Фізична та колоїдна хімія (2 частина)

Крок 1 Фармація Фізичн а та колоїдна хімія (2 частина ) 1 Розрахунок теп лових ефектів хімічних реакцій на фармацевтич ному виробництві грунтується на законі Гесса , який стверджує , що тепловий ефект реакції визнач ається : A *Початковим і кі нцевим станами системи B Способом перебігу реакції C Шляхом перебігу реакції D Кількістю проміжних стадій E Тривалістю процесу 2 Обчислення тем ператури фазових перетворень при різних тиска х має важливе практичне значен ня для сучасного фармацевтичного виробництва і здій снюється відповідно до : A *Рівняння Клапейрона- Клаузіуса B Правила Трутона C Правила фаз Гіббса D Рівняння Менделєєва-Кл апейрона E Законів Коновалова 3 Вода у пот рійній точці на діаграмі ста ну є системою : A *Інваріантною B Моноваріантною C Біваріантною D Триваріантною E Чотирьохваріантною 4 Точка максимум у на діаграмі плавкості , коли речовини утв орюють стійку сполуку , зветься : A Сінгулярною B Евтектичною C Рівноважною D М аксимальною E Критичною 5 Ступінь впл иву сторонніх іонів на потенціал іонселективн ого електроду визначається величиною : A *Коефіцієнта селекти вності B Коефіцієнта дифузії C Коефіцієнта активності D Коефіцієнта електропр овідності E Осм отичного ко ефіцієнта 6 Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації застосовується стеричний фактор , який враховує : A *Взаємну орієнтацію реагуючих молекул B Хімічні властивості взаємодіючих сполук C Концентрацію р еагуючих речови н D Температуру реакційно ї суміші E Будову молекул вза ємодіючих сполук 7 За правилом Дюкло-Траубе , що застосовують при синтезі П АР , коефіцієнт Траубе дорівнює : A *3-3,5 B 1-2 C 2-3 D 0-1 E 4-4,5 8 На біодоступн і сть порошку впливає ступ i нь подрібнено сті речовини , мірою якого є : A *Дисперсність систем и B Концентрація речовини C Об’ єм частинок D Маса частинок E Щільність розчину 9 Для визначення інтенсивності світла , розсіяного колоїдними частинками використовується рівняння : A Релея B Ламберта-Бера C Бінгама D Ейнштейна E Пуазейля 10 В центрі міцели розташовані мікрокристали важкорозчинної сполуки , які утворюють : A *Агрегат B Дифузний шар проти іонів C Гранулу D Шар потенціалоутво рюючих іонів E Адсорбційний шар п ротиіонів 11 Чим характериз ується броунівський рух частинок дисперсних с истем ? A * Cереднім зсувом. B Коефіцієнтом дифузії . C Швидкістю седиментації . D дзета-потенціалом. E Швидкістю коагуляції . 12 Яку назв у має процес самодовільного злипання крапель у емульсіях ? A * Коалесценція. B Флокуляція . C Седиментація . D Флотація . E Коагуляція . 13 У відповідност і до теорії швидкої коагуляції Смолуховського процес коагуляції описується кінетичним рівнянням… A * Другого порядку B Нульового порядку C Першого порядку D Третього порядку E Дробового порядку 14 Як називається посилення коагулюючої дії одного електроліту при додаванні іншого ? A * Синергізм B Антагонізм C Адитивність D Реопексія E Форетизм 15 За правилом Шульце-Гарді на коагулюючу дію іона-коагулянта впливає : A *Заряд іона B Розмір іона . C Адсорбованість D Здатність до гідро тації E Полярізовність 16 Какой электрод используется в качестве индикато рного при титровании основания ? A *Стеклянный B Хлорсеребряный C Каломельный D Хингидронный E Водородный 17 Какая из п риведенных реакций относится к реакциям псевд опервого порядка ? A *гидролиза сахарозы B этирификации C омыления D нейтрализ ации E горения 18 Уравнением реа кции какого порядка можно описать процесс разложения лекарственного препарата ? A *1 B 2 C 3 D 0 E дробного 19 Укажите какой параметр учитывает отклонение свойств реальн ого раствора от идеального A *ак тивность B Фугитивность C изотонический коэффициент D степень диссоциации E Концентрация 20 Система знаход иться в ізобарно-ізотермічній рівновазі . Яку ф ункцію потрібно вибрати для описання процесу ? A *Енергію Гіббса ; B Енергію Гельмгольца ; C Внутрішню енергію ; D Ентальпію ; E Ентропію 21 За якою ве личиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків : A За величиною конст анти швидкості хімічної реакції ; B За величиною швидк ості хімічної реакції ; C За часом закінч ення реакц ії ; D За зміною концентр ацій реагуючих речовин ; E За зміною концентр ацій продуктів реакції 22 Застосування а ктивованого вугілля в медичній практиці базує ться на його : A *Високій адсорбційні й здатності ; B Гідрофобних властивос тях ; C Гідрофільних властивостях ; D Малій густині ; E Розчинності в воді 23 Золь гідроксид у феруму (ІІІ ) заряджений позитивно . Вкажіть йон , який має по відношенню до нього найменший поріг коагуляції : A *SO 4 2- ; B Cl - ; C Cu 2+ ; D Na + ; E J - 24 При проходженн і спрямованого пучка світла крізь розчин золю MnO 2 відбувається явище : A *Світлорозсіювання ; B Зломлення світла ; C Інтерференція світла ; D Відбиття світла ; E Оптимальна анізотропі я 25 В лабораторії отримано колоїдний розчин ліка рської речовини . З якою метою до нього додають високо молекулярну речовину : A *Для підвищення його стійкості ; B Для пониження його стійкості ; C Для коагуляції колоїдного розчину ; D Для коалесценції к олоїдного розчину ; E Для седиментації к олоїдног о розчину 26 Кров містить , як одну із складових речовин , еритроцити , розмір яких має порядок 10 -6 м . До якого т ипу дисперсних систем слід віднести кров ? A *Мікрогетерогенна си стема ; B Гомогенна система ; C Грубодисперсна система ; D Колоїднодисп ерсна система ; E гетерогенна система . 27 Кінетику термі чного розкладу лікарської речовини досліджують у бомбовому калориметрі. До якого типу відноситься цей процес ? A * Ізохорний B Ізобарний C Ізотермічний D Рівноважний E Циклічний 28 Синтез лікарсь кої речовини відбувається в ізольованій систе мі . Що є критерієм напрямку перебігу самод овільного процесу ? A *Зміна ентропії B Енергія Гіббса C Енергія Гельмгольца D Внутрішня енергія E Ентальпія 29 Уявні ступені ди соціації нижче наведених електролітів у 0,01М водному розчині однакові . Вкажіть речови ну , розчин якої має найвищу температуру к ипіння : A *Al 2 (SO 4 ) 3 B KCl C Na 3 PO 4 D Cu(NO 3 ) 2 E K 3 PO 4 30 Розчини де яких електролітів є лікарськими препаратами . Яке ма ксимальне значення ізотонічного к оефіцієнта для розчину MgSO 4 ? A *2 B 4 C 3 D 5 E 7 31 Ізотонічність – це обов’ язкова вимога , яку ставлять до інфузійних розчинів . Вкажіть значення , немо жливе для ізотонічного коефіцієнта . A *1 B 2 C 3 D 4 E 4,5 32 Ізотонічність – це вимога , яку ставлять до ін’ єкційних розчинів та очних крапель . Розчин якої з речовин має найбільший осмотичний тиск при однаковій молярній концентрації і темп ературі ? A *Al 2 (SO 4 ) 3 B Cu(NO 3 ) 2 C CuSO 4 D C 6 H 12 O 6 E C 12 H 22 O 12 33 Потенціометрія – це метод аналізу , який широко застос овують у фармацевтичному аналізі . ЕРС якого гальванічного елемента не залежить в ід величин стандартних потенціалів ел ектродів ? A * Концентраційного B Хімічного C З переносом D Без переноса E Оборотного 34 Багато лікарсь ких препаратів є дисперсними системами . До якого типу дисперсних систем належат ь емульсії ? A * Р– Р B Р– Т C Т вЂ“ Т D Т вЂ“ Р E à – Р 35 Білки відіграю ть велик у роль у процесах життєдіяльн ості . При якому значенні рН електрофоретична рухомість желатину дорівнює нулю (ізоелектри чна точка желатину дорівнює 4,7) A *4,7 B 7,0 C 14,0 D 5,5 E 9,4 36 Який адсорбент краще адсорбує ПАВ з водних розчин ів A * Активоване вугілля B Силікагель C Бентоніт D Кварц E Целюлоза 37 Який метод є фармакопейним для визначення молекулярної маси високомолекулярних речовин ? A *Віскозиметрія B Осмометрія C Кріометрія D Ебуліоскопія E Потенціом етрія 38 Біопотенціали , викликані різноманітними фізіологічними процесами , є результатом виникнення на межі поділу фаз A * подвійного електрич ного шару B адгезійного шару C абсорбційного шару D дифузного шару E нічого з перелічен ого 39 Порошки , грану ли , таблетки складають до 80% готових лікарських форм сучасної рецептури . Зі збільшенням дисперсності порошків їх адсорбу юча дія A * збільшується B зменшується C не змінюється D зникає E нічого з перелічен ого 40 На ети кетках деяких лікарських препаратів є напис : “Перед вживанням збовтати !” . Це попередження о бумовлено A * седиментацією B коагуляцією C розчинністю дисперсних систем D нерозчинністю дисперс них систем E нічим з перелічено го 41 Серед переліче н их водних розчинів лікарських препаратів з однаковою молярністю максимальна те мпература кипіння відповідає розчину : A * натрій сульфату B промедолу C нікотинаміду D резорцину E йода 42 Синтетичні вис окомолекулярні сполуки контактних лінз набр якають у вологому середовищі оче й . Набрякший матеріал лінз має певну кільк ість води . Це приклад A * обмеженого набрякан ня B необмеженого набрякан ня C синтетичного набрякання D кинетичного набряканн я E адгезійного набряканн я 43 При п р ийомі мікстури необхідне точне дозування . Для збільшення стійкості до суспензій додають A * желатин B натрію хлорид C глюкозу D етанол E нічого з перелічен ого 44 Яким має б ути тиск пари рідини при кипінні ? A *Рівним атмосферному B Макси мальним C Рівним тиску насиченої пари п ри 273 К D Мінімальним E Рівним тиску насич еної пари при кімнатній температурі 45 Селективний ро зчинник , який використовують для вилучення ре човин із лікарської рослинної сиро вини , називають … A *Екс трагент B Екстрактор C Екстракт D Рафінат E Елюент 46 Лінію на д іаграмі стану , вище якої не може існувати тверда фаза , називають … A *Солідус B Евтетика C Медіана D Ліквідус E Конода 47 У фармації часто застосовують такі л ікарські форм и , як суспензії . До якого типу належить ця дисперсна система ? A *Т-р B Г-г . C Г-р . D Р-р . E Р-г . 48 Як називається явище підсилення коагулюючої дії електроліті в у суміші ? A *Синергізм B Антагонізм C Адитивність D Синер езис E Тіксотропія 49 В основі я кого методу аналізу лежить явище заломлення світла на межі поділу двох прозорих серед овищ ? A *Рефрактометрія B Кондуктометрія C Кулонометрія D Поляриметрія E Турбідиметрія 50 Адсорбція елек троліт ів здійснюється за правилом Панета- Фаянса , згідно якого кристали добудовуються .. A *Лише тими йонам и чи атомами , які входять до їх складу , або ізоморфні з ними B Лише аніонами C Лише катіонами D Будь-якими йонами з розчину E Лише тими йонами , як і не входять до їх складу. 51 Ферменти широк о використовуються у фармації як лікарські препарати . Яка основна відмінність фе рментів від небіологічних каталізаторів ? A *Висока специфічніст ь дії і селективність B Висока універсальніст ь C Мала унів ерсальність D Висока дисперсність E Висока гомогенність 52 В стоматологич еской практике используются жидкие лекарственные формы , содержащие камфору и хлоралгидрат . Какие фазы находятся в равновесии в эвте ктической точке ? A * расплав эвтектическ о го состава , кристаллы хлоралгидрата , крис таллы камфоры B расплав эвтектическог о состава C кристаллы камфоры и хлоралгидрата D расплав эвтектическог о состава и кристаллическая камфора E расплав эвтектическог о состава и кристаллический хлоролгидрат 53 Суспензию како го из адсорбентов применяют для снятия ин токсикации , вызванной отравлением а лколоидами ? A * активированного угл я B силикагеля C бентонита D каолина E крахмала 54 Структурной ед иницей коллоидного раствора лекарственного вещес т ва является . A * мицелла B молекула C атом D ион E цвиттер-ион 55 Чему равно число компонентов в точке пересечения лини и ликвидуса с осью ординат на диаграмме плав кости ? A *1 B 3 C 2 D 0 E - 56 Кинетические м етоды широк о используют для определения стабильности лекарственных форм . Период полупревращения какой из реакций выражается уравнением T 1/2 =ln2/K A *Первого порядка B Второго порядка C Третьего порядка D Нулевого порядка E Дробного порядка 57 Для кол ичественного определения гидроксида калия выбран метод потенциометрического титрования . Т очку эквивалентности в этом методе определяют по резкому изменению : A *Электродвижущей сил ы B Напряжения C Силы тока D Интесивности флуоресц енции E Диффузного тока 58 Порошки , одерж ащие экстракт красавки и активированный уголь , имеют пониженную терапевтическую активность . Какое поверхностное явление влияет на снижение их активности ? A *Адсорбция B Десорбция C Адгезия D Когезия E Растекание 59 В лаборатории получен коллоидный раствор лекарственного ве щества . С какой целью к нему прибавляю т высокомолекулярное вещество ? A *Для повышения е го устойчивости B Для понижения его устойчивости C Для коагуляции D Для седиментации E Для усилен ия действия электролита – стабилизатора 60 Конденсованою системою називають систему , в якій : A *Відсутня газоподібн а фаза B Відсутня тверда фа за C Відсутня рідка фаза D Компоненти знаходятьс я в рідкому стані E Є більше двох компонентів 61 Розчини,що вик ористовуються для їнєкцїй , мають бути їзотонї чними . Ізотонічними розчинами нази вають такі , у яких : A *Однаковий осмотични й тиск B Однаковий онкотичний тиск C Однаковий рН розчинїв D Однакова полярнїсть молекул розчинених речовин E Однакова масова ча стка розчинених речовин 62 Одним із с учасних методів вимірювання рН біологічних рі дин є потенціометричний . Який із запропонова них електродів можна застосувати як електрод визначення (індикаторний )? A *Скляний B Хлорсрібний . C Каломельний . D Платиновий . E Срібний . 63 Правило Вант-Г оффа застосовують при визначеннї термїну прид атностї лїкїв . В яких межах знаходит ься температурний коефіцієнт швидкості більшостї хїмїчних реакцій ? A *2 – 4 B 2 – 3 C 1 – 3 D 3 – 4 E 1 – 5 64 Процес , під час якого відбувається хімічна взаємодія м іж молекулами адсорбата і активними цент рами адсорбенту , називають : A *Хемосорбцією . B Адсорбцією . C Сольватацією .. D Десорбцією . E Сублімацією . 65 В колоїднї пре парати аргентуму (протаргол , коларгол ) додають високомолекулярнї сполуки (ВМС ) для збїльшення стїйкостї золей . Здатність В МС захищати золь від коагуляції виз начають : A *Захисним числом . B Порогом коагуляції . C Величиною електрокїнетичного потенцїа л у D Величиною електротерм одїнамїчного потенцїалу E Електрофоретичною рух ливїстю 66 При боротьбї з шоком використовують розчин полїглюкїну . Розчини високомолекулярних сполук одержують : A *Розчиненням у в ідповідному розчиннику . B Реакцією полімеризац ії . C Реакцією поліконденсації . D Диспергуванням . E Пептизацією . 67 Одним из ф акторов , влияющих на увеличение выхода лекарс твенного вещества в процессе его синтеза , является понижение энергия активации реакции . Этому способствует : A Добав ление кат ализатора B Повышение температуры C Понижение температуры D Увеличение концентрац ии E Уменьшение концентрац ии 68 Для расчето в тепловіх эффектов реакций синтеза лекарстве нных препаратов при повышенных тем пературах следует использо вать : A *Уравнение Кирхгоффа B Уравнение Больцмана C Уравнение изобары D Уравнение изохоры E Уравнение изотермы 69 В изобарно-изо термических условиях для прогнозирования возможн ости и направления самопроизволиных процессов используют измене ние A *Энергии Гиббса B Энергии Гельмгольца C Энтальпии D Энтропии E Внутренней энергии 70 Растительные и животные организмы относятся к таким био логическим системам , которые обмениваются с о кружающей средой веществом и энергией . Как называют ся такие системы ? A *Открытая , гетерогенн ая B Изолированная , гетерог енная C Закрытая , гомогенная D Закрытая , гетерогенная E Открытая гомогенная 71 Потенциометрия широко используется в анализе лекарственных препаратов . Э.д.с . какого гальванич еского элемента не зависит от величины стандартно го электродного потенциала ? A *Концентрационного B Химического C С переносом D Без переноса E Обратимого 72 При производст ве лекарственных препаратов их выход можно повысить при правильном выборе температурного режима . Какое уравнение устанавл ивает зависимость константы равновесия от тем пературы при постоянном давлении ? A *Изобары химической реакции B Изотермы химической реакции C Кирхгоффа D Изохоры химической реакции E Гиббса-Гельм гольца 73 Для ізохорного процесу тепловий ефект рівний : A *Зміні внутрішньої енергії . B Зміні ентальпії пр оцесу C Нулю . D Зміні ентропії сис теми . E Зміні вільної енер гії Гібса . 74 Стандартні умо ви визначаються наступними з наченнями тис ку та температури (параметрами стану ): A *101,3 кПа , 298 К . B 101,3 кПа , 273 К . C 101,3 кПа , 0 К . D 50 кПа , 273 К . E 50 кПа , 298 К . 75 Тепловий ефект реакції нейтралізації кислот HCl, HNO 3 : A *Однаковий. B Залежит ь від їх основності . C Визначається окислювальними властивос тями . D Залежить від приро ди кислотного залишку E Залежить від послі довності злиливання компонентів кислота-луг 76 В евтектичній точці двокомпонентної системи з простою евтектикою в рівновазі знаходяться фази : A * 2 твердих і розп лав евтиктичного складу B 2 рідких і 1 тверд а C 3 твердих фази D 1 тверда , 1 рідка і 1 газоподібна E 1 рідка і 1 тверда 77 Число ступенів свободи в точці перетину лінії ліквідуса з віссю ор динат на діаграмі плавкості двок омпонентної системи дорівнює : A *0 B 2 C 3 D 4 E 1 78 Яким повинен бути тиск пари рідини при кипінні ? A *Рівним атмосферному . B Мінімальним C Максимальним . D Рівним тиску насич еної пари при кі мнатній температурі . E Рівним тиску насич еної пари при 273 К . 79 Який з пер ерахованих розчинів однакової моляльності криста лізується при найнижчій температурі ? A *Розчин Al 2 (SO 4 ) 3 B Розчин NaCl C Розчин KJ D Розчин сечовини E Розчин ге ксаме тилентетрааміну . 80 До якого т ипу електродів відноситься хлорсрібний електрод : A *Другого роду B Першого роду C Газових D Окисно-відновних E Іон-селективних . 81 Який із пе релічених ел eктродів можна використати як індикаторний при титруванні основ : A * Скляний B Хлорсрібний C Хінгідронний D Платиновий E Каломельний 82 Швидкість хімі чної реакції не залежить від концентрації реагуючих речовин . Який порядок даної реакції ? A * Нульовий B Перший C Другий D Тре тій E Дробний . 83 В якому ви падку співпадають порядок і молекулярність хі мічних реакцій : A * Тільки для прос тих одностадійних реакцій B Співпадають завжди C Неспівпадають ніколи D Тільки для складни х багатостадійних реакцій E Для ферме нтати вних реакцій . 84 Розмірність ко нстанти швидкості реакції якого порядку не залежить від способу вираження концентрації ? A * Першого B Другого C Третього D Нульового E Дробного 85 Поверхнево-активна речовина за будовою молеку ли : A * Дифільна B Гідрофільна C Гідрофобна D Речовина органічного походження E Полярна 86 Із перелічених речовин виберіть поверхнево-активну : A * С 2 H 5 OH B H 2 О C NaCl D HNO 3 E K 4 Fe[(CN) 6 ]. 87 В кажіть р озмірність величини поверх невого натягу : A * Н /м B Н /м 2 C Н * м 2 D Н /кг * м 2 E Н * кг / м 2 88 Кріоскопічна т а ебуліоскопічна сталі залежать від : A *Природи розчинника B Концентрації розчину C Температури D Природи розчи-неної речовини E Наявності каталізатор а 89 Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універса льний занесений до Державної фарм акопеї України . За допомогою якої з пар електродів можна визначити рН ? A *Скляний-каломельний B Водневий – хінгід ронний ; C Скляний – водневий ; D Каломел ьний – хлорсрібний ; E Скляний – хінгідр онний . 90 Дослідження за лежності швидкості реакцій від різних факторі в дозволяє інтенсифікувати технологічні п роцеси . Який з факторів не впливає на константу швидкості хімічної реакції ? A *концентрація реаг уючих речовин ; B Температура ; C Природа реагуючих речовин ; D Природа розчинника ; E Ступінь дисперсності твердої речовини . 91 Хімічна кінети ка має велике значення для фармації . Який порядок має реакція гідролізу сахарози ? A * псевдоперший B н ульовий ; C другий ; D третій ; E дробний . 92 Яка з р ечовин є поверхнево-індиферентною по відношенню до межі поділу вода-повітря ? A *сахароза ; B оцтова кислота ; C етанол ; D метиламін ; E ацетон . 93 Найчастіше в технології фармацевти чних препаратів під тримують сталими температуру та тиск . Як називається цей процес ? A *ізобарно – ізо термічний ; B ізохорно – ізотер мічний ; C ізобарний ; D ізохорний ; E ізотермічний . 94 В технології фармацевтичних препаратів важливу роль відіграють : тиск , температура , концентрація . Підвищення температури якого з процесів приск орює його ? A *Ендотермічний ; B Ензотермічний ; C Адіабатичний ; D Ізохорний ; E Ізобарний . 95 За величинами константи швидкості можна робити висновки щодо перебігу процесів синтезу тих чи інших лікарських препаратів . Від якого з факторів залежить константа швидкості реакці ї ? A *температура ; B тиск ; C об’ єм D концентрація ; E час реакції 96 Хімічні процес и супроводжуються тепловим ефектами , що підпорядковуються такому закону : ”Тепло вий ефект реакції не залежить від шляху , по якому протікає процес , а визначається п очатковим та кінцевим станом системи” . Це : A *Закон Гесса B Закон Генрі C Закон діючих мас D Закон Нернста E Зако н Авогадро 97 Деякі лікарськ і препарати є колоїдними розчинами . Вкажіть , який розмір часточок дисперсної фаз и відповідає колоїдному ступеню дисперсності ? A *10 -7 - 10 -9 м ; B 10 -5 - 10 -7 м ; C 10 -10 - 10 -11 м ; D 10 -5 - 10 -3 м ; E > 10 -3 м. 98 При д о слідженні лікарських речовин застосовується поте нціометричний метод визначення рН . Який з електродів можна використовувати як індикаторний (електрод визначення ) пр и вимірювання рН розчину ? A *Скляний ; B стандартний водневий C цинковий D каломельни й E хлор срібний 99 Стосовно межі поділу вода-повітря поверхнево-активними речовина ми є : A * валеріанова кислота B HCl C NaOH D сечовина E нічого з перелічен ого 100 Вільнодисперсними системами є : A * емульсії B мазі C піни D гелі E пасти 101 Молярна концен трація розчинів складає 0,1М . Який з розчині в характеризується найбільшим осм отичним тиском ? A * хлориду кальція B хлориду літія C хлориду калія D фенолу E етанолу 102 Які методи засновані на функціональ ній залежності між концентрацією досліджуваного компонента і величиною електродного потенціалу A * потенціометрія B кондуктометрія C атомно-абсорбційна спектроскопія D амперометрія E електрофорез 103 Ентропія систе ми зменшується в проц есі A * полімеризації B плавлення C випаровування D сублімації E диссоціації 104 Лекарственные формы , которые представляют собой грубодисперсные системы с жидкой дисперс ионной средой и твердой дисперсной фазой , имеют название : A *Сусп ензии B Эмульсии C Аэрозоли D Порошки E Пены 105 В технології синтезу фармацевтичних препаратів багато про цесів відбувається при сталих темпера турі та тиску . Яку термодинамічну функцію треба обрати як критерій перебігу самод овыльного процесу в ци х умовах ? A *Енергія Гіббса B Енергія Гельмгольца C Внутрішня енергія D Ентропія E Ентальпія 106 Емульсії , які містять 0,1 – 74% за об’ ємом дисперсної фази відносяться до : A *концентрованих B розведених C висококонцентрованих D типу в /м E типу м /в 107 Какие данные необходимо использовать для определения энер гии активации ? A *константы скорости реакции при двух температурах B тепловую энергию р еакции C изменение энергии системы D внутреннюю энергию системы E порядок реа кци и 108 Какой из п риведенных ниже растворов одинаковой молярной концентрации имеет максимальное о смотическое давление : A Нитрата алюминия B Глюкозы C Хлорида натрия D Сульфата магния E Йодида калия 109 Якщо кількість ВМР , доданої до золю дуже мала , то можливе не підвищення , а зниження стійкості . Це явище одержало назву : A *сенсибілізації ; B солюбілізації ; C взаємної коагуляції ; D колоїдного захисту ; E звикання золів 110 Константа швид кості хімічної реакції чисельн о дорівнює швидкості реакції , за умови що : A * молярні концентрац ії реагентів дорівнюють одиниці B молярні концентрації реагентів відрізняються на одиницю C молярні концентрації продуктів од инакові D молярні концентрації реагентів відрізняються на од иницю E молярні концентрації продуктів відрізняються на одиницю

Приложенные файлы

  • rtf 23782457
    Размер файла: 453 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий