МЕТОДИЧКА 1С теорія

Розділ 1. Загальні відомості про прикладне рішення
«1С Бухгалтерія для України 8.2»

Характеристика програми

"1С: Бухгалтерія 8 для України" – це універсальна програма масового призначення для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку, забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів, підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності і т.д. Це готове рішення для ведення обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову та роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю, надання послуг, виробництво та ін..
Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. Користувачі також можуть самостійно управляти методикою обліку в рамках налаштування облікової політики прикладного рішення.
Основним способом віддзеркалення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції – простий інструмент автоматизації, легко і швидко настроюється користувачем.
За допомогою "1С: Бухгалтерія 8 для України" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час "1С: Бухгалтерія 8 для України" надає можливість ведення бухгалтерського та податкового обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і т.д., а обов'язкову звітність формувати роздільно.

Ключові характеристики прикладного рішення.
Програмний продукт «1С Бухгалтерія для України» включає технологічну платформу «1С Підприємство 8» та типову конфігурацію (прикладне рішення) «Бухгалтерія для України».
Ступінь «пристосованості» системи до особливостей конкретної галузі діяльності підприємства позначається терміном конфігурованість, тобто можливість налаштування системи під особливості конкретного підприємства і класу вирішуваних завдань.
Платформа забезпечує роботу конфігурації і дозволяє вносити до неї зміни або створювати власну конфігурацію.
Платформа – спеціалізоване середовище розробки бізнес-рішень, забезпечує функціонування екранних форм, взаємодію з операційною системою і файловими областями, зберігання і обробку даних в інформаційній базі, і масу інших системних функцій.
Конфігурація – прикладне рішення, в якому визначені склад і параметри облікових механізмів (плани рахунків та облікові регістри); довідників, документів, звітності, а також механізми з взаємозв'язку і автоматизації. Приклади конфігурацій: 1С: Бухгалтерія для України, 1С: Підприємство 8. Управління торгівлею, 1С: Зарплата та управління персоналом, 1С: Підприємство. Управління виробничим підприємством тощо.

Основні терміни та поняття системи «1С: Підприємство»

Довідники – інформаційні об’єкти, призначені для зберігання списків однотипних елементів, що використовуються для виконання операції та підготовки документів. В програмі використовуються довідники двох видів: довідники для кожного виду субконто (Довідник «Основні засоби», «Номенклатура», «Контрагенти»); допоміжні довідники (Довідник «Одиниці вимірювання», «Ставки ПДВ» тощо.)


Рис. 1.1. Список довідників. Довідник «Класифікатор одиниць вимірювання»

Константи – інформаційні об’єкти, що використовуються для представлення в інформаційній базі постійної або умовно постійної інформації (Настроювання параметрів обліку, Настройки програми).
Настроювання параметрів обліку – параметри ведення обліку в ІБ: настроювання аналітичних розрізів на рахунках обліку, вибір типу планових цін та ін.
Настройки програми – встановлення тенічних параметрів роботи програми: заголовок головного вікна, обмін даних, права доступу тощо.
План рахунків – сукупність синтетичних рахунків, призначених для групування інформації про господарську діяльність підприємства, затверджується Міністерством Фінансів України, вважається частиною облікової політики організації. При необхідності дозволяється додавати субрахунки та за балансові рахунки.
Структура плану рахунків:
1. Жовта крапочка біля букви Т в першій колонці означає, що ці рахунки є визначеними, тобто задані в режимі конфігурування та відповідають нормативним документам, їх не можна видалити та змінити такі ознаки обліку як: вид рахунку (активний, пасивний або активно-пасивний), ознаки обліку по рахунку (забалансовий, валютний, кількісний, податковий), ознаки обліку по субконто (настройки аналітичного обліку)
2. Рахунки, що мають субрахунки виділяються в формі плану рахунків жовтим кольором (наприклад, рахунок 10 «Основні засоби»)
3. Прапорці в колонках Вал., Кіл., АБ. – означають ознаки обліку по рахунку, відповідно ведення валютного (Рая. 312, 632), кількісного (Рая. 201, 281) та за балансового обліку (Рая. 022, 023, 024).


Рис. 1.2. План рахунків бухгалтерського обліку

Субконто – об’єкт аналітичного обліку (Наприклад: рахунок 281 «Товари на складі» буде мати три види субконто: 1 субконто – номенклатура, тобто, назва товару, 2 субконто – партія, 3 субконто – склад, тобто місце, де зберігається товар). Вид субконто визначає сукупність об’єктів конкретного типу та використовуються для настроювання аналітичного обліку по рахункам бухгалтерського обліку.


Рис. 1.3. Види субконто 281 рахунку «Товари на складі»

Документи. Призначені для відображення інформації про різноманітні факти господарської діяльності та для формування бухгалтерських та податкових записів. Набір документів в програмі співпадає з набором реальних первинних документів, що використовуються в організації. Кожен документ може мати кілька форм представлення. Екранна форма необхідна для введення реквізитів документа (тобто перенесення інформації з паперового джерела), встановлення виду операції, запису та проведення документу. Друкована представляє собою еквівалент документа, що отримується після друку на принтері. Електронна форма є файлом зовнішньої пам’яті. Важливою властивістю більшості документів є їх можливість автоматичного формування операцій (формування проводок).
Форми документів максимально уніфіковані, тобто склад, розміщення та призначення реквізитів, табличних частин по можливості співпадають.
Журнали. Призначені для зберігання та перегляду інформації про операції, проводки та документи. Існує три типи журналів: журнал операцій, журнал проводок та журнал документів.
Журнал операцій використовується для запису інформації про кожну операцію, а також для перегляду списку всіх введених операцій в хронологічному порядку. Кожна операція відображається одним рядком, містить відомості про дату, час, номер, зміст та суму операції.


Рис. 1.4. Журнал операцій

Журнал проводок містить проводки всіх операцій у хронологічному порядку. Журнали документів надають можливість переглянути списки документів, розподілені по видам документів (наприклад, касові документи, документи покупців тощо) або всіх документів одразу.
Регістри. Призначені для зберігання списків додаткових відомостей, склад яких розгорнутий по визначеній комбінації значень, а при необхідності – і в часі. Існує три види регістрів:
регістри відомостей – довідкова інформація, розгорнута не тільки в розрізі вказаних вимірів, але й в розрізі часу – тобто та конкретну дату даний показник має конкретне значення (Доступ: Операції – Регістри відомостей). Це дозволяє не тільки зберігати статистичні дані, але і відслідковувати їх зміні у часі (ставки податків, відомості про облікову політику, рахунки обліку, розмір мінімальної заробітної плати тощо). Інформація в регістрі відомостей зберігається у вигляді записів, кожна з яких містить значення вимірів (опис показника) та відповідні їм значення ресурсів (конкретне значення показника). Важливо розуміти, що в якості такої інформації можуть виступати значення будь-якого типу, а не тільки числового (наприклад, регістри відомостей – відповідальні особи, облікова політика тощо);

Рис. 1.5. Приклад регістра відомостей

регістри накопичення відображають накопичену інформацію у вигляді числових значень в результаті проведення документів, показують рухи в регістрах (збільшення, зменшення). (Доступ: Операції – Регістри відомостей). Прикладом регістрів накопичення можуть виступати: партії товарів на складах, взаєморозрахунки по заробітній платі тощо.
регістри бухгалтерії – журнали проводок. Кожному бухгалтерському проведенню відповідає запис регістра бухгалтерії (доступ: Операції – Регістри бухгалтерії).

Обробки призначені для реалізації різних алгоритмів перетворення інформації та виконання сервісних функцій. Прикладами застосування обробок можуть служити завантаження і вивантаження даних для обміну з іншими прикладними рішеннями, регламентні та контрольні операції над даними бази даних, групові обробки документів і довідників, універсальні форми і механізми, які використовуються для великої кількості об'єктів конфігурації.
Звіти – призначені для отримання результативної інформації, для аналізу бухгалтерських підсумків (оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, головна книга та ін.), а також для формування даних для податкових інспекцій та інших інстанцій (регламентована звітність).

Початок роботи з конфігурацією. Режими роботи. Створення та додавання існуючої інформаційної бази

Для запуску програми «1С Бухгалтерія» необхідно зайти в меню Пуск та обрати із запропонованого переліку програм – 1С: Підприємство 8.2. Відкриється діалогове вікно такого типу (рис. 1.6.). В цьому вікні ви можете обирати, з якою інформаційною базою та в якому режимі працювати. Існує два режими роботи :
1С: Підприємство – робочий, основний режим роботи користувача, використовується для безпосереднього ведення бух обліку на підприємстві та формування регламентної звітності.
Конфігуратор – цей режим дозволяє змінювати можливості програми, призначений для програмування, визначення структури конфігурації та адміністрування.
Кнопки «Додати», «Змінити», «Видалити», «Настройка» потрібні для управління представленим у вікні списком.

Рис. 1.6. Вікно запуску програми

За допомогою кнопки «Додати» можна створити нову або додати існуючу інформаційну базу. У вікні «Додавання іфнормаційної бази / групи» на рис. 1.7. необхідно обрати один із запропоновапних варіантів.


Рис. 1.7. Вікно додавання конфігурації
В залежності від варіанта додавання інформаційної бази послідовність дій незначно відрізняється. Так, при створенні нової ІБ з’явиться вікно з вибором шаблонів для створення ІБ (рис. 1.8), а при додаванні існуючої – вікно із назвою ІБ, далі всі інші кроки співпадають. Тобто необхідно указати найменування ІБ (в якості найменування бази зручно використовувати назву підприємства), в поле «Каталог інформаційної бази» вручну або за допомогою Провідника Windows потрібно указати повний шлях до каталогу ІБ.
Після цього у вікні запуску програми з’явиться рядок із назвою вашої ІБ.
Наступний крок – це вибір режиму роботи. Безпосередня робота по веденню бухгалтерського обліку на підприємстві, виконанню різноманітних регламентних розрахунків та звітів виконується в режимі «1С: Підприємство»


Рис. 1.8. Вікно вибору шаблону конфігурації

Після вибору режима роботи виводиться вікно авторизації, в якому міститься перелік користувачів, яким дозволено вхід в систему. Необхідно обрати відповідного та при необхідності ввести пароль.

Список користувачів. Доступ до інформаційної бази повинні мати тільки авторизовані користувачі, тобто ті, яким дозволено працювати з системою. Авторизуватись можно як в режимі Конфігуратор (Доступ: «Адміністрування – Користувачі), так і в режимі «1С: Підприємство» (Доступ: Сервіс – Управління користувачами та доступом – Список користувачів).
На закладці «Основні» в поле «Ім’я» вводиться коротке ім’я користувача. Саме воно відображається в діалозі вибору при запуску програми (рис. 1.9).


Рис. 1.9. Створення нового користувача шляхом авторизації

При формуванні списку користувачів одному користувачу можно вказати одну або кілька ролей, доступних при роботі з прикладним рішенням (Закладка «Інші»). Всього основних ролей в конфігурації дві: «Бухгалтер (основна робоча роль)» та «Повні права». Інші права (Додаткове право адміністрування, Додаткові можливості головного бухгалтера та інш.) є допоміжними та можуть бути використані для надання прав користувачу, якому не надані повні права. Для звичайного запуску програми потрібен мінімальний набір прав. Такий набір має роль «Бухгалтер». Рядовому бухгалтеру назначають саме її.
В поле «Основний інтерфейс» вказують інтерфейс користувача за замовчуванням (повний, адміністративний, бухгалтерський) в залежності від функціональних потреб.

Структура вікна програми
При першому запуску «1С: Бухгалтерія для України» (чистої ІБ) в режимі «1С: Підприємство» відкриється головне вікно програми (рис. 1.10).


Рис 1.10. Головне вікно програми
Інтерфейс програми побудований за тими ж принципами, що ї у більшості прикладних рішень Windows. У правому кутку заголовку знааходяться звичні кнопки для розгортувуання/згортування вікна та кнопка виходу з програми. Суттєва відмінність в тому, що при виході із системи нічого зберігати не потрібно. Записи в ІБ виконуються в процесі роботи з системою, а не при закритті головного вікна.
Працювати з головним меню можна не тільки за допомогою миші, але і за допомогою клавіатури:
для виклику головного меню використовуйте клавішу Alt;
для переходу між пунктами стрілки: Up, Down, Left, Right;
для вибору потрібного пункту Enter.
Якщо список команд у випадаючому меню якого-небудь підміню досить довгий, то знизу або зверху списку додаються елементи прокрутки, натиснувши які можна прокрутити список. Також можна використовувати колесо прокрутки миші.
Заголовок – це верхній рядок, зазвичай там міститься інформація про назву бази даних.
Рядок Меню – це доступ до всіх можливих дій на даний момент, настройкам та об’єктам конфігурації.
Головне меню має ієрархічну структуру, у основних підпунктів є підпорядковані.
Меню «Файл», «Правка» містять елементи управління інформаційною базою (редагування, зберігання, копіювання, друк, пошук тощо).
Меню «Операції» призначений для зберігання інформації про проведені господарські операції (Журнал операцій, Журнал проводок), містить загальні характеристики всіх об’єктів конфігурації, які зібрані у відповідні набори (Довідники, Документи, Звіти, Регістри відомостей, Обробки тощо) та перелік регламентних операцій, що автоматично виконують розрахунок на кінець періоду (Закриття місяця, Визначення фінансових результатів).
Меню «Банк», «Каса» містять потрібний перелік документів, довідників, регістрів та обробок, що дозволяють відображувати операції по надходженню та вибуттю грошових коштів (готівкових та неготівкових).
Меню «Покупка», «Продаж», «Склад» містять потрібний перелік документів, довідників, регістрів та обробок, що дозволяють відображувати операції по оприбуткуванню та вибуттю товарів і послуг, внутрішні складські операції (Переміщення, Списання товарів, Інвентаризація), формувати Акти взаєморозрахунків з контрагентами.
Меню «Виробництво» містить перелік виробничих документів, що забезпечують відображення операцій виробничого процесу.
Меню «ОЗ» містить потрібний перелік документів, довідників, регістрів та обробок, що дозволяє відображувати операції по введенню та виведенню з експлуатації основних засобів та малоцінних швидкозношуваних предметів, їх ремонт та модернізацію, переоцінку та підготовку до продажу основних засобів, також містить інформацію про порядок обчислення та відображення в обліку амортизації по основним засобам та малоцінним необоротним матеріальним активам.
Меню «НМА» містить потрібний перелік документів, довідників, регістрів та обробок, що дозволяє відображувати операції по введенню та виведенню з експлуатації нематеріальних активів, їх модернізацію, передачу та інформацію про порядок обчислення та відображення в обліку амортизації по нематеріальним активам.
Меню «Зарплата» містить потрібний перелік документів, довідників, регістрів, звітів та обробок, що дозволяє відображувати операції по нарахуванню та виплаті заробітної плати та розкриває механізм відображення витрат по заробітній платі в обліку.
Меню «Кадри» містить перелік документів та довідників по кадровому потенціалу підприємства.
Меню «Звіти» містить перелік внутрішніх (управлінських) та зовнішніх (регламентованих) звітів, та механізми взаємодії із зовнішніми обробками формування звітів (1С-Звіт).
Меню «Податковий облік» містить потрібний перелік документів, довідників, регістрів, звітів та обробок, що дозволяє відображувати операції по реєстрації податкового кредиту та податкових зобов’язань, їх корегуванню та механізми перевірки повноти виписки та реєстрації податкових накладних.
Меню «Підприємство» містить потрібний перелік документів, довідників, регістрів, які містять загальну характеристику підприємства, опис його діяльності, особливості ведення обліку та інформують про тих контрагентів, з якими воно працює.
Меню «Сервіс», «Вікна», «Довідка» містять інформацію довідкового характеру та сервісні механізми, що полегшують роботу в конфігурації та дозволяють управляти екранними формами.
Під рядком меню головного вікна програми знаходиться панель інструментів, які використовуються для найбільш часто використовуваних команд. Також список інструментів доступний при відкритті будь-якого елементу інформаційної бази. Визначення складу кнопок панелей інструментів, а також створення та редагування власних панелей інструментів здійснюється в налаштуваннях головного меню. Найбільш часто використовувані інструменти представлені на рис. 1.11


Рис. 1.11. Інструменти для редагування документів

Інструмент «Додати» дозволяє створювати новий елемент (шаблон).
«Скопіювати» дозволяє скопіювати вже існуючий елемент та відредагувати його (змінити дату, реквізити або кількісні характеристики документу).
«Змінити» дозволяє редагувати зміст вже існуючого елемента.
«Встановити позначку на видалення» дозволяє позначити виділений елемент на вилучення (він позначається червоним хрестиком і стає неактивним при перегляді проведень). Для того, щоб вилучити елемент остаточно, необхідно перевірити його взаємозв’язок з іншими елементами інформаційної бази таким чином: зайти в меню Операції – Видалення позначених об’єктів. При натисканні з’явиться повідомлення такого типу «Підготовка до видалення може тривати деякий час», натиснути «Так». Після цього відкриється список всіх помічених на видалення елементів. Обов’язково! Натиснути кнопку «Контроль» для перевірки зв’язків з іншими елементами ІБ. Якщо перевірені елементи виділяються зеленим прапорцем, вони вільно вилучаються. Якщо червоним, це означає, що існують інші елементи, що мають прив’язку до виділеного елемента. Вилучення можливе буде лише тоді, коли всі пов’язані елементи будуть також позначені на вилучення.
«Встановлення інтервалу дат» дає можливість звузити пошук до конкретного періоду (рік, квартал, місяць, день або довільний)
«Провести», «Скасувати проведення» - це механізм автоматичного формування або скасування проводок.
«На підставі» - механізм для створення нових форм документів на підставі існуючих (наприклад, на підставі виписаного раніше покупцю рахунку на оплату можна створити документ відвантаження товару)
«Результат проведення документа» дозволяє переглянути та при необхідності відредагувати вручну проводки.
«Структура підпорядкованості документа» дозволяє від слідкувати взаємозв’язок існуючого документа з іншими.

Поєднання клавіш
Дія
Поєднання клавіш

Перейти до наступного елементу форми / виконати дію кнопки за замовчуванням
Enter

Перейти до наступного елементу форми
Tab

Повернутися до попереднього елементу форми
Shift + Tab

Переміщення по елементам, що об’єднанні в одну групу
Up, Down, Left, Right

Закрити активне допоміжне вікно (прибрати пустий рядок, який не потрібен)
Esc

Відкрити "Довідку"
F1

Створити новий документ
Ctrl + N

Відкрити існуючий документ
Ctrl + O

Відкрити "Історія"
Ctrl + Shift + H

Відкрити / закрити "Службові повідомлення"
Ctrl + Shift + Z

Видалити
Del

Додати
Ins

Зберегти активний документ
Ctrl + S

Друк активного документу
Ctrl + P

Пошук
Ctrl + F

Пошук наступного
F3


Стартовий помічник. Обробка «Стартовий помічник» (Доступ: Довідка – Стартовий помічник) призначена для початкового заповнення інформаційної бази. За допомогою цієї обробки можна ввести дані, потрібні для початку формування документів, а саме: створити організацію та ввести основні відомості, потрібні для початку роботи; заповнити банківські реквізити організації; встановити облікову політику по бухгалтерському та податковому обліку; заповнити інформацію про підрозділи організації, відповідальних осіб, адреси, телефони; настроїти порядок ведення партійного та складського обліку; встановити основні настройки поточного користувача.
При першому запуску нової інформаційної бази Стартовий помічник запускається автоматично (рис. 1.12).


Рис. 1.12. Панель Стартового помічника

Панель функцій. В обробці «Панель функцій» (Доступ: Довідка – Панель функцій) створені закладки, що відповідають окремим розділам обліку. Користувачам надається можливість швидкого доступу до документів, звітів, довідникам, обробкам відповідного розділу.
На окремій вкладці «Монітор бухгалтера» у користувача є можливість оперативно та у зручній формі отримувати дані про залишки грошових коштів на розрахункових рахунках та у касі, про суми дебіторської та кредиторської заборгованості.


Рис 1. 12. Монітор бухгалтера
На закладці «Керівнику» розташовано «Центр антикризового управління» (рис. 1.13). Це набір звітів, що надають керівнику оперативну інформацію для прийняття управлінських рішень.


Рис. 1.13. Панель функцій

Сервісні режими
Захист періодів. В конфігурації підтримується можливість встановлення обмежень зміни даних раніше визначеної дати (Доступ: Сервіс – Управління правами й доступом - Дата заборони зміни даних). Використання цього механізму дозволяє захищати від змін ті періоди, по яким вже здано звітність та інформація в яких вже не змінюється з часом, адже зміни «заднім числом» можуть негативно впливати на поточний та майбутні періоди.
Можливі кілька варіантів встановлення дати заборони зміни даних: загальна дата заборони змін (одночасно для всіх організацій та всіх груп користувачів), дата заборони по організаціям (встановлення обмеження змін по конкретній організації), дата заборони по групам користувачів (встановлення обмеження змін в розрізі користувачів та груп користувачів).

Тимчасове блокування. Режим тимчасового блокування призначений для запобігання несанкціонованого використання системи 1С : Підприємство у відсутність користувача. (Доступ: Сервіс – Тимчасове блокування)
Часто конкретна конфігурація використовує ім'я, з яким користувач входив у систему, для ідентифікації авторства документів. Найчастіше на користувача покладається відповідальність за виконані дії. Тому важливо, щоб під час сеансу ніхто не міг би виконати будь-які дії "під чужим ім'ям". З іншого боку, якщо користувачеві потрібно відійти від комп'ютера, кожного разу "виходити" і "входити" в систему не завжди зручно. У цьому випадку може бути використаний режим тимчасового блокування.
Важливо! Режим тимчасового блокування має сенс тільки тоді, коли для користувача заданий пароль.
Для входу в режим тимчасового блокування потрібно вибрати пункт "Сервіс – Тимчасове блокування". Вікно програми 1С: Підприємство мінімізується.
Щоб продовжити роботу, слід клацнути ярлик програми. На екран видається діалог для введення пароля. Повинен бути введений точно такий же пароль, як і при запуску системи. Якщо для поточного користувача пароль не був заданий, то пароль не вводиться. Після правильного введення пароля система стає доступною для роботи.

Дата актуальності обліку. Механізм призначений для мінімізації трудомістких та тривалих розрахунків по деяких розділах обліку при проведенні документів протягом робочого періоду. Таким чином, з’являється можливість розподілити навантаження на розрахункові ресурси підприємства. Механізм управляється в настройках програми на закладці «Дата актуальності» (Доступ: Сервіс – Управління датою актуальності обліку). Цю функцію можна взагалі відключити, тоді всі проводки будуть формуватися одразу при проведення документів, а також можна вказати необхідність інформування користувача при проведенні документів про неактуальність обліку. Зокрема, підтримуються:
Оцінка товарно-матеріальних цінностей при вибутті (не здійснюється розрахунок собівартості описуваних ТМЦ в бухгалтерському та податковому обліку);
Розрахунки з контрагентами (не здійснюється розрахунок сальдо заборгованостей, тобто всі платежі зараховуються в аванс, а заборгованість, що з’явилась не погашає передплату).
При цьому для коректного ведення обліку ці операції все одно повинні бути проведенні до закінчення робіт в конкретному періоді в зручний для розрахунків час.

Групове пере проведення. Діалог дозволяє здійснювати групове проведення документів і відновлення хронологічних послідовностей проведення документів. (Доступ: Сервіс – Групове пере проведення документів)
У верхній частині діалогу задається період, з якого проводитимуться документи. Також обирається обсяги перепроведення: по всіх або по якійсь конкретній організації. Після встановлення всіх необхідних параметрів для виконання проведення слід натиснути кнопку "Виконати " (рис. 1.14). Якщо проведення пройшло успішно, буде видано повідомлення "Проведення документів завершено!".


Рис. 1.14. Механізм виконання обробки «Групове перепроведення документів»

Настройки користувача. Для кожного користувача можуть бути задані настройки і значення за замовчуванням (Доступ: Сервіс – Настройки користувача).
В якості налаштувань і значень за замовчуванням для користувачів можуть бути задані наступні настройки (рис. 1.15):
Основна дата початку звітів – це дата, яка буде проставлятися в звіти в якості початкової дати інтервалу, за яку буде побудований звіт.
Основна одиниця за класифікатором , Основна ставка ПДВ – одиниця виміру і ставка ПДВ , які будуть проставлятися за замовчуванням при оформленні нових записів позицій номенклатури.
Основна валюта взаєморозрахунків – валюта взаєморозрахунків , яка буде використана в якості валюти за замовчуванням при оформленні нових договорів з контрагентами.
Основна організація, основний склад , основний підрозділ, основний тип цін продажу – ті значення, які будуть використані при оформленні нових документів.
Основний відповідальний – це той співробітник, який контролює дії користувача і відповідає за правильність оформлення документів. В якості відповідального співробітника може бути , наприклад , менеджер із закупівель , який відповідає за оформлення операції купівлі. У той же час конкретні документи можуть виписувати різні користувачі: документи надходження виписує комірник, а документи оплати реєструє касир чи бухгалтер. Інформація про відповідального співробітника , заданих за замовчуванням для користувача, надалі буде заповнюватися при оформленні нових документів. В якості відповідального співробітника може бути призначений і сам користувач.
Контроль кореспонденції рахунків – при установці даного прапора при проведенні документів буде контролюватися правильність кореспонденції рахунків бухгалтерського та податкового обліку в документах.


Рис. 1.15. Сервісний механізм «Настройки користувача». Перелік значень, як налаштовуються «за замовчуванням»


Розділ 2. Ведення обліку господарських операцій

2.1. Початкове наповнення інформаційної бази

При першому запуску нової інформаційної бази автоматично запускається обробка «Стартовий помічник», що полегшує введення початкових відомостей про підприємство (процедура використання цієї обробки розглядалась раніше). Також можна заповнити початкові дані про організацію користуючись відповідними елементами меню «Підприємство» (Доступ: Підприємство – Організації – кнопка «Перейти»)

Організація. Для зберігання інформації про організацію та постійних відомостей про неї існує довідник «Організації» (Доступ: Підприємство - Організації) (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Інформаційна картка Організації.

Для кожної організації необхідно вказати:
Назву (загально прийняте на підприємстві), повну назву (для офіційних документів), тип організації (юридична чи фізична особа), префікс (для коректного розділення нумерації документів в розрізі організацій в рамках єдиного інформаційного поля підприємства) коди організації (для формування реквізитів регламентованих звітів), номера реєстрації, контактну інформацію (юридичну, фактичну адресу, телефони, електронну пошту, сайт тощо);
Основний банківський рахунок – посилання на елемент довідника «Банківські рахунки», тут вказується розрахунковий рахунок, яким організація частіше за все користується. Цей банківський реквізит буде автоматично підставлятися в первинні документи.
Головна організація – реквізити заповнюється тільки для філіалів, представництв та інших відокремлених підрозділів., що не є самостійними юридичними особами, містить посилання на головну організацію, використовується при формуванні консолідованої звітності.
Одна з організації може бути назначена основною, тобто за замовчуванням буде підставлятися в усі нові об’єкти, створені в процесі роботи з ІБ для поточного користувача.

Структура організації. Інформація про організаційну структуру підприємства зберігається в довіднику «Підрозділи організацій» (Доступ: Підприємство – Підрозділи). Довідник підпорядкований довіднику «Організації», тому при заповненні необхідно для кожної організації заповнити його індивідуально. Має ієрархічну структуру, при цьому підтримується ієрархія елементів, тобто якщо в майбутньому якійсь підрозділ трансформується в більш складну структуру, це легко буде відобразити шляхом ведення нових елементів, батьківською групою для яких буде розділ, що реструктуризується (рис. 2.2.).

Рис.2.2. Довідник «Підрозділи організацій»

Відповідальні особи організації. Інформація про відповідальні особи організації зберігається в періодичному регістрі відомостей «Відповідальні особи організацій» (Доступ: Підприємство – Відповідальні особи підприємства). Ця інформація дозволяє відрізняти ролі, що виконують відповідальні особи, та які використовуються при формуванні регламентованих звітів, друкованих форм документів.

Настройка параметрів обліку (Доступ: Підприємство – Настройка параметрів обліку). За допомогою цього механізму визначаються настройки обліку, що діють для всіх організацій, а саме:
На закладці «Валюта» - визначається регламентована валюта, в якій ведеться весь регламентований облік, будуються відповідні оперативно-технічні та регламентовані звіти. Якщо цього не зробити – працювати в системі буде не можливо.
На закладці «Запаси», «Товари в роздробі» визначається детальність аналітичного обліку запасів (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Настройки параметрів обліку
Параметр «Дозволяється списання запасів при відсутності залишків на складі за даними обліку». Активація цього параметра дозволяє відображати операції вибуття ТМЦ навіть у випадку відсутності залишків на складах (вибуття «в мінус»).
Параметр «Ведеться облік поверненої тари» - керує наявністю спеціальної табличної частини «Тара» в торгівельних документах та можливістю відображення операції з поверненою тарою.
Параметр «Вести облік по партіях». Визначає наявність виду субконто «Партії» на рахунках обліку запасів (тобто визначається конкретний документ партії (накладна, авансовий звіт тощо)).
Параметр «Вести складський облік». Активація цієї додаткової аналітики дозволяє вести кількісний облік номенклатури в розрізі складів і отримувати точні залишки ТМЦ за місцями зберігання підприємства.
Параметр «По номенклатурі (обороти)» - це настройка, яка використовується при обліку товарів в роздріб на складах виду «НТТ» (неавтоматизована торгівельна точка, тобто не обладнанні касовим апаратом, що не дозволяє відслідковувати кожний продаж). Активація цього механізму викликає додавання оборотного виду субконто «Номенклатура» на рахунок 2822 «Товари в роздрібній торгівлі (в НТТ по продажній вартості). При цьому по номенклатурним позиціям в НТТ» не будуть накопичуватися і відслідковуватися залишки, а інформація про продажі та переоцінки будуть виводитися зведеною сумою.
Параметр «По ставках ПДВ». Якщо продажі в роздробі здійснюються за різними ставками ПДВ, необхідно активувати аналітику для коректного обліку ПДВ, шляхом додавання виду субконто «Ставка ПДВ» на рахунок 2822.
На закладці «Розрахунки з контрагентами». Активація параметру «По розрахунковим документам» дозволяє настроїти глибину аналітичного обліку розрахунків з контрагентами по трьом видам субконто «Контрагент», «Договір», «Документ розрахунків з контрагентами». Таким чином, при формуванні поводок по авансам або по зараховуванні авансів визначення розрахункового сальдо буде відбуватися з урахуванням стану всіх трьох видів субконто.
На закладці «Інший аналітичний облік» активується механізм управління реквізитів, пов’язаних зі скидками в документах продажу.
На закладці «Виробництво» вказується планова собівартість випуску для розподілу накопичених витрат між об’єктами випуску.
Важливо! Якщо на момент зміни параметрів настройки обліку в базі вже є дані (документи, проводки), пов’язані з тими рахунками, що змінюються, то в результаті може бути втрачена частина інформації. Тому бажано настроювати всі параметри обліку до початку роботи в ІБ.

Облікова політика. Облікова політика підприємства – це регістр відомостей, що включає сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. В програмі передбачені облікові політики для бухгалтерського та податкового обліку та по персоналу. (Доступ: Підприємство – Облікова політика)
В регістрі Облікова політика організацій зберігається інформація для кожної організації
про схему оподатковування організації (про основні податки, платником яких є організація)
про спосіб оцінки собівартості матеріально-виробничих запасів при вибутті
про спосіб оцінки товарних запасів в роздробі
про використовувані класи рахунків витрат
про спосіб розрахунку собівартості виробництва
про нумерацію податкових документів: нумерація починається з № 1 щороку чи щомісяця; Податкові накладні та Додатки 2 мають наскрізну чи окрему нумерацію та ін.
про оформлення окремих реквізитів податкових документів.
В регістрі Облікова політика по персоналу визначається підтримка внутрішнього сумісництва та принципи розрахунку ПДФО.

2.2. Введення нормативно-довідкової інформації

Перед тим як почати реєструвати господарські операції в інформаційній базі, потрібно ввести необхідний мінімум нормативно-довідкової інформації, що полегшить процес оформлення документів в автоматичному режимі.
До об’єктів конфігурації такого типу найчастіше відносять довідники та регістри відомостей. Наприклад, для початку роботи в базі рекомендовано внести відомості про банки, контрагентів, матеріально відповідальних осіб, основні засоби, номенклатуру товарів та матеріалів, склади, ставки податків тощо, що мають відношення до вашого підприємства. Потрібні довідники або регістри можна відкрити із меню «Операції» або в тематичних меню за розділом обліку.

2.3. Введення початкових залишків.
Для введення залишків по рахункам в типовому рішенні розроблена обробка «Введення початкових залишків» (Доступ: Підприємство – Введення початкових залишків).
В формі обробки вказується організація, по якій вводяться залишки та встановлюється дата введення в рядку «Змінити дату введення початкових залишків». Всі залишки будуть вводитися в програму на вказану дату.


Рис. 2.4. Оброка «Введення початкових залишків». Встановлення дати введення

Для того, щоб ввести початкові залишки, варто вибрати рахунок у списку рахунків, і натиснути кнопку "Ввести залишки по рахунку" (або Іns на клавіатурі). У списку рахунків можна вибрати як конкретний субрахунок, так і рахунок у цілому.
При натисканні на кнопку "Ввести залишки по рахунку" буде відкритий документ "Введення початкових залишків".
Документом "Введення початкових залишків" здійснюється введення залишків у розрізі розділів обліку. При відкритті документа система автоматично визначає по обраному рахунку, до якого розділу обліку він відноситься. Кожному розділу обліку відповідає свій набір рахунків бухгалтерського обліку. При введенні залишків по якому-небудь розділі обліку, у списку доступних рахунків може бути відсутнім субрахунок, по якому потрібно ввести залишки (таке можливо якщо при введенні залишків був обраний рахунок-група). Це означає, що зазначений субрахунок включений в інший розділ обліку. Подібний підхід обумовлений тим, що окремі субрахунки можуть мати аналітику, відмінну від аналітики основного рахунку. У таких випадках рекомендується в списку рахунків вибрати конкретний субрахунок і натиснути кнопку "Ввести залишки по рахунку".
При натисканні на кнопку "Відкрити список документів" (F2), буде відкритий список документів, якими були уведені залишки по обраному рахунку. Список документів відкривається із установленим відбором по розділу обліку, тому що фактично введення залишків здійснюється в розрізі розділів обліку.
При введенні залишків інформація у формі введення залишків обновляється автоматично. Однак у деяких випадках, якщо введення залишків здійснюється одночасно декількома користувачами, для оперативного відновлення інформації варто скористатися кнопкою "Оновити".
Введення залишків по ПДВ здійснюється одночасно з введенням залишків по розділу "Взаєморозрахунки c контрагентами"

2.3. Реєстрація господарських операцій

В програмі проводки по операціям можуть формуватися трьому способами:
Документами – автоматично формують операцію з потрібним набором проводок по введеній бухгалтером інформації. Цим способом вводиться більшість операцій в ІБ (Доступ: Операції – Документи або за таким доступом: тематичне меню відповідної операції);
З використанням типових операцій – передбачає використання шаблона для дуже часто використовуваних наборів проводок (Доступ: Операції – Типові операції).
Вручну – використовують документ «Операція (бухгалтерський та податковий облік)», який дозволяє бухгалтеру вводити в ІБ різні проводки. На практиці операції використовують для реєстрації не часто використовуваних подій в господарській діяльності, документи для яких не розроблені (Доступ: Операції - Операція (бухгалтерський та податковий облік).


Розділ 3. Облік запасів

3.1. Надходження товарно-матеріальних цінностей

Відображення операцій по оприбуткуванню ТМЦ визначається за джерелом надходження. В типовій конфігурації представлено два механізми:
Від постачальника (у тому числі нерезидента). В цьому випадку використовують документ «Надходження товарів та послуг» (Доступ: Покупка - Надходження товарів та послуг). Облік розрахунків за придбані ТМЦ ведеться на рахунках взаєморозрахунків з контрагентами (63, 685).
Від підзвітної особи. В цьому випадку використовується документ «Авансовий звіт» (Доступ: Каса – Авансовий звіт). Розрахунки за придбані ТМЦ відображуються на рахунку обліку взаєморозрахунків з підзвітними особами (372) в момент покупки підзвітною особою.

Документ «Надходження товарів та послуг» використовується для оформлення таких операцій (рис.3.1):
«Покупка, комісія» - використовується для відображення операцій покупки та надходження товарів на комісію.
«В переробку» - надходження сировини на переробку.
«Устаткування» - надходження покупки необоротних матеріальних активів з оприбуткуванням на відповідні субрахунки 15 рахунку «Капітальні інвестиції».
«Об’єкти будівництва» - надходження об’єктів незавершеного будівництва, ремонту.
«Бланки суворого обліку» - надходження бланків суворого обліку


Рис.3.1. Вибір виду операції для оприбуткування активів

У відкритому бланку документа обов’язковими для заповнення є такі реквізити: Склад (оптовий або роздрібний), на який відбувається оприбуткування ТМЦ; Контрагент-постачальник та договір поставки. В типовій конфігурації вони між собою пов’язані. Договір повинен бути виду «З постачальником», «З комітентом» або «Бартерний». Цей параметр є важливим для визначення рахунку взаєморозрахунків з контрагентом.
Закладки «товари», «послуги», «тара» передбачені в усіх товарних документах. В табличній частині «Товари» відображується надходження товарів та малоцінних швидкозношуваних предметів. В табличній частині «Послуги» відображується надані підприємству послуг. Після заповнення цих реквізитів можна перейти до заповнення табличної частини.
Механізми заповнення табличної частини:
Вручну. За допомогою кнопки «Додати» вибрати потрібний елемент довідника номенклатури, вказати його кількість та ціну за одиницю товару. Суму закупки та суму ПДВ система розрахує самостійно.
За допомогою кнопки «Підбір». При натисканні на кнопку «Підбір» відкривається екрана форма механізму підбору номенклатури. Використання цього механізму дає наступні варіанти відображення інформації (рис. 3.2):
«По довіднику» - відображується перелік груп номенклатури та перелік номенклатурних позицій;
«Ціни номенклатури» - разом із переліком позицій номенклатури виводиться ціна (використовується переважно для документів реалізації)
«Залишки номенклатури» - разом із переліком позицій номенклатури виводиться інформація про залишки, які містяться на складі, що вказаний в документі.
«Залишки і ціни» - разом із переліком позицій номенклатури виводиться інформація про залишки, які містяться на складі, що вказаний в документі та ціни по цим позиціям.


Рис. 3.2. Використання механізму «Підбір» для заповнення табличної частини

Для коректного відображення господарських операцій по надходженню товарів та послуг важливо правильно вказувати податкове призначення по ПДВ (тобто вказувати в яких операціях відносно оподаткування ПДВ планується використовувати на підприємствах придбані активи).
Варіанти податкового призначення ПДВ:
«Не оподаткована ПДВ, будь-яка господарська» - господарська діяльність, звільнена від оподаткування від ПДВ або не оподатковувана ПДВ. При проведенні документа проводок по ПДВ сформовано не буде, але в податковому обліку відобразиться собівартість придбаних ТМЦ;
«Не оподатковується, не господарська» - цей вид обирається для тих ТМЦ, що не будуть використані в господарській діяльності. При проведенні документа проводок по ПДВ не буде, сума в податковому обліку буде дорівнювати нулю.
«Оподатковувана ПДВ» - будь-яка господарська діяльність, оподатковувана ПДВ. Проводки по ПДВ будуть сформовані та сума покупки ТМЦ відобразиться в податковому обліку.
«Пропорційно оподатковувана ПДВ» - використовується в тому випадку, коли придбані ТМЦ будуть використовуватись як в оподатковуваній, так і в не оподатковуваній діяльності.
Закладки «Послуги» та «Тара» передбачені у всіх товарних документах. В табличній частині «Послуги» передбачено ряд додаткових реквізитів, що відповідають за витратні рахунки в проводках (звичайно це рахунки 9-класу або 23 рахунок) (рис. 3.3). Таким чином, за допомогою цієї закладки можна визначити вплив придбаних послуг на склад та структуру витрат підприємства. Склад реквізитів табличної частини «Тара» аналогічний табличній частині «Товари», відмінність лише в необхідності зазначення окремого рахунку розрахунків по тарі.


Рис. 3.3. Закладка «Послуги» документу «Надходження товарів і послуг»

На закладці «Додатково» потрібно вказувати параметри реальної податкової, отриманої від постачальника («живий номер») (рис. 3.4).


Рис. 3.4. Закладка «Додатково» документу «Надходження товарів і послуг»

3.2. Надходження та розподілення додаткових витрат

Для відображення додаткових витрат (доставка, зберігання, вантажно-розвантажувальні роботи, виконані не власними силами підприємства, а за рахунок зовнішнього контрагента), що відносяться на собівартість придбаних товаро-матеріальних цінностей, в програмі передбачений документ «Надходження товарів та послуг», який знаходиться в меню «Покупка».
При реєстрації документа «Надходження додаткових витрат» обов’язковим для заповнення є такі реквізити: найменування контрагента, що здійснив послуги доставки, договір, суму витрат, спосіб розподілення витрат та ставку ПДВ. Цей документ автоматично розподіляє суму додаткових витрат на собівартість придбаних ТМЦ. Існує два варіанти розподілення: «по сумі» та «по кількості». При способі «по сумі» додаткові витрати будуть розподілятися пропорційно вартості ТМЦ, а при способі «по кількості» - пропорційно кількості придбаних товарів (рис. 3.5).
Для заповнення табличної частини, де вказується види ТМЦ, на які розподіляються витрати, зручно заповнювати автоматичним механізмом по кнопці «Заповнити». При натисканні на цю кнопку пропонується два варіанти використання: «Заповнити по надходженню» (для обраного одного документа) та «Додати з надходження» (для вибору одразу кількох документів надходження).


Рис. 3.5. Документ «Надходження додаткових витрат»

3.3. Внутрішньофірмовий складський облік

Інвентаризація
В прикладному рішенні «1С: Бухгалтерія для України» для відображення операції інвентаризації на складі будь-якого типу (оптовий, роздрібний, неавтоматизована торгівельна точка) призначений документ «Інвентаризація товарів на складі», який міститься в меню «Склад».
Для заповнення даного документу спочатку необхідно вказати, на якому складі буде відбуватися інвентаризація, потім таблична частини документа заповнюється в автоматичному режимі по кнопці «Заповнити – Заповнити по залишкам на складі». Нестачі та надлишки, з’ясовані в результаті інвентаризації відображаються в колонці «Відхилення» відповідно із знаком «-» та «+»; значення цієї колонки не доступно для редагування та розраховуються як різниця між обліковими та фактичними даними (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Документ «Інвентаризація товарів на складах»
Документ «Інвентаризація товарів на складах» має дві друковані форми: «Акт інвентаризації товарів на складі» та «Інвентаризаційна опис по формі М-21». На закладці «Додатково» вноситься інформація про склад інвентаризаційної комісії. Важливо зауважити, що документ проводки не формує, а виконує роль порівняльної відомості. Відхилення, з’ясовані в результаті інвентаризації, оформлюються документами «Оприбуткування товарів», «Списання товарів».

Оприбуткування
Для оприбуткування надлишків, виявлених в результаті інвентаризації, використовується документ «Оприбуткування товарів» (доступ із меню «Склад»). Він виконує операції трьох видів: оприбуткування будь-яких видів ТМЦ, оприбуткування матеріальних необоротних активів, ще не введених в експлуатацію та оприбуткування бланків суворої звітності.

Рис. 3.7. Документ «Оприбуткування товарів»

Для зручності при оформленні документа «Оприбуткування товарів» (рис. 3.7) таблична частина формується із використанням механізму «Введення на підставі». Для цього в відкритому документі в реквізиті «Інвентаризація» необхідно обрати потрібний акт інвентаризації та натиснути кнопку «Заповнити». На закладці «Рахунки» зазначають кореспондуючий рахунок доходу для формування проводки та статтю доходу. Після цього на закладці «Додатково» вказують склад комісії для формування друкованої форми накладної на оприбуткування ТМЦ.

Списання
Списання ТМЦ в прикладному рішенні оформляється документом «Списання товарів». Як і документ «Оприбуткування», цей документ виконує списання ТМЦ, матеріальних необоротних активів та бланків суворої звітності. Заповнення документ можливе як ручним так і автоматичним механізмом (заповнення на підставі інвентаризації), при цьому собівартість цінностей, що списуються розраховується автоматично та користувачем не редагується (рис. 3.8).
Оформлення документа має ряд нюансів. Так, якщо списання ТМЦ відбувається в межах природних втрат, то документ формує проводку в бухгалтерському обліку Дт 947 Кт 289. Але, якщо товар викрадено, перед тим як його списувати необхідно змінити податкове призначення даного товару з господарської діяльності на негосподарську, адже вкрадені товари підприємство не зможе використати в господарській діяльності, відповідно суму завданого збитку необхідно виключити із витрат.


Рис. 3.8. Документ «Списання товарів»

Таким же чином, необхідно відкоригувати суму ПДВ, що була сплачена при придбанні товарів та віднесена в момент придбання в склад податкового кредиту. Ці виправлення в прикладному рішенні оформлюються документом «Зміна податкового призначення запасів» (меню «Податковий облік»), який буде розглядатися в підрозділі «Оперативний податковий облік»

Переміщення
Внутрішнє переміщення матеріальних цінностей – широко поширена операція на будь-якому підприємстві. У зв’язку із частою зміною місць зберігання запасів та необоротних активів, їх аналітичний облік реалізований в «1С:Бухгалтерії 8 для Україна» по номенклатурі та за місцями зберігання. Для відображення операцій із внутрішнього переміщення використовується документ «Переміщення товарів», що міститься в меню «Склад».
Цей документ призначений для оформлення внутрішнього переміщення ТМЦ, бланків суворої звітності, необоротних активів між складами, цехами, виробничими підрозділами; для передачі товарів з оптового складу в роздрібну точку продажу (рис. 3.9).


Рис. 3.9. Оформлення документа «Переміщення товарів»
При оформленні документа в якості «Відправника» зазначають склад, з якого відвантажуються ТМЦ, а в якості «Отримувача» той склад (магазин, підрозділ), на яких потрапляє товар. В табличній частині зазначається перелік продукції, що переміщується та її кількість. Рахунки обліку підставляються автоматично при виборі конкретної позиції номенклатури та можуть бути змінені.

Комплектування
Під комплектацією розуміють зміну кількісного складу ТМЦ при умові зберігання його сумової оцінки, тобто, вартість комплекту буде дорівнювати вартості всіх його складових, при цьому в вартість комплекту не включаються додаткові витрати та послуги по зборці. Ця операція відображається за допомогою спеціального документа «Комплектування номенклатури» (доступ із меню «Склад») із видами операцій: комплектування та розукомплектування. Під час операції відбувається списання комплектуючих та надходження готового комплекту на склад.
Перед тим як оформляти це документ, необхідно в довідник «Номенклатура» завести новий елемент (тобто назву комплекту) та на закладці «Специфікація» вказати склад комплекту, що формується (рис. 3.10). Потім можна приступати до заповнення документа «Комплектація».

Рис. 3.10. Створення нового елементу в довіднику «Номенклатура»
В верхній частині документа зазначається назва комплекту та кількість, в табличній частині на закладці «Рахунки номенклатури» обирається рахунок, на якому буде враховуватись готовий комплект. На закладці «Комплектуючі» автоматичним шляхом (механізм Заповнити – Заповнити по специфікації) заповнюється перелік номенклатури, що входить до складу комплекту (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Оформлення документа «Комплектування номенклатури»

3.4. Реалізація товарів

В «1С: бухгалтерія для України» автоматизовано облік операцій надходження та реалізації товарів та послуг, включаючи оптову, комісійну та роздрібну торгівлю. Крім цього автоматизовано відображення операцій повернення від покупців та постачальнику. Також ведеться облік поверненої тари та особливого виду ТМЦ, для роздрібної торгівлі підтримуються технології роботи як з автоматизованими, так і неавтоматизованими точками.

Рахунок
Документ «Рахунок на оплату покупцеві» (меню «Продаж») оформлюється тоді, коли на підприємстві розрахунки із контрагентами відбуваються на підставі рахунків на оплату. Цей документ не формує ніяких рухів та проводок, а слугує лише для формування друкованої форми рахунку. В табличній частині документа на відповідних закладках «Товари», «Тара», «Послуги» вказується номенклатура, кількість та ціна продажу. На підставі даного документу можливе введення документів оплати та відвантаження за допомогою механізму «Введення на підставі» (рис. 3.12).

Рис. 3.12. Документ «Рахунок на оплату покупцеві»

Реалізація товарів
Для реєстрації операції продажу ТМЦ використовується документ «Реалізація товарів та послуг» (меню «Продаж»). За допомогою даного документу можливе оформлення двох виді операцій: продаж або передача на комісію ТМЦ (операція «Продаж, комісія») та продаж обладнання (операція «Обладнання»).
При оформленні документа реалізації обов’язковими для заповнення є такі реквізити: контрагент, договір із ним, склад, з якого відвантажуються товари. Таблична частина документа заповнюються користувачем вручну або використовуючи механізм «Введення на підставі» раніше виписаного рахунку на оплату (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Документ «Реалізація товарів та послуг»

Також для заповнення табличної частини в ручному режимі зручно використовувати механізм «Підбір». В такому випадку ви зможете бачити позиції номенклатури, їх залишки на складі на даний момент та при необхідності ціни (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Використання механізму «Підбір» в документах реалізації

В документах реалізації такі параметри як рахунок обліку ТМЦ, схема реалізації, податкове призначення, рахунки розрахунків підставляються за замовчуванням відповідно до визначених параметрів (регістр відомостей «Рахунки номенклатури», «Рахунки розрахунків із контрагентами»), проте при необхідності можуть бути змінені вручну. На закладці «Друк» вказується інформацію про довіреність контрагента.
Значення цін в документ також може підставлятися в автоматичному режимі так і корегуватися вручну. Розглянемо механізм ціноутворення. Для того, щоб мати можливість встановлювати декілька цін для кожної номенклатури, спочатку необхідно заповнити довідник «Типи цін номенклатури», що призначений для зберігання різних типів цін. Для кожної ціни зазначається валюта, метод та порядок округлення та параметр включення в ціну ПДВ (рис. 3.15).

Рис.3.15. Заповнення довідника «Типи цін номенклатури»

Потім для визначення ціни на конкретну дату оформлюється документ «Встановлення цін номенклатури» (доступ із меню «Підприємство» або на підставі документа «Надходження товарів і послуг»). В поле «Тип цін» обирається потрібний тип цін, який буде задаватися для перерахованої нижче номенклатури. Для автоматичного заповнення табличної частини документа можна скористатися кнопкою «Заповнити», обрав один із запропонованих варіантів заповнення, потім встановлюються ціни для одиниці товару (рис. 3.16).

Рис. 3.16. Оформлення документа «Встановлення цін номенклатури»

В подальшому може виникнути необхідність змінити встановлені ціни (наприклад, у зв’язку із сезонним попитом). Для цього необхідно скористатися кнопкою «Змінити» над табличною частиною, в результаті відкриється вікно «Обробка табличної частини». У верхньому лівому кутку вікна вказується дія, яку необхідно виконати (рис. 3.17).

Рис. 3.17. Зміна цін номенклатури

Документ «Встановлення цін номенклатури» має друковану форму «Перелік цін», яку можна використовувати в якості прайс-листа.Розділ 4. Облік грошових коштів

Облік касових операцій

Головний документ, що регламентує проведення та документальне оформлення готівкових розрахунків – Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджене Постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637 із змінами та доповненнями. Воно є обов’язковим для всіх юридичних та фізичних осіб – підприємців, що здійснюють операції із готівкою в національній валюті.
В прикладному рішенні «1С:Бухгалтерія для України» для відображення грошових коштів в касі призначені документи «Видатковий касовий ордер», «Прибутковий касовий ордер» (доступ із меню «каса») та спеціальний звіт «Касова книга».

Прибутковий касовий ордер
При створенні нового документу «Прибутковий касовий ордер» обов’язково необхідно обрати вид операції в залежності від характеру господарської операції (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Вибір виду операції при створенні «Прибуткового касового ордеру».

В програмі пропонується такий перелік операцій: оплата від покупця, прийом роздрібного виторгу, повернення грошових коштів підзвітною особою, повернення грошових коштів постачальником, повернення грошових коштів робітником, отримання готівкових коштів в банку, розрахунки за кредитами та позиками, інше надходження грошових коштів.
В касових ордерах зовнішній вид форми документа та його реквізити можуть змінюватися відповідно до виду обраної операції. Незмінними реквізитами є номер, дата, організація та рахунок обліку – ці значення підставляються автоматично.
В реквізиті «Призначення ГК» з довідника «Призначення готівкових грошових коштів» обирається напрям використання грошових коштів (рис. 4.2). В подальшому ця інформація використовується для формування звіту «Журнал реєстрації ордерів» про напрямки рухів грошових коштів та для формування спеціальної звітності «Касова книга».


Рис. 4.2. Довідник «Призначення готівкових грошових коштів»

На закладці «Друк» виводиться інформація, потрібна для коректної роздруківки касового ордеру.

Видатковий касовий ордер
Документ «Видатковий касовий ордер» призначений для обліку виплати готівкових грошових коштів. Зовнішньо форма цього документа схожа на форму ПКО (рис. 4.3).

Рис 4.3. Документ «Видатковий касовий ордер»

Даний документ використовується для проведення таких операцій: оплата постачальнику, повернення грошових коштів покупцю, перерахування податків та внесків, виплата зарплати, інкасація грошових коштів тощо.
Параметри оформлення ВКО аналогічні із документом прибуткування грошових коштів, лише для деяких операцій реквізити для оформлення документу можуть мати свої особливості, обумовлені специфікою транзакції (наприклад, для оформлення документу «Видатковий касовий ордер» із видом операції «Виплата зарплати» необхідно обов’язкове посилання на введену раніше платіжну відомість).
При натисканні на кнопку «Друк», формується друкована форма видаткового касового ордеру ф. № КО-2 з усіма заповненими реквізитами.
Касова книга
Звіт «Касова книга» викликається через меню «Каса». Дані цього звіту можна використовувати для заповнення різноманітних регламентованих форм: касова книга, журнал реєстрації прибуткових касових ордерів, журнал реєстрації видаткових ордерів, книга обліку прийнятих та виданих грошей (рис. 4.4). Всі звіти формуються автоматично, потрібно лише задати період, за який необхідно сформувати звіт, організацію та валюту.


Рис. 4.4. Звіт «Касова книга»

Якщо каса формується не за день, а за період, звіт буде багатосторінковим. Звіт роздруковують у двох примірниках. Один використовують для формування касової книги, а інший – в якості звіту касира.

Безготівкові розрахунки

Основним документом, що регламентує порядок проведення безготівкових розрахунків є Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22.
Господарські операції, пов’язані із банком та розрахунковими рахунками, в прикладному рішенні «1С: Бухгалтерія для України» представлені документами, що зберігаються в меню «Банк».

Платіжне доручення вхідне
Цей документ використовується для відображення операцій надходження оплати від покупця, повернення грошових коштів постачальнику, розрахунків по кредитам та позикам, інших розрахунків із контрагентами, покупка-продаж валюти, надходжень коштів від ФСС, надходжень від продажів по платіжним картам та банківським кредитам, інших надходжень. Екрана форма документа буде змінюватись в залежності від виду операції.
Платіжне доручення вхідне можна ввести на підставі раніше виписаних документів «Рахунок на оплату покупцеві», «Звіт комісіонера», «Реалізація товарів і послуг». Сам документ є підставою для реєстрації податкової накладної.
При створенні нового документу в формі автоматично підставляються номер, дата та розрахунковий рахунок нашого підприємства. Операції, пов’язані з рухом грошових коштів можна відображати у два етапи. Перший етап – це реєстрація самого документу в програмі, а другий – фактичний рух грошових коштів. На другому етапі в сформованих документах потрібно поставити відмітку «Сплачено», таким чином при проведенні документа будуть сформовані проводки по рахункам обліку грошових коштів (рис. 4.5).
Обов’язковими для заповнення є такі реквізити: найменування платника, банківський рахунок нашої організації, сума та договір. Якщо облік ведеться в розрізі розрахункових документів, в поле «Документ розрахунків» вказується документ, на підставі якого відбулася оплата.

Рис. 4.5. Документ «Платіжне доручення вхідне»

При необхідності можна деталізувати вхідний платіж по декільком документам за допомогою кнопки «Список» (рис.4.6). Таблична форма документа зміниться, потім вказуються ті рахунки та договори, по яким надійшла оплата.

Рис. 4.6. Механізм використання кнопки «Список»

Для деталізації напрямків рухів надходження та витрачання грошових коштів потрібно заповнювати реквізит «Статті руху грошових коштів», що дозволить підвищити аналітичність розрахунків. Рахунки обліку із контрагентами підставляються автоматично.
В документах реєстрації надходження безготівкових грошових коштів друковані форми не передбачені.

Платіжне доручення вихідне
Цей документ використовується для оформлення операцій по оплаті рахунків, перерахуванні податків та зборів, перерахування зарплати, розрахунків із кредитами та позиками, перерахування коштів підзвітній особі тощо. Екрана форма документу може змінюватися в залежності від виду обраної операції.
Реєстрація платіжного доручення вихідного може відбуватися на підставі раніше введених документів «Надходження товарів та послуг», «Надходження додаткових витрат», «Звіт комітента про продажі», «Повернення товарів від покупця» (рис. 4.7).


Рис. 4.7. Використання механізму «Введення на підставі» при створенні платіжного доручення
При друкуванні платіжного вихідного доручення передбачено вибір кількості примірників (кнопка «Друк»).
Для оформлення операцій з банком за розрахунково-касове обслуговування, інші банківські послуги та відображення операцій з надходження та списання безготівкових коштів використовують документи: «Платіжний ордер на надходження грошових коштів» та «Платіжний ордер на списання грошових коштів». Платіжні ордери не мають друкованої форми, заповнення їх екранної форми аналогічно розглянутим вище платіжним дорученням
В конфігурації також реалізовано механізми групового введення та обробки платіжних документів: це обробка «Виписка банку», а також механізм обміну інформацією з програмами типу «Клієнт-банк».

Виписка банку
Ця обробка допомагає рознести інформацію, отриману з банку стосовно надходження та витрачання грошових коштів та не формує ніяких проводок.
В формі обробки можна не тільки побачити всі сформовані виписки по конкретному рахунку підприємства, але й зареєструвати платіжні доручення згідно отриманої з банку виписки за допомогою кнопки «Додати» (рис. 4.8).


Рис. 4.8. Обробка «Виписка банку»

Заповнюючи виписку банку можна встановити ознаку сплати платіжним документам, що були введені раніше в інформаційну базу. Для цього призначена кнопка «Підібрати неоплачені». В окремому вікні відкриється перелік платіжних документів, оплата яких не була відображена раніше. За допомогою кнопки «Провести відмічені» встановлюється ознака оплати і формуються проводки по перерахуванню грошових коштів.

Поточний облік валютних операцій

Поточний облік валютних операцій в типовій конфігурації представлений як стандартним пакетом документів (платіжні доручення вхідні та вихідні, авансові звіти, документи реалізації товарів та послуг), так і переліком документів, що не мають аналогів в первинному бухгалтерському документообігу – покупка (продажу) валюті.
Перед тим, як почати реєстрацію валютних операцій, необхідно проконтролювати параметри для коректного формування бухгалтерських проводок відображення курсових різниць. Для цього в меню «Підприємство» - Облікова політика, обирається регістр відомостей «Параметри обліку курсових різниць», де вказуються відповідні рахунки та субконто (рис. 4.9).


Рис. 4.9. Регістр відомостей «Параметри обліку курсових різниць»
Відображення витрат, пов’язаних зі зміною вартості валюти, в бухгалтерському обліку залежить від обраного методу обліку витрат. Якщо використовуються рахунки лише 9 класу – встановлюються субрахунки 945 «Витрати від операційної курсової різниці» та 974 «Втрати від не операційних курсових різниць». Якщо використовується рахунки класу 8 (або 8 та 9), курсові різниці слід відображати на рахунках 84 «Інші операційні витрати» та 85 «Інші витрати».
На закладці «Рахунки доходів» для відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць використовуються субрахунки 714 «Дохід від операційної курсової різниці» та 744 «Дохід від не операційної курсової різниці».
Для перерахунку іноземної валюти в гривні та навпаки використовують дані про курси валют, встановлені Національним банком України на дату проведення операцій. Дані про курси валют постійно потрібно оновлювати або вручну, або за допомогою мережі Інтернет, або з дисків інформаційної підтримки. Для цього потрібно заповнювати регістр відомостей «Курси валют» (доступ із меню «Банк») будь-яким зручним для користувача способом (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Заповнення регістру відомостей «Курси валют»

Покупка валюти.
Для того, щоб придбати валюту спочатку потрібно сформувати документ «Заявка на покупку-продаж валюти», де фіксується та передається в уповноважений банк друкована форма заявки на придбання або продаж валюти, вказуються реквізити, потрібні для розрахунків, проводок документ не формує. Документ використовується для відображення двох операцій: покупка та продаж (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Документ «Заявка на покупку-продаж валюти»
Наступний документ, що заповнюється – «Платіжне доручення вихідне», який вводиться на підставі раніше введеної заявки. За допомогою цього документу перераховується на транзитний рахунок свого банку необхідна для покупки валюти гривнева сума, формуються проводки по 333 рахунку «Грошові кошти в дорозі» (рис. 4.12).


Рис. 4.12. Результат проведення документа «Платіжне доручення вихідне»

Після того як банк отримає гроші, на розрахунковий рахунок вашої організації зараховується вказана в заявці сума валюти на валютний рахунок. Отримавши виписку банку із вказанням точного курсу покупки та суми комісійних банку, оформлюється документ «Покупка-продаж валюти» (Рис. 4.13).

Рис. 4.13. Документ «Покупка-продаж валюти» із видом операції «Покупка»

Цей документ зручно вводити на підставі заявки на покупку-продаж валюти, тоді більшість реквізитів заповнюються автоматично. В результаті проведення документу відбувається конвертація валюти, відображується комісійна винагорода банку, що збільшує витрати нашого підприємства та відбувається поточний розрахунок курсових різниць.
Операція зарахування грошових коштів в валюті на валютний розрахунковий рахунок підприємства оформлюється документом «Платіжне доручення вхідне» із видом операції «Покупка-продаж валюти».

Продаж валюти
Для реєстрації передачі в уповноважений банк заявки на продаж валюти формується документ «Заявка на покупку-продаж валюти» із видом операції «Продаж валюти». Потім в банк за допомогою документу «Платіжне доручення вихідне» із видом операції «Покупка-продаж валюти» перераховується валютна сума, в результаті чого відбувається списання суми з валютного розрахункового рахунку підприємства. Після того як валюта була продана, можливе оформлення документа продажу валюти, де формуються проводки по відображенню собівартості продажу. Зарахування купленої національної валюти на розрахунковий рахунок підприємства оформлюється документом «Платіжне доручення вхідне» із видом операції «Покупка-продаж валюти».

Розрахунки підзвітними особами


Розділ 5. Оперативний податковий облік

Податковий кредит

Отримані від постачальника податкові накладні в інформаційній базі оформлюють документом «Реєстрація вхідного податкового документу». Він призначений для реєстрації первинних документів, які підставою для внесення записів в реєстр податкових накладних.
За допомогою цього документу проводяться операції: податкова накладна, розрахунок корегування (повернення), розрахунок корегування (зміна сум компенсації), роботи від нерезидента минулого періоду, погашення податкового векселю, митне оформлення товарів комітенту (право на кредит), інше (товарний чек та т.п).
При заповненні документа обов’язковим є заповнення таких реквізитів: контрагент, документ, документ-підстава, згідно якого були отримані товари (послуги). Таблична частина заповнюється автоматичним механізмом по кнопці «Заповнити» (рис. 5.1).


Рис. 5.1. Заповнення табличної частини документа «Реєстрація вхідного податкового документу»

Також часто використовують спосіб реєстрації вхідних податкових накладних на підставі товарних документів, введених раніше. Тобто на підставі зареєстрованої прибуткової накладної або акту отримання послуг можна ввести документ «Реєстрація вхідного податкового документу», при цьому всі потрібні реквізити та таблична частина заповнюються автоматично, залишається лише вписати вхідний номер чужої накладної та провести документ (рис. 5.2).


Рис. 5.2. Використання механізму «Введення на підставі» при створенні вхідного податкового документу.

Податкові зобов’язання
Для реєстрації та формування друкованих форм податкових накладних, що виписуються покупцям від особи нашої організації, призначений документ «Податкова накладна» (доступ із меню «Податковий облік»).
Цей документ використовується для оформлення таких операцій:
«Операції, оподатковані ПДВ» - для товарів, що оподатковуються за ставками 0%, 7% та 20%;
«Операції, звільнені від ПДВ» - для товарів, що оподатковуються за ставкою «Без ПДВ»;
«Операції, що не є об’єктом оподаткування» - для товарів, що оподатковуються за ставкою «Не ПДВ»;
«Підсумкова в роздробі по оподаткованому ПДВ» - для товарів, реалізованих в роздріб фізичним особам за ставками 0%, 7% та 20%;
«Підсумкова в роздробі по звільненому ПДВ» - для товарів, реалізованих в роздріб фізичним особам за ставкою «Без ПДВ»;
«Реалізація в роздріб платнику ПДВ по оподаткованому ПДВ» - для товарів, реалізованих в роздріб юридичним особам за ставками 0%, 7% та 20%;
«Реалізація в роздріб платнику ПДВ по звільненому ПДВ» - для товарів, реалізованих в роздріб юридичним особам за ставкою «Без ПДВ»;
«Умовний продаж» - для товарів, використаних в господарській діяльності, не оподаткованій ПДВ (списання нестач);
«Умовний продаж при списання ОЗ» - використовується у випадках, коли ОЗ були списанні по рішенню платника податків. Таким чином, здійснюється донарахування податкових зобов’язань на залишкову вартість ОЗ;
«Роботи від нерезидента» - для нарахування податкових зобов’язань на послуги, отримані не від резидента.
Для оформлення податкової накладної потрібно заповнити такі реквізити: назву контрагента, договір, документ-підставу. Документ складається з кількох табличних частин, призначених для введення товарів, послуг, тари, основних засобів, нематеріальних активів. Для швидкого заповнення табличної частини використовується механізм «Заповнити» (рис. 5.3).


Рис. 5.3. Оформлення документу «Податкова накладна»

Для виписування податкових накладних також використовують спосіб введення на підставі товарних документів. Таким чином, на підставі виписаної видаткової накладної (документ Реалізація товарів та послуг) або Акту надання виробничих послуг можна ввести документ «Податкова накладна», при цьому всі потрібні реквізити та таблична частина заповнюються автоматично (рис. 5.4).


Рис. 5.4. Використання механізму «Введення на підставі» при оформленні податкової накладної
Також для виписування податкових накладних використовують обробки «Формування податкових накладних» та «Формування податкових накладних по роздробі».
Обробка "Формування податкових документів" призначена для допомоги користувачеві в заповненні номенклатурним складом податкових документів ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). У якості вхідних даних виступають суми податкових зобов'язань по ПДВ, розраховані за даними обліку на поточний, на зазначений користувачем момент часу, або за вказаний період часу. Номенклатурний склад формованих податкових документів переноситься із зазначених користувачем документів-підстав (це можуть бути рахунку-фактури, документи реалізації товарів і послуг, і т.д.). Важливою особливістю даної обробки є можливість інтерактивно відбирати номенклатуру з документів-підстав, змінювати кількість по кожному рядку номенклатури, як довільним образом, так і з використанням сервісних алгоритмів.
На закладці "Настройка" користувач встановлює фільтри для розрахунку непідтверджених податкових зобов'язань. Обов'язковим для заповнення є реквізит Організація. Дата, вид розрахунків (розрахунки або повернення), список контрагентів або договорів вказувати не обов'язково (рис. 5.5).


Рис. 5.5. Закладка «Настройка» обробки «Формування податкових накладних»

Існує два режими роботи:
"Зобов'язання що виникли за період" – податкові зобов'язання будуть визначаються з точністю до дня, однак у випадку одночасного здійснення операцій з різними ставками ПДВ (або різними рахунками обліку ПДВ) розраховані податкові зобов'язання будуть представлені без зазначення додаткових розрізів, аналогічно зобов'язанням по авансових оплатах. Існуючі (проведені) податкові накладні будуть показані в таблиці номенклатурного складу.
"Непідтверджені зобов'язання на дату" – податкові зобов'язання визначаються на вказаний момент часу, при цьому враховуються виписані (проведені) до зазначеної дати податкові документи.
Після встановлення фільтрів на закладці "Настройка" і натисканні кнопки "Заповнити" відбувається розрахунок сум непідтверджених податкових зобов'язань за даними регістрів "ПДВ податкові зобов'язання" і "Продажі податковий облік" з урахуванням моменту виникнення податкових зобов'язань, які задаються для кожного договору контрагента, і відбувається перехід до другої закладки - "Дані".
На закладці "Дані" розташовані дві таблиці (рис.5.6). В верхній таблиці "Суми непідтверджених (виниклих) податкових зобов'язань" відображається інформація про суми непідтверджених податковими документами зобов'язаннях по ПДВ на вказану дату, або суми виниклих податкових зобов'язань за вказаний день (в залежності від режиму роботи). В нижню таблицю "Номенклатурний склад податкових документів, що будуть сформовані" користувач вручну або за допомогою кнопки «Підбір» вносить документи, частина номенклатурного складу яких буде перенесена у податкові документи.


Рис. 5.6. Закладка «Дані» обробки «Формування податкових накладних»

Крім того, у користувача є можливість додатково ввести номенклатурний склад вручну. Для цього необхідно двічі клацнути мишкою по рядку "Рядки, додані вручну". Форма, що відкрилася, дозволить користувачеві вказати довільний товарний склад, що буде додатково використаний при формуванні податкових документів.
При додаванні документа-підстави в таблицю "Номенклатурний склад податкових документів, що будуть сформовані" весь номенклатурний склад позначається для перенесення в податковий документ. Документи з даної таблиці стануть документами-підставами в сформованих податкових документах. При подвійному натисканні миші на рядку з документом відкривається форма зміни номенклатурного складу (рис. 5.7).


Рис. 5.7. Форма зміни номенклатурного складу при виписування податкової накладної.

В обробці є декілька сервісних можливостей по груповій зміні товарного складу формованих податкових документів за допомогою кнопки «Змінити» (рис. 5.8):


Рис. 5.8. Використання механізму «Змінити» при редагування номенклатурного складу податкових накладних

«Пропорційно під суму зобов'язань (вся номенклатура)» – кількість номенклатури, призначена для перенесення в податковий документ по кожному документу-підставі, буде зменшено пропорційно під поточні суми непідтверджених податкових зобов'язань. Сума авансу при цьому буде пропорційно врахована по кожній зі ставок ПДВ, що зустрічаються в документах-підставах. Після даної обробки по кожному рядку номенклатури кількість, позначена для перенесення в податковий документ, буде не більше кількості з документа-підстави.
«Пропорційно під суму зобов'язань (тільки обрана номенклатура)» – аналогічно попередньому варіанту. Відмінність полягає в тому, що обробка торкне лише ті позиції номенклатури, у яких на момент обробки відзначене для перенесення в податковий документ кількість відмінну від нуля.
«З врахуванням виписаних податкових документів» – після даної обробки кількість, позначена для перенесення в податковий документ, стане рівна кількості з документа-підстави за винятком кількості, на яку вже були виписані податкові документи (в яких даний документ був зазначений як документ-підстава).
Формування податкових документів по всіх договорах, зазначених у верхній таблиці закладки "Дані", використовуючи номенклатурний склад документів, зазначених у нижній таблиці цієї ж закладки, здійснюється по натисканню на кнопку "Сформувати". Є можливість відкривати, проводити й роздруковувати сформовані податкові документи. Ці опції встановлюються відповідними прапорцями й перемикачами на закладці "Настройка".

Податкові накладні в роздробі

Податкові накладні по роздрібним продажам можна створити за допомогою обробки «Формування податкових накладних в роздробі». Для цього в довіднику «Номенклатура» потрібно створити елемент «Товари в асортименті». Потім в довіднику «Настройки користувача» для автоматичного заповнення податкових накладних в роздробі обрати значення «Товари в асортименті». Після цього за допомогою обробки «Формування податкових накладних в роздробі» (меню «Податковий облік») створити підсумкові накладні по роздробу за кожен день продажу.

Зміна податкових параметрів обліку запасів

Відображення операцій по запасам в податковому обліку прибутку підприємства виконується документами двох типів: первинними документами для відображення в обліку звичайних господарських операцій (покупка, продаж, списання, переміщення тощо) та спеціальним документом «Зміна податкового призначення запасів» (для зміни податкового статусу запасів, що обліковуються).
Якщо при оприбуткуванні запасів планувалося одне цільове призначення, а по факту використали на інші цілі (наприклад, купили цукерки для продажу, а використали на власні потреби підприємства для подарунків співробітників), потрібно це відобразити в обліку, для чого використовується документ «Зміна податкового призначення запасів» (доступ із меню «Податковий облік»). Документ здійснює корегування сум податкового кредиту (зобов’язань) по ПДВ і при потребі формує податкову вартість запасів.
Документ потрібно оформлювати датою, що передує даті використання запасів, по яким потрібно змінити цільове призначення. При оформлені табличної частини документа використовується ручний або автоматичний механізм («Підбір»), зазначається найменування номенклатурних позицій та їх кількість, за допомогою кнопки «Заповнити по партіям» підбираються залишки в розрізі партій та заповнюються облікові податкові параметри партій. Після цього користувач повинен зазначити нове цільове призначення, метод корегування ПДВ та відобразити нову суму в податковому обліку.


5.9. Оформлення документу «Зміна податкового призначення запасів»

Перевірка повноти реєстрації податкового кредиту та податкових зобов’язань
Дані податкового обліку ПДВ аналізуються спеціалізованими звітами:
«Перевірка суми зобов’язань по ПДВ», «Перевірка суми вхідного ПДВ» призначені для аналізу тільки розрахунків з контрагентами з точки зору ПДВ. В звіті можливо проаналізувати відповідність дат та сум ПДВ сумам зареєстрованим податкових документам за період в розрізі операцій відвантаження (повернення) та виявити податкові документи, яких не вистачає або які помилково оформлені неправильною датою. При цьому сума зобов’язань по ПДВ визначається у відповідності з моментом визначення податкової бази, що вказана в договорі взаєморозрахунків.
Звіти можливо формувати за будь-який період, для зручності рекомендується користуватися параметром «Настройка», який дозволяє вибрати потрібний період та лише потрібні показники, що не будуть обтяжувати звіт, настроїти формат таблиці. Після перевірки очікуємого та підтвердженого ПДВ, можна переходить до формування «Реєстру податкових накладних» (Доступ: Звіти – Регламентовані звіти).

5.10. Звіт «Перевірка суми вхідних ПДВ». Параметри настройки звіту.
Розділ 6. Бухгалтерський та податковий облік доходів, витрат та прибутку

6.1. Загальні принципи та механізми бухгалтерського обліку доходів, витрат та прибутку
В бухгалтерському обліку, згідно із П(С)БО-15, пропонується використовувати наступну класифікацію доходів (доступ: Підприємство – План рахунків, рис. 6.1.):
Доходи від реалізації продукції, торів та послуг (субрахунки 7-го класу);
Інші операційні доходи (в т.ч. доходи від реалізації іноземної валюти та інших оборотних активів) – субрахунки 71 рахунку
Фінансові доходи (доходи від участі в капіталі та інші фінансові доходи) – субрахунки 72 та 73 рахунку;
Інші доходи (доходи від не операційної курсової різниці, фінансових інвестицій та майнових комплексів, інші доходи від звичайної діяльності) – субрахунки 72 рахунку
Надзвичайні доходи – субрахунки 75 класу.
По кредиту рахунків обліку доходів відображається збільшення (надходження) доходу, по кредиту – списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати» та вирахування з доходів, визначені стандартами. Аналітичний облік всіх доходів ведеться в розрізі статей доходів (довідник «Статті доходів»).


Рис. 6.1. План рахунків бухгалтерського обліку (рахунки по доходам)

Для регламентного обліку витрат П(С)БО-16 пропонує використовувати класифікацію витрат, що базується на розподіленні витрат на відповідні рахунки бухгалтерського плану рахунків (рис. 6.2):
Собівартість реалізації – субрахунки 90 класу;
Операційні витрати: прямі виробничі – субрахунки 23 рахунку, загальновиробничі – рахунок – 91, адміністративні – 92, витрати на збут – 93, інші операційні витрати – 94;
Неопераційні витрати: фінансові витрати (втрати від участі в капіталі) – субрахунки 95, інші витрати звичайної діяльності – 97, надзвичайні витрати – 99.
Також витрати поділяються на групи по економічним елементам: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, амортизація, інші операційні витрати. Таке групування може забезпечуватися проводками по рахункам 8-го класу, кожний із яких відповідає одному виду економічного елементу.
Аналітичний облік ведеться в розрізі статей витрат (довідник «Статті витрат»), крім цього облік витрат ведеться:
Для виробничих витрат в розрізі підрозділів, номенклатурних груп та статей витрат;
Для собівартості реалізації – статті витрат та номенклатурні групи;
Для операційних витрат – статті витрат (іноді підрозділи).


Рис. 6.2. План рахунків бухгалтерського обліку (рахунки по витратам)

Визначення фінансового результату діяльності підприємства в типовій конфігурації автоматизовано та виконується шляхом закриття доходів та витрат. Для узагальнення інформації про фінансові результати використовується рахунок 79. Аналітичний облік на цьому рахунку не ведеться, а для класифікації фінансових результатів згідно П(С)БО-15, використовуються субрахунки 79 рахунку. По кредиту цих рахунків відображуються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, по дебету – суми в порядку закриття витрат. Отриманий результат може бути як позитивний так і негативний. Залишок по кредиту субрахунків 79 рахунку означає прибуток підприємства, залишок по дебету – збитки.
В подальшому сальдо субрахунків 79 при його закритті списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Процес закриття 79 рахунку в типовій конфігурації також автоматизовано: по кредиту субрахунків 44 рахунку відображається збільшення прибутку, по дебету – збитки та використання прибутку.
Визначення фінансового результату в прикладному рішенні виконується за допомогою регламентного документу «Визначення фінансових результатів» (Доступ «Операції» - «Регламентні операції») (рис. 6.3). Даний документ вноситься обов’язково останнім днем місяця. Він повинен формуватися після відображення всіх господарських операцій, що впливають на доходи та витрати, включаючи витрати по податку на прибуток.


Рис. 6.3. Визначення фінансових результатів
Згідно п. 134.1.1. ПКУ прибуток визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених згідно статей 135 – 137, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначеного згідно статей 138 – 143.
За основу в податковому обліку прийнятий бухгалтерський метод нарахувань та облік згідно П(С)БО. Тому є можливість спів ставляти бухгалтерські рахунки обліку доходів та витрат з класифікацією доходів та витрат згідно ПКУ.
Податковий облік доходів і витрат ведеться в регістрі бухгалтерії на бухгалтерському плані рахунків. Для рахунків та субрахунків 7, 8 та 9 класів встановлено ознаку податкового обліку. При формуванні бухгалтерської проводки, окрім суми бухгалтерського обліку, може фіксуватися податкове призначення та податкова сума – вартість доходів та витрат по даним податкового обліку.
Для обліку доходів та витрат, що обліковуються при визначенні оподаткованого прибутку, використовуються обороти 7 та 9 класу. При цьому вимагається виконання трьох необхідних умов:
Наявність зв’язку аналітики бухгалтерських рахунків (стаття доходів та стаття витрат) із статтею податкової декларації;
Наявність податкового призначення, що відрізняється від «Негосп. діяльності»;
Наявність податкової суми в оборотах, тому що суми бухгалтерських та податкових витрат можуть відрізнятися та в декларацію заповнюються саме податкові суми.
Проте існують ситуації, коли бухгалтерський та податковий прибуток не співпадає, а саме:
В податковому обліку визнаються лише витрати, пов’язані з господарською діяльністю підприємства, а в бухгалтерському обліку – всі понесені витрати. В прикладному рішенні витрати, не пов’язані з господарською діяльністю, відображуються з податковим призначенням «Негосп. діяльність» та не включаються до ПО;
Деякі витрати в податковому обліку визнаються в визначених законодавством обсягах (нормах), а в БО – в повному обсязі. До них відносяться витрати на відрядження, на послуги від нерезидентів (консалтинг, маркетинг, інжиніринг);
Деякі постачальники визнаються «поганими», тобто витрати, пов’язані з ними не включаються до податкових витрат. Це наприклад, фізичні особи суб’єкти підприємницької діяльності, нерезиденти з офшорним статусом. В прикладному рішенні витрати по договорам з такими контрагентами не відображаються в ПО.
Різний порядок обліку поточних ремонтів та витрат на поліпшення необоротних активів в БО та ПО. Різний строк використання необоротних активів в БО та ПО для цілей розрахунку амортизації.

6.2. Облік в розрізі статей податкової декларації

Облік господарських операцій для цілей обліку податку на прибуток ведеться в розрізі статей податкових декларацій. Список статей ведеться в службовому довіднику «Статті податкових декларацій» (рис. 6.4). Його структура відповідає реальному списку статей «Декларації про прибуток». Дані податкові статті використовуються в алгоритмах заповнення податкових декларації та інших регламентних звітах. Тому ручне додавання нових статей не потрібно.


Рис. 6.4. Довідник «Статті податкових декларацій»

При проведенні документів, що формують доходи та/або витрати, зазначаються рахунки 7 та/або 9 класу. При цьому обов’язково зазначається в якості однієї із аналітик – стаття бухгалтерського обліку.
Для статей витрат доходів та витрат, що обліковується при визначенні оподаткованого прибутку, обов’язковою умовою є указання зв’язку бухгалтерської статті та податкової.


6.5. Відповідність груп бухгалтерських та податкових статей
6.3. Податкове призначення доходів та витрат

Для визначення податкового статусу доходів та витрат використовують параметр «Податкове призначення доходів та витрат», перелік яких базується на однойменному довіднику.
Податкове призначення «Негосп. діяльність» призначено для ідентифікації витрат та доходів, які не пов’язані з веденням господарської діяльності та по цій же причині не повинні відображуватися в декларації про прибуток. Всі інші податкові призначення використовуються для витрат та доходів господарської діяльності, але розподіляються по видам господарської діяльності.
Система дозволяє вести обособлений податковий облік господарської діяльності організації в розрізі декількох видів податкової діяльності, в тому числі з різними ставками оподаткування прибутку. Такий підхід дозволяє обліковувати доходи та витрати окремо для видів діяльності, інформація по яким повинна відображуватись в різних розділах декларації по податку на прибуток підприємства.

6.4. Операції реалізації

Відображення в бухгалтерському та податковому обліку доходів від реалізації та собівартості реалізації відбувається при проведенні документів реалізації та звітів по комісійним операціям. До таких документів відносяться «Реалізація товарів та послуг», «Акт про надання виробничих послуг», «Звіт комісіонера про продажі», «Звіт про роздрібні продажі», «Прибутковий касовий ордер» з видом операції «Надходження роздрібної виручки», «Реалізація послуг з переробки». Крім цього, для цілей бухгалтерського обліку дохід та собівартість реалізації нараховуються документами «Покупка-продаж валюти», «Передача ОЗ», «Передача НМА». В табличних частинах цих документів зазначається посилання на елемент довідника «Схеми реалізації», де вже задано шаблонні проведення, тобто рахунки обліку доходів від реалізації та собівартості реалізації та значення аналітики.


Рис. 6.6. Зв'язок документів реалізації та довідника «Схеми реалізації»

Крім того для операції потрібно зазначати податкові параметри операції: податкове призначення ПДВ (для контролю залишків активів та нарахування податкових зобов’язань по ПДВ), податкове призначення доходів та витрат (для відображення операції в ПО та включення доходів та витрат у відповідні розділи декларації про прибуток).

6.5. Облік витрат майбутніх періодів

В типовій конфігурації автоматизовано облік витрат майбутніх періодів, тобто витрат, які здійсненні в поточний момент, але пов’язані з отриманням доходу в майбутньому. Для узагальнення інформації по таким витратам використовується рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів». По дебету відображається накопичення таких витрат, по кредиту – списання (розподілення) цих витрат, тобто включення їх в склад витрат поточного звітного періоду.
В довіднику «Витрати майбутніх періодів» зберігається інформація, потрібна для автоматизованого списання витрат шляхом розподілення загальної суми витрат по конкретній статті на зазначений період. Таке списання виконується щомісячно при проведенні регламентного документу «Закриття місяця» (рис. 6.7). При цьому відбувається рівномірний розподіл витрат протягом потрібного періоду пропорційно кількості днів в періоді, списання частини витрат з 39 рахунку в дебет різних рахунків обліку витрат, розрахунок податкових сум та включення в податкові витрати.


Рис. 6.7. Автоматизований розподіл витрат майбутніх періодів

6.6. Нормування витрат для цілей податкового обліку

Деякі витрати господарської діяльності з ст.. 139 та 140 ПКУ включаються в склад витрат не в повному обсязі. Для них задані певні нормативи, в рамках яких витрати сприймаються в податковому обліку. Суми перевищення не враховуються в податковому обліку та формують постійну різницю з бухгалтерським прибутком (наприклад, витрати на гарантійний ремонт, витрати на відрядження, деякі витрати, отримані від нерезидента).
Нормативи для обліку таких витрат задані в системі в настройках «Параметри податкового обліку» (доступ: «Підприємство» - «Облікова політика» - «Параметри податкового обліку»). Параметри нормативної бази податкового обліку жорстко регламентовані нормативними документами та є єдиними для всіх підприємств без виключень. Початково ці норми заповненні згідно чинного законодавства (рис. 6.8).


Рис. 6.4. Настройки «Параметри податкового обліку»

В залежності від категорії витрат в прикладному рішенні застосовується один із варіантів нормування:
Нормування витрат на відрядження виконується документом «Авансовий звіт»;
Нормування витрат на поліпшення та ремонти ОЗ виконується документом «Модернізація та ремонт ОЗ»;
Нормування інших витрат, передбачених в типовому рішенні, виконується регламентним документом «Нормування витрат по податку на прибуток».

6.7. Транспортно-заготівельні витрати

Згідно П(С)БО-9 витрати по придбанню запасів та доведенню їх до стану, що підходить до запланованого використання, називаються транспортно-заготівельними витратами та включаються до собівартості запасів. У випадку, коли такі витрати можливо співставити з конкретною поставкою, вони відображуються документом «Надходження додаткових витрат» та включаються до вартості партії.
Якщо ТЗВ проблематично спів ставити з конкретною поставкою, до того ж акти послуг надходять на підприємство в кінці періоду, то їх можливо накопичувати на окремому субрахунку в кінці місяця такі витрати повинні розподілятися між сумою залишку запасів та сумою тих запасів, що вибули. Відсоток запасів, що вибули визначає відсоток списання ТЗВ. В якості направлення списання ТЗВ повинні використовуватись ті ж самі рахунки витрат, звідки вибували запаси, а суми розраховуються пропорційно вибуттю по рахункам витрат.
В типовому рішенні для обліку ТЗВ використовують субрахунок 200 «ТЗВ (матеріали)», 2801 «ТЗВ (товари)», 2802 «ТЗВ (в НТТ по продажній вартості)». Облік ведеться по статтям витрат, на субрахунках для товарів та матеріалів ведеться облік по номенклатурним групам.
Розподіл ТЗВ та списання витрат в бухгалтерському та податковому обліку в кінці періоду виконується процедурою «Розподіл ТЗВ» документом «Закриття місяця». Всі розрахунки виконуються автоматично.Розділ 7. Кадровий облік та розрахунок заробітної плати

Настройки обліку

Для відображення нарахування зарплати працівникам організації потрібно виконати наступні дії:
Налаштувати облікову політику по персоналу;
Ввести інформацію про робітників та про їх основні нарахування;
Виконати настройку зарплати та внесків в бухгалтерському та податковому обліку;
Заповнити регістр відомостей «Регламентований виробничий календар»;
Перевірити нормативні дані по внескам.
Розглянемо параметри налаштування підрозділу по кадровому обліку та розрахунку зарплати більш детально.
Облікова політика по персоналу. Для кожної організації виконується настройка «Облікової політики по персоналу організацій», в якій визначається: принцип ведення кадрового обліку, а саме – можливість внутрішнього сумісництва; правила округлення при формуванні виплати по зарплаті; правила застосування податкової пільги.
Фізичні особи. Для зберігання інформації про всіх фізичних осіб (робітників підприємства, членів їх сімей) використовується довідник «Фізичні особи» (доступ із меню «Кадри»). Він містить інформацію особистого характеру про фізичні особи (паспортні дані, інформацію про громадянство, склад сім’ї, про інвалідність, про те, що фізична особа є пенсіонером). Всі ці дані є виключно довідковими, використовуються для складання звітності і не впливають на розрахунки по зарплаті.
Співробітники. В цьому довіднику зберігаються дані про те, в якій організації працює особа, на яких підставах (основне місце роботи або сумісництво), табельний номер, кадрова інформація про підрозділ та посаду співробітника.


Рис. 7.1. Порівняння довідників «Фізичні особи» та «Співробітники»

Посади. В цьому довіднику міститься перелік посад, що використовуються для обліку кадрів. Довідник заповнюється користувачем у відповідності з потребами обліку. Крім найменування посади елементи довідника містять код посади по класифікатору професій, який використовується при формуванні звітів «Особова картка», «Розрахункова-платіжна відомість (по співробітнику) П-6».
Шаблонні проводки. Можливі варіанти проводок, що відображують результати розрахунку зарплати містяться в довіднику «Способи відображення зарплати в регламентованому обліку». В реквізитах цього елементу для кожного способу зберігається інформація про рахунок дебету з його аналітикою (92, 93, 231 в залежності від того, де працює співробітник)та податкове призначення і статті валових витрат по нарахуванню зарплати.

Облік кадрів

Основними задачами кадрового обліку є:
Зберігання особових карток про робітників як про фізичних осіб;
Зберігання службових даних про працівників – підрозділі організації, в якому працює співробітник, посада, різноманітна контактна інформація, розмір та вид винагороди, оподаткування доходу;
Відображення рухів кадрів – прийом, переведення співробітника в інший підрозділ, зміна табельного номеру, зміна розміру нарахування зарплати, звільнення;
Реєстрація відряджень.
Перелік робітників організацій доповнюється та змінюється тільки документами кадрового обліку:
«Прийом на роботу в організацію» - документ, в якому зазначається кадрова інформація (дата прийому, підрозділ, посада) та параметри для розрахунку зарплати (персональні нарахування, перелік внесків, правила відображення в обліку).


Рис. 7.2. Документ «Прийом на роботу»

Друкована форма документа П1 – це наказ про прийом робітника в організацію. На підставі цього документу можливо ввести інформацію про банківські картки співробітника або про податкові пільги.


Рис. 7.3. Введення відомостей про банківські картки робітників

«Кадрове переміщення» - документ, за допомогою якого оформлюється переведення на іншу посаду або інший підрозділ, містить ті ж самі реквізити що й документ прийому на роботу. Якщо переміщення супроводжується зміною розміру оплати, то в документі встановлюється прапор «Індексація заробітку з коефіцієнтом» в табличній частині «Нарахування» зазначається параметр «Змінити» та задається новий розмір. Якщо яке-небудь нарахування вже не діє, то у відповідній табличній частині потрібно зазначити «Припинити».


Рис. 7.4. Документ «Кадрове переміщення»

Крім цього, за допомогою цього документу можливо зазначити інший спосіб відображення зарплати в обліку; видалити або додати розмір нарахування, що було призначено раніше; змінити значення на закладках «Внески» та «Внески ФОП».
«Відрядження організацій» - документ, що використовується для друку посвідчення на відрядження, бухгалтерських проводок не формує.
«Звільнення з організації» - документ, яким реєструється звільнення, при цьому відбувається скасування всіх нарахувань, утримань та пільг. Дата звільнення є останнім робочим днем співробітника. По результату проведення документу можна сформувати друковану форму наказу на призупинення трудового договору (контракту) за типовою формою № П4 або П8

Параметри для автоматичного розрахунку заробітної плати

В конфігурації для проведення процедури розрахунку зарплати введено поняття «Плани видів розрахунків». Типова конфігурація передбачає вже налаштовані плани нарахувань, внесків у фонди та утримань.
«Основні нарахування організації» (Доступ: Зарплата – Нарахування організацій) містить види основних нарахувань, що застосовуються при нарахуванні зарплати (рис. 7.4). Якщо на підприємстві використовуються додаткові види нарахувань, користувач може самостійно додати нову схему розрахунку нарахувань. Наприклад, премії, лікарняні за рахунок підприємства (рис. 7.5).


Рис. 7.5. Основні нарахування організації

Рис. 7.6. Створення нового нарахування «Премії»

«Внески у фонди» (Доступ: Зарплата – Облік ПДФО та внесків – Внески у фонди) визначає базу розрахунку значень внесків робітників в фонди, внески з фонду оплати праці (рис. 7.6)

Рис. 7.7. Внески в фонди

«Утримання організацій» (Доступ: Зарплата – Утримання організацій) містить інформацію про утримання, що використовуються в процесі розрахунку зарплати робітників (наприклад, аліменти, штрафи за запізнення, штрафи за порушення дрес-коду тощо). Користувач може самостійно додавати нові види розрахунків (рис. 7.7)

Рис. 7.8. Утримання організацій

Облік відпрацьованого часу для розрахунку зарплати

Розрахунок заробітної плати при використанні місячних окладів виконується шляхом ділення розміру окладу на нормативний час та добуток на фактично відпрацьований час.
Норма робочого часу при п’ятиденному робочому тижні задається в «Регламентованому виробничому календарі» (доступ з меню «Зарплата»), який користувач заповнює самостійно перед початком кожного календарного року переліком свят.
Підсистема дозволяє автоматично нараховувати зарплату співробітникам по годинній тарифній ставці та проводити індексацію. Вручну можливо додавати будь-які нові нарахування (утримання), але по ним потрібно вводити вже розраховані суми. Варто підкреслити, що в даній конфігурації облік робочого часу (табельний облік) по співробітникам окремо не ведеться. Нарахування ведуться по відпрацьованому часу, що зазначається в документах. Алгоритм виплати зарплати дозволяє оформлювати перерахування на банківські рахунки та виконувати виплату через касу. По закінченні звітного періоду можливо автоматично сформувати регламентовані звіти по фізичним особам, звіти в фонди, статичну звітність.


Рис. 7.9. Заповнення «Регламентного виробничого календаря»

Розрахунок заробітної плати

Всі розрахунки, пов’язані з оплатою праці, виконуються одним документом «Нарахування зарплати працівникам організацій» (Доступ: Зарплата). При цьому автоматично розраховуються заплановані нарахування та утримання, ПДФО та внески.
Розрахунок виконується в наступному порядку:
Встановлюється дата документу та місяць нарахування;
Для розрахунку сум по окладам (тарифам) в шапці документа зазначається норма часу за місяць, яка при заповненні табличної частини буде проставлена усім співробітникам в якості нормативного відпрацьованого часу. При потребі це значення корегується користувачем вручну;
Вручну вводяться суми разових нарахувань та утримань (наприклад, відпускних, лікарняних, штрафів);
Виконується розрахунок усіх нарахувань, податків та внесків у фонди.
Кнопка «Заповнити та розрахувати все» в командній панелі документу призначена для одночасного заводнення та розрахунку даних всіх табличних частин. При встановленні прапорця «Попередній розрахунок» відбувається розрахунок сум авансу, закладки по податкам та внескам деактивуються.
По кнопкам «Розрахувати» та «Заповнити» в табличній частині виконується розрахунок та заповнення даних конкретної табличної частини без зміни інших табличних частин. Можливо також виконувати розрахунок нарахування / утримання для конкретного співробітника (за допомогою кнопки «По працівнику») (рис. 7.10).

Рис. 7.10. Нарахування зарплати

Результати розрахунку по кожному співробітнику можна проаналізувати на закладці «Розрахунковий листок». При розрахунку виконується автоматичне формування проводок, які відображуються в відповідних табличних частинах документа або на закладці «Проводки» (рис. 7.11)


Рис. 7.11. Результат формування проводок при нарахуванні зарплати

Виплата зарплати
В прикладному рішенні виплата зарплати виконується в два етапи:
Створюються платіжні відомості, якими фіксуються суми, що виплачуються робітникам та забезпечується друк вихідних документів;
Оформлюються платіжні документи для відображення взаєморозрахунків із робітниками та бюджетом.
Таким чином, для оформлення виплати зарплати потрібно виконати розрахунок сум до виплати. Ця операція виконується за допомогою документа «Зарплата до виплати» (Доступ: Зарплата). Документ може бути заповнений автоматично (кнопка «Заповнити» - По характеру виплати) в залежності від зазначеного значення реквізиту «Вид виплати» (рис. 7.12)


Рис. 7.12. Розрахунок сум до виплати

Виплата зарплати готівкою виконується документом «Видатковий касовий ордер» звидом операції «Виплата зарплати по відомостям» або «Виплата зарплати робітнику» (в відомості повинен бути зазначений Спосіб виплати «Через касу»). Автоматичне формування видаткових касових ордерів на кожного працівника можливе за допомогою бробки «Виплата зарплати касовими ордерами». Перерахування зарплати на картки робітниками відображується документом «Платіжне доручення вихідне» з видом операції «перерахування зарплати» (в відомості повинен бути зазначений Спосіб виплати «Через касу»). Цей доумент можна створити автоматично за допомогою інструменту «Введення на підставі» (рис. 7.13).Рис. 7.13. Перерахування «чистої зарплати» працівникам

Оформлення перерахування всіх податків, повязаних із зарплатою, виконується за допомогою документу «Платіжне доручення вихідне» з видом операції «Переррахування податків та внесків». Для коректного відображення операції в обілку документ повинен містити посилання на відомість, в якій заповнені податки до сплати. Автоматичне формування платіжних документів по внескам в фонди можливо з використанням обробки «Формування платіжних документів про внескам в фонди» (рис. 7.14). Але перед цим потрібно ввести дані про реквізити отримувачів податків (про банківські рахунки) за таким доступом: Зарплата – Облік ПДФО та внесків – Параметри платіжних документів по внескам в фонди.Рис. 7.14. Перерахування податків та внесків по зарплаті.

Для зручності роботи користувача в конфігурації передбачені два механізми, що спрощують відображення, аналіз та корегування кадрових даних та даних по розрахунку зарплати.
Обробка «Помічник по обліку зарплати» показує послідовність дій, що необхідно виконувати по зарплаті та дозволяє створювати та корегувати документи – від прийому на роботу співробітника до формування проводок по обілку зарплати (рис. 7.15).
Обробка «Управління даними робітника» - інструмент управління кадровою та зарплатною інформацією про працівників організації, що дозволяє вводити, переглядати та редагувати дані кадрового обліку, відомості про планові нарахування та утримання, а також нарахування зарплати.

Рис. 7.15. Помічники по зарплаті
Розділ 8. Облік основних засобів

В підсистемі обліку основних засобів реалізовано облік повного життєвого циклу відповідних активів:
Покупка та облік до початку експлуатації;
Введення в експлуатацію;
Облік в процесі експлуатації та поступове або одноразове перенесення вартості активів в склад витрат підприємства;
Вибуття активів.

8.1. Нормативно-довідкова інформація підсистеми ОС

Довідник «Способи відображення витрат по амортизації та поліпшенню» призначений для зберігання рахунків та аналітики витрат (тобто шаблонні проводки) для відображення операцій нарахування амортизації, накопичення витрат на поліпшення та ремонти необоротних активів, введення в експлуатацію МШП (рис. 8.1).


Рис. 8.1. Способи відображення витрат по амортизації

Кожен елемент довідника має табличну частину, в якій зберігається інформація про те, як відображуються в обліку витрати по амортизації. Для цього зазначається рахунок витрат та його аналітика (підрозділ, податкове призначення, податкове призначення). Таблична частина може мати кілька рядків, для випадків, коли сума амортизації повинна бути віднесена на різні розрізи обліку витрат (при одночасному використанні необоротного активу за різними напрямками).

Для обліку капітальних інвестицій в типовій конфігурації застосовується два варіанти обліку:
Облік ТМЦ, які придбаваються з метою використання в якості основних засобів. Для них ведеться кількісний складський партійний облік. Такі капітальні інвестиції називаються обладнанням.
Облік витрат на виготовлення, монтаж, модернізацію ОЗ та інших необоротних активів. Такий облік ведеться тільки в вартісному вираженні в розрізі об’єктів будівництва та статей витрат.
Перелік обладнання ведеться на базі довідника «Номенклатура» в групі «Устаткування до встановлення». Перелік об’єктів будівництва міститься в довіднику «Об’єкти будівництва».
Основним принципом ведення обліку в підсистемі є пооб’єктний облік, тобто кожний основний засіб враховується окремо, кожен актив реєструється як окремий елемент довідника «Основні засоби». В ньому містяться тільки загальні паспортні відомості про основний засіб, обов’язковим до заповнення є реквізити «Найменування».

8.2. Облік капітальних інвестицій

Покупка обладнання з оприбуткуванням його на склад оформлюється документом «Надходження товарів і послуг» з видом операції «Устаткування» (меню «Покупка» / «Надходження товарів і послуг») рис. 8.2). Для коректного відображення в податковому обліку потрібно вказати податкове призначення (ПДВ) в залежності від виду діяльності, де актив буде використовуватись. Для невиробничих ОЗ зазначається «Неопод. ПДВ, негосп. діяльність», при цьому не буде фіксуватися податкова вартість. При проведенні документ формує проводки по дебету 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» та 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»» рахункам.


Рис. 8.2. Покупка обладнання з його оприбуткуванням на склад

Покупка об’єкта будівництва оформлюється документом «Надходження товарів та послуг» з видом операції «Об’єкти будівництва» (рис. 8.3). В табличній частині зазначається об’єкт будівництва, стаття витрат та стаття обліку витрат по капітальним інвестиціям. Ця операція, переважно, застосовується для оформлення придбання об’єктів незавершеного виробництва. При проведенні формуються проводки по дебету рахунків 152, 153 в розрізі об’єктів будівництва та статей витрат. Якщо витрати списуються на поточний ремонт або обслуговування основних засобів, то зазначається рахунок 235.
Обладнання, що зберігається на складі, до його введення в експлуатацію, може бути переміщено на інший склад або інший рахунок бухгалтерського обліку. Такі операції оформлюються документом «Переміщення товарів» з видом операції «Устаткування» (Доступ: Склад).
Повернення постачальнику обладнання, не введеного в експлуатацію здійснюється за допомогою документа «Повернення товарів постачальнику» з видом операції «Обладнання», а продаж – за допомогою документа «Реалізація товарів і послуг» із відповідним видом операції.

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
Рис. 8.3. Покупка об’єкта будівництва

8.3. Експлуатація основних засобів

Введення в експлуатацію здійснюється за допомогою документа «Введення в експлуатацію ОЗ» (меню «ОЗ»). В документі зазначаються всі параметри обліку об’єктів необоротних активів. При проведенні документа формуються рухи в довідкових регістрах відомостей, що зберігають інформацію про основні засоби.
Документом «Введення в експлуатацію ОЗ» можна вести в експлуатацію як устаткування, що зберігається на складі, так і виготовлений (змонтований) об’єкт, тобто об’єкт будівництва.
На закладці «Основні засоби» вказуються наступні параметри: найменування ОЗ, параметри обліку капітальних інвестицій. Правила відображення амортизації в витратах підприємства вказуються на закладці «Загальні відомості». Основні бухгалтерські та податкові облікові дані по ОЗ зазначаються на закладці «Облікові дані» (вказується рахунок 10 або 11 класу, матеріально-відповідальну особу, спосіб нарахування амортизації, строк корисного використання, ліквідаційну вартість) (рис. 8.4).
В більшості випадків для введення в експлуатацію кожного об’єкту використовується окремий документ, але при потребі введення а експлуатацію однотипних елементів, можливо використовувати один документ «Введення в експлуатацію ОЗ». Для цього в табличній частині за допомогою кнопку «Групове додавання» вказується список основних засобів, для кожного з них прописується свій інвентарний номер, але фіксуються однакові вартість та параметри обліку.

Для відображення переміщення основних засобів між підрозділами та/або матеріально-відповідальними особами використовується документ «Переміщення ОЗ (Доступ: ОЗ)». в документі зазначаються тільки новий підрозділ та МВО, куди переміщуються об’єкт.

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

Рис. 8.4. Введення в експлуатацію основного засобу

8.4 Модернізація і ремонт ОС

В процесі експлуатації обєктів основних засобів підприємство несе витрати, повязані з поліпшенням обєкту (модернізація, реконструкція, дообладнання)
Модернізація ОЗ – це господарська операція, яка спрямована на поліпшення об’єкта (дообладнання, реконструкція тощо). Такі витрати накопичуються на субрахунках 15 рахунка.
Згідно з П(С)БО 7 первісна вартість об’єкта ОЗ має бути збільшена на суму цих витрат. Але відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2011 р. № 2755-VI підприємства мають право віднести на витрати періоду, в якому вони здійснювалися, витрати на ремонт і поліпшення ОЗ у межах 10% від сукупної вартості всіх груп основних засобів на початок року.
Якщо сума будь-яких витрат на поліпшення та ремонти ОЗ менша, ніж 10% від балансової вартості всіх необоротних активів на початок року, то вона списується на витрати поточного періоду (тобто на рахунки 9 класу).
Якщо сума будь-яких витрат на поліпшення та ремонти ОЗ більша, ніж 10% від балансової вартості всіх необоротних активів на початок року, то в частині перевищення вона включається до вартості необоротного активу (тобто на субрахунки рахунків 10–12).
Для ведення аналітичного обліку з накопичення витрат за об’єктами основних засобів, які споруджуються (модернізуються, реконструюються, монтуються), необхідно створити елемент у довіднику «Об’єкти будівництва» (рис. 8.5). Важливо правильно зазначити податкове призначення об’єкта будівництва, яке повинне співпадати з податковим призначенням основного засобу.


Рис. 8.5. Довідник «Об’єкти будівництва»

Накопичення витрат із ремонту або модернізації відображається у програмі за допомогою різних документів.
За допомогою документа «Надходження товарів і послуг» відображається закупівля матеріалів або послуг для ремонту, отриманих від сторонніх організацій (рис. 8.6).


Рис. 8.6. Покупка послуг з ремонту та модернізації

Документом «Вимога-накладна» фіксується передання власних матеріалів, продукції, напівфабрикатів для здійснення модернізації (рис. 8.7).
За допомогою документа «Нарахування зарплати» відображаються витрати з оплати праці та єдиного соціального внеску (ЄСВ) співробітників, які проводять модернізацію. Суми витрат на модернізацію накопичуються в дебет рахунків 1522, 1532 або 235.Рис. 8.7. Передача власних матеріалів для об’єкту ремонту

Завершення модернізації ОЗ відображається за допомогою документа «Модернізація ОЗ» (рис. 8.8).


Рис. 8.8. Модернізація ОЗ, закладка для розрахунку сум витрат по ремонту

У шапці документа в полі «Вид поліпшення» зазначається вид операції в БО (ремонт або модернізація), в полі «Подія» зазначається вид операції в ПО. Обов’язковим є зазначення об’єкта будівництва, на який списувалися витрати. Щоб розрахувати суму модернізації, необхідно відкрити закладку «Бухгалтерських та податковий облік» і натиснути кнопку «Розрахувати суми». Суми накопичених витрат на модернізацію заповняться автоматично за даними обліку на момент формування документа, але їх можна відкоригувати вручну.
На закладці «Основні засоби» вказується ОЗ, який модернізується (реконструюється) (рис. 8.9). Перенесення розрахованих сум до табличної частини документа проводиться за командою «Заповнити» варіант «Для списку ОЗ».

Рис. 8.9. Модернізація ОЗ, закладка для відображення витрат з ремонту на конкретний основний засіб

Для розрахунку суми, яку можна відобразити на витрати поточного періоду в ПО, скористаємося звітом «Розрахунок витрат на поліпшення ОЗ», який можна викликати з верхньої панелі документа «Модернізація та ремонт ОС» (рис. 8.10).


Рис. 8.10. Розрахунок витрат на поліпшення ОЗ

Потрібно порівняти «Сума поліпшень, що залишилась» за звітом із сумою витрат на модернізацію та заповнити поле «Сума поліпшення в межах норми». Рахунок витрат (для списання сум на поточні витрати) береться зі способу відображення витрат з амортизації об’єкта ОЗ. Сума поліпшення понад норми в ПО включається до балансової вартості ОЗ.

8.5. Нарахування амортизації

Під амортизацією у бухгалтерському обліку розуміється систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизується, протягом терміну їх корисного використання.
Амортизація нараховується на кожен конкретний об'єкт необоротних активів (крім землі). Нарахована амортизація необоротних активів відображається за кредитом регулюючого рахунка 131 "Знос необоротних активів", на якому виділено субрахунки відповідно до видів необоротних активів. Для ведення аналітичного обліку зношення на рахунку 131 та його субрахунках застосовується субконто "Необоротні активи". Сума амортизації відображається збільшенням суми витрат підприємства та зношення необоротних активів.
Амортизацію (зношення) необоротних активів нараховують й обліковують щомісяця до повного погашення їх вартості (за мінусом ліквідаційної вартості). За новоприйнятими на облік основними засобами зношення нараховується починаючи з 1-го числа місяця, наступного за місяцем надходження. За об'єктами, що вибули, нарахування амортизації припиняють починаючи з 1-го числа місяця, наступного за місяцем вибуття.
В «1С: Бухгалтерії 8 для України» реалізовані способи, передбачені бухгалтерським стандартом:
- прямолінійний спосіб;
- виробничий;
- спосіб зменшення залишку;
- прискореного зменшення залишку;
- кумулятивний (по сумі чисел років);
- 100% в перший місяць експлуатації;
- 50% в перший місяць експлуатації, 50% при списанні.
Для розрахунку амортизації вимагається облік тих чи інших параметрів амортизації. Наприклад, для прямолінійного методу потрібно знати строк корисного використання, для виробничого методу передбачений обсяг виробітку та ін.
Якщо амортизація нараховується виробничим методом, то до нарахування амортизації слід зазначити обсяг продукції, виробленої в поточному місяці. Для цього використовується документ «Виробіток ОЗ» (Доступ: меню «ОЗ» - Параметри амортизації» - «Виробіток для розрахунку амортизації ОЗ»).
Параметри для розрахунку амортизації можуть бути встановлені при введенні в експлуатацію основного засобу та змінені в подальшому за допомогою документів «Зміни параметрів для нарахування амортизації ОЗ», «Модернізація та ремонт ОЗ».
Якщо при розрахунку амортизації за місяць згідно обраного способу з початку розраховується річна сума амортизації, то для розрахунку місячної суми можна зазначити графік розподілу річної суми амортизації по місяцям. Зазначення такого графіку дає можливість врахувати, наприклад, сезонність експлуатації основного засобу. Графіки амортизації можуть бути установленні при введенні в експлуатацію та змінені в подальшому за допомогою документу «Зміни графіків амортизації ОЗ». Сам графік розподілу річної амортизації зазначається в довіднику «Річні графіки амортизації ОЗ» (Доступ: меню «ОЗ» - «Параметри амортизації» - «Річні графіки амортизації ОЗ»). Річний графік задається безпосередньо до календарного року, розподіл по графіку в випадку його використання буде однаковим для кожного року експлуатації основного засобу.
Амортизація з бухгалтерського та податкового обліку нараховується при проведенні документу «Закриття місяця» (рис. 8.11). Якщо для основного засобу амортизація була розрахована до завершення періоду (наприклад, при списанні основного засобу), то повторне нарахування амортизації при регламентній процедурі виконано не буде.Рис. 8.11. Нарахування амортизації

8.6. Продаж необоротних активів
Описуючи операцію продажу ОЗ, варто звернути увагу на використання спеціальних документів для її відображення в інформаційній базі. Безпосередньо продаж може проходити в один або два етапи.
Якщо прийнято рішення про продаж, але ще необхідно знайти покупця й оформити документи, через що не вдається здійснити цю операцію протягом одного місяця, то оформляється документ «Підготовка до передачі ОЗ» (рис. 8.12).


Рис. 8.12. документ «Підготовка до передачі ОЗ»
Цим документом оформляються операції нарахування амортизації за поточний місяць, установлення ознаки припинення нарахування амортизації, списання з рахунка обліку первісної вартості ОЗ нарахованої амортизації та перенесення залишкової вартості на рахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, що утримуються для продажу».
В табличній частині документа зазначається відповідний ОЗ і заповнюється облікові дані за допомогою кнопки «Заповнити», варіант «для списку ОЗ».
У табличній частині документа будуть автоматично заповнені: первісна вартість ОЗ у бухгалтерському та податковому обліках); сума накопиченої амортизації в БО і ПО до моменту оформлення документа; сума амортизації за поточний місяць; зафіксована залишкова вартість основного засобу.
Продаж ОЗ відображаємо за допомогою документа «Передача ОС» (Доступ: ОЗ, рис. 8.13). Якщо документ створюється на підставі документа «Підготовка до передачі», то формуються тільки проводки з реалізації. Заповнення табличної частини документа проводиться за допомогою кнопки «Заповнити». У реквізиті «Схема реалізації» потрібно вказати «Необоротні активі».


Рис. 8.13. Продаж основного засобу

Якщо вартість реалізації перевищує залишкову вартість ОЗ, то документом «Передача ОС» у бухгалтерському обліку формуються проводки з нарахування доходів від реалізації необоротного активу та списання залишкової вартості ОЗ. У податковому обліку нараховуються тільки доходи на різницю між вартістю продажу та залишковою вартістю ОЗ.
Різниця між вартістю продажу та балансовою вартістю ОЗ буде відображена за 9 класом рахунків і потрапить до Додатка ІВ Декларації про прибуток. Коли передання ОЗ здійснюється за балансовою вартістю, то в податковому обліку не виникає різниці між вартістю продажу та балансовою вартістю і, відповідно, між вартістю доходів або витрат у податковому обліку. Якщо передання основного засобу відбувається в один етап, то в документі «Передача ОС» не буде посилання на документ підготовки. Документ передання формує всі проводки, пов’язані з продажем основних засобів.

8.7. Інвентаризація ОЗ
Мета інвентаризації ОЗ полягає в виявленні фактичної наявності ОЗ та перевірці відповідних даних бухгалтерського обліку по кількості та вартості основних засобів фактичній наявності таких об’єктів в кількісному і вартісному вираженні та послідуючому відображенню обліку: прийняття виявлених об’єктів і (або) вибуття невиявлених.
Для введення в інформаційну базу даних з інвентаризації призначений документ «Інвентаризація ОЗ» (Доступ: меню «ОЗ» - «Інвентаризація ОЗ», рис. 8.14).

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
Рис. 8.14. Інвентаризація ОЗ

В табличну частину закладки «Основні засоби» вводяться відомості про основні засоби обраної організації та обраного підрозділу. Відомості можуть бути заповнені автоматично по даним обліку (кнопкою «Заповнити»). На закладці «Додатково» вводяться відомості про причини проведення інвентаризації, а також про членів інвентаризаційної комісії.
З документу «Інвентаризація ОЗ» можна роздрукувати слідуючи друковані форми:
- Наказ про проведення інвентаризації;
- Інвентаризаційна відомість;
- Порівнювальна відомість;
- Інвентарний список основних засобів (форма ОЗ – 9).
Дані документу «Інвентаризація ОЗ» в бухгалтерському та податковому обліку не відображаються, але по результатам інвентаризації можливе проведення слідуючих операцій.
- Введення в експлуатацію основних засобів, по яким в результаті інвентаризації виявлений надлишок. Такі основні засоби по правилам бухгалтерського обліку підлягають оприбуткуванню по поточній ринковій вартості та віднесенню на фінансові результати організації в якості позареалізаційних доходів. Для цього необхідно використовувати документ «Введення в експлуатацію ОЗ» з видом операції «по результатам інвентаризації»
- Списання основних засобів, по яким в результаті інвентаризації виявлена нестача. Вартість списаних основних засобів відноситься на виновних осіб. Якщо такі не встановлені або в стягненні з них відмовлено судом, вартість недостатніх основних засобів списується на витрати виробництва та обертання. Для цього слід скористуватися документом «Списання ОЗ».

8.8. Списання ОЗ
Документом «Списання ОЗ» (Доступ: меню «ОЗ» - «Списання ОЗ») можна оформити зняття з обліку основних засобів. Документ призначений для відображення обліку вибуття основного засобу в зв’язку з моральним та фізичним зносом, а також при ліквідації в зв’язку з надзвичайною ситуацією. Якщо основний засіб ліквідується з рішення платника податку та необхідно оформити умовний продаж, то на підставі «Списання ОЗ» можна вести податкову накладну.
Розділ 9. Регламентні операції закриття періоду

Протягом місяця в інформаційній базі відображаються господарські операції підприємства. При цьому не завжди може бути дотримана хронологічна послідовність операцій, не завжди коректно відображаються операції з точки зору податкового та бухгалтерського обліків. Але ця інформація використовується для визначення фінансових результатів, заповнення звітів та розрахунку податків. Тому наприкінці періоду необхідне виконання регламентних операцій щодо закриття періоду.
Для бухгалтерського обліку основним звітним періодом є місяць. Для закриття періоду (місяця чи кварталу) слід зареєструвати у системі низку обов’язкових операцій.
Насамперед перед закриттям періоду необхідно:
– відобразити нарахування зарплати (документом «Нарахування зарплати»);
– проконтролювати коректність сум та аналітику за сплаченими податками;
– проаналізувати залишки на рахунках грошових коштів (ці залишки повинні збігатися із залишками за банківською випискою);
– відновити послідовність взаєморозрахунків для правильного відображення авансів і т. д.
Потрібно перепровести всі документи партійного обліку для відновлення вартості товарів у разі відміни проведення якогось із документів або введення документа заднім числом. Одним із варіантів виконання цієї операції є запуск обробки «Групове перепроведення документів». Її можна викликати за допомогою меню «Сервіс».


Рис. 9.1. Групове перепроведення

Більшість регламентних операцій виконуються за допомогою регламентного документа «Закриття місяця» (Доступ: «Операції - Регламентні операції»).
Цей документ виконує такі операції (рис. 9.2):
– нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів. При цьому можна проводити нарахування амортизації шляхом установлення окремих прапорців за ОЗ і НМА;
– переоцінка валютних коштів і відображення курсових різниць;
– розподіл транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ), накопичених на певних рахунках, у розрізі номенклатурних груп за напрямами вибуття запасів;
– коригування фактичної вартості номенклатури для організацій, у яких в «Обліковій політиці організацій» встановлено спосіб оцінки вартості матеріально-виробничих запасів (МВЗ) – «за середньою», для визначення середньозваженої вартості списання за місяць;
– списання витрат майбутніх періодів, відображених на 39 рахунку, в розрізі елементів довідника «Витрати майбутніх періодів» на рахунки витрат;
– розрахунок і коректування собівартості продукції (послуг) і коректування зроблених протягом місяця проводок за собівартістю продукції (послуг);
– переоцінка вартості запасів на дату балансу в бухгалтерському обліку (за номенклатурними позиціями, для яких визначена чиста вартість реалізації), якщо для організації зазначені параметри оцінки запасів на дату балансу; – розрахунок торгової націнки за проданими товарами, якщо облік у роздробі ведеться за продажними цінами;
– технологічні операції за податковим обліком, які призначені для закриття у податкових регістрах повних угод (оплата – відвантаження) за договорами. Цю операцію необхідно виконувати для збільшення швидкодії системи.

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
Рис. 9.2. Закриття місяця

Часто бувають ситуації, коли вже після проведення документа «Закриття місяця» до інформаційної бази вносять нові документи. У результаті таких дій розрахунки стають некоректними. Встановлення часу документа «Закриття місяця» 23:59:59 не вирішує цієї проблеми, оскільки документ, який був оформлений пізніше в інформаційній базі, буде з тим же часом 23:59:59.
Для перевірки порядку проведення документів необхідно переглянути їх у повному журналі (рис. 9.3) і при виявленні документа, який у базі знаходиться після «Закриття місяця», відкоригувати час його проведення.
Можна виконувати регламентні операції за допомогою декількох документів «Закриття місяця», але тоді потрібно обов’язково дотримуватися послідовності виконуваних операцій.


Рис. 9.3. Журнал операцій

Після того як місяць був закритий, можна братися до визначення фінансових результатів. Документ «Визначення фінансових результатів» (Доступ: «Операції Регламентні операції Визначення фінансових результатів», рис. 9.4) призначений для визначення фінансового результату діяльності підприємства шляхом закриття доходів і витрат, а також для формування залишку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).


Рис. 9.4. Визначення фінансових результатів

Документ рекомендується проводити в кінці місяця після відображення всіх господарських операцій, що впливають на доходи і витрати, включаючи витрати з податку на прибуток.
При закритті доходів і витрат накопичені залишки на рахунках класів 7, 8 і 9 списуються на відповідні субрахунки рахунка 79 «Фінансові результати». При проведенні документа зі встановленим прапорцем «Розраховувати прибуток/збиток» отриманий фінансовий результат з урахуванням використаного в поточному періоді прибутку (субрахунок 443 «Прибуток, використаний в звітному періоді») списується на субрахунок 441 «Нерозподілений прибуток» або 442 «Непокритий збиток». Розрахунок прибутку і збитку слід проводити в кінці року.
При закритті періоду потрібно враховувати, що для податкового обліку оподатковуваного прибутку основним звітним періодом тепер є рік. Тому наприкінці року до регламентних операцій, які виконуються в кінці місяця, додаються регламентні операції тільки податкового обліку:
– нормування витрат, тобто розрахунок сум витрат подвійного призначення, які згідно з ПКУ дозволено включати до складу витрат у певному обсязі (виконується документом «Нормування витрат по податку на прибуток»);
– податкові коригування ТЗВ, якщо не збігаються податкові призначення ТЗВ та напрями вибуття запасів (виконується документом «Зміна податкового призначення ТЗВ»);
– відображення в обліку розрахунку податку на прибуток, а також розрахунок і відображення відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань (виконується документом «Розрахунок по податку на прибуток»).
Після закриття періоду можна провести аналіз стану бухобліку. Для цього можна скористатися обробкою «Експрес-перевірка ведення обліку» (рис. 9.5), що забезпечує аналіз даних на відповідність закладеної в програмі методології обліку та законодавству, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини виникнення помилок і дає рекомендації щодо їх виправлення.


Рис. 9.5. Сервісний механізм «Експрес-перевірка ведення обліку»

Рекомендується також провести «Аналіз стану бухгалтерського обліку», який дозволить виявити і виправити помилки.
13 PAGE \* MERGEFORMAT 143915
Рисунок 1Рисунок 2Picture 7Рисунок 4Рисунок 5Picture 8Picture 3Рисунок 139Рисунок 10° 1
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·;
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·§
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·”
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·?
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·A
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·„
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·f
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·l
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·‹
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Д
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Y
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ё
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·’
·
·
·
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ј
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·4
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·е
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·a
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·к
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·!
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·У
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·’
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ѕ
·
·»
·
·
·„
·
·
·
·
·
·B
·Ђ
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·‚
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ѓ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·<
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·!
·
·2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·@
·
·+
·
·
·
·
·
·9
·
·
·
·@
·
·+
·
·
·
·
·
·9
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ѓ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·›
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·°
·
·Ё
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·°
·ѓ
·
·
·
·
·
·
·‡
·
·
·
·
·
·
·
·A
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·@
·
·~
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ѓ
·
·
·
·c
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·J
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·і
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·!
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·@
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
· 
·
·ђ
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·4
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·„
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ђ
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·І
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·@
·
·c
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ѓ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·A
·
·ѕ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·@
·
·
·
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·@
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·Ў
·
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·‹
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·Т
·@
·Ђ
·Ё
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·µ
·@
·
·
·
·
·Ђ
·
·@
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·@
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·A
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·©
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·L
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·€
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·/
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·—
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·‡
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ј
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·°
·@
·
·
·
·
·
·
·Ђ
·
·
·
·
·
·
·
·°
·
·
·
·
·
·
·ЂРисунок 17Рисунок 21Рисунок 38Рисунок 39Рисунок 65Рисунок 68Рисунок 70Рисунок 77Рисунок 80Рисунок 103Рисунок 104Рисунок 105Рисунок 107Рисунок 111Рисунок 112Рисунок 115Рисунок 131Рисунок 132Рисунок 134Рисунок 135Рисунок 136Рисунок 137Рисунок 157Рисунок 162Рисунок 163Рисунок 174Рисунок 175Рисунок 177Рисунок 63823Рисунок 179Рисунок 247Picture 6 Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4 Heading 5 Heading 6 Heading 7 Heading 8 Heading 9Default Paragraph Font Table Normal
No ListHeading 1 CharHeading 2 CharHeading 3 CharHeading 4 CharHeading 5 CharHeading 6 CharHeading 7 CharHeading 8 CharHeading 9 CharList Paragraph Font Style14 Font Style15 Font Style12 Font Style13 Font Style18 Normal (Web) Balloon TextBalloon Text Char Header Char Footer Char

Приложенные файлы

  • doc 23744638
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий