Oriyentovni_pitannya_z_Istoriyi_Ukrayini (2)

Сформулюйте предмет курсу «Історія України» Назвіть основні завдання курсу «Історія України»

Коли у Львівському університеті була створена так звана «друга звичайна кафедра загальної історії», яка фактично стала першою офіційно затвердженою кафедрою з вивчення вітчизняної історії?
1887
1899 + 1894
1905

Хто у 1894 році очолив створену у Львівському університеті так звану «другу звичайну кафедру загальної історії», яка фактично стала першою офіційно затвердженою кафедрою з вивчення вітчизняної історії?
- Д. Дорошенко
+ М. Грушевський
В. Антонович
М. Кордуба

Протягом якого періоду у Львівському університеті працював Михайло
Грушевський, очолюючи так звану «другу звичайну кафедру загальної історії», яка
фактично стала першою офіційно затвердженою кафедрою з вивчення вітчизняної
історії?
+ 1894-1914
1890-1917
1889-1905
1899-1908

Під час однієї з численних мандрівок «батько історії» Геродот з Галікарнасу відвідав Північне Причорномор'я і побував у грецькій колонії:
Херсонесі
Тірі
Феодосії
Пантикапеї + Ольвії


Історичний твір «Стратегія і тактика», у якому зображено життя та побут слов'янських племен, написав:
Йордан
Таціт
+ Маврикій
- Пліній Старший
У УШ-ІХ ст. частими гостями в українських землях були іноземні мандрівники. Вони залишали цікаві оповіді про населення України, його побут, звичаї і традиції. Більшість з цих мандрівників за своїм походженням були: + арабами
варягами
німцями
франками
хозарами

Найдавнішим рукописним твором часів Київської держави, що дійшов до наших днів, є:
«Слово про закон і благодать»
«Повість минулих літ»
«Руська Правда»
+ «Ізборник Святослава»

У якому з міст України вчені-археологи вперше виявили берестяні грамоти?
Переяславі + Звенигороді
Іскоростені
Чернігові

Життя та побут слов'янських антських племен описані такими авторами давніх часів:
Йорданом, Тацітом, Маврикієм Старшим
Прокопієм Кесарійським, Плінієм Старшим, Костянтином Багрянородним + Маврикієм Стратегом, Прокопієм Кесарійським, Йорданом
Плінієм Старшим, Корнелієм Тацітом, Клавдієм Птоломеєм

Назвіть автора відомого твору стародавньої руської літератури «Повчання дітям»:
Іларіон
Нестор
+ Володимир Мономах
- Ярослав Мудрий

Хто з названих осіб доповнював і переписував «Повість минулих літ»
- Никон
+ Сильвестр
Кирило
Іларіон
Місто Київ «окрасою Русі, суперником Константинополя» назвав: + німецький хроніст Адам Бременський
польський хроніст Ян Длугош
арабський мандрівник Ібн-Фадлан
митрополит Іларіон

До котрого року відноситься згадка про козаків у «Хроніці» польського історика Мартина Бельського?
1503
1476 + 1489
1507

Хто є автором «Хроніки з літописців стародавніх»?
- Л.Баранович
- Гізель
+ Ф. Сафонович
- Галятовський

С. Величко та Г. Граб'янка були:
музикантами
живописцями
поетами
+ авторами козацьких літописів


Автором «Записок о Малоросии», виданих у 1798 р. був:
+ Я. Маркович
Г. Сковорода
В. Каразін
В. Рубан

«Історія Русів» була видана у 1846 р. завдяки:

- Срезневському
- П. Кулішу
+ О. Бодянському
- М. Костомарову

Назвіть автора п'ятитомної «Истории Малороссии»:
+ М. Маркевич
Г. Полетика
Д. Бантиш-Каменський
А. Скальковський
У якій галузі науки працювали Д. Багалій та О. Лазаревський?
математика
+ історія
фізика
філологія

Де на території України найраніше з'явилося землеробство?
у басейні Дніпра
у Криму
+ у басейні Південного Бугу
- у Карпатах

Вкажіть період розквіту трипільської культури:
6 тис. до н.е.
1 тис. до н.е.
5 тис. до н.е. + 3 тис. до н.е.

Коли на території України тривав мідно-кам'яний вік?
+ 4-3 тис. до н.е.
8-4 тис. до н.е.
7-2 тис. до н.е.
6-3 тис. до н.е.

Де знаходиться Луко-Врубловецьке трипільське поселення, досліджене археологами?
- на Київщині
+ на Хмельниччині
на Полтавщині
на Тернопільщині

Хто з українських дослідників відкрив трипільську культуру?
В. Антонович
М. Грушевський
+ В. Хвойка
Д. Дорошенко


Назву якого народу на території України згадує Гомер?
- авари
+ кіммерійці
гунни
хозари
Яке з названих поселень було столицею Скіфського царства?
Ольвія
Tipa
+ Кам'янка
- Трипілля

Вкажіть грецьке місто-державу, що існувало на території України:
Синоп
Мілет
Фазіс
+ Боспор

Котрий з перелічених стародавніх народів, що проживали на території України вперше використав залізо?
трипільці
скіфи
+ кіммерійці
- сармати

Проти кого воював перський цар Дарій на території України у 513 р. до н. е.?
сарматів
+ скіфів
готів
гуннів

Столиця Сарматської держави, м. Танаїс, була розташована на:
р. Дністер
р. Дніпро
+ р. Дон
Кримському півострові

Кочові племена кіммерійців, проживаючи в українських степах, вели війни з:
+ Ассирією та Урарту
Перським царством
Боспорським царством
Готською державою

На українські землі племена кочівників-скіфів прийшли з:
Прибалтики
Приуралля
Забайкалля
+ Північного Ірану
Цар скіфів Атей загинув у боротьбі з :
Віннітарієм
+ Філіпом І
Олександром Македонським
Дарієм І


Античні міста-держави у Північному Причорномор'ї перестали існувати внаслідок:
навали готів
нападів антів
римської експансії
+ воєн з гунами

Вкажіть ім'я короля Готської держави:
Атілла
Бож
+ Віннітарій
- Ардагаст

Найчастіше вчені-археологи ототожнюють племена зарубинецької культури з:
- антами
+ венетами
словенами
дулібами


Центром дулібського союзу племен східних слов'ян було місто:
+ Теребовль
Переяслав
Червен
Іскоростень

Найдавніші слов'янські племена, що згадаються у джерелах під назвою «венети», розселялись:
в долинах Вісли та Одеру
між Дністром та Дунаєм
+ в долині Вісли та басейні Прип'яті
- в басейнах Дніпра та Пруту

Хто з руських князів здійснив похід проти Візантії у 860 р.?
Олег
Ігор
Святослав
+ Аскольд
У котрому році розпочалося князювання Олега у Києві?
-880
-901
+ 882
- 870

Хто з київських князів хотів перенести столицю своєї держави в Переяславець на
Дунаї?
+ Святослав
Володимир Мономах
Ольга
Ярослав Мудрий

Яка подія відбулася в Київській Русі у 945 р.?
розгром печенігів
похід Олега на Візантію
+ повстання в землі древлян
- повстання проти князя Ізяслава

За якого князя у Києві було збудовано Софійський собор?
- Святослава
+ Ярослава Мудрого
- Володимира
-Ізяслава

У ході першої релігійної реформи Володимира Великого було створено пантеон слов'янських богів, на чолі якого став:
Даждьбог
Сварог + Перун
Волос

Хто з володарів Київської держави вперше встановив тісні дипломатичні стосунки з Ватиканом?
Аскольд
Олег
+ Ольга
Володимир Великий

Реформу державного управління в Київській Русі, у ході якої місцеві родоплемінні князі були замінені представниками Київського князя, здійснив:
Святослав Ігоревич
Ольга
Ярослав Володимирович
+ Володимир Великий
Хто з князів вперше запросив половців на допомогу в міжусобних війнах?
Ігор Святославович + Олег Святославович
Давид Ігоревич
Володимир Великий

У якому році князь Ярослав Володимирович остаточно утвердився у Києві і став одноосібним правителем Київської держави? + 1036
1027
1010
1005

Які кочові племена населяли українські степи в другій половині XI ст.?
хозари
сармати
монголи + половці

У котрому році в літописі вперше з'являється назва Україна?
1087 + 1187
1237
1256

Видатний український історик М. Грушевський першою формою української державності назвав:
антський племінний союз
територіальний союз полян
+ Київську державу ІХ-ХП ст.
Запорізьку Січ

Першим удільним переяславським князем був:
Володимир Мономах
Андрій Боголюбський
+ Всеволод Ярославович
Мстислав Володимирович

У котрому році відбувся з'їзд князів біля Долобського озера, який ухвалив рішення про організацію спільного походу проти половців?
1113 + 1103
1110
1121
У котрому році Київ був зруйнований Андрієм Боголюбським?
1155
1146 + 1169
1178

У якому році відбулося юридичне оформлення розпаду Київської Русі на окремі князівства?
1069 + 1097
1113
1103

Які землі приєднав до Галицько-Волинського князівства Роман Мстиславович у 1203 р.?
+ Київське князівство
Чернігівське князівство
Рязанське князівство
Ростово-Суздальське князівство

Проти кого виступили руські дружини в битві на р. Калці?
половців
печенігів + монголів
хозар

У котрому році війська Батия захопили Київ?
1204 + 1240
1256
1247

У котрому році був коронований Данило Романович?
1240
1256 + 1253
1246

У котрому році волинські землі перейшли під управління литовських князів?
1446
1305
1403 + 1340
Хто з литовських князів приєднав більшу частину українських земель до Литовського князівства?
+ Ольгерд
Міндовг
Вітовт
Ягайло

Яка мова була офіційною у Великому князівстві Литовському в XIV ст.?
литовська
латинська
польська
+ руська

Як називалось середньовічне право, що передбачало створення органів самоврядування в окремих містах?
- литовське
+ магдебурзьке
руське
польське


До якого часу відносять перші письмові згадки про українських козаків?
середина XIV ст.
кінець XVI ст.
+ кінець ХУ-початок XVI ст.
- середина XIV ст.

У котрому році був виданий І Литовський статут?
1509 + 1529
1558
1546

Вкажіть великого князя литовського, за правління якого на узбережжі Чорного моря було збудовано фортеці Хаджибей, Очаків, Білгород:
Гедимін
Ягайло + Вітовт
Ольгерд
У котрому році була утворена Київська митрополія, юрисдикція якої поширювалась на українські землі у складі Великого князівства Литовського? + 1458
1434
1456
1489

У котрому році Київ отримав магдебурзьке право?
1467 + 1497
1533
1557

Коли черкаський староста Є. Шашкевич подав до сейму Великого князівства Литовського пропозицію про утримання козацького війська на кордонах держави?
+ 1533
1567
1578
1595

У якій битві був остаточно розгромлений Тевтонський орден
під Дорогочином
під Хотином
+ під Грюнвальдом
- під Ярославом

Де в Україні вперше виникло братство?
Київ
Луцьк + Львів
Галич

Після якої події більшість українських земель увійшла до складу Речі Посполитої? + Люблінської унії
Кревської унії
Брестської унії
Андрусівського перемир'я

У котрому році виникло реєстрове козацтво?
1567
+ 1572
1586
1598


Хто очолив селянсько-козацьке повстання 1591-1593 рр.?
С. Наливайко
Т. Федорович
+ К. Косинський
- Сулима

У котрому році польський сейм схвалив «Ординацію Війська Запорозького реєстрового»?
1633
1636
1640 + 1638


У котрому році землі Галичини згідно з маніфестом королеви Ядвіги відійшли до
Польщі?
+ 1387
1398
1356
1378

У котрому році сейм Речі Посполитої схвалив постанову, яка запроваджувала кріпосне право на українських землях?
1578
1586 + 1573
1589

Вкажіть рік, коли галицьке боярство було зрівняне в правах з польською шляхтою?
1456 + 1434
1478
1488

У котрому році була укладена Берестейська унія, яка ознаменувала утворення греко-католицької церкви?
+ 1596
1569
1578
1560


У 1577 р. з'явився твір «Про єдність церкви», де були висловлені думки про унію між католицькою та православною церквами. Його автор:
- К. Лукарис
- Вишенський
+ П. Скарга
- К. Терлецький

Коли Б.Хмельницький був обраний гетьманом?
листопад 1647 р.
березень 1648 р.
лютий 1649 р. + січень 1648 р.


Під час національно-визвольної війни українського народу Богдану Хмельницькому було надано титул «найсвітліший князь». У котрому році відбулась ця подія?
+ 1648
1650
1654
1656

Де відбулась битва між українськими та польськими військами 13 вересня 1648 р.?
під Берестечком
під Зборовим
під Батогом
+ під Пилявцями

У котрому році відбулась битва під Берестечком?
1653
1657 + 1651
1654

У часи національно-визвольної війни українського народу союзником Богдана Хмельницького був кримський хан:
Менглі-Гірей
+ Іслам-Гірей
Тугай-Бей
Шагін-Гірей
Про кого з політичних діячів гетьманської доби відомий український історик Іван
Крип'якевич написав, що він «поклав печать свого духа на дальший розвиток
України»?
- Мазепу
- Виговського
+ Б. Хмельницького
- П. ДорошенкаЗа яким договором між Україною та Польщею був встановлений реєстр козаків в 40 тис. чоловік?
+ Зборівським
Білоцерківським
Гадяцьким
Андрусівським

У котрому році королівські війська порушили умови Зборівського договору з Б.Хмельницьким та напали на містечко Красне?
1653 + 1651
1650
1654

У котрому році Б. Хмельницький заявив про готовність прийняти протекторат турецького султана?
1654
1647 + 1651
1656

Який устрій був узятий Б. Хмельницьким за зразок для адміністративно-територіального поділу створеної ним Української держави?
польський
литовський
російський
+ українського козацького війська

У котрому році гетьман Богдан Хмельницький налагодив дипломатичні стосунки з Московською державою?
1650 + 1648
1655
1656
Хто з українських гетьманів уклав з Польщею Гадяцьку угоду?
П. Тетеря
П.Дорошенко + Виговський
- Брюховецький

Визначте період, протягом котрого гетьманом Правобережжя був П. Тетеря?
1657-1659рр.
+ 1663-1665 рр.
1660-1663 рр.
1668-1672 рр.

У котрому році гетьман П. Дорошенко став гетьманом «обох сторін Дніпра»?
+ 1668
1670
1672
1660


Який період в історії України називають «Руїною»?
40-60-ті рр. XVII ст.
60-80-ті рр. XVIII ст. + 60-80-ті рр. XVII ст.
середина XVIII ст.

За яким договором українські землі були розділені між Московською державою та Польщею по Дніпру?
+ Андрусівським
Зборівським
Гадяцьким
Переяславським

У якому році І. Самойлович був обраний гетьманом Лівобережної та Правобережної України?
1665
1678
+ 1674
1689

Між якими державами був укладений Бахчисарайський мир?
- Московською державою та Польщею
+ Московською державою і Туреччиною
Україною та Кримським ханством
Польщею та Туреччиною
В період «Руїни» одним із претендентів на гетьманство був Михайло Ханенко, якого підтримував уряд:
Московської держави
Швеції
+ Речі Посполитої
- Кримського ханства

У котрому році уряд Речі Посполитої визнав Київ володінням Московської держави?
1665
+ 1686
1701
1709

У котрому році козацькі полки на чолі з Юрієм Хмельницьким відмовились воювати проти польського короля?
1678
+ 1660
1687
1701

Кого з українських гетьманів другої половини XVII ст. історики називають «Сонце
Руїни»?
- Мазепу
- Д. Многогрішного
- Самойловича
+ П. Дорошенка

У якому році гетьманом Лівобережної України було обрано І. Мазепу?
+ 1687
1709
1678
1660

У 1687 році гетьманом Лівобережної України було обрано Івана Мазепу, який до того часу займав посаду:
генерального писаря
генерального судді
+ генерального осавула
- генерального підскарбія
Хто з українських гетьманів уклав з царським урядом Коломацькі статті?
- Виговський
Б. Хмельницький
П. Дорошенко
І.Мазепа

У котрому році гетьман І. Мазепа перейшов на бік шведського короля Карла XII?
1701
1710
+ 1708
1711

Хто був автором першої української Конституції?
П. Могила
К. Острозький
+ П. Орлик
М. Смотрицький

Вкажіть роки гетьманування І. Скоропадського
+ 1708-1722 pp.
1725-1727 pp.
1722-1726 pp.
1687-1708 pp.

Вкажіть роки, протягом яких гетьманом Лівобережжя був Данило Апостол:
1710-1722 pp.
+ 1727-1734 pp.
1750-1764 pp.
1734-1750 pp.

Вкажіть ватажка опришківського руху в 40-х роках XVIII ст.:
Д. Гуня
І. Гонта
С. Наливайко
+ О. Довбуш


Коли Катерина II видала маніфест про скасування гетьманства?
серпень 1776 р.
жовтень 1769 р.
+ листопад 1764 р.
вересень 1770 р.
Яка подія відбулась на Правобережній Україні в 1768 р.?
- запровадження кріпосного права
+ повстання гайдамаків «Коліївщина»
другий поділ Речі Посполитої
повстання під проводом Мухи

Хто був останнім запорізьким кошовим отаманом?
Д. Апостол
К. Розумовський
Д. Вишневецький
+ П. Калнишевський

Коли Крим увійшов до складу Росії?
+ 1783
1801
1778
1798

У котрому році відбувся І поділ Речі Посполитої?
1764 + 1772
1798
1809

У котрому році відбувся III поділ Речі Посполитої?
1772
1801
+ 1795
1764


У котрому році австрійський імператор Йосиф II відновив роботу Львівського
університету?
+ 1784
1760
1802
1799

Хто є автором творів «Фундамент», «Розмова білоцерківська»?
- Т. Шевченко
- І. Франко
+ І. Галятовський
- Л. Баранович
Який пам'ятник архітектури було побудовано в Ізюмі у другій половині XVII ст.?
- Головна брама міста
+ Преображенський собор
Георгіївський собор
Успенська церква

У котрому році в Петербурзі було надруковано перші три частини поеми І.Котляревського «Енеїда»?
1801
1778
1809 + 1798

Вкажіть автора твору «Розмова Великороси з Малоросією»:
- І. Котляревський
- П. Куліш
+ С. Дівович
- М. Костомаров

Вкажіть відомого українського архітектора XVIII ст.:
В. Боровиковський
Д. Левицький
М. Березовський
+ С. Ковнір

Як називалася організація декабристів, що діяла в Україні?
«Руська трійця»
«Громада»
+ «Південне товариство»
- «Північне товариство»

Як називався український просвітницький гурток, що діяв у Львові в 30-ті роки ХІХст.?
«Просвіта»
«Рідна школа»
«Громада»
+ «Руська трійця»

Вкажіть період діяльності «Руської трійці»:
1831-1833 рр.
1845-1848 рр.
+ 1833-1837 рр.
1840-1843 рр.
Вкажіть таємну українську політичну організацію 40-х років XIX ст., членами якої були Т. Шевченко, М. Костомаров, П. Куліш:
+ «Кирило-Мефодіївське товариство»
«Громада»
«Південне товариство»
«Руська трійця»

Хто очолив кафедру української мови та літератури у Львівському університеті в 1848 р.?
- Т. Шевченко
+ Я. Головацький
- І. Франко
- П. Куліш

Вкажіть організатора «Малоросійського товариства»:
- В. Кочубей
- І. Орлай
- І. Котляревський
+ В. Лукашевич

Вкажіть автора «Руської правди» - програмного документа організації декабристів, що діяла в Україні:
М. Муравйов
Ю. Люблінський
+ П. Пестель
М. Бестужев-Рюмін

Де вперше була видана «Русалка Дністрова»?
+ Будапешт
Львів
Краків
Варшава

Як називався основний документ Кирило-Мефодіївського братства?
«Історія Русів»
«Літопис Самовидця»
«Руська правда»
+ «Книга буття українського народу»

Яке місто мало стати центром усієї слов'янської федеративної спілки за програмою кирило-мефодіївців?
Варшава
Москва
+ Київ
Прага
Хто є автором публіцистичного твору «Слово перестороги»?
Я. Головацький
І. Франко
Т. Шевченко
+ В. Подолинський

У котрому році вийшов циркуляр П. Валуєва про заборону української мови?
1893 + 1863
1856
1877

Вкажіть період діяльності у Києві таємного гуртка «хлопоманів»:
1868-1873 рр.
1863-1868рр.
+ 1859-1861 рр.
1876-1879 рр.

Коли була скасована панщина у Закарпатті?
1849 + 1853
1863
1875

Коли діяв Емський указ про заборону друкованих видань українською мовою?
1869-1917 рр.
1878-1905 рр.
+ 1876-1905 рр.
1863-1876 рр.

Представники якої політичної течії стверджували, що українського народу не існує, а є лише єдиний «панруський» народ від Карпат до Камчатки?
народовці
хлопомани
народники
+ москвофіли

Органом якої політичної течії була у 80-ті рр. XIX ст. газета «Діло»?
революційних демократів
+ народовців
москвофілів
хлопоманів
Вкажіть політичну партію, створену І. Франком та М. Павликом у 1890 p.:
Українська народна партія
Українська соціал-демократична партія
Національно-демократична партія
+ Русько-українська партія


Хто був автором праці «Самостійна Україна»?
- І. Франко
М. Грушевський
+ М. Міхновський
Д. Донцов

Хто з українських діячів вперше обґрунтував і відстоював ідею єднання українців у незалежній державі?
+ Ю. Бачинський
С. Левицький
- І. Франко
С. Вітик

У котрому році була написана «Ukraina irredenta» Ю. Бачинського?
1900 + 1896
1890
1887

У котрому році засновано товариство «Просвіта» у Львові?
1898
1856
1876 + 1868

У котрому році було сформовано легіон Українських січових стрільців?
1904
1910
+ 1914
1918

Коли було утворено Товариство українських поступовців (ТУП)?
+ 1908
1900
1918
- 1915
Разом із П. Кулішем він переклав Біблію українською мовою, а його дослідження в галузі фізики допомогли відкрити «рентгенівські промені». Хто цей вчений?
- І. Мечніков
М. Бекетов +1. Пулюй
М. Гамалія

Вкажіть назву журналу, який редагував С. Петлюра в роки Першої Світової війни:
«Воля»
«Правда»
«Україна»
+ «Украинская жизнь»

У котрому році відбулась подія під назвою «Сорочинська трагедія»?
1907
1910 + 1905
1915

У котрому році була утворена Українська соціал-демократична робітнича партія?
1900
1917
1914 + 1905

Коли в роки першої російської революції відбулось повстання на броненосці «Потьомкін»?
1900
1915 + 1905
1917

Коли було видано Перший Універсал Центральної Ради?
квітень 1916 р.
листопад 1918 р.
+ червень 1917 р.
вересень 1919 р.

У якому документі Центральна Рада проголосила про розрив з Росією і створення самостійної української держави?
Другому Універсалі
Акті федерації
Першому універсалі
+ Четвертому універсалі


15

Приложенные файлы

  • doc 23759027
    Размер файла: 141 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий