Л_1 та Л_2 2012_журнал1сти_факт

Навчальний блок до Л/1 та Л/2
(для студентів 1-7 груп (журналісти), 2012 р.)
Викладає Шендеровський Костянтин Сергійович (кафедра соціальних комунікацій)
Е-адреса: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Мобільний телефон: 096-440-28-24
Основні питання лекції:

Навчальне запитання
Місце та форма пошуку відповіді


Визначення поняття «соціальне». Раціональний підхід.
Аудиторія, Л_1


Головні причини виникнення в «соціальному» різних проблем. Факторний підхід.
Аудиторія, Л_1


Основна формула отримання ЗМК інформації про соціальні проблеми (базовий рівень – територіальна громада).
Аудиторія, Л_1


Особливості соціальних проблем.
Аудиторія, Л_1


Основні напрями вирішення соціальних проблем.
Аудиторія, Л_1


Основні види (форми та технологічні процеси) вирішення соціальних проблем.
Аудиторія, Л_1


Основні поняття про соціальну проблему. Формулювання персональної пошукової відповіді – орієнтиру.
Примітка: перелік визначень наведено в цьому навчальному блоці.
Самостійна робота до Л_2, письмово в зошитах.


Роль та значення Європейської соціальної хартії (1991 р.) щодо вирішення соціальних проблем в Україні .
Примітка: джерело інформації за посиланням [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Самостійна робота до Л_2, письмово в зошитах.


Передумови інституціалізації медіакомунікацій при розв’язанні соціальних проблем.
Примітка: матеріал в збірці (електронний варіант додається). Шендеровський К.С. та інші. Медіакомунікації та соціальні проблеми: Збірка навчально-методичних матеріалів і наукових статей в трьох частинах. Частина перша / Упор., ред. К. С. Шендеровського / Київ. нац. ун-т; Ін-т журналістики. – К., 2012. – 288 с.
Тези, основні підходи та визначення. Самостійна робота до Л_2, письмово в зошитах.


Рост и упадок социальных проблем: концепция публичных арен.
російськомовний переклад додається
Самостійна робота до Л_3, письмово в зошитах.


Труднощі з вивченням соціальних проблем. Акцентований перелік ознак соціальної проблеми.
Аудиторія, Л_2


Сучасна соціальна політика. Основні напрямки та технологічні процеси вирішення соціальних проблем. Функціональна модель соціальної політики. Ресурсна модель соціальної політики.
Сучасні ідеологічні моделі соціальних політик. Профіль активної соціальної політики.
Аудиторія, Л_2


Соціально відповідальна журналістика. Соціальна та суспільна, громадянська журналістика.
Аудиторія, Л_2


Модель розвитку комунікацій через соціальні знання. Передумови соціальної компетентності медіапрацівників.
Конспект основних питань за джерелом: Шендеровський К.С. Соціальна освіта та соціальні комунікації: Тексти лекцій/ Київ. нац. ун-т; Ін-т журналістики. К., 2011. с. 205.
Електронний варіант є в електронній бібліотеці Інституту.
Аудиторія, Л_2

Самостійна робота до Л_3, письмово в зошитах.


Основні характеристики соціальної проблематики людей з інвалідністю
Аудиторія, Л_21. Визначення поняття «соціальне». Раціональний підхід.
Нормальні умови життєдіяльності людини
Л Ю Д И Н А
Взаємозв’язки та взаємодія між людьми


Я
+
Сім’я
+
Об’єднання громадян
+
Територіальна громадаЛюдина

Група

Групи самодопомоги

Українське суспільствоПрава людини
Соціальне здоров’я
Соціальне благополуччя
Гармонія та розвиток
Нормалізація життєдіяльності
Гідність людини
Соціальний прогресІндикатори намірів сучасної цивілізації та основні цінності2. Головні причини виникнення в «соціальному» різних проблем.
Фактори
Поняття негативу
Поняття позитиву
Головні шляхи реалізації

Бідність.
Невдосконалені закони та мережі інституцій. Прогалини в ідеологічному самовизначенні влади
Соціальна нерівність – існування різних соціальних груп, що відрізняються рівнем життя
Соціальна справедливість – система стримувань і противаг в ситуації стратифікації: шлях забезпечення рівного доступу до прав
Соціальна держава (як держава добробуту).
Збалансована та активна соціальна політика

Вади економічних рішень.
Поведінка людини (групи людей)
Нетерпимість – сукупність дій та відносин, які ігнорують, ущемляють потреби і права як окремої людини, так і груп.
Толерантність – ставлення до людини (групи), яке забезпечує прийняття її / їх, можливості вести себе інакше від інших
Освітні програми, розвиток соціальної (неформальної, громадянської) освіти. Підтримка культурного плюралізму.

Передісторія конфліктів та подій-катастроф
Дискримінація – утиск громадянських та соціальних прав однієї групи (соціальна меншина) на користь іншої (соціальна більшість), яка реалізується через дії та відносини
Антидискримінаційна практика – практика, що спрямована на попередження та подолання дискримінації
Радикальна соціальна політика. Рухи, які об’єднують соціальні меншості. Перебудова практик допомагаючих інституцій для роботи з соціальними меншинами. Правове просвітництво

Недостатньо професійне забезпечення соціальних інституцій.
Прогалини в системному
розуміння феноменів соціальних проблем
Ексклюзія або сегрегація – обмеження соціальної активності людини або її соціальна ізоляція (виключення з соціального життя внаслідок бар’єрів щодо реалізації громадянських та соціальних прав)
Інклюзія або нормалізація – процес включення людей в соціальну діяльність, тобто діяльність, яка, з одного боку, забезпечує права, з іншого боку, соціальну активність
Інституціональні заходи: в сфері праці, обслуговування, освіти, медицини та активізація громадського, благодійного секторів соціальної сфери

Наявність людей, яким ніхто не допоміг
Соціальне відчуження
Соціальне партнерство та солідарність в громаді
Розвиток умов та стратегій соціальної політики на місцях


3. Основна формула отримання інформації про соціальні проблеми (базовий рівень – територіальна громада)
Людина та соціальна проблема, її соціальна ситуація

Сім’я. Сусіди. Церква. Бізнес.

Влада. Інституції органів влади. Експерти влади.

Соціальні інституції громадської, благодійної форм власності. Незалежні від влади експертиЗапам’ятайте: соціальні проблеми – людські труднощі, обмеження, невміння, порушення умов їхнього розвитку, в т.ч. взаємодії з іншими людьми!

4.
5. Основні напрямки вирішення соціальних проблем: ЗАХИСТ, ДОПОМОГА, ПІДТРИМКА, УЧАСТЬ, ПРОФІЛАКТИКА, БОРОТЬБА

6. Основні технологічні шляхи вирішення соціальних проблем (форма, вид, процес): ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ знань або СОЦІАЛЬНЕ НАВЧАННЯ, ІНФОРМУВАННЯ, КОНСУЛЬТУВАННЯ, КОРЕКЦІЯ та ТЕРАПІЯ, ОПІКА та ПІКЛУВАННЯ, ПАТРОНАЖ, СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ, СОЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА, ЕКСПЕРТИЗА, СОЦІАЛЬНЕ ЛОБІЮВАННЯ, РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ, АДАПТАЦІЯ, РЕАБІЛІТАЦІЯ..

7. Основні поняття про соціальну проблему. Формулювання персональної пошукової відповіді – орієнтиру.
Подход к социальным проблемам как к социальной патологии (объективистский): один из наиболее ранних подходов. Проблема считается патологией общества по аналогии с медицинской патологией, при этом граница между нормой и патологией считается непроблематичной, а источник проблемы – во врожденных особенностях отдельных индивидов (индивидуализация оснований социальных проблем). Подход опровергнут экспериментально. Его элементы встречаются в более поздних объективистских подходах, хотя основания проблем при этом обычно не помещаются внутрь индивидов, а границы между нормой и патологией проблематизируются. Подход в любом случае узок и подходит только для описания девиации.
Подход социальной дезорганизации (объективистский), где социальная проблема определяется как следствие социальной дезорганизации как «уменьшения влияния социальных правил поведения на отдельных членов группы» (Томас и Знанецкий). Похожа на аномию Дюркгейма. Критика: не ясны принципы определения границы между организованным и дезорагинзованным состоянием, некоторые виды преступности высоко организованы, определение узко и подходит только для девиации (не подходит для проблемы вроде неэффективной пенсионной системы).
Функционалистский подход (в основном, но не полностью объективистский). Понятие проблемы расширяется и почти тождественно дисфункции (Мертон) (это условия или виды поведения, мешающие реализации целей общества, препятствующие его ровному функционированию, приводящие его в неустойчивое, неравновесное состояние). Выделяются явные (осознанные обществом) и латентные проблемы. Основания социальных проблем выводятся на надындивидуальный уровень. Критика: проблематично определение дисфункционального состояния и легитимность делегирования этого определения социологам.
Марксистский подход: уже функционалистского и концентрируется на одном из его аспектов, а именно на акцентировании общественного, внешнего по отношению к индивиду характера условий, приводящего его к преступности (капиталистическая экономика и др.) Критика: подход слишком узкий для концептуализации всего спектра социальных проблем.
Интеракционистский подход: идеи определения ситуации и идеи наклеивания ярлыков (субъективистский): проблема – следствие реакции индивидов или групп на («отклоняющееся») поведение других индивидов и наклеивания на них ярлыков «девиантов». Критика: подход касается в основном девиации, есть элементы индивидуализации оснований социальных проблем.
Конструктивистский подход (субъективистский). В основном подчеркивает случайный характер определения социальных проблем обществом и концентрируется на механизмах возникновения того, что некоторые явления начинают определяться как социальные проблемы. Имеет несколько направлений, напр., «каждая проблема состоит из объективного условия субъективного определения». Спектор и Кистьюз «деятельность индивидов или групп по выражению недовольства и выдвижению - утверждений требований относительно некоторых предполагаемых условий». Критика: Спектор и Кистьюз: определение подходит только для западных обществ с культурой общественных движений и механизмов «решения проблем» через их взаимодействие с властями. Конструктивизм в целом: уходит от изучения условий возникновения собственно ситуаций, которые затем маркируются как социальные проблемы.
Возможности интеграции объективистских и субъективистских подходов. Возможно принятие в научное рассмотрение двух типов определений социальных проблем: «экспертное» - т.е. те ситуации, которые считаются общественно опасными точки зрения ученых /экспертов, и «народное» - т.е. те ситуации, которые определяются как общественные проблемы крупными группами /частями общества. Затем возможно изучение историй их возникновения и взаимодействия. Изучение возможностей решения социальных проблем в любом случае является следующим этапом.
([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]): «Социальная проблема - это несоответствие между существующим и необходимым (желаемым) состоянием в массовом поведении и действиях людей, уровне удовлетворения их потребностей, затрудняющее жизнь социальных групп, общностей и общества в целом и требующее коллективных усилий по его преодолению».
Определение В.Мининой: социальная проблема – это объективное противоречие, находящееся на такой стадии своего развития, когда нарушаются пропорции социальной динамики (складывается социальная структура, подрывающая основы целостности данной системы) и на этой основе возникает дисбаланс коренных общественных, коллективных и личных интересов, что влечет за собой разрушение сложившихся социальных ценностей и, как следствие, изменение существующих свойств социума и возникновение угрозы его привычной, устоявшейся (и в этом смысле нормальной) жизнедеятельности.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Головне управління соціального захисту населення (м. Київ) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Фонд соціального захисту інвалідів [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Всеукраїнська громадська газета [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

4
Люди, групи людей – нужденних
Інваліди з дитинства. Діти з обмеженими можливостями. Батьки дітей з обмеженими можливостями. Сім’ї з інвалідами. Самотні інваліди в інтернатах. Молоді інваліди. Інваліди праці або військових дій.

3
Соціальні інституції.
Досвід вирішення. Інновації.

2


1
Експерти.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Веб-сторінка системи Організації Об’єднаних Націй в Україні, що складається з 13 міжнародних організацій, агентств та інституцій в Україні. Цю сторінку було створено, як корисний ресурс для експертів, політиків, інституційних партнерів, спеціалістів-практиків, викладачів, студентів, журналістів та загальної спільноти – іншими словами, для кожного кого цікавить що робить Організація Об’єднаних Націй в Україні та у світі. Конвенція про права інвалідів та її Факультативний протокол був прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 13 грудня 2006 року.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] офіційний веб-сайт Всеукраїнського громадського соціально-політичного об'єднання “Національна Асамблея інвалідів України”

Л_2_2. Визначення понять.
Інвалід (invalid / valid – обґрунтований, вагомий) Неповноправний Патологія
Людина з функціональними обмеженнями Людина залежна Людина непрацездатна

Л_2_3. Слова, сповнені гідності.
Замість
Вживайте

Інвалід, каліка, дефектний
Особа з неповносправністю, з особливими потребами

Скалічений, пошкоджений, травмований, потерпілий, жертва, деформований
Особа, яка має.. чи особа з

Кульгавий
Особа з ушкодженням рухливості

Прикутий до, обмежений, залежний від візка
Особа, яка користується візком

Глухонімий, глухий, німий
Особа з ушкодженням слуху

Відсталий, розумово відсталий, недорозвинений
Особа з розумовою або інтелектуальною неповносправністю

Церебрал
Особа з дитячим церебральним паралічем

Фізично дефектний
Особа з фізичною неповносправністю

Психічний пацієнт, хворий на голову, псих, несповна розуму, божевільний
Особа з психічною неповносправністю, особа, яка має шизофренію; особа, яка має

Важкий до навчання, туго доходить, не підлягає навчанню
Особа з навчальною неповносправністю

Підсліпкуватий, сліпий, незрячий
Особа з ушкодженням зору


Л_2_4. Основні стереотипи. Стереотипні почуття по відношенню до інвалідів, які склалися на протязі довгих років у суспільстві:
Жалість
Раціоналізація
Уникання
Бажання не зізнаватися, що є такі люди, не помічати їх
Обвинувачення інваліда, що він сам винний у своїй біді
Страх (“не дивись на нього, а то с тобою таке трапиться”), небезпека за поведінку інваліда
Не комфортність в присутності інваліда
Патронаж, відношення до таких людей як до немовлят
Ненависть
Інвалід асоціюється з бідністю

Л_2_5. Хто є інвалідом в Україні?
Стаття 2. Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»: інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами , що призводять до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі і захисті


ЗМК:
Розуміння проблем є надзвичайно важливим для ЗМК, бо саме вони допомагають визначити суть, щоб знайти адекватну відповідь Коли соціальні проблеми розпізнаються, вони певною мірою інтерпретуються або конструюються


Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (1991)
- визначає основи соціальної захищеності інвалідів і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній, соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними здібностями та інтересами
Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” (2000 р.) гарантує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та їх соціальну захищеність шляхом встановлення державної соціальної допомоги на рівні прожиткового мінімуму


- інваліди володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав, свобод, закріплених Конституцією України,
- дискримінація інвалідів забороняється і переслідується за законом,
- через громадські організації інвалідів та Фонд України соціального захисту інвалідів,
- соціальний захист (грошова допомога, засоби пересування, протезування, орієнтації і сприйняття інформації, пристосування житла, встановлення опіки або догляду...),
- індивідуальна програма медичної, соціально-трудової реабілітації та адаптації
- безпосередньо дитині до 16 років,
-тим, хто доглядає дитину до 16 років,
- орган медико-соціальної експертизи, заклади охорони здоров’я, управління соціального захисту (через місце роботи, за місцем проживання, через дитячі будинки та інтернати),
- державний бюджет – субвенції до місцевого бюджету


Л_2_6. СТРАТЕГІЧНІ напрямки забезпечення рівних можливостей для інвалідів
- Створення умов для безпечного доступу інвалідів до соціальної інфраструктури: пристосування для використання інвалідами (планування і забудов; будівництво і реконструкція будинків); транспортне обслуговування (спеціальне обладнання); обладнання житлових приміщень, де мешкають інваліди спеціальними засобами; забезпечення засобами спілкування (азбука Брайля, слуховими апаратами, тифло - перекладом, альтернативними методами спілкування).
- Працевлаштування: місцеві органи, Державна служба зайнятості, відділення Фонду соціального захисту, підприємства.
- Соціально-психологічна і соціально-педагогічна робота з інвалідами: обстеження і вивчення інтересів, індивідуальна роботанаглядпідтримкаробота «Телефону Довіри», групові тренінги та групи взаємодопомоги, просвітницькі кампанії та культурна, спортивна діяльність

Л_2_7. Дитина з функціональними обмеженнями. Прогресуюче зростання кількості дітей з вадами розвитку та спадковими захворюваннями є характерною тенденцією останніх десятиріч для всіх країн світу. В Україні за умов наслідків чорнобильської аварії ця ситуація має поглиблений характер. За даними всесвітніх організацій охорони здоров'я серед дітей-інвалідів більше 30% складають діти з порушеннями психічного розвитку, 20% - із захворюваннями опорно-рухового апарату та неврологічними відхиленнями від норми, 17% - глухі та з обмеженнями слуху, 13% - сліпі та з обмеженнями зору. Є дані про значне зростання в останній час розумово відсталих дітей, кількість яких складає близько 36% всіх аномальних дітей. Соціальна реабілітація таких дітей, завданням якої є поновлення їх максимально можливої праце- та життєздатності, потребує створення розгалуженої мережі закладів для забезпечення повноцінних умов розвитку хворої дитини. Така мережа повинна включати як спеціалізовані установи, так і учбово-виховні заклади загального типу. Традиційною для України, як і для інших пострадянських країн є система ізольованого виховання аномальних дітей в спеціалізованих закладах, таких як спеціалізовані дитячі дошкільні заклади, спеціальні школи-інтернати та будинки-інтернати для розумово відсталих дітей. Поліпшення стану щодо організації допомоги дітям-інвалідам, особливо у ранньому віці, можна досягти не тільки будуванням закладів постійного проживання, а, перед усім, створенням відкритих закладів обслуговування, які мають виконувати функції діагностики, догляду, реабілітації та порадництва.
В залежності від порушень діти поділяються на наступні категорії:
- з ушкодженням опорно-рухового апарату (здатні самостійно пересуватися, здатні пересуватися за допомогою спеціальних пристроїв або інвалідних візків, не здатні до пересування (лежачі);
- з дефектами слуху (глухі з обмеженнями слуху);
- з дефектами зору (сліпі та з обмеженнями зору);
- з дефектами мовлення (фонетичні та фонетико-фонемотичні дефекти, загальний недорозвиток мовлення, заїкання);
- з порушенням розумової діяльності (здатні до навчання та трудової діяльності, нездатні).
Структура закладів для дітей-інвалідів
Рівень системи
Тип закладу

1. Для дітей раннього віку
Неонатальні і перинатальні центри
Консультативно-діагностичні центри
Центри соціальної педіатрії

2. Для дітей дошкільного віку
Дитячі ясла-садки загального типу
Спеціалізовані дошкільні денні заклади
Групи компенсації в мікрорайонних дошкільних центрах
Дошкільні відділення при спеціальних школах
Дошкільні відділення в реабілітаційних центрах
Школи-дитячі садки компенсуючого типу

3. Для дітей шкільного віку
Загальноосвітні школи (гімназії, ліцеї)
Спецкласи при загальноосвітніх школах
Спеціальні школи, профільовані за видами порушень
Реабілітаційні центри
Лікувально-наукові центри
Будинки-інтернати


Л_2_8. Наш соціальний календар:
Дата
Основне визначення дати

11 лютого
Всес вітній день хворого

17 лютого
День спонтанного прояву доброти

Третій вівторок березня
Всесвітній день соціальної роботи

2 квітня
Всесвітній день розповсюдження інформації з проблеми аутизму

26 квітня
Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф

5 травня
Міжнародний день боротьби за права інвалідів

8 травня
Всесвітній день Червоного Хреста та Червоного напівмісяця

8-9 травня
Дні примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни

Четверта неділя вересня
Міжнародний день глухонімих

6 жовтня
Всесвітній день хоспісів

15 жовтня
Міжнародний день білої тростини

Перша неділя листопада
День працівника соціальної сфери України

13 листопада
Всесвітній день доброти

13 листопада
Всесвітній день незрячих

16 листопада
Міжнародний день толерантності

3 грудня
Міжнародний день інвалідів

5 грудня
Міжнародний день волонтера

Друга неділя грудня
День благодійності та благодійника

10 грудня
Міжнародний день прав людиниЛ_2_9. Інші актуальні джерела інформації
Міністерство соціальної політики України [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
(Мінсоцполітики України) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення, з питань сім'ї та дітей, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну.
Мінсоцполітики України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань попередження насильства в сім'ї.
Мінсоцполітики України є центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей.

Серед завдань діяльності:
- формування і реалізація державної політики стосовно визначення державних соціальних гарантій щодо прав громадян на працю, оплату праці, а також щодо нормування та стимулювання праці, професійної кваліфікації робіт і професій, умов праці; - формування та реалізація державної політики у сфері пенсійного забезпечення громадян; - формування основних напрямів державної політики та здійснення відповідно до закону державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування, проведення соціального діалогу з питань формування та реалізації державної соціальної політики, регулювання соціально-трудових відносин; - формування та реалізація державної політики щодо надання адресної соціальної допомоги вразливим верствам населення, у тому числі малозабезпеченим та багатодітним сім'ям; - формування державної політики у сфері надання соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам, бездомним громадянам, іншим соціально вразливим верствам населення;
- формування та реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів, інвалідів, людей похилого віку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, жертв нацистських переслідувань, жертв політичних репресій, захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну; - формування і реалізація державної політики щодо соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань; - формування і реалізація державної політики з питань сім'ї та дітей
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ в Україні [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів "Поділля"
Донбаський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів
Луганський міжрегіональний центр професійної, медико-фізичної та соціальної реабілітації інвалідів
Львівський міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів
Державний комплекс ранньої реабілітації дітей інвалідів [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Вінницький центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Промінь"
Волинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

В системі Міністерства соціальної політики України функціонує п'ять науково-дослідних установ:
Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення
Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності
Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин Мінпраці
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Центр продуктивності Мінпраці
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Центр перспективних соціальних досліджень Мінпраці та НАН України [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


Міністерство охорони здоров'я України [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Культурний центр товариства глухих [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Параолімпійський рух в Україні [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Сайт Міжнародної клініки відновного лікування у Трускавці. Клініка займається реабілітацією пацієнтів з дитячим церебральним паралічем (ДЦП) за методом Козявкіна – системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. На порталі ви знайдете найсвіжіші новини про події, акції та заходи у сфері інвалідного руху, інформацію про інвалідні організації, останні конкурси, гранти, різні способи реабілітації, базу даних нормативних документів, бібліотеку та спеціальні комп’ютерні програми [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] . Мета центру «Джерело» – дати дітям з ДЦП та іншими неврологічними розладами можливість повністю реалізувати їхній потенціал у фізичному функціонуванні та незалежності, інтелектуальному розвитку та соціальній інтеграції.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Сайт адресовано батькам дітей із порушеннями розвитку.
http://www.osoboedetstvo.ru/index.htm
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Сайт, який створила та підтримує Олена Яворова, інвалід з дитинства із Донецька (прогресуюча спінальна аміотрофія Вердніга-Гоффмана), присвячений життю та проблемам інвалідів [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] . Автори цього проекту – члени Благодійного фонду «AIK», відомого як «Асоціація Інвалідів Комп’ютерників» [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Газета «Без Бар’єрів» [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - консультант, порадник для тих. хто в силу життєвих обставин зіткнувся з інвалідністю, хто шукає шляхи до реабілітації та повернення до активного життя. Багато корисної інформації щодо соціального захисту осіб з інвалідінстю, медицини, спорту, реабілітації, освіти, зайнятості, поради та консультаціїї фахівців - все це на шпальтах газети «Без Бар’єрів», яка двічі на місяць прийде до вашої оселі.


13 PAGE \* MERGEFORMAT 14215Баланс інформації про соціальну проблему
Приложенные файлы

  • doc 23766767
    Размер файла: 252 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий