Методичка_1С_7.7


ІНТЕРФЕЙС ПРОГРАМИ 1С:БУХГАЛТЕРІЯ 7.7
1.1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОГРАМУ ТА РЕЖИМИ ЇЇ РОБОТИ
Для автоматизації бухгалтерського обліку ринок програмних продуктів пропонує сьогодні кілька десятків пакетів програм. Щоб освоїти будь-яку з них, треба зрозуміти логіку її функціонування, тобто логіку взаємозв'язків між об'єктами програми. Програма 1С:Бухгалтерія 7.7 є частиною програми 1С:Підприємство, яка призначена для автоматизації обліку діяльності підприємства. Програма 1С:Підприємство розроблена фірмою 1С (Москва). Вона має свої представництва в Україні, які адаптують програму до вимог ведення національного бухобліку і впроваджують їх у практику.
Програма має компонентну організацію, тому її часто називають системою, що складається з підсистем. Кожна з підсистем може використовуватись як автономно, так і сумісно з іншими компонентами. Кожна компонента орієнтована на автоматизацію певної сфери економічної діяльності. Так, крім компоненти 1С:Бухгалтерія є ще 1С:Торгівля і склад, 1С:Розрахунок, 1С:Оперативний облік. Компонента 1С:Бухгалтерія призначена для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах, які займаються тогрівлею, наданням послуг, виробництвом. Компонента 1С:Торгівля забезпечує автоматизацію обліку торговельної діяльності фірми. Компонента 1С:Розрахунок призначена для автоматизації розрахунку зарплати та для виконання інших складних періодичних розрахунків. Компонента 1С:Оперативний облік призначена для обліку наявних засобів підприємства та їх руху. Є підсистеми, які використовують можливості кількох компонент і забезпечують комплексну автоматизацію різних напрямів обліку в єдиній інформаційній базі. Така компонента програми називається комплексною. Якщо на персональному комп'ютері інстальована хоча б одна компонента програми, вважається, що інстальована програма 1С:Підприємство лише в обмеженому складі.
Існує кілька версій системи 1С:Підприємство:
для одного користувача - використовується для роботи з інформаційною базою одного користувача і на невеликих підприємствах, які не планують адаптувати конфігурацію до особливостей свого обліку;
професійна - містить розвинуті засоби адміністрування і конфігурування;
мережева версія - з однією інформаційною базою можуть працювати кілька користувачів;
версія для SQL - забезпечує можливість роботи з інформаційною базою в режимі клієнт-сервер: для обслуговування інформаційної бази використовується прикладна програма Microsoft SQL Server 7.0, що підвищує надійність і швидкодію системи при великій кількості користувачів.
Фірма 1С випустила такі версії програми 1С:Бухгалтерія: 6.0, 7.0, 7.5, 7.7, 8.0.
Кожна компонента має властиву їй конфігурацію, тому інстальовані на різних персональних комп'ютерах компоненти програми 1С:Підприємство можуть відрізнятися між собою.
Створюють конфігурації компонент фірми, які модифікують їх з метою адаптації до ведення обліку на конкретних підприємствах та в організаціях. Можливість налаштування конфігурації компонент є великою перевагою програм фірми 1С. Фірми, що розповсюджують програму, рекомендують перед її використанням розібратися в запропонованій типовій конфігурації і якщо вона не влаштовує користувача, то виробити план перебудови програми, тобто модифікувати її настроювання з метою отримання потрібної конфігурації. Необхідність у реорганізації типової конфігурації виникає тоді, коли змінюються законодавча і нормативна бази бухгалтерського обліку в країні чи методика ведення обліку на підприємстві. Зауважимо, що типова конфігурація розробляється фірмою 1С і фірмою-постачальником та відповідає чинному законодавству.
Для зміни типових конфігурацій програми існують такі її компоненти, як Конфігуратор і Відлагоджувач. Щоразу після зміни конфігурації отримують нову інформаційну базу, якій присвоюють ім'я. Конфігурація вибирається або встановлюється при початковій інсталяції програми, а при запуску програми на виконання вибирають інформаційну базу. Маючи в програмі кілька інформаційних баз, бухгалтер може вести облік на кількох підприємствах. Наявність Конфігуратора дозволяє використовувати програму протягом тривалого часу без необхідності заміни її на нову. Доступ до Конфігуратора має і звичайний користувач, але цю роботу повинен виконувати фахівець.
У процесі зміни конфігурації програми може виникнути ситуація, коли її програмні модулі не «стикуватимуться» між собою. Для відшукання помилок у новоствореній конфігурації призначений Відлагоджувач. Відлагодження виконується засобами об'єктно-орієнтованої мови програмування. Робота з Конфігуратором, на відміну від роботи з Відлагоджувачем, не потребує знання вбудованої мови програмування.
Програма має ще один режим роботи - Монітор; він призначений для роботи з мережевими версіями програми і дозволяє визначити користувачів програми в поточному режимі роботи та дізнатись про їх права доступу.
1.2. ВІКНО ПРОГРАМИ 1С:БУХГАЛТЕРІЯ 7.7
1.2.1. Завантаження програми
Завантаження програми 1С:Підприємство виконується :
через головне меню операційної системи Windows командою Пуск\Програми\1С:Підприємство;
На екрані з'явиться діалогове вікно «Запуск 1С:Підприємство» (рис. 1.1).
Рис. 1.1. Вікно запуску програми
Відкрити програму можна в режимах 1СПідприємство (монопольний чи мережний), Конфігуратор, Відлагоджувач, Монітор. Як згадувалось вище, три останні режими використовують для зміни конфігурації та адміністрування програми.
Монопольний режим - це запуск мережевої версії програми для одного користувача. Прапорець Монопольно є у вікні запуску лише для мережевої версії програми і якщо він активний, то вибрана для роботи інформаційна база даних стає недоступною для інших користувачів мережі.
У полі Інформаційні бази треба вибрати потрібну конфігурацію (інформаційну базу) і натиснути кнопку ОК. При виборі інформаційної бази внизу вікна висвітлюється повний шлях до папки, в якій вона є. У вікні запуску можна вилучити, додати, змінити назву бази чи саму базу (слід знати її місце знаходження на диску). Після завершення процесу завантаження на екрані з'явиться головне вікно програми.
Переважно файли програми є вкладеними в папку Program Files на диску С:, а інформаційні бази програми - в іншій папці вінчестера. «Порожня» інформаційна база створюється перед початком роботи з програмою. Під час інсталяції компоненти 1С:Бухгалтерія можна проінсталювати дві робочі інформаційні бази - «Бухгалтерський облік» і «Бухгалтерський облік (демо)». їх назви присутні в переліку інформаційних баз у стартовому вікні запуску програми. Перша з інформаційних баз є «порожньою»; термін «порожня» є відносним, бо деякі довідники цієї бази вже заповнені. Друга база містить деякі облікові дані і є прикладом-зразком ведення бухобліку на віртуальному підприємстві.
Для успішного завантаження програми у вікні запуску слід вказати ім'я хоча б однієї інформаційної бази і натиснути кнопку ОК. При виборі інших кнопок виконуються такі дії.
Відміна - припинити запуск програми.
Додати - доповнити список імен інформаційних баз.
Видалити - видалити ім'я інформаційної бази з вікна запуску (видалення виконується без попередження).
Змінити - змінити ім'я поточної бази або шлях до неї.
Допомога - вивести вікно довідки, з якого можна дізнатися про призначення елементів вікна запуску.
Для створення нової інформаційної бази за зразком існуючої і долучення її до списку доступних баз треба:
засобами операційної системи скопіювати порожню інформаційну базу в нову папку, присвоївши їй змістовне ім'я;
запустити програму 1С:Підприємство;
у вікні запуску натиснути кнопку Додати - з'явиться вікно реєстрації інформаційної бази;
у ньому вказати шлях до папки, яка містить нову базу;
натиснути кнопку ОК.
1.2.2. Структура вікна програми
Головне вікно програми є типовим для операційної системи Windows (рис. 1.2).
Воно складається із:
рядка заголовка, в якому зазначаються назва компоненти системи, найменування підприємства і є кнопки керування вікном програми (Згорнути, Розгорнути до розміру екрана, Закрити вікно);
головного меню, команди якого призначені для виконання операцій у вікні програми: команди об'єднані в групи, назви груп і складають рядок головного меню;
1 л
панелей інструментів, кнопки яких дублюють часто використовувані команди меню; настроюються панелі інструментів так само, як і в будь-якій прикладній програмі операційної системи Windows;
панелі вікон, на якій у вигляді кнопок розміщуються назви відкритих вікон;
робочого поля вікна, в якому відкриваються вікна метаданих програми - довідників, електронних форм документів, журналів, звітів;
рядка стану: зліва в ньому є ситуаційна підказка - які дії можна виконати в даній ситуації, а справа висвічується період часу, за який виконано розрахунок бухгалтерських підсумків.

Рис. 1.2. Вікно програми 1С:Підприємство
Доступ до всіх функцій програми можна отримати через її головне меню, яке містить десять пунктів: Файл, Дії (цей пункт меню з'являється лише в тому разі, якщо в робочому полі відкритий хоча б один об'єкт), Операції, Довідники, Документи, Журнали, Звіти, Сервіс, Вікна, Допомога.
Виконати будь-яку операцію можна:
вибравши її в головному меню;
натиснувши відповідну кнопку однієї з одинадцяти панелей інструментів;
натиснувши комбінацію «гарячих» клавіш на клавіатурі.
А якщо в робочому полі відкрите вікно будь-якого довідника або журналу, то доступні ще дві можливості:
кнопки панелі інструментів активного вікна;
команди контекстного меню вікна.
Відкрити список команд довільного пункту головного меню можна як мишею, так і натисканням на клавішу <Alt> або <F10>; перелік команд меню Дії може змінюватися залежно від ситуації в робочому полі вікна.
Набір потрібних панелей інструментів користувач визначає самостійно, але набір піктограм і функції відповідних кнопок задає фахівець під час налаштування конфігурації програми.
При першому запуску програми в центрі вікна, як правило, з'являються почергово три діаголові вікна: Помічник заповнення констант, Поради дня, Путівник по конфігурації (див. рис. 1.2). Два останні вікна - це елементи довідкової системи, про Помічника заповнення констант ітиметься у п. 1.3.1, а два інші вікна будуть описані в п. 1.5.
1.2.3. Призначення команд меню
Відкриття будь-якої з груп меню приводить до появи горизонтального підменю з командами. Зліва від команд підменю показані піктограми, що представляють цю команду на панелі інструментів, справа наведена комбінація «гарячих» клавіш клавіатури. Пояснимо коротко призначення команд меню.
Команди меню Файл
Новий - створення нового файла (текстового документа або таблиці).
Відкрити - відкрити файл, що збережений на диску.
Закрити - закрити файл.
Зберегти - збереження відредагованого документа. Зберегти як - збереження копії активного файла. Друк - відкриття діалогового вікна друку.
Перегляд - перегляд документа перед його виведенням на принтер.
Параметри сторінки - відкриття діалогового вікна для задання таких опцій, як розмір паперу, його орієнтація, кількість екземплярів на сторінку, розміри полів, масштаб друку документа, розміщення колонтитулів, властивості принтера.
Список файлів - список останніх кількох редагованих документів.
Вихід - завершення роботи з програмою.
Команди меню Операції
Журнали документів - вибір журналу заповнених документів зі списку.
Журнал операцій - відкриття вікна журналу бухгалтерських операцій.
Журнал проведень - відкриття вікна журналу бухгалтерських проведень.
Довідники - вибір довідника зі списку. Константи - відкриття вікна констант.
План рахунків - відкриття вікна електронного плану рахунків. Коректні проведення - відкриття списку коректних проведень. Типові операції - відкриття списку типових операцій. Звіти - вибір звіту зі списку.
Опрацювання - системні операції (виклик помічників, імпорт даних, системна інформація та ін.).
Видалення відмічених об'єктів - видалення з диска попередньо відмічених об'єктів.
Пошук посилань на об'єкти - пошук вказівок на об'єкти з метою внесення змін у документи.
Проведення документів - групове проведення документів.
Управління бухгалтерськими підсумками - розрахунок бухгалтерських підсумків.
Команди меню Довідники
Кожна команда цього меню відкриває вікно однойменного довідника. Нижче описано, які саме дані зберігає довідник. Про структуру довідників та їх використання у програмі детальніше йдеться в п. 1.3.2.
Номенклатура - список товарів, продукції, матеріалів, послуг, які надає і одержує підприємство.
Необоротні активи - список об'єктів основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, інших необоротних активів.
Склад продукції - перелік матеріалів та затрат, які потрібні для виробництва певного виду продукції.
ПартіїТМЦ - проведені прибуткові документи (Прихідна накладна, Калькуляція), якщо облік проводять за партіями, або партія за замовчуванням, якщо облік ведеться за середньою ціною.
Одиниці виміру - одиниці вимірювання товарно-матеріальних цінностей.
Валюти - список валют із вказанням коду (згідно з Класифікатором валют світу), курсу, кратності.
Контрагенти - інформація про юридичних і фізичних осіб (контрагентів підприємства).
Грошовірахунки - список банківських рахунків контрагентів.
Фірми - про організацію або приватну особу, яка веде облік у даній програмі.
Місця зберігання - найменування гуртових і роздрібних складів, прізвища матеріально відповідальних осіб із числа працівників підприємства.
Рахунки нашої фірми - реквізити банківських рахунків і кас підприємства, де зберігаються грошові кошти в національній та іноземній валютах.
Працівники - список працівників підприємства та дані про них.
Валові доходи/витрати - статті Декларації про прибуток.
Види витрат - список видів витрат підприємства.
Податки і відрахування - податків, відрахувань, зборів у державні цільові фонди із зазначенням одержувача, ставок податків, їх меж, типового змісту платежу, рахунку обліку.
Призначення платежів - стислі і повні назви типових платежів підприємства.
Цінні папери - список цінних паперів підприємства (акцій, облігацій, позик тощо).
Бланки суворої звітності - список видів бланків суворої звітності (бланки посвідчень, дипломів, абонементи, білети, талони).
Інвестиції - список об'єктів капітального будівництва, капітальних вкладень, інвестування, довготермінових фінансових вкладень.
Інші\Види діяльності - види діяльності підприємства (виробництво продукції, реалізація товарів, виконання робіт, надання послуг та ін.)
Інші\Доходи майбутніх періодів - фінансова діяльність, що планується.
Інші\Кредити - дані про надані підприємству кредити, позичені кошти, відкладені платежі до бюджету, інші боргові зобов'язання.
Інші\Гарантії - перелік виданих і отриманих гарантій виконання зобов'язань і платежів.
Інші\Контрактні зобов'язання - перелік зобов'язань згідно з укладеними контрактами.
Інші\Тварини - тварини на вирощуванні та відгодівлі.
Банки - список банків України із вказанням їх МФО, назв та адрес.
Команди меню Документи
Кожна команда цього меню відкриває вікно форми однойменного документа. Нижче опишемо, для відображення яких господарських операцій призначені документи в обліку та деякі особливості їх використання в програмі.
Операція - створити нову оперцію в Журналі господарських операцій.
Договір - реєстрація договорів, укладених підприємством із контрагентами. Вказується як перша подія в реквізиті Замовлення інших документів (переважно в разі післяоплати за доставлені необоротні активи, матеріальні цінності).
Документи для оприбуткування
Прихід\Рахунок вхідний - це рахунок-фактура, який виписав постачальник. Може бути використаний як перша подія (відображається в реквізиті Замовлення) у разі передоплати за необоротні активи, матеріальні цінності.
Прихід\Прибуткова накладна - для відображення в обліку операцій, пов'язаних із придбанням у контрагентів та підзвітних осіб товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів (об'єктів основних фондів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, інших необоротних активів). Формується на основі Договорів та Рахунків вхідних.
Прихід\Витрати на придбання - для відображення в обліку деяких витрат підприємства, пов'язаних із придбанням запасів.
Прихід\Послуги сторонніх організацій - відображення послуг організацій-контрагентів.
Документи для обліку видатків
Розхід\Рахунок - оформлення попередніх домовленостей про продаж продукції, робіт, послуг, товарів покупцям у разі передоплати. Є документом-замовленням для інших документів.
Розхід\Видаткова накладна - облік операцій, пов'язаних із відпуском товарно-матеріальних цінностей, продукції з гуртового складу, виконання робіт, надання послуг. Формується на основі Рахунку-фактури або Договору.
Розхід\Надання послуг - відображення в обліку факту надання послуг.
Податковий облік\Податкова накладна - формування звичайних і зведених документів для покупців підприємства.
Податковий облік\Додаток 1 (уведення на підставі) - формування документа Додаток № 1 до податкової накладної, який використовує відповідний документ Податкова накладна.
Податковий облік\Додаток 2 (уведення на підставі) - реєстрація змін кількісних і вартісних показників у виписаних покупцеві податкових накладних.
Податковий облік\Запис книги придбання - для реєстрації первинних документів (Прибуткові накладні, Договори, Рахунки вхідні, Податкові накладні), які є підставою для внесення даних у книгу придбання.
Платіжні документи для банку
Банк\Платіжне доручення - доручення підприємства на списання коштів із поточного рахунку в банку і переведення їх на рахунок отримувача. Є основою для підготовки Банківського витягу.
Банк\Платіжна вимога - доручення постачальника (кредитора) своєму банку перевести вказану суму з поточного рахунку покупця (боржника) і зарахувати на свій рахунок; списання коштів з рахунку боржника без його згоди. Є основою для підготовки Банківського витягу.
Банк\Платіжна вимога-доручення - вимога постачальника до покупця оплатити борг згідно з попередньо оформленою домовленістю; доручення покупця своєму банку оплатити надані документи шляхом перерахування коштів постачальникові. Є основою для підготовки Банківського витягу.
Банк\Банківський витяг - відображення операцій руху грошових коштів підприємства на поточних рахунках у гривнях та іншій валюті.
Банк\Заява на акредитив - доручення на бронювання певної суми грошей для оплати документів постачальника; для оформлення акредитиву в банку-емітенті. Є основою для підготовки Банківського витягу.
Облік операцій по касі
Каса\Прибутковий касовий ордер - прихід готівки в касу підприємства з банку, від підзвітної особи, оплата за надані послуги та матеріальні цінності.
Каса\Видатковий касовий ордер - розхід готівки з каси підприємства: видача під звіт, оплата за надані послуги та матеріальні цінності, повернення невикористаного залишку в банк.
Облік роздрібної торгівлі
Роздріб\Роздрібна накладна - відображення факту продажу товарів із роздрібних складів (магазинів).
Роздріб\Визначення торгової націнки - для визначення сум торгової націнки на товари, які були продані з роздрібного складу (магазину) і списання їх собівартості.
Облік виробництва продукції
Виробництво\Калькуляція - відображає господарські операції, пов'язані зі списанням матеріалів у виробництво, оприбуткуванням продукції, розрахунком її собівартості і відпускної ціни.
Виробництво\Незавершене виробництво - дані про незавершене виробництво, які використовуються для визначення остаточної суми витрат при калькуляції виробництва.
Повернення товарно-матеріальних цінностей
Повернення\Зворотна накладна - для відображення факту повернення товару покупцем на гуртовий склад підприємства.
Повернення\Повернення роздріб - для відображення операцій повернення товару (продукції) в магазин (роздрібний склад) покупцем.
Повернення\Повернення постачальникові - призначений для реєстрації факту повернення придбаних товарно-матеріальних цінностей постачальникові.
Облік зарплати
Зарплата\ Нарахування зарплати - формування відомостей нарахування авансу, зарплати, внесення в інформаційну базу залишків взаєморозрахунків зі співробітниками перед початком ведення обліку в програмі.
Зарплата\ Виплата зарплати - відображення факту виплати заробітної плати співробітникам (або заборгованості із заробітної плати).
Облік операцій на складі
Складські\Переміщення - призначений для оформлення переміщень ТМЦ з одного складу на інший або передачу матеріальних і нематеріальних активів від однієї матеріально відповідальної особи іншій.
Складські\Переоцінка ТМЦ - використовується для зміни торгової націнки товарів, які є в роздрібній торгівлі (і задання нової роздрібної ціни); зміни облікової ціни товарів на гуртівні організації.
Складські\Списання ТМЦ - для відображення в обліку операцій списання ТМЦ.
Складські\Акт інвентаризації ТМЦ - для формування і друку акта інвентаризації.
Складські\Оприбуткування надлишків ТМЦ - для оприбуткування надлишків ТМЦ, виявлених при проведенні інвентаризації.
Облік операцій з іноземною валютою
Валютні операції\Купівля валюти - відображення в обліку операції купівлі валюти на українській міжвалютній банківській біржі.
Валютні операції\Продаж валюти - відображення в обліку операцій продажу валюти на українській міжвалютній банківській біржі.
Валютні операції\Переоцінка валюти - автоматичне визначення курсових різниць за рахунками обліку майна і зобов'язань підприємства, вартість яких виражена в іноземній валюті.
Уведення вхідних залишків
Уведення залишків\Залишки взаєморозрахунків - тільки для внесення інформації про початкові залишки взаєморозрахунків із клієнтами (покупцями і постачальниками).
Уведення залишків\Залишки ТМЦ - тільки для введення залишків ТМЦ на складах.
Облік необоротних активів і МШП
Необоротні активи і МШП\Уведення в експлуатацію - прийняття необігових активів на баланс підприємства; оформлення операцій передавання в експлуатацію придбаних МШП.
Необоротні активи і МШП\Нарахування зношеності -відображення щомісячного нарахування амортизації для всіх матеріальних і нематеріальних активів у бухгалтерському обліку; щоквартальне нарахування амортизації в податковому обліку.
Необоротні активи і МШП\Списання МШП - для відображення в обліку операцій списання МШП унаслідок втрати виробничого значення або звичайного зношення.
Необоротні активи і МШП\Ліквідація необоротних активів -списання необігових активів з огляду на моральне або фізичне зношення; ліквідація внаслідок надзвичайної ситуації; реалізація необоротних активів; передавання у формі внеску до статутного фонду чи безоплатне передавання.
Необоротні активи і МШП\Модернізація необоротних активів -ремонт, модернізація, інші види робіт із необіговими активами з метою поліпшення їх експлуатаційних якостей, підвищення ефективності використання, продовження терміну використання; зміна балансової вартості об'єктів основних фондів.
Інші документи
Інші\Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт - розрахунки з підзвітними особами (співробітниками), прихід ТМЦ та МШП, основних засобів, інших матеріальних і нематеріальних активів від підзвітних осіб (у грн); списання сум з підзвітної особи.
Інші\Довіреність - для оформлення довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей у постачальника співробітником підприємства.
Інші\Посвідчення про відрядження - відмітка про місце і дату від'їзду, прибуття в місце призначення та вибуття.
Інші\Перезалік-бартер - факт перезаліку засобів клієнта між двома замовленнями; закриває зустрічні поставки (бартер) або перерозподіляє суми між замовленнями клієнта; може використовуватися для контролю сум ПДВ за замовленнями.
Інші\Використання гербових марок - для оформлення операції списания (використання) і анулювання гербових марок (є бланками суворої звітності). Факт придбання (оприбуткування) гербових марок виконується документом Прибуткова накладна.
Інші\Фінансові результати - виявлення отриманого прибутку підприємством або завданих йому збитків; закриття рахунків обліку витрат 8 класу; закриття обліку загальновиробничих витрат (рахунок 91); визначення кінцевого фінансового результату діяльності підприємства (закриття всіх рахунків обліку доходів і видатків на рахунках класів 7, 8, 9 на відповідні субрахунки рахунку 79).
Команди меню Журнали. Вони дозволяють відкривати журнали, в яких ведеться облік документів, операцій і проведень. Журнали зберігають такі види електронних документів.
Договори - Договори (угоди) з контрагентами. Рахунки вхідні - Рахунки вхідні (Рахунки-фактури постачальників).
Рахунки-фактури - Рахунки (Рахунки-фактури, виписані для покупців).
Прибуткові накладні - Прибуткові накладні; Витрати на придбання.
Видаткові накладні - Видаткові накладні.
Послуги сторонніх організацій - Послуги сторонніх організацій. Надання послуг - Надання послуг.
Роздріб - Роздрібні накладні; Визначення торгової націнки.
Банк - Платіжні доручення, Платіжні вимоги, Платіжні вимоги-доручення, Банківські витяги, Заяви на акредитив, Інкасові доручення.
Каса - Прибуткові касові ордери; Видаткові касові ордери. Книга придбання - Записи книги придбання.
Книга продажу - Податкові накладні; Додатки 1 і Додатки 2 до прибуткової накладної.
Повернення - Зворотна накладна; Повернення постачальникові; Повернення роздріб.
Виробництво - Калькуляція; Незавершене виробництво.
Зарплата - Нарахування зарплати; Виплата зарплати.
Складські - Переміщення; Переоцінка ТМЦ; Списання ТМЦ; Акти інвентаризації ТМЦ; Оприбуткування надлишків ТМЦ.
Валютні операції - Купівля валюти; Продаж валюти; Переоцінка валюти.
Інші\Авансовий звіт - Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт.
Інші\Введення залишків - Залишки взаєморозрахунків; Залишки
ТМЦ.
Інші\ Довіреності - Довіреності.
Інші\Посвідчення про відрядження - Посвідчення про відрядження.
Інші\Необоротні активи і МШП - Уведення в експлуатацію; Нарахування зношеності (амортизації); Списання МШП; Ліквідація необоротних активів; Модернізація необоротних активів.
Інші\Відбір замовлень - Договори; Рахунки вхідні; Прибуткові накладні; Перезалік-бартер; Витрати на придбання; Послуги сторонніх організацій; Рахунки-фактури; Видаткові накладні; Надання послуг; Податкові накладні.
Інші\Фінансовірезультати - Фінансові результати.
Журнали\Повний журнал - Відкриття журналу всіх збережених документів.
Журнали\Журнал проведень - Перехід до Журналу проведень. Журнали\Журнал операцій - Перехід до Журналу операцій.
Команди меню Звіти містять назви внутрішніх і зовнішніх (регламентованих) звітів. Успішне виконання команди приводить до появи відповідного звіту з такою інформацією:
Оборотно-сальдова відомість - залишки на початок і кінець періоду та обороти за дебетом і кредитом упродовж цього періоду для кожного рахунку; за її допомогою виконують аналіз господарських операцій за рахунками і субрахунками у вартісному розрізі.
Шаховий баланс - таблиця, яка відображає обороти між рахунками за потрібний період. Наочно відображає рух коштів на рахунках. Рядки таблиці відповідають рахункам, які дебетують, а стовпці рахункам, які кредитують; у клітинках відображено обігові суми за даний період: дебет рахунку рядка з кредиту рахунку стовпця.
Оборотно-сальдова відомість за рахунком - розподіл залишків і оборотів за рахунком стосовно конкретних об'єктів аналітичного обліку.
Аналіз рахунку - обороти рахунку з іншими рахунками за обраний період і сальдо на початок і кінець періоду.
Аналіз рахунку за датами - обіги і залишки на рахунку щодо кожної дати певного періоду.
Аналіз рахунку за субконто - підсумкові суми оборотів рахунку в кореспонденції з іншими рахунками за звітний період, і залишки на рахунку станом на початок і кінець періоду в розрізі об'єктів аналітики.
Головна книга - виведення оборотів і залишків рахунку за кожний місяць; часто використовується при підбитті підсумків і підготовці звітності.
Аналіз субконто - для кожного субконто заданого виду наводяться обороти за всіма рахунками, в яких є це субконто, а також розгорнуте і згорнуте сальдо.
Картка субконто - усі операції з конкрентним субконто у хронологічному порядку із зазначенням реквізитів проведень, залишків на субконто після кожної операції, на початок і кінець звітного періоду. Обороти та залишки виводять у грошовому вираженні, а в разі кількісного обліку - ще й натуральному. Якщо вести валютний облік, за рахунками дня яких вибрано конкретний вид субконто, то до звіту додається інформація про валюту (тобто максимально повна картина операцій щодо субконто або групи субконто).
Картка рахунку - усі проведення на рахунку або проведення на рахунку для конкретних значень об'єктів аналітичного обліку - назви матеріалу, організації-постачальника тощо; залишки на початок і кінець звітного періоду, обороти за звітний період і залишки після кожного проведення.
Обороти між субконто - аналіз оборотів між субконто різного виду (наприклад, скільки товарів різного виду купив кожний покупець, або навпаки, - для кожного товару дізнатися сумарні обсяги закупівлі кожним покупцем).
Звіт за проведеннями - відбір проведень, обмежених фільтром (вибірка з Журналу проведень за заданими критеріями).
Зведені проведення - обороти між рахунками за звітний період.
Журнал-ордер за субконто - обороти для кожного виду субконто Дт і Кт, розгорнуте і згорнуте сальдо на початок і кінець звітного періоду.
Додаткові\ Розширений аналіз субконто - для кожного виду субконто, за яким ведеться аналітичний облік на рахунку, наводяться дебетові і кредитові обороти за субконто та розгорнуте і згорнуте сальдо на початок і кінець вибраного періоду; задаючи параметри звіту, можна вказати різні режими відбору і сортування субконто.
Додаткові\Діаграма - подання бухгалтерських підсумків у графічному варіанті.
Курси валют - значення курсів валют за вказаний період; формується на основі довідника Валюти.
Касова книга - звіт касира про всі надходження і видачі готівкових коштів підприємства (звіт касових операцій станом на кожний касовий день); формується на основі проведень з рахунком № 30.
Книга продажу - формує Книгу продажу на основі виписаних і проведених документів Податкова накладна, Додаток № 1, Роздрібна накладна, Запис книги продажу.
Книга придбання - формується із записів журналів Рахунки вхідні та Запис книги придбання.
Книга доходів і видатків - формує Книгу доходів і видатків суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка використовує спрощену систему оподаткування; при цьому використовуються проведені документи Видатковий касовий ордер і Банківський витяг.
Регламентовані звіти - звіти у Службу зайнятості, органи статистики, соціального страхування, державної податкової інспекції, Пенсійний фонд, баланс, звіт про фінансові результати та ін.
Команди меню Сервіс. Із назви цього пункту меню зрозуміло, що його команди забезпечують зручність роботи.
Калькулятор - викликає калькулятор для виконання обчислень. Календар - для вибору дати.
Табло - для відображення значень формул і змінних програми.
Монітор користувачів - список користувачів, які працюють у даний момент з інформаційною базою.
Табло рахунків - оперативна інформація про стан рахунків.
Тимчасове блокування - недовготривале блокування роботи програми до введення пароля; використовується з метою захисту конфіденційної інформації.
Опрацювання документів - виконання операцій із групами документів (операцій), які відібрані користувачем.
Дерево підпорядкованих документів - формування ієрархічної структури підпорядкованих документів для обраного документа.
Перенесення коректних проведень - імпорт у конфігурацію коректних проведень із текстового файла експорт у текстовий файл списку коректних проведень конфігурації.
Завантаження курсу валют - імпорт курсів валют за вказаний інтервал часу з Web-сторінки www.finance.com.ua; довідкова інформація про коди валют світу.
Завантаження даних - імпорт даних (переважно документів) із текстового файла.
Додаткові можливості - виклик файлів зовнішніх звітів, перегляд звітів у зовнішніх текстових або табличних редакторах; імпорт в інформаційну базу нових зовнішніх звітів у папку ExtForms.
Помічник «Ліквідація необігових активів» - допоміжний покроковий засіб для заповнення реквізитів документа «Ліквідація НА».
Помічник «Перезалік/бартер» - допоміжний засіб, доповнений коментарями, що полегшує створення документа «Перезалік-бартер».
Помічник «Купівля/продаж валюти» - спеціальний діаголовий допоміжний засіб для оформлення операцій купівлі і продажу валюти.
Помічник «Створення кінцевих калькуляцій» - допомагає сформувати остаточні калькуляції користувачеві-початківцю у спеціальних вікнах діалогу.
Індивідуальне настроювання - задання величин, які будуть з'являтися у формах документів як значення за замовчуванням (дані значення відрізняються від тих, що задані в Константах).
Обновлення релізу - версії конфігурації (без зміни структури таблиць бази даних та зв'язків між ними).
Інтернет-підтримка користувачів - отримання відомостей зі сторінки www.1c.com.ua про курси валют, новини законодавства, нові релізи конфігурацій, регламентовані звіти (для користувачів, що під'єднані до Інтернету).
Параметри - параметрів програми.
Панелі інструментів - настроювання панелей інструментів.
Команди меню Вікна дозволяють керувати розміщенням вікон в основному полі.
Каскад - розміщення відкритих вікон каскадом. Закрити - закриття активного вікна.
Закрити всі - закриття всіх відкритих у робочому полі вікон.
Закрити вікно повідомлень - закриття діалогового вікна повідомлення про помилки.
Панель вікон - заховати/показати рядок стану; автоматично ховати рядок стану.
Вікна - переключення між відкритими вікнами.
Команди меню Допомога.
Допомога - контекстна допомога в будь-якому режимі роботи.
Зміст - зміст електронної довідкової системи.
Опис - опис активного об'єкта програми.
Загальний опис - загальне вікно опису об'єктів програми.
Поради дня - корисна інформація, яка дозволяє поліпшити керування роботою програми.
Помічник заповнення констант - виклик спеціального допоміжного засобу для редагування значень констант у діалозі.
Доповнення до опису конфігурації - опис основних змін у новому релізі конфігурації.
Путівник - довідка про основні об'єкти типової конфігурації програми стосовно конкретних розділів обліку.
Про систему 1С:Підприємтво - інформація про програмний продукт.
Про програму - інформація про номер релізу, інстальовані компоненти, інформаційну базу, ім'я користувача, ліцензію.
Команди меню Дії. Перелік команд цього меню залежить від того, яке вікно є активним в основному полі. Більшість команд цього меню можна побачити в переліку команд контекстного меню активного об'єкта та у вигляді кнопок на панелі інстументів. Команди цього меню наведені нижче в пунктах підрозділу 1.3, де розглядаються об'єкти програми.
1.3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ОБ'ЄКТІВ ПРОГРАМИ 1С:БУХГАЛТЕРІЯ 7.7
1.3.1. Константи
Перед початком використання програми її слід налаштувати на потреби і особливості обліку підприємства. Ця робота виконується один раз і складається з трьох етапів: задання значень констант, налаштування плану рахунків, організація аналітичного обліку. Мовою програми 1С:Бухгалтерія це означає, що треба внести зміни в заповнені довідники і виконати початкове наповнення інформаційної бази: якщо база даних програми «порожня», у неї слід внести початкові дані; якщо ж програма вже функціонує, то слід розпочати ознайомлення з нею із констант, довідників і плану рахунків.
Константи - це постійні та умовно-постійні характеристики. Вони можуть змінюватися з об'єктивних причин, але такі зміни трапляються не часто. Доступ до перегляду і редагування констант надає команда Операції\Костанти. Після її вибору на екрані з'явиться вікно зі списком констант (рис. 1.3). У його заголовку висвітлюється робоча дата. Список констант розміщений у трьох полях.

Рис. 1.3. Вікно списку констант
Код - кодові позначення (ідентифікатори) констант; оскільки код дозволяє вказувати на константу з інших місць програми, то значення цього поля доступне для редагування лише в режимі конфігурації програми.
Найменування - це пояснення коду константи, повне її найменування.
Значення - поточне значення константи, яке має визначений тип (текст, число, дата, субконто довідника); значення можна редагувати з клавіатури або вибором його з відповідного довідника (після появи кнопки з трикрапкою).
Склад і характеристики констант визначаються в режимі конфігурування, тому додавати нові чи видаляти існуючі константи не можна. Із констант у форми бухгалтерських документів підставляються їх значення. Список констант - це одна з таблиць бази даних програми, в якій поле Код є ключовим.
У меню Дії, у меню кнопок панелі інструментів та контекстному меню вікна Констант доступні такі команди:


Поради початківцю. Якщо у вікні Констант ширина поля є замалою для того, щоб побачити його зміст, можна:
збільшити ширину стовпця, перемістивши його заголовок до потрібної межі;
помістити вказівник миші в потрібному рядку і дочекатися меню, яке випливає.
Команди меню Запам'ятати і Копіювати виконують одну і ту ж дію - копіюють виділене значення в буфер обміну. Новинкою цієї програми є те, що зі значенням у буфері можна виконувати елементарні арифметичні операції.
Значення констант повинні відображати облік на підприємстві, тому вони вносяться в базу даних програми з реєстраційної довідки підприємства та нормативних бухгалтерських документів. Слід зауважити, що значення деяких констант впливають на методику ведення обліку у програмі, тому бажано знати, для чого призначена кожна константа. Частина констант містить значення за замовчуванням, які з'являються у формах документів, наприклад, назва фірми, основна валюта, одиниця виміру, ставка ПДВ, найменування постачальника, стаття валових доходів (витрат), вид взаєморозрахунків із контрагентом, вид діяльності, хто переважно виписує податкові накладні або відпускає товари зі складу. Значення цих констант вибираються з відповідних довідників. Інші константи потребують однозначної відповіді на запитання, наприклад, «Чи показувати вікно майстра при кожному запуску програми?», «Чи проведення по касі формують тільки касові ордери?», «Чи можна використовувати скидку для контрагентів при виконанні операцій продажу?», «Чи виділяти аванси, тобто чи використовувати для обліку попередньої оплати рахунки № 681 і 371?», «Чи формувати автоматично податкові накладні під час проведення документів?», «Чи дозволяти від'ємні залишки товарів на складі або грошових коштів на поточному рахунку в банку?», «Чи показувати залишки ТМЦ у формах документів?», «Використовувати паперові форми документів українською чи російською мовами?», «Чи використовувати список коректних проведень?». Часто саме у значеннях відповідних констант криються відповіді на питання «Чому не формує проведень банківський витяг?», «Чому програма не сформувала автоматично податкову накладну?», «Чому програма не дозволяє провести документ?». Зауважимо, що константа під назвою Номер релізу конфігурації містить код версії програми, що інстальована на персональному комп'ютері.
Значення констант можна внести безпосередньо в однойменний довідник або за допомогою спеціального засобу - Помічника заповнення констант. Якщо при запуску програми його вікно не з'явилося або було закрите користувачем, то відкрити його можна з меню Допомога. У діалогові вікна помічника уводиться така інформація:
значення за замовчуванням;
облікова політика підприємства;
службові параметри;
параметри інтерфейсу користувача;
дата зберігання періодичних значень.
Щоб заповнити реквізити в діалогових вікнах Помічника, слід попередньо заповнити деякі довідники програми, зокрема, Фірми, Контрагенти, Співробітники та ін.
1.3.2. Довідники
Ці об'єкти програми призначені для збереження умовно-постійної інформації та організації аналітичного обліку. Дані з довідників використовують при уведенні господарських операцій та формуванні первинних бухгалтерських документів.
Доступ до довідників можна отримати трьома різними способами:
через меню Довідники;
командою меню ОпераціїДовідники;
натисканням відповідних кнопок панелі інструментів Довідники; не всім довідникам відповідають кнопки на панелі інструментів.
Кожен довідник має назву і складається з об'єктів. Об'єкти є двох видів: Субконто і Групи Субконто (в інших посібниках групи субконто ще називають підрозділами та розділами). Субконто є елементами найнижчого рівня, вони мають вигляд папки голубого кольору, ім'я якої є найменуванням елемента аналітичного обліку. Субконто мають властивості (параметри, характеристики), які заповнюють, переглядають і редагують у вікні форми довідника. Кажуть, що форма містить реквізити субконто.
Довідники мають деревоподібну структуру, тобто дозволяють упорядковувати субконто у Групи, які мають вигляд папок жовтого кольору. Знак «+» на папці означає, що цей розділ містить підрозділи (група складається з підгруп). Клік мишею по знаку «+» відкриває список розділів відповідної папки, при цьому «+» змінюється на «-»; клік по знаку «-» закриває дерево розділу. Структура дерева довідника відображена в його вікні зліва, вона нагадує дерево папок диска операційної системи Windows; однак програмою передбачено не більше ніж три вкладення в кожну папку.
У правій частині вікна довідника дані наводяться у формі списку (рис. 1.4а). Для переміщення по розділах можна використовувати обидві частини вікна. Вікна всіх довідників подібні між собою: вони мають заголовок, панель інструментів, дерево груп зліва і таблицю справа. У кожному довіднику таблиця має два обов'язкових поля: Код і Найменування. Склад і властивості інших полів таблиці, рівень ієрархії довідника, вигляд форми субконто конкретного довідника описуються в Конфігураторі.
При створенні нового елемента довідника (субконто або групи) програма автоматично присвоює йому код. Запропонований програмою код можна відредагувати, але робити це недоцільно: поле Код є унікальним, ключовим для конкретного елемента довідника і дає змогу звертатися до нього з інших місць програми. Поле Найменування заповнює користувач - це коротка назва субконто або групи субконто.
Довідники є основні і підпорядковані. Наприклад, довідник Фірми має два підпорядковані довідники: Працівники і Рахунки нашої фірми; а довідники Партії ТМЦ і Одиниці виміру підпорядковані довіднику Номенклатура. У підпорядкованого довідника кожен елемент пов'язаний з основним довідником. У заголовку вікна підпорядкованого довідника обов'язково вказується (в дужках) назва елемента з основного довідника або фраза «Не заданий елемент-власник». Підпорядковані довідники відкриваються або вибором їх назви з меню Довідники, або з основного довідника.

Рис. 1.4а. Вікно довідника Номенклатура у формі ієрархічного спискуі j Опис- контекстний опис довідника (якщо
його призначення незрозуміле).Ц Розповісти про- кнопка-елемент довідкової системи.
Поради початківцю. Не редагуйте елементи довідників Валові доходи/витрати та Податки і відрахування.
На основі першого довідника формується регламентований (зовнішній) звіт Декларація про прибуток підприємства і будь-які зміни в довіднику приведуть також до змін в алгоритмах розрахунку показників звіту, а це - загроза неправильного його формування.
Дані другого довідника використовуються при розрахунках сум податків та відрахувань. Але цей довідник треба переглянути перед початком ведення обліку, бо він містить ставки податків, їх межі, організацію-отримувача, зміст платежу.
Якщо довідник потребує змін, краще, щоб їх вносив фахівець.
А довідник Банки можна редагувати, адже в ньому повинні бути реквізити банків - контрагентів підприємства.
Переважно труднощі в користувачів викликають такі операції:
пошук інформації в довіднику;
переміщення елемента довідника в іншу групу.
При пошуку інформації в довіднику слід знати, що його елементи можна переглядати як у розрізі підлеглості (у формі дерева), так і списком (без упорядкування субконто у групи).
Режими перегляду активізуються однією командою меню Дії\Ієрархічний список або натисканням на кнопку Включення (вимкнення) режиму виведення списку за групами і мають певні особливості (рис. 1.4б). Так, у режимі перегляду елементів довідника списком недоступною є операція створення нового елемента. При перегляді довідника, що має форму ієрархічного списку, можна переходити від одного рівня до іншого (команди Дії\Наступний рівень та Дії\Попередній рівень).
Описаний режим використовувати необов'язково, бо у програмі передбачені засоби для виконання пошуку елементів довідника за його кодом, назвою чи субконто.
Рис. 1.4б. Вікно довідника Номенклатура у формі простого списку
Операцію переміщення елемента довідника в іншу групу не можна виконувати перетягуванням елементів з однієї частини вікна довідника в іншу, оскільки це виконується в операційній системі Windows. У розглядуваній програмі для виконання цієї операції слід:
виділити у правій частині вікна довідника переміщуваний елемент;
виділити в лівій частині вікна довідника папку-приймач;
виконати команду Дїї\Перемістити в іншу групу або натиснути на панелі інструментів кнопку, що їй відповідає.
1.3.3. Електронний план бухгалтерських рахунків
Це також довідник, але винятково важливий, тому в програмі він структурно відділений від інших довідників. План рахунків не модифікується, оскільки затверджений Кабінетом Міністрів та Міністерством фінансів України для використання підприємствами й організаціями. Користувач може лише використовувати рахунки і відкривати субрахунки для балансових рахунків.
Конфігурація може містити один або два плани рахунків. Якщо при конфігуруванні системи було визначено кілька планів рахунків, то у верхній частині таблиці нижче від її заголовка будуть закладки з назвами планів рахунків. Відкривши потрібну закладку, можна вибрати план рахунків. Назва поточного плану рахунків виводиться в заголовку таблиці.
Викликається план рахунків командою меню Операції\План рахунків. До плану рахунків звертаються для вибору рахунку (субрахунку) під час заповнення довідників, уведення операцій, оформлення документів, формування звітів. Електронний план рахунків містить типові настройки аналітичного, валютного і кількісного обліку практично для всіх розділів бухгалтерського обліку.
Повне налаштування і коригування плану рахунків можливе лише в режимі Конфігуратор. Це пов'язане з тим, що на електронний план рахунків програми орієнтовані стандартні форми звітності і типові проведення.
Індикаторний стовпець - це інформаційне поле з піктограмами, що відображають стан рахунків. Кожен рахунок має піктораму у вигляді літери Т. Піктограма у вигляді літери Т жовтого кольору є ознакою ведення обліку лише в розрізі субрахунків даного рахунку. У цьому разі кажуть, що рахунок є групою, тобто має субрахунки. Літери
План має форму таблиці (списку) з десятьма полями (рис. 1.5).
Т синього кольору позначають субрахунки. Якщо рахунок має субрахунки, то при відображенні господарських операцій вказують саме субрахунок. Позначка піктограм червоною галочкою означає, що властивості рахунків і субрахунків можна редагувати лише в режимі Конфігуратор.
Код - код рахунку чи субрахунку. Максимальна довжина коду рахунку - до трьох символів, субрахунку - 3 або 4 символи. Вона задається в діалоговому вікні настроювання параметрів програми після виконання команди меню Сервіс\Параметри на сторінці Бухгалтерія.
Найменування - назва рахунку чи субрахунку.
В - ознака ведення валютного обліку: «+» - облік ведеться, «пусто» - ні.
К - ознака ведення кількісного обліку: «+» - облік ведеться, «пусто» - ні (якщо ведеться кількісний облік, то ведеться й аналітичний).
З - ознака позабалансовості: «+» - рахунок позабалансовий; позабалансові рахунки не можуть кореспондувати з балансовими рахунками і за позабалансованими рахунками не контролюється принцип подвійного запису.
Акт - тип сальдо (тип рахунку): активний (А), пасивний (П), активно-пасивний (АП). Активність рахунку визначається за його залишками. Активний рахунок має завжди дебетовий залишок, пасивний - кредитовий, активно-пасивний рахунок може мати будь-який залишок.
Субконто 1, Субконто 2, Субконто 3 - назви довідників і субконто, які вибираються з довідників. На кожному рахунку можна вести аналітичний облік у розрізі не більше ніж три субконто. Максимальна кількість стовпців субконто задається в конфігурації. Значення стовпців визначають ведення аналітичного обліку за даним рахуном у розрізі вказаних видів субконто. Наприклад, вказання в колонці Субконто 1 виду субконто Матеріали буде означати, що облік за цим рахунком ведеться в розрізі матеріалів, список яких містить довідник Номенклатура.
План рахунків упорядкований за кодами рахунків і субрахунків. Оскільки поле Код є ключовим, то за зміни кодів рахунків чи субрахунків треба буде скоригувати форми звітності і типові проведення, які є в програмі. Якщо ж редагування плану бухгалтерських рахунків усе ж таки необхідне, слід знати, що можна створювати лише нові субрахунки. Сворення нового субрахунку доцільне в разі відображення особливостей обліку і структури підприємства. Наприклад, на підприємстві є два склади з матеріалами і треба отримувати інформацію щодо кожного з них.
Команди меню Дії, кнопки панелі інструментів та команди контекстного меню дозволяють виконувати такі операції у вікні плану рахунків:

Поради початківцю. План рахунків, як і будь-який довідник, можна переглядати в розрізі підлеглості, тобто у вікні перегляду можна вивести лише рахунки без субрахунків. Такий режим перегляду активізується командою меню Дії\Ієрархічний список або натисканням на кнопку Включення (вимкнення) режиму виведення списку за групами і є дуже небезпечним для початківців. Випадкове натискання цієї кнопки залишає у вікні перегляду субрахунки лише активного рахунку. Для перегляду субрахунків будь-якого іншого рахунку можна виконати команду Дії\Наступний рівень, а для повернення до вищого рівня - команду Дії\Попередній рівень. Описаний режим використовувати необов'язково, бо у програмі передбачені засоби для виконання пошуку рахунку за його кодом, назвою чи субконто.
Для швидкого пошуку рахунку ставлять курсор у поле Код і набирають потрібні цифри - вони з'являються в маленькому вікні в нижній частині поля. Неправильно введенні цифри або для наступного пошуку набрані значення видаляють клавішею <Backspase>. Найкраще здійснювати пошук рахунку за його кодом, ця операція виконується миттєво. Якщо план рахунків має форму ієрархічного списку, то пошук виконується лише серед субрахунків поточної групи.
Безпосередньо з плану рахунків можна відкривати вікна довідників, які «прив'язані» до рахунків (кнопка Субконто) та формувати звітність по рахунку (кнопка Звіт). План рахунків можна видрукувати, натиснувши на кнопку Друк.
1.3.4. Журнал обліку господарських операцій
У програмі 1С:Бухгалтерія є чотири види журналів:
журнал операцій (обліку господарських операцій);
журнал проведень (зведених проведень);
журнали документів;
повний журнал документів.
Завести новий журнал чи змінити формат існуючих можна в режимі Конфігуратор.
Для доступу до журналів операцій і проведень призначені два пункти меню - Операції і Журнали.
У програмі є кілька способів заповнення журналу операцій:
•уведення операції «вручну» - безпосередньо в журнал;
формування і проведення документів;
уведення типової бухгалтерської операції.
Господарські операції складаються з одного або кількох проведень, які копіюються з журналу операцій у журнал проведень. На основі даних, що є в журналі проведень, програма формує звіти. Якщо проведення внесене в журнал операцій, воно обов'язково присутнє і в журналі проведень та бере участь у формуванні всіх звітів.
Журнал операцій має форму таблиці з полями і два режими перегляду: з відображенням проведень або без нього. Режим перегляду проведень вибраної операції перемикається командою Дії\Показувати проведення. Проведення активної операції видимі в нижній частині журналу, при цьому рекомендується розмістити у відповідному місці границю розділу журналу операцій і журналу з проведеннями і не переміщувати її без потреби. У протилежному разі лінія розділу може закрити один із журналів і в недосвідченого користувача можуть виникнути проблеми з відновленням зручного для роботи вигляду вікна журналу операцій.

автор - особа, що створила операцію (логічне ім'я користувача, вказується при завантаженні програми);
зміст - стислий зміст операції (копіюється із верхньої частини вікна операції або відповідного реквізиту документа).

Під час роботи із журналом операцій можна виконувати такі операції, використовуючи меню Дії, контекстне меню довідника, меню кнопок на панелі інструментів.
При перегляді журналу операцій у ньому відображаються не всі проведення, а лише ті з них, що належать певному інтервалу часу. Задається інтервал видимості операцій командою Дії\Інтервал. Слід пам'ятати, що відсутність проведення в журналі операцій може означати, що його дата не є в заданому інтервалі видимості операцій. Переглянути проведення операції або документа можна в нижній частині журналу операцій або відкривши господарську чи типову операцію. Інтервал видимості операцій у журналі не впливає на дані у звітах.
При введенні нової операції слід заповнити реквізити заголовка і табличної частини (рис. 1.7). Дані із заголовка (номер, дата, сума, зміст операції) копіюються у відповідні поля верхньої частини журналу операцій, вони є довідковими і полегшують пошук операції в журналі, який переважно виконують за датою, сумою і змістом операції.

У режимі введення нової операції, що створена без використання документа і редагування вже збереженої, у меню Дії, контекстному меню та на панелі інструментів доступні такі можливості.

А за спроби редагувати операцію, створену документом, відкриється вікно форми документа. Дії, які при цьому доступні, описано в п. 1.3.6.
Після заповнення заголовка вікна курсор автоматично переміститься в табличну частину, яка заповнюється такими даними.
№ - порядковий номер для кожної операції, вибирає програма.
Дт - код дебету рахунку (субрахунку) проведення, вибирається з плану рахунків.
Субконто Дт - назви субконто, які «прив'язані» до рахунку дебету, вибираються з довідників.
Кт - код кредиту рахунку (субрахунку) проведення, вибирається з плану рахунків.
Субконто Кт - назви субконто, які «прив'язані» до рахунку кредиту, вибираються з довідників.
Валюта - якщо на рахунку ведеться валютний облік, то слід вибрати валюту з однойменного довідника (для неї повинен бути вказаний курс).
Кількість - кількісний вираз проведення, якщо на рахунку ведеться кількісний облік.
Вал. сума - сума в іноземній валюті.
Сума - сума проведення у гривнях; для операцій з валютою вираховується програмою; після введення кількості обчислюється як кількість, помножена на ціну субконто.
Коментар - зміст проведення господарської операції.
Фірма - вибирається з довідника Фірми.
№ Ж - номер журналу операцій з двох літер чи цифр, за замовчуванням приймає значення 0. Він використовується для утворення груп проведень з метою їх зручного перегляду в журналі проведень.
Перед занесенням будь-якої господарської операції в журнал операцій треба:
визначитися з рахунками дебету та кредиту і змістом операції;
відкрити план рахунків і визначити, чи ведеться за даними рахунками аналітичний, валютний та кількісний облік;
заповнити довідник Валюти та інші довідники, якщо це потрібно.
Поради початківцю. При заповненні журналу операцій перш за все слід звернути увагу на дату (за замовчуванням програма пропонує системну дату); від реквізиту до реквізиту можна переходити, використовуючи мишу або клавішу <Tab>.
Усі необхідні реквізити табличної частини мають бути заповнені, не слід ігнорувати поля Коментар і Номер журналу. Поява в колонці Субконто символа <...> означає, що при заповненні цього поля було пропущене субконто довідника.
Кількість субконто для рахунку дебету чи кредиту вказується в електронному плані бухгалтерських рахунків, там же є назви довідників, у яких зберігаються субконто.
Якщо господарська операція передбачає навність не лише проведень, а й паперового документа, то після його формування він друкується, зберігається у журналі, але не проводиться. У протилежному разі проведення операції продублюються. Документи у програмі можуть формувати проведення господарських операцій, але рішення про необхідність проведення документів з метою формування господарських операцій мусить прийняти користувач.
Відкриття операції, що сформована документом, приведе до появи на екрані електронної форми документа. У ній є всі необхідні реквізити проведень.
Якщо проведення, сформовані документом, неправильні, помилку слід шукати в реквізитах його електронної форми. Більше того, після проведення кожного документа бажано розшукати його в журналі операцій і переконатися, що всі реквізити господарської операції правильно заповнені.
Зауважимо, що операцію відображають у журналі проведень найчастіше в тому разі, коли у програмі для неї не передбачений документ.
Зауважимо, що в журналі операцій можна побачити не всі документи, а лише ті, що можуть формувати бухгалтерські проведення. Тому в журналі операцій не слід шукати Платіжні доручення, Договори, Рахунки, Довіреності та інші допоміжні документи, вони зберігаються у відповідних журналах документів та в повному журналі документів.
Завжди звертайте увагу на заголовок вікна Журналу операцій, у ньому висвічується інтервал видимості операцій.
Параметри журналу операцій настроюються в діалоговому вікні Сервіс\Параметри (див. п. 1.4).
1.3.5. Журнал проведень
У журналі операцій інформація зберігається в розрізі господарських операцій, а журнал проведень дозволяє переглядати господарські операції у формі єдиного списку. Він має й інший режим перегляду - із розподіленням операцій за номерами журналів (рис. 1.8). При цьому документи групуються в окремі журнали, а операції -переважно в журнал з номером 0.

Журнал проведень має такі ж поля, як і журнал операцій у режимі введення чи редагування операції. Але його основне призначення -переважно перегляд проведень, хоча для зручності він має засоби для переходу до журналу операцій, журналу виділеного документа чи до списку типових операцій. Журнал проведень відкривається в режимі їх сортування за датами.
Журнал проведень має таку ж панель інструментів, як і Журнал операцій, команди меню Дії також однакові.
Поради початківцю. Якщо ви не можете знайти операцію в Журналі проведень, можливо, вона не попала в інтервал видимості, який вказаний у заголовку вікна журналу.
Звертайте увагу на піктограми, якими позначені проведення, -вони містять певну інформацію. Узагалі, операції зручніше переглядати в журналі операцій, включивши режим відображення проведень.
1.3.6. Документи
Програма 1С:Бухгалтерія містить екранні форми (бланки) типових бухгалтерських документів та алгоритми для підготовки і впорядкованого зберігання їхніх паперових форм. Формування документів виконується не лише з метою отримання їх паперового еквіваленту та зберігання в журналах, а й для оформлення господарських операцій. Важливою властивістю документа є його можливість автоматично формувати бухгалтерські операції і проведення. Є низка документів, що не формують бухгалтерських проведень, а лише друковану форму.
Склад документів та їх візуальне представлення (електронні форми) можуть відрізнятися в різних версіях програми і видах конфігурацій, але обов'язково збігаються з певним набором реальних первинних документів, що використовуються в бухгалтеріях і відповідають законодавству України.
У програмі документи впорядковані за класами бухгалтерських операцій і доступні з двох команд головного меню - Документи і Операції.
Кожний документ має візуальне представлення (екранну форму). Форма має заголовок (шапку) і може мати табличну частину. Заголовок документа містить дані, загальні для всіх записів табличної частини. Підготовка документів полягає в заповненні їх реквізитів. Усі документи одного виду мають однакові форми і реквізити, але можуть відображати різні господарські операції. Реквізити документа можуть мати різний тип: текстовий рядок, дата, число, рахунок, субконто. При введенні дати програма пропонує скористатися календарем, чисел -калькулятором, коди рахунків (субрахунків) вибираються з плану рахунків, а субконто - з відповідних довідників.
Кожен документ має два обов'язкові реквізити - префікс з номером і дату. Документи одного виду мають однакові префікси, їх номери не можуть повторюватися. Префікс і номер документа редагувати не бажано, бо за префіксом розпізнають тип документа в журналах. При заповненні форми документа слід уважно переглядати реквізити, переходячи від поля до поля мишею або клавішею <Тав>.
Увести новий документ можна безпосередньо з меню Документи, з Журналу документів або Журналу операцій. Для документів передбачено такий порядок роботи з ними: заповнюється форма документа, він друкується і обов'язково зберігається у відповідному журналі. Наявність паперового документа і його відсутність в електронному журналі можуть призвести до безладу в обліку. Після заповнення реквізитів документ можна:
увести на принтер;
зберегти в журналі і не проводити: у цьому разі при закритті документа слід дати негативну відповідь на питання: «Чи провести документ?». Навіть у тому разі, якщо документ не формує бухгалтерських проведень, програма все одно запитуватиме, чи провести його;
провести документ: у цьому разі запис про нього обов'язково занесеться у відповідний журнал; крім того, якщо документом передбачено формування господарської операції, його можна буде побачити в Журналі операцій, а згенеровані проведення - в Журналі проведень.
У табл. 1.1 і 1.2 наведено деякі довідкові дані про документи програми.


Поради початківцю. Перед формуванням будь-якого документа слід переконатися, що в довідники внесені потрібні дані: заповнення численних реквізитів субконто в довідниках під час уведення нового документа може спричинити неабияку плутанину в діях недосвідченого користувача.
Різні бухгалтерські документи часто містять одні і ті ж дані в заголовку і табличній частині. Наприклад, на підставі рахунка-фактури виписують видаткову, а потім і податкову накладну; чи на підставі платіжного доручення оформляють банківський витяг. Для таких випадків передбачений режим уведення нового документа на підставі існуючого, який активізують у формах документів кнопки <Заповнити за платежами> та <Підбір за замовленнями>. При цьому треба буде вказати документ-джерело.
Для заповнення табличної частини документа даними з довідників зручно використовувати кнопки <Заповнити> та <Підбір>.
Якщо в нижній частині вікна є кнопка <Провести>, то документ можна провести, не закриваючи його форми.
Якщо документ не проводиться, у нижній частині екрана з'явиться вікно з повідомленнями про помилки. Переважно документ не проводиться з таких причин:
не заповнені всі потрібні реквізити документа;
номер документа не унікальний - його слід змінити на черговий;
дата документа пізніша за дату розрахованих бухгалтерських підсумків (див. п. 1.3.8);
у касі підприємства чи на поточному рахунку в банку бракує грошей;
•на складі недостатньо товарів або вибрана не та партія товару. Звертайте увагу на нижню частину вікна форми документа - вона
може містити корисну довідкову інформацію.
Якщо реквізит документа було заповнено вибором із довідника і його слід видалити, а клавіша <Delete> в цьому разі не працює, скористайтеся командою меню Дії\Очистити.
1.3.7. Журнали документів
Уся робота із заповненими документами в основному ведеться в журналах. Після натискання кнопки <ОК> у формі будь-якого документа він переміститься у відповідний журнал. Журнали документів призначені для зручного зберігання вже сформованих переліків документів. Крім журналів документів, у програмі є журнал Інші документи (документи, що не в конкретних журналах) та повний журнал усіх документів. У повному журналі можна не лише розшукати документ, а й створити новий документ з будь-якого розділу обліку.Поради початківцю. Записи в журналах документів сортуються за датою, а в межах однакових дат - за часом уведення документа в журнал. Якщо шуканого документа в журналі немає, проаналізуйте інтервал часу, протягом якого видно документи в журналі: він вказаний у заголовку вікна журналу. Якщо слід переглянути документи за один і той же період часу в кількох журналах, можна перед початком перегляду задати інтервал видимості документів у всіх журналах. Це виконується в діалоговому вікні налаштування параметрів програми командою Сервіс\Параметри\Журнали.
Документи зручно проглядати в Повному журналі документів, використовуючи можливості режиму Відбір за значенням.
У нижній частині вікон журналів документів є кнопки, що можуть згодитися користувачеві:
Друк рухів - витяг проведень, сформованих документом, із Журналу проведень.
Реєстр - формування реєстру документів, що є в журналі.
Дерево - формування дерева підпорядкованих документів, у якому можна прослідкувати рух вибраного документа: на основі якого документа він сформований чи яким документам підпорядкований.
Путівник - виклик допомоги.
1.3.8. Розрахунок бухгалтерських підсумків
Бухгалтерськими підсумками називають залишки і обороти по рахунках і об'єктах аналітики і обіги між рахунками. Останній розрахований період бухгалтерських підсумків висвічується в рядку стану справа або визначається командою меню Операції'\Управління бухгалтерськими підсумками. Період розрахунку підсумків, а це квартал року, впливає на проведення документів та формуванням звітів. Часто при формуванні звіту програма виводить повідомлення «За даний період бухгалтерські підсумки не розраховані». Аналогічне повідомлення з'являється за спроби провести документ, який має дату, що виходить за межі визначеного періоду бухгалтерських підсумків.
У цьому разі відкривають вікно керування бухгалтерськими підсумками (рис. 1.9).

Реквізит Розрахунок підсумків заданий по (IV квартал 2006 року включно) відображає період, станом на який розраховані підсумки. Якщо цей період (квартал) треба змінити, то для цього призначена кнопка Встановити розрахунок і лічильник справа від неї. Після задання кварталу слід натиснути кнопку Повний перерахунок підсумків і почекати, поки програма його виконає.
Поради початківцю. Розрахунок підсумків можна виконувати, якщо на екрані відкрите вікно формування звіту або форма документа.
Вікно розрахунку підсумків - це діалогове вікно операційної системи Windows: поки не буде отримана відповідь на його запит, роботу не можна буде продовжити.
1.3.9. Звіти
Звіт як об'єкт програми забезпечує формування деякого вихідного документа на основі інформації, що міститься в базі даних програми. Усі звіти використовують розраховані підсумкові дані. Звернутися до режиму формування стандартного звіту можна через пункт Звіти головного меню або командою ОперацЩЗвіти.
Звіти поділяють на стандартні (внутрішні) і регламентовані (зовнішні). Стандартні звіти дозволяють отримувати дані бухгалтерського обліку в різних розрізах і за будь-якими рахунками та об'єктами аналітики, регламентовані - за конкретними розділами бухгалтерського обліку, вони призначені для стороннього користувача.
Рис. 1.10. Вікно параметрів звіту «Оборотно-сальдова відомість»
Вибір будь-якого звіту викликає діалогове вікно для налаштування його параметрів (рис. 1.10). При перегляді вже сформованого звіту можна змінити параметри його настроювання.


1.4. НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОГРАМИ
Для виклику діалогового вікна, в якому налаштовуються параметри програми, виконують команду меню Сервіс\Параметри. Значення параметрів впливають на поведінку програми, їх можна налаштовувати. Параметри згруповані у вісім сторінок, їх призначення описано нижче.
Параметри сторінки Загальні (рис. 1.11) призначені для задання робочої дати, періодичності опитування бази даних, вигляду калькулятора і форми подання чисел.
Рис. 1.11. Вікно налаштування параметрів програми: сторінка Загальні
Робоча дата - зчитується із системної дати комп'ютера, використовується як дата за замовчуванням при створенні операцій і документів, заповненні періодичних реквізитів субконто довідників; справа заданий режим зміни робочої дати опівночі (пропонувати зміну опівночі, змінювати опівночі без запиту, не змінювати опівночі).
Рік початку робочого століття - параметр використовується в разі подання дати у форматі з двома останніми цифрами року: дати після вказаного року будуть віднесені до наступного століття. Наприклад, якщо заданий 2000 рік, то дата 01.01.07 інтерпретується як 1 січня 2007 року, а дата 01.01.06 - як 1 січня 2006 року.
Кількість цифр у представленні дати - формат подання дати: з двома останніми цифрами року або з чотирма.
Використовувати формульний калькулятор - вибір виду калькулятора, який буде використовуватися у програмі: активний прапорець - калькулятор формульний, виключена опція - звичайний числовий.
Відключити розділювачі тріад у числах - дозволяє відмінити розподілення тріад розрядів у великих числах - тисяч, мільйонів, мільярдів і т. д.
Період опитування змін бази даних (сек.) - час звертання до інформаційної бази для обновлення вмісту її вікон; використовується при роботі в мережевому режимі з розподіленою базою даних.
Час очікування звертання до таблиць бази даних (сек.) - час, протягом якого система буде виконувати запити бази даних з метою внесення в неї змін.
Режим відкриття об'єктів - задає режим (редагування чи перегляд), в якому будуть відкриватися документи, елементи довідників, журналів після подвійного кліку миші або при натисканні клавіші <Enter>. Якщо обрано режим редагування, то об'єкт буде відкриватися з можливістю внесення змін у його реквізити і блокуватися від змін іншими користувачами (у мережевому режимі роботи); інші користувачі зможуть відкрити цей об'єкт лише для перегляду. Якщо обрано режим перегляду, то об'єкти будуть відкриватися лише для перегляду всіма користувачами і блокуватися не будуть.
Режим видалення об'єктів - якщо задано режим помічення на видалення, то для даного користувача активізований режим контролю цілісності вказівок, за якого за спроби видалення об'єкта він лише помічається спеціальним знаком. Безпосереднє видалення об'єктів у цьому разі виконується у спеціальному режимі Видалення помічених об'єктів. Якщо встановлено режим безпосереднього видалення, то видалення об'єктів з бази даних буде виконуватися негайно, відмінити цю операцію не можна. Використовувати режим безпосереднього видалення не рекомендується, це може призвести до низки невирішу-ваних проблем.
Параметри сторінки Текст (рис. 1.12) дозволяють настроїти параметри вбудованого редактора текстів, який використовується при редагуванні текстових і табличних документів.
Колір закладок - заданий колір використовують для відмічення рядків тексту.
Відкривати текст як модуль - якщо опція включена, то при створенні нового або відкритті існуючого текстового документа редактор текстів буде використовувати можливості, які доступні при редагуванні модулів: виділення кольором синтаксичних конструкцій, використання синтаксичного автовідступу та інші.
Перетягування тексту - якщо опція включена, в редакторі текстів можна використовувати режим переміщення і копіювання фрагментів тексту мишею.

Рис. 1.12. Вікно налаштування параметрів програми: сторінка Текст
Ширина табуляції - ціле число від 1 до16 включно; вказує величину табуляції в символах при редагуванні текстових документів.
Автовідступ - якщо опція активна, то при редагуванні текстів убудований редактор програми автоматично вирівнює текст нового рядка абзацу за зразком попереднього непорожнього рядка.
Опції сторінки Інтерфейс (рис. 1.13) дають змогу настроїти шрифти і керувати відображенням піктограм у меню.
Шрифти - перелік об'єктів програми, для яких можна вибрати шрифт; у правій частині вказується шрифт, що використовується за замовчуванням для вибраного об'єкта. До списку об'єктів належать форми (всі екранні форми: стандартні і створені в процесі настроювання конфігурації), табличні документи, текстові документи (нові документи, створені користувачем засобами програми), модулі (програмні модулі), табло (інформація в однойменному вікні), вікно повідомлень (повідомлення про помилки та виконувані дії у спеціальному вікні), опис (текст допомоги у вікні опису об'єкта).

Рис. 1.13. Вікно налаштування параметрів програми: сторінка Інтерфейс
Вибрати шрифт - виклик діалогового вікна настроювання шрифта.
Показувати піктограми в меню - активізація та відключення показу в головному і контекстних меню піктограм команд меню (аналогічні піктограми використовуються для кнопок панелей інструментів).
Керуючі елементи сторінки Журнали (рис. 1.14) призначені для задання інтервалу видимості записів у системних журналах програми (операцій, проведень, документів).
Початок інтервалу, Кінець інтервалу - встановлюють часові границі інтервалу видимості записів у журналах. Вказаний інтервал буде використовуватися при першому відкритті журналу в поточному сеансі роботи користувача.
Один журнал підпорядкованих документів - якщо опція включена, то при перегляді документів, підпорядкованих вибраному документу, буде використовуватися один журнал підпорядкованих документів. Інформація в цьому журналі буде поновлюватися щоразу при виборі нового документа в журналі документів. Якщо опція відключена, то для кожного вибраного документа можна відкрити свій журнал зі списком підпорядкованих йому документів.

Рис. 1.14. Вікно налаштування параметрів програми: сторінка Журнали
При відкритті журналу переходити в кінець - якщо цей параметр включений, то при відкритті журналів виділиться останній запис у ньому, у протилежному разі - перший.
Переходити в журналі на записаний документ - цей параметр задає режим виділення в журналах останнього збереженого документа; параметр діє або в поточному журналі (після збереження документа курсор установлюється на записаний документ у тому журналі, який був активним у момент відкриття форми документа) або в усіх відкритих журналах (після збереження документа курсор автоматично буде встановлено на його запис у всіх відкритих журналах); цю опцію можна відключити, вибравши зі списку значення «не переходити» (після збереження документа положення курсора в журналах змінюватися не буде).
Параметри сторінки Бухгалтерія (рис. 1.15) впливають на роботу з планами рахунків та інші особливі настройки компоненти Бухгалтерський облік системи 1С:Підприємство.

Основний план рахунків - параметр використовується в тому разі, якщо в конфігурації передбачено кілька планів рахунків; він дозволяє вибрати зі списку всіх існуючих планів рахунків основний для поточного використання.
Маска коду рахунку - задання маски для введення коду рахунку; використання маски дозволяє при введенні коду рахунку з клавіатури не задавати розділювачі рахунків/субрахунків, курсор буде автоматично перескакувати на введення субрахунку.
Використовувати маску плану рахунків - встановлює маску відповідно до маски плану рахунків, яка визначена в Конфігураторі; якщо код рахунку/субрахунку коротший за заданий у Конфігураторі, то доцільно цей параметр відключити і ввести потрібну маску коду рахунку.
Запитувати час при введенні документів і операцій - якщо опція установлена, то при збереженні нового документа чи операції буде виведене діалогове вікно для вибору часу (і варіанта розміщення документа чи операції у відповідному журналі); час збереженого документа (операції) надалі можна буде змінити.
Відкривати документ за операцією (проведенням) - якщо опція активна, то при відкритті в журналі операції, яку сформував документ, відкриється його електронна форма; у протилежному разі відкриється операція.
Швидкий пошук у списках завжди за значенням сортування -режим, для якого пошук виконується в тому полі, в якому дані є впорядкованими (для журналів - це завжди дата, для довідників - код, найменування або інший реквізит, для плану рахунків - код), навіть якщо курсор в іншому полі.
Параметри сторінки Операція (рис. 1.16) впливають на роботу програми при введенні і редагуванні бухгалтерських операцій безпосередньо в Журналі операцій.

Розрахунок суми операції - визначає режим заповнення суми операції (стандартний спосіб - режим заповнення суми операції визначений у Конфігураторі; не розраховувати - сума операції заповнюється вручну; за всіма проведеннями - сума операції вираховується додаванням усіх сум проведень і заповнюється автоматично; за першим проведенням - сума операції заповнюється автоматично копіюванням суми з першого за порядком проведення).
Валютна сума - ця опція доступна при використанні режимів За всіма проведеннями або За першим проведенням і встановлює такий же спосіб заповнення суми операції валютних сум проведень.
Копіювання операції - ця група параметрів визначає режим копіювання збережених операцій у Журналі операцій та Журналі проведень, тобто які із запропонованих чотирьох даних будуть скопійовані в нову операцію.
Чи перевіряти проведення при збереженні операції - активізація і відключення перевірки кореспонденції рахунків у проведеннях збережуваної операції; даний контроль використовує список коректних проведень.
Автоматичне введення нового проведення - режим роботи, за якого після заповнення реквізитів проведення нової операції автоматично створюється новий рядок (нове проведення); цей режим зручний у тих випадках, якщо господарська операція має багато проведень.
Автоматичне введення нового проведення з копіюванням - режим роботи, за якого після заповнення реквізитів проведення нової операції вона автоматично копіюється; цей режим зручний за наявності великої кількості однотипних проведень в одній господарській операції.
Розраховувати суму проведення за ціною - вибір цієї опції встановлює режим, за якого після введення кількості проведення буде автоматично розрахована сума проведення; остання вираховується як кількість, помножена на ціну вибраного в проведенні субконто, при цьому ціна субконто вибирається з довідника.
Розраховувати суму проведення за курсом - вибір цієї опції встановлює режим, за якого після введення валютної суми проведення буде виконаний автоматичний розрахунок суми проведення; остання вираховується як сума у валюті, помножена на курс вибраної в проведенні валюти станом на дату операції, при цьому курс валюти вибирається з довідника Валюти.
Рис. 1.17. Вікно налаштування параметрів програми: сторінка Бухгалтерські підсумки
Параметри сторінки Бухгалтерські підсумки (рис. 1.17) призначені для задання основного періоду розрахунку бухгалтерських підсумків, який задається початковою і кінцевою датами.
Заданий період використовується як значення за замовчуванням при формуванні звітів, проведенні документів, використанні табло. Дати в текстових полях задаються у форматі ДД.ММ.РРРР (число, порядковий номер місяця, рік), при цьому крапки-розділювачі не вводяться; можна вибрати дату з календаря.
Квартал - вибір цього варіанта встановлює квартал як період розрахунку бухгалтерських підсумків.
Місяць - вибір цього варіанта встановлює місяць як період розрахунку бухгалтерських підсумків.
День - вибір цього варіанта встановлює конкретну дату, станом на яку розраховуються бухгалтерські підсумки.
Інтервал З...По - вибір цього варіанта встановлює період безпосереднім вказанням дат початку і кінця.
З початку року - вибір цієї опції для варіантів «квартал», «місяць» і «день» задає період, який починається першою датою року і закінчується останньою датою кварталу, місяця або вказаною датою.
З початку кварталу - вибір цієї опції для варіантів «місяць» і «день» задає період, який починається першою датою кварталу і закінчується останньою датою місяця або вказаною датою.
З початку місяця - вибір цієї опції для варіанта «день» задає період, який починається першою датою місяця і закінчується вказаною датою.
Рис. 1.18. Вікно налаштування параметрів програми: сторінка Монітор
Сторінка Монітор (рис. 1.18) дозволяє настроїти параметри роботи Монітора користувачів і умови перегляду їх журналу реєстрації.
Активні користувачі: обновляти кожні ... секунд - обновляти список активних користувачів програми з вказаним інтервалом; якщо прапорець не встановлений, автоматичне обновлення виконуватися не буде.
Інтервал - група керуючих елементів, які визначають період перегляду подій у журналі реєстрації користувачів: поточний день, тиждень, місяць (журнал включає події поточної дати, тижня, місяця відповідно); останні...дн. (журнал включає події за кілька останніх днів, починаючи з поточної дати); весь поточний журнал (показ усього журналу реєстрації, крім поміщених в архів періодів); З.по. (інтервал перегляду журналу).
Обновляти кожні...секунд - обновлення журналу реєстрації із вказаним інтервалом; якщо прапорець відсутній, автоматичне обновлення не виконується.
При відкритті переходити в кінець - якщо прапорець активний, то при відкритті журналу реєстрації виділеним буде останній рядок журналу.
При відкритті пропонувати фільтр - якщо прапорець активний, при відкритті журналу реєстрації з'явиться діалог для задання фільтра (фільтр використовується для відбору записів журналу, які відповідають заданим критеріям).
Розмістити у двох рядках - якщо прапорець активний, то при перегляді журналу реєстрації інформація кожної події буде виведена у двох рядках.
Один журнал реєстрації - якщо опція активна, то відкриття згорнутого у кнопку на панелі завдань журналу реєстрації і згортання інших активних вікон; у протилежному разі відкриття вікна журналу реєстрації в новому вікні.
1.5. ВИКОРИСТАННЯ ДОВІДКИ ТА ДЕЯКИХ СЕРВІСНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Довідкова система програми 1С:Бухгалтерія за своєю структурою подібна на довідкові системи пакета MS Office. Як відомо, ці довідкові системи використовують гіпертекстові вказівки. Вікна довідкової системи відкриваються з меню Допомога.
Такою ж командою цього меню відкривається головне вікно довідкової системи (рис. 1.19).

Команди меню у вікні призначені для виконання таких дій. Файл - відкриття файла; друк файла.
Правка - копіювання інформації в буфер обміну; примітки до тексту допомоги.
Закладка - відкриття закладки вікна діалогу.
Параметри - настройка інтерфейсу (розміщення вікна на екрані, зміна шрифта, хронологія звертання до довідки). Довідка - інформація про версію програми. Призначення кнопок панелі інструментів, що є під меню, таке.
Розділи - пошук довідкової інформації за ключовим терміном чи фразою.
Назад - повернення до попереднього відкритого вікна довідки. Друк - відкриття діалогового вікна друку.
Параметри - копіювання тексту довідки або виділеного її фрагмента в буфер обміну; задання шрифта; розміщення вікна на екрані; додавання власних приміток.
До сервісних інструментів програми належать перш за все Календар і Калькулятор. Перший дозволяє вибирати дату у зручному режимі, хоча значно швидше просто набрати її з клавіатури (використовуючи цифрову клавіатуру, у бухгалтера завжди повинна бути активною клавіша <Num Lock>). Другий дозволяє виконувати всі арифметичні дії, обчислювати проценти, обернені значення, а також використовувати пам'ять для зберігання проміжних результатів обчислень; як пам'ять Калькулятор використовує буфер обміну Windows.
Табло рахунків призначене для оперативного отримання інформації про бухгалтерські підсумки. Табло рахунків дозволяє переглядати залишки і обіги за вибраними бухгалтерськими рахунками за будь-який розрахований період з деталізацією до місяця. Табло рахунків складається з рядків, кожен з яких може містити: код рахунку (субрахунку), валюту рахунку, підсумки по даному рахунку. У заголовку вікна табло висвітлюється період, за який виводяться підсумки. Дані в табло динамічно оновлюються при зміні сум операцій та наповненні Журналу операцій. Табло рахунків зручно розмістити у вільній частині екрана для оперативного моніторингу підсумків. У вікні табло можна забрати панель інструментів, воно займатиме на екрані менше місця.
Перелік контрольних питань
Завантаження програми 1С:Бухгалтерія. Додавання, видалення, зміна назви інформаційної бази. Вибір інформаційної бази при запуску програми. Створення нової інформаційної бази на основі існуючої.
Поняття конфігурації програми. Призначення режимів Конфігуратор і Відлагоджувач.
Основні елементи вікна програми, їх призначення. Призначення команд головного меню. Способи виконання команд меню. Налаштування панелей інструментів.
База даних як основа інформаційної бази програми: робота з таблицями баз даних (списками): вибір елемента зі списку; додавання, копіювання, редагування, збереження, видалення, пошук, сортування.
Призначення довідника Констант. Структура довідника Констант і його використання в програмі. Опис констант.
Структура довідника Плану бухгалтерських рахунків, призначення його полів. Відмінність паперового і електронного планів бухгалтерських рахунків.
Організація кількісного, валютного, аналітичного обліку в програмі 1С:Бухгалтерія 7.7.
Призначення Довідників та їх використання у програмі 1С:Бухгалтерія. Структура вікна довідника та опис його елементів. Операції з групами та елементами довідників. Навести приклади організації одно- і дворівневого аналітичного обліку. Зв'язок довідників із Журналами і Документами у програмі.
Призначення Журналу операцій та його формат. Способи заповнення Журналу операцій.
Призначення та формат Журналу проведень, його зв'язок із Журналом операцій. Умовні позначення записів у Журналі проведень.
Призначення Документів, їх можливості. Ідентифікація Документів у журналах. Використання Документів для оформлення господарських операцій, що формують проведення.
Журнали документів, їх призначення у програмі 1С:Бухгалтерія. Зв'язки журналів документів з іншими журналами програми.
Призначення команд меню Дії при роботі з журналами та документами в програмі 1С:Бухгалтерія.
Призначення Типових операцій, їх переваги і недоліки. Створення і редагування Типових операцій. Ідентифікація Типових операцій у журналах. Формування документів для Типових операцій.
Розрахунок бухгалтерських підсумків. Вхідні дані для розрахунку бухгалтерських підсумків.
Уведення вхідних залишків. Перевірка правильності введення вхідних залишків. Використання звітів для виконання перевірки правильності введених залишків на рахунках, для яких ведеться аналітичний облік.
Використання довідкової системи у програмі 1С:Бухгалтерія.
Сервісні можливості програми.
Використання класифікаторів техніко-економічної інформації у програмі.
Що таке інтерфейс програми? Які елементи інтерфейсу операційної системи Windоws використані у програмі 1С?

Приложенные файлы

  • docx 23744672
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий