САМОСТ. РОБ. МОДУЛЬ 1, 2


ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
МОДУЛЬ І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТВОРЧОСТІ.Тема 1. Предмет психології творчості, її завдання і методи.Дайте характеристику творчо збагаченого мікросередовища.
Опишіть етапи становлення творчої особистості на прикладі відомих мислителів, акторів, поетів.
Тема.2. Структура і сутність соціальних механізмів творчості.Створіть презентацію на тему: Умови актуалізації творчих дій людини.
Складіть термінологічний словник основних категорій теми.
Тема 3. Поняття про здібності. Творчі здібності.За допомогою біографічного методу опишіть життєдіяльність неординарної особистості.
Складіть термінологічний словник основних категорій теми.
ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
МОДУЛЬ ІІ.
ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ.
СОЦІАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ТВОРЧОСТІ.Тема 1. Розвиток та формування творчої особистості.Створіть презентацію на тему: Структура та сутність здібностей.
Складіть тезисний план теми: Еволюція психологічних понять в теоріях древньогрецьких філософів.
Тема 2. Здібності особистості на різних вікових етапах.Сладіть психологічний портрет талановитої людини.
Опишіть риси, властиві творчій особистості, обгрунтуйте свої міркування.
Тема 3. Стратегічні тенденції у творчості.Проведіть психологічний аналіз важливих життєвих ситуацій з біографії видатної людини та їх вплив на виявлення та розвиток його талантів, здібностей.
На прикладах видатних особистостей визначте спільні та відміні індивідуально-типологічні риси характеру, схожість та відмінність їх життєвого шляху. Зробіть відповідні наукові висновки.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО
самостійної роботи
КУРСУ "ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ''
Абульханова-Славская К.А. О путях построения типологии личности //Психол. журн. -2003. -Т.4. -№ 1. - С. 14-29.
Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М.: Мьісль, 2001. - 299 с.
Академик С.П.Королев. Учений. Инженер. Человек. Творческий портрет по воспоминаниям современников: Сб. статей. - М.: Наука, 1986. - 514 с.
Алефиренко Н.Ф., Золотих Л.Г. Проблеми фразеологического значения и смисла. - Астрахань: Изд-во Астр. гос. пед. ун-та, 2000. - 220 с.
Ананьев Б.Г. К психофизиологии студенческого возраста //Современньїе психолого-педагогические проблеми вьісшей школь. - Л., изд-во ЛГУ, 2004. -С. 5-8.
Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - М.: Наука, 2007. - 380 с.
Ананьев Б. Г. О соотношении способностей и одаренности // Проблеми способностей. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1992. - С. 15-32.
Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л.: Изд-во ЛГУ, 2008. - 339 с.
Анциферова Л.И. Методологические проблеми психологии развития // Принцип развития в психологии. - М.: Наука, 1998. - С.3-20.
АфанасьеваГ. А. Высокоодареннме дети, или трудности раннего развития // Вопр.психол. -1993. - №5. - С.114.
БалГ.О. Психологія розвитку творчої особистості. - К., 1996. - 236 с.
БандураА. Теория социального научения: Пер. с англ. - СПб.: Евразия, 2000. -320 с.
БеловаЕС Одаренность малиша: раскрить, понять, поддержать. - М.: Московский психолого-социальний институт: Флинта, 2004. -144 с.
БілоусП.В. Психологія літературної творчості. - Житомир, 2004. - 96 с.
БогоявленскаяД.Б. Психология творческих способностей. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 320 с.
БожовичЛ.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М., 1968. - 464 с.
БорисоваЕ. М. О роли профессиональной деятельности в развитии личности // Психология формирования и развития личности / Под ред. ЛИ. Анциферовой. -М.: Наука, 1980. -С. 159-177.
БоришевськийМ.Й. Ціннісні орієнтації у контексті психологічних механізмів становлення особистості //Духовність як основа консолідації суспільства. Міжвуз. наук, збірн. -Т.16. - К., 1999. - С.67-71.
БратусьБ.С. Аномалии личности. - М.: Мисль, 1988. - 301 с.
БратусьС. Б. К проблеме развития личности в зрелом возрасте // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Психология. -1980. - №2. - С.3-13.
БрюноЖ. и др. Одаренньїе дети: психолого-педагогические исследования и практика // Психол. журн. -1995. - №4. - С.73-78.
БулахІ.С. Психологія особистісного зростання підлітка: Монографія. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. - 340 с
БундулсЯ."Индивидуальная психология" Альфреда Адлера //Вопр. психол. - 1982.-№2. -С. 133-139.
БурлачукЛ.Ф. Психодиагностика - СПб.: Питер, 2002. - 352 с.
ВаллонА. Психическое развитие ребенка. - СПб.: Питер, 2001. - 208 с.
ВарламоваЕ.П., Степанов СЮ. Психология творческой уникальности. - М.: Институт психологии РАН, 2002. - 256 с.
ВасилюкФ.Е. Жизненньїй мир и кризис: типологический анализ критических ситуаций // Психол. журн. -1995. - № 3 - С. 90-101.
ВьіготскийЛ.С. Собрание сочинений в 6-ти т. - М.: Педагогика, 1984.
ВишняковаН.Ф. Креативная акмеология. Том 1. - Минск: ООО «ДЗБОР», 1998, -242
ВірнаЖ.П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога: Монографія. - Луцьк: РВВ «Вежа» Волин.держ.ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. -320 с.
ВласоваО.І. Психологія соціальних здібностей: структура, динаміка, чинники розвитку. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. -308 с.
Возрастнаяи педагогическая психология / Под ред. М.В. Гамезо и др. - М.: Просвещение, 1984. - 266 с.
ВолочковА.А., Вяткин Б.А. Индивидуальньїй стиль учебной активности в младшем школьном возрасте // Вопр. психол. -1999. - №5. - С. 10-21.
ГалузякВ.М. Сутнісні ознаки суб'єктності людини // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: 36. наукових праць. - К.: НПУ ім. М.ГІ Драгоманова, 2005. - № 6 (ЗО). - Ч.І. - С 262-267.
ГолубтаЗ.А. Комплексное исследование способностей (к 90-летию Бориса Михайловича Теплова) // Вопр. психол. -1986. - № 5. - С. 18-30.
ГончаренкоН.В. Гений в искусстве и науке. - М.: Искусство, 1991. — 432 с.
ГорбуноваВ.В. Дослідження динамічних механізмів розвитку здібностей у віці середньої дорослості // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. - № 6 (ЗО). - Ч.І. - С 344-352.
ГорностайП.П. Творчество как форма освоения и переживания времени личностью // Психология личности и время жизни человека: Сб. науч. докладов. -Черновцьі, 1991.-С. 24-32.
ГрановскаяРМ, Никольская И.М. Защита личности: психологические механизмьі. - СПб.: Знание, 1999. - 352 с.
ГулькоЮ.А. Оптимізація процесу розуміння засобами творчого тренінгу //Актуальні проблеми психології: Проблеми творчості та
обдарованості: зб. наук, праць / За ред. В.О. Моляко. - Т.1. - Вип.1. - Житомир: Вид-во жДу ім. І.Франка, 2006. - С. 96-106. 47 Давидов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте // Вопр. психол. - 1992.-№1-- С. 22-23.
ДавидовВ.В. Нерешенние проблеми теории учебной деятельности//Развивающее образование. Том II. Нерешенние проблеми развивающего образования. - М.: АПК и ПРО, 2003. - С. 7-14.
ДавидовВ.В. Проблеми развивающего обучения: Опит теоретического и ^кпериментального психологического исследования. - М.: Педагогика, 1986. -240 с.
ДеминА.Н. Психологические фактори восстановления трудовой занятости // Вопр. психол. - 2004. - №3. - С. 19-28.
ДолинськаЛ.В. Особистісно-професіине зростання майбутнього вчителя методом керованого інтеріндивідного навчання // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Ювілейний випуск. - 2000.-С 93-98.
ДоценкоЕЛ. Семантическое пространство психотехническрой сказки //Журнал практического психолога. -1999. - № 10-11. - С. 72-87.
ДранковВ.Л. Многогранность способностей как общий критерий художественного таланта // Художественное творчество. - М.: Наука, 1983. - С. 123-139.
ДружининВ.Н. Психология общих способностей. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 368 с.
ДружининВ.Н., Хазратова Н.В. Зкспериментальние исследования формирующего влияния среди на креативность // Психол.журн. -1994. - Т. 15. -№4.-С. 83-93.
ДубровинаИ.В. Изучение математических способностей детей младшего школьного возраста //Вопроси психологии способностей /Под ред. В.А. Крутецкого. - М.: Педагогика, 1973. - С. 50-59.
ДубровинаИ.В. К вопросу о специфичности способностей младших школьников // Вопроси психологии способностей /Под. ред В.А. Крутецкого. - М.: Педагогика, 1973. - С. 60-89.
ДьяченкоО.М. Проблема развития способностей: до и после Л.С.Виготского // Вопр. психол. -1996. - №5. - С. 98-109.
52.3льконин Д.Б. Детская психология. - М.: Гос. уч.-пед. изд. Министерства просвещения РСФСР, 1960. - 328 с.
53.3льконин Д. Б. Избранние психологические труди. - М.: Педагогика, 1989. - 560 с.
54.3риксон 3. Жизненний цикл: ^пигенез идентичности // Психология личности. Т.2. Хрестоматия. - Самара: БАХРАХ, 1999. - С. 305-348.
55.3риксон 3. Идентичность: Юность и кризис. Пер. с англ. - М.: Изд. группа «Прогресс», 1996.-344 с.
56.Евтушенко С.В. Народное художественное творчество. - X: ХДІК, 1997. -Т. 1,2. 56. Ермаков И.Д. М.А. Врубель. - Рукопись. Архив Государственной Третьяковской галереи.-13 с.
57.Заброцький М.М., Максименко С.Д. Комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування - Київ-Житомир: Волинь, 2000. - 32 с.
58.Завалишина Д. Н. Субьектно-динамический аспект профессиональной деятельности // Психол журн. - 2003. - Т. 24. - № 6. - С 5-15.
59.Запорожец А.В. Избранньїе психологические трудьі в 2-х т. Т.Н. - 296 с.
60.Зеньковский ВВ. Психология детства: Учебное пособие. - М.: Академия, 1996. -347 с.
61.Знаков В.В. Понимание как проблема человеческого бьітия // Психол. журн. - 2000. -Т. 21-№2. -С. 7-15.
КарпенкоЗ.С. Аксіопсихологія особистості. - К.: ТОВ «Міжнародна фінансова агенція», 1998.-216 с.
КиченкоО. Фольклор як художня система (проблеми теорії). - Дрогобич: НВЦ «Каменяр», 2002.-216 с.
КлименкоВ.В. Психологія творчості. - К: Центр навчальної літератури, 2006. -480 с.
КлимчукВ.О. Життєвий шлях особистості. Математичне моделювання за допомогою багатомірного шкалювання // Соціальна психологія. - 2006. - №4 (18).-С. 182-191.
КлимчукВ.О. Творча особистість: дослідження ціннісного рівня внутрішньої мотивації навчання // Психологія, 36. наукових праць. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. Вип. 18. - 2002. - С 236-240.
КовалевГ.А. Психическое развитие ребенка и жизненная среда // Вопр. психол. -1993.-№1.-013-23.
КоваленкоА.Б. Психологія розуміння. - К.: Геопринт, 1999. - 184 с.
КонИ.О. В поисках себя: Личность и ее самосознание. - М.: Политиздат, 1984. -335 с.
КонИ. С. Психология ранней юности. - М.: Просвещение, 1989. - 225 с.
КонИ. С. Ребенок и общество. - М.: Наука, 1988. - 271 с.

Приложенные файлы

  • docx 23777339
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий