Найбільш важлива фаза розпаду крохмалю і глікогену відбувається в дванадцятипалій кишці під дією ферментів підшлункової залози. Який фер мент розщеплює (-1,4-глікозидні зв’ язки в цих молекулах? A * альфа-амілаза B Аміло-1,6-глікозидаза C альдолаза D гексокіназа E мальтаза Ресинтезовані в епітеліальних клітинах кишечника триацилгліцерини у с кладі хіломікронів через лімфатичну систему потрапляють в кров, де під дією ферменту гідролізуються на гліцерин і жирні кислоти. Який фермент здійс нює цей гідроліз? A * ліпопротеїнліпаза B триацилгліцеринліпаза C фосфоліпаза А2 D протеїнкіназа E гексокіназа Деякі вітаміни гальмують процес утворення перекисів ліпідів у клітинн их мембранах і забезпечують стабільність біологічних мембран. Вкажіть од ин з вітамінів, що має таку дію. A * аскорбінова кислота B нафтохінон C холекальциферол D пантотенова кислота E фолацин Одним з вторинних посередників при мембранно-внутрішньоклітинному мех анізмі дії гормонів є іони кальцію. Назвіть білок, з яким зв’ язуються іони каль цію в цитоплазмі. A * кальмодулін B альбумін C гамма-глобулін D церулоплазмін E казеїн У пацієнта спостерігається гіпертонія, глюкозурія, в плазмі крові підви щення вмісту вільних жирних кислот і вмісту адреналіну і норадреналіну (в 100 раз ів). Яка патологія викликає виникнення описаних симптомів? A * феохромоцитома B гіпертиреоз C синдром Іценко-Кушинга D цукровий діабет E гіперпаратиреоз У чоловіка 30 років гіпоенергетичний стан, пов'язаний з порушенням функці онального стану цитохромів дихального ланцюга мітохондрій, які за хімі чною природою є: A Гемпротеїнами B Глікопротеїнами C Флавопротеїнами D Ліпопротеїнами E Ретинолпротеїнами У 22-річної жінки після вживання аспірину з"явилися ознаки гемолітичної а немії внаслідок спадкового дефекта ферменту пентозофосфатного циклу - глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, який забезпечує утворення в організмі: A НАДФН B НАД+ C ФАД D АТФ E ФМН У хворого сухі губи, тріщини і “кірочки” в кутках рота, яскраво-червоний я зик, себорейний дерматит носогубних складок, світлобоязнь і кон’ юнкти віт. З нестачею якого вітаміну це пов’ язано? A Рибофлавіну B Холекальциферолу C Кобаламіну D Піридоксину E Аскорбінової кислоти У хворого неврастенічний синдром, проноси, дерматит. З нестачею якого ві таміну це пов’ язано? A Нікотинової кислоти B Вітаміну D C Вітаміну К D Вітаміну В12 E Фолієвої кислоти У фармацевтичній промисловості із біологічних рідин виділяють білки, я кі використовують як фармпрепарати при лікуванні. Вкажіть, який метод дл я цього використовують: A Висолювання B Денатурація C Електрофорез D Секвенація E Діаліз Жирове переродження печінки відбувається при недостатньому надходжен ні в організм людини ліпотропних факторів. Вкажіть, яка з перерахованих речовин використовується при лікуванні цього захворювання: A Холестерин B Пірідоксин C Тригліцериди D Метіонін E Жирні кислоти У хворого в результаті дослідження виявлено порушення перетравлювання білків у шлунку та тонкій кишці. Нестача яких ферментів призводить до т акого порушення? A Пептидази B Трансферази C Амілази D Ліпази E Оксидоредуктази У новонародженої дитини спостерігається діарея, блювота, а через певний час настає помутніння кришталика (катаракта). З порушенням синтезу якого ферменту пов’ язане вказане захворювання? A Галактозо– 1– фосфатуридилтрансферази B Гексокінази C Глюкозо-6– фосфатази D Глікогенсинтетази E Глюкозофосфатізомерази Гормони регулюють багаточисельні процеси обміну речовин. Вкажіть, який з наведених гормонів має анаболічну дію: A Інсулін B Вазопресин C Окситоцин D Глюкагон E Адреналін Пацієнт помилково прийняв велику дозу снодійного препарату ряду барбі туратів (амітал), який є інгібітором НАД-залежної дегідрогенази дихально го ланцюга. Який процес порушиться в організмі? A Синтез АТФ B Синтез ліпідів C Синтез амінокислот D Синтез меланіну E Синтез аміаку Нуклеозидази і нуклеотидази ШКТ каталізують гідроліз нуклеїнових кисл от і мононуклеотидів, а також тих лікарських речовин, які мають у молекул і наступний хімічний зв’ язок: A Фосфодіефірний B Водневий C Пептидний D Глікозидний E Амідний Лікарська речовина є аналогом амінокислоти. Тому перенесення її через б іологічні мембрани здійснюється головним чином шляхом: A Активного транспорту B Піноцитозу C Фагоцитозу D Пасивного транспорту E Простої дифузії Із 64 триплетів, які кодують амінокислоти ініціаторним є один кодон, який к одує амінокислоту метіонін. Вкажіть цей триплет: A АУГ B УЦГ C ГГУ D ГАЦ E ЦАУ Альбуміни, білки плазми крові, що синтезуються у печінці та виконують пе вні функції. Вкажіть одну з них: A Транспорт лікарських речовин B Утворення тромбів C Транспорт вуглекислого газу D Транспорт кисню E Вироблення антитіл При лікуванні багатьох захворювань використовується фамацевтичний пр епарат кокарбоксилаза (тіамінпірофосфат) для забезпечення клітин енер гією. Вкажіть, який метаболічний процес при цьому активується? A Окисне декарбоксилювання пірувату B Дезамінування глутамату C Трансамінування аспартату D Субстратне фосфорилювання E Декарбоксилювання гістидину У хворого зі скаргами на біль у шлунку, під час біохімічного дослідження встановлено зменшення секреторної функції шлунка, що супроводжувалось анемією. Вкажіть, який із вітамінів проявляє антианемічну дію: A Кобаламін B Токоферол C Ретинол D Тіамін E Нікотинова кислота У хворого виявлено вздуття живота, діарею, метеоризм після вживання білк ової їжі, що свідчить про порушення травлення білків та посилене їх гнит тя. Вкажіть, яка речовина є продуктом гниття білків у кишках: A Індол B Молочна кислота C Сечовина D Білірубін E Кетонові тіла При біохімічному обстеженні у хворого виявлено гіперглікемію, глюкозу рію, високу густину сечі, у крові виявлено підвищену кількість глюкокорт икоїдів. Одночасно в крові та сечі виявлено підвищений вміст 17 – кетосте роїдів. Визначте, який тип діабету розвинувся: A Стероїдний діабет B Нецукровий діабет C Нирковий діабет D Цукровий діабет І-го типу E Цукровий діабет ІІ-го типу На останньому місяці вагітності лікар рекомендує жінкам приймати віка сол за схемою. Аналогом якого вітаміну він являється. A Вітаміну К B Вітаміну В12 C Вітаміну В5 D Вітаміну В6 E Вітаміну А Антибіотик олігоміцин до недавнього часу використовували при лікуванн і туберкульозу. Назвіть процес, який інгібірує цей препарат у туберкульо зній паличці. A Окисне фосфорилювання B Трансляція C Активний транспорт речовин крізь мембрани D Фагоцитоз E Анаеробний гліколіз У матриксі мітохондрій локалізовані важливі катаболічні процеси. Вибе ріть катаболічний шлях, відсутній в мітохондрії. A Гліколіз B Цикл Кребса C Окисне декарбоксилювання пірувату D Окисне декарбоксилювання альфа-кетоглутарату E Окислення ВЖК до ацетил-SКoA На теперішній час встановлено послідовність ферментативних реакцій гл іколізу, а також їх локалізацію в клітині. Укажіть цю локалізацію. A Цитозоль B Мітохондрії C Аппарат Гольджі D Лізосоми E Ядро В умовах гіпоксії відбувається накопичення лактату в тканинах. Укажіть процес, з підсиленням якого це пов’ язано. A Гліколіз B Цикл Кребса C Пентозофосфатний цикл D Глюконеогенез E Глікогеноліз Другим етапом аеробного окислення глюкози у клітині є окисне декарбокс илювання пірувату. Назвіть головний продукт цього процесу. A Ацетил-SкоА B Оксалоацетат C Піруват D Сукцинат E Цитрат При ряді серцевих захворювань для покращення енергозабезпечення за ра хунок інтенсифікації окисних процесів парентерально застосовують кок арбоксилазу (тіамінпірофосфат). Вкажіть метаболічний процес, який вона а ктивує. A Окисне декарбоксилювання пірувату B Дезамінування глутамату C Трансамінування аспартату D Дегідрування цитрату E Субстратне фосфорилювання Кінцеві продукти обміну холестерину у печінці відіграють важливу роль у процесі травлення ліпідів. Назвіть ці продукти. A Жовчні кислоти B Катехоламіни C Ацетил-SКоА D Холанова кислота E Кортикостероїди При емоційному стресі в адипоцитах активується тригліцеридліпаза. Вка жіть, концентрація якого вторинного посередника при цьому зростає. A цАМФ B Діацилгліцерол C цГМФ D АМФ E Са2+ У дітей рН шлункового соку коливається у межах 4,0-5,0. Назвіть фермент шлунко вого соку, який проявляє активність у цих умовах. A Ренін B Пепсин C Хімотрипсин D Трипсин E Еластаза Для зниження активності системи згортання крові призначають природний антикоагулянт. Назвіть його. A Гепарин B Аскорбінова кислота C Вітамін В12 D Алопуринол E Вікасол Хворому на туберкульоз призначено антибіотик олігоміцин. Назвіть проц ес, який пригнічується цим препаратом при розмноженні туберкульозної п алички A Окисне фосфорилювання B Трансамінування C Трансметилювання D Декарбоксилювання E Дезамінування Велика група антибіотиків, що використовуються в медицині, гальмують си нтез нуклеїнових кислот і білків. Які процеси із нижчеперерахованих інг ібірує актиноміцин? A Транскрипція у прокаріотів і еукаріотів B Ініціація транскрипції у прокаріотів C Ініціація трансляції у прокаріотів D Пептидилтрансферазна реакція процесу трансляції E Елонгація поліпептидного ланцюга у прокаріотів і еукаріотів Пацієнт щоденно вживає по кілька сирих яєць, в яких міститься антивітамі н біотину – авідин. Які порушення в ліпідному обміні можуть при цьому ви никнути? A Біосинтез жирних кислот B Біосинтез холестерину C Окислення гліцерину D Всмоктування ліпідів E Транспорт ліпідів у крові У пацієнта камінь загальної жовчної протоки перекрив надходження жовч і до кишечника. Порушення травлення яких речовин при цьому спостерігаєт ься? A Жирів B Білків C Водорозчинних вітамінів D Мікроелементів E Вуглеводів Одним з провідних патогенетичних ланцюгів у розвитку променевої патол огії є інтенсифікація процесів вільнорадикального окислення. Які речо вини є провідним джерелом вільних радикалів? A Ліпіди B Вуглеводи C Білки D Вода E Іони металів У хворого виявлено стан ахлогідрії. До зниження активності якого фермен ту це призхводить? A Пепсину B Трипсину C Хімотрипсину D Еластази E Амінопептидази У хворого, що страждає на жовчокам'яну хворобу, змінився колір сечі з соло м'яно-жовтого на темно-коричневий. З появою якої сполуки в сечі пов'язана з міна її забарвлення? A Мезобіліногену B Вердоглобіну C Білівердину D Уропорфірину ІІІ E Гемоглобіну Бактеріальні клітини використовують фолієву кислоту для синтезу певно го вітаміну, похідні якого є коферментами ряду важливих бактеріальних ф ерментів. Сульфаніламідні препарати блокують утворення цих коферменті в, оскільки є антивітамінами: A Параамінобензойної кислоти B Піридоксину C Нікотинової кислоти D Рибофлавіну E Холіну У хворого спостерігається порушення функцій печінки. Які з наведених бі охімічних показників потрібно визначити в крові для оцінки стану печін ки? A АлАТ B Альдолазу C ЛДГ1 D Креатинфосфокіназу E Ліпазу Антибіотик антиміцин А блокує перенесення електронів на дихальному ла нцюзі. Вкажіть на які точки він діє? A Між цитохромами b і c1 B Між нуклеотидами ФАДН і КоQ C Між цитохромами с1 і с D Між нуклеотидами НАДН і ФАД E Між КоQ і b Гексокіназа м’ язів є алостеричним ферментом. Вкажіть яка з речовин є ін гібітором її активності A Глюкозо-6-фосфат B АДФ C ГТФ D АМФ E АТФ В отруті деяких змій знаходиться ліпаза, яка при попаданні в організм мо же призводити до утворення речовин з сильною гемолітичною дією. Вкажіть яка це ліпаза? A А2 B Д C А1 D С E В Внаслідок порушення обміну нуклеїнових кислот проходить відкладення с олей в тканинах і особливо в суглобах, що веде до захворюваня. Вкажіть яка сполука приводить до цього? A Сечова кислота B Гліоксилова кислота C Сечовина D Алантоїн E Алантоєва кислота Одним з видів передачі спадкової інформації є реплікація. Вкажіть які фе рменти під час реплікації приймають участь в процесі з’ єднання окреми х фрагментів? A ДНК-лігаза B ДНК-полімераза-1 C ДНК-полімераза-2 D ДНК-полімераза-3 E Рибонуклеаза Н Недостатність якого вітаміну викликає зниження активності амінотранс фераз і декарбоксилаз? A В6 B В12 C В2 D В3 E В15 При -окисленні ліпідів необхідний транспорт ацил-КоА з цитозоля в мітохо ндрії. Цю функцію виконує: A Карнітин B Оротова кислота C Інозит D Холін E Ліпоєва кислота Простетична група складних білків приєднується до поліпептидного ланц юга за допомогою різних зв'язків. Через яку групу приєднується залишок ф осфорної кислоти до білків у фосфопротеїнах? A ОН-групу серину B СН-групу метионіну C NH-групу лізину D SH-групу цистеїну E СОО-групу глутаміну Фармпрепарат ріфампіцин використовується, як протитуберкульозний і пр отибактерійний .На які біохімічні процеси він впливає? A Інгібує РНК-полімеразу на стадії ініцнації B Блокує активність аміноацил – тРНК синтетази C Інгібує ДНК-полімеразу D Інгібує ДНК-лігазу E Блокує дію білкових факторів синтезу білка При застосуванні прозерину, який є фармпрепаратом проходить інгібуван ня ацетилхолінестерази.Вкажіть тип інгібування? A Конкурентне B Безконкурентне C Неконкурентне D Алостеричне E Зворотне У медичній практиці для лікування гнійних ран застосовуються ферментн і препарати. Який з перелічених ферментів використовується в таких випа дках? A Трипсин B Лужна фосфатаза C Кисла фосфатаза D Амілаза E Аргіназа РНК віруса СНІДу, проникла всередину лейкоцита і за допомогою фермента р евертази спричинила синтез у клітині вірусної ДНК. В основі цього процес у лежить: A Зворотня транскрипція B Депресія оперону C Зворотня трансляція D Конваривантна реплікація E Репресія оперону Чоловік відпочиває після інтенсивної фізичної роботи. Який з наступних шляхів обміну вуглеводів у печінці є найбільш активним у нього в цей час? A Глюконеогенез із лактату B Глікогеноліз C Гліколіз D Глюконеогенез із амінокислот E Розпад глікогену до глюкози Хворий скаржиться на поліурію (5 л сечі на добу) і спрагу. Біохімічні показ ники: концентрація глюкози в крові 5,1 ммоль/л, питома густина сечі 1, 010. Глюко за та кетонові тіла в сечі відсутні. Для якого стану характерні вказані п оказники? A Нецукровий діабет B Цукровий діабет C Стероїдний діабет D Тиреотоксикоз E Мікседема Сеча хворого у реакції з хлоридом заліза дає пурпурово-червоне забарвле ння, а на повітрі швидко забарвлюється у чорний колір. При цьому хворий ск аржиться на болі в суглобах. З патологією обміну якої речовини пов’ язан ий стан хворого? A Гомогентезинової -Амінолевуленової кислоти B Пангамової кислоти C Параамінобензойної кислоти D -Амінолевуленової кислоти E Фумарилацетооцтової кислоти Висока токсичність аміаку для нейронів ЦНС зумовлюється гальмуванням циклу трикарбонових кислот і, як наслідок, зниженням тканинного дихання , окисного фосфорилювання, кетонемією. Причиною є зв’ язування аміаку з наступними компонентами циклу: A �- кетоглутаратом B Ізоцитратом C Оксалоацетатом D Фумаратом E Сукцинатом При зменшенні в харчовому раціоні вуглеводів, змінюються процеси їх обм іну в організмі. За рахунок якого процесу підтримується рівень глюкози в крові? A Глюконеогенез B Глікогеногенез C Гліколіз D Ліпогенез E Кетогенез При недотриманні правил техніки-безпеки у повітрі збільшилась концент рація чадного газу. До зростання якого виду гемоглобіну це призведе? A Метгемоглобіну B Карбоксигемоглобіну C Оксигемоглобіну D Ціаногемоглобіну E Карбгемоглобіну При тривалому голодуванні зменшується рівень глюкози в крові. Який орга н буде найбільш чутливий до гіпоглікемії? A Головний мозок B Скелетні м’ язи C Нирки D Серцевий м’ яз E Печінка Препарат танін використовується в практичній медицині як в’ яжучий за сіб при гострих і хронічних захворюваннях кишечника. В’ яжуча дія танін у пов’ язана з його здатністю: A Денатурувати білки B Гідролізувати білки C Ренатурувати білки D Висолювати білки E Окислювати білки Розвиток методів виділення генів і з’ єднання їх у нових комбінаціях ст ало новим біохімічним досягненням генетичних досліджень. Для з’ єднан ня ланцюгів ДНК, що виділені із різних організмів застосовують: A Реструкційну ендонуклеазу B Ліазу C Синтетазу D Геліказу E Трансферазу Вітаміни – це аміни життя. Який вітамін в організмі утворюється з прові таміну бетта-каротину? A А1 B В1 C В12 D С E Д Ігібітори моноамінооксидази широко застосовуються як психофармаколо гічні засоби. Вони впливають на вміст у головному мозку всіх нижче перел ічених нейромедіаторів, за винятком: A Ацетилхоліну B Дофаміну C Норадреналіну D Адреналіну E Серотоніну Для очищення гнійних ран та їх швидкого заживлення використовують імоб ілізовані на перев’ язочному матеріалі препарати трипсину. Яка їх пер евага над нативним ферментом: A Більша тривалість дії B Вища активність C Більша специфічність дії D Більша чутливість до температури E Більша чутливість до змін рН Нові антибіотики синтезують шляхом ферментативних перетворень природ них антибіотиків. Яка з форм ферментів при цьому набула широкого застос ування у фармацевтичній промисловості? A Імобілізований фермент B Нативний фермент C Денатурований фермент D Комплекс ферменту з коферментом E Комплекс ферменту з активатором Нові антибіотики синтезують шляхом ферментативних перетворень природ них антибіотиків. Яку форму ферментів слід використовувати, якщо процес бажано проводити при температурі 80-100(С? A Імобілізований фермент B Нативний фермент C Денатурований фермент D Комплекс ферменту з коферментом E Комплекс ферменту з активатором Для отримання із підшлункової залози тварин у чистому вигляді ферменту амілази використовують метод афінної хроматографії із закріпленим на носієві лігандом. Яку із наступних речовин використовують в якості ліга нда? A Крохмаль B Целюлозу C Лактозу D Сахарозу E Глюкозу Для дієтотерапії при непереносимості молока у дітей використовують мо локо, в якому ферментативним шляхом зменшують вміст лактози. Який фер мент використовують з цією метою: A *$\beta$-галактозидазу B $\beta$-глюкозидазу C $\alpha$-глюкозидазу D $\alpha$-амілазу E $\beta$-амілазу Новосинтезована органічна речовина специфічно пригнічує активність зворотної транскриптази. Яка армакологічна дія найвірогідніше власт ива даній речовині? A Противірусна B Протимікробна C Протипухлинна D Імунодепресивна E Радіопротекторна АКТГ- гормон передньої долі гіпофізу. Пероральне введення кортикотропі ну (АКТГ) як лікарського препарату неефективне тому, що він: A Розщеплюється ферментами ШКТ B Не абсорбується у ШКТ C Інактивується у клітинах стінки кишок D Інактивується в печінці E Не переноситься кров’ ю Сульфаніламіди бактеріостатичної дії пригнічують синтез нуклеотидів, нуклеїнових кислот і білків у мікробних клітинах, проте у фармакологічн их дозах не впливають на синтез цих речовин в організмі людини. Ця відмін ність зумовлена тим, що клітини еукаріот: A Не синтезують фолієву кислоту B Не синтезують параамінобензойну кислоту C Не синтезують нуклеотиди D Непроникні для сульфаніламідів E Дуже швидко інактивують сульфаніламіди При тривалому застосуванні сульфаніламідного препарату у хворого пору шилась мікробна флора у кишці. При огляді в поліклініці на шкірі виявлен і дрібноточкові крововиливи. Причиною їх найвірогідніше є: A Недостатність в організмі вітаміну К B Недостатність в організмі вітаміну С C Ентероколіт (запалення слизової тонкої і товстої кишки) D Захворюваня печінки E Спадковий дефект факторів згортання крові При отруєнні фосфорорганічними сполуками використовують специфічні а нтидоти які, реактивують фермент: A Ацетилхолінестеразу B Холінацетилтрансферазу C Цитохромоксидазу D Сукцинатдегідрогеназу E Лактатдегідрогеназу Антимікробні сульфаніламідні препарати метаболізуються в організмі ш ляхом ацетилювання. При цьому їх бактеріостатична дія: A Втрачається B Зростає C Не змінюється D Змінюється на токсичну в організмі людинини E Посилюється Метаболізм саліцилової кислоти та її похідних відбувається головним ч ином шляхом кон’ югації гідроксильної чи карбоксильної груп. Яка сполу ка вступає в реакцію кон’ югації з обидвома функціональними групами м олекули саліцилової кислоти? A Глюкуронова кислота B Сірчана кислота C Гліцин D Ацетильна група E Метильна група Одним із шляхів інактивації саліцилової кислоти в організмі є реакція к он’ югації з гліцином. До якої частини молекули препарату приєднується гліцин? A Карбоксилу B Гідроксилу C Ароматичного кільця D Аміногрупи E Сульфгідрильної групи При тривалому застосуванні протикашльового препарату кодеїну може ро звинутись залежність. Причиною цього ускладнення є наступне метаболіч не перетворення кодеїну: A Деметилювання у морфін B Метилювання у морфін C Ацетилювання у морфін D Гідроксилювання у морфін E Глюкуронування у морфін У хворого на цироз печінки відмічено погіршення зору в сутінках. Що із на ступного є найвірогіднішою причиною? A Порушення всмоктування вітаміну А в кишечнику B Недостатнє надходження вітаміну А з продуктами харчування C Надмірне надходження вітаміну А з продуктами харчування D Порушення перетворення транс-ретиналю в цис-ретиналь E Порушення синтезу родопсину У Хворого на цироз печінки відмічено погіршення зору в сутінках. Який пр епрат слід призначити? А *Жовч чи жовчні кислоти В Вітамін А С Родопсин Д Вітамін С Е Каротин У хворого мегалобластична анемія (Хвороба Аддісона-Бірмера). Доцільне пр изначення лікування вітаміном В12 у комбінації з наступним препаратом: A Фолієва кислота B Ліпоєва кислота C Аскорбінова кислота D Нікотинова кислота E Пангамова кислота Для стимуляції активності системи згортання крові застосовують вітамі н К. Його дія грунтується на участі в процесі: A Карбоксилювання амінокислотних залишків факторів згортання крові І І VII, IX i X B Глікозилювання амінокислотних залишків факторів згортання крові ІІ VII, IX i X C Фосфорилювання амінокислотних залишків факторів згортання крові ІІ VII, IX i X D Дезамінування амінокислотних залишків факторів згортання крові ІІ VII, IX i X E Обмеженого протеолізу амінокислотних залишків факторів згортання к рові ІІ VII, IX i X Активність ферментів залежить від багатьох факторів. Як впливає рН сере довища на молекули ферменту? A Діє на стан або ступінь іонізації кислотних і лужних груп. B Стабілізує вторинну структуру ферменту. C Відбувається деполяризація молекули ферменту. D Діє на активний центр ферменту. E Поляризує молекули ферменту. Ферменти володіють високою специфічністю. Чим вона зумовлена? A Конформаційною і електростатичною комплементарністю між субстратом і ферментом. B Унікальною структурою апоферменту. C Унікальною структурою коферменту. D Унікальною структурою кофактору. E Конформаційною і електростатичною комплементарністю між коферменто м і апоментом. Під час всмоктування жирів у стінці тонкої кишки утворюються хіломікро ни Які ліпіди транспортуються у складі хіломікронів? A Тригліцериди, фосфоліпіди, холестерин і його ефіри. B Тільки тригліцериди. C Тригліцериди і фосфоліпіди. D Холестерин і його ефіри. E Фосфоліпіди, холестерин і його ефіри. В організмі постійно відбувається біосинтез жирних кислот. Яка з перера хованих речовин є основним джерелом їх біосинтезу? A Ацетил-КоА B Глюкозо-6-фосфат. C Сукциніл-КоА D Ациладенілат E Аміноациладенілат. Циклічні нуклеотиди (цАМФ та цГМФ) є вторинними посередниками при перед ачі інформації. У чому полягає їх регуляторна функція? A У активації специфічних протеінкіназ. B У фосфорилюванні гістонів. C У активації нейромедіаторів. D У стимуляції ЦНС. E У стимуляції процесів транскрипції і трансляції. Білки мають високий рівень просторової організації. Які зв'язки прийма ють участь у формуванні та стабілізації вторинної структури білкової м акромолекули? A водневі B ефірні C гідрофобні D іонні E сили Ван-дер-Ваальса Гемоглобін еритроцитів зв'язує та переносить кисень від легень до ткани н. Який рівень структурної організації гемоглобіну забезпечує дихальн у функцію кровії: A четвертинний B третинний C вторинний D первинний E не має значення У хворого внаслідок інтоксикації порушений синтез бета-ліпопротеїнів. Це супроводжується порушенням всмоктування: A Вітаміну Е. B Вітаміну С. C Вітаміну В6. D Вітаміну Н. E Вітаміну В12. Велика група антибіотиків, що використовується в медицині, інгібує синт ез нуклеїнових кислот і білків. Який конкретний процес чи реакцію із ниж че перерахованих гальмує еритроміцин? A Транслокацію рибосом на мРНК у прокаріотів і еукаріотів B Ініціацію транскрипції у прокаріотів C Пептидилтрансферазну реакцію процесу трансляції у прокаріотів D Зв”язування аміноацил-т-РНК в А-центрі рибосоми прокаріотів. E Транскрипцію у прокаріотів і еукаріотів Велика група антибіотиків, що використовується в медицині, інгібує синт ез нуклеїнових кислот і білків. Який конкретний процес чи реакцію із ниж че перерахованих гальмує еритроміцин? А * Елонгацію поліпептидного ланцюга у прокаріотів і еукаріотів В Ініціацію транскрипції у прокаріотів С Пептидилтрансферазну реакцію процесу трансляції у прокаріотів Д Зв”язування аміноацил-т-РНК а А-центрі рибосоми прокаріотів. Е Транскрипцію у прокаріотів і еукаріотів Хворому Н., у якого діагностовано цукровий діабет, призначені ін”єкції і нсуліну. Динаміка зміни якого біохімічного показника крові вказує на еф ективність лікування? A Глюкози B Галактози C Фруктози D Лактози E Рибози Хворому на цукровий діабет була введена велика доза інсуліну, що призвел о до головокружіння, втрати свідомості, корчів. За якого рівня глюкози в к рові ймовірний такий стан? A 2,3 ммоль/л B 3,5 ммоль/л C 6,5 ммоль/л D 8,0 ммоль/л E 12,5 ммоль/л У хворого К із скаргами на постійну спрагу та сухість в роті виявлені гіп ерглікемія, поліурія та підвищений вміст 17-кетостероїдів у сечі, що є ймо вірним при: A Стероїдному діабеті B Інсулінозалежному діабеті C Мікседемі D Глікогенозі І типу E Аддісоновій хворобі При обстеженні хворого в крові виявлено підвищений вміст хіломікронів. Активність якого фермента знижена при даній патології? A Ліпопротеїнліпази капілярів B Ліпази підшлункової залози C Панкреатичної фосфоліпази D Тканинної триацилгліцеролліпази E Тканинної диацилгліцеролліпази Знешкодження токсичних речовин та інактивація біологічно активних реч овин у гепатоцитах здійснюється різними реакціями. Якою із наступних ре акцій перетворюються барбітурати? A Окиснення B Дезамінування C Ацетилювання D Відновлення E Кон”югація з гліцином Низький рівень якого метаболіту в гепатоцитах зумовлює гальмування ц иклу Кребса і посилення кетогенезу? A Оксалоацетату B Жирних кислот C АТФ D АДФ E Ацетил-КоА Пацієнт 27-и років звернувся до лікаря з приводу жовтяниці, підвищеної тем ператури та почуття загальної слабості і діагностовано вірусний гепа тит. Який з нижче перерахованих показників буде переважати на висоті жов тяниці. A Прямий білірубін B Стеркобілін C Непрямий білірубін D Вердоглобін E Білівердин Серповидно – клітинна анемія обумовлена мутацією гена, який відповіда є за синтез білкової частини гемоглобіну. При цьому полярна амінокислот а замінюється на неполярну, що призводить до зменшення розчинності гемо глобіну і зміни розчинності еритроцитів. Вкажіть, яка заміна має місце в молекулі гемоглобіну ? A Глутамінова кислота - на валін B Аланін - на фенілаланін C Глутамінова кислота – на аспарагінову кислоту D Валін – на серин E Глутамінова кислота – на лізин У хворого з хронічним захворюванням нирок при огляді виявлено набряки. Б іохімічний аналіз крові вказує на гіпопротеїнемію. Із зменшенням вміст у якої фракції білків плазми крові найбільш вірогідно пов’ язаний так ий стан ? A Зменшення альбумінів B Зменшення глобулінів C Зменшення фібриногену D Зменшення церулоплазміну E Зменшення трансферину Дипептид карнозин підвищує ефективність іонних помп у м'язових клітина х. Вкажіть із яких амінокислот він утворюється? A Гістидин, L - аланін B Гістидин , D- аланін C Гістидин, гліцин D Гістидин, валін E Гістидин, цистеїн Ціаніди є сильними отрутами для організму людини. Вкажіть, яка сполука б уде найкраще їх зв’ язувати? A Метгемоглобін B Карбоксигемоглобін C Карбгемоглобін D Оксигемоглобін E Гем Для очищення гнійних ран застосовуються фармацевтичні ферментні препа рати. Вкажіть яка речовина буде ефективною для очищення і заживлення ран ? A *Аплікації з трипсином B Промивання глюкозооксидазою C Промивання пероксидом водню D Накладання стерильних пов’ язок E Накладання пов’ язок із фізіологічним розчином У пробу з невідомим субстратом додали витяжку з дріжджів. Після 10 хвилинн ої інкубації суміш в пробірці дає позитивну реакцію Фелінга. Який субстр ат був у пробірці? A Сахароза B Крохмаль C Глікоген D Лактоза E Целюлоза При виділенні ферментів із гомогенату використовують сульфат амонію. В кажіть яким методом можна очиcтити від нього фермент? A Діалізом B Ультрацентрифугуванням C Фільтруванням D Хроматографією E Електрофорезом У хворого діагностований гострий панкреатит. Визначення якого з перера хованих ферментів в крові може бути діагностичним критерієм? A Амілази B Альдолази C ЛДГ D Креатинкінази E Аланінамінопептидази Пацієнт скаржиться на втрату апетиту, головну біль, поганий сон. Відміче но запалення очей, випадання волосся, загальне виснаження організму. З а намнезу відомо, що хворий приймав рибячий жир. Яке захворювання можна за підозрити? A Гіпервітаміноз вітаміну D B Гіповітаміноз вітаміну D C Гіпервітаміноз вітаміну А D Гіповітаміноз віітаміну А E Гіпервітаміноз вітаміну F Пацієнт скаржиться на відсутність апетиту, нудоту, болі в області живота , проноси, головний біль, порушення пам’ яті. Спостерігається дерматит в області шиї та обличчя. Недостатність якого вітаміну має місце? A Вітаміну В5 B Вітаміну В1 C Вітаміну В3 D Вітаміну В2 E Вітаміну В6 В технології отримання фармацевтичних білкових препаратів використов ують висолювання. Яким методом можна звільнити від низькомолекулярних домішок ? A Діалізом B Денатурацією C Секвенацією D Висолюванням E Електрофорезом Фармпрепарат аспарагінази використовують при лікуванні лейкозів. Вкаж іть механізм її дії A Руйнує аспарагін B Синтезує аспарагін C Синтезує глутамін D Руйнує глутамін E Стимулює синтез білка Метаболічний ланцюг знешкодження неполярних (гідрофобних) токсичних р ечовин зовнішнього та внутрішнього походження, що відбувається у печін ці включає процес їх перетворення у полярні (гідрофільні) сполуки. Вкажі ть основні з них: A Окиснення та кон’ югація B Переамінування C Фосфорилювання D Кон’ югація E Окислення Гормони в організмі людини синтезуються різними органами і тканинами і виділяються в кров. Вкажіть як транспортуються в крові йодовмісні гормо ни? A Зв’ язані з альфа -глобулінами B У вільному стані C Зв’ язані з гама-глобулінами D Зв’ язані з бета-глобулінами E Зв’ язані з альбумінами Триптофан — амінокислота, яка входить до складу білків. Який азотовмісн ий гетероцикл входить до його структури? A Індол B Пірол C Піридин D Імідазол E Піримідин При синтезі біологічних речовин важливим джерелом відновлювальних ек вівалентів використовується кофермент НАДФН+Н. Який із процесів метабо лізму вуглеводів є основним постачальником цього коферменту? A Пентозофосфатний цикл B Гліколіз C Цикл трикарбонових кислот (ЦТК) D Глюконеогенез E Синтез глікогену При лікуванні інсуліннезалежного цукрового діабету широко використов уються похідні сульфонілсечовини (наприклад, бутамід). Який біохімічний механізм їх гіпоглікемічної дії? A Посилення гіпоглікемічної дії інсуліну B Послаблення гіпоглікемічної дії інсуліну C Послаблення гіперглікемічної дії глюкокортикоїдів D Посилення гіперглікемічної дії глюкокортикоїдів E Виявляють діуретичну дію Однією із функцій білків є захист організму від інфекційних хвороб. Який профілактичний противірусний препарат неспецифічного захисту рекоме ндують під час епідемії грипу? A Інтерферон B Тимозин C Тимолін D Альбумін E Альбуцид Пацієнту з ушкодженим стравоходом рекомендовано парентеральне харчув ання. Вкажіть, який з вказаних фармпрепаратів є гідролізатом амінокисло т? A Гідролізин B Аспаркам C Реополіглюкін D Поліглюкін E Панангін У хворого на нецукровий діабет спостерігається значне збільшення добо вого діурезу, без глюкозурії. Який гормональний препарат замісної терап ії можна рекомендувати для лікування? A Адіурекрін (вазопресин) B Інсулін C Тиреоідин D Адреналін E Альдостерон Знешкодження токсичних та інактивація біологічно-активних речовин у г епатоцитах здійснюється різними шляхами. Яким чином знешкоджується бе нзойна кислота? A Кон’ югацією з гліцином B Відновленням C Метилюванням D Окисненням E Ацетилюванням Пацієнту з інфарктом міокарду призначили фібринолітичний фармпрепара т “Стрептодеказа”, що створений на водорозчинній матриці полісахаридн ої природи методом: A Іммобілізації ферменту B Ультрацентрифугування C Електрофорезу D Аутолізом E Екстракцією Для профілактики тромбозів призначено дикумарол. Антивітаміном якого вітаміну він є? A К B D C C D A E РР Аміак є токсичною речовиною, особливо для нейронів ЦНС. В складі якої амі нокислоти транспортується аміак з клітин мозку до печінки? A Глутамін B Лейцин C Валін D Серин E Гліцин Для синтезу жирних кислот необхідний відновлений НАДФН+Н. Вкажіть, який процес постачає клітини цим субстратом. A Пентозофосфатний цикл B Гліколіз C Глюконеогенез D Глікогенез E Глікогеноліз Хворому попередньо поставлено діагноз інфаркт міокарда. Визначення ак тивності якого ферменту необхідно провести для уточнення діагнозу? A Креатинкіназа B Альдолаза C Холінестераза D Лужна фосфатаза E Глутаматдегідрогеназа Для лікування подагри застосовують аллопуринол. Його лікувальна дія гр унтується на здатності: A Інгібувати ксантиноксидазу B Прискорювати виведення уратів із сечею C Розчиняти урати D Пригнічувати розпад піримідинових нуклеотидів E Пригнічувати всмоктування пуринів Хворому із зниженим імунітетом, частими простудними захворюваннями ре комендують вживати аскорутин як більш ефективний засіб в порівнянні з а скорбіновою кислотою. Яка речовина в цьому препараті підсилює дію вітам іну С? A Вітамін Р B Вітамін Д C Глюкоза D Вітамін А E Лактоза При обстеженні хворого на діабет виявлено, що вміст холестерину в крові складає 12 ммоль/л. Вкажіть можливе ускладнення хвороби. A Атеросклероз B Рахіт C Дерматит D Паралічі E Діарея Хворий на цукровий діабет, який тривало приймає інсулін, скаржиться на з більшення ваги. Вкажіть можливий механізм розвитку побічного ефекту ін суліну. A Пригнічує мобілізацію жиру з депо B Пригнічує всмоктування ліпідів C Активує розпад білків D Пригнічує гліколіз E Сприяє перетворенню білків на жири В крові хворого при обстеженні виявлено підвищенну активність фермент ів: креатинкінази (МВ-ізоформа), АсАТ и ЛДГ1,2. Наявність якої патології слід припустити в даному випадку ? A Інфаркт міокарда B М’ язова дистрофія C Цирроз печінки D Ураження центральної нервової системи E Панкреатит Нуклеотиди є мономерами нуклеїнових кислот. Які сполуки можуть утворюв атись при повному гідролізі рибонуклеотидів? A Ортофосфорна кислота, рибоза, урацил B Гуанін, дезоксирибоза, ортофосфорна кислота C Цитозин, тимін, ортофосфорна кислота D Ортофосфорна кислота, аденін, дезоксирибоза E Рибоза, тимін, цитозин Хворий з симптомами підвищеного згортання крові тривалий час приймав а нтикоагулянтні препарати – похідні кумаролу. Як наслідок у хворого з'яв ились ознаки кровоточивості. Призначення якого вітаміну швидко і ефект ивно усуне небажані ускладнення? A К B А C Д D С E Е Хворий має дуже високий зріст, непропорційно великі кисті рук. На підвищ ену секрецію якого гормону страждає пацієнт? A Соматотропного гормону B Тироксину C Антидіуретичного гормону D Адреналіну E Меланоцитстимулюючого гормону Хворому з тяжкою формою діареї, дерматитом та деменцією призначено віта мін РР. Вкажіть роль вітаміну РР в метаболізмі. A Участь в окисно-відновних процесах B Участь у гідролізі пептидних зв`язків C Участь в реакціях ізомеризації D Участь у транспорті кисню E Участь в утворенні пептидних зв`язків У медичній практиці застосовують фармпрепарати які містять ртуть, миш ’ як. Вкажіть за яким типом відбувається інгібування біохімічних проце сів під дією цих металів. A Безконкурентне B Алостеричне C Конкурентне D Неконкурентне E Зворотнє Під дією ультрафіолетових променів та іонізуючого випромінювання в ор ганізмі утворюються активні форми кисню. Для стабілізації окисно-відно вних реакцій використовують речовини які проявляють антиоксидантні вл астивості. Вкажіть їх. A Вітамін Е B Вітамін В12 C Вітамін B2 D Вітамін B6 E Вітамін B1 Біологічне значення гліколізу зумовлене не тільки тим, що він є джерелом енергії для організму, але також утворює сполуки, які використовуються для синтезу простих і складних ліпідів. Вкажіть яка це сполука. A Дигідроксиацетонфосфат B Фосфоенолпіровиноградна кислота C Молочна кислота D Піровиноградна кислота E Глюконова кислота При зниженні концентрації глюкози в крові її збільшення здійснюється з а рахунок розпаду глікогену. Вкажіть який гормон впливає на збільшення к онцентрації глюкози в крові. A Адреналін B Інсулін C Вазопресин D Паратгормон E Кальцитонін Відомо, що окислення жирних кислот відбувається у мітохондріях. Вкажіть яка сполука бере участь в перенесенні їх із цитозолю в мітохондрії A Карнітин B Вітамін Е C HSКоА D Карнозин E Біотин В товстому кишківнику утворюються токсичні сполуки під дією мікроорга нізмів. Однією з таких сполук є кадаверин. Вкажіть яким шляхом утворюєть ся ця сполука. A Шляхом декарбоксилювання лізину B Шляхом переамінування лізину C Шляхом дезамінування аргініну D Шляхом переамінування аргініну E Шляхом трансдезамінування аспартату Протипухлинний препарат 5-фторурацил виступає конкурентним інгібіторо м ферментів, що беруть участь у синтезі ДНК. Вкажіть який фермент блокуєт ься в цьому процесі. A Тимідинсинтетаза B Урацилсинтетаза C Аденінсинтетаза D Гуанозинсинтетаза E Цитозинсинтетаза Гормони білково– пептидної природи проявляють свій вплив на регуляцію біохімічних процесів активуючи аденілатциклазу. Вкажіть яка сполука у творюється в результаті дії цього ферменту. A цАМФ B цЦМФ C цГМФ D цТМФ E цУМФ Стероїдні гормони активують синтез інгібітора фосфоліпази А2, в зв’ язк у з чим їх протизапальна дія полягає в пригніченні синтезу: A Простагландинів B Каллікреїну C Брадікініну D Киніногенів E Гістаміну Біосинтез колагену – основного білка сполучної тканини – пов’ язани й із ко- і посттрансляційними модифікаціями, що призводять до утворення зрілих колагенових фібрил. У основі формування колагену є процес: A Гідроксилювання B Протеоліз C Фосфорилювання D Карбоксилювання E Глікозилювання Утворення колагену у організмі людини потребує гідроксилювання пролі ну, що відбувається за участю пролілгідроксилази. Яка речовина активує ц ей процес: A Аскорбінова кислота B НАД C ФАД D Біотин E Піридоксинфосфат При вірусних та токсичних пошкодженнях печінки в сироватці крові спост ерігається значне підвищення активності A Аланінамінотрансферази B Лейцинамінотрансферази C Альдолази D Тирозинамінотрансферази E Ліпази Визначення активності деяких трансаміназ широко застосовується в меди чній практиці з метою діагностики пошкоджень внутрішніх органів. Кофак тором цих ферментів є активна форма вітаміну A В6 B В1 C В2 D В12 E РР Назвіть речовину, яка виконує роль вторинного посередника при мембранн о-внутрішньоклітинному механізмі дії гормонів : A Циклічна АМФ B Олеїнова кислота C Уридилова кислота D Арахідонова кислота E ГТФ При патологічному процесі у сироватці крові збільшилась концентрація амоніаку. Вкажіть основний шлях його знешкодження A Синтез сечовини B Синтез амонійних солей C Синтез сечової кислоти D Синтез аспарагіну E Синтез глютаміну Хворий на подагру скаржиться на болі у суглобах. Концентрація якої речов ини зростає у крові та сечі? A Сечова кислота B Гіпоксантин C Глюкоза D Ксантин E Алантоїн У хворого порушений сон, відмічається послаблення активності гальмівн их процесів у ЦНС, що пов’ язано з порушенням утворення гама-аміномаслян ої кислоти. Яка речовина є попередником ГАМК? A Гистидін B Триптофан C Метіонін D Валін E Глутамат В клінічній практиці для фракціонування білків сироватки крові та інши х біологічних рідин використовується метод висолювання. Які сполуки за стосовуються для цієї мети? A Солі лужних металів B Детергенти C Кислоти D Солі важких металів E Луги При електрофоретичному розділенні білків сироватки крові альбуміни пр оявляють найбільш виявлені електронегативні властивості. Яка амінокис лота у великій кількості міститься в молекулах альбумінів і визначає їх кислотні властивості? A Глутамінова кислота B Лейцин C Лізин D Аланін E Триптофан Оксиди нітрогену можуть окислювати Fe2+ у молекулі гемоглобіну до Fe3+ з утво ренням його похідного, не здатного приєднувати кисень. Назвіть цю речови ну: A Метгемоглобін B Карбоксигемоглобін C Карбгемоглобін D Оксигемоглобін E Дезоксигемоглобін Для розсмоктування рубців після опіків та операцій, а також гематом в кл ініці використовується препарат лідаза. Даний препарат містить фермен т, який розщеплює: A Гіалуронову кислоту B Хондроїтин-4-сульфат C Кератансульфат D Гепарин E Дерматансульфат Пацієнту з діагнозом рак шлунку призначили препарат, який є похідним пір имідинової азотистої основи, тобто її антиметаболітом. Назвіть цей преп арат: A 5-фторурацил B Аденін C Гуанін D 5-метилурацил E Цитозин Іони важких металів дуже токсичні. Вони блокують SН-групи, що входять в акт ивний центр ферментів. До якого типу належить механізм їх інгібування? A Неконкурентне B Бесконкурентне C Конкурентне D Алостеричне E Субстратне При офтальмологічних захворюваннях в якості антиглаукоматозного засо бу до недавнього часу використовували препарат армін із групи ФОС (фосфо рорганічних сполук), що має сильну антихолінестеразну активність. Вкажі ть механізм інгібування їм ацетилхолінестерази A Неконкурентне B Бесконкурентне C Алостеричне D Субстратне E Конкурентне Процес гліколізу починається з незворотної реакції перетворення глюко зи до глюкозо-6-фосфату. Який фермент каталізує цю реакцію? A Гексокіназа B Каталаза C Ліпаза D Альдолаза E Креатинкіназа При цукровому діабеті відбуваються глибокі порушення не тільки вуглев одного, але й ліпідного обміну. Так, відбувається значна стимуляція ліпо лізу в жировій тканині. Який гормон стимулює цей процес? A Адреналін B Фолітропін C Меланотропін D Окситоцин E Кальцитонін Визначення активності аланінамінотрансферази (АлТ) та аспартатамінотр ансферази (АсТ) широко застосовується в медичній практиці з метою діагно стики пошкоджень внутрішніх органів. Коферментною формою якого вітамі ну є простетична група цих ферментів? A Vit.В6 B Vit.В1 C Vit.С D Vit.В5 E Vit.Р Амоніак є високотоксичною сполукою і підвищення його рівня в крові особ ливо небезпечно для мозку. Одним із шляхів прямого зв’ язування і знешко дження амоніаку є утворення: A Глутаміна B Лізина C Аланіна D Адреналіна E Лейцина У хворого діагностована гіперглікемічна кома. Який рівень глюкози в кро ві є вірогідним для такого стану? A 18,0 ммоль/л B 3,0 ммоль/л C 9,0 ммоль/л D 5,3 ммоль/л E 7,5 ммоль/л У хворого спостерігається зростання діурезу (5-6 л) за добу. Дефіцит якого г ормона ймовірний при такому стані? A Вазопресину B Соматотропного гормону C Тироксину D Окситоцину E Глюкагону Склад азотистих основ ДНК та РНК відрізняється. Яка гетероциклічна азот иста основа не входить до складу ДНК? A Урацил B Цитозин C Гуанін D Тимін E Аденін Серотонін (5-гідрокситриптамін) – нейромедіатор ЦНС. Серотонінергічні н ейрони беруть участь у регуляції сну, настрою, емоцій, відчуття болю. Синт езується серотонін шляхом гідроксилювання і декарбоксилювання амінок ислоти A Триптофану B Проліну C Гістидину D Фенілаланіну E Тирозину УЗД пацієнта виявило наявність каменів у жовчному міхурі. Причиною цьог о стану може бути зростання концентрації у жовчі: A Холестерину B Сечовини C Креатину D Фосфоліпідів E 25-гідроксихолекальціферолу У хлопчика з непрохідністю кишечника збільшено виділення індикану з се чею, який утворюється в печінці внаслідок реакції кон'югації індоксилу з : A Фосфоаденозинфосфосульфатом B Гліцином C Глутатіоном D Ацетил-Ко А E Таурином Пацієнту з глаукомою призначено пірофос(фосфорорганічну сполуку), який пригнічує активність ацетилхолінестерази шляхом: A Неконкурентного гальмування B Алостеричного гальмування C Безконкурентного гальмування D Конкурентного гальмування E Гальмування синтезу ферменту У хворого знижений транспорт амінокислот у ентероцити кишки. Яка речови на бере участь у цьому процесі: A Глутатіон B Ансерин C Амілаза D Орнітин E Аланін У пацієнта після введення йому великих доз тироксину підвищилася темпе ратура тіла. Гіпертермія в даному випадку зумовлена роз'єднанням процес ів біологічного окиснення та: A Окиснювального фосфорилування B Пероксидного окиснення ліпідів C Бета-окиснення жирних кислот D Окиснювального декарбоксилювання пірувату E Окиснювального дезамінування амінокислот Пацієнту призначено препарат L-карнітину. Трансмембранне перенесення я кої з перелічених речовин забезпечує дана речовина? A Вищих жирних кислот B Глюкози C Амінокислот D Піримідинових нуклеотидів E Пуринових нуклеотидів 40-річного чоловіка госпіталізовано внаслідок отруєння чадним газом. Яка з перелічених фракцій гемоглобіну буде підвищеною у даного пацієнта? A Карбоксигемоглобін B Метгемоглобін C Карбгемоглобін D Оксигемоглобін E Глікозильований гемоглобін Хворому 35 р. в доопераційному періоді призначено вікасол (синтетичний ан алог віт. К). Який механізм антигеморагічної дії цього препарату? A Стимуляція синтезу протромбіну B Активація плазміногену C Стимуляція синтезу тканинного тромбопластину D Активація фактора Хагемана (ХІІ) E Активація системи комплементу При зменшенні у харчовому раціоні вітаміну В6 спостерігаються порушенн я у обміні білків. Зниження яких біохімічних процесів буде спостерігати ся в організмі хворого? A Трансамінування B Метилювання C Фосфорилування D Окиснення-відновлення E Гідроліз У відділення швидкої допомоги в тяжкому стані доставлено хворого, який о труївся ціанідами. Який препарат потрібно негайно ввести хворому? A Цитохромоксидазу B Тіамін C Глюкозу D Аскорбінову кислоту E Нікотинамід В організм людини зменшено надходження вуглеводів, що викликає посилен ий розпад глікогену. Активність якого ферменту печінки підвищується за цих умов? A Глікогенфосфорилази B Аміло-1,6-глікозидази C Альдолази D Глюкозо-6-фосфатази E Піруваткінази Важливу роль у підтримці нормоглікемії відіграє процес утворення глюк ози із невуглеводних речовин. Цей процес називається: A Глюконеогенез B Глікогеноліз C Гліколіз D Глікогенез E Ліпогенез За умов стресу зростає рівень глюкози у крові. Який гормон призводить до цього стану шляхом активації глікогенолізу? A Адреналін B Прогестерон C Альдостерон D Вазопресин E Паратгормон Гідроліз жирів у жировій тканині активується адреналіном. Активність я кого ферменту при цьому зростає? A Триацилгліцеринліпази B Альдолази C Ацетилхолінестерази D Моноамінооксидази E Фосфоліпази У наслідок пухлини аденогіпофізу виникає порушення синтезу тропних го рмонів та спостерігається акромегалія. Вкажіть, рівень якого гормону пі двищується? A Соматотропіну B Лютеїнізуючого C Фолікулостимулюючого D Кортикотропіну E Меланоцитстимулюючого Антивітаміни – це речовини різноманітної будови, які обмежують викори стання вітамінів у організмі і проявляють протилежну їм дію. Вкажіть сер ед перелічених речовин антивітамін вітаміну К: A Дикумарол B Дезоксипиридоксин C Аміноптерин D Сульфапиридазин E Ізоніазид Вітамін F – це комплекс біологічно активних поліненасичених жирних кис лот, які є аліментарними незамінними факторами. Вкажіть жирні кислоти, я кі входять до складу цього комплексу: A Лінолева, ліноленова, арахідонова B Олеїнова, стеаринова, пальмитинова C Олеїнова, пальмітоолеїнова, стеаринова D Масляна, пальмітоолеїнова, капронова E Кротонова, олеїнова, міристинова Для запобігання жировій інфільтрації печінки використовують ряд ліпот ропних факторів. Яка з перерахованих вітаміноподібних речовин виявляє ліпотропний ефект: A Холін B Біотин C Вітамін U D Параамінобензойна кислота E Оротова кислота Дегідрогенази – це ферменти, які відщеплюють атоми водню від субстрату . До якого класу ферментів відноситься лактатдегідрогеназа: A Оксидо-редуктаз B Трансфераз C Ліаз D Гідролаз E Ізомераз Під час розпаду гему утворюється білірубін. Якими білками плазми крові т ранспортується ця речовина до печінки? A Альбумінами B ЛПНЩ C Альфа1-глобулінами D Гама-глобулінами E ЛПВЩ У дванадцятипалу кишку виділяються ферменти підшлункової залози у неа ктивному стані. Вкажіть який фермент активує трипсиноген. A Ентерокіназа B Гастриксин C Ліпаза D Пепсин E Еластаза Хворий знаходиться у відділенні “штучна нирка” Вкажіть метод який вико ристовується для очищення його крові від низькомолекулярних сполук. A Діаліз B Електрофорез C Денатурація D Гідроліз E Висолювання Під час пологів був використаний препарат, що активував скорочення глад ких м'язів матки. Назвіть, який гормон входить до складу цього препарату: A Окситоцин B Секретин C Ангіотензин D Гастрин E Брадикінін У хворого спостерігаєтьсям гіперацидний стан. Вкажіть гормон, що стимул ює секрецію НCl и пепсиногену у шлунку. A Гастрин B ІнсулІн C Соматотропін D Секретин E Глюкагон У хворого діагностована перніциозна анемія. Вкажіть з нестачею якого ві таміну це може бути пов'язано. A В12 B В3 C В2 D С E Е Вивчення просторової конформації білків здійснюється за допомогою пев ного методу. Вкажіть його. A Рентгеноструктурний аналіз B Діаліз C Висолювання D Електрофорез E Ізоелектричне фокусування Для нормального розвитку та функціонування репродуктивної системи у л юдини необхідний певний вітамін. Вкажіть його. A Е B С C Н D D E А Хворі на туберкульоз приймають лікарський препарат, який є антивітамін ом никотинової кислоти. Вкажіть цю речовину. A Ізониіазид B Сульфаніламід C Акрихін D Ізорибофлавін E Окситіамін Синтез гормонів стероїдної природи відбувається з попередника, що міст ить циклопентанпергідрофенантренове кільце. Назвіть цей попередник. A Холестерин B Левулинова кислота C МалонілКоА D АцетилКоА E Тирозин Альфа-спіраль є однією з форм вторинної структури білка. Вкажіть, які зв'я зки стабілізують цю структуру. A Водневі B Іонні C Гідрофобні D Міжмолекулярної взаємодії E Пептидні У склад жовчі входять жовчні кислоти. Виберіть одну з них. A Холева B Молочна C Глютамінова D Арахідонова E Піровиноградна Вазопресин – гормон, який чинить потужну антидіуретичну дію.стимулююч и зворотній ток води у ниркових канальцях. Яку природу має цей гормон? A Пептид B вуглевод C Похідне амінокислоти D Стероїдна сполука E Ліпід В аеробних умовах піруват под дією піруватдегідрогеназного комплексу, що містить 5 коферментів, перетворюється на ацетил-КоА. Який фермет циклу Кребса містить тіж коферменти? A Альфа-кетоглутаратдегідрогеназа B Ізоцитратдегидрогеназа C Малатдегідрогеназа D Сукцинатдегідрогеназа E Фумаратдегідрогеназа Біосинтез простагландинів починается з вивільнення арахідонової кисл оти з фосфогліцеридів. Який фермент каталізує цей процес? A Фосфоліпаза А2 B Холестеролестераза C Сфінгоміеліназа D Триацилгліцеридліпаза E Ліпопротеїнліпаза Взаємодія катехоламінів з бета-адренорецепторами, яке підвищує рівень цАМФ в клітинах тканин. Назвіть фермент, що каталізує реакцію утворення цАМФ: A Аденілатциклаза B Фосфатаза C Гуанілатциклаза D Фосфодіестераза E Креатинкіназа В організмі людини присутні як прості так і складні білки. Чим відрізняю ться за будовою білки складні від простих? A Наявністю небілкового компонента B Відсутністю небілкового компоненту C Просторовою організацією білкової молекули D Послідовністю амінокислотних залишків E Кількістю амінокислотних залишків Ферменти катализуют перебіг біохімічних процесів в організмі. Яка опти мальна температури їхньої дії? A 37С-40С B 0С-4С C 28С-30С D -2С-4С E 18С-20С У хворого порушено перетравлювання білків у шлунку та тонкому кишечник у. Дефіцитом яких ферментів обумовлений цей процес? A Пептидаз B Синтетаз C Амілаз D Ліпаз E Трансфераз Глюкоза в клітині піддається цілій низці в анаеробних умовах до молочно ї кислоти. Як називаеться цей процес? A Гліколіз B Глікогеноліз C Ліпогенез D Ліполіз E Глюконеогенез Вітаміни при їх одночасному застосуванні можуть підсилювати дію один о дного. Який з вітамнів потенціюэ антигіалуронідазну активність вітамі ну Р? A Вітамін С B Вітамін В1 C Вітамін D D Вітамін А E Вітамін В2 Гормони передньої долі гіпофізу належать до тропних гормонів. Який з нав едених гормонів може стимулювати вироблення глюкокортикоїдів передне й доли гипофиза относятся к тропным гормонам? A Адренокортикотропний гормон B Соматотропний гормон C Тиреотропний гормон D Ліпотропний гормон E Лактотропний гормон Хворому призначено стероїдні анаболічні засоби. Синтетичні аналоги як их гормонів знайшли застосування в медицині в якості препаратів з анабо лічною дією? A Андрогенів B Гестагенів C Мінералокортикоїдів D Глюкокортикоїдів E Эстрогенів В якості лікарських препаратів широко застосовуються похідні аминокіс лот. Які з наведених гормонів є похідними амінокислот? A Тіреоїдні гормони B Андрогени C Тропні гормони гіпофіза D Глюкокортікоїди E Эстрогени В основі низки патологічних процесів лежать порушення функції ендокри нних залоз золоз. Гіперсекреція якого гормона призводить до розвитку гі перглікемії? A Глюкагону B Інсуліну C Вазопресину D Меланотропіну E Соматотропіну Для засвоєння організмов вітамінів необхідна наявність деяких умов. Дл я всмоктування якого вітаміну необхідна наявність фактора Кастла (глік опротеїн, виробляється обгорточними клітинами слизової шлунка)? A Вітаміну В12 B Вітаміну С C Вітаміну В5 D Вітаміну Е E Вітаміну В6 Знаючи хімічну будову біологічно активних речовин, можна зробити висно вок про їх біологічні функції в організмі. До якого класу біологічно акт ивних речовин належить полінуклеотід побудований з дезоксирибомонону клеотидів? A ДНК B Білки C РНК D Полісахарид E Ліпіди Вуглеводний компонент протеогліканів представлений глікозаміноглік анами (ГАГ). Який з глікозаміногліканів локалізований переважно в печінц і, легенях, сосудинній стінці? A Гепарин B Гіалуронова кислота C Кератансульфат D Дерматансульфат E Хондроітинсульфат Зміни рівня ліпопротеїнів плазми крові свідчать про патологію ліпідно го обміну. Підвищення рівня яких ліпопротеїнів може призвести до розвит ку атеросклерозу? A Ліпопротеїнів низької густини ($\beta$-ЛП) B Ліпопротеїнів високої густини ($\alpha$-ЛП) C Ліпопротеїнів структурних D Хіломікронів E Ліпопротеїнів середньої густини В результаті внутрішньоклітинного обміну пуринови основ утворюється п родукт, накопичення якого може призвести до розвитку подагри. Цим кінцев им продуктом є: A Сечовая кислота B Мечовина C Стеркобілін D Білірубін E Аміак Гормони якої залози внутрішньої секреції чинять виразний вплив на енер гетичний обмін за рахунок стимуляції окислювального фосфорилювання, щ о супроводжується підвищеним поглинанням кисню та калоригенним? A Щитоподібної залози B Подшлунковоїзалози C Тимуса D Задної долі гіпофіза E Мізкового шару надниркових залоз При недостатності надходження з їжею вуглеводів потреба в них організм ом компенсується за рахунок глюконеогенезу. Які з перелічених гормонів стимулюючи вливають на глюконеогенез? A Глюкокортикоїди B Мінералокортикоїди C Інсулін D Тиреокальцитонін E Вазопресин Головний шлях знешкодження аміаку у печінці – сечовиноутворення. Полч инається цей процес з утворення: A Карбамоїлфосфату B Цитруліну C Аргініну D Орнітину E Пірофосфату АТФ вЂ“ це головний макроерг у клітині, енергія якого використовується у різноманітних біохімічних процесах. Який з наведених метаболітів забе зпечує синтез АТФ шляхом субстратного фосфорилювання? A 2-фосфоенолпіровиноградна кислота B Піровиноградна кислота C $\alpha$-кетоглутарова кислота D 3-фосфоглівцеринова кислота E Ацетил-КоА Багато гормонів чинять стимулюючий вплив на біосинтез білка. Які з навед ених гормонів виявляють виражену анаболічну дію? A Андрогени B Гестагени C Тіреоїдні D Простагландини E Катехоламіни У хворого підвищений вміст прямого білірубіна в крові, кал сірувато-біло го глинястого кольору, сеча має колір пива з яскраво-жовтою піною, скарги на болі у правому підребер’ ї, шкіра та слизові оболонки забарвлені у жо втий колір. Про розвиток якої жовтяниці свідчать вказані дані? A Обтураційна (механічна) B Гемолітична C Паренхіматозна D Фізіологічна E Надниркова Процесс згортання крові в нормі не може здійснюватися без участі деяких вітамінів. Який вітамін приймає участь в цьому процесі ? A вітамін К B вітамін В6 C вітамін С D вітамін Е E вітамін Д Гемоглобін виявляє здатність утворювати з чадним газом дуже міцну спол уку, що небезпечно для життя. Як ця сполука називається? A карбоксигемоглобін B метгемоглобін C карбгемоглобін D оксигемоглобін E міоглобін Надниркові залози продукують деякі гормони, що виявляють протизапальн у дію. Назвіть головний гормон, що виконує цю функцію? A гидрокортизон B альдостерон C дезоксикортикостерон D естрон E прогестерон Холекальциферол (віт.Д3) активуеться и перетворюється в печінці на актив ну форму активную форму 1,25-дигідроксихолекальциферол. Вкажіть гормон, що регулює перебіг цього процесу: A Паратгормон B Інсулін C Альдостерон D Кальцитонін E Адренокортикотропін У хлопчика двох років порушено енергетичний обмін – зменшення швидкос ті процесів окислення та утворення АТФ, в крові знижий вміст метаболітів цикла Кребса. Який продукт обміну є конкурентним інгібітором сукцинатд егідрогенази? A Малонат B Аспартат C Глутамат D Малат E Цитрат Спортсмен закінчив тренування. В результаті активації якого процесу пі двишується вміст лактату в його крові? A Гліколізу B Глюконеогенезу C Циклу трикарбонових кислот D Синтезу глікогену E Пентозофосфатного циклу Хворому ревматизмом призначили преднізолон. Протизапальний ефект обум овлений вивільнення арахідонової кислоти. Попередником яких біологічн о активних речовин є ця кислота? A Простагландинів B Сечовини C Гему D Сечової кислоти E Холестерину Амінокислота тирозин є попередником низки гормонів. Вкажіть один з них, який утворюється в мозковому шарі надниркових залоз. A Адреналін B Гістамін C Гастрин D Серотонін E Глюкагон Метіонін має лабільну метильну групу, яка необхідна для утворення ряду важливих сполучень. Вкажіть таке сполучення. A Адреналін B Тироксин C Інсулін D Гістамін E ГАМК При утилізації арахідонової кислоти по циклооксигеназному шляху утвор юються біологічно активні речовини. Вкажить їх. A Простагландини B Інтерферони C Біогені аміни D Соматомедіни E Інсуліноподібні фактори роста В терапії хронічних запальних процесів використовують ниску лікарськ их препаратів. Вкажить, який з них зворотньо інгібує циклооксигеназу ара хидонової кислоти A Индометацин B Антиміцин C Вікасол D Карнитин E Холекальциферол Активність циклооксигенази може бути інгібована при використанні деяк их лікарських препаратів. Який з них незворотньо інгібує дію цього ферме нту? A Аспірин B Інсулін C Олігоміцин D Аллопуринол E Аміналон Хворому ангіною призначили сульфаніламідний препарат, антимікробна ді я якого обумовлена порушенням синтезу фолієвої кислоти. З якою речовино ю конкурують сульфаніламіди за активний центр фермента? A Параамінобензойна кислота B Убіхінон C Сукцинат D Глутамінова кислота E Лимонна кислота Дитині з метою профілактики рахіту вітамін Д в дозі 50 мг/добу, що призвело до появи ознак вітамінної інтоксикації. Виберіть ознаки гіпервітаміно за Д A Демінералізація кісток B "Курина сліпота" C Анемія D Порушення згортання крові E Подагра Нестача та відсутність аскорбиновой кислоты в їжі викликають різні зах ворювання. Назвіть головне з них. A Цинга B Рахіт C Бері-Бері D Пеллагра E Подагра Похідні вітамінів входять до складу коферментів дихального ланцюга. Ко ферментною формою якого вітаміну є НАД? A РР B В6 C В1 D В2 E В3 Для розділення альбумінів та глобулінів у клініко-біохімічній практиц і використовують метод висолювання. Яка речовина може викликати висолю вання білків? A Нейтральні солі B Органічні розчинники C Алкалоїді D Кислоти E Луги Деякі білки в організмі виявляють буферні властивості. За рахунок вміст у якої амінокислоти виявляє свої буферні властивості гемоглобін ? A Гістідін B Валін C Ізолейцін D Треонін E Аланін Складні білки в організмі людини виконують різноманітні функції. Який г лікопротеїн, що міститься у сирому яєчному білку порушує всмоктування в ітаміну Н та може призвести до гострої біотинової недостатності? A Авідин B Фібриноген C Гемоглобін D Інтерферон E Казеїноген Тиреоїдні гормони належать до похідних амінокислот. Яка амінокислота л ежить в основі будову цих гормонів? A Тірозин B Пролін C Тріптофан D Серін E Глутамін Біохімічний аналіз крові вказує на збільшення рівня сечовин. Про пору шення якого виду обміну це свідчить? A Білків B Стеринів C Вуглеводів D Ліпідів E Триацилгліцеринів В організмі постійно відбуваються процеси синтеза біологічно активних сполук стероїдної природи. Що є попередником цих гормонів? A Холестерин B Сечова кислота C Сечовина D Білірубін E Хондроітинсульфати У хворого в плазмі крові підвищений вміст ліпопротеїнів низької густин и. Про наявність якої патології свідчать ці зміни ? A Атеросклероз B Гастрит C Лейкоз D Подагра E Артроз Вітаміни регулюють різноманітні біохімічні процеси. Який вітамін забе зпечує перетворення протромбіна в тромбін? A Вітамін К B Вітамін А C Вітамін Е D Вітамін В1 E Вітамін D Цикл трикарбонових кислот починається з конденсації оксалоацетату и а цетил-КоА з утворенням лимонної кислоти. Яку роль в циклі Кребса відігра є оксалоацетат (ЩОК)? A Субстрату B Ингибитора C Реактиватора D Модифікатора E Репрессора При аналізі води гірської річки не було знайдено йоду в достатній концен трації. Який вид патології вірогідний серед населення, яке вживає воду ц ієї річки? А *Ендемічний зоб В Тіреотоксичний зоб С Флюороз Д Карієс Е Бері-бері У воді річки, що є джерелом водопостачання міста, знайдено велику кількі сть фтору. Яка патологія може розвинутись серед мешканців цього міста? А *Флюороз В Тіреотоксичний зоб С Ювенільна струма Д Карієс Е Бері-бері Лікар діагностував у пацієнта цингу. Проявом якого патологічного стану, пов'язаного з невірним харчуванням стала ця хвороба? А *Незбалансованість харчування В Недоїдання С Переїдання Д Виразка шлунка Е Гельмінтоз Хворому з гіпофункцією підшлункової залози призначений панкреатин. Ко ли найбільш раціонально приймати цей препарат? А *До їжі В Після їжі С Під час їжі Д Перед сном Е Будь коли Підвищена мобілізація жирів із жирового депо і затримка жиру в печінці, що зустрічається при цукровому діабеті, голодуванні приводить до жиров ого переродження печінки. Вилікувати або попередити дане захворювання можна при надходженні з їжею достатньої кількості: А *Білків В Жирів С Вуглеводів Д Мінеральних речовин Е Холестерину Глікоген печінки служить основним джерелом вільної енергії для всього організму, оскільки тут присутній фермент, який каталізує реакцію гідро лізу глюкозо-6-фосфату до вільної глюкози: А *Глюкозо-6-фосфатаза В Фосфорилаза С Гексокіназа Д Глюкокіназа Е Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа На заключному етапі розщеплення білків важливу роль відіграють мікрое лементи Zn, Mn, Mg, Co, які: А *Підвищують активність пептидаз В Сприяють всмоктуванню білків С Понижують активність пептидаз Д Гальмують всмоктування білків Е Інактивують пептидази Біохімічною основою зростання вмісту кетонових тіл в умовах патології є зменшення ступеня утилізації ацетил-КоА в ЦТК внаслідок порушення вуг леводного обміну. Це зумовлено витоком із ЦТК: А *оксалоацетату В $\alpha$-кетоглутарату С Фумарату Д Малату Е Сукцинату В якості фармпрепарату, що використовується як ефективний засіб, що стим улює окисні процеси в тканинах мозку та зв’ язує утворений аміак виступ ає кислота: А *Глутамінова В Янтарна С Бензойна Д Гіпурова Е Сульфасаліцилова При хворобі Паркінсона порушується дофамінергічна передача і тому для лікування застосовують попередник дофаміну – L-ДОФА (ліводопа). Для змен шення побічної дії та дози ліводопу доцільно призначати у комбінації з: А *інгібітором ДОФА-декарбоксилази В активатором ДОФА-декарбоксилази С інгібітором моноамінооксидази Д активатором моноамінооксидази Е блокаторами дофамінових рецепторів У дослідах на студентах різним особам давали з їжею окремі ліпіди мічені 14С, після чого визначали наявність мітки у СО2 повітря, яке видихається. Пі сля споживання якої речовини СО2 був без ізотопної мітки: А *холестерину В Тригліцериду С Гліцерофосфоліпіду Д Пальмітинової кислоти Е Лінолевої кислоти Інактивація вітаміну РР і його коферментних форм здійснюється шляхом м етилювання до N-метилнікотинаміду, який виводиться з сечею. Тому при трив алому призначенні вітаміну РР у високих дозах доцільною є наступна дієт ична рекомендація: А *збагачення дієти білками, багатими на метіонін В Збагачення дієти білками, багатими на триптофан С Збагачення дієти ненасиченими жирними кислотами Д Збагачення дієти вуглеводами Е Різке обмеження вуглеводів Механізм протимікробної дії сульфаніламідних препаратів грунтується на структурній подібності їх з: А *Параамінобензойною кислотою В Глутаміновою кислотою С Фолієвою кислотою Д Нуклеїновою кислотою Е Антибіотиками Пераральне введення адреналіну і норадреналіну як лікарських препарат ів неефективне головним чином тому, що вони: А *Інактивуються в клітинах стінки кишок В Не абсорбуються у ШКТ С Розщеплюються травними ферментами ШКТ Д Інактивуються хлорводневою кислотою шлунку Е Інактивуються у печінці Тривале використання преднізолону як протизапального засобу призвело до розвитку набряків. Це пояснюється тим, що преднізолон: А *Є аналогом кортизолу, який володіє слабкою мінералокортикоїдною влас тивістю В Є аналогом альдостерону, який збільшує реабсорбцію іонів натрію С Є аналогом вазопресину, який підвищує реабсорбцію води Д Є аналогом кортикотропіну, який стимулює функцію кори наднирникових з алоз Е Пригнічує функції серцево-судинної системи Метаболізм ліків у гепатоцитах здійснюється головним чином: А *В ендоплазматичній сітці В На плазматичній мембрані С В ядрі Д В мітохондріях Е У лізосомах У процесі мікросомального окислення зв’ язування і перетворення субс трату здійснює: А *Цитохром Р450 В Флавопротеїн С Залізовмісний негемовий білок Д НАДФ Е НАД У процесі біотрансформації анестезуючого препарату новокаїну утворює ться параамінобензойна кислота. Тому при комбінованому застосуванні н овокаїну і сульфаніламідів найвірогідніше має місце: А *Зниження протимікробної дії сульфаніламідів В Посилення протимікробної дії сульфаніламідів С Зниження анестезуючої дії новокаїну Д Посилення анестезуючої дії новокаїну Е Зниження фармакологічної активності обох препаратів Хворий на ентероколіт чоловік тривалий час лікувався сульфаніламідним препаратом фталазолом. На останньому огляді в поліклініці на шкірі хвор ого виявлено дрібноточкові крововиливи. Причиною їх найвірогідніше є: А *недостатність в організмі вітаміну К В Недостатність в організмі вітаміну С С Ентероколіт (запалення слизової тонкої кишки) Д Захворюваня печінки Е Спадковий дефект факторів згортання крові Для профілактики і терапії променевої хвороби у числі різних радіопрот екторів застосовують нітрит натрію, який зумовлює розвиток гіпоксії. Як ий механізм його гіпоксичної дії: А *Стимулює утворення метгемоглобіну В Стимулює розщеплення гемоглобіну С Інгібує дисоціацію оксигемоглобіну Д Інгібує активність ферментів тканинного дихання Е Активує перекисне окислення ліпідів У заражених вірусами клітинах виробляються інтерферони, які подавлюют ь розмноження вірусів. Що лежить в основі їх противірусної дії: А *індукція синтезу специфічних ферментів В Репресія синтезу специфічних ферментів С Денатурація вірусних білків Д Пригнічення проникнення вірусів всередину клітин Е Пригнічення енергетичного обміну Противірусні препарати інтерферони отримують методами генетичної інж енерії. Яка хімічна структура інтерферонів, що дозволяє їх генноінженер ний синтез: А *білки В Олігопептиди С Дезоксирибонуклеїнові кислоти Д Рибонуклеїнові кислоти Е Олігонуклеотиди У процесі мікрососмального метаболізму лікарські засоби інактивуютьс я в реакції: А *Гідроксилювання В Ацетилювання С Карбоксилювання Д Дегідрування Е Гідролізу Поліциклічний ароматичний вуглеводень бензпірен, який міститься у тют юновому димі та автомобільних газах, в організмі людини перетворюється у процесі мікросомального окислення в гідроксібензпірен та інші метаб оліти. Токсичність цих продуктів у порівнянні із бензпіреном: А *Посилюється В Знижується С Повністю втрачається Д Не змінюється Перетворення антибіотика левоміцетину в організмі людини здійснюєтьс я шляхом модифікації функціональної нітрогрупи. Який тип реакції має мі сце: А *Відновлення В Окиснення С Гідроксилювання Д Дезамінування Е Гідролізу Під час першої фази метаболізму аспірин перетворюється у саліцилову ки слоту. Який фермент і якою реакцією здійснює це перетворення? А *Естераза (гідроліз) В Гідроксилаза (гідроксилювання) С Аміноксидаза (дезамінування) Д Алкогольдегідрогеназа (окислення) Е Ацетилтрансфераза (ацетилювання) У хворого на цироз печінки спостерігаються значні набряки. Найвірогідн ішою причиною їх розвитку є: А *Порушення інактивації альдостерону В Надмірна секреція альдостерону С Надмірна секреція антидіуретичного гормону Д Надмірна секреція натрійуретичного гормону Е Порушення інактивації антидіуретичного гормону У жінки 52 років діагностовано сечокам”яну хворобу з утворенням уратів. Ц ій хворій призначено алопурінол, який є конкурентним інгібітором ферме нта: А * Ксантиноксидази В Уреази С Уратоксидази Д Дигідроурацилдегідрогенази Е Уридилілтрансферази За результатами аналізу крові і сечі у хворого виявлено: зниження сечово ї кислоти і накопичення ксантину та гіпоксантину. Для якого захворюванн я найбільш характерні ці зміни? А * Ксантинурія В Хвороба Леша-Ніхана С Подагра Д Неповноцінне харчування Е Гіповітаміноз У хворого 63 років відмічаються періодично болі в правому підребер”ї, рід кий стілець. При зондуванні отримано невелику порцію жовчі з підвищеною питомою густиною, у якій виявлена велика кількість кристалів холестери ну, білірубіну, жовчних кислот. Можливий діагноз у даного хворого. А *Жовчекам”яна хвороба В Гастрит С Ентероколіт Д Холангіт Е Цироз печінки Хворому зі скаргами на гострі опоясуючі болі в животі, нудоту, призначил и аналіз сечі на діастазу. Результат – 600 г/л год. Запідозрено гострий панк реатит. Які лікарські засоби слід призначити? А * Інгібітори трипсину, хімотрипсину. В Інгібітори амілази С Пепсин в НСІ Д Комплекс ферментів підшлункової залози Е Жовчогінні засоби У хворого зі скаргами на поганий апетит, зниження ваги тіла, болі в епігас тральній ділянці аналіз шлункового соку показав наявність ахілії. Що оз начає цей термін? А *Відсутність вільної НСІ і пепсину. В Відсутність вільної НСІ С Відсутність кислотності Д Відсутність вільної і зв”язаної НСІ Е Відсутність гастромукопротеїну Пацієнт звернувся до клініки зі скаргами на загальну слабкість, втрату апетиту, ниючі болі в правому підребер”ї. При огляді хворого виявлено по жовтіння склер, піднебіння. У крові вміст загального білірубіну 95 мМ/л, ко н”югованого – 70 мМ/л, виявлено уробілін в сечі. Яке захворювання можна пр ипустити? А *Печінкова жовтяниця В Обтураційна жовтяниця С Холецистит Д Гемолітична жовтяниця Е Цироз печінки При дослідженні дуоденальної жовчі встановлено, що вона має темний колі р, підвищену питому густину, у ній виявлено велику кількість кристалів б ілірубіну. Яке захворювання можна припустити? А *Надпечінкова жовтяниця В Хронічний холецистит СЦироз печінки Д Інфекційний гепатит Е Жовчекам”яна хвороба При ультразвуковому обстеженні хворого виявлено камінці у загальному жовчному протоці. Які ознаки будуть свідчити про порушення процесу трав лення і всмоктування у цього хворого? А *Стеаторея В Закрепи С Печія після прийому їжі Д Непереносимість молочних продуктів Е Креаторея Хворий скаржиться на втрату апетиту, схуднення, неприємну відрижку, бол і і тяжкість в епігастральній ділянці. Аналіз шлункового соку засвідчив : загальна кислотність 20 мМ/л, вільна НСІ відсутня, зв”язана НСІ 18 мМ/л, наявн а молочна кислота. Яке захворювання можна припустити? А *Пухлина шлунка В Виразкова хвороба шлунка С Гіперацидний гастрит Д Гіпоацидний гастрит Е Виразкова хвороба 12-палої кишки Хворий відмічає періодичні болі в епігастральній ділянці, печію. При дос лідженні шлункового соку встановлено гіперацидітас. Які з наведених да них відповідають такому стану? А * 80 мМ/л В 40 мМ/л С 60 мМ/л Д 25 мМ/л Е 55 мМ/л У хворого виявлено ознаки гіповітамінозу $В_2$. Порушення якої ланки обмін у ліпідів при цьому має місце: А *$\beta$-окиснення жирних кислот В Синтез кетонових тіл С Ресинтез жиру Д Травлення жиру Е Всмоктування жирних кислот Пацієнт перебуває в стані постійного стресу, що призвело до порушення лі підного обміну. Для цього стану характерні перечислені ознаки крім: А *Зниження загальних ліпідів у крові В Гіперкетонемія С Виснаження організму Д Гіперглікемія Е Жирове переродження печінки Знешкодження токсичних речовин та інактивація біологічно активних реч овин у гепатоцитах здійснюється різними реакціями. Якою із наступних ре акцій перетворюються сульфаніламіди? А *Ацетилювання В Дезамінування С Кон”югація з глюкуроновою кислотою Д Окиснення Е Кон”югація з гліцином Жирове переродження печінки при голодуванні і цукровому діабеті розви вається тому, що у гепатоцитах: А *Збільшується надходження жирних кислот із жирової тканини В Знижується окиснення жирних кислот С Знижується утворення із жирних кислот кетонових тіл Д Знижується синтез триацилгліцеринів Е Знижується утворення ліпопротеїнів високої густини Печінка утилізує жирні кислоти всіма наступними шляхами, крім: А * Секреції у кров вільних жирних кислот В Синтезу триацилгліцеридів С Синтезу фосфоліпідів і гліколіпідів Д Окиснення до СО2 і Н2О Е Утворення і секреції в кров кетонових тіл У хворого на цукровий діабет спостерігається гіперглікемічна кома вна слідок довготривалого підвищеного вмісту глюкози в крові. Який найбіль ш ймовірний механізм розвитку такого стану? А *Кетонемія. Зміна рН крові і як наслідок зниження спорідненості Hb до О2. В Підвищений ГЕБ до глюкози. С Кома внаслідок високого вмісту глюкози в нейронах мозку Д Зниження нейроциркуляції Е Ацидоз. Метгемоглобінемія внаслідок зміни валентності Fе під впливом в исокої концентрації глюкози і утворення стійкої сполуки Нв із О2. Якими змінами в сечі може супроводжуватись гіперглікемія А *Появою глюкози В Появою білка С Появою білірубіну Д Появою крові Е Появою фенілпіровиноградної кислоти У крові хворого який тривалий час хворіє цукровим діабетом виявлено зна чне підвищення вмісту глюкози. До якого з нижче перерахованих ускладнен ь може привести такий стан. А *Катаракта кришталика В Цироз печінки С Глікогеноз Д Тетанія Е Панкреатонекроз Захворювання печінки (гепатит,цироз, пухлина) призводять до всіх наступн их порушень білкового обміну крім: А *Гіпер-(-глобулінемії В Гіпоальбумінемії С Геморагії Д Гіпераміноацидемії Е Азотемії Для діагностики захворювань печінки використовують ряд біохімічних те стів (проб). На який з наступних патологічних станів найвірогідніше вказ ує зростання у плазмі крові концентрації альфа-фетопротеїну. А *Рак печінки В Цироз печінки С Вірусний гепатит Д Холестаз Е Жирова інфільтрація печінки Який із наступних станів розвивається при введенні великого об’ єму 5\% р озчину глюкози. А *Гіпоосмолярна гіпергідратація В Гіпоосмолярна дегідратація С Ізоосмолярна дегідратація Д Гіперосмолярна дегідратація Е Гіперосмолярна гіпергідратація Усі з нижче перелічених патологічних станів можуть супроводжуватися г іперосмолярною дегідратацією крім: А *Опіки В Гіперальдостеронізм С Серцева недостатність Д Нефрит Е Цукровий діабет В физико-химической лаборатории имеются следующие вещества: хлорид нат рия, полиэтилен, олеат калия, желатин, йод. Укажите какое из перечисленных выше веществ относится к коллоидным поверхностно-активным веществам? А *олеат калия В йод С хлорид натрия Д полиэтилен Е желатин Пороги коагуляции золя лекарственного вещества электролитами MgSO4, NaCI, AI(NO3)3 р авны соответственно 0,81; 51,0; 0,095 ммоль/л. Какой из ионов электролитов оказывает наибольшее коагулирующее действие? А *Al3+ В Mg2+ С Na+ Д CI- Е SO42- Золь AgCI получен по реакции двойного обмена в избытке NaCI. Для изучения проце сса коагуляции к полученному золю добавляли растворы следующих электр олитов: KBr, Ba(NO3)2, K2CrO4, AICI3, MgSO4. Для какого из указанных электролитов порог коагуляци и имеет наименьшее значение? А *AICI3 В MgSO4 С Ba(NO3)2 Д KBr Е K2CrO4 Существует три основных типа номенклатуры органических соединений: тр ивиальная, рациональная и международная (ИЮПАК). Номенклатура ИЮПАК пред усматривает применение заместительной и радикало-функциональ_ной номе нклатуры. Определите, по какой номенклатуре названо соединение: 2-метилп ропанол-1 А заместительная В радикало-функциональная С тривиальная Д рациональная Е применено смешение номенклатурных систем Оптической активностью называют свойство вещества вращать плоскость п оляризации поляризованного луча света. Одной из причин возникновения о птической активности является наличие в структуре молекулы органическ ого соединения… А асимметрического атома углерода В двойной связи С тройной связи Д функциональной группы Е плоскости асимметрии В органической химии различают два основных вида изомерии: структурную и пространственную. Пространственная изомерия подразделяется на конфи гурационную, конформационную, геометрическую, оптическую. Определите к акими изомерами являются: _ А Геометрическими В Структурными С Конфигурационными Д Конформационными Е Оптическими Число оптических изомеров определяется по формуле N=2 n .Укажите, что обозн ачает n: А Число асимметрических атомов углерода В Общее число атомов углерода в молекуле С Число гидроксильных групп Д Количество заместителей Е Абсолютная величина удельного вращения Алкадиенами называют углеводороды алифатического ряда, содержащие две двойных связи. Определите общую формулу гомологического ряда алкадиен ов. А CnH2n-2 В CnH2n+2 С CnH2n Д CnH2n+1 Е CnH2n-1 К ароматическим углеводородам относятся соединения, молекулы которых содержат одно или несколько бензо_льных колец. Согласно правилу Хюккеля критерием ароматичности соединения является наличие в его структуре: А Замкнутой сопряженной системы, плоского строения молекулы, число (-эле ктронов =4n+2. В Замкнутой сопряженной системы, плоского строения молекулы, число (е-=4n С Плоского строения молекулы, отсутствием сопряжения, число (е-=4n+2 Д Карбоциклической системы, отсутствие сопряжения, число (е-=0 Е Карбоциклической системы, отсутствие сопряжения, число (е-=4n+2 Фенолокислотами называют производные аренкарбоновых кислот, у которых один или несколько атомов водорода в ароматическом ядре замещены на гид роксильные группы. Подберите соответствующее название для фенолокисло ты формулой: _ А Галловая кислота В Пирогалловая кислота С Салициловая кислота Д Фрологлюциновая кислота Е Оксигидрохиноновая кислота Угольная кислота как двухосновная образует два ряда функциональных пр оизводных. Мочевина является производным угольной кислоты. Среди приве дённых названий выберите то, которое соответствует мочевине: А Диамид угольной кислоты В Моноамид угольной кислоты С Этиловый эфир карбаминовой кислоты Д Диэтиловый эфир угольной кислоты Е Диметиловый эфир угольной кислоты Для введения нитрогруппы в бензольное ядро чаще всего используется нит рующая смесь. Укажите, что представляет собой нитрующая смесь и по каком у механизму протекает реакция нитрования: А к. HNO3 + к. H2SO4; механизм SE В КNO3 + к. H2SO4; механизм SE С KCl + HNO3; механизм SR Д к. HNO3 + к. H2SO4; механизм SR Е к. HNO3 + к. HCl; механизм SN Среди приведенных соединений укажите эмпирическую формулу лекарствен ного препарата - тетрабората натрия А *Na2B4O7(10H2O В NaBO2 С Na3B Д B(OC2H5)3 Е B2H6 Укажите елемент, соединение которого определяют по методу Марша. А *As В Na С Cu Д S Е N Укажите условия, при которых Cl2 взаимодействует с KOH с образованием хлорат а калия KClO3: А *Нагревание В Присутствие катализатора С Давление Д Охлаждение Е Освещение В окислительно-восстановительных реакциях перманганат калия KMnO4 являет ся только окислителем. При протекании реакции в кислой среде малиновый р аствор обесцвечивается. Укажите продукт восстановления MnO4- - иона в кисло й среде: А *Mn2+ В MnO2 С MnO42- Д Mn(OH)2 Е Mn(OH)4 Кислотность среды часто определяет возможность и направление протекан ия химических реакций. Укажите формулу для расчета рН: А *-lg [H+] В lg [H+] С -lg [OH-] Д lg [OH-] Е -lg KH2O Йод, используемый для медицинских целей, очищают сублимацией. При этом п ротекает процесс I2 (тв.) _ I2 (г.) Укажите число фаз, число компонентов и число ст епеней свободы образующейся равновесной системы, если n = 2. А *Ф = 2; К = 1; С = 1 В Ф = 3; К = 1; С = 0 С Ф = 1; К = 1; С = 2 Д Ф = 2; К = 2; С = 2 Е Ф = 3; К = 2; С = 1 При очистке глицерина, который входит в состав многих лекарственных фор м, используют активный уголь. Какое явление лежит в основе этого процесс а? А *Адсорбция В Когезия С Адгезия Д Смачивание Е Капиллярная конденсация Высокомолекулярные вещества при определенных условиях образуют студн и, которые широко используются при изготовлении лекарственных форм. Как ое явление происходит при старении студней высокомолекулярных веществ ? А *Сиперезис В Тиксотропия С Набухание Д Сольватация Е Диффузия В производстве пенициллина применяется экстрагирование его хлороформ ом из водного буферного раствора при рН<5 и $0^0С$. Какое уравнение следует пр именить для расчета количества пенициллина, извлеченного при 3-х кратном экстрагировании из исходного водного раствора? А *$m=m_0[1-\frac V_0 V_0+KV ^3]$ В $m=m_0\frac V_0 V_0+KV $ С $m=m_0(\frac V_0 V_0+KV )^3$ Д $m=m_0[1-\frac V_0 V_0+KV ^n]$ Е $m=m_0(\frac V_0 V_0+KV )^n$ Лекарственный препарат натрия гидрокарбонат NaHCO3 гидролизуется в водном растворе с образованием щелочной среды: NaHCO3 + H2O_H2CO3 + NaOH. Среди приведенных соеди нений укажите вещество, подавляющее гидролиз в соответствии с принципо м Ле Шателье. А NaOH В HCl С NaCl Д H2SO4 Е NaNO3 Лекарственный препарат пероксид водорода H2O2 cодержит атом кислорода в пр омежуточной степени окисления – 1. Укажите какие свойства он проявляет в окислительно-восстановительных реакциях: А Окислительно-восстановительную двойственность В только окислительные свойства С только восстановительные свойства Д служит средой для протекания реакций Е не принимает участия в ОВР В физико-химическую лабораторию поступили пробы желудочного сока для о пределения их кислотности. Какой гальванический элемент Вы выберете дл я проведения этих измерений? А *Ag, AgCI | HCI | стекл. мембр. | $Н^+$ | | KCI | AgCI, Ag В Zn | $ZnSO_4$ | | $CuSO_4$ | Cu С Zn | $ZnCI_2$ | | $AgNO_3$ | Ag Д Pt | $Fe^ 2+ , Fe^ 3+ $ | | $KCI_ нас. $ | $HgCI_2$, Hg Е Pt | $H_2$ | NaHCO_3 | | $KCI_ нас. $ | $HgCI_2$, Hg Согласно Державній Фармакопеї України в потенциометрическом методе оп ределения рН в качестве электрода сравнения может быть применен насыще нный каломельный электрод. Укажите схему электрода и его тип А *CI- (Hg2CI2, Hg электрод второго рода В CI- (AgCI, Ag электрод второго рода С Red, Ox, H+ (Pt редокс – электрод Д Ag+ (Ag электрод первого рода Е H+ (стекл. мембрана (HCI (AgCI, Ag ионселективный электрод Йодоформ при хранении самопроизвольно разлагается с образованием йода . Какая из термохимических функций может служить критерием направления этого процесса при постоянстве V и Т? А *энергия Гельмгольца F В энтропия S С энтальпия Н Д энергия Гиббса G Е внутренняя энергия U Моносахариды могут иметь цепное строение. Образующаяся в процессе цикл изации моносахарида гидроксильная группа называется полуацетальной и ли гликозидной. Укажите при каком атоме углерода находится гликозидный гидроксил в молекуле глюкозы: _ А С1 В С2 С С3 Д С4 Е С6 При взаимодействии спиртов с галогеноводородными кислотами, галогеноа нгидридами неорганических кислот гидроксильная группа замещается на г алоген. Укажите реакцию, которая не приводит к образованию галогенэтана из этанола: А CH3CH2OH + NaCl ( В CH3CH2OH + SOCl2 ( С CH3CH2OH + PBr3 ( Д CH3CH2OH + HI ( Е CH3CH2OH + PCl5 ( Терпены относятся к группе природных соединений, рассмартиваемых как п родукты превращения изопрена. Они делятся по количеству изопреновых фр агментов, входящих в молекулу. Терпены содержащие два изопреновых фрагм ента называют: А Монотерпены В Дитерпены С Сесквитерпены Д Тритерпены Е Политерпены Терпены относятся к неомыляемым липидам и включают терпеновые углевод ороды и терпеноиды. Терпеноидами называют: А Кислородсодержащие производные терпеновых углеводородов В Азотсодержащие производные терпеновых углеводородов С Фосфорсодержащие производные терпеновых углеводо_родов Д Серосодержащие производные терпеновых углеводоро_дов Е Кремнийсодержащие производные терпеновых углеводо_родов Основным компонентом лекарственного препарата (висмута нитрата основн ого( является оксид-нитрат висмута BiONO3, который получают при взаимодейств ии Bi(NO3)3 с: А H2O В HCl С HNO3 Д Cl2 Е SnCl2 В осадке находятся AgCl и Hg2Cl2. Предложите реагент позволяющий одновременно о тделить осадок AgCl и обнаружить катионы Hg22+: А * NH4OH В NaOH С NH4CH3CO Д KOH Е NaCH3COO Анализируемая смесь содержит натрия хлорид и натрия арсенит. Предложит е метод количественного определения NaAsO2 в смеси: А * йодометрический В Комплексонометрический С Алкалиметрический Д Ацидиметрический Е Меркуриметрический В аналитической практике используют титрование в неводных растворител ях. Укажите пару стандартных растворов – титрантов метода кислотно-осн овного титрования в неводных средах: А * хлорная кислота и натрия этилат В серная кислота и бария гидроксид С хлороводородная кислота и калия этилат Д азотная кислота и натрия гидроксид Е хлорная кислота и бария гидроксид Приготовлен 0,1 М раствор KMnO4. Укажите пару веществ, которые можно использов ать для его стандартизации: А * Na2C2O4, H2C2O4 В K2CO3, CH3COOH С CH3COOK, H2C2O4 Д KHC2O4, HCOOH Е Na2C2O4, CH3COOH В анализируемой пробе содержится оптически активное вещество. Укажите физический экспресс-метод анализа, которым его можно определить: А * поляриметрия В Рефрактометрия С Кондуктометрия Д Потенциометрия Е Спектрофотометрия Примеси в анализируемой пробе определяли методом тонкослойной хромато графии. Укажите какую физическую величину для этого использовали: А * Rf В A С D Д N Е $\Lambda$ Концентрацию анализируемого вещества определяли флуориметрическим м етодом. Для этого измеряли параметр: А * интенсивность флуорисценции В интенсивность возбуждающего света С молярный коэффициент поглощения Д квантовый выход в флуорисценцию Е толщину флуорисцентного слоя Лекарственный препарат пероксид водорода обладает антибактериальным и свойствами. Укажите вещество, образующееся при каталитическом разлож ении H2O2, обуславливающее его биологическую активность: А O2 В H2 С H2O Д NaOH Е Na2O2 Малотоксичный оксид азота под названием (веселящий газ( применяется в ме дицине для наркоза при хирургических операциях. Укажите этот оксид: А N2O В NO С N2O3 Д NO2 Е N2O5 В медицинской практике широко используются сульфаниламидные препарат ы, которые являются структурными аналогами парааминобензойной кислоты (ПАБК). Какой механизм действия лежит в основе их бактериостатического э ффекта? А * конкурентное ингибирование В Неконкурентное ингибирование С Бесконкурентное ингибирование Д Аллостерическое ингибирование Е Субстратное ингибирование При хранении в аптеках препаратов гормонального происхождения необход имо учитывать их структуру. Инсулин относится к гормонам А * белковой структуры В Стероидной структуры С Производных аминокислот Д Липидной структуры Е Углеводной структуры При обнаружении иона марганца (II) в присутствии ионов железа (III) используют реакцию взаимодействия с: А * аммония персульфатом В аммония хлоридом С аммония йодидом Д аммония нитратом Е аммония сульфатом рН среды инструментальными методами можно измерить используя прибор: А * иономер В Полярограф С хроматограф Д Кондуктометр Е поляриметр Укажите на каком законе базируется количественный фотоколориметричес кий метод анализа: А * Бугера-Ламберта-Бера В Фарадея С Ома Д Вант-Гоффа Е Освальда Идентификация анализируемых компонентов методом газожидкостной хром атографии проводится с использованием физико-химического параметра: А * время удерживания В скорость движения ионов С потенциал полуволны Д удельное поглощение Е Экстинкция Для качественного полярографического анализа используется физико-хим ический параметр: А * потенциал полуволны В Высота волны С время удерживания Д стандартный электродный потенциал Е предельная эквивалентная электропроводность Для определения концентрации хлорной кислоты методом высокочастотног о кондуктометрического титрования используют стандартный раствор: А * натрия гидроксида В натрия тиосульфата С натрия хлорида Д хлороводородной кислоты Е натрия бромата Хлорную кислоту в присутствии натрия хлорида можно количественно опре делить методом: А * кислотно-основного титрования В Меркурометрии С Броматометрии Д Перманганатометрии Е Аргентометрии При количественном полярографическом анализе концентрацию вещества о пределяют используя линейную зависимость: А * высота волны – концентрация В сила тока – концентрация С потенциал – концентрация Д проводимость – концентрация Е абсолютная скорость движения ионов – концентрация Укажите какую минеральную кислоту нельзя хранить в стеклянной посуде: А *HF В HCl С HBr Д HI Е H2SO4 При взаимодействии избытка раствора щелочи с амфотерными металлами об разуются: А *Гидроксокомплексы В Оксиды С Гидроксиды Д средние соли Е основные соли Проба газа содержит озон. Укажите раствор какого вещества изменит окрас ку при пропускании через него озона: А *KI В Na2SO4 С Mg(NO3)2 Д HgCl2 Е H3PO4 Раствор тиосульфата натрия применяют в медицине и фармации. Укажите сре ди приведенных соединений формулу тиосульфата натрия: А Na2SO3S В Na2S2O7 С Na2S2O5 Д Na2S Е Na2SO3 Учитывая способность йода растворятся в неполярных растворителях, опр еделите тип химической связи в молекуле I2 А Ковалентная неполярная В Ионная С Ковалентная полярная Д Металлическая Е Межмолекулярное взаимодействие Определите, для какого вида анемии характерен мегалобластический тип к роветворения: А *В12-(фолиеводефицитная) анемия В Железодефицитная анемия С Хроническая постгеморрагическая анемия Д Приобретенная гемолитическая анемия Е Наследственная гемолитическая анемия Для какого вида анемии характерна выраженная гиперхромия: А *Анемия Аддисона-Бирмера В Железодефицитная анемия беременных С Гемолитическая анемия новорожденных Д Острая постгеморрагическая анемия Е Апластическая анемия Какое нарушение секреторной функции желудка объединяет следующие пато логические состояния: язвенную болезнь 12-типерстной кишки, пилороспазм и пилоростеноз, действие алкоголя, горячей пищи, некоторых лекарственны х препаратов (салицилаты, инсулин, кортизон и др.)? А *Гиперсекреция В Гипосекреция С Ахилия Д Гипохлоргидрия Е Ахлоргидрия К эндокринологу обратилась больная М., 22 лет, с жалобами на нарушение менс труального цикла и избыточное оволосение (по мужскому типу). При осмотре были выявлены следующие признаки: мужское строение туловища, низкий рос т, грубый голос, гипертрофия клитора, больших половых губ, недоразвитие м атки, влагалища, атрофия молочных желез. О каком заболевании идет речь? А *Адреногенитальный синдром В Акромегалия С Гипотиреоз Д Синдром Иценко-Кушинга Е Синдром Шершевского-Тернера К какому виду фармкакотерапии относится применение инсулина при сахар ном диабете? А *Заместительная В Этиотропная С Симптоматическая Д Стимулирующая Е Патогенетическая К какому виду фармакотерапии относится применение антибиотиков при ин фекционных заболеваниях? А *Этиотропная В Патогенетическая С Заместительная Д Симптоматическая Е стимулирующая К какому виду фармакотерапии относится применение витаминов при сниже нии специфической реактивности организма? А *Стимулирующая В Патогенетическая С Симптоматическая Д Этиотропная Е Заместительная Недостаток какого витамина приводит к развитию синдрома гипокоагуляци и? А *С В В12 С А Д В6 Е Д2 Какая форма патологии свертывающей и противосвертывающей системы кров и развивается при С-авитаминозе? А *Вазопатия В ДВС-синдром С Тромбоцитопатия Д Коагулопатия Е Синдром гиперкоагуляции Хлорофилл – зеленый пигмент растений - является комплексным соединени ем. Укажите ион – комплексообразователь в хлорофилле: А Mg2+ В Co2+ С Mn2+ Д Fe2+ Е Ni2+ Среди приведенных соединений укажите эмпирическую формулу минерально й кислоты, раствор которой является лекарственным препаратом: А HCl В H2SO4 С HNO3 Д H3PO4 Е H2SO3 В фармацевтической и медицинской практике широко применяется водный р аствор с массовой долей $NaCI$, равной 0,9\% (изотонический раствор). Каково термо динамическое условие самопроизвольного образования этого раствора из $NaCI$ и $Н_2О$ при постоянстве р и Т? А *$\DeltaG$<0 В $\DeltaG$>0 С $\DeltaG$=0 Д $\DeltaF$<0 Е $\DeltaF$>0 В Державну Фармакопею України включен метод определения молярной масс ы полимера, основанный на изменении такого свойства растворов высокомо лекулярных веществ как А *вязкость В светорассеяние С температура замерзания Д осмотическое давление Е давление насыщенного пара Для внутривенных инъекций используют водный раствор СаСI2 с массовой дол ей 10\% используют для внутривенных инъекций. Каково максимальное значени е изотонического коэффициента СаСI2 в водном растворе? А *3 В 4 С 2 Д 5 Е 1 При изготовлении ряда жидких лекарственных форм для повышения раствор имости отдельных компонентов, входящих в их состав, добавляют коллоидны е поверхностно-активные вещества. Какое физико-химическое явление поло жено в основу этого процесса? А *Солюбилизация В Коагуляция С Экстракция Д Диффузия Е Седиментация Объемно-рефрактометрическим методом определяли концентрацию CaCl2 и NaBr в см еси. Выберите метод количественного определения кальция хлорида: А * трилонометрический В Ацидиметрический С Алкалиметрический Д Цериметрический Е Гравиметрический Жесткость воды определяют комплексонометрическим методом. Укажите тит рант метода : А * раствор трилона Б В раствор хлороводородной кислоты С раствор монохлорида йода Д раствор церия (IV) сульфата Е раствор натрия гидроксида Стрептоцид содержит первичную ароматическую аминогруппу. Предложите м етод количественного определения этого препарата: А * нитритометрический В Меркуриметрический С Комплексонометрический Д Меркурометрический Е Аргентометрический Для количественного определения содержания меди (II) сульфата проводят р еакцию с раствором аммиака. Укажите величину, которую измеряют при фотом етрировании полученного раствора: А * оптическую плотность В коэффициент светопоглощения С длину волны Д угол вращения Е интенсивность флюоресценции Для идентификации ионов Cu2+ и Zn2+ в смеси полярографическим методом измеряю т: А * потенциал полуволны В высоту полярографической волны С время удерживания Д объем удерживания Е силу тока Для количественного определения концентрации Cо2+ в смеси с Мn2+ полярогра фическим методом измеряют: А * высоту полярографической волны В потенциал полуволны С силу тока Д время удерживания Е объем удерживания Криоскопические постоянные воды, бензола, хлороформа, уксусной кислоты и камфоры соответственно равны 1,86; 5,12; 4,9; 3,9;40,0. Какой из этих растворителей Вы в ыберете для наиболее точного определения молярной массы лекарственног о вещества (неэлектролита) криоскопическим методом? А *камфору В хлороформ С уксусную кислоту Д бензол Е воду В физико-химической лаборатории были приготовлены водные растворы моч евины, глюкозы, сульфата натрия, сульфата алюминия и бензоата натрия оди наковой молярной концентрации. Какой из перечисленных растворов имеет наибольшее осмотическое давление при 298 К А *раствор сульфата алюминия В раствор мочевины С раствор глюкозы Д раствор бензоата натрия Е раствор сульфата натрия Образование угольной кислоты из СО2 происходит в присутствии фермента к арбоангидразы. Где осуществляется этот процесс? А в эритроцитах В в лейкоцитах С в белках плазмы Д в тромбоцитах Е в плазме В состав плотного остатка плазмы крови обязательно входят белки. Какая г руппа белков принимает участие в процессе коагуляционного гемостаза? А Фибриноген В альбумины С (-глобулины Д (1- и (2-глобулины Е (-глобулин Процесс свертывания крови в норме не может осуществлятся без присутств ия некоторых витаминов. Какой витамин принимает участие в этом процессе? А витамин К В витамин В6 С витамин С Д витамин Е Е витамин Д В состав плазмы входят минеральные соли. Какие физико-химические свойст ва крови обусловлены их наличием? А осмотическое давление В онкотическое давление С активная реакция крови Д вязкость крови Е скорость оседания эритроцитов Буферные системы крови поддерживают постоянство ее кислотно-щелочного равновесия. Какие вещества одной из буферных систем обладают амфотерно стью? А белки плазмы В бикарбонатная система С гемоглобин Д фосфатная система Е электролиты Гемолиз – это разрушение оболочки эритроцита и выход гемоглобина в окр ужающую среду. Какой вид гемолиза будет наблюдаться, если поместить эрит роциты в гипотонический раствор? А осмотический В термический С механический Д биологический Е химический При переливании несовместимых групп крови наблюдается разрушение обол очки эритроцита и выход гемоглобина в окружающую среду. Какой вид гемоли за наблюдается в данном случае? А биологический В механический С термический Д химический Е осмотический Надпочечники продуцируют некоторые гормоны, обладающие противовоспал ительным действием. Назовите основной гормон, выполняющий эту функцию? А гидрокортизон В альдостерон С дезоксикортикостерон Д эстрон Е прогестерон Минералокортикоиды – это гормоны, участвующие в регуляции минерально го обмена организма. Какими эндокринными железами они секретируются? А надпочечниками В щитовидной железой С паращитовидными железами Д половыми железами Е гипофизом Функция одного из гормонов гипофиза связана с действием, выражающемся в его способности усиливать обратное всасывание воды из канальцев почек в кровь. О каком гормоне идет речь? А Вазопрессин В Окситоцин С Интермедин Д соматотропин Е Тиреотропин В анализируемой пробе присутствуют ионы цинка и алюминия. Предложите ре агент для идентификации Zn2+ __– ионов: А * K4[Fe(CN)6] В NH4OH С H2SO4 Д NaOH Е K3[Fe(CN)6] В методе кондуктометрического титрования для определения точки эквива лентности строят кривую в координатах: А * L – Vтитр. В Y – Vтитр. С Y – E Д E – Vтитр. Е E – I В методе потенциометрического титрования для определения точки эквив алентности строят дифференциальную кривую в координатах: А *$\frac \DeltaE \DeltaV $ – Vтитр. В E – Vтитр. С E – I Д I– E Е R – Vтитр. В методе амперометрического титрования для определения точки эквивал ентности строят кривую в координатах: А * I – Vтитр. В E – Vтитр. С L – Vтитр. Д R – Vтитр. Е I – E Лекарственный препарат сулему используют в качестве дезинфицирующего средства. Укажите соединение ртути(ІІ), которое называют сулемой: А HgCl2 В HgO С Hg(NO3)2 Д HgS Е HgI2 Дихромат калия K2Cr2O7 используют в качестве окислителя в кислой среде. Укажи те продукт восстановления дихромат- иона Cr2O72- в этих условиях: А Cr3+ В Cr(OH)3 С Cr(OH)2 Д [Cr(OH)6]3- Е Cr2O3 Укажите ион, который определяют с помощью магнезиальной смеси (MgCl2 + NH3(H2O + NH4Cl) А HPO42- В SO42- С CO32- Д SO32- Е I-

Приложенные файлы

  • rtf 23789539
    Размер файла: 780 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий