питання до спеціальної психології 2 курс


Внесок Л.С.Виготського в теорію та практику спеціальної психології.
Особливості мислення розумово відсталих дітей.
Поняття «дослідження», «вивчення», «діагностики» психічної сфери дитини.
Внесок В.М.Синьова в теорію та практику спеціальної психології.
Характеристика мислення розумово відсталих дітей.
Характеристика методу «спостереження». Запропонувати протокол спостереження за розумово відсталим учнем на уроці.
Внесок І.Г.Єременка в теорію та практику спеціальної психології.
Характеристика мислення дітей з аутистичним спектром порушень.
Характеристика методу вивчення продуктів діяльності розумово відсталих дітей. Навести протокол даних із застосуванням цього методу.
Внесок В.І.Бондаря в теорію та практику спеціальної психології.
Особливості мислення дітей з порушеннями інтелекту та аутизмом. Порівняльна характеристика.
Характеристика катамнестичного методу вивчення психіки розумово відсталих дітей.
Внесок О.Р.Лурія в теорію та практику спеціальної психології.
Особливості мовлення розумово відсталих дітей
Характеристика експериментального методу вивчення розумово відсталих дітей
Внесок О.П.Хохліної в теорію та практику спеціальної психології.
Особливості спілкування аутичних дітей.
Характеристика тестів. Запропонувати тести для вивчення мислення розумово відсталих дітей.
Внесок В.В.Тарасун в теорію та практику спеціальної психології.
Особливості писемного мовлення розумово відсталих дітей
Психологічна діагностика Г.І. Россолімо. Запропонувати модель проведення процедури вивчення розумово відсталої дитини
Внесок С.Я.Рубінштейн в теорію та практику спеціальної психології.
Особливості уваги розумово відсталих дітей
Методика «Навчаючий експеримент». Навести фрагмент вивчення психологічного мислення з застосуванням цієї методики.
Внесок Ж.І.Шиф в теорію та практику спеціальної психології.
Особливості уваги аутичних дітей
Методика «Констатувальний експеримент». Навести фрагмент вивчення мислення розумово відсталих дітей з застосуванням цієї методики.
Внесок Г.М.Дульнєва в теорію та практику спеціальної психології.
Особливості уваги дітей з затримкою психічного розвитку.
Методика Кооса. Навести фрагмент психологічного дослідження із застосуванням цієї методики.
Внесок В.І.Лубовського в теорію та практику спеціальної психології.
Свідомість розумово відсталої дитини.
Методика «Доска Сегена». Навести фрагмент психологічного дослідження мислення із застосуванням цієї методики.
Внесок Б.І.Пінського в теорію та практику спеціальної психології.
Психологічні механізми аутистичних порушень у дітей.
Методи «Опитування та анкетування». Навести фрагмент дослідження мислення із застосуванням цієї методики
Внесок Н.М. Стадненко в теорію та практику спеціальної психології.
Особливості дизонтогенезу дитини з затримкою психічного розвитку.
Метод бесіди в спец психології. Особливості проведення бесіди з розумово відсталим учнем.
Внесок Є.Ф.Соботович в дослідження мовлення розумово відсталих дітей.
Характеристика потребово-мотиваційної сфери дітей з аутистичним спектром порушень.
Методи вивчення психічної сфери у дітей. Навести протокол із застосуванням одного з методів.
Класифікації дітей зі спектром аутистичних порушень.
«Я - концепція» у розумово відсталих школярів.
Методика «Констатувального експерименту». наведіть фрагмент та схему констатувального етапу дослідження в спеціальній психології.
Характеристика праці В.М.Синьова, М.П.Матвєєвої, О.П. Хохліної. Психологія розумово відсталої дитини. К.: Знання, 2008.-359с.
Рівні сформованості «Я - образу» при розумовій відсталості.
Методика «Проба на сумісництво ознак». Особливості вивчення працездатності розумово відсталих дітей за цією методикою.
Теоретико-методологічні основи спеціальної психології аутистичної дитини.
Особливості емоційної сфери у розумово відсталих школярів.
Методи дослідження сприймання дітей з порушеннями інтелекту.
Характеристика праці М.С.Певзнер, В.И.Лубовського. Динамика развития детей-олигофренов.М.:АПН РСФСР, 1963.
Особливості волі у розумово відсталих школярів
Методи дослідження мовлення аутистичних дітей. Розробити схему дослідження мовлення за невербальними методиками.
Характеристика праці Психологические вопросы коррекционной роботы во вспомагательной школе / под ред. Ж.И.Шиф, Т.Н.Головиной.- М.: Педагогика, 1977.- 150с.
Особливості вольової регуляції і поведінки у розумово відсталих школярів
Методи дослідження особистості аутичних дітей. Навести протокол даних спостереження за дитиною на ігровому майданчику.
Характеристика праці С.Я.Рубинштейн. Психология умственно от сталого Школьника.-М.: Просвещение, 1986.- 192с.
Особливості вольової регуляції і поведінки у аутичних дітей.
Характеристика методів дослідження мислення розумово відсталих дітей. Навести протокол із застосуванням одного з методів.
Характеристика праці Н.М. Стадненко, М.П. Матвєєвої, А.Г.Обухівської.Нариси з олігофренопсихології:-Кам’янець-Подільський, 2002.-200с.
Особливості вольової регуляції і поведінки у дітей з затримкою психічного розвитку.
Характеристика методів дослідження пам’яті дітей з порушеннями інтелекту.
Характеристика праці «Умственные развитие учащихся вспомагательной школы»/ Под. ред. Ж.И.Шиф.-М.:АПН РСФСР, 1961.-184с.
М.С.Певзнер про особливості характеру розумово відсталих дітей
Характеристика методу альтернативної комунікації (піктограм)
Основні форми олігофренії за М.С.Певзнер.
Відчуття та сприймання розумово відсталих дітей
Особливості дизонтогенезу дітей із ЗПР.
Розвиток психологічної науки А.Біне, А.Валлоном, Ж.Піаже, В.Векслером, Е.Хейсерманом та іншими авторами.
Особливості формування понять у розумово відсталих дітей.
Вивчення рівня притягання аутичних дітей. Розробити схему дослідження.
Розвиток української психологічної науки І.Д. Бехом, В.І. Бондарем, І.Г. Єременком, В.М. Синьовим, С.Д. Максименком та іншими авторами.
Особливості сфери поведінки аутичних дітей.
Методи вивчення психічної сфери у дітей з порушеннями у розвитку. Навести протокол із застосуванням одного із методів.
Характеристика Дефектологічного словника: навчальний посібник/ за редакцією В.І.Бондаря, В.М.Синьова.-К.:»МП Леся», 2011.-528с.
Особливості аутичниої дитини..
Методи дослідження мислення за Н.М.Стадненко. Навести протокол вивчення аналітико-синтетичної функції мислення у розумово відсталих дітей.
Розвиток вищих психічних функцій за Л.С.Виготським та О.Р.Лурія.
Характеристика експресивного та імпресивного мовлення розумово відсталої дитини.
Методи та принципи дослідження у спеціальній психології. Схема дослідження на формувальному етапі.
Класифікація дітей зі спектром аутистичних порушень за О.С.Нікольською.
Механізми та можливості корекції розвитку розумово відсталої дитини.
Запропонувати протокол констатувального дослідження: спостереження за спілкуванням розумово відсталих підлітків.
Предмет та завдання спеціальної психології.
ЗПР соматогенного генезу.
Диференціальне дослідження резидуально-органічної форми ЗПР та легкого ступеня розумової відсталості. Протокол діагностики.
Характеристика психічного дизонтогенезу. Класифікація В.В.Лебединського.
ЗПР психогенного ґенезу.
Дослідження сприймання розумово відсталих дітей. Навести протокол вивчення сприймання у розумово відсталих дітей дошкільного віку.

Приложенные файлы

  • docx 23772741
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий