Методичка 2 курсДонецький ІНСТИТУТ РИНКУ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Кафедра економіки та менеджментуПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
щодо організації та проведення
економіко-технологічної практики
для студентів ІІ курсу бакалаврської програми підготовки
за напрямом 6.030601 Менеджмент
(професійне спрямування Менеджмент готельного, курортного
та туристичного сервісу)

Донецьк 2008
Програма та методичні вказівки щодо організації та проведення економіко-технологічної практики для студентів ІІ курсу бакалаврської програми підготовки за напрямом 6.030601 Менеджмент (професійне спрямування Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу). – Донецьк: ДІРСП, 2008. - 25с.
Програма та методичні вказівки містять загальні відомості про порядок проведення, ціль та задачі практики, а також вказівки стосовно проходження економіко-технологічної практики. Призначена для студентів 2 курсу.
Укладач:
Івашина Ю.В.
Рецензент:
Кравченко Є.В.Затверджено на засіданні кафедри економіки та менеджменту, протокол № __ від _______2008Затверджено на засіданні методичної комісії інституту, протокол № __ від _________2008ЗМІСТ

1. Загальні відомості про порядок проходження практики.........4
2. Мета і завдання практики............................................................................6
3. Функції керівника практики від кафедри............................................7
4. Функції керівника практики від підприємства ..............................7
5. Зміст економіко-технологічної практики
5.1 Особливості проходження практики на туристичному підприємстві .............8
5.2 Особливості проходження практики в готельному підприємстві..................10
6. Структура та зміст звіту з практики ....................................................11
7. Вимоги до оформлення звіту з практики .........................................12
8. Захист звіту з практики ..............................................................................17
Додаток А Календарний графік проходження практики на туристичному
підприємстві .........................................................................................19
Додаток Б Календарний графік проходження практики в готельному
підприємстві..........................................................................................20
Додаток В Перелік індивідуальних завдань, що виконуються студентом
під час проходження практики на туристичному підприємстві......21
Додаток Д Перелік індивідуальних завдань, що виконуються студентом
під час проходження практики в готельному підприємстві.............22
ДОДАТОК Ж Зразок оформлення титульного листа звіту з практики ..................23
ДОДАТОК К Зразок оформлення змісту ..................................................................24
ДОДАТОК Л Вимоги державного стандарту щодо оформлення
списку джерел ......................................................................................25


Загальні відомості про порядок
проходження практики

Ринкові відносини потребують постійного вдосконалення економічної підготовки спеціалістів, що вимагає раціонального поєднання їх теоретичних знань зі спеціальності із вмінням вирішувати практичні проблеми.
Молодий спеціаліст повинен досконало володіти своєю спеціальністю, мати широку наукову та практичну підготовку, бути вмілим організатором, здатним застосувати на практиці принципи наукової організації праці, вміти працювати з людьми.
Економіко-технологічна практика студентів є однієї зі складових частин підготовки кваліфікованих менеджерів, які зможуть застосувати отримані вміння, навички й знання на практиці. Практика покликана сформувати у майбутнього спеціаліста вищого навчального закладу професійні вміння, навики приймати самостійні рішення на конкретній ділянці праці в реальних умовах шляхом виконання будь-яких обов’язків, властивих майбутній професійній, організаційно-керівний діяльності.
Програма комплексної практики з фаху розроблена у відповідності з „Положенням про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України”, затвердженим наказом Міністерства освіти України № 93 від 8 квітня 1993 року та „Методичними рекомендаціями щодо розробки програм практики студентів вищих навчальних закладів України” Головного управління вищої освіти Міністерства освіти України від 14.02.96 р. № 31-5/97.
Базами практики можуть бути туристичні підприємства та готелі та інші підприємства невиробничої сфери різних форм власності (підприємства, організації та об’єднання всіх видів, які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність, а також структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності, які мають постійне місцезнаходження на території України, спільні підприємства).
Місця практики студенти обирають самостійно за індивідуальними договорами або із запропонованих інститутом на підставі двосторонніх угод. У випадку проходження практики за індивідуальним договором, студент подає в відділ практики та стажування разом з заявою індивідуальний договір.
Кожен студент, що відправляється на практику повинен знати свої права й обов’язки.
Студент зобов’язаний:
до початку практики отримати на кафедрі щоденник з практики, програму та направлення на базу проходження практики.
вчасно прибути на базу практики. При цьому керівник підприємства в щоденнику робить оцінку про прибуття студента (дата, підпис, печатка). Наприкінці практики в щоденнику керівник робить оцінку про вибуття студента (дата, підпис, печатка);
подати направлення на практику у відділ кадрів підприємства;
зробити відмітку про прибуття на базу практики в щоденнику;
ознайомитися із Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, на якому планується проходження практики, посадовою інструкцією;
на підприємстві прослухати інструктаж з техніки безпеки та протипожежної техніки, підтвердити це підписом у відповідному журналі, і строго додержуватись діючих на підприємствах, в організаціях і установах правил техніки безпеки і охорони праці;
скласти графік проходження практики і погодити його з керівником практики та виконувати завдання, передбачені програмою практики;
вести щоденник практики, фіксуючи в ньому виконану роботу;
постійно підтримувати зв’язок із керівником практики від кафедри, відвідувати консультації керівника практики від кафедри. На консультацію варто представити проміжний матеріал для звіту, щоденник;
повністю виконувати завдання, передбачені програмою практики;
після закінчення практики оформити звіт по практиці відповідно до вимог і надати в строк, призначений кафедрою, до захисту;
виконувати індивідуальні завдання.
Студент має право:
до початку практики одержати на кафедрі консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
відповідно до програми практики та графіком переміщатися по робочих місцях, щоб забезпечить збір необхідної інформації й ефективність проходження практики;
користуватися робочою документацією, одержувати консультації в керівника практики від підприємства;
У випадку невиконання програми практики в строк із поважної причини (яка повинна бути підтверджена документально), студентові може бути надане право повторного проходження практики.
У випадку не проходження практики з неповажної причини, студент проходить практику за свій рахунок. Всі витрати, пов’язані з оплатою витрат по практиці (транспортні витрати, оплата праці керівників, оплата праці членів комісії із захисту практики й т.д.) здійснюється за рахунок додаткової оплати коштами студента.
Після завершення практики з готовим звітом знайомиться керівник практики від підприємства. У щоденнику керівник практики повинен надати письмову характеристику, у якій відображена старанність до роботи студента, його участь у виробничо-технологічних заходах. Підпис керівника практики від підприємства на титульному аркуші звіту та на характеристиці засвідчуються печаткою підприємства.
Письмовий звіт разом із щоденником, оформленим згідно до зазначених вимог, представляється студентом на рецензію керівникові практики від інституту. Звіт повинен бути написаний з урахуванням єдиного стандарту конструкторської документації ДСТУ 3008-95. У випадку, якщо зазначені вимоги не виконані, звіт на рецензію не приймається.


2. Мета ТА завдання практики

Проходження з практики є етапом навчального процесу підготовки бакалаврів з менеджменту за професійним спрямуванням Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу.
За своєю суттю практика - це самостійне дослідження, підсумковий результат теоретичних і фахових знань і умінь, прояв творчих аналітичних якостей, що дають можливість оцінити отримані знання й уміння, їхнє застосування на практиці.
Метою економіко-технологічної практики є закріплення та розширення теоретичних знань студентів на основі реальної практичної діяльності, оволодіння сучасними методами, формами та технікою роботи в процесі надання послуг в індустрії гостинності, оволодіння навичками економічної роботи за обраним напрямком таких як збір даних, їх систематизація, обробка тощо, а також формування потреби в системному оволодінні знань та творчому їх застосуванні в практичній діяльності підприємства та подальшому навчанні.
Економіко-технологічна практика студентів повинна розвити та закріпити інтерес до майбутньої спеціальності, сформувати стійкі навички технологічних операцій, що властиві індустрії гостинності.
За період практики студент повинен вивчити структуру надання послуг, основи функціонування підприємств невиробничої сфери, які займаються наданням цих послуг, склад та призначення різних робочих та виробничих відділів, функціональні обов’язки робітників цих відділів.
У зв'язку з цим основні завдання практики полягають у:
- ознайомленні з організацією, структурою і перспективами розвитку бази практики;
- ознайомленні з принципами і формами діяльності підприємства, установи, організації;
- опануванні технології надання послуг на підприємствах індустрії гостинності;
- опануванні існуючої практики виконання функцій у тих підрозділах бази практики, де студент проходитиме практику;
- набуті навичок проведення аналітичних розрахунків, ведення документації щодо діяльності певного підрозділу;
- самостійному виконанні завдань, передбачених програмою практики;
У процесі виконання практичних завдань при постановці і рішенні певних задач студент повинен вміти:
використовувати нормативні документи: закони, накази, постанови, інструкції, прийняті органами законодавчої влади України, міністерствами та відомствами;
проявляти вміння і навички правильного застосування теоретичних положень наукових дисциплін;
збирати і аналізувати інформацію, пов’язану з діяльністю організації;
враховувати останні досягнення економічних, технічних і соціальних наук, передовий досвід підприємства, організацій, фірм, інших суб'єктів і вміти обґрунтувати ефективність їх впровадження;
вміти переконливо, просто і логічно формулювати свої думки;
вміти самостійно розробляти рекомендації і формулювати організаційно-аналітичні висновки.
Після проходження практики студент повинен знати:
загальні основи функціонування підприємства;
структуру послуг підприємства;
схему технологічних процесів виробництва;
состав та призначення усіх видів приміщень, робочих місць, взаємозв’язок між ними.
порядок складання договорів по обслуговуванню клієнтів, а також оформлення всієї документації на підприємстві.


3. ФУНКЦІЇ КерівникА практики від кафедри


Керівник практики від кафедри повинен:
забезпечити проходження практики студентами згідно робочої програми практики;
проводити консультації студентів відносно виконання окремих розділів програми;
здійснювати контроль виконання студентами календарного графіку проходження практики;
надавати письмову характеристику студенту про проходження практики;
приймати участь у роботі комісії з захисту студентами звітів.


4. ФУНКЦІЇ КерівникА практики від підприємства, організації, установи


Керівник практики від підприємства (організації, установи):
забезпечує проведення інструктажу студентів з техніки безпеки та охорони праці;
закріплює студентів за відповідними підрозділами і фахівцями з урахуванням переліку питань, передбачених програмою практики;
консультує студентів з питань виконання програми практики;
надає допомогу студентам у зборі даних, необхідних для написання звітів;
інформує керівника практики від кафедри у разі порушення студентом трудової дисципліни;
перевіряє звіти студентів і надає відгуки про проходження ними практики з оцінкою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), їх ставлення до роботи, дотримання трудової дисципліни, рівня теоретичної і практичної підготовки.

5 Зміст економіко-технологічної практики


5.1 Особливості проходження практики на
туристичному підприємстві

При проходженні економіко-технологічної практики на туристичному підприємстві студент повинен розглянути наступні питання:

1. Характеристика підприємства:
У процесі вивчення підприємства як об'єкту дослідження слід зібрати та систематизувати інформацію, а також охарактеризувати у звіті за наступними питаннями:
історія розвитку підприємства;
вид господарської діяльності, господарські та фінансові зв'язки;
характер власності;
правовий статус підприємства;
цілі та предмет діяльності згідно Статуту підприємства;
установчі документи підприємства (місце та дату його реєстрації;
чисельність персоналу;
кваліфікація персоналу (рівень освіти, стаж роботи в галузі туризму та ін.. )
особливості розвитку підприємства;
місце знаходження та регіон дії підприємства.

2. Характеристика послуг підприємства:
У процесі вивчення послуг підприємства слід дати характеристику основним та додатковим послугам підприємства. Вивчити туристичну діяльність підприємства та її напрямки. Розглянути попит на послуги зарубіжного та внутрішнього туризму.
Дослідження діяльності туристичного підприємства оформити за пропонованим зразком (табл.. 5.1, 5.2, 5.3):

Таблиця 5.1
Внутрішній туризм


з/п
Регіон перебування
Кількість обслугованих туристів
Кількість туроднів

1.
2.
3
і т.д.

Таблиця 5.2
Закордонний виїзний туризм


з/п
Країна перебування
Кількість обслугованих туристів
Кількість туроднів

1.
2.
3
і т.д.

Таблиця 5.3
Зарубіжний (в’їзний) туризм


з/п
Країна постійного проживання
Кількість обслугованих туристів
Кількість туроднів

1.
2.
3
і т.д.

3. Технологія надання послуг:
При вивченні технології надання послуг слід вирішити наступні завдання:
вивчити процес розробки туру;
вивчити структуру обслуговування клієнтів при продажі туристичних послуг (прийом замовлень, укладання договору з клієнтом, оформлення інших документів);
вивчити правила оформлення документів для отримання виїзної візи за рубіж (на прикладі будь-якої країни);
вивчити умови турів, перелік екскурсій по дням тижня в туристичних поїздках. Надати опис технологічної карти якого-небудь маршрута.
вивчити роботу по наданню санаторно-профілактичних путівок населенню, графіку заїзду, організації дитячого та молодіжного відпочинку, освітнього туризму.
вивчити правила роботи персоналу з клієнтами.

4. Матеріально-технічна база підприємства:
Вивчити приміщення загального користування: площу, призначення, інтер’єрні рішення, санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень.
Вивчити оснащеність робочих місць необхідним устаткуванням, використання в роботі інформаційних технологій та ін.

5. Індивідуальне завдання:
В період проходження практики студент повинен виконувати індивідуальне завдання. План індивідуального завдання складається з урахування бази практики та погоджується з науковим керівником магістерської роботи.
Перелік індивідуальних завдань, що виконуються студентами під час проходження економіко-технологічної практики наданий в Додатку В.


5.2 Особливості проходження практики в
готельному підприємстві

При проходженні економіко-технологічної практики в готельному підприємстві студент повинен розглянути наступні питання:

1. Характеристика підприємства:
У процесі вивчення підприємства як об'єкту дослідження слід зібрати та систематизувати інформацію, а також охарактеризувати у звіті за наступними питаннями:
історія та особливості розвитку готельного підприємства;
характер власності;
правовий статус підприємства;
цілі та предмет діяльності згідно Статуту підприємства;
установчі документи підприємства (місце та дату його реєстрації;
категорія готельного підприємства;
характеристика послуг (основні, додаткові).
чисельність персоналу та кваліфікація персоналу;
місце знаходження.

2. Технологія надання послуг:
При вивченні технології надання послуг студенту слід розглянути процес обслуговування клієнтів, а саме наступні питання:
процес бронювання номерів в готелі (види та способи бронювання, оплата бронювання, необхідні документи);
порядок реєстрації та документального оформлення клієнтів;
облік вільних та зайнятих номерів;
процес обслуговування гостей готелю;
організація харчування мешканців готелю;
оплата проживання у готелі та форми розрахунку;
порядок виїзду із готелю;
правила проживання у готелі.

3. Характеристика служб готельного підприємства:
Організаційна структура готельного підприємства визначається призначенням готелю, його категорією, розміром номерного фонду, місцем розташування, і іншими факторами. Вона є відбиттям повноважень і обов'язків, покладених на кожного її працівника.
В рамках даного розділу необхідно розглянути питання стосовно основних служб готелю, а саме: характеристика, склад служб, функціональні обов’язки працівників служб.

4. Характеристика номерного фонду та матеріальна база готельного підприємства:
В рамках цього розділу студент повинен розглянути наступні питання:
функціональна організація приміщень;
організація приміщень жилої групи (характеристика номерного фонду підприємства за типами та категоріями; вимоги до номерів)
організація приміщень для побутового обслуговування;
організація приміщень нежилої групи;
санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень;
оснащеність готелю необхідним устаткуванням та використання інформаційних технологій в діяльності готелю;
рівень комфорту;
інтер’єрні рішення.

5. Індивідуальне завдання:
В період проходження практики студент повинен виконувати індивідуальне завдання. План індивідуального завдання складається з урахування бази практики та погоджується з науковим керівником магістерської роботи.
Перелік індивідуальних завдань, що виконуються студентами під час проходження економіко-технологічної практики наданий у Додатку Д.


6. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ

Завершальним етапом проходження економіко-технологічної практики є складання кожним студентом письмового звіту з практики. За змістом і структурою звіт повинен відповідати програмі практики.
Звіт повинен мати:
титульний лист
зміст;
вступ
основна частину;
висновки;
список використаних джерел;
додатки.
Титульний лист єдиного зразка для всіх студентів наданий у Додатку Ж. Титульний лист підписується керівником практики від підприємства та керівником практики від кафедри та повинен містити мокру печатку бази практики. Якщо титульний лист не відповідає перерахованим вимогам, звід з практики до захисту не допускається.
Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів звіту. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.
У вступі обґрунтовується ціль практики, показується її актуальність, мета, завдання, об'єкт дослідження, а також вказуються дані, на базі яких виконується робота.
Основна частина включає результати роботи студента по пунктам програми практики та містить п’ять розділів (Додаток К).
У висновку викладаються основні аналітичні результати виконаного звіту і рекомендації з удосконалення діяльності підприємства. Висновки повинні бути чіткими, логічно виваженими, не перевантаженими цифровими даними й другорядними матеріалами.
До списку використаних джерел включаються всі літературні джерела, якими користувався студент. Використані джерела розташовуються у порядку появи посилань в тексті або по алфавіту. Зразок оформлення літературних та інших джерел наданий у Додатку Л.


7. Вимоги до оформлення звіту з практики


Загальні вимоги

Звіт з практики оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення.
Звіт з практики має бути надрукований на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210х297 мм). При комп’ютерному наборі текст розташовується за наступними вимогами: 14-й кегль, 1,5 інтервали, шрифт - Times New Roman.
Текст звіту розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку - не менш за 20 мм, з правого - не менш за 10 мм, зверху - не менш за 20 мм, знизу - не менш за 20 мм.
Шрифт тексту повинний бути чітким, чорного кольору. Ілюстрації можуть бути як чорно-білого, так і кольорового зображення.

Вписувати у друкований текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою лише чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.
Всі розділи звіту з практики повинні мати рубрикацію та найменування, що відповідає її змісту.
Заголовки структурних частин звіту „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „РОЗДІЛ”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, „ДОДАТКИ” друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.
Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам основного тексту.
Кожну структурну частину звіту слід починати з нової сторінки.
Звіт з практики повинний мати обсяг 25-30 сторінок тексту в комп’ютерному наборі, не враховуючи додатків.

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.
Першою сторінкою звіту є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться, на наступних сторінках номер проставляють правому верхньому куті сторінки без крапки наприкінці. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.
Такі структурні частини як ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ не мають порядкового номеру. Номер розділу ставиться після слів „РОЗДІЛ”. Тобто не можна друкувати: „1. ВСТУП”. Номер розділу ставиться після слова „РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять (наприклад: РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА).
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка: наприклад, „1.4” (четвертий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації

Зміст ілюстрацій має доповнювати текст звіту, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.
Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках роботи, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є більші за формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.
Ілюстрації позначають словом „Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, „Рис. 1.2” (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією. Якщо в роботі тільки один рисунок, то номер не ставиться. Наприклад:Рис. 2.5 - Структура готелів і інших місць для короткострокового проживання по типах

Таблиці

Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, „Таблиця 2.3” (третя таблиця другого розділу), нижче розміщується назва таблиці.
Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, „Продовження табл. 2.3”.
Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово „Таблиця” починають із великої літери. Назву не підкреслюють.
У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.
Цифровий матеріал, як правило, має оформлятись у вигляді таблиці.
Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки - з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих якщо вони є самостійними.
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням за годинниковою стрілкою.
Наприклад:
Таблиця 2.3
Розміщення туристів на території України

з.п.
Вид послуги
Кількість розміщених туристів, осіб.2005 р.
2006 р.
2007 р.
2008р.

1
2
3
4
5
6

1.
Готелі
-
305
547
348

2.
Будинки, пансіонати і бази
відпочинку
557
410
829
1308

2
Санаторії, пансіонати з лікуванням,
санаторії-профілакторії.
-
15
28
41

3
Відпочинок на турбазах
-
-
12
-


Усього:
557
730
1416
1697Формули

Формули (якщо їх більше однієї) у звіті нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового но13 EMBED Equation.3 1415мера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).
Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне - з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова „де” без двокрапки.
Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).
Наприклад:

13 EMBED Equation.3 1415 (2.1)

де Квик.г.н. – коефіцієнт використання готельних номерів;
Кпр.н. – кількість проданих номерів за день;
Кн. – кількість номерів.

Посилання

Посилання в тексті роботи на джерела інформації слід зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: „... у працях [1-9] ....”.
Посилання на ілюстрації до звіту оформлюють порядковим номером ілюстрації: наприклад, „рис. 2.3”; на формули - порядковим номером формули: наприклад, „у формулі (3.1)”. Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, „у табл. 1.2”. У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скорочене слово „дивись”: наприклад, „див. табл. 1.2”.
Список літератури вимагає розміщення всіх використаних джерел інформації у такій послідовності:
а) закони України (у хронологічній послідовності);
б) укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності);
в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності);
г) монографії, брошури, підручники (абетковий порядок);
д) статті з журналів (абетковий порядок);
є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (абетковий порядок);
ж) іншомовні джерела;
з) електронні джерела.
Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць (Додаток К).

Додатки

Додатки до звіту мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприяння звіту:
реальні документи підприємства;
рекламні матеріали;
проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;
таблиці допоміжних цифрових даних;
ілюстрації допоміжного характеру.
Додатки оформлюються як продовження звіту і розміщуються в порядку посилань у тексті.
Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично до тексту сторінки.
Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток” і поряд - велика літера, що позначає додаток.
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Єдиний додаток позначається як додаток А.
Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: „А.2” - другий розділ додатка А; „В. 3.1” - перший підрозділ третього розділу додатка В.
Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: „рис. Д. 1.2” - другий рисунок першого розділу додатка Д; „формула (А. 1)” - перша формула додатка А.


8. ЗАХИСТ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ


Звіт оцінюються та підписується безпосередньо керівником практики від підприємства та підпис засвідчується печаткою підприємства.
Завершений і оформлений відповідно до вимог звід подається на кафедру, не пізніше ніж у встановлений деканатом і кафедрою термін, де він проходить реєстрацію.
Зареєстрований звіт разом із щоденником подається керівнику практики від кафедри. Якщо звіт виконаний з урахуванням усіх необхідних вимог, то керівником практики на титульному аркуші робиться відмітка „допущений до захисту”.
Захист звіту проходить у визначені деканатом та кафедрою строки.
Захист звіту з практики здійснюється усно. Керівник практики від кафедри запитує студента за темою дослідження: уточнює окремі проблеми, окреслені в роботі.
Рівень захисту оцінюється за такими критеріями:
Чіткість, обґрунтованість та цілеспрямованість.
Поглибленість проробки наукової проблеми за матеріалами досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів, а також у відповідності до чинного законодавства.
Своєчасність виконання програми і календарного плану.
Вміння студента самостійно проводити дослідження або, визначити „вузькі” місця та резерви досліджуваного об’єкту та предмету. Розробляти інноваційні рішення та рекомендувати їх до впровадження.
Додержання існуючих вимог і правил оформлення розділів звіту.

Система нарахування балів надана у табл 8.1.
Таблиця 8.1
Система нарахування балів


Види робіт
Бали

1
Якість оформлення
20

2
Дотримання плану практики
20

3
Наявність висновків та елементів аналізу
30

4
Наявність матеріалів підприємства
10

5
Усна відповідь (захист звіту)
20


Разом
100


Шкала порівняльної оцінки національної системи оцінювання знань із шкалою ECTS та якісне визначення оцінки надана у табл.. 8.2.

Таблиця 8.2
Шкала порівняльної оцінки

ECTS
Бали
Національна оцінка
Якісне визначення (критерії)

A
90-100
5 (відмінно)
Відмінно (excellent) – відмінне виконання з незначними помилками.

B
85-89
4 (добре)
Дуже добре (very good) – вище середніх стандартів, але з деякими помилками

C
76-84
4 (добре)
Добре (good) – в цілому змістовна робота зі значними помилками

D
66-75
3 (задовільно)
Задовільно (satisfactory) – чітко але зі значними недоліками

E
60-65
3 (задовільно)
Достатньо (sufficient) – виконання відповідає мінімальним критеріям

FX
35-59
2 (незадовільно з можливістю повторного складання)
Незадовільно (fall) – необхідна ще певна робота для зарахування кредиту

F
1-34
2 (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)
Незадовільно (fall) – потребується велика робота в майбутньому

Додаток А

Календарний графік проходження практики
на туристичному підприємствіз/п
Зміст практики
Кількість робочих днів

1.
Інструктаж по техніці безпеці. Оформлення на практику. Ознайомлення з підприємством.
1

2.
Характеристика підприємства. Організаційно-правова форма власності.
1

3.
Характеристика послуг туристичного підприємства.
1

4.
Організація додаткових послуг.
1

5.
Розробка маршрутів та формування турів
2

6.
Технологія надання послуг.
2

7.
Екскурсійне обслуговування туристів.
1

8.
Матеріальна база підприємства
1

9.
Виконання індивідуального завдання та оформлення звіту
1

10.
Захист звіту
1


Усього
12
Додаток Б

Календарний графік проходження практики
в готельному підприємствіз/п
Зміст практики
Кількість робочих днів

1.
Інструктаж по техніці безпеці. Оформлення на практику. Ознайомлення з підприємством.
1

2.
Характеристика діяльності підприємства та його підрозділів.
1

3.
Організація надання основних послуг.
2

4.
Організація надання додаткових послуг.
2

5.
Технологія обслуговування клієнтів
2

6.
Характеристика номерного фонду готелю
1

7.
Забезпечення готелю матеріально-технічними ресурсами
1

8.
Виконання індивідуального завдання та оформлення звіту
1

9.
Захист звіту
1


Усього
12

Додаток В

Перелік індивідуальних завдань, що виконуються студентом під час проходження практики на туристичному підприємстві

Договірні відносини туристичного підприємства з постачальниками послуг (готелі, транспортні підприємства).
Склад та порядок укладання договору з клієнтом.
Специфіка укладання договорів туристичного підприємства з зарубіжними партнерами.
Використання комп’ютерних технологій при наданні туристичних послуг.
Посадові інструкції менеджера по туризму.
Порядок складання технологічної карти маршруту.
Екскурсійне обслуговування туристів.
Технологія проведення екскурсії.
Порядок ліцензування туристичного підприємства.
Охорона праці та безпека туристів.
Сучасні особливості розвитку туристичної галузі України.
Основні напрямки розвитку туристичного ринку України.
Світовий досвід розвитку туристичної галузі для України.

Додаток Д

Перелік індивідуальних завдань, що виконуються студентом під час проходження практики в готельному підприємстві

Робочий графік та посадові обов’язки адміністратора.
Порядок обліку вільних та зайнятих місць у готелі.
Експлуатаційна діяльність готелю та розрахунок завантаженості номерного фонду.
Правила поведінки персоналу готелю.
Процес обслуговування гостей у готелі.
Організація побутового обслуговування.
Організація прибиральних робіт.
Служба прийому та розміщення гостей.
Порядок прийому та реєстрації громадян України у готелі.
Порядок прийому та реєстрації іноземних громадян у готелі.
Особливості реєстрації туристських груп.
Організація харчування на підприємствах громадського харчування.
Технологія бронювання місць і номерів у готелі.
Сучасні системи Інтернет-бронювання
Інтер’єр та озеленення готелю.
Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем.
Управління безпекою готелю.
Сучасні тенденції розвитку готельного господарства в світі.
Сучасні тенденції розвитку готельної індустрії України.
Стан розвитку готельного господарства Донецької області.
Франчайзинг у готельному господарстві.
Міжнародні готельні ланцюги в Україні.
Стандарти якості як основа управління готелем.
Управління якістю готельних послуг.
Контроль якості готельних послуг.


Додаток Ж
Зразок оформлення титульного листа звіту з практики

Донецький інститут ринку та соціальної політики

Кафедра економіки та менеджменту

ЗВІТ

про проходження економіко-технологічної практики
в_________________________________________
(назва підприємства)Допущений до захисту
„_____” _________ 200_р.
Студента 2 курсу
Групи _________
___________________________
(прізвище, ім’я по-батькові)Захищений з оцінкою
„______________”
„_____” _________ 200_р.Керівник практики від
підприємства
___________________________
(прізвище, ім’я по-батькові)
___________________________
(підпис)Керівник практики від
кафедри
___________________________
(прізвище, ім’я по-батькові)
___________________________
(підпис)

Донецьк 200_р.
Додаток К

Зразок оформлення змісту


Зразок змісту для звіту про проходження практики
на туристичному підприємстві

Зміст

ВСТУП .......................................................................................................................
Розділ 1 характеристика підприємства ..............................................
Розділ 2 Характеристика послуг підприємства .............................
Розділ 3 Технологія надання послуг ...................................................
РОЗДІЛ 4 Матеріально-технічна база підприємства......................
Розділ 5 Індивідуальне завдання............................................................
висновки .............................................................................................................
список використаних джерел...................................................................
Додатки ....................................................................................................................

Зразок змісту для звіту про проходження практики
в готельному підприємстві

ВСТУП .......................................................................................................................
Розділ 1 характеристика підприємства ..............................................
Розділ 2 Характеристика послуг підприємства .............................
Розділ 3 Технологія надання послуг ...................................................
РОЗДІЛ 4 характеристика номерного фонду та Матеріальна
База Підприємства.........................................................................
Розділ 5 Індивідуальне завдання............................................................
висновки .............................................................................................................
список використаних джерел...................................................................
Додатки ....................................................................................................................


Додаток Л


Вимоги державного стандарту щодо оформлення списку джерел


Характеристика джерела
Приклад оформлення

Монографії (один;
два або три автори)
Скибінський С.В., Іванова Л.О, Моргун О.Ф. Маркетинг готельних послуг. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2000. – 246с.

Чотири та більше авторів
Туризм и гостиничное хозяйство: Учебное пособие/ Л.П. Шматько, Л.В. Жолобова, Г.И. Ляшенко и др. – М.: Март, 2005. – 346с.

Колективний автор
Готелі та інші місця для короткотермінового проживання Донецької області: Стат. зб. / Держкомстат України; Гол. управління статистики у Донецькій обл. – Донецьк: Б. в., 2007. – 11с.

Багатотомні видання
Бланк И.А. Основы менеджмента: В 2 т. - К.: Ника-Центр Эльга, 2003. - Т. 2.

Перекладені
видання
Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство: учебное пособие для студентов вузов. / Джон Р. Уокер: Пер. с англ. В.Н. Егорова. 2-е издание. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 595с.

Збірники наукових праць
Проблеми українського туризму: Зб. наук. пр. - К.: НБУВ, 2002. – 156с.

Складові частини книги

Роглєв Х.Й. Сучасні принципи оформлення інтер’єру готелів// Основи готельного менеджменту. - М.: Кондор, 2005. - С. 120-155.

Складові частини журналу
Азар В. Гостиничные цепи. Мировой рейтинг // Отель. 2004.- № 9. – С. 7-10.

Електронні джерела

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Портал про готельне господарство
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]tourism.gov.ua – Державна служба туризму і курортів

13PAGE 15


13PAGE 141415Зверніть, будь ласка, увагу!
Не вживаються слова “Схема”, “Діаграма”, “Графік”, “Малюнок” та ін.Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 23772977
    Размер файла: 210 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий