переделанный тест социол каз 2015-16 1Рубежка


«Әлеуметтану» пәні бойынша БІРІНШІ АҒЫМДЫҚ бақылау тест сұрақтары
1. Әлеуметтанудың обьектісі.
А) Социум , яғни тұтас жүйе ретіндегі қоғам және онда жүріп жатқан процестер.
2. Ресейде қай жылдары әлеуметтану институты құрылды?
А) 1919ж.
3. “Әлеуметтану” терминін алғашқы қолданған кім?
А) О.Конт
4. Әлеуметтану қай жылдары қайта қалыптасты?
А) 60 ж. ХХғ
5. Тұлғаның эмоциялық сезімін қай мектепте оқытады?
А) Психология
6. Қоғамның негізгі элементерін ата.
А) Әлеуметтік қоғамдастық
7. Әлеуметтік қатынас – бұл.
А) Қоғамда әртүрлі жағдайы бар адамдар
8. Әлеуметтану – бұл.
А) Жалпы қоғамның ерекше жұмыс істеуі мен дамуының заңдылықтары туралы ғылым
9. Әлеуметтік қатынастардың негізгі үш типін ата.
А) Қарым-қатынас, бақталасу,жанжал
10. Әлеуметтанудың басқа қоғамдық ғылымдармен байланысын ата?
А) Тарих, философия, демография
11. Әлеуметтік құрылым-бұл.
А) Жалпы әлеуметтану, жеке әлеуметтану, эмпирикалық әлеуметтану
12. Эмпирикалық әлеуметтану пәні-бұл.
А) Қоғамдағы адамдардың әлеуметтік іс-қимылы
13. Қоғам дамуының негізгі сатыларын ата.
А) 3
14.ХІХ ғасырдың ортасында неше әлеуметтік мектеп болды?
А) 4
15. Қоғам өмірінде географиялық ортаны қай мектеп қарастырады?
А) Георафиялық
16. Азаматтық қоғам – зерттеу пәні.
А) Әлеуметтанудың
17. Биологиялық организм және әлеуметтің арасындағы аналогиясы қай салада үйретеді:
А) Биорганикалық
18. Әлеуметтанудың субъективті-идеологиялық бағытын құрған.
А) М.Вебер
19.Эмперикалық зерттеу пәніне не жатады?
А) Мінез-құлқы мен іс-қимыл
20. Өткен ғасырдың ортасында көрнекті социолог-теоретикті ата.
А) П.Сорокин
21. Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік мобильділік алғашқы теориясын енгізген кім болды?
А) П.Сорокин
22. Тік стратификацияға неше тап кіреді?
А) 7
23. Әлеуметтанудың дамуы қай жылдары пайда болды?
А) 60 жылдары
24. Функцоналдық құрылымның өкілін ата.
А) Т.Парсонс
25. Барлық адамзат тарихы нешеге бөлінеді?
А) 3 қоғамға
26. Қандай қоғам индустриальды қоғамға дейін болды?
А) Ауылшаруашылық аумағы
27. Индустриалды қоғамға жататынды ата?
А) Өнеркәсіп
28. Әлеуметтану қашан ғылым болып қалыптасты?
А) 30ж. ХІХғ
29. Әлеуметтанудың алғашқы рет қай елде пайда болды?
А) Франция
30. Әлеуметтану пәнінен басқа қай пәндер қоғамды оқытады?
А) Тарих, философия
31. “Страта” түсінігі нені білдіреді?
А) Жіктерді
32. Қоғам дегеніміз не?
А) Қоғам деп өз қажеттілікті қанағаттандыру мақсатында адамдардың тарихи формалары мен біріккен, өзара байланыстары мен өзара әрекеттері туындайтын адамдар жиынтығын айтады
33. Әлеуметтік қатынас – бұл.
А) Қоғамда әртүрлі жағдайы бар адамдар
34. “Әлеуметтік мобильділік” терминін 1927 жылы әлеуметтануға енгізген кім?
А) П.Сорокин
35. Макроәлеуметтанудың зерттейтіні.
А) Халықаралық қатынастар мен әлеуметтік жүйелер, әлеуметтік құбылыстар мен әлеуметтік процестер
36. «Позитивтік философия курсын» жазған кім ?
А) О.Конт
37. Әлеуметтанудың алғашқы арнайы еңбектері қалай аталады?
А) О.Конттың “Позитивтік философия курсы”
38. Тарихта ең алғаш әлеуметтанушы болған кім?
А) О.Конт
39. “Әлеуметтанудағы – философ, философиядағы әлеуметтанушы ”–деп Р.Арон кімді атаған?
А) О.Контті
40.Әлеуметтанудағы ең алғашқы бағыт.
А) Позитивизм
41. Ресейде тұңғыш кәсіби әлеуметтанушы болған кім?
А) Н.К.Михайловский
42. Ш.Уалиханов қазақ қоғамының құрылысын қалайша белгіледі?
А) Рулық – феодалдық қоғам
43. Ш.Уалиханов халықтың әлеуметтік жағдайы туралы.
А) Байлар мен белгілі адамдардың мүдделері бұқараның, халық көпшілігінің мүддесіне қарай
44.Қоғамның негізгі институты – бұл.
А) Отбасы
45. Ұлт адамдардың тарихи қауымдастығы ретінде қалыптасты:
А) Капитализмде
46. Адамдардың қандай қауымдастығын этнос деуге болады?
А) Ұлттық
47. Абай айтқан тұлғаның әлеуметтік тұрғыда жетілуіне ықпал ететін алғы шарттарды нұсқаңыз.
А) Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым
48.Ы.Алтынсарин қазақ қоғамының алдынғы қатарлы өркениетті елдерден артта қалу себептерін неден көрді?
А) Қазақтар арасындағы оқу – ағарту ісінің болмауынан
49. Абай қоғамдағы әлеуметтік әділетсіздік себептерін неден көрді?
А) Қоғамның байлар мен кедейлерге бөлінуі және олардың мүдделерінің қарама-қайшы болуынан
50.. Басқа елдерде постиндустриалды қоғам құрылған ба?
А) Құрылмаған
51.Қоғам дамуының негізгі сатыларын ата.
А) 3
52.Қоғам дамуының алғашқы кезеңін ата.
А) Индустриалды қоғамға дейін
53. Қоғам дамуының үшінші кезеңін ата.
А) Подиндустриалды
54. Революция “Тарихтың локомотиві” деп айтқан кім?
А) К.Маркс
55. “Әлеуметтік дарвинизм” деп аталатын әлеуметтанудағы бағытты негіздеген кім?
А) Г.Спенсер
56. Әлеуметтану пәні – бұл.
А) Жалпы қоғамның ерекше жұмыс істеуі мен дамуының заңдылықтары туралы ғылым
57. «Әлеуметтану биологиялық жолмен дамыды» – деген пікірді білдірген кім?
А) Спенсер
58. Әлеуметтану қай ғасырда жеке ғылым болып қалыптасты?
А) ХІХғ
59. О.Конт қоғам даму теориясын қай заңында қарастырды?
А) 3 сатылы заңында
60. “Страта” түсінігі нені білдіреді?
А) Жіктерді,қабат
61. Старификация теориясының негізі етіп адамдардың бірігуі алынған.
А) Топтарға мәртебелік дәрежелеріне қарай қарсы қойылған басқа да топтарға
62. Әлеуметтану тұрғысынан қоғам деп нені айтуға болады?
А) Әлемдік халықтардың бірлестігі
63. Маркстік теория бойынша әлеуметтік құрылымның өзегі:
А) Таптар
64. “Түсінуші әлеуметтану” концепциясының авторы кім?
А) М.Вебер
65. Еңбексіз қоғам өмір сүреді ме?
А) Өмір сүре алмайды
66. Әлеуметтану қай ғылымнан бөлініп шықты?
А) Философия
67.Әлеуметтік мобилділік дегеніміз не?
А) Әлеуметтік сатылардың екі бағыты тік және көлденең орналасуы
68. Макросоциология пәнінің қызметі.
А) Үлкен масштабты әлеуметтік жүйесі
69. «Социализация» терминін түсіндір.
А) Әлеуметтік нормалар және құндылықтар тұлғаның мінез-құлқы және қалыптасу үлгісі
70. Демография нені зерттейді?
А) Халықтың сандық құрамын дамуы мен өзгеруі
71. О.Конттың пікірі бойынша әлеуметтануды қалай оқу керек?
А) Әлеуметтік статика және әлеуметтік динамика
72. Әлеуметтанудағы психиологиялық бағыттың алғашқы өкілі кім?
А) Т.Гард
73. Э.Дюркгеймнің концепциясы неге негізделген?
А) Әлеуметтік әрекет теориясына
74. Әлеуметтанудың пайда болуына кімнің еңбектері елеулі әсер етті?
А) Француз ойшылдарының(Вольтер, Дидро, Руссо т.б.)
75. Әлеуметтануға байланысты алғашқы шығарма қалай аталады?
А) О.Конттің “Позитивтік саясат жүйесі, немесе адамзаттың діни негіздері туралы әлеуметтану трактаты”
76. Ресей әлеуметтануы немен ерекшеленеді?
А) ХІХ ғасырдағы Ресей әлеуметтік – саяси дамуының ерекшеліктерімен
77. Ресейде тұңғыш кәсіби әлеуметтанушы болған кім?
А) Н.К. Михайловский
78. Ресейде субъективті әлеуметтанудың іргесін қалаушы кім?
А) Н.К.Михайловский
79. П.А.Сорокин қай тұжырымдамалардың авторы болып саналады?
А) Әлеуметтік стратификация мен мобилділік
80.Ш.Уалиханов қазақ қоғамындағы саяси басқару туралы не айтты?
А) Халық өзін-өзін басқарады
81.Қоғамның негізгі даму жолдары қандай?
А) Революциялық және эволюциялық үйлесімділігі
82.Қоғам әлеуметтік құрылымының негізі туралы маркстік ілімге қарсы тұрған теория.
А) Әлеуметтік стратификация
83. Әлеуметтік мобильділік теориясының қалыптастыруда қай теория әдістемелік негіз болды?
А) Әлеуметтік стратификациялар
84. П.Сорокиннің көзқарасына сәйкес әлеуметтік мобильділік әлеуметтік сатыдан сатыға қозғалуды білдіреді.
А) Тік сызықпен көлденең сызық бағытымен
85.Әлеуметтік мобильділік – бұл.
А) Жеке адамның немесе топтың әлеуметтік мәртебесін өзгертуі
86.Әлеуметтанудың алғашқы әдістерінің бірі болған.
А) Тарихи-салыстырмалық әдіс
87. Әлеуметтік зерттеу бағдарламасы – бұл.
А) Әлеуметтік нысанды әдістемені және әдіс- тәсілдерді біріктіре отырып,ғылыми кұжаттардың негізгі зерттеуі
88. Эмперикалық зерттеулерге жататындар.
А) Нақты құбылыстар мен үрдістер
89. Панельдік зерттеу – бұл.
А) Бір ғана объектінің уақыт аралығындағы өзгеруін,талдауын зерттеу
90.Барлаушылық зерттеу – бұл.
А) Шағын зерттелетін жиынтық
91.Тәжірибелік зерттеу – бұл.
А) Топтардың жасанды жағдайда зерттеу
92.Жекелеген өмірдің жолдарын зерттеу – бұл:
А) Биографиялық әдіс
93. Жекелеген топтарды зерттеу – бұл.
А) Социометриялық
94. Әлеуметтік құбылыстар мен үрдістерді шығу жолдарын қай әдістемеде зерттейді?
А) Генетикалық
95.Жалпы және жекелеген әлеуметтік құбылыстарды қай әдістемеде ерекшеленеді?
А) Тарихи-салыстырмалы
96. Алғашқы әлеуметтік әдіс болып.
А) Салыстырмалы –тарихи
97.Қоғам дамуының бағыттары?
А) Прогресс, регресс
98. Қоғам дамуының формалары?
А) Революция, эволюция
99. Әлеуметтік өзгерістердің түрлері?
А) Жоспарлы, жоспарсыз
100. Социометриялық эдістің негізін салушы?
А )Д.Морено

Приложенные файлы

  • docx 23718074
    Размер файла: 29 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий