testi_z_UP_modul_2 31-36
1. Процес, при якому керівник проекту встановлює, чи досягаються поставлені цілі, виявляє причини, які негативно впливають на хід роботи, та приймає управлінські рішення, які коригують виконання завдань для запобігання зривів виконання проекту (зрив термінів, перевищення використання ресурсів, вартості, низька якість), це –: а) контроль;

2. Завдання контролю дотримання параметрів проекту є: а) отримати фактичні дані про хід виконання проекту, порівняти їх із плановими, виявити відхилення;

3. Предметом контролю є: б) факти та події, перевірка виконання конкретних рішень, виявлення причин відхилень, оцінка ситуації, прогнозування наслідків;

4. Об’єктом контролю є: г) час, вартість, якість, зміни, які виникають у ході реалізації проекту, стан справ із фінансуванням, експлуатаційні характеристики проекту, відповідність положенням контролю.

5. Якого виду контролю не існує:г) оперативний.

6. Який контроль здійснюється до початку робіт по реалізації проекту і направлений на дотримання певних правил і процедур стосовно трудових, матеріальних та фінансових ресурсів: а) попередній;


7. Який контроль включає контроль часу, досягнення проміжних цілей проекту, виконання обсягів робіт, контроль бюджету, ресурсів, якості:
а)попередній;
б)поточний;
в)заключний;
г)оперативний.

8. Який вид контролю проводиться на стадії завершення проекту для обґрунтування та прийняття рішень по управлінню часом, вартістю, ресурсами та якістю виконуваних робіт:
а) попередній;
б) поточний;
в) заключний;
г) оперативний.

9. Обов’язковими вимогами до системи контролю є:
а) точність та своєчасність;
б) повнота інформації;
в забезпечення єдності інформації для всіх учасників проекту;
г) всі відповіді вірні.

10.Запорукою успішного контролю є:
а) ефективне планування;
б) ефективне звітування;
в) ефективний підсумковий огляд;
г) ефективні дії щодо усунення проблем або подолання відхилень.

11. Формула для розрахунку скоригованого бюджету має вигляд:
а) Сск=Сппл*Qф;
б) Сск=Сск/Сф;
в) Сск=Сппл/Кв;
г) Сск=Сск/Спл.

12. Обрати невірне твердження:
а) метод прогнозування остаточних затрат для окремих сегментів проекту ґрунтується на екстраполяції фактичних даних про хід виконання проекту на певну дату;
б) проектний менеджер повинен вчасно фіксувати свої помилки та виправляти їх до того, як вони нашкодять проекту;
в)поточний контроль включає контроль часу, досягнення проміжних цілей проекту, виконання обсягів робіт, контроль бюджету, ресурсів, якості;
г) об’єктом контролю є факти та події, перевірка виконання конкретних рішень, виявлення причин відхилень, оцінка ситуації, прогнозування наслідків.

13. Здійснювати систему контролю допомагає стандартизований документ:
а) план;
б) вимога щодо зміни;
в) системний норматив;
г) бюджет.

14. Завершення проекту відбувається:
а) після виконання всіх робіт;
б) у результаті прийняття рішення про припинення роботи з незавершеного проекту;
в) реалізації продукції;
г) перевірки якості виконання.

15. Метою проведення експлуатаційних іспитів є:
а) одержання точних даних про рівень результату виконання проектних робіт;
б) одержання точних даних про якість виконаних робіт;
в) одержання точних даних про вчасність виконаних проектних робіт;
г) вірної відповіді немає.

16. В результаті проведення іспитів складається:
а) звіт;
б) угода;
в) висновок;
г )контракт.

17. Реєстрацію за словником відповідної документації передбачає:
а) звітність;
б) паспортизація;
в) гарантійне обслуговування;
г) вірної відповіді немає.

18.Виявлення невиконаних зобов’язань має проводитись:
а) після завершення проекту;
б) на кожному етапі;
в) постійно;
г) інколи.

19.Гарантійне обслуговування контракту функціональною групою здійснюється:
а) на початку;
б) після закриття;
в) весь час;
г) не здійснюється.

20. Сукупність заходів і методів аналізу й послаблення впливу чинників ризику, поєднаних у системі виявлення, оцінки, планування, моніторингу й проведення коригуючи заходів це:
а) управління ризиками;
б) система запобігання;
в) ризики проекту;
г) обслуговування проекту.

21. У проектному менеджменті розуміють імовірність певного рівня втрат фірмою частини своїх ресурсів або недоотримання доходів, або появу додаткових витрат під час реалізації проекту як:
а) невизначеність;
б) ризик;
в) міра ризику;
г) аналіз ризику.

22.Чим вищий рівень непередбаченості дій, тим:
а) більші збитки від реалізації проекту;
б) менший ризик;
в) більший ризик;
г) менші збитки від реалізації проекту.

23.Скільки існує видів ризику, пов’язаних з підготовкою і реалізацією проекту?:
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5.

24.За тривалістю дії ризики можуть бути:
а) короткострокові;
б) середньострокові;
в) довгострокові;
г) тимчасові.

25. За мірою впливу на фінансовий стан фірми розрізняють різні ризики. Обрати зайве:
а) несуттєві;
б) допустимі;
в) критичні;
г) катастрофічні.

26. Ризик інвестиційного проекту – це:
а) ймовірність того, що проект буде реалізовано;
б) очікуване значення NPV проекту;
в) міра невизначеності одержання очікуваного рівня доходності при реалізації даного проекту;
г) міра очікуваного рівня доходності даного проекту.

27. Несхильність інвесторів до ризику означає, що:
а) інвестори не вкладатимуть кошти в ризиковані проекти;
б) інвестори вкладатимуть кошти в ризиковані проекти;
в) інвестори не підуть на додатковий ризик, якщо не очікують, що це буде компенсовано додатковими доходами;
г) інвестори підуть на додатковий ризик, якщо це буде відшкодовано додатковими доходами.
 
 28. Для кількісної оцінки ризиків використовується показник:
а) термін окупності;
б) коефіцієнт трансформації;
в) точка беззбитковості;
г) середньоквадратичне відхилення.

29. Поглинання ризику – це:
а) відмова від певної діяльності чи істотна (радикальна) її трансформація, у результаті якої ризик зникає;
б) коли учасники мають змогу ефективно впливати на чинники ризику і зменшувати можливість настання негативних подій;
в) зменшення збитків від діяльності за рахунок фінансової компенсації з боку страхових фондів;
г) у визначенні втрат і їх прямому чи непрямому фінансуванні за рахунок внутрішніх або зовнішніх джерел.

30. Метод зниження ризику, що передбачає систему відшкодування
втрат страхувальниками при виникненні страхових випадків із спеціальних
страхових фондів називається:

а) розподіл ризику між учасниками проекту;
б) страхування;
в) резервування коштів на покриття непередбачених витрат;
г) нейтралізація часткових ризиків;
д) зниження ризику в плані фінансування.
 
31. Проекти ухвалюються лише, коли NPV:
б) більше 0


32. Технічні методи зниження ризиків:
а) засновані на впровадженні різних технічних заходів, наприклад, система протипожежного контролю, банківських електронних розрахунків та ін.;

33.Процедура експертної оцінки ризику не передбачає:
г) визначення інтервалів можливої зміни основних ризикових змінних проекту, всередині яких ці змінні є випадковими величинами.

34. За невеликої кількості змінних і можливих сценаріїв розвитку проекту для аналізу ризику використовують наступний метод:
а) “дерева рішень”;
35. Який сценарій відбиває уявлення аналітика про те, наскільки поліпшуються умови реалізації проекту у тому випадку, коли всі обставини будуть більш сприятливими, ніж заплановано?
а) оптимістичний;

36.Який сценарій показує, наскільки невдалим буде проект, якщо умови його реалізації виявляться набагато гіршими, ніж передбачається?
б) песимістичний;37. Моделювання методом Монте-Карло не передбачає:
а) оцінка всередині заданих інтервалів видів розподілу ймовірностей;
б) встановлення коефіцієнта кореляції між залежними перемінними;
в) багаторазовий розрахунок результуючого показника, що дозволяє побачити розподіл частоти для чистої теперішньої вартості проекту;
г) встановлення ймовірності настання ризикової події і небезпечності даного ризику для успішного завершення проекту.

38. Метод моделювання дозволяє (обрати зайве):
а) досліджувати комбінований вплив ризиків;
б) визначити види ризику і граничного рівня його допустимої величини;
в) аналізувати наслідки накопичення ризикових ситуацій;
г) визначити вплив ризиків на фінансовий стан учасників проекту, який може виявлятися у вигляді затримок в одержанні доходу і збільшенні позики.

39. На якій стадії життєвого циклу проекту виникають такі види ризиків, як: помилковість у розробці концепції проекту; неправильне визначення розташування проекту; ставлення до проекту місцевої влади; прийняття рішень про доцільність інвестування?
а) передінвестиційна;
б) інвестиційна;
в) експлуатаційна;
г) післяексплуатаційна.

40. До методів зниження ризиків належать:
а) розподіл ризику між учасниками проекту; резервування коштів на покриття непередбачених витрат;
б) зниження ризиків у плані фінансування; страхування;
в) розподіл ризику між учасниками проекту; зниження ризиків у плані фінансування;
г) розподіл ризику між учасниками проекту; резервування коштів на покриття непередбачених витрат; зниження ризиків у плані фінансування; страхування.

41. Для зниження ризиків у плані фінансування треба створити достатній запас міцності, який урахував би такі види ризиків, як:
а) ризик незавершеного будівництва;
б) ризик незавершеного будівництва; ризик тимчасового зниження обсягу продажів продукції проекту;
в) ризик незавершеного будівництва; ризик тимчасового зниження обсягу продажів продукції проекту; податковий ризик;
г) ризик незавершеного будівництва; ризик тимчасового зниження обсягу продажів продукції проекту; податковий ризик; ризик несвоєчасної виплати заборгованості з боку замовника.

42. Ефективність заходів для зниження ризиків визначається за допомогою алгоритму:
а)1).розглядається ризик, найбільш значущий для проекту; 2).визначається перевитрати коштів з урахуванням імовірності настання несприятливих подій; 3).визначаються додаткові витрати на реалізацію запропонованих заходів; 4).визначається перелік можливих заходів, спрямованих на зменшення ймовірності та небезпеки ризикової події; 5).порівнюються необхідні витрати на реалізацію запропонованих заходів з можливою перевитратою коштів унаслідок настання ризикової події; 6).приймається рішення про здійснення або відмову від проти-ризикових заходів; 7).процес порівняння ймовірності та наслідків ризикових подій з витратами на заходи щодо зниження їх повторюється для наступного за важливістю ризику.;
б) 1).розглядається ризик, найбільш значущий для проекту; 2).визначається перевитрата коштів з урахуванням імовірності настання несприятливих подій; 3).визначається перелік можливих заходів, спрямованих на зменшення ймовірності та небезпеки ризикової події; 4).визначаються додаткові витрати на реалізацію запропонованих заходів; 5).порівнюються необхідні витрати на реалізацію запропонованих заходів з можливою перевитратою коштів унаслідок настання ризикової події; 6).приймається рішення про здійснення або відмову від проти-ризикових заходів; 7).процес порівняння ймовірності та наслідків ризикових подій з витратами на заходи щодо зниження їх повторюється для наступного за важливості ризику;
в) 1).визначаються додаткові витрати на реалізацію запропонованих заходів; 2) визначається перевитрати коштів з урахуванням імовірності настання несприятливих подій; 3).розглядається ризик, найбільш значущий для проекту; 4).визначається перелік можливих заходів, спрямованих на зменшення ймовірності та небезпеки ризикової події; 5)порівнюються необхідні витрати на реалізацію запропонованих заходів з можливою перевитратою коштів унаслідок настання ризикової події;6).приймається рішення про здійснення або відмову від проти-ризикових заходів; 7)процес порівняння ймовірності та наслідків ризикових подій з витратами на заходи щодо зниження їх повторюється для наступного за важливістю ризику;
г) 1).процес порівняння ймовірності та наслідків ризикових подій з витратами на заходи щодо зниження їх повторюється для наступного за важливістю ризику. 2.визначається перевитрати коштів з урахуванням імовірності настання несприятливих подій; 3.визначаються додаткові витрати на реалізацію запропонованих заходів; 4.визначається перелік можливих заходів, спрямованих на зменшення ймовірності та небезпеки ризикової події; 5.порівнюються необхідні витрати на реалізацію запропонованих заходів з можливою перевитратою коштів унаслідок настання ризикової події;6.приймається рішення про здійснення або відмову від проти-ризикових заходів; 7.розглядається ризик, найбільш значущий для проекту.

43.Наслідками якої можливої події під час реалізації проекту є:
а) зниження цін на продукцію;
б) збільшення прямих виробничих втрат;
в) скорочення фізичного обсягу продажів;
г) тривалість збуту продукції на ринку.

44. Відмова від певної діяльності чи істотна (радикальна) її трансформація, у результаті якої ризик зникає, називається:
а) скасуванням ризику;
б) запобіганням та контролюванням ризику;
в) страхуванням ризику;
г) поглинанням ризику.

45. Податковий ризик включає:
а) зміну податкового законодавства та рішення податкової служби, які знижують податкові переваги;
б) можливість використання з тих або інших причин податкових пільг, установлених законодавством;
в) зниження податкових ставок, що сприяє підвищенню величини прибутку у наступних періодах;
г)додаткові витрати і відсутність запланованих на цей період доходів.

46. Точка беззбитковості характеризує:
а) обсяг продажу, при якому виручка від реалізації продукції перевищує витрати на виробництво даного обсягу продукції;
б) обсяг продажу, при якому виручка від реалізації продукції нижча від витрат на ЇЇ виробництво;
в) обсяг продажу, при якому виручка від реалізації продукції збігається з витратами виробництва.
г) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], який отримує фірма при продажі останньої (крайньої) додаткової одиниці продукції.

47. Який міжнародний стандарт визначає якість як сукупність властивостей і характеристик об’єкта, що гарантують його можливість задовольняти явні та неявні потреби споживачів?
а) ISO 8401;
б) ISO 8402;
в) ISO 8403;
г) ISO 8404.

48. Який аспект якості досягається завдяки точному та ефективному визначенню потреб і очікувань замовників з метою їх задоволення?
а) якість продукту проекту як відповідність ринковим потребам і сподіванням споживачів;
б) якість розробки і планування проекту;
в) якість виконання робіт за проектом відповідно до планової документації;
г) якість ресурсів, що залучаються до виконання проекту.

49. Документ, у якому зафіксовані всі технічні параметри і вимоги споживачів до якості продукту проекту, називається:
а) технічна характеристика;
б) специфікація;
в) стандарт;
г) вірної відповіді немає.

50. Що може забезпечити впевненість у тому, що створений за проектом продукт чи надані послуги відповідають вимогам споживачів?
а) використання певних стандартів і досвіду;
б) специфікація;
в) залучення кваліфікованих ресурсів;
г) аудиторські перевірки.

51. Поглинання ризику це:
а) відмова від певної діяльності чи істотна (радикальна) її трансформація, у результаті якої ризик зникає;
б) коли учасники мають змогу ефективно впливати на чинники ризику і зменшувати можливість настання негативних подій;
в) зменшення збитків від діяльності за рахунок фінансової компенсації з боку страхових фондів;
г) спосіб діяльності, коли при матеріалізації ризику збитки повністю несе його учасник (учасники).

52. До попереджувальних витрат, пов'язаних із забезпеченням якості, належать:
а) виграти на інспекційні перевірки, лабораторний та інспекційний контроль;
б) виграти на відбракування, ремонт;
в) витрати на забезпечення якості проекту, навчання персоналу;
г) витрати на повернення продукції, задоволення скарг споживачів, необхідні заходи у відповідь.

53. Який із перелічених елементів не належить до процесу управління якістю проектів?
а) основні положення, що передбачають узгодження інтересів замовника та команди проекту;
б) забезпечення якості;
в) контроль якості;
г) стратегічне планування.

54. Найважливішою складовою контролю якості проекту є:
а) контроль розробки проектної документації;
б) технічна Інспекція;
в) контроль графіка постачання устаткування, конструкцій і матеріалів;
г) реєстрація заходів забезпечення якості.

55. Директр з якості має виконувати такі функції:
а) організація роботи системи управління якістю проекту; розподіл обов’язків і повноважень у межах системи управління якістю;
б) розробка програми якості проекту; розробка політики щодо якості проекту;
в) організація роботи системи управління якістю проекту; проведення аудиту системи управління якістю;
г) організація роботи системи управління якістю проекту; розподіл обов’язків і повноважень у межах системи управління якістю; розробка програми якості проекту; розробка політики щодо якості проекту; проведення аудиту системи управління якістю.

56. Один із основних документів при плануванні якості, оскільки в ньому фіксуються головні цілі учасників проекту, зацікавлених сторін і споживачів та результати проекту для них, називається:
а) описання змісту проекту;
б) описання продукту;
в) стандарт;
г) норма.

57. Задокументовані характеристики продукту (послуги) у вигляді специфікацій, технічних завдань, які має забезпечити проект, аби вважатися виконаним - це:
а) описання змісту проекту;
б) описання продукту;
в) стандарт;
г) норма.

58. Відповідно до ISO 9000: це “документ загального та багаторазового використання, стверджений відповідною організацією, в якому зведені правила, керівництва та характеристики для продуктів, процесів або послуг і який не є обов’язковим для дотримання”:
а) описання змісту проекту;
б) описання продукту;
в) стандарт;
г) норма.

59. Документ, який лежить в основі необхідних властивостей продукту, процесу чи послуги, включаючи застосовувані адміністративні процедури, причому цей документ є обов’язковим для дотримання – це:
а) описання змісту проекту;
б) описання продукту;
в) стандарт;
г) норма.


60. До якого методу планування якості відноситься встановлення бажаного рівня показників якості продукту проекту, виходячи із порівняння з відповідними параметрами аналогічних проектів?
а) порівняння зі зразком;
б) графік потоків;
в) аналіз прибутків і витрат;
г) постановка експериментів.

61. До якого методу планування якості відноситься діаграма, що відображає зв'язок між різними елементами системи?
а) порівняння зі зразком;
б) графік потоків;
в) аналіз прибутків і витрат;
г) постановка експериментів.

62. Назвіть метод планування якості, що допомагає визначити чинники, які найбільшою мірою впливають на загальний результат проекту?
а) порівняння зі зразком;
б) графік потоків;
в) аналіз прибутків і витрат;
г) постановка експериментів.

63. Результат планування якості проекту, що включає заходи щодо реалізації політики у сфері якості із зазначенням термінів виконання, відповідальних за виконання, критеріїв оцінки та бюджету, має назву:
а) план якості проекту;
б) операційні визначення;
в) контрольні переліки;
г) вірної відповіді немає.

64. Які керівні документи повинна включати система управління якістю?
а) методичні інструкції по елементах системи якості; робочі інструкції, які описують окремі комплексні технологічні процеси; нормативну документацію;
б) керівництво з якості, де описується система якості в цілому; контрольні інструкції, які описують окремі процедури проведення контрольних і випробувальних заходів;
в) робочі інструкції, які описують окремі комплексні технологічні процеси; нормативну документацію; керівництво з якості, де описується система якості в цілому; контрольні інструкції, які описують окремі процедури проведення контрольних і випробувальних заходів;
г) керівництво з якості, де описується система якості в цілому; робочі інструкції, які описують окремі комплексні технологічні процеси; нормативну документацію; контрольні інструкції, які описують окремі процедури проведення контрольних і випробувальних заходів; методичні інструкції по елементах системи якості.

65. Структурований перелік питань, зазвичай специфічний для певної роботи і певних проектів, який використовується для перевірки виконання необхідних дій,кроків, має назву:
а) контрольний перелік;
б) контрольні інструкції;
в) методичні інструкції;
г) робочі інструкції.

66. Система послідовних запланованих і реалізованих робіт для підтвердження того, що проект задовольняє відповідні стандарти – це:
а) інспекція якості;
б) аудит якості;
в) забезпечення якості;
г) стандарти якості.

67. Для забезпечення якості проекту не потрібно мати:г) стандарти.

68. Систематичне і незалежне дослідження, яке проводиться для того, щоб встановити, чи відповідає діяльність щодо якості запланованим вимогам, наскільки ефективно ці вимоги реалізуються і чи будуть досягнуті поставлені цілі – це:а) аудит якості;


69.Для контролю якості проекту використовують такі методи та засоби:г) інспекція,графіки контролю,діаграми Парето, статистичні методи, графіки потоків, аналіз тенденцій.

70. Такі дії, як вимірювання, перевірка, тестування, що виконуються для визначення того, чи відповідають отримані результати встановленим вимогам, включає: а) інспекція;

71. Графічне зображення результатів процесу у часі – це: б) контрольні карти;

72. Діаграма, яка ілюструє появу різних причин невідповідності, впорядкованих за частотою виникнення певної причини, – це:в) діаграма Парето;

73. Створення статистичних вибірок і моделей для проведення перевірки, щоб значно скоротити витрати і час на контроль якості, передбачає:
а) аналіз тенденцій;
б) діаграма Парето;
в) діаграма Ісікави;
г) статистичні методи.

74. Метод, який використовують для відстежування технічних показників виконання та вартісних і планових показників виконання, має назву:
а) аналіз тенденцій;
б) статистичний метод;
в) інспекція;
г) аудит.

75. Попереджувальні витрати це:
а) витрати, пов’язані з плануванням якості; організацією системи управління якістю; розробкою вимог до контролю якості сировини і матеріалів, виробничих процесів і продукції; підготовкою медичних інструкцій;
б) витрати на випробування і контроль під час прийому вхідних матеріалів; перевірку контрольно-вимірювальних приладів та ремонт їх; технічний контроль; випробування виробів для оцінки їхніх експлуатаційних характеристик; витрати часу працівників на перевірку ними якості своєї роботи і технологічного процесу, вибраковування в процесі виробництва; нагляд за якістю і системами якості;
в) витрати, що утворюються з причин невідповідності якості, виявлених до відправлення продукції споживачам, тобто на виправлення браку і витрати на брак, що не підлягає виправленню;
г) витрати на доробку продукції протягом гарантійного терміну за рекламаціями споживачів; витрати на усунення дефектів в процесі технічного обслуговування; штрафи за низьку якість у межах юридичної відповідальності за якість; витрати, пов’язані з поверненням продукції, що не відповідає належному рівню якості, чи окремих деталей, що вийшли з ладу.

76. Витрати на оцінку
· це:
а) витрати, пов’язані з плануванням якості; організацією системи управління якістю; розробкою вимог до контролю якості сировини і матеріалів, виробничих процесів і продукції; підготовкою медичних інструкцій;
б) витрати на випробування і контроль під час прийому вхідних матеріалів; перевірку контрольно-вимірювальних приладів та ремонт їх; технічний контроль; випробування виробів для оцінки їхніх експлуатаційних характеристик; витрати часу працівників на перевірку ними якості своєї роботи і технологічного процесу, вибраковування в процесі виробництва; нагляд за якістю і системами якості;
в) витрати, що утворюються з причин невідповідності якості, виявлених до відправлення продукції споживачам, тобто на виправлення браку і витрати на брак, що не підлягає виправленню;
г) витрати на доробку продукції протягом гарантійного терміну за рекламаціями споживачів; витрати на усунення дефектів в процесі технічного обслуговування; штрафи за низьку якість у межах юридичної відповідальності за якість; витрати, пов’язані з поверненням продукції, що не відповідає належному рівню якості, чи окремих деталей, що вийшли з ладу.

77. Витрати через внутрішні відмови – це:
а) витрати, пов’язані з плануванням якості; організацією системи управління якістю; розробкою вимог до контролю якості сировини і матеріалів, виробничих процесів і продукції; підготовкою медичних інструкцій;
б) витрати на випробування і контроль під час прийому вхідних матеріалів; перевірку контрольно-вимірювальних приладів та ремонт їх; технічний контроль; випробування виробів для оцінки їхніх експлуатаційних характеристик; витрати часу працівників на перевірку ними якості своєї роботи і технологічного процесу, вибраковування в процесі виробництва; нагляд за якістю і системами якості;
в) витрати, що утворюються з причин невідповідності якості, виявлених до відправлення продукції споживачам, тобто на виправлення браку і витрати на брак, що не підлягає виправленню;
г) витрати на доробку продукції протягом гарантійного терміну за рекламаціями споживачів; витрати на усунення дефектів в процесі технічного обслуговування; штрафи за низьку якість у межах юридичної відповідальності за якість; витрати, пов’язані з поверненням продукції, що не відповідає належному рівню якості, чи окремих деталей, що вийшли з ладу.

78. Витрати через зовнішні відмови – це:
а) витрати, пов’язані з плануванням якості; організацією системи управління якістю; розробкою вимог до контролю якості сировини і матеріалів, виробничих процесів і продукції; підготовкою медичних інструкцій;
б) витрати на випробування і контроль під час прийому вхідних матеріалів; перевірку контрольно-вимірювальних приладів та ремонт їх; технічний контроль; випробування виробів для оцінки їхніх експлуатаційних характеристик; витрати часу працівників на перевірку ними якості своєї роботи і технологічного процесу, вибраковування в процесі виробництва; нагляд за якістю і системами якості;
в) витрати, що утворюються з причин невідповідності якості, виявлених до відправлення продукції споживачам, тобто на виправлення браку і витрати на брак, що не підлягає виправленню;
г) витрати на доробку продукції протягом гарантійного терміну за рекламаціями споживачів; витрати на усунення дефектів в процесі технічного обслуговування; штрафи за низьку якість у межах юридичної відповідальності за якість; витрати, пов’язані з поверненням продукції, що не відповідає належному рівню якості, чи окремих деталей, що вийшли з ладу.

79. Здатність справляти вплив на окремих індивідів і групи, спрямовуючи їхні зусилля на досягнення поставлених цілей – це:
а) лідерство;
б) делегування;
в) мотивація індивідуумів;
г) авторитет.

80.Лідер повинен сприяти задоволенню потреб:
а) завдань;
б) команди;
в) індивідуальних потреб;
г) вірні відповіді а),б),в).

81.Певна чисельність людей, які працюють разом для досягнення спільної мети це:
а) трудовий колектив.;
б) персонал;
в) команда проекту;
г) вірної відповіді немає.

82.Скільки стадій створення зазвичай проходить команда проекту?:
а) 3;
б) 4;
в) 5;
г) 6.

83.Який етап створення команди зайвий?:
а) формування;
б) спрацьовування учасників;
в) стабілізація;
г) реорганізація.

84. Команда не досягає успіху, якщо:
а) хоча б один із членів команди генерує інноваційні ідеї як шлях вирішення проблем;
б) невідповідні розумові здібності;
в) команду створюють різні індивідуальності;
г) до складу команди входять люди з великими розумовими здібностями.

85.Назвіть зайву теорію:
а) теорія Абрамса;
б) теорія Д.Мак-Клеланда;
в)теорія гриба;
г) модель Портера-Лодлера.

86. Назвіть зайву теорію:
а) теорія очікувань;
б) теорія справедливості;
в) модель Портера-Лодлера;
г) теорія гриба.

87. Для посилення мотивації членів команди і подолання складнощів реалізації проекту використовують чинники, які одержали назву:
а)“ 3Р ”;
б)“ 4Р ”;
в)“ 5Р ”;
г)“ 6Р ”.

88. Відсутність згоди між двома чи декількома суб’єктами, зіткнення протилежних сторін, сил, які можуть бути конкретними особами або групами працівників, а також внутрішній дискомфорт однієї людини має назву:
а) суперечка;
б) конфлікт;
в) непорозуміння;
г) розбіжність поглядів.

89.Конфлікт не може бути позитивним, якщо він:
а)сприяє розв’язанню того чи іншого питання;
б)покращує стосунки між людьми;
в)дає змогу зняти напруженість;
г) може сприяти руйнуванню соціальних комунікацій.

90.Конфлікт не може бути негативним, якщо він:
а)відриває людей від розв’язання важливих питань;
б)викликає почуття невдоволеності в колективі;
в)веде до особистісної або групової ізоляції;
г)є основою для початку дискусії з обговорення того чи іншого питання.

91.Який метод управління конфліктами базується на тому, що людина намагається відійти від конфлікту, уникнути ситуації, що провокує протиріччя, та уникнути обговорення питання, що призводить до конфлікту?:
а)метод ухилення;
б)метод пристосування;
в)метод компромісу;
г)метод форсування.

92. Який метод управління конфліктами характерний при природному небажанні уникнути конфлікту, тобто необхідно стимулювати почуття спільності в колективі:
а)метод ухилення;
б)метод пристосування;
в)метод компромісу;
г)метод форсування.

93. Який метод управління конфліктами характеризується прийняттям точки зору іншої сторони, але до певної межі?:
а)метод ухилення;
б)метод пристосування;
в)метод компромісу;
г)метод форсування.

94. Якому методу управління конфліктами характерне примушення до прийняття однієї точки зору?:
а)метод ухилення;
б)метод пристосування;
в)метод компромісу;
г)метод форсування.

95. Якому методу управління конфліктами характерне визначення розбіжностей у думках і готовність ознайомитися з іншими точками зору, щоб краще зрозуміти причину конфлікту та знайти вихід, прийнятний для всіх?:
а) метод ухилення;
б) метод пристосування;
в) метод розв’язання проблем;
г) метод форсування.Приложенные файлы

  • doc 23757900
    Размер файла: 135 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий