Минуле та сучасність психологічної науки


Минуле та сучасність психологічної науки
1. Три основних підходи до визначення рамок та етапів розвитку психології. Відповідно до першого підходу, психологія має довгу передісторію і коротку історію, яка починається з другої половини ХІХ століття (Г.Еббінгауз).
Представники другого підходу (М.С.Роговий та ін.) вважають, що розвиток психологічної думки має бути розподілений на три етапи:
1-й етап – донаукової (міфологічної) психології;
2-й етап – філософської психології;
Згідно з третім підходом (культурологічним), розвиток психологічної науки повинен розглядатися у контексті розвитку людської культури взагалі.
2. Загальним для поглядів більшості древніх вчених було використання замість слова «психологія» поняття «душа» і розгляд її як особливої сутності, першопричини різноманітних рухів, що здійснюються в світі, причому не тільки серед тварин, але й серед неживих тіл. Це перший, донауковий етап у розвитку психологічних знань.
Другий етап називається науковим. Античних психологів почали більше цікавити не стільки загальні закономірності і функції душі, скільки зміст душі людини. На перший план стали виходити не загальні для всіх психічні закони, а вивчення того, що відрізняє людину від інших живих істот. Платон уперше виділив етапи в процесі пізнання, відкрив роль внутрішньої мови й активність мислення. Батьком психології як науки по праву вважають Аристотеля (384-322 рр. до н.е.) Він висунув концепцію душі як функції тіла, а не якогось зовнішнього відносно нього феномена. Батьком психології як науки по праву вважають Аристотеля (384-322 рр. до н.е.) Він висунув концепцію душі як функції тіла, а не якогось зовнішнього відносно нього феномена.
Геоцентрично орієнтована філософська психологія епохи Середньовіччя вбачала в людині образ і подобу вищої істоти – Бога. Тільки спираючись на зв’язок з божественним світом людська душа отримує силу.
Фома Аквінський, описуючи душевне життя, розташував різні його форми у вигляді своєрідних сходів – від нижчих до вищих.
В Англії проти концепції душі виступили номіналісти. Цей напрямок виник у зв’язку із суперечкою про природу загальних понять, або універсалій. Номіналізм сприяв розвитку природничо-наукових поглядів на пізнавальні можливості людини.
3. Нова епоха в розвитку світової психологічної думки пов'язана з ХVІІ ст., часом тріумфу механіки. Важливим досягненням було введення Декартом поняття про рефлекс. Декарт визначив самоспостереження (інтроспекцію) як головний метод психології.
Попередні вчення про душу, до яких, поряд із традиційною назвою, почали застосовувати термін «психологія», який був введений німецькими схоластами Р.Гокленіусом та О.Кассманом. Б.Спіноза першим довів, що психологія як наука про душу може бути не тільки описовою, але й пояснювальною системою знань.
В кінці ХVІІ ст. в психології визначилися такі напрямки наукових досліджень:
відокремилося матеріалістичне вчення про нижчі форми руху людини та тварин, що пов’язані з психікою;
продовжувало існувати та розвиватися філософсько-теологічне вчення про душу, де порушувалося питання її природи та перетворення в різних станах у людини;
психологію намагалися зробити позитивною, такою, що є пояснювальною та експериментальною наукою, яка має строгий доказ своїх головних тверджень.
4. У другій половині XIX ст. виникає уявлення про психіку як поведінку. У науках про живу природу замість механічної затверджується біологічна.
Тріумф вчення Дарвіна остаточно затвердив у психології принцип розвитку. Психологічні знання все більше вимагали експериментального підтвердження. Етап народження експериментальної психології як науки пов'язаний з діяльністю німецького філософа і психолога В. Вундта. Завдяки працям Сєченова вперше в історії психології предмет цієї науки охоплював не тільки явища і процеси свідомості, а й увесь цикл взаємодії організму зі світом, включаючи його зовнішні тілесні дії.
5. На початку XX ст. світова психологія вступила в смугу загальної кризи. Вона виявилася в тому, що психологія як наука, що використовує інтроспекцію та орієнтується на фізіологію організму, опинилася нездатною вирішувати проблеми, пов’язані зі свідомістю, особистістю та міжособистісними відношеннями людей.
Теорії сучасної психології
Назва Місце виникнення, представники Предмет дослідження Коротка характеристика
1 2 3 4
БіхевіоризмСША:
Д. Уотсон,
Е.ТорндайкПоведінка Знаючи стимул S, тобто подразник, діючий на органи відчуттів, можна заздалегідь передбачити, якою буде на нього реакція, або навпаки, знаючи реакцію, визначити, яким стимулом вона викликана. Ситуація вирішується людиною на основі підбору, методом "спроб і помилок"
ГештаЛьтпсихологіяНімеччина:
Т. Вєртгеймер,
В. Келлер,
К. ЛевінСвідомістьСприйняття оточуючого нас світу організоване. Структурна (системна) організація складних психічних утворень визначає властивості і функції частин, що його створюють. Побудова складного психічного образу відбувається в інсайті – особливому психічному акті миттєвого охоплення відношень (структури) в полі, що сприймається
Глибинна психологія (психоаналіз) Австрія:
3. Фрейд,
К. Юнг,
Е. Берн Несвідоме Поведінка людини значною мірою підкоряється впливу підсвідомих сил. Психічне життя людини має наступні рівні: Воно (несвідоме), Я (свідомість), Над – Я (суспільна свідомість). Ці рівні характеризуються конфліктом між свідомим і несвідомим
Когнітивна психологія США:
У. Найссер,
А. Пайвіо,
Дж. Келлі. Розум,
Проблеми пізнання Головне у поведінці суб'єкта – це знання. Основне поняття когнітивної психології – "когнітивна схема" – являє собою існуючий у голові людини план збору інформації щодо об'єктів і подій. Сприйняття, пам'ять, мислення визначаються когнітивними схемами. Неправильні когніції спричиняють непродуктивну поведінку. Змінюючи їх, можна поліпшити поведінку
Гуманістична психологія США:
К. Роджерс,
Г. Олпорт,
А. Маслоу,
М. Меррей,
М. Мерфі, Здорова творча
ОсобистістьЛюдина народжується з тенденцією максимально реалізувати свої можливості. Однак виховання і суспільні норми примушують її забути про власні -почуття і потреби. Таким чином, особистість розвивається не так, як в ідеалі, що є джерелом незадоволення і аномалій поведінки
Вітчизняна психологія діяльності (Діяльнісний підхід) Росія:
Л.С. Виготський, С.Л. Рубіншгейн, О.М. Леонтьєв. Зв'язок свідомості і поведінки Виявлення і вивчення зв'язків між свідомістю і діяльністю людини. Вивчається внутрішній образ предмета; дія, що здійснюється суб'єктом; мотив, що спонукає його діяти; переживання ним свого відношення до інших індивідів; його особистісні властивості і домагання
6. Теорії особистості поділяються на декілька типів. У залежності від способу пояснення поведінки вирізняються психодинамічні, соціодинамічні та інтеракціоністські теорії особистості. До типу психодинамічних належать теорії, які описують особистість і пояснюють її поведінку, виходячи з її психологічних чи внутрішніх, суб'єктивних характеристик. Соціодинамічні теорії головну роль в детермінації поведінки відводять зовнішній соціальній ситуації і не надають суттєвого значення внутрішнім властивостям особистості. Інтеракціоністські теорії ґрунтуються на принципі взаємодії внутрішніх і зовнішніх чинників в управлінні актуальними діями особистості. Експериментальні теорії побудовані на аналізі й узагальненні зібраних дослідним шляхом чинників. Неекспериментальні теорії спираються на життєві враження, спостереження, досвід і роблять теоретичні узагальнення, не звертаючись до експерименту. Для структурних теорій головною проблемою є вияснення структури особистості і систем понять, за допомогою яких вона повинна описуватись. Динамічні теорії основною темою мають перетворення, зміни в розвитку особистості, тобто її динаміку.
Контрольні запитання
Що ви знаєте про перші систематизовані виклади психології в античні часи?
Назвіть декілька фактів, пов’язаних з розвитком психологічної думки до ХVІІ ст.
Назвіть основні вчення ХVІІ – ХVІІІ ст. і поясніть сутність деяких з них.
Назвіть прізвища вітчизняних учених, які працювали в кінці ХІХ — ХХ ст.
Що є об’єктом вивчення в біхевіористичній психології?
На яких засадах базується структурна психологія?
У чому сутність концепції психоаналізу?
У чому сутність матеріалістичного підходу до розуміння психічних явищ?
У чому полягає сутність когнітивної та гуманістичної психології?

Приложенные файлы

  • docx 23704839
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий