2 сессия вопросы


Заг.кафедры
беларускай філалогіі
і сусветнай літаратуры
_______________А.М.Пісарэнка«___»______________ 2015 г.
ПЕРАЛІК ПЫТАННЯЎ
для правядзення экзамену (вусная форма)
па вучэбнай дысцыпліне «Сусветная і беларуская літаратура (Беларуская літаратура)» для студэнтаў завочнай (3 семестр) форм навучання
Творчы партрэт А.Дударава. Актуальнасць праблематыкі яго твораў – “Парог”, “Вечар”, “Радавыя”, “Адцуранне”, “Чорная панна Нясвіжа”, “Купала”.
Беларуская драматургія к. ХХ – пач. ХХІ ст.: тэндэнцыі развіцця, прадстаўнікі, традыцыі і эксперыменты. Аналіз твораў розных аўтараў на выбар.
Творчы шлях А.Макаёнка. Наватарства драматурга ў п’есах “Лявоніха на арбіце”, “Трыбунал”, “Зацюканы апостал” ці інш. (творы на выбар).
Сучасная беларуская літаратура і постмадэрнізм (на матэрыяле твораў А.Хадановіча, В.Жыбуля, Ю.Каляды, А.Наварыча, А.Казлова, А.Глобуса і інш. – аўтары і творы на выбар).
Чарнобыльская тэма ў беларускай літаратуры. Творы С.Законнікава, Я.Сіпакова, М.Мятліцкага, І.Пташнікава, В.Карамазава – на выбар.
Творчасць С.Алексіевіч і яе спецыфіка. Праблема Чарнобыля ў кнізе “Чарнобыльская малітва”.
Эстэтычныя пошукі ў беларускай паэзіі к. ХХ ст., яе жанравае абнаўленне. Творчыя партрэты А.Сыса, Э.Акуліна, Л.Рублеўскай ці інш. – аўтары і вершы на выбар.
Творчы партрэт Л.Дранько-Майсюка. Адметнасць мастацкага ўвасаблення тэмы кахання ў яго паэзіі.
Агляд прозы А.Федарэнкі. Аналіз 1-2 твораў на выбар студэнта, раскрыццё тэмы і праблематыкі твораў.
Сучасная “жаночая проза” (А.Брава, Ю.Каляда, Л.Рублеўская, Р.Баравікова, інш.) – аўтары і творы на выбар.
Мастацкае адчуванне жыцця паэтамі 70–80-х гг. – А.Пісьмянковым, Р.Баравіковай, С.Законнікавым, М.Мятліцкім. Вобраз лірычнай гераіні ў паэзіі Я.Янішчыц.
Творчыя эксперыменты А.Разанава, характарыстыка аўтарскіх жанраў.
“Філалагічнае пакаленне” як з’ява. Грамадзянскае гучанне, гуманістычны пафас лірыкі А.Вярцінскага, Г.Бураўкіна, Я.Сіпакова (вершы і паэмы на выбар). Своеасаблівасць паэтычнай манеры кожнага з аўтараў.
Шматграннасць таленту Н.Гілевіча. Грамадзянскі пафас, жанравая сістэма лірыкі. Ідэйна-мастацкі змест рамана ў вершах “Родныя дзеці”, паэмы “Лодачкі”, “Сказа пра Лысую гару”, інш.
Тэматычная і жанравая разнастайнасць лірыкі Р.Барадуліна, адметнасць вобразаў, рыфмы, сінтаксісу (зб.“Неруш”, “Свята пчалы”, “Евангелле ад мамы”, “Ксты”, інш.).
“Філалагічнае пакаленне” ў беларускай прозе. “Ваенна-вясковая” тэма ў творчасці В.Карамазава, І.Пташнікава, М.Стральцова, І.Чыгрынава, А.Кудраўца (творы і аўтары на выбар).
Мастацка-біяграфічная літаратура і яе асаблівасці. Вобраз-тып творцы як цэнтральны герой у Б.Мікуліча, А.Лойкі, В.Коўтун, М.Стральцова, Я.Міклашэўскага, В.Карамазава (аўтар і твор на выбар).
Мемуары як жанр мастацка-дакументальнай літаратуры. Тэма сталінскіх рэпрэсій ва ўспамінах Ф.Аляхновіча, С.Грахоўскага, Л.Геніюш – аўтар на выбар).
А.Адамовіч як крытык і пісьменнік. Праўдзівасць жыццёвага факта ў “Карніках”, “Хатынскай аповесці”, “Апошняй пастаралі”, інш. Псіхалагізм і асаблівасці яго выяўлення ў творах.
Развіццё фантастыкі ў беларускай літаратуры, яе віды. Аналіз твораў на выбар (Я.Сіпакоў “Блуканне па іншасвеце”, В.Гігевіч “Кентаўры”, “Карабель”, апавяданні са зб.“Вячэра манекенаў” Р.Баравіковай).
Асноўныя аспекты адлюстравання беларускай гісторыі ў творчасці Л.Дайнекі, У.Арлова, К.Тарасава, В.Іпатавай і інш. (творы на выбар).
Тэма гістарычнага мінулага ў творчасці сучасных аўтараў – Л.Рублеўскай (творы на выбар), А.Наварыча (“Літоўскі воўк”), А.Бутэвіча (“Каралева не здраджвала каралю”).
Філасофская заглыбленасць твораў В.Казько. Спецыфіка мастацкай паэтыкі (сюжэтны “развал”, мантаж, фрагментарнасць, міфалагізм, інш. – паказаць на прыкладзе канкрэтных твораў).
Юры Станкевіч як празаік, праблема героя ў яго творах. Аналіз рамана “Любіць ноч – права пацукоў”. Пошукі пісьменніка ў жанры фантастыкі.
Лірычная проза як мастацкая з’ява ў беларускай літаратуры. Агляд творчасці Янкі Брыля, навізна выяўлення жыццёвых з’яў у яго творах, аналіз лірычных мініяцюр.
Шматграннасць творчай асобы У.Караткевіча. Нацыянальнае і агульначалавечае ў лірыцы, паэтычныя жанры. Тэматыка нарысаў і драматургічных твораў.
У.Караткевіч і беларуская гістарычная проза. Мінулае і сучаснасць у аповесцях “Дзікае паляванне караля Стаха”, “Сівая легенда”, “Ладдзя роспачы”, рамане “Чорны замак Альшанскі” ці інш.
Прытча, казка, парабала, сказ і іх месца ў сучаснай літаратуры. Аналіз прыпавесцяў В.Быкава – творы на выбар.
Жыццёвыя шляхі В.Быкава. Тэма вайны ў яго творчасці, наватарства ў раскрыцці зместу, асаблівасці структуры твораў пісьменніка і іх экзістэнцыйнае гучанне (на прыкладзе 2-3 твораў).
Творчыя пошукі В.Быкава ў 80-90-я гг. ХХ ст. Багацце сацыяльных тыпаў, шматтэмнасць (на прыкладзе твораў “На чырвоных лядах”, “Жоўты пясочак”, “Чырвоныя пятліцы”, “Пакахай мяне, салдацік”, “Балота”, “Ваўчыная яма”, “Труба”).
Сацыяльна-філасофская проза К.Чорнага, псіхалагізм твораў і іх гуманістычнае гучанне (на прыкладзе апавяданняў “Макаркавых Волька”, “Справа Віктара Лукашэвіча”, рамана “Млечны шлях” і інш.).
К.Крапіва – паэт і байкапісец. Тэматычны дыяпазон вершаваных твораў, мастацкія сродкі сатыры.
К.Крапіва – празаік, крытык і драматург. Сатырычны тыпаж камедый, актуальнасць гучання яго твораў.
Рэалізм у беларускай пасляваеннай прозе (агляд творчасці І.Мележа, І.Навуменкі). І.Шамякін і з’ява сацрэалізму (аналіз адной з аповесцяў 80-90-х гг.ХХ ст.).
Заходнебеларуская літаратура: асноўныя этапы, прадстаўнікі ў паэзіі, прозе і драматургіі, тэматыка і сістэма вобразаў. Аналіз твораў Л.Родзевіча, У.Жылкі, ранніх твораў М.Танка.
Філасофскія аспекты паэзіі А.Куляшова (вершы на выбар). Праблематыка паэм “Варшаўскі шлях”, “Цунамі”, “Хамуціус”.
Народна-паэтычны свет лірыкі М.Танка (вершы на выбар). Матывы і тэмы паэзіі 80–90-х гг. ХХ ст. (кнігі “Мой каўчэг”, “Erratа” – вершы на выбар).
Адметнасць паэтычнага голасу П.Панчанкі (вершы на выбар). Пісьменнік пра лёс бацькоўскай зямлі, роднай мовы ў творах 1980-90-х гг. (зб. “Горкі жолуд”, “Высокі бераг”, інш. – вершы на выбар).
Гуманістычна-псіхалагічная скіраванасць прозы М.Зарэцкага. Вобраз новага чалавека ў апавяданнях “Дзіўная”, “Бель”, “Кветка пажоўклая”, аповесці “Голы звер”.
М. Гарэцкі як прадстаўнік інтэлектуальна-філасофскай прозы. Асноўныя этапы творчасці, тэматыка і праблематыка яго твораў (аналіз твораў на выбар).
Асоба і творчасць З.Бядулі ў ацэнцы літаратурнай крытыкі. Аналіз аповесці “Салавей”.
Беларуская савецкая паэзія 20-40-х гг. Літаратурныя арганізацыі і іх дзейнасць. Вобраз рэвалюцыйнага часу ў творчасці паэтаў-маладнякоўцаў М.Чарота, П.Труса, інш.
Мастацкі дыялог з чалавекам і часам паэтаў-узвышэнцаў (творы У.Дубоўкі, Я.Пушчы на выбар).
Тэма Вялікай Айчыннай вайны ў беларускай літаратуры (творы А.Куляшова, П.Панчанкі, П.Броўкі, М.Лынькова, А.Пысіна і інш. на выбар).
Тэматычная разнастайнасць, жанрава-стылёвыя пошукі, праблема новага героя ў беларускай прозе 20-40-х гг. (П.Галавач, Л.Калюга, Ц.Гартны, інш.).
Сатырычная плынь у савецкай беларускай літаратуры. Ідэйна-мастацкі змест рамана А.Мрыя “Запіскі Самсона Самасуя”.
Вацлаў Ластоўскі як прадстаўнік нацыянальнага адраджэння. Тэматыка і праблематыка яго твораў.
Творчасць М.Багдановіча ў рэчышчы нацыянальнага адраджэння і ў еўрапейскім кантэксце. Аналіз зб. “Вянок”.
Жыццёвы шлях і творчая біяграфія Янкі Купалы. Агляд зб. паэзіі “Жалейка”, “Гусляр”, “Шляхам жыцця”, “Спадчына”.
Паэмы Янкі Купалы: змест, праблематыка, жанрава-стылявыя асаблівасці.
Якуб Колас як паэт. Мастацкая карціна жыцця беларуса ў апавяданнях нашаніўскага перыяду. Аналіз зборніка “Казкі жыцця”.
Ідэя адраджэння Беларусі і яе рэалізацыя ў паэмах Якуба Коласа “Новая зямля”, “Сымон-музыка”.
Драматургія Янкі Купалы, праблематыка п’ес, характарыстыка вобразаў. Мастацкі аналіз трагікамедыі “Тутэйшыя”, актульнасць твора.
Літаратурная і педагагічна-асветніцкая дзейнасць Цёткі. Гуманістычная скіраванасць і псіхалагізм прозы Цёткі (“Прысяга над крывавымі разорамі”, “Асеннія лісты”, “Зялёнка”, інш.).
Мастацкая разнастайнасць “малой” прозы Ядвігіна Ш. Раман “Золата”. Вобраз аўтара ў “Лістах з дарогі”.
Нацыянальна-адраджэнскі і філасофска-гуманістычны пафас лірыкі А.Гаруна (зб. “Матчын дар”). Ідэйна-мастацкі змест прозы (“Першы снег”, “Пан Шабуневіч”, інш.).
Выкладчык
Г.М.Друк
(подпіс)
ЗАЦВЯРДЖАЮ
Загадчык кафедры
тэорыі і гісторыі ІДК
____________ Касап В.А.
____ __________ 2015 г.
Пералік тэарэтычных пытанняў да экзамену па вучэбнай дысцыпліне “Тэорыя інфармацыі і камунікацыі”
Генезіс і развіццё паняцця «інфармацыя»
Сучасныя канцэпцыі па пытанні аб сутнасці паняцця інфармацыі
Паняцце інфармацыі ў прыродазнаўстве, матэматыцы, кібернэтыцы, журналістыцы, філасофіі і сацыялогіі
Інфармацыя у межах фізічных і біялагічных узаемадзеянняў
Інфармацыя як фактар развіцця сучаснага грамадства
Узаемасувязь і спецыфіка тэрмінаў “інфармацыя”, “дадзеныя”, “звесткі”, “веды”
Паняцце сацыяльнай інфармацыі, яе функцыі і асноўныя ўласцівасці. Ноасфера і ноаінфармацыя.
Механізм арэчаўлення сацыяльнай інфармацыі. Тыпы моў па прасторавым прадстаўленні
Атрыбутыўныя ўласцівасці інфармацыі
Прагматычныя ўласцівасці інфармацыі
Унутраная якасць інфармацыі
Знешняя якасць інфармацыі
Вымярэнне колькасці інфармацыі. Меры інфармацыі сінтаксічнага ўзроўню
Меры інфармацыі семантычнага і прагматычнага ўзроўняў
Класіфікацыя інфармацыі ў аўтаматызаваных сістэмах
Класіфікацыя інфармацыі ў залежнасці ад тыпу носьбіту
Дакумент як асноўная форма арэчаўлення інфармацыіІнфармацыйныя працэсы ў сацыяльнай сферы
Паняцце інфармацыйных рэсурсаў. Узаемасувязь паняццяў «інфармацыйныя рэсурсы», «электронныя інфармацыйныя рэсурсы», «бібліятэчна-бібліяграфічныя рэсурсы»
Спецыфіка інфармацыйных рэсурсаў у параўнанні з матэрыяльнымі і энэргетычнымі рэсурсамі. Уласцівасці інфармацыйных рэсурсаўФункцыі інфармацыйных рэсурсаў
Прынцыпы інфармацыйных рэсурсаў
Відавая класіфікацыя інфармацыйных рэсурсаўЗаконы і заканамернасці інфармацыі і камунікацыі
Генезіс і развіццё паняцця камунікацыі
Трансляцыйныя падыходы да разумення камунікацыі
Інтэракцыйныя падыходы да разумення камунікацыі
Паняцце камунікацыі і падыходы да яго вызначэння. Суадносіны паняццяў «камунікацыя», «сацыяльная камунікацыя», «зносіны», «дыялог»
Праблема камунікацыі ў герменеўтыцы, семіётыцы, біхевіярызму
Праблема камунікацыі ў экзістэнцыялізме, персаналізме, лінгвістычнай філасофіі, інтэракцыялізме
Канцэпцыі сацыяльных камунікацый 50-х гг. XX – пачатку XXI ст.
Міждысцыплінарныя сувязі тэорыі камунікацыі. Сучасныя падыходы да вывучэння сацыяльных камунікацый.
Паходжанне камунікатыўнай дзейнасці. Камунікатыўныя патрэбы
Асноўныя элементы камунікатыўнага працэсу. Элементарная схема камунікацыіЛінейныя і нелінейныя мадэлі камунікацыі
Функцыі камунікацыі
Сацыяльныя сферы камунікацыі
Формы камунікатыўнай дзейнасці
Віды камунікатыўнай дзейнасці
Камунікатыўныя каналы
Віды памяці і мнемічныя дзеянні. Інфармацыйная мадэль індывідуальнай памяці
Сацыяльная памяць. Структура сацыяльнай памяці грамадства
Камунікатыўныя бар’еры
Паняцце камунікацыі ў постнекласічным тыпе рацыянальнасці
Формы міжкультурнай камунікацыі
Спецыфіка бібліятэчна-бібліяграфічнай дзейнасці як сацыяльнай камунікацыі
Перечень теоретических вопросов
для проведения экзамена
по учебной дисциплине «Общая психология»
История развития психологии как науки и ее предмета; житейская и научная психология.
Предмет психологии. Связь с другими науками.
Основные направления современной психологической науки. Отрасли психологии.
Общее понятие о психике. Условия возникновения сознания в онтогенезе.
Проблема методов в психологии. Принципы построения и этапы психологического исследования.
Классификация методов психологии. Метод наблюдения. Житейское и научное наблюдение.
Метод эксперимента в психологии. Виды эксперимента.
Вспомогательные методы психологии: опрос, анкетирование, беседа, биографический метод, изучение продуктов деятельности, метод тестов.
Развитие психики и антропогенез.
Мозг и психика.
Сравнительная характеристика поведения человека и поведения в животном мире.
Понятие о сознании, свойства сознания.
Структура сознания; осознаваемое и неосознаваемое в психике человека.
Понятие деятельности, ее структура: потребность, мотив, цель.
Сравнительная характеристика общения и деятельности.
Характеристика навыков. Индивидуальный стиль деятельности.
Понятие ощущения, его свойства. Виды ощущений. Сенсорная изоляция.
Закономерности ощущений. Адаптация, контраст, сенсибилизация, синестезия.
Сенсорная организация личности; ее связь с профессиональной деятельностью.
Понятие восприятие. Свойства образа восприятия.
Виды и законы восприятия.
Понятие внимания; классификация видов внимания.
Свойства внимания.
Понятие памяти, связь памяти и мышления. Процессы памяти.
Основные виды и типы памяти.
Индивидуальные (и профессиональные) особенности памяти.
Понятие мышления, его свойства.
Мыслительные операции. Формы мышления.
Виды мышления. Характеристика качеств мышления.
Речь и мышление.
Понятие воображения, его виды.
Характеристика представлений, их преобразование при создании образов воображения.
Понятие воли, структура волевого действия. Волевые качества личности, их развитие.
Понятие эмоций и чувств, их свойства.
Эмоциональные состояния: настроение, стресс, фрустрация, аффект, тревожность.
Виды чувств. Высшие чувства, их характеристика.
Понятие личности в психологии. Соотношение понятий «человек», «индивид» «индивидуальность» с понятием «личность».
Биологические и социальные условия развития личности.
Структура личности.
Структура и формирование образа «Я». Самосознание и самооценка.
Направленность в структуре личности: потребности, мотивы, интересы, установка, идеалы, ценностные ориентации, мировоззрение.
Понятие о темпераменте, его свойства.
Характеристика типов темперамента. Учет свойств темперамента в общении и деятельности.
Понятие характера, связь характера и темперамента.
Структура характера.
Типологии характера. Понятие об акцентуации характера.
Понятие способностей. Способности и задатки; способности и деятельность.
Виды и структура способностей.
Творческие способности. Одаренность, талант, гениальность.
Способности и индивидуальные различия людей. Развитие способностей.
Контрольные вопросы к зачету
Учебный курс «Политология»

1. Предмет политологии, ее структура и функции.
2. Методы познания политики.
3. Особенности политической власти.
4. Механизм государственной власти.
5. Структура и функции политической системы.
6. Типы политических систем и режимов.
7. Политическая система Республики Беларусь.
8. Государство как политический институт.
9. Политические партии и партийные системы.
10. Политические процессы.
11. Политическая модернизация в Беларуси.
12. Политические конфликты и кризисы.
13. Избирательные системы.
14. Избирательная кампания.
15. Избирательные технологии.
16. Политическая коммуникация.
17. Роль СМИ в демократическом обществе.
18. Политическая культура.
19. Политическая социализация.
20. Мировая политика в начале ХХI века.
21. Глобальные проблемы и пути их решения.
22. Внешняя политика белорусского государства.

Учебный курс «Основы идеологии белорусского государства»
1. Цель и задачи познания идеологии государства.
2. Предмет, методы и источники изучения учебного курса.
3. Общественное предназначение идеологии.
4. Критерии классификации идеологий.
5. Государственная идеология как духовный феномен.
6. Культурно-исторические истоки государственности.
7. Традиционные идеалы и ценности белорусского народа.
8. Конституционно-правовые основы идеологии государства.
9. Базовые ценности влиятельных идеологий современности.
10. Ценности нетрадиционных идеологий.
11. Влияние идеологии глобализма на мировые процессы.
12. Структура идеологического механизма белорусского государства.
13. Идеологические функции социальных институтов.
14. Идеологическая работа как система.
15. Учреждения культуры в системе идеологической работы.
16. Постиндустриальное общество – стратегическая цель Беларуси.
17. Особенности национальной модели развития.
18. Идеологическое обеспечение социальной модернизации.
19. Направления, методы и формы культурной деятельности.
20. Взаимодействие учреждений культуры с политическими институтами.

Приложенные файлы

  • docx 23784088
    Размер файла: 29 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий