Літературна валізка учня 6 класу (2)


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


1Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


2


Літературна валізка учня 6 класу.Матеріали для учнів із світової літератури

6 клас.


Миколаїв, 2014 .
-

с.
____Упорядник:

Тельнова С.А.


учитель світової літератури Миколаївської
загальноосвітньої
школи
І

ІІІ ступенів № 46

Миколаївської міської ради Миколаївської області


Рецензент:

Гайченко О.В.


методист МНМЦ

Пеліновська М.П.
-

заступник директора з навчально
-
виховно
ї роботи

МЗОШ № 46Рекомендовано методичною радою
Миколаївської з
агальноосвітн
ьої

школ
и

І


ІІІ ступенів

З
ОШ № 4
6


Схвалено науково
-
методичною радою
Миколаївського науково
-
методичного центру

Посібник містить завдання, передбачен
і

новою програмою і
з

світової літератури
для 6 класу.Запропоновані види робіт допоможуть зацікавити дітей до уроків
літератури; спонукатимуть їх до самостійних висновків; сприятимуть розвитку
творчих здібностей; вихованню читацької та загальної культури; формуванню
активно
ї життєвої позиції, духовних цінностей та ідеалів учнів.
Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


3
Передмова
Любі друзі
-
школяр
і
!


Продовжуємо з вами захоплюючу подорож країною
Світової Літератури


з нашою чарівною валізкою.

У

народі говорять
: ©К
нига
-

це одне із див світу
ª
.
В
продовж
усього життя ми
звертаємося до цієї скарбниці. Величезний світ лине до нас і
з

сторінок улюблених книг, які
допомагають нам пізнати себе і зрозуміти все, що нас оточує.

У цій

подорожі на нас чекають фантастичні істоти, герої давніх міфів, пригодницьких
романів, які допоможуть нам зрозуміти, у чому полягає сенс людського життя.

Тож, вітаю всіх, хто отримує задоволення від читання і намагається
відкривати для себе й надалі загадкові сторінки світової літератури.


Світлана ТельноваЛ
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


4І.
ЛІТЕРАТУРА
ЯК ВИД МИСТЕЦТВА


Література повинна бути робітницею


на полі людського прогресу.

Мета літератури


служити народові,

бути йому зрозумілою.

І. Франко
Мистецтвоце художнє відтворення дійсності.


Важко встановити, який вид мистецтва виник першим у

людському суспільстві


наскельний
малюнок, танець первісної людини чи міфи, які намагалися пояснити навколишній світ. Одні види
мистецтва відтворюють життя у зримих образах (
живопис, скульптура, кіно
), інші створюють
образи, що сприймаються не зором, а с
лухом.


Література

займає особливе місце серед інших видів мистецтва. Її твори не мають
предметно
-
чуттєвої форми.

Слово ©
література
ª латинського походження і буквально означає ©літераª, зображене
буквами, закріплене у писемній формі, на відміну від усної
форми. Першим терміном
©
література
ª у такому розумінні став користуватися давньоримський оратор та політичний діяч
Цицерон.Поняттям література користуються у
двох значеннях:

Літературою називають

Не вся словесно
-
писемна

будь
-
які витвори людської


продукція, а лише естетично
-

думки, що втілені у писемному


значима, мистецька форма

слові і мають суспільну


вияву словесної творчості
-зн
ачимість (підручники,
мистецтво слова.

словники, газети, листування і т.п.)


На сучасному етапі розвитку літератури словесні твори, що мають мистецькі ознаки, називають
художньою літературою
.


Художня літератураце письмова форма мистецтва слова, художнього освоєння світу
в словесних образах.В основі художньої літератури, як і будь
-
якого іншого виду мистецтва покладено
художній
образ
. Письменник не просто повідомляє факти і висловлює думки та почуття, він р
озгортає
картини життя і робить читача їх учасником.

Читаючи художню літературу, ми сприймаємо світ очима митця. Слово здатне відкрити
найтонші відтінки почуття і думки, тому саме художня література найбільш повно і різнобічно
відображає дійсність.


Літер
атура

має пізнавальне, виховне значення. Читаючи художній твір, люди отримують
естетичну насолоду.


-

Що ми можемо пізнати, читаючи художню літературу?
*Література може розмежовуватися за змістом:
художня, філософська, наукова, технічна
тощо.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


5


Наука про літературу називається
літературознавство.

Ця наука


вивчає сутність і своєрідність літератури, її походження, значення і
закономірності розвитку,
творчость

письменник
ів і окремих творів.

У мистецтві слова навколишній світ постає в

художніх образах
.


Художній образузагальнена картина людського життя і навколишнього світу, втілена в
індивідуальну мистецьку форму творчою уявою письменника
-
художника.


Ця картина ство
рюється за допомогою естетичного сприйняття, тобто з погляду прекрасного.

Класифікація образів за об‱єктом змалюванняОбрази
-
персонажі (наприклад, Том Сойєр, Полліана)образи
-
пейзажі (поле, степ, море, гори, ліса)образи
-
предмети (килим
-
літак,
чоботи
-
скороходи)образи
-
емоції (моя втома, страх, радість хвилювання)образи
-
поняття (ганьба, честь, обов‱язок тощо)образи
-
події (розгортання конфліктів у творі, пригоди)


Історія літератури знає чимало випадків, коли твори письменника були дуже популярн
і за
його життя, але минав час, і їх забували майже назавжди. Є й інші приклади: письменника не
визнавали сучасники, а справжню цінність його творів відкривали наступні покоління.

Але в літературі є дуже небагато творів, значення яких неможливо

перебільшит
и, тому що в
них створені образи, які хвилюють кожне

покоління людей, образи, які надихають на творчі
пошуки митців різних часів. Такі образи мають назву
©вічних образівª,

бо вони носії рис, що
завжди притаманні людині.

Вічні образилітературні образи,

які за глибиною художнього узагальнення виходять за
межі конкретних творів та зображеної в них

історичної доби, містять у собі невичерпні
можливості філософського

осмислення людського буття.


ІІ.
МІФИ НАРОДІВ СВІТУ


Давні люди, які жили серед дикої природи, були
беззахисними перед виверженнями вулканів і землетрусами,
бурями та грозами, посухами і повенями, спекою і морозами.
Схід і
захід сонця, зміна дня і ночі, рослинний світ, що наче гинув
восени
і відроджувався на
весні, сама земля
-

усе це здавалося
справжнім дивом. Тому люди прагнули знайти відповіді на
різноманітні запитання:
©
Хто створив світ?ª, ©Звідки взялася перша людина?ª, ©Чому небо під час
грози блискає вогнем і гримить?ª та інші. Осмислюючи навколишній св
іт, вони намагалися
пояснити незрозуміле впливом могутніх надприродніх сил. В їхній уяві поставали образи богів і
духів, яким було підвладне все на світі і від яких залежало життя людей. Так з‱явилися міфи…

В міфах люди намагалися
пояснити все, що довкола
їх, так, як вони це уявляли.
Шукаючи
відповіді на численні запитання, давня людина мислила образами, уявляла світ багатоліким і
живим.


Міф(від грецького слова


розповідь )


розповідь, яка передає уявлення людей про богів,
легендарних героїв, походже
ння та влаштуваня світу.


Головні ознаки міфу:

-

колективний автор;

-

герої: боги, напівбоги, титани, духи, першопредки;

-

олюднення й одухотворення природи;

-

гіперболізація сюжету, образу;

-

пояснюють природу Всесвіту і життя на Землі.


Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


6


Виникнення міфол
огічних уявлень відноситься до дуже раннього ступеня розвитку
суспільства. У народів, головним заняттям яких було мисливство або збиральництво, міфи
найчастіше розповідали про походження тих чи інших предметів, явищ природи, тварин, обрядів.

У міфах
відбилися уявлення народу про навколишній світ, природу, поєдналися вигадка,
фантазія та історичні .


Види міфів


Найбільш поширеними були оповіді
про виникнення й еволюцію світу,

Сонця, Місяця, зірок
(космогонія),
про походження тварин, появу людини

(антр
опогонія), про Всесвітній потоп.

Цікаво, що міфи про створення світу є абсолютно у всіх народів на землі, натомість міфи про
можливий кінець світу трапляються не так часто.


А чи схожі казки з міфами? У чому їх схожість?
*Однак, якщо казки давні люди сприймали як вигадку, то міфи і розповідачі, і слухачі
сприймали як реальні, правдиві історії. І лише з часом люди стали розуміти, що у міфах є багато
нереального. Тому прикметник
міфичний
став використовуватися не як належніс
ть до міфу, а як
означення неправдоподобних, нереальних подій.

З часом міфи стали збиратися, записуватися, вчені прагнули розгадати їх таємниці. Так
виникла наука
міфологія


наука, яка вивчає міфи, в той же час міфологія


це сукупність
міфів певного н
ароду.Характерні особливості міфу і казки

Казка

Міф

Спільні риси

Жанр усної народної творчості.

Колективний твір.

Вигадані події, герої.

Елементи фантастики.

Образність поетичність мови.

Казка

Міф

Відмінні риси

1. Свідома вигадка, що мала на
меті
повчання. В основі


протиставлення
мрії і дійсності.

1. Виникли з потреби пояснити світ,
природні явища.

2. Дійові особи (люди, рослини, звірі)
згруповані контрастно, виступають
носіями певних люд
ських якостей.

2. Герої


міфічні істоти, пов'язані
з
віруваннями наших предків.

3. Герой


сам творець своєї долі, бореться
за неї.

3. Віра у вплив вищих сил на долю людей,
цілих народів.

4. Традиційна структура і компо
зиція
(зачин, основна частина, кінцівка),
подібні початки і за
ключения.

4. Відсутніс
ть строгої структури,
характерний повільний, неспіш
ний
розвиток дії.

5. Сюжет багатоепізодний із дра
матичним
розвитком подій, але щасливим
закінченням.

5. Сюжет багатоепізодний, але за
кінчення
різне.Міф і казка мають чимало спільного. Міф, як і казка, створювався народом, тривалий час існував
лише в усній формі. У міфі і казці розповідається про незвичайні події і фантастичних героїв.
Відмінність цих жанрів, насамперед, полягає у тому, що казку створ
ювали з установкою на
вигадку, тоді як події міфу вважалися такими, що відбувалися насправді. Лише для міфу
характерним є й мотив пояснення виникнення явищ і предметів, який майже відсутній у казці.Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


7ГРЕЦЬКІ МІФИ.

МІФ ПРО ПРОМЕТЕЯ.
ВЕЛИЧ ПОДВИГУ ПРОМЕТЕЯ,

ЙОГО САМОПОЖЕРТВА ЗАРАДИ ЛЮДЕЙ.
Краще мати в грудях шматочок

людського серця замість


холодного каменя…


В.Г. Короленко


Кожен народ створив власні міфи, але з певних причин лише деякі з них збереглися аж до
нашого часу, зокрема давньогрецькі. Століттями передають їх із уст в уста, з виникненням
писемнос
ті грецькі міфи були записані й дійшли до нас, вони й сьогодні живуть у серцях людей.

Овіяна солоними морськими вітрами, роз
печена яскравим південним сонцем Еллада. Саме
так, милозвучно і ласкаво, називали свою землю давнігреки, себе ж іменували еллінами.

Мало в
світі таких народів, які, попри свою нечисленність, так вплинули б на історію і культуру всього
людства.

Сьогодні важко уявити наше життя без крилатих висловів:
©троянський кіньª чи
©ахіллесова п‱ятаª, без слів ©фізикаª чи ©геометріяª, ©драмаª чи
©лірикаª, ©театрª,
©хронологіяª, ©педагогª.

Всі вони народилися в Елладі. Тому не випадково Грецію називають
©колискою європейської цивілізаціїª.
Знайомство з богами


Давньої Греції та їх символи


Зевс

-

бог грому й блискавки
(Символи: блискавка, орел, дуб )

Гера

-

богиня шлюбу

(Символи: гранат і пава)


Посейдон

-

бог морів


(Символи: тризуб, дельфіни, білі
коні)

Аїд

-

бог підземного царства

(Символи:їздив на золотій
колісниці, запряженій чорними

конями, пес Цербер)

Афродіта

-

богиня краси та кохання (Символи: троянди, голуби, дельфіни)

Афінабогиня мудрості (Символи: зброя, сова, оливкова
гілочка)

Гермесбог торгівлі, вісник богів, бог красномовства)

Аполлонбог мистецтва (Символи: лавр
овий вінець, музи,
ліра)

Артемідабогиня місяця й полювання (Символи: срібна
стріла, дикі тварини, лань)

Фемідабогиня правосуддя (Символи: закриті очі, у руках


терези)


Знайомство з Прометеєм


У тому твій небесний гріх,

Що людям зменшив ти страждання,

Що світлом розуму й пізнання

На боротьбу озброїв їх?

Хай доля зла тебе скувала,

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


8Та виклик твій, борня зухвала,


Завзяття вогненне твоє,


Твій гордий дух і непокора,


Що їх

і небо не поборе,


Для смертних прикладом стає.


Дж. Байрон ©Прометейª


Прометейтитан
-
провидець, син
титана Іапета та богині Феміди.

За одним із міфів, Прометей був
©батькомª людства. Першу людину він
виліпив із глини і зрозумів, що глиняна
фігурка ожила, коли та чхнула. У
Греції було містечко, де подорожнім
показували рештки глини, із якої
Прометей виліпив людей. А пахла та
глина подібно до запаху тіла людини.


У деяких областях Греції
Прометея шану
вали, як бога. На честь
цього титана було запроваджено свято


біг
із запаленими смолоскипами©прометеямиª.


Словник до міфу ©Прометейª

Подвиг

-

героїчний, самовідданий вчинок, виконаний у важких небезпечних умовах.

Альтруїзм

-

безкорислива турбота пр
о благо інших людей.

Прометеїзм

-

уособлення самовідданості, шляхетних почуттів і вчинків людини, нестримного
прагнення досягти високої мети.

Прометеїв вогонь

-

священний вогонь, що горить в душі людини або світло розуму, пізнання,
культури, цивілізації.

Тиран

-

у Стародавній Греції
-

самовладний правитель, що здобув владу насильством.


Титан

-

божество з числа велетнів, які повстали проти богів Олімпу; це людина з великою
фізичною або розумовою силою; видатна героїчна постать.ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБРАЗУ ПРОМЕТЕЯЕкспрес
-
опитування
*Хто головний герой міфу?
Що ми вже знаємо про Прометея? Походження героя.Хто такий титан? Він схожий на людину?Що означало його ім‱я?Чого навчив Прометей людей?Чому Прометей допомагав людям?Отже, він
співчував людям. У чому?У чому таємниця цього вогню із Олімпа?


Чому навчив Прометей людей?


Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


9

Асоціативний ланцюжокВОГОНЬ

РОЗВИТОК

КУЛЬТУРА


Як відомо, вогонь, полум‱я здатні освітлювати все навколо, протистояти темряві. А вислів
©Вогонь Прометеяª означає світло розуму, пізнання, культури, цивілізації.

-

Отже, що в цьому міфі символізує вогонь?
( Вогонь
-

символ розвитку культури)

-

Чи легко було

принести вогонь із Олімпу?

-

Знав Прометей про те, що прогнівить Зевса?
( Звичайно, знав, на те ж він і провидець. Але
любов до людей ( її ще називають гуманізмом), співчуття до них перемогли)

-

Як покарав Зевс Прометея?
( Наказав Гефестові прикувати його до
скелі. Кожен день
прилітав орел і викльовував Прометею печінку, за ніч вона відростала і з кожним новим
днем муки починалися знову)

-

Скільки тривали муки титана?
(Тисячоліття)

-

Як тримався наш герой?
(Жодного разу не попросив милості, не зрікся своєї приязні

до
смертних).

-

Навіщо він терпів усі муки?
( Терпів муки заради щастя людей.)

-

Давайте подумаємо, це подвиг чи вчинок Прометея? Доведіть свою думку.

-


А як називають людину, яка турбується про благо інших людей ?
(Альтруїст)

-

Чи можна вважати Прометея героєм?

( Прометея можна вважати героєм, тому що він
здійснив подвиг заради інших, пожертвував своїм щастям, бо дуже хотів допомогти
людям).

-

Що носять люди на згадку про Прометея?

( Обручку та вогонь Прометея у серцях)

-

Символом чого є Прометей?
( Символ борця за
свободу та носій світоча розуму)У чому велич подвигу Прометея?ª


Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


10


Прометей здійснив подвиг, і велич його полягає у тому, що він пожертвував собою в ім'я
людей. Адже Прометей знав, яка кара його чекає, і все ж таки не відвернувся від народу, не зрадив
своєї мети. Ми пишаємося тим, що серед землян знайшлося чимало таких самих мужніх,
незламних звитяжців, як Прометей, що пожертвували собою заради блага інших. У їхніх серцях
палає вогонь Прометея.

Минають віки, тисячоліття, а Прометей продовжує жити у вірш
ах, поемах, крилатих виразах,
живописі, у діяннях тих людей, які не шкодують своїх сил і здоров‱я заради інших. Образ
Прометея


один із тих, який пережив свій час, до якого зверталися письменники, поети,
художники, композитори. Образ цього героя є невмиру
щим ідеалом самопожертви, співчуття,
любові до людей, адже він готовий заради них прийняти найжорстокіші муки.

Тому Прометей
є ©вічним образом літературиª.МІФИ ПРО ГЕРАКЛА


Зверніть увагу на скульптуру. Тут зображено сміливого
та сильного героя , якого

давні греки називали
Гераклом, а давні римляни


Геркулесом.

Грецька культура вже I

 ст. до н. е. досягла значно
вищого рівня за римську культуру. Цілком зрозуміло, що
римляни прагнули засвоїти всі досягнення грецької
культури. Після завоювання Греції

римлянами
(остаточно в 146 р. до н. е.) можна казати про єдину
грецько
-
римську культуру античного світу,
спадкоємцями якої стали європейські народи. Із давніх
римських богів виділялося 12, які були ототожнені з
олімпійськими богами:

Юпітер


Зевс, Юнона


Гера, Нептун


Посейдон,
Веста


Гестія, Вулкан


Гефест, Мінерва


Афіна,
Меркурій


Гермес, Керера


Деметра, Марс


Арес,
Венера


Афродіта, Діана


Артеміда і запозичений у
греків Аполлон.


Поповнення словничка ©Герої давньогрецьких міфівª


Зевс (Юпі
тер)


верховний бог греків, цар і батько богів та людей.

Гера (Юнона)


богиня шлюбного життя, дружина Зевса.

Посейдон (Нептун)


бог моря і мореплавства.

Деметра (Керера)


богиня плодючості і землеробства.

Арес (Марс)


бог війни.

Афродіта (Венера)


бо
гиня любові й краси.

Артеміда (Діана)


богиня мисливства, лісів і гір.

Аполлон


бог мистецтва.

Еврисфей


цар Тірінфа і Мікен.

Єхидна


жахлива кровожерна потвора, напівжінка, напівзмія.Знайомство з Гераклом


Народження героя

Геракл був сином Зевса і Алкмени, дружини Амфітріона. Перед народженням Геракла Зевс
оголосив на зборах богів, що той, хто перший народиться в Персеєвому роді, буде володарем
нащадків Персея та всіх земних народів. Ревнива Гера прискорила народження Персеє
вого онука
Еврисфея і затримала пологи Алкмени. Коли, нарешті, народилися близнята Геракл та Іфікл, Гера
Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


11


послала до колиски малят двох величезних зміїв, щоб вони знищили Геракла, однак майбутній
герой задушив їх. За однією з легенд, Зевс, бажаючи зробити с
ина безсмертним, узяв його на небо
і поклав біля грудей сплячої Гери, але богиня прокинулась і відштовхнула чужу дитину. Її молоко
розлилося по небу, утворивши Молочний Шлях, а кілька крапель упало на землю, і з них виросли
білі лілеї. Амфітріон навчив Гер
акла правити колісницею, Кастор


боротьби, Евріт


стрільби з
лука, Лін


музики, кентавр Хірон


усіх інших наук.

Подвиги Геракла

Еврисфей, який владарював над аргів‱янами, покликав Геракла до себе на службу. Він повинен
був здійснити 12 подвигів (їх виз
начив Еврісфей), після чого Зевс мав подарувати йому безсмертя.12 подвигів Геракла:


1) боротьба з Немейським левом, якого герой задушив;

2) знищення Лернейської гідри, отрутою якої Геракл намазав стріли, і тому найменша рана від
його стріли вважалася с
мертельною;

3) полювання на Еріманфського вепра, який спустошав Аркадію;

4) лови Керинейської лані із золотими рогами й мідними ногами;

5) знищення стімфалійських птахів, що мали мідні пазурі, крила, дзьоби і пір‱я, що правило їм за
стріли;

6) здобуття для

доньки Еврисфея Адмети пояса цариці амазонок Іпполіти;

7) очищення Авгієвих стаєнь протягом одного дня;

8) подолання Критського бика, що вивергав полум‱я (цього бика Посейдон подарував Міносові);

9) перемога над царем Діомедом, який кидав чужоземців на по
талу своїм кобилам
-
людожеркам;

10) викрадення корів страхітливого триголового велетня Геріона, який жив на далекому заході на
острові Ерітія. Геракл перейшов усю Європу й Лівію і на пам‱ять про цей похід спорудив
Гераклові стовпи (Гібралтар і Сеуту);

11) в
икрадення золотих яблук із саду Гесперид: яблука дістав Атлант, поки Геракл підтримував
замість нього небо;

12) останній і найважчий подвиг


приборкання Кербера. Геракл спустився в царство Аїда біля
Тенара, здолав стоголового пса без будь
-
якої зброї, вині
с його зв‱язаного на світ і, показавши
Еврисфею, відніс назад.


Здійснивши подвиги, Геракл звільнився від служби в боягузливого Еврисфея і повернувся до
Фів.Робота з текстом ©Подвиг перший: немейський левª
*


Які риси характеру проявив Геракл під час
двобою з немейським левом?Чи можна назвати перемогу Геракла подвигом?
Геракл просто виконав забаганку Еврисфея чи допоміг людям?

СЬОМИЙ ПОДВИГ ГЕРАКЛА: АВГІЄВІ СТАЙНІ


Гра ©Вірю


не вірюª
*


1) Велетенський лев був чудовиськом, породженим Тіфоном

і медузою Горгоною.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


12


2) Геракл узяв із собою улюблений лук зі стрілами, що подарував йому сам Аполлон.

3) Люди з радістю показали герою, де саме можна знайти велетня


лева.

4) Лев упав, уражений стрілою Геракла.


5) Геракл задушив немейського лева.


6)
Еврисфей з переляку сховався від героя за троном і прогнав Геракла.


7) Еврисфей був прикро вражений, що Геракл повернувся живим і неушкодженим, ще й
переможцем.


Словникова робота


©Авгієві стайніª

-

Бруд, безладдя, занедбані справи

Копрійоповісник царя Авгія.

Елідакраїна, де правив цар Авгій.

Еосбогиня ранкової зорі.

Авгійелідський володар, син Геліоса й Гірміни; мав багато худоби, стайні якої не вичищалися
30 років. З іменем Авгій первісно пов‱язувалося поняття про сонячне бож
ество; бруд у стайнях


це туман і хмари, що їх розганяє сонячний день.


Робота з текстом ©Авгієві стайніª


Тест (За кожну правильну відповідь


2 бали)

*

1) Чергове завдання Еврісфея Гераклові було:

а) небезпечним;

б) принизливим;

в) легким.

2) Почувши
про завдання вичистити Авгієві стайні, Геракл…:

а) зітхнув із полегшенням;

б) замислився;

в) спаленів від образи.

3) Прибувши до Еліди, герой побачив:

а) розкішний палац Авгія;

б) стайні, що нагадували суцільне болото із запаморочливим смородом;

в) безліч
худоби на зелених полонинах.

4) Геракл зажадав за вичищення стаєнь:

а) десятину худоби Авгія;

б) безсмертя;

в) подяку Еврісфея.

5) Я к герой вичистив стайні Авгія?

а) Носив на плечах смердючі коші з гноєм;

б) знайшов собі помічників;

в) прокопав рівчак до
русла річки, і річка вимила стайні.

6) Я кою була реакція на вчинок Геракла царя Авгія?

а) Зрадів і щиро дякував герою;

б) не міг повірити в те, що сталося;

в) вигнав Геракла разом із сином Філеєм.


Бесіда за змістом

-

Чому Геракл не пішов одразу до палац
у Авгія, а залишився біля стаєнь?


(Він хотів подивитися, що йому потрібно буде зробити, зосередитися, поміркувати над тим, як
вирішити цю проблему.)

-

Чим цей подвиг героя відрізнявся від попередніх?


(Раніше Гераклові більше були потрібні відвага і сила,

а тепер знадобився і розум, адже лише
розумна людина могла знайти вихід із такої складної ситуації.)

-

Чи можна назвати цей вчинок героя подвигом?

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


13(Так, тому що за один день вичистити те, що забруднювалося 30 років, та ще й зробити це
самотужки


це не з
вичайний вчинок, а подвиг.)

-

Чи була користь від цього вчинка Геракла кому
-
небудь іще, окрім Авгія?


(Так, полегшено зітхнули люди з навколишніх сіл, до яких линув сморід з царських стаєнь й
отруював повітря.)

-

Про які риси характеру героя свідчить цей п
одвиг?

(Розум, мудрість, любовдо людей)


Культ Геракла

Культ Геракла був поширений серед усіх еллінів. Кожна країна і
мало не кожне місто хотіли похвалитися тим, що Геракл
гостював у них бодай один день. Свята на честь героя


гераклеї влаштовувались у
Фівах, Сікіоні, на островах Мендосі
й Косі. Йому були присвячені біла тополя, маслина, плющ та
гарячі цілющі джерела.


Про нього співали пісні й писали п'єси. Іноді він
перетворювався на товстого добряка, ярмаркового силача, з
якого підсміювалися в комедія
х. Та водночас його любили
більше, ніж богів, пам'ятаючи, що він колись був людиною.
Геракл був справедливий. Дороги, які стільки разів топтала його могутня стопа, він очищав від
шахраїв і розбійників. Геракл був добрий. Жорстокі випробування облагородили
його душу,
поглибили його вроджену доброту.

На честь героя споруджували храми, вівтарі й статуї. Гладіатори в Римі, які за віком сходили з
арени, присвячували героєві свою зброю. У переносному розумінні Геракл (Геркулес) є символом
велетенської сили, нез
доланності.


УРОК РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

НАПИСАННЯ ТВОРУ


©ГЕРАКЛ


УЛЮБЛЕНИЙ ГЕРОЙ ДАВНІХ ГРЕКІВªПідготовка до написання твору
*
Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


14Цікаві факти

З ім‱ям Геракла (Геркулеса) пов‱язані деякі фразеологізми. Наприклад, ©дійти до Геркулесових
стовпівª


дійти
до краю; ©геркулесова працяª


тяжка праця.

У переносному розумінні Геракл (Геркулес) є символом велетенської сили, нездоланності.

На зоряному небі існує сузір‱я Геркулеса. Воно нагадує людям про трагічне життя великого героя.
Назва найяскравішої зірки цьо
го сузір‱я перекладається з арабської мови як ©укліннийª
(коленопреклоненный), що може натякати на необхідність Геркулеса служити та підкорятися.

Під час боротьби з дев‱ятиголовою лернейською гідрою, породженням чудовиська Тіфона,
Гераклові уп‱явся в ногу
клешнями величезний рак. Гера, що ненавиділа Геракла, віддячила
Ракові, помістивши його на небі у вигляді сузір‱я.

Давні греки назвали сузір‱я на небі в пам‱ять про немейського лева, якого Геракл задушив голими
руками і зробив собі з його шкури плащ, невра
зливий для стріл. Так з‱явилося сузір‱я Лева на
зоряному небі.


Подвиги Геракла були улюбленими
темами античного мистецтва.

Відома картина Помпео Батоні
©Геркулес на роздоріжжі між
Доброчесністю і Порокомª

(1765).

Алегорію створив у  ст. до н. е.
філосо
ф Продік. Коли юний Геркулес
пас стада свого земного батька Амфіона
на Кіферонських луках, до нього
підійшли дві жінки, що уособлювали
Зніженість і Доброчесність. На картині
Батоні вони представлені в образах
Венери, богині кохання, і Мінерви,
богині мудро
сті. Одна спокушала його
радощами життя, інша закликала до
праці і подвигів. Геркулес після
тривалих роздумів вирішив
прислухатися до голосу розуму і
присвятив своє життя служінню
людству. Сувора Мінерва вказує на
храм на верхівці скелі


алегорію
складног
о шляху до слави. Ошатна
Венера простягає Геркулесу троянду.
Біля її ніг


атрибути чуттєвих
насолод: музичні інструменти, ноти,
кошик із фруктами.Складання плану твору

План

І. Уславлений герой грецького народу.

ІІ. Ч ому Геракл був улюбленим героєм
греків?

1) Походження героя.

2) 12 подвигів Геракла.

3) Характеристика героя.

ІІІ. Увіковічений у пам‱ятках мистецтва.

Написання твору за планом на чернетці. Редагування написаного/


Написання роботи у зошитах.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


15ДАВНЬОІНДІЙСЬКИЙ МІФ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУІндія


країна багатовікової культури, витоки якої беруть початоку II

III тисячоліттях до
нашої ери. Індійці зробили величезний внесок у світову культуру і науку. Наприклад, цифри, що
використовуються більшістю народів світу, були винайдені в Індії. Європ
ейці дізналися про ці
цифри від арабів, і тому вони помилково називаються арабськими. Роботи індійських вчених
започаткували алгебру, геометрію та тригонометрію. Всесвітньо відомі й давні пам‱ятки індійської
літератури


архітектори залишили чудові пам‱ятники архітектури, скульптури та живопису, які здавна
уславили Індію як країну Чудес.


Особливості індійської міфологіїДавньоіндійські міфи
зовсім
не такі популярні, як міфи
ска
ндинавські чи грецькі. Та вони
увійшли у літературу цієї країни
так
давно (від 3 до 3,5 тисяч років
тому),
що збереглися майже у
незмінному вигляді.


Боги Давньої Індії,
звичайно, схожі на вже відомих
нам
богів. Але зовсім не схожа на все,
що
вже знайомо ч
итачеві, та роль,
яку в
цих міфах відіграють мудреці. Це
знавці
священних обрядів, що володіють
таємницями магії. Вони зазвичай
божественного походження, але
досягають могутності не завдяки
йому,
а в результаті тривалого
відлюдництва. Їхні чудесні
здібност
і


дар, отриманий у
нагороду за духовні подвиги.
Зосередившись на пізнанні та
виконанні вищих законів світу,
мудреці відмовляються від усіх
радощів життя


від багатства,
кохання, сім‱ї. Зате могутність їх
нерідко перевищує владу і силу
самих
богів.


Хто
ж нагороджує мудреців
за їх
духовні подвиги? Це завжди
робить
Брахма, творець Всесвіту, який установив його закони. Творець світового порядку майже не
втручається у хід подій, пов‱язаних з його тимчасовими порушеннями. Для цього існують інші
боги: Вішну, Ш
ива, Індра. А такожмудреці: Чьявана, Агастья, яких зовсім не випадково називають
©брахманамиª, тобто майже так само, як і Бога
-
Творця.Словникова робота

Брахманайвище божество, творець світу. Входить у тріаду верховних богів індуїзму, в якій
Брахма як

творець Всесвіту протистоїть Вішну, який його зберігає, і Шиві, який його руйнує.

Вішнуодин з найголовніших богів, що складає разом із Брахмою і Шивою божественну тріаду.

Варунабог, пов‱язаний із космічними водами, хранитель істини і справедливості; разом із
Індрою


найбільший з богів індійського пантеону.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


16


Асуринебесні персонажі, що мають чаклунську силу майя. Протиставляються богам,
виступають як найвищий клас демонів.

Ад
ітіжіноче божество, матір богів.

Вівасватсолярне божество, що уособлює світло
на
небі і на землі, родоначальник людей.

Ямаволодар царства мертвих, син Вівасвата і
Сараною.

Мануперша людина, що жила на землі і стала
царем людей, а Яма


перша л
юдина, що померла і
стала царем померлих предків.Робота з підручником. Читання давньоіндійського
міфу про створення світу
Бесіда
*

-

Як звуть творця Всесвіту в індійській
міфології?

-

Назвіть наймогутніших індійських богів
.

-

Які людські почуття притаманні Брахмі?

-

Хто постійно боровся за владу з богами?

-

Чому щастя відвернулося від асурів?

-

Хто очолив боротьбу між богами та асурами?
Намалювати ілюстрації до міфів, які сподобалися найбільше.ЄГИПЕТСЬКІ МІФИ.
РА ТА АПОП.


Міф визначає свідомість.

С. Є. Лєц.


Культура давнього світу надзвичайно
багата і цікава. Ми вже перегорнули з вами
сторінки давньогрецької та давньоіндійської
міфології, дізнались багато нового. В історії
людства існує ще одна своєрідна, зага
дкова
міфологія


це міфологія Давнього Єгипту. І
дотепер всі таємниці Давнього Єгипту не
розкриті науковцями і мистецтвознавцями. Тож
поринемо у цей загадковий світ і


спробуємо зрозуміти, як єгиптяни уявляли
будову Всесвіту, яким богам поклонялися,
подвиги яких героїв оспівували.

Єгипетська цивілізація є однією з найстаріших у світі: вона почала розвиватися у долині
річки Ніл приблизно у 3000 році до нашої доби, або 50
00 років тому назад. Єгипетська держава
проіснувала до 332 року до н. д., після чого була завойована Олександром Македонським. До
Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


17


цього часу в Єгипті змінилося 30 династій, які керували трьома царствами: Давнім, Середнім і
Новим Єгиптом. Перша династія бул
а заснована фараоном Менесом. Давнє царство
характеризувалося розквітом торгівлі, ремесел і мистецтва, доказом чого є побудова Великих
пірамід Гізи в 22,5 км на північ від Каїру. Давні єгиптяни винайшли календар, створили
ієрогліфічну писемність, навчились

виробляти папірус (папір з рослини із такою самою назвою).

Розташування Єгипту на берегах Нілу і південному березі Середземного моря допомогло
єгиптянам добитися значних успіхів у будівництві кораблів і човнів. Найвідомішими пам‱ятками
культури Давнього Є
гипту є піраміди, храм Абу
-
Симбел, вибитий у скелі, комплекс храмів і
усипальниць у Фівах.

Єгиптяни створили міфологію, яка, на жаль, дійшла до нас не в повному обсязі і в більшості
в переказах грецьких і римських авторів


Платона, Діодора, Плутарха, Апу
лея тощо. Частина
міфів дійшла до нас з текстів, вирізьблених на стінах пірамід. Саме з цих записів вчені дізналися
про численних богів, в існування яких вірили давні єгиптяни і яким поклонялись. З великої
кількості богів ми оберемо для знайомства лише най
головніших і найвідоміших.


Пантеон богів єгипетської міфології:

НунХаос і Первинний океан.

Атум

(сутність всього)


дух, який виник з глибин Нуна.

Ра

-

сонце, що створило світ і усе живе. Самого Ра народив Атум. Ра зображували у вигляді
сокола, або лю
дини з головою сокола.

Шубог повітря, якого створив Ра.

Тефнут

(простір і вода)


Око сонячного Ра.

Геб

(бог Землі)


син Шу і Тефнут.

Нут

(богиня неба)


дружина Геба.

Апопвеличезний змій, довжиною 230 м, який уособлює морок, ніч, затемнення і зло,
вічний
ворог і супротивник Ра.

Осіріссин Геба і Нут


бог родючості землі, від нього залежали води Нілу.

Ісідажінка Осіріса, пов‱язана з весною і літом, богиня родючості, води, вітру і мореплавства.


Виразне читання міфу ©Ра і Апопª.


Бесіда за
питаннями
*Які світи пропливає на човні Вічності Ра?Які небезпеки очікують Ра на його щоденному шляху?Які боги пливуть у човні з Ра?Хто і з якою метою летить попереду човна Вічності?Чим, згідно міфу, викликані сонячні затемнення, піщані бурі й землетруси в Єгипті?Хто і якою піснею вітає бога Ра?Скільки воріт має пройти човен Ра?Які уявлення про світ померлих мали давні єгиптяни?Що відбулося, коли Ра доплив до печери Апопа?Хт
о допомагає Апопу під час битви з Ра?Яким чином все ж таки вдається перемогти Апопа?Як люди і боги славлять могутність Ра?
В яких словах міфу стверджується вічна боротьба добра зі злом?Висновки:

давні єгиптяни вірили у загробне життя, утверджували перемогу добра над злом
у вічній запеклій боротьбі бога Ра з Апопом. Цим міф схожий на міфи інших народів, в яких герої
перемагають чудовиськ, уособлюючи собою зло і життєві негаразди людей.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


18


ІІІ.
БА
ЙКИ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ.

ОСОБЛИВОСТІ БАЙКИ ЯК ЛІТЕРАТУРНОГО ЖАНРУ

ЛЕГЕНДАРНИЙ ЕЗОП


ОСНОВОПОЛОЖНИК ЖАНРУ БАЙКИБайкаце коротке оповідання сатиричного й
повчального характеру, у якому висміюються людські
вади та недоліки суспільного життя.


Байка найчастіше складається з двох частин: оповіді й
моралі, повчання, заради якого і складалася байка.


Мораль може знаходитися як на початку твору, так і в
кінці його. Іноді мораль як окрема частина твору буває
відсутня, але, спираючись на зміст байки,

завжди можна
самостійно зробити повчальний висновок.Героями байок можуть бути

не тільки люди, але й
тварини, рослини, предмети, наділені певними рисами.
Одним із найпоширеніших художніх засобів, що
використовуються в байці, є
алегорія.


Алегоріяце з
ображення абстрактного поняття або явища через конкретний образ. Наприклад,
серце


алегорія кохання, образ богині Феміди


алегорія правосуддя.


СТРУКТУРА БАЙКИ
ОСНОВНА ЧАСТИНА + МОРАЛЬ
+ ГЕРОЇ = БАЙКА


Головні ознаки байки

Невеликий твір (лаконічна)
Має образи
-
символи (алегорична)
Навчає людей (повчальна)
Викриває вади (сатирична)
Має швидкий розвиток подій
(динамічна)

Прийоми, що допомагає авторові
розкрити ідею твору:


Сатирарізновид комічного. Вона теж викликає сміх, але сміх нищівний, що викриває вади
людського суспільства. Зображуючи всю складність стосунків персонажів, байка показує, яким
заплутаним є наше життя і змушує читача замислитися, як уникнути ганебних вч
инків. Отже,
засобами комічного можна не тільки насмішити, а й розкрити аморальність людських законів,
нелюдську суть деспотизму і беззаконня.

Персоніфікація

(або уособлення)


різновид метафори, художній прийом перенесення якостей
живих істот на довколишн
і предмети, явища природи, абстрактні поняття.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


19


Езопова мова

(за ім‱ям давньогрецького байкаря Езопа )


замаскований спосіб думок із натяками
, недомовками задля уникнення будь
-

яких заборон.


Художні засоби, що використовує автор в байці:


Епітети,
що посилюють емоційність байки, розширені діалоги.


Зародившись в Давній Греції , байка незабаром поширилася в інших країнах. Серед
відомих байкарів слід назвати грека Езопа, римлянина Федра, француза Жана де Лафонтена,
росіянина Івана Крилова, українців
Григорія Сковороду та Леоніда Глібова.

Основоположником байки вважають античного раба
-
митця Езопа (I ст. до н. е.).

Дійсно, мудрість його байок настільки глибока і невичерпна, що протягом багатьох століть нею
користуються байкарі. Вони створюють нову фор
му для байки, завіршовують її, але не вважають
за потрібне змінювати її зміст, який є довершеним, а тому вічним.

Чимало запозичень і сюжетів Езопа використали відомі байкарі Іван Крилов та Леонід Глібов.Паспорт байки

Ім‱я


БАЙКА

Місце народження


ДАВНЯ

ГРЕЦІЯ

Батьки


ЕЗОП


Дата народження


І ст. до н.е.
ЕЗОП
.

©ЛИСИЦЯ І ВИНОГРАДª, ©ВОВК І ЯГНЯª,

©КРУК І ЛИСИЦЯª,

©МУРАШКИ Й ЦИКАДАª


Езоп писав байки, де героями були тварини,
наповнював свої оповіді повчаннями та мораллю.
Точну кількість байок не

встановлено, але вважається,
що
Езопу належить близько 400 байок. В образах тварин
висміював недалеких і темних людей, їхні недоліки і
захланність. Жодних його рукописів і оригіналів
творів до наших днів не дійшло


його твори у I

III
ст.
до н. е. упоряд
кував Деметрій Фалерський, але збірка
не
збереглась..


У чому секрет довголіття байок Езопа?


Оскільки в байках мова алегорична, то й скривдити нікого неможливо. Адресат не
зазначений, дійові особи
-

найчастіше тварини. Байкар вказує не на людські вади, а
на вади
тварин. Якщо людина впізнає в діях і словах героїв байки себе, вона засвоює позитивний урок.


Що означає вислів "езопова мова"?


"Езопова мова"
-

алегорична мова, де думка ніби зашифрована, не висловлюється прямо. Це
"особлива система облудних засо
бів", до яких звертаються, коли не можна сказати про щось
відкрито.


Чим повчальні байки Езопа?


Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


20


Байки Езопа звертають нашу увагу на те, що людина повинна працювати, не звинувачувати
випадок, а сподіватися на свої сили. Вони вчать бути терплячими, незарозу
мілими, гарними
друзями, не вірити ворогам. Сюжети байок Езопа запозичували всесвітньо відомі байкарі
-

Ж.
Лафонтен, І. Крилов.Які людські вади висміює у своїх байках Езоп?

Лінь, заздрість, жадібність, відсутність бажання думати, хитрість, дурість, лест
ощі.Розглянемо три байки Езопа, які прожили віки, і тепер у віршованій формі відомі під іменами
інших байкарів, зокрема іменем російського письменника Івана Крилова: ©Крук і лисицяª,
©Мураха і Цикадаª та ©Лисиця і виноградª.


Мораль байки
©Крук і Лисиця
ª

у Крилова принципово відрізняється від Езопової виховної ноти.
Езоп пише про нерозумність Крука, а Крилов робить інший акцент, і в нього головним
персонажем стає улеслива Лисиця. Отже, основна ідея його байки


лестощі, які шкодять
оточуючим. Обидві риси

людської натури


дурість і улесливість


можна знайти в обох байках.
Але акценти авторами розставлені різні, а тому байки сприймаються по
-
різному, хоч відразу
зрозуміло, що використовується один і той самий сюжет.


Байка
©Мураха і Цикада
ª у Крилова назва
на ©Бабка і Мурахаª. Вже у зміні цієї назви ми бачимо
цікавий момент: байкарі змінювали колорит свого твору для простішого сприймання його
читачами. Оскільки цикади на території Росії не мають поширення, автор змінює цей образ на
більш доступний для свого
регіону образ бабки. Це наближення твору до простої людини ще раз
підкреслює основну мету байки


розкрити людські вади таким чином, щоб усі зрозуміли і не
повторювали помилок, які замальовуються у байці. Мораль байки ©Бабка і Мурахаª з часів Езопа
не змін
илася: необхідно думати про майбутнє і працювати задля нього.


Байка
©Лисиця і виноградª

розповідає нам про те, як
Лисиця довгий час намагалася дістати виноград, який був
надто
високо, і вона так і не скуштувала його. Лисиця тоді сказала,
що
цей виноград щ
е зелений і пішла собі. Мораль Езоп розкрив
дуже
влучно і навіть афористично: ©так і деякі люди не можуть
досягти успіху через брак сили, а звинувачують у цьому
обставиниª. Цікаво те, що у байці Крилова наголошується на
тому,
що виноград був стиглий: ©грон
а червонілиª.Отже, байкаце твір не тільки мистецький, а ще
філософський і виховний. Байка викриває вади людського
характеру, а оскільки ці вади часто одні й ті самі незалежно
від
часу і простору, теми, ідеї, сюжети байок позичаються
одними письменниками в інших. Для автора зал
ишається основним одне: щоб байка сприяла
виправленню людини. І виховує вона людину дуже обережно і ніжно: пропонуючи їй на розсуд
поведінку тварин. Таким чином, ніхто не залишається ображеним, а хто хоче ©почутиª, про що
каже автор, той ©почуєª.


Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


21


АНАЛ
ІЗ БАЙОК ЕЗОПА


Байка ©Вовк і Ягняª
*


-

Назвіть героїв байки.


-

Охарактеризуйте їх поведінку.


-

Які риси характеру уособлюють у
собі Вовк і Ягня?


-

Прочитайте мораль байки.


-

Як ви її розумієте?


-

Чи знаєте ви приклади з життя, до
яких можна було

б застосувати цю
мораль?
Байка ©Крук і Лисицяª
*


-

Визначте тему байки.


-

Які риси уособлюють герої твору?


-

Яка мораль байки?


-

Сформулюйте ідею твору.Байка ©Мурашка і
Цикадаª
*


-

З яких частин складається
байка?


-

Які риси
уособлюють
Мурашка та Цикада
?


-

Яка мораль цієї байки?


Як ви її розумієте?

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


22-

Сформулюйте пораду Цикаді, яку ви могли б їй дати.Як читати байку.


1.Для розповідної частини байки характерна оповідна манера виконання.


2. Передаючи діалог персонажів
читець намагається перевтілитись у того героя, чию репліку він
вимовляє.3. Перед тим, як прочитати мораль байки, слід витримати тривалу паузу.


Питання контролю
*


1.Кого вважають засновником жанру байки у світовій літературі?

2.Хто з байкарів був рабом?

3.Як називають автора ба
й
ки?

4.Частина байки, в якій розповідається про події?

5.Частина байки, в якій міститься повчання?


6.Езоп писав байки віршами чи прозою?

7.Який основний літературний прийом використовується в байці?

8.З яких двох частин складаєтьс
я байка?

9.Яких українських байкарів ви знаєте?

10.Найвідоміший французький байкар?

ІВАН АНДРІЙОВИЧ КРИЛОВ (1769
-
1844)
.


©КВАРТЕТª, ©ВОВК І ЯГНЯª


Народився І.А.Крилов у Москві, в сім‱ї бідного дворянина. Після
смерті батька, який залишив йому у
спадок солдатський сундучок
з книгами, жив із матір‱ю в глибоких нестатках.


Бідність змушує юного Крилова піти на службу. Йому в
ранньому віці довелося познайомитися з хабарництвом,
наклепництвом, і все це, безумовно, справило на хлопчика
вели
чезне враження, яке в


подальшому стало основою для всієї його сатиричної творчості.

Життя Крилова в дитячі роки склалося так, що йому не довелося навіть навчатися в школі,
але потяг до навчання був у нього настільки сильний, що він сам вивчив мови, мат
ематику, став
високоосвіченою для свого часу людиною.


Найбільше ж юного Крилова цікавить і приваблює література. Він пробує себе на ниві
створення драматичних творів, працює в журналах, а починаючи з 1805 року входить до
літератури як творець рос
ійської байки.


І. Крилов прожив довге життя. Він написав багато комедій, оповідань, трагедій, був
відповідальний за видання журналів. Але відомим Крилов став

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


23


завдяки своїм байкам. Читаючи байки Крилова, на
перший погляд здається, що перед нами жадібні
вовки, беззахисні вівці та ягнята, хитрі лисиці, товсті
гуси, сильні ненажерливі леви, дурні мавпи. Та
байки Крилова


це не просто віршовані тексти, це
сценки, побудовані на основі діалогів. Крилов
вводить у байки діалоги, тому що, на його думку,
саме
чер
ез мову героїв розкриваються їхні характери.
©Байки Крилова


не просто байки: це
невеличкі повісті, комедії, гумористичні розповіді,
маленькі драми, сатиричні сценки з персонажами і
характерамиª,


писав критик В. Бєлінський.У Петербурзі, в Літньо
му саду, є пам‱ятник.
Дідусь у глибокій задумі сидить у кріслі, а біля його
ніг
зібралися бронзові звірі


леви, вовки, лисиці,
ведмеді, мавпочки та інші. Цей дідусь


відомий
російський байкар Іван Андрійович Крилов, а звірі


герої його байок.
Виразн
е читання байки


І. Крилова
©Вовк і Ягняª


-

Яке враження справила на вас байка?

-

Що вразило в байці ©Вовк і Ягняª?

-

З яких частин складається байка? Як вони називаються?

-

У чому особливість моралі
цієї
байки в порівнянні з
байками Езопа?

-

Які
епітети використовує
поет,
щоб описати Вовка та Ягня?

-

Як звертаються герої один
до
одного?

-

Які звинувачення на
адресу
Ягняти висуває Вовк?

-

Доведіть, що ці звинувачення безпідставні.

-

Які риси характеру уособлюють образи Вовка та Ягня?


Байка І.
Крилова ©Квартетª


Історія створення байки ©Квартетª


У цій байці Крилов висміяв галасливі й безрезультатні
засідання Державної ради, організованої в Росії 1810 року.

Перші читачі відразу впізнали в героях байки Аракчеєва, Мордвинова, Завадовського, Лопухі
на.


Словникова робота

Партитурасукупність усіх партій багатоголосного музичного твору.

Сонатамузичний твір, що складається з 3
-
х або 4
-
х частин різного темпу й характеру.

Квартет1. Музичний твір для 4
-
х інструментів або голосів. 2. Ансамбль із
4
-
х музикантів чи
співаків.

Альт1. Низький жіночий або дитячий голос, а також співак (співачка) із таким голосом. 2.
Музичний смичковий інструмент, дещо більший за скрипку, або мідний духовий інструмент.

Бас1. Найнижчий чоловічий голос, а також співа
к із таким голосом. 2. Мідний духовий
інструмент низького регістру й тембру.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


24


Прима1. Перший, основний звук гами. 2. Перша струна смичкового музичного інструменту. 3.
Перший інструмент, голос, що виконує провідну партію в оркестрі, хорі.

Вторадругий г
олос у музичній партії.


Бесіда
*

-

Чому квартет ©не йде на ладª?

-

Чи вірить автор, що в учасників квартету що
-
небудь вийде?

-

Яка мораль цієї байки?


-

Чому саме цим тваринам Крилов доручає брати участь у квартеті? Які риси характеру вони
символізують в

інших байках і казках?ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМОЮ

©МУДРІСТЬ БАЙКИª


Дослідницька робота

Порівняйте байки Езопа й Крилова. Визначте спільне й відмінне у їх творах.
Езоп

Крилов

Відмінне

1.

Мова прозова.

2.

Лаконічний діалог.

3.

Відсутність художніх засобів, перевага
дієслів, прості синтаксичні

конструкції.

4.

Мораль в кінці твору.

5.

Констатація соціальної
проблематики.

1.Мова віршована.

2.

Значно розширений діалог.

3.

Широке використання різних частин
мови, наявність епітетів, р
ізноманітність
синтаксичних конструкцій.

4.

Мораль на початку твору.

5.

Загальнолюдська проблематика.

Спільне

1.

Місце дії.

2.

©Боротьбаª між персонажами.

3.

Діалог між героями.

4.

Трагічна кінцівка байки.

5.

Мораль.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


25Визначте риси характеру,
якими байкарі наділяють Вовка і Ягня
*

Вовк

Ягня


Випишіть з байки епітети, які використовує автор у зображенні Вовка й Ягнятка?
*
Вовк Ягнятко


_________________________ _____________________________


_________________________ _____________________________


__________________________ ______________________________


____________________
______ ______________________________


__________________________ ______________________________Контрольні питання
*


1
.

З яких частин складається байка?


2
.

Назвіть спільні ознаки байок Езопа й Крилова.


3
.

Чим відрізняються байки Езопа й Крилова?


4
.

Які риси уособлюють собою персонажі байок?


Вовк
Ягня

Лисиця

Ворона

Осел

МавпаТворче завдання


Напишіть власну байку у віршах або в прозі.


Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


26


Напишіть промову адвоката, який
захищає Ягня.
IV
.
ПРИГОДИ І ФАНТАСТИКА

ЖУЛЬ ВЕРН (1828
-
1905).

РОМАН ©П‱ЯТНАДЦЯТИЛІТНІЙ КАПІТАНª


Інтерв‱ю з Ж. Верном


Ж . В е р н. Я дуже радий бачити ще одне покоління моїх читачів.
Я завжди вірив у силу людини, її розум, здатність змінити життя
на

землі на краще за допомогою науки. Я готовий відповісти на
ваші запитання.

-

Де і коли Ви народилися?

-

У 1828 р. У Франції, у м. Нант.

-

Ким були Ваші батьки?

-

Батько був юристом і наполягав на тому, щоб і я пішов цією
дорогою. Але сталося по
-
іншому.

-

Як Ви вчилися в школі?

-

Загалом добре. Але улюбленими предметами, за які я з легкістю
отримував вищі бали, були французька мова та література.

-

Які події дитинства запам‱яталися Вам на все життя?

-

Я завжди хотів вирушити у морську подорож. І, коли мені
було 11 років, я втік із дому і найнявся
юнгою на шхуну, яка відпливала до Індії. Але батьки розшукали мене й повернули додому, а у
велику навколосвітню подорож я все ж таки вирушив, але пізніше, коли вже став дорослим.

-

Яку освіту Ви здобули?

-

Підкоривш
ись бажанню батьків, після ліцею я продовжив навчання у Паризькій школі права.
Закінчивши її й отримавши диплом юриста, я переконав батьків, що моє справжнє покликання


література й театр. Життя моє тоді було нелегким, але я жодного разу не пошкодував про

свій
вибір.

-

Коли до Вас прийшла слава?

-

У 1863 р., коли був надрукований роман ©П‱ять тижнів на повітряній куліª. У цьому творі я
передбачив місцезнаходження тоді ще не відкритих витоків Нілу, ©сконструювавª аеростат з
температурним управлінням.

-

У чо
му секрет Вашого успіху?

-

Я завжди любив життя, пригоди, мандрівки, прагнув дізнатися про цей прекрасний світ якомога
більше, дуже багато й наполегливо працював. Нагородою за це стала любов багатьох поколінь
читачів до моїх книжок.

-

Що б ви побажали суча
сним дітям?

-

У своїх книгах я попереджав, що наукові відкриття можуть не тільки приносити людству не
тільки користь, але й шкоду. Я хотів би, щоб ви пам‱ятали про це, коли сідаєте за комп‱ютер,
перед екраном телевізора, користуєтесь мобільним телефоном.
Цими винаходами людство може
пишатися, але в усьому треба знати міру. Не забувайте про чудову природу нашої землі,
подорожуйте рідним краєм та чужими

містами й морями, бережіть екологію нашої планети, щоб чисте повітря

й воду могли мати не тільки ви, але й

наступні покоління.


Огляд творів Ж. Верна. Законспектуй!

Першою книгою, яка принесла письменникові славу, був роман ©П‱ять тижнів на повітряній
куліª (1863). Головний герой


сміливий дослідник доктор Фергюссон організував експедицію на
повітряній кулі,

зробленій за його проектом. Роман відкрив серію творів Ж. Верна під назвою
©Незвичайні подорожіª.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


27


©Подорож до центра Земліª (1864) належить до жанру фантастики. Герої твору переживають
нелегкі випробування, бачать минуле нашої планети та її читачів.


Рома
ни ©Із Землі на Місяцьª (1865) та ©Навколо Місяцяª (1870) описують космічну
подорож в артилерійському снаряді, випущеному з гармати.


Найзнаменитіший роман Ж. Верна


©Діти капітана Грантаª (1868). Щоб урятувати свого
батька, його дітям та екіпажеві судна
потрібно розгадати загадку: географічні дані на записці, що
розмита водою, не дають однозначної відповіді про місцезнаходження капітана Гранта.

Відомі й улюблені багатьма романи ©20 тисяч льє під водоюª (1870) та ©Таємничий острівª
(1875). Героеві першого
твору, капітанові Немо, щоб залишити несправедливий і жорстокий світ,
довелося збудувати човен під назвою ©Наутілусª.


Дуже популярний роман ©П‱ятнадцятирічний капітанª (1878)


цікава й повчальна книга.
Юнак, що не має великого досвіду, повиненстати капі
таном і з гідністю виходить переможцем з
усіх складних і небезпечних ситуацій, у які потрапляє він та екіпаж судна ©Пілігрімª.


©Розплутайте ниткуª. Назвіть роман і місце, де відбуваються події.

Що ж ©винайшовª Ж. Верн?

*

Про це ви дізнаєтесь, якщо
пройдете лабіринтом.


Захоплені сучасники називали

Ж. Верна ©всесвітнім мандрівникомª, ©чарівникомª,
©пророкомª, ©провидцемª, ©винахідником без
майстерніª.

Що ж ©винайшовª Ж. Верн? Про це ви дізнаєтесь, якщо
пройдете

лабіринтом.


ПРОСЛАВЛЕННЯ СИЛИ ЛЮД
СЬКОГО ХАРАКТЕРУ


В РОМАНІ Ж. ВЕРНА ©П‱ЯТНАДЦЯТИРІЧНИЙ КАПІТАНªЛ
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


28


Усний кросворд

*


1. В якій країні жив Ж. Верн?


2. Що вивчав Ж. Верн у
Парижі?

3. Де відбуваються дії роману
©Із
Землі на Місяцьª?

4. Місто, в якому народився
письменник.

5. Країна, до
якої хотів
вирушити 11
-
річний Ж. Верн.

Ключове слово
-

_______________________


Робота з літературознавчими термінами


Романодин із жанрів епічної розповідної літератури; великий складний за будовою прозовий
(рідше віршований) епічний твір, у якому широ
ко охоплені життєві події, глибоко розкривається
історія формування характерів багатьох персонажів.

Роман може бути історичним, побутовим, соціально
-
філософським, пригодницьким тощо.

Пригодницький (авантюрний)
романвеликий за обсягом, переважно прозов
ий твір із гострим
динамічним сюжетом та пригодницькими ризикованими ситуаціями.

Ознаки пригодницького роману:соціальні мотиви;волелюбні настрої;герої


мандрівники, вчені, дослідники,
розумні, вольові, сміливі, шляхетні люди;наявність
інтриги, таємниці;незвичайність сюжету;географічне тло.


Пригодницькі романи Ж. Берна вчені
називають
ще
©науковими романамиª або
пригодницько
-
географічними
, оскільки всі три
аспекти


пригоди, техніка і географія


поєднуються у його творах.Робота з текстом

І

ІІ розділи
Як називалося судно, на якому пливли герої?Р озкажіть про пасажирів судна. Чому вони опинилися на ©Пілігріміª?

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


29

Що ви дізналися про екіпаж судна?
Які почуття викликають у вас герої твору?
Знайдіть у тексті описи зовнішнос
ті героїв. Доповніть їх усними характеристиками героїв.


Знайомство з головними героями

Місіс Уелдон, Джек


хоробрі, витривалі, мужні.

Бенедикт


дивний дослідник
-
ентомолог.

Дік Сенд


рішучий, відважний.

Негоро


дивний, потайний.

Капітан Халл


справедл
ивий, професіонал.


I розділ
*
Які герої з‱являються на борту ©Пілігрімаª?
Зачитайте уривки, присвячені потерпілим на судні ©Вальдекª.
Хто, крім людей, був на затонулому кораблі?Розкажіть, що дивного було в поведінці Дінго? Як він ставився долюдей на

судні?
Які головні труднощі виникли в героїв роману на морському шляху?
Як поводилися герої за цих складних обставин? Які риси характерупроявили? Як ставилися одне до одного?
ОБРАЗ ДІКА СЕНДА


П‱ЯТНАДЦЯТИРІЧНОГО КАПІТАНА


План
-

характеристика Діка

Сенда

1. Ім‱я героя.

2. Вік.

3. Походження.

4. Професія.

5. Портрет.

6. Р иси характеру.

7. Ставлення інших персонажів до героя.

8. Моє ставлення до героя.


Діку Сенду усього 15 років. Доля була до
нього
суворою: Дік був знайдою, ім‱я йому дав
перехожий,
що відніс хлопчика до притулку. Але, коли він підріс, містер Уелдон звернув увагу на
кмітливого хлопчика й дав йому можливість вчитися й працювати на його судні ©Пілігримª.

Дік Сенд мріяв вивчитися, щоб стати моряком і справжнім капітаном. Але випробування

юнака лише починалися. Фізична сила й міцний дух допомогли йому з гідністю вийти з
небезпечних ситуацій. Сміливість, рішучість дозволяли йому швидко діяти. Чуйність і відданість
спонукали юнака піклуватися про місіс Уелдон і Джека. Відповідальність була г
оловною рисою
характеру Діка, тож не дивно, що п‱ятнадцятирічний капітан хвилювався за долю кожного із
пасажирів судна й він не їв і не спав, стоячи за штурвалом цілими днями.

До Діка Сенда всі герої ставляться з повагою, сподіваючись на його силу й розум,

і лише
Негоро і Гарріс вороже ставляться до капітана, бо він стає на заваді їхнім підступним планам.

Він викликає повагу тим, що намагаеться бути відданим, чуйним, сміливим, рішучим.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


30


ОБРАЗ ГЕРКУЛЕСА


В РОМАНІ


Ж. ВЕРНА


©П‱ЯТНАДЦЯТИРІЧНИЙ КАПІТАНª


Ім‱я героя вже промовляє само за себе


Геркулес.


Як ви вважаєте, чому хлопця називали саме так?
*


Скільки років Геркулесові?


Яке походження героя?Де працював Геркулес?


Які риси характеру притаманні Геркулесу?

Як
ставляться до Геркулеса інші герої?Опишіть зовнішність героя

©Коли гігант Геркулес починав тягнути яку
-
небудь снасть,
інші матроси могли стояти склавши руки. Ця могутня
людина, ростом у 6 футів з лишком, могла замінити собою
лебідкуª.

©


Ви, мабуть, си
лань, Геркулесе,


сказав містер Гарріс.На

африканських невільничих ринках за вас заплатили б чимало.Не більше, ніж я вартий,


сміючись, відповів
Геркулес.
-

І покупцям довелося б довгенько
побігати, щоб спіймати менеª.

Вчинки
героя.Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


31


ЗАСУДЖЕННЯ РАБСТВА

У ТВОРІ Ж. ВЕРНА
©П‱ЯТНАДЦЯТИРІЧНИЙ КАПІТАНª


Факти

Рабство


це насильницьке
підпорядкування однієї людини іншою або
однієї групи людей іншою групою людей. У
раба не має особистих прав власності, його
можна продати, убити.


Рабство від
оме з доісторичних часів, але
набуло розквіту після падіння Римської імперії.
У XI


XIII ст. в Іспанії, Португалії й
Великобританії, а в Америці в XII


XIX ст.
рабська праця стала

основою економіки. Мільйони африканців вивозилися з континентудо інших
країн і
використовувалися як безкоштовні знаряддя праці, працюючи на плантаціях, а пізніше


на
мануфактурах. Велика їх кількість помирала, але все одно вигода від подібної експлуатації була
величезною.


Рабство в Британській імперії було заборонене в 1833

р., у США наприкінці Громадянської
війни 1861

1865 рр., але нелегально продовжує існувати в деяких країнах.

За оцінкою Міжнародної організації Праці, жертвами примусової праці, праці за борговими
зобов‱язаннями, примусової дитячої праці та сексуальної екс
плуатації є 12,3 млн людей; за
іншими оцінками, їх нараховується від 4 млн до 27 млн.


За даними ФБР, торгівля людьми щороку приносить прибутки у розмірі приблизно $ 9,5
млрд. Вона тісно пов‱язана з відмиванням грошей, наркобізнесом, підробкою документів т
а
контрабандою.


Україна належить до країн 2 категорії (всього їх 3), тобто прагне наблизитися до світових
стандартів щодо боротьби з рабством, але це не завжди вдається. Головними країнами, куди
потрапляють українці, є Туреччина, Польща, Чехія, Італія, Гр
еція, Сербія, Чорногорія та ін.


Історична довідка

Початок торгівлі невільниками
-
неграми був покладений у X столітті, і ось за яких
обставин.

Вигнані з Іспанії мусульмани улаштувалися на іншій стороні Гібралтарської протоки, на
африканському узбережжі. По
ртугальці, які займали на той час це узбережжя, жорстоко
переслідували їх. Деяких втікачів було захоплено переслідувачами й доставлено в Португалію. Їх
зробили рабами, і це були перші африканські раби у Західній Європі після початку нашої ери.

Полонені мус
ульмани у своїй більшості належали до забезпечених сімейств, які намагалися
викупити їх за велику ціну. Однак португальці відмовлялися навіть від найбагатшого викупу.
Куди їм було дівати іноземне золото? Їм були потрібні робочі руки для колоній, що
народжу
вались, і, скажемо прямо,


руки рабів.

Не отримавши можливості викупити полонених родичів, багаті мусульмани запропонували
обміняти їх на велику кількість африканських негрів. Португальці погодилися на цю вигідну
пропозицію. Так було покладено початок торг
івлі рабами в Європі.

До кінця XI ст. ця огидна торгівля дуже поширилася й вона цілком співпадала з
варварськими звичаями тієї доби. Усі держави підтримували работоргівлю, вбачаючи в ній добрий
засіб для швидкої та надійної колонізації своїх віддалених во
лодінь у Новому Світі. Адже чорні
раби

могли жити й працювати там, де європейці, незвиклі до тропічного клімату, гинули б
тисячами. Тому спеціально побудовані судна стали регулярно поставляти в американські колонії
великі партії рабів
-
негрів, і міжнародна
торгівля людьми викликала появу на Африканському
узбережжі крупних агентств. ©Товарª коштував на своїй батьківщині недорого й давав величезний
прибуток.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


32


Нічим не можна було виправдати нелюдської торгівлі неграми. Багато благородних людей
протестували проти

цього, в ім‱я гуманності вимагаючи від європейських урядів законів про
відміну рабства.

У 1751 р. на чолі руху за відміну рабства стали квакери (релігійна община в Англії, існувала
з 1649 р.). Це відбулося у тій самій Північній Америці, де 100 років том
у спалахнула війна Півночі
з Півднем, одним з пунктів якої було питання про визволення негрів. Декілька північних штатів


Вірджинія, Коннектікут, Масачусетс, Пенсільванія


оголосили про відміну рабства й дали
свободу чорним невільникам, перевезення яких

на їхню територію коштувало чималих грошей.

Кампанія, розпочата квакерами, не обмежувалась тільки північними штатами Нового Світу.
Велика боротьба проти захисників рабства почалась і по інший бік Атлантичного океану. У
Франції та Англії було особливо бага
то прибічників цієї благородної справи. ©Нехай краще
загинуть колонії, ніж принцип!ª


таким був високий лозунг, що прозвучав у Старому Світі й
переможно пронісся через усю Європу.

Щоб перешкодити цьому злу, потрібні були дієвіші заходи. Сполучені Штати в
1820 р.,
Англія у 1824 р. прирівняли работоргівлю до піратства й оголосили, що з работорговцями будуть
вчиняти так само, як із піратами. Це означало негайну страту. Франція також приєдналась до цієї
умови. Але держави Південної Америки, іспанські та португ
альські колонії не приєдналися до
акта про заборону работоргівлі. Вони продовжували торгувати чорними невільниками з великим
зиском для себе.


Бесіда за змістом твору
*


Яким чином герої роману, вільні люди, американці, потрапляють у рабство?


Чому ©Пілігри
мª збився з курсу?


Як герої опинилися в центральній частині Анголи?


Де переховуються Дік Сенд та інші мандрівники від зливи?Чому героїв захопили туземці?ВЕЛИЧ НАУКИ І ЗНАНЬ


У РОМАНІ Ж. ВЕРНА ©П‱ЯТНАДЦЯТИРІЧНИЙ КАПІТАНª


Відомо, що Ж. Верн був не
лише письменником, але й дослідником. Він із захопленням
вивчав різні науки, про що свідчать залишені ним 20 тис. зошитів з виписками з наукової
літератури. У творах Ж. Верна пригоди поєднуються з науковою інформацією, тому їх називають
науковими романами.

У своїх романах Ж.Верн дослідив будову й оснастку судна.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


33
Героям Ж.Верна стали у пригоді знання з біології та географії
-

з
авдяки їм

герої зрозуміли, що їх місцеперебування


зовсім не Америка, як переконував їх Гарріс, а
Африка.Завдання
*

Разом із равликом пригадайте, які рослини ростуть
в Африці.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


34Ж. Верн створив цікаві й пізнавальні наукові романи. У
його творах


з‱явився новий образ науковця, який дещо відрізняється від
попередніх.


Питання до
бесіди
*


Як звуть героя
-
науковця в романі


©П‱ятнадцятирічний капітанª?
Яку науку він обожнює?
Про що мріє Бенедикт?

Як можна охарактеризувати цю людину?Ж. Верн вірив у силу науки і технічного прогресу й
сподівався, що

вони допоможуть людям жити
цікаво, комфортно й щасливо.

Іменем великого мандрівника і ©винахідникаª названо чимало сучасних туристичних агентств
світу. А ще на честь Ж. Верна було названо

один з кратерів на Місяці. Кратер Ж. Верна межує з Морем Мрії...УРОК РОЗВИТКУ ЗВЯЗНОГО
МОВЛЕННЯ

НАПИСАННЯ ТВОРУ ЗА РОМАНОМ


Ж. ВЕРНА ©П‱ЯТНАДЦЯТИРІЧНИЙ
КАПІТАНª

НА ТЕМУ ©ВЕЛИЧ НАУКИ Й ЗНАНЬª


1878 року французький письменник Жуль
Верн видав чудовий роман


"П'ятнадцятирічний
капітан". Слід зазначити, що це по суті науковий
роман, бо напружен
ий та цікавий сюжет тісно
переплітається із науковими знаннями.

Перед читачем постає образ вченого. Жуль
Верн вірив у те, що наукові винаходи допоможуть
людям жити комфортно, цікаво та щасливо. До
речі, герої роману певною мірою також є вченими.
Приміром,

кузен Бенедикт. На перший погляд, вій
звичайний чоловік, можливо, навіть трохи дивний.
Все його життя було присвячене лише одній
-
єдиній справі


ентомології науці про комах. Він
годинами міг роздивлятися свої дорогоцінні
колекції жуків та метеликів. Якби
спитати в кузена
Бенедикта про яку
-
небудь комаху, він одразу б
докладно розповів про неї, так добре він розумівся
на біології.

А юний капітан Дік Сенд? Узяти на себе
відповідальність за життя людей! Для цього треба
бути витривалим, надзвичайно кмітливим і

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


35


мужнім. Дік Сенд досконало знав географію, що й дало йому змогу вести "Пілігрим".

Ті знання врятували Діка та його команду від небезпеки. Проте є ще одна річ, без якої не
обійтись жодному капітанові. Вона, в свою чергу, складається із двох дисциплін


ви
щої
математики та навігації. Звичайно ж, треба постійно вести доволі складні розрахунки, щоб часом
не збитися з курсу. Це вже наука, що посідає особливе місце в житті людини.

Саме наука сприяє розвиткові інтелекту, мислення. Вона удосконалює життя людини.


Твір Жуля Верна ©П‱ятнадцятирічний капітанª


науковий роман, який дозволяє читачам
впізнати багато цікавого і корисно про інші країни, про природу, тваринний світ, звичаї та традиції
народів інших континентів.Бесіда

1. Чи змінилося ваше ставлення до
науки після прочитання книги

Ж. Верна?

2. Які саме науки знають і люблять герої роману?

3. Як знання допомагають героям Ж. Верна в скрутних ситуаціях?

4. За яких умов життя людей на землі може бути комфортнішим та

зручнішим?Складання плану твору ©Велич

науки й знаньªІ. Вступ.

Твір Ж. Верна ©П‱ятнадцятирічний
капітанª


науковий

роман.

ІІ. Основна частина

1. Образ вченого в романі
©П‱ятнадцятирічний капітанª.

2. Географія й біологія


улюблені
науки героїв роману.

3. Знання морської справи


необхідн
ість для мандрівників.

ІІI. Висновок: наука в моєму житті.Написання творів

на чернеткахРедагування творівПереписування творів у зошитиЛ
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


36РОБЕРТ ЛУЇС СТІВЕНСОН

1850

1894

З самого раннього дитинства він захоплювався
романами
Вальтера Скотта, історичні твори якого були сповнені пригод і
подорожей. Цікаво, що серед героїв романів великого
шотландця Стівенсон знаходив своїх предків, не говорячи вже
про те, що вони з В. Скоттом навіть мали спільних далеких
родичів. А дід
Стівенсона показував авторові ©Айвенгоª
побудовані ним маяки.

Дід і батько письменника


морські інженери, що
будували маяки, такі необхідні для урятування кораблів. Але
Льюїс не міг слідувати сімейній


традиції: з дитинства він багато й часто хворів,
тому майже не ходив до школи, не грав з
однолітками. Проте, навіть лежачи у ліжку, він не сумував, тому що вмів фантазувати. А ще
батько, годинами сидячи біля хворого на туберкульоз сина, розповідав йому захоплюючі історії
про відважних розбійників, відчай
душні плавання, закопані скарби.

Батьки хотіли, щоб Льюїс здобув юридичну освіту, що він і зробив, закінчивши юридичний
факультет Единбурзького університету. Але, як і раніше, його приваблювала лише література.
література й подорожі...

Щоправда, життя скл
алося так, що мандрувати йому доводилося не за власним бажанням, а
через жорстоку необхідність. Спочатку, за приписами лікарів,


до м'якого клімату Франції,
Голландії та Бельгії, потім


до Каліфорнії за нареченою, американкою Фанні Осборн, і на
-
прикінці ж
иття


на острови архіпелагу Самоа.

Стівенсон рано почав писати й друкуватися, але
успіх прийшов лише після виходу роману ©Острів
скарбівª.


Історія створення роману


©Острів скарбівª

Вперше роман побачив світ у 1881 р. реакція
читачів була більш ніж неспо
діваною


автора
буквально закидали листами з проханням назвати точні
координати острова, адже там залишилися скарби. Наївні
сучас
ники так і не змогли повірити, що події роману


плід фантазії автора.

Як же з'явилася ця книга?

Коли вона вийшла вперше, на
ній була присвята:
©Містеру Л. О.ª


з приміткою, що ©смак і фантазіяª л.
О. допомогли авторові в написанні романа. Усі
подумали, що це якийсь критик, а виявилося


хлопчик,
Ллойд Осборн.

Одного разу, граючись зі своїм пасинком Ллойдом,
Стівенсон намалював

карту острова. ©Як називається ця
земля?ª


запитав хлопчик.

©Острів скарбівª,


не замислюючись відповів
автор, навіть не підозрюючи, що він розпочав
створювати свій знаменитий роман.

Кожного дня сім'я збиралася за одним столом, щоб послухати нові розділи майбутньої книги:
про піратів, карту та скарби, про бунт та покинутий корабель, про сквайра Трелоні, і доктора, і
повара на одній нозі.
Та

члени сім'ї Стівенсона не були пасивними слух
ачами: вони вигадували
нові пригоди, підказували імена героїв та назви місцевості. Батько письменника склав список
Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


37


речей, що знаходився у скрині ©морського вовкаª. А Ллойд був першим критиком і редактором
©Острова скарбівª.

©Острів скарбівª


найвідоміший,

але не єдиний твір Стівенсона. Йому належать романи
©Чорна стрілаª, ©Володар Баллантреª, ©Дивна історія доктора Джекіла і містера Хайдаª.

Писав Стівенсон до останнього дня свого недовгого життя, скінчити яке йому довелося на
полінезійському острові Самоа,

що у Тихому океані. рідні поховали його над морем, на вершині
гори Веа. На могильному камені викарбувані його власні рядки:

Під зоряним небом, на вітру Місце останнє виберу. радісно жив я,
легко помру.

На могилі моїй напишете так: ©Тут він хотів залишити знак,

З моря додому прийшов моряк, І мисливець вернувся з горбівª.

©Реквіємª

ПовторенняЩо таке роман?Яка література називається пригодницькою?


Робота з текстом

Частина І, розділ І. ©Старий морський в
овк у трактирі адмірала Бенбоуª


Розділ ІІ. ©Чорний Пес приходить і йде гетьªНазвіть героїв роману, про яких ви читали. Які вони викликають почуття і чому?


Розділ ІІІ. ©Чорна міткаªЩо таке чорна мітка? Хто і кому з героїв роману її приносить?Чи можна
назвати цей роман пригодницьким?УСЛАВЛЕННЯ СМІЛИВОСТІ, ВИНАХІДЛИВОСТІ, ПОРЯДНОСТІ В РОМАНІ
Р.

Л.
СТІВЕНСОНА


©ОСТРІВ СКАРБІВª


Літературна гра.

Знайди ©четверте зайвеª
*Ж. Верн, Д. Дефо, Езоп,
р.

Л. Стівенсон.
(Письменники


автори пригодницьких
творів)©П‱ятнадцятирічний капітанª, ©Пригоди Тома Сойераª, ©Острів скарбівª, ©Вовк і Ягняª.
(Пригодницькі твори)Джим Хокінс, Негору, Джон Сільвер, Бен Ган.
(Герої роману ©Острів скарбівª)Том Сойєр, Дік Сенд, Муми
-
троль, Джим Хокінс.
(Головні герої приг
одницьких книг)


Словник моряка

З'єднайте лініями слова та їх лексичні значення.

Бак


Місцевий слабкий береговий вітер, що віє вдень на
сушу, а вночі з суші на море.

Боцман

Старовинна міра довжини, яка дорівнює 30,48 см.

Ватерлінія

Носова частина
верхньої палуби корабля

Камбуз

Особа молодшого складу, якому підпорядкована

корабельна команда для господарчих робіт

Киль

Лінія на борті, до якої судно опускається у воду

Морський бриз

Кухня на судні.

Рубка

Подовжений брусок, що проходить по всій
довжині
судна у середині днища

Фут

Надбудова на палубі судна для управління
Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


38


©Вірю


не вірюª

Відрізнити правильні твердження від хибних.

1.

Таверна батьків Джима називалась ©Веселий роджерª.

2
.

Чорну мітку Біллі Бонсу приніс сліпий пірат на ім'я П'ю.

3
.

Доктор Лівсі врятував Біллі Бонса за допомогою кровопускання.

4
.

Сквайр Трелоні мав великий досвід у доборі команди корабля.

5
.

Джим поплив на острів скарбів одразу, разом з піратами.

6
.

Компас у вигляді скелета


вигадка капітана Флінта.

7
.

©Мертві н
е тікаютьª,


говорили пірати.

8
.

Щоб дістатися ©Іспаньолиª, Джим узяв човен піратів.


ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ
ДЖИМА ХОКІНСА


Джим


дитина,
хлопчик, який пройшов через недитячі
пригоди, випробування.

Викликає співчуття

Джим


сміливий

хлопчик
.

Епізоди:

втеча від піратів


порятунок матері


початок небезпечної
подорожі


втеча з корабля


зустріч з Беном Ганом


бій з
піратами на острові


втеча з острова


захоплення корабля


вбивство пірата Хендса


перебування у заручниках


щасливий
порятун
ок.

Викликає захоплення

Джимкмітлива, спостережлива

людина
:здогадувався, що Сільвер і є одноногий моряк;розповів про карту лікареві та сквайрові;обережно повідомив друзів про підготовку бунту;уважно спостерігав за поведінкою пораненого Хендса;зрозумів, що Сільвер здатний на зраду;вразив піратів своїми вчинками й обіцяв урятувати їх від шибениці.

Викликає повагу

Джимнеслухняний


хлопчик
,він робить, що заманеться, й саме тому, як не дивно, рятується сам і допомагає своїм друзям:підслуховує
розмову заколотників, сидячи у діжці з яблуками;тікає на острів і зустрічає відлюдника Бена Гана, який потім вбиває декіль
кох піратів і
розповідає про знайдені скарби;тікає з укріплення, розшукує човен Бена Гана, пробирається на борт ©Іспаньйолиª, рятує

корабель.

Викликає подив і повагу


Джимдобра

людина
:жаліє хворого батька;плаче над померлим Біллі Бонсом;перев'язує рану, піклується про ворога


пірата Хендса;зі співчуттям ставиться до Сільвера
-
каліки;не тримає зла на ворогів
-
піратів.

Викликає
захоплення, здивування

Джимчесний

хлопець
:не прагне багатств Біллі Бонса;дотримує своє слово;робить висновок про скарби, що залишилися на острові: ©Нехай вони там і залишаються, на
тому островіª.Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


39ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІТЕРАТУРНИХ ГЕРОЇВ РОМАНУ ©ОСТРІВ

СКАРБІВª©Літературні паралеліª

Порівняйте образи Джима Хокінса та Діка Сенда.

(Джим


звичайний неслухняний хлопчик, який відчуває страх, невпевненість, але в
екстремальних ситуаціях поводиться чесно й сміливо.

Дік Сенд


юнак, який теж чимало пережив,

він сміливий, врівноважений, відданий. Та, на
відміну від героя Стівенсона, герой Верна не має недоліків. Для свого віку він


справжній герой.

Джима зображено реалістичніше, перед нами


людина не виняткових здібностей і
моральних якостей, а звичайна люд
ина, яка має право на помилку.

Обох хлопців поєднує те, що вони хоробрі, відповідальні, прагнуть допомагати іншим.
Обидва під тиском обставин стали капітанами: Дік


на місяць, а Джим


усього на день.)


Джим Хокінс

Дік Сенд

Відмінне

Схоже


Характеристика літературних героїв


Лікар Лівсіце молодий, охайний, підтягнутий чоловік. Він спокійна, витримана людина,
як і годиться його професії. Лівсі вір
ний своєму обов'язкові навіть тоді, коли доводиться лікувати
непри
ємних або огидних людей
(наприклад, пірати на острові, Біллі Бонс). Лікар


чоловік
чесний, порядний і надійний, сміливий і розумний.

Інакше кажучи, ©ідеальний чоловікª.


Сквайр Трелонічоловік немолодий та запальний. Він добре стріляє, має чималий
життєвий досвід, але наївний
і довірливий, через що мало не загинули чесні люди на ©Іспаньйоліª.
У листі з Брістоля Трелоні із захопленням розповів про чутки, згідно з якими його ошукали під час
придбання корабля, розповідає про ©чудовогоª повара Джона Сільвера та ©нестерпногоª капіта
на
Смолетта. Більше того, сквайр не вміє тримати язика за зубами, тож мало не весь Брістоль знав,
куди й на
віщо вирушає ©Іспаньйолаª.

Цей герой порядний, сміливий, але має й ряд недоліків. Іншими словами, ©і на сонці бувають
плямиª.


Капітан Смолетт

не ви
кликає захоплення у героїв, які вирушають у небезпечну подорож.
Він здається їм занадто суворим, нелюб'язним, принциповим, хоча він просто виконує свій
обов'язок. Капітан


чоловік сталих принципів, відповідальний, вимогливий до себе і підлеглих.
Але оціни
ти позитивні риси його характеру герої змогли, лише перебуваючи в екстремальній
ситуації, коли з'ясувалося, хто друг, а хто


ворог.

Інакше кажучи, він уособлює ©оманливу неприступністьª.


Бен
Ганколишній пірат, якому кортіло здобути скарби капітана Флі
нта. Він досяг своєї
мети дорогою ціною


перебував на безлюдному острові протягом трьох років. За цей час він
змінився, роз
каявся у минулому грішному житті та допомагав у боротьбі з піратами. Бен
Ган

заволодів скарбами, але найбільшим його бажанням було не володіння ними, а повернення до
людей, додому.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


40


Цей герой


©грішник, що розкаявсяª.


Висновки

Позитивні герої роману ©Острів скарбівª не схожі між собою, когось із них можна вважати
ідеалом, когось


ні, але їх об'єднує віра в добро, порядність, відповідальність за життя інших
людей, вірність своєму слову, високим моральним принципам.Літературний диктант ©Впізнай герояª
*


1)

©Завів його я у кімнату і пам'ятаю, як цей витончений, вишукано одягнений
молодий
чоловік у білосніжній перуці, чорноокий, чудо
во вихований, вразив мене своєю несхожістю на
сільських незграб, що відвідували наш трактирª.

2)

©Це був високий чоловік, більше 6 футів на зріст, гладкий, з повним суворим обличчям,
що загрубіло й обвітр
илося під час довгих мандрів.

У нього були чорні рухливі брови, які свідчили, що їхній власник не злий, але пихатий і має
запальний характерª.

3)

©Він прекрасний чоловік, але впертий, як чортª.

4)

©Він був людиною похмурою. Все на кораблі дратувало його. Він р
озказав нам про
причини свого невдоволення...ª.

5)

©Усім єством я зневажав старого, який тільки й робив, що бурмотів та стогнав. Хто
завгодно з молодих єгерів із задоволенням поїхав би замість нього. Але сквайр хотів, щоб їхав
саме він, а бажання сквай
ра дл
я слуг було законом. Ніхто, окрім старого..., не смів і побурмотітиª.

6)

©Мені до душі цей хлопчисько. Кращого за нього я не зустрічав. Він більше схожий на
чоловіка, ніж такі щури, як виª.
ЗАСУДЖЕННЯ ЖАГИ ДО ЗБАГАЧЕННЯ, ЗРАДЛИВОСТІ, ПІДСТУПНОСТІ

У РОМАНІ
Р.

Л. СТІВЕНСОНА


©ОСТРІВ СКАРБІВª. ОБРАЗ ПІРАТІВ.


Люди, будьте людяними.

Ж.
-
Ж. Руссо


Ніхто не знає, коли з'явилися перші пірати. Можливо, це сталося тоді, коли на морях почали
з'являтися судна, що перевозили незліченні багатства. Легка здобич
приваблювала піратів, і з
часом такий вид ©заробіткуª перетворився на спосіб життя. Перші згадки про морських
розбійників у Давній Греції відносяться до I ст. до н. е., але цілком можливо, що вони існували й
раніше.

Чи знаєте ви..., що пірати існують й у
наш час? Наприклад, в африканській країні Сомалі
вони саме в такий спосіб заробляють собі на життя.


©Веселий роджерª

Відомо, що пірати мали свій прапор. Він був чорного кольору, на ньому зображувався череп
та схрещені кістки. Такий прапор для піратів, уми
тих кров'ю, не викликає здивування, чого не
скажеш про назву. Що ж означає назва прапора піратів ©Веселий Роджерª?

Існує дві версії виникнення цього словосполучення. Перша по
лягає в тому, що пірати під час
зустрічі з іншим судном спочатку під
німали чорни
й прапор (для попередження), а потім


червоний, що означало: на помилування розраховувати не варто.

Друга версія пов'язана з тамільськими піратами, які називали себе ©Алі раджаª, що означає


володарі моря. Це словосполучення також співзвучне англійськом
у ©Джолі Роджерª.


Складання схеми ©Герої роману "Острів скарбів"ª
*

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


41


Два різних прапори


два різних світи. Перед нами два прапори: британський та піратський.
Давайте запи
шемо імена героїв роману, що стали під певний прапор

_________________________ ___________________________

_________________________ ____________________________

©СВІТ ПІРАТІВª.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРОЇВ
.

Біллі Бон
с

©Я пам'ятаю, немовби це б
уло учора, як, важко ступаючи, він доплентався до наших дверей,
а його морську скриню везли за ним на тачці. Це був високий, сильний, гладкий чоловік з темним
обличчям. Просмолена кіска стирчала над коміром його засмальцьованого синьо
го каптана. Руки у
нь
ого були обвітрені, у якихось рубцях, а шабельний шрам на щоці


бруднувато
-
білого кольору
зі свинцевим відтінкомª.

©Він був не схожий на простого матросаª.

©За його словами, він провів своє життя серед заклятих злочинців на моріª.

©Ніколи ні з ким не розм
овляв, тільки коли був дуже п'янийª.

Висновок.

Грубий, завжди п'яний колишній пірат був нешанобливим, лаявся, не платив
хазяям таверни, принижував інших відвідувачів. Загинув від рук таких, як і він сам, злочинців.

Чорний Пес

©Він був блідий, з сірим
обличчям. На лівій руці у нього не вистачало двох пальців. Нічого
войовничого в ньому не було, хоча на поясі й висів кортик. Я завжди пильно стежив за кожним
моряком, і пам'ятаю, що ця людина примусила мене замислитися. На моряка він був не схожий, і
все ж

я відчув, що він морякª.

©Чорний Пес, незважаючи на свою рану, побіг з такою швидкістю, що через хвилину зник за
пагорбомª.

Висновок.

Пірат Чорний Пес не сміливець (боявся Біллі Бонса), лицемірний, хитрий: щоб
вивідати, де знаходиться Біллі, розмовляв з Д
жимом ласкаво,
лагідно, а коли той не послухався, почав лаятися. Після бійки з
Біллі Бонсом рятується втечею.

П'ю

©Раптом я помітив чоловіка, що повільно брів по дорозі.
Очевидно, він був сліпий, тому що дорогу перед собою нащупував
ціпком. Зігнутий від
старості чи через хворобу, він був загорнутий
у старий, обідраний матроський плащ з капюшоном, який робив
його ще потворнішим. Ніко
ли в житті я не бачив такої страшної
людиниª.

©Ніколи я ще не чув такого жорстокого, холодного й
огидного голосу. Цей голос
налякав мене сильніше, ніж більª.

©П'ю і справді був схожий на скаженого. Останні заперечення
розбійників зовсім розлютили його. У приступі несамовитої злоби
він підняв свого кийка і, кинувшись наосліп на товаришів, почав їх
лупцюватиª.

Висновок.

Колишній

пірат, каліка, він пустив за вітром своє
багатство, а потім жебракував, вбивав людей. Сміливий,
відважний, але закостенілий у своєму гріху чоловік; він злий,
жорстокий до Джима, Біллі, навіть до своїх товаришів.


Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


42


ДЖОН СІЛЬВЕР
-

К
АПІТАН ПІРАТІВ


Джон
Сільвер


неоднозначна особистість. У його характері переплелися позитивні й
негативні риси. Від природи щедро наділений розумом, кмітливістю, акторськими здібностями,
він міг би багато досягти у житті. Але хибний крок, зроблений в юності, призвів його до
піратства
як способу життя і перекреслив усі можливості, які мала ця смілива, розумна людина.

Сільвер (Довгов'язий Джон)
-

одноногий пірат, колишній квартирмейстер знаменитого
піратського капітана Флинта, що задався метою оволодіти картою, а з її допомогою

скарбами
Флинта, закопаними на незаселеному острові в Карибському морі. Найнявшись в якості суднового
кухаря на шхуну "Испаньола", з тим щоб на ній відправитися на острів скарбів, він очолює бунт
на кораблі.

Його спроба присвоїти скарби терпить провал пі
сля смертельної сутички на острові піратів з
Джимом Хокінсом і його друзями, проте йому вдається сховатися з вкраденою частиною багатств
в одному з портів на шляху додому. Сільвер
-

самий, мабуть, барвистий персонаж пригодницького
роману Стівенсона, що нав
іть називався спочатку "Судновий кухар". (Згодом таку назву дістала
частина друга книги.)

Він має силу переконання, уміє різко міняти стиль поведінки залежно від обставин, що
міняються, тобто, кажучи словами оповідача, цей "моторний вбивця" "розумний, мет
кий і
спритний".

©Ні, цей охайний і добродушний хазяїн
трактиру зовсім не був схожий на розбійникаª

Вміння удавати когось іншого,
лукавити

©Сільвер стрибав на своїй милиці, стукав
кулаком по столах з та
ким щирим обуренням,
що навіть суддя і Олд Бейлі або

лондонський
поліцейський повірили б у його цілковиту
невинністьª

Акторські здібності

©Сільвер виявився надзвичайно цікавим
співрозмовником. Про кожного корабля, якого
ми минали, він повідомляв мені безліч
відомостей... Він пояснював мені, що
відбувається

в порту... Я поступово став
розуміти, що кращого за Сільвера товариша
під час морської подорожі не знайдешª

Знання морської справи

Лікар Лівсі: ©Джон Сільвер
мені подобаєтьсяª. Сквайр Трелоні:
©Чудовий хлопецьª

Уміння справляти враження на
інших людей

©Мені 50 років. Повернувшись із цього
плавання, я буду жити так, як
найсправжнісінькі джентльмениª

Мрія

©Я ходив у море спочатку з Інглендом,
потім з Флінтом. А тепер вийшов самª

Життєвий досвід

©А мене боявся сам Флінт. Боявся мене й
пишався мною...
Старі пірати Флінта були
слухняними, мов вівціª

Суворість

©Незважаючи на те, що йому було прикро,
Сільвер стримався і не виявив себеª

Хитрість, витриманість,
прагматичність

©Я люблю розумні доказиª

Розум, раціоналізм

©Мені до душі цей хлопчисько. Кращог
о
ніж він я не бачив. Він удвічі більше схожий на
чоловіка, ніж такі щури, як виª

Щирість,

справедливість,

сміливість

©У мене поки що є голова на плечах, і я
вирішив перейти на бік сквайра... Я знаю
правила гри і розумію, що програвª

Здатність до зради

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


43


©Я думав... насамперед про ту
надзвичайну гру, яку вів Сільвер, однією
рукою утримуючи ватагу розбійників, а іншою
хапаючись за будь
-
який засіб, щоб урятувати
своє нікчемне життяª

Хитрість, зрадливість, розум

©Сільвер, підстрибуючи, шкандибав на
своїй
милиці. Ніздрі його роздувались. Він
лаявся, мов скажений, коли мухи сідали на
його розпашіле, спітніле обличчя. Він
несамовито смикав за мотузку, поглядаючи
на мене зі смертельною ненавистю. Він
більше не намагався приховати свої думкиª

Ненависть,
лицемірство

©Сільвер знову став таким самим
ласкавим, ввічливим, запобігливим поваром,
яким був під час нашого плаванняª

ПристосовництвоУРОК РОЗВИТКУ ЗВ‱ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ.

МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ РОМАНУ Р.СТІВЕНСОНА ©ОСТРІВ СКАРБІВª©Люди, будьте лю
дянимиª.

Жан
-
Жак Руссо

Літературний диктант
*

1.

Сліпий пірат, що приніс чорну мітку Біллі Бонсу.

2.

Пірат, який жив у таверні ©Адмірал Бенбоуª.

3.

Капітан піратів на острові.

4.


Пірат, що сидів за одним столиком із Чорним Псом.

5.

Капітан піратів, хазяїн скарбів.

6.

Пірат, що першим знайшов Біллі Бонса.

7.

Від якого пригодницького слова отримав свою назву пригодницький роман?

8.

Яка основна ознака пригодницького роману?

9.

Герої пригодницького роману


це …

10.

Як звали папугу Сіл
ь
вера?

11.
Як називалося судно?

12.


Хто дізнався пр
о те, що команда складається з піратів?


13.

Що таке піастри?

14.

Що зображено на прапорі піратів?

15.
Хто перший зустрівся з Беном Ганом?

16.
Скільки років прожив Бен Ган на острові?

17.

Хто першим знайшов скарби на острові?

18.

Як називався напій, який пили пірати?Бесіда за текстом* Сторінками романуЩо читачеві стає відомо про дитинство
Джима?Яка пригода підштовхнула хлопця до
серйозних вчинків?Якими були стосунки Джима з лікарем
Лівсі?Що приваблювало Джима у цьому
чоловікові?Як Джим діяв у критичних ситуаціях?

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


44
Перед яким вибором став юнак?Звідки пірати вирізали папір для чорної мітки?Що було написано на зворотному боці мітки?Чи випадково саме ці слова були написані на мітці? Що вони можуть означати?Як поводили себе пі
рати, хазяйнуючи на ©Іспаньойліª і на острові?Як закінчується життя піратів?


Життя піратівУбозтвоСмерть


Шибениця

і фізичне і духовне


Життя на безлюдному
острові


Втеча,
переслідуванняМабуть, такий кінець життя піратів промовляє сам за себе. Можливо, якби в юності ці люди
могли передбачити, на що перетвориться їхнє життя, вони б зробили інший вибір.

Острів Скарбівª Р. Л. Стівенсона


пригодницький роман. Сюжет роману наповнений
великою

кількістю пригод та незвичайних подій, у яких героям раз у раз загрожує загибель, але
несподівано настає чудесне спасіння.

Господареві ©Іспаньолиª та його друзям на шляху до золота Флінта довелося пережити
підступність Сільвера та більшості команди, стрі
лянину на острові, втрату своїх товаришів. У
романі перемагає не груба сила, не підступна хитрість і віроломство жорстокого Сільвера, а
сміливість, згуртованість, готовність до самопожертви чесних романтиків. Багатством, ціннішим
за золото Флінта, були для

них радість перемоги, відчуття вірності друзів, моральні, людські
цінності.Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


45ЧАРЛЬЗ ДІККЕНС (1812
-
1870).


Ч. Діккенс (1812

1870)


один з
неперевершених майстрів роману. Його твори
©Пригоди Олівера Твістаª, ©Домбі і синª, ©Девід
Копперфілдª відомі в
усьому світі. Але шлях до
слави був сповнений перешкод та випробувань,
які почалися вже з дитинства.

Коли батько Чарльза потрапив до в'язниці за
борги, хлопчик був змушений працювати на
промисловому підприємстві з виробництва вакси.

Пані Діккенс з молодшим
и дітьми довелося
перебратися до чолові
ка у в'язницю. Харчуватися
хлопчик повинен був увесь тиждень сам (він жив
на квартирі), на свій заробіток, а неділю проводив
у в'язни
ці, у сирому підвальному приміщенні
разом з двома іншими хлопчи
ками та декількома

дорослими робітниками.

У 1833 р. у грудневому номері ©Old Monthly
magazineª з'явився його перший друкований твір


оповідання ©A dinner at Poplar Walkª

(©Обід
в алеї топольª). Потім у тому самому журналі
з'явилося ще 9 оповідань, підписаних іменем Боз
,
на честь молодшого брата Діккенса, якого вдома
називали таким прізвиськом.

У 1837 р. помирає молодша сестра дружини Діккенса, 17
-
річна Мері Говард. Смерть її так
вразила письменника, що він залишив усі свої літературні справи і на декілька років поїхав з

Лондона. Він зберігав пам'ять про Мері протягом усього свого життя. Її образ згадував
письменник, коли створював Неллі в ©Крамниці старожитностейª.

На початку 1840 р., під час весілля королеви Вікторії, він дуже зди
вував одного зі своїх
друзів, повідомив
ши йому листом, що безна
дійно закохався у королеву. Діккенс із задоволенням
брав участь у жарті, мистецьки зображуючи закоханого, доведеного нещасною пристрастю до
повного відчаю.

Італія давно вабила Діккенса. Оскільки залізниця у той час була ще не досит
ь розвинена, він
купив карету величезних розмірів, улашту
вався в ній разом із дружиною, своячкою, п'ятьма
дітьми, служан
кою, кур'єром і проїхав так через всю Францію до Марселя, звідки вся сім'я морем
переправилася у Геную. В Генуї Діккенси розташу
валис
я в одному зі старих палаців, що здавалися
в оренду. Одного ранку, коли він сидів у своєму кабінеті перед чистим арку
шем паперу, в одній із
церков Генуї зазвучали сріблясті переливи ма
ленького дзвона. Він вивів великими літерами
заголовок: ©Дзвониª, і з
цього дня взявся за роботу.

Діккенс брав активну участь у постановці цілого ряду вистав. Успіх цих театральних
спектаклів був величезний. Королева Вікто
рія забажала побачити на сцені автора, з творами якого
була добре знайома, і просила його влаштувати од
ну з генеральних репетицій у Букінгемському
палаці. Діккенс відповів ввічливим листом, у яко
му пояснив, що не вважає гідним письменника
ходити розважати навіть коронованих осіб, і запросив її величність відвідати одну з ви
став,
влаштованих у його власном
у домі. Королева погодилася, при
їхала разом з принцом і залишилася
дуже задоволеною виставою.

Пристрасть письменника до мандрівок, переїздів не слабшала, а зрос
тала з роками. Після
1850 р. він мало де жив більше 6

7 місяців.Особливості ©різдвянихª тво
рів Ч. Діккенса


До створення ©Різдвяних повістейª Діккенс приступив уже зрілим майстром


поява цих
творів припадає на 40
-
і рр. ХІХ ст., тобто на друге десятиріччя його творчої діяльності.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


46


На момент виходу першої з них (©Різдвяна пісня у прозіª, 1843) Дік
кенс користувався
заслуженою славою не лише у себе на батьківщині, у ©старій добрій Англіїª, а й по той бік
Атлантики, у Сполучених Штатах Америки.

©Різдвянийª цикл Діккенса складається з п'яти повістей: ©Різдвяна пісня у прозіª (1843),
©Дзвониª (1844),
©Цвіркун за вогнищемª (1845), ©Битва життяª (1846), ©Одержимийª (1848).

Діккенс дуже любив різдвяні свята. Він бачив у них прояв природ
ної доброти та
життєлюбства народу, простих, але щирих веселощів, без яких життя бідняків було б ще
злиденнішим і сумніш
им.

Письменник сприймав Різдво як свято домашнього вогнища, тому воно було особливо
дорогим для нього. Діккенс любив веселе відкрите вогнище каміну, біля якого у різдвяний вечір
збиралася сім'я, любив за
тишок кімнат, прикрашених гілками омели або гостроли
сту,


особливо
привабливий узимку, коли надворі йде сніг, гуркоче вітер і згущається морозний туман. Любив він
і традиційний ритуал цих свят


веселі ігри і танці до чи після вечері з обов'язковим пудингом.

©Різдвяні повістіª Ч. Діккенса є досить значними
за обсягом. Сам автор об'єднав їх під
спільним заголовком ©Christmas Booksª (©Різдвяні книгиª). Сучасні англійські дослідники
відносять їх до типу ©long short

storyª


©довгого короткого оповіданняª (еквівалент розгорнутої
нове
ли або повісті).

Особливістю

©різдвяногоª оповідання є процес душевної трансфор
мації героя або героїв,
відмова від фальшивих цінностей в ім'я ціннос
тей істинних, гуманістичних, вічних.

За умовою жанру на подібну трансформацію давалася лише одна ніч. Зате ця ніч була
різдвяна, ніч,
в яку обов'язково відбуваються чу
десні пригоди та перетворення.©РІЗДВЯНА ПІСНЯ В ПРОЗІª.

ПОДОРОЖ СКРУДЖА РІЗДВЯНОЇ НОЧІ У ЧАСІ Й ПРО
СТОРІ ЯК МОЖЛИВІСТЬ
ОСЯГНУТИ СВОЄ ЖИТТЯ


Бесіда за змістом І строфи


Розкажіть, що ви дізналися про Скруджа і Марлі. Щ
о їх поєднувало?
Хто завітав до Скруджа напередодні Різдва? Як реагував на вчинки

цих героїв Скрудж?

Що здивувало Скруджа, коли він повернувся додому?
(Замість колотушки він побачив обличчя
Марлі, свого колишнього компаньйона.)Як виглядав Марлі?Навіщо з'явився дух Марлі до колишнього компаньйона?
(Нагадати про те, що призначення
людини на землі


робити добро, допомагати ін
шим. А якщо цього не зробити за життя,
доведеться мучитися через не
можливість щось змінити після смерті
. Але тоді буде вже запізно.
Якби Марлі знав, що чекає на нього після смерті, він жив би інакше, а тепер хоче попередити про
це Скруджа, щоб дати йому шанс врятуватися?)

• Простежте, які почуття охоплюють Скруджа під час зустрічі з другом Марлі.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


47
Очевидно, що черствий і безжалісний Скрудж не вірив у привиди, але розповідь Марлі
вплинула на нього, і він, переживши почуттів більше, ніж, можливо, за декілька років життя, все ж
не наважується сказати про все, що відбулося,


©дурниціª. Герой починає зам
ислюватися над
своїм життям.


Бесіда за змістом
ІІ строфи. ©Перший з трьох духівª


Який Дух з'явився до Скруджа першим?
(Дух Минулого Різдва)

Знайдіть опис зовнішності Духа Минулого Різдва. Зачитайте.


Складання схеми ©Подорож із Духом Минулого РіздваªВисновки:

подорож із Духом Минулого Різдва примусила стрима
ного та невблаганного
Скруджа плакати, сміятися, відчувати сором за свої вчинки, шкодувати про незроблені добрі
справи, пробудила у ньому людські почуття. Дух нагадав герою про його самотнє, нещ
асне дитин
-
ство, заскорузлу зрілість, не здатну любити нікого і нічого, крім грошей.


Бесіда за змістом І
ІІ строфи

©Другий із трьох ДухівªЯкий Дух прийшов до головного героя другим?

(Дух Теперішнього Різдва)

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


48
Зачитайте опис зовнішності Духа.Як і чому
змінилася кімната Скруджа?

(Дух хотів показати герою всю красу святкового
різдвяного інтер'єру, безліч страв, що готуються для святкового столу. Все це, безперечно,
створює особливий настрій

усім людям на Різдво; та й сам Дух був такий радісний і добрий, я
к це
свято.
)
Як реагує Скрудж на появу Духа?

(
©Дух,


сказав Скрудж смиренно.


Веди мене, куди
хочеш. Минулої ночі я йшов

примусово й отримав урок, який не пройшов марно. Якщо цієї ночі

ти
теж повинен чого
-
небудь навчити мене, нехай і це буде мені на

корис
тьª
.)


СКЛАДАННЯ СХЕМИ

©ПОДОРОЖ З ДУХОМ ТЕПЕРІШНЬОГО РІЗДВАª
Що вразило вас в епізоді опису Різдва у сім‱ї Кретчитів? (
Сім‱я жила дуже бідно, тому що
дітей було багато, а батько, що працював на Скруджа, отримував мізерну платню, якої
вистачало, щоб
тільки не померти з голоду. Але, незважаючи на такі складні обставини, батьки
і діти живуть дружно, турбуються одне про одного та навіть піднімають келихи за здоров‱я
містера Скруджа
.)Що захотів змінити у житті Кретчитів Скрудж? (
Він просить Духа

урятува
ти Тайні Тіма від смерті.
)Що здивувало героя у сім‱ї його племінника? (
Незважаючи на різко

негативне ставлення Скруджа до свого родича, Фред все
-
таки виголошує тост за дядька і бажає
йому щасливого Різдва.
)

Висновок.

Скрудж бачить, як радіють святу і весе
ляться люди, яких

він не поважав раніше через їх бідність. І рудокопи, і моряки, і сім‱ї

Кретчитів та Фреда приготувалися до Різдва, вони вміють радіти йому,

бо щасливіші за багатого, але самотнього, черствого комерсанта.


Бесіда за змістом
I строфи. ©Ос
танній із ДухівªЩо показав Дух Майбутнього Різдва герою? (
Смерть усіма покинутого й обікраденого
комерсанта; радість людей, що дізналися про його смерть; смерть Тайні Тіма
)Про що просить Скрудж Духа? (
Дати шанс йому все змінити: ©Дух! Вислухай мене! Я вж
е не
та людина, якою був. І я вже не буду таким, яким би став, якби не зустрівся з тобоюª
)Знайдіть цитати, що підтверджують зміни у характері героя. (
©Я буду поважати Різдво у серці
своєму і берегти пам‱ять про нього увесь рік. Я спокутую своє Минуле Тепе
рішнім і Майбутнім, і
спогади про трьох Духів завжди будуть жити в мені. Я не забуду їхніх пам‱ятних уроків, не
закрию свого серця для нихª
.)

ВисновкиЩо дала Струджу подорож із Духами? (
Примусила замислитися над своїм життям, пригадати
своє дитинство і
юність, викликала непереборне бажання змінити себе і навколишній світ.
)У чому причини деградації особистості Скруджа? (
Відсутність любові у сім‱ї, бідність,
самотність у дитинстві, жадібність до грошей, поступове зчерствіння душі, витіснення
справжніх поч
уттів і цінностей підробними, фальшивими
.)Чи змінився герой внаслідок фантастичної подорожі? (
Так, він і сам відчуває це, усвідомлюючи
себе людиною, що має серце і почуття.
)Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


49ПЕРЕРОДЖЕННЯ СКРУДЖА


ЯК НАСЛІДОК ОСМИСЛЕННЯ СВОГО ЖИТТЯ


Навіщо три Духи
явилися Скруджу в Різдвяну ніч?
*Що показали духи герою під час подорожі?


Що найбільше вразило Скруджа під час подорожі?


Які почуття переживав герой, мандруючи в часі і просторі?
*Спостереження за змінами у житті героя

1) Що було...


зі Скруджа крапля за краплею витікає живе життя і людське тепло, перетворюючи старого
скнару на льодяну глибу. Зовні і зсередини вкритий памороззю Скрудж нагадує живий труп,
привид. Не дивно, що саме такому герою явився виходець з того світу, колишній к
омпаньйон
Скруджа Джейкоб Марлі.

2) Що змінюється...

У повісті є момент, який натякає на те, що Скрудж міг би уникнути зустрічі з жахливим
незваним гостем. Примостившись біля ледь жевріючого вогню, він звернув увагу на дивні
голландські кахлі каміна, на як
их зображені сцени зі Священного Писання


©сотні фігур, що
могли б зайняти уяву Скруджаª. Однак він втратив свій шанс, і все закрило зловісне обличчя
померлого Марлі.

З цього моменту починається шлях до воскресіння ©мертвої душіª Божого творіння.

Проте не

так швидко добру здобути перемогу в душі героя. Скрудж не раз повертається до
звичного, ©холодногоª начала своєї душі: під час зустрічі з Духом Теперішнього Різдва
прагматично зауважує, як важко прогодувати сім‱ю з 1700 братів
-
духів; почувши, як діти віта
ють
одне одного зі святом, спочатку радіє, а потім знову згадує: ©Яка мені від цього користь?ª

Та після першої сльози Скрудж схлипнув, потім заплакав, пізнавши у маленькому хлопчику,
покинутому на Різдво, самого себе. І ось, нарешті, ©все знаходило відгук

у зм‱яклому серці
Скруджа і давало вихід сльозамª.

Остаточне потрясіння Скруджа відбувається, коли мовчазний, закутаний в усе чорне Дух
Майбутнього Різдва приводить наляканого героя на кладовище, до покинутої могили, на якій
написане ім‱я Ебінізера Скруд
жа.

©Скрудж затремтів весь з голови до п‱ятª


кульмінаційний психологічний стан героя. Він падає
навколішки, гаряче й пристрасно молить Духа змінити його долю.

3) Що стало...
Особливістю різдвяного сюжету є те, що ©плачª Різдва змінюється ©сміхомª, стр
ах же
поступається місцем ©великій радостіª. Відчуємо велику радість героя.

©Сам не знаю, що зі мною відбувається! Мені так легко, немов я пушинка, так радісно, наче я
янгол, так весело, немов я школяр!ª

©Все, що він бачив, сповнювало його душу радістюª.

©Це був прекрасний сміх, особливо для людини, яка вже давно розучилася сміятисяª.

©І продовжував сміятися, доки сльози не потекли по його щокахª.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


50


©На серці в нього було легко і веселоª.


*Про що це свідчит
ь?

*


Висновки

Ч. Діккенс у своїх ©різдвянихª творах реалізує сюжети про духовне очищення, спасіння,
переродження людини, що втратила подобу Божу.

Це цілком відповідає святу Різдва, яке завжди
пов‱язувалося з чудом, спасінням, даром.

Письменник щиро вірить у можливість перетворення ©мертвоїª душі на живу, вважає, що ©кожна
християнська душа, роблячи добро навіть у найскромнішій царині, вважатиме своє земне життя
занадто швидкоплинним для безмежн
их можливостей добраª.РЕАЛЬНЕ ТА ФАНТАСТИЧНЕ


В ПОВІСТІ ©РІЗДВЯНА ПІСНЯ В ПРОЗІª


Ознайомлення з літературознавчими термінами


Фантастикате, що не існує в дійсності, створене фантазією, уявою.

Композиція


побудова, розташування і взаємозв‱язок всіх
частин

твору.


Робота з текстом.
Описи трьох Духів.

Дух Минулого Різдва

схожий на дитину і має в собі джерело незгасимого, яскравого світла


можливо, це те найкраще, що є в людях у дитинстві і що вони з часом старанно прагнуть
затамувати.

Дух
Теперішнього Різдважиттєрадісний, сильний, веселий. З усіх трьох Духів він


найенергійніший і найприємніший. Можливо, тому, що це Різдво


його, і Скрудж може
змінитися на краще саме в цей час.


Дух Майбутнього Різдванайпохмуріша постать, невизначен
а, мовчазна. Він має такий
вигляд, очевидно, через те, що нічого приємного показати Скруджу не зможе. Смерть, зрада,
радість людей від його загибелі


все це вражає і разом з тим зцілює душу героя
.)

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


51


Чи можна назвати образи Духів фантастичними?

Навіщо
автор використовує ці образи у творі?

(
Фантастичні образи трьох Духів Різдва
покликані змусити душу Скруджа здригнутися, перетворити людиноненависника на
людинолюбця
.)

Які ще елементи фантастики використовує Діккенс у повісті?Подорож у просторі і часі;образи привидів (Марлі та інших).


Функція фантастичних елементів у творі

У ©різдвянихª творах традиційно використовуються надприродні образи вихідців з того
світу, грішників, приречених на вічні муки: ©...до Скруджа донеслися якісь незрозумілі звуки:
не
ясні і безладні, але невимовно жалібні плачі і стогони, тяжкі зітхання розкаяння і гіркого жалю.

Він побачив безліч привидів. З жалібними криками вони неспокійно носилися у повітрі туди
і сюди, і усі, як і дух Марлі, були у ланцюгахª.

Надприродний світ, що

стривожив Скруджа у свят
-
вечір, був покликаний не стільки
налякати, скільки попередити про наслідки грішного життя, життя без Бога у серці.


Лише фантастична подорож у часі і просторі могла так сильно вплинути на героя, чия душа
дивно зчерствіла і заскору
зла.


У чому полягає реалістичність ©Різдвяної пісні в прозі
ª? (
В описі деталей побуту,
зображенні суспільного устрою Англії, наслідків недосконалості цього устрою, що проявляється
у соціальному розшаруванні суспільства, в якому люди мало не вмирають з гол
оду
.)НАПИСАННЯ ТВОРУ
-
РОЗДУМУ

©ЩО В ЖИТТІ ЛЮДИНИ НАЙЦІННІШЕ?ª

(ЗА ПОВІСТЮ Ч. ДІККЕНСА ©РІЗДВЯНА ПІСНЯ В ПРОЗІª)


БесідаЯкі цінності у житті ви вважаєте головними?Чи знаєте ви, які життєві
цінності називають підробними,
сурогатними?
Складання плану


І. Вступ

Головні життєві цінності містера
Скруджа.

ІІ. Основна частина

Що в житті людини найцінніше:

1) уміння робити добро;

2) сім‱я;

3) дружба і любов;

4) здоров‱я;

5) улюблена справа;

6) уміння радіти життю.

ІІІ. Висновок

Справжні
цінності життя.


У вступній частині потрібно коротко викласти, що саме було важливим у житті для Скруджа
(його справи і гроші), і висловити своє ставлення до такої життєвої позиції (згоден або не згоден
з героєм).

В основній частині треба розкрити свою дум
ку і навести докази того,

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


52


що саме вона є правильною. Наприклад, якщо зазначається, що цінністю для людини є дружна
сім‱я, то можна аргументувати це постійною

підтримкою, на яку може розраховувати така людина у якійсь складній

ситуації.

У висновку потрібно

ще раз підсумувати, що в житті людини ви вважаєте найціннішим, і
наголосити на небезпечності для людини фальшивих життєвих цінностей.
ДИВО РІЗДВА

МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ ГОГОЛЬ (1809
-
1852)
.

ПОВІСТЬ

©НІЧ ПЕРЕД РІЗДВОМª.

"Воістину весела книга!...

Ось справжні веселощі, щирі, невимушені,

без манірності, без бундючності.

А подекуди
-

яка поезія!"


О. С Пушкін

З усіх свят, що існують на землі, людям
найбільше подобаються Різдво і Новий рік. Ми
всі виносимо з дитинства віру в дивовижну казку
про Діда Мороза, який приносить подарунки, а
дорослі чекають позитивних змін у житті,
розв‱язання якихось важливих пробле
м.
Новорічні й різдвяні дні


це світлі дні, що
приносять добро в наші душі, яке так необхідне
кожному.

У ці дні кожна людина очікує на диво, бо
душа потребує його. Для одних таким дивом буде
іграшка, про яку давно мріяв, для інших


очікувана зустріч з д
рузями, рідними, близькими
людьми. Є й такі, для яких дивом буде зустріч із
цікавою книгою, що здатна перенести нас в невідомі краї, подарувати зустріч з улюбленими
героями.

Різдвяні свята особливі. А різдвяні твори схожі на казку:у них відбуваються фантас
тичні
подорожі, чарівні перевтілення.

Саме такі різдвяні дива відбуваються вночі перед святом Різдва в маленькому українському
селі Диканьці, які описує у своїй повісті Микола Гоголь.


Микола Гоголь не випадково зобразив події різдвяної ночі в українсь
кому селі. Україна була
батьківщиною письменника, його материнською колискою.


Народився Микола Васильович Гоголь 1 квітня 1809 року в
селі Сорочинці на Полтавщині. Мати, Марія Іванівна, кожного
ранку ходила до церкви у село Диканьку і, стоячи перед образ
ом
святого Миколи Чудотворця, молилася про народження дитини.
Тому й назвали хлопчика Миколою.


Зростав М. Гоголь в оточенні талановитих людей: його
батьки походили із старовинного дворянського роду. Дід, Опанас
Дем'янович, закінчив Київську духовну Академ
ію, володів шістьма
мовами, бабуся


Тетяна Семенівна, гарно малювала. Батько,
Василь Опанасович, був освіченою людиною, любив театр, писав
п'єси.

Миколу віддали навчатись до Полтавського повітового
училища, пізніше


до Ніжинської гімназії вищих наук.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


53


Піс
ля закінчення гімназії майбутній письменник приїздить до Петербурга, щоб здійснити
свою мрію


стати актором або режисером імператорського театру. Також Гоголя вабили
література і живопис, яким він захоплювався, відвідуючи Академію художеств. Тут, в Академ
ії,
М.В. Гоголь знайомиться з багатьма художниками, які стали для нього найкращими друзями.

Живучи в Петербурзі, в одному із листів до матері Гоголь пише: "Дорога моя матінко! Ви
маєте тонкий, спостережливий розум, Ви багато знаєте про звичаї і традиції ма
лоросіян. У
наступному листі я чекаю від вас опису вбрання сільського дяка, від верхнього одягу до самих
чобіт".

У творчій уяві Гоголя народжувались сюжети "Вечорів на хуторі біля Диканьки"


твору,
який зробив М.В. Гоголя відомим.

Останні роки свого життя

М.В. Гоголь важко хворів. Деякий час він жив у Німеччині, Італії,
лікувався там. Але його зболіла душа прагнула додому, на Полтавщину.


У 1851 році Гоголь востаннє приїхав у Василівку. Цей приїзд став прощанням з рідною
батьківщиною, яка давала йому силу
і наснагу. 21 лютого М.В. Гоголь помер.

Поїздки М.В. Гоголя в Україну, в рідну Василівку, зігрівали і заспокоювали його душу. У
рідній Василівці письменник з захопленням слухав розповіді про славних козаків, цікаві історії
української минувшини.


Місце дії

у повісті ©Ніч перед Різдвомª.


А тепер нас цікавить
конкретна назва містечка
Диканька, де відбуваються
події твору.


У той час, про який
розповідав Гоголь, Диканька
була невеличким суто
українським хутором з
побіленими хатками
-
мазанками, критими
соломою
, де у дворі кожної
стояв колодязь з журавлем,
садками, з домашньою
живністю на подвір'ї, яке
було огороджене тином.
Сьогодні Диканька


селище міського типу на відстані 29 кілометрів від залізничної станції
Полтава.


Перед вами репродукція картини художни
ка М. Беркоса "Диканька".

Ось Миколаївська церква,

Троїцька церква,

куди приходила матір Гоголя, тут є музей
Гоголю, пам‱ятник.Чи відповідає картина художника розповіді про Диканьку?
*
Що спільного у зображенні Диканьки?

*
Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


54


ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОВНИХ

ГЕРОЇВ ПОВІСТІ


Оксана.


©Дивовижна дівка!ª
-

із захватом говорить про
Оксану коваль Вакула
-

головний герой повісті.
Перша красуня на селі, ©як у всьому майже світі, і по
ту сторону Диканьки, і по цю сторону Диканьки ª,
Оксана була дівчиною марнолюбної
й примхливої.

Юрбами переслідували її парубки, однак
помалу, не дочекавшись взаємності, втрачали
терпіння. Лише молодий і гарний коваль ©був
упертий і не залишив свого залицянняª, тому що
любив своє ©серденькоª найбільше в житті.

Розпещена загальною увагою

©дивовижна,
ненаглядна Оксанаª лише посміювалася й ©знущаласяª над серцевими мученнями закоханого
Вакули. Вона любила ігри й пісні, жарти й веселощі в гучній компанії дівчат й парубків і зовсім не
була настроєна на нудні розмови з ковалем, у якого ©руки ж
орсткіше залізаª, і який ©сам пахне
димомª.

Звичайно, і гордій, незалежній Оксані хотілося любові, як і будь
-
якій дівчині в сімнадцять
років.

Однак і любов вона сприймає
егоїстично
, не бажає нічого віддавати, а лише приймати
подарунки: ©Добре тобі, Одарка
, у тебе є така людина, що все тобі купує, а мені й нема кому
дістати такі славні черевикиª.

Однак жарти жартами, а всім відомо, що примхи
-

це споконвічна жіноча хитрість. Хто
довше їх витерпить, хто доведе, що він найкращий, найдужчий, самий терплячий й

мужній, тобто
самий гідний любові чорнобривої й чорноокої красуні?

Саме ковалю Вакулі вдалось здобути перемогу над мінливим серцем вітряної дочки козака
Чуба.

Вакула


Вакула


гарний український парубок,
сором'язливий і добрий.

Автор зобразив його спритною, веселою, сильною й
сміливою людиною, що вміє вірно любити й завзято
відстоювати своє щастя. Особливо вражає й захоплює
його вчинок, який Вакула зробив заради коханої Оксани

в одну ніч верхи на чорті робить казкову подорож у
далекий і загадковий Петербург і привозить своїй
коханій царицині черевички. У цьому епізоді дуже
яскраво виразилася його готовність пожертвувати чим
завгодно заради кохання.

Самовідданість, сміливість Вакули, його безмежна
любов і відданість були винаг
ородженні


Оксана
полюбила його, причому ще до того, коли він приніс їй
черевички. Дійсно, таку людину просто не можна не
любити.Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


55


ФАНТАСТИЧНІ ГЕРОЇ

ПОВІСТІ ©НІЧ ПЕРЕД РІЗДВОМª

Фантастика

(з грецької ©здібність уявлятиª )
-

світ химерних уявлень та
образів
письменника , який базується на основі раніше засвоєних фактів із реального життя.

Елементи фантастики найчастіше використовуються в казках, легендах, переказах


Відьмадавня назва злих чаклунок. Походить від стародавнього слова "відати", тобто
знати. Відьми, за народними повір'ями, спроможні літати у повітрі на мітлі, у ступі. Відьом
уявляють у вигляді старих баб з розтріпаним сивим волоссям, кістлявими руками. Вирушають
вони на свої темні справи вночі і через піч або камін потрапляють в оселі д
обрих людей.
Вмираючи, вони мучаться, бо мають передати комунебудь свою науку.

Чорта

в народі називали бісом. Біс


за народною уявою


маленький, чорненький, з
довгим хвостом, копитами та ріжками і обов'язково кульгавий.


Ноги він поламав ще до створення
світу, коли за гріхи він і вся нечисть були скинуті з неба
на землю. Сорок днів і ночей летіли вони до землі, і де хто впав, там і оселився. Чорти люблять
ходити один до одного в гості, галасливо справляють весілля. Вони здатні наслати негоду,
хуртовину, м
ожуть "закружляти", "водити", "збити зі шляху" добрих людей.

Образ СолохиМи знайомимося із Солохою на початку повісті, коли вона літає на мітлі і збирає зорі. За
зовнішніми ознаками вона не схожа на відьму. Жінка 40 років ©Ні гарна не погана з себеª.

Мати
коваля Вакули. Але вона літає на мітлі, про неї ходять

недобрі плітки. Баби говорять: що бачили у
неї із заду

хвіст, що чорною кішкою перебігала дорогу, що перетворюється

в свиню, співає
півнем, що з розпущеною косою, в самій сорочці, доїть корів.Як людина вона мала

корисні
наміри, хотіла

вийти заміж за багатого
Чуба і прибрати до

рук

його
багатство. Сварила Вакулу з Чубом,
щоб Вакула не одружився з Оксаною, і
не прибрав до рук майно Чуба.


Образ Чорта.

Опис гоголівського
чорта

збігається з описом чорта з легенди, та
кінофільму:

вузенька мордочка, закінчувалась,
як і в наших свиней круглим п‱ятачком,
гострий та довгий

хвіст, тонкі ноги, козляча борідка, чорний колір тіла. Йому останню ніч
залишилося вештатися по білому світу та підюжувати на гріхи добрих людей. Завтра ж, тільки
в
дарять перші дзвони,

побіжить він, підібгавши хвоста, до своєї барлоги.

Як людина він залицяється до Солохи, мстить Вакулі за малюнок, який той написав у церкві
на стіні. ©Петро в день Страшного суду виганяє чорта з пеклаª.

Образ Пацюка.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


56


Посередником між

нечистою силою і людьми є
Пацюк. Він

за уявленням селян,

©немного сродни чёртуª
але свою магію спрямовує

на лікування людей,
шептанням знімав недуги, або якщо хто вдавився кісткою,
то так бив у спину, що кістка проходила куди слід. Був
колись запорожце
м, але чи його прогнали, чи він сам утік,
цього ніхто не знав. Жив як справжній запорожець: нічого
не робив, спав три чверті дня, їв за шістьох. Низенький,
широкий, в таких широких шароварах, що хоч , як би він
ступав, ніг зовсім не було видно. Здавалося,
начебто діжка
іде сама собою. Останнім часом його рідко бачили де
-

небудь. Пролазити в двері йому з кожним
роком ставало
все тяжче. Він був ледачіший за Чуба,(говорив Вакула),
їв

вареники, навіть не підіймаючи рук. Вони самі
потрапляють йому до рота.


У
загальнення
*Чи відповідають гоголівським героям зображені на ілюстрації відьма і чорт?Чи викликають страх зображені у повісті фантастичні істоти?Чому вони викликають швидше посмішку, ніж страх?Чим вони схожі на людей
?Для чого чорту захотілос
ь викрасти місяць?Ким була відьма і що про неї говорили у Диканьці?Чи виконав коваль Вакула свою обіцянку? Хто йому допоміг привезти черевички?Чи піддався коваль злій силі?Які риси характеру притаманні Оксані?Як змінилася Оксана за одну ніч? Чому?Чим закінчується оповідання?


Висновок


Так, оповідання ©Ніч перед Різдвомª закінчилося добре. Коваль Вакула дістав черевички,
які носила цариця. Оксана ж ©майже всю ніч картала себе вголосª,
-

зазначає М. В. Гого
ль. Це
була не проста ніч. А різдвяна, коли очищається, висвітлюється душа. І саме тому Оксана
зрозуміла, що кохає Вакулу. Побачивши його вранці живим, сказала: ©Мені не треба черевиків! Я і
без черевиків…ª
-

далі не договорила


зашарілася. Відкинувши горд
ість, вона стала добрішою.
Добро врешті
-
решт перемогло. Таке диво сталося в різдвяну ніч, коли здійснюються всі бажання.

Кожна різдвяна і новорічна ніч закінчується відчуттям дива.Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


57ІІ ЧАСТИНА

Антон Павлович Чехов (1860
-
1904).


У людини повинно бути

все прекрасним: і обличчя,


і одяг, і душа, і думки

А.П.Чехов

Перед вами портрет великого російського письменника ХІХ
століття Антона Павловича Чехова. Усі, хто знали письменника,
підкреслювали його делікатність, терпіння, чемніст
ь.

В січні 201
5

року Антону Павловичу Чехову відбудеться 15
5

років

Антон Павлович Чехов народився 17 січня 1860 року в
Таганрозі, портовому місті на березі Азовського моря. ©Дім
Чеховаª
-

найстаріший чеховський музей
Росії. Саме тут з‱явився
на світ третій син купця Павла Чехова


Антон.

Родина Чехових орендувала цей дім з 1869 по 1874 рік.
Переїзд в цей дім був пов‱язаний із торгівельною діяльністю
батька, який примушував дітей працювати в лавці,
c
постерігати за
торгі
влею. Враження від життя в цьому домі знайшли втілення в
оповідання ©Ванькаª, ©Спати хочетьсяª, ©Три рокиª

Батько Чехова, Павло
Єгорович, був обдарованою
людиною: любив малювати,
грав на скрипці, захоплювався співом, був регентом
церковно
го хору. Антон Павлович говорив про себе та своїх
братів і сестру: ©Талант у нас від батька, а душа від матеріª.
Природні здібності батька передалася і його дітям: Олександр,
Антон і Михайло стали письменниками, Микола


художником, Марія та Іван


педагог
ами.

Учився Чехов спочатку у місцевій грецькій школі, а потім
у гімназії. Зараз тут знаходиться літературний музей Чехова.
На роки навчання у гімназії припадають перші
проби пера
письменника. Не лише учні, а й уся місцева інтелігенція
залюбки читала фейлетони
©Антоші Чехонтеª (так
талановитого учня прозвав
учитель словесності).

Рано захопився Чехов
театром і літературою. Саме
театр заронив у душу
вразливого хлопчика перш
і
іскри любові до мистецтва.
Але ж своє майбутнє Чехов
вирішив присвятити медицині.
В 1879 році вступив до
Московського університету на медичний факультет. Ще будучи
студентом Чехов пише оповідання і друкується в різних
гумористичних журналах: ©Стрекозаª,
©Будильникª,
©Сверчокª. В цей час вийшли в світ такі, як ©Хірургіяª,
©Хамелеонª, ©Товстий і тонкийª. Після закінчення університету працював земським лікарем. Але
все
-
таки прийшов час, коли Чехову довелося покинути цю роботу. Він став професійним
Літературний музей Чехова

Батьки Чехова

Дім
, в якому народився А.

Чехов

Дім, в якому жила родина Чехових


з 1869 по 1874 рік

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


58


письменник
ом. За життя Чехова на сцені театру
були
поставлені всі його п‱єси. В 1944 році театру було присвоєно
ім‱я Чехова.

Новий етап у творчості Чехова пов‱язаний з
драматургією. Найвидатніші п‱єси ©Дядя Ваняª, ©Три
сестри
ª, ©Вишневий садª, ©Чайкаª. Саме ©Чайкаª стала
символом Московського Художнього театру.

Чехов і зараз з нами, бо він вірив у людей і вважав, що ©у
людини повинно бути все прекрасним: і обличчя, і одяг, і
душа, і думкиª.

А.Чехов відомий як майстер оповідан
ня

Словникова робота


Оповіданняневеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на одному епізоді (зрідка
кількох) з життя якогось персонажа (іноді кількох). Для оповідання характерні стислі описи,
чіткий за будовою сюжет.
Головні засоби творення
комічного


та їхня роль у характеристиці персонажів і розкритті ідеї твору.

Комічний зміст оповідання А. Чехова ©Хамелеонª.


Перш ніж взятись за перо, письменник вирішує безліч питань, які постають перед творчою
уявою митця, створює
єдиний композиційний пр
инцип

.

1. Що я хочу сказати читачу?
(Ідея твору).

2. Про яку історію розповісти, щоб виразити свою ідею?
(Тема твору).

3. Де буде відбуватися дія і коли?
(Час і простір у творі).

4. З ким буде відбуватися дія?
(Система образів).

5. Що призведе до загостренн
я суперечностей між інтересами і поглядами персонажів?
(Конфлікт).

6. Як побудувати оповідь (з чого розпочати, чим закінчити, хто буде оповідачем, яка буде
структура оповіді)?
(Композиція).

Вирішення цих питань і складає
єдиний композиційний принцип
.


Слов
никова робота

Композиція

(від лат. composition


розташування, складання)


побудова твору, доцільне
поєднання всіх його компонентів.


Завдання композиції

-

неперервний рух художньої думки і почуття. Кожен композиційний
елемент повинен працювати на головну ідею твору. Тільки тоді художній твір буде сприйматися
читачем цілісно.

Конфлікт

(від лат. conflictus


зіткнення, сутичка)


зіткнення протилежних інтер
есів і
поглядів, крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних дій, ускладнень,
боротьби.

Конфлікт може втілюватись у художній структурі твору як протиставлення (опозиція)
характерів. Обрання автором шляхів вирішення конфлікту виявляє задум
автора.


Драматичний театр імені Чехова

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


59


Характер твориться через опис вчинків персонажів. Прізвища, імена, портретні деталі,
мовлення


все має комічний відтінок.

Комічневід грецьк. komikos


смішний.До засобів комічного належать:

Іронія
(грецьк. еігопеіа


лукавство, глузування,
удавання)


засіб художньої виразності,
який виражає глузливо критичне ставлення митця до того, що він зображує. Це насмішка,
замаскована зовнішньою благопристойною формою.

Гумор

(лат. humor


волога, рідина)


різновид комічного, відображення смішного в
ж
иттєвих явищах і людських характерах. Автор гумористичного образу симпатизує тому, про кого
розповідає.

На відміну від гумору,
сатира

(лат. satira, від satura


суміш, усяка всячина)


форма
комічного, гостре, осудливе осміяння негативного, що засуджує і в
икриває головні, істотні
недоліки в образі, явищі. Автор не симпатизує герою чи явищу, а обурюється, засуджує його.


Робота над текстом оповідання ©Хамелеонª

Дійові особи:

Очумелов


від рос. ©очуметьª


втратити глузд, втратити розуміння, одуріти


натяк

на...

Пічугінвід рос. ©пичугаª


невеличка пташка


натяк...

Хрюкінвід звуконаслідування ©хрю
-
хрюª. Звуки якої тварини наслідуються?

Єлдирінвід розмовного рос. ©елдаª


щось великого розміру...

Жигаловвибудуємо ряд: рос. ©прожигать жизньª (раз
г.)


вести беспорядочный,
легкомысленный образ жизни; © прожигатель жизниª (разг.)


легкомысленный бездельник,
кутила.


Який засіб комічного прослідковується в іменах героїв?

В іменах персонажів, які мають безпосередній зв'язок із вчинками і характером
персонажів,
закладено
гумор, іронію
. Очумєлов втратив здоровий глузд через чиношанування. Подумайте, чи
випадково автор зробив його поліцейським наглядачем. Адже завдання поліції
-

охороняти закон,
берегти порядок...

Хрюкін


золотар, майстер тонкої профес
ії


і раптом ©свиняª, як каже Очумєлов.

Генерал


служитель Вітчизни


і Жигалов.

Єлдирін


городовик


щось здорове і безкорисне.
Прослідкуйте, які деталі зовнішності роблять персонажів відповідними їх прізвищам.

©І скажи, щоб його не випускали на вул
ицю... Він, може, дорогий. А якщо кожна свиня йому в
ніс цигаркою тикатиме, то може й зіпсуватиª

З давніх часів існувала думка про те, що ім'я впливає на характер людини, несе в собі певну
закодовану інформацію. В ті далекі часи люди могли мати декілька і
мен. Одне отримували при
народженні, інше людині давали, коли вона виявляла свої таланти, здібності, досягала чогось,
третє


для чужинців, бо вважалося, що знати справжнє ім'я


володіти її душею. Ім'я мало
певний сакральний (утаємничений) зміст. Тому


п
исьменники стали використовувати такий художній прийом, як ©імена, що говорятьª, який
допомагає розкрити задум митця.Використання жестів як засобу характеристики персонажа. Особливості конфлікту
оповідання.

Зверніть увагу на текст оповідання:
©Очумєлов
робить півповорот ...бачить він, стоїть...
чоловік у розстебнутій жилетці і, піднявши догори праву руку, показує натовпові закривавлений
палець... та й сам палець має вигляд знамення перемогиª

Спробуйте повторити цей жест.


Що він означає?

Цей жест означає перемогу ще з часів проведення гладіаторських боїв у Римській імперії.
Великий палець правої руки, піднятий вгору
-

перемога, життя, опущений донизу
-

поразка,
смерть. Хрюкін же виставив палець зовсім з інших причин.
Художній прийом говори
ти або через
Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


60


пластичний засіб показувати протилежне тому, що мається на увазі, насмішка, замаскована
зовнішньою благопристойною формою, називається іронія.
Визначення поняття ©конфліктª.

В основі конфлікту покладена завжди якась суперечність, протистоя
ння, проблема.
Винуватець конфлікту


пес, який вкусив Хрюкіна. Золотар демонструє палець натовпу,
жаліється наглядачу. Отже, не йдеться про перемогу. Зміст жесту не збігається з текстом
-

народжується іронія. У цьому випадку
-

іронія автора
-
творця.Хар
актеристика Очумєлова.

Словникова робота

Хамелеонце ящірка, що змінює колір шкіри відповідно зовнішнього середовища з метою
маскування під нього, для захисту.

Кого з персонажів оповідання названо хамелеоном і чому?

Якщо ящірка змінює колір шкіри, а
Очумєлов протягом оповіді змінює своє рішення стосовно
собаки, покарання, провини Хрюкіна, то що слугує шкірою Очумєлову?

©Зніми
-
но, Єлдирін, з мене пальтоª,
-

говорить поліцейський наглядач після кожного сумніву
щодо власника собаки. Отже, шинель є ніби ш
кірою Очумєлова
-
хамелеона: ©Я ще доберуся до
тебе!


погрожує йому Очумєлов і, запинаючись шинеллю, іде далі базарною площеюª.

Якщо ящірка маскується задля захисту від хижаків, то з якою метою маскується
Очумєлов?


Висновок:

У творенні конфлікту твору, у з
ображенні зовнішності персонажів Чехов вдається до іронії. В
основі іронії лежить протиставлення задуму і сприйняття.Функції художньої деталі в прозі А. Чехова.

Антитеза як художній засіб і композиційний прийом.

Іронія як засіб побудови твору.Що та
ке антитеза?

Протиставлення будь
-
чого у художньому тексті називається антитезою
-

від грецького antithesis.
Антитеза у художньому творі не обов'язково будується на антонімах.

Виникнення антитези сягає ще тих часів розвитку культури, коли первісне сприйнятт
я світу як
хаотичного царства випадковостей замінювалось певним упорядкуванням уявлень, що
ґрунтуються на принципі подвійності: море


суша, небо


земля, світло


темрява, правий


лівий, південь


північ...

Різні поняття або персонажі ставляться в
залежність від ознаки, за якою їх протиставлено.Робота над текстом. Значення антитези й іронії у творі.

Сутність конфлікту.

За якою ознакою протиставляє персонажів своїх оповідань Чехов?

Ремісник Хрюкін


поліціант Очумєлов;

поліціант


генерал

Отже, А
нтон Павлович Чехов використовує антитезу за ознакою належності героїв до певного
рангу на соціальній сходинці суспільства.Антитеза


©Хіба він дістане до пальця? Він маленький, а ти он який здоровило!ª

Для чого автор звертається до антитези?

(На протис
тавленні яскравіше виявляється
суперечність


конфлікт).

На чию користь вирішується конфлікт
? (Конфлікт вирішується на користь собаки. ©Візьми
його... Собаченятко нічого собіª ).

А тепер згадайте позу і жест, коли городовик і поліцейський наглядач застали
Хрюкіна.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


61


То, врешті, кому показує великий палець, піднятий догори, золотар?

Отже, ще на самому початку оповідання автор закладає іронічний натяк на вирішення конфлікту.

Протиставлення реалізується за ознакою належності ©порушника законуª
-

собаки
-

до брод
ячих
чи до власності генералова брата.
Мовленнєва характеристика персонажів.

Давайте прослідкуємо за текстом, як за допомогою мовлення характеризуються учасники
конфлікту.

Пес


стерво, бродяча худоба, скажений, чорт знає що, бродячий ©Біле хортеня з г
острою
мордою й жовтою плямою на спині. В сльозавих очах у нього вираз туги й жахуª Маленький,
може дорогий, ніжна тварина, собачка, собаченятко, шельма, цуцик

Хрюкін Чоловік в ситцевій сорочці з півп'яним обличчям Здоровило, чорт, дурнувата людина,
свиня,

бовдур.


Висновки

Про пса


лексика зниженого стилю, груба. Про Хрюкіна
-

нічого ©Натовп регоче з Хрюкінаª.

В авторській оповіді відсутні лексичні експресивно
-
стилістичні характеристики персонажів. Він
тільки називає явища, предмети, події про пса


улесл
ивими словами, про Хрюкіна


грубо,
образливо.

Отже, комічне закладене автором і у вуста кожного з персонажів, через що читач одразу розуміє
ставлення кожного з них до конфлікту. Сам автор відмовляється від критики прямим текстом.Вирішення конфлікту.

Конфлікт побудовано на протиставленні (антитезі). Основою конфлікту стала собака, яка вкусила
золотаря за палець. Автор протиставляє дії і реакції чиновників (Очумєлова і Єлдиріна).

Як вирішується суперечка (конфлікт).

Хрюкін

©Нехай мені заплатять, бо


я цим пальцем, може, з тиждень не поворухнуª Відшкодувати
збитки ©У нього в законі все сказано... Нині всі рівні... У мене в самого брат у жандармах...ª

Очумєлов

©Як оштрафують його, мерзотника, то він дізнається в мене, що означає собака і всяка інша
бр
одяча худоба!ª Повернути закон, як дишло... ©Ти, мабуть, розколупав пальця цвяшком, а потім і
спала тобі на думку ідея, щоб здертиª

©Ти, Хрюкін, постраждав і діла цього так не залишайª Чиновники над законом. І родичі
чиновників теж. ©Я ще доберусь до тебеª

Отже
, протиставлення втілюється залежно від ставлення до вирішення конфлікту. Головні засоби
творення комічного в оповіданнях А. П. Чехова стають основою для створення характерів,
сюжету. Твір будується на протиставленні образів, поведінки персонажів,
ставлення до проблеми.
Використання антитези дозволяє гостріше виявити протиріччя, адже на протиставленні ідея
порівняти явища, персонажів виявляється дуже природною. Введення антитези до структури твору
позбавляє автора необхідності висловлювати власне ст
авлення до проблем, порушених у творі.
Автор показує


читач робить висновки. Автор критикує, не сказавши жодного слова критики.Функції художньої деталі у творі.

Ми переконалися, що А. П. Чехов не висловлює думки прямо, а дозволяє робити читачеві це
сам
остійно. Читач повинен виконати певну роботу, щоб зрозуміти авторський задум. Не останню
роль у цьому письменник відводить деталям.

Хрюкін у ситцевій накрохмаленій сорочці і розстебнутій жилетці, півп'яне обличчя
-


невідповідність необхідності бути акура
тним і у поведінці, і у зовнішності золотих справ майстру і
тому, як веде себе Хрюкін
.


Кашляє в кулакознака брехні.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


62


Очумєлов ©У новій шинелі... ворушачи бровами каже... обличчя заливається усмішкою
розчулення ª

-

суворість, що раптом змінюється улесл
ивістю, різкі зміни настрою
-

відсутність
принциповості.

Щойно приступив до обов'язків Єлдирін
:
©За ним ступає рудийª... з конфіскованим аґрусом у
руках © Глибокодумно зауважуєª

Не йде, а ступає (рос. варіант ©шагаетª)


безликість. Єдине,
що вирізняє лю
дину


рудий генерал. У генерала собаки дорогі, породисті. Лягаві. Не охочий до
хортів, Лягаві призначені для охорони, служби, хорти


для полювання

Чи випадково письменник обрав для розгортання подій базарну площу? Чи має значення місце дії
для донесення
до нас авторського задуму? Давайте розгадаємо ще один шифр письменника.


©Через базарну площу йде...ª

Базар


галасливе місце, натовп


видовище. Правосуддя
чиниться на базарній площі


сатира.


Узагальнююча робота з текстом
*
Де відбувається дія оповідан
ня?Назвіть головних персонажів
.
Яка пригода сталася на площі? Кого з героїв
ви пізнали на ілюстрації? Зачитайте уривок,
який відповідає ілюстрації.Знайдіть і зачитайте опис Очумєлова.Чи однаково поводить себе герой протягом
твору? Від чого змінюється
його поведінка?Як зовні проявляються зміни у поведінці?
Зачитайте.


Робота в парах. Читання в особах
*
Дайте характеристику поведінки Очумєлова.Які почуття викликає у вас цей персонаж?

(Почуття зневаги. Це дрібна людина, підлабузник.)

Теорія літерату
ри

Композиція


побудова літературного твору, співвідношення всіх його компонентів, що
створює цілісну картину і сприяє виявленню головної ідеї.

Сюжетсистема подій в художньому творі, в ході яких розкриваються характери
персонажів і головна ідея.

Сюжет має такі елементи:
експозиція, зав'язка, кульмінація, епілог.

Експозиціямісце у творі, де читач знайомиться з часом, місцем подій,
персонажами

Зав‱язка


подія, з якої розпочинається основний конфлікт твору

Розвиток діїкі
лька подій, що змінюють одна одну, в яких розгортається конфлікт

Кульмінаціянайвища точка у розвитку конфлікту

Розв‱язка


логічне завершення родій.
Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


63


Складання схеми сюжету оповідання ©Хамелеонª


Е
кспозиція

Зображення базарної площі


Зав‱язка

Собака вкусила Хрюкіна


Розвиток дії

Очумєлов розслідує цю подію


Кульмінація

З‱ясовується, що собака брата генералаРозв‱язка

Собаку забирають, натовп регоче над Хрюкіним


Складена схема свідчить, що ©Хамелеонª являється саме оповіданням.


Чи є акту
альною сьогодні проблема, яку висвітлює автор в оповіданні ©Хамелеонª?

(Так, тому що із підлабузництвом і плазуванням ми ще часто зустрічаємося в житті і це не
кращі риси характеру людини).


Гра "Розірвана послідовність"
*


Згадавши розвиток подій,
спробуйте розташувати подані назви частин у логічній
послідовності.


1.

"Це генералового брата, що недавно приїхав".

2.

Поліція іде через ринкову площу.

3.


Заява Хрюкіна.

4.

"Видумав! Таких у нас зроду не бувало!"

5.


"Наче безпорядок, ваше благородіє!"

6.


"Ні, це не генеральський. У генерала таких нема. В нього все більш лягаві..."

7.

"Собака... Ніби генерала Жигалова?"

8.

"А може і генеральський. На морді в нього не написано.. ."Оповідання А.П.Чехова ©Товстий і тонкийª.Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


64


Оповідання ©Товстий і тонкийª було

написане Чеховим ще за часів навчання в
університеті. Перші свої твори Чехов друкувався під псевдонімами ©Брат мого братаª, ©Людина
без селезінкиª, ©Антоша Чехонтеª.

У своєму оповіданні ©Товстий і тонкийª, на кількох сторінках, А. Чехов змалював картин
у
цілого соціального явища. Письменник спостеріг, що у житті товстий чоловік асоціюється з
людиною доброзичливою, привітною, щирою, а "тонкий"
-

з людиною заздрісною, дріб'язковою,
жовчною, здатною на лестощі.

Сюжет оповідання дуже простий: на вокзалі

зустрілися двоє шкільних приятелів, які не
бачилися багато років.

©На вокзалі Миколаївської залізниці...ª

-

Вокзал


місце зустрічей, прощань, випадковостей.
Відсутність потреби виявляти чиношанування
-

випадково зустрілись, попрощались і все...

Товстийдосягнув верхньої сходинки у кар'єрі, зустрічає друга дитинства щиро.

Тонкий©шанобливо кислийª


відмовляється від спілкування на рівних, дізнавшись про чин
друга дитинства. Колезький асесор, відповідно до ©Табелю про рангиª, посідає нижчий чин.

©
Один із них був товстий. Він щойно побував у ресторані, і ©його губи лисніли від масла,
мов стиглі вишні. Пахло від нього хересом і флердоранжемª. Другий був тонкий, він ©зійшов з
вагона і був нав‱ючений чемоданами, клунками та коробками. Пахло від нього ш
инкою і кавовою
гущеюª.
Уже перші художні деталі
-
запахи дають нам уяву про соціальний стан героїв. Від
чиновника вищого класу не буде пахнути кавовою гущею. Приятелі були приємно здивовані
несподіваною зустріччю. Пролунали схвильовані вигуки:

©Порфирію! Го
лубе мій!ª


©Мишку!
Друже дитинства!ª Приятелі тричі

поцілувалися…ª

Здавалося, спогадам не буде кінця. Проте
радісне піднесення тонкого тривало недовго.

Зізнання товстого
,

що він дослужився до таємного радника, подіяло на тонкого магічно. Він
©раптом зблі
д, скам‱янів, але скоро його скривила широченна посмішка; здавалося, що від обличчя
і очей його посипалися іскри. Сам він зіщулився, згорбився, звузився…ª Навіть чемодани і клунки
його поморщилися, не кажучи вже про довге підборіддя дружини, яке ©стало ще
довшимª, і сина
Нафанаїла, що ©витягся стрункоª.

Таке дивне миттєве перетворення всієї сім‱ї пояснювалось
дуже просто. Між шкільними приятелями пролягли шість класів, шість щаблів чиновницьких
сходинок.
Товстий був чиновником другого класу, а тонкий


вось
мого.
Слова ©таємний радникª
затьмарили все. Тонкий відразу ж забув, що перед ним колишній однокласник. Він бачить тепер
перед собою лише вельможу. Його мова відразу ж стає приниженою:
©Милостива увага вашого
превосходительства… ніби життєдайна волога…ª
То
нкий над усе цінує в людині її суспільний
стан, гнеться перед вищим чиновником. Він готовий на будь
-
які приниження, щоб показати свою
здатність догодити знатній людині. Цю психологію раба, що панувала в царській Росії, й описує А.
Чехов у своєму оповіданні

©Товстий і тонкийª.

Автор намагається створити типові образи,
критикує не кар'єризм як суспільне явище, а особистісні недоліки конкретних героїв.

Словникова робота.

В оповіданнях Чехова особливе тлумачення мають імена, які Антон Павлович підбирав
дуже ретельно, відповідно до характеру створюваного персонажа.

Товстого звати Миша, тонкого


Порфирій.

Мишарозмовна форма, скорочено від Михайло, Михаїл


від давньоєвре
йської


©хто як
богª.

Порфирій


від грецького Porphyrios


багряний, пурпуровий, одягнений у пурпур


ознака
царського походження


високий стиль, а розмовний, скорочений


Порфир, Фіра.

Бесіда за текстом.


Що змінилося у стосунках, чому зустрілися потр
ійним поцілунком, а попрощалися
потиском руки?

(У православній традиції тричі цілуються рівні люди, засвідчуючи один одному
братню людську любов до ближнього. Руку подають у світі ділових стосунків).

• Чому автор порівнює тонкого з китайцем, а не, наприкла
д, з німцем або з англійцем?

(Саме
в китайській культурній традиції дуже чітко класифікуються типи привітання


прощання, де
уклін всім тілом ще з часів Конфуція вважається виявом найбільшої шани, якої варті лише
найвищі чиновники).
Художні деталі


в о
повіданні

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


65


В оповіданні Чехова ©Товстий і тонкийª настільки багато деталей, що коли їх
розшифровувати, замінивши розгорнутими описами чи роздумами, то оповідання обсягом у
півтора аркуша перетворилося б на значно розлогіший твір.
На момент зустрічі товс
тий і тонкий належать до різних соціальних прошарків: перший
багатий, а другий рахує ледь не кожну копійку
©від товстого ©пахло хересом і
флердоранжемª, тобто дорогим вином і парфумами, а від тонкого


©шинкою і кавовою
гущеюª.

У XIX ст. небагаті чиновник
и, купці та міщани, щоб не витрачати гроші в дорозі,
зазвичай брали із собою з дому шинку. А дешеві сорти кави, яку, очевидно, щойно випив
герой, мали забагато кавової гущі, тобто відходів цього напою. І уважний читач за цими
деталями
-
натяками бачить, що т
овстий і тонкий


птахи різного польоту.Цікавою деталлю є й те, як тонкий розмовляє.


Щойно він дізнався, що його шкільний товариш є таємним радником (а це приблизно відповідає
посаді сучасного міністра), як його розмова різко змінюється. Спочатку він зве
ртається до
товстого на ©тиª, пригадує дитинство і розповідає про своє життя, використовуючи звичайну й
доречну в цій ситуації розмовну лексику. Коли ж тонкий дізнається про високу посаду товстого,
його мовлення миттєво й різко змінюється. До свого шкільно
го товариша він запопадливо
звертається на ©виª, вживає книжково
-
канцелярські штампи, неначе вони не на вокзалі, а в
офіційній обстановці: ©Милостива увага вашого превосходительства… ніби життєдайна волога…ª
До багатьох слів додає ©сª: ©приємно
-
сª, ©хі
-
хі
-
сª, ©ви
-
сª. Цим тонкий хотів підкреслити своє
особливе шанування високого чину товстого. Адже в Російській імперії визнання переваги
співрозмовника відбувалося шляхом додавання після слова звуку ©сª, який був скороченням,
першим звуком слова ©сударьª (порі
вняйте: ©государьª). Але надмірне вживання цього ©сª, та ще
й до шкільного товариша, є ознакою свідомого підлабузництва, самоприниження, чиношанування
і запопадливості. Тобто підкреслення того, що людина, до якої звертаються, є набагато вищою та
можновладн
ішою, ніж той, хто звертається. Це був спосіб підлеститися, про що дуже добре знали
обидва співрозмовники. Та й, мабуть, жінка і син тонкого. Така різка зміна поведінки тонкого
дуже не сподобалася товстому, адже від друга дитинства він її зовсім не вимагав
. Більше того,
товстий спочатку навіть ©захоплено дивився на другаª, адже щиро зрадів зустрічі з ним. Проте
така ганебна поведінка, внутрішнє рабство тонкого спричинили холодне прощання колишніх
товаришів.


Узагальнення:Чи випадкові імена обрав Чехов для

своїх персонажів. Яку думку хоче підкреслити
письменник, обравши саме такі імена для персонажів?Чому, на вашу думку, Чехов ©зробивª тайного радника товстим, а колезького асесора
тонким?Спробуємо змоделювати ситуацію навпаки: що зміниться у тлумаченні оповідання, якщо
тайний радник буде тонким, а колезький асесор товстим? Яким чином зміниться головна
ідея твору?

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


66


Джек Лондон 1876
-
1916)
.


Інтерв‱ю з письменником

Ж
урналіст

Ваше ім‱я?

Дж. Лондон

Джон Гріффіт. Джек Лондон
-

мій псевдонім.

Журналіст

Де і коли ви народилися?

Дж. Лондон

12 січня 1876 року, мої батьки тоді мешкали у
Каліфорнії, у маленькому містечку Сан
-
Франциско.

Журналіст

Ваші батьки мали відношення до
літератури?

Дж. Лондон

Ні. Мій рідний батько покинув мою матір ще до мого народження. Джон Лондон, мій вітчим, був
фермером. Він виявився людиною простою і благородною, дуже добре й з великою турботою
ставився до мене. Я узяв його прізвище за псевдонім. Ма
ти, Флора Келлман, мріяла стати
актрисою. Але з цього нічого не вийшло.

Журналіст

Ваші найяскравіші спогади дитинства?

Дж. Лондон

Їх було дуже мало . Адже змалку довелося заробляти, щоб допомогти вітчимові. З десяти років я
розносив газети, працював на кон
сервній фабриці, у пральні, у котельні.

Журналіст

У вас була мрія?

Дж. Лондон

Так. Мене вабило море .У сімнадцять років я , найнявшись матросом на шхуну " Софі Сазерленд" ,
вирушив на промисел морських котиків до берегів Японії та Сибіру.

Журналіст

Коли у
вас з‱явився інтерес до літератури?

Дж. Лондон

Після повернення з плавання захотілось розповісти про бачене. Але мені бракувало знань, тому й
узявся до навчання, закінчив середню школу, вступив до університету.

Журналіст

Як ви опинилися на Клондайку?

Дж.Ло
ндон

Як і всіх інших шукачів пригод та щастя мене охопила " золота лихоманка". У1897 я вирушив на
Аляску, однак через рік повернувся в

Штати без золота, хворий на цингу,

але з багатими
враженнями , якими захотілося поділитися з іншими людьми. Тому знову
взявся за перо.

Журналіст

Які з ваших оповідань вам особливо дорогі?

Дж. Лондон

Усі, адже кожен твір


це частинка мого життя. Я
люблю своє перше оповідання " За того , хто в
дорозі.", так само,

як і " Морського вовка" , "Жагу
до
життя" , "Поклик предків
" , "Біле ікло".

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


67Оповідання Дж. Лондона ©Жага до життяª


Май душу, май серце і будеш


людиною на всі часи.


Ч. Діккенс


Робота над оповіданням "Жага до життя".
Яке враження справив на вас твір,
прочитаний вдома?Творчий переказ від першої особи.Назвіть головних героїв. Скільки їх?

( Двоє.
Білл та його товариш)Як ви вважаєте, чому головний герой не
має імені?
( Автор прагне до узагальнень. Його
цікавить просто людина в критичній ситуації,
головне, щоб вона
залишилася людиною )Як ви оцінюєте вчинок Білла?

( Як аморальний. Адже він покинув свого хворого
товариша серед безкрайньої пустелі)Що допомогло герою вижити?

( Те, що він любив життя, боровся за


Теорія літератури:

Оповіданняце епічний жанр, н
евеликий прозовий твір, сюжет якого будується на одному,
інколи декількох епізодах з життя одного або кількох персонажів.


Елементи сюжету оповідання:

Експозиція


опис Півночі та золотошукачів.

Зав‱язкаБілл кидає свого хворого товариша.

Розвиток дій


герой бореться за життя.

Кульмінаціясутичка з вовком.

Розв‱язкапорятунок героя.

Ознаки оповідання у творі:

Невеликий прозовий твір;

Невелика кількість героїв
(двоє)
;

Однолінійний сюжет;

Невеликий проміжок часу
(декілька тижнів)
;

Стислі описи.


Тема
твору:

боротьба людини за життя в Білій Пустелі.


Ідея оповідання
: людина кидає виклик смерті і перемагає її.

Проблеми твору:

Проблема життя і смерті, дружби і зради,людської гідності, гуманізму у
стосунках між людьми.


Проблеми життя і смерті, дружби й
зрадництва


у творі

©Жага до життяª


Літературний диктант
*

Закінчіть цитату Дж. Лондон ©Любов до життяª

1. ©Якби нам бодай два патрони з тих, що в…ª.

2. ©Білл вийшов, кульгаючи, на той берег і подався далі, не…ª.

3. ©Він ітиме за водою до річки…ª.

4. ©Він

розв‱язав свого клунка і передусім полічив…ª.

5. ©Нога набрякла, і він кульгав дужче, але цей біль був дрібницею проти болю в…ª.

6. ©Він розпалив вогонь і зігрівся, випивши кілька кварт…ª.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


68


7. ©Опівдні він нагледів у великій калюжі двох…ª.

8. ©Але рушниці
не кинув, бо в сховищі на Дізі лежали…ª.

9. ©Усю ніч він чув бухикання хворого вовка і час від часу мекання…ª.

10. ©Ось вовк засопів біля самого…ª.

11. ©Він ніяк не міг надивитися на силу


силенну їжі і спостерігав з

тривогою, як вона зникає в чужих…ª.

12
. ©Вчені сказали, що це минеться; воно й справді минулося,

перш ніж ©Бедфордª кинув якір бухті…ª.


Робота з текстом

Пейзаж


як емоційне тло оповідання.

Коли ви читали оповідання, то, звичайно, звернули увагу на описи природи, подані автором.Який колір

переважає в пейзажах оповідання? Чому?

(Сірий " сіре море на моху", " сірі
скелі", " на небі ні сонця, і навіть проблиску сонця". Сірий колір найбільше відповідає настроєві
героя)Подумайте, яка роль пейзажу в оповіданні?

(пейзаж виконує роль емоційног
о тла у
творі, підкреслює настрій головного героя, допомагає краще зрозуміти внутрішній стан,
почуття героя; описи природи допомагають розкрити внутрішній світ героя,підкреслити
суворість,стриманість північного пейзажу.)

-

Хто є героями оповідання?

(Їх
двоє. Білл та його товариш)

-

З якою метою приїхали вони на Північ?

-

Яку проблему автор порушує в творі


(Проблема життя і смерті, дружби і зради,людської гідності, гуманізму у стосунках між
людьми).


Складання схеми ©Які почуття переживає герой
оповідання?ª


Герой Д. Лондона переживає різні почуття,
що стосуються його фізичного й морального
стану, та проявляє позитивні якості характеру.
Він відчуває змореність від довгої дороги,
холод Білої пустелі, тугу від усвідомлення
зради товариша, страх са
мотності, голод, який
не вгамовується мізерною ©їжеюª, біль у ногах,
розтертих до крові, та замученому тілі, відчай
від марних спроб роздобути їжу, виснаженість,
що призводить до галюцинацій. Але в
ланцюжку відчуттів намічається зміна на
краще: це сміливіс
ть, виявлена під час зустрічі з
ведмедем, усвідомлення нестримного бажання жити, спокій, що змінив страх, терпіння, з яким
герой продовжує свій важкий шлях, сила волі у поєдинку з вовком. ©Саме життя в ньому не хотіло
загинути і гнало його впередª.Про я
кі риси характеру персонажа ми можемо зробити висновки?

(
Сміливість, терпіння, упертість, життєлюбність
)


Система образів оповідання

Герой і БіллЧому Білл зрадив друга?
(Було важко йти одному, допомагати іншому


ще важче.)Як він поплатився за зраду?
(За
гинув)Чому герой оповідання не взяв золото ©другаª?
(Не хотів скористатися смертю Білла)

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


69
У чому різниця між цими персонажами?
(Один


Людина, інший


зрадник, людина, що не має
високих моральних переконань.)


Герой і вовкЯкі почуття викликає у героя вовк
?
(Лише увагу до нього, страх вже зник, ненависті теж
немає; і вовк, і людина


в однаковому становищі: голодні, хворі, самотні.)Чому людина перемагає? (
Людина, як і вовк, бореться за виживання і завдяки силі волі й
упертості перемагає у цьому двобої.)

Герой і природа

Стан героя
-

стан природи
-

біль, відчай, страх, зрада друга.

Біла пустеля випробовує людину на міцність, але, немов переконавшись у силі її духу, дарує їй
сонячні дні та надію на порятунок.

Висновки:

Які якості характеру не дали героєві
загинути?
(Сміливість, упер
тість, сила духу, волі,
високі моральні цінності, любов до життя)

©Доля вимагала від нього дуже багато. Навіть
помираючи, він не підкорився смерті. Можливо,
це було справжнє безумство, але і в

пазурах
смерті він кидав їй виклик і боровся з неюª.Чому, на вашу думку, автор не дав імені
своєму героєві?
(Він утілює в собі узагальнений
образ людини, що бореться за своє виживання,
людства, яке у двобої з природою відстоює своє
право на існування)На
зву оповідання Д. Лондона перекладають по
-
різному: ©Любов до

життяª і ©Жага до
життяª. У чому різниця цих назв? Яка з них здається вам точнішою щодо змісту оповідання?

Володимир Галактіонович Короленко

(1853
-
1921)
.


Володимир Галактіонович Короленко


видатний
російський письменник, народився в м. Житомирі 27 липня
1853 р. в сім‱ї судді.

З дитинства досконало володів польською, українською і
російською мовами. Навчався у Житомирській чоловічій
гімназії з 1863 р.

У 1866 р. батька Короленка перевели на сл
ужбу до міста
Рівне, сім‱я Короленків залишає Житомир.

За успіхи у навчанні у Рівненському реальному училищі у
1871 р. він отримав срібну медаль. Навчався у Петровській
земельній та лісній академії у Москві, у Петербурзькому
гірничому інституті.

За відмову

присягти новому імператору Олександру ІІІ
Короленко був заарештований і висланий у Якутію. Де б не був
письменник


в глухому північному містечку Березовські
Починки, чи в далекій слободі Амга

скрізь він жив і працював поряд з селянами: сіяв, косив,
Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


70


майст
рував. Він зрозумів весь жах безправного, жебрацького становища селянина.

З 1885 року Короленку дозволили оселитись у Нижньому Новгороді. Наступне десятиліття
стало розквітом його творчого й громадського життя. Він написав твори ©Сон Макараª, ©Діти
підземе
лляª, ©Сліпий музикантª та інші.

У 1893 р. в якості кореспондента газети ©Русские ведомостиª Короленко здійснив подорож в
Америку. Його враження відбились в оповіданні ©Без мовиª.

Останні роки життя Короленко провів в Україні (у Полтаві оселилась вся родин
а).

Володимир Галактіонович брав участь у створенні бібліотек, розробці правил користування
бібліотеками, пошуком приміщень під бібліотеки. Сьогодні ім‱я В.Короленка носять Харківська
державна наукова бібліотека, міські бібліотеки у Чернігові, Маріуполі, М
оскви, Санкт
-
Петербурзі
та багато інших книгозбірень.

У 1998 р. Єврейським комітетом України В.Г.Короленку було присвоєно звання ©Праведник
Україниª за внесок та велику роль у справі захисту єврейського народу від гонінь.

У 1973 році в Житомирі був
створений музей В.Г.Короленка. Його ім‱я Короленка носить
одна з вулиць міста.

Короленко підтримував дружні зв‱язки з Панасом Мирним, Карпенком


Карим, Михайлом
Коцюбинським.


Мистецтво в долі людини

(по повісті В. Г. Короленко "Сліпий музикант")


“Очі,
-

сказав хтось,
-

дзеркало душі”. Мабуть, вірніше було б порівняти їх з вікнами,
якими вливаються в душу враження яскравого, виблискуючого кольорового миру”,
-

написав В. Г. Короленко в своїй чудовій поетичній повісті “Сліпий музикант” про сліпого
від наро
дження, але дуже обдарованого хлопчика. Великий гуманіст Володимир
Галактіоновіч в цьому творі спробував відповісти на вічні питання
-

про те, що таке щастя,
яку роль відіграють в житті людини мистецтво і любов.


Тема твору:


подолання труднощів, випробув
ання, що випали на долю героя з самого

народження, про важливість людської долі.


Ідея:

показати важкий шлях до усвідомлення свого призначення.

Проблеми:Проблема морального та громадянського вибору.Як навчитися жити з людьми?Про любов до ближнього.Про

вміння співчувати скривдженому долею.Про знаходження свого місця в житті.Змиритися або кинути виклик долі?Для чого, власне, створена людина?

Жанр:

повість.


Сюжет: включає в себе 2 оповіді:

1
-

про те, як сліпонароджений хлопчик тягнувся до світла, до
життя;

2
-

історія про те, як пригнічена особистим нещастям людина поборола у

собі пасивне страждання, знайшла місце в житті і зуміла виховати в собі

розуміння і співчуття до всіх знедолених.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


71


Композиція:

Експозиція:

-

передчуття біди
-

і вирок: ©Дитина народилася сліпоюª.

Це трагедія. Як складеться її життя?


Розвиток дії:

Доля хлопчика залежить від оточуючих, від участі близьких:

/мама, дядько Максим, Евеліна/.

Кульмінація:

Змиритися і страждати або кинути виклик
долі?

/зустріч з дзвонарем, розмова з дядьком/.

Розв'язка:

Шлях пошуків, набуття щастя: дружина, син, талант, визнання.

Епілог:

Замість сліпого, егоїстичного страждання головний герой знайшов у душі відчуття
життя

©... він став відчувати і людське горе і
людську радістьª.


Художній прийом, що використовує автор:

Антитеза (протиставлення)

Світло
-

сонце

1) зорова здатність бачити світ;

2) внутрішній світ душі.

Тьма

1) сліпота;

2) душа, не спіткало сенсу існування, не змогла реалізувати себе.


Моральні
проблеми повісті ©Сліпий музикантª

Літературний диктант
*

1. Коли народився В.Г.Короленко?

2. Де він народився?

3. Яким мовами досконало володів В.Г.Короленко?

4. Де він навчався?

5. За що

був заарештований і висланий у заслання?

6. Де відбував заслання?

7. У якому році Короленко здійснив подорож до Америки?


8.

Де проводить останні роки життя Короленко?

9. До кращих творів належать…

10
.
В якому році

в Житомирі був створений музей В.Г.Короленка?

11. Коли помер?

12. З якими укр
аїнськими письменниками

Короленко підтримував дружні зв‱язки?


Робота над повістю ©Сліпий музикантª

Перед письменником стояло складне завдання: показати духовне оновлення скривдженої
долею людини, показати її гіркий, тернистий шлях до усвідомлення свого
призначення. Тому
сюжет повісті включає в себе як би два оповідання. Перше
-

про те, як сліпонароджений хлопчик
тягнувся до світла, до активного життя. Друге
-

це історія про те, як пригнічений особистим
нещастям герой поборов у собі пасивне страждання, зу
мів знайти себе, знайшов місце в житті і
зумів виховати порозуміння, співчуття до всіх знедолених.

-

На що автор звертає увагу читачів на початку повісті?

Автор яскраво і проникливо розкрив внутрішнє передчуття біди молодої матері:
©Дитина
знову закричала.

По обличчю хворого пробігло відображення гострого страждання, з закритих
очей скотилася велика сльоза.

-

Чому, чому?
-

тихо шепотіли її губи. Але мати не могла заспокоїтися. Вона здригалася кожен
раз, коли дитина плакала і кожного разу все повторювала з
гнівним нетерпінням:

-

Чому ... так ... так ... жахливо?...ª.

-

Чому так докладно В.Г. Короленка описує сльози матері, її душевні страждання?

Пояснення укладено в короткій фразі: ©... дитина народилася сліпоюª.

-

Як відчуло материнське серце горе, яке
прийшло до сина?

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


72


Про цю історичну новину в будинку Попельських дізнаються тільки через багато днів, після
візиту доктора, який скаже зніяковіло: ©На жаль, пані, ви не помилилися... Хлопчик дійсно сліпий,
і притому безнадійно...ª Сильне материнське серце му
жньо зустріло цю звістку: ©Мати
вислухала зі спокійною сумом:

-

Я знала давно,
-

сказала вона тихоª.

Народження сліпої дитини
-

це трагедія, біль і матері, і всієї родини, і, звичайно,
-

самої
дитини.Що є зав'язкою в повісті і чому?

©... маленька дити
нка стало центром сім'ї. У родині, в якій відбувається таке горе, всі
співчувають дитині і починають у всьому їй потурати, виконуючи будь
-
які її забаганки. В
результаті така дитина виростає невиправним егоїстом, нездатним помічати проблем інших,
культивує
та розширює свої недуги. ©У малого немає очей, з часом не буде ні рук, ні ніг, ні воліª.


-

Хто допоміг Петрусю подолати ці проблеми?

Величезну роль у долі сліпого дитини відіграють його близькі: мати, дядько Максим, конюх
Йюхим, Евеліна.


Мати відчува
є біду з самого моменту появи дитини на світ. Вона переживає разом з сином
все, що він відчуває, реагує на найменші зміни його настроїв. Ганна Михайлівна зуміла перемогти
в собі ревнощі, коли її хлопчик захопився музикою Іохима: ©Сліпота її дитини стала і
її вічною,
невиліковним недугомª, ©Разом з тим її гнівне почуття до Іохиму вляглося остаточноª. Саме від
матері, з вмінням гри на роялі, прийшла майстерність, розуміння багатства звуків. Ще одна
зустріч вимагала від Ганни Михайлівни душевних сил
-

Евеліна.

У Евеліні ж вона відчувала не
суперницю, а союзницю. Але як боляче було їй думати, що Евеліна може піти своєю дорогою:
©Мати ніби відчувала, що ця горда і білява дівчина... пронесла з собою щастя або нещастя усього
житті її дитиниª.

Один з близьких людей
Петруся
-

це його дядько Максим Яценко. Він теж інвалід, але
скалічений у битвах, який повернувся додому з думкою: ©що він назавжди вибув із лав і тепер
марно завантажує собою фурштат, йому здавалося, що він лицар, який вибув із сідла життя і
знищений в пр
ахª.

-

Чому дядько Максим звернув увагу на хлопчика?

Він теж був нещасний і покараний долею. Йому захотілося допомогти хлопчику.

-

Що вас здивувало в дядькові Максимі в сцені розмови з Ганною Михайлівною?

На перший погляд може здатися, що він жорстокий по

відношенню до матері хлопчика. Але
це не так. Він знав, як треба ставитися до таких людей. Їх жаліти не треба, вони повинні
вчитися долати труднощі. Потрібно допомогти їй знайти своє місце в житті, подолати недугу.

Таким чином, дядько Максим хотів бачити
племінника щасливим, щоб він жив повнокровним
життям, а не скиглив, спекулючи на своєму нещасті.

І він в цьому йому допоможе. Старий воїн присвятить себе вихованню Петра і знайде в
цьому сенс свого життя: ©Цей малий теж інвалід. Якщо скласти нас обох разом
, мабуть, вийшов
би один ледащо
-
людинкаª; ©Хто знає,
-

думав старий гарибальдиец,
-

адже боротися можна не
тільки списом і шаблею. Можливо, несправедливо ображений долею підніме доступне йому зброю
на захист інших, знедолених життям, і тоді недарма проживе

на світі, понівечений старий
солдатª.

Читаючи текст, ми бачимо: Петру було нелегко осягати навколишній його звучний світ,
йому доводилося щодня долати труднощі в боротьбі з недугом, бо він дуже рано зрозумів, що
людина повинна боротися за право бути людин
ою, незважаючи на обставини.

-

Читаючи текст, ми знаємо, що Петро став прекрасним музикантом. Хто відкрив йому
цей чарівний світ музики?

У духовному розвитку хлопчика музика починає займати велике місце. У цьому йому допоміг
конюх Йохим, чий талант, за ви
знанням автора, даний самою природою. Музика Іохима вразила
хлопчика, тому що вона була наповнена справжнім живим почуттям, в ній звучав біль душі
простої людини й усього українського народу, що мріяв про краще життя. Цей нехитрий
Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


73


інструмент був здатний в
иразити весь біль і гіркоту простої людини. Завдяки цій якості сопілка
Іохима здобуває перемогу в поєдинку з городянином
-

роялем, який спочатку не вписувався в
замкнутий світ хлопчика. Петро міг годинами сидіти і слухати Іохима, адже в музиці простого
кон
юха хлопчик відкрив для себе життя народу, красу рідної землі.


Сила справжнього кохання у повісті ©Сліпий музикантªПетру не вистачало спілкування з однолітками,
дружби, любові. Тому ключовою сценою у повісті є
зустріч Петра і Евеліни.


-

Як відбуваєт
ься ця зустріч?

Петро зустрівся з Евеліною, дівчинкою з
сусіднього маєтку. Автор пише, що ця зустріч була
©даром благословенної доліª, тому що Евеліна була
не по
-
дитячому розсудлива, вміла спілкуватися з
людьми і розділяти чужий біль. При перших
зустрічах
дівчинка була вражена дивиною хлопчика,
а потім відкриттям, що він сліпий: ©Вражена
раптовістю сумного відкриття, маленька жінка не втрималася на висоті своєї солідності, і,
перетворившись раптом у засмучену і безпорадну у своєму відкритті дитину, вона гір
ко і
невтішно заплакалаª. Автор пише, що це ©сумне відкриттяª ©залишило слід в її душіª, бо
дівчинка зустрілася з чужим болем, який вразив її. Вона як би вмить подорослішала. Евеліна
допомагає своєму другові зрозуміти дивну істину, але в той же час своєю л
юбов'ю, щирим
співчуттям і дитячою безпосередністю згладжує її гострі кути: біль поступово йде, з'являється
впевненість, так дівчинка не шкодувала сліпого хлопця, а ділила з ним всі радості та печалі,
особливо ставши його дружиною.)

-

Петро проходить, важкий

життєвий шлях: набуття сенсу життя, любові,
визнання. Як прийшло йому визнання?

Після весілля ©для Петра почалося молоде тихе щастяª, через яке все ж таки пробивалася
якась тривога: ©начебто він не вважав це щастя законним і міцнимª. Дізнавшись про те, що

він
стане батьком, Петро відчув страх і весь час ©здавався пригніченим усвідомленням якогось
близького нещастяª. Зате коли лікар повідомив, що дитина бачить, сталося диво. ©...у ці кілька
хвилин він бачивª. Це був ©акорд, в якому сплелися в одне ціле всі

враження його життя.
Відчуття природи і жива любовª. Ось зараз щастя стало повноцінним, і, хоча знову повернулися
темрява і мовчання, почуття радісного задоволення залишилося: ©Я віддав все це... йому... дитині
і... і всім...ª

Петро починає вірити у себе
, у свій талант, дає йому перевагу над натовпами ©зрячихª.
Головною справою для нього стала музика, через яку він ©бачитьª світ, і в якій висловлює
ставлення до неї. В епілозі ми бачимо Петра в Києві на концерті. Це вже не боязкий хлопець з
комплексом калі
ки, це зріла особистість, професійний музикант і композитор, сила таланту
якого може змусити зал плакати. ©Так, він прозрів... На місце сліпого егоїстичного страждання
він носить в душі відчуття життя, він відчуває і людське горе, і людську радість, він пр
озрів і
зумів нагадати щасливим про нещасних...ª

-

Як ви думаєте, чи був вибір у житті Петра? Взагалі, що таке вибір? Як ви це
розумієте?

Вибір


це вміння визначити лінію життя, зробити якийсь важливий крок. Перед Петром
швидко стояла проблема вибору: зми
ритися і страждати або кинути виклик долі.

Петро вибрав шлях пошуків, який привів його спочатку до мандрівок з жебраками, а потім
до узагальнення самого себе як музиканта і людини. Очі його залишилися незрячими, а душа
зцілилася, прозріла. І за це доля под
арувала йому величезне творче і людське щастя: розумну,
добру, люблячу дружину, сина, народженого зрячим, талант піаніста і композитора.


Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


74


-

Доведіть, що поняття світла і темряви мають у повісті пряме і переносне значення.

Світло і темрява набувають у по
вісті глибокий символічний зміст. Світло
-

це не тільки
світло сонця, недоступне сліпому, але й реальний світ, з його життям і болем, радістю і
стражданням. Темрява
-

це не тільки вічна ніч в очах головного героя, але і тихий, відгороджений
від світу куточ
ок садиби, це і душа Петруся, замкнута на своєму
стражданні. Шлях сліпого музиканта
-

це подолання темряви в
собі. Що важливо для людини. Диво скоєно любов'ю. У цьому
магічна таємниця повісті.


Висновок:

Життя
-

вічний рух і подолання. Це щоденний подвиг
боротьби з обставинами на шляху до щастя. Короленко
стверджував, що у стражданні самому по собі немає заслуги,
воно буває часом сліпим і егоїстичним. Заслуга у подоланні
страждань, в боротьбі за щастя. Кожен з героїв сам здійснює
свій подвигª.

Отже, повіс
ть про складне осягнення світу, про його
маленькі перемоги над недугом, про те, що людина повинна
боротися за право бути людиною, незважаючи на обставини.

Отже, що ж допомогло Петру повернутися до повноцінного життя?

-

любов близьких,

-

людська доля,

-

милосердя оточуючих,

-

власна воля.

Автор своїм твором вчить нас тому, щоб ми були милосердними до оточуючих, людяними,
були терпимими до людського страждання, і прожили гідне і повноцінне життя.Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


75


Антуан де Сент
-
Екзюпері (1900

1944).

©Маленький принцª


філософська алегорична
казка
-
притча.


Він писав мудрі казки для дітей,

які стають дорослими

й розпочинають свій політ...


Андре Моруа


Антуан

де Сент
-
Екзюпері був не тільки
письменником, а й пілотом. Він облетів половину
земної кулі. Згори йому було добре
видно, яка маленька
наша Земля, як потрібно всім її оберігати... Тож що
роблять люди задля своєї планети? Куди прагнуть?
Цими проблемами переймався А. де Сент
-
Екзюпері.
Вони хвилюють нас і тепер, у XXI ст.

Антуан

Марі Жан
-
Батист Роже де Сент
-
Екзюпері народ
ився в м. Леані (Франція) і належав до
старовинного дворянського роду. Хоча хлопець рано втратив батька (граф Жан де Сент
-
Екзюпері),
дитячі роки залишили в його серці добрі спогади. Діти (їх було п'ятеро) жили в справжньому
палаці, де слухали казки матері
про королів і принців, а потім самі вигадували про них різні
історії.

Антуан

мав біляве кучеряве волосся, і сам був трохи схожий на маленького принца...

Після закінчення школи й колежу А. де Сент
-
Екзюпері поїхав до Парижа, де навчався в
Академії мистецтв н
а відділенні архітектури. 1921 р. став вирішальним у його житті. Він потрапив
на призов до французької армії й записався до авіаційного полку. Літав на поштових авіалініях,
випробовував нові літаки, здійснюючи далекі перельоти. Був і військовим льотчиком.
15 разів
потрапляє в аварії, але знову й знову піднімався в небо. Його посилали працювати в
найвіддаленіші куточки світу. В африканському містечку Кап
-
Джубі (нині Тарфая


на краю
пустелі Сахари, у Марокко) А. де Сент
-
Екзюпері був начальником аеропорту. Та
м він написав свій
перший твір ©Південний поштовийª (1929).

1930 р. йому вручили високу нагороду Франції


орден Почесного легіону за вагомий внесок
у розвиток авіації.

Антуан

де Сент
-
Екзюпері ніколи не припиняв польотів. На нього чекали Південна Америка,
Індо
-
Китай. Іспанія. Росія. Лівія. Алжир... Звідти він привозив нові враження й сюжети для своїх
творів. Незабаром його співвітчизники прочитали ©Нічний політª (1931), відзначений
французькою премією ©Фемінаª. 1938 р. вийшов друком роман ©Планета людейª, н
агороджений
Великою премією Французької академії. Якось повертаючись із Нью
-
Йорка, він потрапив в аварію
в Гватемалі, після якої довго не міг одужати.

4 вересня 1939

p
., після оголошення війни Франції з боку фашистської Німеччини, А. де Сент
-
Екзюпері добив
ся призначення в діючу військову частину. Письменник
-
патріот здійснював бойові
польоти. За мужність і героїзм був нагороджений © Військовим хрестомª. Утім, Францію тоді
захопили нацистські1

війська.

Антуан

не захотів жити

в

окупованому Парижі й виїхав до Н
ью
-
Йорка, де написав знамениту повість
-
казку ©Маленький принцª (1942). Коли 1943 р. твір був
надрукований, пілот знову повернувся до французького війська. Тепер він освоював швидкісний
літак ©Лайтнинг Р
-
38ª. 10 липня 1944 р. Антуан написав своєму товаришу
Ж. Пелісьє: ©Хочеться,
щоб ця жахлива війна якнайшвидше закінчилася. У мене так багато справ після війниª. 31 липня
1944 р. А. де Сент
-
Екзюпері вилетів з аеродрому Борго на острові Корсика в розвідку і


не
повернувся...

Тривалий час ніхто не знав, де і як

загинув письменник. Тільки 1998 р. хтось із рибалок
поблизу м. Марселя знайшов у морі браслет із написом імені дружини А. де Сент
-
Екзюпері
(Консуело) та адресою видавництва в Нью
-
Йорку, де друкувалися книжки митця. 2003 р. у цьому
районі Середземного моря

було знайдено уламки літака пілота. Ця світла й добра людина ніби
розчинилася в небі, залишивши по собі, як комета, яскравий слід. І ми йдемо на його світло...Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


76


Цікаво знати

Антисемітизм


одна з форм національної та релігійної нетерпимості, зокрема нетолерантне
(або навіть вороже) ставлення до євреїв,що було поширено за часів фашизму й призвело до
масових жертв.


Нацизм


заперечення рівності націй або рас з одночасним возвеличенням якоїсь однієї нації
або раси (що нерідко призводить до суспільних конфліктів, війн, тому є небезпечним явищем).

Антуан

де Сент
-
Екзюпері склав молитву, яка допомагала йому в найскрутніші хвилини
життя.
Можливо, і вам вона допоможе. Ось вона:
©Господи, я прошу не чудес і не міражів, а сили для
кожного дня. Навчи мене мистецтву

маленьких

кроків... Навчи мене правильно
використовувати час мого життя. Подаруй мені здатність відрізняти першорядне від
д
ругорядного... Збережи мене від наївної віри, що все в житті має відбуватися гладко. Подаруй
мені ясне усвідомлення того, що труднощі, поразки, падіння й невдачі є невід'ємною
частиною життя, завдяки їм ми стаємо дорослішими та впевненішими... Пошли мені в

потрібний момент того, у кого вистачить мужності сказати мені правду, але сказати її з
любов'ю!.. Ти знаєш, як сильно ми потребуємо дружби. Дай мені бути гідним цього
найпрекраснішого

й найніжнішого дарунка Долі... Наділи мене фантазією, щоб у потрібний
м
омент і в потрібному місці подарувати комусь тепло. Зроби мене людиною, яка вміє
достукатися до інших. Навчи мене мистецтву маленьких кроківª.


Історія створення казки ©Маленький принцªКазка ©Маленький принцª створюється в найтяжчий
для письменника час, коли він знаходиться у вимушеній
еміграції в США і звідти рветься на фронт. У 1942 році
видавництво замовляє Екзюпері різдвяну історію для дітей,
і він працює ночами, щоб вчасно

закінчити казку.

Перекладач російською мовою казки ©Маленький принцª
Нора Галь писала: ©Сумна і насмішкувата казка ця,
звичайно, більше для дорослих, ніж для дітей... Над нею і
посміхнешся, і посумуєш, а головне


неодмінно
Антуан де

Сент
-
Екзюпері


©Нічний

політª

©Південний

поштовийª

©Маленький
принцª

©Планета

людейª

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


77


замислишся... Казка

ця


мудра і людяна, і автор її не тільки поет, але й філософª.

Повість ©Маленький принцª присвячена другові

АнтуанаЛеонові

Верту.

Це єврейський
критик, журналіст, письменник, який під час Другої світової війни зазнає переслідувань. Присвята
твору саме

цій людині


не тільки данина дружбі, а й сміливий виклик автора нацизму й
антисемітизму1. Митець створював повість
-
казку в жахливий час


час фашистської навали.
Проте він

боровся проти насильства словом і ©дитячимиª малюнками, які до свого твору створив

власноруч.

У повісті
-
казці ©Маленький принцª протиставлені два світи


дорослі й діти, але не за
віковими ознаками (адже пілот теж доросла людина, утім, він зберіг дитячу душу), а за їхніми
уявленнями й ідеалами. Для дорослих більш важливими є власні спра
ви, влада, багатство,
честолюбство. А дитяча душа прагне іншого


взаєморозуміння, дружби, радості, краси. За
допомогою антитези (дорослі та діти) розкривається основний конфлікт казки


зіткнення двох
систем цінностей: справжніх і фальшивих, духовних і хи
мерних. Надалі ця антитеза
поглиблюється. Залишивши свою планету, маленький принц зустрічається з різними ©дивнимиª
дорослими, яких він не може зрозуміти. Отже, які ж вони, ці дорослі?..

Основою композиції повісті
-
казки ©Маленький принцª
є прийом мандрівки

та діалоги.
Зустрічі маленького принца з ©дорослимиª відтворюють загальну картину існування людства, яке
втрачає моральні цінності. Дорога привела казкового хлопчика на Землю. Визначення планети
подано через ті образи, що раніше бачив казковий хлопчик і я
кі здалися йому дивними ©Земля


планета непроста! На ній сто одинадцять королів (уключаючи, звісно, і негритянських), сім тисяч
географів, дев'ятсот тисяч бізнесменів, сім із половиною мільйонів пияків, триста одинадцять
мільйонів честолюбців, тобто майже

два мільярди дорослих людейª

• Як ви думаєте, чому саме так автор подає уявлення про Землю? Які вади, на його думку,
є найпоширенішими на нашій планеті?

• Які відчуття пережив маленький принц на Землі? Чому йому там знову стало сумно та
самотньо?

Теорія
літератури

Казкаце
розповідний твір про вигадані, фантастичні події
.

Алегоріяце
художній засіб, за допомогою якого узагальнене поняття розкривається через
конкретні образи
.

Притчаце невеликий твір повчального характеру з чітко вираженою мораллю.

Характерні ознаки притчі:

• розкриття загального (думок, ідей, цінностей, ідеалів) через конкретне;

• філософський зміст (актуальний для всіх часів, важливий для всіх і кожного); •
використання алегорій;


• прихований підтекст епізодів, образів, мотивів (
його потрібно розгадати, розкодувати);

• проста, зрозуміла мова, насичена влучними висловами (афоризмами).


Головна ідея казки


Ця казка


попередження про небезпеку, яка загрожує красі. Автор хоче сказати, щоб люди
замислилися над сенсом свого власн
ого життя та життя людства.Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


78


Складання схеми
-
подорожі ©Життєві уроки Маленького принцаªЗ кожного треба вимагати те, що ти сам можеш

дати іншим. Влада повинна бути розумною. Сулити

себе
набагато складніше, ніж інших.Бути монархом

(королем) нудно.
Всі марнославні люди вважають, що ними всі

захоплються. Вони глухі до всього, крім похвал. У

його житті


житті егоїста


немає радощів.


©П'ю, щоб забути, що мені соромно (совісно)ª.©Я ними володію, ... щоб бути багатим ...ª

©І моїм вулканам, і моїй квітці корисно, що я ними володію ...ª©Це по
-
справжньому корисно, тому що красиво ...ª

©Він смішний, тому що він думає не тільки про себеª.©Я географ, а не путешественникª.

©Географ не выходит из своего кабинетаª.
325

Король

влада


326

Шанолюб

Напищеність,
егоїзм

327

Пьяниця

Слабкість

328

Бізнесмен


Безглузде
накопичення

329

Ліхтарщик

Відповідальність

вірність


330

Географ

Безглуздість

заняття

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


79


Морально


філософські істини


в казці А. де Сент
-
Екзюпері ©Маленький принцª


Твір містить філософські роздуми про сенс життя людини. Письменник прагне переконати людей,
що головне


це їхні душі, відношення до матеріальних та моральних цінностей. Треба любити
життя,

людей і ти будеш щасливим.

Негативні риси

Високі моральні цінності

-

втрата віри у чарівне;

-

здатність до брехні, нещирість;

-

пияцтво;

-

хворобливе честолюбство

-

прагнення бути корисним;

-

вміння по
-
справжньому дружити;

-

щиросердність;

-

відповідальність
Чому
автор не виключив з цього списку планету ліхтарника?Чому Маленький принц не залишився на жодній планеті?Чому ©Світ дорослихª здається ©дивнимª?

Коли чіпаєш ©Маленького принцаª, серце огортає сум уже з перших сторінок книжки. Ніхто
ніколи не розумів
пілота. І в пустелі він опинився зовсім один. Самотнім почувався і маленький
принц, який прийшов із далекої планети. Таке враження, що вони обидва загубились у просторах
Усесвіту. Довкола


лише пустеля, що є втіленням духовної порожнечі, відчуження... Але

навіть
тоді, коли здається, що зовсім не має надії, завжди знайдеться той, хто тебе зрозуміє.

Головний герой
-

дитина
-

це душа світу. Її бачення
-

природніше, людяніше, правильніше,
ніж у дорослих. Дитині у творі протистояли дорослі.

Але дорослі
-

дивні

істоти, вони не помічали безглуздя, всяким дурницям надавали великої
ваги, а головного
-

краси природи і людських стосунків, правдивості, доброзичливості, щирості
-

не бачили і не визначали. Бо погляд у них спотворений, він втратив чистоту й безпосередніс
ть,
притаманні дитині. Певна річ, у житті могли бути інші стосунки, коли б люди намагалися
"приручити" одне одного, налагоджувати між собою зв'язки, коли б вони сприймали світ не очима,
а серцем. Добре бачить тільки серце, найголовнішого очам не видно.


ЖИ
ТТЄВІ ЦІННОСТІ

Світу дітей

Світу дорослих

1. Пригоди, щось незвичайне ("повне пригод
життя джунглів")

1. Практична користь, цифри, точні науки
(географія, арифметика, правопис), гроші

2. Творчість як насущна потреба
самовираження

2. Мода,
загальновизнаний стандарт (престиж,
краватки, гра в бридж і гольф, політика)

3. Світ прекрасного, те, що приносить радість і
насолоду (захід сонця, зірки, квіти)

3. Влада (монарх)

4. Віра в диво як у вищу справедливість
(колодязь у пустелі)

4. Слава (акт
ор)

5. Дружба і любов як вищі форми людського
спілкування

5. Справа (учений)


Маленький принц втілив у казці людські якості, які надали сенс людському життю. У нього
добре серце, розумний погляд на світ. Малюк працелюбний, стійкий у своїх симпатіях. Він
не мав
агресивних чи жадібних прагнень. Він ще не зіпсований світом ділків та честолюбців. Ми
-

ідеал,
Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


80


романтична мрія, яка ще не загинула в світі. І світ багатий саме завдяки їй. Час від часу мрія
оволодівала людьми. І тоді знову з'явився на нашій планеті

Маленький принц. У фіналі казки
появився мотив смерті. До цієї теми Екзюпері підійшов зі своєї точки зору. "Смерть неминуча,
-

розмірковував Маленький принц.
-

Та чи можна вважати, що смерть позбавляє життя змісту?"
Маленький принц так не думав. Він змуси
в людину примиритися з неминучістю смерті і запевнив,
що інакше йому не повернутися на свою планету. Казка закінчилася сумно, проте вона лишила не
тільки сум, а прагнення до світлого, красивого, щоб у "дорослих" людей, у буденній метушні,
дріб'язкових клоп
отах не відмирали щедрість і щирість душі, не згасло чисте бачення світу, не
притупилося почуття відповідальності за тих, кого ми "приручаємо".
Гуманістичний зміст твору.


Образ головного героя


Маленького принца.Вікторина по казці
©Маленький
принцª
*

1. Хто головні герої казки?
(Автор, Маленький принц,
Лис, Роза)

2
. Який перший малюнок
намалював автор книги?
(Удава, що проковтнув
слона.)

3
. Де була зроблена
вимушена посадка літака?
(У Сахарі.)

4
. Який малюнок просив намалювати Маленький принц?

(Баранчика.)

5
. З якої планети прилетів Маленький принц?
(Планета
-

астероїд Б
-
612.)

6
. Які шкідливі насіння були на планеті
Маленького принца?
(Баобаба.)

7
. Скільки закатов за один день, бачив одного
разу Маленький принц?
(43.)

8
. Що думає Маленький принц про дорослих?
(Що вони дуже дивні люди.)

9
. Кому належала 4
-
я планета?
(Діловій
людині.)

1
0
. Кого зустрів принц на 6
-
й планеті?
(Географа.)

1
1.

Про що просив Лис принца?
(Приручити.)

1
2
. Що сказав на прощання Лис Маленькому
прин
цу? (Ти назавжди у відповіді за тих, кого
приручив.)

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


81


Маленький принц відвідав 6 планет:

Планета

Представник

Характеристика

№ 1

Король

Необмежена влада, владолюбство

№ 2

Честолюбець

Марнославство, самозахоплення, байдужість до оточення, егоїзм

№ 3

Пияка

Хвороблива пристрасть до пияцтва

№ 4

Бізнесмен

Нікчема, що прагне перетворити неозору красу Всесвіту у власність

№ 5

Ліхтарник

Вірність слову, уміння працювати, освітлюючи шлях людям, не думати
про себе

№ 6

Географ

Надто поважна особа, яка ніколи
не виходить з кабінету, мовляв, їй
ніколи тинятися, і про все знає з переказів, йому байдужа його планета
Алегоричні образи ©Маленький принцª


До пізнання істини Маленький принц зробив декілька кроків:

1 крок

-

прощання з астероїдом В
-
612

(
символи:

Астероїд
-

символ дому, вулкани
-

те, за що ти відповідаєш, троянда
-

символ
краси, духовності, жіночності, баобаби
-

зло, погані звички);

2 крок

-

зустріч зі змією на Землі


(символ: змія
-

символ долі, земної мудрості; диявольська спокуса, зла ф
атальність, яка несе
смерть ("торкнувшись когось, я поверну його землі")).

3 крок

-

зустріч Маленького принца з квіткою з трьома пелюстками (квітка
-

символ духовності);

4 крок

-

Маленький принц на високій горі (символи: гора
-

високий ідеал, якого прагне
досягти
людина, луна
-

самотність, механічне відтворення);

5 крок

-

сад з трояндами
-

перевага добра;

6 крок

-

зустріч з Лисом (символ Лис
-

мудрості (кожна людина повинна мати духовний притулок,
бути відповідальною за того, кого приручила), відповідальнос
ті);

7 крок

-

зустріч зі стрілочниками (потяг
-

символ людської долі, життєвих шляхів, що рухаються у
усіх напрямках);

8 крок

-

зустріч з торгівцем пішолями від спраги (пішолі
-

символ прагнення людства забути свої
проблеми; духовна наснага; розрив із прир
одою);

9 крок

-

зустріч із пілотом (пілот
-

друг);

10 крок

-

криниця (символ
-

духовний зміст буття);

11 крок

-

зірки, що вміють сміятися (символ щастя, краси);

12 крок

-

повернення до землі, до людей, до природи, до своєї душі.


Центральний конфлікт казк
и

-

зіткнення двох систем цінностей, справжніх і

фальшивих, духовних і химерних. Принцип побудови
-

мандрівки та діалоги Маленького принца,
які стали діалогами душі людини і самим собою.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


82


Певне місце у творі займав образ
льотчика. Він не визнав системи
цін
ностей дорослого світу. Він вибрав
небезпечну, ризиковану професію, повну
пригод, у нього у кишені дитячі
малюнки. Льотчик дуже самотній у
житті.
Хоча він вже почав пристосовуватися до смаків та вимог дорослих: говорити про краватки, гольф і
бридж. Співроз
мовники були задоволені, що познайомилися з "розсудливою" людиною. Льотчику
це загрожує тим, що він може втратити себе як особистість. Ще у дитинстві під моральним тиском
дорослих він припинив малювати, а можливо, це було його покликанням, замкнувся у собі
,
перестав мріяти, зневірився у своїх силах. Іноді він поводився як дорослий. Ремонтуючи мотор, на
запитання маленького принца про баранчика, чоловік роздратовано закричав:

"Я зайнятий
серйозним ділом!"

Зустріч маленького принца і льотчика не випадкова. Об
оє в пустелі самотні,
обоє сумували без друга, шукали його, хоча вже майже втратили надію знайти. Але доля
нагородила їх за терпіння і наполегливість у пошуках дружби: їхня зустріч
-

і справжнє диво, і
закономірність, і вища справедливість.

Маленький принц

допоміг льотчику повернутися до себе, повірити у свої сили: льотчик знову став
малювати, він перестав почуватися самотнім
-

друг подарував йому все небо з зірками, що
сміються.


Дружба у розумінні героїв казки тлумачилася так:

1. розуміння, співчуття;

2.
допомога, підтримка, розрада, самопожертва;

3. щастя, сонце, музика;

4. терпіння, духовна праця;

5. біль розлучення, вірність.


Скарбничка золотих висловів
.


У ©Скарбничкуª будуть записуватися афоризми з
казки
Екзюпері
.

Афоризмкороткий, оригінальний, в
лучний вислів,
узагальнення, глибока думка, виражена в лаконічній
формі.


Казка
-
притча наповнена безліччю мудрих
висловів:Зірко бачить лише око.Людина відповідає за тих, кого вона
приручила.Усі дороги ведуть до людей.Немає в світі досконалості.Одні
тільки діти знають, що шукають.Вода буває потрібна і серцю.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


83
Є таке правило: прибрався сам уранці
-

ретельно прибери і свою планету.Є таке тверде правило: встав вранці, умився,
привів себе в порядок
-

і відразу ж приведи в
порядок свою планету.


Ось
мій секрет, він дуже простий: пильно одне
лише серце. Найголовнішого очима не побачиш.


Якщо йти все прямо так прямо, далеко не
втечеш.


Ніколи не треба слухати, що говорять квіти.
Треба просто дивитися на них і дихати їх
ароматом.


Це дуже сумно, коли
забувають друзів. Не у
всякого був друг.


.

Ти живеш у своїх вчинках, а не в тілі. Ти
-

це твої дії, і немає іншого тебе.

Всі дороги ведуть до людей.

Діти повинні бути дуже поблажливі до дорослих.

Я
боюся стати таким, як дорослі, котрі нічим не цікавля
ться, крім цифр. Коли
розповідаєш їм, що у тебе з'явився новий друг, вони ніколи не запитають про найголовніше.
Ніколи вони не скажуть: ©А який у нього голос? В які ігри він любить грати? Ловить він
метеликів? ªВони запитують:© Скільки йому років? Скільки
у нього братів? Скільки він
важить? Скільки заробляє його батько? ªІ після цього уявляють, що
дізналися людини.

Від кожного треба вимагати те, що він може дати. Влада передусім має бути розумною.


Суди себе сам. Це найважче. Себе судити набагато важче,
ніж інших. Якщо ти зумієш
правильно судити себе, то ти справді мудрий. Люди обожнюють ©виносити вирокиª один
одному. Це ж так просто. Сказав людині, в чому він не правий, і нічого більше робити не
потрібно. Інша справа
-

судити сам себе. Як мінімум, доведе
ться прополоти баобаби.


Коли дуже хочеш сказати щось дотепне, інший раз мимоволі прибрешиш

.

Раз про що
-
небудь запитавши, не відступати, поки не отримаєш відповіді.


Знаєш, чому гарна пустеля? Десь у ній ховаються джерела.


Потрібно стерпіти двох
-
трь
ох гусениць, якщо хочеш познайомитися з метеликами.

Деякі люди неприємні нам, ©слизькіª і меткі, як гусениці. Але це не означає, що всередині у них
немає нічого прекрасного. Можливо, вони лише шукають свій шлях, і коли
-
небудь
перетворяться на прекрасних м
етеликів. Треба бути терпимими до недоліків оточуючих і
вміти бачити прекрасне навіть у безсторонньому.


Коли стане дуже сумно, добре подивитися, як заходить сонце.


Слова тільки заважають розуміти один одного. Потрібно лише не забувати, якою силою
вони
володіють
-

однією фразою людини можна зробити щасливим або нещасним, змусити
Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


84


плакати чи сміятися. Будьте обережнішими. І бережіть людей, з якими вам комфортно
мовчати,
-

це безцінне.


Люди забираються у швидкі поїзди, але вони самі не розуміють, чого вон
и шукають, тому
вони не знають спокою, кидаються то в один бік, а то в іншу ... І все марно. Очі сліпі.
Шукати треба серцем.


Ти назавжди у відповіді за всіх, кого приручив
Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


85ПОЕТИЧНЕ БАЧЕННЯ СВІТУМАЦУО БАСЬО


(
1644
-
1694
)Те,

що ми називаємо
поезією, живе в нашому серці.

Пісня солов'я, плюскіт жабки, рух струмка


усе має
свою поезію і творить її.

Кі
-
но
-
Цураюки, давній японський поет


Життя Японії неможливо

уявити без поезії. Одна з
найдавніших традицій у цій країні


довіряти свої почуття й
думки віршам. Поетичні рядки тут можна знайти скрізь: на
картинах, дерев'яних ляльках, рушниках, серветках тощо.
Коли цвіте сакура, усі японці стають поетами, приколюють
папірці зі своїми віршами прямо до квітучих дерев або
голосно
декламують. З усіх майстрів японської поезії найвідомішим є Мацу
о

Басьо, про якого
знають навіть найменші мешканці країни. У японців заведено називати спочатку прізвище, а вже
потім ім'я людини. Тому Мацуо


прізвище поета, який народився 1644 р. в м. Іга
-
Уено (нині


Іга) на острові Хонсю. Хлопчика назвали Дзінсітіро, а коли він

досяг повноліття
, й
ого

стали
називати Мунефуса. Басьо


це літературний псевдонім митця. У середині

XVII

ст. в Японії
стихли війни, почали розвиватися наука, ремесла та різні види
мистецтва. А колишні воїни


самураї


стали заробляти на життя не мечами, а мирними справами.
Отож батько та старший брат Мунефуси, самураї за походженням,
викладали каліграфію. Перші вірші Мунефуса написав ©за компаніюª зі
своїм другом


Тодо Йошітада, с
ином володаря замку в Іга
-
Уено.
Хлопці разом зростали, а задля розваги писали вірші. Утім, юний друг
майбутнього поета раптово помер, і він

із щемом у серці пішов із рідного
міста шукати щастя в

Едо (стара назва Токіо). На той час йому було 28
років. Знайт
и роботу було нелегко, та все ж таки Мацуо Басьо зміг
улаштуватися вчителем поезії. Проте йому не сиділося на місці. Він
багато мандрував різними містами Японії й привозив звідти нові
враження, що навічно закарбувалися

б

його коротеньких віршах


х
о
ку
.
Ця
поетична форма була відома й раніше, але саме Мацуо Басьо зробив
її довершеною.

Великий вплив на творчість митця справила філософія
дзен


напрям буддизму, який і тепер поширений у сучасній Японії. Для цієї
філософії притаманне внутрішнє самоспоглядання, н
адання пріоритету
духовному (а не матеріальному), пошук ©просвітленняª, що

може відкрити смисл усього сущого. У поезії Мацуо Басьо прагнув пізнання глибинної сутності
речей, тому його не випадково називають поетом
-
філософом. Через опис природних явищ і
де
талей зовнішнього світу в його віршах завжди прихований глибокий зміст.

Поет став відомим, але потерпав від бідності. Тому один з його учнів, син багатого торговця,
умовив батька подарувати вчителеві невелику хатинку біля озера в передмісті Едо


Фукагава.

Посадивши біля хижки бананові дерева, назвавши її Басьоан (©Бананова хатинкаª) й узявши собі
відповідний псевдонім


Басьо (дослівно означає ©бананова пальмаª чи ©бананове деревоª),
письменник відчував себе щасливим, бо мав змогу творити.

М
узей Мацуо Басьо

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


86


Музей Мацуо Б
асьо.

м. Токіо (Японія)

Музей Мацуо Басьо. м.
Токіо (Японія)

Мацуо Басьо помер у мандрах.
1694 р. він вирушив у подорож до
м. Осаки, але в дорозі йому стало
зле і згодом він помер в оточенні
своїх учнів. Його поховали в
храмі Йошінака (нині префектура
Шіга).

У самому центрі Токіо в
районі Кото створено музей
Мацуо Басьо. Довкола вирує
сучасне місто, а тут


тиша й
поезія.


Буддизмдавнє релігійно
-
філософське вчення, засноване на
вірі в Будду й у духовне
пробудження; поширене в Японії,
Китаї та інших східних країнах.


Поезія японців дуже незвична для нас, європейців. Вона нерідко нагадує малюнок, створений
тушшю лише кількома штри
хами або на мокрому папері, і залишає великий простір для роздумів
читача.

У ній немає рими, але має значення ритм (дуже простий), кількість складів і лаконізм. А ще
вона сповнена натяків, недомовленостей та іносказань. Японською цей прийом називається юґе
н
(словами сказати мало, а змісту висловити багато). Те, про що європеєць скаже відверто
,
що він
любить і відчуває, чого прагне,

у японських віршах буде висловлено через підтекст, тобто не
прямо, а через образи природи, зовнішні деталі тощо. А ще в Японії і
снують особливі поняття для
позначення того, що ми називаємо красивим.
Сабі

означає красу давнини, те, на чому лежить
відбиток часу (тому японці, наприклад, милуються давнім храмом або навіть каменем, який кілька
століть пролежав в одному місці й покрився
мохом).
Вабі

означає при
в
а
б
ливість буденного,
звичайного (тому для японців можуть бути красивими будь
-
яка польова квітка, рідне помешкання
чи предмети вжитку
.

А
шібуйце краса, у якій поєднуються природність і стримана
вишуканість. Японці дуже цінують не
яскраву красу.


Х
оку (х
айку

)


традиційний жанр японської поезії; неримований вірш, що складається з трьох
рядків: у першому


5 складів, у другому


7, у третьому


5.

1.
Прочитайте поезію
.

Х
о
ку
.


Літо в ЯпоніїОт
/
та
/
кий
/

я
/

єсть:

Глянь
/

на
/

ро
/
ся
/
ні
/

дзвон
/
ки


то й
/

сні
/
да
/
нок
/

весь.
Осінь в Японії


В ман

драх весь і вмру...

Вітер в душу наганя

Холод і

журу.Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


87Пущу коня вбрід


полегесеньку впишусь

в

літній краєвид.

На голій гілці

самотній ворон тихо старіє.

Осінній вечір.


Мандрівник


і
все:

це тепер моє ім'я.

Йде осінній дощ.


Чужина чужа


знов мандрую у світи...

Мжить осіння мжа.Чом так постарів


я цієї осені?

Птиці, хмари.

(Переклад Миколи

Лукаша)


Зима в Японії

І зимуваннясвято,

якщо в твоєму серці


квітуча слива!


Весна
в

Японії

Цвітіння
сакури в
Японії

Перед
вродою
квітів

соромно стало місяцю


Сховався за хмаркою.Вище від жайворонка

Відпочиваю в

небі.


Гірський перевал!

Питання контролю

1.

Які традиційні для японської поезії образи використовує Мацуо
Басьо? Розкрийте їх зміст.

2. Які душевні стани (емоції, почуття) відтворюють картини природи у віршах митця?

3. Наведіть приклади вияву понять сабі, вабі, шібуй, юґен у хайку поета.

4. Доведіть, що Мацуо Басьо вміє ©малювати словомª.

5. Виразно прочитайте

ваше улюблене хайку Мацуо Басьо. Які проблеми порушуються в
ньому? До яких роздумів воно вас спонукало?Краса слова

Головне джерело поезії в Японії


це любов до природи, милування кожною її
миттєвістю,відчуття єдності з будь
-
якою природною істотою чи я
вищем. Тому здавна в японській
поезії використовуються так звані ©сезонні словаª, що відповідають кожній порі року. У хайку
Мацуо Басьо також є ©сезонні словаª.
Знайдіть ©сезонні словаª у віршах поета. Якій порі року вони відповідають? Які думки Й
почу
ття вони допомагають утілити в тексті?


Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


88Творче завдання


Самостійно складіть 2
-
3 х
о
ку, дотримуючись законів цього жанру.

Створіть малюнки до власних віршів.

Перевірте себе

1. У чому полягає своєрідність японської поезії? Чим вона відрізняється від українс
ької?

2. Розкрийте розуміння краси японцями.

3. Які факти життя та творчості Мацуо Басьо вам запам'яталися? Чому його називають поетом
-
філософом?

4. Дайте визначення хайку. Назвіть його провідні ознаки (на прикладі вашого улюбленого
вірша).

5. У чому, на в
ашу думку, полягає цінність поезії Мацуо Басьо?

Роберт БЕРНС

(
1759
-
1796
)
Бернс


поет великий

і народний.

Тарас Шевченко

Щороку 25 січня мешканці Шотландії готують
святкову вечерю (її називають

Bums

Night
), яку
присвячують національному поетові
Шотландії


Робертові Бернсу. Люди всією країною відзначають
день народження патріота, чий заклик ©Гей.
шотландці!ª сповнює

гордістю серце кожного, хто
любить свою Вітчизну й пишається її традиціями.
Роберт Бернс


поетичний голос Шотландії, яка майже
два
тисячоліття відстоювала незалежність.

Роберт Бернс народився і виріс у с. Аллоуеї біля м.
Ейра на півдні графства Ейршир (Шотландія). Вільям
Берне, батько поета, для своєї великої родини збудував хатинку під


солом‱яною стріхою. Працьовитий та освічений ф
ермер мріяв про заможне життя й хорошу освіту
для всіх сімох дітей, проте бідність і виснажлива сільська праця відривали дітей від навчання.
Батько навчив дітей читати, писати й дав їм перші уроки християнської моралі. Мати, Агнес
Браун, розповідала дітям
шотландські легенди та казки, співала народні пісні. Тітонька Бетті, яка
жила в родині, ознайомила племінників із давніми віруваннями й традиціями шотландців.

Незважаючи на значні перерви в шкільних заняттях,

Роберт

опанував французьку мову,
латину й матем
атику. Усе життя він навчався, багато читав, збирав і вивчав шотландські балади,
легенди та пісні. Свої перші вірші хлопець написав під час сільської праці, адже з 12 років він був
головним робітником на батьківській фермі. Талановитий юнак скрізь знаходив

поетичні теми.
Краса природи дарувала поетові натхнення та розуміння сенсу людського життя, яке він

уявляв
собі в образі ячмінного колоса. Поетичні твори юного Бернса вразили його співвітчизників
щирістю почуттів і ритмами народної творчості. Митець узяв
їх із пісень і балад свого народу й
подарував усьому світові.


Перша

збірка поета ©Вірші на шотландському діалектіª (англ. ©
Poems

in

the

Scottish

Dialect
ª)
надрукована 1786

p
. Твори були написані шотландською народною мовою, яка на той час
уважалася діалек
том1. Роберт Бернс захистив право рідної мови на існування й змусив увесь світ
відчути її красу, багатство та милозвучність. Вірші принесли поетові визнання. Його запросили до
Единбурга


столиці Шотландії. Певний час він намагався поєднувати світське житт
я, державну
службу та літературну творчість. Проте невдовзі Р. Берне зрозумів, що для натхнення йому
потрібне повітря рідного краю, любов і підтримка сім‱ї. Він здійснив кілька подорожей гірською
Шотландією, після чого оселився на фермі Еллісленд з дружино
ю Джин і дітьми. Поет із радістю
Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


89


знову взявся за віршування. А ще він,

як і його батько, мріяв поєднати здорову працю з духовним
розвитком своїх дітей. Однак ці плани не здійснилися. Сил і здоров'я в нього було вже мало, він
залишив ферму й останні роки пр
ожив у м. Дамфрісі, де й був похований.

©Для мене слава твоя священна...ª


так написав про

Р. Бернса

англійський поет Дж. Кітс.
Так можуть сказати й мільйони поціновувачів творів великого шотландця.

Ліричний герой


головний образ, персонаж ліричного твор
у (як правило, віршованого),
ліричне ©Яª поета.

На відміну від героїв повістей або романів, автор детально не змальовує ліричного героя, не
називає його, а зображує лише його враження, настрої та думки. Ліричний герой може бути
наближеним до автора своїми
почуттями й роздумами, виявляти авторську точку зору, але
ототожнювати їх не можна. Якщо в автора є реальна біографія, ми знаємо факти його життя, то в
ліричного героя особлива ©біографіяª


лірична, тобто така, що розкриває передовсім його
внутрішній стан
. Образ ліричного героя створюється за допомогою спеціальних художніх засобів,
а саме: зображення переживань, настроїв, думок: зміни внутрішніх станів: вибір точки зору
спостереження за природою, людьми: пейзаж: поетична мова (епітети, метафори, порівняння
,
будова речень, повтори тощо).


Робота над поезією Р.Бернса ©Моє серце в верховиніª


Найголовнішою темою поезій Р.Бернса була тема зображення краси природи рідної
Шотландії. Поняття "батьківщина" і "природа" були злиті для нього в єдине ціле. Він

чув "музику
землі", і вона надихала його на створення чудових картин природи. Для поета природа
-

це
джерело натхнення до творчості.Словникова роботаВерховина
-

верхня, найвища частина чого
-
небудь (переважно гори, дерева). Верховиною також
називають

високогірну місцевість в Українських Карпатах.


Бесіда

-

Прочитайте назву вірша. Чи можна по його назві визначити ставлення поета до своєї

Батьківщини?

(Він серце своє "віддав" горам Шотландії, отже, він дуже любить свою

Батьківщину)


-

Подумайте, чому ж

верховина, чому саме їй поет "віддає" своє серце?Виразне

читання учителем вірша

©М
оє серце в верховині
ª


Моє серце в верховині і душа моя,

Моя дума в верховині соколом буя,

Моя мрія в гори лине наздогін вітрам,

Моє серце в верховині, де б не був я
сам.

Будь здорова, верховино, любий рідний край,

Честі й слави батьківщино, вольності розмай!

Хоч іду я на чужину, повернуся знов,

Моє серце в верховині і моя любов.

Прощавайте, сині гори, білії сніги,

Прощавайте, темні звори й світлії луги!

Прощавайте, пу
щі дикі й тіняві гаї,

Прощавайте, буйні ріки й бистрі ручаї!

Моє серце в верховині і душа моя,

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


90


Моя дума в верховині соколом буя,

Моя мрія в гори лине наздогін вітрам,

Моє серце в верховині, де б не був я сам.

Переклад

М.ЛукашаДе знаходиться серце поета?

-Чому саме в верховині? Де ж вона є?

-


Чи можна стверджувати, що поет понад усе любить свою Батьківщину?

-А що ми знаємо про неї?


Повідомлення про Шотландію.


Шотландія

Шотландія


це країна на півночі Великобританії. Це частина Об'єднаного Ко
ролівства. Шотландія
поділена на три частини: Південні Височини, Центральні Низини та Високогір'я, а також острови.
Велика кількість місць в Шотландії являють собою справжній рай, недоторканий людиною.

Столиця ШотландіїЕдінбург, відомий своїми замками.

Глазго
-
промислова столиця
Шотландії. Це третє за величиною місто Великобританії. Типова продукція, що виробляється в
Шотландії
-

лісоматеріали, віскі, лосось. Гольф
-

шотландська національна гра, яка була винайдена
у цій країні.

Шотландія також країна мі
фів та загадок; у кожному замку є свій привид. Кажуть, що в
замку Глеміс їх дев'ять. Та, зрозуміло, усі знають про Лох
-
Несське Чудовисько. Кажуть, Нессі має
довжину приблизно шість метрів й довгу тонку шию. Перші відомості про чудовисько датуються
565
-
м ро
ком. З 1934 року тисячі людей почали стверджувати, що вони бачили чудовисько. Вчені
обстежували озеро та робили фотографії, але наукового пояснення цієї загадки не знайдено.


Робота в групах

Завдання для першої групи.

Прочитайте вірш. Подумайте, які почутт
я викликає у героя

спогад про Батьківщину. Складіть


словник


почуттів

ліричного героя.

(Захоплення волелюбним народом, гордість; глибока відданість Батьківщині; відчуття болю і туги,
сум за краєм, з яким він у розлуці).

Завдання для другої групи.

Прочитайте вірш. Подумайте, чи змінюється настрій у вірші.

Якщо так, то як? Складіть словник настроїв ліричного героя

(Змінюється. Радість

гордість

печаль

туга).


Які художні засоби використав поет у цьому вірші?


(
Епітети

"сині гори", "білії сніги",

"темні звори", "світліїлуги", "пущі

дикі", "тіняві гаї", "буйні

ріки", "бистрі ручаї";

метафори


"моє серце в верховині і душа моя", "дума в верховині соколом буя", "мрія в го

рилине наздогін вітрам").Яка роль використаних художніх засобів?


(Вони яс
краво, образно описують рідний край поета та його почуття

)


Т
ем
а


вірша Р. Бернса

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


91


Любов і відданість ліричного героя (і самого поета) своїй землі, рідній природі

головна ідея поезії

Вічний зв'язок людини з природою та батьківщиноюВисновок


Вірш
шотландського поета Роберта Бернса

надзвичайно близь

кий і нам, адже наші серця також належать верховині, і мрії наші линуть у величні і неповторні в
красі своїй

гори, покриті віковічними лісами, де бурхливі ріки, кришталево прозорі високогірні озера


"мо
рські очі", барвистий

килим полонин з отарами овець, мелодії гуцульської трембіти...
Генрі

ЛОНГФЕЛЛО


1807
-
1882

Генрі Лонґфелло народився в сім'ї, яка пишалася тим, що
серед її предків були і перші поселенці Нової Англії, і герої
війни за незалежність.

Ще будучи учнем коледжу,
Лонґфелло мріяв стати поетом і писав вірші про події війни
за незалежність, про природу, про червоношкірих
індіанських вождів.

Здобувши вищу освіту, він двічі відвідав Європу,
поглиблюючи свої знання іноземних мов.

Ґрунтовна філол
огічна освіта дозволила йому очолити
кафедру іноземних мов у Гарвардському університеті, але
через деякий час він залишив цю роботу і повністю
присвятив себе літературі.

В своїх віршах і поемах Лонґфелло писав про простих
людей, про буденні сімейні радощі,

про мирну працю
пересічних американців. Його надихала краса зоряного
неба, сонця і моря.

Поет швидко здобув славу. В його домі часто бували відомі
літературні діячі. Зокрема у нього гостював молодий, але
вже знаменитий Чарлз Діккенс під час перших своїх в
ідвідин Америки. Діккенс став другом
Лонґфелло, полюбив його вірші.


Найзначніший і найзнаменитіший твір Генрі Лонґфелло


це "Пісня про Гайявату" (1855). З волі
автора ми опиняємось на південному березі Верхнього озера, в далеких лісах Північної Америки,
потрапляємо у фантастичний світ вірувань і легенд індіанських племен дакотів, ірокезів,
оджибвеїв... Головному героєві поеми


Гайяваті, сину Місяцевої дочки Венони і Західного вітру
(за деякими індіанськими легендами, Гайявата був реальною історичною особ
ою)


властиві
найпрекрасніші і найблагородніші риси. Він


уособлення кращих людських чеснот, і саме в його
образі втілена головна думка поеми


заклик до єднання і припинення племінних чвар.


Пісня про Гайавату (1855)

Історія створення

Генрі Лонгфелло гл
ибоко вивчав історичні праці про життя та культуру індіанців. Цей інтерес
він зберігав протягом усього життя. Письменник зустрічався з представниками різних індіанських
племен.
У
1849 р. він познайомився з вождем племені оджибвеїв. Легенди, які почув Г.
Лонгфелло
Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


92


від індіанського вождя, були згодом використані в ©Пісні про Гайаватуª. Митець уважав, що
звернення до витоків збагатить американську літературу, сприятиме формуванню в читачів
почуття національної гордості та єдності.
Індіанці чи корінні аме
риканцілюди,
які першими переселилися на територію
Північної Америки до її відкриття та
освоєння європейцями.

Національні


джерела та творче
засвоєння літературних традицій дали
змогу

Г. Лонгфелло

створити оригінальний
твір, який він назвав ©поемою вели
кої віри

в Америкуª.

Коментарі

За основу ©Пісні про

Гайаватуª (англ.
©
The

Song

of

Hiawatha
ª) Г. Лонгфелло

взяв
історичний факт


створення Ліги п'яти
ірокезьких племен (приблизно 1570

p
.),

до
якої ввійшли різні індіанські племена.

Спочатку Ліга була
військовим союзом, але пізніше стала формою колективного правління. Її
створення поклало край чварам і внутрішньому розбрату серед племен. Індіанці стати разом
вирішувати свої проблеми, спільно діяти проти зовнішніх ворогів.

На думку американських історик
ів, реальний
Гайавата теж брав активну участь в організації Ліги.
Його образ. оповитий серпанком легенд, та інші
образи, що стали міфічними для індіанців, митець увів
у поему.

Автор переніс дію твору в XII

ст.,

коли на
Американському континенті з'явилися
європейці,
тобто почала формуватися нова держава. Письменник
свідомо відступив від реальних фактів із метою
поетизації образу Америки й утвердження тих
моральних і суспільних ідеалів, якими, на його думку,
мають керуватись американці в розбудові
демократич
ної держави.

У ©Пісні про Гайаватуª відтворено давні уявлення
північноамериканських індіанців. Для них світ
населений духами, героями., давніми божествами.
Природа та її сили мають магічний характер. Людина
залежить від багатьох надприродних і божественних

сил, однак вона знаходить своє місце в складному й
розмаїтому світі, здатна перемагати лихі сили.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


93


Робота з текстом

1. Визначте частини сюжету, назвіть їх.

2. Для чого скликає Гітчі
-
Маніто індіанців?


3. Які племена згадуються у творі?

4.

Опишіть
індіанців, які прибули на заклик великого Гітчі
-
Маніто.

5.

Як називає Гітчі
-
Маніто індіанців? Поясніть це звертання.

6.

Наведіть аргументи, якими Гітчі
-
Маніто переконує індіанців жити в мирі.

7. Чи змінилися індіанці після промови Гітчі
-
Маніто? Доведіть
свою думку прикладами з
тексту.

8. Яку ідею втілено в образі Люльки Згоди?

Краса слова

В індіанській міфології ім‱я Гігчі
-
Маніто (англ.

Gitche

Manito
)

означає ©Великий Духª.
©Владика Життяª. Індіанці вірили в те, що Він створив світ і править ним. Гітчі
-
Ма
ніто


це
Творець, Батько всіх народів, уособлення добра та мудрості для північноамериканських індіанців.
Він пропонує індіанцям жити в злагоді між собою, стати друзями й братами. Ця думка цілком
відповідала не тільки прагненням північноамериканських індіа
нців, а й християнським заповідям,
що утверджував Г. Лонгфелло в ©Пісні про Гайаватуª. Індіанці як ©дітиª одного Великого Духа,
Владики Життя, є братами, а брат не може підняти руку на брата, бо це найбільше зло. Ідея
братерства поширюється на весь світ: у
сім людям треба стати братами й припинити війни та
ворожнечу.

Особливого значення в цій частині набуває образ Люльки Згоди
Люлькатрадиційний
атрибут побуту північноамериканських індіанців. З люлькою вони ніколи не розлучалися, з нею
йшли на переговори,
її берегли й передавали в спадок. Поет підкреслює міфічне значення Люльки
Згоди


її зробив і запалив сам Гітчі
-
Маніто, подавши людям відповідний знак. Люлька


це
втілення ідеї єднання та взаєморозуміння для всіх народів.

Питання контролю:

1
. Які джерела
покладено в основу поеми ©Пісня про Гайаватуª?

2
. Охарактеризуйте образи Гітчі
-
Маніто та Гайавати.

3
. Які ідеї утверджуються у творі

Г. Лонгфелло?Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


94


Джанні РОДАРІ


1920
-
1980Щоб діти швидко росли, дорослі
годують їх кашею, а я раджу читати
книжки


без цієї їжі діти не
ростуть.

Джанні Родарі


Італію легко знайти на мапі
Європи


своєю формою вона
нагадує ©чобітокª. На
півночі

Італію оточують горн
Альпи, укриті снігом, а південну
частину омиває тепле
Середземне море. Однак людей усього світу приваблює

не тільки природна краса
Італії. Славетна історія та багата культура Стародавнього Риму викликають бажання
приїхати до Італії. Письменник Джанні Родарі
лю
бив свою батьківщину, вивчав її
пам'ятки, але бачив у них не тільки величну історію, а й проблеми суч
асних людей.

Джанні

Франческо

Родарі народився 23 жовтня 1920 р. в м. Оменьї на півночі
Італії. Його батько працював пекарем. Проте він

рано помер. і синам довелося
забути про навчання і свої захоплення. Джанні здобув освіту в семінарії, там учнів
одягали
й годували безкоштовно. Потім юнак працював учителем початкових
класів. Йому було лише 17 років, коли він

уперше зайшов до класу. Молодий
учитель намагався зробити навчання цікавим і веселим. Йому подобалося, коли учні
на уроках вигадують, фантазують і гра
ють.

Учителювання Дж. Родарі перервала війна. Він воював проти фашизму за
визволення Італії
.

Після закінчення війни Джанні не повернувся до школи, йому
запропонували створити дитячу сторінку відомої в країні газети ©Унітаª
(©Єдністьª). У межах цього виданн
я Дж. Родарі продовжив уроки вигадки й цікавої
гри вже з дітьми всієї Італії. У казках і віршах письменник порушував серйозні
проблеми повоєнної країни, де було багато голодних і бездомних дітей. Усесвітнє
визнання Дж. Родарі принесла казка ©Цибулиноª (195
1). Діти різних країн
полюбили відважного хлопчика
-
цибулинку, який навів лад у фантастичній
фруктово
-
овочевій країні, провчив цитрусових нероб і дурисвітів, захистив своїх
працьовитих родичів і друзів. Полюбився дітворі й інший його герой


володар
чарівно
го голосу з казки ©Джельсоміно в Країні Брехунівª (1959).


Твори Дж. Родарі


це казки XX

ст.,

у них добро перемагає зло, а читач
отримує цінний урок. У 1970 р. митець отримав найвищу винагороду для дитячих
письменників і художників


Міжнародну премію іме
ні

Г. К. Андерсена.

На
врученні високої нагороди Дж. Родарі сказав: ©Художні твори


як давні, так і
сучасні


виховують розум, розвивають уяву й дарують дітям ключі від таємниць
світуª.Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


95


Словникова робота

1

Колізей
(латин.

Colosseum
)найбільший театр

Стародавнього Риму, побудований у І ст.
н. е. для розважальних видовищ, зокрема
гладіаторських бої


в.


2

Капітолій


один із семи
пагорбів, на яких виник
Стародавній Рим. На Капіталії
розташовані Капітолійський
храм,
сенат, форум.
3

Форум


площа в центрі Стародавнього Риму, на якій збирався народ для
об

говорения

важливих суспільних питань.

4

Везувій


діючий вулкан поблизу Неаполя.


5

Гондола


човен; один із
символів італійського міста на воді


Венеції.
Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


96


Знайомство з віршем Д.Родарі
©Л
истівки з видами містª

Вірш

Дж.

Родарі ©Листівки з видами містª умовно можна поділити на дві частини.


У першій ідеться про красу Італії, її історичні й архітектурні дива. У нашій уяві постають
пам'ятки культури й історії Стародавнього Риму, звучить спів в
енеціанських гондольєрів і
неаполітанців. Однак настрій вірша змінюється після запитання: ©Чи так воно вийде?ª Це ніби
тимчасова зупинка для того, щоб автор перегорнув листівку й показав країну без прикрас


©без
глянцюª. У ліричного героя болить душа за т
их італійців, які важко працюють і бідно живуть.
Справді, чи завжди весело гондольєрові возити туристів вузенькими каналами Венеції або
маленькому неаполітанцю співати для туристів?

У заключній частині вірша рядки скорочуються, ритм прискорюється. Синьйор
ам, до яких
звертається ліричний герой, треба швидко крутити головами: ©Хто скаче, хто плаче...ª Так автор
нагадує туристам про мешканців країни, про життєві проблеми звичайних людей.
Що обрав ліричний герой вірша Дж. Родарі? Який бік листівки є для
нього справжньою
Італією? Поміркуйте над цим.

Робота з текстом

1.


Назвіть міста Італії й пам'ятки, які згадав у вірші Дж. Родарі.

2.


Як ви зрозуміли вислів ©без глянцюª? У якому значенні його використав поет?

3.


Які настрої викликали у вас картини, змал
ьовані Дж. Родарі у вірші?

До яких роздумів вони
вас спонукали?

4.


Які проблеми людського життя порушує автор?

Творче завдання

1.


Принесіть на урок листівки з видами міст (сіл або селищ). Опишіть одну з них.

2.


Яку листівку з краєвидом України ви б
послали своєму другові за кордон? Поясніть свій
вибір. Опишіть словами цю листівку.Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


97


Рей

БРЕДБЕРІ


1920
-
2012


Майбутнє

не

має певних і завершених форм, вони будуть
такими, якими їх створюю ми.

Рей Бредбері

Американський фантаст Р. Бредбері написав понад
400 творів
(оповідання, романи, вірші, п'єси для театру та кіно), у яких
створено художній образ майбутнього. Якими люди прийдуть у
третє тисячоліття? Які цінності

вони

принесуть у нову добу?
Чи збережуть у поступі технічного прогресу доброту,
милосердя, к
расу та гідність? Ці проблеми, якими переймався
митець, стосуються долі кожного з нас і Всесвіту загалом.


Рей Дугчас Бредбері народився 22 серпня 1920 р. в м.
Вокігені

(США,

штат Іллінойс). З дитинства любив читати
книжки. Уже у 12 років почав писати влас
ні твори. Юний Рей
створив кілька версій продовження творів Жуля Верна й
Герберта Уеллса


відомих представників наукової та соціальної фантастики
.

Митцянадзвичайно тривожило знецінення духовності й занепад моралі в процесі стрімкого
розвитку техніки. В
ін уважав, що людина, яка тримає в руках найсучасніші прилади, але втратила
людяність, є небезпечною для світу. І все ж таки письменник вірив у перемогу розуму, добра та
краси. ©Я передаю людям свою любов до життя. Я хочу, щоб у них пробудилися найкращі лю
дські
почуття, щоб вони полюбили цей світ, який потрібно всім нам берегтиª.


Словникова робота

Конфлікт (художній)зіткнення в художньому творі протилежних поглядів (позицій, ідей,
інтересів), що призводить до загострення суперечностей, активних дій, бор
отьби.

Соціальна фантастикарізновид фантастики, у якому висловлено роздуми (або припущення)
щодо теперішньої та подальшої долі суспільства, людської цивілізації, Усесвіту.

Характерні ознаки соціальної фантастики:
розкриття гострих конфліктів;


• створення фантастичних ситуацій і образів;
перенесення часу в інший вимір (майбутній або минулий);

• складність персонажів, їхні моральні випробування, внутрішні зміни;

• незавершеність сюжету;

• прогнози майбутнього.


Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


98


Цікаво знати


©Мона Ліза


жоконда)ªодна з найкращих картин
видатного італійського майстра

Леонардо да

Вінчі. Він був
не тільки художником, а й науковцем і винахідником, який
набагато років випередив свій час. Леонардо да Вінчі
експериментував і в галузі живопису, створивши ©Мону

Лізу (Джоконду)ª на викривленій поверхні дерев'яної
дошки за допомогою спеціальних фарб і прийомів, що дало
незвичний ефект. Де б не стояв глядач, здається,
що

Джоконда

завжди дивиться саме на нього. А вираз її
обличчя ніби змінюється... Це справжнє диво,

створене
великим майстром.

Усмішка Джоконди назавжди залишиться загадкою. То
не є вияв радості чи задоволення,

Джоконда

не усміхається
у звичному розумінні. У неї особливий вираз обличчя


дуже багатозначний. ©Ми бачимо

Джоконду

такою, якими
ми є саміª,


писав Р. Бредбері.

Робота над

новелою
Р.

Бредбері ©Посмішка
*

1. Що поєднує місто байдужих людей і місто в новелі ©Посмішкаª? Наведіть цитати з вірша.

ГОРОД РАВНОДУШНЬІХ ЛЮДЕЙ

Там солнце не восходит, не садится,

Там нет ни летних, ни весенних дней.

Плодь не зреют, не щебечут птиц
ы
,

Деревья там привькли каменеть.

А капли превращаются в крупинки,

А реки погибают подо льдом.

Там осенью в туманно
-
серой дымке

Фонарь тоскливо стонет за углом.

Там пусто так, как будто тот город

Давно погиб.

Лишь здания с
тоят.

Он никому не нужен и не дорог.

Бесстрастньй город,

Словно мертвьй сад!..

Лариса Резніченко2. Коли відбуваються події, описані в творі?

(У2061році, у майбутньому)

3. Зачитайте цитати, в яких описується, як виглядають люди і місто майбутнього?

©Червоні, обвітрені рукиª, ©засмальцьований, з цупкої мішковини одягª, ©надщерблені
філіжанки з несправжньою кавоюª, ©страхітливий одягª, ©брудні капелюхиª,


©зруйновані будинкиª, ©замість міст


звалища мотлоху, вулиці від бомб ніби після корчування
дер
ев, а половина полів уночі світиться від радіаціїª.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


99


Висновок Тома: ©Ми ненавидимо усіх і всеª.

4. Як ви гадаєте, що трапилося на Землі, що спричинило такі зміни у житті людства?

(Війна, екологічна катастрофа могли призвести до руйнації цивілізації, загал
ьного розчарування
в цивілізації.)

5. Навіщо так рано на вулиці вишиковується черга? (Щоб сплюндрувати шедевр)

6. Чому прийшов хлопчик? (Можливо, з цікавості)

7. Що він знає про картину? (Картину написано дуже давно, на полотні; жінка, що зображена на
ній
, посміхається.)

8. Як сприймаються читачем слова Грігсбі про те, що хлопець розуміється на мистецтві?

(Спочатку з іронією, а потім це виявляється правдою)

9. Чим Том відрізнявся від натовпу людей?

(Він був людиною, бо розумів красу і силу мистецтва, не м
іг сплюндрувати прекрасне.)

10. Чому хлопчикові дісталась саме усмішка Джоконди?


(Це найбільша загадка у картині Леонардо да Вінчі, вона не підлягала знищенню, вона повинна
була бути врятована, щоб дати надію людству на відродження.)

11. На яку людину
очікують у черзі?

(©Ще з'явиться тямуща людина, яка її [цивілізацію] підлатає. Запам'ятайте мої слова. Людина з
головою... Людина, у якої душа лежить до прекрасногоª.)

12. Хто може стати такою людиною?

(Том, який не втратив якостей справжньої людини, який

вміє цінувати прекрасне, а краса, як
відомо, може врятувати світ.)

Висновок:

Сьогодні б Джоконда плакала, вважає С. П. Швіндлерман, доктор біологічних наук, академік
Української екологічної Академії наук.

©Якби великий художник малював Джоконду зараз, чер
ез п'ять віків, то вона б плакала. "Сльози"
Джоконди ми бачимо у повенях і селях, в "облисілих" Карпатах, у Чорнобильському вибухові, за
мить до якого, Природа немовби вказує на людські помилки. Про це варто замислитися всім, на
кого дивиться (або в чию ду
шу заглядає) Джокондаª.

Підготовка до уроку розвитку мовлення.

Написання твору за новелою
Р.

Бредбері ©Посмішкаª

Завдання:

Краса може врятувати світ. Але хто врятує красу? Герої новели ©Посмішкаª вже втратили
людські риси і схожі на варварів, для яких
немає нічого святого.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


100


Пригадайте: ©Якби Леонардо да Вінчі малював Мону Лізу сьогодні, вона б плакала...ª.

Як зберегти Мону Лізу,
її

посмішку сьогодні?

Що необхідно зробити, аби врятувати наш світ від бездуховності, жорстокості, від перспективи
майбутнього, зображеного в новелі
Р.

Бредбері ©Посмішкаª?

Треба берегти природу, покращувати екологічний стан Землі, стежити за тим, щоб
ідеалом людей були вічні
, справжні цінності, а не їхні сурогати, виховувати в собі почуття
поваги до прекрасного.

Складання плану твору
-
роздуму на тему ©Як урятувати Мону Лізу?ª

План

І. Вступ ©Мона Лізаª


героїня новели Р
.

Бредбері ©Посмішкаª.

ІІ. Основна частина. Що врятує
Мону Лізу?

1.

Екологічний захист Землі.

2.

Духовний розвиток людей.

3.

Любов до прекрасного.

ІІІ. Висновки. Порятунок людству потрібен уже сьогодні.


Коментар до написання твору

за новелою
Р.

Бредбері ©Посмішкаª


В основу твору
-
роздуму мають бути покладені ваші
думки, розмірковування з теми, яка буде
назвою твору.

Мета


відповісти на запитання, яке поставлене перед вами, не відхиляючись від теми.

У

вступній частині
,
невеликій за обсягом, потрібно зазначити, що ©Мона Лізаª


героїня не
тільки всесвітньо відомої к
артини Леонардо да Вінчі, а й новели
Р.

Бредбері ©Посмішкаª.


Наприклад:

©Мона Лізаª. Усі люди на світі знають її ім'я. Так називається прекрасна картина геніального
Леонардо до Вінчі. Та не тільки. ©Мона Лізаª


це й героїня новели Рея Бредбері
©Посмішкаª, в
якій розповідається про страшне майбутнє Землі, коли люди стануть схожими на варварів,
втратять людську подобу.

В основній частині

необхідно накреслити шляхи виходу людства з небезпечної ситуації, в якій
воно опинилося. Один з них


екологічний захист планети, другий


духовне вдосконалення
людства, третій


відродження вміння бачити прекрасне й захоплюватися ним.


Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


101


Наприклад:

Як же врятувати Мону Лізу? Більшість мистецтвознавців вважає, що в образі красивої
жінки художник хотів показа
ти саму Природу. Якщо так, то треба рятувати саме її. Зробити
це можна, посиливши екологічний захист нашої планети, оберігаючи природу, як не дивно, від
самих людей. Зробити свій внесок у цю ©дорослуª справу можуть і діти: достатньо не смітити
навколо себе
, не знищувати квіти та дерева, не знущатися над тваринами, захищати їх від
небезпеки.

Людина, що добре вихована, ніколи не кине на землю трамвайний квиток чи обгортку від
цукерки. Їй не треба зараз замислюватися про забруднення навколишнього середовища


вона це
робить за звичкою. А тим, для кого стало звичкою забруднювати довкілля, ображати людей,
віддавати перевагу матеріальним цінностям, потрібно подумати про духовне
самовдосконалення. ©Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь...ª.

Тільки л
юдині притаманна любов до прекрасного. Милуючись красивим краєвидом, слухаючи
чудову мелодію, ми переживаємо почуття, які дозволяють душі здригнутися, зрадіти,
очиститися від усілякого ©цивілізаційного мулуª. Якщо для нас це буде неважливим, ми станемо
©гл
ухимиª, байдужими до людської радості й горя, до долі планети і всього живого на ній.

У висновку

потрібно наголосити на тому, що допомога людству необхідна вже сьогодні.
Наприклад:

Від людей, що зараз живуть на Землі, залежить, яким буде майбутнє планети і

чи буде воно
взагалі. Якщо люди збагнуть вічні цінності, збережуть здатність відчувати естетичну насолоду,
не допустять екологічної катастрофи, то Мона Ліза посміхатиметься і наступним поколінням.
А думати про це варто вже сьогодні.Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


102


Роберт Шеклі

1928
-
2005


Робота з текстом

1.

Що трапилося на космічному кораблі під час чергового
польоту пілота? Як повів себе поштар у скрутних обставинах?

2.

Як Лірой Кліві опинився на планеті З
-
М
-
22?

3.

Прочитайте епізод, у якому розповідається про перші
хвилини
перебування героя на незнайомій планеті. Яка
небезпека чекала на нього?

4.

Що незвичайного було в зовнішності й поведінці істот, які мешкали на планеті? Якого висновку
дійшов герой?

5.

Як людині вдалося врятуватися від переслідування хижаків?

6.

Що допомог
ло героєві остаточно здолати небезпеку?

7.

Поділіть оповідання на частини відповідно до розвитку сюжету. Назвіть їх.

Для обговорення

Назву оповідання

(англ. ©
The

Odor

of

Thought
ª)

перекладають по
-
різному: ©Запах думкиª і ©Запах
думокª. Яка назва краще розк
риває зміст твору? Обгрунтуйте свою відповідь.

1.

Які риси характеру притаманні Лірою Кліві? Заповніть таблицю в зошиті. визначаючи епізоди,
де ці риси виявляються найбільш виразно.

Риси характеру героя

Частини сюжету, епізоди

2. Складіть (усно або письмово) власне оповідання про пригоди Ліроя Кліві на іншій планеті.
Створіть малюнки до свого твору.

1.

Порівняйте образи Ліроя Кліві та героя оповідання

Джека

Лондона ©Жага до життяª.

2. Визначте подібність і відмінність між образа
ми Ліроя Кліві та Тома з оповідання Р. Бредбері
©Усмішкаª.Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


103


Краса слова

У творі Р. Шеклі стверджується сила людського розуму та вміння керувати своїми
думками, що рятує життя героєві. Щоб розкрити процес мисленнєвої діяльності, письменник
удається до
різних типів оповіді


від першої особи (від імені Ліроя Кліві) та від третьої особи
(від імені автора).
Знайдіть і виразно прочитайте ті уривки твору, у яких розповідається про думки героя. А які
почуття переживав герой у ті моменти?

Перевірте себе

1.

Визначте тему й ідею оповідання ©Запах думокª Р. Шеклі.

2.

Назвіть риси наукової фантастики, проілюструйте їх прикладами з твору.

3. Охарактеризуйте образ Ліроя Кліві.

4. Доведіть актуальність твору Р. Шеклі для нашої доби.


Астрід ЛІНДГРЕН 1907
-
2002Прийдешній світ багато в чому залежить від
сили уяви тих, хто зараз вчиться читати...

Астрід Ліндгрен

Колись королева Швеції жартома, проте не без
перебільшення, сказала, що Астрід Ліндгрен


найпо
-

пулярніша жінка у світі, а її слава
затьмарює навіть коро
лівську величність.
Справді, популярність цієї письменниці давно перетнула кордони Швеції. З героями її творів
виросло не одне покоління юних читачів. І, мабуть, немає й в Україні тих, хто не знає
Малюка.

Карлсона.

Пеппі Довгупанчоху та багатьох інших.

Аст
рід

Анна

Емічія Ерікссон народилася 14 листопада 1907 р. в м. Віммербю (Швеція). Вона була
другою дитиною в родині фермера СамуеляАвгуста

Ерікссона та його дружини Ханни. Батьки
обожнювали своїх дітей


трьох дівчаток і хлопчика, які щовечора грали в улюбл
ену гру ©вище
ноги від земліª (діти пересувалися будинком, не стаючи на підлогу: з ліжка


на стілець, потім


на шафу і т. д.). З піснями й казками минало щасливе дитинство Астрід. Вона зростала в оточенні
люблячої родини й прекрасної шведської природи.

С
адиба, де мешкала Астрід із батьками (нині це музей), має назву

Нес.

У шведів існує красива
давня традиція


давати своїм будиночкам, які вони вважають ©членами сім‱їª, імена У містечку
Віммербю чимало невеличких вуличок, де дуже близько один від одного ст
оять маленькі. ніби
лялькові, двоповерхові дерев'яні будинки. На згадку про А. Ліндгрен мешканці назавжди зберегли
в місті атмосферу свята, казки, веселого дитинства. На центральній площі міста знаходиться
Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


104


пам‱ятник письменниці, яка сидить за столом біля д
рукарської машинки й пише, а ваза на столі
мисткині завжди наповнена живими квітами від шанувальників її таланту.

Ще в початковій школі Астрід розважала своїх однолітків вигаданими історіями. Це вміння
передалося їй від батька, любителя жартів і кумедних
оповідок. У гімназії майбутня письменниця
продовжила навчання, керуючись гаслом, викарбуваним на вході до закладу: ©Благочестя, порядок
і старанністьª. У той час навчати дітей у гімназії було дуже дорого, проте Астрід була переконана,
що їй необхідно отрим
ати добрі знання, тому батьки мусили погодитися.

У світі художньої літератури письменницю знають і люблять як авторку книжок для дітей і
юнацтва. Для свого сина та доньки вона вигадувала різні історії, які згодом були взяті за основу її
відомих творів


©П
еппі Довгапанчохаª (1945), ©Міо,мій Міоª (1954), ©Малюк і Карлсон, який
живе на дахуª (1955), ©Брати Лев'яче Серцеª (1973) та ін.

Найбільшим визнанням літературних досягнень А. Ліндгрен стало здобуття нею Міжнародної
премії імені Г. К. Андерсена в 1958 р.
Водночас вона опікувалася питаннями захисту природи,
часто виступала на шведському радіо та телебаченні про культуру й мистецтво, а інколи


з
гумористичними передачами, щоб потішити дітей, яким вона присвятила все життя, була дуже
веселою, щирою та життєр
адісною. Такими є і її високохудожні твори, що роблять наш світ
добрішим.

Цікаво знати

У м. Віммербю є прекрасний розважальний центр ©Дивосвіт Астрідª, створений за мотивами
казок письменниці. У музеї А. Ліндгрен зібрано експонати, присвячені героям її кни
жок. На
могилі письменниці мешканці міста поставили скриньку, куди діти з усього світу приносять свої
листи до улюбленої авторки. А скульптура в садибі

Нес©Джерело Астрідª


утілює вічний
рух. красу й невичерпність творчої думки.


Скульптура ©Джерело А
стрідª м. Віммербю (Швеція)

Твори А. Ліндгрен переклала українською мовою О. Сенюк. яка була добре знайома з
письменницею, бувала в неї в гостях і особисто від неї отримувала книжки для перекладу.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


105


Міо, мій Міо (1954)


Історія створення

1949 р. в
стокгольмській газеті А. Ліндгрен надрукувала оповідання про хлопчика, якого
виховували бездушні прийомні батьки, про його самотність і мрії. Усі незвичайні пригоди Міо та
його ігри були взяті письменницею зі свого дитинства. Астрід Ліндгрен дуже любила ко
ней. У неї
вдома росло багато троянд. А ще вона разом із своїми однолітками й батьками майструвала курені
й влаштовувала ночівлі з багаттям під відкритим небом. Для неї її мудрий і добрий тато був
справжнім королем. А про польоти на конях зоряним небом, дж
ина, золоте яблуко, жорстокого
лицаря, чарівний хліб А. Ліндгрен було добре відомо з народних казок, які вона чула маленькою
від своїх батьків.

Робота з текстом

1.


Розкажіть про життя Буссе з названими батьками.

2.


Як хлопчик потрапив до Країни Далекої?
Чи змінилося його життя в цій країні? Доведіть
свою думку прикладами з тексту.

3.


Опишіть настрій хлопчика, коли він опинився в обіймах тата
-
короля й побачив садок.
Підтвердіть свою відповідь цитатами з тексту.

4.


Які чарівні предмети трапилися на шляху
Міо та Юм
-
Юма до Країни Чужинецької?
Розкажіть про те. як їх використовували герої.

5.


Хто допомагав Міо в боротьбі з Като?

6.


Знайдіть і виразно прочитайте опис Като та його помешкання. Знайдіть у прочитаному
фрагменті засоби художньої виразності (епіте
ти, метафори тощо). Як цей опис характеризує образ
персонажа?

7.


Як зустрів тато
-
король свого сина? Що вас уразило в їхній зустрічі?

Головний

герой

повісті
-
казки

жив у

Стокгольмі з названими

батьками, для

яких він був лише
зайвим клопотом. Гостро відчуваю
чи самотність, хлопчик Буссе мріяв про сильного Й люблячого
батька, як у його друга Бенка. Проте раптом життя головного героя змінили чарівні предмети


золоте яблуко, ключ до Країни Далекої, джин із пляшки. Вони допомогли хлопчикові залишити
злий земний с
віт і потрапити у світ добра й любові. У казковому світі він отримав усе, чого так не
вистачало в реальності: нове ім'я, трояндовий садок, вірного коня Міраміса, а головне


рідного
тата
-
короля.

У кожній казці вирішується одвічний конфлікт добра і зла. Ця
казка не є винятком. У ній є
втілення зла


жорстокий лицар Като та його мертвий світ (зачаровані птахи, безлюдне озеро, ліс,
чорна гора). Юний лицар Міо переміг злі чари, але не сам, а з допомогою вірних товаришів


Юм
-
Юма й маленької дівчинки, перетворен
ої на птаха, що своїми крилами загасила смолоскип
задля спасіння юних героїв і ожила під чарівним плащем, витканим її мамою. Отже, любов
(матері, батька, друга) у цій казці здатна творити справжні дива й перемогти все лихе. Своє щастя
хлопчик знайшов не в
героїчних пригодах, а в родинному затишку. Однак питання, куди ж
насправді подівся Буссе


залишається відкритим.

• А ви як думаєте? Поділіться своїми припущеннями.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


106


Для обговорення

1. Якими, на ваш погляд, мають бути стосунки між батьками й дітьми?

2. На п
рикладі якої родини А. Ліндгрен продемонструвала гармонію між батьком і сином?


А. Савченко.

Ілюстрація до твору А. Ліндгрен ©Міо, мій Міоª. 1992 р.

Творче завдання

1.


Лицар Като перетворював дітей на птахів або на людей із кам'яним серцем. Пригадайте
відомі вам казки, де йшлося про подібні перевтілення. Визначте роль прийому перевтілення у
творі А. Ліндгрен.

2.


Підготуйте усну розповідь на тему ©Умій вибирати друзівª (за повістю А. Ліндгрен ©Міо,
мій Міоª).Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


107ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ


І. ЛІТЕРАТУРА ЯК
ВИД МИСТЕЦТВА


Стор. 2

Що ми можемо пізнати, читаючи художню літературу?

(Дізнаємося про життя, звичаї, світогляд, побут, духовні та моральні цінності різних
народів.)


ІІ. МІФИ НАРОДІВ СВІТУ


Стор. 3

А чи схожі казки з міфами? У чому їх схожість?

(
І казки, і міфи передавалися з вуст до вуст і сприймалися як колективна народна
творчість.)


Стор. 7

Експрес
-
опитуванняХто головний герой міфу?

(Прометей)
Що ми вже знаємо про Прометея? Походження героя.
( Він був титан, який посмів
виступити проти
Зевса)Хто такий титан? Він схожий на людину? (
Титан


божество з числа велетнів, які повстали
проти богів Олімпу; це людина з великою фізичною або розумовою силою; видатна героїчна
постать)
Що означало його ім‱я?
(© Провидецьª, © той, хто думає наперед
ª)Чого навчив Прометей людей?
(Ремеслам, наукам, полюванню, мореплавству, перетворив
людей первісних на ©людей розумнихª.

)Чому Прометей допомагав людям?
( Бо вони не мали сили богів, були кволі, лякливі).Отже, він співчував людям. У чому?
( Ніхто не доп
омагав їм освоїти світ)У чому таємниця цього вогню із Олімпа?
( Іскра божественного вогню таїть в собі
таємницю розуму, чим більше вогонь горить, тим більше пізнають люди.


Стор. 10

Робота з текстом ©Подвиг перший: немейський левª

Які риси характеру про
явив Геракл під час двобою з немейським левом?

(Сміливість,
витривалість, велика фізична сила)

Чи можна назвати перемогу Геракла подвигом?

(Так, бо перемогти лева не вдавалося нікому.)

Геракл просто виконав забаганку Еврисфея чи допоміг людям?

(Допоміг люд
ям, які
боялися лева і потерпали через нього. Лише Геракл зміг визволити їх від цього лиха.)Стор. 11

Гра ©Вірю


не вірюª

1) Велетенський лев був чудовиськом, породженим Тіфоном і медузою Горгоною. (

)

2) Геракл узяв із собою улюблений лук зі стрілами,
що подарував йому сам Аполлон. (+)

3) Люди з радістю показали герою, де саме можна знайти велетня


лева. (

)

4) Лев упав, уражений стрілою Геракла. (

)

5) Геракл задушив немейського лева. (+)

6) Еврисфей з переляку сховався від героя за троном і прогнав
Геракла. (

)

7) Еврисфей був прикро вражений, що Геракл повернувся живим і неушкодженим, ще й
переможцем. (+)


Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


108Стор. 11

Тест (За кожну правильну відповідь


2 бали)

1) Чергове завдання Еврісфея Гераклові було:

а) небезпечним;

б) принизливим;

в) легким.

2)

Почувши про завдання вичистити Авгієві стайні, Геракл…:

а) зітхнув із полегшенням;

б) замислився;

в) спаленів від образи.

3) Прибувши до Еліди, герой побачив:

а) розкішний палац Авгія;

б) стайні, що нагадували суцільне болото із запаморочливим смородом;

в
) безліч худоби на зелених полонинах.

4) Геракл зажадав за вичищення стаєнь:

а) десятину худоби Авгія;

б) безсмертя;

в) подяку Еврісфея.

5) Я к герой вичистив стайні Авгія?

а) Носив на плечах смердючі коші з гноєм;

б) знайшов собі помічників;

в) прокопав р
івчак до русла річки, і річка вимила стайні.

6) Я кою була реакція на вчинок Геракла царя Авгія?

а) Зрадів і щиро дякував герою;

б) не міг повірити в те, що сталося;

в) вигнав Геракла разом із сином Філеєм.


Стор.13


Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


109


Сміливий, сильний, рішучий,
слухняний, мужній, розумний, добрийСтор.16

Бесіда

-

Як звуть творця Всесвіту в індійській міфології?
(Брахма)

-

Назвіть наймогутніших індійських богів
. (Індра, Варуна, Вівасват, Вішну,…)

-

Які людські почуття притаманні Брахмі?
(Страх, самотність)

-

Хто

постійно боровся за владу з богами?
(Асури
)

-

Чому щастя відвернулося від асурів?
(Бо вони запишалися своєю могутністю)

-

Хто очолив боротьбу між богами та асурами?
(Індра)


Стор.18

Бесіда за питаннями:Які світи пропливає на човні Вічності Ра?
(Царство
живих і царство мертвих.)Які небезпеки очікують Ра на його щоденному шляху?
(Чудовиська темряви, змій Апоп, що
переховуються у темряві скель, крокодили, гіпопотами, що живуть в глибинах води.)Які боги пливуть у човні з Ра?
(Тот


бог
-
писар, Наат


бог сп
раведливості і його помічник
Хатхор.)Хто і з якою метою летить попереду човна Вічності?
(Крилатий Гор в образі Сокола, він
дивиться, чи не з‱явилися на шляху вороги Ра.)Чим, згідно міфу, викликані сонячні затемнення, піщані бурі й землетруси в Єгипті?

итвою Ра і його помічників з крокодилами, гіпопотамами, зміями.)Хто і якою піснею вітає бога Ра?
(Священні гірські павіани співають вітально
-
схвальну пісню
для Ра.)Скільки воріт має пройти човен Ра?
(12 воріт, які можна відкрити лише за допомогою бога
-
во
вка Уатут.)Які уявлення про світ померлих мали давні єгиптяни?
(Єгиптяни вважали, що мертвим
потрібна їхня допомога, тому клали в саркофаги речі, які потрібні були померлим за
життя).Що відбулося, коли Ра доплив до печери Апопа?
(Почався двобій між Ра і
Апопом).Хто допомагає Апопу під час битви з Ра?
(Чудовиська мороку і злі демони.)Яким чином все ж таки вдається перемогти Апопа?Як люди і боги славлять могутність Ра?
(Співають схвальний гімн, у якому прославляють
силу і безсмертя Ра).В яких словах міф
у стверджується вічна боротьба добра зі злом?

(©А наступної ночі, коли
величезний змій Апоп за допомогою темних сил і чар воскресає, знову починається
боротьбаª.)


ІІІ. БАЙКИ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ.


Стор.23

Байка ©Вовк і Ягняª

-

Назвіть героїв байки.


-

Охарактеризуйте їх поведінку.
(Вовк звинувачує Ягня у різних гріхах, тоді як бідне Ягня ні в чому
не винне.)


-

Які риси характеру уособлюють у собі Вовк і Ягня?
(Вовк уособлює лицемірство, хижість,
безсоромність, силу; Ягня


беззахисність, тендітність,

чесність, слабкість)


-

Прочитайте мораль байки.
(©Навіть справедливий захист не має сили для тих, хто заповзявся
чинити кривдуª)

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


110-

Як ви її розумієте?


-

Чи знаєте ви приклади з життя, до яких можна було б застосувати цю мораль?Байка ©Крук і Лисицяª


-

Визначте тему байки.
(Лисиця за допомогою лестощів виманює м‱ясо у Крука.)


-

Які риси уособлюють герої твору?
(Лисиця


хитрість, лестивість, розум, підступність;

Крук


нерозумність, довірливість, наївність)


-

Яка мораль байки?
(©Ця байка стосуєтьс
я нерозумної людиниª)


-

Сформулюйте ідею твору.
(Треба відрізняти щирих людей від улесливих, не бути занадто
довірливим й об‱єктивно оцінювати себе і свої можливості.)Стор.24

Байка ©Мурашка і Цикадаª

-

З яких частин складається байка?


-

Які риси
уособлюють Мурашка та Цикада
? (Мурашка


старанність, працелюбність,
поміркованість; Цикада


легковажність, непередбачливість,

несумлінність)


-

Яка мораль цієї байки?
(©Не слід зневажати нічого, щоб згодом не довелося шкодуватиª.)


Як ви її розумієте?


-

Сформулюйте пораду Цикаді, яку ви могли б їй дати.


Питання контролю

1.Кого вважають засновником жанру байки у світовій літературі?

(Езопа)

2.Хто з байкарів був рабом?(

Езоп)

3.Як називають автора байки?
(Байкарі)

4.Частина байки, в якій розповідається п
ро події?
(Оповідь, основна частина)

5.Частина байки, в якій міститься повчання? (
Мораль)


6.Езоп писав байки віршами чи прозою?
(Прозою)

7.Який основний літературний прийом використовується в байці?
(Алегорія)

8.З яких двох частин складається байка?
(Осно
вна частина і мораль)

9.Яких українських байкарів ви знаєте?
(Г. Сковорода, Л.Глібов)

10.Найвідоміший французький байкар?
(Жан де Лафонтен)


Стор.26

-

Чому квартет ©не йде на ладª?
(Музиканти зовсім не вміють грати, але не розуміють цього,
бачать причини с
воїх невдач в іншому


у неправильному розташуванні учасників квартету; крім
того, щоб досягти високого результату, потрібно грати злагоджено, чого немає в криловського
квартету.)


-

Чи вірить автор, що в учасників квартету що
-
небудь вийде?
(Ні, він розумі
є, що справжня гра
неможлива без багатьох років копіткої роботи. Автор іронізує над наївністю своїх героїв, які, не
вміючи грати, вирішили ©полонити своїм мистецтвом світª. Вони впевнені: ©У нас затанцюють
ліс і гори!ª) Єдине, що, на їхню думку, потрібно д
ля гри у квартеті


ноти та інструменти.)

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


111-

Яка мораль цієї байки?
(©Тож, як сідати


ваші сварки марні, Бо з вас музики зовсім незугарніª)


-

Чому саме цим тваринам Крилов доручає брати участь у квартеті? Які риси характеру вони
символізують в інших байк
ах і казках?
(Віслюк символізує дурість, Ведмідь


неповороткість,
незграбність, відсутність музичного слуху (згадайте: ©Ведмідь на вухо наступивª), Мавпа


цікавість, метушливість, легковажність. На відміну від них, Соловей символізує талановитого
співака
, який і пояснює горе
-
музикантам: ©Щоб буть музикою, потрібне вам уміння Та вуха, що
за ваші тонші будутьª.)


Стор.27

Визначте риси характеру, якими байкарі наділяють Вовка і Ягня.

Вовк

Ягня

грубий

вихований

підступний

добрий

хитрий

беззахисний

наглий

розумний


Стор.28

Випишіть з байки епітети, які використовує автор у зображенні Вовка й Ягнятка?


Вовк Ягнятко


©наглецª

©нечистый рыломª

©негодныйª

©щенокª


©светлейший Волкª

©от Светлости егоªКонтрольні питання

1) З яких частин складається байка?
(З оповідної частини та моралі)

2) Назвіть спільні ознаки байок Езопа й Крилова.


1.

Місце дії.

2.

©Боротьбаª між персонажами.

3.

Діалог між героями.

4.

Трагічна кінцівка байки.

5.

Мораль.


3) Чим відрізняються байки Езопа й Крилова?

У Езопа:


1.

Мова прозова.

2.

Лаконічний діалог.

3.

Відсутність художніх засобів, перевага дієслів, прості синтаксичні

конструкції.

4.

Мораль в кінці твору.

5.

Констатація соціальної проблематики.

У
Крилова:

1.Мова віршована.

2.

Значно розширений діалог.

3.

Широке використання різних частин мови, наявність епітетів, різноманітність
синтаксичних конструкцій.

4.

Мораль на початку твору.

5.

Загальнолюдська проблематика

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


1124) Які риси уособлюють собою
персонажі байок?


Вовк(грубість, нахабство, сила);


Ягня


… (беззахисність, слабкість);


Лисиця


… (хитрість, улесливість);


Ворона(наївність, самозакоханість
);


Осел


… (нерозумність);


Мавпа


… (нерозумність, метушливість, легковажність).


IV
.
ПРИГОДИ І ФАНТАСТИКА


Стор.30

Що ж ©винайшовª Ж. Верн? Про це ви дізнаєтесь, якщо пройдете лабіринтом.


(
Космічний корабель, підводний човен, гелікоптер, ракета з реактивним двигуном, звукове кіно,
далекобійна артилерія
)Стор.31

Усний кросворд


1. В
якій країні жив Ж. Верн?

(Франція)

2. Що вивчав Ж. Верн у Парижі?
(Право)

3. Де відбуваються дії роману ©Із Землі на Місяцьª?
(Космос)

4. Місто, в якому народився письменник.
(Нант)

5. Країна, до якої хотів вирушити 11
-
річний Ж. Верн.
(Індія)

Ключове слово
-

_
роман


Стор.32

I розділ
Які герої з‱являються на борту ©Пілігрімаª?
Зачитайте уривки, присвячені потерпілим на судні ©Вальдекª.
Хто, крім людей, був на затонулому кораблі? (
Собака Дінго
)
Розкажіть, що дивного було в поведінці Дінго? Як він ставився

долюдей на судні?
Які головні труднощі виникли в героїв роману на морському шляху?
Як поводилися герої за цих складних обставин? Які риси характерупроявили? Як ставилися одне до одного? (
Вони були мужніми, сміли
-вими, сильними духом людьми, які прагн
ули за будь
-
яких умов подолатитруднощі
.)


Стор. 34

Ім‱я героя вже промовляє само за себе


Геркулес.

Як ви вважаєте, чому хлопця називали саме так?


(
Він був дуже сильним фізично
.)


Скільки років Геркулесові?

(
25

30 років
)


Яке походження героя?

(
За
походженням він негр, разом з батьками

жив у Сполучених Штатах Америки, народився не рабом, як багато

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


113


інших негрів, а вільною людиною.
)

Де працював Геркулес?

(
На плантації у Південній Австралії, тепер повертався додому.
)

Які риси характеру притаманні Геркулесу?
( Відданість, доброта, чуйність, сміливість,
прагнення допомогти, скромність.)

Як ставляться до Геркулеса інші герої?

(
Ним захоплюються всі, на
-

віть Негоро й Гарріс повинні визнати його велику фізичну силу й
пов‱я
-

зані з цим неабиякі можливості. Друзі ж цінують доброту і чуйність

Геркулеса, прагнення завжди прийти на допомогу
.)


Стор. 34

Бесіда за змістом твору


Яким чином герої роману, вільні люди, американці, потрапляють у рабство?


(
За підступним задумом Н
егоро вони потрапляють до Африки, де торгівля ©чорним товаромª
все ще триває.
)


Чому ©Пілігримª збився з курсу?


(
Негоро розбив запасний компас, зіпсував лаг, під другий компас підклав залізний брусок.
)


Як герої опинилися в центральній частині Анголи?


(
Г
арріс, спільник Негоро, заманив їх вглиб Анголи, обіцяючи врятувати їх.
)


Де переховуються Дік Сенд та інші мандрівники від зливи?

(
У термітнику
)


Стор. 38


Завдання

Разом із равликом пригадайте, які рослини ростуть в Африці.

(
Папороть, папірус, манго,
пальма, орхідея, ліана, бамбук, рис, кукурудза, гранат, лимон, кунжут,
перець
)Питання до бесіди

Як звуть героя
-
науковця в романі ©П‱ятнадцятирічний капітанª?

(
Бенедікт, кузен місіс Уелдон
)
Яку науку він обожнює?

(
Ентомологію, науку про комах
)
Про щ
о мріє Бенедикт?


(
Знайти невідому комаху


зробити відкриття
)
Як можна охарактеризувати цю людину?

(
Бенедікт


дивак, людина ©не від світу сьогоª. Найбільша цінність для нього


це комахи,
навіть якщо це огидний тарган або небезпечна муха цеце. Бенедік
т


освічена у своїй галузі
людина, але безпорадна у звичайному житті, немов дитина, що потребує постійної опіки. Ж.
Верн зображує свого героя комічним: він так і не зміг знайти невідому комаху, а ©шестиног
Бенедіктаª виявився звичайнісіньким павуком, яко
го Геркулес випадково позбавив двох лапок.
Можливо, науковець занадто багато думав про славу?
)


Стор. 43

Літературна гра. Знайди ©четверте зайвеªЖ. Верн, Д. Дефо,
Езоп
,

р.

Л. Стівенсон.
(Письменники


автори пригодницьких творів)©П‱ятнадцятирічний капітанª, ©Пригоди Тома Сойераª, ©Острів скарбівª,
©Вовк і Ягняª
.

(Пригодницькі твори)Джим Хокінс,
Негору
, Джон Сільвер, Бен Ган.
(Герої роману ©Острів скарбівª)Том Сойєр, Дік Сенд,
Муми
-
троль
, Джим Хокінс.
(Головні герої пригодницьки
х книг)


Словник морякаЛ
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


114


З'єднайте лініями слова та їх лексичні значення.

Бак


Місцевий слабкий береговий вітер, що віє вдень на
сушу, а вночі з суші на море.

БоцманСтаровинна міра довжини, яка дорівнює 30,48 см.

Ватерлінія


Носова частина

верхньої палуби корабля

Камбуз


Особа молодшого складу, якому підпорядкована

корабельна команда для господарчих робіт

Киль

Лінія на борті, до якої судно опускається у воду

Морський бриз

Кухня на судні.

Рубка

Подовжений брусок, що проходить по всій

довжині
судна у середині днища

Фут


Надбудова на палубі судна для управління©Вірю


не вірюª

-

1) Таверна батьків Джима називалась ©Веселий роджерª.

+ 2) Чорну мітку Біллі Бонсу приніс сліпий пірат на ім'я П'ю.

+ 3) Доктор Лівсі врятував Біллі
Бонса за допомогою кровопускання.

-

4) Сквайр Трелоні мав великий досвід у доборі команди корабля.

+ 5) Джим поплив на острів скарбів одразу, разом з піратами.

+ 6) Компас у вигляді скелета


вигадка капітана Флінта.

-

7) ©Мертві не тікаютьª,


говорили пі
рати.

-

8) Щоб дістатися ©Іспаньолиª, Джим узяв човен піратів.


Стор. 46

Літературний диктант ©Впізнай герояª

3)

©Завів його я у кімнату і пам'ятаю, як цей витончений, вишукано одягнений молодий
чоловік у білосніжній перуці, чорноокий, чудо
во вихований, в
разив мене своєю несхожістю на
сільських незграб, що відвідували наш трактирª.
(Доктор Лівсі)

4)

©Це був високий чоловік, більше 6 футів на зріст, гладкий, з повним суворим обличчям,
що загрубіло й обвітрилося під час довгих мандрів.

У нього були чорні рухливі брови, які свідчили, що їхній власник не злий, але пихатий і має
запальний характерª.
(Сквайр Трелоні)

7)

©Він прекрасний чоловік, але впертий, як чортª.
(Капітан Смолетт)

8)

©Він був людиною похмурою. Все на кораблі дратувало його. Ві
н розказав нам про
причини свого невдоволення...ª.
(Капітан Смолетт)

9)

©Усім єством я зневажав старого, який тільки й робив, що бурмотів та стогнав. Хто
завгодно з молодих єгерів із задоволенням поїхав би замість нього. Але сквайр хотів, щоб їхав
саме він, а

бажання сквай
ра для слуг було законом. Ніхто, окрім старого..., не смів і побурмо
-
тітиª.
(Том
Редрут)

10)

©Мені до душі цей хлопчисько. Кращого за нього я не зустрічав. Він більше схожий на
чоловіка, ніж такі щури, як виª.
(Джим Хокінс)Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


115
Стор. 47
Лікарь Лівсі, Джим Хокінс, Бен Ган,
Капітан Смолетт, Єгер Редруг, Сквайр
Трелоні

Пірати:


Біллі Боне, Чорний Пес,

П'ю, Джон
СільверСтор. 51

Літературний диктант

1. Сліпий пірат, що приніс чорну мітку Біллі Бонсу.
(П'ю)

2. Пірат, який жив у таверні ©Адмірал Бенбоуª.
(Біллі)

3. Капітан піратів на острові.
(Сільвер)

4. Пірат, що сидів за одним столиком із Чорним Псом.
(Морган)

5. Капітан піратів, хазяїн скарбів.
(Флінт)

6. Пірат, що першим знайшов Біллі Бонса.
(Чорний Пес)

7. Від якого пригодницького слова отримав свою назву пригодницький роман?
( авантюра)

8. Яка основна ознака пригодницького роману?
( таємниця)

9. Герої пригодницького роману


це …
( мандрівники, дослідники, вчені)

10.

Як звали папугу Сільвера?
(капітан
Флінт)

11.

Як називалося судно?
(Еспаньйола)

12
.

Хто дізнався про те, що команда складається з піратів?

(Джім Хокінс)

13. Що таке піастри?
(гроші)

14. Що зображено на прапорі піратів?
(череп)

15. Хто перший зустрівся з Беном Ганом?
( Джім)

16. Скільки ро
ків прожив Бен Ган на острові?
(три)

17. Хто першим знайшов скарби на острові?
(Бен Ган)

18. Як називався напій, який пили пірати?
(ром)


Стор. 54Що читачеві стає відомо про дитинство Джима?
(Його батько мав корчму ©Адмірал Бенбоуª і
йому доводилося
працювати там.)Яка пригода підштовхнула хлопця до серйозних вчинків?
(Смерть капітана, що мешкав у
їхньому трактирі.)Якими були стосунки Джима з лікарем Лівсі?
(Дружніми, доброзичливими. Хлопець довіряв
йому, поважав його.)Що приваблювало Джима у цьому
чоловікові?
(Хлопець ріс без батька, а лікар Лівсі ставився
до нього з великою повагою, добром, визнавав розум, цінував людську гідність.)Як Джим діяв у критичних ситуаціях?
(Розсудливо, робив правильний вибір.)Перед яким вибором став юнак?
(Або перейти
на бік піратів, або залишитися чесним і
порядним, але загинути.)Звідки пірати вирізали папір для чорної мітки? (З
Біблії)Що було написано на зворотному боці мітки?
(©Пси та вбивціª)Чи випадково саме ці слова були написані на мітці? Що вони можуть означати?
(Стівенсон хоче
показати, що для піратів немає нічого святого: вони навіть над Біблією готові
збиткуватися, не замислив
шись. ©Пси та вбивціª


ці слова стосуються піратів, чиї рук
и
Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


116


умиті кров'ю.)Як поводили себе пірати, хазяйнуючи на ©Іспаньойліª і на острові?
(Пірати постійно
напивалися, готували дуже багато їжі, маючи обмежені можливості, не замислюючись про
завтрашній день. Корабель був брудний, ніхто не дбав про нього; замість

того, щоб
рятувати корабель, розбійники билися. Пірати не були командою: вони були ладні повбивати і
своїх, і чужих, піти на зраду. Почувши голос Флінта, всі, крім Сільвера, страшенно
перелякалися, що свідчить про їхнє боягузтво. І, звичайно, вирушити у н
ебезпечну путь вони
були готові лише заради грошей: заради скарбів капітана Флінта вони були готові на все.)Як закінчується життя піратів?


Стор. 58

Навіщо три Духи явилися Скруджу в Різдвяну ніч?

(
Вони повинні були вплинути на героя,
примусити його замис
литися над своїм грішним життям, отямитися, розпочати своє життя
вже іншою людиною, чия душа відродилася й прагнула творити добро
.)

Які почуття переживав герой, мандруючи в часі і просторі?

(
Страх, жаль, муки совісті,
бажання змінитися
)Стор. 59


Якими словами називає Скрудж хлопця на вулиці?

(
©Милий хлопчикª, ©розумна дитинаª,
©дивна дитинаª, ©говорити з таким одне задоволенняª
)


Про що це свідчить?

(
Про радісний настрій героя, добре ставлення до

оточуючих
)


Стор. 63
Чи відповідає картина художника розповіді про Диканьку?
Що спільного у зображенні Диканьки?

(Диканька у художника


мальовничий хутір з
біленькими хатинками під солом'яними стріхами, чудовими садками, квітами,це райський
куточок.)


Стор. 66

Узагальне
ння:Чи відповідають гоголівським героям зображені на ілюстрації відьма і чорт?
(Так)
Чи викликають страх зображені у повісті фантастичні істоти?
(Ні)
Чому вони викликають швидше посмішку, ніж страх?
Чим вони схожі на людей
?

(Відьма і чорт у пов
істі М.В. Гоголя зовсім не страшні,
навпаки


вони дурні та кумедні. Інколи навіть схожі на людей брехливих, лінивих, але не
зловредних, смішних.)
Для чого чорту захотілось викрасти місяць?

(Щоб помститись ковалю Вакулі за
малюнок, який він написав у
церкві на стіні.)
Ким була відьма і що про неї говорили у Диканьці?

(Відьмою була мати коваля
Вакули


тітка Солоха. У Диканьці про неї ходили недобрі плітки.)

-

Чи виконав коваль Вакула свою обіцянку? Хто йому допоміг привезти черевички?
(Чорт)

-

Чи пі
ддався коваль злій силі?
(Ні)

-

Які риси характеру притаманні Оксані?
(Примхлива, весела, горднлива)

-

Як змінилася Оксана за одну ніч? Чому?
(Через переживання за Вакула вона змінилася
на слухняну, люблячу й лагідну дівчину)

-

Чим закінчується оповідання?

(Поверненням Вакули з подарунком й щасливою зустріччю
з Оксаною)Стор.
64
.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


117
Де відбувається дія оповідання?
(На базарній площі)Назвіть головних персонажів
.(Поліцейський наглядач Очумєлов, городовий, золотар
Хрюкін.)Яка пригода сталася на площі?
(Золотаря Хрюкіна вкусила за палець собака.)Кого з героїв ви пізнали на ілюстрації? Зачитайте уривок, який відповідає ілюстрації.Знайдіть і зачитайте опис Очумєлова.Чи однаково поводить себе герой протягом твору? Від чого змінюється його поведінка?
(Пов
едінка Очумєлова змінюється в залежності від того, кому належить собака.)Як зовні проявляються зміни у поведінці? Зачитайте. (
Очумєлов то знімає шинель, то
одягає. Він то суворо кашляє, то його обличчя заливає солодка усмішка, то вимовляє
незрозуміле ©угу
-
у
-
уª.)


Робота в парах. Читання в особах.Дайте характеристику поведінки Очумєлова.
(Перед читачем постає людина, для якої
головне чиношанування, страх перед начальством)Які почуття викликає у вас цей персонаж?

(Почуття зневаги. Це дрібна людина, підлаб
узник.)

Стор.
66
.

Гра "Розірвана послідовність"
*


Згадавши розвиток подій, спробуйте розташувати подані назви частин у логічній
послідовності.


1.

"Це генералового брата, що недавно приїхав". (8.)

2.

Поліція іде через ринкову площу.(1.)

3.

Заява Хрюкіна.(3.)

4.

"Видумав! Таких у нас зроду не бувало!"(7.)

5.

"Наче безпорядок, ваше благородіє!"(2.)

6.


"Ні, це не генеральський. У генерала таких нема. В нього все більш лягаві.. ."(5.)

7.

"Собака... Ніби генерала Жигалова?"(4.)

8.

"А може і генеральський. На морді в нього не нап
исано.. ."(6.)

Стор.
70

Літературний диктант

Відповіді

1. Схованці.

Л
і
т
е
р
а
т
у
р
н
а

в
а
л
і
з
к
а

6

к
л
а
с
у


118


2. Озираючись.

3. Діз.

4. Сірники.

5. Шлунку.

6. Окропу.

7. Пічкурів.

8. Набої.

9. Оленят.

10. Вуха.

11. Ротах.

12. Сан
-
Франциско.


Стор.
74
.

Літературний диктант
*

1. Коли народився В.Г.Короленко?
( 1853р.)

2. Де народився?
( В Житомирі)

3. Яким мовами досконало володів В.Г.Короленко?
(
польською, українською і російською
мовами
)

4. Де навчався?
( В гімназії, Рівненському реальному училищі, в технологічному інституті
в
Петербурзі.)

5. За що

був заарештований і висланий у заслання?
(За відмову присягти новому імператору
Олександру ІІІ)

6. Де відбував заслання?
(у Якутії)

7. У якому році Короленко здійснив подорож до Америки?

(У 1893 р.)

8.

Де проводить останні роки ж
иття Короленко?
(у Полтаві оселилась вся родина).

9. До кращих творів належать…

( „ Сон Макара “, „ Сліпий музикант “, „ Діти підземелля ” )

10
.
В якому році

в Житомирі був створений музей В.Г.Короленка?
(У 1973 році)

11. Коли помер?
( 1921 р. )

12. З
якими українськими письменниками

Короленко підтримував дружні зв‱язки? (з Панасом
Мирним, Карпенком


Карим, Михайлом Коцюбинським)


Стор.
83

Вікторина по казці
©Маленький принцª
*

1. Хто головні герої казки?
(Автор,
Маленький принц, Лис, Роза)

2
. Який перший малюнок
намалював автор книги?
(Удава,
що проковтнув слона.)

3
. Де була зроблена вимушена
посадка літака?
(У Сахарі.)

4
. Який малюнок просив намалювати Маленький принц?
(Баранчика.)

5
. З якої планети прилетів Маленький принц?
(Планета
-

астер
оїд Б
-
612.)

6
. Які шкідливі насіння були на планеті Маленького принца?
(Баобаба.)

7
. Скільки закатов за один день, бачив одного разу Маленький принц?
(43.)

8
. Що думає Маленький принц про дорослих?
(Що вони дуже дивні люди.)

9
. Кому належала 4
-
я планета?
(Діловій людині.)

1
0
. Кого зустрів принц на 6
-
й планеті?
(Географа.)

1
1.

Про що просив Лис принца?
(Приручити.)

1
2
. Що сказав на прощання Лис Маленькому принцу? (Ти назавжди у відповіді за тих, кого
приручив.)


Приложенные файлы

  • pdf 23770405
    Размер файла: 6 MB Загрузок: 3

Добавить комментарий