Методичка 1-2 модуль практичні ЕБОТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ "ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Кафедра економіки підприємстваМетодичні рекомендації
для практичних занять з дисципліни
"Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві"
Модуль 1-2
для студентів ІV курсу БТФ
спеціальність 6.090102
"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"
(денна та заочна форма навчання)Херсон-2015
УДК 338.439:657:636 (072)
Затверджено на засіданні кафедри економіки підприємства (протокол № 5 від 13 січня 2015 р.) та рекомендовано до друку навчально-методичною комісією зі спеціальності 6.03050401 – "Економіка підприємства" (протокол № 5 від 22 січня 2015 р.).

Рецензент: к.е.н., доцент Руснак А.В.


Аверчева Н.О.

Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни "Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві"для студентів ІV курсу БТФ (спеціальність 6.090102) "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва",(денна та заочна форма навчання). – Херсон: вид. центр "Колос", 2015. – 40 с.


УДК 338.439:657:636 (072)
© Аверчева Н.О.
Анотація
Основні питання господарювання в сільськогосподарських підприємствах в ринкових умовах допомагає вирішити навчальна дисципліна "Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві". Ця навчальна дисципліна вивчає форми прояву основних економічних законів у сільському господарстві, умови і фактори, які дозволять виробляти максимальну кількість конкурентоспроможної продукції з найменшими витратами живої та уречевленої праці і ресурсів, що забезпечує високу прибутковість.
Навчальна дисципліна "Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві" відкриває економічну логіку подій, формує у студентів необхідну базу знань, які дозволяють розуміти закономірності ринкових відносин, швидко і безпомилково орієнтуватись у господарській ситуації, своєчасно давати обґрунтовані рекомендації.
У системі підготовки фахівців з технології виробництва і переробки продукції тваринництва навчальна дисципліна "Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві" є основою для розв'язання завдань технологічного вибору на багатокритеріальній основі, порівняння конкурентних позицій, аналізу виробничих ситуацій та вибору управлінських рішень в аграрному секторі економіки.
Метою навчальної дисципліни "Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві" посиленні економічної підготовки студентів, надання їм необхідних теоретичних знань, і практичних навичок для об'єктивного оцінювання діяльності підприємства і виробництва тваринницької продукції і прийняття ефективних рішень у конкретних ситуаціях.
Студенти мають вивчити особливості використання землі, трудових ресурсів у тваринництві; склад виробничих витрат; особливості обліку ресурсів, власного капіталу, активів; сутність спеціалізації і концентрації в тваринництві; економічні особливості виробництва продукції тваринництва та її обліку; розуміти зміст інноваційної діяльності в аграрному виробництві.
На основі вивчених матеріалів студенти мають оволодіти методами розрахунку та аналізу економічної ефективності використання ресурсів; розрахунку виробничих витрат; зіставлення варіантів прийняття технологічних рішень; оцінювання технічного та економічного стану підприємства; оцінювання економічної ефективності виробничих інвестицій; обліку витрат, доходів і результатів діяльності.
Знання навчальної дисципліни "Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві" є теоретичною основою для вивчення навчальних дисциплін: "Економіка і маркетинг м'ясної промисловості", "Економіка і маркетинг молочної промисловості", "Технології виробництва продукції тваринництва", "Менеджмент і маркетинг", "Організація виробничих процесів у тваринництві", "Світове сільське господарство та ЗЕД".
Навчальна дисципліна "Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві" ґрунтується на знанні теоретичних основ навчальних дисциплін "Економічна теорія", "Екологія", "Соціологія", "Математика", "Технології кормів з основи кормовиробництва".
У результаті вивчення навчальної дисципліни "Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві" студент повинен:
знати основи земельного законодавства і використання землі як головного засобу виробництва в сільському господарстві; визначення продуктивності праці; суть інноваційно-інвестиційної діяльності в тваринництві та показники ефективності; методи визначення витрат виробництва та собівартості продукції; принципи ціноутворення; формування основних фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарського підприємства; методику визначення основних показників економічної ефективної виробництва продукції тваринництва; основні напрями інтенсифікації шляхи її підвищення в тваринництві; основні нормативні документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності; прогресивні форі бухгалтерського обліку та їх особливості;
уміти розрахувати показники економічної ефективності використай землі і проаналізувати їх; аналізувати нормативно-довідкову документацію, бухгалтерську, фінансову та статистичну звітність і дати оцінку фінансового стану підприємства; характеризувати розвиток господарства; розрахувати економічні показники використання ресурсного потенціалу; оцінити абсолютну та порівняльну економічну ефективність виробничих інвестицій у тваринництві; визначити собівартість продукції; розрахувати економічну ефективність виробництва тваринницької продукції; визначити джерела кормових ресурсів, давати економічну оцінку кормових культур, кормів раціонів; правильно складати бухгалтерські документи та звітність по тваринництву.
Програма вивчення навчальної дисципліни "Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві" реалізується шляхом проведення лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів. Навчальним планом на вивчення навчальної дисципліни відведено 162 год., в тому числі 44 год. лекцій, 46 год. практичних занять та 72 год. самостійної роботи. Форма контролю знань - екзамен.

Таблиця 1
Структура змісту навчальної дисципліни
та розподіл навчального часу, год.

Модуль (розділ, блок змістових модулів)
Обсяг годин для окремих
видів навчальних занять
і самостійної роботи

Назва
Лекції
Практичні
Самостійна
робота
Разом

Модуль 1. Ресурсний потенціал тваринництва та ефективність його використання

1.1
Земельні ресурси та їх використання в сільському господарстві
2
2
2
6

1.2
Трудові ресурси і продуктивність праці в тваринництві
2
2
2
6

1.3
Матеріальні ресурси та ресурсний потенціал господарства
2
4
4
10

1.4
Витрати на виробництво і собівартість продукції тваринництва
2
2
4
8

1.5
Ціноутворення і ціни на продукцію тваринництва
2
2
2
6

1.6
Розміщення, спеціалізація і концентрація в сільському господарстві
2

2
4

1.7
Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва
2
2
4
8

Всього за модулем 1
14
14
20
48Модуль 2. Економіка виробництва продукції тваринництва

2.1
Економіка виробництва і використання кормів
2
2
2
6

2.2
Економіка вирощування і відгодівлі великої рогатої худоби
2
2
4
8

2.3
Економіка виробництва молока
2
2
4
8

2.4
Економіка виробництва продукції свинарства
2
2
2
6

2.5
Економіка виробництва продукції вівчарства
2
2
4
8

2.6
Економіка виробництва продукції м'ясного птахівництва
1
2
2
5

2.7
Економіка виробництва яєчного птахівництва
1
2
2
5

2.8
Економіка виробництва продукції інших видів тваринництва

2
2
2

Всього за модулем 2
12
16
22
50

Модуль 3. Теоретичні основи бухгалтерського обліку

3.1
Предмет і метод бухгалтерського обліку
2

2
4

3.2
Бухгалтерський баланс і система рахунків бухгалтерського обліку
2
2
2
6

3.3
Документи, облікові регістри та форми бухгалтерського обліку
2
2
2
6

Всього за модулем 3
6
4
6
16

Модуль 4. Облік грошових коштів, розрахункових операцій, запасів і необоротних активів та витрат виробництва в тваринництві

4.1
Облік грошових коштів та розрахункових операцій
2
2
4
8

4.2
Облік оплати праці і розрахунків з працівниками
2
2
4
8

4.3
Облік виробничих запасів, готової продукції, тварин на вирощуванні і відгодівлі
2
2
4
8

4.4
Облік основних засобів та нематеріальних активів
2
2
4
8

4.5
Облік витрат та виходу продукції тваринництва
2
2
4
8

4.6
Собівартість продукції тваринництва та методи її калькулювання, відображення в регістрах бухгалтерського обліку
2
2
4
8

Всього за модулем 4
12
12
24
48

Всього годин з навчальної дисципліни
44
46
72
162


Модуль 1 РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТВАРИННИЦТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
ТЕМА 1.1. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ.
Практичне заняття № 1.1

МЕТА: Визначити площу та структуру сільськогосподарських угідь за варіантами. Провести аналіз структури посівних площ сільськогосподарських культур у господарствах всіх категорій та показників економічної ефективності використання земельних угідь у сільськогосподарських підприємствах.

Питання для самостійного вивчення
Земельний фонд України та його використання.
Система показників економічної ефективності використання земельних ресурсів в сільському господарстві.

І. Повторення теоретичного матеріалу:
Назвати і охарактеризувати цільове призначення видів земельних угідь.
Назвати категорії сільськогосподарських підприємств. Які категорії сільськогосподарських підприємств мають найкращі перспективи для успішного розвитку галузі тваринництва?
Охарактеризувати структуру сільськогосподарських угідь.
Зробити оцінку нинішній кількості і розвитку окремих категорій господарств.
Оцінити розміри площ сільськогосподарських угідь в окремих категоріях господарств для успішного виробництва.
Охарактеризувати показники питомої ваги площ земельних угідь по землекористувачах та власниках землі.
Взаємозв’язок розвитку галузі тваринництва з структурою посівних площ.
Назвати показники економічної ефективності використання земельних угідь у спеціалізованих тваринницьких господарствах.
Назвати натуральні показники економічної ефективності використання земельних угідь у спеціалізованих тваринницьких господарствах.
Назвати вартісні показники економічної ефективності використання земельних угідь у сільськогосподарських підприємствах.
ІІ Виконання практичних завдань:
Завдання 1. Визначити структуру посівних площ сільськогосподарських культур у господарстві та коефіцієнт використання ріллі (табл. 1.1).


Таблиця 1.1
Структура посівних площ сільськогосподарських культур у господарстві
_________________________________________________________
Показники
20__ р.
200_ р.


га
%
га
%

Площа посівів всього

100,0

100,0

в т.ч.
зернові культури

технічні культури

картопля та овоче-баштанні

кормові культури

Площа ріллі

Коефіцієнт використання ріллі

Коефіцієнт використання ріллі = 13 EMBED Equation.3 1415

Висновки:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 2. Порівняти показники економічної ефективності використання земельних угідь в динаміці за варіантами. Зробити висновки.
Таблиця 1.2
Показники виробництва основних видів продукції та поголів'я тварин у господарстві
_________________________________________________________
Показники
Роки


20__
20__
%

Валове виробництво:

зерна, ц
приросту ВРХ, ц
приросту свиней, ц
приросту овець, ц
приросту птиці, ц
молока, ц
яєць, тис. шт.
вовни, т
Поголів'я, гол.:
великої рогатої худоби
в т.ч. корів
свиней
овець
птиці
Щільність поголів'я на 100 га відповідних земельних угідь, гол.
великої рогатої худоби
в т.ч. корів
свиней
овець

птиці
Висновки: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 3. Розрахувати показники економічної ефективності використання земельних ресурсів на підприємстві. Дані привести в таблиці 1.3.
Таблиця 1.3
Показники економічної ефективності використання землі
Показники
20___р.
20___р.

Натуральні

Вироблено на 100 га с -г угідь, ц:- яловичини- баранини- молока- вовни- згодовано кормів, ц корм. од.Вироблено на 100 га ріллі, ц:- зерна- соняшнику- овочів- баштанних продовольчих- м'яса свиней (жива вага)Вироблено на 100 га зернових:- м'яса птиці, ц- яєць, тис шт.Вартісні

Одержано на 100 га с.-г. угідь:Валової продукції. (в цінах фактичної реалізації), тис. грн.в т ч. рослинництватваринництваТоварної продукції (в цінах фактичної реалізації), тис. грн.в т ч рослинництватваринництваПрибутку, тис. грн.в т. ч. рослинництватваринництваВисновки:__________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Практичне заняття № 1.2
ТЕМА 1.2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В ТВАРИННИЦТВІ.

МЕТА: Визначити натуральні і вартісні показники продуктивності праці в сільському господарстві і у тваринництві, обґрунтувати напрями підвищення продуктивності праці в галузі. Провести аналіз рівня оплати праці на підприємстві і в галузі тваринництва, співвідношення темпів росту продуктивності праці і її оплати

Питання для самостійного вивчення:
Динаміка і рівень продуктивності праці в галузях тваринництва.
Роль ринкового механізму щодо підвищення продуктивності праці в галузях тваринництва.

І. Повторення теоретичного матеріалу:
Дати визначення продуктивності праці.
Натуральні показники продуктивності праці у скотарстві, свинарстві, вівчарстві і птахівництві.
Вартісні показники продуктивності праці при виробництві продукції тваринництва.
Резерви підвищення продуктивності праці.
Визначте форми і системи заробітної плати.
Система мотивації праці в сільськогосподарських підприємствах.
Які особливості оплати праці у тваринництві?
Які види додаткової заробітної плати?

ІІ Виконання практичних завдань:
Завдання 1. На основі приведених в таблиці даних визначити:
Повні затрати праці на 1 ц приросту свинини.
Виробництво приросту на 1 середньорічного працівника у свинарстві.
Виробничу собівартість виробництва 1 ц приросту свиней.
Таблиця 2.1


Показники
Приклад
По господарству

1.

Виробничі витрати в свинарстві, тис. грн.
1333


2.

Перевищення повних затрат праці над прямими
1,4


3.

Прямі затрати праці в свинарстві, люд. - год.
21600


4.
Вироблено приросту свинини, ц

10905.
Відпрацьовано за рік 1 працівником, люд. -год.

19056.
Середньорічна чисельність працівників, осіб7.
Повні затрати праці на 1 ц приросту свинини, люд.-год.8.
Виробництво приросту на 1 середньорічного працівника у свинарстві, ц9.
Виробничу собівартість виробництва 1 ц приросту свиней, грн.
Висновки:___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 2. За даними річного звіту визначити показники продуктивності праці по підприємству. Розрахунки надати у вигляді таблиці 2.2.

Таблиця 2.2
Показники продуктивності праці по підприємству
_______________________________________________________
Показники
20__ р.
20___ р.
20___ р.
у % до
20___ р.

1. Вартість валової продукції, всього, тис. грн.
в т.ч. по рослинництву
по тваринництву
2. Середньорічна чисельність працівників, осіб
в т.ч. по рослинництву
по тваринництву
3. Витрати робочого часу, люд.-год.
в т.ч. по рослинництву
по тваринництву
4. Середньорічна продуктивність праці, грн.
в т.ч. по рослинництву
по тваринництву
5. Годинна продуктивність праці, грн.
в т.ч. по рослинництву
по тваринництву
Завдання 3. Визначити середньомісячну зарплату працівників підприємства і співвідношення темпів росту продуктивності праці та її оплати. Розрахунки надати у вигляді таблиці 2.3.
Таблиця 2.3
Співвідношення темпів росту продуктивності праці та її оплати
Показники
Роки
20___ р.
у % до 20___ р


20__
20__


1. Витрати на оплату праці, всього, тис. грн.
в т.ч. по рослинництву
по тваринництву
2. Середньорічний заробіток працівника – всього, грн.
в т.ч. по рослинництву
по тваринництву
3. Середньомісячний заробіток працівника – всього, грн.
в т.ч. по рослинництву
по тваринництву
4. Вироблено валової продукції на 1 грн. оплати праці в основному виробництві, всього, грн.
в т.ч. по рослинництву
по тваринництву
Висновки:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Практичне заняття № 1.3
ТЕМА 1.3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.

3.1 ОСНОВНІ ЗАСОБИ
МЕТА: Визначити показники економічної ефективності використання матеріально-технічних ресурсів в тваринництві, динамічні зміни у матеріально-технічному забезпеченні сільськогосподарського виробництва.
За даними річних звітів аграрних підприємств ознайомитися із структурою основних фондів, показниками фізичного стану та руху основних фондів. Визначити фондоозброєність та фондозабезпеченість підприємства.
Визначити показники ефективності використання основних і фондів у сільськогосподарському виробництві.
Питання для самостійного вивчення
Механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва.
Показники економічної ефективності використання матеріально-технічних ресурсів у тваринництві.
Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних засобів і методика її визначення.
І. Повторення теоретичного матеріалу:
Використання і удосконалення МТБ сільського господарства, її модернізація в умовах ринкових відносин має особливості.
Показники рівня забезпеченості енергетичними ресурсами.
Визначення рівня ефективного використання машинно-тракторного парку сільськогосподарських підприємств. Система натуральних і вартісних показників
Резерви підвищення ефективності використання машинно-тракторного парку. Що таке виробничі засоби? Подайте їх класифікацію.
Що таке фондозабезпеченість і фондоозброєність?
Що таке амортизація основних засобів?
На які цілі призначено фонд амортизаційних відрахувань?
На які основні засоби амортизація не нараховується і чому?
Що таке моральний знос основних засобів?
ІІ Виконання практичних завдань:
Задача 1
Первісна балансова вартість свинарника -100 тис. грн., вартість капітальних ремонтів 30 тис. грн., ліквідна вартість - 5 тис. грн. Строк служби свинарника - 40 років. Визначте норму амортизації основних виробничих засобів господарства.
Завдання 2. За даними річних звітів аграрних підприємств ознайомитися із структурою основних засобів, показниками фізичного стану та руху основних засобів. Визначити фондоозброєність та фондозабезпеченість підприємства.
Обчислити показники економічної ефективності використання основних засобів (таблиця 3.1).
Таблиця 3.1
Економічна ефективність використання основних виробничих
засобів підприємства_________________________________________
Показники
20___ р.
20___ р.
Абсолютний приріст
Відносний приріст, %

Середньорічна вартість основних виробничих засобів, тис. грн

- залишкова вартість

- первісна вартість

2. Знос, тис. грн

3. Коефіцієнт придатності основних виробничих засобів

Коефіцієнт зносу основних
виробничих засобів

5. Фондозабезпеченість, грн

6. Фондоозброєність, грн

7. Фондовіддача, грн

8. Фондомісткість, грн

9. Рівень рентабельності основних засобів, %

10. Рівень прибутку, %

11. Вартість довгострокових біологічних активів, тис. грн

Висновки:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Оборотні засоби і джерела їх фінансування
МЕТА: Розрахувати структуру оборотних засобів підприємства. Визначити економічну ефективність використання оборотних фондів. Розрахувати суму вивільнених (додатково залучених) оборотних засобів як результат прискорення (сповільнення) їх обертання.
Визначити показники ефективності використання оборотних фондів у тваринництві.
Питання для самостійного вивчення.
1. Ефективність використання матеріальних ресурсів.
2. Терміни обороту у тваринництві.
І. Повторення теоретичного матеріалу:
Назвати показники ефективності використання виробничих засобів.
Що таке оборотні засоби?
Чим оборотні засоби відрізняються від основних?
Які показники свідчать про ефективність їх використання?
ІІ Виконання практичних завдань:
Завдання 3. Визначити склад і структуру оборотних засобів підприємства (табл. 3.2).
Таблиця 3.2
Склад і структура оборотних засобів підприємства____________________________________________________
Показники
20___ р.
20___ р.
Структура, %
20___ р.
у % до
20___ р.

1. Оборотні засоби – всього, тис. грн.

в т.ч.
- виробничі запаси

- поточні біологічні активи

- незавершене виробництво

2. Фонди обігу – всього, тис. грн.

в т.ч.
- готова продукція

- товари

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

- дебіторська заборгованість з розрахунками

- грошові кошти та їх еквіваленти

Оборотні активи – всього, тис. грн.


100,0


Висновки:___________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Завдання 4. Визначити показники економічної ефективності використання оборотних засобів підприємства (табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Економічна ефективність використання оборотних засобів підприємства

Показники
20___ р.
20___ р.
20___ р.
у % до
20___ р.

1. Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн.
2. Вартість реалізованої продукції, тис. грн.
3. Коефіцієнт оборотності
4. Коефіцієнт завантаженості
5. Тривалість обороту, днів
6. Рентабельність оборотних засобів, %

Висновки:_
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Завдання 5. Визначити коефіцієнт оборотності оборотних засобів, якщо відомо, що термін відгодівлі великої рогатої худоби становить 18-24 місяці, свиней – 6-12 місяців, птиці -2-3 місяці. Визначити вартість оборотних засобів, які необхідно залучити у виробництво кожної галузі, щоб одержати товарної продукції 1 млн. грн. Розрахунки подати в таблиці 3.4
Таблиця 3.4
Показники ефективності використання оборотних засобів у тваринництві
Показники
Скотарство
Свинарство
Птахівництво

Термін відгодівлі, місяців
Коефіцієнт оборотності
Вартість товарної продукції, млн. грн.
Вартість оборотних засобів, млн. грн.
Висновки:________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Задача 6
Визначити показники ефективності використання оборотного капіталу: коефіцієнт обороту; коефіцієнт завантаженості; тривалість одного обороту; відносне вивільнення (залучення) оборотних засобів через зміну коефіцієнта обороту; фондовіддача; матеріаловіддача і матеріаломісткість. Здійснити оцінку одержаних результатів.
Вихідна інформація.
Обсяг виробництва валової продукції сільського господарства - 7197 тис. грн., а обсяг виробництва товарної продукції - 5549 тис. грн., матеріальні витрати 758 тис. грн., середньорічна вартість оборотного капіталу - 8502 тис. грн. Вартість основних засобів – 8 млн. грн. Кобор.= 0,7 у наступному періоді.

Задача 7
Визначити економічну ефективність використання оборотних засобів.
Вихідна інформація для проведення розрахунків: середньорічний залишок оборотних засобів становить 4324 тис. грн., виручка від реалізації продукції та послуг – 4867 тис. грн., вартість молодняка худоби, переведеного в основне стадо, – 652 тис. грн., а виручка від проданих тварин основного стада – 575 тис. грн.
Задача 8
Вихідні дані:
У ДПДГ «Асканійське» у 2009 р.
1. Вартість валової продукції в порівняних цінах - 33468тис. грн.
2. Фондовіддача – 1,63 грн.
3. Виручка від реалізації – 37862 тис. грн.
4. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів – 2,75.
5. Площа сільськогосподарських угідь - 8753 га.
6. Прибуток - 1868 тис. грн.
Визначити:
1. Фондозабезпеченість, тис. грн.
2. Рівень прибутку, %.
3. Вартість оборотних засобів
Задача 9
Вихідні дані:
1. Виручка від реалізації - 1870 тис. грн.
2. Середньорічна вартість оборотних засобів - 2300 тис. грн.
3. Вартість валової продукції в порівняних цінах - 2600 тис. грн.
4. Площа сільськогосподарських угідь - 2100 га.
5. Фондомісткість - 5,79 грн.
Визначити:
1. Фондозабезпеченість.
2. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів.
3. Фондовіддачу.
4. Вартість валової продукції на 1 грн. оборотних засобів.
Задача 10
Вихідні дані:
1. Виручка від реалізації - 1319 тис. грн.
2. Середньорічна вартість оборотних засобів - 1889 тис. грн.
3. Вартість валової продукції в порівнянних цінах -1364 тис. грн.
4. Фондомісткість - 5,05 грн.
Визначити:
1. Фондовіддачу на підприємстві.
2. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів.
3. Термін обороту.
Практичне заняття № 1.4
ТЕМА 1.4. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

МЕТА: Визначити собівартість окремих видів продукції тваринництва, розрахувати структуру витрат на основне виробництво.

Питання для самостійного вивчення
Шляхи і фактори зниження собівартості продукції тваринництва.
Розподіл витрат у тваринництві за видами продукції.

І. Повторення теоретичного матеріалу:
Що таке собівартість продукції?
Види собівартості продукції?
Основні елементи витрат при виробництві продукції тваринництва
Як визначити собівартість 1ц продукції тваринництва?
Які відмінності між виробничою і повною (комерційною) собівартістю?

ІІ Виконання практичних завдань:
Завдання 4.1. Визначити структуру собівартості виробництва продукції тваринництва і собівартість одиниці продукції за даними річних звітів підприємств. Розрахунки привести в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1
Структура прямих витрат продукції скотарства за 20__ р.

п/п
Основні показники
Молоко
Приріст ВРХСума, тис. грн
Питома вага, %
Сума, тис. грн
Питома вага, %

1
Прямі матеріальні витрати

2
в т. ч. корми

3
нафтопродукти

4
послуги сторонніх організацій

5
решта матеріальних витрат

6
Витрати на оплату праці

7
Інші прямі та загальновиробничі витрати

8
в т. ч. амортизація необоротних активів

9
відрахування на соціальні заходи

10
решта прямих нематеріальних витрат

ВСЬОГО :

Собівартість 1 ц, грн.

Висновки: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Завдання 4.2.
Визначити собівартість продукції тваринництва на прикладі молочно-м’ясного скотарства і вівчарства.
Вихідна інформація.
Для розрахунку собівартості 1 ц молока і однієї голови приплоду: середньорічне поголів’я корів - 390 голів, річна продуктивність - 62000 кг. Отримано приплоду - 380 голів, гною - 3600 т. Нормативна собівартість 1 т гною - 40 грн. Витрати по молочній фермі становлять 4800 тис. грн.
Для розрахунку собівартості 1 ц приросту і 1 ц живої маси великої рогатої худоби: одержано приросту живої маси за рік - 450 ц, гною - 1725 т. Нормативна собівартість 1 т гною - 40 грн. Витрати на утримання молодняка на дорощуванні та відгодівлі становлять 1100 тис. грн. Підприємство реалізувало 1360 ц живої маси великої рогатої худоби. Повна собівартість реалізованої продукції - 1000 тис. грн.
Для розрахунку собівартості 1 ц вовни і 1 ц приросту живої маси овець романівського напряму: одержано вовни 171 ц, приросту живої маси 450 ц. Витрати на утримання овець становлять 1550 тис. грн. Вартість побічної продукції (гній, шкури загиблих тварин) дорівнює 5000 грн. На собівартість приплоду (ягнят) у романівському вівчарстві відносять 12 % від загальних витрат. Витрати на утримання стригального пункту, стрижку овець, пакування, маркування вовни і її транспортування до пункту реалізації становлять 9000 грн.
Завдання 4.3. Визначити собівартість 1 ц молока, однієї голови приплоду і 1 т гною та рентабельність виробництва за такою вихідною інформацією.
Загальні виробничі витрати на молочно-товарній фермі ТОВ "Торговий дім "Долинське" у 2009 році склали 4800 тис. грн. Затрати на заготівлю гною в обсязі 3600 тонн становили 5400 грн. На МТФ значилося 390 корів (середньорічних), надій молока на одну корову становив 6200 кг. Реалізовано 22280 ц молока за ціною 216,30 грн. за 1 ц. Обчислити загальну суму прибутку по МТФ.
Завдання 4.4.
Вихідні дані:
Середньорічне поголів’я молодняку ВРХ і тварин на відгодівлі – 520 голів.
Всі виробничі витрати на це поголів'я – 1103 тис. грн.
З них віднесено на побічну продукцію – 48,3 тис. грн.
Одержано приросту – 1621 ц.
Визначити:
Виробничу собівартість 1 ц приросту, грн.
Середньодобовий приріст живої маси.
3. Рівень товарності, %
Завдання 4.5.
Вихідні дані:
Виробничі витрати по молочному стаду – 4788 тис. грн.
З них віднесено на побічну продукцію – 670 тис. грн.
Поголів'я корів – 380 голів.
Надоєно молока – 24322 ц.
Одержано телят – 370 голів.
Визначити:
Собівартість 1 голови приплоду, грн.
Собівартість 1 ц молока, грн.
Практичне заняття № 1.5
ТЕМА 1.5. ЦІНОУТВОРЕННЯ І ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ ТВАРИННИЦТВА
МЕТА: Визначити ціну окремих видів продукції тваринництва, провести аналіз і порівняння ціни і собівартості одиниці продукції.

Питання для самостійного вивчення
1.Фактори ціноутворення на продукцію тваринництва.
2.Державне регулювання цін на продукцію тваринництва.
3. Система цін та принципи ціноутворення в тваринництві.

І. Повторення теоретичного матеріалу:
Що таке ціна?
Види цін на продукцію сільського господарства.
Роль закупівельних і договірних цін у стимулюванні виробництва продукції тваринництва та підвищення її якості.
Основні ціноутворюючі фактори.
Особливості ціноутворення в ринкових умовах, ступінь конкурентоспроможності продукту.
Основні напрями поліпшення ціноутворення на сільськогосподарську продукцію.?

ІІ Виконання практичних завдань:
Завдання 5.1. Визначити середню реалізаційну ціну реалізації основних видів продукції тваринництва.
Показники
ВРХ на м'ясо
Свині на м'ясо
Молоко

Реалізовано продукції, ц
20__ р.
20__ р.
20__ р. у % до 20__ р.
Виручка від реалізації, тис. грн.
20__ р.
20__ р.
20__ р. у % до 20__ р.
Середня ціна реалізації 1 ц, грн.
20__ р.
20__ р.
20__ р. у % до 20__ р.
Рівень товарності продукції, %

Вихідні дані:
Сільськогосподарське підприємство ДПДГ «Асканійське» у 2009 р. реалізувало на м’ясо 278 ц м’яса свиней. Загальна сума збитку становила 70 тис. грн. при рівні збитковості 14,2 %.
Визначити:
1. Комерційну собівартість 1 ц приросту.
2. Середню ціну реалізації 1 ц м’яса.
3. Загальну суму виручки від реалізації.
Тема 1.6. Розміщення, спеціалізація і концентрація в сільському господарстві.

Питання для самостійного вивчення
1. Інтенсифікація в тваринництві: рівень та економічна ефективність.
2. Типи спеціалізованих господарств. Економічна ефективність спеціалізації.
3. Горизонтальна і вертикальна інтеграція. Міжгосподарська кооперація.

І. Повторення теоретичного матеріалу:
1. Сутність раціонального розміщення. Фактори, що впливають на розміщення сільськогосподарського виробництва.
2. Суть і об'єктивні умови розвитку спеціалізації. Форми спеціалізації, її особливості.
3. Економічне районування і галузева структура сільськогосподарського виробництва.
4. Сутність концентрації, її форми і особливості. Ефективність концентрації виробництва.
5.Інтеграційні процеси в сільськогосподарському виробництві.

Практичне заняття №1.7
ТЕМА 1.7. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва.
МЕТА: Вивчити методику визначення показників ефективності виробництва у тваринництві і в аграрних підприємствах.

Питання для самостійного вивчення.
Напрями підвищення економічної ефективності і конкурентоспроможності виробництва продукції тваринництва в аграрних підприємствах.
Показники рентабельності у аграрних підприємствах країн Заходу для оцінки ефективності виробництва. Методика їх визначення.

І. Повторення теоретичного матеріалу:
1. Розкрийте методику визначення прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), одержаної від виробництва аграрних підприємств.
2. Що ви розумієте під рентабельним веденням виробництва і наскільки воно є важливим для нормального функціонування підприємств?
3. Розкрийте методику визначення і економічний зміст традиційних показників рентабельності: рівня рентабельності, норми прибутку і приведеної маси прибутку.
4. Які показники рентабельності визначаються в цілому по рослинництву, тваринництву і по окремих галузях? Доведіть необхідність та розкрийте особливості такого визначення.
5. Які фактори впливають на масу прибутку і як можна визначити їх кількісний вплив на цей кінцевий результат?
6. Коли швидше зростатиме рівень рентабельності: при підвищенні ціни реалізації на 1% чи при зниженні собівартості продукції на 1%? Обґрунтуйте свій висновок.
ІІ Виконання практичних завдань:
1. Визначити показники економічної ефективності вирощування і реалізації ВРХ на м'ясо у сільськогосподарських підприємствах області (таблиця 1.7.1).
Таблиця 1.7.1
Економічні показники галузі тваринництва

Показники
20____р.
20____ р.
20__ р.
у % до 20__ р.

1.
Середньорічне умовне поголів’я тварин, гол.
2.
Площа сільськогосподарських угідь, га
3.
Виробничі витрати в тваринництві, тис. грн.
4.
Витрати кормів, тис. грн.
5.
Загальна сума витрат на оплату праці, тис. грн.
6.
Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
7.
Виручка
· від реалізації продукції, тис. грн.
8.
Одержано прибутку в тваринництві, тис. грн.
9.
Питома вага тваринництва у сільськогосподарському виробництві, %:
10.
- в сумі виробничих витрат
11.
- у витратах праці
12.
- у виручці від реалізації
13.
- в сумі прибутку від галузей сільського господарства
14.
Щільність поголів’я, умовних голів / 100 га с.-г. угідь, голів
15.
Прибуток від реалізації продукції тваринництва, грн.
16.
Рівень рентабельності виробництва продукції тваринництва, %
17.
Сума виробничих витрат на 1 умовну голову, грн.
18.
Виручка від реалізації в розрахунку на 1 умовну голову, грн.
19.
Прибуток на одну умовну голову, грн.
Висновки: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 1.
Вихідні дані:
Середньорічне поголів'я молодняку ВРХ і тварин на відгодівлі – 1269 гол.
Середньодобовий приріст – 517,7 г.
Реалізовано приросту ВРХ – 2088 ц
Повна собівартість 1 ц – 1955,00 грн.
Виручка від реалізації продукції – 3093 тис. грн.
Визначити:
Кількість одержаного приросту живої маси ВРХ, ц.
Рівень товарності, %.
Загальну суму прибутку (збитку), грн.
Прибуток від реалізації 1 ц, грн.
Рівень рентабельності (збитковості), %.

Завдання 2.
1. Середньорічне поголів'я молодняку ВРХ і тварин на відгодівлі – 520 гол.
2. Середньодобовий приріст – 854 г.
3. Реалізовано ВРХ – 1359 ц.
4. Повна собівартість 1 ц – 733,40 грн.
5. Виручка від реалізації – 1097 тис. грн.
Визначити:
Одержаний приріст ВРХ, ц.
Рівень товарності, %.
Прибуток (збиток) загальний і в розрахунку на 1 ц.
Рівень рентабельності (збитковості), %.

Завдання 3.
Вихідні дані:
Поголів'я корів – 513 гол.
Валовий надій молока – 34844 ц
Рівень товарності – 84,8 %
Ціна реалізації 1 ц молока – 209,27 грн.
Собівартість реалізованого молока – 5174 тис. грн.
Визначити:
Удій молока на одну корову, кг.
Прибуток від реалізації продукції і в розрахунку на 1 ц.
Рівень рентабельності, %.

Завдання 4. Сільськогосподарське підприємство ТОВ «ТД «Долинское» Херсонської області у 2009 р. від реалізації 22280 ц молока отримало прибутки у сумі 169,3 тис. грн. Повна собівартість 1 ц молока становила 208,68 грн.
Визначити:
Загальну суму виручки від реалізації молока.
Середню реалізаційну ціну 1 ц молока.
Рівень рентабельності.
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ 1.
Особливості сільськогосподарського виробництва і землі як засобу виробництва.
Структура сільськогосподарських угідь і посівних площ в аграрних підприємствах.
Форми власності і господарювання в сільському господарстві. Земельний кодекс України - основа регулювання земельних відносин.
Державний земельний кадастр як основа раціонального використання землі.
Натуральні та вартісні показники економічної ефективності використання землі.
Основні напрями підвищення ефективності використання землі, її охорона та збереження навколишнього середовища.
Поняття трудових ресурсів, персоналу, робочої сили. Особливості праці в сільському господарстві.
Трудові ресурси, їх склад, динаміка, показники використання в аграрній сфері.
Поняття продуктивності праці, показники її визначення в тваринництві.
Динаміка і рівень продуктивності праці в сільському господарстві і тваринництві.
Основні шляхи підвищення продуктивності праці в сільському господарстві і галузях тваринництва.
Матеріально-технічна база сільського господарства, її значення в розвитку галузей тваринництва.
Особливості матеріально-технічної бази в галузях тваринництва.
Основні засоби, їх склад і структура. Показники руху і стану основних засобів.
Структура основних засобів та ефективність їх використання.
Амортизація і спрацювання основних засобів.
Оборотні засоби та ефективність їх використання.
Показники економічної ефективності використання ресурсного потенціалу та шляхи її підвищення у тваринництві.
Види витрат виробництва продукції тваринництва.
Собівартість продукції тваринництва та її структура.
Структура та шляхи зниження собівартості продукції тваринництва.
Капітальні вкладення, їх структура. Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій.
Ціноутворення і ціни на продукцію тваринництва. Принципи ціноутворення.
Поняття собівартості і ціни. Функції цін у сільському господарстві.
Види цін на продукцію сільського господарства. Основні ціноутворюючі фактори.
Основні напрями поліпшення ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Державне регулювання цін.
Поняття ефекту та економічної ефективності виробництва. Рівні та критерії економічної ефективності.
Визначення економічної ефективності виробництва окремих видів продукції тваринництва.
Прибуток і рентабельність виробництва. Рівень рентабельності в галузях тваринництва.
Шляхи підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.
МОДУЛЬ 2. ЕКОНОМІКА ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
Практичне заняття № 2.1
ТЕМА 2.1. Економіка виробництва і раціонального використання кормів.
МЕТА: визначити показники ефективності використання кормів у тваринництві та вплив рівня годівлі на ефективність виробництва продукції скотарства.
Питання для самостійного вивчення
Економічна оцінка кормових ресурсів як фактор удосконалення структури виробництва.
Шляхи створення міцної кормової бази і здешевлення виробництва кормів.
Інтенсифікація польового і природного кормовиробництва.
І. Повторення теоретичного матеріалу:
У чому полягає економічна ефективність інтенсивних технологій вирощування продукції рослинництва.
Як впливає кормова база на галузеву структуру тваринництва.
Як впливає якість кормів на ефективність виробництва продукції тваринництва.
Розкрийте показники і методику економічної оцінки кормових культур, окремих видів кормів та кормових раціонів різних видів тварин.
Назвіть шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна і технічних культур.
Охарактеризуйте заходи інтенсифікації польового і природного кормовиробництва.
Що таке кормо віддача, який її рівень за групами тварин?
Як впливає якість кормів на ефективність тваринництва?
ІІ Виконання практичних завдань:
Визначити показники використання кормів у господарстві
Таблиця 2.1.1
Економічні показники використання кормів у господарстві
Показники
Молоко
Приріст ВРХ
Приріст свиней

Середньорічне поголів’я тварин, гол.
Вироблено продукції, ц
Витрати на корми, тис. грн
Питома вага кормів у структурі собівартості, %
Витрати кормів, грн у розрахунку на:
- 1 голову
- 1 ц продукції
Висновки: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 1.
Вихідні дані:
1. Площа кормових культур - 420 га.
2. Вироблено молока - 8636 ц.
3. Реалізовано молока - 7092 ц.
4. Виручка від реалізації молока – 1298 тис. грн.
5. Собівартість 1 ц реалізованого молока – 175,55 грн.
Визначити:
1. Прибуток на 1 га кормових культур, грн.
2. Рівень рентабельності молока, %.
Завдання 2.
Вихідні дані:
1. Затрати кормів на молочне стадо - 18 тис. ц.
2. Виробничі витрати по молочному стаду на основну та супутню продукцію – 1083,3 тис. грн.
3. Вироблено молока -8636 ц.
4. Отримано телят - 117 гол.
5. Середньорічне поголів'я корів - 130 гол,
6. Питома вага затрат кормів на молоко – 48,5%.
Визначити:
Собівартість 1 ц молока, грн.;
Затрати кормів на 1 ц молока, ц к. од.
Собівартість 1 голови телят.
Собівартість 1 ц кормових одиниць
Завдання 3.
Вихідні дані:
1.Затрати кормів на молочне стадо – 57223 ц корм. од.
2. Виробничі витрати на основну і супутню продукцію – 7945 тис. грн.
3. Питома вага витрат кормів у виробничих витратах – 54%.
4. Виробництво молока – 40770 ц.
5. Одержано телят – 836 голів.
6. Середньорічне поголів’я корів – 900 голів.
Визначити:
Витрати кормів на 1 ц молока, ц корм. од.
Собівартість 1 ц кормових одиниць, грн.
Собівартість 1голови приплоду.
Собівартість 1 ц молока, грн.
Практичне заняття № 2.2
ТЕМА 2.2. Економіка вирощування і відгодівлі великої рогатої худоби
МЕТА: Вивчити основні економічні показники розвитку скотарства у досліджуваному регіоні, обґрунтувати систему показників економічної ефективності вирощування і відгодівлі великої рогатої худоби на рівні підприємств.

Питання для самостійного вивчення
Показники економічної ефективності виробництва яловичини. Продуктивність праці, кормовіддача, собівартість продукції скотарства.
Прибуток і рентабельність виробництва м'яса ВРХ.
Інтенсифікація виробництва яловичини і телятини.

І. Повторення теоретичного матеріалу:

1. Місце скотарства в системі галузей сільського господарства.
2. Значення скотарства у виробництві продуктів харчування для населення та сировини для легкої і харчової промисловості.
3. Динаміка продуктивності м'ясної великої рогатої худоби.
4. Економічна ефективність вирощування, дорощування і відгодівлі великої рогатої худоби.
5. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва м'яса великої рогатої худоби.
6. Що виступає ефектом у скотарстві і чим відрізняються дані показники від показників економічної ефективності?
7. Назвіть показники економічної ефективності виробництва продукції скотарства і шляхи їх підвищення.
8. Як впливає якість продукції тваринництва на ефективність виробництва та її стимулювання на підприємствах ?
9. Як визначається рівень рентабельності виробництва продукції тваринництва?
10. Що таке прибуток? Методика розрахунку.
11. Яка різниця між чистим доходом і прибутком?
12. Що таке збитковість виробництва?
13. Суть норми прибутку і рівня прибутку?

ІІ Виконання практичних завдань:
Завдання 1. Визначити показники економічної ефективності вирощування і реалізації ВРХ на м'ясо у сільськогосподарських підприємствах області (таблиця 2.2.1).
Таблиця 2.2.1
Економічні показники вирощування і реалізації ВРХ на м'ясо
Показники
20____р.
20____ р.
20__ р.
у % до 20__ р.

Середньорічне поголів’я тварин на відгодівлі, гол.
Виробничі витрати в скотарстві, тис. грн.
Витрати кормів, ц корм. од. (тис. грн.)
Прямі затрати праці в скотарстві, тис. люд.-год.
Загальна сума витрат на оплату праці, тис. грн.
Площа с.-г. угідь, га
Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
Виручка від реалізації продукції, тис. грн.
Одержано прибутку в скотарстві, тис. грн.
Валовий приріст, ц
Реалізовано ВРХ на м'ясо, ц
Рівень товарності, %
Питома вага скотарства у тваринництві, %:
- в сумі виробничих витрат
- у витратах кормів
- у витратах праці
- у виручці від реалізації
- в сумі прибутку від галузей тваринництва
Щільність поголів’я ВРХ, голів / 100 га с.-г. угідь, голів
Середньодобовий приріст, г
Витрати кормів на 1 ц приросту, ц корм. од.
Прямі затрати на оплату праці на 1 ц приросту, грн
Виробнича собівартість 1 ц приросту, грн.
Повна собівартість 1 ц ВРХ, реалізованого на м'ясо, грн
Ціна реалізації 1 ц, грн
Прибуток на 1 ц реалізованого приросту, грн
Рівень рентабельності виробництва приросту, %
Сума виробничих витрат на 1 середньорічну голову, грн.
Виручка від реалізації в розрахунку на 1 середньорічну голову, грн.
Прибуток на одну середньорічну голову, грн.
Практичне заняття 2.3.
Тема 2.3. Економіка виробництва молока
МЕТА: Вивчити основні економічні показники виробництва молока у досліджуваному господарстві, обґрунтувати систему показників економічної ефективності виробництва молока на рівні підприємств.

Питання для самостійного вивчення
Показники економічної ефективності виробництва молока. Продуктивність праці, кормовіддача, собівартість молока.
Прибуток і рентабельність виробництва молока.
Інтенсифікація виробництва у молочному скотарстві.

І. Повторення теоретичного матеріалу:
Показники розвитку скотарства.
Особливості розміщення молочного скотарства.
Зміни в природному складі великої рогатої худоби.
Динаміка продуктивності корів.
Динаміка валового і товарного виробництва молока.
Економічна ефективність виробництва молока.
Продуктивність праці, кормовіддача і собівартість, прибуток і рентабельність виробництва молока.
Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва молока.

Завдання 1.
Визначити економічні показники виробництва молока на підприємстві, порівняти показники по області і країні. Визначити шляхи підвищення економічної ефективності виробництва на підприємстві (таблиця 2.3.1).
Пояснення: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 2.3.1
Економічні показники виробництва молока
Показники
20____р.
20____ р.
20__ р.
у % до 20__ р.

Середньорічне поголів’я корів, гол.
Виробничі витрати в скотарстві, тис. грн
Витрати кормів, ц корм. од. (тис. грн)
Прямі затрати праці в скотарстві, тис. люд.-год.
Загальна сума витрат на оплату праці, тис. грн.
Площа с.-г. угідь, га
Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
Виручка від реалізації продукції, тис. грн.
Одержано прибутку в скотарстві, тис. грн.
Валовий надій молока, ц
Реалізовано молока, ц
Рівень товарності, %
Питома вага скотарства у тваринництві, %:
- в сумі виробничих витрат
- у витратах кормів
- у витратах на оплату праці
- у виручці від реалізації
- в сумі прибутку від галузей тваринництва
Щільність поголів’я корів, голів / 100 га с.-г. угідь, голів
Надій молока на одну корову, кг
Витрати кормів на 1 ц молока, ц корм. од. (грн)
Прямі затрати праці на 1 ц молока, люд. -год.
Виробнича собівартість 1 ц молока, грн
Повна собівартість 1 ц молока, грн
Ціна реалізації 1 ц молока, грн
Прибуток на 1 ц молока, грн
Рівень рентабельності виробництва молока, %
Сума виробничих витрат на 1 середньорічну корову, грн
Виручка від реалізації в розрахунку на 1 середньорічну корову, грн
Прибуток на одну середньорічну голову, грн
Практичне заняття № 2.4
ТЕМА 2.4. Економічна ефективність виробництва продукції свинарства
МЕТА: Вивчити основні економічні показники розвитку свинарства у досліджуваному господарстві, обґрунтувати систему показників економічної ефективності виробництва м'яса свиней на рівні передових підприємств і окремих областей.

Питання для самостійного вивчення
Ціни реалізації та їх диференціація. Прибуток і рентабельність виробництва свинини.
Поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин. Удосконалення технології виробництва продукції свинарства.

І. Повторення теоретичного матеріалу:
1. Значення свинарства у виробництві продукції харчування.
2. Напрями спеціалізації залежно від типів годівлі. Внутрішньогалузева спеціалізація в свинарстві.
3. Продуктивність свиней. Валове і товарне виробництво свинини.
4. Економічна ефективність виробництва продукції свинарства та її показники.
5. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва свинини.
6. Як визначити прибуток і рівень рентабельності виробництва продукції у свинарстві?
7. Охарактеризуйте показники продуктивності праці, кормовіддачі і собівартості приросту живої маси свиней.
8. Назвіть складові структури собівартості свинини.
9. Як формуються ціни реалізації та їх диференціація у свинарстві.
10. Як збільшити прибуток і рентабельність виробництва свинини.
11. Доведіть необхідність впровадження інтенсивних технологій вирощування і відгодівлі свиней.

ІІ Виконання практичних завдань:

Завдання 1. Визначити економічні показники вирощування свиней на м'ясо на підприємстві, порівняти показники по області і країні. Визначити шляхи підвищення економічної ефективності виробництва на підприємстві (таблиця 2.4.1).
Таблиця 2.4.1
Економічні показники вирощування свиней на м'ясо
Показники
20____р.
20____ р.
20__ р.
у % до 20__ р.

Середньорічне поголів’я свиней, гол.
Виробничі витрати в свинарстві, тис. грн.
Витрати кормів, ц корм. од. (тис. грн)
Прямі затрати праці в свинарстві, тис. люд.-год.
Загальна сума витрат на оплату праці, тис. грн.
Виручка від реалізації, тис. грн
Повна собівартість продукції, тис. грн
Одержано прибутку в свинарстві, тис. грн
Площа ріллі, га
Валове виробництво приросту свиней, ц
Реалізовано свиней на м'ясо, ц
Питома вага свинарства у тваринництві, %:
- в сумі виробничих витрат
- у витратах на корми
- у витратах на оплату праці
- у виручці від реалізації
- в сумі прибутку від галузей тваринництва
Щільність поголів’я свиней, голів / 100 га ріллі
Середньодобовий приріст, г
Витрати кормів на 1 ц приросту, ц корм. од. (грн)
Прямі затрати оплати праці на 1 ц приросту, грн
Виробнича собівартість 1 ц приросту, грн
Повна собівартість 1 ц приросту, грн
Ціна реалізації 1 ц приросту, грн
Прибуток на 1 ц приросту свиней, грн
Рівень рентабельності у свинарстві, %
Сума виробничих витрат на 1 середньорічну голову свиней, грн
Виручка від реалізації в розрахунку на 1 середньорічну голову свиней, грн
Прибуток на одну середньорічну голову, грн
Висновки: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2 Визначити, до яких вагових кондицій доцільно відгодовувати свиней, щоб досягти найбільшого економічного ефекту - маси прибутку на одне станко-місце. Вихідна інформація. Для розв’язання поставленого завдання оцінці підлягає поголів’я свиней, що відгодовується до різних вагових кондицій у межах 90-120 кг. Постановочна жива маса поросят - 25 кг, умови утримання і годівлі - ідентичні.
Таблиця 2.4.2
Технологічні та економічні показники відгодівлі свиней до різних вагових кондицій
Показники
Відгодівля до вагових кондицій, кг


90
95
100
105
110
120

Затрати кормів на 1 ц приросту, ц корм. од.
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4

Середньодобовий приріст, г
400
400
400
410
410
420

Отримано приросту, кг
65
70
75
80
85
95

Всього витрат на приріст, грн.
240
250,6
261,2
272,6
282,4
305,2

Вартість постановочної живої маси молодняка, грн.
118
118
118
118
118
118

Здано свиней беконних і жирних кондицій, %
85
90
80
65
70
80

Виручка від реалізації 1 ц живої маси, що залежить від питомої ваги беконних кондицій, грн.
313
317
312
310
305
300


При цьому слід врахувати ту обставину, що із збільшенням живої маси свиней на відгодівлі з 90 до 120 кг підвищується їх середньодобовий приріст, але разом з тим збільшуються витрати кормів на кожну його вагову одиницю, що породжує тенденцію до підвищення собівартості 1 ц продукції. Протидіючим фактором цьому є те, що із збільшенням вагових кондицій відгодівельного поголів’я в собівартості їх живої маси зменшується частка постійних витрат і витрат на утримання маточного стада та вирощування поросят до двомісячного віку.
Завдання 3.
Вихідні дані:
Середньорічне поголів'я свиней на відгодівлі – 389 гол.
Середньодобовий приріст – 851 г.
Реалізовано свинини – 278 ц.
Повна собівартість 1 ц – 1773,40 грн.
Виручка від реалізації – 423 тис. грн.
Визначити:
Одержаний приріст свиней, ц.
Рівень товарності, %.
Прибуток(збиток) загальний і за 1 ц, грн.
Рівень рентабельності (збитковості), %.
Практичне заняття № 2.5
ТЕМА 2.5. Економічна ефективність виробництва продукції вівчарства
МЕТА: Вивчити основні економічні показники розвитку вівчарства у досліджуваному регіоні, обґрунтувати систему показників економічної ефективності виробництва вовни і приросту овець на рівні передових підприємств і окремих областей.
Питання для самостійного вивчення
Поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин. Удосконалення технології виробництва продукції вівчарства.
Розвиток ринку продукції вівчарства.
І. Повторення теоретичного матеріалу:
1. Значення вівчарства у виробництві продукції харчування та легкої промисловості.
2. Динаміка поголів'я овець.
3. Розвиток і розміщення вівчарства, якісний склад.
4. Спеціалізація та система ведення вівчарства.
5. Охарактеризуйте динаміку поголів'я, продуктивності, валового виробництва вовни і баранини в Україні.
6. Охарактеризуйте показники продуктивності праці, кормо віддачі і собівартості приросту живої маси овець.
7. Яка структура собівартості продукції?
8. Які ви знаєте ціни реалізації продукції вівчарства та як вони формуються.
9. Які показники якості продукції вівчарства ви знаєте? Як вони впливають на ефективність виробництва.
10. Як визначити прибуток і рівень рентабельності виробництва продукції у вівчарстві?
11. Як впливає поліпшення племінних і продуктивних якостей тварин на показники ефективності виробництва?
12. Назвіть напрями удосконалення технології виробництва продукції вівчарства.
ІІ Виконання практичних завдань:
Завдання 13.1. Визначити показники рівня рентабельності виробництва і реалізації продукції вівчарства у сільськогосподарських підприємствах області (таблиця 2.5.1).
Таблиця 2.5.1
Показники рівня рентабельності виробництва і реалізації продукції вівчарства у сільськогосподарських підприємствах
Показники
Вівці на м'ясо
Вовна, ц


20__ р.
200_ р.
20__ р.
200_ р.

Кількість реалізованої продукції, ц

Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн

Виручка від реалізації всього, тис. грн

Прибуток(+), збиток(-) всього, тис. грн

Рівень рентабельності, %

Комерційна собівартість 1 ц, грн

Реалізаційна ціна 1 ц, грн

Прибуток (+), збиток (-) від реалізації 1 ц, грн

Рівень рентабельності, %

Висновки:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Сільськогосподарські підприємства Миколаївської області у 2007 р. реалізували 61,0 т овець на м'ясо. Вартість товарної продукції склала 323,5 тис. грн. при рівні збитковості 41,7%. Визначити
Комерційну собівартість 1 ц;
Загальну суму збитку;
Збиток від реалізації 1 ц.

Завдання 3.
Сільськогосподарські підприємства України у 2010 р. реалізували 517,9 т вовни. Рівень збитковості становив 82,2 %. Ціна реалізації 1 ц становила 416,5 грн.
Визначити:
Загальну суму виручки.
Собівартість 1 ц.
Прибуток на 1 ц.
Рівень рентабельності.
Виробництво вовни сільськогосподарськими підприємствами на одного мешканця України ( населення становило 45782,6 тис. осіб).


Практичне заняття № 2.6-2.7
ТЕМА 2.6-2.7 Економічна ефективність виробництва продукції птахівництва
МЕТА: Вивчити основні економічні показники розвитку птахівництва у досліджуваному регіоні, обґрунтувати систему показників економічної ефективності виробництва яєць і м'яса птиці на рівні передових підприємств і окремих областей.
Питання для самостійного вивчення
Ціни реалізації м'яса птиці та їх диференціація. Прибуток і рентабельність виробництва м'яса птиці.
Значення галузі м'ясного птахівництва у вирішенні продовольчої проблеми країни.
Виробниче кооперування та спеціалізація птахівничих господарств.
Середня продуктивність птиці. Витрати кормів і праці на одиницю продукції. Собівартість та ціна одиниці продукції у птахівництві.

І. Повторення теоретичного матеріалу:
У чому народногосподарське значення птахівництва?
Спеціалізація, концентрація і кооперація птахівничих господарств.
Охарактеризуйте динаміку поголів'я, продуктивності, валового виробництва яєчному і м'ясному птахівництві.
Назвіть показники економічної ефективності виробництва продукції птахівництва і шляхи їх підвищення.
Як визначається рівень рентабельності виробництва продукції птахівництва?
У чому особливості показників ефективності виробництва у птахівництві?

ІІ Виконання практичних завдань:
Завдання 1. Визначити показники ефективності виробництва і реалізації птиці на м'ясо у сільськогосподарських підприємствах області (таблиця 2.6.1).
Таблиця 2.6.1
Економічні показники виробництва м’яса птиці в сільськогосподарських підприємствах
Показники
20____р.
20____ р.
20__ р.
у % до 20__ р.

Середньорічне поголів’я молодняку на відгодівлі, тис. гол.
Валовий приріст, ц
Середньодобовий приріст птиці, г
Собівартість продукції, тис. грн.
Виручка від реалізації, тис. грн.
Реалізовано м’яса птиці в живій вазі, ц
Собівартість 1 ц приросту, грн.
Ціна реалізації 1 ц, грн.
Прибуток (+), збиток (–) від реалізації м’яса птиці, грн.
Рівень рентабельності виробництва м’яса птиці, %
Висновки:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 2. Визначити економічні показники виробництва яєць на підприємстві, порівняти показники по області і країні. Визначити шляхи підвищення економічної ефективності виробництва на підприємстві (таблиця 2).
Таблиця 2
Економічні показники виробництва яєць в сільськогосподарських підприємствах
Показники
20____р.
20____ р.
20__ р.
у % до
20__ р.

Середньорічне поголів’я несучок, гол.
Одержано яєць курячих, тис. шт.
Середньорічна продуктивність курей-несучок, шт.
Реалізовано яєць, тис. шт.
Повна собівартість продукції, тис. грн
Собівартість1000 шт. яєць, грн
Виручка від реалізації, тис. грн
Ціна реалізації, грн
Прибуток (+), збиток (-) , грн
Рівень рентабельності (+), збитковості (- ), %
Висновки:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 14.3. Сільськогосподарські підприємства України у 2007 р. реалізували 97,3 тис. т птиці на м'ясо. Середня ціна реалізації 1 ц склала 592,20 грн. при збитковості 19,0 %.
Визначити:
Загальну суму виручки;
Загальну суму збитку;
Собівартість 1 ц;
Збиток від реалізації 1 ц.
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ 2
Поняття кормової бази. Види кормів.
Структура кормової бази та вимоги до неї.
Вплив годівлі на ефективність тваринництва. Кормова база та галузева структура тваринництва.
Економічна оцінка кормових культур, кормів і раціонів.
Значення і динаміка виробництва комбікормів, білкових, вітамінних та інших добавок.
Шляхи створення міцної кормової бази і здешевлення виробництва кормів.
Місце скотарства в системі галузей сільського господарства.
Динаміка продуктивності м'ясної великої рогатої худоби.
Економічна ефективність вирощування, дорощування і відгодівлі ВРХ.
Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва м'яса ВРХ. Інтенсифікація виробництва яловичини і телятини.
Показники розвитку скотарства. Особливості розміщення молочного скотарства.
Динаміка продуктивності корів. Динаміка валового і товарного виробництва молока
. Економічна ефективність виробництва молока.
Продуктивність праці, кормовіддача і собівартість, прибуток і рентабельність виробництва молока.
Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва молока.
Народногосподарське значення і розвиток свинарства.
Продуктивність свиней. Валове і товарне виробництво свинини.
Економічна ефективність виробництва продукції свинарства та її показники.
Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва свинини.
Значення вівчарства у виробництві продукції харчування та легкої промисловості.
Динаміка поголів'я овець. Спеціалізація та система ведення вівчарства.
Економічна ефективність виробництва продукції вівчарства. Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції вівчарства.
Народногосподарське значення м'ясного птахівництва. Спеціалізація птахівничих господарств.
Валове і товарне виробництво яєць та м'яса птиці.
Економічна ефективність виробництва м'яса птиці, показники та шляхи її підвищення.
Значення яєчного птахівництва. Розвиток птахівництва в Україні.
Виробниче кооперування та спеціалізація птахівничих господарств. Економічна ефективність виробництва яєць.
Показники та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції птахівництва. Прибуток і рівень рентабельності.
Середня продуктивність птиці. Витрати кормів і праці на одиницю продукції. Собівартість та ціна одиниці продукції у птахівництві.
Розвиток інших галузей тваринництва. Показники виробництва і ефективності бджільництва, звірівництва, рибництва.
СХЕМА РОЗПОДІЛУ БАЛІВ ЗА МОДУЛЯМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Для активізації аудиторної та самостійної роботи студентів використовується кредитно-модульна система оцінювання знань. Вона передбачає оцінювання у кредитах (балах) навчального матеріалу за різними складовими структурно-модульної схеми дисципліни для покращення рівня практичної підготовки студентів.
Студента допускають до іспиту, якщо за семестр він набрав 41 семестровий кредит (бал). Рейтинг і оцінка може бути покращена виконанням творчої роботи: участю у науково-дослідній роботі, виступами в наукових конференціях і гуртках, участю в олімпіадах.
Якщо студент набрав менше 41 кредиту за навчальний модуль виставляється незадовільна оцінка і до сесії студент не допускається.
Екзамен проводять в усній або письмовій чи тестовій формі за питаннями, перелік яких затверджується на засіданні кафедри.
Таблиця 1
Орієнтовний розподіл балів, що присвоюються студентам

Вид
контролю
Модуль
Тема
Навчальні
заняття (підготовка
та виконання)
Виконання індивідуальних
завдань (ОР, реферати та ін.)
Модульний (змістово-модульний) контроль
Всього балів

Поточний
Модуль 1
5
5
10
20Модуль 2
5
5
10
20Модуль 3
5

5
10Модуль 4
5
5
10
20

Всього поточний контроль
70

Підсумковий контроль (екзамен)
30

Разом
100

КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ СТУДЕНТІВ
Контроль знань і умінь студентів з дисципліни здійснюється за кредитно-модульною системою організації навчального процесу у національній шкалі оцінювання знань та за технологією ECTS.
Таблиця 2
Оцінка національна
Оцінка ECTS
Визначення ECTS
Кількість балів із дисципліни

Відмінно
А
Відмінно - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
>90

Добре
В
Дуже добре - вище середнього рівня з кількома помилками
82-90С
Добре - загалом правильна робота з певною кількістю помилок
75-81

Задовільно
D
Задовільно - непогано, але із значною кількістю недоліків
66-74Е
Достатньо - виконання задовольняє мінімальні критерії
60-65

Незадовільно
FX
Незадовільно - потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку
35-59F
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота
<35


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Економіка сільського господарства / за ред. В.К. Збарського і B.L Мацибори. - К. : Каравела, 2009. - 263 с
Мацибора В.І. Економіка підприємства / Мацибора В.І., Збарський В.К., Мацибора Т.В. - К. : Каравела, 2009. - 311 с
Мацибора В І. Економіка сільського господарства / В.І. Мацибора. -К. : Вища шк., 1994. - 415 с
Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств / В.Г. Андрійчук. -К. :КНЕУ,2003.-624с.
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: підруч. [3-тє вид., перероб. і допов.] / за ред. проф. М.Ф. Огійчука. - К. : Алерта, 2006. - 878 с
Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах : навч. посіб. / за заг. ред. М.Г. Михайлова. - К. : Центр навч. літ-ри, 2008.-472 с
Гладких Т.В. Фінансовий облік : навч. посіб. / Т.В. Гладких. - К. : Центр навч. літ-ри, 2007. - 480 с
Економічні проблеми XXI ст. Міжнародний та український виміри / за ред. С.І.Юрія, Є.В.Савельєва. - К. : Знання, 2007. - 595 с
Методичні, рекомендації з планування, обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженні наказом Мінагрополітики від 18.05.01 за №132 // Бухгалтерія у сільському господарстві. - 2001. - №8. - С.21-42.
Основні напрями високоефективного розвитку пореформеного агропромислового виробництва в Україні на інноваційній основі. - К. : ІАЕ НААНУ, 2002. - 730 с
Саблук П.T. Розвиток земельних відносин в Україні /П.Т. Саблук. - К. :ННЦІАЕ,2006.-396с.
Топіха І.Н. Економіка аграрних підприємств: курс лекцій / І.Н. Топіха. - Миколаїв, 2005. - 317 с
13. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах: підруч. / за ред. проф. М.Ф. Огійчука [5-те вид., перероб. і допов.]. - К. : Алерта, 2009. - 1056 с13PAGE 15


13PAGE 144515

Приложенные файлы

  • doc 23777389
    Размер файла: 710 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий