планировка 2


Архітектурне середовище - це  просторова середовищна ситуація, яка опрацьована з позицій архітектури з врахування емоційно-художнього впливу за допомогою специфічних засобів архітектури. Верно
АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ - це єдине ціле та водночас гармонійна єдність будівель та організованого ними простору, які створюють СИЛУЕТ населеного пункту на ПАНОРАМІ відповідної місцевості.
Баланс території населеного пункту характеризує використання земель за будь-яким призначенням. Неверно
Будівництво житлових будинків секційного типу пердбачається за умов відповідного містобудівного обгрунутвання, але як правило, не вище 4-х поверхів. Неверно
Будь-яка містобудівна система перебуває в стані постійного розвитку (прогресу, регресу). На процес розвитку впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори. Верно
Бульвар- це озеленена територія значної довжини й шириною не менш 18 м, розташована на міській вулиці або набережній. 
В зоні гарантованого добровільного відселення забороняється будівництво нових і розширення діючих підприємств, безпосеребньо повязаних із забезпеченням радіоекологічного захисту населення. Верно
Великі розриви між житловими будинками погіршують архітектурно-художній облік вулиці. Верно
Виділяють наступні види каркасів +екологічний +містобудівний +антропогенийВиділяють такі структурно-планувальні одиниці: +планувальна зона +планувальний район +мікрорайонВиділяють такі схеми взаємного розміщення жилої і виробничої зон: +лінійна +торцева +лінійно-торцеваВизначає процес і результат формування людських поселень і виражає матеріально-просторову форму організації суспільства. +система розселенняВідносно незмінна, стійка в часі основа просторово-планувальної організації міста це + каркас
Вмістимість об'єктів культурно-побутового призначення визначається за відносними показниками на 1000 жителів відповідно до ДБН. Верно
Встановіть відповідність між групами сільських населених пунктів і кількістю жителів. Значні    + 3000-5000, Великі +500-3000, Середні + 200-500, Малі +5-200
Встановіть відповідність між змістом груп забудови при реконструктивному вторгненні. історично коштовна забудова +1 група капітальна забудова 6-10 поверхів XІ - початку XX вв +2 група старі малоповерхові будинки, +3 група забудова, що не представляє цінності +4 група капітальні, що порушують історичний ландшафт, +5 група
Встановіть відповідність між об'єктами обслуговування і їх видами. об'єкти повсякденного ослуговування + пункти молочної кухні об'єкти періодичного обслуговування + перукарня об'єкти епізодичного обслуговування + пункти ремонту взуття   
Встановіть відповідність між термінами та визначеннями. архітектурна співрозмірність, що виражається у числових рядах + пропорційніст регулярне повторення через рівні інтервали однакових елементів + метр динамічна система, що викликає відчуття руху архітектурних форм + ритм,   композиційне ціле, що формує органічну єдність + гармонія
Встановіть відповідність між термінами та визначеннями. незначна різниця між елементами композиційного ряду + нюанс навмисна зміна послідовності в архітетурному ряді +контраст однакове розміщення ідентичних за масою і геометричною характеристикою елементів відносні осі чи площини +симетрія об'єднання за змістом і формою + єдність
Встановіть відповідність між типами вулиць та максимально допустими повздовжніми ухилами Головна вулиця +60% Проїзди +80% Майдани 30%.
Вулиця - це смуга території житлової зони населеного пункту, обмежена червоними лініями кварталів.
Генеральний план населеного пункту займає найвищий щабель в ієрархії містобудівної документації Неверно
Для дитячих садків у містах радіус обслуговування не повинен перевищувати + 300 м
До засобів архітектурної композиції належать: +єдність +пропорційність +масштабність +нюанс
Довжина  лінії на місцевості 900 м. Перевищення між початком і кінцем лінії складає 50 м. Чи можливе проектвання головної житлової вулиці по цій ліній? Верно
Є два типи дисиметрії: асиметрія і симетрія. Неверно
Забруднення території визначається станом навколишнього середовища стосовно нормативних показників ГДК.
Закриття перспективи вулиці проводять під час проектування +громадського центру
Зона розміщення житлової забудови, суспільних центрів і зон відпочинку населення, середовище невиробничої діяльності населення. Це - +селітебна зона
Зонування територій муніципальних утворень із метою визначення територіальних зон і встановлення містобудівних регламентів. Це -  +містобудівне зонуванняКаркасом архітектурно-планувального ансамблю є: + вулична мережа
Компактне місце постійного проживання сільських жителів в межах території сільських або селищних рад, які зайняті переважно в агроформуваннях ринкового типу та інших територіально розосереджених галузях, забезпечені установами та закладами культурно-побутового призначення та інженерною інфраструктурою. - СІЛЬСЬКИЙ НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ
Концентрація населення в місті без зміни його способу життя це + хибна урбанізаціяМережу транспортних сполучень формують: головна вулиця, житлові вулиці, проїзди, пішохідні доріжки, алеї, проспекти, бульвари. Верно
Місто - це базис проживання людей, які зайняті у різних галузях економіки.
Містобудівна система- це сукупність просторово-організованих і взаємозалежних матеріальних елементів, технічно освоєних територій, будинків, споруд, доріг разом із природними компонентами, що формують середовище життєдіяльності суспільства на різних територіальних рівнях.
Містобудівна цінність території визначається щільністю забудови. Верно
Населенні пункти класифікують по: +адміністративному значеннюОбчислити кількість жителів в населеному пункті за методом трудового балансу, якщо містоформуюча група А={a} осіб, обслуговуюча група B={b} %, несамодіяльна група B={v} %( Формула: Н=А*100/(100-Б-В), де Б – обслуг група, В – несамодіяльна гр..
Обчислити необхідну житлову площу у кв.м. на І чергу, якщо в селі Внуково існуюча забудова становить {a} будинків. Всі будинку збудовані по типовому проекту, згідно якого жила площа одного будинку 80 кв.м. Згідно даних Держкомстату  коефіцієнт природного приросту населення становить 1,17, норматив жилої площі 13,7 кв.м. на одну людину, норма житлової площі на І чергу 15 кв. м. на одну людину.
Обчисліть  площу житлової зони якщо площа житлової забудови {a} га, площа земельних ділянок культурно-побутового призначення {b} га, площа під спортивним ядром {c} га, площа інших територій 4 га, площа кладовища 2 га. Кількість населення {d} чоловік. Площа зелених насаджень становить 12 м кв. на людину. Формула(а+ b+ c +4га+2 га+ d*12кв.м.)
Обчисліть необхідну площу земельної ділянки під школою, якщо в населеному пункті проживає {a} чоловік. Норма на 1000 жителів становить 190 місць, при обчисленні розміру земельної дліянки принйти на одиницю виміру 80 кв.м. території. (формула а*190/1000*80)
Обчисліть орієнтовну площу (га) зелених насаджень  загального користування в населеному пункті площею 55 га в якому проживає 200 осіб. = 0,24 га
Планувальна структура виділяє такі типи елементи: +точкові +лінійніПоєднання побуту праці і відпочинку - це  +парадигма функціонального зонуванняПоясне зонування - це зонування по інтенсивності використання територій, ступеня насиченості її різними функціямиПроект детального планування займає найнижчий щабель в ієрархії містобудівної документації Неверно
Результатами еколого-містобудівної оцінки території є встановлення реальних значень таких показників: +показника екологічного конфлікту +показника соціально-містобудівної шкоди +агрегованого показника небезпеки забрудненної території +інтегрального показника еколого-містобудівної цінності територіїРЕКОНСТРУКЦІЯ -передбачає ЗБЕРЕЖЕННЯ значної частини старих елементів населеного пункту при істотній зміні В ЦІЛОМУ відповідної місцевості.
Реконструкція  це цілеспрямована діяльність позміні містобудівної системи, що сформувалася, або її елементів, обумовлена потребами вдосконалення і розвитку цієї системи (як укількісному, так і в якісному відношенні).
Розвиток планувальної структури міста підлягає цілому комплексу містоформуючих факторів: рельєфу, гідрографії, клімату, наявності планувальних обмежень (водоохоронні або санітарно-захисні зони), трасуванню залізниць і автомагістралей, розміщенню промислових об'єктів і інженерних споруджень. ВерноРозподіл сельбищної території на частини за типами, кількістю поверхів та інженерно-комунікаційним забезпеченням це - + інженерне зонуванняСанітарно-захисні зони від промислових підприємств, які є джерелами забрудення навколишнього середовища приймаються для підприємств І класу 1000 м, ІІ класу 500 м, ІІІ класу 300 м, ІV класу 100 м 
Склад проекту реконструкції…… Верно
Територіальне планування - це планування розвитку територій, у тому числі для встановлення функціональних зон, зон планованого розміщення об'єктів капітального будівництва для державних або муніципальних потреб, зон з особливими умовами використання територій.
Територіальні зони - зони, для яких у правилах землекористування й забудови  не визначені границі й  не встановлені містобудівні регламенти. Неверно
У якості містоформуючих факторів (функцій) можуть виступати: зручне положення в системі розселення, розміщення на перетинанні транспортних шляхів, розробка родовищ корисних копалин, розміщення великих промислових підприємств, дослідницьких комплексів, курортів. Верно
Формула К = Н/С використовується для + оперативного розрахунку кількості сімейФункціональне зонування - це диференціація територій населеного пункту по характеру використання.
Чисельник 1,618 називається числом Фібоначчі в "золотому перетині". Верно
Чому дорівнює мінімальний розмір фасадної частини земельної ділянки, якщо розмір фасаду 10 м, а протипожежний розрив 6 м. ( Ш=А+В=10+6) =16 м
Ширина земельних ділянок при житлових будинках регламентується +протипожежними нормами розривів +вимогами інсоляції

Приложенные файлы

  • docx 23780546
    Размер файла: 37 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий